MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013"

Transcriptie

1 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 Ziekenhuis Bernhoven Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

2 1. Inleiding Voor u ligt het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Ziekenhuis Bernhoven. Dit flexibele arbeidsvoorwaardensysteem stelt u in staat om, binnen bepaalde grenzen, uw arbeidsvoorwaardenpakket aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Onze arbeidsvoorwaarden worden voornamelijk in geld of in tijd uitgedrukt: Geld: bruto maandsalaris, onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, etc. Tijd: vakantie-uren, compensatie-uren, recht op bijzonder verlof, etc. Aan welke van deze elementen op enig moment de meeste voorkeur naar uitgaat, tijd of geld, kan per persoon, maar ook per periode verschillen. Het meerkeuzesysteem maakt het mogelijk om zelf meer invloed te hebben op de samenstelling van het pakket arbeidsvoorwaarden. Naast het uitruilen van tijd tegen geld, geld tegen tijd of tijd tegen tijd wordt het ook mogelijk om geld of tijd in te zetten om voordelig een product aan te schaffen. Hierbij wordt gedoeld op goederen zoals een fiets. Geen enkele keuze wordt verplicht opgelegd. Indien u tevreden bent met uw huidige pakket, kunt u besluiten om geen aanvullende keuzes te maken en alles blijft dan bij het oude. Ziekenhuis Bernhoven wil graag een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn en daarmee medewerkers behouden en potentiële medewerkers aantrekken. Een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden, met grotere individuele keuzemogelijkheden voor elke medewerker, draagt daar aan bij. Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

3 2. Spelregels 2.1 Deelname Deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden staat open voor alle medewerkers (na positieve proeftijdbeoordeling) met een contract van minstens een jaar, met een minimum deeltijd van 20%. Ook leerlingen/studenten met een leerarbeidsovereenkomst kunnen deelnemen. Echter na de eventuele zakgeld- vergoedingsperiode of beroepsvoorbereidende periode. Bij langdurig ziekteverzuim (langer dan 1 jaar) kunt u uitgesloten worden van deelname. Tevens kan een keuze (bron en/of doel) afgewezen worden wanneer de inzet van bepaalde bronnen de bezettingsgraad binnen de afdeling negatief beïnvloeden. Per bron of doel kunnen op basis van de CAO Ziekenhuizen of om fiscale redenen medewerkers worden uitgesloten van deelname. 2.2 Consequenties bij deelname Alle afspraken inzake het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ten aanzien van het afzien van bruto beloning worden schriftelijk vastgelegd in een deelnameformulier Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Bij uitdiensttreding zal de waarde (saldo) van te weinig verruilde bronnen worden verrekend met het laatste bruto salaris, dit saldo zal meestal negatief (inhouding) zijn. Indien uw dienstverbandpercentage tussentijds verlaagd wordt, zal de waarde van de bijvoorbeeld teveel verruilde vakantie-uren worden verrekend met het vakantiegeld en als dit niet voldoende is het eerstvolgende bruto salaris. Het afstand doen van een gedeelte van het salaris heeft gevolgen c.q. kan gevolgen hebben voor de hoogte van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, eventuele sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de WAO, WIA, WW en andere loongerelateerde regelingen. Het verruilen van salaris kan voor u ook fiscale voordelen met zich meebrengen. Over het verruilde salaris behoeven geen sociale lasten en loonheffingen betaald c.q. ingehouden te worden (Op de volgende pagina in deze brochure is in schema meer gedetailleerd aangegeven wat de consequenties zijn). Door het verruilen van vrije tijd kunt u extra arbeidsvoorwaarden verkrijgen, zonder dat u hiervoor salaris hoeft in te leveren. Er zijn dan ook geen gevolgen voor vakantiegeld, pensioenopbouw, eventuele sociale zekerheidsuitkeringen e.d. Het totaal van alle ingezette bronnen per jaar mag per persoon maximaal 30% van het overeengekomen jaarsalaris bedragen. Het doel en de bron moeten in dezelfde maand worden ingezet. Eventueel, zoals bij de fiets, kan de bron (betaling via brutosalaris) over meerdere maanden worden verspreid. Voorbeeld aanvulling gratificatie 25 jarig jubileum: als in maart het jubileum valt, moet vóór 1 februari het deelnameformulier Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden worden ingevuld en opgestuurd. In februari kan dan het MKS-contract worden gemaakt, zodat de aanvulling op de gratificatie in maart kan worden uitbetaald en de bron wordt ingezet. Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

4 3. Beschikbare bronnen en doelen 2013 Hieronder zijn de bronnen en doelen voor 2013 in een schema weergegeven. In de volgende paragraaf worden ze inhoudelijk beschreven. Tijd Bronnen Meer-uren Vakantie-uren (bovenwettelijk) Vakantierecht uit voorgaande jaren PLB 22 uur op fulltime basis vanaf 1 december 2012 Tijd Doelen Extra verlofuren Levensloop Geld Brutosalaris Eindejaarsuitkering ORT- vergoeding Gratificatie Geld PGGM Extra Ouderdoms Pensioen Scholing (aanvulling studieregeling) Vakbondslidmaatschap Contributie beroepsverenigingen Contributie bedrijfsfitness Fiscale vrijstelling reiskosten Gratificatie 25 jarig jubileum Producten Fiets Aanvullend: Fietsaccessoires en fietsverzekering Vakliteratuur Vergoeding Openbaar Vervoer Ten aanzien van de keuzemomenten het volgende. De bronnen brutoloon, eindejaarsuitkering en tijd kunnen op ieder moment worden ingezet. Bij de doelen zijn de producten en de geld- en tijddoelen ook op ieder moment te verkrijgen. In ieder geval zal het onderwerp meerkeuzesysteem in het jaargesprek aan de orde komen. Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari

5 Overzicht in te zetten bronnen en mogelijke doelen binnen Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: Klik op de verschillende bronnen en doelen voor meer informatie. Doelen: Bronnen: Meer-uren Bovenwettelijke Oude vakantie rechten PLB Bruto Eindejaars- ORT Gratificatie vakantie-uren 22 uur salaris uitkering vergoeding Levensloop Extra pensioen Scholing Contributie vakbond en beroepsverenigingen Contributie bedrijfsfitness Fiscale vrijstelling reiskosten Gratificatie 25-jarig jubileum Fietsplan en aanvullende regeling Vakliteratuur Extra verlofuren Vergoeding openbaar vervoer Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 5

6 4. Bronnen 4.1 Geld Inzet eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering bedraagt (op peildatum 1 januari 2013) 8,33% van het jaarsalaris. Deze uitkering kan gedeeltelijk of geheel worden aangewend voor een van de omschreven doelen. Hoe in te zetten: Er kan gekozen worden voor gedeeltelijk of volledig inzetten van de eindejaarsuitkering. Dit dient tijdens de aanvraag aangegeven te worden. Er kan gecombineerd worden met de andere bronnen. Berekening: De berekening gaat als volgt: Het te verwachten salaris van de maand december maal 12 maal 8,33%. Wanneer het salaris wijzigt in december, of de deeltijd van de werknemer gedurende de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend wijzigt, heeft hij naar rato recht op de eindejaarsuitkering. Dit bruto bedrag geeft in beginsel het netto te besteden bedrag als bron voor het gekozen doel. E. e.a. naar rato van dienstverband. Voordelen: Door het inzetten van de eindejaarsuitkering krijgt dit bruto- bedrag een netto waarde. Er hoeft geen belasting of sociale premies over betaald te worden; mits wordt voldaan aan de voorwaarden onbelaste doelen. Bijvoorbeeld: aanschaf fiets moet nodig zijn voor het werk. De medewerker ondertekent een verklaring waarmede het zakelijk gebruik en de periode waarin dit plaats zal vinden aannemelijk wordt gemaakt. Consequenties: het belastbare inkomen daalt (denk aan inkomensafhankelijke regelingen als: huursubsidie, eigen bijdrage voor kinderopvang etc.); het jaarinkomen daalt; bij ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) en werkloosheid (WW): recht op uitkering wordt lager; Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 6

7 4.1.2 Inzet bruto salaris Aan het bedrag dat op jaarbasis van het bruto loon aan andere zaken kan worden besteed, wordt met het oog op de daaraan verbonden risico s (aanspraken op pensioen en wettelijke uitkeringen) een maximum gesteld. Dit maximum is gesteld op 20% van het overeengekomen vaste bruto loon op jaarbasis. Daarnaast kan door de verlaging nooit een lager loon worden overeengekomen dan het minimumloon (= ondergrens). Hoe in te zetten: Een (al dan niet tijdelijke) verlaging van het brutoloon wordt middels een wijziging op de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Daarin wordt vermeld: de hoogte van de verlaging (maximaal 20% van het brutoloon of ondergrens); de duur van de periode waarin dit geldt: Eenmalig (maximaal 20% van het brutoloon of ondergrens, dit kan alleen in combinatie met andere bronnen) Of periode 2 tot max. 36 maanden; de reden van de verlaging (wat is het doel dat is gekocht ). Berekening: De berekeningswijze is als volgt: Bedrag van de netto- kosten van het gekozen doel, delen door het aantal mogelijke termijnen, zoals hierboven aangegeven. Voordelen: Door het inzetten van een deel van het brutoloon krijgt dit bruto- bedrag een netto waarde, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de te verkrijgen doelen. Er hoeft geen belasting of sociale premies over betaald te worden. Consequenties: het netto-inkomen daalt. het belastbare inkomen daalt (denk aan inkomensafhankelijke regelingen als: huursubsidie, eigen bijdrage voor kinderopvang etc.); het jaarinkomen daalt; bij ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) en werkloosheid (WW): recht op uitkering wordt lager; het bruto uurloon daalt en dat heeft invloed op hieraan gerelateerde aanspraken zoals: vakantiegeld (indien salaris op 1 mei verlaagd is), eindejaarsuitkering (indien salaris op 1 december verlaagd is), overwerkvergoeding en ORT- vergoeding, jubileumgratificatie en verhuiskostenvergoeding etc. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 7

8 4.1.3 Inzet ORT- vergoeding ORT- vergoeding is een geldelijke beloning die wordt berekend uitgaande van het uurloon. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage zoals in de CAO is opgenomen. Deze vergoeding kan worden aangewend voor een van de omschreven doelen. Hoe in te zetten: Er kan gekozen worden om een deel van de ORT- vergoeding niet te laten uitbetalen. Op basis van een gemiddeld ontvangen ORT- vergoeding van de laatste 6 maanden vanaf aanvraag wordt een x- bedrag bepaald dat maandelijks in de toekomst wordt ingehouden. Dit x- bedrag dient minder dan 20% van de gemiddelde ORT- vergoeding per maand te zijn. Indien dit bedrag niet maandelijks wordt behaald zal inhouding plaatsvinden van het brutoloon. Er kan gecombineerd worden met de andere bronnen. Berekening: De berekening gaat als volgt: De gemiddeld ontvangen ORT- vergoeding in de afgelopen 6 maanden was 250,--. Maximaal in te zetten ORT- vergoeding is 20% van 250,-- is 50,-- per maand. Voordelen: Door het inzetten van de ORT- vergoeding krijgt dit bruto- bedrag een netto waarde, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de te verkrijgen doelen. Er hoeft geen belasting of sociale premies over betaald te worden. Consequenties: Het belastbare inkomen daalt (denk aan inkomensafhankelijke regelingen als: huursubsidie, eigen bijdrage voor kinderopvang etc.); het jaarinkomen daalt; bij ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) en werkloosheid (WW): recht op uitkering wordt lager; Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 8

9 4.1.4 Gratificaties Een gratificatie is een toeslag die toegekend wordt aan medewerkers om verschillende redenen, bijvoorbeeld het goed functioneren, extra toegevoegde taken of een jubileum. Het gaat om eenmalige bedragen en tijdelijke toeslagen met een looptijd korter dan één jaar. Voor meer informatie over gratificaties kunt u het salarisbeleid of de CAO Ziekenhuizen raadplegen. Hoe in te zetten: Er is geen maximum bedrag vastgesteld om in te zetten voor gratificaties binnen het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. U kunt dus het gehele bedrag dat u zou ontvangen besteden binnen het meerkeuzesysteem. Als u in aanmerking komt een gratificatie te ontvangen, kunt u via het deelnameformulier Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden aangeven voor welk doel u de gratificatie wilt aanwenden. Voordelen: Door het inzetten van een gratificatie binnen het meerkeuzesysteem krijgt dit bruto bedrag een netto waarde, mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor de te verkrijgen doelen. Er hoeven dan geen belasting of sociale premies over betaald te worden. Consequenties: Het inzetten van gratificaties heeft geen consequenties op het belastbaar inkomen, jaarinkomen of uitkeringen. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 9

10 4.2 Tijd Inzet meer-uren/extra gewerkte uren Meer-uren worden als tijdbron gezien. Van belang is goed vast te stellen wanneer over meer -uren kan worden gesproken. Iedereen werkt wel eens langer of een extra dag in de week in opdracht van de leidinggevende. Wanneer deze tijd kort daarna weer wordt teruggenomen in vrije tijd (gecompenseerd) kan natuurlijk geen sprake zijn van extra uren die in het meerkeuzesysteem kunnen worden ingezet. Er kan dus niet zonder meer worden gesteld dat de in een maand of kwartaal meer gewerkte uren (dan de gemiddelde deeltijd) als extra uren zijn te beschouwen. Onder meer-uren wordt hier verstaan: voor fulltimers: de gemaakte overuren in opdracht van de leidinggevende: dat zijn de uren die extra worden gemaakt boven het aantal uren dat op jaarbasis is overeengekomen. Deze uren kunnen zijn gemaakt door extra te werken na een reguliere werkdag of door op een vrije dag extra te werken. voor parttimers: de meer-uren in opdracht van de leidinggevende boven de gemiddelde deeltijd. Ook hier kunnen de extra uren zijn gemaakt in het normale arbeidspatroon (meer uren op de gewone werkdag, meer dagen per week). Het gaat dus de extra gewerkte tijd boven de overeengekomen deeltijd. Voor min-max ers: de meer-uren boven de maximaal overeengekomen deeltijd in opdracht van de leidinggevende. Hoe in te zetten: Voor genoemde categorie medewerkers geldt dat het saldo aan meer-uren kan worden ingezet met een maximum van 100 uren per jaar en in overleg met de direct leidinggevende. Ook kan gekozen worden om in de toekomst op te bouwen meer-uren in een later stadium in te zetten voor het meerkeuzesysteem. Zowel de toekomstgerichte keuze alsmede de afrekening van de in het verleden verrichte arbeid wordt schriftelijk tussen de werkgever en de medewerker vastgelegd. Berekening: De berekeningswijze is als volgt: De berekening van de waarde van een vakantie-uur voor het meerkeuzesysteem is: Bruto maandsalaris op moment van aanvraag delen door % vakantiegeld- recht, plus 8,33% eindejaarsuitkeringsrecht, plus opslagpercentage voor vakantie-uren (het vakantiegeldrecht wordt niet meegenomen bij de berekening van het eindejaarsuitkeringsrecht of levensloopbijdrage en vice versa). De volgende zaken zijn verder van belang: een (eventuele) ORT- toelage over het extra werken wordt automatisch uitbetaald; dit geldt ook voor een (eventuele) overwerktoeslag; de gespaarde tijd kan maximaal 2 jaar blijven staan zonder dat deze een bestemming heeft gekregen; In overleg met leidinggevenden mogen aanspraken op vakantieverlof en meer-uren verlof gezamenlijk aan het eind van het jaar niet meer bedragen dan 100 uren verlof (bij een fulltime dienstverband). Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 10

11 Consequenties: Geen gevolgen voor vakantiegeld; pensioenopbouw wordt alleen lager voor parttimers omdat de meeruren niet wordt uitbetaald. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 11

12 Inzet vakantie-uren/plb uren Niet alle vakantie-uren zijn beschikbaar als bron. In het Burgerlijk Wetboek en in de CAO is een minimum recht op vakantie vastgelegd, nl. 20 dagen per jaar (144 uur of fulltime basis). Per jaar dient dit vastgelegde minimum aan vakantie te worden opgenomen, dit geldt ook wanneer gebruik wordt gemaakt van de regeling verlofsparen. Vakantierechten moeten vanaf 2012 zijn afgenomen binnen 1,5 jaar nadat de rechten zijn ontstaan. Hoe in te zetten: Per is het aantal vakantie-uren per jaar gewijzigd van 166 naar 144 (op fulltime basis per jaar). Het verschil van 22 uur wordt toegevoegd aan het PLB. Dit extra PLB verlof van 22 uur mag vanaf worden ingezet in MKS. Medewerkers die vanwege hun leeftijd meer vakantierechten hebben dan 144 op fulltime basis per jaar, mogen deze extra vakantierechten ook inzetten voor MKS. Berekening: De berekeningswijze is als volgt: De berekening van de waarde van een vakantie-uur voor het meerkeuzesysteem is: Bruto maandsalaris op moment van aanvraag delen door % vakantiegeld- recht, plus 8,33% eindejaarsuitkeringsrecht, plus opslagpercentage voor vakantie-uren (het vakantiegeld - recht wordt niet meegenomen bij de berekening van het eindejaarsuitkeringsrecht of levensloopbijdrage en vice versa). Voordelen: Het voordeel van het inzetten van bovenwettelijke en/of op te sparen vakantie-uren is het daadwerkelijk (gedeeltelijk) kunnen benutten van deze uren. Vaak geeft het planmatig problemen deze uren op te nemen in vrije tijd. Consequenties: Het inzetten van deze bron heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw, vakantiegeld of sociale verzekeringen. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 12

13 4.2.3 Vakantierechten uit voorgaande jaren Onder openstaande verlofrechten uit voorgaande jaren worden meer-uren, compensatie-uren voor bereikbaarheidsdiensten en het bovenwettelijk deel van uw vakantie-uren geteld. Deze uren kunnen worden uitbetaald in overleg met uw leidinggevende, maar u kunt er ook voor kiezen om deze uren in te zetten binnen het meerkeuzesysteem om deze bruto bron netto te kunnen besteden. Hoe in te zetten: Vanaf kunnen alleen medewerkers die nog vakantierechten uit voorgaande jaren hebben, deze uren inzetten in het meerkeuzesysteem, als ook de leidinggevende akkoord gaat met uitbetaling van deze uren. Als u gebruik wilt maken van deze bron zult u dus contact moeten opnemen met uw leidinggevende om te bepalen hoeveel uren u in kunt zetten. Berekening: De berekening van de waarde van een vakantie-uur voor het meerkeuzesysteem is: Bruto maandsalaris op moment van aanvraag delen door % vakantiegeld- recht, plus 8,33% eindejaarsuitkeringsrecht, plus opslagpercentage voor vakantie-uren (het vakantiegeldrecht wordt niet meegenomen bij de berekening van het eindejaarsuitkeringsrecht of levensloopbijdrage en vice versa). De volgende zaken zijn verder van belang: In overleg met leidinggevenden mogen aanspraken op vakantieverlof en meer-uren verlof gezamenlijk aan het eind van het jaar niet meer bedragen dan 36 uren verlof (bij een fulltime dienstverband). Consequenties: Het inzetten van deze bron heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw, vakantiegeld of sociale verzekeringen. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 13

14 5. Doelen 5.1 PGGM Extra ouderdomspensioen 1. Waarom dit doel? In de CAO Ziekenhuizen is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden in tijd, geld en of producten. Een doel als ruilproduct is PGGM Extra Ouderdomspensioen. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Deze mogelijkheid is bedoeld voor medewerkers die gebruik willen maken van PGGM Extra Ouderdomspensioen als doel voor in te zetten bronnen. Het deelnemen aan dit product via PGGM heeft geen invloed op de pensioengrondslag, dus actieve deelnemers van PGGM kunnen in principe gebruik maken van dit product. Voor medewerkers die (gedeeltelijk) een uitkering hebben en daarnaast een actief dienstverband hebben kunnen alleen deelnemen voor dat deel dat actief premie wordt betaald via ziekenhuis Bernhoven. Binnen PGGM Extra Ouderdomspensioen kunt u kiezen uit twee varianten: het Zekerheidspensioen en het Rendementspensioen. De keuze die u maakt hangt eenvoudigweg samen met uw leeftijd en de vraag of u kiest voor zekerheid of rendement. Kiest u voor het Zekerheidspensioen, dan heeft u zekerheid over de uiteindelijke hoogte van uw PGGM Extra Ouderdomspensioen. Per ingelegde premie wordt namelijk direct een stukje gegarandeerd pensioen gekocht. Dit bedrag wordt daarna op dezelfde wijze aangepast als uw collectieve pensioen In vergelijking met het Rendementspensioen kan uw Zekerheidspensioen lager uitvallen. Daar staat wel meer zekerheid tegenover. 3. Wat is de inhoud? PGGM Extra Ouderdomspensioen is een manier om het basispensioen te verhogen. Bruto- geld producten kunnen als bron worden ingezet om premie te betalen. Voordeel is dat op het moment van uitkering deze op eenzelfde manier worden aangepast als het collectieve PGGM- pensioen (indexering). Tevens is het product fiscaal voordelig. Over de bruto- inleg is geen belasting of sociale premies verschuldigd. Over het PGGM Extra Ouderdomspensioen worden afsluitkosten berekend. Binnen de fiscale grenzen wordt bepaald hoeveel premie er betaald kan worden. PGGM belegt deze premie afhankelijk van de wens van de medewerkers in een zekerheidsproduct, dan wel in een meer risicovol beleggingsproduct. Op deze manier wordt een kapitaal opgebouwd. De hoogte van het kapitaal is bij het risicovollere product niet afhankelijk van de ingelegde premie, maar van het rendement dat ervan wordt behaald. Van het eindkapitaal koopt de deelnemer een recht, dat tegelijk met het FLEX- of Ouderdomspensioen ingaat. Dit recht wordt jaarlijks geïndexeerd. Let wel: bij het rendementspensioen wordt beleggingsrisico gelopen en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ziekenhuis Bernhoven en PGGM kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen dan ook. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 14

15 4. Wat te doen? Neem contact op met PGGM om een offerte op maat te laten maken. Deze kan als leidraad dienen in het gesprek met de personeelsadviseur. In overleg, ook met de salarisadministratie, zal een aanvraagtraject ingezet worden. Bij inzet van uren heeft u toestemming nodig van uw leidinggevende. 5. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie Foldermateriaal, af te halen bij personeelsadministratie Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 15

16 5.2 Scholing 1. Waarom dit doel? In de CAO- ziekenhuizen is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is een bijdrage in scholing. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bedoeld voor iedereen die een scholing volgt of gaat volgen, die functiegericht, beroepsgericht of employability gericht is. Dat wil zeggen specifiek van toepassing op de uitgevoerde functie of het uitgevoerde beroep of gericht op loopbaanplanning. 3. Wat is de inhoud? Indien de medewerker een eigen bijdrage dient te voldoen in het kader van een studie volgens bovenstaande voorwaarden, kan deze bijdrage via het meerkeuzesysteem worden verwerkt. Door af te zien van een (gedeelte van) een bruto bron kan een netto vergoeding voor de eigen bijdrage voor scholingskosten worden verkregen. Voorwaarde (fiscaal) voor deze regeling is dat de scholingsuitgaven dienen te worden gemaakt ten behoeve van een door de medewerker te volgen opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Dat wil zeggen voor het volgen van een opleiding die relevant is voor de huidige functie of een functie in de toekomst. Het mogen geen studies of cursussen zijn uit liefhebberij e.d. 1. Wat te doen? In het gehele jaar kan een factuur worden overhandigd. Een en ander kan via het deelnameformulier worden aangegeven. 2. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 16

17 5.3 Contributie Vakbond en beroepsvereniging het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: 1. Waarom dit doel? In de CAO- ziekenhuizen is het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is een bijdrage in de contributie van het vakbondslidmaatschap. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bedoeld voor iedereen die lid wil worden, of momenteel is, van een vakbond gerelateerd aan de CAO Ziekenhuizen. 3. Wat is de inhoud? Indien er sprake is van een contributie aan een vakbond (maximaal één) en/of beroepsvereniging (maximaal twee) kunnen deze kosten door ziekenhuis Bernhoven netto worden vergoed aan de medewerker. Deze dient hiervoor bruto-beloning in te leveren. Betreffende vakbonden dienen gerelateerd te zijn aan de CAO ziekenhuizen, zoals daarin vermeld. 4. Wat te doen? De (jaar-)contributies inclusief betalingsbewijs dienen te worden overhandigd aan P&O in de periode waarin de in te zetten bron moet worden verwerkt. 5. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 17

18 5.4 Contributie Bedrijfsfitness het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: 1. Waarom dit doel? In de CAO- ziekenhuizen is het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is een bijdrage in de contributie van bedrijfsfitness. Dit doel dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bestemd voor medewerkers van Bernhoven die lid willen worden van een van de twee sportcentra waarmee ziekenhuis Bernhoven een contract heeft afgesloten. 3. Wat is de inhoud? Onder bedrijfsfitness wordt verstaan de contributie van de conditie- of krachttraining van medewerkers, die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. Ziekenhuis Bernhoven heeft contracten afgesloten met de volgende twee sportcentra. Sportstudio Rob van Dijk (Veghel). De contributie bedraagt 23,85 per maand voor onbeperkt sporten. Het contract is maandelijks op te zeggen. Hierbij dient de medewerker rekening te houden met een hele maand opzegtermijn. Partners van medewerkers kunnen voor hetzelfde tarief per maand onbeperkt sporten. Dit is echter niet mogelijk via het Meerkeuzesysteem. Van Buel Sports (Oss). De contributie bedraagt 17,50 per maand, plus een eenmalige bijdrage van 25,- per deelnemer voor de trainingssleutel, clubcard en hartslagmeterelastiek. Deze eenmalige bijdrage moet contant worden betaald en kan niet via het MKS worden gefinancierd. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, hierna is opzegging per maand mogelijk. Ook hier geldt dat partners van medewerkers voor hetzelfde tarief per maand onbeperkt kunnen sporten; echter niet via MKS. De medewerker van Ziekenhuis Bernhoven maakt zelf de keuze bij welke sportcentrum hij wil sporten, ongeacht de locatie waar hij werkzaam is. Ziekenhuis Bernhoven betaalt maandelijks een verzamelde rekening van de contributies aan het sportcentrum. De contributie per individuele deelnemer zal conform de opgestelde wijziging van de arbeidsovereenkomst met de medewerker worden verrekend middels de aangegeven bron(nen). 4. Wat te doen? Aanmelden voor bedrijfsfitness Indien u gebruik wilt maken van bedrijfsfitness, dient u het deelnameformulier MKS (zie Intranet; VE Personeel & Organisatie; formulieren) in te vullen en te sturen afdeling Personeel & Organisatie Services te Veghel. Met het ingevulde aanvraagformulier MKS wordt door P&O Services de gewijzigde arbeidsovereenkomst opgesteld en u ter ondertekening toegestuurd. Wanneer u het ondertekende contract retourneert naar de afdeling P&O Services locatie Veghel, ontvangt u een inschrijfformulier van de betreffende sportschool waar u wilt sporten. Hierop staat duidelijk de ingangsdatum vermeldt die overeen komt met de ingangsdatum van het MKS-contract. Het door u Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 18

19 ingevulde inschrijfformulier is voorzien van een Bernhoven stempel en paraaf. Hiervan wordt een kopie gemaakt en het origineel neemt u mee naar de betreffende sportschool voor aanmelding. Een kopie hiervan is bestemd voor de secretaresse Bernhoven Vitaal. Opzeggen van bedrijfsfitness Indien u het abonnement wilt opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren via het uitschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op intranet (zie Intranet; VE Personeel & Organisatie; formulieren). Op het uitschrijfformulier vermeldt de medewerker duidelijk de opzegdatum en het moment dat bedrijfsfitness stopt (hierbij dient de medewerker rekening te houden met een hele maand opzegtermijn). Het uitschrijfformulier wordt door de medewerker gestuurd naar de secretaresse Bernhoven Vitaal. Door de secretaresse Bernhoven Vitaal wordt de datum gecontroleerd waarop het abonnement eindigt. Dit formulier wordt vervolgens naar de sportschool g d. De sportschool bevestigt de opzegging per aan de secretaresse Bernhoven Vitaal: 5. Meer weten? Intranet CAO Ziekenhuizen VE P&O, salarisadministratie.. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 19

20 5.5 Levensloop 1. Waarom dit doel In de CAO ziekenhuizen is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden opgenomen. Het betreft uitruil van arbeidsvoorwaarden. Een van deze uitruilmogelijkheden is de levensloop. De levensloop dient dan ook gezien te worden als onderdeel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 2. Voor wie? Dit doel is bedoeld voor iedereen die vóór reeds deelnam aan de levensloopregeling en een levenstegoed van minimaal een saldo van 3000,- per 31 december 2011 heeft opgebouwd. Bij de salarisadministratie kunt u informeren hoeveel brutoloon u kunt inzetten. 3. Wat is de inhoud? De levensloopregeling is feitelijk per 1 januari 2012 afgeschaft, maar nog niet voor werknemers met een levenslooptegoed van minimaal 3000,- per 31 december In 2013 is een overgangsrecht van toepassing. Alle deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minder dan 3000,- (inclusief het rendement over 2011, dus inclusief na 31 december 2011 bijgeschreven rente die nog betrekking heeft op 2011), kan sinds 1 januari 2012 niet meer sparen in de levensloopregeling. Van deze deelnemers valt het resterende tegoed op 1 januari 2013 vrij. Het bedrag dat vrijvalt dient, zodra de werkgever van de spaarinstantie hierover informatie heeft ontvangen, maar uiterlijk voor 1 april 2013, te worden verloond. Alle deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van 3000,- (inclusief het rendement over 2011) of meer, kunnen tot en met 31 december 2021 blijven doorsparen in de levensloopregeling. Hierbij gelden in principe de voorwaarden die golden in De inleg van de werknemer in de levensloopregeling, verlaagt vanaf 2013 echter wel het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen (en dus ook de uitkeringsgrondslag). Belangrijk is verder dat de deelnemer met ingang van 2013 het levenslooptegoed ook mag opnemen voor andere doelen dan onbetaald verlof. De deelnemer bouwt overigens sinds 2012 geen levensloopverlofkoring meer op over de inleg. Aanvankelijk zou de levensloopregeling overgaan in de vitaliteitsregeling, maar plannen met de vitaliteitsregeling vinden definitief geen doorgang meer. 4. Wat te doen? Bij de salarisadministratie kunt u informeren hoeveel brutoloon u kunt inzetten. 5. Meer weten? Intranet (reglement) CAO Ziekenhuizen PGGM Centraal Beheer Belasting Dienst Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven 20

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport - algemene invoering vanaf 2005 - - uitbreiding per 1 januari 2006 - Inhoudsopgave 1 Het reglement 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Bronnen 9 1.3 Doelen

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus

CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus voor personeel in dienst van architectenbureaus Inhoud Inleiding............................................ 5 De à la carte-regeling in uw CAO....................... 6 Sparen voor langdurig betaald verlof...................

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness Regeling bedrijfsfitness Inleiding Deze toelichting op de regeling bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de deelnamevoorwaarden. Deel 2 gaat in op de mogelijkheid om via het ruilen van een bruto loonbestanddeel

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4a: * Vakantie-uren uitwisselen tegen geld 4a:1 * Bepaling minimum aantal uren na verkoop van vakantie- en/of

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

1 Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Cao Ziekenhuizen

1 Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Cao Ziekenhuizen Inhoudsopgave: 1 Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Cao Ziekenhuizen 1 Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Cao Ziekenhuizen 2 1.1 De spelregels en grenzen 2 1.2 De inzet van bronnen 3 1.3 Fiscale

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T.

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Hoofdstuk 32 Spaarloon Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Algemeen Akkoord hoofdstuk 32 SOOA: IO december 2006 na koppeling levensloopregeling. Koppeling met levensloop:

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2008-2009, algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2009.

... Betreft CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2008-2009, algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2009. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO voor

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Rijnmond/kantoor Rotterdam ROTTERDAM. Geachte,

Rijnmond/kantoor Rotterdam ROTTERDAM. Geachte, Rijnmond/kantoor Rotterdam ROTTERDAM > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Telefoon 0800-0543 Telefax Unit Doorkiesnummer Datum 9 juli 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft cao en loonheffingen Geachte, De Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

KEUZESYST EEM Inleiding

KEUZESYST EEM Inleiding KEUZESYSTEEM Inleiding In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) is in hoofdstuk 12 regelgeving betreffende het keuzesysteem opgenomen waarin de kaders worden gesteld voor

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 3 betreft Nieuwe regeling tegemoetkoming

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming in

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie