DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma Libertarische Partij Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem"

Transcriptie

1 DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma Libertarische Partij Arnhem Libertarische Partij Arnhem Arnhem, 28 november

2 VOORWOORD Ieder mens heeft het recht zijn eigen leven in te richten zoals hij of zij dat wil en dient dat recht ook van een ander te respecteren. Dat is de basis van het Libertarisme. De politiek heeft die rechten helaas vaak niet gerespecteerd, waardoor we nu in een samenleving terecht zijn gekomen met tal van problemen. De Libertarische Partij Arnhem wil in de Gemeenteraad van Arnhem haar unieke geluid laten horen om een stem te kunnen geven aan al die mensen die inzien dat de overheid geen oplossingen biedt, maar veelal de oorzaak van de problemen is. De mens is een sociaal wezen. Dat sociale aspect moet altijd vanuit de mens zelf komen en kan en mag niet worden opgelegd of beperkt door een overheid. Onze voornaamste doelstelling is om de overheid zo veel als redelijkerwijs mogelijk terug te dringen. Zodat u weer de vrijheid krijgt om te leven, te leren, te werken en te ondernemen naar eigen inzicht. De mogelijkheden zijn wat dat betreft vrijwel eindeloos. Omdat wij wel idealistisch maar vooral realistisch zijn heeft de Libertarische Partij Arnhem een aantal speerpunten benoemd die in de aankomende Raadsperiode realiseerbaar zijn. Alle oplossingen die de Libertarische Partij Arnhem biedt, zijn gestoeld op onze wens de vrijheid en de verantwoordelijkheid van het individu zo groot mogelijk te maken. Als libertariërs streven wij naar een vrije wereld; een wereld waarin niemand wordt gedwongen zijn of haar leven en eigendom op te offeren ten gunste van anderen. Wij menen dat respect voor individuele rechten een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende wereld, dat geweld en fraude moeten worden verbannen uit menselijke relaties, en dat vrede en welvaart alleen door vrijheid gerealiseerd kunnen worden. Vanuit die overtuiging verdedigen wij het recht van ieder mens om welke vreedzame activiteit dan ook te ontplooien en verwelkomen wij de verscheidenheid die vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij, ook in Arnhem, trachten op te bouwen is er een waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder tussenkomst van de overheid of een andere autoritaire macht. Leden en sympathisanten van de Libertarische Partij staan geen enkele praktijk welke door ons beleid zou worden gelegaliseerd (zoals bijvoorbeeld druggebruik) noodzakelijkerwijs voor, noch vergoelijken zij deze. Deze afwezigheid van morele goedkeuring of afkeuring is opzettelijk: individuele rechten moeten worden erkend; het is aan het desbetreffende individu om te oordelen over de juistheid van een vreedzame activiteit. Persoonlijke verantwoordelijkheid wordt ontmoedigd door een samenleving die stelselmatig mensen de mogelijkheid ontneemt deze te dragen. Het libertarische beleid schept een samenleving waarin mensen vrij zijn om hun eigen beslissingen te nemen en daarvan te leren. Het vrijwillig nemen van een beslissing impliceert verantwoordelijkheid voor de consequenties van die beslissing. 2

3 Om alle volwassen Arnhemmers meer architect van hun eigen leven en die van hun kinderen te laten worden willen wij de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid vergroten door zoveel mogelijk regels af te schaffen, voor zowel burgers als bedrijven, om daardoor zoveel mogelijk initiatief en persoonlijk en zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Ook willen wij de economische vrijheid vergroten zodat Arnhemmers voldoende financiële middelen kunnen verwerven en behouden om ook daadwerkelijk de eigen keuzes te kunnen betalen. Daarom willen wij de gemeentelijke belastingen zo snel mogelijk afschaffen. De Libertarische Partij Arnhem maakt deze verkiezingsperiode drie uitzonderingen op het vrijheidsprincipe. Het betreft uitzonderingen op het gebied van Veiligheid, Basisinfrastructuur en Zorg (kinderen/jeugd en zieken/gehandicapten). Dit zijn gebieden die de zwakste mensen in onze samenleving betreffen, waarbij het vanuit de huidige situatie zeer moeilijk lijkt om op korte termijn vrijwillig samenwerkende burgers en bedrijven hiervoor verantwoordelijk te laten zijn. Met trots bied ik u hierbij aan het verkiezingsprogramma van de Libertarische Partij Arnhem. Luc de Krosse, Lijsttrekker 3

4 SPEERPUNTEN Afschaffen van alle gemeentelijke belastingen Wij zijn van mening zijn dat alle mensen recht hebben op de vruchten van hun arbeid. Daarom wijzen wij alle overheidsmaatregelen af die bestaan uit het onder dwang verkrijgen van geld of goederen van individuen. In het bijzonder: wijzen wij iedere stijging in bestaande gemeentelijke belastingtarieven af, eveneens het invoeren van welke nieuwe gemeentelijke belasting dan ook; zijn wij voor de uiteindelijke afschaffing van alle gemeentelijke belastingen. Wij zijn tegen belastingheffing in het algemeen en streven naar een geleidelijke verlaging dan wel afschaffing van alle gemeentelijke belastingen (daarbij aangetekend dat slechts een beperkt deel van de gemeentelijke begroting wordt gefinancierd uit deze belastingen; het overgrote deel wordt gefinancierd met andere bronnen, met name het Gemeentefonds). Ook wijzen wij het belastinginstrument af als middel tot inkomensbeleid. De armoedeval houdt veel mensen buiten de arbeidsmarkt. Wij zijn er dan ook tegen dat mensen met een hoog inkomen in Arnhem meer belasting moeten betalen om mensen met een laag inkomen te ontzien. Wij zijn voor inperking van bovenwettelijke normen/toeslagen op de inkomensvoorzieningen. De lokale belastingen mogen niet stijgen om meer geld beschikbaar te krijgen voor armoedebestrijding of ter compensatie van landelijke bezuinigingen op de zorg. De Gelrepas voor mensen met een laag inkomen dient alleen nog maar beschikbaar te zijn voor kinderen tot 18 jaar. Wij pleiten in Arnhem voor afschaffing van alle gemeentelijke belastingen: OZB woningen; OZB niet-woningen/bedrijven; Parkeerbelastingen; Roerende Zaakbelasting; Precariobelasting; Toeristenbelasting. Dit zal Arnhem zowel als woongemeente voor haar inwoners, maar ook als vestigingsgemeente voor bedrijven aantrekkelijker maken. Zowel het woongenot, de woningmarkt, de economie als ook de werkgelegenheid zijn hier mee gebaat. Hiernaast pleiten wij ervoor om de rioolheffing, net als de afvalstoffenheffing, te baseren op de mate van gebruik. Dus op basis van bijvoorbeeld 1- en meerpersoonshuishoudens i.p.v. op basis van WOZ-waarde van het onroerende goed. 4

5 2. Minstens een halvering van gemeentelijke subsidies Omdat wij een vrije economie tot stand willen brengen waarin de overheid niemand opoffert ten gunste van anderen zijn wij principieel tegen alle overheidssubsidies aan bedrijven, onderwijs, landbouw, wetenschap, media, kunst, sport of welke andere belangengroepering dan ook. Een ieder mag zoveel geld als hij of zij kan missen schenken aan goede doelen. Het is echter niet de taak van de gemeente te bepalen wat een goed doel is en hoeveel geld daar naartoe moet. Subsidie ontvangende organisaties staan nu met de neus naar de gemeente en met de rug naar de bevolking. Dit moet worden omgedraaid. Wij stellen voor het totale jaarlijkse gemeentelijke subsidiebedrag in de komende Raadsperiode minstens te halveren, waarbij subsidies op het gebied van zorg (ten behoeve van jeugd en zieken/gehandicapten) worden ontzien. Hiermee kan het grootste deel van het afschaffen van alle gemeentelijke belastingen worden gefinancierd. 3. Bezuinigen op de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie Wij zijn voorstander van het verder privatiseren van zoveel mogelijk gemeentelijke taken. Verder zullen decentralisatie en deregulering ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk overheidstaken worden gestaakt. Zie hiervoor ook vanaf pagina 7. En verder. 4. Gratis parkeren op de openbare weg Parkeren op de openbare weg in Arnhem moet gratis worden. 5. Verkopen parkeergarages en gemeentelijk vastgoed Wij vinden de bouw, het bezit, de exploitatie en het beheer van parkeergarages of ieder ander vastgoedobject geen taak voor de overheid. Wij pleiten ervoor alle parkeergarages en zoveel mogelijk gemeentelijk vastgoed te verkopen (dit betreft tevens de deelnemingen in bedrijven die exploitatie en beheer van parkeergarages en vastgoed als doelstelling hebben). Dit levert een directe verkoopopbrengst op en voorkomt risico s van waardedaling en jaarlijks terugkerende exploitatie-, onderhouds- en beheerkosten. 6. Vrije openingstijden voor bedrijven Ondernemers bepalen zelf de openingstijden van hun bedrijf/winkel. Dat is geen taak voor de overheid. Zo zal er geen beperking gelden voor het aantal koopzondagen in Arnhem. 7. Arnhem maakt het Gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven in maakindustrie (geen OZB, versoepeling en vereenvoudiging en uiteindelijk afschaffen van vergunningen, bestemmingsplannen en andere beperkende regels). Arnhem kent relatief een groot aantal ongeschoolde en laaggeschoolde (langdurig) werklozen. Het vestigen van meer bedrijven uit de maakindustrie zal een groot deel van de werkloosheidsproblematiek van Arnhem kunnen oplossen. 5

6 8. Vrijgeven van (thuis)teelt, handel en gebruik van softdrugs Softdrugs moeten in Arnhem vrij verkrijgbaar zijn en het als particulier thuis telen van wiet moet worden toegestaan. Politie en justitie mogen hier geen opsporingscapaciteit meer voor vrij maken. Een kleine (thuis)teler is, indien hij niet illegaal stroom aftapt en dergelijke, geen crimineel en dient zo ook niet behandeld te worden. De gemeente dient zich te onthouden van regulering van het aantal coffeeshops in Arnhem. 9. Geen Kunstencluster en geen Musis Sacrum XL Het financieren/faciliteren/exploiteren van kunst is geen overheidstaak. Bouw en exploitatie van een eventueel Kunstencluster zijn uiteraard wel mogelijk indien deze uit private middelen worden gefinancierd. Ook gemeentelijke financiering van een mogelijk plan voor verbouwing en uitbreiding van Musis Sacrum tot Musis Sacrum-nieuwe stijl (Musis Sacrum XL) wijzen wij af; het pand zou naar schatting 40 miljoen euro gaan kosten, terwijl er een realistisch plan ligt voor een verbouwing en modernisering die 14 miljoen euro kost met daarenboven een subsidie van 5,25 miljoen euro van de Provincie Gelderland. 10. Bonusdagen Wij willen het mogelijk maken dat alle uitkeringsgerechtigde werkloze Arnhemmers gedurende maximaal 40 dagen per jaar (en voor max. 80 dagen in totaal) mogen werken en bijverdienen met behoud van hun volledige uitkering. Dit zal een positieve stimulans zijn om werkervaring op te doen en om op een natuurlijke manier door te stromen naar een reguliere baan. 6

7 EN VERDER Gemeentebestuur & Publieke dienstverlening Wij zijn voorstander van bindende referenda bij belangrijke beslissingen. Wij vinden dat de volgende burgemeester van Arnhem moet worden gekozen uit de eigen bevolking. Wij vinden dat gemeentelijke informatie alleen nog maar in het Nederlands mag worden gegeven. Wij zijn voor het zoveel mogelijk decentraliseren van taken. Wij juichen de Wijkaanpak Nieuwe Stijl binnen de gemeente Arnhem dan ook toe. Doelstelling hierbij is dat wijkbewoners meer inbreng hebben in wijkinitiatieven en dat zij ook hoofdverantwoordelijke worden voor de uitvoering van de wijkactieplannen. Uitgangspunt hierbij is dat steeds meer vrijheid wordt geboden aan de wijkbewoners zelf en dat de gemeente geleidelijk steeds meer terugtreedt en de verantwoordelijkheid voor initiatief en uitvoering laat waar deze hoort, namelijk bij de wijkbewoners (zelf prioriteiten stellen en zelf bijdragen in middelen, tijd en energie). Ruimtelijke ordening & wonen Overheidsbemoeienis heeft de woningmarkt laten vastlopen. De oplossing is niet meer regulering, maar vrijgave op elk gebied. Ruimtelijke ordening is geen kerntaak van de overheid en kan worden gestopt. Wij zijn voorstander van woningbouw in Stadsblokken en hebben ook geen probleem met hoogbouw in het centrum van Arnhem. Wij vinden dat het geen overheidstaak is om de woningproductie te stimuleren dan wel te financieren. De markt is beter in staat om het woningaanbod af te stemmen op de woningvraag. Openbare ruimte & Verkeer Mits uit private middelen gefinancierd zijn wij geen tegenstander van de bouw van nieuwe moskeeën of welk ander bouwwerk dan ook. Voorwaarde is dat veiligheid gegarandeerd is en dat overlast voor omwonenden beperkt blijft. Wij wijzen het door de gemeente financieren of gratis maken van openbaar vervoer voor welke belangengroep dan ook door de gemeente af. Wij zien geen enkele reden om De Markt bij het Provinciehuis autovrij te maken. Wij zien geen rol voor de gemeente bij de financiering van een eventuele nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Rijn. 7

8 Energie & Milieu Wij zijn tegen alle overheidsregulering van energieprijzen en -produktie. Wij wijzen alle overheidssubsidies voor energieonderzoek, -ontwikkeling en -exploitatie af. Wij wijzen iedere overheidsbeperking en/of -stimulering van specifieke energievormen af. Ons land is in de greep gekomen van honderden gesubsidieerde milieuclubs. Dit terwijl Nederland een van de schoonste landen ter wereld is. De Libertarische Partij Arnhem is tegen het subsidiëren van milieuverenigingen. Een beter milieu begint bij economische groei. En een economie kan alleen groeien als deze niet belast wordt door een allesoverheersende overheid. De invloed van de mens op het klimaat is onbewezen. Het heeft dus geen enkel nut om te investeren in de uitvoering van klimaatverdragen of subsidie te verlenen aan zonneenergie of windmolens. De gemeente dient zich daarom te onthouden van het stimuleren en (mede-) financieren van het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden. De gemeente dient zich tevens te onthouden van het stimuleren of (mede-) financieren van de oprichting van windmolens in Arnhem. In algemene zin zijn wij tegen gemeentelijke stimulering of financiering van alle duurzaamheidsinitiatieven of klimaat neutrale maatregelen. Dit is een verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven. Wij juichen het gebruik van terrasverwarming in Arnhem toe. Onderwijs, Sport & Cultuur Ons standpunt is dat de gemeente niet meebetaald aan een conciërge op iedere school in Arnhem. Hiervoor zijn de schoolbesturen (met rijksfinanciering) en de ouders zelf verantwoordelijk. Financiering van leerlingenvervoer naar een school verder weg dan de meest dichtbijgelegen geschikte school dient te worden afgeschaft. Wij vinden dat zwemles een verantwoordelijkheid is van de ouders/verzorgers dan wel van de school; deze laatste heeft een vrije keuze om zwemmen wel of niet als sportactiviteit op te nemen in haar onderwijsprogramma (eventueel met een eigen vrijwillige bijdrage van de ouders). De gemeente is hier geen partij in en is dus ook niet verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Wij vinden het stimuleren en financieren van kunst en cultuur geen overheidstaak. Subsidies voor kunst en cultuur moeten worden afgeschaft. Veiligheid Het recht op zelfverdediging dient te allen tijde te worden gerespecteerd. In Arnhem mag niet preventief worden gefouilleerd. Fouillering is uitsluitend toegestaan wanneer sprake is van een gerede verdenking van een strafbaar feit. Wij zijn voor het drastisch terugbrengen van de politie-inzet bij niet-risicovolle thuiswedstrijden van Vitesse in het stadion Gelredome. De politie-inzet rondom voetbalstadions staat in geen enkele verhouding meer tot de werkelijke problemen. In het seizoen 2012/2013 werden landelijk precies 642 arrestaties verricht op 7,5 miljoen stadionbezoekers. 8

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid

Module 6. Concept: Ruilen over de tijd. De overheid Module 6 Concept: Ruilen over de tijd De overheid Het nieuwe economieprogramma Verantwoording Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Jouw idealen in Groningen

Jouw idealen in Groningen Jouw idealen in Groningen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Groningen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Groningen 4 Groen Groningen 8 Diervriendelijk Groningen

Nadere informatie