Architectuur op basis van services. Het totale plaatje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectuur op basis van services. Het totale plaatje"

Transcriptie

1 Architectuur op basis van services Door: Marcel Grauwen en Ronald Coenen Het totale plaatje De balans van de eerste ervaringen omtrent Service Oriented Architecture (SOA) valt niet onverdeeld gunstig uit. Onderzoek van Forrester toont aan dat een kleine minderheid van 24 procent van alle bedrijven die SOA inzetten, daar de beoogde voordelen mee behalen. De overige driekwart implementeert het niet op de juiste wijze of onvolledig en heeft daardoor te maken met hogere kosten en complexiteit. Dat is meer dan jammer te noemen, aangezien het tegenovergestelde lagere kosten en veel grotere flexibiliteit absoluut haalbaar is. Dit artikel beschrijft hoe ondernemingen met hun SOA implementatie die stijgende lijn te pakken kunnen krijgen. Het ICT-landschap wordt met toenemende functionaliteiten en de voortschrijdende globalisering alleen maar omvangrijker en complexer. De onderlinge afhankelijkheid van alle ICT-componenten, die vrijwel voortdurend aan verandering onderhevig zijn, is daarmee navenant complex geworden. Veel ICT-projecten overschrijden hun planning en budget doordat belangrijke sleutelinformatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer stemmen opgaan die zeggen dat projecten die qua kosten of doelstelling ernstig uit de rails lopen het beste kunnen worden stopgezet. Steeds vaker worden SOA projecten ook geschaard onder het soort projecten dat veel meer kost dan dat ze uiteindelijk oplevert. En dat terwijl juist SOA de meest wezenlijke bijdrage kan leveren aan het weer soepel maken van de steeds logger wordende en moeizamer draaiende ICT-machine. Een van de redenen waarom SOA in het merendeel van de gevallen teleurstelling oproept, is het feit dat het eveneens als een van de vele projecten wordt beschouwd. Daardoor zijn er voornamelijk suboptimale integratieoplossingen gerealiseerd (veelal te omschrijven als pointto-point oplossingen), die geen integraal deel uitmaken van een SOA. Eén van de lessons learned is dan ook om een SOA implementatie niet te beschouwen als een project, maar als een programma of roadmap: bouw het zoals het een Enterprise Architectuur betaamt, stukje bij beetje op. Dit is exact wat de bedrijven hebben gedaan die bij die 24 procent horen die voordelen behalen uit hun SOA implementatie. Bovendien heeft het management van deze ondernemingen de ontwikkeling en implementatie van SOA volledig gesteund en zijn ze door externe partijen goed begeleid. De evolutie Figuur 1. De evolutie van Integratie Architectuur geeft de evolutie weer van de Integratie Architectuur van klassieke Enterprise Architecture (EA) naar een Service Oriented Architected (SOA) organisatie. Aan de hand daarvan is af te leiden op welk niveau van SOA volwassenheid een onderneming zich bevindt. Veel bedrijven menen oprecht dat ze conform de SOA uitgangspunten zijn ingericht, terwijl ze in werkelijkheid op het niveau van een EAorganisatie opereren. Dat zijn bijvoorbeeld organisaties die veel aandacht hebben besteed aan BPM, maar deze nog niet effectief kunnen inzetten als gevolg van het ontbreken van de benodigde business services. Een aantal bedrijven doet een tweede poging en streeft naar een

2 zogenoemde Event Driven Architecture (EDA). Uitgangspunt van een EDA is dat alles event driven is; pur sang zijn er geen batchprocessen en geen achterlopende processen meer. Alles verloopt dan on-time en real-time. Figuur 1. De evolutie van Integratie Architectuur. SOA niet het doel Organisaties die SOA als een technische oplossing invoeren, dus SOA als doel en niet als middel, zal bij de eerder genoemde 76 procent van teleurgestelden gaan horen. Een dergelijk uitgangspunt is namelijk gedoemd tot mislukken. Een ICT architectuur op basis van services gaat nog meer voordelen opleveren wanneer het wordt gekoppeld aan Business Process Management (BPM) en business intelligence (BI). Hiermee worden bestaande applicaties en gegevensbronnen door middel van services op efficiënte en beheerbare wijze ontsloten, waarmee de IT organisaties sneller en effectiever in staat zijn nieuwe business processen te implementeren alsmede sneller nieuwe gegevensbronnen ten behoeve van BI rapportages aan te leveren. Zoals gesteld dient een SOA implementatie te worden beschouwd als een roadmap, een projectoverstijgend onderwerp dat moet worden gedragen door alle betrokkenen, dus ook door ICT-beheer, de business en het management. Van oudsher heeft de business vanuit haar perspectief slechts oog voor efficiënt ingerichte bedrijfsprocessen op basis van BPM. Dat een succesvolle BPM implementatie niet los is te zien van een efficiënte SOA, wordt nog maar weinig door organisaties onderschreven. BPM

3 zonder onderliggende SOA kan beschouwd worden als een auto zonder wielen - het kan er prachtig gestroomlijnd en modern uit zien, maar zonder wielen kom je nergens. SOA is de best denkbare architectuur naar de toekomst toe om twee hoofdredenen: 1. het is een perfecte enabler voor BPM en BI; met goed ingerichte SOA kun je enorm besparen op de ICT-kosten 2. het kan ongekende flexibiliteit (agility) creëren; zodat ICT met groot gemak kan meebewegen met marktbewegingen van haar business, of die zelfs voor zijn. Welke paden dienen te worden bewandeld om tot een gewenste succesvolle SOA implementatie te komen? Daartoe zijn in de markt een aantal oplossingen en visies ontwikkeld. Één ervan heet: Total SOA. Total SOA en Referentie Architectuur Total SOA kan niet los worden gezien van een referentiearchitectuur. In het kader van Total SOA bevat een referentiearchitectuur op de eerste plaats een beschrijving van het product onder ontwerp in andere woorden een blauwdruk van de structuur van een stuk informatievoorziening. In deze structuur kunnen we een aantal aspecten onderscheiden, zoals: Data-aspect: beschrijft de structuur van relevante data, bijvoorbeeld een Canonical Data Model (CDM). Proces-aspect: beschrijft de structuur van relevante processen, bijvoorbeeld een workflow model. Communicatie-aspect: beschrijft de structuur van de interfaces naar externe systemen. Platform-aspect: beschrijft de structuur van de abstract technologieklassen die gebruikt worden voor de realisatie van de systemen die beschreven worden. Organisatie-aspect: beschrijft de organisatiestructuur rond de realisatie en het gebruik van de systemen die beschreven worden. Alle aspecten van Total SOA zijn relevant voor iedere referentiearchitectuur, zij het dat bepaalde aspecten dominant kunnen zijn voor een specifieke referentiearchitectuur. Een referentiearchitectuur bevat dan bij voorkeur ook verscheidene aspectarchitecturen. Iedere aspectarchitectuur is gespecificeerd in een geschikte notatie de verschillende notaties moeten onderling natuurlijk consistent zijn. Het verdient sterke aanbeveling gestandaardiseerde notaties met duidelijke semantiek te gebruiken (bijvoorbeeld UML diagrammen). Naast de beschrijving van de structuur van een product bevat een referentiearchitectuur ook principes en richtlijnen; bouwvoorschriften voor het ontwerpen van een Total SOA architectuur of specifieke architectuur op basis van de referentiearchitectuur. Daar waar de structuur zeer gedetailleerd beschreven is, kunnen de richtlijnen vaak summier zijn (de richtlijnen zijn dan al voor een groot deel in de structuur verwerkt). Daar waar de structuur globaal van aard is, zijn meer gedetailleerde richtlijnen wenselijk om tot een goede en consistente toepassing te komen.

4 Figuur 2. Total SOA model. Total SOA referentiearchitecturen zijn abstracte architecturen en de basis voor meer specifieke architecturen. Zij zijn daarmee een belangrijk gereedschap voor het hergebruik op architectuurniveau. De roadmap Succesvolle implementaties van SOA oplossingen behelzen de nodige complexiteit en investeringen in zowel tijd als geld. Deze investering voorkomt het worst case scenario van een niet meer te ontwarren wildgroei aan services. Vanaf het moment dat de services goed gestroomlijnd kunnen worden hergebruikt, betalen de investeringen zich terug. De roadmap voor Total SOA maakt de verbinding tussen EA als onderdeel van lifecycle management met de reeds geïmplementeerde SOA-landschappen en de met elkaar geïntegreerde applicaties (Enterprise Application Integration, EAI). Kort gezegd stelt de roadmap voor om op de verschillende lagen (zie hiervoor figuur 2. Total SOA model) oplossingen neer te zetten als onderdeel van de complete SOA architectuur. Iedere stap in de roadmap, al dan niet geïnitieerd door de business, begint met een business case. Daar wordt ook de architectuur bij betrokken, waar de nodige beslispunten in zitten. In het procesmodel van de roadmap staat wie op welk punt wat beslist en wanneer de implementatie naar een volgende fase kan overgaan. Op die manier beschikt een organisatie over een duidelijke fasering en structuur voor implementatie van Total SOA.

5 De stappen Startpunt van de Total SOA roadmap is dat er al services zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen. Dit hoeven niet alleen maar zelf ontwikkelde services te zijn. Het kan ook bestaan uit een systeem van SAP of Oracle, dat interne functionaliteiten op basis van services aan de buitenwereld beschikbaar stelt. Uitgangspunt is dat binnen de organisatie gebruik gemaakt wordt van servicecontracten. Deze servicecontracten leggen vast hoe een service eruitziet, op welke wijze hij kan worden aangeroepen, wie de eigenaar is, enzovoort. Figuur 3. Total SOA roadmap. De stappen van de roadmap voor Total SOA staan schematisch weergegeven in figuur 3. Total SOA roadmap en worden hieronder nader toegelicht: Stap 1. Inrichting van een SOA Operational Governance tool ter vergroting van het inzicht in het services landschap door middel van het verzamelen van operationele informatie en statistieken over de services, berichten en ketens 1. Stap 2. Implementatie van een centrale servicecatalogus. Deze servicecatalogus vormt de spil van het gehele servicemodel en wordt gevoed vanuit diverse bronnen in het Total SOA model. De belangrijkste bron is het Operational Governance tool (stap 1). Stap 3. Een optionele stap is het implementeren van policy enforcement. 1. Zie ook de white paper over SOA Operational Governance: Het ontwarren van spaghetti.

6 Stap 4. Inzet van specifieke SOA testtooling. Veelal zijn deze al in een eerder stadium van de SOA implementatie aangeschaft. Stap 5. Implementatie van service lifecycle management. Stap 6. Implementatie van versiecontrole en -management. Inzicht in services Zolang het aantal services en het gebruik daarvan ongecoördineerd en zonder oog voor de kwaliteit van die services blijft toenemen, stevent een organisatie op een intransparante SOA. Derhalve is inzicht in het services landschap van primordiaal belang. SOA Operational Governance levert inzicht in het service landschap door informatie te leveren over de berichtenstroom naar en van de services. Hiertoe correleert het services op basis van de berichtenstromen en bewaakt het afspraken omtrent services (SLA s) in termen van volumes, doorlooptijd en beschikbaarheid. Door middel van het dynamisch ontdekken van services kunnen ook niet gedocumenteerde (versies van) services en koppelingen aan het licht worden gebracht. Een adequaat SOA Operational Governance tool vult alle bovengenoemde functies in. In het artikel Het ontwarren van spaghetti 1 wordt nader ingegaan op een van de beschikbare tools. Het hart Inzicht in een SOA landschap staat of valt met het eenduidig en accuraat vastleggen van de kenmerken en details ervan. De indexering van het landschap vindt plaats op basis van services, waarbij de informatie over de services wordt vastgelegd in servicecontracten. Deze contracten worden ondergebracht in een zogenaamde service catalogus. De servicecatalogus vormt hiermee de spil van het gehele Total SOA model. Ook functioneert het als een ontkoppelpunt tussen de verschillende lagen in het Total SOA model (zie figuur 2. Total SOA model). Andere benamingen voor een servicecatalogus is een Service Repository of UDDI. Afdwingen van afspraken Bijna haaks op de eigenschappen van services staat het afdwingen van generieke afspraken of policies. Policy enforcement biedt hierin een oplossing door deze centraal voor het hele service landschap vast te leggen. In policies kan worden aangegeven welke afnemer welke services mag aanroepen en uitvoeren. Dit kan worden toegepast op gebruikers van buitenaf, en intern binnen de eigen organisatie. Ook kunnen prioriteiten aan afnemers worden toegewezen waardoor iemand met een bepaalde username en password een hogere voorrang krijgt bij het aanroepen van een bepaalde service dan iemand die lagere prioriteit heeft. Kwaliteit door testen Hergebruik van services vindt veelal beperkte mate plaats als gevolg van onduidelijkheid over de kwaliteit van de beschikbare services. Door de kwaliteit van de services met enige regelmaat te valideren met daartoe beschikbare test tools wordt additionele

7 kwaliteitsinformatie verkregen, zoals de maximale belasting (hoe vaak kan een service binnen een seconde worden aangeroepen), de snelheid bij toenemende belasting, enzovoort. Door deze kwaliteitsinformatie onder te brengen in de servicecatalogus, wordt de inzichtelijkheid in de kwaliteit van de services vergroot en daarmee de kwaliteit van het complete service landschap. Managen van de levenscyclus Lifecycle management wordt doorgaans meer met BPM en Enterprise Architectuur geïdentificeerd dan met SOA. In de Total SOA visie is lifecycle management echter een belangrijk onderdeel om hergebruik van services eenvoudig mogelijk te maken. Door middel van service lifecycle management kan de business worden voorzien van bouwblokken op grond waarvan snel en eenvoudig in het betreffende service lifecycle tool nieuwe BPM processen kunnen worden geïmplementeerd. De andere kant op biedt service lifecycle management de mogelijkheid om in een nieuw geïmplementeerd BPM proces, benodigde IT services of uitbreidingen/verbeteringen erop te definiëren. De ontbrekende of aan te passen services kunnen, met de bijbehorende nieuwe specificaties, aan de servicecatalogus worden aangeleverd en daarmee input zijn voor IT services development teams. Hulp bij versiecontrole Een belangrijk onderdeel voor het succes van een SOA implementatie, is de invoering van versiecontrole. Dit houdt de onderlinge afhankelijkheden van services bij, bijvoorbeeld in geval dat services elkaar aanroepen over alle omgevingen heen. Het bijhouden van deze afhankelijkheden, die in een snel groeiende omgeving kan oplopen tot services of meer, handmatig niet te doen is. In een OTAP straat (ontwikkel, test, acceptatie en productie), waar diverse versies van services actief zijn, is het belangrijk te weten welke combinatie van services en versies een integratietest is uitgevoerd en welk testrapport deze test beschrijft. Slechts op grond van een dergelijk rapport kan een in productie name van een nieuwe versie van een service worden beoordeeld. Een versie controle tool kan de centrale servicecatalogus verrijken met de vastgelegde versieinformatie en afhankelijkheden. Informatie als deze kan dan worden doorgegeven aan het eerder beschreven policy enforcement point, zodat deze beschikt over alle relevantie informatie van een service om daar betere policy op toe te kunnen passen. Dit kan bijvoorbeeld van dienst zijn in geval een verouderde versie van een service alleen nog door een specifieke groep gebruikers of applicatie mag worden aangeroepen. Van visie naar tools Voor het opstellen van een Referentie Architectuur alsmede alle hierboven beschreven stappen is het raadzaam om professioneel advies in te winnen welke roadmap en als invulling hiervan, welke tools het meest geschikt zijn voor uw organisatie. Voor zover bekend is er nog geen Integratie Software leverancier die alle producten levert waarvan de functionaliteiten in het kader van de Total SOA visie zijn beschreven. Op grond

8 hiervan kan worden gesteld dat de invulling van de set aan producten vrijwel altijd een zogenaamde multi-vendor oplossing zal zijn. Het voert voor dit artikel te ver om de opties voor tools bij de diverse stappen in de roadmap uiteen te zetten. Dit artikel richt zich vooral op de samenhangende strategie, onafhankelijk van enige leverancierskeuze, die succesvolle een succesvolle SOA implementatie mogelijk maakt. De voordelen van Total SOA Samengevat levert implementatie van de Total SOA roadmap de volgende voordelen: Verbeterde transparantie van de SOA-omgeving. Positioneert SOA als succesvolle enabler voor BPM en BI. Volledige lifecycle management voor services. Hogere kwaliteit van services (en daarmee ook een hogere CMMi). Betere capaciteitsplanning van de ICT infrastructuur. Dankzij inzichtelijke en historische/statistische informatie kan beter worden geanticipeerd op groei of juist afname van het gebruik van services. Verbeterde security implementatie door het toepassen van dat policy enforcement points en hieruit voortvloeiende informatie over het gebruik van de services. Grotere voorspelbaarheid van de kwaliteit van services waardoor de uitrol van nieuwe functionaliteiten met minder afbreukrisico kunnen worden uitgevoerd. Het beheren van de ICT omgeving op basis van business ketens in plaats van silo s. De impact van een verstoring in een ICT omgeving op de business services kan sneller inzichtelijk worden gemaakt, wat een kortere hersteltijd van de services tot gevolg heeft. De ontwikkeling en afhankelijkheid van services wordt veel beter gestroomlijnd dankzij de betere informatievoorziening. Inzichtelijke resultaten van services ten opzicht van gemaakte service level afspraken.

9 Conclusie SOA is pas succesvol als er op structurele en gecontroleerde wijze hergebruik van services plaats kan vinden door middel van grip op en inzicht in de kwaliteit van de services. SOA kan nog succesvoller worden wanneer het wordt gekoppeld aan Business Process Management (BPM) en business intelligence (BI). In die arena s levert SOA namelijk de meeste toegevoegde waarde. Benader een SOA implementatie niet als één project, maar bouw het stukje bij beetje op als een Enterprise Architectuur. Een van de benaderingen hiervoor wordt omschreven als de Total SOA visie, welke aan de hand van een beschreven roadmap kan worden geïmplementeerd. Iedere fase van de roadmap dient op basis van een business case te worden gedefinieerd. Kern van de Total SOA visie is de implementatie van SOA Operational Governance en een centrale servicecatalogus. Deze laatste is het ontkoppelpunt tussen de onderliggende services het hoger gelegen lifecycle management. Voor het vormgeven van Total SOA bestaat niet één model dat voor iedere organisatie kan worden gekopieerd. Er is ook geen één software leverancier die de ideale Total SOA oplossing kan leveren. De markt biedt een verscheidenheid aan tools en oplossingen om een Total SOA oplossing te implementeren. Voorwaarde is dat voor de implementatie van de diverse onderdelen voldoende kunde en kennis beschikbaar is, welke vanwege de specifieke kennis van de materie en producten veelal van buiten de onderneming zal moeten worden ingehuurd.

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden?

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? 10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? Martijn Ruff 30 mei 2012 Agenda Even voorstellen... Introductie 10 Trends Conclusies KETENBEWAKING TM 2 Even voorstellen... KETENBEWAKING

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Leveranciers bijeenkomst

Leveranciers bijeenkomst Leveranciers bijeenkomst Deelsessie Operatie NUP Operatie NUP Even kennismaken Convenant Doorontwikkeling Software Catalogus Content Architectuur hulpmiddelen Standaardisatie en Compliancy Koppeling Business

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Integratie in de praktijk

Integratie in de praktijk Integratie in de praktijk Werken als integratie consultant bij KLM Werken als integratie consultant bij KLM T. Lansbergen A. Kwekel Hogeschool Rotterdam 13/10/2015 Agenda Introductie - Organisatie Use

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Voor meer achtergrond over SAP Operational Process Intelligence, zie ook de februari 2014 editie van Tips & Tricks.

Voor meer achtergrond over SAP Operational Process Intelligence, zie ook de februari 2014 editie van Tips & Tricks. Titel Realtime proces monitoring met SAP HANA Operational Process Intelligence Introductie Meestal worden bij het realtime monitoren van processen en cases maatwerkschermen gebouwd. Dit omdat elke procestype

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk

Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk abobank: Service Architectuur in de Praktijk Bert Bastenhof, Pieter Fortuin Computable, 21 september 2006 Inleiding 1. abobank omgeving 2. Architectuur binnen de abobank 3. Waarom Service Architectuur?

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur Jaap Schekkerman 1 Service Architecture staat volop in de belangstelling en veel IT leveranciers promoten hun SOA oplossingen via diverse kanalen. Wat

Nadere informatie

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Aeres Groep Groene sector in midden Nederland 20 locaties: Utrecht, Flevoland en Gelderland

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Denis Joannides Jelle de Bruin Truston Fusion Duwboot 6-8 Houten www.truston-fusion.com OGH 19 mei 2010 Wie is Truston Fusion? Onderdeel van

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

begin presentatie welkom naam jan vegt functie business consultant bedrijf www.2en40.nl 2 specialismes + E A I Enterprise Application Integration EAI integratie-vraagstukken veel meer details bij Rita

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van:

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van: (BIA s) Veel organisaties beschikken over BIA s ofwel Business Impact Analyses per Business Unit of per Afdeling. Hierna gaan we verder uit van Business Impact Analyses op Business Unit niveau. Dit artikel

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Waarom is standaardisatie noodzakelijk?

Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Waarom is standaardisatie noodzakelijk? Datum 8 april 2010 Status Inhoud 1 Waarom is standaardisatie noodzakelijk? - 9 1.1 Van bilaterale afspraken naar afspraken

Nadere informatie