Kan er meer worden gewerkt met Pgb s? Een verkenning van mogelijkheden om binnen Hulp bij het Huishouden meer met Pgb s te werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kan er meer worden gewerkt met Pgb s? Een verkenning van mogelijkheden om binnen Hulp bij het Huishouden meer met Pgb s te werken"

Transcriptie

1 Kan er meer worden gewerkt met Pgb s? Een verkenning van mogelijkheden om binnen Hulp bij het Huishouden meer met Pgb s te werken

2 Inleiding Op 2 september heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om: Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch meer met Pgb s te werken (experiment, proefproject, voorlichting, huisbezoek), waarbij gegarandeerd moet zijn dat mensen die zelf, of met hulp van familie of anderen, geen hulp kunnen regelen daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente. Een van de overwegingen bij de motie is dat er een bezuiniging van gerealiseerd kan worden wanneer Hulp bij het Huishouden alleen via een Pgb-constructie wordt aangeboden. De motie is opgenomen in bijlage 1. De mogelijkheden die het college heeft om meer met Pgb s te werken wordt grotendeels bepaald door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2010 is de Wmo ingrijpend gewijzigd. De ontwikkelingen die aanleiding zijn geweest voor deze wetswijziging worden beschreven in hoofdstuk 1. De formele wetswijziging wordt besproken in hoofdstuk 2. Bij uitvoering van de wetswijziging en daarop volgend het Europese Aanbestedingstraject Hulp bij het Huishouden zijn keuzes gemaakt die mede bepalend zijn geweest voor de huidige speelruimte van het college. De keuzes die Achtkarspelen heeft gemaakt worden besproken in hoofdstuk 3. De notitie eindigt met een conclusie in hoofdstuk 4. 2

3 1.0 Aanleiding wetswijziging Wmo In dit hoofdstuk wordt in vogelvlucht een aantal ontwikkelingen geschetst die er voor hebben gezorgd dat vrij snel na de invoering van de Wmo in 2007 een wetswijziging is doorgevoerd. Het is van belang om inzicht te hebben in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het terrein van Hulp bij het Huishouden om deze wetswijziging te begrijpen. 1.1 Hulp bij het Huishouden komt over uit AWBZ Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor Hulp bij het Huishouden. De Huishoudelijke Verzorging (HV) is vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar gemeenten. Op grond van de compensatieplicht in art. 4 Wmo zijn gemeenten sindsdien verantwoordelijk om oplossingen te bieden aan burgers die problemen hebben met het voeren van een Huishouden. Gemeenten noemen het Hulp bij het Huishouden in plaats van Huishoudelijke Verzorging, maar het gaat om dezelfde werkzaamheden. 1.2 Bij aanbesteding aansluiting gezocht bij systematiek in AWBZ Hulp bij het huishouden was in 2007 voor gemeenten een nieuwe voorziening en dit moest volgens de handreiking van het ministerie van VWS (Europees) worden aanbesteed. De tijd die gemeenten hadden om de Wmo in te voeren was beperkt. Daarom werd bij de aanbestedingen voor Hulp bij het Huishouden (HH) door veel gemeenten aansluiting gezocht bij de systematiek zoals deze werd gehanteerd in de AWBZ. Voor 2007 werd huishoudelijke verzorging geleverd door thuiszorgmedewerkers A in dienst van zorgaanbieders of door een alfahulp. HV was een aanspraak zonder differentiatie, d.w.z. dat bij de indicatie geen onderscheid werd gemaakt tussen HH1 schoonmaakwerkzaamheden) en HH2 (schoonmaakwerkzaamheden en lichte ondersteuning in het huishouden en een signaleringsfunctie). In de praktijk bepaalde de zorgaanbieder, in overleg met het zorgkantoor, wat verantwoorde zorg inhield, waarbij de zorgaanbieder niet gehouden was aan de activiteiten die door het CIZ (orgaan dat de indicaties in de AWBZ vaststelt) was aangegeven op de indicatie. Dit bood de zorgaanbieder ruimte om naar eigen inzicht personeel in te zetten. 1.3 Forse bezuinigen voor nadeelgemeenten Voor veel gemeenten was het duidelijk dat zij met de komst van de Wmo fors zouden moeten bezuinigen. Net als 80 andere gemeenten was ook Achtkarspelen een nadeelgemeente. In het eerste jaar van de Wmo werden de middelen over de gemeenten verdeeld overeenkomstig de uitgaven in de voorgaande jaren, het zgn. historisch verdeelmodel. Vanaf 2008 werden de middelen door het ministerie van VWS volgens een objectief verdeelmodel verdeeld. Dit verdeelmodel was ongunstig voor onze gemeente, we kregen structureel minder (12%) budget dan 2007, vandaar de term nadeelgemeente. 1.4 Maximumuurtarief HH1 vastgesteld op basis van het uurtarief van de alfahulpconstructie in de AWBZ Om grip te houden op de financiën heeft Achtkarspelen, net als veel andere gemeenten, bij de aanbesteding in 2006 gekozen voor het instellen van een maximum uurtarief in het bestek. Voor het vaststellen van de hoogte is uitgegaan van het maximum uurtarief voor alfahulp in de AWBZ ( 15,50), waarbij zorgaanbieders gebruik mochten maken van de inzet van bemiddelde hulpen (= alfahulp). Door het instellen van dit maximum tarief konden zorgaanbieder dan ook niet anders dan voor HH1 gebruik te maken van alfahulpen. 3

4 Maar er waren ook zorgaanbieders die op eigen initiatief, vanwege de concurrentie met schoonmaakbedrijven, hun medewerkers huishoudelijke hulp een alfahulpconstructie aanboden om daarmee tegen zeer lage tarieven te kunnen offreren. 1.5 Landelijk grote verschuiving van HH2 naar HH1 Met de komst van de Wmo ging ook de indicatiestelling naar de gemeenten. Cliënten werden veelal opnieuw geincideerd. Zorgaanbieders konden niet langer bepalen of zij HH1 of HH2 gingen inzetten. Het gevolg hiervan waren enorme verschuiving in de verdeling van HH2 naar HH1. De verhouding in HH1:HH2 was in Achtkarspelen voor %:74% en verschoof in 2008 naar 63%:37%. Inmiddels is de verdeling bijna 80%:20%. Deze verschuiving was financieel gunstig voor gemeenten. Thuiszorgaanbieders waren genoodzaakt om meer gebruik te maken van alfahulpen en hadden moeite om hun opgeleide en daarmee duurdere HH2 werknemers in zetten. Daar komt bij dat het voor thuiszorgaanbieders nieuw was om in deze setting aan te besteden. Er zijn thuiszorgorganisaties die ver onder de kostprijs hebben geboden om marktaandeel te kunnen behouden met als gevolg dat sommige organisaties in zwaar weer kwamen of zelfs failliet gingen (Meavita). 1.6 Bij Zorg in Natura werd gebruik gemaakt van alfahulpen In de Wmo werd veel meer gebruik gemaakt van alfahulpen. Bij alfahulp is sprake van een arbeidsovereenkomst tussen cliënt en zorgverlener (alfahulpverlener). De alfahulp valt onder de Regeling Dienstverlening aan huis. De alfahulp valt niet onder een cao, is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en heeft dan ook geen recht op een uitkering op grond van ZW, de Wet WIA en de WW en er wordt geen pensioen opgebouwd. Het tarief van een alfahulp is daarom veel lager. De cliënt is formeel werkgever van de alfahulp en hier horen bepaalde verplichtingen bij zoals administratie bijhouden, bemiddeling en vervanging bij ziekte, het afsluiten van verzekeringen. Deze negatieve verplichtingen voor de cliënt werden middels de aanbesteding door veel gemeenten (ook in onze gemeente) bij de thuiszorgaanbieders neergelegd. De cliënt ondervond hier geen nadelige gevolgen van. De cliënt werd hier dan ook niet over voorgelicht. 1.7 Onvrede onder cliënten, alfahulpen en thuiszorgaanbieders Niet alle gemeenten hadden de negatieve gevolgen van het werkgeverschap bij de thuiszorgaanbieders neergelegd. Sommige cliënten werden ongewild geconfronteerd met de nadelige gevolgen van werkgeverschap zoals de werkgeverslasten en de werkgeversaansprakelijkheid voor schade die eventueel kon ontstaan tijdens de werkzaamheden van de alfahulp. Omdat thuiszorgaanbieders meer behoefte hadden aan alfahulpen kwam het voor dat medewerkers in loondienst werden gedwongen om als alfahulp aan de slag te gaan. Om tegemoet te komen aan de onwenselijke situatie voor cliënten, alfahulpen en de thuiszorgaanbieders, is de Wmo gewijzigd. 4

5 2.0 Wetswijziging Wmo 2010 Het hoofddoel van de wetswijziging was om de positie van de burger in de Wmo te versterken. De Wmo bood onvoldoende duidelijkheid over de rechten en de plichten van de burger bij de voorziening in natura. De wetswijziging had tot doel te voorkomen dat burgers onbedoeld of ongewild werkgever zouden worden van hun alfahulp. De toenmalige regering wilde bovendien dat alfahulpen onder betere arbeidsomstandigheden zouden werken en dat alfahulpen zelf een keuze konden maken tussen het werken in loondienst of als zelfstandige. 2.1 Inhoud Wetswijziging De wetswijziging Wmo bevat drie elementen: 1. De huidige keuzemogelijkheid tussen de voorziening in natura en het persoonsgebonden budget wordt aangepast in een keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura, of een vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een alfahulp. 2. Het opnemen van een bepaling over de geïnformeerde toestemming voor de burger. 3. Het opnemen van een overlegbepaling gericht op overname van personeel van oud-gegunde aanbieders door nieuw-gegunde aanbieders. In bijlage 2 zijn de volledige wetteksten opgenomen. Ad 1) Natura of Persoonsgebonden budget Als de burger ondersteuning in natura wenst, regelt de gemeente de voorziening voor de burger. De burger is hiermee uitsluitend de ontvanger van de voorziening en mag op geen enkele wijze worden geconfronteerd met enige verantwoordelijkheid als werkgever of opdrachtgever. Met ingang van de wetswijziging, 1 januari 2010, is het uitgesloten dat een thuiszorgaanbieder de voorziening in natura via een alfahulp levert waardoor de burger ongewild werkgever wordt. Als de burger de voorziening zelf wil regelen kan hij een persoonsgebonden budget waaronder de vergoeding voor de alfahulp aanvragen bij de gemeente. De burger regelt dan zelf zijn voorziening. De burger ontvangt van de gemeente een toereikend en met natura vergelijkbaar bedrag waarmee de burger de voorziening zelf kan inkopen. De vraag naar de voorziening in natura of een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding wordt bepaald door de keuze van de burger om de ondersteuning wel of niet zelf te regelen. Ad 2) Geïnformeerde toestemming Naast een helder onderscheid tussen het wel of niet zelf regelen van een voorziening, is het ook belangrijk dat de burger daadwerkelijk weet waarvoor hij kiest. Daarom regelt de wetswijziging expliciet de geïnformeerde toestemming. Gemeenten worden hierdoor verplicht om hun burgers vooraf in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen te informeren over de consequenties van de keuze die de burger maakt. Wat houdt die verplichting tot geïnformeerde toestemming nu precies in? De verplichting houdt in dat de instemming van de burger expliciet wordt gemaakt en wordt gekoppeld aan het recht op begrijpelijke informatie. Dit betekent dat de gemeente er zeker van moet zijn dat een burger zich bewust is van de rechten en plichten die de keuze voor een individuele voorziening met zich meebrengt. De gemeente moet de burger voorzien van informatie over de voor- en nadelen en consequenties van de keuze voor een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor de alfahulp. Hierdoor wordt de burger in staat gesteld een bewuste keuze te maken. De burger maakt 5

6 een bewuste keuze om zijn hulp bij het huishouden zelf te regelen via een persoonsgebonden budget of niet zelf te regelen via een voorziening in natura. Het is aan gemeenten om zelf te bepalen hoe zij de informatieverstrekking willen vormgeven, zo lang de burger maar alle informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier krijgt die hij nodig heeft om een keuze te maken. Ad 3) Overlegbepaling De overlegbepaling is erop gericht dat nieuw gegunde aanbieders personeel overnemen van niet meer gegunde aanbieders. Gemeenten hebben een taak om een overleg te initiëren, daarna is het aan de partijen om onderling afspraken te maken. Gemeenten kunnen aanbieders niet dwingen personeel over te nemen, zoals dit bijvoorbeeld wel geregeld is in de Cao bij het openbaar vervoer waarin een mens volgt werk bepaling is opgenomen. De cliënt heeft keuzevrijheid en het staat niet vast hoeveel uren de nieuwe aanbieder gaat leveren. Vanuit cliëntperspectief hebben ontwikkelingen, zoals deze zijn geschetst in hoofdstuk 1, in sommige gevallen gezorgd voor veelvuldige wisselingen van huishoudelijke hulpen. Dit staat haaks op de wens van cliënten om een vaste huishoudelijke hulp te hebben. Daarnaast wil de regering met deze overlegbepaling bevorderen dat er zoveel mogelijk mensen in de thuiszorg blijven werken. 6

7 3.0 Wetswijziging Wmo in Achtkarspelen In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de wetswijziging in Achtkarspelen is doorgevoerd. Ook wordt beschreven welke keuze er is gemaakt bij het aanbestedingstraject Huishoudelijke Hulp in 2009/2010. De speelruimte die het college heeft om meer met Pgb s te werken wordt mede bepaald door deze keuzes. 3.1 Consequentie wetswijziging voor lopende raamovereenkomsten Middels een Europees aanbestedingstraject in 2006/2007 had de gemeente Achtkarspelen raamovereenkomsten afgesloten met 5 thuiszorgaanbieders. De ingangdatum van de overeenkomsten was 1 juni 2007 en eindigde op 1 juni 2009 met de mogelijkheid tot twee maal 1 jaar een verlenging. De overeenkomsten met de thuiszorgaanbieders had kunnen doorlopen tot juni Maar in deze overeenkomsten was opgenomen dat er gebruik kon worden gemaakt van een bemiddelde hulp (= alfahulp). Met de komst van de wetswijziging in 2010 mocht dit niet meer. 3.2 Via een addendum is de wetswijziging ingeregeld Halverwege 2009 was nog niet duidelijk of de wetswijziging werd aangenomen. In een half jaar konden we als gemeente nooit een volledige Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. Er is voor gekozen om de raamovereenkomsten met de thuiszorgaanbieders te verlengen tot 1 januari Voor 2010 is, middels een addendum aan de overeenkomst, opgenomen dat thuiszorgaanbieders bij het leveren van Hulp bij het Huishouden geen gebruik meer mochten maken van alfahulpen. Het uurtarief is conform de landelijke ontwikkelingen met 5,00 verhoogd. 3.3 Cliënten opnieuw kiezen tussen Zorg in Natura en Pgb De geïnformeerde toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekende dat de geïnformeerde toestemming van toepassing zou zijn voor alle nieuwe aanvragen, maar ook voor alle bestaande cliënten die al een keuze hadden gemaakt. In Achtkarspelen werden alle schoonmaakwerkzaamheden die vielen onder de categorie HH1, geleverd door alfahulpen. Alle cliënten die hadden gekozen voor Zorg in Natura waren daarmee ongevraagd, ongewild en vaak onwetend werkgever geworden. Overigens waren eventuele negatieve gevolgen van dit werkgeverschap neergelegd bij de thuiszorgorganisatie, onze cliënten ondervonden hiervan geen hinder. Toch moesten alle cliënten opnieuw de keuze maken tussen Zorg in Natura of een Pgb. 3.4 Gezamenlijk traject van gemeenten en thuiszorgaanbieders Om HH1 te kunnen blijven leveren moesten thuisaanbieders alfahulpen weer in dienst nemen. Eind 2009 is een gezamenlijk traject gestart met de thuiszorgaanbieders. De thuiszorgaanbieders hebben de alfahulpen voorgelicht over de consequenties van loondienst en de alfahulpconstructie. Uitgangspunt is geweest op te proberen om cliënt en zorgverlener zoveel mogelijk bij elkaar te houden. De gemeenten hebben de cliënten voorgelicht en gevraagd om opnieuw een keuze te maken tussen Zorg in Natura of een persoonsgebondenbudget. Voor veel cliënten was het behoud van de alfahulp vaak het belangrijkst. Cliënten lieten de keuze veelal afhangen van de keuze van de alfahulp. Het overgrote deel van de alfahulpen was bereid om in loondienst te gaan bij de thuiszorgaanbieders. In veel gevallen konden cliënt en zorgverlener dan ook bij elkaar blijven. Maar niet alle alfahulpen waren bereid om weer in loondienst bij een zorgaanbieder te gaan. De cliënt kon de alfahulp dan alleen behouden middels een Pgb. Voor veel cliënten waren vooral de administratieve lasten van een Pgb bezwaarlijk. Om deze groep tegemoet te komen heeft het toenmalige college 7

8 ervoor gekozen om een Pgb tarief in te voeren waarbij de cliënt de kassiers en/of de bemiddelingsfunctie kan inkopen. 3.5 Invoering Pgb met kassiers- en bemiddelingsfunctie De gemeenten hebben mogelijkheden om de burger te ondersteunen bij de administratieve lasten van het Pgb. Gemeenten mogen de kassiers- en de bemiddelingsfunctie aanbieden. Bij de kassiersfunctie gaat het om het verzorgen van de loondoorbetaling aan de alfahulp in opdracht en voor rekening van de burger. Er mag hier GEEN sprake zijn van een gezagsverhouding tussen alfahulp en derde partij, zoals een thuiszorgaanbieder, want dan zou er sprake zijn van werkgeverschap. Het is aan de burger om te bepalen of hij/zij de kassiersfunctie elders wil neerleggen, hierin mag de gemeente niet optreden. Bij de bemiddelingsfunctie gaat het om het samenbrengen van partijen, namelijk de cliënt en de alfahulp, dit is een eenmalige actie. Vervanging tijdens ziekte en vakantieperiodes behoort tot de bemiddelingsfunctie. In deze constructie wordt de cliënt formeel werkgever, maar de nadelige gevolgen die het werkgeverschap met zich meebrengt worden zoveel mogelijk ondervangen. De gemeente Achtkarspelen zorgt zelf niet voor de kassiers en bemiddelingsfunctie, maar indien de cliënt dit wenst kan dit door de cliënt middels een verhoogd Pgb zelf worden ingekocht. Destijds hebben 86 cliënten een keuze gemaakt voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie. 3.6 Financieel voordeel van de kassiers- en bemiddelingsfunctie Het verhoogde Pgb-tarief met kassiers- en bemiddelingsfunctie werd vastgesteld op 15,50. Er waren 86 cliënten die hebben gekozen voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie en deze cliënten hebben gezamenlijk zorguren op jaarbasis. Wanneer de optie voor de kassiers en bemiddelingsfunctie er niet zou zijn geweest, dan zouden deze cliënten waarschijnlijk hebben gekozen voor zorg in natura. Het gemiddelde uurtarief voor Zorg in Natura HH1 ging in 2010 met 5,00 omhoog naar 20,50. Het financiële voordeel voor de gemeente is (15.080* 5,00). 3.7 Kwaliteit staat voorop bij de Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2010 In het collegeprogramma Elkenien Dwaande is opgenomen dat ten aanzien van de Wmo bij de Europese aanbesteding Hulp bij het Huishouden de kwaliteit voorop moet staan en niet de prijs. Voorafgaand aan het feitelijke aanbestedingstraject dat in Nofa+ verband plaatvond is er een strategische notitie opgesteld. Deze notitie is het resultaat van overleg met verschillende partijen. Er is overleg geweest met de bestuurders en er is uitgebreid gesproken met de Wmo-raden. Daarnaast heeft er een marktconsultatie onder de thuiszorgaanbieders plaatsgevonden. In deze strategische notitie zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze notitie is ook voorgelegd aan de fractiespecialisten in de gemeenteraad. Ten aanzien van de Alfahulp Pgb-constructie is het volgende beslispunt opgenomen: In diverse Friese gemeenten, bijvoorbeeld in Leeuwarden en Smallingerland, zijn oplossingen ingesteld die voorzien in een bemiddelingsfunctie voor alfahulpen door aanbieders die worden gecontracteerd voor levering van hulp in natura. Daarbij wordt de cliënt soms primair een PGB aangeboden. Deze oplossingen zijn niet conform de doelstellingen van de wetswijziging Wmo en daarmee discutabel te noemen. Het primaat van keuze ligt bij de cliënt. Deze dient vrij te kunnen kiezen tussen natura of PGB/alfabemiddeling. Wij raden af deze constructie toe te passen in een en dezelfde aanbesteding. Het apart aanbesteden van de bemiddelingsfunctie is niet discutabel Wij stellen voor : 6. Geen dwingend PGB met bemiddelingsfunctie via de aanbieders toe te passen. 8

9 3.8 Bij een Pgb (alfahulp)constructie kan de gemeente geen kwaliteitseisen meer stellen Er zijn gemeenten die de kassiers- en bemiddelingsfunctie hebben meegenomen als onderdeel van de aanbesteding. Omdat de kwaliteit in onze gemeente voorop staat is deze constructie niet meegenomen. Wanneer het gaat om een Pgb kan de gemeente geen invloed meer uitoefenen op de kwaliteit. De thuiszorgorganisatie mag de alfahulp niet aansturen. Een thuiszorgaanbieder mag bemiddelen en het loon doorbetalen, maar mag de alfahulp niet aansturen. In de alfahulpconstructie is de cliënt werkgever en stuurt zelf op kwaliteit. 3.9 Is het rendabel om in onze gemeente te werken met een Alfacheque? De gemeente Tilburg heeft samen met de 7 omliggende gemeenten (waaronder Breda) het concept van de Alfacheque ontwikkeld. Hierbij zijn de kassiers- en bemiddelingsfunctie via een inbestedingstraject neergelegd bij een zelfstandige B.V. dat onderdeel uitmaakt van het werkvoorzieningschap. De B.V. vervult deels de oude rol van de thuiszorgaanbieders zonder dat er sprake is van werkgeverschap. De organisatie heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Onderzoeksbureau BMC heeft onderzocht dat deze constructie pas rendabel is indien er sprake is van zorguren of meer per jaar. In Achtkarspelen gaat het om zorguren op jaarbasis aan Pgb, deze constructie kan in onze gemeente niet uit. Een verhoogd Pgb waarbij de kassiers- en bemiddelingsfunctie kan worden ingekocht is een prima oplossing. Op deze manier hoeven geen samenwerkingsverbanden met andere gemeenten worden aangegaan. Ook is het niet nodig om een extra organisatie op te tuigen Alle budgethouders in Achtkarspelen worden ondersteund door de Sociale Verzekeringsbank Om het Pgb te stimuleren heeft de gemeente met de komst van de Wmo in 2007 een contract afgesloten met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer cliënten er voor kiezen om Huishoudelijk Hulp via een Persoongebonden budget zelf te regelen, dan worden zij automatisch door de SVB ondersteund. De dienstverlening aan budgethouders bestaat uit 5 onderdelen: - Persoonlijk advies: budgethouders kunnen met al hun vragen over het werkgever- en opdrachtgeverschap bij de SVB terecht. - Modelovereenkomsten: budgethouders kunnen gebruik maken van verschillende modelovereenkomsten om de afspraken met de zorgverlener vast te leggen. - Collectieve verzekeringen: er zijn collectieve verzekeringen afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Budgethouders lopen namelijk risico s die niet gedekt worden door particuliere verzekeringen. - Ondersteuning bij ziekte van de zorgverlener: budgethouders die werkgever zijn, hebben de wettelijke verplichting om het loon van een zieke zorgverlener door te betalen. De SVB zorgt voor een vergoeding van de loonkosten zodat zij vervangende hulp kunnen inhuren en schakelt namens de budgethouder de arbodienst in. - Hulp bij salarisadministratie: budgethouders kunnen bij volledig werkgeverschap de salarisadministratie uitbesteden aan de SVB. Dit is niet hetzelfde als loondoorbetaling, de SVB vervult niet de kassiers- en bemiddelingsfunctie. 9

10 De diensten van de SVB zijn voor de cliënten gratis. De SVB regelt deze dienstverlening zonder winstoogmerk waardoor het geen zin heeft om te onderzoeken of dit nog voordeliger kan. Ook cliënten met het Pgb voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie vallen onder dienstverlening van de SVB Bezuiniging van is niet haalbaar In de motie wordt aangegeven dat er een bezuiniging kan worden bereikt van wanneer Hulp in het Huishouden alleen via een Pgb constructie wordt aangeboden. Dit bedrag is destijds opgenomen in de APK als mogelijkheid om te onderzoeken. Grofweg ging het om zorguren op jaarbasis waarbij dan geen verhoging van 5,00 hoeft worden doorgevoerd. Het gaat dan om dat dan wordt bespaard. Maar in Achtkarspelen is ervoor gekozen om gevolg te geven aan de wetswijziging en alle cliënten een bewuste keuze te laten maken voor Zorg in Natura of een Pgb. De motie merkt terecht op dat het niet mogelijk is om mensen te dwingen tot een Pgb, een bezuiniging van is dan ook niet haalbaar Hoe is de verhouding ZiN:Pgb in relatie tot andere gemeenten? In 2009 was de verhouding (landelijk) ZiN en Pgb ongeveer 85%:15%. In Achtkarspelen was de verdeling als volgt: Aantal cliënten 31 dec Aantal cliënten 31 dec ZiN 599 (74%) 630 (63%) Pgb 155 (26%) 235 (37%) In 2009 was het aantal Pgb s in Achktkarspelen hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2010 is door de wetswijziging en de mogelijkheid tot de kassiersen bemiddelingsfunctie het percentage nog verder gestegen. Er zijn nog geen cijfers bekend van andere gemeenten over 2010, een vergelijking kan nog niet worden gemaakt. De verwachting is wel dat dit aantal boven het landelijke gemiddelde ligt. 10

11 4.0 Conclusie Binnen de huidige wet en regelgeving wordt in de gemeente Achtkarspelen optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het college heeft om het Pgb te bevorderen. Cliënten worden door de consulenten goed voorgelicht (eventueel via het huisbezoek) zodat de cliënt conform de wetgeving een bewuste keuze kan maken voor Zorg in Natura of een Pgb. De keuze voor een Pgb wordt gestimuleerd door het aanbieden van een Pgb voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie en ondersteunende dienstverlening vanuit de SVB. Cliënten kunnen niet worden gedwongen tot een Pgb-constructie. Een extra bezuiniging van wanneer Hulp bij het Huishouden alleen wordt aangeboden via een Pgb-constructie is niet mogelijk. Geraadpleegde artikelen o Arbeidsmarktgevolgen van de wetswijziging Wmo voor alfahulpen, Regioplan beleidsonderzoek, februari 2011 o Werken met Alfacheque geen truc van gemeenten, VNG, februari 2011 o (on)mogelijkheden voor gemeenten om de burger te ondersteunen bij de administratieve lasten Pgb, artikel uitgedeeld tijdens voorlichtingsbijeenkomst van Vws o Kamerbrief tussenrapportage maatschappelijke ondersteuning, VWS DMO- Wmo , november

12 Bijlage 1 12

13 Bijlage 2 Wettekst wetswijziging Wmo Artikel 6 komt te luiden: Artikel 6 1. Het college van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. 2. Indien een persoon gekozen heeft voor een individuele voorziening in natura, dan wordt hem deze voorziening door of namens het college van burgemeester en wethouders verstrekt. Het college van burgemeester en wethouders laat de voorziening in natura zoveel mogelijk door derden verrichten. Indien een derde de voorziening in natura verricht, draagt het college van burgemeester en wethouders er zorg voor dat op de persoon, die de voorziening in natura ontvangt, geen werkgevers- of opdrachtgeversverplichtingen komen te rusten. 3. Het persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt door het college van burgemeester en wethouders als bedrag aan de persoon die aanspraak heeft op een individuele voorziening verstrekt. Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 6a 1. Het college van burgemeester en wethouders licht de personen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, vooraf in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen in over de gevolgen van de keuze voor een individuele voorziening in natura, een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, of een financiële tegemoetkoming. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop een persoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd wordt over de keuze die deze persoon heeft tussen de individuele voorziening in natura, een persoonsgebonden budget waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, of een financiële tegemoetkoming. Artikel 7, eerste lid, komt te luiden: 1. Op het persoonsgebonden budget waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de financiële tegemoetkomingen is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. Staatsblad Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10a 1. Degene die in opdracht van het college van burgemeester en wethouders huishoudelijke verzorging gaat verlenen aan personen die daarop aanspraak hebben, treedt met degenen die vóór hem in opdracht van het college van burgemeester en wethouders huishoudelijke verzorging hebben verleend in overleg over de overname van het betrokken personeel. 2. Het college van burgemeester en wethouders ziet erop toe dat het in het eerste lid bedoelde overleg plaatsvindt. 13

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van :

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van : M E M O AAN : Commissie Burgers (ter kennisname) VAN : Marleen Rutten, namens wethouder J. Huijsmans DATUM : 30-7-2009 BETREFT : Wijziging vaststelling pgb tarief voor hulp bij het huishouden middels aanpassing

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Naast het aanpassen vanwege de wetswijziging kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt in de verordening onvolkomenheden te corrigeren.

Naast het aanpassen vanwege de wetswijziging kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt in de verordening onvolkomenheden te corrigeren. 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 26 mei 2011 OPSTELLER VOORSTEL: W. Wassink AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: S. Boorsma Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Aanpassen Wmo

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : 28 juni Agendanummer : 4. Onderwerp : Aanpassing Wmo verordening. Programma : Met elkaar voor elkaar / M.

Raadsvoorstel. Vergadering van : 28 juni Agendanummer : 4. Onderwerp : Aanpassing Wmo verordening. Programma : Met elkaar voor elkaar / M. Raadsvoorstel Vergadering van : 28 juni 2011 Agendanummer : 4 Onderwerp : Aanpassing Wmo verordening Programma : Met elkaar voor elkaar / M. Hofs Voorstel 1. Artikel 3.6 van de Verordening individuele

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R g6q..ooz Inboeknummer o8bstoo888 Dossiernummer 8.4o88 22 april 2008 Informatienota voor de raad Kennis nemen van Contouren Europese aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.3.3. verwachte wijzigingen

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.3.3. verwachte wijzigingen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.3.3 verwachte wijzigingen vervallen: het bericht 'Thuiszorgaanbieders mogen bij huishoudelijke hulp in natura geen alfahulp naar cliënt sturen, datumnr 0807-754

Nadere informatie

PGB-beleid Wmo-voorzieningen

PGB-beleid Wmo-voorzieningen PGB-beleid Wmo-voorzieningen Afdeling Samenleving Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Het PGB in de Wmo... 3 2.1 Het wettelijk kader... 3 2.2 De toekenning... 4 2.3 Overwegende bezwaren... 4 2.4

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer 1 4 JUNI 2010 Servicecentrum PGB Graadt van Roggenweg 450 Postbus 8194 3503 RD Utrecht Telefoon (030) 264 88 88 Internet: www.svb.nl/gemeente E-mail; gemeente@svb.nl Gemeente Heemstede t.a.v. college van

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo?

Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo? Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo? Leidraad voor gemeenten Definitieve versie, 11 december 2006 1. Wat is alphahulp? 2. Alphahulp en de Wmo 3. Communicatie en voorlichting Bijlage:

Nadere informatie

G e m e e n t e T i e l

G e m e e n t e T i e l G e m e e n t e T i e l Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Vaststelling persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden per 2010 routing datum akkoord bespreken Afdeling: Werk Inkomen en

Nadere informatie

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH) Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

juni 2007 Notitie Uitgangspunten aanbesteding hulp bij het huishouden

juni 2007 Notitie Uitgangspunten aanbesteding hulp bij het huishouden juni 2007 Notitie Uitgangspunten aanbesteding hulp bij het huishouden 1. Inleiding Met komst van de Wet maatschappelijk ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden, afgekort

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning Gewijzigd stemmingsoverzicht i.v.m. stemming aangehouden motie * aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 31 795 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen Nr. 3 Memorie van toelichting ALGEMEEN

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 4 Artikel 2. Hulp bij

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met hulp van anderen (helemaal) op

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni 2016 Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Het voorstel

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 onderwerp Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 zaakkenmerk Inleiding Het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1084737 Datum: Behandeld door: 09 juli 2013 Catalijne Kraijo Afdeling/Team: Werk en Welzijn / Wonen en Wmo Onderwerp: Vaststelling basistarieven

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419 Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0050 B 4 17/419 Onderwerp: Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen Portefeuillehouder: R.E. Kleine Afdeling: Maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; AMBTELIJK CONCEPT 09-01-2015 Besluit van houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 12R R.00299

RAADSVOORSTEL 12R R.00299 ^ RAADSVOORSTEL 12R.00299 gemeente WOERDEN Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 14 augustus 2012 Portefeuillehouder(s): wethouder mevrouw L. Ypma Portefeuille(s):

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Projectplan. Lokaal Pgb-beleid. gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein

Projectplan. Lokaal Pgb-beleid. gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein Projectplan Lokaal Pgb-beleid gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrondinformatie Pgb... 4 2.1. Juridische kaders

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier Circulatiebesluit B&W.nr. 11.0434 d.d. 12-4-2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Erratum op voorstel raadsvoorstel 10.0076 Naar een (ver)nieuw(d) aanbestedings- en toewijzingsmodel Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No 405070-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 6 juni 2016. Onderwerp Hulp bij huishouden per 2017. Advies raadscommissie Bespreekpunt. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Inleiding Momenteel kennen

Nadere informatie

Concept notitie Huishoudelijke verzorging

Concept notitie Huishoudelijke verzorging Concept notitie Huishoudelijke verzorging Aanleiding Per 1 januari 2007 gaat de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO biedt de vrijheid de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2012:BV6438

ECLI:NL:RBBRE:2012:BV6438 ECLI:NL:RBBRE:2012:BV6438 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 09-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 11/2396 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4209-n1 2 maart 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017;

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015 Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 12 juni 2014 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 3 Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner : Mw. M. Bakker Taheakke : Bijlage 1 - Huishoudelijke ondersteuning

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 795 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0139 B 7 07/989

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0139 B 7 07/989 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0139 B 7 07/989 låçéêïéêéw= Hoogte PGB-tarief hulp bij huishouden Wmo Portefeuillehouder: Jumelet Dienst Publiek MZZ-Voorzieningen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3 Directie maatschappelijke ondersteuning Het College van Burgemeester en Wethouders Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl Onderwerp

Nadere informatie

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt.

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt. Datum 13 december 2006 Onderwerp: Huishoudelijke Verzorging Geachte heer, mevrouw U ontvangt deze brief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het Zorgkantoor Groningen omdat u huishoudelijke verzorging

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Sybrinne de Vries en Reny Wietsma (beiden CDA) De voorzitter van de raad

Sybrinne de Vries en Reny Wietsma (beiden CDA) De voorzitter van de raad SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) (schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 2015-35 V a

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen in de verordening WMO 2011 t.o.v. de verordening WMO 2007.

Overzicht wijzigingen in de verordening WMO 2011 t.o.v. de verordening WMO 2007. Overzicht wijzigingen in de verordening WMO 2011 t.o.v. de verordening WMO 2007. In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen in de verordening weergegeven. Artikel 1 onder t: Inkomen Reeds vanaf

Nadere informatie

In verband met de toezegging wordt u onderstaand de tekst van de verschillende notities en het uiteindelijke besluit ter kennis gebracht.

In verband met de toezegging wordt u onderstaand de tekst van de verschillende notities en het uiteindelijke besluit ter kennis gebracht. Aan de raadscommissie Inwoners is de notitie PGB ter kennisname toegezegd. Deze notitie is later nog aangepast en tenslotte is in het besluit maatschappelijke ondersteuning de uiteindelijke besluitvorming

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden 2014 e.v. jaren

Bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden 2014 e.v. jaren Bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden 2014 e.v. jaren Gemeentebladnummer: 2013/21 Docmannummer: 2013/5701 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller H.

Nadere informatie

Bijlage Evaluatie Wmo: uitwerking van discussiepunten

Bijlage Evaluatie Wmo: uitwerking van discussiepunten 1. Willen we voor de hoogte van het persoonsgebonden budget overstappen naar één uurtarief welke geldt voor iedere klasse? Zo ja, wat moet de hoogte van het uurtarief zijn? Het uurtarief is nu voor iedere

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Nota van B&W. l januari Nieuwe aanbesteding of contract verlengen? gemsente Haarlemmermeer

Nota van B&W. l januari Nieuwe aanbesteding of contract verlengen? gemsente Haarlemmermeer gemsente Haarlemmermeer Nota van B&W Ondenverp Verlenging contracten hulp hij het huishouden (HBH) Portefeulllehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 28 oktober 2008 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven Registratienummer

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016)

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016) AH 3151 2016Z11922 Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016) 1. Vindt u het acceptabel dat door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten:

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten: AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 06/34.14 Onderwerp : Huishoudelijke Hulp 1 2015 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 8 juli jl. ingestemd met de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging in de Wmo

Persoonlijke verzorging in de Wmo Persoonlijke verzorging in de Wmo Notitie d.d. 18 maart 2015 1. Inleiding In 2014 is er lange tijd onzekerheid geweest voor welke taken op het gebied van persoonlijke verzorging gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Het zojuist afgesloten zorgakkoord Deze notitie is gebaseerd op het regeerakkoord en de ontwikkelingen rond de toekomst van de hulp bij

Nadere informatie