Egerlaan 15, Postbus 625, 7300 AP Apeldoorn, Telefoon: (055) , Fax: (055) Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Egerlaan 15, Postbus 625, 7300 AP Apeldoorn, Telefoon: (055) , Fax: (055) Internet:"

Transcriptie

1 Feluaqroep Egerlaan 15, Postbus 625, 7300 AP Apeldoorn, Telefoon: (055) , Fax: (055) Internet: Geme e nte Heerde Kenmerk: Aan het College van B&W en de Gemeenteraad van Heerde Postbus AD Heerde Aan: - 7OKT2015 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Apeldoorn Onderwerp GvS/sp/ september 2015 wijziging gemeenschappelijke regeling Felua-groep 2009 Geachte leden van het College van B&W en de Gemeenteraad, Overeenkomstig artikel 33 van de vigerende gemeenschappelijke regeling Felua-groep 2009 heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 14 september 20015, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, zich uitgesproken over de wenselijkheid tot een wijziging de Gemeenschappelijke Regeling te komen. Het Algemeen Bestuur heeft het voorstel van het Dagelijks Bestuur in haar vergadering unaniem vastgesteld. Bijgaand treft u de gewijzigde Regeling aan. Ter toelichting melden wij dat de minister van Binnenlandse Zaken de gemeenteraden en colleges van B&W eind 2014 heeft bericht dat de gemeenten tot 1 januari 2016 de tijd hebben om de bestaande gemeenschappelijke regelingen zo nodig aan te passen. Per 1 januari 2015 is namelijk de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd en met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft dit geleid tot de noodzakelijk geachte technische aanpassingen in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Felua-groep Voor de goede orde merken wij op dat de wijzigingen in de regeling derhalve uitsluitend een juridisch-technische aangelegenheid zijn geweest. In de bijgevoegde documentatie kunt u de tekstuele wijzingen teruglezen. Het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling wordt u conform artikel 33 gemeenschappelijke regeling Felua-groep 2009 aangeboden, teneinde er in te kunnen voorzien dat de voorgestelde gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vóór 1 januari 2016 door uw college en Raad wordt vastgesteld. Voor de goede orde merken wij op dat alle colleges en Raden van de in de Gemeenschappelijke Regeling Felua-groep participerende gemeenten (Apeldoorn, Epe en Heerde) deze brief ontvangen. De Regeling is gewijzigd als alle colleges en Raden daarmee hebben ingestemd. Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee in staat hebben gesteld om tot besluitvorming over te gaan. Hoogachtend, J. Kruithof Voorzitter Dagelijks Bestuur Felua-groep G.E. van Sunder Algemeen directeur Felua-groep

2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING FELUA-GROEP HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: regeling: de Gemeenschappelijke regeling Felua-groep; openbaar Hchaam: de rechtspersoon Felua-groep; e deelnemende gemeenten: de aan deze régeling deelnemende gemeenten; sw-medewerkers: personen met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening; o personeel: de bij het openbaar lichaam aangestelde ambtenaren en personen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht rs gesloten, dan wel personen die op grond van enig ander verbindend voorschrift ih dienst zijn van het openbaar lichaam; o pw-medewerkers: personen met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet; Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland. Artikel 2 Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd Felua-groep, gevestigd en kantoor houdende te Apeldoorn. Artikel 3 Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. HOOFDSTUK II Belang, taken en bevoegdheden Artikel 4 Het openbaar lichaam behartigt op basis van het door de deelnemende gemeenten vastgestelde beleid en binnen de door de deelnemende gemeenten vastgestelde financiële kaders de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van arbeidsparticipatie en -reïntegratie. Artikel 5 1. Ter behartiging van de belangen génoemd in artikel 4: a. brengen de deelnemende gemeenten de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening met uitzondering van artikel 14, eerste lid, van deze wet onder bij het openbaar lichaam; b. kunnen de deelnemende gemeenten de uitvoering van artikel 10b van de Participatiewet onderbrengen b j het openbaar lichaam; c. kunnen de deelnemende gemeenten andere taken op het gebied van arbeidsparticipatie en - re-integratie onderbrengen bij het openbaar lichaam. 2. In het kader van de verwezenlijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, zullen door de deelnemende gemeenten afzonderlijk per één of meer begrotingsjaren prestatieafspraken én afspraken over de bekostiging daarvan worden gemaakt met het openbaar lichaam. De door de deelnemende gemeenten van het openbaar lichaam gevraagde prestaties worden bij de begroting van het openbaar lichaam betrokken. 3. Indien de deelnemende gemeenten gezamenlijk dan wel Individueel besluiten uitvoering te geven aan het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b of c, zullen ook deze prestatieafspraken bij de begroting van het openbaar lichaam worden betrokken. Artikel 6 1. De colleges van de deelnemende gemeenten dragen aan het openbaar lichaam en zijn bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 5. 1

3 J 2. Tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten of hiervan uitdrukkelijk is afgeweken is de Gemeentewet in voorkomende gevallen van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor de gemeente, de raad, het college, de burgemeester en de secretaris onderscheidenlijk wordt gelezen: Felua-groep, het Algemeen Bestuur, hel Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de algemeen directeur. 3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit wordt genomen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen. HOOFDSTUK lil Het Algemeen Bestuur Artikel 7 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 6 leden, die als volgt worden aangewezen: door de raad van Apeldoorn: 3 leden uit zijn midden en 1 lid uit het college; door de raad van Epe: 1 lid uit zijn midden en 1 lid uit hel college; door de raad van Heerde: 1 lid uit zijn midden en 1 lid uil hel college. 2. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen met inachtneming van hel eerste lid voor een of meer leden een plaatsvervangend lid aanwijzen. 3. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met een dienstverband bij hel openbaar lichaam of bij een onder toepassing van hel desbetreffende artikel van de Gemeentewet door het daartoe bevoegde bestuursorgaan ingestelde rechtspersoon dan wel een rechtspersoon, waarin door hel openbaar lichaam wordt deelgenomen. 4. Hel lidmaatschap en hel plaatsvervangend lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt - onverminderd hel bepaalde in artikel 8, derde lid - op de dag waarop de zittingsperiode van de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten afloopt. Artikel 8 1. De raden van de deelnemende gemeenten beslissen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode van de raden over de aanwijzing van de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur. 2. Aftredende leden van het Algemeen Bestuur kunnen opnieuw worden aangewezen. 3. Totdat de raden van de deelnemende gemeenten in hun opvolging hebben voorzien blijven de aangewezen leden van hel Algemeen Bestuur, die hadden moeten aftreden - voor zover zij voldoen aan de vereisten voor hel lidmaatschap als bedoeld in artikel 7, eerste lid - als zodanig functioneren. 4. De raad van een deelnemende gemeente kan een lid van het Algemeen Bestuur dat door hem is aangewezen, indien deze hel vertrouwen van deze raad niet meer bezit, te allen tijde ontslaan. Hiervan wordt onmiddellijk mededeling gedaan aan de voorzitter. 5. Indien tussentijds de plaats van een lid van hel Algemeen Bestuur beschikbaar komt, wijst de betreffende raad in zijn eerstvolgende vergadering of, zo dit niet mogelijk mocht zijn, ten spoedigste een nieuw lid aan. 6. In hel geval, dal hel gaat om een tussentijdse ontslagname, stelt hel lid van hel Algemeen Bestuur de voorzitter en de desbetreffende raad op de hoogte. De tussentijdse ontslagname is onherroepelijk. De leden van hel Algemeen Bestuur, die tussentijds ontslag hebben genomen, behouden hun lidmaatschap van het Algemeen Bestuur - voor zover zij aan de vereisten daarvoor als bedoeld in artikel 7, eerste lid, blijven voldoen - totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 7. Elke aanwijzing tot lid van het Algemeen Bestuur delen de deelnemende gemeenten binnen acht dagen schriftelijk mede aan de voorzitter. 8. Het bepaalde in de voorgaande leden is ook van toepassing op de plaatsvervangende leden. Artikel 9

4 1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee van het aantal leden, waaruit het Algemeen Bestuur bestaat daarom, onder opgaaf van redenen aan de voorzitter, schriftelijk verzoekt. 2. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden in het openbaar gehouden. 3. De vergadering vindt doorgang, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden Is opgekomen. 4. De deuren worden gesloten, wanneer tenminste twee leden, die de presentielijst hebben getekend daarom verzoeken, of de voorzitter het nodig oordeelt. 5. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 6; Van éen vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het Algemeen Bestuur anders beslist. Artikel 10 Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een Reglement van orde vast, met inachtneming van dé artikelen 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en waarin onder meer regels worden gegeven omtrent: a. het horen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden ten aanzien van door het Algemeen Bestuur te nemen besluiten; b. de wijze van verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van deze regeling. Artikel Elk lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem. 2. Een besluit van het Algemeen Bestuur wordt geacht té zijn genomen als dit meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verkregen. 3. Indien bij een eerste stemming over een voorstel de stemmen staken, wordt dat voorstel voor nader beraad teruggelegd op het Dagelijks Bestuur. 4. Indien bij een herstemming over hetzelfde voorstel de stemmen andermaal staken, dan beslist de stem van de voorzitter. Artikel 12 In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over: a. de toelating van nieuwe leden; b. de vaststelling en wijziging van de begroting als bedoeld in artikel 27, zevende lid, en de vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 28, vijfde lid. HOOFDSTUK IV Het Dagelijks Bestuur Artikel Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de 3 door de raden van de deelnemende gemeenten In het Algemeen Bestuur aangewezen collegeleden. 2. Artikel 168 van de Gemeentewet is van toepassing op de leden van het Dagelijks Bestuur als bedoeld in het eerste lid. Artikel Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, wijst de betreffende raad zo spoedig mogelijk een nieuw collegelid aan met inachtneming van het bepaalde in artikel De leden van het Dagelijks Bestuur treden af op de datum, waarop de zittingsperiode van het Algemeen Bestuur eindigt. Zij zijn direct weer als Hd benoembaar. 3; De aftredende léden van het Dagelijks Bestuur blijven hgn lidmaatschap - voor zover zij aan het lidmaatschapsvereiste van het Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 7, eerste lid, voldoen - vervullen, totdat hun opvolgers hun lidmaatschap hebben aanvaard. 4, Met inachtneming van artikel 19, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan het Algemeen Bestuur besluiten een lid van het Dagelijks Bestuur ontslag té verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezit

5 Artikel 15 Het Dagelijks Bestuur stelt een Reglement van orde voor zijn vergaderingen en voor zijn andere werkzaamheden vast, dat aan het Algemeen Bestuur wordt toegezonden. Artikel 16 De voorzitter stelt, met inachtneming van hetgeen het Dagelijks Bestuur heeft bepaald, dag, plaats en het tijdstip van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur vast. HOOFDSTUK V De voorzitter Artikel Het door de raad van de gemeente Apeldoorn in het Algemeen Bestuur aangewezen collegelid vervult de rol van voorzitter. 2. De voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. 3. De voorzitter wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door een, door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervangend Voorzitter. Artikel De voorzitter bevordert, dat de belangen van het openbaar lichaam óp een goede wijze worden behartigd. 2. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar orgaan in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen lid van het Dagelijks Bestuur of aan de directeur van het openbaar lichaam. 3. In rechtsgedingen, waarin hei openbaar lichaam en de gemeente waaruit de voorzitter afkomstig is, partij zijn, treedt de plaatsvervangend voorzitter voor de in het vorige lid bedoelde vertegenwoordiging in de plaats van de voorzitter. HOOFDSTUK VI Inlichtingen en verantwoording Artikel Het Dagelijks Bestuur en de leden van het Dagelijks Bestuur afzonderlijk, zijn aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde beleid. 2. Het Dagelijks Bestuur geeft aan het Algemeen Bestuur alle informatie die het Algemeen Bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 3. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde beleid. Artikel Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde beleid nodig is. 2. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de radën van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door deze raden dan wel één of meerdere leden van deze raden worden verlangd. Artikel Een lid van het Algemeen Bestuur verstrekt de raad, die dit lid hééft aangewezen met inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen die door die raad of één of meerdere leden daarvan worden verlangd en wel op de in het Reglement van orde van deze raad aangegeven wijze. 2. Een lid van het Algemeen Bestuur is de raad, die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde en te voeren beleid en wel op de in het Reglement van orde van déze raad aangegeven wijze. HOOFDSTUK VII Organisatie

6 Artikel Het Dagelijks Bestuur benoemt een algemeen directeur die belast is met de dagelijkse leiding én de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam. 2. Het Dagelijks Bestuur kan dé algemeen directeur schorsen en ontslaan, indien en voorzover dat noodzakelijk en geboden is in het belang van hét Openbaar lichaam. Artikel Hét Dagelijks Bestuur stélt een directiestatuut vast ten behoeve van het functioneren van de algemeen directeur. Ih dit statuut kan het Dagelijks Bestuur bepalingen opnemen met betrekking tot de opstelling van een meerjarig bedrijfsplan, bevoegdheden mandateren dan wel volmacht verlenen, indien dit in het belang van de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 noodzakelijk wordt geacht. 2. In het directiestatuut wordt tevens de periodieke informatie- en verantwoordingsplicht aan het Dagelijks Bestuur geregeld. 3. Het Dagelijks Bestuur evalueert elke twee jaar na vaststelling ervan de werking en de effectiviteit van het directiestatuut. Mede op basis van deze evaluatie kan het Dagelijks Bestuur besluiten het directiestatuut aan te passen. Artikel Binnen het openbaar lichaam zijn de volgende personen werkzaam: a. sw-medewerkers b. personeel en c. pw-medewerkers indien toepassing is gegeven aan artikel 5, eerste lid, aanhef eh onderb, 2. De in het eerste lid genoemde personen worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Dagelijks Bestuur. Artikel 25 1; Op de sw-medewerkers zijn van toepassing: a. de b j of krachtens de Wet sociale werkvoorziening bepaalde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden; b. de bepalingen van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening. 2. Het Dagelijks Bestuur stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast van het personeel, waarbij de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (Car) en de Uitwerkingsovereenkomst (Uwo) van de gemeente Apeldoorn worden gevolgd. 3. Het Dagelijks Bestuur kan algemene voorschriften en bepalingen vaststellen voor de swmedewerkers en het personeel. 4. Indien toepassing is gegeven aan artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, stelt het Dagelijks Bestuur de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast van de pw-medewerkers. HOOFDSTUK VIII Financiële bepalingen Artikel Op de uitgangspunten van het financiële beleid, het financiële beheer, de financiële organisatie en de controle daarop zijn de artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet van toepassing voor zover daarvan niet bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen is afgeweken. 2. Een exemplaar van de gp grond van de in het eerste lid genoemde bepalingen van de Gemeentewet door het Algemeen Bestuur vast te stellen verordeningen, alsmede eventuele wijzigingen daarop, worden door het Dagelijks Bestuur aan de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten gezonden. 3. Het financiële beheer, als bedoeld in het eerste lid, wordt verricht door de krachtens dat lid bedoelde regels aan te wijzen medewerkers. De algemeen directeur kan daartoe niet worden

7 aangewezen. Artikel Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks een ontwerpbegroting met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren op. 2. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerp-begroting en de meerjarenraming voor 15 april van het jaar en in ieder geval acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting en meerjarenraming het Dagelijks Bestuur van hun gevoelens ter zake doen blijken. 4. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting en de meerjarenraming twee weken voor de voorgenomen datum van vaststelling toe aan het Algemeen Bestuur. 5. De gevoelens van de raden van de deelnemende gemeenten, alsmede eventueel de nota van wijzigingen, worden uiterlijk twee weken voor de vaststelling toegezonden aan het Algemeen Bestuur. 6. De ontwerpbegroting en de meerjarenraming, alsmede de eventuele nota van wijzigingen, worden ter inzage gelegd op de wijze als bedoeld in artikel 35, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsook bij de vestigingen van het openbaar lichaam en tegen betaling algemeen verkrijgbaar gesteld. 7. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming vast voor 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat, waarvoor zij moeten dienen. 8. Terstond na de vaststelling zendt het Algemeen Bestuur de begroting en de meerjarenraming aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake gedeputeerde staten van hun gevoelens kunnen doen blijken. 9. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk 15 juli van het jaar waarvoor zij dienen, aan gedeputeerde staten. 10. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op begrotingswijzigingen met uitzondering van het bepaalde in het tweede, derde, vijfde en achtste lid van dit artikel, voorzover het betreft wijzigingen van de begroting die voor de deelnemende gemeenten budgettair neutraal zijn zowel wat betreft de algemene dienst als de financierings- en investeringsstaat. Artikel Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af van het gevoerde financiële beheer onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag, waarbij nadrukkelijk de prestatieafspraken met de deelnemende gemeenten worden betrokken. 2. Het Dagelijks Bestuur voegt daarbij het accountantsverslag. 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde stukken worden aan het Algemeen Bestuur en de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden uiterlijk op 15 april van het jaar volgende op het jaar waarop zij betrekking hebben. 4. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken, nadat de in het eerste en tweede lid bedoelde stukken zijn toegezonden, aan het Algemeen Bestuur van hun gevoelens ter zake doen blijken. 5. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast voor 1 juli van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 6. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar. waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten. 7. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast het besluit tot vaststelling van de jaarrekening de leden van het Dagelijks Bestuur ten aanzien van het in de jaarrekening verantwoorde financiële beheer. Artikel De deelnemende gemeenten zullen er steeds voor zorgdragen dat het openbaar lichaam over voldoende middelen beschikt om tijdig aan zijn verplichtingen in het kader van de gemaakte

8 prestatieafspraken en de bedrijfsvoering te kunnen voldoen. 2. Indien het Algemeen Bestuur blijkt dat de raad van een deelnemende gemeente weigert dè uitgaven voor het openbaar lichaam op de gemeentebegroting te zetten, doet hij onverwijld aan Gedeputeerde Staten hèt verzoek over te gaan tot toepassing van het bepaalde in de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. HOOFDSTUK IX Vergoedingen Artikel 30 Het Algemeen Bestuur kan met in achtneming van artikel 21, eerst, tweede lid en derde lid, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen voor de leden van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter een regeling voor een tegemoetkoming in de kosten en een vergoeding voor hun werkzaamheden, alsmede een tegemoetkoming in of vergoeding van bijzondere kosten en andere financiële voorzieningen, die verband houden met de vervulling van hun lidmaatschap van het bestuur vaststellen. HOOFDSTUK X Archief Artikel De bepalingen van de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen voor zover betrekking hebbend op de archiefbescheiden van organen, ingesteld bij een regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, zijn van overeenkomstige toepassing op het openbaar lichaam. 2. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de bewaring van de archiefbescheiden. 3. De archivaris van het archief van het openbaar lichaam, dan wel van het archief dat als zodanig is aangewezen, oefent overeenkomstig de voor hem gestelde regels toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden. 4. Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Apeldoorn. HOOFDSTUK XI Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing Artikel De raad van een gemeente, die wenst toe of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan het Algemeen Bestuur. 2. Het Algemeen Bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid binnen twee maanden na ontvangst voor het nemen van een besluit aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding respectievelijk de uittreding van een gemeente en de daaraan te verbinden voonwaarden en gevolgen. 3. De raden en ooileges besluiten over het verzoek binnen een termijn van twee maanden na toezending door het Algemeen Bestuur. 4. Toetreding van een gemeente vindt plaats, indien de raden en colleges van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 5. Uittreding van een deelnemende gemeente vindt plaats, indien de raden en colleges van de overige deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 6. Aan de toetreding respectievelijk de uittreding worden bij de in het vierde en vijfde lid bedoelde besluiten voorwaarden en gevolgen verbonden overeenkomstig het in het tweede lid bedoelde advies van het Algemeen Bestuur. 7. De toetreding respectievelijk de uittreding gaat in op 1 januari van het jaar volgende op het jaar waarin de raden en colleges van de overige deelnemers daartoe hebben besloten.. Artikel Zowel het Dagelijks Bestuur als de raad van een deelnemende gemeente kunnen aan het Algemeen Bestuur voorstellen doen tot wijziging van de regeling. 2. Indien het Algemeen Bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het Dagelijks Bestuur het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel toekomen ter besluitvorming aan de raden

9 en colleges van de deelnemende gemeenten. 3. Een wijziging van de regeling komt tot stand, wanneer de raden en colleges van de deelnemende gemeenten zich daar voor hebben verklaard. Artikel De regeling wordt opgeheven, wanneer de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 2. In geval van opheffing van de regeling besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regels. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 3. Het Algemeen Bestuur stelt, gehoord de raden van de deelnemende gemeenten, het liquidatieplan vast, dat voorziet in de verplichtingen van de deelnemende gemeenten in de financiële gevolgen van de opheffing. 4. Indien in het liquidatieplan daartoe geen andere regeling is opgenomen, wordt het Dagelijks Bestuur belast met de liquidatie. 5. Zo nodig blijven de overige organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is voltooid. HOOFDSTUK XII Slotbepalingen Artikel De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De regeling treedt in werking op de 8 B dag na de dag waarop zij (door de gemeente Apeldoorn) is afgekondigd, en vervangt de Regeling Felua-groep, vastgesteld in De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten zullen binnen maximaal driejaar na de inwerkingtreding een evaluatie beginnen met betrekking tot het belang, de doelen, de taakstelling en de wijze van uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Artikel 36 Deze regeling kan worden aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling Felua-groep'.

10 Gemeenschappelijke regeling Felua-groep De Gemeenschappelijke regeling Felua-groep wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: regeling: de Gemeenschappelijke regeling Felua-groep; openbaar lichaam: de rechtspersoon Feluagroep; deelnemende gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten; sw-medewerkers: personen met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening; personeel: de bij het openbaar lichaam aangestelde ambtenaren en personen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten, dan wel personen die op grond van enig ander verbindend voorschrift in dienst zijn van het openbaar lichaam; Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: regeling: de Gemeenschappelijke regeling Felua-groep; openbaar lichaam: de rechtspersoon Feluagroep; deelnemende gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten; sw-medewerkers: personen met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening; personeel: de bij het openbaar lichaam aangestelde ambtenaren en personen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten, dan wel personen die op grond van enig ander verbindend voorschrift in dienst zijn van het openbaar lichaam; pw-medewerkers: personen met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet: Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland.

11 B. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 4 Artikel 4 1. Het openbaar lichaam behartigt op basis van het beleid van de deelnemende qemeenten inzake de uitvoerinq van de Wet sociale werkvoorziening de aan het openbaar lichaam opqedraqen dan wel overgedragen qemeenschadpeliike belanqen van de deelnemende qemeenten op het qebied van de sociale werkvoorziening. 2. Het openbaar lichaam kan, indien de deelnemende qemeenten daartoe besluiten, overiqe qemeenschappeliike belanqen van de deelnemende qemeenten behartiqen OD het qebied van arbeidsparticipatie. C. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: Het openbaar lichaam behartigt op basis van het door de deelnemende qemeenten vastgestelde beleid en binnen de door de deelnemende qemeenten vastgestelde financiële kaders de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van arbeidsparticipatie en - reïntegratie. Artikel 5 1. De uitvoerinq van de Wet sociale werkvoorzieninq wordt overqedraqen aan het bestuur van het openbaar lichaam met inachtneminq van het in de deelnemende qemeenten vastgestelde beleid en binnen de in de deelnemende qemeenten vastqestelde financiële kaders. 2. Het bestuur van het openbaar lichaam treedt voor de toepassing van de Wet sociale werkvoorziening, met uitzondering van de artikelen , vierde lid, en 14. eerste lid, in de plaats van de colleges van de deelnemende gemeenten. 3. In het kader van de verwezenlijking van het bepaalde in artikel 4, lid 1. en artikel 5. leden 1 en 2. zullen door de deelnemende gemeenten afzonderlijk per één of meer begrotingsjaren prestatieafspraken en afspraken over de bekostiging daarvan worden gemaakt met het openbaar lichaam. De door de deelnemende gemeenten van het openbaar lichaam gevraagde prestaties worden bij de begroting van het openbaar lichaam betrokken. 4. Indien de deelnemende gemeenten gezamenlijk dan wel individueel besluiten uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 4. lid 2. zullen ook deze prestatieafspraken bij de begroting van het openbaar lichaam worden betrokken. Artikel 5 1. Ter behartiging van de belangen genoemd in artikel 4: a. brengen de deelnemende gemeenten de uitvoerinq van de Wet soctale werkvoorziening met uitzondering van artikel 14. eerste lid, van deze wet onder bij het openbaar lichaam: b. kunnen de deelnemende gemeenten de uitvoering van artikel 10b van de Participatiewet onderbrengen bil het openbaar lichaam: c. kunnen de deelnemende gemeenten andere taken op het gebied van arbeidsparticipatie en -re-integratie onderbrengen bij het openbaar lichaam. 2. In het kader van de verwezenlijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a. zuilen door de deelnemende gemeenten afzonderlijk per één of meer begrotingsjaren prestatieafspraken en afspraken over de bekostiging daarvan worden gemaakt met het openbaar lichaam. De door de deelnemende gemeenten van het openbaar lichaam gevraagde prestaties worden bij de begroting van het openbaar lichaam betrokken. 3. Indien de deelnemende gemeenten gezamenlijk dan wel Individueel besluiten uitvoering te geven aan het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b of c. zullen ook deze prestatieafspraken bij de begroting

12 van het openbaar lichaam worden betrokken. D. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 6 1. Voor zover hiervan in deze regeling niet is afgeweken, komen aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam ter uitvoering van de in artikel 6 genoemde taken de bevoegdheden toe, die aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten behoren met dien verstande, dat het Algemeen Bestuur in de plaats treedt van de raad, het Dageliiks Bestuur in de plaats van het college en de voorzitter in de plaats van de burgemeester. 2. Waar In deze regeling artikelen van de Wet gemeenschappeliike regelingen, de Gemeentewet, de Wet sociale werkvoorziening of enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in de artikelen voor de gemeente, de raad, het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris onderscheidenlijk gelezen: Felua-groep, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de algemeen directeur. Artikel 6 1. De colleges van de deelnemende gemeenten dragen aan het openbaar lichaam en zijn bestuurde bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel Tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten of hiervan uitdrukkelijk is afgeweken is de Gemeentewet in voorkomende gevallen van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor de gemeente, de raad, het college, de burgemeester en de secretaris onderscheidenlijk wordt gelezen: Felua-groep, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de algemeen directeur. 3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit wordt genomen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen.

13 E. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 7 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden, die als volgt worden aangewezen: door de raad van Apeldoorn: 3 leden uit zijn midden en 1 lid uit het college; door de raad van Epe: 1 lid uit zijn midden en 1 lid uit het college; door de raad van Heerde: 1 lid uit zijn midden en 1 lid uit het college. 2. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen met inachtneming van het eerste lid voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan. 3. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met een dienstverband bij het openbaar lichaam of bij een onder toepassing van het desbetreffende artikel van de Gemeentewet door het daartoe bevoegde bestuursorgaan ingestelde rechtspersoon dan wel een rechtspersoon, waarin door het openbaar lichaam wordt deelgenomen. 4. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt - onverminderd het bepaalde in artikel 8, derde lid - op de dag waarop de zittingsperiode van de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten afloopt. Artikel 7 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden, die als volgt worden aangewezen: door de raad van Apeldoorn: 3 leden uit zijn midden en 1 lid uit het college; door de raad van Epe: 1 lid uit zijn midden en 1 lid uit het college; door de raad van Heerde: 1 lid uit zijn midden en 1 lid uit het college. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen met inachtneming van het eerste lid voor een of meer leden een plaatsvervangend lid aanwijzen. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met een dienstverband bij het openbaar lichaam of bij een onder toepassing van het desbetreffende artikel van de Gemeentewet door het daartoe bevoegde bestuursorgaan ingestelde rechtspersoon dan wel een rechtspersoon, waarin door het openbaar lichaam wordt deelgenomen. 4. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt - onverminderd het bepaalde in artikel 8, derde lid - op de dag waarop de zittingsperiode van de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten afloopt.

14 F. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of tenminste twee van het aantal zitting hebbende leden dit, onder opgaaf van redenen aan de voorzitter, schriftelijk verlangen. 2. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden in het openbaar gehouden. 3. De vergadering vindt doorgang, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen. 4. De deuren worden gesloten, wanneer tenminste twee leden, die de presentielijst hebben getekend daarom verzoeken, of de voorzitter het nodig oordeelt. 5. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 6. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het Algemeen Bestuur anders beslist. Artikel 9 1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee van het aantal leden, waaruit het Algemeen Bestuur bestaat daarom onder opgaaf van redenen aan de voorzitter schriftelijk verzoekt. 2. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden in het openbaar gehouden. 3. De vergadering vindt doorgang, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden Is opgekomen. 4. De deuren worden gesloten, wanneer tenminste twee leden, die de presentielijst hebben getekend daarom verzoeken, of de voorzitter het nodig oordeelt. 5. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 6. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het Algemeen Bestuur anders beslist. G. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 10 Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een Reglement van orde vast, met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en waarin onder meer regels worden gegeven omtrent: a. het horen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden ten aanzien van door het Algemeen Bestuur te nemen besluiten; b. de wijze van verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 19, 20 en 21 van deze regeling. Artikel 10 Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een Reglement van orde vast, met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en waarin onder meer regels worden gegeven omtrent: a. het horen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden ten aanzien van door het Algemeen Bestuur te nemen besluiten; b. de wijze van verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van deze regeling. H. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

15 Artikel Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, wijst de betreffende raad zo spoedig mogelijk een nieuw collegelid aan met inachtneming van het bepaalde in artikel De leden van het Dagelijks Bestuur treden af op de datum, waarop de zittingsperiode van het Algemeen Bestuur eindigt. Zij zijn direct weer als lid benoembaar. 3. De aftredende leden van het Dagelijks Bestuur blijven hun lidmaatschap - voor zover zij aan het lidmaatschapsvereiste van het Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 7, eerste lid, voldoen - vervullen, totdat hun opvolgers hun lidmaatschap hebben aanvaard. 4. Op de leden van het Dageliiks Bestuur is artikel 49 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Artikel Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, wijst de betreffende raad zo spoedig mogelijk een nieuw collegelid aan met inachtneming van het bepaalde in artikel De leden van het Dagelijks Bestuur treden af op de datum, waarop de zittingsperiode van het Algemeen Bestuur eindigt. Zij zijn direct weer als lid benoembaar. 3. De aftredende leden van het Dagelijks Bestuur blijven hun lidmaatschap - voor zover zij aan het lidmaatschapsvereiste van het Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 7, eerste lid, voldoen - vervullen, totdat hun opvolgers hun lidmaatschap hebben aanvaard. 4. Met inachtneming van artikel 19. derde lid, van de Wet gemeenschappeliike regelingen kan het Algemeen Bestuur besluiten een lid van het Dageliiks Bestuur ontslag te verlenen. Indien dit lid het vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezit. I. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 16 Artikel 16 De voorzitter stelt, met inachtneming van De voorzitter stelt, met inachtneming van hetgeen het Dagelijks Bestuur heeft bepaald, hetgeen het Dagelijks Bestuur heeft bepaald, dag en plaats van de vergaderingen van het dag, plaats en het tiidstip van de Dageliiks Bestuur en het tiidstip van de opening vergaderingen van het Dagelijks Bestuur vast. vast.

16 J. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: Artikel Het door de raad van de gemeente Apeldoorn in het Algemeen Bestuur aangewezen collegelid vervult de rol van voorzitter. 2. De voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. 3. De voorzitter wordt bij ontstentenis vervangen door een, door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervangend voorzitter. Artikel Het door de raad van de gemeente Apeldoorn in het Algemeen Bestuur aangewezen collegelid vervult de rol van voorzitter. 2. De voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. 3. De voorzitter wordt bii verhinderinq of ontstentenis vervangen door een, door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervangend voorzitter. K. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: Artikel De voorzitter bevordert, dat de belangen van het openbaar lichaam op een goede wijze worden behartigd. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar orgaan in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen lid van het Dagelijks Bestuur of aan de directeur van het openbaar lichaam. In rechtsgedingen, waarin het openbaar lichaam en de gemeente waaruit de voorzitter afkomstig is, partij zijn, treedt de plaatsvervangend voorzitter voor de in het vorige lid bedoelde vertegenwoordiging in de plaats van de voorzitter. Op de voorzitter is artikel 49 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Artikel De voorzitter bevordert, dat de belangen van het openbaar lichaam op een goede wijze worden behartigd. 2. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar orgaan in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen lid van het Dagelijks Bestuur of aan de directeur van het openbaar lichaam. 3. In rechtsgedingen, waarin het openbaar lichaam en de gemeente waaruit de voorzitter afkomstig is, partij zijn, treedt de plaatsvervangend voorzitter voor de in het vorige lid bedoelde vertegenwoordiging in de plaats van de voorzitter.

17 L. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: Artikel Het Dagelijks Bestuur en de leden van het Dagelijks Bestuur afzonderlijk, zijn aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde beleid. 2. Zij geven ongevraagd aan het Algemeen Bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het Dageliiks Bestuur gevoerde beleid nodig is. 3. Zij geven als Dageliiks Bestuur dan wel afzonderlijk aan het Algemeen Bestuur, wanneer dit bestuur het Dageliiks Bestuur of één of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen. 4. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde beleid. Artikel Het Dagelijks Bestuur en de leden van het Dagelijks Bestuur afzonderlijk, zijn aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde beleid. Het Dagelijks Bestuur geeft aan het Algemeen Bestuur alle informatie die het Algemeen Bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde beleid. M. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 24 Artikel Binnen het openbaar lichaam zijn de 1. Binnen het openbaar lichaam zijn de volgende personen werkzaam: volgende personen werkzaam: a. sw-medewerkers a. sw-medewerkers b. personeel. b. personeel en c. pw-medewerkers indien toepassing is gegeven aan artikel 5, eerste lid, aanhef en 2. De sw-medewerkers en het personeel onderb. worden benoemd, geschorst en ontslagen 2. De in het eerste lid genoemde personen door het Dagelijks Bestuur. worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Dagelijks Bestuur.

18 N. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: Artikel Op de sw-medewerkers zijn van toepassing: a. de bij of krachtens de Wet sociale werkvoorziening bepaalde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden; b. de bepalingen van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening. 2. Het Dagelijks Bestuur stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast van het personeel, waarbij de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (Car) en de Uitwerkingsovereenkomst (Uwo) van de gemeente Apeldoorn worden gevolgd. 3. Het Dagelijks Bestuur kan algemene voorschriften en bepalingen vaststellen voor de sw-medewerkers en het personeel. Artikel Op de sw-medewerkers zijn van toepassing: a. de bij of krachtens de Wet sociale werkvoorziening bepaalde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden; b. de bepalingen van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening. 2. Het Dagelijks Bestuur stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast van het personeel, waarbij de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (Car) en de Uitwerkingsovereenkomst (Uwo) van de gemeente Apeldoorn worden gevolgd. 3. Het Dagelijks Bestuur kan algemene voorschriften en bepalingen vaststellen voor de sw-medewerkers en het personeel. 4. Indien toepassing is gegeven aan artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, stelt het Dagelijks Bestuur de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast van de pwmedewerkers.

19 O. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: Artikel Op de uitgangspunten van het financiële beleid, het financiële beheer, de financiële organisatie en de controle daarop zijn de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet van toepassing. 2. Een exemplaar van de op grond van de in het eerste lid genoemde bepalingen van de Gemeentewet door het Algemeen Bestuur vastte stellen verordeningen, alsmede eventuele wijzigingen daarop, worden door het Dagelijks Bestuur aan de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten gezonden. 3. Het financiële beheer, als bedoeld in het eerste lid, wordt verricht door de krachtens dat lid bedoelde regels aan te wijzen medewerkers. De algemeen directeur kan daartoe niet worden aangewezen. Artikel Op de uitgangspunten van het financiële beleid, het financiële beheer, de financiële organisatie en de controle daarop zijn de artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet van toepassing voor zover daarvan niet bil of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen is afgeweken. 2. Een exemplaar van de op grond van de in het eerste lid genoemde bepalingen van de Gemeentewet door het Algemeen Bestuur vast te stellen verordeningen, alsmede eventuele wijzigingen daarop, worden door het Dagelijks Bestuur aan de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Stalen gezonden. 3. Hel financiële beheer, als bedoeld in het eerste lid, wordt verricht door de krachtens dat lid bedoelde regels aan te wijzen medewerkers. De algemeen directeur kan daartoe niet worden aangewezen. P. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

20 Artikel Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks een ontwerpbegroting met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren op. 2. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting en de meerjarenraming voor 1 mei van het jaar en in ieder geval zes weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen vier weken na toezending van de ontwerpbegroting en meerjarenraming het Dagelijks Bestuur van hun gevoelens ter zake doen blijken. 4. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting en de meerjarenraming twee weken voor de voorgenomen datum van vaststelling toe aan het Algemeen Bestuur. 5. De gevoelens van de raden van de deelnemende gemeenten, alsmede eventueel de nota van wijzigingen, worden uiterlijk twee weken voor de vaststelling toegezonden aan het Algemeen Bestuur. 6. De ontwerpbegroting en de meerjarenraming, alsmede de eventuele nota van wijzigingen, worden ter inzage gelegd op de wijze als bedoeld in artikel 35, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsook bij de vestigingen van het openbaar lichaam en tegen betaling algemeen verkrijgbaar gesteld. 7. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming vast voor 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat, waarvoor zij moeten dienen. 8. Terstond na de vaststelling zendt het Algemeen Bestuur de begroting en de meerjarenraming aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake gedeputeerde staten van hun gevoelens kunnen doen blijken. 9. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk 15 juli van het jaar waarvoor zij dienen, aan gedeputeerde staten. 10. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op begrotingswijzigingen met uitzondering van het bepaalde in het tweede, derde, vijfde en achtste lid van dit artikel, voorzover het betreft wijzigingen van de begroting die voor de deelnemende gemeenten budgettair Artikel Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks een ontwerpbegroting met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende Jaren op. 2. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting en de meerjarenraming voor 15 april van het Jaar en in ieder geval acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting en meerjarenraming het Dagelijks Bestuur van hun gevoelens ter zake doen blijken. 4. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting en de meerjarenraming twee weken voor de voorgenomen datum van vaststelling toe aan het Algemeen Bestuur. 5. De gevoelens van de raden van de deelnemende gemeenten, alsmede eventueel de nota van wijzigingen, worden uiterlijk twee weken voor de vaststelling toegezonden aan het Algemeen Bestuur. 6. De ontwerpbegroting en de meerjarenraming, alsmede de eventuele nota van wijzigingen, worden ter inzage gelegd op de wijze als bedoeld in artikel 35, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsook bij de vestigingen van het openbaar lichaam en tegen betaling algemeen verkrijgbaar gesteld. 7. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming vast voor 1 Juli van het jaar voorafgaande aan dat, waarvoor zij moeten dienen. 8. Terstond na de vaststelling zendt het Algemeen Bestuur de begroting en de meerjarenraming aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake gedeputeerde staten van hun gevoelens kunnen doen blijken. 9. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk 15 juli van het jaar waarvoor zij dienen, aan gedeputeerde staten. 10. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op begrotingswijzigingen met uitzondering van het bepaalde in het tweede, derde, vijfde en achtste lid van dit artikel, voorzover het betreft wijzigingen van de begroting die voor

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt:

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RAD HOEKSCHE WAARD De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen, ieder voor zover

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING "FRYSLÂN"

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING FRYSLÂN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING "FRYSLÂN" De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland,

Nadere informatie

Hoofdvesliging Hertog Reinaldlaan 2a 4001 RCTiel werk & integratie S^, 1., * ** * * Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Zaltbommel

Hoofdvesliging Hertog Reinaldlaan 2a 4001 RCTiel werk & integratie S^, 1., * ** * * Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Zaltbommel , a y±s. LANDER Hoofdvesliging Hertog Reinaldlaan 2a 4001 RCTiel werk & integratie S^, 1., Gemeenschappelijke Regeling LANDER T 0344 67 15 11 F 0344 67 IS 22 E info landergroep nl 1 www landergroep nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36838 oktober 2015 Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 131182 31 december 2015 Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis Gemeenschappelijke regeling Aqualysis De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen en de colleges van dijkgraaf en heemraden van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gulpen-Wittem; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet: Besluiten: Aan te gaan de navolgende

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam]

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, en Montferland Overwegende dat De inwerkingtreding van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost

Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel en het Waterschap Velt

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32149 30 juni 2017 Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen, Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief geconsolideerde versie per 1 januari 2016 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest Fryslân; Overwegende dat de colleges

Nadere informatie

overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2014

overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2014 KDK/03214/i.00937 De raad van de gemeente Korendijk; overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014; gelet

Nadere informatie

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten RD Maasland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSDIENST WAARDLANDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSDIENST WAARDLANDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSDIENST WAARDLANDEN De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Hoofdstuk I Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI VERSIE 7 MAART 2013 Vastgesteld door de colleges van B&W en de burgemeesters van de gemeenten Geldrop- Mierlo, Nuenen en Son en Breugel in hun gezamenlijke

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE HENGELO

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE HENGELO GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE TE HENGELO Datum: 18 september 2007 Paraaf: Pag.1 van 11 INDEX Onderwerp Art.nr. Pag.: Begrippen artikel 1 3 Openbaar lichaam artikel 2

Nadere informatie

Behandeld door J.J.M.A.N. Boumans

Behandeld door J.J.M.A.N. Boumans Krediet bank Bewindvoering Limburg Postbus 93,6160 AB Geleen T 045-560 57 05 F 045-560 57 06 IBAN: NL93BNGH0285142402 BIC:BNGHNL2G Kredietbank Limburg F 045-560 57 06 IBAN: NL46BNGH0285142860 BIC:BNGHNL2G

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6. DE ORGANISATIE, DIRECTIE EN PERSONEEL HOOFDSTUK 10. TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING

HOOFDSTUK 6. DE ORGANISATIE, DIRECTIE EN PERSONEEL HOOFDSTUK 10. TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 40714 13 juli 2017 Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2017 G ewijzigd e regeling ( 2 e wijziging) INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Versie april 2013 (1e wijziging, toetreding van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek per 1 juli 2013) De colleges van burgemeester

Nadere informatie

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2456 13 januari 2017 Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN KOMPAS, GEMEENTELIJK COLLECTIEF VOOR WERK, INKOMEN & ZORG

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN KOMPAS, GEMEENTELIJK COLLECTIEF VOOR WERK, INKOMEN & ZORG GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN KOMPAS, GEMEENTELIJK COLLECTIEF VOOR WERK, INKOMEN & ZORG HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen Deze regeling verstaat onder: a) Kompas: het

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Elk

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk. Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven")

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Het Westelijk. Gebied van Utrecht (opererend onder de handelsnaam PAUW-bedrijven) Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven") Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21122 17 juli 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie