" Figuur 1. Student lifecycle processen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" Figuur 1. Student lifecycle processen"

Transcriptie

1 Inventarisatie aandachtspunten bij de implementatie van de Student Lifecycle benadering bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wilco te Winkel (s251449) Samenvatting In lijn met de aanbevelingen van commissie Veerman (2010) wil de Erasmus Universiteit Rotterdam uitdagend en goed renderend onderwijs aanbieden voor vele verschillende groepen studenten in alle levensfasen. Dit streven veronderstelt een organisatie die deze ambities succesvol kan ondersteunen. Om dit te bereiken is ervoor gekozen om de bedrijfsvoering ingrijpend te veranderen van een silobenadering (elke afdeling zijn eigen taak) in een ketenbenadering (elke afdeling onderdeel van een groter geheel), de zogenaamde Student Lifecycle. Het huidige onderzoek maakt gebruik van het Work System framework van Alter (2002, 2006) om daarmee mogelijke risicofactoren te identificeren die een succesvolle omslag naar de gewenste bedrijfsvoering in de weg zou kunnen staan. Resultaten van het onderzoek komen overeen met bevindingen in de internationale literatuur waarin gewezen wordt op het belang van de inzet van de beste medewerkers die de organisatie kan leveren, de (grote) veranderingsbereidheid die binnen de organisatie aanwezig dient te zijn en het structurele commitment van alle bestuurders om de voorgenomen herziening tot een succes te maken.

2 Inleiding In haar onderzoek naar het nederlands hoger onderwijs, oordeelde de commissie Veerman (2010) dat de kwaliteit en de diversiteit van het nederlands hoger onderwijs een krachtige impuls zou moeten krijgen om niet verder weg te zakken in de internationale concurrentiestrijd. Vergeleken met toonaangevende hoger onderwijsstelsels elders in de wereld, acht de commissie het nederlands hoger onderwijs te weinig uitdagend, de studie-uitval te hoog en het aanbod te eenzijdig gericht op voltijdsstudenten om tegemoet te kunnen komen aan de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt. Ook het bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, signaleert in haar Strategienota Thuis in de wereld (2010) de noodzaaak om het onderwijs een stevige kwaliteitsimpuls te geven. In lijn met de aanbevelingen van de commissie Veerman wil ze middels een versterking van kleinschaligheid en grotere nadruk op interactiviteit het universitaire onderwijs uitdagender maken en het studierendement fors te verhogen. Bovendien wil ze gedifferentieerd onderwijs gaan leveren aan studenten met verschillende culturele achtergronden in alle levensfasen. Het streven naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor grotere groepen studenten in een kleinschalige opzet, veronderstelt een organisatie die deze ambitie succesvol kan begeleiden. De organisatie zal op een efficiënte en effectieve manier de student moeten kunnen begeleiden van het moment van inschrijven tot het moment van diplomering. Uit onderzoek van Deloitte (2010), blijkt echter dat de huidige ondersteuningsorganisatie van de Erasmus Universiteit niet op alle punten voldoet. Belangrijke knelpunten voor het behalen van haar strategische doelen op het gebied van onderwijs liggen in de administratieve processen rondom instroom, doorstroom en uitstroom. Zo ontbreekt er een integraal procesmodel waarin de verschillende

3 aandachtsgebieden en processen in samenhang zijn weergegeven. Beschrijvingen van processen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn veelal gedateerd of ontbreken volledig. Bovendien worden taken en processen niet uniform, of soms zelfs dubbel, uitgevoerd. Tevens is er een diversiteit aan informatiesystemen die verschillend gebruikt worden en gebrekkig gekoppeld zijn waardoor het zeer lastig en tijdrovend is om goede stuurinformatie te presenteren. De beoordeling van Deloitte is dat deze problemen een bedreiging kunnen vormen voor de realisatie van de strategie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een mogelijkheid om bedrijfsprocessen integraal te ondersteunen wordt geboden door zogenaamde Enterprise Resource Systemen, kortweg ERP systemen. Een ERP systeem is een ondernemingsbreed informatiesysteem dat uit verschillende modules kan bestaan. De modules vallen veelal samen met organisatieonderdelen zoals financiën of personeel. ERP systemen kunnen helpen bij het opslaan, bewerken, doorgeven en vrijgeven van informatie uit vele verschillende bedrijfsprocessen waardoor het systeem kan helpen bij het opzetten van een efficiënte bedrijfsvoering en het realiseren van de strategische doelen van bedrijven (Nielsen, 2002). Steeds meer instellingen voor het hoger onderwijs investeren in ERP systemen. Belangrijke redenen die hiervoor worden genoemd zijn het vervangen van oude informatiesystemen, het verbeteren van de dienstverlening, het wijzigen van instellingsbrede processen en procedures, het verbeteren van de managementinformatie, het verbeteren van de concurrentiepositie, het verhogen van efficiency en het eenvoudiger kunnen voldoen aan wettelijke vereisten (King, Kvavik & Voloudakis, 2002). De implementatie van dit type systemen is echter niet eenvoudig. De kosten die ermee gepaard gaan zijn enorm en zorgen ervoor dat dat ERP implementaties behoren tot "the academyʼs most significant information technology investments of any kind" (Davis & Huang, 2007). Technisch is een ERP implementatie een forse uitdaging, maar de allergrootste uitdaging ligt op het vlak van de organisatie

4 zelf. Bestaande processen en procedures zullen ingrijpend moeten veranderen en in veel gevallen zal ook de structuur van organisatie moeten wijzigen (King et al., 2002; Swartz & Orgill, 2001). De keuze om niet de organisatie maar de software aan te passen, zoals gebruikelijk in software implementatietrajecten, zorgt bij ERP-software echter voor een sterke toename in kosten en het risico van falen terwijl het uiteindelijke resultaat weinig bijdraagt aan een verbeterde bedrijfsvoering omdat verouderde procedures gehandhaaft blijven en er geen gebruik gemaakt wordt van de nieuwe mogelijkheden die de software biedt (Ettlie, Perotti, Joseph & Cotteleer, 2005). De Erasmus Universiteit Rotterdam is zich aan het oriënteren op de inzet van een ERP systeem om eerder beschreven knelpunten te verhelpen. Daarbij wordt (in eerste instantie) nog niet naar een specifiek technisch systeem gekeken maar naar de mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te wijzigen in lijn met een Student Lifecycle-benadering (Deloitte, 2011). Deze Student lifecycle benadering hanteert een ketenbenadering ten aanzien van processen rondom instroom (aanmelding, toelating en inschrijving), doorstroom (studievoortgang) en uitstroom (graadverlening en diplomering), zoals afgebeeld in figuur 1. Door deze taken als een keten in te richten zullen processen en procedures anders ingeregeld moeten gaan worden over alle betrokken partijen. " Figuur 1. Student lifecycle processen

5 Het huidige onderzoek richt zich op het inventariseren van aandachtspunten die een succesvolle omslag naar een Student Lifecycle benadering bij de Erasmus Universiteit Rotterdam in de weg zouden kunnen staan. Scope van het onderzoek Om helder te krijgen welke factoren van belang zouden kunnen zijn bij de omslag naar een Student Lifecycle benadering wordt gebruik gemaakt van Work System framework van Alter (2002, 2006), zie figuur 2. Het framework is gericht op het ondersteunen van beleidsmakers bij het identificeren van mogelijke probleempunten voorafgaande aan de implementatie van een technische systeem. Het beschouwt het totaal van processen en activiteiten, deelnemers, informatiebronnen, software, produkten, diensten en klanten om zo de kans op een succesvol veranderingstraject te verhogen. Figuur 2. Het Work System Framework (Alter, 2006). Een inventarisatie van de Student Lifecycle met behulp van Alter's framework, leverde onderstaande beschijving op van belangrijkste processen en activiteiten met de betrokken deelnemers, informatiebronnen, software, klanten en produkten en diensten.

6 (1) Toelating en inschrijving. De inschrijving- en toelatingsprocedure verschilt voor (a) reguliere bacheloropleidingen, (b) engelstalige bacheloropleidingen en (c) schakel- of masteropleidingen. (a) Reguliere eerstejaars bachelorstudenten melden zich aan voor een opleiding aan de EUR via Studielink waarna ze, onder andere, hun EUR-ID toegestuurd krijgen. De inschrijving via Studielink wordt overgezet naar het lokaal ontwikkelde Erasmus Inschrijvingen Systeem (kortweg EIS). Medewerkers van het Shared Service Centre Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (kortweg SSC OOS) controleren de toelaatbaarheid van deze studenten. In het geval van numerus fixus opleidingen wordt de toets op toelaatbaarheid extern uitgevoerd. Indien er sprake is van een decentrale selectieprocedure verloopt de toelating via de faculteit. (b) Bij de inschrijving en toelating voor engelstalige bacheloropleidingen stellen medewerkers SSC OOS de authenticiteit van de buitenlandse diploma's vast. De faculteiten controleren de toelaatbaarheid van de studenten en voeren taken uit rondom de motivatie van de studenten. Na goedkeuring regelt het SSC OOS de vergunningen voor buitenlandse studenten. (c) Inschrijving en toelating tot schakel- en masteropleidingen verloopt via medewerkers van de facultaire onderwijsbureau's en examencommissies die bepalen of de student voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Voor alle beslissingen over toelaatbaarheid tot een opleiding zijn de persoonsgegevens inclusief informatie over de vooropleiding van de student nodig. In EIS wordt voor alle typen studenten aangegeven of zij voldoen aan de toegangseisen van de opleiding waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Na toelating ontvangen zij vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun studiefinanciering en OV-jaarkaart. Aan de EUR worden hun gegevens doorgezet van EIS naar Osiris en ontvangen zij vanuit het SSC OOS een collegekaart en een acceptgiro voor de betaling van het collegegeld. De collegegelden komen centraal binnen bij de afdeling SSC Finance, die SAPfinance gebruikt ter verwerking van de betalingen.

7 (2) Examenprogramma. Alle faculteiten voeren hun onderwijsprogrammaʼs in in Osiris, en de meeste doen dat tevens voor hun examenprogramma's. Vervolgens worden de studenten gekoppeld aan de relevante examenprogramma's in Osiris. Na deze koppeling kunnen studenten hun eigen studievoortgang inzien, medewerkers kunnen de studievoortgangsresultaten volgen van de studenten waarvoor ze geautoriseerd zijn. (3) Toetsen en cijferadministratie. Het SSC OOS verzorgt alle taken die gekoppeld zijn aan het afnemen van schriftelijke tentamens, zoals het regelen van surveillanten, het dupliceren van tentamens en het innemen van tentamens. De docenten beoordelen de tentamens en houden de beoordeling veelal bij in Excel. De cijfers worden (eventueel na tussenkomst van de facultaire onderwijsbureaus) door het SSC OOS ingelezen en formeel vastgesteld in het studievoortgangssysteem Osiris. Indien studenten rechtmatig ingeschreven staan aan de Universiteit, kunnen ze hun behaalde resultaten inzien via Osiris. (4) Bindend studieadvies (BSA). De decentrale examencommissie, ondersteunt door de studie-adviseurs, oordelen over de studievoortgang van elk student in het eerste jaar. De benodigde informatie voor het uitbrengen van het oordeel komt grotendeels uit Osiris, eventueel aangevuld met decentraal aanwezige studentendossiers. Na beoordeling van de examencommissie worden de studenten schriftelijk geïnformeerd. (5-7) Afstuderen: Examen, graadverlening en diploma. SSC OOS controleert actief of studenten voldaan hebben aan de voorwaarden voor graadverlening en overlegt waar nodig met de examencommissie. Zodra de student de opleiding in formele zin heeft afgerond, wordt overgegaan tot actieve graadverlening van de graad. Het behalen van het diploma wordt geregistreerd in Osiris, vervolgens wordt dit verwerkt in EIS en aan het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) doorgegeven. Het diploma wordt na afsluitend examen of feestelijke uitreiking uitgereikt.

8 De beschijving van de verschillende processen en activiteiten, met de daaraan gekoppelde deelnemers, informatiebronnen, software, klanten en produkten en diensten kan worden samengevat in een Work System Snapshot (tabel 1). Work system snapshot: Student Lifecycle Customers Products & Services Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Inschrijving voor opleiding Medewerkers SSC OOS Collegekaart Medewerkers facultaire onderwijsbureau s Studiefinanciering Studenten OV-jaarkaart Studie-adviseurs EUR-ID (ERNA-account) Examencommissies Studievoortgangsoverzicht Acceptgiro collegeld Verblijfsvergunning Schriftelijke tentamens Studieresultaten Bindend studie-advies (BSA) Graad/diploma Work Practices (Major Activities or Processes) Student meldt zich voor het eerst aan voor een opleiding Ouderejaars student schrijft zich opnieuw in voor opleiding Toelating student voor opleiding Uitgifte ERNA-account Koppelen van student aan examenprogramma Afnemen schriftelijke tentamens Inlezen van resultaten Oordeel over studievoortgang Actieve graadverlening Participants Information Technologies Studenten Persoonsgegevens student Studielink Docenten Vooropleiding van student Osiris Examencommissies Studievoortgangsresultaten Studentendossier Studie-adviseurs Tarief collegegeld SAP-Finance Medewerkers facultaire onderwijsbureau s Onderwijs- en examenprogramma s Erasmus Inschrijvingen Systeem (EIS) Medewerkers SSC Finance Buitenlandse diploma's Osiris Medewerkers SSC-ICT Excel Medewerkers SSC OOS Tabel 1.

9 Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is om mogelijke risicofactoren of struikelblokken te identificeren die de gewenste omslag naar een Student Lifecycle benadering ten aanzien van de onderwijsondersteunende processen aan de Erasmus Universiteit kunnen bemoeilijken. Materiaal Om tot een gestructureerde inventarisatie van aandachtspunten te komen is de vragenlijst Risk factors and Stumbling Blocks van Alter (2006) vertaald in het Nederlands (zie appendix 1). Op plekken waar algemene, abstracte termen werden gebruikt zijn deze vervangen door specifiekere termen. De term work system, bijvoorbeeld, is structureel vervangen door student lifecycle processen omdat dit beter aansluit bij het referentiekader van de respondenten. De afzonderlijke categorieën ʻStrategieʼ, ʻStudent Lifecycle management als geheelʼ, ʻKlantenʼ, ʻProdukten en dienstenʼ, ʻDeelnemers / informatie leveranciersʼ, ʻInformatieʼ, ʻOmgevingʼ en ʻSoftware & Infrastructuurʼ werden vervolgens aangevuld met de inhoud van de work system snapshot om de scope van het onderzoek te expliciteren. Bijvoorbeeld, de categorie ʻKlantenʼ werd gepresenteerd als ʻKlanten (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), medewerkers SSC OOS, medewerkers facultaire onderwijsbureauʼs, studenten, studieadviseurs, examencommissies)ʼ. De antwoordmogelijkheden zijn aangepast omdat de nederlandse vertalingen van de engelse termen kritisch of negatief overkwamen. Concreet is ʻdegree of threatʼ vertaald in ʻmate van gewenste aandachtʼ, ʻ1=low threat or not applicableʼ in ʻ1=niet van toepassing of slechts geringe aandacht vereistʼ, ʻ2=might matterʼ in ʻ2=mogelijk aandachtspunt, mogelijk aandacht vereistʼ, en ʻ3=needs positieve actionʼ in ʻ3=belangrijk aandachtspunt, zeker aandacht vereistʼ. Bovendien is er een antwoord-optie toegevoegd ʻ0= weet ik niets van, geen meningʼ omdat mogelijk niet iedereen een goede inschatting zou kunnen maken bij alle vragen.

10 Methode De vragenlijst werd uitgedeeld onder de respondenten die aanwezig waren tijdens een evaluatiebijeenkomst van een werkbezoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit werkbezoek stond in het teken van het bespreken van ervaringen die de medewerkers van de VU hadden opgedaan bij hun omslag naar een ketenbenadering van de onderwijsondersteunende processen. Tijdens de evaluatiebijeenkomsten werden de plus- en minpunten van de aanpak van de VU besproken. Aan het einde van de bijeenkomst werd de vragenlijst uitgedeeld waarbij de toelichting op het onderzoek grotendeels overeen kwam met de oplegpagina van de vragenlijst. Er werden geen tijdsbeperkingen opgelegd aan het invullen van de vragenlijst, respondenten ontvingen geen enkele vergoeding voor het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst werd anoniem ingevuld. Respondenten In totaal waren 16 van de 40 medewerkers aanwezig die op bezoek zijn geweest bij de VU. Iedereen die aanwezig was tijdens de evaluatiebijeenkomst heeft de vragenlijst ingevuld. Het gezelschap dat op bezoek ging naar de VU en aanwezig bij de evaluatiebijeenkomst verschillen in functies die ze vervullen aan de EUR. Functies van de medewerkers die de vragenlijst invulden waren ondermeer directeur bedrijfsvoering, beleidsmedewerker, hoofd onderwijsbureau, voorzitter examencommissie, hoofd of medewerker SSC-ICT, en hoofd of medewerker SSC-OOS. Resultaten De antwoord-optie ʻ0ʼ werd als missing-value behandeld in alle analyses. Per vraag is het aantal antwoorden, het gemiddelde antwoord, het minimum antwoord en de frequentie van de verschillende antwoordopties weergegeven. De resultaten zijn per categorie te vinden in tabel 2-9. De antwoordcategorieën die het meest werden gekozen zijn extra geaccentueerd door een grijze achtergrond.

11 De ketenbenadering van de student lifecycle processeng komt niet overeen met de strategie van de EUR frequency N Average SD Min Max De strategie van de EUR is slecht verwoord Tabel 2. Strategie. Er worden te weinig middelen beschikbaar gesteld voor de student lifecycle processen De student lifecycle processen worden slecht gemanaged De kwaliteit van de student lifecycle processen wordt onvoldoende gemeten frequency N Average SD Min Max Er is onvoldoende aandacht voor veiligheid Tabel 3. Student Lifecycle management als geheel. Het is onvoldoende duidelijk wat de eisen of verwachtingen van de klanten zijn Er wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de eisen of verwachtingen van de klanten De klantengroep heeft tegenstrijdige eisen en verwachtingen De verwachtingen van de klanten zijn onrealistisch De klanten ervaren een teleurstellende dienstverlening frequency N Average SD Min Max Er is onvoldoende interesse vanuit de klanten Er is onvoldoende feedback van de klanten Tabel 4. Klanten: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), medewerkers SSC OOS, facultaire onderwijsbureau s, studenten, studie-adviseurs, examencommissies.

12 frequency N Average SD Min Max Het is lastig om de produkten en diensten te gebruiken De produkten en diensten zijn onbekend De produkten en diensten zijn complex De produkten en diensten sluiten niet aan op de behoefte van de klanten De manier waarop de processen worden uitgevoerd verschilt erg veel De manier waarop de processen worden uitgevoerd veranderen snel De manier waarop de processen worden uitgevoerd is teveel gestructureerd Er zijn erg veel verstoringen van de processen De processen zijn erg complex Er is onvoldoende beveiliging Het is onvoldoende mogelijk om de processen te plannen Belangrijke processen ontbreken Er wordt onnodig veel informatie of bevoegdheden overgedragen aan andere betrokkenen Er zijn teveel processtappen die geen toegevoegde waarde hebben Er zijn onnodige afhankelijkheden ingebouwd Regels en procedures zijn onduidelijk of worden onvoldoende uitgelegd Er is sprake van sterke verschillen in werkbelasting Tabel 5. Produkten en diensten: Inschrijving voor opleiding, collegekaart, studiefinanciering, OV-jaarkaart, ERNA-account, studievoortgangsoverzicht, acceptgiro collegeld, verblijfsvergunning, schriftelijke tentamens, studieresultaten, Bindend studie-advies (BSA), graad/diploma.

13 frequency N Average SD Min Max Deelnemers beschikken over onvoldoende vaardigheden, kennis of ervaring Deelnemers hebben onvoldoende begrip van de redenen waarom de nieuwe aanpak gekozen wordt Er zijn meerdere, inconsistente wijzen waarop de deelnemers beloond worden Het is voor de deelnemers onduidelijk wat doelen en prioriteiten zijn Deelnemers hebben verantwoordelijkheid zonder bijhorend gezag of authoriteit De verschillende rollen zijn onvoldoende gedefinieerd Deelnemers zijn onvoldoende aan te spreken op hun rol Er is sprake van onvoldoende leiderschap Het management bevat overbodig veel lagen Er zijn belangrijke verschillen tussen de wijze waarop werkzaamheden verdeeld hadden moeten zijn en de feitelijke verdeling van werkzaamheden Deelnemers beschikken over een slecht moraal Deelnemers zijn ontstemt Deelnemers beschikken over gebrekkige motivatie en betrokkenheid Onderlinge samenwerking is ineffectief Deelnemers wisselen vaak van functie Deelnemers zijn onoplettend De werkdruk is te hoog Procedures worden niet opgevolgd Er is sprake van onderlinge concurrentie Tabel 6. Deelnemers / informatie leveranciers: Studenten, docenten, examencommissies, studie-adviseurs, medewerkers facultaire onderwijsbureau s, SSC Finance, SSC-ICT, SSC OOS.

14 frequency N Average SD Min Max Er wordt verouderde of onjuiste informatie gebruikt Informatie is moeilijk toegankelijk Informatie kan eenvoudig worden misbruikt voor andere doelen Informatie kan eenvoudig verkeerd worden geïnterpreteerd Er zijn meerdere versies van dezelfde informatie Dezelfde informatie wordt op verschillende wijzen ingevoerd Informatie uit computersystemen wordt handmatig opnieuw ingevoerd in andere systemen Er is onvoldoende controle op toegang en wijzigingen van informatie Het is mogelijk om toegang te krijgen tot informatie zonder de vereiste toestemming Kennis over de werkprocedures wordt onvoldoende gecommuniceerd Tabel 7. Informatie: Persoonsgegevens student, vooropleiding van student, studievoortgangsresultaten, tarief collegegeld, onderwijs- en examenprogramma s, buitenlandse diploma's. Er is te weinig aandacht en ondersteuning vanuit het management voor een ketenbenadering van de student lifecycle processen De ketenbenadering van de student lifecycle processen komt slecht overeen met EUR-breed beleid en procedures De ketenbenadering van de student lifecycle processen komt slecht overeen de cultuur binnen de EUR Naar verwachting zullen recentelijke organisatie veranderingen een negatieve impact hebben op de ketenbenadering van de student lifecycle processen Een ketenbenadering van de student lifecycle processen past slecht binnen de wijze waarop de faculteiten worden aangestuurd Een ketenbenadering van de student lifecycle processen voldoet niet aan nationale wetgeving of internationale standaarden De omgeving is erg dynamisch en veroorzaakt verstoringen van een ketenbenadering van de student lifecycle processen Tabel 8. Omgeving frequency N Average SD Min Max

15 frequency Software & Infrastructuur N Average SD Min Max Er wordt software gebruikt die niet is toegesneden op het werk Er wordt software gebruikt die niet is gedocumenteerd Software wordt onvoldoende onderhouden Software is incompatibel Software is complex of moelijk te begrijpen Software is niet gebruikersvriendelijk Software is vaak niet beschikbaar Software komt niet overeen met de behoeften De software heeft een aantal bugs Software wordt gebruikt zonder de vereiste toestemming Software wordt gewijzigd zonder de vereiste toestemming De software komt slecht overeen met de beschikbare menselijke capaciteiten De software kan slecht werken met de beschikbare informatie De software draait slecht op de technische infrastructuur (computers; netwerken) Tabel 9. Software & Infrastructuur: Studielink, Osiris, studentendossier, SAP-Finance, Erasmus Inschrijvingen Systeem (EIS), Osiris, Excel. Uit een frequentie-analyse van alle antwoorden blijkt dat de verschillende antwoordmogelijkheden bijna even vaak zijn ingevuld; antwoordmogelijkheid 1 ʻniet van toepassing of slechts geringe aandacht vereistʼ werd 328 keer ingevuld (29,5% van alle antwoorden), antwoordmogelijkheid 2 ʻmogelijk aandachtspunt, mogelijk aandacht vereistʼ werd 466 keer ingevuld (42% van alle antwoorden) en antwoordcategorie 3 ʻbelangrijk aandachtspunt, zeker aandacht vereistʼ werd 316 keer (28,5% van alle antwoorden). De antwoorden per vraag zijn gelijkelijk verspreid over de verschillende antwoordmogelijkheden; er is geen sprake van een antwoordbias. De respondenten antwoorden bij 24 vragen (30%) in meerderheid dat slechts geringe aandacht vereist was voor de inhoud van de vraag, bij 38 vragen (46%) werd in meerderheid geantwoord dat aandacht mogelijk vereist was voor de inhoud van de vraag, en bij 14 vragen (17%) werd in meerderheid geantwoord dat zeker aandacht vereist was voor de inhoud van de vraag. Bij 5 vragen (6%) werden 2 of 3 antwoordmogelijkheden even vaak gekozen en was er geen

16 meerderheid van stemmen. Kortom, ook de verdeling van meest-voorkomende antwoorden over de vragen heen, vertoont geen vreemde vertekeningen. De respondenten gaven aan dat aandacht vereist is voor het gegeven dat de kwaliteit van de student lifecycle processen op dit moment onvoldoende gemeten wordt en de klantengroep tegenstrijdige eisen en verwachtingen heeft. Met betrekking tot de produkten en diensten gaven ze aan dat aandacht vereist is voor de complexiteit van de verschillende processen en de verscheidenheid waarmee zij worden uitgevoerd. Bovendien is er sprake van sterke verschillen in werkbelasting. Bij de informatietoeleveranciers vragen de respondenten aandacht voor het gegeven dat medewerkers vaak verantwoordelijkheid hebben zonder bijhorend gezag of autoriteit, medewerkers vaak onvoldoende aan te spreken zijn op hun rol en rollen vaak onvoldoende gedefinieerd zijn. Aandacht is bovendien vereist voor het gegeven dat informatie uit computersystemen handmatig opnieuw ingevoerd wordt in andere systemen en er (daardoor) meerdere versies van dezelfde informatie zijn. Bovendien is er onvoldoende controle op toegang en wijzigingen van informatie. Tenslotte geven de respondenten aan dat aandacht vereist is voor het gegeven dat de ketenbenadering van de student lifecycle processen slecht overeenkomt met de cultuur binnen de EUR en er te weinig aandacht en ondersteuning is vanuit het management voor een ketenbenadering van de student lifecycle processen, ook is er sprake van onvoldoende leiderschap.

17 Conclusie en aanbevelingen Het huidige onderzoek gebruikte een vragenlijst, gebaseerd op het Work System framework van Alter (2002, 2006). De resultaten van het onderzoek moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden vanwege het geringe aantal respondenten die de vragenlijst invulde. Een mogelijk aandachtspunt bij dit onderzoek is bovendien de vraag of de aanwezige respondenten in staat zijn om de vragenlijst goed in te vullen. Ondanks dat een groot gedeelte van de betrokken decision-makers aanwezig was, is het een vraag voor mogelijk vervolgonderzoek of de aanwezigen alle aspecten die genoemd worden binnen het Work System Snapshot actief hebben overwogen bij elke vraag. Wat betekent het bijvoorbeeld als een respondent antwoordde dat er ʻgeen aandacht vereist isʼ op de vraag ʻHet is lastig om de produkten en diensten te gebruikenʼ. Doet hij/zij daarmee een uitspraak over alle produkten en diensten (Inschrijving voor opleiding, collegekaart, studiefinanciering, OV-jaarkaart, ERNA-account, studievoortgangsoverzicht, BSA, graad/diploma) of worden 1 of 2 produkten uitgekozen waarmee de respondent het meest vertrouwd is en wordt daar het oordeel op gebaseerd? Ook is het een vraag voor mogelijk vervolgonderzoek of de aanwezigen in staat zijn om te oordelen over alle aspecten van de Student Lifecycle? Alle aanwezigen zijn vertrouwd met onderdelen van de gehele keten maar de vragenlijst bevroeg de totale keten waardoor het onduidelijk is of alle aanwezigen even zeker waren over alle antwoorden die ze hebben gegeven. Ondanks bovenstaande, mogelijke beperkingen van het onderzoek sluiten veel van de resultaten aan bij bevindingen die in de wetenschappelijk literatuur gerapporteerd worden. Één van de bevindingen van dit onderzoek is bijvoorbeeld dat de respondenten aandacht vragen voor het gegeven dat collegaʼs in de huidige situatie vaak onvoldoende aan te spreken zijn op hun rol, dat rollen vaak onvoldoende

18 gedefinieerd zijn en dat medewerkers vaak verantwoordelijkheden hebben zonder het bijhorend gezag of authoriteit. Bingi, Sharma, en Godla (1999) signaleren hetzelfde probleem en stellen dat organisaties bereid moeten zijn om hun beste mensen beschikbaar te stellen met de juiste kennis en een ruim mandaat. Waarbij zij overigens ook pleiten voor het vinden van een goede balans tussen medewerkers die de bedrijfsprocessen grondig kennen en medewerkers die de ʻbest practicesʼ kennen zoals die al zijn gedefiniëerd in het systeem. De respondenten vragen bovendien aandacht voor het gegeven dar de huidige processen complex zijn en de uitvoering ervan sterk verschilt per faculteit. Subramoniam, Tounsi & Krishnankutty (2009) stellen dat één van de grootste uitdagingen bij de implementatie van een ERP systeem de veranderbereidheid van de organisatie is. Na een zorgvuldige gap analyse, waarin het verschil van de huidige situatie en de mogelijkheden die het systeem biedt tot uiting komt, zou gekeken moeten worden of bestaande procedures veranderd kunnen worden in de richting van de ʻbest practicesʼ die de software al ondersteunt. De keuze om de organisatie aan te passen, in plaats van de software, zorgt er namelijk voor dat de kosten en het risico beheersbaar blijven terwijl de bedrijfsvoering maximaal kan profiteren van inzichten die de fabrikant heeft opgedaan bij vergelijkbare instellingen (Ettlie, Perotti, Joseph & Cotteleer, 2005). De huidige diversiteit in processen en procedures hoeft dus niet persé een probleem te zijn, indien de organisatie flexibel genoeg is om de nieuwe procedures te kunnen opnemen. Het huidige onderzoek maakt tevens inzichtelijk dat informatie uit computersystemen handmatig opnieuw wordt ingevoerd in andere systemen en er (daardoor) meerdere versies van dezelfde informatie zijn. Dit probleem is omvangrijk in de huidige situatie, maar zal slechts ten dele opgelost kunnen worden door de introductie van een ERP systeem. Een belangrijke reden voor de ondersteuning van de student lifecycle door een ERP systeem is tenslotte het

19 gegeven dat informatie slechts eenmalig ingevoerd hoeft te worden waarna het instellingsbreed beschikbaar komt ten behoeve van alle functionele gebieden binnen het bedrijf zoals HR, Finance of Marketing (Motiwalla & Thompson, 2009). Voorzover informatie handmatig van een systeem in een ander systeem wordt gekopieerd omdat de systemen slecht gekoppeld zijn, kan een ERP systeem voorzien in een prima oplossing. Echter, op momenten dat dit gebeurt om schaduwadministraties actueel te houden ten behoeve van de beantwoording van managementvragen waar het ERP systeem niet in kan voorzien, dan blijft deze praktijk in stand. Mogelijk dat bijplaatsing van een datawarehouse, die gekoppeld is aan decentrale databases, kan helpen in het verder terugdringen van de schaduwadministraties die op dit moment veel data bevatten die redundant zijn ten opzichte van de bronsystemen. De beoordeling dat er onvoldoende leiderschap en te weinig aandacht en ondersteuning vanuit het management is voor een ketenbenadering van de student lifecycle processen, is zorgwekkend. Vooral ook omdat uit het onderzoek naar voren komt dat de ketenbenadering slecht overeen komt met de cultuur binnen de instelling. Verregaand commitment op alle bestuursniveauʼs is doorslaggevend om elk ERP project tot een succes te maken (Bingi et al., 1999; Ettlie et al., 2005). In de context van de Erasmus Universiteit zou daarom nadrukkelijk gezocht moeten worden naar manieren om het management gecommitteerd te krijgen en structureel verantwoordelijk te maken voor het succes van deze ingrijpende herziening van bedrijfsvoering.

20 Literatuurlijst Alter, S. (2002). The Work System Method For Understanding Information Systems And Information System Research. Communications of the Association for Information Systems, 9, Alter, S. (2006). The Work System Method: Connecting People, Processes, and IT for Business Results. Larkspur, CA: Work System Press. Bingi, P., Sharma, M. K., & Godla, J. K. (1999). Critical Issues Affecting an ERP Implementation, Information Systems Management, 16(3), Davis, M.J., & Huang, Z. (2007). ERP in Higher Education: A Case Study of SAP and Campus Management. Issues in Information Systems, 8(1), Deloitte (2010). Onderwijs- en onderzoeksondersteuning Erasmus Universiteit Rotterdam: rapportage huidige situatie en verbeterpunten. Deloitte (2011). Eindrapport Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning: rapportage t.b.v. Bedrijfsvoeringprogramma Erasmus Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam (2010). Erasmus 2013 Strategiedocument: Thuis in de wereld. Verkregen op 29 januari 2011, Ettlie, J.E., Perotti, V.J., Joseph, D.A., & Cotteleer, M.J. (2005). Strategic predictors of successful enterprise system development. International Journal of Operations & Production Management, 25(10), King, P., Kvavik, R.B., Voloudakis, J. (2002). Enterprise Resource Planning Systems in Higher Education. Educause, 22, 1-5. Krasner, H. (2000). Ensuring e-business Success by learning from ERP failures. IT Pro, 2(1), Motiwalla, L.F., & Thompson, J. (2009). Enterprise Systems for Management. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc. Nielsen, J. (2002). Critical success factors for implementing an ERP system in a university environment: A case study from the Australian HES. Faculty of Engineering and Information Technology. Brisbane, Griffith University.

Toelating en inschrijving

Toelating en inschrijving Aanleiding Strategische doelen Erasmus Universiteit onder druk Belangrijke knelpunten in de begeleiding studenten (instroom, doorstroom, uitstroom) Oplossing: 1. ketenbenadering processen rondom Student

Nadere informatie

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Digitaal Studenten Dossier uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Management Samenvatting doel van het overleg (1) Context 1. Om een goed functionerend

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Martijn Broekhuizen Informatiemanager Noorderpoort Chantal van Minnen Hoofd Studentzaken Noorderpoort 15.000 MBO 1.000 Educatie 1.000

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Nominaal is Normaal bij FSW

Nominaal is Normaal bij FSW Faculteit der Sociale Wetenschappen Nominaal is Normaal bij FSW Tweede rapportage met resultaten over studiekeuze, instroom, studieresultaten en gerapporteerde zelfstudietijd Datum: Maart 2012 Auteurs:

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD)

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Actieteam Onderwijs- & Onderzoeksondersteuning Voorbereidingsgroep ELO-EUR Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Student life cycle: Ondersteuning onderwijsadministratie

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie Matching bij de UU Sjors van der Beek Projectleider administratieve en technische implementatie 1 Inhoud Matching bij de UU Het matchingsproces Ontstaansgeschiedenis Matching en onderwijslogistiek 2 Matching

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort. 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding

Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort. 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding Wat gaan we doen? De aanleiding? Wat zijn Keuzedelen Korte schets van het project. Wat waren onze doelstellingen?

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN

VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN Marjolein Paap, m.paap@vu.nl, projectleider Matching & Studievoortgang Gwen de Bruin, g.o.de.bruin@vu.nl, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs"

SAMENVATTING ONDERZOEK Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs" Doel- en probleemstelling SLO speelt als het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een belangrijke rol in het vertalen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in het belang van projectmanagement

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Mobiliteit: Stage en placements

Mobiliteit: Stage en placements VAN DATUM AUTEURS Werkgroep stages Oktober 2014 Mr Akse CES, HR, Faculteiten Dr Ferwerda Mr Korsten Drs Paardenkooper Drs Strubbe ONDERWERP: Werkprocedures voor stage en placement Mobiliteit: Stage en

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO onderzoeksverslag Rozemarijn van Toly, Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen en Patricia Brouwer 01 AANLEIDING ONDERZOEK Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten;

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB OVERHEIDSMANAGEMENT drs. A. de Bock, management consultant CMG Public Sector B.V. Naar een beter beheersbaar invoeringstraject Resultaatgericht werken met ERP, EBS en VBTB 50 Binnen de rijksoverheid zal

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Maatwerk en Studielink

Maatwerk en Studielink Maatwerk en Studielink Bijna alles kan! Johan Drost Désirée Schipper Programma workshop Inleiding Maatwerk en Studielink Voorbeelden van de EUR Doelstelling workshop Leren van elkaar Op de hoogte van de

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

De studieloopbaanadviseur

De studieloopbaanadviseur De studieloopbaanadviseur Notitie Lijst Calimero, mei 2017 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie 3. Voorstel 4. Conclusie 5. De studieloopbaanadviseur in beeld Inleiding De RUG stelt zich

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving college van bestuur o & s Behandeladvies Ter bespreking Aan UR cie O&O Datum 10 juni 2013 Memonummer memo UR O&O 20 JUNI 2013 Agendapunt 5 nr. 13/044 Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou?

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? De reis van ROC Eindhoven om te komen tot permanent verbeteren op basis van integraal Performance Management (ipm) Anouk Vromans November 2011 De aanleiding Tegenstrijdige

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Het Digitale Studenten Dossier. méér met minder papier

Het Digitale Studenten Dossier. méér met minder papier Het Digitale Studenten Dossier méér met minder papier Wie ben ik? Anne Hamburger Studentendecaan (sinds 2003) (en creatieveling) Rechtsgeleerdheid en Algemene Letteren Projectleider Digitaal Studenten

Nadere informatie