De Wet Kinderopvang voor werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wet Kinderopvang voor werkgevers"

Transcriptie

1 De Wet Kinderopvang voor werkgevers Vele werkgevers krijgen in verband met de nieuwe Wet Kinderopvang van hun werknemers vragen over de bijdrage van de werkgever in de kosten van de kinderopvang. Dat deze vraag niet zo eenvoudig beantwoord kan worden door vele werkgevers wordt kort toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en de consequenties voor de werkgever. Tevens wordt in het artikel aangegeven welke acties een werkgever kan nemen om de zaken voor zichzelf en de werknemer duidelijk te maken. Bestaande kinderopvangregeling 2004 Het voorbeeld is van een werkgever die werkzaam is in de bouw. Hij volgt de bouw CAO en volgens de CAO hebben zijn werknemers een kinderopvangregeling. Deze kinderopvangregeling loopt tot eind De uitvoering van deze kinderopvangregeling is middels een kinderopvangfonds weggelegd bij een bemiddelaar. De ouders worden dan ook door de werkgever voor de bemiddeling van kinderopvang verwezen naar deze bemiddelaar. Op verzoek van de ouders verzorgt deze bemiddelaar in 2004 de toekenning van deelname aan de regeling voor kinderopvang. De bemiddelaar bemiddelt en contracteert voor kinderopvang namens de werkgever, de kinderopvang bij een kinderopvanginstelling. De bemiddelaar bepaalt het bedrag van de resterende ouderbijdrage en verzorgt de betaling van de kinderopvangorganisatie. Hiervoor toetst de bemiddelaar onder andere of de werknemer daadwerkelijk in dienst is bij de werkgever. Is er een grens gesteld aan het maximale aantal deelnemers of het totale fondsbudget, dan bepaalt de bemiddelaar wie er wel mag deelnemen en wie niet. De bemiddelaar beheert de besteding van het geld uit het kinderopvangfonds dat door de werkgevers en de werknemers door premieheffing opgebracht wordt voor de betaling van de facturen van de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisatie factureert daarvoor alle kosten direct aan de bemiddelaar. De kinderopvangregeling 2004 voor de bouw geeft alleen een bijdrage voor kinderen van 0-4 jaar. Het kinderopvangfonds van de werkgevers in de bouw draagt 50% bij na aftrek van de ouderbijdrage. De bemiddelaar berekent de ouderbijdrage op basis van de adviestabel 2003 van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. De ouderbijdrage is afhankelijk van het belastbare inkomen van de ouder(s). Deze moet voor een juiste vaststelling van de ouderbijdrage eigenlijk door de werkgever actueel verstrekt worden aan de bemiddelaar. Het kinderopvangfonds van de werkgevers in de bouw vergoedt maximaal 170,17 per maand per kind bij een fulltime dienstverband. Vraagstelling van de werknemers Met de komst van de Wet Kinderopvang zijn er voor de werknemers met kinderen in opvang ook een groot aantal veranderingen. Vanaf 1 januari 2005 zijn de ouders de enige contractpartij van de kinderopvangorganisatie. Alle werkgeverscontracten met kinderopvangorganisaties moeten dan ook opgezegd zijn per 31 december Pagina: 1/9

2 Om in aanmerking te komen voor subsidie van het Rijk moeten de ouders hun kind(eren) in opvang hebben bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. De ouders moeten deze subsidie zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Naast de subsidie van de Belastingdienst kan de ouder ook een belastingvrije bijdrage voor de kinderopvang vragen bij zijn/haar werkgever. Beide werkgevers kunnen gezamenlijk maximaal 1/3 deel van de kosten voor kinderopvang belastingvrij vergoeden aan haar werknemers. De Belastingdienst zal een aanvullende rijksbijdrage geven aan de ouders indien de beide werkgevers niet vergoeden tot maximaal 1/3 deel van de kosten voor kinderopvang. Dit is beperkt tot een uurprijs van 5,68 voor kinderen tot 4 jaar en 6,13 voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ca. 12 jaar. De vraagstelling van de ouders aan hun werkgevers is dan ook eenvoudig: Op welke werkgeversbijdrage kunnen wij voor het komende jaar 2005 rekenen zodat wij de aanvraag voor subsidie bij de Belastingdienst volledig ingevuld kunnen indienen? Meestal wordt het verzoek voor een bijdrage van de werkgever door de werknemer onderbouwd met een offerte of een contract voor 2005 met de voorziene kosten voor kinderopvang. Vraagstelling van de werkgever Menig werkgever wordt door het verzoek van de werknemer voor een bijdrage in de kinderopvang enigszins verrast. Dit komt omdat voor veel CAO's de uitvoering van de bemiddeling van kinderopvang voor 2004 weggelegd is bij een kinderopvangfonds die een bemiddelaar ingeschakeld heeft voor de uitvoering van de kinderopvangregeling. De natuurlijke reactie van een werkgever is dan ook dat de werknemer voor de werkgeversbijdrage contact op moet nemen met de bemiddelaar. Korte tijd nadat de werknemer contact gezocht heeft met de bemiddelaar komt hij weer bij de werkgever terug met opnieuw hetzelfde verzoek om een werkgeversbijdrage voor de kinderopvang. Achtergrond van het tweede verzoek van de werknemer is namelijk dat de CAO voor 2005 nog niet bekend is en dat de bemiddelaar alleen diensten verleent voor het lopende jaar tot 31 december Omdat onze werkgever in de bouw niet weet welke werknemers wel gebruik maken van de huidige kinderopvangregeling en wie er eventueel voor kinderopvang in aanmerking komen, overweegt hij om onder zijn personeel een inventarisatie te houden. Echter, een inventarisatie schept verwachtingen die momenteel niet waargemaakt kunnen worden door onze werkgever. Enerzijds is de CAO nog niet bekend en anderzijds heeft onze werkgever de indruk dat hij niets te vertellen heeft over de uitvoering van de kinderopvangregeling voor zijn werknemers. Deze ligt voor 2004 in zijn geheel bij zijn bemiddelaar en voor 2005 is niet duidelijk of er wat met de bemiddelaar afgesproken wordt over de uitvoering van de kinderopvangregeling van onze werkgever in de bouw. Een belangrijk aandachtspunt van onze werkgever is dat hij graag zelf sturing wenst te hebben op het toekennen van een bijdrage kinderopvang aan zijn werknemers. Hierbij wil hij Pagina: 2/9

3 voor zijn werknemers een gelijke behandeling waarbij er geen onderscheid meer is tussen werknemers met kinderen jonger dan 4 jaar en werknemers met oudere kinderen. Ook wil de werkgever uit ons voorbeeld het budget voor kinderopvang maximeren, deze zo optimaal mogelijk besteden en hierover met betrekking tot de toekenning van een bijdrage voor kinderopvang zelf zeggenschap houden. Dit alles binnen de kaders en de afspraken van de CAO. De werkgever in ons voorbeeld ziet uit de nieuwe aanvragen voor de bijdrage in de kosten voor kinderopvang dat de jaarlijkse kosten per kind liggen tussen de 2.000,- en ,-. De gemiddelde kosten liggen per kind op ongeveer 6.000,- per jaar. Wanneer onze werkgever 1/6 deel van de kosten voor kinderopvang vergoedt betaalt hij 1.000,- onbelast aan de werknemer. Dit is per kind maandelijks 83,33. Voor een volledige opvangplaats van ,- draagt onze werkgever dan maandelijks 166,66 bij. Dit ligt onder het huidige CAO-maximum van 170,17 per maand. Doordat de Wet Kinderopvang duidelijk stelt dat elke vorm van bemiddeling die de werkgever beschikbaar stelt aan de werknemer, loon in natura is, ziet de werkgever in ons voorbeeld af van extra dienstverlening van een bemiddelaar omdat hij geen extra verzwaring van zijn salarisadministratie wenst. Uitgangspunt is dat het zoeken en contracteren van kinderopvang de eigen verantwoording van de werknemer is. Kinderopvangfonds Voor veel bedrijfstakken is er in de CAO vastgelegd dat er een Stichting Kinderopvangfonds is die voor de gehele bedrijfstak zorg draagt voor het bevorderen van voldoende kwalitatief goede opvang voor kinderen van de werknemers in de bedrijfstak, door het leveren van een financiële bijdrage in de kosten van een kindplaatsvoorziening. Om deze doelstelling in het verleden waar te maken heeft de Stichting inkomsten van werkgevers, werknemers en de overheid. De inkomsten van de werknemers worden in de vorm van een premie van bijvoorbeeld 0,2% ingehouden op het salaris en administratief verwerkt door bijvoorbeeld Relan Pensioen B.V. Uit de jaarverslagen van kinderopvangfondsen komt naar voren dat de beheer- en administratiekosten van een fonds jaarlijks op ongeveer 8% van de ontvangen gelden ligt. In de oude regeling is ongeveer 15% van de totale kosten van de kinderopvang afkomstig van de werknemers door premieheffing. Dit bedrag wordt door het fonds als onderdeel van de werkgeversbijdrage ingezet. De werkgever vult het resterende deel van de kosten aan met een eigen bijdrage. Deze ligt tussen de 15% en 30% van de kosten afhankelijk van de huidige bedrijfsregeling. De overheid betaalde 30% of 50% van de kosten voor kinderopvang door korting op de loonheffing. De rest draagt de werknemer zelf bij. Voor de bemiddeling van kinderopvang en de administratieve werkzaamheden die hiermee samengaan maakt een Stichting Kinderopvangfonds meestal gebruik van een bemiddelaar. De dienstverlening van de bemiddelaar wordt apart in rekening gebracht bij de ondernemer. In gesprekken van onze werkgever met andere werkgevers komt naar voren dat de toekenning van een bijdrage kinderopvang door een kinderopvangfonds in vele gevallen niet door de individuele werkgever aan te sturen is. Dit kan vooral vervelend zijn wanneer een Pagina: 3/9

4 kinderopvangfonds een strikt budget hanteert dat geldig is voor de werknemers van alle deelnemende werkgevers. Veelal is de werkwijze van een fonds dat de bijdrage toegekend wordt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het kinderopvangfonds uitgeput is wordt de aanvraag afgewezen en wordt de werknemer op een zogenaamde financiële wachtlijst geplaatst. Dit betekent dat de werknemer geen werkgeversbijdrage kinderopvang krijgt ondanks het feit dat er wel een CAO is met een kinderopvangregeling. De werknemers vissen dan naast het net ook al draagt de individuele werkgever voldoende aan het fonds af om de bijdrage voor de eigen werknemers te kunnen betalen. Er zijn werkgevers die hier in het verleden handig gebruik van gemaakt hebben. Zij hebben voor hun werknemers zeer tijdig een kinderopvangbijdrage aangevraagd bij het kinderopvangfonds. Het resultaat was dat bij een bepaald fonds de werknemers van één grote werkgever het overgrote deel van de fondsbijdrage voor kinderopvang opsoupeerden en dat de werknemers van vele kleine organisaties het nakijken hadden en op de financiële wachtlijst geplaatst werden. Dit inzicht was voor de desbetreffende CAO aanleiding om het kinderopvangfonds op te heffen en de uitvoering van de kinderopvangregeling vanaf 1 januari 2005 onder te brengen bij de individuele werkgevers. Een bijkomend voordeel dat werkgevers krijgen door de kinderopvangregeling in eigen beheer te nemen is dat de liquiditeit van de werkgever toeneemt. De werkwijze bij een fonds is dat de bijdrage van de werkgever aan een kinderopvangfonds gedaan wordt op basis van een voorschotbetaling voor bijvoorbeeld 3 maanden. In de loop van de tijd vindt de betaling van de werkgeversbijdrage plaats, dit totdat het kinderopvangfonds uitgeput is. Wanneer de gelden voor kinderopvang in de eigen organisatie beheerd en betaald worden, verbetert de liquiditeit van de onderneming licht. Een bijzonder aandachtpunt dat naar voren komt door de invoering van de Wet Kinderopvang is dat de doelstelling van menig kinderopvangfonds in het geheel niet meer van toepassing is. Immers, het is niet aan een bedrijfstak om voldoende kindplaatsvoorzieningen voor de werknemers van de bedrijfstak in te kopen. Deze taak is geheel en alleen weggelegd bij de ouders en niet bij Stichtingen voor een bedrijfstak. Een andere doelstelling van de stichtingen kinderopvangfonds van de bedrijfstakken was het garanderen van kwalitatief goede opvang voor de kinderen van werknemers, werkzaam in de bedrijfstak. Deze taak vervalt ook met de Wet Kinderopvang en is wettelijk weggelegd bij de GGD. Dit betekent dat de bestaansgrond van een Stichting Kinderopvangfonds door de invoering van de Wet Kinderopvang is weggevallen. Er is dan ook geen grond meer om premies te heffen op het salaris van werknemers voor een kinderopvangfonds. Bij verdere bestudering van de artikelen van een Stichting Kinderopvangfonds die betrekking hebben op de uitvoering van de kinderopvangregeling door de ingeschakelde bemiddelaar komt naar voren dat deze artikelen door de invoering van de Wet Kinderopvang in het geheel niet meer geldig zijn. Zo is het niet de bemiddelaar die namens de Stichting Kinderopvangfonds een kindplaatsvoorziening contracteert maar is het de ouder die zelf een contract sluit met een kinderopvanginstelling. Het moge duidelijk zijn dat alle afgeleide administratieve procedures voor een bemiddelaar die in de statuten vastgelegd zijn ook niet meer van toepassing zijn door de Wet Kinderopvang. Pagina: 4/9

5 Opvallend is dat bemiddelaars bij het aanbieden en contracteren van nieuwe producten en diensten in het kader van de uitvoering van de kinderopvangregeling met de nieuwe Wet Kinderopvang nog steeds een beroep doen op de financiële middelen van een kinderopvangfonds. Strikt formeel kan dit niet zolang de statuten van een Stichting Kinderopvangfonds niet gewijzigd zijn en een Stichting Kinderopvangfonds besloten heeft om de nieuwe dienstverlening collectief aan te bieden aan de werkgevers van de bedrijfstak. Om als werkgever uit deze impasse te geraken is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen bij het kinderopvangfonds van de bedrijfstak. Vrijstelling wordt door de bedrijfstak meestal gegeven wanneer er door een werkgever een eigen kinderopvangregeling overeengekomen wordt. De vraagstelling door de Wet Kinderopvang is reeds zo, dat een werkgever zelf aan moet geven welke aanspraak op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang de werknemer heeft. Een kleine stap verder is te zeggen dat het bestaande kinderopvangfonds ophoudt per 1 januari 2005 en dat de hierin aanwezige gelden teruggestort worden naar de werkgevers om een gedegen eigen kinderopvangregeling op te stellen. Salarisadministratie werkgever Het besluit om de werkgevers zelf de bijdrage kinderopvang te laten beheren wordt versterkt doordat de rekenwijze voor het vaststellen van de werkgeversbijdrage in 2005 zo eenvoudig is dat het ook met enige toelichting in eigen beheer uitgevoerd kan worden. Delen door 6, het maximeren van de uurprijs, het bepalen van maximale duur voor kinderopvang en het vaststellen van een maximum budget is door de salarisadministratie snel gedaan wanneer alle declaratiegegevens van de werknemer beschikbaar zijn. De administratieve werkwijze wordt voor de ondernemer complexer bij het uitbesteden van de werkgeversregeling kinderopvang aan bijvoorbeeld een bemiddelaar. Dit komt omdat er tussen de werkgever en de bemiddelaar veel gegevens uitgewisseld moeten worden over de actuele werkrelatie van de werknemer. Om een juiste bepaling van de werkgeversbijdrage te krijgen moeten ook bij de bemiddelaar alle personeelsgegevens actueel beschikbaar zijn. Zo zullen maandelijks alle nieuwe werknemers doorgegeven moeten worden die voor kinderopvang in aanmerking kunnen komen. Alle werknemers met kinderopvang die uit dienst treden moeten per vertrekdatum opgezegd zijn bij de bemiddelaar. Wanneer er getoetst moet worden op de werktijden en de werkduur moet de bemiddelaar de actuele werktijden en werkduur van de salarisadministratie doorgestuurd krijgen. Wanneer een werknemer langdurig ziek of afwezig is moet de bemiddelaar dit ook gesignaleerd krijgen, dit afhankelijk van de bedrijfsregeling kinderopvang. Omdat een bijdrage in de kosten voor kinderopvang onderdeel is van het loon van de werknemer hoort het eigenlijk een logisch onderdeel te zijn van de loonstrook van de werknemer. Wanneer de bijdrage kinderopvang hierop vermeld staat, maakt het integraal onderdeel uit van de periodieke loonbetalingen, premieberekeningen en belastingheffingen en van de jaaropgave van de werkgever voor de fiscus. De betalingen voor de bijdrage kinderopvang kunnen ook via een andere geldstroom plaatsvinden. Veelal heeft de werkgever er geen direct zicht meer op wanneer het niet in zijn eigen organisatie uitgevoerd wordt, terwijl hij wel volledig verantwoordelijk is voor deze Pagina: 5/9

6 geldstromen. Voor eventuele onrechtmatigheden in de bijdragen voor de kosten van kinderopvang kan de werkgever direct aangesproken worden ook al worden ze administratief verwerkt door een derde. Zo is de werkgever verantwoordelijk voor eventueel af te dragen loonbelastingen en premies op de bedragen die onrechtmatig betaald zijn door een bemiddelaar aan de werknemers voor de bijdrage kinderopvang. Voor de Wet Kinderopvang bestaat momenteel nog enige onduidelijkheid over de richtlijnen voor de loonbelastingen van het ministerie van Financiën. Er is wel duidelijkheid over het deel dat als kosten kinderopvang belastingvrij vergoed mag worden aan de ouders. Wat onder belastingvrije kinderopvang valt is nog niet eenduidig vastgesteld. Zo kan de ouder ook kinderopvang afnemen voor privé doeleinden zoals winkelen, sporten, fitnessen, sociale contacten, etc. Ervaringen in het recente verleden laten zien dat de fiscus op een bepaald moment alle loonbetalingen belast die door de werkgever gedaan worden in het kader van privé gebruik van enige voorziening voor de werknemer. Wanneer de fiscus de werkgeversbijdrage voor privé gebruik van kinderopvang beschouwt als belast loon, dan wordt het voor de werkgever belangrijk om maximaal slechts de kinderopvang te vergoeden beperkt tot de contractuele werkduur. Privé gebruik kinderopvang is het verschil tussen het totale aantal uren kinderopvang dat afgenomen is en de tijd die de ouder(s) in verband met hun werk niet kunnen besteden aan de opvang van hun kind(eren). Vanaf 1 januari 2005 is het privé gebruik kinderopvang op eenvoudige wijze te controleren met de uren van het arbeidscontract omdat het aantal uren kinderopvang verplicht op de kinderopvangfacturen vermeld moet staan. Naast de onduidelijkheid over de fiscale consequenties van privé gebruik van kinderopvang zorgt het vergoeden hiervan ook dat de budgetten voor kinderopvang sneller uitgeput raken dan strikt noodzakelijk. Dit kan betekenen dat werknemers die voor eigen nut extra kinderopvang nemen door de werkgever een bijdrage krijgen terwijl andere werknemers die op een later moment een bijdrage vragen voor kinderopvang gedurende de werktijd geen bijdrage krijgen. In de loop van een jaar zijn er niet alleen wijzigingen van werknemers in de kinderopvang maar ook de wijzigingen van werktijden, arbeidscontracten en gezinssamenstelling. De meeste wijzigingen moet de werkgever sowieso administreren en verwerken in de eigen personeels- en salarisadministratie. Het inhuren van een externe bemiddelaar voor het verwerken van de kinderopvang kost de werkgever dan ook extra tijd voor het aanleveren van de actuele gegevens voor de gewerkte uren van de werknemer en de wijzigingen in arbeidscontracten en de gegevens van werknemers die in dienst komen en vertrekken. De dienstverlening van een externe bemiddelaar is ook niet gratis. De tarieven voor de werkgevers zijn veelal vastgesteld als een vast bedrag per kind. Voor de administratieve ondersteuning van de bemiddelaar moet voor 2005 rekening gehouden worden met kosten die liggen tussen 120,- en 240,- per kind per jaar. Dit afhankelijk van het aantal kinderen dat per werkgever administratief verwerkt moeten worden en het niveau van de dienstverlening. Voor onze werkgever met een gemiddelde werkgeversbijdrage van 1.000,- per kind per jaar zijn dit tussen 12% en 24% aan extra externe administratiekosten enkel voor de bemiddelaar. Wanneer er verder beperkingen zijn op de toekenning van een bijdrage zijn de bemiddelaarkosten procentueel zelfs hoger. De extra uren voor de eigen aanlevering moeten in de berekening ook meegeteld worden bij de totale administratiekosten. Pagina: 6/9

7 Naast de kosten voor de bemiddelaar moet ook nog rekening gehouden worden met de kosten voor de incasso van de premies door bijvoorbeeld Relan Pensioenen B.V.. In het verleden bedroegen de kosten voor de incasso en het administratief beheer ongeveer 8% van het bedrag dat jaarlijks door het kinderopvangfonds werd ontvangen. Doordat het maximale werkgeversdeel terugzakt naar maximaal 1/3 van de totale kosten voor kinderopvang en de incasso- en beheerkosten niet afnemen, lopen de beheerkosten voor het kinderopvangfonds zelf ook op tot 24%. De totale kosten voor de stichtingadministratie, het beheer van de gelden en de bemiddeling door de ingeschakelde bemiddelaar liggen bij de nieuwe situatie van de Wet Kinderopvang minimaal tussen 33% en 50% van de door de werknemer en werkgever opgebrachte gelden! Het percentage is nog hoger wanneer er kleinere bijdragen aan de werknemers verstrekt worden dan belastingvrij toegestaan. De vraag waar de werkgever dan ook mee zit is waarom hij de kinderopvangregeling niet zelf kan uitvoeren voor zijn werknemers vanaf 1 januari Gewenste situatie voor de werkgever De hiervoor beschreven situatie en werkwijze is voor onze werkgever een ongewenste situatie om een aantal redenen welke we kort beschrijven. Vanuit deze achtergrond bepalen we dan ook wat de gewenste situatie is voor de werkgever. Momenteel weet onze werkgever niet wie van zijn werknemers er wel en wie er geen gebruik maken van de kinderopvangregeling van het bedrijfsfonds. De werkgever weet niet waarom er door een werknemer geen gebruik gemaakt wordt van het kinderopvangfonds. Ook weet de werkgever niet welke werknemers er bij het kinderopvangfonds om budgettaire redenen op een wachtlijst staan. Om voor zijn werknemers kwalitatief een betere invulling aan de arbeidsvoorwaarden te geven wil onze werkgever zelf uitvoering geven aan de eigen bedrijfsregeling kinderopvang. Onze werkgever is momenteel voor de uitvoering van de kinderopvangregeling door het bedrijfsfonds gebonden aan één onpersoonlijke standaard wijze van uitvoering van de kinderopvangregeling. Eventuele aanvullingen en extra's voor haar werknemers hebben geen enkele zin omdat dit buiten de kaders en mogelijkheden van een kinderopvangfonds valt. Om de mogelijkheden van de Wet Kinderopvang optimaal te gebruiken voor haar werknemers wil onze werkgever binnen de kaders van de CAO van de bouw haar werknemers individueel in combinatie met andere salariscomponenten aanvullende mogelijkheden voor de bijdrage kinderopvang bieden die niet mogelijk zijn vanuit een kinderopvangfonds. Onze werkgever beheert momenteel alle gegevens van haar werknemers en de arbeidscontracten in de personeels- en salarisadministratie. Verplichte aanlevering van gegevens aan bemiddelaars over mutaties van werknemers, arbeidscontracten en gezinssituatie leiden bij onze werkgever tot een extra administratieve werklast en onnodige kosten. De wens van de werkgever is om alle loongerelateerde betalingen voor kinderopvang maandelijks via de bestaande procedures en werkwijze bij de salarisadministratie af te handelen. Onze werkgever wenst niet verantwoordelijk gesteld te worden voor de eventuele fiscale consequenties van een declaratieadministratie en de uitgevoerde betalingen voor genoten kinderopvang van haar werknemers waar de werkgever zelf geen direct Pagina: 7/9

8 inzicht in heeft. Vanuit de verantwoordelijkheid van werkgever naar de fiscus voor haar eigen administratie wenst onze werkgever zelf te bepalen waar en door wie deze administratie gevoerd wordt. De administratieve kosten van het beheer van een kinderopvangfonds zijn met een percentage van minimaal tussen de 33% en 50% aan de hoge kant. Daarbij komt dat een kinderopvangfonds een extra beslag legt op liquide middelen van de ondernemer. De wens van de ondernemer is dat de administratiekosten significant lager zijn en dat er geen onnodig beslag gelegd wordt op liquide middelen van de werkgever. Samengevat wenst onze werkgever zijn declaratieadministratie voor de bijdrage kinderopvang voor de eigen werknemers geheel zelf te voeren. De berekende bedragen voor de bijdrage kinderopvang moeten periodiek met het salaris aan de werknemer op de loonstrook uitbetaald worden. Dit met minimale inspanning en tegen acceptabele kosten. Oplossing: Internet en KISS4KIDS Een werkgever kan een vergaande vermindering van de administratieve werklast voor de werkgeversbijdrage bereiken door gebruik van KISS4KIDS. KISS4KIDS is een Internet portal waarmee de werkgever zijn bedrijfsregeling samenstelt. Wanneer de werkgever een definitieve goedgekeurde bedrijfsregeling kinderopvang heeft, kan hij deze publiceren in KISS4KIDS. De werknemer kan vervolgens op het Internet in de KISS4KIDS portal nagaan wat de voorwaarden voor deelname aan de bedrijfsregeling zijn en nagaan waar hij aanspraak op kan maken. Op de KISS4KIDS portal kan de werknemer dan een aanvraag voor kinderopvang doen bij de werkgever. KISS4KIDS berekent direct voor de werknemer wat de hoogte van de financiële bijdrage is waar de werknemer op kan rekenen. Wanneer de aanvraag compleet is dient de werknemer ze in bij de werkgever samen met het contract voor kinderopvang. De werkgever toetst of de ingediende gegevens op de aanvraag juist zijn. De werkgever corrigeert eventuele fouten in de aanvraag en stelt een bepaalde werkgeversbijdrage vast voor de kinderopvang. Afhankelijk van de gekozen werkwijze in de bedrijfsregeling kan de werkgever overgaan tot het betalen van een voorschot voorafgaande aan de maand en het declareren na afloop van een vastgestelde periode of van het betalen van de bijdrage op basis van maandelijkse declaraties van de werkelijke kosten voor kinderopvang. De declaraties worden in KISS4KIDS bijvoorbeeld thuis ingevoerd door de werknemer zelf. Na invoer overlegt hij een kopie van de bewijsstukken bij de werkgever zodat hij de ingevoerde declaraties kan toetsen. Het voorschot en de betalingen van de declaraties kunnen naar keuze aan de salarisadministratie aangeleverd worden zodat ze met deze procedure integraal mee kunnen lopen. Na afloop van het jaar wordt er een jaaropgave gedraaid voor de totale betalingen die de werkgever gedaan heeft voor kinderopvang. Pagina: 8/9

9 De hier beschreven werkwijze met de Internet portal KISS4KIDS heeft een groot aantal voordelen: De werkgever heeft een aanzienlijk lagere werklast doordat de werknemer de gegevens zelf invoert in KISS4KIDS en de verdergaande werkstroom gebruik maakt van reeds ingevoerde gegevens. In de praktijk werkt de werkwijze met een internet applicatie voor de werknemers met een kinderopvangregeling al meer dan 3 jaar bij het ministerie van Justitie. De besparingen die Justitie hiermee bereikt op de administratieve werklast liggen boven de 80% in vergelijking met een traditionele verwerking. De kwaliteit van de dienstverlening naar de werknemer is aanzienlijk beter dan bij de traditionele werkwijze. De dienstverlening op het Internet is sneller en accurater. Het geeft aanzienlijk minder fouten dan handmatige verwerking en daardoor veel minder klachten van de werknemers. De kosten voor de administratieve verwerking zijn aanzienlijk lager dan voor een traditionele verwerking. KISS4KIDS wordt op basis van een abonnement beschikbaar gesteld voor 1,75% exclusief BTW op de bedragen die maandelijks aan de werknemer betaald worden. Voor de werkgever is er een Internetaansluiting nodig. De werkgever doet geen investeringen in hardware, software of onderhoud. Ook de back-ups en beveiliging verzorgt KISS4KIDS. Het financieel risico dat de werkgever loopt en het kapitaalbeslag voor kinderopvang is met KISS4KIDS weggenomen en daarmee aanzienlijk lager dan bij een bedrijfsfonds dat beheerd wordt door een bemiddelaar. Bij KISS4KIDS beheert de werkgever alle middelen en budgetten die het voor kinderopvang beschikbaar stelt geheel zelf. Deze worden dan ook niet vroegtijdig ontrokken aan de liquide middelen van een bedrijf om overgemaakt te worden aan een derde. Bij KISS4KIDS betaalt de werkgever alleen voor de verleende administratieve dienstverlening en beschikbaarstelling van de KISS4KIDS portal aan haarzelf en haar werknemers. Bij KISS4KIDS voert de werkgever geheel zelf zijn administratie. Hierbij geeft KISS4KIDS een systeemondersteuning bij het verwerken van de werkstromen van en naar de werkgever. Doordat de werkgever volledige sturing kan geven aan zijn eigen administratie kan hij ook de verantwoording hiervoor dragen. De werkgever wordt daarbij in KISS4KIDS ondersteund met online managementrapportages en zicht op de actuele positie van haar werknemers. Het gebruik van efficiëntere werkwijzen voor de administratie van de werkgeversregeling voor de kinderopvang zorgt dat de werkgever netto een groter budget beschikbaar heeft voor daadwerkelijke bijdrage voor kinderopvang voor de werknemers. De lage administratieve werklast en lage kosten van KISS4KIDS zijn daarmee in het voordeel van de werknemer. Bij de toepassing van wet- en regelgeving is het belangrijk dat de gehele werkwijze transparant en controleerbaar is en de verrichte betalingen aan de werknemer rechtmatig zijn. KISS4KIDS maakt de werkstromen zodanig transparant dat ze controleerbaar zijn voor de accountantsdienst en transparant voor de werkgever en werknemer. Samengevat betekent de Wet Kinderopvang voor bijna alle werkgevers dat zij zich moeten heroriënteren op de wijze waarop zij invulling geven met de kinderopvangregeling voor hun werknemers. Bij de heroriëntatie kunnen de mogelijkheden van vandaag de oplossingen van de toekomst vormen. Vanuit deze optiek is een open oog voor de toekomst een logisch vervolg op de stappen die in het verleden gezet zijn. Pagina: 9/9

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Uitgangspunten Werkgeversregeling Kinderopvang 2005

Uitgangspunten Werkgeversregeling Kinderopvang 2005 Uitgangspunten Werkgeversregeling Kinderopvang 2005 De nieuwe Wet Kinderopvang treedt met ingang van 1 januari 2005 in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de bestaande bedrijfsregeling voor Kinderopvang.

Nadere informatie

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: Overwegende dat: de gemeente verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Werkgeverschap en vrijwilligers. 29 februari 2016 Nabil Bouchlal

Werkgeverschap en vrijwilligers. 29 februari 2016 Nabil Bouchlal Werkgeverschap en vrijwilligers 29 februari 2016 Nabil Bouchlal Netwerken in de Sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe Noord-Holland, Sportkader Nederland

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering

Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Uitleg herziene berekening pensioenpremies Horeca en Horeca Catering Inhoud 1) In het kort... 1 2) Benodigde gegevens PH&C per 2007 via de Aangiften loonheffingen... 1 3) Loonuren naar boven afgerond...

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Personeelslening eigen woning

Personeelslening eigen woning FACTSHEET Personeelslening eigen woning De voorgestelde fiscale behandeling van de personeelshypotheek In de Fiscale Verzamelwet 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om het rentevoordeel

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen. Artikel 1 doelstelling

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen. Artikel 1 doelstelling Digitaal Oudercontract {$NUMMER_VRAAGOUDER} Digitaal ondertekend contract tussen {$NAAM_GOB} en {$NAAM_VRAAGOUDER} die leidt tot bemiddeling en begeleiding voor kinderopvang. Deze overeenkomst wordt digitaal

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

personeelsbeheer, een vak apart!

personeelsbeheer, een vak apart! personeelsbeheer, een vak apart! posd 3 payroll 4 outplacement 6 salarisadministratie 8 detachering 9 Contact 10 posd Wij zijn een klantgerichte organisatie die volledig personeelsbeheer aanbiedt. POSD

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (mei 2010)

Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene Voorwaarden WelterKuil Gastouderbureau Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Vraagouder: Gastouder: Gastouderopvang: WelterKuil:

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

PAWW bijdrage berekening

PAWW bijdrage berekening 14-9-2017 PAWW bijdrage berekening Toelichting op de berekening van de PAWW bijdrage INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DE REKENREGELS VOOR BIJDRAGEVASTSTELLING VOOR DE PAWW... 3 2.1. PLANNING REALISATIE...

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

premieoverzicht 2005

premieoverzicht 2005 stichting pensioenfonds wonen ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen/prepensioen 2,75% 7,25% 10,00% extra ouderdomspensioen/ extra nabestaandenpensioen 1) 2,00% 6,00% 8,00% arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016 Dyade nieuwsflits 62 Juli 2016 Welkom bij de Dyade nieuwsflits. Regelmatig brengen wij u hiermee op de hoogte van wijzigingen op het gebied van de onderwijs-cao s en overige wet- en regelgeving. Tevens

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Netwerken in de sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe NH, ZH en Utrecht, Sportkader

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

09-93 Contract, opzegtermijn, financiën Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen. Betreft contract opzegtermijn

09-93 Contract, opzegtermijn, financiën Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen. Betreft contract opzegtermijn 09-93 Contract, opzegtermijn, financiën 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft contract opzegtermijn Inleiding De klacht Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie hem voor

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert?

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert? 2. Spin in het web tussen ouder, gastouder en overheid Waaraan herkent u de gastouderbureaus die bij De Gastoudercentrale zijn aangesloten? Zij zorgen ervoor dat uw kinderen op de eerste plaats staan!

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer 1 4 JUNI 2010 Servicecentrum PGB Graadt van Roggenweg 450 Postbus 8194 3503 RD Utrecht Telefoon (030) 264 88 88 Internet: www.svb.nl/gemeente E-mail; gemeente@svb.nl Gemeente Heemstede t.a.v. college van

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen?

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Sinds 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling.

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling. SPECIFIEKE BEPALINGEN PERSONEELSGROEP B EN C 2.10 TELEFOONKOSTEN- EN INTERNETVERGOEDINGEN 2.10.1. Algemeen De werkgever heeft een regeling vastgesteld voor de vergoeding van de telefoon- en internetkosten.

Nadere informatie

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP Wat is payroll nu precies? Kort samengevat betekent dit dat een extern bedrijf uw werknemers in dienst neemt en vervolgens de salarisbetalingen

Nadere informatie

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6).

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Subsidieregelingen sectorplan In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Maatregel 2: Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Kerstpakket & belasting

Kerstpakket & belasting Kerstpakket & belasting 2014 Wegwijzer voor het belastingdoolhof Whitepaper Kerstpakket en belasting 2014 Het is makkelijk om verdwaald te raken in het doolhof van belastingregels rondom het kerstpakket

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 30 6 januari 2017 Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen 2003/2004 Sociaal Fonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9890 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2003, nr. 40 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015 Deze product update bevat een overzicht van de klantwensen die in deze update gerealiseerd zijn en van de overige technische wijzigingen die doorgevoerd zijn in update 15.01, voor zover relevant voor eindgebruikers.

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen - de budgethouder. Dit is de werkgever. - de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling,

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

4.2. De computer en de telefoon

4.2. De computer en de telefoon van het aantal zakelijke maaltijden zou moeten vaststellen. In theorie is het immers mogelijk dat een werknemer verschillende keren aansluit bij de kassa; de ene keer met een broodje, dan weer met een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie