MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013"

Transcriptie

1 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 Ziekenhuis Bernhoven Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

2 1. Inleiding Voor u ligt het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Ziekenhuis Bernhoven. Dit flexibele arbeidsvoorwaardensysteem stelt u in staat om, binnen bepaalde grenzen, uw arbeidsvoorwaardenpakket aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Onze arbeidsvoorwaarden worden voornamelijk in geld of in tijd uitgedrukt: Geld: bruto maandsalaris, onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, etc. Tijd: vakantie-uren, compensatie-uren, recht op bijzonder verlof, etc. Aan welke van deze elementen op enig moment de meeste voorkeur naar uitgaat, tijd of geld, kan per persoon, maar ook per periode verschillen. Het meerkeuzesysteem maakt het mogelijk om zelf meer invloed te hebben op de samenstelling van het pakket arbeidsvoorwaarden. Naast het uitruilen van tijd tegen geld, geld tegen tijd of tijd tegen tijd wordt het ook mogelijk om geld of tijd in te zetten om voordelig een product aan te schaffen. Hierbij wordt gedoeld op goederen zoals een fiets. Geen enkele keuze wordt verplicht opgelegd. Indien u tevreden bent met uw huidige pakket, kunt u besluiten om geen aanvullende keuzes te maken en alles blijft dan bij het oude. Ziekenhuis Bernhoven wil graag een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn en daarmee medewerkers behouden en potentiële medewerkers aantrekken. Een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden, met grotere individuele keuzemogelijkheden voor elke medewerker, draagt daar aan bij. Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

3 2. Spelregels 2.1 Deelname Deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden staat open voor alle medewerkers (na positieve proeftijdbeoordeling) met een contract van minstens een jaar, met een minimum deeltijd van 20%. Ook leerlingen/studenten met een leerarbeidsovereenkomst kunnen deelnemen. Echter na de eventuele zakgeld- vergoedingsperiode of beroepsvoorbereidende periode. Bij langdurig ziekteverzuim (langer dan 1 jaar) kunt u uitgesloten worden van deelname. Tevens kan een keuze (bron en/of doel) afgewezen worden wanneer de inzet van bepaalde bronnen de bezettingsgraad binnen de afdeling negatief beïnvloeden. Per bron of doel kunnen op basis van de CAO Ziekenhuizen of om fiscale redenen medewerkers worden uitgesloten van deelname. 2.2 Consequenties bij deelname Alle afspraken inzake het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ten aanzien van het afzien van bruto beloning worden schriftelijk vastgelegd in een deelnameformulier Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Bij uitdiensttreding zal de waarde (saldo) van te weinig verruilde bronnen worden verrekend met het laatste bruto salaris, dit saldo zal meestal negatief (inhouding) zijn. Indien uw dienstverbandpercentage tussentijds verlaagd wordt, zal de waarde van de bijvoorbeeld teveel verruilde vakantie-uren worden verrekend met het vakantiegeld en als dit niet voldoende is het eerstvolgende bruto salaris. Het afstand doen van een gedeelte van het salaris heeft gevolgen c.q. kan gevolgen hebben voor de hoogte van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, eventuele sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de WAO, WIA, WW en andere loongerelateerde regelingen. Het verruilen van salaris kan voor u ook fiscale voordelen met zich meebrengen. Over het verruilde salaris behoeven geen sociale lasten en loonheffingen betaald c.q. ingehouden te worden (Op de volgende pagina in deze brochure is in schema meer gedetailleerd aangegeven wat de consequenties zijn). Door het verruilen van vrije tijd kunt u extra arbeidsvoorwaarden verkrijgen, zonder dat u hiervoor salaris hoeft in te leveren. Er zijn dan ook geen gevolgen voor vakantiegeld, pensioenopbouw, eventuele sociale zekerheidsuitkeringen e.d. Het totaal van alle ingezette bronnen per jaar mag per persoon maximaal 30% van het overeengekomen jaarsalaris bedragen. Het doel en de bron moeten in dezelfde maand worden ingezet. Eventueel, zoals bij de fiets, kan de bron (betaling via brutosalaris) over meerdere maanden worden verspreid. Voorbeeld aanvulling gratificatie 25 jarig jubileum: als in maart het jubileum valt, moet vóór 1 februari het deelnameformulier Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden worden ingevuld en opgestuurd. In februari kan dan het MKS-contract worden gemaakt, zodat de aanvulling op de gratificatie in maart kan worden uitbetaald en de bron wordt ingezet. Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

4 3. Beschikbare bronnen en doelen 2013 Hieronder zijn de bronnen en doelen voor 2013 in een schema weergegeven. In de volgende paragraaf worden ze inhoudelijk beschreven. Tijd Bronnen Meer-uren Vakantie-uren (bovenwettelijk) Vakantierecht uit voorgaande jaren PLB 22 uur op fulltime basis vanaf 1 december 2012 Tijd Doelen Extra verlofuren Levensloop Geld Brutosalaris Eindejaarsuitkering ORT- vergoeding Gratificatie Geld PGGM Extra Ouderdoms Pensioen Scholing (aanvulling studieregeling) Vakbondslidmaatschap Contributie beroepsverenigingen Contributie bedrijfsfitness Fiscale vrijstelling reiskosten Gratificatie 25 jarig jubileum Producten Fiets Aanvullend: Fietsaccessoires en fietsverzekering Vakliteratuur Vergoeding Openbaar Vervoer Ten aanzien van de keuzemomenten het volgende. De bronnen brutoloon, eindejaarsuitkering en tijd kunnen op ieder moment worden ingezet. Bij de doelen zijn de producten en de geld- en tijddoelen ook op ieder moment te verkrijgen. In ieder geval zal het onderwerp meerkeuzesysteem in het jaargesprek aan de orde komen. Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

5 Overzicht in te zetten bronnen en mogelijke doelen binnen Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: Klik op de verschillende bronnen en doelen voor meer informatie. Doelen: Bronnen: Meer-uren Bovenwettelijke Oude vakantie rechten PLB Bruto Eindejaars- ORT Gratificatie vakantie-uren 22 uur salaris uitkering vergoeding Levensloop Extra pensioen Scholing Contributie vakbond en beroepsverenigingen Contributie bedrijfsfitness Fiscale vrijstelling reiskosten Gratificatie 25-jarig jubileum Fietsplan en aanvullende regeling Vakliteratuur Extra verlofuren Vergoeding openbaar vervoer Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 5

6 4. Bronnen 4.1 Geld Inzet eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering bedraagt (op peildatum 1 januari 2013) 8,33% van het jaarsalaris. Deze uitkering kan gedeeltelijk of geheel worden aangewend voor een van de omschreven doelen. Hoe in te zetten: Er kan gekozen worden voor gedeeltelijk of volledig inzetten van de eindejaarsuitkering. Dit dient tijdens de aanvraag aangegeven te worden. Er kan gecombineerd worden met de andere bronnen. Berekening: De berekening gaat als volgt: Het te verwachten salaris van de maand december maal 12 maal 8,33%. Wanneer het salaris wijzigt in december, of de deeltijd van de werknemer gedurende de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend wijzigt, heeft hij naar rato recht op de eindejaarsuitkering. Dit bruto bedrag geeft in beginsel het netto te besteden bedrag als bron voor het gekozen doel. E. e.a. naar rato van dienstverband. Voordelen: Door het inzetten van de eindejaarsuitkering krijgt dit bruto- bedrag een netto waarde. Er hoeft geen belasting of sociale premies over betaald te worden; mits wordt voldaan aan de voorwaarden onbelaste doelen. Bijvoorbeeld: aanschaf fiets moet nodig zijn voor het werk. De medewerker ondertekent een verklaring waarmede het zakelijk gebruik en de periode waarin dit plaats zal vinden aannemelijk wordt gemaakt. Consequenties: het belastbare inkomen daalt (denk aan inkomensafhankelijke regelingen als: huursubsidie, eigen bijdrage voor kinderopvang etc.); het jaarinkomen daalt; bij ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) en werkloosheid (WW): recht op uitkering wordt lager; Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 6

7 4.1.2 Inzet bruto salaris Aan het bedrag dat op jaarbasis van het bruto loon aan andere zaken kan worden besteed, wordt met het oog op de daaraan verbonden risico s (aanspraken op pensioen en wettelijke uitkeringen) een maximum gesteld. Dit maximum is gesteld op 20% van het overeengekomen vaste bruto loon op jaarbasis. Daarnaast kan door de verlaging nooit een lager loon worden overeengekomen dan het minimumloon (= ondergrens). Hoe in te zetten: Een (al dan niet tijdelijke) verlaging van het brutoloon wordt middels een wijziging op de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Daarin wordt vermeld: de hoogte van de verlaging (maximaal 20% van het brutoloon of ondergrens); de duur van de periode waarin dit geldt: Eenmalig (maximaal 20% van het brutoloon of ondergrens, dit kan alleen in combinatie met andere bronnen) Of periode 2 tot max. 36 maanden; de reden van de verlaging (wat is het doel dat is gekocht ). Berekening: De berekeningswijze is als volgt: Bedrag van de netto- kosten van het gekozen doel, delen door het aantal mogelijke termijnen, zoals hierboven aangegeven. Voordelen: Door het inzetten van een deel van het brutoloon krijgt dit bruto- bedrag een netto waarde, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de te verkrijgen doelen. Er hoeft geen belasting of sociale premies over betaald te worden. Consequenties: het netto-inkomen daalt. het belastbare inkomen daalt (denk aan inkomensafhankelijke regelingen als: huursubsidie, eigen bijdrage voor kinderopvang etc.); het jaarinkomen daalt; bij ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) en werkloosheid (WW): recht op uitkering wordt lager; het bruto uurloon daalt en dat heeft invloed op hieraan gerelateerde aanspraken zoals: vakantiegeld (indien salaris op 1 mei verlaagd is), eindejaarsuitkering (indien salaris op 1 december verlaagd is), overwerkvergoeding en ORT- vergoeding, jubileumgratificatie en verhuiskostenvergoeding etc. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 7

8 4.1.3 Inzet ORT- vergoeding ORT- vergoeding is een geldelijke beloning die wordt berekend uitgaande van het uurloon. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage zoals in de CAO is opgenomen. Deze vergoeding kan worden aangewend voor een van de omschreven doelen. Hoe in te zetten: Er kan gekozen worden om een deel van de ORT- vergoeding niet te laten uitbetalen. Op basis van een gemiddeld ontvangen ORT- vergoeding van de laatste 6 maanden vanaf aanvraag wordt een x- bedrag bepaald dat maandelijks in de toekomst wordt ingehouden. Dit x- bedrag dient minder dan 20% van de gemiddelde ORT- vergoeding per maand te zijn. Indien dit bedrag niet maandelijks wordt behaald zal inhouding plaatsvinden van het brutoloon. Er kan gecombineerd worden met de andere bronnen. Berekening: De berekening gaat als volgt: De gemiddeld ontvangen ORT- vergoeding in de afgelopen 6 maanden was 250,--. Maximaal in te zetten ORT- vergoeding is 20% van 250,-- is 50,-- per maand. Voordelen: Door het inzetten van de ORT- vergoeding krijgt dit bruto- bedrag een netto waarde, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de te verkrijgen doelen. Er hoeft geen belasting of sociale premies over betaald te worden. Consequenties: Het belastbare inkomen daalt (denk aan inkomensafhankelijke regelingen als: huursubsidie, eigen bijdrage voor kinderopvang etc.); het jaarinkomen daalt; bij ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) en werkloosheid (WW): recht op uitkering wordt lager; Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 8

9 4.1.4 Gratificaties Een gratificatie is een toeslag die toegekend wordt aan medewerkers om verschillende redenen, bijvoorbeeld het goed functioneren, extra toegevoegde taken of een jubileum. Het gaat om eenmalige bedragen en tijdelijke toeslagen met een looptijd korter dan één jaar. Voor meer informatie over gratificaties kunt u het salarisbeleid of de CAO Ziekenhuizen raadplegen. Hoe in te zetten: Er is geen maximum bedrag vastgesteld om in te zetten voor gratificaties binnen het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. U kunt dus het gehele bedrag dat u zou ontvangen besteden binnen het meerkeuzesysteem. Als u in aanmerking komt een gratificatie te ontvangen, kunt u via het deelnameformulier Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden aangeven voor welk doel u de gratificatie wilt aanwenden. Voordelen: Door het inzetten van een gratificatie binnen het meerkeuzesysteem krijgt dit bruto bedrag een netto waarde, mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor de te verkrijgen doelen. Er hoeven dan geen belasting of sociale premies over betaald te worden. Consequenties: Het inzetten van gratificaties heeft geen consequenties op het belastbaar inkomen, jaarinkomen of uitkeringen. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 9

10 4.2 Tijd Inzet meer-uren/extra gewerkte uren Meer-uren worden als tijdbron gezien. Van belang is goed vast te stellen wanneer over meer -uren kan worden gesproken. Iedereen werkt wel eens langer of een extra dag in de week in opdracht van de leidinggevende. Wanneer deze tijd kort daarna weer wordt teruggenomen in vrije tijd (gecompenseerd) kan natuurlijk geen sprake zijn van extra uren die in het meerkeuzesysteem kunnen worden ingezet. Er kan dus niet zonder meer worden gesteld dat de in een maand of kwartaal meer gewerkte uren (dan de gemiddelde deeltijd) als extra uren zijn te beschouwen. Onder meer-uren wordt hier verstaan: voor fulltimers: de gemaakte overuren in opdracht van de leidinggevende: dat zijn de uren die extra worden gemaakt boven het aantal uren dat op jaarbasis is overeengekomen. Deze uren kunnen zijn gemaakt door extra te werken na een reguliere werkdag of door op een vrije dag extra te werken. voor parttimers: de meer-uren in opdracht van de leidinggevende boven de gemiddelde deeltijd. Ook hier kunnen de extra uren zijn gemaakt in het normale arbeidspatroon (meer uren op de gewone werkdag, meer dagen per week). Het gaat dus de extra gewerkte tijd boven de overeengekomen deeltijd. Voor min-max ers: de meer-uren boven de maximaal overeengekomen deeltijd in opdracht van de leidinggevende. Hoe in te zetten: Voor genoemde categorie medewerkers geldt dat het saldo aan meer-uren kan worden ingezet met een maximum van 100 uren per jaar en in overleg met de direct leidinggevende. Ook kan gekozen worden om in de toekomst op te bouwen meer-uren in een later stadium in te zetten voor het meerkeuzesysteem. Zowel de toekomstgerichte keuze alsmede de afrekening van de in het verleden verrichte arbeid wordt schriftelijk tussen de werkgever en de medewerker vastgelegd. Berekening: De berekeningswijze is als volgt: De berekening van de waarde van een vakantie-uur voor het meerkeuzesysteem is: Bruto maandsalaris op moment van aanvraag delen door % vakantiegeld- recht, plus 8,33% eindejaarsuitkeringsrecht, plus opslagpercentage voor vakantie-uren (het vakantiegeldrecht wordt niet meegenomen bij de berekening van het eindejaarsuitkeringsrecht of levensloopbijdrage en vice versa). De volgende zaken zijn verder van belang: een (eventuele) ORT- toelage over het extra werken wordt automatisch uitbetaald; dit geldt ook voor een (eventuele) overwerktoeslag; de gespaarde tijd kan maximaal 2 jaar blijven staan zonder dat deze een bestemming heeft gekregen; In overleg met leidinggevenden mogen aanspraken op vakantieverlof en meer-uren verlof gezamenlijk aan het eind van het jaar niet meer bedragen dan 100 uren verlof (bij een fulltime dienstverband). Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 10

11 Consequenties: Geen gevolgen voor vakantiegeld; pensioenopbouw wordt alleen lager voor parttimers omdat de meeruren niet wordt uitbetaald. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 11

12 Inzet vakantie-uren/plb uren Niet alle vakantie-uren zijn beschikbaar als bron. In het Burgerlijk Wetboek en in de CAO is een minimum recht op vakantie vastgelegd, nl. 20 dagen per jaar (144 uur of fulltime basis). Per jaar dient dit vastgelegde minimum aan vakantie te worden opgenomen, dit geldt ook wanneer gebruik wordt gemaakt van de regeling verlofsparen. Vakantierechten moeten vanaf 2012 zijn afgenomen binnen 1,5 jaar nadat de rechten zijn ontstaan. Hoe in te zetten: Per is het aantal vakantie-uren per jaar gewijzigd van 166 naar 144 (op fulltime basis per jaar). Het verschil van 22 uur wordt toegevoegd aan het PLB. Dit extra PLB verlof van 22 uur mag vanaf worden ingezet in MKS. Medewerkers die vanwege hun leeftijd meer vakantierechten hebben dan 144 op fulltime basis per jaar, mogen deze extra vakantierechten ook inzetten voor MKS. Berekening: De berekeningswijze is als volgt: De berekening van de waarde van een vakantie-uur voor het meerkeuzesysteem is: Bruto maandsalaris op moment van aanvraag delen door % vakantiegeld- recht, plus 8,33% eindejaarsuitkeringsrecht, plus opslagpercentage voor vakantie-uren (het vakantiegeld - recht wordt niet meegenomen bij de berekening van het eindejaarsuitkeringsrecht of levensloopbijdrage en vice versa). Voordelen: Het voordeel van het inzetten van bovenwettelijke en/of op te sparen vakantie-uren is het daadwerkelijk (gedeeltelijk) kunnen benutten van deze uren. Vaak geeft het planmatig problemen deze uren op te nemen in vrije tijd. Consequenties: Het inzetten van deze bron heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw, vakantiegeld of sociale verzekeringen. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 12

13 4.2.3 Vakantierechten uit voorgaande jaren Onder openstaande verlofrechten uit voorgaande jaren worden meer-uren, compensatie-uren voor bereikbaarheidsdiensten en het bovenwettelijk deel van uw vakantie-uren geteld. Deze uren kunnen worden uitbetaald in overleg met uw leidinggevende, maar u kunt er ook voor kiezen om deze uren in te zetten binnen het meerkeuzesysteem om deze bruto bron netto te kunnen besteden. Hoe in te zetten: Vanaf kunnen alleen medewerkers die nog vakantierechten uit voorgaande jaren hebben, deze uren inzetten in het meerkeuzesysteem, als ook de leidinggevende akkoord gaat met uitbetaling van deze uren. Als u gebruik wilt maken van deze bron zult u dus contact moeten opnemen met uw leidinggevende om te bepalen hoeveel uren u in kunt zetten. Berekening: De berekening van de waarde van een vakantie-uur voor het meerkeuzesysteem is: Bruto maandsalaris op moment van aanvraag delen door % vakantiegeld- recht, plus 8,33% eindejaarsuitkeringsrecht, plus opslagpercentage voor vakantie-uren (het vakantiegeldrecht wordt niet meegenomen bij de berekening van het eindejaarsuitkeringsrecht of levensloopbijdrage en vice versa). De volgende zaken zijn verder van belang: In overleg met leidinggevenden mogen aanspraken op vakantieverlof en meer-uren verlof gezamenlijk aan het eind van het jaar niet meer bedragen dan 36 uren verlof (bij een fulltime dienstverband). Consequenties: Het inzetten van deze bron heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw, vakantiegeld of sociale verzekeringen. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 13

14 5. Doelen 5.1 PGGM Extra ouderdomspensioen 1. Waarom dit doel? In de CAO Ziekenhuizen is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden in tijd, geld en of producten. Een doel als ruilproduct is PGGM Extra Ouderdomspensioen. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Deze mogelijkheid is bedoeld voor medewerkers die gebruik willen maken van PGGM Extra Ouderdomspensioen als doel voor in te zetten bronnen. Het deelnemen aan dit product via PGGM heeft geen invloed op de pensioengrondslag, dus actieve deelnemers van PGGM kunnen in principe gebruik maken van dit product. Voor medewerkers die (gedeeltelijk) een uitkering hebben en daarnaast een actief dienstverband hebben kunnen alleen deelnemen voor dat deel dat actief premie wordt betaald via ziekenhuis Bernhoven. Binnen PGGM Extra Ouderdomspensioen kunt u kiezen uit twee varianten: het Zekerheidspensioen en het Rendementspensioen. De keuze die u maakt hangt eenvoudigweg samen met uw leeftijd en de vraag of u kiest voor zekerheid of rendement. Kiest u voor het Zekerheidspensioen, dan heeft u zekerheid over de uiteindelijke hoogte van uw PGGM Extra Ouderdomspensioen. Per ingelegde premie wordt namelijk direct een stukje gegarandeerd pensioen gekocht. Dit bedrag wordt daarna op dezelfde wijze aangepast als uw collectieve pensioen In vergelijking met het Rendementspensioen kan uw Zekerheidspensioen lager uitvallen. Daar staat wel meer zekerheid tegenover. 3. Wat is de inhoud? PGGM Extra Ouderdomspensioen is een manier om het basispensioen te verhogen. Bruto- geld producten kunnen als bron worden ingezet om premie te betalen. Voordeel is dat op het moment van uitkering deze op eenzelfde manier worden aangepast als het collectieve PGGM- pensioen (indexering). Tevens is het product fiscaal voordelig. Over de bruto- inleg is geen belasting of sociale premies verschuldigd. Over het PGGM Extra Ouderdomspensioen worden afsluitkosten berekend. Binnen de fiscale grenzen wordt bepaald hoeveel premie er betaald kan worden. PGGM belegt deze premie afhankelijk van de wens van de medewerkers in een zekerheidsproduct, dan wel in een meer risicovol beleggingsproduct. Op deze manier wordt een kapitaal opgebouwd. De hoogte van het kapitaal is bij het risicovollere product niet afhankelijk van de ingelegde premie, maar van het rendement dat ervan wordt behaald. Van het eindkapitaal koopt de deelnemer een recht, dat tegelijk met het FLEX- of Ouderdomspensioen ingaat. Dit recht wordt jaarlijks geïndexeerd. Let wel: bij het rendementspensioen wordt beleggingsrisico gelopen en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ziekenhuis Bernhoven en PGGM kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen dan ook. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 14

15 4. Wat te doen? Neem contact op met PGGM om een offerte op maat te laten maken. Deze kan als leidraad dienen in het gesprek met de personeelsadviseur. In overleg, ook met de salarisadministratie, zal een aanvraagtraject ingezet worden. Bij inzet van uren heeft u toestemming nodig van uw leidinggevende. 5. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie Foldermateriaal, af te halen bij personeelsadministratie Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 15

16 5.2 Scholing 1. Waarom dit doel? In de CAO- ziekenhuizen is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is een bijdrage in scholing. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bedoeld voor iedereen die een scholing volgt of gaat volgen, die functiegericht, beroepsgericht of employability gericht is. Dat wil zeggen specifiek van toepassing op de uitgevoerde functie of het uitgevoerde beroep of gericht op loopbaanplanning. 3. Wat is de inhoud? Indien de medewerker een eigen bijdrage dient te voldoen in het kader van een studie volgens bovenstaande voorwaarden, kan deze bijdrage via het meerkeuzesysteem worden verwerkt. Door af te zien van een (gedeelte van) een bruto bron kan een netto vergoeding voor de eigen bijdrage voor scholingskosten worden verkregen. Voorwaarde (fiscaal) voor deze regeling is dat de scholingsuitgaven dienen te worden gemaakt ten behoeve van een door de medewerker te volgen opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Dat wil zeggen voor het volgen van een opleiding die relevant is voor de huidige functie of een functie in de toekomst. Het mogen geen studies of cursussen zijn uit liefhebberij e.d. 1. Wat te doen? In het gehele jaar kan een factuur worden overhandigd. Een en ander kan via het deelnameformulier worden aangegeven. 2. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 16

17 5.3 Contributie Vakbond en beroepsvereniging het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: 1. Waarom dit doel? In de CAO- ziekenhuizen is het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is een bijdrage in de contributie van het vakbondslidmaatschap. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bedoeld voor iedereen die lid wil worden, of momenteel is, van een vakbond gerelateerd aan de CAO Ziekenhuizen. 3. Wat is de inhoud? Indien er sprake is van een contributie aan een vakbond (maximaal één) en/of beroepsvereniging (maximaal twee) kunnen deze kosten door ziekenhuis Bernhoven netto worden vergoed aan de medewerker. Deze dient hiervoor bruto-beloning in te leveren. Betreffende vakbonden dienen gerelateerd te zijn aan de CAO ziekenhuizen, zoals daarin vermeld. 4. Wat te doen? De (jaar-)contributies inclusief betalingsbewijs dienen te worden overhandigd aan P&O in de periode waarin de in te zetten bron moet worden verwerkt. 5. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 17

18 5.4 Contributie Bedrijfsfitness het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: 1. Waarom dit doel? In de CAO- ziekenhuizen is het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is een bijdrage in de contributie van bedrijfsfitness. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bestemd voor medewerkers van Bernhoven die lid willen worden van een van de twee sportcentra waarmee ziekenhuis Bernhoven een contract heeft afgesloten. 3. Wat is de inhoud? Onder bedrijfsfitness wordt verstaan de contributie van de conditie- of krachttraining van medewerkers, die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. Ziekenhuis Bernhoven heeft contracten afgesloten met de volgende twee sportcentra. Sportstudio Rob van Dijk (Veghel). De contributie bedraagt 23,85 per maand voor onbeperkt sporten. Het contract is maandelijks op te zeggen. Hierbij dient de medewerker rekening te houden met een hele maand opzegtermijn. Partners van medewerkers kunnen voor hetzelfde tarief per maand onbeperkt sporten. Dit is echter niet mogelijk via het Meerkeuzesysteem. Van Buel Sports (Oss). De contributie bedraagt 17,50 per maand, plus een eenmalige bijdrage van 25,- per deelnemer voor de trainingssleutel, clubcard en hartslagmeterelastiek. Deze eenmalige bijdrage moet contant worden betaald en kan niet via het MKS worden gefinancierd. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, hierna is opzegging per maand mogelijk. Ook hier geldt dat partners van medewerkers voor hetzelfde tarief per maand onbeperkt kunnen sporten; echter niet via MKS. De medewerker van Ziekenhuis Bernhoven maakt zelf de keuze bij welke sportcentrum hij wil sporten, ongeacht de locatie waar hij werkzaam is. Ziekenhuis Bernhoven betaalt maandelijks een verzamelde rekening van de contributies aan het sportcentrum. De contributie per individuele deelnemer zal conform de opgestelde wijziging van de arbeidsovereenkomst met de medewerker worden verrekend middels de aangegeven bron(nen). 4. Wat te doen? Aanmelden voor bedrijfsfitness Indien u gebruik wilt maken van bedrijfsfitness, dient u het deelnameformulier MKS (zie Intranet; VE Personeel & Organisatie; formulieren) in te vullen en te sturen afdeling Personeel & Organisatie Services te Veghel. Met het ingevulde aanvraagformulier MKS wordt door P&O Services de gewijzigde arbeidsovereenkomst opgesteld en u ter ondertekening toegestuurd. Wanneer u het ondertekende contract retourneert naar de afdeling P&O Services locatie Veghel, ontvangt u een inschrijfformulier van de betreffende sportschool waar u wilt sporten. Hierop staat duidelijk de ingangsdatum vermeldt die overeen komt met de ingangsdatum van het MKS-contract. Het door u Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 18

19 ingevulde inschrijfformulier is voorzien van een Bernhoven stempel en paraaf. Hiervan wordt een kopie gemaakt en het origineel neemt u mee naar de betreffende sportschool voor aanmelding. Een kopie hiervan is bestemd voor de secretaresse Bernhoven Vitaal. Opzeggen van bedrijfsfitness Indien u het abonnement wilt opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren via het uitschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op intranet (zie Intranet; VE Personeel & Organisatie; formulieren). Op het uitschrijfformulier vermeldt de medewerker duidelijk de opzegdatum en het moment dat bedrijfsfitness stopt (hierbij dient de medewerker rekening te houden met een hele maand opzegtermijn). Het uitschrijfformulier wordt door de medewerker gestuurd naar de secretaresse Bernhoven Vitaal. Door de secretaresse Bernhoven Vitaal wordt de datum gecontroleerd waarop het abonnement eindigt. Dit formulier wordt vervolgens naar de sportschool g d. De sportschool bevestigt de opzegging per aan de secretaresse Bernhoven Vitaal: 5. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie.. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 19

20 5.5 Levensloop 1. Waarom dit doel In de CAO ziekenhuizen is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is de levensloop. De levensloop dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bedoeld voor iedereen die vóór reeds deelnam aan de levensloopregeling en een levenstegoed van minimaal een saldo van 3000,- per 31 december 2011 heeft opgebouwd. Bij de salarisadministratie kunt u informeren hoeveel brutoloon u kunt inzetten. 3. Wat is de inhoud? De levensloopregeling is feitelijk per 1 januari 2012 afgeschaft, maar nog niet voor werknemers met een levenslooptegoed van minimaal 3000,- per 31 december In 2013 is een overgangsrecht van toepassing. Alle deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minder dan 3000,- (inclusief het rendement over 2011, dus inclusief na 31 december 2011 bijgeschreven rente die nog betrekking heeft op 2011), kan sinds 1 januari 2012 niet meer sparen in de levensloopregeling. Van deze deelnemers valt het resterende tegoed op 1 januari 2013 vrij. Het bedrag dat vrijvalt dient, zodra de werkgever van de spaarinstantie hierover informatie heeft ontvangen, maar uiterlijk voor 1 april 2013, te worden verloond. Alle deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van 3000,- (inclusief het rendement over 2011) of meer, kunnen tot en met 31 december 2021 blijven doorsparen in de levensloopregeling. Hierbij gelden in principe de voorwaarden die golden in De inleg van de werknemer in de levensloopregeling, verlaagt vanaf 2013 echter wel het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen (en dus ook de uitkeringsgrondslag). Belangrijk is verder dat de deelnemer met ingang van 2013 het levenslooptegoed ook mag opnemen voor andere doelen dan onbetaald verlof. De deelnemer bouwt overigens sinds 2012 geen levensloopverlofkoring meer op over de inleg. Aanvankelijk zou de levensloopregeling overgaan in de vitaliteitsregeling, maar plannen met de vitaliteitsregeling vinden definitief geen doorgang meer. 4. Wat te doen? Bij de salarisadministratie kunt u informeren hoeveel brutoloon u kunt inzetten. 5. Meer weten? Intranet (reglement) CAO Ziekenhuizen PGGM Centraal Beheer Belasting Dienst Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 20

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave Pagina Afspraken 6 Loon... 6 Persoonlijk

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

HANDLEIDING aanlevering gegevens

HANDLEIDING aanlevering gegevens HANDLEIDING aanlevering gegevens Versie 2.0 (januari 2015) Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens medewerkers 1.2 Ongehuwd samenwonen 1.3 Bescherming persoonsgegevens 2 Voltijd jaarsalaris... 3 2.1

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Nationale Fietsplan de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Verzorgd door Nationale Fiets Projecten (NFP) geldig per 12 maart 2009 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2010 Inhoudsopgave Pagina Protocolafspraken:...4 Loon...

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

CAO 2006-2007. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2006-2007. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2006-2007 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 54 01 78 063 KvK

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO AEGON Nederland N.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2010-30 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring 4 Inleiding 5 1. Algemene bepalingen 6 1.1. Definities en afkortingen 6 1.2. Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 Pagina 1 HOOFDSTUK 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2 DEFINITIES....3 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN....8 HOOFDSTUK 4 EERSTE TWEE WEKEN VAN BOVENTALLIGHEIDFASE....10

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie