Inhoud. Het bestuur. Het management. Wonen & Zorg: Huisvesting. Wonen & Zorg: Gezondheid. Maatschappelijke integratie: Middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Het bestuur. Het management. Wonen & Zorg: Huisvesting. Wonen & Zorg: Gezondheid. Maatschappelijke integratie: Middelen"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoud 05 Woord vooraf 06 Organigram 08 Wettelijk kader Het bestuur 11 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 12 Het Vast Bureau en de Bijzondere Comités 13 Afgevaardigden in andere organisaties en instanties Het management 17 de Algemene Secretaris 24 De ontvanger Wonen & Zorg: Huisvesting 27 Inleiding 29 Sociale huisvesting 33 Rust-en verzorgingstehuizen 38 Jeugdzorg 39 Pension Van Schoonhoven 40 Sociale restaurants: De 7 Schaken en De Pollepel 41 Nursinghome St. Maria 42 Beschut wonen Wonen & Zorg: Gezondheid 47 Inleiding 48 Thuiszorg 51 Sociaal Steunpunt Gezondheid (SSG) 52 Coördinatie & Inspectie Nursing 53 Psychiatrische nazorg 55 Onze ziekenhuizen Maatschappelijke integratie: Middelen 61 Inleiding 63 Maatschappelijke dienstverlening 65 Financiële hulpverlening Maatschappelijke integratie: Recht 75 Inleiding 76 Rechtshulp 80 Geschillen voor de arbeidsrechtbank 3

4 Maatschappelijke integratie: Activering 85 Inleiding 85 dienst Werkgelegenheid 88 Sociale Tewerkstelling 91 Begeleiding opvoedkundige maatregelen 93 Dienstencentra Maatschappelijke integratie: Culturele & Maatschappelijke Ontplooiing 101 Inleiding 102 Museum Maagdenhuis 102 Socio-cultureel centrum Elzenveld 106 Archief Klantenrelatiemanagement 109 Inleiding 109 Programma Integrale Kwaliteitszorg (PIKZ) 113 Communicatie 115 Bibliotheek Human Resources Management 119 Inleiding 120 Personeelseffectief 123 Werving en selectie 123 Vorming, bijscholing en opleiding 126 De personeelsvereniging Sodico vzw Logistiek 131 Inleiding 132 departement Logistiek Werken 135 departement Logistiek Aankopen 135 afdeling Patrimonium 137 LOCO (dienst Animatie) Varia 141 OCMW-Antwerpen / adressen 148 samenstelling van de bijzondere comité s 151 verenigingen en organisaties waarin het OCMW vertegenwoordigd is 4

5 Woord vooraf Het hart van Antwerpen In april 2001, onmiddellijk na de installatie van de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn, startte OCMW Antwerpen met de opmaak van een even ambitieus als vernieuwend beleidsplan. Inspraak stond daarbij voorop. In dit beleidsplan stond de missie van OCMW Antwerpen centraal. Het OCMW garandeert voor iedereen die gewoonlijk op haar grondgebied verblijft en met eerbiediging van de bestaande regelgeving op duurzame wijze de sociale grondrechten. Dit engagement werd vertaald in strategische doelstellingen: het recht op een dak boven het hoofd, het recht op voldoende middelen, het recht op een zinvolle activiteit, het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorgen, het recht op recht, het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing en het recht op een kwalitatieve dienstverlening. Deze nieuwe aanpak betekende zonder meer een trendbreuk. Nu komen de noden en behoeften van de OCMW-klanten op de eerste plaats. In de loop van 2002 werden die algemene beleidsdoelstellingen omgezet in concrete acties. Geen abstracte of vage intenties, wel duidelijke en herkenbare initiatieven op het terrein. Zo betekent het recht op een zinvolle activiteit bijvoorbeeld dat het OCMW aangepaste opleidingen, werkervaringkansen en arbeidsbemiddeling organiseert. Een duurzame inschakeling in de arbeidsmarkt is immers een belangrijke hefboom voor maatschappelijke integratie. OCMW Antwerpen wil deze initiatieven volwaardig uitbouwen. In 2002 werden hiervoor reeds duidelijke aanzetten gegeven. Meer dan 700 klanten kregen een contract voor een sociale tewerkstelling aangeboden en honderden klanten volgden een opleiding. Volgend jaar brengen we alle deelwerkingen van de dienst Werkgelegenheid samen onder één (nieuw) dak. Zo kunnen we de opleidingen, begeleiding en bemiddeling beter op elkaar afstemmen en meer mensen vooruit helpen. Het garanderen van het recht op huisvesting neemt vele vormen aan. Er is de opvang van daklozen, er zijn de aangepaste woonvormen zoals beschut wonen, jeugdinstellingen, sociale woningen, serviceflats en rust- en verzorgingstehuizen. Op al deze terreinen is OCMW Antwerpen actief. Daarnaast zorgen onze sterk uitgebouwde thuiszorgdiensten er ook voor dat ouderen langer thuis kunnen wonen. 12 Antwerpse senioren op krijgen OCMW-gezinszorg, 21 op poetshulp. Onze thuisverpleegkundigen brengen huisbezoeken per maand. Maar belangrijker dan de kwantiteit is en blijft de kwaliteit van onze dienstverlening. Werken aan een klantgerichte organisatie houdt in dat elke klant zich welkom voelt en recht heeft op een professionele en snelle hulpverlening. Vele sociale centra werken nu met een vaste intaker. Op deze manier worden lange wachttijden vermeden. En een duidelijke onthaalbrochure, geschreven in samenspraak met onze klanten, geeft nieuwe klanten nuttige informatie over de hulpverlening. Het recht op voldoende middelen zorgt ervoor dat mensen niet aan hun lot worden overgelaten. In 2002 verleende het OCMW aan bijna klanten één of andere vorm van financiële hulp. De nieuwe wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie moet er beter voor zorgen dat het OCMW niet enkel een vangnet is voor mensen die uit de boot vallen, maar ook een springplank naar nieuwe kansen. Een opvallende tendens is de toename van mensen met een overmatige schuldenlast. Personen en gezinnen die in een schuldspiraal terechtkomen kunnen bij OCMW Antwerpen niet enkel terecht voor juridisch advies, maar ook voor schuldbemiddeling en budgetbeheer. In de toekomst willen we ook meer preventief werken en risicoklanten vroegtijdig begeleiden. Het recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing wil klanten stimuleren om zich sociaal te integreren. De waaier die OCMW Antwerpen aanbiedt is erg breed. Van een hobbyclub in een dienstencentrum tot een concert in een rust- en verzorgingstehuis. Verder willen we klanten extra stimuleren om zich aan te sluiten bij een sportclub, toneelvereniging, culturele vereniging, Tot slot, de OCMW-ziekenhuizen waken dag in dag uit over de gezondheid van duizenden patiënten. Zij garanderen, samen met andere OCMW-diensten, het recht op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorgen. Het OCMW is voor alles een organisatie van mensen, voor mensen. Dat we op de goede weg zijn, is in de eerste plaats te danken aan de inzet van àlle OCMWmedewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat het OCMW het Hart van Antwerpen is. Bedankt. Paul Van Gorp Algemeen Secretaris Monica De Coninck Voorzitter 5

6 Organigram Algemeen Secretaris Algemene Zaken coördinatie Budget & meerjarenplan advies (Stafconsulenten) Klantrelatiemanagement & Studiedienst Wonen & Zorg Interne Dienst Bescherming & Preventie secretariaat, bodendienst & repro Bedrijfsjurist Coördinatie Informatica archief Strategisch/Tactische Verantwoordelijkheidscentra dienst Strategiebepaling, planning & Coördinatie Coördinatie Kansarmoedeprojecten OCMW-Monitor Kwaliteitscel (PIKZ, informatica, KLR, Projectsturing) Studiedienst dienst Informatie & Communicatie (incl. Fotolabo) archief bibliotheek Strategische Verantwoordelijkheidscentra Huisvesting sociale dienst Bejaardenzorg centrale administratie Bejaardenzorg coördinatie Planning & erkenning RVT s RVT s centrale administratie Jeugdzorg Boeckenberg, Pennsylvania Foundation & Good Engels dienst Woonbemiddeling & -begeleiding sociale huisvesting serviceflats Gezondheid Coördinatie Gezinszorg Thuiszorgcentra Gezinszorg & thuisverpleging Sociaal Steunpunt Gezondheid 6

7 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Voorzitter Ontvanger Strategische Verantwoordelijkheidscentra Auditcel Maatschappelijke Integratie departement Personeelsbeleid Middelen & Recht dienst geschillen Arbeidsrechtbank dienst Rechtshulp dienst Sociaal Beheer sociale centra centrale administratie Activering & Cultuur dienst Werkgelegenheid arbeidsconsulenten De Serre Arbeidsbemiddelaars sociale centra dienstencentra Tactische Verantwoordelijkheidscentra planning, strategie & onthaal... loopbaan- & loonadministratie patrimonium aankoop & werken Centrale Ambulancedienst departement Logistiek departement Financiën controlegeneeskunde personeelsvoorziening & -ontwikkeling Sodico technische dienst LOCO (dienst animatie) crediteurenbeheer algemene boekhouding debiteuren & crediteurenbeheer thesaurie & kostprijsbeheer studiedienst, secretariaat & algemene boekhouding Financiële Infosystemen & nakomingsaudit 7

8 Wettelijk kader Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) vervangt de vroegere Commissie voor Openbare Onderstand. Het is een openbare instelling, maar zij maakt geen deel uit van het gemeente- of stadsbestuur; een OCMW werkt autonoom. De oprichting en de werking wordt geregeld door de wet van 8 juli 1976 (de organieke wet op de OCMW s). Artikel 1 van deze wet verwoordt onze opdracht als volgt: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. Het is echter onduidelijk wat er onder het recht op maatschappelijke dienstverlening precies wordt verstaan. Elk OCMW moet deze opdracht zelf invullen, afhankelijk van de individuele of collectieve behoeften in de gemeente. Ons werkingsgebied is, zowel territoriaal als functioneel, erg ruim en de hulpverlening zeer verschillend. Vele wetten zijn dan ook van toepassing op onze werking. De belangrijkste sommen we even op: wet van 27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstandsfonds; wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun, verleend door de OCMW s; wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie; organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; decreet van 5 maart 1985 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden; Koninklijk Besluit van 7 augustus 1987 houdende de coördinatie van de wet op de ziekenhuizen; Koninklijk Besluit van 21 januari 1993 tot uitvoering van artikel 32 van de wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving; besluit van de Vlaamse Executieve van 12 oktober 1988 inzake erkenning en betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg; Koninklijk Besluit van 10 juli 1990 inzake reconversiemaatregelen in de psychiatrie (o.a. met betrekking tot de erkenning van beschut wonen, oprichting van overlegplatforms, ); wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van het verzamelen van persoonsgegevens; ontwerp van decreet van 27 maart 1996 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen; besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning; besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand; besluit van de Vlaamse Executieve van 22 mei 1991 inzake erkenningsvoorwaarden en subsidienormen van de voorzieningen bijzondere jeugdbijstand; decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap; besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap; decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds. 8

9 Het bestuur 9

10 Op 25 september 2002 was OCMW Antwerpen gastheer van het evenement 25 jaar OCMW. Door middel van discussiefora, praatcafés en uiteenzettingen werd een beeld geschetst van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: waar staat het OCMW nu, waar gaat het OCMW naar toe? 10

11 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Een Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt het OCMW. De Raad beslist over alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Voor een gemeente met meer dan inwoners, zoals Antwerpen, telt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 15 leden. Zij worden verkozen door de gemeenteraad en krijgen een mandaat van 6 jaar. Dat begint op de 1e dag van de 3e maand na de installatie van de gemeenteraad (normaal op 1 april). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest zelf onder zijn leden een voorzitter. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft, zoals wettelijk voorzien 1, een Vast Bureau opgericht dat zich bezighoudt met het afhandelen van de dagelijkse zaken. Daarna werden ook een aantal bijzondere comités samengesteld die eigen bevoegdheden kregen. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is ook voorzitter van het Vast Bureau en van deze bijzondere comités. De algemeen secretaris woont de vergaderingen bij van de Raad, het Vast Bureau en enkele bijzondere comités. Onze ziekenhuizen worden bestuurd door beheerscomités. De vergaderingen van deze comités worden ook voorgezeten door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De ontvanger van het OCMW is de penningmeester van deze instellingen 2. Alle comités leggen hun adviezen voor aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In de Raadszitting (dit is de plenaire vergadering met 15 raadsleden) worden de voorgelegde punten dan formeel goedgekeurd. Tabel 1 Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Monica De Coninck (voorzitter) Cathy Berx (ondervoorzitter) bediende Jef Aertbeliën Theo Neel Lisette Soeters André Wuyts Arthur Vandervee Marcel Fyens Erik Peeters Therèse Debrock Linda Quackels Marco Laenens Flor Boven Fons Geeraerts Peter Karl De Jonghe socioloog bediende bediende geneesheer gepensioneerde gepensioneerde gepensioneerde advocaat bediende bediende bediende vakbondssecretaris commercieel bediende 1 art. 27 ß1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 2 Koninklijk Besluit van 2 augustus 1985 houdende bepaalde regels in verband met het afzonderlijk beheer en de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een OCMW 11

12 het Vast Bureau en de Bijzondere Comités Vast Bureau Bijzondere Comités Het Vast Bureau is bevoegd voor: - Financiën; het geeft advies over: - juridische procedures die betrekking hebben op het terugvorderen van bestaansmiddelen en voorschotten die we ten onrechte aan klanten verlenen; - het al dan niet inspannen van een rechtszaak tegen klanten (die niet kunnen betalen); - betwistingen en juridische procedures die betrekking hebben op ziekenhuiskosten, plaatsingskosten en dergelijke meer; - betwistingen en juridische procedures die voortvloeien uit het beheer van eigendommen, nalatenschappen en depots; - principebeslissingen rond leningen en leasings; - financiële overzichten; - het ontwerp van begroting, begrotingswijzigingen en de rekening van de ontvanger; - handlichtingen, hypotheken en toelating tot onderhandse verkopen. Deze items worden op de agenda gezet door het departement Financiën en het departement Sociale Zaken. - Algemene Zaken en Sociale Zaken; het geeft advies over: - toelatingen voor studiebezoeken aan het OCMW; - het al dan niet ter beschikking stellen van de dienstencentra aan derden (al dan niet mits vergoeding); - veiligheidsproblemen (kennisname van diefstallen, inbraken, etc. en het treffen van maatregelen). Deze agendapunten worden aangebracht door het departement Algemene Zaken en het departement Sociale Zaken. Voor de sociale hulpverlening hebben we vijf bijzondere comités opgericht: - bijzonder comité voor Algemeen Sociaal Beleid: dit is bevoegd voor alle principiële zaken van algemene en sociale aard; - bijzonder comité voor Sociale Bijstand A en bijzonder comité voor Sociale Bijstand B : deze beide comités beslissen over de hulpverleningsdossiers van de sociale centra en de sociale diensten van de ziekenhuizen. Alle dossiers worden verdeeld over 2 werkingsgebieden. De leden van deze comités kennen het recht op maatschapplijke integratie toe (in naam van het sociaal centrum) en beslissen over de aanvragen voor een individuele tegemoetkoming aan de klanten. Jaarlijks wordt de bevoegdheid van de beide comités omgewisseld; - bijzonder comité voor Jeugdbeleid: dit beslist over de hulpverlening aan kinderen en jongeren; - bijzonder comité voor Seniorenbeleid: dit beslist over de hulpverlening aan ouderen. Verder hebben we nog 2 bijkomende bijzondere comités opgericht: - bijzonder comité voor Personeelszaken en Geneeskundige Dienst: hierop worden alle aangelegenheden voorgelegd die betrekking hebben op het personeel, de medische staf en alle kwesties van de medische diensten (o.a. de organisatie en werking van de geneeskundige diensten); - bijzonder comité voor Aankopen, Eigendommen en Werken: alle aankopen, werken, prijsvragen, aanbestedingen, toewijzingen, het beheer van onze onroerende goederen en patrimonium worden hier besproken. - Personeelsaangelegenheden; het geeft advies over: - het opleggen van bepaalde tuchtstraffen. Deze agendapunten werden aangebracht door het departement Personeelszaken. 12

13 Afvaardigingen in andere organisaties en instanties Beheerscomités Voor beslissingen in verband met de zogenaamde verzorgingsinstellingen werden aparte beheerscomités opgericht 3 : - beheerscomité voor het Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen; - beheerscomité voor het Algemeen Ziekenhuis Middelheim; - beheerscomité voor het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn; - beheerscomité voor het verpleegtehuis Joostens; - bijzonder comité voor de rust- en verzorgingsinstellingen Centrum (district Antwerpen, uitgezonderd de noorderdistricten); - bijzonder comité voor de rust- en verzorgingsinstellingen Zuid (districten Berchem, Hoboken en Wilrijk); - bijzonder comité voor de rust- en verzorgingsinstellingen Noord (districten Borgerhout, Deurne, Merksem, Ekeren en de noorderdistricten); - bijzonder comité voor de dienstencentra Centrum (district Antwerpen, uitgezonderd de noorderdistricten); - bijzonder comité voor de dienstencentra Zuid (districten Berchem, Hoboken en Wilrijk); - bijzonder comité voor de dienstencentra Noord (districten Borgerhout, Deurne, Merksem, Ekeren en de noorderdistricten); - bijzonder beheerscomité voor de Kinderinstellingen; - coördinatiecomité Ziekenhuizen. Een aantal raadsleden en/of personeelsleden vertegenwoordigen het bestuur in externe organisaties. Dit zijn de wettelijke afvaardigingen: - de voogdij over de kinderen die door de Jeugdrechtbank aan de Raad van het OCMW worden toevertrouwd. De raadsleden vormen de voogdijraad voor deze kinderen, de voorzitter van de Raad wordt aangeduid als voogd; - het overlegcomité Stad Antwerpen OCMW: een overleg tussen een delegatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en een delegatie van de Gemeenteraad. - verschillende overlegvormen in verband met het syndicaal statuut: - bijzonder comité; - technische werkgroep; - hoog overlegcomité. Naast deze wettelijke vertegenwoordigingen zetelen vele van onze medewerkers nog in andere verenigingen of organisaties (een lijst hiervan vindt u in de bijlagen). De samenstelling van alle comités werd opgenomen in onze bijlagen. 3 art. 94 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 13

14 14

15 Het management 15

16 16

17 de Algemeen Secretaris Paul Van Gorp De Algemeen Secretaris staat aan het hoofd van het hele managementgebeuren binnen OCMW Antwerpen. Hij geeft richting aan de verschillende diensten en afdelingen die instaan voor de uitvoering van het OCMW-beleidsplan. Samen met 5 bestuursdirecteurs (die elk aan het hoofd staan van een departement) ziet hij erop toe dat alle activiteiten passen binnen de visie van onze organisatie en dat ze worden uitgevoerd volgens de waarden die we nastreven. In de dagelijkse praktijk wordt de Algemeen Secretaris bijgestaan door een aantal kabinetsmedewerkers die o.a. de agenda bijhouden, dossiers voorbereiden, contacten onderhouden met de hogere overheid en de coördinatie verzorgen tussen de verschillende diensten. Stafdiensten van de Algemeen Secretaris dienst Studie en Advies Deze stafdienst is een studie- en administratief centrum, dat dagelijks de algemeen secretaris bijstaat bij de voorbereiding, uitwerking en opvolging van een aantal beleidsbeslissingen. Tot de taken behoren onder meer: - deelnemen aan besprekingen met externe rechtspersonen zoals het stadsbestuur, in het kader van het overlegcomité Stad/OCMW; - secretariaat houden van het overlegcomité Stad/ OCMW en de stafvergadering van het centraal bestuur; - verslaggeving doen van de conferentie van (OCMW-) voorzitters en secretarissen; - uitvoeren van allerhande studies en onderzoeken ook voor andere departementen met betrekking tot allerlei beleidsdomeinen, maar in het bijzonder betreffende de OCMW-wetgeving en de wetgeving en reglementering op de ziekenhuizen; - opvolgen van bepaalde dossiers door het opvragen van inlichtingen bij diverse diensten en het onderhouden van contacten met de hogere overheden zoals ministeriële kabinetten en diensten, de provinciale administratie en stedelijke diensten; - studie en advies met betrekking tot de werking van de raden (installatievergadering, statuut lokale mandataris, stemmingen, huishoudelijk reglement, afvaardiging in allerlei organisaties; administratief toezicht m.b.t. de werking van de raden,...); - medewerking aan de jaarlijks te actualiseren OCMWbeleidsnota; - onderhouden van contacten met de Antwerpse ombudsdienst; beantwoorden en/of opvolgen van klachten/vragen in verband met het OCMW; kennisgeving van de klachtenbehandeling aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; - studie en advies met betrekking tot informaticatoepassingen die op het OCMW als instelling betrekking hebben (overkoepelende materie); - voorbereiding, leiding en verslaggeving van allerlei ad hoc werkgroepen en vergaderingen. Ombudsfunctie Interne klachtenbehandeling Per instelling (ziekenhuizen, bejaardeninstellingen 1 ) behandelt een eigen klachtencommissie de aan die instelling gerichte klachten. Deze commissie stelt een verslag op van elk onderzoek; het verslag vermeldt ook de samenstelling, de bevindingen en eventuele aanbevelingen van de commissie. Na behandeling worden alle klachten besproken op de betrokken beheerscomités. De klachtencommissies behandelen enkel de minder ernstige zaken. Ernstige klachten worden doorverwezen naar de stedelijke ombudsdienst. Bij een interne klachtenbehandeling kunnen de klagers immers partijdigheid vermoeden. 1 Voor alle dienstencentra samen werd één klachtencommissie opgericht 17

18 Externe klachtenbehandeling De klachten die ons bereiken op de centrale zetel van het OCMW en de klachten die ons worden overgemaakt door de stedelijke ombudsman worden respectievelijk behandeld door de Inspecteur-generaal en de dienst Studie en Advies van het departement Algemene Zaken. Deze klachten worden maandelijks besproken op de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In totaal bedroeg het aantal klachten en/of vragen dat ons in 2002 bereikte via de ombudsman 40. Voor verschillende van deze klachten/vragen werden meerdere brieven gestuurd of vragen bijgesteld. We merken een blijvende dalende trend in het aantal klachten. We stippen hier echter wel aan dat een onbekend aantal klachten wordt opgelost door de stedelijke ombudsdienst zonder tussenkomst van het OCMW. Deze dienstverlening staat blijkbaar meer en meer op punt, mede door de detachering van een OCMW-maatschappelijk werkster naar deze stedelijke dienst. Sedert de verzelfstandiging van de OCMWziekenhuizen vanaf 1 januari 1999 gebeurde de behandeling van ziekenhuis gerelateerde klachten bij voorkeur rechtstreeks tussen de ombudsdienst en deze ziekenhuizen. Deze zijn dan ook niet langer in de statistieken opgenomen. Figuur 1 Ombudsfunctie - externe klachtenbehandeling 2002 volgens onderwerp Verblijfsadres 2 Steunverlening 9 Overige 9 Sociale Tewerkstelling 2 Wachtlijsten serviceflats 2 Plaatsing 4 Dienstverlening 3 Informatieverstrekking 5 Medische/Verpleegkundige verzorging 2 Onderhoudsplicht 2 18

19 Coördinatie Informatica Een goed werkend informaticasysteem draagt bij tot de efficiënte werking van de organisatie want het helpt een vlotte informatiedoorstroming en -verwerking. Dit is het uitgangspunt van de regiegroep Informatica. Deze groep heeft als taak de beleidslijnen op het vlak van informatica verder te concretiseren en er acties rond uit te werken. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. het Centraal Bestuur OCMW, Telepolis, de verschillende ziekenhuizen, de Technische Dienst, dienstencentra, sociale centra en de rust- en verzorgingsinstellingen. Op deze manier kan het informaticagebeuren zo exhaustief mogelijk bekeken en beoordeeld worden. Wat we op informaticavlak willen bereiken kan in vier punten worden omschreven: 1 Er is een vlotte toegang tot informatie langs elektronische weg. 2 Het OCMW vervult een actieve en sturende rol in het informaticabeleid. Tabel 2 Website OCMW Antwerpen aantal hits België Nederland 392 Verenigde Staten 136 Verenigd Koninkrijk 57 Duitsland 44 Frankrijk 24 Luxemburg 14 Japan 11 Zwitserland 6 Polen 6 onbekend 121 andere 39 3 De informatisatie en automatisatie beantwoorden aan de actuele noden van het OCMW. totaal De performantie van het informaticasysteem verbetert zodat de gebruikerssnelheid een aanvaardbaar peil bereikt. bron: Informatie via elektronische weg Het OCMW stuurt zelf het informaticabeleid en vervult er een actieve rol in We streven naar een beter gebruik van de bestaande informaticastructuur om de beschikbare elektronische informatie in een gepaste vorm toegankelijk te maken voor de verschillende gebruikers (personeel, beleid en klanten). OCMW Antwerpen heeft daarom een eigen webplek (www.ocmw.antwerpen.be) met een centraal elektronisch aanspreekpunt Op dit adres, dat bekend staat als OCMW Infopunt, komen gemiddeld 2 informatievragen per dag binnen. De website wordt veelvuldig bezocht. Ook een eigen intranet voor de medewerkers (intranet.ocmw.antwerpen.be) werd opgestart in Hierop wordt op een overzichtelijke manier relevante informatie aangeboden. Daarnaast kunnen onze medewerkers het intranet ook gebruiken om via elektronische invulformulieren bepaalde administratieve wijzigingen door te geven en/of vragen rechtstreeks aan de bevoegde diensten te richten. Omdat we een beter evenwicht wensten te krijgen tussen de interne (OCMW) en externe (Telepolis) sturing van het informaticabeleid werd binnen het centraal bestuur een Coördinatiecel Informatica opgericht. We stelden bovendien enkele technisch bestuursassistenten informatica aan die mee zullen instaan voor de uitvoering van het informaticabeleid. In het verleden deden we voor gebruikersondersteuning een beroep op vrijwilligers. We waren en blijven uiteraard erg dankbaar voor hun enthousiasme, motivatie en inzet die ze tijdens een lange periode aan de dag hebben gelegd. Het was trouwens mede door hun ervaring dat de functie van technisch bestuursassistent informatica kon concreet gemaakt worden. De technisch assistenten werken elk binnen een departement en dienen als een laagdrempelig aanspreekpunt voor computergebruikers. Zij zijn het die de eerstelijnszorg op zich zullen nemen. 19

20 De informatisatie en automatisatie beantwoorden aan de actuele noden van het OCMW De huidige toepassingen werden onderhouden, sommige verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Enkele nieuwe kleinere toepassingen werden ontwikkeld. Deze werkzaamheden gebeurden in samenwerking met Telepolis. HRM 1 In maart 1998 ging het OCMW samen met de stad en de haven van Antwerpen van start met een ambitieus project dat de ingebruikname van een geïntegreerd HRM-pakket (HRM2000) voor de drie organisaties beoogde. Doel daarbij was de administratieve HRM-taken zoveel mogelijk te automatiseren zodat de personeelsmedewerkers weer meer tijd kregen voor het échte HRM-werk. Stapsgewijs werden de zes modules van het HRM2000 pakket (werving & selectie, opleidingsadministratie, arbeidsongevallen, evaluatie, aan- en afwezigheden en basissignalitiek) op de betrokken diensten Apash 5.0 wordt een toepassing die het OCMW quasi zelf kan beheren. De modulaire opbouw zal ervoor zorgen dat iemand bepaalde functies van het systeem kan gebruiken zonder dat hierbij de toepassing in zijn geheel nodig is. Dit komt de performantie en stabiliteit ten goede. Oracle Financials 4 kreeg vaste voet aan wal in het OCMW De Nieuwe OCMW Boekhouding of NOB is sinds begin 2002 operationeel in heel het OCMW. Het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding is een nieuw gegeven voor het Antwerpse OCMW. Naast een andere manier van werken op financieel vlak, betekende dit ook fundamentele organisatorische aanpassingen. Een belangrijk aandachtspunt bleef het opleiden en begeleiden van de gebruikers. Hiervoor werden op geregelde tijdstippen teams samengesteld uit medewerkers van het OCMW en Telepolis. Lening- en subsidiebeheer succesvol geïmplementeerd De module lening- en subsidiebeheer is niet standaard aanwezig in Oracle Financials. Het pakket werd in 2002 Een performant informaticasysteem draagt bij tot een open en efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking geïntroduceerd. In 2002 werden de laatste stukjes van deze complexe puzzel gelegd. In de loop van 2001 werd de module aan- en afwezigheden op alle OCMW-locaties in test in gebruik genomen zodat men alvast kon starten met dubbel lopen. In 2002 werd de module dan effectief in productie genomen. Een koppeling tussen Apash 2 en NOB 3 We streven een betere financiële opvolging van onze steunverlening na. Hiervoor werden de registratietoepassingen voor sociale hulpverlening en voor financiën aan elkaar gekoppeld. Op weg naar Apash 5.0 In 2002 werd een voorstudie uitgevoerd naar een nieuw dossierbeheersysteem voor de sociale hulpverlening. Via een stuurgroep Apash proberen we de betrokkenheid van alle gebruikers zo groot mogelijk te maken. volledig op maat van Oracle ontwikkeld en in gebruik genomen door het OCMW. Met de toepassing kunnen de investeringsuitgaven van een begrotingsjaar beheerd worden en kunnen de financiering van de uitgaven, het beheer en de eindejaarsverrichtingen opgevolgd worden. Abacus Versie 8 van het kasregister Abacus werd opgeleverd. Deze nieuwe versie heeft meer functionaliteiten, meer stabiliteit en een grotere gebruiksvriendelijkheid. Meer functionaliteiten in Incasso Incasso, de toepassing waarmee onbetaalde facturen opgevolgd worden, werd in 2002 verder uitgebouwd. Versie 2.0 wordt opgeleverd in 2003 en zal zorgen voor een batchverwerking van de vervolgacties en het aanmaken van statistieken. 1 HRM staat voor Human Recources Management. HRM2000 staat in voor de verwerking van personeelsgegevens. 2 APASH (Antwerps Project Automatisatie Sociale Hulpverlening): toepassing die voor een groot deel de sociale hulpverlening binnen het OCMW informatiseert. 3 NOB: Nieuwe OCMW boekhouding 4 Oracle Financials: boekhoudkundig pakket 5 Abacus: kasregister 6 Incasso: pakket voor het innen van achterstallige rekeningen 20

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 10 maart 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 21.03.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

OCMW. Antwerpen JAARVERSLAG

OCMW. Antwerpen JAARVERSLAG OCMW Antwerpen JAARVERSLAG 2001 WOORD VOORAF Ne goeie maatschappelijk werker is iemand die u niet als een nummer behandelt, maar als een mens. [ ] De goei, dat zijn mensen die zelf iets vragen, die de

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Zorgbedrijf Antwerpen Vastgoed

Zorgbedrijf Antwerpen Vastgoed Zorgbedrijf Antwerpen Vastgoed Introductie Zorgbedrijf Antwerpen 2 GEEN SCHAKELS Actor, niet regisseur Ouderenbeleid Inspraak ouderen in stedelijk beleid Regie Onderhoudsplicht Bewindvoerderschap Financiële

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 24 maart 2006, te 13.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 05.04.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP ocmw Sint-Katelijne-Waver FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP DEN HAES 8A 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Kennismakingsbrochure 2 / 13 12/03/2008 VOORWOORD Begin maart 2005 besliste de toenmalige

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), wat is dat nu eigenlijk?

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), wat is dat nu eigenlijk? Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), wat is dat nu eigenlijk? Versie nr: 1 Laatste wijziging: 16-09-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Vast Bureau Zitting van 19 maart 2013

Vast Bureau Zitting van 19 maart 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie Vast Bureau Zitting van 19 maart 2013 Besluit GOEDGEKEURD OCMW Lokaal Sociaal Beleid Samenstelling Mevrouw Liesbeth Homans, OCMW voorzitter De heer Chris Morel, OCMW

Nadere informatie

Een job met een hart voor mensen, iets voor jou? Informatiebrochure over werken bij OCMW Antwerpen

Een job met een hart voor mensen, iets voor jou? Informatiebrochure over werken bij OCMW Antwerpen Een job met een hart voor mensen, iets voor jou? Informatiebrochure over werken bij OCMW Antwerpen Werken bij OCMW Antwerpen Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

Fonds voor de Medische Ongevallen

Fonds voor de Medische Ongevallen Fonds voor de Medische Ongevallen 1 OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2 a. Wie kan een aanvraag indienen? Elke persoon die van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie