Kan er meer worden gewerkt met Pgb s? Een verkenning van mogelijkheden om binnen Hulp bij het Huishouden meer met Pgb s te werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kan er meer worden gewerkt met Pgb s? Een verkenning van mogelijkheden om binnen Hulp bij het Huishouden meer met Pgb s te werken"

Transcriptie

1 Kan er meer worden gewerkt met Pgb s? Een verkenning van mogelijkheden om binnen Hulp bij het Huishouden meer met Pgb s te werken

2 Inleiding Op 2 september heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om: Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch meer met Pgb s te werken (experiment, proefproject, voorlichting, huisbezoek), waarbij gegarandeerd moet zijn dat mensen die zelf, of met hulp van familie of anderen, geen hulp kunnen regelen daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente. Een van de overwegingen bij de motie is dat er een bezuiniging van gerealiseerd kan worden wanneer Hulp bij het Huishouden alleen via een Pgb-constructie wordt aangeboden. De motie is opgenomen in bijlage 1. De mogelijkheden die het college heeft om meer met Pgb s te werken wordt grotendeels bepaald door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2010 is de Wmo ingrijpend gewijzigd. De ontwikkelingen die aanleiding zijn geweest voor deze wetswijziging worden beschreven in hoofdstuk 1. De formele wetswijziging wordt besproken in hoofdstuk 2. Bij uitvoering van de wetswijziging en daarop volgend het Europese Aanbestedingstraject Hulp bij het Huishouden zijn keuzes gemaakt die mede bepalend zijn geweest voor de huidige speelruimte van het college. De keuzes die Achtkarspelen heeft gemaakt worden besproken in hoofdstuk 3. De notitie eindigt met een conclusie in hoofdstuk 4. 2

3 1.0 Aanleiding wetswijziging Wmo In dit hoofdstuk wordt in vogelvlucht een aantal ontwikkelingen geschetst die er voor hebben gezorgd dat vrij snel na de invoering van de Wmo in 2007 een wetswijziging is doorgevoerd. Het is van belang om inzicht te hebben in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het terrein van Hulp bij het Huishouden om deze wetswijziging te begrijpen. 1.1 Hulp bij het Huishouden komt over uit AWBZ Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor Hulp bij het Huishouden. De Huishoudelijke Verzorging (HV) is vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar gemeenten. Op grond van de compensatieplicht in art. 4 Wmo zijn gemeenten sindsdien verantwoordelijk om oplossingen te bieden aan burgers die problemen hebben met het voeren van een Huishouden. Gemeenten noemen het Hulp bij het Huishouden in plaats van Huishoudelijke Verzorging, maar het gaat om dezelfde werkzaamheden. 1.2 Bij aanbesteding aansluiting gezocht bij systematiek in AWBZ Hulp bij het huishouden was in 2007 voor gemeenten een nieuwe voorziening en dit moest volgens de handreiking van het ministerie van VWS (Europees) worden aanbesteed. De tijd die gemeenten hadden om de Wmo in te voeren was beperkt. Daarom werd bij de aanbestedingen voor Hulp bij het Huishouden (HH) door veel gemeenten aansluiting gezocht bij de systematiek zoals deze werd gehanteerd in de AWBZ. Voor 2007 werd huishoudelijke verzorging geleverd door thuiszorgmedewerkers A in dienst van zorgaanbieders of door een alfahulp. HV was een aanspraak zonder differentiatie, d.w.z. dat bij de indicatie geen onderscheid werd gemaakt tussen HH1 schoonmaakwerkzaamheden) en HH2 (schoonmaakwerkzaamheden en lichte ondersteuning in het huishouden en een signaleringsfunctie). In de praktijk bepaalde de zorgaanbieder, in overleg met het zorgkantoor, wat verantwoorde zorg inhield, waarbij de zorgaanbieder niet gehouden was aan de activiteiten die door het CIZ (orgaan dat de indicaties in de AWBZ vaststelt) was aangegeven op de indicatie. Dit bood de zorgaanbieder ruimte om naar eigen inzicht personeel in te zetten. 1.3 Forse bezuinigen voor nadeelgemeenten Voor veel gemeenten was het duidelijk dat zij met de komst van de Wmo fors zouden moeten bezuinigen. Net als 80 andere gemeenten was ook Achtkarspelen een nadeelgemeente. In het eerste jaar van de Wmo werden de middelen over de gemeenten verdeeld overeenkomstig de uitgaven in de voorgaande jaren, het zgn. historisch verdeelmodel. Vanaf 2008 werden de middelen door het ministerie van VWS volgens een objectief verdeelmodel verdeeld. Dit verdeelmodel was ongunstig voor onze gemeente, we kregen structureel minder (12%) budget dan 2007, vandaar de term nadeelgemeente. 1.4 Maximumuurtarief HH1 vastgesteld op basis van het uurtarief van de alfahulpconstructie in de AWBZ Om grip te houden op de financiën heeft Achtkarspelen, net als veel andere gemeenten, bij de aanbesteding in 2006 gekozen voor het instellen van een maximum uurtarief in het bestek. Voor het vaststellen van de hoogte is uitgegaan van het maximum uurtarief voor alfahulp in de AWBZ ( 15,50), waarbij zorgaanbieders gebruik mochten maken van de inzet van bemiddelde hulpen (= alfahulp). Door het instellen van dit maximum tarief konden zorgaanbieder dan ook niet anders dan voor HH1 gebruik te maken van alfahulpen. 3

4 Maar er waren ook zorgaanbieders die op eigen initiatief, vanwege de concurrentie met schoonmaakbedrijven, hun medewerkers huishoudelijke hulp een alfahulpconstructie aanboden om daarmee tegen zeer lage tarieven te kunnen offreren. 1.5 Landelijk grote verschuiving van HH2 naar HH1 Met de komst van de Wmo ging ook de indicatiestelling naar de gemeenten. Cliënten werden veelal opnieuw geincideerd. Zorgaanbieders konden niet langer bepalen of zij HH1 of HH2 gingen inzetten. Het gevolg hiervan waren enorme verschuiving in de verdeling van HH2 naar HH1. De verhouding in HH1:HH2 was in Achtkarspelen voor %:74% en verschoof in 2008 naar 63%:37%. Inmiddels is de verdeling bijna 80%:20%. Deze verschuiving was financieel gunstig voor gemeenten. Thuiszorgaanbieders waren genoodzaakt om meer gebruik te maken van alfahulpen en hadden moeite om hun opgeleide en daarmee duurdere HH2 werknemers in zetten. Daar komt bij dat het voor thuiszorgaanbieders nieuw was om in deze setting aan te besteden. Er zijn thuiszorgorganisaties die ver onder de kostprijs hebben geboden om marktaandeel te kunnen behouden met als gevolg dat sommige organisaties in zwaar weer kwamen of zelfs failliet gingen (Meavita). 1.6 Bij Zorg in Natura werd gebruik gemaakt van alfahulpen In de Wmo werd veel meer gebruik gemaakt van alfahulpen. Bij alfahulp is sprake van een arbeidsovereenkomst tussen cliënt en zorgverlener (alfahulpverlener). De alfahulp valt onder de Regeling Dienstverlening aan huis. De alfahulp valt niet onder een cao, is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en heeft dan ook geen recht op een uitkering op grond van ZW, de Wet WIA en de WW en er wordt geen pensioen opgebouwd. Het tarief van een alfahulp is daarom veel lager. De cliënt is formeel werkgever van de alfahulp en hier horen bepaalde verplichtingen bij zoals administratie bijhouden, bemiddeling en vervanging bij ziekte, het afsluiten van verzekeringen. Deze negatieve verplichtingen voor de cliënt werden middels de aanbesteding door veel gemeenten (ook in onze gemeente) bij de thuiszorgaanbieders neergelegd. De cliënt ondervond hier geen nadelige gevolgen van. De cliënt werd hier dan ook niet over voorgelicht. 1.7 Onvrede onder cliënten, alfahulpen en thuiszorgaanbieders Niet alle gemeenten hadden de negatieve gevolgen van het werkgeverschap bij de thuiszorgaanbieders neergelegd. Sommige cliënten werden ongewild geconfronteerd met de nadelige gevolgen van werkgeverschap zoals de werkgeverslasten en de werkgeversaansprakelijkheid voor schade die eventueel kon ontstaan tijdens de werkzaamheden van de alfahulp. Omdat thuiszorgaanbieders meer behoefte hadden aan alfahulpen kwam het voor dat medewerkers in loondienst werden gedwongen om als alfahulp aan de slag te gaan. Om tegemoet te komen aan de onwenselijke situatie voor cliënten, alfahulpen en de thuiszorgaanbieders, is de Wmo gewijzigd. 4

5 2.0 Wetswijziging Wmo 2010 Het hoofddoel van de wetswijziging was om de positie van de burger in de Wmo te versterken. De Wmo bood onvoldoende duidelijkheid over de rechten en de plichten van de burger bij de voorziening in natura. De wetswijziging had tot doel te voorkomen dat burgers onbedoeld of ongewild werkgever zouden worden van hun alfahulp. De toenmalige regering wilde bovendien dat alfahulpen onder betere arbeidsomstandigheden zouden werken en dat alfahulpen zelf een keuze konden maken tussen het werken in loondienst of als zelfstandige. 2.1 Inhoud Wetswijziging De wetswijziging Wmo bevat drie elementen: 1. De huidige keuzemogelijkheid tussen de voorziening in natura en het persoonsgebonden budget wordt aangepast in een keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura, of een vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een alfahulp. 2. Het opnemen van een bepaling over de geïnformeerde toestemming voor de burger. 3. Het opnemen van een overlegbepaling gericht op overname van personeel van oud-gegunde aanbieders door nieuw-gegunde aanbieders. In bijlage 2 zijn de volledige wetteksten opgenomen. Ad 1) Natura of Persoonsgebonden budget Als de burger ondersteuning in natura wenst, regelt de gemeente de voorziening voor de burger. De burger is hiermee uitsluitend de ontvanger van de voorziening en mag op geen enkele wijze worden geconfronteerd met enige verantwoordelijkheid als werkgever of opdrachtgever. Met ingang van de wetswijziging, 1 januari 2010, is het uitgesloten dat een thuiszorgaanbieder de voorziening in natura via een alfahulp levert waardoor de burger ongewild werkgever wordt. Als de burger de voorziening zelf wil regelen kan hij een persoonsgebonden budget waaronder de vergoeding voor de alfahulp aanvragen bij de gemeente. De burger regelt dan zelf zijn voorziening. De burger ontvangt van de gemeente een toereikend en met natura vergelijkbaar bedrag waarmee de burger de voorziening zelf kan inkopen. De vraag naar de voorziening in natura of een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding wordt bepaald door de keuze van de burger om de ondersteuning wel of niet zelf te regelen. Ad 2) Geïnformeerde toestemming Naast een helder onderscheid tussen het wel of niet zelf regelen van een voorziening, is het ook belangrijk dat de burger daadwerkelijk weet waarvoor hij kiest. Daarom regelt de wetswijziging expliciet de geïnformeerde toestemming. Gemeenten worden hierdoor verplicht om hun burgers vooraf in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen te informeren over de consequenties van de keuze die de burger maakt. Wat houdt die verplichting tot geïnformeerde toestemming nu precies in? De verplichting houdt in dat de instemming van de burger expliciet wordt gemaakt en wordt gekoppeld aan het recht op begrijpelijke informatie. Dit betekent dat de gemeente er zeker van moet zijn dat een burger zich bewust is van de rechten en plichten die de keuze voor een individuele voorziening met zich meebrengt. De gemeente moet de burger voorzien van informatie over de voor- en nadelen en consequenties van de keuze voor een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor de alfahulp. Hierdoor wordt de burger in staat gesteld een bewuste keuze te maken. De burger maakt 5

6 een bewuste keuze om zijn hulp bij het huishouden zelf te regelen via een persoonsgebonden budget of niet zelf te regelen via een voorziening in natura. Het is aan gemeenten om zelf te bepalen hoe zij de informatieverstrekking willen vormgeven, zo lang de burger maar alle informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier krijgt die hij nodig heeft om een keuze te maken. Ad 3) Overlegbepaling De overlegbepaling is erop gericht dat nieuw gegunde aanbieders personeel overnemen van niet meer gegunde aanbieders. Gemeenten hebben een taak om een overleg te initiëren, daarna is het aan de partijen om onderling afspraken te maken. Gemeenten kunnen aanbieders niet dwingen personeel over te nemen, zoals dit bijvoorbeeld wel geregeld is in de Cao bij het openbaar vervoer waarin een mens volgt werk bepaling is opgenomen. De cliënt heeft keuzevrijheid en het staat niet vast hoeveel uren de nieuwe aanbieder gaat leveren. Vanuit cliëntperspectief hebben ontwikkelingen, zoals deze zijn geschetst in hoofdstuk 1, in sommige gevallen gezorgd voor veelvuldige wisselingen van huishoudelijke hulpen. Dit staat haaks op de wens van cliënten om een vaste huishoudelijke hulp te hebben. Daarnaast wil de regering met deze overlegbepaling bevorderen dat er zoveel mogelijk mensen in de thuiszorg blijven werken. 6

7 3.0 Wetswijziging Wmo in Achtkarspelen In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de wetswijziging in Achtkarspelen is doorgevoerd. Ook wordt beschreven welke keuze er is gemaakt bij het aanbestedingstraject Huishoudelijke Hulp in 2009/2010. De speelruimte die het college heeft om meer met Pgb s te werken wordt mede bepaald door deze keuzes. 3.1 Consequentie wetswijziging voor lopende raamovereenkomsten Middels een Europees aanbestedingstraject in 2006/2007 had de gemeente Achtkarspelen raamovereenkomsten afgesloten met 5 thuiszorgaanbieders. De ingangdatum van de overeenkomsten was 1 juni 2007 en eindigde op 1 juni 2009 met de mogelijkheid tot twee maal 1 jaar een verlenging. De overeenkomsten met de thuiszorgaanbieders had kunnen doorlopen tot juni Maar in deze overeenkomsten was opgenomen dat er gebruik kon worden gemaakt van een bemiddelde hulp (= alfahulp). Met de komst van de wetswijziging in 2010 mocht dit niet meer. 3.2 Via een addendum is de wetswijziging ingeregeld Halverwege 2009 was nog niet duidelijk of de wetswijziging werd aangenomen. In een half jaar konden we als gemeente nooit een volledige Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. Er is voor gekozen om de raamovereenkomsten met de thuiszorgaanbieders te verlengen tot 1 januari Voor 2010 is, middels een addendum aan de overeenkomst, opgenomen dat thuiszorgaanbieders bij het leveren van Hulp bij het Huishouden geen gebruik meer mochten maken van alfahulpen. Het uurtarief is conform de landelijke ontwikkelingen met 5,00 verhoogd. 3.3 Cliënten opnieuw kiezen tussen Zorg in Natura en Pgb De geïnformeerde toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekende dat de geïnformeerde toestemming van toepassing zou zijn voor alle nieuwe aanvragen, maar ook voor alle bestaande cliënten die al een keuze hadden gemaakt. In Achtkarspelen werden alle schoonmaakwerkzaamheden die vielen onder de categorie HH1, geleverd door alfahulpen. Alle cliënten die hadden gekozen voor Zorg in Natura waren daarmee ongevraagd, ongewild en vaak onwetend werkgever geworden. Overigens waren eventuele negatieve gevolgen van dit werkgeverschap neergelegd bij de thuiszorgorganisatie, onze cliënten ondervonden hiervan geen hinder. Toch moesten alle cliënten opnieuw de keuze maken tussen Zorg in Natura of een Pgb. 3.4 Gezamenlijk traject van gemeenten en thuiszorgaanbieders Om HH1 te kunnen blijven leveren moesten thuisaanbieders alfahulpen weer in dienst nemen. Eind 2009 is een gezamenlijk traject gestart met de thuiszorgaanbieders. De thuiszorgaanbieders hebben de alfahulpen voorgelicht over de consequenties van loondienst en de alfahulpconstructie. Uitgangspunt is geweest op te proberen om cliënt en zorgverlener zoveel mogelijk bij elkaar te houden. De gemeenten hebben de cliënten voorgelicht en gevraagd om opnieuw een keuze te maken tussen Zorg in Natura of een persoonsgebondenbudget. Voor veel cliënten was het behoud van de alfahulp vaak het belangrijkst. Cliënten lieten de keuze veelal afhangen van de keuze van de alfahulp. Het overgrote deel van de alfahulpen was bereid om in loondienst te gaan bij de thuiszorgaanbieders. In veel gevallen konden cliënt en zorgverlener dan ook bij elkaar blijven. Maar niet alle alfahulpen waren bereid om weer in loondienst bij een zorgaanbieder te gaan. De cliënt kon de alfahulp dan alleen behouden middels een Pgb. Voor veel cliënten waren vooral de administratieve lasten van een Pgb bezwaarlijk. Om deze groep tegemoet te komen heeft het toenmalige college 7

8 ervoor gekozen om een Pgb tarief in te voeren waarbij de cliënt de kassiers en/of de bemiddelingsfunctie kan inkopen. 3.5 Invoering Pgb met kassiers- en bemiddelingsfunctie De gemeenten hebben mogelijkheden om de burger te ondersteunen bij de administratieve lasten van het Pgb. Gemeenten mogen de kassiers- en de bemiddelingsfunctie aanbieden. Bij de kassiersfunctie gaat het om het verzorgen van de loondoorbetaling aan de alfahulp in opdracht en voor rekening van de burger. Er mag hier GEEN sprake zijn van een gezagsverhouding tussen alfahulp en derde partij, zoals een thuiszorgaanbieder, want dan zou er sprake zijn van werkgeverschap. Het is aan de burger om te bepalen of hij/zij de kassiersfunctie elders wil neerleggen, hierin mag de gemeente niet optreden. Bij de bemiddelingsfunctie gaat het om het samenbrengen van partijen, namelijk de cliënt en de alfahulp, dit is een eenmalige actie. Vervanging tijdens ziekte en vakantieperiodes behoort tot de bemiddelingsfunctie. In deze constructie wordt de cliënt formeel werkgever, maar de nadelige gevolgen die het werkgeverschap met zich meebrengt worden zoveel mogelijk ondervangen. De gemeente Achtkarspelen zorgt zelf niet voor de kassiers en bemiddelingsfunctie, maar indien de cliënt dit wenst kan dit door de cliënt middels een verhoogd Pgb zelf worden ingekocht. Destijds hebben 86 cliënten een keuze gemaakt voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie. 3.6 Financieel voordeel van de kassiers- en bemiddelingsfunctie Het verhoogde Pgb-tarief met kassiers- en bemiddelingsfunctie werd vastgesteld op 15,50. Er waren 86 cliënten die hebben gekozen voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie en deze cliënten hebben gezamenlijk zorguren op jaarbasis. Wanneer de optie voor de kassiers en bemiddelingsfunctie er niet zou zijn geweest, dan zouden deze cliënten waarschijnlijk hebben gekozen voor zorg in natura. Het gemiddelde uurtarief voor Zorg in Natura HH1 ging in 2010 met 5,00 omhoog naar 20,50. Het financiële voordeel voor de gemeente is (15.080* 5,00). 3.7 Kwaliteit staat voorop bij de Aanbesteding Hulp bij het Huishouden 2010 In het collegeprogramma Elkenien Dwaande is opgenomen dat ten aanzien van de Wmo bij de Europese aanbesteding Hulp bij het Huishouden de kwaliteit voorop moet staan en niet de prijs. Voorafgaand aan het feitelijke aanbestedingstraject dat in Nofa+ verband plaatvond is er een strategische notitie opgesteld. Deze notitie is het resultaat van overleg met verschillende partijen. Er is overleg geweest met de bestuurders en er is uitgebreid gesproken met de Wmo-raden. Daarnaast heeft er een marktconsultatie onder de thuiszorgaanbieders plaatsgevonden. In deze strategische notitie zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze notitie is ook voorgelegd aan de fractiespecialisten in de gemeenteraad. Ten aanzien van de Alfahulp Pgb-constructie is het volgende beslispunt opgenomen: In diverse Friese gemeenten, bijvoorbeeld in Leeuwarden en Smallingerland, zijn oplossingen ingesteld die voorzien in een bemiddelingsfunctie voor alfahulpen door aanbieders die worden gecontracteerd voor levering van hulp in natura. Daarbij wordt de cliënt soms primair een PGB aangeboden. Deze oplossingen zijn niet conform de doelstellingen van de wetswijziging Wmo en daarmee discutabel te noemen. Het primaat van keuze ligt bij de cliënt. Deze dient vrij te kunnen kiezen tussen natura of PGB/alfabemiddeling. Wij raden af deze constructie toe te passen in een en dezelfde aanbesteding. Het apart aanbesteden van de bemiddelingsfunctie is niet discutabel Wij stellen voor : 6. Geen dwingend PGB met bemiddelingsfunctie via de aanbieders toe te passen. 8

9 3.8 Bij een Pgb (alfahulp)constructie kan de gemeente geen kwaliteitseisen meer stellen Er zijn gemeenten die de kassiers- en bemiddelingsfunctie hebben meegenomen als onderdeel van de aanbesteding. Omdat de kwaliteit in onze gemeente voorop staat is deze constructie niet meegenomen. Wanneer het gaat om een Pgb kan de gemeente geen invloed meer uitoefenen op de kwaliteit. De thuiszorgorganisatie mag de alfahulp niet aansturen. Een thuiszorgaanbieder mag bemiddelen en het loon doorbetalen, maar mag de alfahulp niet aansturen. In de alfahulpconstructie is de cliënt werkgever en stuurt zelf op kwaliteit. 3.9 Is het rendabel om in onze gemeente te werken met een Alfacheque? De gemeente Tilburg heeft samen met de 7 omliggende gemeenten (waaronder Breda) het concept van de Alfacheque ontwikkeld. Hierbij zijn de kassiers- en bemiddelingsfunctie via een inbestedingstraject neergelegd bij een zelfstandige B.V. dat onderdeel uitmaakt van het werkvoorzieningschap. De B.V. vervult deels de oude rol van de thuiszorgaanbieders zonder dat er sprake is van werkgeverschap. De organisatie heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Onderzoeksbureau BMC heeft onderzocht dat deze constructie pas rendabel is indien er sprake is van zorguren of meer per jaar. In Achtkarspelen gaat het om zorguren op jaarbasis aan Pgb, deze constructie kan in onze gemeente niet uit. Een verhoogd Pgb waarbij de kassiers- en bemiddelingsfunctie kan worden ingekocht is een prima oplossing. Op deze manier hoeven geen samenwerkingsverbanden met andere gemeenten worden aangegaan. Ook is het niet nodig om een extra organisatie op te tuigen Alle budgethouders in Achtkarspelen worden ondersteund door de Sociale Verzekeringsbank Om het Pgb te stimuleren heeft de gemeente met de komst van de Wmo in 2007 een contract afgesloten met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer cliënten er voor kiezen om Huishoudelijk Hulp via een Persoongebonden budget zelf te regelen, dan worden zij automatisch door de SVB ondersteund. De dienstverlening aan budgethouders bestaat uit 5 onderdelen: - Persoonlijk advies: budgethouders kunnen met al hun vragen over het werkgever- en opdrachtgeverschap bij de SVB terecht. - Modelovereenkomsten: budgethouders kunnen gebruik maken van verschillende modelovereenkomsten om de afspraken met de zorgverlener vast te leggen. - Collectieve verzekeringen: er zijn collectieve verzekeringen afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Budgethouders lopen namelijk risico s die niet gedekt worden door particuliere verzekeringen. - Ondersteuning bij ziekte van de zorgverlener: budgethouders die werkgever zijn, hebben de wettelijke verplichting om het loon van een zieke zorgverlener door te betalen. De SVB zorgt voor een vergoeding van de loonkosten zodat zij vervangende hulp kunnen inhuren en schakelt namens de budgethouder de arbodienst in. - Hulp bij salarisadministratie: budgethouders kunnen bij volledig werkgeverschap de salarisadministratie uitbesteden aan de SVB. Dit is niet hetzelfde als loondoorbetaling, de SVB vervult niet de kassiers- en bemiddelingsfunctie. 9

10 De diensten van de SVB zijn voor de cliënten gratis. De SVB regelt deze dienstverlening zonder winstoogmerk waardoor het geen zin heeft om te onderzoeken of dit nog voordeliger kan. Ook cliënten met het Pgb voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie vallen onder dienstverlening van de SVB Bezuiniging van is niet haalbaar In de motie wordt aangegeven dat er een bezuiniging kan worden bereikt van wanneer Hulp in het Huishouden alleen via een Pgb constructie wordt aangeboden. Dit bedrag is destijds opgenomen in de APK als mogelijkheid om te onderzoeken. Grofweg ging het om zorguren op jaarbasis waarbij dan geen verhoging van 5,00 hoeft worden doorgevoerd. Het gaat dan om dat dan wordt bespaard. Maar in Achtkarspelen is ervoor gekozen om gevolg te geven aan de wetswijziging en alle cliënten een bewuste keuze te laten maken voor Zorg in Natura of een Pgb. De motie merkt terecht op dat het niet mogelijk is om mensen te dwingen tot een Pgb, een bezuiniging van is dan ook niet haalbaar Hoe is de verhouding ZiN:Pgb in relatie tot andere gemeenten? In 2009 was de verhouding (landelijk) ZiN en Pgb ongeveer 85%:15%. In Achtkarspelen was de verdeling als volgt: Aantal cliënten 31 dec Aantal cliënten 31 dec ZiN 599 (74%) 630 (63%) Pgb 155 (26%) 235 (37%) In 2009 was het aantal Pgb s in Achktkarspelen hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2010 is door de wetswijziging en de mogelijkheid tot de kassiersen bemiddelingsfunctie het percentage nog verder gestegen. Er zijn nog geen cijfers bekend van andere gemeenten over 2010, een vergelijking kan nog niet worden gemaakt. De verwachting is wel dat dit aantal boven het landelijke gemiddelde ligt. 10

11 4.0 Conclusie Binnen de huidige wet en regelgeving wordt in de gemeente Achtkarspelen optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het college heeft om het Pgb te bevorderen. Cliënten worden door de consulenten goed voorgelicht (eventueel via het huisbezoek) zodat de cliënt conform de wetgeving een bewuste keuze kan maken voor Zorg in Natura of een Pgb. De keuze voor een Pgb wordt gestimuleerd door het aanbieden van een Pgb voor de kassiers- en bemiddelingsfunctie en ondersteunende dienstverlening vanuit de SVB. Cliënten kunnen niet worden gedwongen tot een Pgb-constructie. Een extra bezuiniging van wanneer Hulp bij het Huishouden alleen wordt aangeboden via een Pgb-constructie is niet mogelijk. Geraadpleegde artikelen o Arbeidsmarktgevolgen van de wetswijziging Wmo voor alfahulpen, Regioplan beleidsonderzoek, februari 2011 o Werken met Alfacheque geen truc van gemeenten, VNG, februari 2011 o (on)mogelijkheden voor gemeenten om de burger te ondersteunen bij de administratieve lasten Pgb, artikel uitgedeeld tijdens voorlichtingsbijeenkomst van Vws o Kamerbrief tussenrapportage maatschappelijke ondersteuning, VWS DMO- Wmo , november

12 Bijlage 1 12

13 Bijlage 2 Wettekst wetswijziging Wmo Artikel 6 komt te luiden: Artikel 6 1. Het college van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. 2. Indien een persoon gekozen heeft voor een individuele voorziening in natura, dan wordt hem deze voorziening door of namens het college van burgemeester en wethouders verstrekt. Het college van burgemeester en wethouders laat de voorziening in natura zoveel mogelijk door derden verrichten. Indien een derde de voorziening in natura verricht, draagt het college van burgemeester en wethouders er zorg voor dat op de persoon, die de voorziening in natura ontvangt, geen werkgevers- of opdrachtgeversverplichtingen komen te rusten. 3. Het persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt door het college van burgemeester en wethouders als bedrag aan de persoon die aanspraak heeft op een individuele voorziening verstrekt. Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 6a 1. Het college van burgemeester en wethouders licht de personen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, vooraf in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen in over de gevolgen van de keuze voor een individuele voorziening in natura, een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, of een financiële tegemoetkoming. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop een persoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd wordt over de keuze die deze persoon heeft tussen de individuele voorziening in natura, een persoonsgebonden budget waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, of een financiële tegemoetkoming. Artikel 7, eerste lid, komt te luiden: 1. Op het persoonsgebonden budget waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de financiële tegemoetkomingen is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. Staatsblad Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10a 1. Degene die in opdracht van het college van burgemeester en wethouders huishoudelijke verzorging gaat verlenen aan personen die daarop aanspraak hebben, treedt met degenen die vóór hem in opdracht van het college van burgemeester en wethouders huishoudelijke verzorging hebben verleend in overleg over de overname van het betrokken personeel. 2. Het college van burgemeester en wethouders ziet erop toe dat het in het eerste lid bedoelde overleg plaatsvindt. 13

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

PGB-beleid Wmo-voorzieningen

PGB-beleid Wmo-voorzieningen PGB-beleid Wmo-voorzieningen Afdeling Samenleving Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Het PGB in de Wmo... 3 2.1 Het wettelijk kader... 3 2.2 De toekenning... 4 2.3 Overwegende bezwaren... 4 2.4

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R g6q..ooz Inboeknummer o8bstoo888 Dossiernummer 8.4o88 22 april 2008 Informatienota voor de raad Kennis nemen van Contouren Europese aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo?

Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo? Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo? Leidraad voor gemeenten Definitieve versie, 11 december 2006 1. Wat is alphahulp? 2. Alphahulp en de Wmo 3. Communicatie en voorlichting Bijlage:

Nadere informatie

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer 1 4 JUNI 2010 Servicecentrum PGB Graadt van Roggenweg 450 Postbus 8194 3503 RD Utrecht Telefoon (030) 264 88 88 Internet: www.svb.nl/gemeente E-mail; gemeente@svb.nl Gemeente Heemstede t.a.v. college van

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH) Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Beheer persoonsgebonden budget (Beheer PGB-HH)

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning Gewijzigd stemmingsoverzicht i.v.m. stemming aangehouden motie * aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015 Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 12 juni 2014 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 3 Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner : Mw. M. Bakker Taheakke : Bijlage 1 - Huishoudelijke ondersteuning

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3 Directie maatschappelijke ondersteuning Het College van Burgemeester en Wethouders Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl Onderwerp

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Projectplan. Lokaal Pgb-beleid. gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein

Projectplan. Lokaal Pgb-beleid. gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein Projectplan Lokaal Pgb-beleid gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrondinformatie Pgb... 4 2.1. Juridische kaders

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt.

Op dit moment hoeft u zelf niets te doen. Wel is het belangrijk deze brief helemaal te lezen zodat u weet wat er verder in 2007 gebeurt. Datum 13 december 2006 Onderwerp: Huishoudelijke Verzorging Geachte heer, mevrouw U ontvangt deze brief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het Zorgkantoor Groningen omdat u huishoudelijke verzorging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten

23. Over het PGB en het Trekkingrecht. In 20 minuten 23. Over het PGB en het Trekkingrecht In 20 minuten Twee onderdelen 1. Pgb in de Wmo en Jeugd. 2. Invoeren Trekkingsrecht en SVB Toegang: handreiking Overgangsrecht: handreiking in de maak PGB beleid:

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Overstapmap Stichting Alphatrots

Overstapmap Stichting Alphatrots Overstapmap Stichting Alphatrots De meeste alphahulpen die nu via een thuiszorginstelling werken kunnen vanaf 1 januari 2009 flink meer verdienen. Dit is mogelijk dankzij Stichting Alphatrots, de enige

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

: Martine Zweers/ Geralien Knopert

: Martine Zweers/ Geralien Knopert Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 01-007 Raadsvergadering : 29 januari 2015 Naam opsteller Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Zaaknummer : Registratienummer : RAAD140212 Onderwerp: Huishoudelijke

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Bijlage 3 Onderzoek vraag en inventarisatie aanbod huishoudelijke verzorging

Bijlage 3 Onderzoek vraag en inventarisatie aanbod huishoudelijke verzorging Bijlage 3 Onderzoek vraag en inventarisatie aanbod huishoudelijke verzorging 1. Inleiding Om gefundeerde keuzes te kunnen maken over de uitvoering van de huishoudelijke verzorging heeft de gemeente onderzoek

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 23235 Thuiszorg 29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 122 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener In de toekenningsbeschikking is vastgelegd hoeveel tegemoetkoming u ontvangt bij het regelen van de zorg, hulp of begeleiding die u nodig hebt. Als u met uw zorgverleners

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PGB U kiest zelf uw zorgverlener en u moet zelf inschatten / bepalen hoe de zorg wordt verleend. U kunt iemand die u kent inhuren. U maakt zelf de zorgafspraken met de

Nadere informatie

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011 Inleiding De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de inzet van zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg.

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

Onderbouwing beleidsregels op het gebied van het PGB voor Jeugd en Wmo

Onderbouwing beleidsregels op het gebied van het PGB voor Jeugd en Wmo Onderbouwing beleidsregels op het gebied van het PGB voor Jeugd en Wmo Uitgangspunten vaststellen 100%-PGB-tarief Wmo 2015 Als gevolg van de gekozen inkoopstrategie en -systematiek lopen de ZIN-tarieven

Nadere informatie

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij 28 januari 2015 IO15005083 stadhuis@oosterhout.nl tel. 14 0162

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij 28 januari 2015 IO15005083 stadhuis@oosterhout.nl tel. 14 0162 *IO15005083* Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij 28 januari 2015 IO15005083 stadhuis@oosterhout.nl tel. 14 0162 Onderwerp Aanpassing procedure Hulp bij het Huishouden Geachte heer/mevrouw (naam

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014 Wmo 2015 Hulp bij het Huishouden 26 februari 2014 Minder budget per 1 januari 2015 40% Korting? Weert 2,2 miljoen euro (budgettair neutraal opvangen) Algemene voorziening of Maatwerkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie.

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. 1. Cliëntondersteuning. Wmo: art 1.1.1, lid 1: "cliëntondersteuning:

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP Gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie