Nieuwsbrief administratieve procedures

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief administratieve procedures"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief administratieve procedures Inleiding: De projectgroep implementatie IKB krijgt veel vragen. Zij ziet dat er binnen de sector een behoefte is aan aanvullende informatie. Om hierin te voorzien heeft zij besloten twee nieuwsbrieven uit te brengen: 1. De nieuwsbrief testen en trainen is in de eerste week van oktober verspreid. 2. Deze nieuwsbrief administratieve procedures in de laatste week van oktober. In deze tweede nieuwsbrief gaan we langs een aantal procedures. Advies projectgroep: stel de openingsdatum van de keuzemodule op 16 januari 2012 De projectgroep heeft geadviseerd de keuzemodule open te stellen op 16 januari. Hieraan liggen een aantal overwegingen ten grondslag: 1. Dit geeft de mogelijkheid om de introductie naar medewerkers zorgvuldig in te richten. Gelijk met de openstelling van de keuzemodule kunnen de medewerkers de brief ontvangen met uitleg over de berekening/hoogte van het eigen IKB. Een berekening die zeker op het juiste salaris van 2012 gebaseerd is en waarbij de medewerker vier weken de tijd heeft om het systeem in te gaan, keuzes te maken en zo nodig ondersteuning te zoeken. 2. Zowel Centric als Raet levert pas in de loop van november de keuzemodule uit. In de weken die dan volgen wordt bij alle waterschappen technisch het IKB geïnstalleerd. De functionaliteit is op dat moment getest. In je eigen waterschap zal vervolgens getoetst moeten worden of de keuzemodule op de architectuur van het waterschap kan draaien (Centric waterschappen), of dat de keuzemodule vanuit het waterschap benaderd kan worden (Raet waterschappen). Verder geldt voor alle waterschappen dat interfaces getest moeten worden en getoetst moet worden of de verbindingen met de financiële administraties kunnen. In deze zelfde periode worden bij de salarisadministratie de keuzes voor meer- en minderwerk ingebracht, moeten de beoordelingen verwerkt worden en de gebruikelijke mutaties. Om de vereiste vervroeging van een aantal handelingen te voorkomen en om tijd te creëren voor de installatie van de keuzemodule komt de projectgroep met het advies om de keuzemodule vanaf 16 januari open te stellen voor medewerkers. Prestatietoeslag In de SAW is vastgelegd dat de prestatietoeslag in februari wordt uitbetaald. Ook deze betaling loopt via het IKB. Dit betekent dat de mutatie voor de prestatietoeslag voor de sluitingsdatum rond 10 januari moet zijn ingebracht. Na de salarisrun komt de prestatietoeslag voor keuzes zichtbaar in het IKB. De medewerker kan het budget inzetten voor doelen. Doet de medewerker dit niet dan wordt dit deel van het budget, de prestatietoeslag automatisch uitbetaald in februari. Openstellen van de keuzemodule per 16 januari verandert dit niet. De medewerker krijgt een schriftelijke bevestiging van de verdiende prestatietoeslag. Neem in deze brief op, op welk moment de prestatietoeslag zichtbaar wordt en welke handelingen de medewerker moet doen. Dit is bij Raet en Centric verschillend, pas je eigen brief aan op de eigen situatie van het waterschap.

2 Januari brief berekening hoogte eigen IKB Dit jaar is er sprake van een overgang. Nu hebben we diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen overgebracht naar het IKB, van tijd geld gemaakt en het betalingsmoment verandert. Een complexe overgang die geresulteerd heeft in een complexe regeling. Om de medewerker inzicht te geven in het IKB is afgesproken dat iedere medewerker in januari een brief krijgt waarin de opbouw van het eigen IKB uitgelegd wordt. De gegevens die in deze brief moeten worden opgenomen, maakt dat de brief pas in de loop van januari verzonden kan worden. Door als openstellingdatum voor de IKB module 16 januari aan te houden kan de brief gelijk vallen met de introductie. De brief is een verduidelijking van de opbouw en een uitnodiging om het keuzesysteem in te gaan. De brief is opgenomen in de toolkit IKB voor P&O. Met Raet en Centric is overeengekomen dat zij zorgen voor de benodigde overzichtsdocumenten waarmee deze brieven opgesteld kunnen worden. Bij deze brief kan de tekst van de IKB regeling gevoegd worden en een instructie om de keuzemodule te gebruiken, inclusief een eigen inlogcode Meerwerk en salarisverhoging De invoering van het IKB heeft gevolgen voor een aantal processen: Het meerwerk wordt in 2012 via het IKB uitbetaald. Voor de salarisadministratie betekent dit dat de invoer vroeger gerealiseerd moet zijn dan voorheen. Als het IKB opent op 1 januari 2012 moet het meerwerk in de laatste run voor deze datum meegenomen zijn. De medewerker heeft dan in het scherm een meerwerk budget, kan tot sluitingsdatum (10 januari) keuzes maken om het geld in te zetten voor doelen in het IKB. Maakt de medewerker geen keuzes dan wordt het geld bij de salarisbetaling in januari uitgekeerd. Opent het IKB op 16 januari dan kan het meerwerk tot de sluitingsdatum begin januari worden ingebracht. De invoer leidt tot een betaling van het meerwerk van januari in deze maand zelf en wordt opgevoerd in het keuzebudget van februari (Raet), wordt zichtbaar voor de medewerker om als keuze naar het IKB te brengen (Centric). Voor de toegekende salarisverhogingen geldt eenzelfde verhaal. Alleen als de salarisverhoging in de laatste run voor 1 januari is meegenomen wordt het IKB met het hogere salaris uitgerekend en is in het scherm tussen 1 en 10 januari het juiste budget zichtbaar. Wordt de salarisverhoging begin januari ingebracht dan wordt dit met terugwerkende kracht voor het IKB gecorrigeerd en ziet de medewerker in februari een hoger IKB en nog een klein stukje IKB (nabetaling over januari). Opent het IKB op 16 januari dan kan de toegekende salarisverhoging tot de datum van de salarisrun in januari worden ingebracht. Zowel de januari betaling en opbouw IKB zijn dan op de goede inkomensgegevens gebaseerd. In het scherm wordt de opbouw IKB van januari en van februari zichtbaar. De projectgroep wil expliciet onder de aandacht brengen dat eind 2012 voor het budget van 2013 dit niet langer geldt. December 2012 zullen deze procedures vervroegd afgehandeld moeten worden om een juist IKB voor januari 2013 te kunnen berekenen. Informatie beveiligen Met de komst van het IKB en de keuzemodules gaat er meer vertrouwelijke informatie over het net en op de schermen. Geef binnen je waterschap ook aandacht aan zorgvuldig gebruik van de keuzemodule, afsluiten bij het verlaten van je bureau etc.

3 Financiële administratie In de huidige financiële administratie wordt een aantal reserveringen gedaan, denk aan vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. De nieuwe SAW kent dit niet meer. Je zult voor je eigen waterschap na moeten gaan hoe je financieel het IKB verwerkt: in januari bouwen de medewerkers een recht op, een deel van dit recht wordt uitbetaald en een ander deel wordt doorgeschoven en later in het jaar, op een nu nog onbekend moment uitbetaald. Bij de inrichting van het financiële proces moet nog een facet worden meegenomen. Een medewerker kan in het IKB kiezen voor het kopen van verlof. In dat geval verandert de aanspraak van de medewerker van euro s in geld. Levensloopregeling Na het spaarloon worden nu de gevolgen voor de levensloopregeling duidelijk. De overheid maakt het onmogelijk om in 2012 nieuw te gaan deelnemen. Uitsluitend huidige deelnemers met een saldo op rekening van 3.000,- kunnen in 2012 het levensloopsparen voortzetten. Dit heeft een aantal gevolgen: Met de vakbonden zal besproken worden dat deze maatregelen er toe leiden dat het doel levensloop in het IKB omgezet moet worden in een overgangsbepaling. Dit zal in november geagendeerd worden. Via LinkedIn en de communicatietoolkit is aandacht gegeven aan deze verandering. Tot slot zijn we in overleg met Raet en Centric. Onze voorkeur gaat uit naar het niet langer voor iedereen zichtbaar zijn van het doel levensloop. In de keuzemodule zou dit alleen nog zichtbaar moeten zijn voor de medewerkers die onder het overgangsregime vallen. Deze vraag/wens leeft bij meer klanten. Zodra bekend is hoe dit opgelost wordt, volgt informatie Eigen keuzeregelingen Waterschappen kennen eigen regelingen, denk aan het fiscaal voordelig salderen van kilometers, het aanbieden van bedrijfsfitness of PC-privé. Ieder waterschap zal zelf na moeten gaan of zij lokaal eigen regelingen heeft die met de komst van het IKB veranderen. Deze regelingen maken op 1 januari 2012 geen onderdeel uit van het IKB (Benefitplanner of YouPP). De inspanning richt zich op het IKB volgens SAW inrichten. Een eigen regeling van het waterschap in de keuzemodule inbrengen kan niet. Verlof saldo op 31 december In ieder waterschap zijn medewerkers met een verlofsaldo op 31 december. Soms is er zelfs sprake van een stuwmeer aan verlof. Dit verlof gaat op de gebruikelijke wijze mee naar Verlofsaldo blijft verlofsaldo. Het IKB verandert dit niet. In het IKB is het niet mogelijk zelf verlof te verkopen. Kent het waterschap regels voor de overgang van verlof dan blijven deze regels gelden, het IKB grijpt niet in op deze eigen regelingen.

4 Q&A In deze nieuwsbrief willen we een aantal meer administratief getinte vragen opnemen met uiteraard een antwoord. Deze vragen en antwoorden zijn ook opgenomen in de Toolkit IKB voor P&O. Welk belastingtarief geldt voor het IKB? Deze vraag is in juni aan de belastingdienst voorgelegd. Hoofdregel is de tabel loonheffing van toepassing is op maandelijkse betalingen en het bijzonder tarief op eenmalige betalingen. Bij het IKB kiest de medewerker zelf het betalingspatroon. Het is op zijn minst vreemd als de medewerker zelf de belastingheffing zou kunnen beïnvloeden. De belastingdienst heeft toegezegd eind oktober schriftelijk antwoord te geven op deze en andere vragen. Na ontvangst van de brief maken wij deze binnen de sector bekend. Telt de belastingdienst de keuze voor minderwerken en verlofkopen bij elkaar op voor het bepalen van de grens, wel of geen gevolgen voor pensioen? Ook deze vraag is aan de belastingdienst voorgelegd. Duidelijk is dat je tot 10% van je aanstellingstijd kunt kiezen voor minderwerk zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioenopbouw. Voor verlof kopen in het IKB is de hoofdregel dat dit voor 30% van het loon mag zonder pensioengevolgen. De belastingdienst geeft ons nog uitsluitsel of deze twee percentages mogen worden opgeteld of dat het samen maximaal 30% is. Tellen mijn senioren uren mee bij de tellingen uit de vorige vraag? Nee, de seniorenregeling valt weer onder uitzonderingsbepalingen. Kan een medewerker een deel van het IKB laten uitbetalen? Ja, de medewerker kan zelf per maand aangeven welk deel hij wil laten uitbetalen en welk deel hij wil reserveren. Door een deel te reserveren kan de medewerker op een later moment in het jaar beschikken over een groter budget. Meerwerk wordt straks via het IKB uitbetaald, betekent dit dat de medewerkers het in twee porties krijgen, mei en december? Nee, de individuele delen van het IKB; meerwerk, prestatietoeslag, overwerk en gratificaties worden maandelijks uitbetaald. De medewerker kan wel kiezen om het een aantal maanden te reserveren en dan uit te betalen. Maakt de medewerker geen keuze dan is de default uitbetalen. Kan de medewerker de vakbondscontributie in twee delen verrekenen of moet dit in één keer? Je geeft als medewerker zelf op, op welk moment welk bruto bedrag netto gemaakt wordt. Een voorbeeld, stel de vakbondscontributie is 200 euro. De rekening komt binnen in mei en de medewerker gaat half mei keuzes maken. Hij wil in de maand juli 100 euro verrekenen en in de maand augustus. De medewerker krijgt deze twee maanden het opgegeven bruto deel (100 euro), netto uitbetaald. Er zijn twee voorwaarden aan deze keuze verbonden: De medewerker zal voor de verrekening het betaal bewijs moeten inleveren en de verrekening kan alleen in hetzelfde kalenderjaar.

5 Voorbeeldbrief berekening van jouw IKB Beste, Iedere medewerker bij de waterschappen heeft per 1 januari een Individueel KeuzeBudget. In deze brief rekenen we je voor hoe het IKB voor jou tot stand komt. Om het collectieve deel van het IKB te berekenen gaan we van een aantal gegevens uit. We beginnen in deze brief met deze basisgegevens voor jou: Je maandsalaris februari 2012: Je maandbezoldiging februari 2012: Je functieschaal februari 2012: Parttime percentage februari 2012: Je geboortedatum: Je indiensttredingdatum: Deelnemer aan de seniorenregeling: ja/nee Wachtdienst: ja/nee ORT: ja/nee Met deze gegevens wordt het collectieve deel van het IKB uitgerekend. In bijlage 1 vind je de berekening terug van de onderdelen die voor jou geld inbrengen in het IKB. In bijlage 2 is de IKB regeling opgenomen. Vanaf 16 januari kun je inloggen op het keuzesysteem. In het keuzesysteem zie je de gegevens van de februari betaling. Een instructie is als bijlage 3 bijgesloten, inclusief jouw inlogcode. Tot..* februari kun je in het systeem keuzes maken. Jouw keuzes worden verwerkt bij de salarisbetaling van februari. Maak je geen keuzes dan wordt het collectief saldo IKB gereserveerd en in de maand mei uitbetaald. Voor vragen over de berekening of over het maken van keuzes in het IKB kun je contact opnemen met je P&O adviseur of de salarisadministratie...* hier kan de sluitingsdatum voor het eigen waterschap worden opgenomen.

6 Bijlage 1: Artikel opbouw van het collectief pensioengevend deel van het IKB Lid 1: 8% van de in de maand februari gelden bezoldiging is: Lid 2:??% van het in de maand februari geldende salaris is: Lid 3:??% van het maximum salaris van de functieschaal is: Artikel opbouw van het collectief niet pensioengevend deel van het IKB Op grond lid 1 en jouw geboorte jaar is het basis percentage:??% Op basis van lid 2 is dit met.. procentpunt verhoogd; Op basis van lid 3 is dit met.. procentpunt verhoogd; Op basis van lid 4 is dit met.. procentpunt verhoogd: Totaal??% van het in de maand februari geldende salaris is: Het totale collectieve IKB is: Naast deze collectieve rechten kunnen er op grond van artikel ook individuele rechten in het IKB zijn opgenomen. Maak als waterschap een keuze of je de individuele IKB rechten ook uitwerkt of hier verwijst naar de P&O adviseur voor vragen.

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

1CAO - Q&A Rubriek Vraag Antwoord

1CAO - Q&A Rubriek Vraag Antwoord Waarom gaan we naar 1 CAO? Wat zijn de belangrijkste elementen van de nieuwe CAO? Wanneer gaat de nieuwe CAO in? Niemand gaat er in waarde op achteruit. Wat betekent dat precies? Houdt de nieuwe CAO rekening

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 5 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 6 Drie methoden

Nadere informatie

HANDLEIDING aanlevering gegevens

HANDLEIDING aanlevering gegevens HANDLEIDING aanlevering gegevens Versie 2.0 (januari 2015) Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens medewerkers 1.2 Ongehuwd samenwonen 1.3 Bescherming persoonsgegevens 2 Voltijd jaarsalaris... 3 2.1

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Het FLO-overgangsrecht. versie 3

Het FLO-overgangsrecht. versie 3 Het FLO-overgangsrecht versie 3 Het FLO-overgangsrecht versie 3 Colofon Deze publicatie is een uitgave van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is de tweede versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO AEGON Nederland N.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2010-30 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring 4 Inleiding 5 1. Algemene bepalingen 6 1.1. Definities en afkortingen 6 1.2. Werkingssfeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie