Tijdelijke arbeidskrachten in de maatschapsvisserij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijke arbeidskrachten in de maatschapsvisserij"

Transcriptie

1 Tijdelijke arbeidskrachten in de maatschapsvisserij

2

3 Tijdelijke arbeidskrachten in de maatschapsvisserij Ment van der Zwan 1 - Inleiding De maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkander te delen. De partners of maten in de maatschap worden vennoten genoemd. In de zeevisserij, met name in de kottersector, komt de maatschap nog vrij veel voor. Blijkens de Algemene Maatschapsvoorwaarden, die het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij (SFM) op zijn internetpagina s beschikbaar stelt, stelt de scheepseigenaar zijn zeevissersschip ter beschikking van de maatschap die het visserijbedrijf uitoefent met dat schip. Het is belangrijk te onderkennen dat de scheepseigenaar het schip door middel van verhuur blijft exploiteren. De maatschap exploiteert het visserijbedrijf aan boord van een zeevissersschip dat door de eigenaar ervan wordt geëxploiteerd door middel van verhuur. Blijkens het formulier Maatschapsovereenkomst, dat het SFM eveneens beschikbaar stelt, is de scheepseigenaar die een natuurlijke of een rechtspersoon kan zijn zelf ook vennoot in de maatschap. Hij en de schipper zijn ter exploitatie van het visserijbedrijf volgens het formulier ieder zelfstandig bevoegd namens de maatschap verbintenissen aan te gaan die ieder der vennoten binden voor hun maatschapsdeel. Aangezien de maatschap het visserijbedrijf exploiteert, zal de maatschap ook moeten voorzien in de arbeidskracht die voor die exploitatie nodig is. De vennoten zijn doorgaans zelf de arbeidskrachten. Er doen zich echter situaties voor waarin onvoldoende arbeidskracht beschikbaar is. Afgezien van de contractuele mogelijkheid een opstapper te laten werken in de plaats van een afwezige vennoot, zal de maatschap dan op alternatieve wijze moeten voorzien in de benodigde arbeidskracht. Dat kan op verschillende manieren, te weten: a. door wijziging van de maatschapsovereenkomst waarbij een nieuwe vennoot tot de maatschap toetreedt; b. door met een derde een overeenkomst van opdracht aan te gaan; MAKREELKADE 9 - POSTBUS AB IJMUIDEN de sectorraad visserij is een organisatie die namens de sociale partners in de visserij actief is op de gebieden scholing, veiligheid op zee en sociale aangelegenheden ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te amsterdam onder nummer

4 4 c. door met een derde een arbeidsovereenkomst aan te gaan; of d. door een uitzendkracht in te lenen van een uitzendbureau. Op elk van deze mogelijkheden en de consequenties ervan voor de maatschap gaan wij in het navolgende nader in. Aangezien buitenlandse vissers in toenemende mate op de Nederlandse vloot verschijnen, besteden wij ook aan hun bijzondere posities aandacht. Volledigheid streven wij echter niet na. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de scheepseigenaar en de maatschap zelf zich steeds op de hoogte te (laten) stellen van toepasselijke wet- & regelgeving en deze na te leven. De term EU +, die in deze notitie op verschillende plaatsen wordt gebruikt, omvat de lidstaten van de Europese Unie (EU), alsmede IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. 2 - Wijziging van de maatschapsovereenkomst Tot wijziging van de maatschapsovereenkomst zal over het algemeen pas worden overgegaan als het gaat om een arbeidskracht die voor de nog resterende looptijd van de overeenkomst toetreedt. Gaat het om een kortere tijdsduur dan houdt zijn vertrek namelijk in, dat de maatschapsovereenkomst eindigt en tussen de overblijvende vennoten een nieuwe overeenkomst gesloten moet worden. Gelet op de consequenties van de andere alternatieven verdient het echter aanbeveling dit alternatief niet op voorhand af te wijzen. Vooral buitenlandse vissers zullen niet vertrouwd zijn met de maatschap. Deze vissers zullen zich wellicht niet realiseren welke rechten en plichten de maatschap voor hen met zich meebrengt. Goede voorlichting is daarom een eerste vereiste, al was het alleen maar om conflicten te voorkomen. Enkele aandachtspunten zijn: 1 Vennoten in een maatschap worden niet als werknemer aangemerkt in de zin van het arbeidsrecht en hebben daardoor niet de arbeidsrechtelijke bescherming die visser-werknemers hebben. 1 Het inkomen van een maatschapsvisser bestaat, bijvoorbeeld, in plaats van loon uit een aandeel in de opbrengst van de vangst nadat daarop bepaalde exploitatiekosten in mindering zijn gebracht. Als de vangsten tegenvallen zijn er soms zelfs geen inkomsten. Er bestaat geen recht op een minimum- of garantieloon Vooropgesteld dat de maatschap niet feitelijk een arbeidsovereenkomst is doordat de vissers feitelijk in gezagsverhouding tot de scheepseigenaar persoonlijk arbeid verrichten, zij dat gedurende een zekere tijd doen, en zij als tegenprestatie loon ontvangen. 2. Het schijnt overigens voor te komen dat de scheepseigenaar de bemanningsleden desondanks, mondeling of schriftelijk, toch een garantieloon toezegt. De achtergronden daarvan zijn begrijpelijk, maar het is de vraag of bij zulke afspraken of gebruiken nog wel sprake is van een maatschapsovereenkomst. De kans is vrij groot dat de maatschapsovereenkomst dan feitelijk een arbeidsovereenkomst is. Binnen de maatschapsovereenkomst zou het wel zo kunnen zijn, dat de vennoten ten laste van de

5 2 Onderdanen van landen buiten de EU + mogen niet zonder meer in Nederland werken. In de uitoefening van zijn ambt, beroep of bedrijf mag op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) niemand bedoelde vreemdelingen arbeid laten verrichten zonder voor hen over een werkvergunning 3 te beschikken. Het voorgaande zou betekenen dat de zelfstandige beroepsuitoefening weliswaar met een verblijfsvergunning, maar zonder werkvergunning is toegestaan. Het is echter zo, dat de schipper aan boord van een zeevissersschip op grond van zijn gezagvoerderschap aangemerkt zou kunnen worden als degene die de andere vissers aan boord arbeid laat verrichten. In dat geval zou de schipper voor vreemdelingen aan boord van zijn schip die in Nederland werken een werkvergunning moeten hebben. Alleen al vanwege de zeer hoge boetes die op overtreding van de Wav staan, zou één en ander nader moeten worden onderzocht. De sectorraad heeft voor zulk onderzoek vooralsnog geen middelen. Voor de toepassing van deze regels wordt onder Nederland verstaan: a. Het Nederlandse grondgebied in Europa; b. de binnenwateren en de zeehavens die in dat grondgebied gelegen zijn; en c. de territoriale zee van twaalf zeemijlen die aan dat grondgebied grenst (zie Bijlage I 4 ). Zie verder 7, Wet arbeid vreemdelingen, hieronder. 3 Voor de maatschapsvisserij gelden aan boord vooralsnog geen wettelijk voorgeschreven maximale arbeidstijden of minimale rusttijden. Wel dient de schipper er voor te zorgen, dat de bemanningsleden die wachtlopen of de uitkijk houden voldoende zijn uitgerust voor het vervullen van hun taken. 4 Sociale verzekeringen vormen een belangrijk aandachtspunt. Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel bestaat grofweg uit werknemersverzekeringen tegen de geldelijke gevolgen van ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, en volksverzekeringen die onder andere in ouderdomspensioen, kinderbijslag en vergoeding van ziektekosten (medische zorg) voorzien. 5 EU + -burgers, die als maatschapsvennoot aan boord van Nederlandse zeevissersschepen werken, vallen ongeacht hun woonland onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel omdat zij onder het stelsel vallen van de lidstaat waarin zij werken terwijl personen die op EU-zeevissersschepen werken beschouwd wormaatschap vaste voorschotten ontvangen, die bij de afrekening worden verrekend met hun aandelen in de opbrengst van het visserijbedrijf dat zij in gemeenschap exploiteren. De scheepseigenaar zou bij het financieren van deze voorschotten de rol van kredietverlener kunnen vervullen. 3. Een werkvergunning is een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en werkzaamheden (zie Wet arbeid vreemdelingen, artikel 1, aanhef en onderdelen e en h). 4. Het kaartje laat meteen ook zien hoe klein het gebied is waarin we nog maar mogen vissen als Nederland uit de Europese Unie zou stappen...

6 den als personen die in de vlagstaat werken (zie artikel 11, leden 1, 3a en 4, van Verordening (EG) 883/2004). 5 Niet-EU + -burgers, die aan boord van Nederlandse zeevissersschepen werken, vallen onder het socialezekerheidsstelsel van hun woonland, tenzij Nederland met het woonland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten waaruit de toepasselijkheid van het Nederlandse stelsel volgt. Per woonland buiten de EU + zal dus moeten worden nagegaan welke regels gelden. 5 De Nederlandse werknemersverzekeringen gelden alleen voor personen die werknemer zijn of als werknemer worden aangemerkt. Met uitzondering van de vennoot-eigenaars worden maatschapsvissers voor de toepassing van de Nederlandse werknemersverzekeringen als werknemer aangemerkt (zie o.a. artikel 4, lid 1, aanhef en onderdeel f, van de Ziektewet). Vennoot-eigenaren worden als hun werkgever aangemerkt (zie o.a. artikel 10, aanhef en ten eerste, van de Ziektewet). Zie evenwel de onderdelen 10 en 11 van deze paragraaf hierna. De Nederlandse volksverzekeringen gelden voor alle vissers die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen. 6 Degenen, werknemers èn zelfstandigen, die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen, zijn ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht verzekerd tegen kosten van medische zorg ( zorgverzekering ). Dit brengt met zich mee dat zij verplicht zijn een basiszorgverzekering af te sluiten bij een particuliere zorgverzekeraar. Dit geldt dus ook voor buitenlandse vissers die onder het Nederlandse stelsel vallen. 7 Voor de sociale zekerheid moet premie worden betaald. De Belastingdienst int de premies voor zowel de werknemers- als de volksverzekeringen. De premies voor de werknemersverzekeringen int de Belastingdienst via de (fictieve) werkgever. In de maatschapsvisserij is dat dus de vennoot-eigenaar. De premies voor de volksverzekeringen int de Belastingdienst door middel van een (voorlopige) Aanslag Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen en een (voorlopige) Aanslag Zorgverzekeringswet 6 bij de vennoten zelf. Zij zijn verplicht daartoe eerst aangifte te doen. Voorlopige aanslagen worden ambtshalve opgelegd. Voor de zorgverzekering moeten de verzekerden ook een basispremie betalen aan de particuliere zorgverzekeraar bij wie zij het wettelijke basispakket hebben verzekerd Overigens bestaat de mogelijkheid dat lidstaten onderling afspreken dat hun onderdanen gedurende een zekere tijd onder het stelsel van het woonland blijven vallen. Als Nederland dat doet, gelden de afspraken dienaangaande meestel voor maximaal vijf jaar. 6. De premie voor de Zorgverzekeringswet bestaat uit twee delen, namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage die door de Belastingdienst wordt geïnd en de basispremie die aan de particuliere zorgverzekeraar moet worden betaald.

7 8 Ten behoeve van de premievaststelling en -afdracht voor de werknemersverzekeringen is de (fictieve) werkgever in casu de vennoot-eigenaar wettelijk verplicht een loonadministratie te voeren die aan wettelijke eisen voldoet, periodiek loonaangifte te doen bij en premies af te dragen aan de Belastingdienst. 9 Degene die voor een uitkering of een voorziening onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in aanmerking meent te komen, moet zijn aanvraag indienen bij het aangewezen uitvoeringsorgaan. Voor de werknemersverzekeringen is dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en voor volksverzekeringen de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor medische zorg kan men gewoon naar een zorgverlener (huisarts, ziekenhuis, &c) gaan, waarbij wel rekening gehouden moet worden met wat de zorgpolis daarover bepaalt. 10 De Nederlandse werknemersverzekeringswetten bieden maatschapsvissers de mogelijkheid ervoor te kiezen niet onder deze wetten verzekerd te zijn, echter op voorwaarde dat zij tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid (ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid) verzekerd zijn bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij (SFM). Zij zijn dan niet tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid verzekerd. Deze mogelijkheid bestaat niet voor de volksverzekeringen. Het SFM stelt als voorwaarde voor verzekering dat alle vennoten van de maatschap als verzekerden onder de polis worden gebracht, dus ook de tijdelijke en de buitenlandse vennoten. Het maakt daarbij niet uit of de buitenlandse vennoten nu wel of niet onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen. Deze voorwaarde brengt met zich mee, dat alle vennoten van de maatschap, die niet tevens eigenaar zijn, hetzij vallen onder de werknemersverzekeringen (met uitzondering van degenen die niet onder het Nederlandse stelsel vallen), hetzij verzekerd zijn bij het SFM. Een tussenweg, waarbij de éen wel en de ander niet onder de werknemersverzekeringen valt, is dus niet mogelijk. Het SFM stelt bovendien als voorwaarde dat alle vennoten een zorgverzekering hebben Uit de SFM-verzekering van alle vennoten vloeit voort, dat de vennooteigenaar ten aanzien van de andere vennoten geen loonadministratie behoeft te voeren, geen loonaangifte behoeft te doen bij en geen premies behoeft af te dragen aan de Belastingdienst. 12 Het is van belang te onderkennen, dat, daar waar de socialezekerheidsbescherming tekort schiet of ontbreekt, vissers, die door een arbeidsongeval of beroepsziekte getroffen worden en daardoor hun inkomen verliezen, wegen 7 7. Wij vragen ons af of dit nog wel een redelijke voorwaarde is nu Nederland de verplichte zorgverzekering kent voor iedereen die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel valt en zorgverzekeraars hoogstwaarschijnlijk geen particuliere zorgverzekeringen (meer) kennen ten behoeve van degenen die daaronder niet vallen. Het SFM zou hier nader onderzoek naar moeten doen.

8 zullen (moeten) zoeken ter compensatie van de schade die zij lijden. Dat zullen gedupeerde nabestaanden ook (moeten) doen als een visser komt te overlijden door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. De vennoot-eigenaar en de maatschap zullen dan al snel aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom van belang dat zij beide voldoende dekking hebben onder een zogenaamde protection and indemnity (P&I) verzekering en aan de voorwaarden van de verzekering voldoen. 13 De vennoten die in Nederland wonen 8, zullen in beginsel in Nederland belastingplichtig zijn en aan de Belastingdienst inkomstenbelasting moeten afdragen nadat zij de verplichte aangifte van hun inkomsten hebben gedaan. Zij zijn er zelf verantwoordelijk voor en niet de vennoot-eigenaar voor hen. De Belastingdienst kan ambtshalve voorlopige aanslagen opleggen. Als een vennoot niet in Nederland woonachtig is, gelden bijzondere belastingregels die kunnen afhangen van een eventueel door Nederland met het woonland gesloten belastingverdrag. Voor de toepassing van die regels wordt onder Nederland verstaan: a. het Nederlandse grondgebied in Europa; b. de binnenwateren en de zeehavens die in dat grondgebied gelegen zijn; c. de territoriale zee van twaalf zeemijlen die aan dat grondgebied grenst; en d. de Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) waarvan de grenzen samenvallen met de grens van de Nederlandse territoriale zee en de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat (zie Bijlage I). Voor toepassing van fiscale wet- & regelgeving is Nederland voor zeevissers dus heel wat groter dan voor toepassing van de Wav en de meeste andere Nederlandse wet- & regelgeving. In Bijlage II is een schema opgenomen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke belastingregels in welke situaties moeten worden toegepast. Hoewel het schema is opgesteld voor visser-werknemers, kan het mutatis mutandis ook worden gehanteerd door vennoten in een maatschap die verantwoordelijk zijn voor hun eigen belastingbetaling. Het schema dient echter slechts ter illustratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De sectorraad draagt er geen verantwoordelijkheid voor en wijst elke aansprakelijkheid af. De vennoten die het betreft doen er verstandig aan hun bevindingen of die van een door hen ingeschakelde fiscalist steeds aan de Belastingdienst voor te leggen Waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Voor de toepassing van deze regel worden schepen welke in Nederland hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Nederland beschouwd. Zie artikel 4, leden 1 en 2, van de Alemene wet inzake rijksbelastingen. Heeft de visser een woonadres aan de wal? Keert hij naar dat adres terug als hij verlof heeft? Heeft hij een gezin dat op dat adres woont? &c.

9 14 Degene die bemiddelt bij de (tijdelijke) toetreding van een visser tot een maatschap doet er verstandig aan zoveel mogelijk te voldoen aan Hoofdstuk 2 (Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart) van het Besluit aanspraken van zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart (Besluit aanspraken). Maatschappen zouden geen zaken moeten doen met arbeidsbemiddelaars in binnen- of buitenland die dat niet doen Overeenkomst van opdracht Met een zelfstandig visser kan in beginsel een overeenkomst van opdracht worden gesloten. Het is echter de vraag of zo n overeenkomst houdbaar zal blijken te zijn binnen de verhoudingen aan boord. De kans is namelijk groot dat een overeenkomst van opdracht feitelijk een arbeidsovereenkomst is, waarbij de zogenaamd zelfstandige visser in een gezagsverhouding staat tot de maatschap. Op de consequenties daarvan wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 4 - Arbeidsovereenkomst Het (feitelijk) aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft voor de maatschap verstrekkende gevolgen. De maatschap wordt daarmee namelijk civielrechtelijk werkgever, hetgeen inhoudt, dat zij bepalingen van Boek 7, Titel 10, van het Burgerlijk Wetboek (BW) jegens de visser-werknemer moet nakomen. Voor de zeevisserij geldt dan ook nog in het bijzonder Afdeling 12A (De zeevarende in de zeevisserij) ervan waarin onder andere verschillende onderdelen van Afdeling 12 (Bijzondere bepalingen terzake van de zee-arbeidsovereenkomst) op de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij van toepassing worden verklaard. 9 Daar blijft het echter niet bij, want de maatschap zal tevens als werkgever in de zin van de sociale werknemersverzekeringen worden aangemerkt en als inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en voor de premieheffing sociale volksverzekeringen. In het kader van deze notitie voert het te ver om op alle aspecten van het werkgeverschap in te gaan. Wij beperken ons hierna tot enkele bijzonderheden. 1 Voor niet-eu + -burgers en voor onderdanen van Kroatië moet een werkgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) over een werkvergunning Een vrij goed overzicht wordt gegeven in het handboek Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht (Asser Serie), Deel 7-V, Bijzondere overeenkomsten, Arbeidsovereenkomst, Kluwer, Deventer, Tweede druk (2012), ISBN Een werkvergunning is een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en werkzaamheden (zie Wet arbeid vreemdelingen, artikel 1, aanhef en onderdelen e en h).

10 beschikken als hij hen in Nederland arbeid laat verrichten. Tot Nederland behoren: a. het Nederlandse grondgebied in Europa; b. de binnenwateren en zeehavens die in dat grondgebied liggen; en c. de territoriale zee van twaalf zeemijlen die aan dat grondgebied grenst (zie Bijlage I). Op overtreding van deze regel staat een fikse bestuurlijke boete ( per vreemdeling per overtreding). Zie verder de 7, Wet arbeid vreemdelingen, hieronder. 2 De zee-arbeidsovereenkomst moet een geschrift zijn waarin een aantal voorgeschreven bepalingen moet zijn opgenomen (zie artikel 7:699 BW). 3 De visser-werknemer heeft voor rekening van de werkgever in een aantal gevallen recht op repatriëring naar een voorgeschreven of overeengekomen plaats van bestemming (zie artikel 7:718 BW). 4 De visser-werknemer heeft recht op een garantieloon (zie artikel 7:741 BW) en in veel gevallen ten minste op het Nederlandse wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag. Op overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wmm) staat een bestuurlijke boete van De visser-werknemer heeft bij werkverzuim wegens ziekte recht op doorbetaling van loon (zie de artikelen 7:629, 7:734 en 7:734b BW). Voor degene die onder de Nederlandse werknemersverzekeringen valt (zie onderdeel 4 van 2 en onderdeel 10 van deze paragraaf hierna), is dat gedurende maximaal 104 weken 70% van het loon. 11 De werkgever moet voor deze visser-werknemers allerlei maatregelen nemen die gericht zijn op reïntegratie en voorkoming van langdurige arbeidsongeschiktheid (zie artikel 7:629 BW). De loondoorbetalingsverplichting wordt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verlengd als de werkgever dat onvoldoende doet. Voor EU + -burgers die niet onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen, gelden de regels van het woonland Voor deelvissers in loondienst gaat het om het gemiddelde loon over de twaalf maanden voorafgaande aan de eerste ziektedag. Voor 2014 bedraagt de uitkeringsgrondslag bovendien maximaal 988,73 bruto per week, hetgeen een maximale uitkering van 692,11 bruto per week oplevert. 12. Op grond van artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) 883/2004 blijft een werknemer in de zeevisserij in zijn woonland sociaal verzekerd als zijn loon wordt betaald door een (rechts-) persoon die in het woonland van de visser zijn domicilie heeft. Het gaat daarbij om in rechte af te dwingen betaling door die (rechts-) persoon. De arbeidsovereenkomst van de visser-werknemer moet daar derhalve iets over regelen.

11 Een niet-eu + -burger die niet onder de Nederlandse werknemersverzekeringen valt, heeft bij ziekte recht op maximaal 52 weken 80% van het loon 13. Zie ook onderdeel 11 van deze paragraaf. 6 De visser-werknemer die a. een niet-eu + -burger is, b. niet onder de Nederlandse werknemersverzekeringen valt, en c. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte (zie artikel 4 van het Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart (Besluit aanspraken)), heeft na ommekomst van 52 weken, bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid, ongeacht eventuele aansprakelijkheid van de werkgever, recht op in tijdsduur en hoogte beperkte vervolguitkering en op medische zorg (zie de artikelen 7:734d 734m BW). Bij overlijden van deze visser-werknemer als gevolg van het arbeidsongeval of de beroepsziekte hebben zijn nabestaanden recht op overlijdensuitkering. De werkgever in casu de maatschap is ter waarborging van deze aanspraken jegens hem van rechtswege aangesloten bij de Vereniging Zee-risico 1967 te Amsterdam en moet de benodigde (loon-) informatie leveren en bijdragen in de over alle leden omgeslagen kosten van de regeling die de vereniging in stand houdt (zie artikel 7:734k BW) Aan boord en bij achterlating om medische redenen buiten zijn woonland heeft de visser-werknemer voor rekening van de werkgever recht op behoorlijke medische zorg (zie o.a. artikel 7:734a BW). 8 Degene die als scheepsbeheerder 15 wordt aangemerkt is voor een flink aantal van de civielrechtelijke werkgeversverplichtingen, waaronder de betaling van het loon, aansprakelijk (zie artikel 7:738 BW) Voor deelvissers gaat het om het gemiddelde loon over de twaalf maanden voorafgaande aan de eerste ziektedag. Voor 2014 bedraagt de uitkeringsgrondslag bovendien maximaal 988,73 bruto per week, hetgeen een maximale uitkering van 692,11 bruto per week oplevert. 14. Een werkgever met visser-werknemers die onder deze categorie vallen moet zich spontaan bij de Vereniging Zee-risico 1967 aanmelden. Dat kan op per Scheepsbeheerder is de eigenaar of de rompbevrachter van een schip, [...] of indien het een vissersvaartuig betreft, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de eigenaar de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het vissersvaartuig heeft overgedragen (zie artikel 1, aanhef en onderdeel l, van de Wet zeevarenden). Het is vooralsnog de vraag op wèlke exploitatie van het vissersvaartuig in deze definitie wordt gedoeld. Voor de hand ligt de exploitatie van het visserijbedrijf omdat dáárin de arbeidskrachten worden ingezet op wie de Wet zeevarenden ziet. De maatschap zou dan de scheepsbeheerder zijn. Over deze vraag is nog een dialoog met de overheid gaande in het kader van de voorgenomen ratificatie en implementatie van de Work in Fishing Convention, 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO). In deze discussie speelt eveneens de vraag of de maatschap als rompbevrachter moet worden aangemerkt ook al wordt het gebruik van het schip niet doormiddel van een charterparty geregeld, maar door middel van de maatschapsovereenkomst.

12 9 De schipper moet het werk van de visser-werknemer zodanig organiseren dat deze voldoende rust krijgt. In elke 24 uur moet de visser-werknemer ten minste tien uur rust genieten. Deze dagelijkse rust mag over niet meer dan twee aaneengesloten perioden worden verdeeld, waarbij één van de twee perioden ten minste zes uren moet beslaan De visser-werknemer die EU + -burger is, is in beginsel wettelijk verplicht verzekerd onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel en voor hem moeten socialezekerheidspremies worden afgedragen aan de Belastingdienst (zie artikel 11, leden 1, 3a en 4, van Verordening (EG) 883/2004). De werkgever is o.a. verplicht hiertoe een loonadministratie te voeren en periodiek loonaangifte te doen. Zie ook 2, Wijziging van de maatschapsovereenkomst, onderdeel De socialezekerheidsbescherming van niet-eu + -burgers, werkzaam aan boord van Nederlandse zeevissersschepen, is afhankelijk van mogelijk door Nederland met het woonland afgesloten socialezekerheidsverdragen. Voor zover deze verdragen geen onderworpenheid aan het Nederlandse stelsel opleveren, zijn van belang de hierboven genoemde artikelen 7:734d 734m van het BW ten aanzien van uitkering bij ziekte/arbeidsongeschiktheid/overlijden. Zie ook 2, Wijziging van de maatschapsovereenkomst, onderdeel Degenen, zowel werknemers als zelfstandigen, die onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel vallen, zijn wettelijk verplicht bij een particuliere zorgverzekeraar een basisverzekering tegen medische-zorgkosten af te sluiten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). 17 Dat geldt niet alleen voor degenen die in Nederland wonen; ook EU + - en niet-eu + -burgers die elders wonen maar wel onder het Nederlandse stelsel vallen, hebben deze verplichting. 13 Degene die voor een uitkering of een voorziening onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in aanmerking meent te komen, moet zijn aanvraag indienen bij het aangewezen uitvoeringsorgaan. Voor de werknemersverzekeringen is dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en voor volksverzekeringen de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor medische zorg kan men gewoon naar een zorgverlener (huisarts, ziekenhuis, &c) gaan, waarbij wel rekening gehouden moet worden met wat de zorgpolis daarover bepaalt Er is EU wetgeving in de maak die regelt dat zodra er een visser-werknemer aan boord werkt deze regels voor minimale rusttijden ook gelden voor de zelfstandige vissers aan boord. 17. Ten behoeve van zeevarenden en zeevissers voert de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid het AZVZ-label, dat is voortgekomen is uit het Algemeen Ziekenfonds Voor Zeelieden. Onder het AZVZ-label krijgen zeevissers een collectieviteitskorten en kunnen zij tevens zeer een zeer uitgebreide aanvullende verzekering tegen een aantrekkelijke premie afsluiten. Meer informatie is verkrijgbaar op de internetpagina s (www.scheepvaartnet.nl) van de Stichting Scheepvaart te Amsterdam.

13 14 De visser-werknemer die in Nederland woont 18, zal in beginsel in Nederland belastingplichtig zijn en de werkgever zal als inhoudingsplichtige loonbelasting (loonheffing) op het loon moeten inhouden en deze moeten afdragen aan de Belastingdienst. Als de visser-werknemer niet in Nederland woonachtig is, gelden bijzondere regels die kunnen afhangen van een eventueel door Nederland met het woonland gesloten belastingverdrag. Voor de toepassing van die regels wordt onder Nederland verstaan: a. het Nederlandse grondgebied in Europa; b. de binnenwateren en de zeehavens die in dat grondgebied gelegen zijn; c. de territoriale zee van twaalf zeemijlen die aan dat grondgebied grenst; en d. de Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) waarvan de grenzen samenvallen met de grens van de Nederlandse territoriale zee en de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat (zie Bijlage I). Voor toepassing van fiscale wet- & regelgeving is Nederland voor zeevissers dus heel wat groter dan voor toepassing van de Wav en de meeste andere Nederlandse wet- & regelgeving. Werkgevers dienen zich er, vooral ten aanzien van buitenlandse vissers, steeds van te vergewissen welke (inkomsten- en/of loon-) belastingregels op de betreffende situatie van toepassing zijn. Daarbij is het van belang te onderkennen, dat zeevissersschepen doorgaans niet als zeeschepen in het international verkeer/transport worden aangemerkt en zeevisserijondernemingen doorgaans niet als (zee-) scheepvaartondernemingen. In Bijlage II is een schema opgenomen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke belastingregels in welke situaties moeten worden toegepast. Het schema dient echter slechts ter illustratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De sectorraad draagt er geen verantwoordelijkheid voor en wijst elke aansprakelijkheid af. Maatschappen doen er verstandig aan hun bevindingen of die van een door hen ingeschakelde fiscalist steeds aan de Belastingdienst voor te leggen. 15 Degene die bemiddelt bij het totstandkomen van de arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de toepasselijke onderdelen van Hoofdstuk 2 (Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart) van het Besluit aanspraken. Maatschappen zouden geen zaken moeten doen met arbeidsbemiddelaars in binnen- of buitenland die daaraan niet voldoen Waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Voor de toepassing van deze regel worden schepen welke in Nederland hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Nederland beschouwd. Zie artikel 4, leden 1 en 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Heeft de visser een woonadres aan de wal? Keert hij naar dat adres terug als hij verlof heeft? Heeft hij een gezin dat op dat adres woont? &c.

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37704 30 december 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, houdende wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling Arbeidsrecht en Cao toepassing Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm A.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 2 Wat kan worden verstaan onder collectieve arbeidsovereenkomst vanuit de wet op de collectieve

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Arbeidsrecht en Cao toepassing Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 794 Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07000557 200606955/1. Datum uitspraak: 21 maart 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma A., gevestigd te Honselersdijk, appellante, tegen

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 23 juni 2011

No.W /III 's-gravenhage, 23 juni 2011 ... No.W12.11.0130/III 's-gravenhage, 23 juni 2011 Bij Kabinetsmissive van 21 april 2011, no.11.000992, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens

Nadere informatie

Hoe scoort uw uitzendbureau

Hoe scoort uw uitzendbureau Checklist werken met uitzendbureaus Hoe scoort uw uitzendbureau Het uitzendbureau dat u beoordeelt, heeft veel zaken uit de checklist op orde. Dat is een indicatie dat het uitzendbureau eerlijk en volgens

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland John Budde Voorlichter Bureau voor Duitse Zaken 4 april 2017 Programma Wie zijn wij? Europese wetgeving Grensarbeider Zvw / Krankenversicherung Ziekte

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU?

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU? Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Einde van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten die werken

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer,

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Stichting FSO / KNV Busvervoer Postbus 154 4100 AD CULEMBORG Kennisgroep CAO Datum 7 april 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao Besloten

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014

Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014 Flexibele arbeid in 2015 3 september 2014 Inhoudsopgave Flexibele arbeid in 2015... 3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 3 Algemeen... 3 WWZ: proeftijd... 3 WWZ: concurrentiebeding... 3 WWZ: ketenregeling...

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

--------------------------------------------- ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: Dwjz11-086 --------------------------------------------- Landsverordening houdende regels inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten)

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 108 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20500 21 december 2010 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 14 december 2010 Nr. DGB2010/2202M

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Werknemersmobiliteit in de EU:

Werknemersmobiliteit in de EU: Mijke Houwerzijl 23 september 2010 Werknemersmobiliteit in de EU: via vrij verkeer van werknemers en/of diensten? Vrij verkeer EU-burgers in the spotlights Parijs 9 sept 2010: Betoging tegen uitzetting

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In deze notitie wordt informatie verstrekt in het geval de werknemer van 65 jaar en ouder wil blijven doorwerken bij zijn

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101 10 (2016) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 101 A. TITEL Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Achtergrond Vanaf het najaar 2005 vindt door de SNCU in de uitzendbranche controle plaats op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en sinds 2009

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie