Sociaal Jaarverslag S. MIEDEMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag S. MIEDEMA"

Transcriptie

1 2014 Sociaal Jaarverslag S. MIEDEMA

2 Inhoudsopgave e 1. Profiel 1.1 Missie Visie Zorgconcept De kernwaarden van Idesta Locaties & Ontwikkelingen 2.1 Doarps- en stedshiemen Thuiszorg Overig Bestuur 3.1 Raad van Bestuur Directie Raad van Commissarissen Organogram Personeel & Organisatie 5.1 Verzuimbeleid HRM BHV-scholing Bevoegd en bekwaam (BIG) Medewerkers in cijfers Medezeggenschap 6.1 Cliëntenraad Ondernemingsraad Klachtencommissie Hervorming Langdurige Zorg

3 1 Profiel 1.1 Missie Idesta ondersteunt een overgang van een 'leven zonder zorg' naar een 'leven met zorg'. Idesta biedt een AWBZ- totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan ouderen. Maar ook biedt het een betaalconcept voor extra zorg en ondersteuning zoals een boodschappendienst, tuinonderhoud, schoonmaakdiensten en individuele ondersteuning bij activiteiten. Idesta realiseert dit dichtbij de klanten, in de buurt waar zij altijd gewoond en geleefd hebben, en werkt samen met anderen die ook actief zijn in die buurt. De persoonlijke levenssfeer van de klant stellen we voorop; Idesta vindt het daarom belangrijk dat haar klanten zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen. 1.2 Visie Het echte intense leven van de oudere houdt niet op als er zorg nodig is. Wanneer je als oudere zorg nodig hebt, is de confrontatie met de gevolgen van lichamelijke en soms ook geestelijke beperkingen zwaar. De meeste ouderenzorg is georganiseerd vanuit een perspectief van medische en persoonlijke verzorging. Het voelt vaak alsof men dan moet stoppen met leven. Voor Idesta is dat niet acceptabel. Ouderenzorg zou juist moeten betekenen dat er weer perspectief geboden wordt. Dat er weer ruimte komt voor interesses en activiteiten die misschien de laatste tijd (thuis) uit beeld waren. Belangrijk is dat de cliënt zich weer mens voelt en blijft voelen. 1.3 Zorgconcept Idesta ontwikkelt een zorgconcept dat verder gaat dan de huidige actieve zorgconcepten. Het is duidelijk dat meerdere aanbieders op de markt actief zijn maar Idesta wil zich toch profileren als een zorgaanbieder met een product dat verder gaat dan alle andere aanbieders. Daarvoor zijn durf, daadkracht, enthousiasme, creativiteit, kennis en financiële haalbaarheid onvermijdelijk met elkaar verbonden. Om deze ingrediënten aan elkaar te verbinden zijn verschillende disciplines en persoonskenmerken van uiterst belang om deze doelstelling te halen. De mens staat centraal. Onder alle omstandigheden zal een warm concept de meeste kans van slagen hebben. Onder warm concept wordt verstaan: In de ruimst mogelijke zin zorg bieden aan de bewoner van t Doarpshiem (en thuiswonenden cliënten) en zijn/haar buurtomgeving met gemotiveerd en zorgzaam personeel waarbij Nee, kan niet. wordt vervangen door Ja, gaan we doen.. Aan dagbesteding in een Doarpshiem of elders gehuurde ruimte kan iedereen mee doen, met en zonder zorgindicatie. De uitstraling naar buiten betekent dat de personele en financiële organisatie soepel en geolied moet lopen. De organisatie en/of directie moet oog hebben voor het personeel en het personeel op haar beurt moet oog hebben voor de financiële gevolgen van iedere verkeerde stap die het zet. Daarom is een goed management met duidelijke structuren en verantwoordelijkheden van uiterst belang. Idesta wil naast het zelfsturend team in het Doarpshiem, een flexteam inzetten dat kan werken op meerdere Doarpshiemen. Voor verzorgenden en verpleegkundigen van de thuiszorg, is de uitvalsbasis het Doarpshiem. 2

4 1.4 De kernwaarden van Idesta Idesta-concept = Zorg en leefbaarheid voor dorpen (en wijken) Idesta werkt vraaggericht en levert: Thuiszorg; Zorg op doarpshiemlocatie (mogelijkheid 24-uurszorg); Dagbesteding; Buurthulp service; Dorpsvoorzieningen. Bij Idesta staat de klant centraal Klant is een herkenbaar onderdeel van de dorpsgemeenschap; Er is aandacht voor werk en een praatje. Personeel kijkt niet op de minuut; Minimale kosten, maximale zorg; Basiszorg met mogelijkheid voor extra hulp/begeleiding (cafetariamodel); Goed overleg tussen klant en team; Behulpzaamheid en vriendelijkheid staan hoog in het vaandel; Hulp bij moeilijke administratieve zaken; bijvoorbeeld PGB aanvragen. Idesta werkt vanuit dorp en omgeving Zorg in eigen vertrouwde omgeving; Zorgpersoneel komt uit eigen dorp en naaste omgeving; Vrijwilligers en mantelzorgers worden ingezet voor buurthulp; Bestaande dorpsvoorzieningen worden gekoesterd en waar mogelijk gebruikt. Idesta is een open laagdrempelige zorgorganisatie Idesta is geen bureaucratische instelling; Idesta heeft relatief minimale managementkosten; Idesta werkt met kleine zelfsturende teams; Idesta werkt met korte lijnen. Idesta heeft hoofdzakelijk eigen personeel, dat: werkt volgens CAO VVT; zorgt voor binding tussen personeel onderling; korte lijnen tussen directie en uitvoering kent; in zelfsturende teams verantwoordelijk is voor zorguitvoering. De organisatie staat open voor vragen en opmerkingen van personeel en klant. 3

5 2 Locaties en Ontwikkelingen 2.1 Doarps- en stedshiemen Op 1 augustus 2014 is de 1 e vestiging aan de Pyter Jurjenstrjitte te Stiens geopend. Het betreft hier een locatie, midden in het dorp direct bij voorliggende voorzieningen, waar 9 appartementen zijn gevestigd. Cliënten huren zelf hun woning, de zorg wordt geboden door verpleegkundigen en verzorgenden-ig. Alle bewoners hebben een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) welke wordt omgezet naar een Persoonsgebonden budget (PGB). De 1 e bewoners zijn komen wonen op 5 augustus Op waren 6 van de 9 appartementen bewoond. Van deze 6 appartementen worden 2 bewoond door echtparen. In september 2014 is er een overeenkomst gesloten met Wonen Noord West Frieslands (WNWF) om in het complex Offingaburg te Hallum een verbouw door te voeren waarbij 8 appartementen worden gerealiseerd. Zorgverlening zal hier plaats vinden op bas van scheiden wonen en zorg. Oplevering van het complex staat gepland voor 1 mei Tevens zijn eind 2014 de overeenkomsten aangegaan voor het realiseren van een Doarps- en Stedshiem in respectievelijk Leeuwarden en Workum. Oplevering van beide projecten valt te verwachten omstreeks januari Thuiszorg Idesta heeft in 2014 de aanbesteding ingediend bij het zorgkantoor voor levering van thuiszorg in het kader van de WLZ. In november 2014 is de aanbesteding gegund. De aanbesteding in het kader van de WMO heeft plaats gevonden in de gemeente Leeuwarden. Ook hier is Idesta de percelen 1 t/m 4 gegund. 2.3 Overig Idesta is in 2014 genomineerd voor Duim. De Duim betreft en publieksprijs voor zorginitiatieven in de provincie Friesland welk jaarlijks wordt georganiseerd door Zorgbelang Friesland. 4

6 3 Bestuur 3.1 Raad van Bestuur Binnen Idesta Zorggroep is een tweehoofdige Raad van Bestuur. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Idesta zorggroep. De hoofdtaak van het bestuur is het bepalen van de strategie en het richten van de organisatie op de gestelde doelen op korte en lange(re) termijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van risico s, financiering en kwaliteit van de verleende zorg. Samenstelling Raad van Bestuur De heer H.F. Sinnema De heer M.J. Sterenberg 3.2 Directie Het directieteam bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en de directeur. Op structurele basis vindt er wekelijks overleg plaats. Directeur De heer S. Miedema 3.3 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vervult de Raad van Commissarissen een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en is het sparringpartner op belangrijke vraagstukken. In de Zorgbrede Governancecode is beschreven naar welke normen en regels goed bestuur en toezicht ingericht moet zijn. Zo gelden er bepalingen over afhankelijkheid, nevenfuncties, informatieverplichting van de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen, verantwoordelijkheid voor kwaliteit, scholing en aanstellingsprocedure. In de statuten en het reglement is beschreven welke besluiten de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden en bespreekt zes keer per jaar met de Raad van Bestuur de ontwikkelingen en gang van zaken in de organisatie. Bij toekomstige vacatures binnen de Raad van Commissarissen zullen in de toekomst de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden betrokken. Samenstelling Raad van Commissarissen De heer N. Kentie : voorzitter Mevrouw A. Keizer-Van Vaals : lid De heer G.B. Fokkema : vice-voorzitter Periodiek vindt overleg plaats met de Raad van Bestuur. Op uitnodiging kunnen anderen deelnemen aan dit overleg. In het najaar van 2014 heeft de heer G.B. Fokkema een bijeenkomst verzorgd voor directie en de Raad van Commissarissen met als thema: Welke stakeholders zijn van belang? 5

7 4 Organogram Raad van Commissarissen Bedrijfsbureau Onafhankelijke klachten functionaris Cliëntenraad in oprichting Toekomstige OR Idesta BV Raad van Bestuur Algemeen Directeur Idesta Zorggroep Directiesecretariaat P & O Marketing & Communicatie Financiële administratie Cluster(s) Team zorg Zelfsturende teams Coördinator Team Welzijn/Facilitair Vrijwilligers Coördinator Locatie zorg PGB Huiskamer PGB Thuiszorg Dagactiviteiten/dagbesteding Facilitaire dienst locatie Buurthulp (cafetariamodel, geen WMO) Dorpsvoorzieningen Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 6

8 5 Personeel en Organisatie 5.1 Verzuimbeleid Idesta heeft een contract afgesloten met de Arbodienst: Arbo Anders. In het jaar 2014 was het verzuim: 0% 5.2 HRM Binnen de afdeling P&O zijn / worden o.a. de volgende items nader uitgewerkt: Procedure en proces werving en selectie Ziekmelding en afhandeling Feedback en functioneren / jaargesprekken Proeftijd nieuwe medewerkers Scholingsbeleid Arbo beleid Vitaliteit 5.3 BHV-scholing In oktober 2014 hebben alle medewerkers, werkzaam binnen het Doarpshiem, met goed resultaat, de opleiding BHV gevolgd bij het opleidingsinstituut MOV Friesland. 5.4 Bevoegd en bekwaam (BIG) Alle medewerkers die in augustus in dienst zijn getreden waren bevoegd en bekwaam voor wat betreft de handelingen in het kader van de BIG. Aanzet is gemaakt scholingsbeleid te ontwikkelen om periodiek medewerkers theoretisch en praktisch te toetsen. Te verwachten lijn zal zijn dat gewerkt gaat worden met E-learning. Daarnaast wordt onderzocht of wij aan kunnen schuiven bij con-collega s voor de praktijktoetsen. Overigens heeft 1 medewerker (in dienst per november 2014) de deskundigheid van BIG-toetser. 5.5 Medewerkers in cijfers Functie fte aantal fte aantal Bestuur Directie 0,1 1 0,33 1 P&O 0 0 0,3 1 Financiën 0 0 0,4 1 Secretariaat 0,25 1 0,5 1 Zorgpersoneel 0 0 6,6 11 7

9 6 Medezeggenschap 6.1 Cliëntenraad In augustus 2014 is getracht om cliënten en/of vertegenwoordigers bereid te vinden om zitting te nemen in de Cliëntenraad. Helaas is dit niet gelukt in Inmiddels (maart 2015) is een drietal personen bereid gevonden om zitting te nemen in de Cliëntenraad. De officiële installatie zal plaats vinden in juni Ondernemingsraad Als startende onderneming waarbij eind 2014 omstreeks 13 medewerkers in dienst waren is nog niet gestart met een ondernemingsraad. Als meerdere locaties actief zijn en het medewerkers aantal gegroeid zal zijn wordt overgegaan tot het instaleren van een OR. In 2014 is door directie vastgesteld dat in juni 2015 een personeelsvergadering zal plaats vinden. 6.3 Klachtencommissie In eerste instantie wordt altijd geprobeerd te bemiddelen bij klachten of onvrede over de zorg. Als dat niet lukt en de klant blijft ontevreden, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de formelere procedure bij een klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit deskundigen die niet bij Idesta Zorggroep werkzaam zijn. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en adviseert de Raad van Bestuur over mogelijke maatregelen naar aanleiding van de klacht. Als een klant geen bemiddeling wenst is directe toegang tot de klachtencommissie mogelijk. Idesta Zorggroep heeft een contract afgesloten met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling in de zorg. In het jaar 2014 zijn er geen formele klachten ingediend. 8

10 7 Hervorming Langdurige Zorg Nederland heeft een systeem van langdurige ondersteuning en zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Het kabinet heeft in 2012 en 2013 ingrijpende hervormingen aangekondigd en deels al doorgevoerd. In de eerste plaats omdat de eisen die Nederlanders stellen aan de langdurige zorg aan het veranderen zijn. Zo willen mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. In de tweede plaats zijn hervormingen nodig vanwege de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg. Zo zijn steeds meer voorzieningen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gebracht en dreigt het gevaar van steeds hogere premies. In de laatste plaats kunnen wij de hervorming van de langdurige zorg niet los zien van de wijze waarop wij in Nederland samen leven en dienen expliciete keuzes te worden gemaakt wat wel of niet onderdeel is van betaalde en verzekerde zorg. AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Voor die zorg - thuis of in een instelling - hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de AWBZ. Die dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vallen en door vrijwel niemand op te brengen zijn. Het kabinet is bezig de AWBZ ingrijpend te hervormen. Dat is nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Nieuwe wet Langdurige Zorg (WLZ) Het kabinet wil dat de WLZ de kwaliteit van leven garandeert voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben. Hierbij gaat de aandacht uit naar het individuele welzijn. De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten. Het voornemen is dat vanaf 1 januari 2015 de WLZ alleen de zwaarste, langdurige zorg vergoedt, alleen voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. De gemeente regelt dan lichtere vormen van zorg via de WMO. En sommige zorg gaat over naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de WMO uit en zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen, zoals ondersteuning en begeleiding. Volgens het kabinet kunnen gemeenten beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Verpleging en verzorging Het Regeerakkoord uit 2012 kondigde een scheiding aan tussen verpleging en verzorging. De verpleging zou worden overgeheveld naar de ZVW en de verzorging grotendeels naar de WMO. Deze voorgenomen scheiding tussen verpleging en verzorging is van de baan. Landelijke organisaties van zorgondernemers en andere belangenorganisaties op het terrein van zorg drongen hier op aan. In het huidige voorstel blijven verpleging en verzorging onderdeel van één pakket, dat in zijn geheel uit de AWBZ naar de ZVW gaat. Cliënten krijgen zo minder verschillende zorgverleners over de vloer en hebben één aanspreekpunt. 9

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van drie huidige leden, zoekt de raad van toezicht van De Zijlen drie nieuwe leden per februari 2015. Gebaseerd

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie