Inhoud. Het bestuur. Het management. Wonen & Zorg: Huisvesting. Wonen & Zorg: Gezondheid. Maatschappelijke integratie: Middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Het bestuur. Het management. Wonen & Zorg: Huisvesting. Wonen & Zorg: Gezondheid. Maatschappelijke integratie: Middelen"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoud 05 Woord vooraf 06 Organigram 08 Wettelijk kader Het bestuur 11 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 12 Het Vast Bureau en de Bijzondere Comités 13 Afgevaardigden in andere organisaties en instanties Het management 17 de Algemene Secretaris 24 De ontvanger Wonen & Zorg: Huisvesting 27 Inleiding 29 Sociale huisvesting 33 Rust-en verzorgingstehuizen 38 Jeugdzorg 39 Pension Van Schoonhoven 40 Sociale restaurants: De 7 Schaken en De Pollepel 41 Nursinghome St. Maria 42 Beschut wonen Wonen & Zorg: Gezondheid 47 Inleiding 48 Thuiszorg 51 Sociaal Steunpunt Gezondheid (SSG) 52 Coördinatie & Inspectie Nursing 53 Psychiatrische nazorg 55 Onze ziekenhuizen Maatschappelijke integratie: Middelen 61 Inleiding 63 Maatschappelijke dienstverlening 65 Financiële hulpverlening Maatschappelijke integratie: Recht 75 Inleiding 76 Rechtshulp 80 Geschillen voor de arbeidsrechtbank 3

4 Maatschappelijke integratie: Activering 85 Inleiding 85 dienst Werkgelegenheid 88 Sociale Tewerkstelling 91 Begeleiding opvoedkundige maatregelen 93 Dienstencentra Maatschappelijke integratie: Culturele & Maatschappelijke Ontplooiing 101 Inleiding 102 Museum Maagdenhuis 102 Socio-cultureel centrum Elzenveld 106 Archief Klantenrelatiemanagement 109 Inleiding 109 Programma Integrale Kwaliteitszorg (PIKZ) 113 Communicatie 115 Bibliotheek Human Resources Management 119 Inleiding 120 Personeelseffectief 123 Werving en selectie 123 Vorming, bijscholing en opleiding 126 De personeelsvereniging Sodico vzw Logistiek 131 Inleiding 132 departement Logistiek Werken 135 departement Logistiek Aankopen 135 afdeling Patrimonium 137 LOCO (dienst Animatie) Varia 141 OCMW-Antwerpen / adressen 148 samenstelling van de bijzondere comité s 151 verenigingen en organisaties waarin het OCMW vertegenwoordigd is 4

5 Woord vooraf Het hart van Antwerpen In april 2001, onmiddellijk na de installatie van de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn, startte OCMW Antwerpen met de opmaak van een even ambitieus als vernieuwend beleidsplan. Inspraak stond daarbij voorop. In dit beleidsplan stond de missie van OCMW Antwerpen centraal. Het OCMW garandeert voor iedereen die gewoonlijk op haar grondgebied verblijft en met eerbiediging van de bestaande regelgeving op duurzame wijze de sociale grondrechten. Dit engagement werd vertaald in strategische doelstellingen: het recht op een dak boven het hoofd, het recht op voldoende middelen, het recht op een zinvolle activiteit, het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorgen, het recht op recht, het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing en het recht op een kwalitatieve dienstverlening. Deze nieuwe aanpak betekende zonder meer een trendbreuk. Nu komen de noden en behoeften van de OCMW-klanten op de eerste plaats. In de loop van 2002 werden die algemene beleidsdoelstellingen omgezet in concrete acties. Geen abstracte of vage intenties, wel duidelijke en herkenbare initiatieven op het terrein. Zo betekent het recht op een zinvolle activiteit bijvoorbeeld dat het OCMW aangepaste opleidingen, werkervaringkansen en arbeidsbemiddeling organiseert. Een duurzame inschakeling in de arbeidsmarkt is immers een belangrijke hefboom voor maatschappelijke integratie. OCMW Antwerpen wil deze initiatieven volwaardig uitbouwen. In 2002 werden hiervoor reeds duidelijke aanzetten gegeven. Meer dan 700 klanten kregen een contract voor een sociale tewerkstelling aangeboden en honderden klanten volgden een opleiding. Volgend jaar brengen we alle deelwerkingen van de dienst Werkgelegenheid samen onder één (nieuw) dak. Zo kunnen we de opleidingen, begeleiding en bemiddeling beter op elkaar afstemmen en meer mensen vooruit helpen. Het garanderen van het recht op huisvesting neemt vele vormen aan. Er is de opvang van daklozen, er zijn de aangepaste woonvormen zoals beschut wonen, jeugdinstellingen, sociale woningen, serviceflats en rust- en verzorgingstehuizen. Op al deze terreinen is OCMW Antwerpen actief. Daarnaast zorgen onze sterk uitgebouwde thuiszorgdiensten er ook voor dat ouderen langer thuis kunnen wonen. 12 Antwerpse senioren op krijgen OCMW-gezinszorg, 21 op poetshulp. Onze thuisverpleegkundigen brengen huisbezoeken per maand. Maar belangrijker dan de kwantiteit is en blijft de kwaliteit van onze dienstverlening. Werken aan een klantgerichte organisatie houdt in dat elke klant zich welkom voelt en recht heeft op een professionele en snelle hulpverlening. Vele sociale centra werken nu met een vaste intaker. Op deze manier worden lange wachttijden vermeden. En een duidelijke onthaalbrochure, geschreven in samenspraak met onze klanten, geeft nieuwe klanten nuttige informatie over de hulpverlening. Het recht op voldoende middelen zorgt ervoor dat mensen niet aan hun lot worden overgelaten. In 2002 verleende het OCMW aan bijna klanten één of andere vorm van financiële hulp. De nieuwe wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie moet er beter voor zorgen dat het OCMW niet enkel een vangnet is voor mensen die uit de boot vallen, maar ook een springplank naar nieuwe kansen. Een opvallende tendens is de toename van mensen met een overmatige schuldenlast. Personen en gezinnen die in een schuldspiraal terechtkomen kunnen bij OCMW Antwerpen niet enkel terecht voor juridisch advies, maar ook voor schuldbemiddeling en budgetbeheer. In de toekomst willen we ook meer preventief werken en risicoklanten vroegtijdig begeleiden. Het recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing wil klanten stimuleren om zich sociaal te integreren. De waaier die OCMW Antwerpen aanbiedt is erg breed. Van een hobbyclub in een dienstencentrum tot een concert in een rust- en verzorgingstehuis. Verder willen we klanten extra stimuleren om zich aan te sluiten bij een sportclub, toneelvereniging, culturele vereniging, Tot slot, de OCMW-ziekenhuizen waken dag in dag uit over de gezondheid van duizenden patiënten. Zij garanderen, samen met andere OCMW-diensten, het recht op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorgen. Het OCMW is voor alles een organisatie van mensen, voor mensen. Dat we op de goede weg zijn, is in de eerste plaats te danken aan de inzet van àlle OCMWmedewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat het OCMW het Hart van Antwerpen is. Bedankt. Paul Van Gorp Algemeen Secretaris Monica De Coninck Voorzitter 5

6 Organigram Algemeen Secretaris Algemene Zaken coördinatie Budget & meerjarenplan advies (Stafconsulenten) Klantrelatiemanagement & Studiedienst Wonen & Zorg Interne Dienst Bescherming & Preventie secretariaat, bodendienst & repro Bedrijfsjurist Coördinatie Informatica archief Strategisch/Tactische Verantwoordelijkheidscentra dienst Strategiebepaling, planning & Coördinatie Coördinatie Kansarmoedeprojecten OCMW-Monitor Kwaliteitscel (PIKZ, informatica, KLR, Projectsturing) Studiedienst dienst Informatie & Communicatie (incl. Fotolabo) archief bibliotheek Strategische Verantwoordelijkheidscentra Huisvesting sociale dienst Bejaardenzorg centrale administratie Bejaardenzorg coördinatie Planning & erkenning RVT s RVT s centrale administratie Jeugdzorg Boeckenberg, Pennsylvania Foundation & Good Engels dienst Woonbemiddeling & -begeleiding sociale huisvesting serviceflats Gezondheid Coördinatie Gezinszorg Thuiszorgcentra Gezinszorg & thuisverpleging Sociaal Steunpunt Gezondheid 6

7 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Voorzitter Ontvanger Strategische Verantwoordelijkheidscentra Auditcel Maatschappelijke Integratie departement Personeelsbeleid Middelen & Recht dienst geschillen Arbeidsrechtbank dienst Rechtshulp dienst Sociaal Beheer sociale centra centrale administratie Activering & Cultuur dienst Werkgelegenheid arbeidsconsulenten De Serre Arbeidsbemiddelaars sociale centra dienstencentra Tactische Verantwoordelijkheidscentra planning, strategie & onthaal... loopbaan- & loonadministratie patrimonium aankoop & werken Centrale Ambulancedienst departement Logistiek departement Financiën controlegeneeskunde personeelsvoorziening & -ontwikkeling Sodico technische dienst LOCO (dienst animatie) crediteurenbeheer algemene boekhouding debiteuren & crediteurenbeheer thesaurie & kostprijsbeheer studiedienst, secretariaat & algemene boekhouding Financiële Infosystemen & nakomingsaudit 7

8 Wettelijk kader Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) vervangt de vroegere Commissie voor Openbare Onderstand. Het is een openbare instelling, maar zij maakt geen deel uit van het gemeente- of stadsbestuur; een OCMW werkt autonoom. De oprichting en de werking wordt geregeld door de wet van 8 juli 1976 (de organieke wet op de OCMW s). Artikel 1 van deze wet verwoordt onze opdracht als volgt: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. Het is echter onduidelijk wat er onder het recht op maatschappelijke dienstverlening precies wordt verstaan. Elk OCMW moet deze opdracht zelf invullen, afhankelijk van de individuele of collectieve behoeften in de gemeente. Ons werkingsgebied is, zowel territoriaal als functioneel, erg ruim en de hulpverlening zeer verschillend. Vele wetten zijn dan ook van toepassing op onze werking. De belangrijkste sommen we even op: wet van 27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstandsfonds; wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun, verleend door de OCMW s; wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie; organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; decreet van 5 maart 1985 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden; Koninklijk Besluit van 7 augustus 1987 houdende de coördinatie van de wet op de ziekenhuizen; Koninklijk Besluit van 21 januari 1993 tot uitvoering van artikel 32 van de wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving; besluit van de Vlaamse Executieve van 12 oktober 1988 inzake erkenning en betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg; Koninklijk Besluit van 10 juli 1990 inzake reconversiemaatregelen in de psychiatrie (o.a. met betrekking tot de erkenning van beschut wonen, oprichting van overlegplatforms, ); wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van het verzamelen van persoonsgegevens; ontwerp van decreet van 27 maart 1996 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen; besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning; besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand; besluit van de Vlaamse Executieve van 22 mei 1991 inzake erkenningsvoorwaarden en subsidienormen van de voorzieningen bijzondere jeugdbijstand; decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap; besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap; decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds. 8

9 Het bestuur 9

10 Op 25 september 2002 was OCMW Antwerpen gastheer van het evenement 25 jaar OCMW. Door middel van discussiefora, praatcafés en uiteenzettingen werd een beeld geschetst van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: waar staat het OCMW nu, waar gaat het OCMW naar toe? 10

11 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Een Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt het OCMW. De Raad beslist over alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Voor een gemeente met meer dan inwoners, zoals Antwerpen, telt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 15 leden. Zij worden verkozen door de gemeenteraad en krijgen een mandaat van 6 jaar. Dat begint op de 1e dag van de 3e maand na de installatie van de gemeenteraad (normaal op 1 april). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest zelf onder zijn leden een voorzitter. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft, zoals wettelijk voorzien 1, een Vast Bureau opgericht dat zich bezighoudt met het afhandelen van de dagelijkse zaken. Daarna werden ook een aantal bijzondere comités samengesteld die eigen bevoegdheden kregen. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is ook voorzitter van het Vast Bureau en van deze bijzondere comités. De algemeen secretaris woont de vergaderingen bij van de Raad, het Vast Bureau en enkele bijzondere comités. Onze ziekenhuizen worden bestuurd door beheerscomités. De vergaderingen van deze comités worden ook voorgezeten door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De ontvanger van het OCMW is de penningmeester van deze instellingen 2. Alle comités leggen hun adviezen voor aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In de Raadszitting (dit is de plenaire vergadering met 15 raadsleden) worden de voorgelegde punten dan formeel goedgekeurd. Tabel 1 Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Monica De Coninck (voorzitter) Cathy Berx (ondervoorzitter) bediende Jef Aertbeliën Theo Neel Lisette Soeters André Wuyts Arthur Vandervee Marcel Fyens Erik Peeters Therèse Debrock Linda Quackels Marco Laenens Flor Boven Fons Geeraerts Peter Karl De Jonghe socioloog bediende bediende geneesheer gepensioneerde gepensioneerde gepensioneerde advocaat bediende bediende bediende vakbondssecretaris commercieel bediende 1 art. 27 ß1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 2 Koninklijk Besluit van 2 augustus 1985 houdende bepaalde regels in verband met het afzonderlijk beheer en de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een OCMW 11

12 het Vast Bureau en de Bijzondere Comités Vast Bureau Bijzondere Comités Het Vast Bureau is bevoegd voor: - Financiën; het geeft advies over: - juridische procedures die betrekking hebben op het terugvorderen van bestaansmiddelen en voorschotten die we ten onrechte aan klanten verlenen; - het al dan niet inspannen van een rechtszaak tegen klanten (die niet kunnen betalen); - betwistingen en juridische procedures die betrekking hebben op ziekenhuiskosten, plaatsingskosten en dergelijke meer; - betwistingen en juridische procedures die voortvloeien uit het beheer van eigendommen, nalatenschappen en depots; - principebeslissingen rond leningen en leasings; - financiële overzichten; - het ontwerp van begroting, begrotingswijzigingen en de rekening van de ontvanger; - handlichtingen, hypotheken en toelating tot onderhandse verkopen. Deze items worden op de agenda gezet door het departement Financiën en het departement Sociale Zaken. - Algemene Zaken en Sociale Zaken; het geeft advies over: - toelatingen voor studiebezoeken aan het OCMW; - het al dan niet ter beschikking stellen van de dienstencentra aan derden (al dan niet mits vergoeding); - veiligheidsproblemen (kennisname van diefstallen, inbraken, etc. en het treffen van maatregelen). Deze agendapunten worden aangebracht door het departement Algemene Zaken en het departement Sociale Zaken. Voor de sociale hulpverlening hebben we vijf bijzondere comités opgericht: - bijzonder comité voor Algemeen Sociaal Beleid: dit is bevoegd voor alle principiële zaken van algemene en sociale aard; - bijzonder comité voor Sociale Bijstand A en bijzonder comité voor Sociale Bijstand B : deze beide comités beslissen over de hulpverleningsdossiers van de sociale centra en de sociale diensten van de ziekenhuizen. Alle dossiers worden verdeeld over 2 werkingsgebieden. De leden van deze comités kennen het recht op maatschapplijke integratie toe (in naam van het sociaal centrum) en beslissen over de aanvragen voor een individuele tegemoetkoming aan de klanten. Jaarlijks wordt de bevoegdheid van de beide comités omgewisseld; - bijzonder comité voor Jeugdbeleid: dit beslist over de hulpverlening aan kinderen en jongeren; - bijzonder comité voor Seniorenbeleid: dit beslist over de hulpverlening aan ouderen. Verder hebben we nog 2 bijkomende bijzondere comités opgericht: - bijzonder comité voor Personeelszaken en Geneeskundige Dienst: hierop worden alle aangelegenheden voorgelegd die betrekking hebben op het personeel, de medische staf en alle kwesties van de medische diensten (o.a. de organisatie en werking van de geneeskundige diensten); - bijzonder comité voor Aankopen, Eigendommen en Werken: alle aankopen, werken, prijsvragen, aanbestedingen, toewijzingen, het beheer van onze onroerende goederen en patrimonium worden hier besproken. - Personeelsaangelegenheden; het geeft advies over: - het opleggen van bepaalde tuchtstraffen. Deze agendapunten werden aangebracht door het departement Personeelszaken. 12

13 Afvaardigingen in andere organisaties en instanties Beheerscomités Voor beslissingen in verband met de zogenaamde verzorgingsinstellingen werden aparte beheerscomités opgericht 3 : - beheerscomité voor het Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen; - beheerscomité voor het Algemeen Ziekenhuis Middelheim; - beheerscomité voor het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn; - beheerscomité voor het verpleegtehuis Joostens; - bijzonder comité voor de rust- en verzorgingsinstellingen Centrum (district Antwerpen, uitgezonderd de noorderdistricten); - bijzonder comité voor de rust- en verzorgingsinstellingen Zuid (districten Berchem, Hoboken en Wilrijk); - bijzonder comité voor de rust- en verzorgingsinstellingen Noord (districten Borgerhout, Deurne, Merksem, Ekeren en de noorderdistricten); - bijzonder comité voor de dienstencentra Centrum (district Antwerpen, uitgezonderd de noorderdistricten); - bijzonder comité voor de dienstencentra Zuid (districten Berchem, Hoboken en Wilrijk); - bijzonder comité voor de dienstencentra Noord (districten Borgerhout, Deurne, Merksem, Ekeren en de noorderdistricten); - bijzonder beheerscomité voor de Kinderinstellingen; - coördinatiecomité Ziekenhuizen. Een aantal raadsleden en/of personeelsleden vertegenwoordigen het bestuur in externe organisaties. Dit zijn de wettelijke afvaardigingen: - de voogdij over de kinderen die door de Jeugdrechtbank aan de Raad van het OCMW worden toevertrouwd. De raadsleden vormen de voogdijraad voor deze kinderen, de voorzitter van de Raad wordt aangeduid als voogd; - het overlegcomité Stad Antwerpen OCMW: een overleg tussen een delegatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en een delegatie van de Gemeenteraad. - verschillende overlegvormen in verband met het syndicaal statuut: - bijzonder comité; - technische werkgroep; - hoog overlegcomité. Naast deze wettelijke vertegenwoordigingen zetelen vele van onze medewerkers nog in andere verenigingen of organisaties (een lijst hiervan vindt u in de bijlagen). De samenstelling van alle comités werd opgenomen in onze bijlagen. 3 art. 94 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 13

14 14

15 Het management 15

16 16

17 de Algemeen Secretaris Paul Van Gorp De Algemeen Secretaris staat aan het hoofd van het hele managementgebeuren binnen OCMW Antwerpen. Hij geeft richting aan de verschillende diensten en afdelingen die instaan voor de uitvoering van het OCMW-beleidsplan. Samen met 5 bestuursdirecteurs (die elk aan het hoofd staan van een departement) ziet hij erop toe dat alle activiteiten passen binnen de visie van onze organisatie en dat ze worden uitgevoerd volgens de waarden die we nastreven. In de dagelijkse praktijk wordt de Algemeen Secretaris bijgestaan door een aantal kabinetsmedewerkers die o.a. de agenda bijhouden, dossiers voorbereiden, contacten onderhouden met de hogere overheid en de coördinatie verzorgen tussen de verschillende diensten. Stafdiensten van de Algemeen Secretaris dienst Studie en Advies Deze stafdienst is een studie- en administratief centrum, dat dagelijks de algemeen secretaris bijstaat bij de voorbereiding, uitwerking en opvolging van een aantal beleidsbeslissingen. Tot de taken behoren onder meer: - deelnemen aan besprekingen met externe rechtspersonen zoals het stadsbestuur, in het kader van het overlegcomité Stad/OCMW; - secretariaat houden van het overlegcomité Stad/ OCMW en de stafvergadering van het centraal bestuur; - verslaggeving doen van de conferentie van (OCMW-) voorzitters en secretarissen; - uitvoeren van allerhande studies en onderzoeken ook voor andere departementen met betrekking tot allerlei beleidsdomeinen, maar in het bijzonder betreffende de OCMW-wetgeving en de wetgeving en reglementering op de ziekenhuizen; - opvolgen van bepaalde dossiers door het opvragen van inlichtingen bij diverse diensten en het onderhouden van contacten met de hogere overheden zoals ministeriële kabinetten en diensten, de provinciale administratie en stedelijke diensten; - studie en advies met betrekking tot de werking van de raden (installatievergadering, statuut lokale mandataris, stemmingen, huishoudelijk reglement, afvaardiging in allerlei organisaties; administratief toezicht m.b.t. de werking van de raden,...); - medewerking aan de jaarlijks te actualiseren OCMWbeleidsnota; - onderhouden van contacten met de Antwerpse ombudsdienst; beantwoorden en/of opvolgen van klachten/vragen in verband met het OCMW; kennisgeving van de klachtenbehandeling aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; - studie en advies met betrekking tot informaticatoepassingen die op het OCMW als instelling betrekking hebben (overkoepelende materie); - voorbereiding, leiding en verslaggeving van allerlei ad hoc werkgroepen en vergaderingen. Ombudsfunctie Interne klachtenbehandeling Per instelling (ziekenhuizen, bejaardeninstellingen 1 ) behandelt een eigen klachtencommissie de aan die instelling gerichte klachten. Deze commissie stelt een verslag op van elk onderzoek; het verslag vermeldt ook de samenstelling, de bevindingen en eventuele aanbevelingen van de commissie. Na behandeling worden alle klachten besproken op de betrokken beheerscomités. De klachtencommissies behandelen enkel de minder ernstige zaken. Ernstige klachten worden doorverwezen naar de stedelijke ombudsdienst. Bij een interne klachtenbehandeling kunnen de klagers immers partijdigheid vermoeden. 1 Voor alle dienstencentra samen werd één klachtencommissie opgericht 17

18 Externe klachtenbehandeling De klachten die ons bereiken op de centrale zetel van het OCMW en de klachten die ons worden overgemaakt door de stedelijke ombudsman worden respectievelijk behandeld door de Inspecteur-generaal en de dienst Studie en Advies van het departement Algemene Zaken. Deze klachten worden maandelijks besproken op de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In totaal bedroeg het aantal klachten en/of vragen dat ons in 2002 bereikte via de ombudsman 40. Voor verschillende van deze klachten/vragen werden meerdere brieven gestuurd of vragen bijgesteld. We merken een blijvende dalende trend in het aantal klachten. We stippen hier echter wel aan dat een onbekend aantal klachten wordt opgelost door de stedelijke ombudsdienst zonder tussenkomst van het OCMW. Deze dienstverlening staat blijkbaar meer en meer op punt, mede door de detachering van een OCMW-maatschappelijk werkster naar deze stedelijke dienst. Sedert de verzelfstandiging van de OCMWziekenhuizen vanaf 1 januari 1999 gebeurde de behandeling van ziekenhuis gerelateerde klachten bij voorkeur rechtstreeks tussen de ombudsdienst en deze ziekenhuizen. Deze zijn dan ook niet langer in de statistieken opgenomen. Figuur 1 Ombudsfunctie - externe klachtenbehandeling 2002 volgens onderwerp Verblijfsadres 2 Steunverlening 9 Overige 9 Sociale Tewerkstelling 2 Wachtlijsten serviceflats 2 Plaatsing 4 Dienstverlening 3 Informatieverstrekking 5 Medische/Verpleegkundige verzorging 2 Onderhoudsplicht 2 18

19 Coördinatie Informatica Een goed werkend informaticasysteem draagt bij tot de efficiënte werking van de organisatie want het helpt een vlotte informatiedoorstroming en -verwerking. Dit is het uitgangspunt van de regiegroep Informatica. Deze groep heeft als taak de beleidslijnen op het vlak van informatica verder te concretiseren en er acties rond uit te werken. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. het Centraal Bestuur OCMW, Telepolis, de verschillende ziekenhuizen, de Technische Dienst, dienstencentra, sociale centra en de rust- en verzorgingsinstellingen. Op deze manier kan het informaticagebeuren zo exhaustief mogelijk bekeken en beoordeeld worden. Wat we op informaticavlak willen bereiken kan in vier punten worden omschreven: 1 Er is een vlotte toegang tot informatie langs elektronische weg. 2 Het OCMW vervult een actieve en sturende rol in het informaticabeleid. Tabel 2 Website OCMW Antwerpen aantal hits België Nederland 392 Verenigde Staten 136 Verenigd Koninkrijk 57 Duitsland 44 Frankrijk 24 Luxemburg 14 Japan 11 Zwitserland 6 Polen 6 onbekend 121 andere 39 3 De informatisatie en automatisatie beantwoorden aan de actuele noden van het OCMW. totaal De performantie van het informaticasysteem verbetert zodat de gebruikerssnelheid een aanvaardbaar peil bereikt. bron: Informatie via elektronische weg Het OCMW stuurt zelf het informaticabeleid en vervult er een actieve rol in We streven naar een beter gebruik van de bestaande informaticastructuur om de beschikbare elektronische informatie in een gepaste vorm toegankelijk te maken voor de verschillende gebruikers (personeel, beleid en klanten). OCMW Antwerpen heeft daarom een eigen webplek (www.ocmw.antwerpen.be) met een centraal elektronisch aanspreekpunt Op dit adres, dat bekend staat als OCMW Infopunt, komen gemiddeld 2 informatievragen per dag binnen. De website wordt veelvuldig bezocht. Ook een eigen intranet voor de medewerkers (intranet.ocmw.antwerpen.be) werd opgestart in Hierop wordt op een overzichtelijke manier relevante informatie aangeboden. Daarnaast kunnen onze medewerkers het intranet ook gebruiken om via elektronische invulformulieren bepaalde administratieve wijzigingen door te geven en/of vragen rechtstreeks aan de bevoegde diensten te richten. Omdat we een beter evenwicht wensten te krijgen tussen de interne (OCMW) en externe (Telepolis) sturing van het informaticabeleid werd binnen het centraal bestuur een Coördinatiecel Informatica opgericht. We stelden bovendien enkele technisch bestuursassistenten informatica aan die mee zullen instaan voor de uitvoering van het informaticabeleid. In het verleden deden we voor gebruikersondersteuning een beroep op vrijwilligers. We waren en blijven uiteraard erg dankbaar voor hun enthousiasme, motivatie en inzet die ze tijdens een lange periode aan de dag hebben gelegd. Het was trouwens mede door hun ervaring dat de functie van technisch bestuursassistent informatica kon concreet gemaakt worden. De technisch assistenten werken elk binnen een departement en dienen als een laagdrempelig aanspreekpunt voor computergebruikers. Zij zijn het die de eerstelijnszorg op zich zullen nemen. 19

20 De informatisatie en automatisatie beantwoorden aan de actuele noden van het OCMW De huidige toepassingen werden onderhouden, sommige verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Enkele nieuwe kleinere toepassingen werden ontwikkeld. Deze werkzaamheden gebeurden in samenwerking met Telepolis. HRM 1 In maart 1998 ging het OCMW samen met de stad en de haven van Antwerpen van start met een ambitieus project dat de ingebruikname van een geïntegreerd HRM-pakket (HRM2000) voor de drie organisaties beoogde. Doel daarbij was de administratieve HRM-taken zoveel mogelijk te automatiseren zodat de personeelsmedewerkers weer meer tijd kregen voor het échte HRM-werk. Stapsgewijs werden de zes modules van het HRM2000 pakket (werving & selectie, opleidingsadministratie, arbeidsongevallen, evaluatie, aan- en afwezigheden en basissignalitiek) op de betrokken diensten Apash 5.0 wordt een toepassing die het OCMW quasi zelf kan beheren. De modulaire opbouw zal ervoor zorgen dat iemand bepaalde functies van het systeem kan gebruiken zonder dat hierbij de toepassing in zijn geheel nodig is. Dit komt de performantie en stabiliteit ten goede. Oracle Financials 4 kreeg vaste voet aan wal in het OCMW De Nieuwe OCMW Boekhouding of NOB is sinds begin 2002 operationeel in heel het OCMW. Het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding is een nieuw gegeven voor het Antwerpse OCMW. Naast een andere manier van werken op financieel vlak, betekende dit ook fundamentele organisatorische aanpassingen. Een belangrijk aandachtspunt bleef het opleiden en begeleiden van de gebruikers. Hiervoor werden op geregelde tijdstippen teams samengesteld uit medewerkers van het OCMW en Telepolis. Lening- en subsidiebeheer succesvol geïmplementeerd De module lening- en subsidiebeheer is niet standaard aanwezig in Oracle Financials. Het pakket werd in 2002 Een performant informaticasysteem draagt bij tot een open en efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking geïntroduceerd. In 2002 werden de laatste stukjes van deze complexe puzzel gelegd. In de loop van 2001 werd de module aan- en afwezigheden op alle OCMW-locaties in test in gebruik genomen zodat men alvast kon starten met dubbel lopen. In 2002 werd de module dan effectief in productie genomen. Een koppeling tussen Apash 2 en NOB 3 We streven een betere financiële opvolging van onze steunverlening na. Hiervoor werden de registratietoepassingen voor sociale hulpverlening en voor financiën aan elkaar gekoppeld. Op weg naar Apash 5.0 In 2002 werd een voorstudie uitgevoerd naar een nieuw dossierbeheersysteem voor de sociale hulpverlening. Via een stuurgroep Apash proberen we de betrokkenheid van alle gebruikers zo groot mogelijk te maken. volledig op maat van Oracle ontwikkeld en in gebruik genomen door het OCMW. Met de toepassing kunnen de investeringsuitgaven van een begrotingsjaar beheerd worden en kunnen de financiering van de uitgaven, het beheer en de eindejaarsverrichtingen opgevolgd worden. Abacus Versie 8 van het kasregister Abacus werd opgeleverd. Deze nieuwe versie heeft meer functionaliteiten, meer stabiliteit en een grotere gebruiksvriendelijkheid. Meer functionaliteiten in Incasso Incasso, de toepassing waarmee onbetaalde facturen opgevolgd worden, werd in 2002 verder uitgebouwd. Versie 2.0 wordt opgeleverd in 2003 en zal zorgen voor een batchverwerking van de vervolgacties en het aanmaken van statistieken. 1 HRM staat voor Human Recources Management. HRM2000 staat in voor de verwerking van personeelsgegevens. 2 APASH (Antwerps Project Automatisatie Sociale Hulpverlening): toepassing die voor een groot deel de sociale hulpverlening binnen het OCMW informatiseert. 3 NOB: Nieuwe OCMW boekhouding 4 Oracle Financials: boekhoudkundig pakket 5 Abacus: kasregister 6 Incasso: pakket voor het innen van achterstallige rekeningen 20

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 10 maart 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 21.03.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

OCMW. Antwerpen JAARVERSLAG

OCMW. Antwerpen JAARVERSLAG OCMW Antwerpen JAARVERSLAG 2001 WOORD VOORAF Ne goeie maatschappelijk werker is iemand die u niet als een nummer behandelt, maar als een mens. [ ] De goei, dat zijn mensen die zelf iets vragen, die de

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Zorgbedrijf Antwerpen Vastgoed

Zorgbedrijf Antwerpen Vastgoed Zorgbedrijf Antwerpen Vastgoed Introductie Zorgbedrijf Antwerpen 2 GEEN SCHAKELS Actor, niet regisseur Ouderenbeleid Inspraak ouderen in stedelijk beleid Regie Onderhoudsplicht Bewindvoerderschap Financiële

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OCMW structuur & opdrachten 12-12-2012 Dekoninck Christine de l Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S. 02.09.1998) Gelet

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 24 maart 2006, te 13.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 05.04.2006 VERSLAG

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN DECREET Stuk 238 (1988-1989) - Nr. 1 VLAAMSERAAD ZITTING 198% 1989 28 JUNI 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw A. Leysen C.S. - houdende vaststelling van de voorwaarden tot erkenning en toekenning van werkingstoelagen

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 9 juni 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42 RONDGEDEELD : 16.06.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen ingediend op 677 (2015-2016) Nr. 1 2 maart 2016 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw betreffende het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/061 BERAADSLAGING NR. 15/021 VAN 7 APRIL 2015, GEWIJZIGD OP 5 MEI 2015, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie