De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011"

Transcriptie

1 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

2 1

3 Auteur: dr. J. van der Knoop, Decide, m.m.v. mr. dr. H. Elzinga. Wetenschappelijke begeleiding: prof. dr. F.N. Stokman Dit rapport is verschenen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 2011, WODC, ministerie van Justitie, auteursrechten voorbehouden. 2

4 Woord vooraf Dit onderzoek had alle kenmerken van een spannende speurtocht. Er werd een verklaring gezocht voor de daling vanaf 2005 van het aantal jongeren dat een pij-maatregel krijgt opgelegd. Deze daling bleek in bijna alle arrondissementen aanwezig te zijn. Dan denk je als onderzoeker dat de oorzaak hiervan bekend moet zijn bij de mensen in het veld. Dat was echter niet het geval. Wel lagen er aanvankelijk één of twee hypothesen op tafel maar die werden al snel gefalsifieerd. Vanaf dat moment werd het speurwerk. Het ging er bij dit onderzoek niet om een falend mechanisme of tekortkomingen in de rechtspraak of jeugdzorg boven water te halen. Een daling van het aantal pij-opleggingen is bovendien op zichzelf een goede zaak. Weten waarom dit gebeurt, is niettemin belangrijk. Opdrachtgever van het onderzoek is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het onderzoek is uitgevoerd door Decide bv, een onderzoek- en adviesbureau verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen dat deel uitmaakt van de dutch group. Uitvoerder van het onderzoek is dr. Jelle van der Knoop, senior onderzoeker Decide, met medewerking van mevrouw prof. mr. dr. H.K. Elzinga, Dean University of Groningen Honours College. De wetenschappelijke begeleiding was in handen van prof. dr. F.N. Stokman, hoogleraar Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. De begeleidingscommissie bestond uit: de heer prof. mr. P.C. Vegter, voorzitter (RUN, Faculteit der Rechtsgeleerdheid), de heer A.P. de Boer (Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie Veiligheid en Justitie), mevrouw dr. M.M. Kempes (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie), de heer mr. A.P. van der Linden (Rechtbank Amsterdam), mevrouw drs. A. Schouten (portefeuillehouder jeugd van het NIFP) en de heer A. Sonnenschein BJ MA (aanvankelijk onderzoeker bij het WODC, later beleidsadviseur criminaliteitsbeheersing bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude). De onderzoekers danken de leden van de commissie voor hun goede adviezen en hun waardevolle commentaar op de conceptversies van het rapport. Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bereidwillige en openhartige medewerking van de geïnterviewde respondenten, werkzaam bij het OM, de Raad voor de Kinderbescherming en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De onderzoekers willen alle respondenten hiervoor van harte dank zeggen. Ten slotte bedanken zij in het bijzonder het NIFP dat cijfers ter beschikking stelde die voor dit onderzoek erg belangrijk bleken. 3

5 Inhoud Lijst van afkortingen 5 Samenvatting 6 1. Inleiding Kader en vraagstelling Besluitvorming De pij-maatregel: het wettelijk kader Externe factoren Opzet en aanpak van het onderzoek Resultaten Inleiding Ontwikkeling van het aantal pij-opleggingen Besluitvorming Inleiding Beschrijving van het besluitvormingstraject Verschillen tussen de G4 wat betreft het laten uitvoeren van een Pro Justitia onderzoek Conclusies Externe factoren De GBM De Jeugdzorg plus Imago JJI Komst van nieuwe behandelmethodes BooG Daling van het aantal pij-relevante delicten Weigeringen Stijging van het aantal pij-opleggingen tot Conclusies externe factoren De praktijk en het wettelijk kader Ontwikkeling van het aantal aanvragen van een Pro Justitia onderzoek en de daaruit resulterende pij-adviezen Conclusies 80 Summary 84 Literatuur 90 Bijlage I: gehanteerde vragenlijst 92 Bijlage II: wijze van afdoening van jeugdstrafzaken over de periode Bijlage III: ontwikkeling van het aantal jeugddetenties en pij-opleggingen (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk) over de periode

6 Lijst van afkortingen BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Bjj Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen BJZ Bureau Jeugdzorg BooG Het instrument Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens DJI Dienst Justitiële Inrichtingen FFT Functional Family Therapy GBM Gedragsbeïnvloedende maatregel GGZ Geestelijke gezondheidszorg GJZ Gesloten Jeugdzorg ITB harde kern Intensief begeleidingstraject voor jongeren met een structureel delictgedrag JJI Justitiële jeugdinrichting JR Jeugdreclassering MDFT Multidimensionele Familietherapie MK Meervoudige kamer van de rechtbank MST Multisysteem Therapie MTFC Multidimensional Treatment Foster Care NIFP Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie NPT Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer OM Openbaar Ministerie Onvw Onvoorwaardelijk(e) Ovj Officier van Justitie OTS Ondertoezichtstelling Pibb plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling Pij Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen Pij-advies Advies de jongere in een inrichting voor jeugdigen te plaatsen Pij-maatregel Maatregel plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen Pij-oplegging Het opleggen van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen PJ Pro Justitia PO Persoonlijkheidsonderzoek Raad Raad voor de Kinderbescherming RSJ Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming TBR Terbeschikkingstelling van de regering TBS Terbeschikkingstelling (volwassenenstrafrecht) Vw Voorwaardelijk(e) WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum ZM Zittende Magistratuur 5

7 Samenvatting Vraagstelling en aanpak De aanleiding voor dit onderzoek vormt de daling van het aantal onvoorwaardelijke maatregelen tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij-maatregel) die na 2005 inzette. Teneinde de oorzaak hiervan te achterhalen, gaf het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan onderzoeksbureau Decide de opdracht het besluitvormingsproces dat vooraf gaat aan de terechtzitting te onderzoeken. Een jongere die mogelijk in aanmerking komt voor een pijmaatregel is in die fase onderwerp van advisering en besluitvorming waarbij verschillende partijen zijn betrokken, zoals het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en het Bureau Jeugdzorg. De vraagstelling van het onderzoek luidt dan of zich veranderingen in deze besluitvorming hebben voorgedaan die de daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel kunnen verklaren. De eventueel veranderde houding van de (kinder)rechters valt buiten het bestek van dit onderzoek. Bij de beantwoording van de vraag wordt niet alleen gekeken naar autonome veranderingen in de opstelling van de betrokken actoren maar worden ook de mogelijke effecten van externe factoren betrokken. Deze effecten kunnen het afwegingsproces van de betrokken actoren beïnvloeden. Voorbeelden van externe factoren zijn de komst van de Jeugdzorg plus en van de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). Het onderzoek beperkt zich in hoofdzaak tot de situatie in de arrondissementen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In deze zogenaamde G4 arrondissementen werd in de te onderzoeken periode een substantieel deel van de pij-maatregelen opgelegd. Het onderzoek naar de besluitvorming en de effecten hierop van externe factoren is in eerste instantie gebaseerd op kwalitatieve informatie. Daartoe is eerst een aantal verkennende gesprekken gevoerd met de vier coördinerende jeugdofficieren in elk van de arrondissementen en met één van de portefeuillehouders jeugd van het NIFP. Vervolgens zijn 24 uitvoerige interviews gehouden met officieren van justitie en met medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en het NIFP, verdeeld over de G4 arrondissementen. Daarnaast is gebruik gemaakt van kwantitatieve data van alle 19 arrondissementen. De belangrijkste zijn gegevens van het NIFP over de rapportages Pro Justitia. Met deze data konden belangrijke conclusies uit de interviews empirisch worden geverifieerd. De cijfers zijn door het NIFP bereidwillig ter beschikking gesteld. Verder zijn data opgevraagd bij het OM over de ontwikkeling van het aantal opgelegde jeugddetenties en pij-maatregelen in alle 19 arrondissementen afzonderlijk over de periode Ten slotte zijn gegevens van de Raad voor de Rechtspraak verkregen over het aantal jeugdstrafzaken, uitgesplitst naar wijze van afdoening, over de periode Conclusies Ontwikkeling aantal pij-opleggingen Het onderzoek laat zien dat landelijk gezien het aantal opleggingen van de onvoorwaardelijke pij-maatregel in de periode sterk daalt. Relateren we het aantal pij-opleggingen 6

8 aan het totaal aantal jeugdstrafzaken dan wordt dit beeld bevestigd en zien we dat het aantal pij-opleggingen na 2008 stabiliseert. De neerwaartse trend blijkt in alle 19 arrondissementen op twee na aanwezig te zijn. Wanneer de daling inzet verschilt tussen de arrondissementen; soms is dat al in 2005, soms in 2006 en soms is dat in Besluitvorming De respondenten zijn ondervraagd over de besluitvorming over jongeren die mogelijk in aanmerking komen voor een pij-maatregel, voorafgaand aan de terechtzitting. De volgende partijen spelen hierbij een belangrijke rol: de officier van justitie (ovj), de rechter-commissaris (RC), de Raad voor de Kinderbescherming (Raad), het NIFP en de rapporteurs Pro Justitia. Het Bureau Jeugdzorg blijkt op dit punt weinig invloed te hebben. Uit het onderzoek blijkt dat als een jongere een delict pleegt waardoor hij 1 mogelijk in aanmerking komt voor een pij-maatregel, de ovj vrijwel altijd voorlopige hechtenis vordert en dat de RC deze vrijwel altijd beveelt. Bij uitzondering wordt er bij jongeren onder de 15 jaar besloten de zaak niet strafrechtelijk maar civielrechtelijk af te handelen. Voor het opleggen van een pij-maatregel zijn de volgende besluiten in de regel noodzakelijk: 1. Er wordt een dubbelonderzoek Pro Justitia (PJ) aangevraagd. 2. De onderzoekers/ rapporteurs PJ adviseren het opleggen van een pij-maatregel. 3. De ovj en de Raad kunnen zich in het advies van de rapporteurs vinden. 4. De rechters (meervoudige kamer) besluiten tot het opleggen van een pij-maatregel. De twee eerstgenoemde besluiten blijken in de meeste gevallen bepalend. Het uitvoeren van een dubbelonderzoek PJ is een wettelijke voorwaarde voor de oplegging van een pijmaatregel. Als de rapporteurs PJ een pij-maatregel adviseren, wordt dit doorgaans door de ovj en de Raad overgenomen. Uit ander onderzoek blijkt dat ook de rechters zich hier doorgaans aan conformeren. In de praktijk blijken de professionals bij Raad en NIFP en de rapporteurs PJ de meeste invloed te hebben in het besluitvormingstraject. Bij de bepaling of er een dubbelonderzoek moet worden aangevraagd, spelen de Raad en het NIFP de belangrijkste rol. De ovj leunt in de praktijk zwaar op de inhoudelijke deskundigheid van gedragsdeskundigen. Uitzonderingen hierop vormen delicten met een groot maatschappelijk risico; in dat geval is de ovj meer leidend in het proces. Indien eenmaal een dubbelonderzoek is aangevraagd, is het advies van de rapporteurs veelal doorslaggevend. De Raad heeft over het geheel genomen grote invloed in het proces. Hij heeft een belangrijke adviesrol op basis van de vroeghulp en in het indicatieoverleg bij de vraag welk onderzoek de jongere moet krijgen. Verder is de Raad altijd aanwezig bij de voorgeleiding aan de RC en op de terechtzitting. Hij kan ook initiatieven nemen tot een civielrechtelijke afhandeling en tot het opstarten van een GBM onderzoek. Voorwaarde voor het opleggen van een GBM is een positief advies van de Raad. Is er sprake van een ernstige psychische stoornis, dan wordt het oordeel over het meest gewenste onderzoek meestal aan het NIFP overgelaten. 1 Ter wille van de leesbaarheid wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mannelijke voornaamwoorden en vervoegingen. 7

9 Externe factoren In de interviews is ook het mogelijk effect van een aantal externe factoren op de besluitvorming aan de orde gesteld. Hieronder volgt een opsomming met daarbij de belangrijkste conclusies. De komst van de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM): vanaf 1 februari 2008 kunnen jongeren een GBM opgelegd krijgen. De GBM zou voor bepaalde jongeren een alternatief kunnen zijn voor de onvoorwaardelijke pij-maatregel wat het aantal pij-opleggingen kan beïnvloeden. Echter, het aantal opleggingen van de GBM blijkt in de praktijk laag; in 2008 waren dat er nog maar 15. In 2009 en 2010 schommelt het aantal rond de 100. De invoering van de GBM kan er dus hooguit toe hebben bijgedragen dat het aantal pij-opleggingen vanaf 2009 niet weer is gaan stijgen. De komst van de Jeugdzorg plus : op 1 januari 2008 trad een wijziging van de wet op de Jeugdzorg in werking. Deze maakte gedwongen civielrechtelijke behandeling van jongeren binnen separate gesloten instellingen, Jeugdzorg plus, mogelijk. Vanaf 2008 tot en met 2010 kwam stapsgewijs nieuw gesloten jeugdzorgaanbod beschikbaar. Vanaf 1 januari 2010 mogen jongeren die op civielrechtelijke titel in een gesloten omgeving behandeling en supervisie nodig hebben in beginsel niet langer in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijven. De betrokken actoren zouden de Jeugdzorg plus voor bepaalde categorieën jongeren wellicht een aantrekkelijker optie vinden dan de pij-maatregel. Echter ook de Jeugdzorg plus kan de daling van het aantal pij-opleggingen in de periode slechts voor een klein deel veroorzaken. Pas in 2008 kwam er stapsgewijs een substantieel aantal plaatsen beschikbaar. Uit het voorliggende onderzoek blijkt tevens dat de belangrijkste besliscriteria voor een eventuele civielrechtelijke afhandeling leeftijd en ernst van het delict in de loop der jaren niet zijn veranderd. Een beperkte verschuiving vanaf 2005 van pij naar de gesloten jeugdzorg (GJZ) kan zich voorgedaan hebben doordat de pij-maatregel nóg meer als ultimum remedium wordt gehanteerd. De GJZ vóór 2008 en de Jeugdzorg plus daarna is in deze context één van de opties voor het voorkómen van de pij-maatregel. Het imago van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI): vanaf 2005 loopt het imago van de JJI en in het bijzonder de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel een aantal deuken op. Zo zou de effectiviteit van de pij-maatregel in termen van recidive erg laag zijn. Inspectierapporten van de Inspectie Jeugdzorg (2007) en een Rapport van de Algemene Rekenkamer (2007) bevestigen de kritiek, met name voor wat betreft de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel. Uit het onderzoek blijkt dat professionals bij de Raad en het NIFP en de rapporteurs PJ hierdoor meer terughoudend zijn geworden met het adviseren van de pij-maatregel. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid geleid tot minder aanvragen voor dubbelonderzoeken PJ en tot een daling van het aantal pij-adviezen. Dit is vermoedelijk de belangrijkste oorzaak geweest van de daling van het aantal pij-opleggingen. De daling hiervan begon precies in het jaar van het ontstaan van de negatieve beeldvorming rond de JJI. De komst van nieuwe gedragsinterventies: in de loop van het vorige decennium nam de belangstelling voor nieuwe ambulante behandelmethoden toe, zoals Funtional Family Therapy (FFT). Bij deze methoden wordt het gezin en de omgeving van de jongere bij de behandeling betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat professionals deze methoden voor bepaalde jongeren een goed alternatief achten voor de pij-maatregel. Niet alleen doordat professionals hier een hogere effectiviteit van verwacht(t)en maar ook doordat er alternatieven voor de pij-maatregel werden gezocht. Mede door het slechte imago van de tenuitvoerlegging wordt de pij-maatregel nóg meer als ultimum remedium gehanteerd. De komst van de nieuwe 8

10 gedragsinterventies heeft daarom direct en indirect bijgedragen tot een daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel. De komst van het instrument Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens (BooG): aan het einde van 2007 werd een hulpinstrument in gebruik genomen voor de keuze van het soort onderzoek Pro Justitia dat een jongere zou moeten krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat de professionals bij OM, Raad en NIFP het instrument in de praktijk niet, slecht of pas achteraf toepassen. Zij achten de meerwaarde van BooG laag. De komst van het instrument heeft daarom naar alle waarschijnlijkheid niet geleid tot een daling van het aantal dubbelonderzoeken en kan daardoor de daling van het aantal pij-opleggingen niet (mede) hebben veroorzaakt. Minder ernstige delicten?: er is een indicatie dat het aantal ernstige delicten van jongeren daalt in de periode , en wel op basis van de cijfers over afgedane rechtbankstrafzaken. Voor een bevestiging hiervan is een uitgebreide kwantitatieve analyse nodig, waarbij ook cijfers over aangiftes en opsporing moeten worden betrokken. Dit viel buiten het bestek van het onderzoek. We kunnen niettemin niet uitsluiten dat een deel van de daling van het aantal pij-opleggingen te maken heeft met een daling van het aantal ernstige delicten van jongeren. Weigeringen: de laatste jaren zou het aantal jongeren dat weigert aan een onderzoek PJ mee te werken, met het doel een pij-maatregel te ontlopen, zijn gestegen. Veel effect zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet hebben gehad. Het gaat om kleine aantallen, onderzoek is ook zonder medewerking van een verdachte niet uitgesloten. Bovendien kan een pij-maatregel onder omstandigheden ook zonder een onderzoek PJ worden opgelegd. Het verdwijnen van voorrang van jongeren met een pij-maatregel bij plaatsing in een JJI: rond 2005 bestond er een grote wachtlijst voor plaatsing in een JJI. Strafrechtelijk geplaatsten kregen voorrang boven civielrechtelijk geplaatsten. Hierdoor moesten jongeren met een OTS vaak lang op een plaats wachten. Een deel van de respondenten bevestigt dat hierdoor jongeren in een aantal gevallen een pij-maatregel (geadviseerd) kregen om maar geplaatst te worden. Dit kan vóór 2005 hebben geleid tot een zeer beperkte stijging van het aantal pijadviezen en pij-opleggingen. Het verdwijnen van dit fenomeen na 2005, kan enigszins hebben bijgedragen aan de daling van het aantal pij-opleggingen. Besluitvorming: verandering in de afweging Er moet aan drie (cumulatieve) criteria zijn voldaan om een pij-maatregel op te kunnen leggen: 1. Er moet sprake zijn van een ernstig delict (waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten), 2. Er moet sprake zijn van recidivegevaar (de veiligheid van anderen of algemene veiligheid personen of goederen moet het opleggen van de maatregel eisen) 3. De maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijk verdere ontwikkeling van de verdachte (hulpverleningscriterium) Vrijwel alle respondenten zijn het er over eens dat de eerste twee criteria niet anders worden gehanteerd dan 5 à 6 jaar geleden. Zij spelen in juridische zin nauwelijks een rol bij de afweging omdat bij jongeren waarbij aan een pij-maatregel wordt gedacht hier snel aan voldaan is. Er is daarentegen wel iets veranderd bij de hantering van het hulpverleningscriterium. Een aantal factoren heeft er toe geleid dat de professionals de pij- 9

11 maatregel voor een groeiende groep jongeren geen goede aanpak vinden, dat wil zeggen: niet in het belang achten van de jongere. De negatieve beeldvorming van de JJI, die rond 2005 ontstond, met name wat betreft de tenuitvoerlegging van de pij-maatregel, speelt hierbij een belangrijke rol. Veel medewerkers bij Raad en NIFP en onderzoekers PJ vroegen zich af of het überhaupt in het belang van een jongere is om hem met een pij-maatregel naar een JJI te sturen. In de tweede plaats daalde de het geloof van gedragsdeskundigen en psychiaters in de meerwaarde van de pij, los van de problemen bij de tenuitvoerlegging. Dat kwam mede doordat zij meer waarde gingen hechten aan gedragstherapieën waarin de omgeving van de jongere, in het bijzonder het gezin, direct wordt betrokken. Veel van de problemen van de jongere vinden immers hun oorsprong in problemen in de thuissituatie. Beide factoren zorgen ervoor dat de pij-maatregel nóg meer als ultimum remedium wordt gehanteerd, meer dus dan vroeger al het geval was. Er wordt nu vaker geprobeerd de jongere met andere sancties te corrigeren: verplichte behandelingen in het kader van voorwaardelijke jeugddetentie en voorwaardelijke pij. Daar is de laatste jaren de GBM bijgekomen. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar is eventueel de civielrechtelijke gesloten jeugdzorg een optie. De pij-maatregel kan niet voor alle jongeren worden ontweken. Alternatieve ambulante behandelingen hebben alleen zin als jongeren willen meewerken. Ook voor jongeren met zeer ernstige psychische stoornissen zijn ambulante behandelingen problematisch. Met andere woorden: de motivatie om behandeld te worden moet aanwezig zijn en de behandeling moet mogelijk zijn. Bovendien mag het recidivegevaar niet erg groot zijn. Dit alles leidt ertoe dat per slot van rekening alleen jongeren een pij-advies krijgen, die ofwel als onbehandelbaar worden beschouwd, ofwel uitbehandeld zijn of elke vorm van medewerking weigeren, ofwel een ernstige psychische stoornis hebben waarvoor een gesloten setting voor een psychiatrische behandeling noodzakelijk is. Gechargeerd: jongeren zonder ernstige psychische stoornis die als nog behandelbaar worden gezien, krijgen geen pijmaatregel. Het is deze combinatie van factoren die er toe heeft geleid dat de instroom in de pij-maatregel vanaf 2005 is gedaald. Werd vroeger het hulpverleningscriterium als vraag betrokken op de jongere is voor deze specifieke jongere de pij in het belang van zijn ontwikkeling tegenwoordig wordt de vraag primair betrokken op de maatregel zelf: is deze specifieke maatregel überhaupt in het belang van een jongere, mede gezien de alternatieven. Omdat professionals hier tegenwoordig meer aan twijfelen, keert het derde criterium zich in feite tegen de maatregel zelf. Ontwikkeling van het aantal aanvragen van Pro Justitia onderzoek en pij-adviezen Op basis van de interviews kunnen we als belangrijkste conclusie trekken dat het vooral de veranderde houding van de professionals tegenover de pij-maatregel is die de afname van het aantal opleggingen van de pij-maatregel heeft veroorzaakt, waarbij externe factoren een belangrijke rol speelden. Als deze conclusie juist is, zou dit niet alleen weerspiegeld moeten worden in een daling van het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken (waarbij op een mogelijke pij wordt geanticipeerd) maar vooral in een daling van het aantal pij-adviezen. In de adviezen wordt immers impliciet de pij-maatregel geëvalueerd op basis van inhoudelijke overwegingen en verwachte effectiviteit. Om deze conclusies te toetsen, zijn cijfers van het NIFP opgevraagd over de ontwikkeling van het aantal onderzoeksaanvragen en pij-adviezen vanaf In grafiek I vergelijken we de ontwikkeling van het totaal aantal rapportages Pro Justitia, het aantal dubbelrapportages, het 10

12 aantal pij-adviezen en het aantal daadwerkelijk opgelegde pij-maatregelen. Alle aantallen zijn weergegeven als indexcijfer waarbij het aantal in 2005 op 100 is gesteld. De lijnen geven dus de relatieve veranderingen weer van het aantal ten opzichte van Grafiek I: ontwikkeling van het totaal aantal rapportages PJ, dubbelrapportages, pijadviezen en pij-opleggingen, uitgedrukt als index (2005=100) We zien een lichte daling van het totaal aantal rapportages PJ in de periode Het aantal rapportages van dubbelonderzoeken daalt in die periode echter sterker. Dit weerspiegelt een relatieve daling van het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken PJ. Bovendien zien we het aantal pij-adviezen nog sterker dalen dan het aantal dubbelrapportages. Nu kan een pijadvies alleen worden gegeven op basis van een dubbelonderzoek, dus het aantal pij-adviezen zal moeten dalen als het aantal dubbelonderzoeken daalt. De in verhouding nog sterkere daling van het aantal pij-adviezen impliceert dat ook het deel van de dubbelonderzoeken dat in een pij-advies resulteert, daalt. Verder zien we dat het aantal pij-opleggingen de ontwikkeling van het aantal pij-adviezen nauw volgt. We constateerden al eerder dat het aantal pij-opleggingen vanaf 2009 stabiliseert. We zien nu dat dit hand in hand gaat met een stabilisatie van het aantal aanvragen voor dubbelonderzoek en het aantal pij-adviezen. De cijfers bevestigen exact de conclusies die op basis van de interviews konden worden getrokken: de daling van het aantal pij-opleggingen is vooral veroorzaakt door een verandering in de houding van de professionals bij de Raad en het NIFP en van de rapporteurs 11

13 PJ. Het zijn immers vooral de professionals bij de Raad en het NIFP die bepalen of er een dubbelonderzoek wordt aangevraagd en het zijn de rapporteurs die de adviezen geven. Precies in de periode dat de daling van het aantal pij-opleggingen plaatsvindt, zien we een terugloop van het aantal aanvragen voor dubbelonderzoeken en een nog sterkere daling van het aantal pij-adviezen in de rapportages PJ. En wanneer na 2008 het aantal pij-opleggingen stabiliseert, zien we tevens een stabilisatie van het aantal dubbelonderzoeken en pij-adviezen. Het negatieve imago van de JJI en de komst van alternatieve behandelmethoden lijken, naast een autonome verandering in de opvattingen van de professionals over de beste wijze van behandelen, hierbij een belangrijke rol te hebben gespeeld. In die zin is de houding van de professionals grotendeels een intermediaire variabele. 12

14 1. Inleiding In het kader van het WODC onderzoeksprogramma pij-maatregel rees aandacht voor de daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel na In verschillende publicaties is deze daling geconstateerd en is er naar oorzaken gezocht. 3 Sommige mogelijke oorzaken lijken plausibel, zoals de komst van nieuwe alternatieven voor de pij-maatregel: de Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) en de nieuwe separate Jeugdzorg plus of de slechte naam die de JJI s in het vorige decennium kregen. Het mechanisme echter hoe deze alternatieven of factoren in de praktijk het aantal pij-opleggingen beïnvloedden, is onduidelijk en daardoor behouden genoemde verklaringen een speculatief karakter. Teneinde dit mechanisme achter de daling van de oplegging van de pij-maatregel op te helderen, besloot het WODC het besluitvormingsproces van de actoren die betrokken zijn bij het adviseren en eisen van de pij-maatregel te laten onderzoeken. Actoren die participeren in de besluitvorming voorafgaande aan de terechtzitting zijn het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en het Bureau Jeugdzorg/Jeugdreclassering. Uiteindelijk wordt de bedoelde daling gerealiseerd door een verandering van de besluitvorming van deze actoren, hetzij als gevolg van externe factoren, hetzij door een verandering in de houding en opstelling van hen zelf, hetzij door een combinatie van beide. Natuurlijk moet ook de eventueel veranderde opstelling van de rechters tegenover de pij-maatregel hierbij worden betrokken. Dit viel echter buiten het bestek van dit onderzoek en was elders onderwerp van onderzoek. 4 De vraagstelling die aanvankelijk ten grondslag lag aan dit onderzoek, richtte zich in het bijzonder op de rol van de komst van de Jeugdzorg plus. Tussen 2005 en 2010 werden, eerst mondjesmaat, jongeren die op strafrechtelijke- en civielrechtelijk titel in de JJI s verbleven, gescheiden; een scheiding die in januari 2010 volledig was. Dit leek een voor de hand liggende verklaring voor de parallel daaraan dalende instroom van jongeren met een pijmaatregel. Na de deskresearch en een aantal voorbereidende gesprekken met deskundigen bleek al snel dat de komst van de Jeugdzorg plus hooguit één van factoren kon zijn van de daling. Vanaf dat moment verbreedde de vraagstelling van het onderzoek: welke oorzaken zijn denkbaar en wat is het effect van elk daarvan op de besluitvorming, respectievelijk het adviseren en eisen van de pij-maatregel. Een van de mogelijke externe oorzaken voor een daling van het aantal pij-opleggingen is een daling van het aanbod van ernstige delicten die tot een pij-maatregel kunnen leiden. Hoewel dit aspect wel wordt aangestipt in het onderzoek, kunnen hierover alleen conclusies worden getrokken op basis van een breed kwantitatief onderzoek waarin ook cijfers over aangiftes en opsporing worden meegenomen. Dit viel buiten het bestek van het onderzoek. Het onderzoek is in eerste instantie gebaseerd op kwalitatieve informatie. Er zijn zeer uitvoerige interviews gehouden met officieren van justitie en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming (Raad) en het NIFP in de arrondissementen van de vier grote steden: 2 Als over de pij-maatregel wordt gesproken wordt daar altijd de onvoorwaardelijke pij-maatregel mee bedoeld, tenzij anders aangegeven. 3 Minister van Justitie (2010); Bruning e.a. (2011); Verberk en Ten Berge (2010); Sonnenschein e.a.(2010). 4 Verberk en Ten Berge (2010), Bruning e.a. (2011). 13

15 Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. 5 Het doel hiervan is inzicht te verkrijgen van de praktijk van de besluitvorming op basis van de percepties en ervaringen van de deelnemers. De formele stappen in de rechtsgang vormen daarbij de leidraad maar zijn zelf geen onderwerp van onderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt van kwantitatieve data. De belangrijkste hiervan zijn gegevens van het NIFP over de rapportages Pro Justitia. Het hoofddoel hiervan was een empirische toets te verkrijgen van de conclusies die op basis van de interviews werden getrokken. De kwantitatieve data blijken volledig consistent te zijn met de conclusies op basis van de interviews en vormen een krachtige ondersteuning hiervan. Na het hoofdstuk over de vraagstelling en het kader, volgt in hoofdstuk 3 de aanpak van het onderzoek. In de rapportage van de resultaten van het onderzoek beginnen we in 4.2 met een nadere beschouwing van de daling van het aantal opleggingen van de pij-maatregel: voor welk fenomeen zoeken we nu precies een verklaring. Daaruit blijkt dat er sprake is van een kortstondige daling in de periode Vervolgens wordt in 4.3 een beschrijving gegeven van de besluitvorming in het traject dat een jongere doorloopt die mogelijk een pijmaatregel krijgt opgelegd. Dit is een noodzakelijke stap in de analyse omdat dit de aanknopingspunten oplevert voor de mogelijke invloed van externe factoren en een mogelijk veranderde houding van de betrokken actoren. Het proces bevat een vijftal besluiten die cruciaal zijn bij de kans van een jongere op een pij-maatregel. Deze leveren reeds een vingerwijzing op naar de mogelijke verklaringen van de daling. Vervolgens gaan we in 4.4 van een achttal externe factoren na in hoeverre deze de besluitvorming in het verleden hebben beïnvloed. Hierbij komen ook de effecten van deze factoren op de houding van het OM en de professionals bij de Raad en het NIFP en de rapporteurs Pro Justitia. We laten de respondenten hierbij uitvoerig aan het woord. We zullen zien dat er een scherp beeld ontstaat van de oorzaken van de daling van de pij-opleggingen. De houding van de professionals gedragsdeskundigen, psychiaters blijkt hierbij doorslaggevend. Hierbij spelen niet alleen de externe factoren een rol: er is tevens sprake van een autonome verandering van hun opstelling. Het heeft te maken met de professionele beantwoording van de vraag wat een goede en effectieve behandeling is van jongeren die wettelijk gezien in aanmerking zouden kunnen komen voor een pij-maatregel. Hiervan doen we verslag in 4.5. Vervolgens confronteren we in 4.6 de conclusies met de ontwikkeling van het aantal en aard van de rapportages Pro Justitia en de adviezen die deze bevatten in de relevante periode. We zien hierin trends die volledig consistent zijn met het op basis van de interviews tot stand gekomen beeld. De conclusies volgen in hoofdstuk 5. Tot slot merken we op dat dit onderzoek niet is gericht op wet- en regelgeving. Het juridisch kader wordt globaal geschetst, maar juridische vragen blijven hier buiten beschouwing. 5 G4 arrondissementen. 14

Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging

Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging Advies 4 juli 2011 Voorlopige hechtenis maar dan anders Verkenning van alternatieven in

Nadere informatie

10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen

10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen 10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen 10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen Datum december 2008 Dr. E.F.J.M. Brand Dr. A.A. van den Hurk Informatieanalyse en Documentatie 1 2 Colofon

Nadere informatie

Naar een tweefasenproces?

Naar een tweefasenproces? Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte prof. mr. dr. B.F. Keulen mr. dr. drs. A.A. van Dijk mr. dr. E.

Nadere informatie

15 jaar PIJ-ers in beeld. Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010

15 jaar PIJ-ers in beeld. Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010 15 jaar PIJ-ers in beeld Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Analyse, Strategie

Nadere informatie

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 De jeugd een zorg De jeugd een zorg Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 John Stevens Evert Pommer Hetty van Kempen Elke Zeijl Isolde Woittiez Klarita Sadiraj Rob Gilsing Saskia Keuzenkamp Sociaal

Nadere informatie

Jeugdcrimineel. en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen?

Jeugdcrimineel. en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen? Jeugdcrimineel en dan? Bron: H. Wiltschut, Den Engh Hoe worden jeugdcriminelen gestraft en werken deze straffen? Student: M.G. Bos & R. Bottema Profiel: Cultuur en maatschappij School: Comenius College

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon De Harde Kern Aanpak Uitgave MOgroep Admiraal Helfrichlaan 1 Postbus 3332 3502 GH Utrecht telefoon: 030 298 34 34 fax: 030 298 34 37 www.mogroep.nl

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Een paar nachtjes in de cel

Een paar nachtjes in de cel Een paar nachtjes in de cel Het VN-Kinderrechtenverdrag en het voorarrest van minderjarigen in politiecellen Maartje Berger Carrie van der Kroon JEUGDSTRAFRECHT Een paar nachtjes in de cel Het VN-Kinderrechtenverdrag

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L. Orvini LLB C.R.R. Loeve LLB Prof. mr. I. Giesen Ten verzoeke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL - eindrapport - Auteurs: Jeanine Klaver (Regioplan) Joanne van der Leun

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

GEWOGEN DER NEDERLANDEN

GEWOGEN DER NEDERLANDEN PROCUREUR-GENERAAL BESCHIKT EN BIJ DE HOGE RAAD GEWOGEN DER NEDERLANDEN Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen Een rapport van de procureur-generaal

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Reactie op het rapport Toenemend appel,

Reactie op het rapport Toenemend appel, Reactie op het rapport Toenemend appel, een verkennend onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de toename van het aantal beroepszaken ex artikel 69 van de Penitentiaire beginselenwet Reactie

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang Tot het huwelijk gedwongen een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken is een bij

Nadere informatie