Financiële werkgelegenheidsvallen. Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Directie Statistieken en Publicaties Directie Studies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële werkgelegenheidsvallen. Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Directie Statistieken en Publicaties Directie Studies"

Transcriptie

1 Financiële werkgelegenheidsvallen Ministerie van tewerkstelling en arbeid Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Directie Statistieken en Publicaties Directie Studies

2 Voorwoord Tijdens het afgelopen jaar werd door allerlei instanties nogal wat aandacht besteed aan vallen waarin werklozen zouden terecht komen. Onder val wordt dan verstaan een situatie die voor de werkloze te weinig stimuli omvat om een job te zoeken of te aanvaarden. Een werkgelegenheidsval kan meerdere aspecten vertonen die elkaar kunnen aanvullen en versterken. De werkgelegenheidsvallen onderscheiden zich in twee belangrijke soorten nl. de financiële en de andere (zoals de scholingsgraad, verdeling van de taken binnen het gezin, basisarmoede enz.). Met de medewerking van de studiedienst van het Ministerie van Financiën heeft de dienst voor een aantal typegevallen de vergelijking gemaakt tussen de beschikbare koopkracht bij werkloosheid en tewerkstelling (financiële val). 2 Directie Studies

3 Deze studie omvat 1. Uitgangspunten blz Methodologie van de simulaties en hypotheses blz Vaststellingen blz. 5 Globaal blz. 5 Werklozen met gezinslast blz. 9 Eénverdieners met partner blz. 9 Eénverdieners zonder partner (éénoudergezinnen) blz. 15 Alleenstaanden blz. 18 Maximum 1 ste uitkeringsperiode blz. 18 Minimum en maximum tijdens de 2 de uitkeringsperiode blz. 19 blz. 22 Partners beiden initieel werkloos blz. 22 Maximum 1 ste uitkeringsperiode blz. 22 Maximum en minimum in 2 de uitkeringsperiode blz. 28 Eén partner werkt voltijds aan 1,5 maal het minimumloon blz. 34 Maximum in de 1 ste uitkeringsperiode blz. 34 Minimum en maximum in de 2 de uitkeringsperiode blz. 40 Forfait in de 3 de periode blz. 46 Werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag blz. 52 Werklozen met gezinslast blz. 52 zonder gezinslast (beiden initieel werkloos) blz. 58 Arbeid aan BEF (2 de en 3 de periode) blz. 58 Aan een loon van 1,25 maal het minimumloon (2 de en 3 de periode) blz. 62 Aan een loon van 1,5 maal het minimumloon (2 de en 3 de periode) blz Belangrijkste besluiten blz. 70 Volgens gezinstoestand blz. 70 Werklozen met gezinslast blz. 70 Alleenstaanden blz. 70 zonder gezinslast blz. 71 Volgens het arbeidsregime blz. 71 Voltijds werk blz. 71 Deeltijds werk blz. 71 Financiële werkgelegenheidsvallen 3

4 1. Uitgangspunten 1. De dienst beperkt zich tot een zuiver objectieve benadering van de financiële val. De RVA is niet de aangewezen plaats waar men informatie kan vinden en verzamelen over de niet-financiële vallen. Het gaat hier immers om een onderwerp dat sterk uiteenlopende benaderingen toelaat. Dit moge al blijken uit het feit dat men in het nederlands de term «werkloosheidsval» gebruikt en in het frans «piège à l emploi» (werkgelegenheidsval). 2. De dienst zal zich dus beperken tot de berekening van het verschil tussen de netto-koopkracht in geval van werkloosheid en van tewerkstelling. Met bijkomende kosten (bv. kinderopvang) werd geen rekening gehouden. 3. Definitie van de financiële werkgelegenheidsval: de situatie waarin de werkloze zich bevindt en die voor gevolg heeft dat de financiële prikkel om te gaan werken te gering is. Men gaat er vanuit dat de verhoging van de koopkracht binnen het gezin dankzij het aanvaarden van een job tenminste 15 % moet bedragen. De keuze van 15 % is voluntaristisch. Uit kontakten met bemiddelingsdiensten is gebleken dat werklozen een verhoging van de koopkracht met 10 % als nietig beschouwen. Er zijn wel studies die vertrekken van een veel hoger percentage. 2. Methodologie van de simulaties en hypotheses Met de medewerking van de studiedienst van het Ministerie van Financiën werden voor enkele huishoudtypes de bruto-nettotrajecten berekend in geval van werkloosheid en tewerkstelling. Bij de huishoudtypes werd een onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden, éénverdieners zonder kinderen ten laste, éénverdieners met twee kinderen (> 3 jaar < 6 jaar) ten laste, éénoudergezinnen met twee kinderen (> 3 jaar < 6 jaar) ten laste, tweeverdieners zonder kinderen ten laste en tweeverdieners met twee kinderen (> 3 jaar < 6 jaar) ten laste. In de simulaties werd ervan uitgegaan dat, indien men aan de voorwaarden voldoet, voor die kinderen een verhoogde kinderbijslag werd uitbetaald (totaal: BEF) voorzien bij een werkloosheid van minstens 6 maanden (ter vergelijking: gewone kinderbijslag = BEF). Er werd geen rekening gehouden met wezentoeslag. De voor kinderen ontvangen wettelijke kinderbijslag is geheel vrijgesteld van belasting. In de situatie waarbij beide partners initieel werkloosheidsuitkeringen genieten, werd geopteerd om diegene die (deeltijds) het werk hervat te beschouwen als rechthebbende op de (verhoogde) kinderbijslag. Bij de berekeningen werden daarenboven volgende hypotheses aangehouden: a) Inzake de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen werden zowel gevallen van minimale als maximale werkloosheidsuitkeringen weerhouden in elke periode. Voor samenwonenden werd ook rekening gehouden met forfaitaire werkloosheidsuitkeringen.voor de samenwonenden is het bevoorrecht forfait ( BEF) 1 praktisch gelijk aan het minimum van de tweede periode ( BEF). Het scenario waarbij twee samenwonenden beide het forfait ontvangen werd dan ook niet systematisch onderzocht. b) Voor het loon bij herintrede werd uitgegaan van 3 hypotheses: een loon dat het minimumloon van BEF benadert, nl BEF, een loon dat 1,25 x wettelijk minimumloon bedraagt ( BEF) en een loon van 1,5 x wettelijk minimumloon ( BEF). Dat deze bedragen een grote realiteitswaarde bezitten blijkt uit berekeningen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: de gemiddelde werknemer die de arbeidsmarkt betreedt kan verwachten dat haar of zijn arbeid minimaal BEF bruto zal bedragen (op 1 juni 1998). Dat betekent niet dat er op de arbeidsmarkt geen banen zijn waarvoor slechts het GGMMI (Gemiddeld Gewaarborgd Minimum Maandinkomen) wordt betaald. Het betekent wel dat het gebruik van het concept GGMMI als "minimumloon" moet worden genuanceerd. Overigens bedroegen de gewogen gemiddelde baremalonen op 1 juni 1998 voor alle paritaire comités BEF. 2 c) Bij herintrede in een deeltijdse baan (12,5 u - 17,5 u - 22,5 u - 27,5 u of 32,5 u) werd het inkomen proportioneel met de omvang van de betrekking berekend. De inkomensgarantie-uitkering werd meegeteld. Een voltijdse baan bedraagt 37,5 u. d) Voor het arbeidsinkomen van de partner bij tweeverdieners werd uitgegaan van een voltijdse tewerkstelling aan BEF (1,5 x het wettelijk minimumloon). In de overige situaties genieten beide partners werkloosheidsuitkeringen. 1 Bij de bedragen werd uitgegaan van de indexering van toepassing op 1 oktober Het federaal werkgelegenheidsbeleid Evaluatierapport 98 p Directie Studies

5 e) Zowel voor de gezinshoofden als voor de samenwonenden werd uitgegaan van gehuwde partners, en werd het huwelijksquotiënt toegepast. Eénoudergezinnen zijn apart onderzocht. f) Er werd rekening gehouden met de van belastingen vrijgestelde inkomensschijf, aftrek voor forfaitaire beroepskosten, belastingverminderingen voor werkloosheidsuitkeringen en voor kinderlast. g) De personenbelasting werd verhoogd met 3 % aanvullende crisisbelasting, 6 % gemeentebelasting en de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (de simulaties hebben uiteraard betrekking op de inkomsten van het aanslagjaar 1998). h) Van kortdurige werkloosheid is er sprake wanneer de werkloze zich in de eerste vergoedingsperiode bevindt maar toch reeds minstens 6 maanden werkloos is omdat tegelijkertijd uitgegaan werd van de hypothese van verhoogde kinderbijslag. Die is enkel toepasselijk vanaf 6 maanden werkloosheid. Van langdurige werkloosheid is er sprake wanneer de werkloze zich in een andere vergoedingsperiode dan de eerste bevindt. 3. Vaststellingen Globaal De toegepaste methodologie laat ons niet toe een besluit te trekken over het aantal werklozen dat zich in een financiële val bevindt. De studie onderzoekt enkel bepaalde typen van gezinssituaties gepaard met een bepaalde hoogte van uitkering, een bepaald loon en een bepaald uurrooster. De representativiteit van deze typesituaties is dus niet onderzocht. Het resultaat is dus geen raming van het aantal getroffen werklozen. Indien er bijkomende typesituaties zouden onderzocht worden zou dat het resultaat trouwens in de ene of in de andere zin beïnvloeden. 1. In totaal werden er 594 typesituaties onderzocht. Daarbij waren er 385 of 65 % werkloosheidsvallen waar het inkomenssurplus als gevolg van arbeid minder dan 15 % bedroeg t.o.v. de situatie als volledig werkloze. 2. In enkele gevallen (60) deed zich zelfs een inkomensverlies voor t.o.v. de situatie als volledig werkloze bij werkhervatting. De meest frappante gevallen doen zich voor in volgende typesituaties: voor werknemers met gezinslast (éénverdieners) zonder kinderen en met twee kinderen bij overgang van werkloosheid vergoed aan de maximumcode naar een deeltijdse betrekking van 32,5 u/week op het niveau van het minimumloon ( BEF). Indien betrokkenen recht hadden op een werkloosheidsuitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag, doet het inkomensverlies zich ook voor bij de overgang naar een voltijdse betrekking van 37,5 u/week. voor de éénoudergezinnen met twee kinderen bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse betrekking van 32,5 u/week - en zelfs 37,5 u indien vergoed aan de maximumcode - op het niveau van het minimumloon ( BEF); indien betrokkenen werden vergoed aan de maximumcode doet er zich een financieel verlies voor tot op het niveau van BEF (1,25 x minimumloon) en zelfs tot het niveau van BEF (1,5 x minimumloon) bij een werkhervatting in een deeltijdse baan van 27,5 u/week; voor alleenstaanden bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse betrekking (32,5 u) of zelfs voltijdse betrekking (37,5 u) op het niveau van het minimumloon ( BEF) indien ze vergoed werden aan de maximumcode in de eerste werkloosheidsperiode. het grootste aantal gevallen van inkomensverlies t.o.v. de situatie van volledige werkloosheid doet zich echter voor bij de werklozen die van een anciënniteitstoeslag genieten. Kenmerkend hierbij is dat in tegenstelling met de andere typesituaties het inkomensverlies optreedt bij de lagere uurroosters. 3. In 95 op 594 gevallen (16 %) gaat een vermeerdering van het aantal uren deeltijdse arbeid gepaard met verlies van inkomen. Deze situatie is markant voor de werknemers met gezinslast (éénverdieners en éénoudergezinnen). Uitkeringscategorieën: A: Werklozen met gezinslast hebben recht op 60 % van hun laatste verdiende, begrensde brutoloon tijdens de ganse duur van de werkloosheid. Werklozen met gezinslast, ouder dan 50 jaar en met minimum 20 jaar beroepsverleden, hebben na één jaar volledige werkloosheid recht op anciënnitieitstoeslag. N1: Alleenstaande werklozen hebben het eerste jaar van hun werkloosheid recht op 60 % van het laatst verdiende, begrensde brutoloon. Financiële werkgelegenheidsvallen 5

6 N2: Na één jaar volledige werkloosheid hebben alleenstaande werklozen recht op 42 % 3 van het laatst verdiende, begrensde brutoloon. B1: Samenwonende werklozen zonder gezinslast hebben het eerste jaar van de werkloosheid recht op 55 % van het laatst verdiende, begrensde brutoloon. B2: Na één jaar volledige werkloosheid hebben samenwonende werklozen zonder gezinslast gedurende 3 maand recht op 35 % van hun laaatst verdiende, begrensde brutoloon. Deze periode van 3 maand wordt verlengd met 3 maand per jaar arbeidsprestaties in loondienst. Forfait: Na uitputting van de eventueel verlengde periodes van 15 maand (zie B2) ontvangen de samenwonenden zonder gezinslast een forfaitaire uitkering. De volgende 3 tabellen geven een overzicht volgens het gebruikte loon ( BEF, minimumloon x 1,25 en minimumloon x 1,5) en volgens gezinssituatie. Tabel 1 Overgang van werkloosheid naar betrekking op basis van minimumloon (= BEF) Onderzochte typesituatie Deeltijdse uurroosters * Bruto werkl.- Aantal Familiale toestand Codes uitkering kinderen 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 Eénverdieners A maximum x x x x x x gezinshoofd A maximum x x x x x x (met partner) A minimum x x x x x A minimum x x x x Eénverdieners A maximum x x x x x x gezinshoofd A maximum x x x x x x (met partner) A minimum x x x x x x anciënniteitstoeslag A minimum x x x x x x Eénoudergezinnen A maximum x x x x x x gezinshoofd A minimum x x x x x x Eénverdieners N1 maximum x x x x x x alleenstaanden N2 maximum x x N2 minimum Tweeverdieners 2 x B1 maximum x x x x x x samenwonenden 2 x B1 maximum x x x x x x (partner werkt niet) 2 x B2 maximum x x x x 2 x B2 maximum x x x x 2 x B1 of B2 minimum ** x x x 2 x B1 of B2 minimum x x x Tweeverdieners 2 x B2 maximum x x x x x x samenwonenden 2 x B2 maximum x x x x x x (partner werkt niet) 2 x B1 of B2 minimum ** x x x x x anciënniteitstoeslag 2 x B1 of B2 minimum x x x x x 2 x Bevoorrecht Forfait x x x x x 2 x Bevoorrecht Forfait x x x x Tweeverdieners B1 maximum x x x x x x samenwonenden B1 maximum x x x x x x (partner werkt voltijds B2 maximum x x x x x aan loon van BEF) B2 maximum x x x x B1 of B2 minimum ** x x x x B1 of B2 minimum x x x x Forfait x x x x Forfait x x x * ( x) = -15 % inkomenssurplus ** Het minimum in de 1 ste periode = het minimum in de 2 de periode voor samenwonenden zonder gezinslast. 3 Vanaf april 1999 gebracht op 43 %, maar het onderzoek is evenwel gebaseerd op bedragen van toepassing vóór deze datum en met indexering 1 oktober Directie Studies

7 Tabel 2 Overgang van werkloosheid naar betrekking op basis van loon = 1,25 maal minimumloon (= BEF) Onderzochte typesituaties Deeltijdse uurroosters * Bruto werkl.- Aantal Familiale toestand Codes uitkering kinderen 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 Eénverdieners A maximum x x x x x gezinshoofd A maximum x x x x x (met partner) A minimum x x x A minimum x x Eénverdieners A maximum x x x x x x gezinshoofd A maximum x x x x x x (met partner) A minimum x x x x x anciënniteitstoeslag A minimum x x x x x Eénoudergezinnen A maximum x x x x x x gezinshoofd A minimum x x x x x Eénverdieners N1 maximum x x x x x x alleenstaanden N2 maximum x N2 minimum Tweeverdieners 2 x B1 maximum x x x x x x samenwonenden 2 x B1 maximum x x x x x x (partner werkt niet) 2 x B2 maximum x x x 2 x B2 maximum x x x 2 x B1 of B2 minimum ** x x 2 x B1 of B2 minimum x x Tweeverdieners 2 x B2 maximum x x x x x x samenwonenden 2 x B2 maximum x x x x x x (partner werkt niet) 2 x B1 of B2 minimum ** x x x x anciënniteitstoeslag 2 x B1 of B2 minimum x x x x 2 x Bevoorrecht Forfait x x x 2 x Bevoorrecht Forfait x x x Tweeverdieners B1 maximum x x x x x x samenwonenden B1 maximum x x x x x (partner werkt voltijds B2 maximum x x x aan loon van BEF) B2 maximum x x x B1 of B2 minimum ** x x x B1 of B2 minimum x x x Forfait x x x Forfait x x * ( x) = -15 % inkomenssurplus ** Het minimum in de 1 ste periode = het minimum in de 2 de periode voor samenwonenden zonder gezinslast. Financiële werkgelegenheidsvallen 7

8 Tabel 3 Overgang van werkloosheid naar betrekking op basis van loon = 1,5 maal minimumloon (= BEF) Onderzochte typesituatie Deeltijdse uurroosters * Bruto werkl.- aantal Familiale toestand Codes uitkering kinderen 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 Eénverdieners A maximum x x x x gezinshoofd A maximum x x x x (met partner) A minimum x x A minimum x x Eénverdieners A maximum x x x x x gezinshoofd A maximum x x x x x (met partner) A minimum x x x x anciënniteitstoeslag A minimum x x x x Eénoudergezinnen A maximum x x x x x gezinshoofd A minimum x x x x Eénverdieners N1 maximum x x x x x alleenstaanden N2 maximum x N2 minimum Tweeverdieners 2 x B1 maximum x x x x x samenwonenden 2 x B1 maximum x x x x (partner werkt niet) 2 x B2 maximum x x 2 x B2 maximum x x 2 x B1 of B2 minimum ** x x 2 x B1 of B2 minimum x Tweeverdieners 2 x B2 maximum x x x x x samenwonenden 2 x B2 maximum x x x x (partner werkt niet) 2 x B1 of B2 minimum ** x x x anciënniteitstoeslag 2 x B1 of B2 minimum x x x 2 x Bevoorrecht Forfait x x x 2 x Bevoorrecht Forfait x x Tweeverdieners B1 maximum x x x x x samenwonenden B1 maximum x x x x (partner werkt voltijds B2 maximum x x x aan loon van BEF) B2 maximum x x B1 of B2 minimum ** x x B1 of B2 minimum x x Forfait x x Forfait x x * ( x) = -15 % inkomenssurplus ** Het minimum in de 1 ste periode = het minimum in de 2 de periode voor samenwonenden zonder gezinslast 8 Directie Studies

9 Werklozen met gezinslast Eénverdieners met partner Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking op niveau minimumloon (= BEF) Tabel 4 Werknemers met gezinslast Inkomen zonder kinderen vóór (éénverdieners) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,30 32, ,21 27, ,21 22, ,43 17, ,99 12, ,66 Maximum , ,59 32, ,02 27, ,29 22, ,95 17, ,89 12, ,90 Grafiek 1 Geen kinderen - loon = BEF -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Maximum Minimum De balkjes in de grafieken geven aan hoe ver het inkomenssurplus verwijderd is van de grens van 15 % of met hoeveel die grens werd overschreden Financiële werkgelegenheidsvallen 9

10 Tabel 5 Werknemers met gezinslast Inkomen met 2 kinderen vóór (éénverdieners) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,43 32, ,57 27, ,58 22, ,34 17, ,34 12, ,34 Maximum , ,45 32, ,18 27, ,10 22, ,77 17, ,69 12, ,69 Grafiek 2 2 kinderen - loon = BEF -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Maximum Minimum Voor de éénverdieners met een minimumwerkloosheidsuitkering betekent een werkhervatting dat de werkloosheidsval slechts kan ontlopen worden indien de betrekking nagenoeg voltijds is; indien het gaat om een gezin met 2 kinderen kan zelfs dan een werkloosheidsval nauwelijks worden ontlopen omwille van het wegvallen van de verhoogde kinderbijslag. De éénverdieners met een maximumwerkloosheidsuitkering die een baan (zowel deeltijds als voltijds) aanvaarden boeken slechts een zeer geringe inkomensstijging. Bij een gezin zonder kinderen wordt de grootste inkomensstijging paradoxaal genoeg dan nog genoteerd bij een deeltijdse baan van 12,5 uur. Indien zij meer werken verliezen zij inkomen t.o.v. de deeltijdse baan van 12,5 uur. In een job van 32,5 uur gaan deze gezinnen (met of zonder kinderen) er zelfs financieel op achteruit tegenover de situatie waarin ze volledig werkloos zijn wegens het wegvallen van de inkomensgarantieuitkering en het verdwijnen van het voordeel van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen. Dit fenomeen wordt nog geaccentueerd in een gezin met 2 kinderen wegens het terugvallen op de gewone kinderbijslag. 10 Directie Studies

11 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,25 x minimumloon (= BEF) Tabel 6 Werknemers met gezinslast Inkomen zonder kinderen vóór (éénverdieners) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,10 32, ,21 27, ,48 22, ,00 17, ,57 12, ,32 Maximum , ,23 32, ,03 27, ,86 22, ,14 17, ,21 12, ,39 Grafiek 3 Geen kinderen - loon = BEF 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Maximum Minimum Financiële werkgelegenheidsvallen 11

12 Tabel 7 Werknemers met gezinslast Inkomen met 2 kinderen vóór (éénverdieners) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,70 32, ,46 27, ,45 22, ,34 17, ,34 12, ,34 Maximum , ,37 32, ,10 27, ,82 22, ,92 17, ,74 12, ,69 Grafiek 4 2 kinderen - loon = BEF 5% 10% 15% 20% 25% 30% Maximum Minimum De éénverdieners met een minimumwerkloosheidsuitkering kunnen een werkloosheidsval slechts ontlopen in een betrekking van minstens 27,5 u/week. De éénverdieners met een maximumwerkloosheidsuitkering moeten minstens 37,5 u (voltijds) werken om aan de val te ontsnappen. 12 Directie Studies

13 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,5 x minimumloon (= BEF) Tabel 8 Werknemers met gezinslast Inkomen zonder kinderen vóór (éénverdieners) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,31 32, ,94 27, ,65 22, ,87 17, ,17 12, ,92 Maximum , ,09 32, ,60 27, ,30 22, ,34 17, ,46 12, ,78 Grafiek 5 Geen kinderen - loon = BEF 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Minimum Maximum Financiële werkgelegenheidsvallen 13

14 Tabel 9 Werknemers met gezinslast Inkomen met 2 kinderen vóór (éénverdieners) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,11 32, ,53 27, ,52 22, ,77 17, ,34 12, ,34 Maximum , ,41 32, ,93 27, ,06 22, ,36 17, ,86 12, ,70 Grafiek 6 2 kinderen - loon = BEF 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Maximum Minimum Voor een loonniveau aan 1,5 maal het minimumloon kunnen de éénverdieners met een minimumwerkloosheidsuitkering een werkloosheidsval ontlopen indien zij een baan aanvatten van minstens 22,5 u/week. De éénverdieners met een maximumwerkloosheidsuitkering moeten minimum 32,5 u (dus quasi voltijds) werken. Bij een overstap naar een baan van 37,5 u is er wel een aanzienlijke inkomensstijging. 14 Directie Studies

15 Eénverdieners zonder partner (éénoudergezinnen) Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking op niveau minimumloon ( BEF) Tabel 10 Werknemers met gezinslast Inkomen met 2 kinderen vóór (éénoudergezinnen) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,97 32, ,56 27, ,12 22, ,54 17, ,23 12, ,03 Maximum , ,20 32, ,02 27, ,92 22, ,80 17, ,90 12, ,07 Grafiek 7 2 kinderen - loon = BEF -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Maximum Minimum Voor éénoudergezinnen bestaat er een uitgesproken gebrek aan een financiële prikkel tot het aanvaarden van een (quasi) voltijdse betrekking omwille van het wegvallen van het recht op een inkomensgarantie-uitkering, gepaard gaande met een verlies van de verhoogde kinderbijslag; betrokkenen gaan er dan zelfs financieel op achteruit. Maar zelfs voor een deeltijdse betrekking met een inkomensgarantie-uitkering is de prikkel te gering. Financiële werkgelegenheidsvallen 15

16 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,25 x minimumloon (= BEF) Tabel 11 Werknemers met gezinslast Inkomen met 2 kinderen vóór (éénoudergezinnen) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,17 32, ,42 27, ,95 22, ,00 17, ,73 12, ,62 Maximum , ,93 32, ,99 27, ,25 22, ,85 17, ,10 12, ,48 Grafiek 8 2 kinderen - loon = BEF -5% 0% 5% 10% 15% 20% Maximum Minimum 16 Directie Studies

17 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,5 x minimumloon (= BEF) Tabel 12 Werknemers met gezinslast Inkomen met 2 kinderen vóór (éénoudergezinnen) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,34 32, ,60 27, ,33 22, ,58 17, ,22 12, ,15 Maximum , ,94 32, ,13 27, ,17 22, ,94 17, ,23 12, ,77 Grafiek 9 2 kinderen - loon = BEF -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Maximum Minimum Voor éénoudergezinnen is er slechts een voldoende financiële prikkel tot het aanvaarden van een voltijdse betrekking indien die vergoed wordt aan 125 % (indien daarvoor minimum-werkloosheidsvergoeding) of aan 150 % van het minimumloon (indien daarvoor minimum- of maximumvergoeding). In geval van een loon aan 150 % van het minimumloon biedt ook een deeltijdse job van 32,5 uur voldoende ruimte om aan de werkloosheidsval te ontsnappen indien voorheen een minimale uitkering werd uitgekeerd. Financiële werkgelegenheidsvallen 17

18 Alleenstaanden Maximum in de 1 ste periode Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking op niveau minimumloon ( BEF) Tabel 13 Alleenstaanden Inkomen (1 ste werkloosheids- vóór periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum , ,90 32, ,91 27, ,73 22, ,16 17, ,63 12, ,94 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,25 x minimumloon (= BEF) Tabel 14 Alleenstaanden Inkomen (1 ste werkloosheids- vóór periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum , ,51 32, ,04 27, ,72 22, ,70 17, ,59 12, ,33 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,5 x minimumloon (= BEF) Tabel 15 Alleenstaanden Inkomen (1 ste werkloosheids- vóór periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum , ,07 32, ,42 27, ,12 22, ,40 17, ,32 12, ,47 18 Directie Studies

19 De situatie van alleenstaanden met een maximale werkloosheidsuitkering in de 1ste periode kan vergeleken worden met die van gezinshoofden zonder kinderen met een maximale uitkering, met dit verschil dat de vallen hier meer uitgesproken zijn omdat het huwelijksquotiënt inzake fiscaliteit niet van toepassing is. Uit bovenstaande tabellen blijkt dat alleenstaanden met een maximale werkloosheidsuitkering enkel aan de werkloosheidsval ontsnappen bij voltijdse arbeid aan een loon van 1,5 maal het minimumloon. Als het loon BEF bedraagt is er zelfs achteruitgang in vergelijking met de situatie van volledige werkloosheid bij uurroosters van 32,5 en 37,5 uur. Minimum en maximum tijdens de 2de uitkeringsperiode Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking op niveau minimumloon ( BEF) Tabel 16 Alleenstaanden Inkomen (2 de werkloosheids- vóór periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum * , ,18 32, ,24 27, ,61 22, ,56 17, ,37 12, ,78 Maximum , ,83 32, ,31 27, ,15 22, ,77 17, ,25 12, ,18 * minimum maanduitkering 1 ste werkloosheidsperiode = minimum maanduitkering 2 de werkloosheidsperiode = BEF Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,25 x minimumloon (= BEF) Tabel 17 Alleenstaanden Inkomen (2 de werkloosheids- vóór periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum * , ,91 32, ,72 27, ,94 22, ,21 17, ,61 12, ,10 Maximum , ,44 32, ,90 27, ,83 22, ,81 17, ,01 12, ,31 * minimum maanduitkering 1 ste werkloosheidsperiode = minimum maanduitkering 2 de werkloosheidsperiode = BEF Financiële werkgelegenheidsvallen 19

20 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,5 x minimumloon (= BEF) Tabel 18 Alleenstaanden Inkomen (2 de werkloosheids- vóór periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum * , ,44 32, ,42 27, ,40 22, ,26 17, ,67 12, ,68 Maximum , ,67 32, ,48 27, ,41 22, ,33 17, ,50 12, ,49 * minimum maanduitkering 1 ste werkloosheidsperiode = minimum maanduitkering 2 de werkloosheidsperiode = BEF Grafiek 10 Alleenstaanden (2 de werkloosheidsperiode) - loon = BEF 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% Maximum Minimum 20 Directie Studies

21 Grafiek 11 Alleenstaanden - loon = BEF 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% Minimum Maximum Grafiek 12 Alleenstaanden - loon = BEF 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maximum Minimum Alleenstaanden van hun kant met een minimumwerkloosheidsuitkering in de tweede periode gaan er bij overgang van langdurige werkloosheid naar zowel deeltijds (met uitzondering van de kleine deeltijdbaan van 12,5 u) als voltijds werken voldoende financieel op vooruit. Dat is ook het geval in de meeste combinaties met een maximale uitkering in de tweede periode. Deze komen slechts uitzonderlijk in een werkloosheidsval terecht, nl. bij de combinatie met een deeltijdse baan van 12,5 u/week aan alle onderzochte loonniveaus en bij een deeltijdbaan van 17,5 u/week aan het niveau van het minimumloon. Financiële werkgelegenheidsvallen 21

22 Partners beiden initieel werkloos Maximum 1 ste uitkeringsperiode Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - niveau minimumloon ( BEF) Tabel 19 zonder kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 1 ste periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,77 32, ,02 27, ,85 22, ,90 17, ,08 12, ,49 * voor minimum zie minimum 2 de werkloosheidsperiode (= 2 x ) - p. 28 Grafiek 13 Maximum - geen kinderen - loon = BEF (1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% 22 Directie Studies

23 Tabel 20 met 2 kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 1 ste periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,52 32, ,21 27, ,39 22, ,60 17, ,90 12, ,42 * voor minimum zie minimum 2 de werkloosheidsperiode (= 2 x ) - p. 29 Grafiek 14 Maximum - 2 kinderen - loon = BEF (1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% Wanneer van twee samenwonende werklozen die vergoed worden aan de maximumcode in de 1 ste periode er één overstapt naar een baan aan een minimaal loonniveau van BEF is er nauwelijks een toename van het inkomen. Financiële werkgelegenheidsvallen 23

24 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking aan 1,25 x minimumloon (= BEF) Tabel 21 zonder kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 1 ste periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,42 32, ,67 27, ,81 22, ,79 17, ,65 12, ,75 * voor minimum zie minimum 2 de werkloosheidsperiode (= 2 x ) - p. 30 Grafiek 15 Maximum - geen kinderen - loon = BEF (1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 24 Directie Studies

25 Tabel 22 met 2 kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 1 ste periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,11 32, ,28 27, ,20 22, ,34 17, ,39 12, ,63 * voor minimum zie minimum 2 de werkloosheidsperiode (= 2 x ) - p.31 Grafiek 16 Maximum - 2 kinderen - loon = BEF (1 ste periode) 0% 5% 10% 15% Ook aan het looniveau van 1,25 maal het minimumloon kan een werkloosheidsval niet ontlopen worden, zelfs niet met een voltijdse baan van 37,5 u/week. Financiële werkgelegenheidsvallen 25

26 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,5 x minimumloon (= BEF) Tabel 23 zonder kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 1 ste periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,38 32, ,21 27, ,02 22, ,61 17, ,47 12, ,16 * voor minimum zie minimum 2 de werkloosheidsperiode (= 2 x ) - p. 32 Grafiek 17 Maximum - geen kinderen - loon = BEF (1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 26 Directie Studies

27 Tabel 24 met 2 kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 1 ste periode) arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,63 32, ,61 27, ,57 22, ,03 17, ,08 12, ,97 * voor minimum zie minimum 2 de werkloosheidsperiode (= 2 x ) - p. 33 Grafiek 18 Maximum - 2 kinderen - loon = BEF (1 ste periode) 5% 10% 15% 20% Wanneer van twee samenwonenden die vergoed worden aan de maximumcode in de 1 ste periode er één overstapt naar een baan, moet deze blijkbaar voltijds zijn (kinderen ten laste) of 32,5 u (geen kinderen) en dan nog aan een brutoloon van BEF om een financiële werkloosheidsval te ontlopen. Financiële werkgelegenheidsvallen 27

28 Maximum en minimum in 2 de uitkeringsperiode Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking op niveau minimumloon ( BEF) Tabel 25 zonder kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 2 de periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,27 32, ,98 27, ,81 22, ,80 17, ,80 12, ,25 Maximum , ,52 32, ,59 27, ,55 22, ,36 17, ,64 12, ,49 Grafiek 19 Geen kinderen - loon = BEF (2 de periode) 5% 15% 25% 35% 45% Maximum Minimum 28 Directie Studies

29 Tabel 26 met 2 kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 2 de periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,78 32, ,64 27, ,69 22, ,94 17, ,35 12, ,23 Maximum , ,40 32, ,24 27, ,27 22, ,26 17, ,33 12, ,66 Grafiek 20 2 kinderen - loon = BEF (2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Maximum Minimum Indien de samenwonende werkloze partners vergoed worden aan de minimumcode in de 2 de periode is het risico op een financiële werkloosheidsval bij het aanbod van een deeltijdbaan uiteraard kleiner omwille van de lagere werkloosheidsuitkering. Toch moet ook hier minstens 27,5 u gewerkt. Dat wordt 32,5 u voor de werklozen vergoed aan de maximumcode in de 2 de periode. Financiële werkgelegenheidsvallen 29

30 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,25 x minimumloon (= BEF) Tabel 27 zonder kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 2 de periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,00 32, ,94 27, ,15 22, ,86 17, ,21 12, ,87 Maximum , ,26 32, ,23 27, ,43 22, ,73 17, ,84 12, ,99 Grafiek 21 Geen kinderen - loon = BEF (2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% Maximum Minimum 30 Directie Studies

31 Tabel 28 met 2 kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 2 de periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,28 32, ,30 27, ,64 22, ,93 17, ,07 12, ,23 Maximum , ,62 32, ,78 27, ,15 22, ,58 17, ,69 12, ,54 Grafiek 22 2 kinderen - loon = BEF (2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Maximum Minimum Aan een loonniveau van BEF moet minstens 22,5 u (minimumuitkeringen) of 27,5 u (maximumuitkeringen) gewerkt worden om te komen tot een inkomenssurplus van meer dan 15%. Financiële werkgelegenheidsvallen 31

32 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,5 x minimumloon (= BEF) Tabel 29 zonder kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 2 de periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,72 32, ,37 27, ,93 22, ,00 17, ,60 12, ,04 Maximum , ,71 32, ,58 27, ,84 22, ,60 17, ,07 12, ,81 Grafiek 23 Geen kinderen - loon = BEF (2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% Maximum Minimum 32 Directie Studies

33 Tabel 30 met 2 kinderen Inkomen (initieel beide werk- vóór loos - in 2 de periode) arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,92 32, ,43 27, ,07 22, ,65 17, ,50 12, ,62 Maximum , ,41 32, ,69 27, ,27 22, ,26 17, ,53 12, ,53 Grafiek 24 2 kinderen - loon BEF (2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% Maximum Minimum Wanneer van twee samenwonende werklozen die vergoed worden aan de maximum-code in de 2 de periode er één overstapt naar een baan moet minstens 22,5 u/week gewerkt worden om de job financieel aantrekkelijk te maken. In geval van minimum-uitkeringen gaat het hier om banen van minstens 17,5 u/week (geen kinderen) of 22,5 u/week (2 kinderen). Financiële werkgelegenheidsvallen 33

34 Eén partner werkt voltijds aan 1,5 maal het minimumloon Maximum in de 1 ste uitkeringsperiode Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking op niveau minimumloon ( BEF) Tabel 31 zonder kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 1 ste periode arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,11 32, ,60 27, ,94 22, ,91 17, ,54 12, ,72 * voor minimum zie samenwonenden zonder kinderen waarvan de ene partner voltijds werkt en de andere werkloos is in 2 de periode aan minimumcode (57 908, loonniveau van BEF - zie tabel 37, grafiek 31 - p. 40). Het minimum van de 2 de periode = het minimum van de 1 ste periode voor samenwonenden, nl BEF per maand. Grafiek 25 Maximum - geen kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkloos 1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% 34 Directie Studies

35 Tabel 32 met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 1 ste periode arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,89 32, ,98 27, ,14 22, ,39 17, ,20 12, ,49 * voor minimum zie samenwonenden met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt en andere werkloos is in 2 de periode aan minimumcode (68.196, loonniveau van BEF - zie tabel 38, grafiek 32 - p. 41). Het minimum van de 2 de periode = het minimum van de 1 ste periode voor samenwonenden, nl BEF per maand. Grafiek 26 Maximum - 2 kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% In deze situatie (loon = BEF) is er nauwelijks een toename van het gezinsinkomen. Financiële werkgelegenheidsvallen 35

36 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,25 x mini mumloon (= BEF) Tabel 33 zonder kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 1 ste periode arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,81 32, ,58 27, ,50 22, ,10 17, ,71 12, ,53 * voor minimum zie samenwonenden zonder kinderen waarvan ene partner voltijds werkt en andere partner werkloos is in 2 de periode aan minimumcode (57.908, loonniveau van BEF - zie tabel 39, grafiek 33 - p. 42). Het minimum van de 2 de periode = het minimum van de 1 ste periode voor samenwonenden, nl BEF per maand. Grafiek 27 Maximum - geen kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% 36 Directie Studies

37 Tabel 34 met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 1 ste periode arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,68 32, ,16 27, ,49 22, ,55 17, ,35 12, ,32 * voor minimum zie samenwonenden met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt en andere partner werkloos is in 2 de periode aan minimumcode (68.196, loonniveau van BEF - zie tabel 40, grafiek 34 - p. 43). Het minimum van de 2 de = het minimum van de 1 ste periode voor samenwonenden, nl BEF per maand. Grafiek 28 Maximum - 2 kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% Aan het niveau van BEF is er enkel voldoende inkomenssurplus bij voltijdse arbeid en dan nog enkel wanneer men geen kinderen ten laste heeft. Financiële werkgelegenheidsvallen 37

38 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van kortdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,5 x minimumloon (= BEF) Tabel 35 zonder kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 1 ste periode arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,07 32, ,26 27, ,12 22, ,14 17, ,78 12, ,68 * voor minimum zie samenwonenden zonder kinderen waarvan ene partner voltijds werkt en andere partner werkloos is in 2 de periode aan minimumcode (57.908, loonniveau van BEF - zie tabel 41, grafiek 35 - p. 44). Het minimum van de 2 de periode = het minimum van de 1 ste periode voor samenwonenden, nl BEF per maand. Grafiek 29 Maximum - geen kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 38 Directie Studies

39 Tabel 36 met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 1 ste periode arbeid Inkomen bij arbeid Maximum * , ,97 32, ,94 27, ,63 22, ,18 17, ,14 12, ,32 * voor minimum zie samenwonenden met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt en andere partner werkloos is in 2 de periode aan minimumcode (68 196, loonniveau van BEF - zie tabel 42, grafiek 36 - p. 45) Het minimum van de 2 de periode = het minimum van de 1 ste periode voor samenwonenden, nl BEF per maand. Grafiek 30 Maximum - 2 kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 1 ste periode) 0% 5% 10% 15% 20% In geval van arbeid aan loonniveau BEF is er voldoende inkomenssurplus bij voltijdse arbeid en in het geval er geen kinderlast is ook bij deeltijdse arbeid van 32,5 uur. Financiële werkgelegenheidsvallen 39

40 Minimum en maximum in de 2 de uitkeringsperiode Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking op niveau minimumloon ( BEF) Tabel 37 zonder kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 2 de periode arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,06 32, ,90 27, ,09 22, ,30 17, ,47 12, ,58 Maximum , ,07 32, ,03 27, ,36 22, ,71 17, ,07 12, ,15 Grafiek 31 Geen kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Maximum Minimum 40 Directie Studies

41 Tabel 38 met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 2 de periode arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,28 32, ,89 27, ,96 22, ,05 17, ,80 12, ,05 Maximum , ,81 32, ,51 27, ,68 22, ,87 17, ,47 12, ,68 Grafiek 32 2 kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Maximum Minimum In het geval dat een partner voltijds werkt, maakt het nauwelijks verschil uit of de werkloze partner die gaat werken aan het minimumloon ( BEF), vergoed werd aan de maximum- of minimumcode gezien de geringe spanning tussen beide werkloosheidsuitkeringen in de 2 de periode. Een val kan slechts vermeden worden vanaf een uurrooster van 32,5 uur. In één situatie, nl. met een maximale uitkering in de 2 de periode met 2 kinderen ten laste, vermijdt men de val slechts met een voltijdse betrekking. Financiële werkgelegenheidsvallen 41

42 Inkomenssurplus (in absolute cijfers en %) bij overgang van langdurige werkloosheid van een van de partners naar een deeltijdse (inclusief inkomensgarantie-uitkering) of voltijdse betrekking - 1,25 x minimumloon (= BEF) Tabel 39 zonder kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 2 de periode arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,74 32, ,74 27, ,53 22, ,59 17, ,93 12, ,87 Maximum , ,57 32, ,71 27, ,64 22, ,87 17, ,10 12, ,44 Grafiek 33 Geen kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Maximum Minimum 42 Directie Studies

43 Tabel 40 met 2 kinderen waarvan ene partner voltijds werkt (à ) en andere Inkomen partner werkloos is vóór in 2 de periode arbeid Inkomen bij arbeid Minimum , ,80 32, ,71 27, ,43 22, ,54 17, ,88 12, ,28 Maximum , ,20 32, ,21 27, ,04 22, ,27 17, ,34 12, ,93 Grafiek 34 2 kinderen - loon = BEF (ene partner voltijds - andere werkl. 2 de periode) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Maximum Minimum Aan een loonniveau van 1,25 maal het minimumloon wordt bij werkhervatting van de werkloze partner in een baan van minstens 27,5 u/week de werkloosheidsval ontlopen. Financiële werkgelegenheidsvallen 43

Focus. Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen

Focus. Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen Focus Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen Inleiding De werknemer die werkloos wordt en toelaatbaar is op basis van arbeidsprestaties krijgt in toepassing van het verzekeringsprincipe een cijfercode

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 http://www.rva.fgov.be Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Beschouwde statuten De onderzochte populatie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Welke invloed heeft een vermindering van de prestaties met 1/5 via tijdskrediet en loopbaanonderbreking op het gezinsinkomen?

Welke invloed heeft een vermindering van de prestaties met 1/5 via tijdskrediet en loopbaanonderbreking op het gezinsinkomen? Studies Welke invloed heeft een vermindering van de prestaties met 1/5 via tijdskrediet en loopbaanonderbreking op het gezinsinkomen? Inhoudstafel Inleiding...7 Doel, methodologie en hypotheses... 7

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB 2011-0189

DOCUMENTATIENOTA CRB 2011-0189 DOCUMENTATIENOTA CRB 2011-0189 Financiële werkloosheidvallen in België in 2010 CRB 2011-0189 HN 8 maart 2011 Financiële werkloosheidsvallen in België in 2010 Aanspreekpunt: Hendrik Nevejan hendrik.nevejan@ccecrb.fgov.be

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Studies. Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid

Studies. Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid Studies Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid Maart 1999 Voorwoord Deze studie zal in 4 delen worden gepubliceerd in de RVA Stat info. In deze Stat info vindt u Deel I. Deel I omvat:

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Hendrik Nevejan (CRB, Secretariaat) en Guy Van Camp (FOD Sociale Zekerheid) Inhoud

Hendrik Nevejan (CRB, Secretariaat) en Guy Van Camp (FOD Sociale Zekerheid) Inhoud 1 De versterkte degressiviteit van de Belgische werkloosheidsuitkeringen: «Effecten op de financiële werkloosheidsvallen en op de inkomenspositie van werklozen» Hendrik Nevejan (CRB, Secretariaat) en Guy

Nadere informatie

10. Werkloosheidsuitkeringen

10. Werkloosheidsuitkeringen 10. Werkloosheidsuitkeringen De werkloosheidsuitkeringen worden berekend in verhouding tot uw brutoloon met een begrenzing van 1 676,07 per maand. Als u 2 230 verdient, worden uw uitkeringen dus berekend

Nadere informatie

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Op 1 november 2012 treedt de hervorming van de werkloosheidsreglementering in werking. Deze hervorming beoogt de huidige degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid 1 Inleiding Tijdens het laatste kwartaal 21 is het aantal alleenwonenden in de loop van de eerste vergoedingsperiode ( 1 jaar) aanzienlijk

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Studies De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Evolutie aantal werkloze vrijwillig deeltijdse werknemers volgens geslacht... 5. Evolutie van het aantal

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff MOTYFF: HANDLEIDING OKTOBER 2013 Link : www.flemosi.be/motyff 1 Algemene beschrijving 1.1 Wat is MOTYFF? MOTYFF (MOdelling Typical Families in Flanders) is een simulatie-instrument voor het berekenen van

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand

Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand Studie in opdracht van het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA) Bea Cantillon Lieve De Lathouwer Anne Thirion

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Werkloosheid. 1. Wat zijn de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te ontvangen?

Werkloosheid. 1. Wat zijn de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te ontvangen? Werkloosheid De werkloosheidsverzekering is een erg complexe tak van de sociale zekerheid voor werknemers, waarvan de reglementen aan uiteenlopende interpretaties en frequente veranderingen onderhevig

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans

Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans Handleiding MOTYFF MOTYFF: HANDLEIDING Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans Oktober 2014 HANDLEIDING MOTYFF 2 F L E M O S I H A N D L E I D I N G Handleiding: MOTYFF TINE HUFKENS ( ) DIETER VANDELANNOOTE

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand

Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand Studie in opdracht van het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA) Bea Cantillon Lieve De Lathouwer Anne Thirion

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio s.

Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio s. Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio s. AGORA -PROJECT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID EN DE FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

uitkeringsaanvraag als volledig

uitkeringsaanvraag als volledig uitkeringsaanvraag als volledig werkloze vrijgesteld van INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE (met een controlekaart C3C) informatiedocument Versie 1 01.04.2015 C3C Dit informatiedocument biedt u een overzicht

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

De statuten deeltijdse arbeid in de werkloosheidsverzekering

De statuten deeltijdse arbeid in de werkloosheidsverzekering De statuten deeltijdse arbeid in de werkloosheidsverzekering Inhoudstafel I. Wat wordt er onder deeltijdse arbeid verstaan in de werkloosheidsverzekering? II. III. IV. speciale items: Wat is een inkomensgarantieuitkering?

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen N U T T I G E C I J F E R S oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen 2002 25.277 30.301 50.554 2003 25.921 31.073 51.842 2004 26.418 31.669 52.836 1.2. Loon 1.2.1.

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle.

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. BIJLAGEN Bijlage 1: Toelaatbaarheidsartikelen Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. De tabel bevat een kolom die aangeeft of het vermelde artikel

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Financiële vallen in de werkloosheid: fictie of realiteit?

Financiële vallen in de werkloosheid: fictie of realiteit? Financiële vallen in de werkloosheid: fictie of realiteit? Nevejan, H. 2011. Financiële werkloosheidsvallen in België, in 2010. Documentatienota Secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen 1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen In deze tabel geven we algemene info over de verschillende overeenkomsten die mogelijk zijn in het huidige stelsel van Leren en Werken

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1 januari 2008 Persbericht C/PEV/2007/127 7 december 2007 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, WWIK, per 1

Nadere informatie

FOCUS 2008-2. De eenoudergezinnen in België. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2008-2. De eenoudergezinnen in België. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2008-2 De eenoudergezinnen in België Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be Website: www.rkw.be

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012

Infoblad - werknemers Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

DE TOELATING TOT HET RECHT OP UITKERINGEN

DE TOELATING TOT HET RECHT OP UITKERINGEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten WETSVOORSTEL tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor gezinnen tot op niveau van de Europese armoededrempel Toelichting Dames en heren, Développements Mesdames,

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Het trilemma van de sociale zekerheid

Het trilemma van de sociale zekerheid Het trilemma van de sociale zekerheid Cantillon, B., Marx, I. & De Maesschalck, V. (2003), De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna, Berichten/UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid, 34 p.

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren Studenten arbeid ACLVB Jongeren 1 Mag ik werken als jobstudent? Om te kunnen werken als jobstudent zijn er twee voorwaarden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn. Als je 15 bent mag je ook werken, maar enkel

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is gericht tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de oude brugpensioenregeling,

Nadere informatie

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven pagina 20 > Sociaal Economische Nieuwsbrief De versterkte degressiviteit van de Belgische suitkeringen In 2012 onderging de Belgische sverzekering een belangrijke hervorming. De contouren ervan waren eerder

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Bestaan er nog financiële vallen in de werkloosheid en in de bijstand in België

Bestaan er nog financiële vallen in de werkloosheid en in de bijstand in België Bestaan er nog financiële vallen in de werkloosheid en in de bijstand in België Kristel Bogaerts december 2008 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-Stadscampus

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

RICHTLIJN PASSENDE ARBEID juni 2008, Stcrt. 2008, 123 Inwerkingtreding: 1 juli 2008

RICHTLIJN PASSENDE ARBEID juni 2008, Stcrt. 2008, 123 Inwerkingtreding: 1 juli 2008 RICHTLIJN PASSENDE ARBEID 2008 30 juni 2008, Stcrt. 2008, 123 Inwerkingtreding: 1 juli 2008 1. Aanleiding De Werkloosheidswet (WW) biedt werklozen de mogelijkheid om een periode waarin zij tijdelijk geen

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 1. Jobdienst KU Leuven Ben je op zoek naar een bijverdienste? De Jobdienst KU Leuven biedt een online databank met studentenjobs. Je vindt er jobs zowel tijdens

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie