PGB-beleid Wmo-voorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PGB-beleid Wmo-voorzieningen"

Transcriptie

1 PGB-beleid Wmo-voorzieningen Afdeling Samenleving Februari 2011

2 Inhoud 1. Aanleiding Het PGB in de Wmo Het wettelijk kader De toekenning Overwegende bezwaren Voorlichting PGB voor hulp bij het huishouden Hoogte PGB-bedrag hulp bij het huishouden De eigen bijdrage Ondersteuning SVB Hulp bij het huishouden inkopen Bevoorschottings- en verantwoordingsritme Toetsing van de besteding van het PGB Omzetting tussen PGB en hulp in natura PGB door derden PGB voor voorzieningen Hoogte PGB bedrag bij voorzieningen De eigen bijdrage Voorzieningen inkopen Uitkering, toetsing en besluit t.a.v. de besteding van het PGB aan een voorziening Omzetting PGB in voorziening in natura

3 1. Aanleiding In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om een voorziening in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB) te krijgen. Het PGB is een geldbedrag waarmee de belanghebbende zelf hulp, voorzieningen of hulpmiddelen kan inkopen. In de Wmo-verordening en Wmo-besluit zijn artikelen opgenomen over het PGB. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze beschrijving in de verordening en besluit te summier is en dat het wenselijk is om PGB-beleid op te stellen. Naast het vaststellen van beleid zal ook nog meer aandacht besteed worden aan het geven van goede voorlichting over het PGB. 2. Het PGB in de Wmo Het PGB is een instrument dat goed bij de Wmo past omdat het belanghebbenden een eigen verantwoordelijkheid geeft bij het organiseren van hun eigen leven. De Gemeente Diemen wil inwoners die dit graag willen de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid geven om persoonlijke invulling te geven aan de benodigde voorziening. Belanghebbenden die daartoe in staat zijn krijgen de ruimte zelf een voorziening te regelen. Maar daar hoort ook bij dat belanghebbenden een juiste verantwoording afleggen over het (gemeenschaps-) geld dat zij ontvangen. De voordelen van het PGB zijn dat de belanghebbende eigen keuzes kan maken en zelf regie voert. Hiermee wordt de zelfredzaamheid en de mogelijkheid om te participeren gestimuleerd. Bij een PGB komt ook veel administratie kijken, met het afleggen van verantwoording naar de gemeente en in sommige gevallen werkgeverschap. Wanneer iemand een aanvraag doet en kiest voor het PGB, wordt eerst beoordeeld of iemand het beheer over het PGB op zich kan nemen. 2.1 Het wettelijk kader In artikel 6 van de Wmo is opgenomen dat de gemeente keuze biedt tussen individuele voorzieningen in natura en in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Artikel 6 1. Het college van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend Persoonsgebonden Budget (PGB), waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. 2. Indien een persoon gekozen heeft voor een individuele voorziening in natura, dan wordt hem deze voorziening door of namens het college van burgemeester en wethouders verstrekt. Het college van burgemeester en wethouders laat de voorziening in natura zoveel mogelijk door derden verrichten. Indien een derde de voorziening in natura verricht, draagt het college van burgemeester en wethouders er zorg voor dat op de persoon, die de voorziening in natura ontvangt, geen werkgeversof opdrachtgeversverplichtingen komen te rusten. 3. Het Persoonsgebonden Budget (PGB), waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt door het college van burgemeester en wethouders als bedrag aan de persoon die aanspraak heeft op een individuele voorziening verstrekt. Artikel 6a 1. Het college van burgemeester en wethouders licht de personen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, vooraf in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen in over de gevolgen van de keuze voor een individuele voorziening in natura, een Persoonsgebonden Budget (PGB), waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, of een financiële tegemoetkoming. 3

4 2.2 De toekenning Als de belanghebbende kiest voor een PGB, wordt in de toekenningbeschikking opgenomen: - Het budget waarmee de voorziening of hulp kan worden ingekocht. De bedragen zijn opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning en worden jaarlijks geactualiseerd; - Het feit dat er een eigen bijdrage moet worden betaald; - De periode waarvoor deze toekenning geldt of de termijn waarbinnen de voorziening aangeschaft dient te zijn; - Perioden waarover de gemeente het budget op de rekening van de Budgethouder overmaakt (voorschotperioden en voorschotbedragen); - De wijze en het tijdstip waarop verantwoording moet worden afgelegd. De toekenning eindigt wanneer: - de budgethouder overlijdt, - de budgethouder verhuist naar een andere gemeente, - als de budgethouder aangeeft dat zijn situatie is veranderd en de gemeente vaststelt dat de voorziening niet meer voldoet. Er wordt een nieuwe indicatie gesteld en de belanghebbende heeft recht op een nieuw PGB, uiteraard voor zover daartegen geen overwegende bezwaren bestaan, of - de budgethouder geen verantwoording aflegt op het tijdstip waarop verantwoording moet worden afgelegd. Voor hulp bij het huishouden geldt aanvullend dat de toekenning eindigt: - uiterlijk op de laatste dag van de indicatieperiode, - als de budgethouder wordt opgenomen in een AWBZ-instelling en deze opname een definitief karakter heeft, - als de budgethouder langer dan 2 maanden aaneengesloten is opgenomen in een instelling, - als de budgethouder recht heeft op hulp bij het huishouden volgens een andere regeling, - als de budgethouder verhuist naar een andere gemeente of naar het buitenland en - als de budgethouder schriftelijk aangeeft geen PGB meer te willen ontvangen en eventueel kiest voor een verstrekking in natura. Het recht op hulp bij het huishouden blijft - bij ongewijzigde omstandigheden - wel bestaan, maar de vorm wijzigt. De belanghebbende kan op schriftelijk verzoek één keer per jaar wisselen tussen het PGB en verstrekking in natura. 2.3 Overwegende bezwaren In principe heeft iedere belanghebbende met een positieve indicatie op de aanvraag voor een individuele voorziening de keuzevrijheid om te kiezen voor een PGB. In artikel 6 van de Wmo staat dat hierop uitzonderingen mogelijk zijn: tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. Overwegende bezwaren kunnen zich in de onderstaande situaties voordoen als er een ernstig vermoeden is dat de budgethouder problemen zal hebben met het omgaan met een PGB. Uit het indicatietraject kan duidelijk worden dat het ernstige vermoeden bestaat dat de belanghebbende problemen zal hebben met het omgaan met het PGB. Het risico is dat de belanghebbende het geldbedrag niet besteedt zoals het is bedoeld en achteraf niet kan verantwoorden waar het geld aan uitgegeven is. De situaties waarbij dit risico groot is, zijn: - de belanghebbende is handelingsonbekwaam - de belanghebbende heeft geen inzicht in zijn functionele beperkingen - de belanghebbende heeft als gevolg van dementie, een verstandelijke handicap of ernstige psychische problemen onvoldoende inzicht in de eigen situatie - er is sprake van verslavingsproblematiek - er is eerder misbruik gemaakt van het PGB 4

5 - er is sprake van schuldenproblematiek, Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Er kunnen andere situaties denkbaar zijn waarin het verstrekken van een PGB niet gewenst is. In deze situaties kan een PGB worden geweigerd. Het is niet eenvoudig om bij het onderzoek op een aanvraag een scherp onderscheid te maken tussen wie het PGB wel goed kan beheren en wie niet. Ook kan een bezwaar zijn dat het systeem van collectieve voorzieningen gevaar loopt door het verstrekken van een PGB, bijvoorbeeld bij het collectief vervoer. Om een PGB af te wijzen op overwegende bezwaren, moet er enige feitelijke onderbouwing zijn op grond waarvan afgewezen kan worden. Dit kan een medische onderbouwing zijn, maar ook het aantonen van schulden of eerder misbruik. De onderbouwing om geen PGB toe te kennen wordt in de beschikking vermeld. 2.4 Voorlichting Zoals uit de wet is af te leiden, is het belangrijk dat belanghebbenden vooraf goed weten wat het PGB inhoudt en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hebben. Daarom is het belangrijk dat belanghebbenden goed geïnformeerd worden over het PGB. De belanghebbende zal op verschillende manieren voorlichting krijgen over het PGB, onder andere bij de keuze of men de voorziening wel of niet in natura wil aanvragen. Hiervoor moet de belanghebbende goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van het PGB. Deze voorlichting zal al bij het moment van aanvragen worden gegeven. Dit kan mondeling via de Wmo-consulent. Wanneer de beschikking wordt verstuurd, ontvangen belanghebbenden een factsheet over het PGB bij de gemeente Diemen. Ook zal de belanghebbende een folder ontvangen van de SVB. Ten slot zal verwezen worden naar dit PGBbeleid, dat terug te vinden is op de website Daarnaast zal jaarlijks een PGBvoorlichting georganiseerd worden voor budgethouders, waar meer informatie gegeven wordt over de verantwoording van het budget, een eventueel werkgeverschap of de mogelijkheden voor ondersteuning. 3. PGB voor hulp bij het huishouden Omdat het bij hulp bij het huishouden (HH) gaat om de inhuur van menskracht, is het bij deze voorziening extra belangrijk dat de belanghebbende goed weet wat zijn rechten en plichten zijn. In het indicatietraject wordt nagegaan of de belanghebbende ook daadwerkelijk in staat is de eigen regie te voeren. Voor budgethouders is er ondersteuning via de SVB beschikbaar en staat alle informatie over het beheer en verantwoording van het PGB in een brochure. 3.1 Hoogte PGB-bedrag hulp bij het huishouden. Tot op heden werd hulp bij het huishouden voor zorg in natura in klassen geïndiceerd. Een aanbieder kan de hulp inzetten binnen de bandbreedte van de klasse en kan daarbij flexibel inspelen op de hulpvraag van de belanghebbende. Als voor PGB s in klassen wordt geïndiceerd, is het PGB-bedrag gebaseerd op het midden van de klasse. Daarmee kan het zijn dat belanghebbenden die net iets meer uren nodig hebben (dus bovenin de klasse zitten) minder uren kunnen inkopen vergeleken met belanghebbenden die hulp in natura krijgen. Over dit verschil is inmiddels jurisprudentie en het lijkt in strijd met de compensatieplicht om bij de bepaling van het PGB-bedrag uit te gaan van het midden van de klasse; soms is het midden van de klasse niet toereikend voor benodigde hulp in te kopen. Om dit op te lossen zullen vanaf 1 juli 2011 nieuwe belanghebbenden geïndiceerd worden in uren. Bestaande belanghebbenden zullen in de loop van 2011 worden geherindiceerd en vanaf 1 januari 2012 in aantal uren geïndiceerd zijn. De wet stelt dat de belanghebbende met zijn PGB een gelijkwaardige voorziening moet kunnen treffen. Voor hulp bij het huishouden betekent dit dat er een hulpverlener van betaald moet worden minimaal conform het minimum loon, dat er zo nodig werkgeverslasten uit betaald moeten kunnen 5

6 worden en dat de budgethouder eventueel kosten voor ondersteuning of administratie eruit kan betalen. De kosten die uit het PGB betaald moeten worden zijn: - loon - werkgeverskosten - reiskosten - administratie Omdat de ondersteuning via de Sociale Verzekerings Bank (zie paragraaf 3.3) voor inwoners van Diemen gratis beschikbaar is, zijn deze kosten niet in het PGB-bedrag opgenomen. De bedragen voor het PGB worden opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 1 juni 2009 heeft de gemeente een overeenkomst met 6 thuiszorgorganisaties. Het tarief is gebaseerd op 75% van het laagste tarief bij zorg in natura. Bij zorg in natura (ZIN) wordt onderscheid gemaakt in twee typen; type 1 (HH1)waarbij schoonmaken de voornaamste taak is en type 2 (HH2) waarbij wordt schoongemaakt en daarnaast ondersteuning wordt geboden bij de regievoering van het huishouden. Voor een PGB voor HH2 geldt dat PGB mogelijk is als aangetoond wordt dat hulp bij het huishouden type 2 geleverd wordt door een daarvoor gekwalificeerde hulp. In die gevallen geldt hetzelfde tarief dat vastgesteld is voor Zorg in Natura. Door de afschaffing van alfahulpen is het tarief voor PGB verhoogd doordat het laagste tarief niet langer 15,50 voor alfahulp, maar 20,19 voor Hulp bij het Huishouden type 1. Dit betekent dat het tarief voor PGB per 1 januari 2009 verhoogd is van 11,62 naar 15,14. Keuzemogelijkheden: HH1 HH2 Toelichting Zorg in Natura 20,19* 23,98* De tarieven zijn vastgelegd in de aanbesteding 2009 volgens het Zeeuws model en worden jaarlijks geïndexeerd. PGB 15,14* 23,98* Het tarief voor PGB HH1 is gebaseerd op 75% van het laagste tarief zorg in natura. Hiermee is meegenomen dat geen overheadkosten betaald hoeven te worden. Het tarief voor PGB HH2 wordt alleen betaald als aangetoond wordt dat hulp ingezet wordt door een gekwalificeerde hulp vanuit een thuiszorgorganisatie. *tarieven 2010 Als de belanghebbende heeft aangegeven de Hulp bij het Huishouden in de vorm van een PGB te willen ontvangen en er zijn hiertegen geen overwegende bezwaren dan geeft de gemeente in de beschikking aan dat de hulp bij het huishouden in de vorm van een PGB wordt toegekend. De gemeente keert een bruto - PGB uit, hierop is geen eigen bijdrage in mindering gebracht. Het toegekende PGB dient te worden aangewend voor de inkoop van Hulp bij het Huishouden en de kosten verbonden aan het werkgeverschap van de budgethouder. In de beschikking staat de motivering van het HH besluit opgenomen, in deze motivering wordt de onderbouwing van de soort, de omvang en de geldigheidstermijn van het recht aangegeven. Voorts vermeldt de beschikking: - op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het besluit en onder welke voorwaarden het PGB wordt verstrekt, met een verwijzing naar de bijlage waarin de huishoudelijke activiteiten staan waarvoor de indicatie Hulp bij het Huishouden is afgegeven; - dat de gemeente controle uitvoert over de besteding van het PGB en dat hiervoor stukken worden opgevraagd; - De gemeente meldt de budgethouder aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK), alwaar de eigen bijdrage wordt vastgesteld; - De belanghebbende wordt erop gewezen dat het PGB niet aangewend kan worden om de eigen bijdrage te betalen. 6

7 3.2 De eigen bijdrage Voor hulp bij het huishouden wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor het PGB betaalt de belanghebbende dus ook een eigen bijdrage. De eigen bijdrage mag niet betaald worden uit het PGBbudget; het bruto PGB-bedrag is bedoeld voor de inkoop van huishoudelijke hulp en mag niet ingezet worden voor het betalen van de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en kan nooit meer zijn dat het uurtarief van het PGB. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. De procedure met betrekking tot de eigen bijdrage is als volgt: 1. de gemeente stuurt de cliëntgegevens naar het CAK 2. het CAK stelt de eigen bijdrage vast 3. het CAK stuurt een definitieve beschikking naar de belanghebbende 4. het CAK stuurt de factuur waarop de eigen bijdrage voor het PGB in rekening wordt gebracht, naar de belanghebbende 3.3 Ondersteuning SVB De Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt ondersteuning aan belanghebbenden met een PGB. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de SVB. Alle budgethouders kunnen kosteloos gebruik maken van de dienstverlening van de SVB. De dienstverlening van de SVB omvat: - loonbetaling - loonadministratie - verzekeringen zoals werkgeversaansprakelijkheid, loondoorbetaling bij ziekte - salarisadministratie bij volledig werkgeverschap - arbodienstverlening - gebruikmaking van het kenniscentrum voor arbeidsrechtelijke vragen en gebruikmaking van de modelovereenkomsten voor budgethouders en hun zorgverlener 3.4 Hulp bij het huishouden inkopen. De belanghebbende mag zelf bepalen bij wie de hulp bij het huishouden wordt ingekocht. Als tijdens de controle van de verantwoording blijkt dat de PGB wordt ingezet voor de inkoop van een zorgverlener die de benodigde HH niet kan leveren of niet capabel is, wordt met de belanghebbende doorgenomen welke consequenties dit heeft voor kwaliteit van de hulp in het huishouden die de budgethouder inkoopt. 3.5 Bevoorschottings- en verantwoordingsritme De budgethouder krijgt het PGB als voorschot uitgekeerd. Het budget wordt per kwartaal uitbetaald. Gelet op de bedragen die met het verstrekken van PGB gemoeid zijn is een regelmatige verantwoording noodzakelijk. Als het bedrag niet geheel is besteed in deze periode, dient het te worden terugbetaald. In de AWBZ was het gebruikelijk dat er jaarlijks een bedrag vrij te besteden was. Over dit bedrag hoefde geen verantwoording afgelegd te worden. Gemeenten hebben in de Wmo de vrijheid om zelf te bepalen of er een bestedingsvrij bedrag wordt gehanteerd. Om de verstrekking in natura en in PGB gelijk te houden, wordt in de gemeente Diemen (net als in de meeste andere gemeenten) niet gewerkt met een bestedingsvrij bedrag. Door middel van verantwoordingsformulieren geeft de budgethouder minimaal 1 keer per jaar aan op welke wijze het PGB is besteed. De budgethouder geeft het volledige bedrag op dat is besteed aan de inkoop van hulp bij het huishouden. 3.6 Toetsing van de besteding van het PGB Bij de jaarlijkse (of halfjaarlijkse) toetsing wordt het volgende gecontroleerd: - De ondertekende arbeids-/ondersteuningsovereenkomst tussen de budgethouder en de hulpverlener of instelling. 7

8 - Toetsing van het aantal ingekochte uren, in relatie tot het beschikte aantal uren, de salarisadministratie en de betaling in relatie tot het aantal geleverde uren zoals loonstroken in geval van werkgeverschap. Uit de verantwoording kan blijken dat de belanghebbende: 1. voldoet aan de toetsingseisen en correcte verantwoording kan afleggen over de besteding van het volledige PGB. Het PGB wordt gecontinueerd; 2. op grond van de afgegeven verantwoordingsdocumenten (een deel van) het PGB niet is aangewend voor de inkoop van HH, de niet bestede PGB dient te worden terugbetaald. 3. niet voldoet aan eis de benodigde stukken in te leveren, ook niet nadat hierover gerappelleerd is, het verstrekte PGB wordt teruggevorderd en dat het recht op HH niet meer in de vorm van PGB wordt toegekend; 4. op grond van de afgegeven verantwoordingsdocumenten in een andere situatie verkeert dan de situatie op grond waarvan destijds het recht op HH is vastgesteld, de gemeente doet een onderzoek naar het recht en per wanneer er sprake is van wijziging van de omstandigheden. In geval van terugvordering zal met de belanghebbende een afspraak gemaakt moeten worden over het terugbetalen van het PGB-budget. Als de belanghebbende het bedrag niet in één keer terug kan betalen, wordt een maandelijkse termijn afgesproken, waarbij het bedrag uiterlijk binnen één jaar terugbetaald moet worden. 3.7 Omzetting tussen PGB en hulp in natura Als bij de navraag blijkt dat een belanghebbende het PGB niet kan beheren wordt met toestemming van de belanghebbende het PGB omgezet in hulp in natura. De belanghebbende krijgt dan een nieuwe beschikking en daarna kan een leverancier ingeschakeld worden om de hulp te leveren. Deze omzetting geschiedt maximaal één keer per jaar. 3.8 PGB door derden Het PGB is bedoeld voor de budgethouder en het geldbedrag wordt overgemaakt aan de budgethouder. De budgethouder is de belanghebbende aan wie een PGB is toegekend. Er zijn ook situaties denkbaar dat een budgethouder wil dat het budget door iemand anders wordt beheerd (bijvoorbeeld door bewindvoerder, zaakwaarnemer of zorgaanbieder). De gemeente kiest ervoor om het PGB alleen over te maken aan de budgethouder en niet aan derden. Vanaf 1 juni 2009 heeft de Gemeente met 6 leveranciers een overeenkomst voor hulp bij het huishouden, wat voldoende keuzevrijheid biedt voor de belanghebbende. Als er twijfels zijn over de mogelijkheden van de belanghebbende om het budget goed te beheren en te verantwoorden, kan de belanghebbende gewezen worden op de mogelijkheden voor hulp in natura. De gemeente gaat geen overeenkomst aan met PGB-bemiddelingsbureau s. 4. PGB voor voorzieningen Met de invoering van de Wmo moesten gemeenten ook Persoonsgebonden Budget (PGB)ten voor de voormalige Wvg-voorzieningen gaan verstrekken. - Als de belanghebbende zijn voorziening zelf wil kopen via een PGB krijgt hij na indicatie bij de beschikking een programma van eisen (PvE) waar de voorziening aan moet voldoen. De belanghebbende kan op basis van dit programma van eisen zelf de voorziening aanschaffen. - Als de belanghebbende een andere voorziening wil, kan hij daarvoor kiezen onder de voorwaarde dat de voorziening geen (andere) belemmeringen oproept. De voorziening die de belanghebbende aanschaft moet wel de beperking op hetzelfde niveau compenseren als in het programma van eisen wordt gesteld en niet slechts een deel van het probleem oplossen. - De situatie van de belanghebbende kan verslechteren. Als wordt verwacht dat de belanghebbende (langzaam) achteruit zal gaan, wordt dit ook opgenomen in het PvE. Indien nodig dient de belanghebbende mee te werken aan een medisch onderzoek of een passing. 8

9 - De belanghebbende heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan een andere voorziening kopen dan in het PvE staat aangegeven. Hij dient vooraf wel bewust gemaakt te worden dat de voorziening in principe voor 5 jaar wordt toegekend en als de voorziening tussentijds niet blijkt te voldoen en er geen sprake is van veranderde omstandigheden, hij niet zomaar een nieuwe voorziening kan krijgen. - Het PGB-bedrag voor voorzieningen dient in beginsel toereikend en vergelijkbaar te zijn met de natura voorziening. De bedragen zijn afgeleid van de bedragen die gelden voor de natura voorzieningen, zonder daarbij voor de gemeente geldende kortingen. - In de beschikking wordt een bedrag opgenomen voor verzekering en onderhoud en reparaties. Wanneer er kosten voor een voorziening gemaakt moeten worden voor verzekering en onderhoud en reparaties, worden deze vergoed op declaratiebasis. - De hoogte van het PGB-bedrag en de voorwaarden voor de verantwoording zijn opgenomen in de beschikking. Na ontvangst van de beschikking heeft de belanghebbenden 12 maanden de tijd om de voorziening aan te schaffen. Hier is de belanghebbende al wel na een maand of 4 gebeld of het lukt om een voorziening aan te schaffen. De belanghebbende krijgt dan de mogelijkheid om alsnog naar natura over te stappen. In artikel 35 van de verordening is opgenomen dat de voorziening ingetrokken kan worden als de belanghebbende de voorziening niet binnen 12 maanden aanschaft. In het indicatie onderzoek naar de beperkingen die een persoon ten gevolge van ziekte, gebrek of psychosociaal probleem ondervindt, wordt vastgesteld wat de belanghebbende nodig heeft. Het vaststellen van deze beperkingen geeft aan waartoe de belanghebbende wel- en niet in staat is en op welke Wmo-gerelateerde levensterreinen belemmeringen (kunnen) worden ondervonden. Op grond van artikel 6 lid 3 van de verordening wordt er een programma van eisen vastgesteld waarin wordt aangegeven aan welke eisen de met het PGB te verwerven voorziening moet voldoen om de ondervonden belemmeringen te compenseren. Dit programma van eisen wordt opgenomen in de beschikking en in een brochure wordt specifieke informatie geeft over de bedragen, de wijze en tijdstip van verantwoorden en de voorwaarden die aan het PGB worden gesteld. 4.1 Hoogte PGB bedrag bij voorzieningen Het programma van eisen is gebaseerd op maatwerk. De kosten van de individuele afgestemde aanpassingen worden op grond van de offerte van de hulpmiddelenleverancier vastgesteld. Voor kosten aan onderhoud en reparatie is een bedrag bepaald, afgestemd op het standaard onderhoudscontract. Deze kosten worden op declaratiebasis tot aan een in de beschikkling vermeld maximum verstrekt. 4.2 De eigen bijdrage Voor hulpmiddelen, behalve de (sport)rolstoel wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor het PGB betaalt de belanghebbende dus ook een eigen bijdrage. De eigen bijdrage mag niet betaald worden uit het PGB-budget; het bruto PGB-bedrag is bedoeld voor de inkoop van het hulpmiddel en mag niet ingezet worden voor het betalen van de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en kan nooit meer zijn dan het tarief van het PGB. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. De procedure met betrekking tot de inning van de eigen bijdrage is als volgt: 1. de gemeente stuurt de cliëntgegevens naar het CAK 2. het CAK stelt de eigen bijdrage vast 3. het CAK stuurt een definitieve beschikking naar de belanghebbende 4. het CAK stuurt de factuur waarop de eigen bijdrage voor het PGB in rekening wordt gebracht, naar de belanghebbende 9

10 4.3 Voorzieningen inkopen De belanghebbende mag zelf bepalen bij wie de voorziening wordt ingekocht. Aan de hand van het programma van eisen kan de belanghebbende een offerte aanvragen bij de leverancier van de eigen keuze. - Bij aanschaf van een voorziening bij de door de gemeente gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen krijgt de budgethouder de korting die de gemeente heeft bedongen bij de aanbesteding. - De belanghebbende wordt erop gewezen dat er erkende en niet-erkende leveranciers zijn en er wordt aanbevolen een voorziening te kopen bij een erkende leverancier. - De budgethouder maakt zelf afspraken over service en onderhoud van de voorziening gedurende de hele looptijd van het gebruik en legt dit zo mogelijk vast in een onderhoudscontract - De budgethouder mag niet overgaan tot verkoop of verpanding van de voorziening warvoor PGB is verstrekt. - Indien er wijzigingen zijn in de situatie van de budgethouder, kan een aanvullend PGB afgegeven worden op grond van het nieuwe programma van eisen. Daarmee kan de voorziening worden aangepast. 4.4 Uitkering, toetsing en besluit t.a.v. de besteding van het PGB aan een voorziening Bij de aankoop van een voorziening met een toegekend PGB, wordt de factuur van de voorziening naar de gemeente gestuurd. De gemeente betaalt vervolgens, na toetsing aan het programma van eisen, deze factuur aan de hulpmiddelleverancier. Bij afwijkingen van het programma van eisen wordt gewogen in hoeverre deze afwijking een vermindering van de adequaatheid (c.q. vermindering van de compensatie) tot gevolg heeft. Bij aanschaf van een inadequaat artikel, d.w.z. een artikel waarmee de belemmeringen niet gecompenseerd worden, zal het PGB niet uitbetaald worden. 4.5 Omzetting PGB in voorziening in natura Een omzetting van het PGB in een voorziening in natura is niet meer mogelijk nadat het PGB reeds is besteed aan een voorziening. De belanghebbende moet dan ten minste 5 jaar wachten met het doen van een nieuwe aanvraag. Een voorziening of een PGB voor een voorziening wordt immers maar één keer per 5 jaar verstrekt. In bijzondere gevallen kan het college op grond van artikel 4: 84 van de Algemene Wet bestuursrecht afwijken van deze beleidsregels wegens bijzondere omstandigheden die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. 10

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Overwegende bezwaren NING

Overwegende bezwaren NING BIJLAGE 5 REGELING PERSOONSGEBONDEN BUDGET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NING Algemeen Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

UITVOERINGSPROTOCOL PERSOONSGEBONDEN BUDGET

UITVOERINGSPROTOCOL PERSOONSGEBONDEN BUDGET BIJLAGE 4 UITVOERINGSPROTOCOL PERSOONSGEBONDEN BUDGET Inleiding... 32 1 Cliëntinformatie... 33 2 Uitsluitingen... 33 3 Periodiek budget... 35 3.1 Toekenningsbeschikking... 35 3.2 Uitbetaling... 35 3.3

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van :

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van : M E M O AAN : Commissie Burgers (ter kennisname) VAN : Marleen Rutten, namens wethouder J. Huijsmans DATUM : 30-7-2009 BETREFT : Wijziging vaststelling pgb tarief voor hulp bij het huishouden middels aanpassing

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). WMO Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). UNIT WMO 6 2 Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking voor huishoudelijke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Besluit Jeugdhulp 2015

Gemeente Zwolle. Besluit Jeugdhulp 2015 Gemeente Zwolle Besluit Jeugdhulp 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Hoofdstuk 3 Artikel 9 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met hulp van anderen (helemaal) op

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden 5 4. Hulpmiddelen 9 5. Woningaanpassingen 11

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 25 februari 2010 (binnengekomen bij de griffie 1 maart 2010) aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Beleidsregels persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Beleidsregels persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 84041 31 december 2014 Beleidsregels persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de Verordening

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen:

Het Wmo-loket. editie Informatie en adressen: 2 editie 2010 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon: (0512) 581234

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 69943 1 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Het college

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Artikel 1. Hoogte PGB 1. De hoogte van een PGB: a. wordt, als het gaat om begeleiding,

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Gemeente Zwolle, bekendmaking Besluit Jeugdhulp 2015

Gemeente Zwolle, bekendmaking Besluit Jeugdhulp 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwolle. Nr. 9247 4 februari 2015 Gemeente Zwolle, bekendmaking Besluit Jeugdhulp 2015 Het college van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 16 december

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Wettelijk kader In de Jeugdwet en de Wmo 2015 staat over het persoonsgebonden budget (hierna te noemen PGB ): Als een cliënt (dan wel zijn ouders in geval van een jeugdige)

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Wmo Woensdrecht 2013. Vastgesteld in de collegevergadering van 17 september 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Wmo Woensdrecht 2013. Vastgesteld in de collegevergadering van 17 september 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Wmo Woensdrecht 2013 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 september 2013 1 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget en

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie