HRM/ARBEIDSVOORWAARDENNOTA PROVINCIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM/ARBEIDSVOORWAARDENNOTA PROVINCIES 2007-2010"

Transcriptie

1 HRM/ARBEIDSVOORWAARDENNOTA PROVINCIES

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding Samenvatting trends, speerpunten, verantwoordelijkheden, doelstellingen en acties Algemene strategische oriëntatie Ontwikkeling en mobiliteit Arbeidsmarkt Differentiatie arbeidsvoorwaarden Langer werken Waarderen en belonen Gezond werken Sociale zekerheid Pensioenen Integriteit Versie 10 mei

3 Inleiding Deze nota bevat het perspectief van het gemeenschappelijk arbeidsvoorwaardenbeleid en het HRM-beleid in de provincies in de komende jaren ( ). Zij beschrijft wat er in het licht van de veranderende positie en taken van provincies moet gebeuren om het werkgeverschap verder te ontwikkelen. De nota schetst een aantal relevante trends en benoemt de speerpunten van beleid. Zij geeft op een aantal belangrijke thema s concrete doelstellingen aan, de context waarbinnen zij zijn te plaatsen en de acties die moeten worden ondernomen. De nota vormt de grondslag voor de werkgeversinzet voor de afspraken die ter invulling van het gewenste beleid in de CAO moeten worden vastgelegd. De nota is in nauw overleg met de betrokken provincies tot stand gekomen. De inhoud van de nota is meermalen in de ICP (het vakberaad van hoofden Personeel en Organisatie) besproken. De Kring van Provinciesecretarissen KPS) heeft op 26 april 2006 de hoofdlijn van de nota als uitgangspunt voor het beleid in de komende vier jaar onderschreven. Op advies van de KPS is in de nota gekozen voor een iets andere insteek voor de verlenging van de arbeidsduur, te weten het belang van individualisering en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Dat sluit een normwerkweek van 40 uur op termijn voor de sector provincies in het licht van de toekomstige schaarste op de arbeidsmarkt niet uit. Op voorstel van de onderhandelingsdelegatie van het IWV heeft de Commissie IWV op 10 mei 2007 de nota vastgesteld. Versie 10 mei

4 Samenvatting trends, speerpunten, verantwoordelijkheden, doelstellingen en acties 1. Algemene strategische oriëntatie Trends - vergrijzing en ontgroening - vergroting van de arbeidsparticipatie - individualisering en flexibilisering in arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden Speerpunten - aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand - versterking van de positie op de arbeidsmarkt - aandacht voor individualisering en flexibilisering - meer en langer werken Verantwoordelijkheden - arbeidsvoorwaarden gemeenschappelijk afspreken met de bonden (arbeidsvoorwaarden sectoraal, tenzij) - HRM-beleid is de primaire verantwoordelijkheid van de provincie (HRM lokaal, tenzij). Gemeenschappelijke afspraken over HRM alleen als arbeidsvoorwaardelijke verankering in de CAO nodig is. Verder uitwisseling best practises HRM en gemeenschappelijke A&O-activiteiten 2. Ontwikkeling en mobiliteit Doelstelling Verder vergroten van de inzetbaarheid d.m.v. scholing en mobiliteit Acties - Bevorderen van de toepassing van de aanstelling in algemene dienst - Monitoren daarvan in de IWV-enquête - Best practices ontwikkeling en mobiliteit verder uitbouwen. 3. Arbeidsmarkt Doelstellingen - versterken van de positie van provincies op de arbeidsmarkt - verruimen van het arbeidspotentieel Acties - een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven door: te (blijven) zorgen voor interessant werk en goede loopbaanperspectieven primaire arbeidsvoorwaarden die niet negatief uit de pas lopen met die in aanpalende sectoren als gemeenten, Rijk en delen van de marktsector en, waar nodig, (meer) gerichte inzet van specifieke beloningsinstrumenten voor schaars personeel (arbeidsmarkttoelage, bindingspremie e.d.) een aantrekkelijk en gevarieerd (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket dat de werknemer ruime keuzemogelijkheden biedt (meer) flexibiliteit t.a.v. de arbeidsduur, de werktijden en de werkplek (thuiswerk) binnen organisatorische randvoorwaarden - Optimale benutting van het potentieel onder het huidige personeel, o.a. door scholing, verder terugdringen van ziekteverzuim, slimmer werken en door meer en langer te gaan werken - Op imago gerichte acties Versie 10 mei

5 - Met o.a. sectorale A&O-middelen, ter ondersteuning van het lokale diversiteitbeleid, stimuleren dat de provincies ook groepen potentiële werknemers aanspreken die tot nu goeddeels buiten beeld blijven en ondervertegenwoordigd zijn in de werknemerspopulatie van de provincies 4. Differentiatie arbeidsvoorwaarden Doelstelling Vergroten van de differentiatie en individualisering van de arbeidsvoorwaarden Acties - Brede evaluatie van IKAP, met onderzoek naar mogelijkheden IKAP substantieel uit te breiden - Studie naar mogelijkheden en behoeften tot verdergaande differentiatie en individualisering van arbeidsvoorwaarden, ter versterking van de arbeidsmarktpositie van de provincies en gericht op verschillende typen van werknemers - Versterking van de levensloopregeling 5. Verhoging aantal arbeidsuren per week Doelstelling Door verruiming van de mogelijkheden om meer (dan 36 uur per week) te werken een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van individualisering en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en voor de langere termijn aan de oplossing van de arbeidsmarktproblematiek in provincies. Acties - In de komende CAO afspraken maken over vergroting van de mogelijkheid om meer dan 36 uur per week te werken. - In de evaluatie van IKAP/individualisering van arbeidsvoorwaarden verruiming van de mogelijkheden om vrije tijd voor meer loon te ruilen (werktijduitbreiding) meenemen. 6. Langer doorwerken van oudere werknemers Doelstelling Door vergroting van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers een bijdrage leveren aan de oplossing van de arbeidsmarktproblematiek in provincies. Acties - Ter vergroting van de arbeidsparticipatie (meer) investeren in oudere werknemers o.a. door functie-inhoud, werkbelasting, scholing en beloning, in het bredere kader van een samenhangend levensfasebewust personeelsbeleid, eventueel met inzet van sectorale A&O-middelen. - Via het VSO aandringen op een snelle uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord over het wegnemen van arbeidsvoorwaardelijke en fiscale belemmeringen voor het doorwerken na 65 jaar. 7. Waarderen en belonen (loonontwikkeling en beloningssysteem) Doelstellingen - een verantwoorde loonontwikkeling - met name voor hoger opgeleide werknemers (ten minste) in de pas lopen met de loonontwikkeling in andere overheidssectoren en in (relevante delen van) de marktsector - Uitbouw en verbetering van het (uniforme) beloningssysteem met het oog op een verdere verhoging van de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. Versie 10 mei

6 Acties - Afspraken maken in de komende CAO-ronde over de loonontwikkeling van het provinciepersoneel. - Het beloningssysteem in 2008 evalueren en op basis daarvan afspraken maken over uitbouw en verbetering van het beloningssysteem. 8. Gezond werken Doelstelling Voeren van een geïntegreerd beleid volgens de ketenbenadering om gezond werken verder te verbeteren. Acties - Onderzoek doen naar de oorzaken van kortdurend frequent verzuim - Ontwikkelen van een arbocatalogus voor de sector provincies 9. Sociale zekerheid Doelstellingen - Een nieuw evenwicht tussen activering en inkomensbescherming in de sociale zekerheid met als uitgangspunt dat werken altijd meer loont dan niet werken. - Verdere vermindering van het beroep op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsvoorzieningen Acties - Voortzetting en eventueel intensivering van de inspanningen m.b.t. arbeidsongeschiktheid - Afspraken met de bonden in het SPA maken over doorvertaling van de wijzigingen in de WW en over modernisering en vereenvoudiging van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling 10. Pensioenen Doelstelling Ontwikkelen van een visie van de sector provincies op pensioen. Acties Er zal een pensioennotitie worden opgesteld. In deze notitie komen onder andere de volgende vragen aan de orde: o Welke uitgangspunten en randvoorwaarden zijn voor de sector leidend voor een pensioenregeling? o Op welke manier kan het overleg over pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden dichter bij elkaar worden gebracht? o Een pensioenregeling waarin lusten en lasten evenwichtig zijn verdeeld over verschillende groepen werknemers. o In hoeverre moet je zaken collectief in de pensioenregeling regelen/verplichten en geef je ruimte aan differentiatie en keuzemogelijkheden? o Is de huidige vorm van organisatie van de (uitvoering) van de pensioenregeling nog de meest voor de hand liggende? Versie 10 mei

7 11. Integriteit Doelstelling Een integere provinciale organisatie. Acties - De provincies ondersteunen bij de implementatie van de basisnormen van integriteit en van de nieuwe integriteitverplichtingen in de Ambtenarenwet. - Met BZK en de belangen- en koepelorganisaties eind 2007 evalueren of de afgesproken basisnormen van integriteit zijn gerealiseerd. - Afspraken maken met de bonden over een regeling melding financiële belangen van ambtenaren. - De provinciale klokkenluiderregeling evalueren, aansluitend aan de centrale evaluatie door het ministerie van BZK. - Afspraken maken met BZK en andere belangen- en koepelorganisaties over uniforme registratie van integriteitschendingen. - Meewerken aan periodieke monitoring van integriteitbeleving onder het overheidspersoneel. - Naar behoefte modellen en handreikingen ontwikkelen samen met BZK en andere koepel- en belangenorganisaties. Versie 10 mei

8 1. ALGEMENE STRATEGISCHE ORIËNTATIE 1.1 Positie en taken van provincies De eisen die de politieke en maatschappelijke omgeving aan provincies stelt verandert de komende jaren ingrijpend. Provincies treden uit de relatieve luwte en gaan taken uitvoeren die samenleving en burgers direct raken. Zij spelen een rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en worden afgerekend op hun feitelijke prestaties. Er komt een omslag van primaire aandacht voor beleidsontwikkeling naar resultaat en de samenhang in beleid. Het gaat de komende jaren niet om woorden maar om daden. Dat is vooral belangrijk nu recent weer gebleken is dat de positie van provincies in het bestel niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De lage opkomst bij de statenverkiezingen is een uiting daarvan. Vraagstukken zullen steeds meer benaderd worden in samenwerking met andere belanghebbende partijen. Dat geldt tussen en binnen overheidsorganisaties maar zeker ook tussen de overheid en maatschappelijke geledingen. De rol van de provincies zal in veel gevallen een regisserende zijn. De nieuwe eisen die aan provincies gesteld worden hebben consequenties voor de provincie als werkgever en voor de mensen die er werken. Het werk wordt boeiender maar stelt tegelijk ook andere, vaak hogere eisen aan de medewerkers. De provincie wordt een organisatie voor mensen die oplossings- en uitvoeringsgericht denken over maatschappelijke vraagstukken. Dat vereist andere kwalificaties en een proactieve houding van management en medewerkers om op de noodzakelijke veranderingen alert te zijn en daaraan te werken. 1.2 Trends De komende jaren staan drie trends centraal bij de invulling van het werkgeverschap: vergrijzing (en ontgroening), vergroting van de arbeidsparticipatie en individualisering en flexibilisering in arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Vergrijzing en ontgroening zijn een algemeen maatschappelijk beeld, waar ook arbeidsorganisaties mee geconfronteerd worden. Voor provincies geldt de vergrijzing in sterke mate, nog sterker dan voor de overheid als geheel. De gemiddelde leeftijd van provinciemedewerkers is 44,7 jaar en 36% is ouder dan 50 jaar. Het aandeel van de vijftigplussers blijft de komende jaren groeien. In de periode moeten FTE worden vervangen in verband met vervroegde uittrede of pensioen. Deze vervanging moet gerealiseerd worden op een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt door de uittrede van ouderen en de afname van het aantal jonge toetreders. De tweede trend, vergroten van de arbeidsparticipatie, hangt samen met de eerste. Een hogere arbeidsparticipatie is noodzakelijk om de komende schaarste op te vangen. Werknemers moeten meer en langer werken. Voor sommige categorieën (gedeeltelijk arbeidsgeschikten, allochtonen) heeft participatie ook een maatschappelijke functie. Deelname aan het arbeidsproces bevordert de maatschappelijke samenhang en integratie. In het regeerakkoord is vergroting van de arbeidsparticipatie (vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt) een belangrijke doelstelling. Er komt in 2007 een participatietop die moet leiden tot centrale afspraken tussen overheid, werkgevers en werknemers. Een derde trend is de roep om individualisering. Ook deze valt waar te nemen op een aantal terreinen van het maatschappelijke leven. Voor arbeidsorganisaties geldt dat werknemers in toenemende mate zelf invulling willen geven aan hun werk, de tijd die ze daaraan willen besteden en de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Versie 10 mei

9 1.3 HRM en arbeidsvoorwaarden als strategische factor Als provincies de ambitie hebben om zich als bestuurslaag te profileren, heeft dat gevolgen voor de ambities m.b.t. hun HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Het HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid helpt de bestuurlijke ambities waar te maken door de bedrijfsvoering van provincies te optimaliseren. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van provincies en behoeven daarom alle aandacht. Dat begint met de zorg voor de aanwezigheid van een personeelsbestand dat kwantitatief op orde is en kwalitatief voldoende uitgerust om de taken uit te voeren. Provincies moeten dit, zoals beschreven in 1.2, realiseren in een omgeving waar zich trends manifesteren die om een reactie vragen. Om die uitdagingen het hoofd te bieden staan drie doelstellingen de komende vier jaar centraal. De eerste betreft de ontwikkeling van talenten van de medewerkers en de vergroting van hun inzetbaarheid. Door scholing, mobiliteit en het bieden van loopbaanmogelijkheden worden zij in staat gesteld om aan de nieuwe eisen te voldoen. De maatregelen zullen gelden voor alle medewerkers ongeacht hun leeftijd. De tweede betreft versterking van de positie op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om een breed scala van maatregelen. Een aantrekkelijke werkgever biedt interessant werk, loopbaanperspectieven en een goed en gevarieerd arbeidsvoorwaardenpakket. De uittrede die de komende jaren verwacht wordt kan opgevangen worden door werknemers meer en/of langer te laten werken (met daarbij oog voor hun inzetbaarheid) en door een aantrekkelijke werkgever voor nieuwkomers te zijn. Dat provincies die aantrekkelijke werkgever zijn moet helder en overtuigend gecommuniceerd worden. Ten derde moeten provincies, in samenhang met het laatste, een aantrekkelijk en gedifferentieerd arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden dat individuele accenten mogelijk maakt en aansluit bij de wensen van verschillende groepen op de arbeidsmarkt. Zittende medewerkers zullen daardoor langer blijven en nieuwkomers worden geboeid. In de volgende paragrafen worden de doelstellingen verder geconcretiseerd met oog voor een beperkt aantal speerpunten: * aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand * versterking van de positie op de arbeidsmarkt * aandacht voor individualisering en flexibilisering * meer en langer werken 1.4 Lokale en sectorale verantwoordelijkheid Provincies spreken hun arbeidsvoorwaarden gezamenlijk af en leggen die vast in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Zij leggen eigen accenten waar de arbeidsmarktpositie of de bedrijfsvoering dat vereisen. De ambitieuze invulling van de levensloopregeling is een voorbeeld van het eerste, het waardering- en beloningsbeleid van het tweede. Om de mobiliteit met andere (overheids)sectoren te bevorderen sluiten provincies voor andere arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk aan bij andere sectoren. De provincies moeten niet in negatieve zin uit de pas lopen en ervoor zorgen dat ze hun sterke punten behouden. HRM-beleid is primair een verantwoordelijkheid van iedere provincie afzonderlijk. Niettemin bestaat er behoefte aan een gemeenschappelijk geformuleerd ambitieniveau dat richtsnoer is voor o.a. de interprovinciale arbeidsvoorwaarden. Verder neemt de lokale verantwoordelijkheid niet weg dat provincies door de uitwisseling van best practices en activiteiten van het A&O-fonds (zie 1,5) kunnen kiezen voor een vergelijkbare aanpak van problemen en inzet van instrumenten. Dit vanuit de gedachte dat de overeenkomsten tussen provincies groter zijn dan de verschillen en het loont om gezamenlijk op te trekken. Versie 10 mei

10 De uitdagingen voor de komende vier jaar liggen op HRM, op arbeidsvoorwaarden en op het raakvlak daartussen. De ontwikkeling van personeel is primair een lokale taak, de modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket een sectorale. Het bewerken van de arbeidsmarkt vereist activiteiten zowel op lokaal als op sectoraal niveau. Een discussie over domeinen en verantwoordelijkheden is overigens weinig effectief, het gaat om de resultaten. 1.5 Inzet van A&O-gelden Met ingang van 1 januari 2007 zijn de arbeidsmarkt- en opleidingsgelden, die voorheen per provincie werden besteed, gesectoraliseerd. Het gaat jaarlijks om een bedrag van ongeveer dat, omdat het om arbeidsvoorwaardengeld gaat, in overeenstemming met de vakbonden besteed moet worden. Het IWV heeft als doel om de A&Ogelden op een strategische manier in te zetten voor projecten die de in deze nota afgesproken doelen ondersteunen. Het kan om twee soorten projecten gaan. Ten eerste projecten die een interprovinciaal karakter hebben en direct voor alle provincies van betekenis zijn, denk aan activiteiten die voortvloeien uit CAO-afspraken (onderzoeken, deelname aan de Carrièrebeurs). Ten tweede projecten die door een bepaalde provincie geïnitieerd worden en die vanwege hun inhoud of aard ook voor andere provincies van belang zijn. Voorwaarde voor subsidiëring vanuit A&O is dat de projecten vernieuwend zijn en de resultaten overdraagbaar. Ook voor die projecten zijn de baten dus uiteindelijk voor de gehele sector beschikbaar. De A&O-jaarplannen worden door sociale partners in het SPA vastgesteld. Aan deze vaststelling gaat een beoordeling in werkgeverskring vooraf waarbij getoetst wordt op passendheid binnen de HRM-aanpak. Versie 10 mei

11 2. ONTWIKKELING EN MOBILITEIT 2.1 Doelstelling Verder vergroten van de inzetbaarheid d.m.v. scholing en mobiliteit 2.2 Context Hoewel al veel ontwikkeld is blijven scholing en mobiliteit één van de peilers van het HRM-beleid voor de komende vier jaar. Ondanks de grote uitstroom de komende jaren zullen provincies het werk toch vooral moeten klaren met het zittend personeel. Investeren in scholing, inzetbaarheid en mobiliteit is daarom van belang en wel voor alle leeftijdsgroepen. Het vergroten van de inzetbaarheid is het beste instrument om de talenten van werknemers te ontplooien en daarom voor de prestaties van de organisatie van het grootste belang. Het vergroot ook de loopbaankansen naar andere werkgevers en is daarmee van belang bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Provincies zijn grote organisatie waar een keur aan verschillende functies beschikbaar is. Er zijn daarom veel mogelijkheden om langs de weg van interne mobiliteit de inzetbaarheid te vergroten. Werknemers die breed inzetbaar zijn kunnen op verschillende plaatsen in de organisatie als generalist worden ingezet en daarmee een wapen zijn tegen verkokering. Gebleken is dat de motivatie van werknemers afneemt naarmate ze langer dezelfde functie uitoefenen. Interne mobiliteit is daarom een instrument om werknemers gemotiveerd en flexibel te houden. De rechtspositie kan niet meer uitgaan van een life time dienstverband, maar houdt rekening met kortdurende functiecontracten met daarop afgestemde vorming, training en opleiding. In de CAP is de aanstelling in algemene dienst afgesproken om de mobiliteit te bevorderen. De afspraak houdt in dat werknemers in algemene dienst van de provincie worden aangesteld en om de drie tot vijf jaar in een andere functie worden geplaatst. In de praktijk blijkt de bepaling in de meeste provincies een loze bepaling. Provincies benutten de komende periode om de aanstelling in algemene dienst werkelijk tot een instrument van loopbaanbeleid te maken. De algemene dienst geldt in beginsel voor iedereen. Er moet echter ruimte zijn om voor bepaalde groepen personeel de algemene dienst niet door te voeren. Er moeten ook afspraken kunnen worden gemaakt over externe mobiliteit. De rechtspositie moet hiervoor geen belemmeringen kennen en waar mogelijk stimulansen bieden. Alle provincies zijn bezig met maatregelen ter bevordering van ontwikkeling en mobiliteit, vanuit dezelfde doelstelling maar met soms verschillende instrumenten. Het is interessant om die instrumenten van elkaar te kennen om te bezien of deze ook in de eigen provincie toepasbaar zijn. De provincies rekenen het tot hun taak om dat te onderzoeken en de best practices te beschrijven. Via de A&O-gelden kunnen initiatieven ontwikkeld worden en kunnen initiatieven vanuit provincies ondersteund worden om mobiliteit en scholing te bevorderen. Voor de provinciale werkgevers is het belangrijk om een deel van de beschikbare middelen juist daarvoor in te zetten. Het gaat dan om projecten die vernieuwend zijn en aan andere provincies kunnen worden overgedragen. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op mobiliteitbevordering niet uitsluitend binnen de provincie, maar binnen een regio, waarbij ook werkgevers uit de marktsector betrokken worden. De scheidslijnen tussen markt en overheid zijn voor bepaalde functiegroepen immers steeds dunner aan het worden. Ook op dit terrein staan projecten in de steigers. Versie 10 mei

12 Een aantal provincies zet e-hrm in om de ontwikkeling van haar medewerkers te bevorderen. Via intranettoepassingen wordt het mogelijk gemaakt om zich te oriënteren op scholingsmogelijkheden en op ander werk. Vaak is er ook een koppeling met de competentiemeter. Het IWV wil onderzoeken of reeds ontwikkelde toepassingen bruikbaar zijn voor andere provincies. 2.3 Acties - Bevorderen van de toepassing van de aanstelling in algemene dienst - Monitoren daarvan in de IWV-enquête - Best practices ontwikkeling en mobiliteit verder uitbouwen. Versie 10 mei

13 3. ARBEIDSMARKT 3.1 Doelstellingen - Versterken van de positie van provincies op de arbeidsmarkt - Verruimen van het arbeidspotentieel 3.2 Context Het aantrekken van de economie gaat leiden tot meer concurrentie op de arbeidsmarkt, zowel binnen de overheid als met de markt. Deze concurrentie op de arbeidsmarkt wordt nog versterkt door het toenemende aantal 55-plussers-ers in de bevolking, met een gerede kans dat zij vóór hun 65 e uit het arbeidsproces treden. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren relatief af. Het arbeidsmarktprobleem zal zich vooral toespitsen op het terrein van de hoger opgeleiden. De groei aan hoger opgeleiden vlakt af, terwijl de vraag ernaar groter zal worden. En de overheid heeft, vergeleken met de markt, een relatief en absoluut gezien groot contingent aan hoger opgeleiden in dienst. De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) verwachten dan ook in hun in 2006 uitgebrachte rapporten relatief grote personeelstekorten in delen van de collectieve sector. Uit een analyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt de vergrijzing bij provincies nog sterker te zijn dan bij de meeste andere overheidswerkgevers. De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij de provincie is opgelopen naar 44,7 jaar. Dit is ruim 2,5 jaar boven het gemiddelde bij de totale overheid. Van de werknemers bij de provincie is 36% ouder dan 50 jaar. Dat is twee keer zoveel als het aantal werknemers jonger dan 35 jaar. Het aandeel werknemers ouder dan 50 jaar blijft de komende jaren toenemen. Pensioen en het vervroegd uittreden van oudere werknemers zijn de belangrijkste oorzaken voor de vervangingsvraag. Deze neemt toe van 530 FTE in 2007 naar 635 FTE in Dat betekent dat in de periode FTE, een derde van het aantal voltijdbanen in 2005, de sector verlaat en vervangen moet worden. De veronderstelling hierbij is dat de sector in omvang gelijk blijft. Door de combinatie van een meer dan gemiddelde vergrijzing en het relatief grote aantal hoog opgeleiden is de arbeidsmarktpositie van de provinciale werkgever kwetsbaar. Een breed scala van maatregelen is noodzakelijk om de arbeidsmarktpositie te versterken. Vooral inhoud van het werk en loopbaanperspectieven zijn belangrijk. Maar ook een goede primaire beloning en een aantrekkelijk en gevarieerd arbeidsvoorwaardenpakket dat individuele werknemers ruime keuzemogelijkheden biedt. En flexibiliteit in arbeidsduur (meer en minder dan 36 uur per week) en ruimte om binnen organisatorische randvoorwaarden de werktijden zelf te kunnen indelen en om thuis te kunnen werken. De SER verwijst in zijn advies Voorkomen arbeidsmarktknelpunten collectieve sector van 19 mei 2006 naar de aanbevelingen die de Commissie van Rijn in 2001 heeft gedaan toen er ook arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector waren. Volgens de SER zijn die aanbevelingen nog steeds actueel. Eén belangrijke aanbeveling betreft het optimaliseren van de inschakeling van personeel. Naast scholing, slimmer werken en bestrijding van ziekteverzuim noemt de Commissie van Rijn verlenging van de arbeidsduur als een belangrijk instrument. Het (vorige) Kabinet deelt de verwachtingen van de SER en de ROP over de (toekomstige) arbeidsmarktsituatie in de collectieve sector en onderschrijft hun opvatting dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor sociale partners. Het Kabinet heeft dan ook in zijn speerpuntenbrief 2007 de sectorwerkgevers bij de overheid opgeroepen om te werken aan oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, onder meer door verlenging van de normwerkweek naar 40 uur. Hoofdstuk 5 van deze nota gaat daar op in. Versie 10 mei

14 In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, waar de schaarste zich het eerste manifesteert bij hoger opgeleiden en een aantal specialistische functies, staat veel provincies een potentieel wervingsprobleem te wachten. Vooral als de aandacht gericht blijft op het werven van ervaren en hoogopgeleide werknemers. Van de werknemers die in 2005 zijn ingestroomd had driekwart een opleiding op HBO of wetenschappelijk niveau. Een krapper aanbod van hoog opgeleiden betekent voor de provincies een grotere noodzaak zich als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te positioneren. Op de eerste plaats is dat een kwestie van lokale aanpak. Provincies werven veel personeel uit de regio. Primair profileren zij zich in die regio. Dat is bij uitstek een sterk punt voor de provincies. Maar er zijn ook landelijke acties nodig die zich vooral moeten richten op verbetering van het imago van de provincie als werkgever. Het is niet zo dat provincies over de hele linie slecht scoren onder jongeren. Probleem is vooral dat provincies voor wat betreft hun werkgeverschap bij jonge werkzoekenden nauwelijks in beeld zijn als ze niet actief en gericht worden benaderd. Zij hebben bij hen geen, dus ook niet een negatief, imago. Naast het werven van nieuwe medewerkers is het behouden van goede werknemers minstens zo belangrijk. Dat geldt zeker ook voor de jongere werknemers. Uit onderzoek van het ministerie van BZK in 2006 blijkt dat werknemers die reeds werkzaam zijn bij de provincie over het algemeen tevreden zijn over hun werk. Men vindt het interessant. Aan de andere kant is de inhoud van het werk ook een belangrijke reden voor werknemers om de provincie te verlaten. Overigens ook begrijpelijk omdat de inhoud van het werk voor overheidswerknemers bijna altijd de belangrijkste reden is om (nieuw) werk te aanvaarden. Een andere belangrijke reden voor vertrek is het gebrek aan loopbaanperspectieven. Deze reden wordt in het genoemde onderzoek veel vaker genoemd als aanleiding om de provincie te verlaten dan voorheen. Het SER-advies bepleit dat in de collectieve sector nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan loopbaanperspectieven om werknemers te werven maar ook om ze te behouden. 3.3 Acties - Een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven door: o o o o te (blijven) zorgen voor interessant werk en goede loopbaanperspectieven; primaire arbeidsvoorwaarden die niet negatief uit de pas lopen met die in aanpalende sectoren als gemeenten, Rijk en delen van de marktsector en, waar nodig, (meer) gerichte inzet van specifieke beloningsinstrumenten voor schaars personeel (arbeidsmarkttoelage, bindingspremie e.d.) een aantrekkelijk en gevarieerd (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket dat de werknemer ruime keuzemogelijkheden biedt (meer) flexibiliteit t.a.v. de arbeidsduur, de werktijden en de werkplek (thuiswerk) binnen organisatorische randvoorwaarden - Optimale benutting van het potentieel onder het huidige personeel o.a. door scholing, verder terugdringen van ziekteverzuim, slimmer werken en door meer en langer te gaan werken. - Op imago gerichte acties - Met o.a. sectorale A&O-middelen, ter ondersteuning van het lokale diversiteitbeleid, stimuleren dat de provincies ook groepen potentiële werknemers aanspreken die tot nu goeddeels buiten beeld blijven en ondervertegenwoordigd zijn in de werknemerspopulatie van de provincies. Versie 10 mei

15 4. DIFFERENTIATIE ARBEIDSVOORWAARDEN 4.1 Doelstelling Vergroten van de differentiatie en individualisering van de arbeidsvoorwaarden 4.2 Context De samenstelling van de maatschappij wordt steeds diverser, dat is geen nieuws. Het betekent ook dat het aanbod van werknemers minder homogeen is. We ervaren dit al doordat er bijv. steeds meer vrouwen en allochtonen onder de (werkende) beroepsbevolking zijn te vinden. De pluriformiteit houdt ook in dat de waardering van (toekomstige) werknemers van werk en arbeidsvoorwaarden verschilt. De ene werknemer zal vooral het salaris belangrijk vinden terwijl de ander de nadruk legt op ontwikkelingsmogelijkheden. Het is zaak om in het licht van een krappere arbeidsmarkt en het als overheidsorganisatie continue streven naar een divers samengesteld personeelsbestand, voor verschillende groepen op de arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever te zijn. Een manier om werknemers te werven en te binden is het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden. Onderzoek van Research voor Beleid 1 wijst uit dat er drie trends zijn te identificeren die tot aanzienlijke verschuivingen kunnen leiden in de voorkeuren van arbeidsvoorwaarden. a. Individuele omstandigheden bepalen steeds vaker de voorkeuren van personen. Deze trend is samen te vatten onder de noemer individuele keuzevrijheid. Standaardpakketten voldoen steeds minder vaak aan de behoefte van (toekomstige) werknemers. Veel mensen (maar zeker niet allemaal) hebben het liefst dat de werkgever hen de vrijheid geeft het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen voorkeur in te vullen. b. Arbeidsvoorwaarden vormen naar verwachting steeds meer een middel dat bijdraagt aan het leuk en uitdagend maken van werk. Prestatiebeloning die is gericht op input (kennis en competenties) maakt voor veel mensen het werk uitdagender. Ook kunnen arbeidsvoorwaarden bijdragen aan de behoefte van mensen aan sociale contacten en waardering. c. Een al wat langer bestaande trend is dat werknemers in toenemende mate arbeid, zorg en vrije tijd willen combineren. De behoefte aan werkgevers die hierop inspelen blijft onverminderd groot. Werknemers willen een flexibele tijdsindeling, mogelijkheden om thuis te werken en regelingen voor betaald en onbetaald verlof. De geschetste trends gelden niet in gelijke mate voor alle (toekomstige) werknemers. Voor sommigen staat individuele keuzevrijheid hoger aangeschreven dan zekerheid op financieel en sociaal gebied. Er zijn volgens Research voor Beleid dan ook meerdere typen werknemers te identificeren: Ongebonden individualisten Voor ongebonden individualisten dienen arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk individuele keuzevrijheid te bieden. Zij geven de voorkeur aan het meetellen van individuele prestaties in de beloning; zeer flexibele werktijden; het zelf regelen van het pensioen en hun afkeer van uitgebreide voorzieningen die de keuzevrijheid belemmeren. Individualisten kunnen het zich veroorloven hun keuzes helemaal zelf te bepalen. 1 Research voor Beleid, Op maat gesneden: De preferenties van werknemers voor toekomstige arbeidsvoorwaarden, juni 2006 Versie 10 mei

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 046 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 447 Arbeid en zorg Nr. 2 NOTA DEEL I 1. INLEIDING Deze nota geeft de denkrichting van het kabinet aan voor een nieuw evenwicht tussen arbeid

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 Dfs Werknemersorganisatie FBZ behartigt de werknemersbelangen van 28.000 hoogopgeleide zorgprofessionals. Zo onderhandelt FBZ over cao s en bij fusies en reorganisaties over sociaal plannen. www.fbz.nl

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010

Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010 Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 4 1. Omgevingsanalyse 12 2. Vraag naar arbeid 28 3. Aanbod van arbeid 50 4. Dynamiek op de arbeidsmarkt 68 5.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen

Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen Aan de ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Algemene Zaken, van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10 www.rwi.nl Raad voor Werk en Inkomen Juli 2011 2 Arbeidsmarktanalyse 2011 Raad voor Werk en Inkomen Inhoudsopgave Voorwoord 6 Inleiding 8 Deel I De hoofdlijnen 10 1 De analyse 10 1.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door Concept FNV arbeidsvoorwaardennota 2012 Voor koopkracht en kwaliteit Speerpunten 2012 Het zijn turbulente tijden. In de wereld om ons heen: de financiële markten zijn onrustig, de euro crisis is verre

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao. Ir. H.A. Lokhorst

Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao. Ir. H.A. Lokhorst Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao Verslag van een onderzoek naar het voorkomen van stimulansen voor duurzame inzetbaarheid en afspraken over pensionering in 23 sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie