Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s)"

Transcriptie

1 Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s) Doel(en) Het versterken van de economische structuur en het stimuleren van economische groei in de regio Stedendriehoek Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) B. Stedendriehoek werkt! (totaal ) Een optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt wordt bereikt door: - Het realiseren van topconsortia voor kennis en innovatie, waarbij de kennisvalorisatie, productontwikkeling, marktontwikkeling en ondernemerschap een impuls krijgt (centra voor innovatief vakmanschap en centers of expertise) ( ) - Maximale benutting van het arbeidspotentieel in de regio, rekening houden met ieders mogelijkheden en bekwaamheden (HRM-pakket ) ( ) - Op initiatief van werkgevers in de regio worden mogelijkheden en/of banen gecreëerd voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt (branchespecifiek) ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Groei van het Bruto Regionaal Product - Het regionale bedrijfsleven voert meer en sneller innovaties door - Meer human capital en kennis (alle niveaus) - Behoud en groei van werkgelegenheid Toelichting Het programma duurzame economie is gebaseerd op de Strategische agenda van het EPS (Economisch Platform Stedendriehoek)/RPA Regionaal Platform Arbeidsmarkt ( ), waarin is vastgelegd op welke onderwerpen de 4 O s de krachten wil bundelen. Dit betreft de volgende onderdelen: A. Stedendriehoek onderneemt! B. Stedendriehoek werkt! C. Stedendriehoek Onderscheidt! Middeleninzet Provincie: ( ) EPS/RPA : ( ) Derden: ( ) Vanuit het platform EPS/RPA vindt de cofinanciering plaats. Overige cofinanciering vindt plaats door 1) individuele bedrijfsinvesteringen in innovatietrajecten, 2) materiële bijdragen werkgevers door het aangaan van arbeidscontracten/ arbeid leerovereenkomsten, 3) aanvragen innovatiecontract Rijk (2 mln.). Door het programma duurzame economie wordt geïnvesteerd in instrumenten en randvoorwaarden om de economische structuur van de Stedendriehoek duurzaam te versterken. Ingezet wordt op het versterken van de innovatiekracht van de maakindustrie via clusterbenadering en met bijzondere PM

2 aandacht voor energietransitie. De innovatieagenda wordt enerzijds ondersteund door een human capital agenda (alle niveaus) die in zich zelf ook andere groeisectoren zoals ICT, zorg en zakelijke dienstverlening faciliteert en anderzijds door het stimuleren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan de hand van een onderscheidend regionaal profiel. Het programma duurzame economie bouwt voort op de fundamenten die de afgelopen 3 jaar zijn gelegd. Bestuurlijke samenwerking tussen het EPS (Economisch Platform Stedendriehoek) en het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarkt) is in gang gezet om strategische sturing effectiever te maken en meer te kunnen richten op regionale economische doelen. Een omslag naar new governance wordt beoogd: een meer samenwerkingsgerichte stijl van besturen van de stakeholders van de vier O s.

3 Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie - Energieneutraal Doel(en) De regio Stedendriehoek heeft de ambitie om in 2030 als eerste regio van Europa energieneutraal te zijn. In 2015 zijn belangrijke stappen gezet op weg naar energieneutraal in Toelichting Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Energieneutrale dorpen en kernen (totaal ) Door een specifieke aanpak passend bij aard en omvang van de kernen wordt samen met de bewoners energieneutraliteit gecreëerd. B. Biobased industry ( ) Hoogwaardige toepassingen van biomassa worden gestimuleerd door o.a.: - Aanleg van biogasnetwerk - Valorisatie biomassa De regio Stedendriehoek heeft de intentie om in 2030 de eerste energieneutrale regio in Nederland te zijn. Dit is ook opgenomen in het provinciale Kansenboek Dit programma draagt bij aan het doel van energieneutraliteit en zorgt voor een versterking van de (regionale) economie door als aanjager te fungeren van op energiebesparing gerichte initiatieven vanuit bevolking, woningcorporaties en bedrijfsleven. Beoogde maatschappelijke effecten - Energieneutrale regio in Toename van gebruik van duurzame energie - Duurzame productie en gebruik van goederen. - Een duurzame en gezonde leefomgeving. Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

4 Regio Stedendriehoek Programma Vitale steden en dorpen Doel(en) Het versterken van stadscentra met een regionale uitstraling en het op peil houden en versterken van de leefbaarheid van kleine kernen. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Sterke stadscentra en levendige dorpskernen (totaal ) De (regionale) centrumfunctie, openbare ruimte, parkeren, herstructurering, marketing zijn versterkt door: - Herstructurering en herinrichting openbare ruimte centra Epe en Vaassen ( ) B. De leefbaarheid van kleine kernen wordt op peil gehouden en versterkt door (totaal ): - Aanpak voorzieningenniveau Dorpsplan Klarenbeek ( ) - Aanpak openbare ruimte Traverse Eefde ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Verhoging leefbaarheid in steden en dorpen o Bewoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen omgeving o Bewoners voelen zich prettig in de openbare ruimte - Centrumfuncties worden versterkt - Aantrekkelijk houden van woon- en werkmilieus voor de toekomst Voor sterke steden en vitale dorpen is het van belang dat woon- en werkmilieus vitaal blijven en de bereikbaarheid optimaal is. Toelichting C. De bestaande bedrijventerreinen worden versterkt om ze voor de toekomst toe concurrerend en aantrekkelijk te houden. Hiermee is de leefbaarheid en openbare ruimte van (delen van) de steden en dorpen versterkt - Aanleg Noorderhaven Zutphen ( ) De Stedendriehoekgemeenten werken al vele jaren nauw samen op onder meer het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling. De Structuurvisies voor het Bundelingsgebied en Niet-Bundelingsgebied en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma getuigen hiervan. Ook voor de komende jaren zetten de regiogemeenten in op vrijwillige regionale samenwerking op dit gebied. Het is nu tijd om de uitvoering van de ambities en plannen uit de regiovisies ter hand te nemen. De essentie: Afmaken waarmee we bezig zijn : het uitvoeren van de ambities uit de regiovisies. Daarnaast wordt langzaam maar zeker ook voorgesorteerd op nieuwe ontwikkelingen en kansen, die worden waargenomen. Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

5 Regio Stedendriehoek Programma Cultuur en Landschap Doel(en) Het programma Cultuur en Landschap richt zich op de ontwikkeling van het landelijk gebied, de verbinding van dit gebied met de bebouwingskernen, de ontwikkelingsgeschiedenis van de Stedendriehoek en de versterking van de (vrijetijds)economie. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Apeldoorns Kanaal en Grift (totaal ) De ontwikkelingsgeschiedenis en de structuurdragers worden zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Daarnaast is de vrijetijdseconomie versterkt door: - Aanleg fietsroute Grift ( ) - Het maken van een verbinding in de Grift; Grift de Verbindende schakel ( ) B. De Graafschap, waaronder De Berkel (totaal ) De gebiedskwaliteiten natuur, landschap, cultuurhistorie en vrijetijdseconomie zijn versterkt en verbonden. Daarnaast is de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de rivier de Berkel verbeterd door: - Het verbinden van het Centrum Lochem met de Berkel ( ) - Landschappelijke kwaliteit en recreatieve voorzieningen buitengebied te verbeteren ( ) - Inrichting Berkelpark in relatie met aanleg nieuwe meander ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Versterken van economische en toeristische kracht door gebiedsidentiteit - Beleefbaar en zichtbaar hebben van de cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit. - Versterken kwaliteit leefomgeving door en voor bewoners Versterken landschapskwaliteit in een veranderende agrarische productieomgeving C. IJsselvallei (totaal De verbinding tussen stad en landschap is verbeterd. De agrarische structuur met nieuwe economische dragers is versterkt en het recreatief routenetwerk wordt uitgebreid door: - Aanpak Weteringsebroek ( ) - Een kwaliteitsimpuls Brummen/ Bronckhorst ( )

6 Toelichting De Stedendriehoek onderkent vijf structuurdragers zodat er samenhang ontstaat binnen vier Gelderse deelgebieden en het Overijssels deelgebied. Hierin zijn projecten zodanig geclusterd dat er meer samenhang en synergie ontstaat waardoor een gebied als geheel zich krachtiger kan ontwikkelen. De verbindende structuren zijn: 1. Apeldoorns kanaal en Grift (noordoostelijke Veluweflank) 2. Apeldoorn kanaal en VSM spoorlijn (zuidoostelijke Veluweflank): 3. IJsselvallei (tussen kanaal en oostoever IJssel) 4. De Graafschap, waaronder De Berkel 5. Sallandschap (Overijssels deel) Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

7 Regio Stedendriehoek Programma Sociale Kracht Doel(en) Het bevorderen van de ketensamenwerking, structuurversterking en (zelf) redzaamheid t.b.v. participatie van mensen aan de samenleving en het bevorderen van de sociale kwaliteit. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Participatie kwetsbare groepen (totaal ) - Basisinfrastructuur de Kanteling: structuren en voorzieningen zijn ingericht voor nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen ( ) - Ketensamenwerking multiprobleem-huishoudens: een (nieuwe) regionale en lokale structuur voor (keten)samenwerking is ontwikkeld, gericht op personen/ huishoudens met complexe meervoudige problemen (50.000) - Cliëntondersteuning vanuit eigen kracht: een gezamenlijke aanpak is ontwikkeld en met de maatschappelijke partners naar een praktische werkwijze vertaald ( ) - Wonen met kansen: kwetsbare jongeren waaronder tienerouders met multi-problem vraagstukken zijn door een geïntegreerde aanpak (leren, werken, wonen en begeleiding) naar de arbeidsmarkt toegeleid ( ) B. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (totaal ) - Het toekomstbestendig aanbod van beroepsonderwijs in de regio sluit aan bij de regionale arbeidsmarkt. C. NOG Veiligerhuis (totaal ) De sociale veiligheid is verhoogd door o.a. - Inrichting coördinatiefunctie jeugd gericht op jeugdige veelplegers en jeugdige ex-gedetineerden Beoogde maatschappelijke effecten - Een toename van participatie van kwetsbare groepen in de samenleving - Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in de samenleving - Een verhoogde deelname van kwetsbare groepen in het arbeidsproces - Een verhoging van de sociale veiligheid Toelichting In 2010 is ter voorbereiding op de Regionale Sociale Agenda (RSA) een regionale sociale analyse uitgevoerd. Dit is gedaan op basis van cijfermateriaal en interviews met Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

8 gemeenten en het maatschappelijk middenveld. De analyse leverde zes verschillende thema s op. Over de thema s vond in de regio op 24 november 2010 een debat plaats met de gemeenten uit de Stedendriehoek en hun maatschappelijke partners op sociaal terrein. Tijdens het debat werd vastgesteld welke thema s het meeste prioriteit hebben: participatie kwetsbare groepen, ketensamenwerking voor jeugd en gezin en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. De agenda is gericht op de komende vier jaar en maakt onderdeel uit van het strategische thema Sociale Kracht van de Stedendriehoek. Voor de prioriteit van aansluiting onderwijsarbeidsmarkt is er een verbinding met het strategische thema van de 4 O s. Voor de strategische koers in de periode is de nota Sociale Perspectieven Stedendriehoek als vertrekpunt genomen NOG Veiligerhuis Op het gebied van sociale veiligheid heeft de regio ambities om de coördinatiefunctie jeugd goed in te richten.

9 Toelichting Programma stad- en regio provincie Gelderland Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft besloten om het provinciale Programma Stad en Regio de komende vier jaar voor te zetten. Dit programma heeft als doel om steden en regio s in Gelderland te ondersteunen bij structuurversterkende investeringen. De bedoeling is dat tussen de provincie en de regio een samenwerkingscontract wordt afgesloten voor een periode van vier jaar waarin doelen en resultaatafspraken zijn opgenomen. Deze samenwerkingsafspraken zijn ook wel bekend onder de naam van het Regiocontract. Voor de periode van 4 jaar is er in totaal een bedrag van 150 mln. beschikbaar gesteld dat verdeeld wordt over de steden en de regio s, waaronder de regio Stedendriehoek. Een deel hiervan (ca. 30 mln.) wordt nog gereserveerd voor aanvullende projecten waarover in 2013 besluitvorming zal plaatsvinden. Voor de regio s, waaronder de regio Stedendriehoek is voor de periode een bedrag van 7 tot 12 mln gereserveerd. Aanpak regio Stedendriehoek Uitgangspunten voor de regio Stedendriehoek zijn de bestaande visies Regionale Structuurvisie, Economische Visie, Sociale Visie, alsmede de zes strategische thema s. Op basis hiervan is een brede uitvoeringsagenda opgesteld met programma s die structuurversterkend en complementair zijn aan elkaar. Het betreft een brede uitvoeringsagenda die ook ingezet kan worden voor andere sectorale programma s binnen de provincie Gelderland. Deze brede uitvoeringsagenda, inclusief een voorstel voor het regiocontract is op 1 december jl. overhandigd aan de provincie Gelderland. Voorlopige toekenning aan de regio Stedendriehoek In de maand december heeft de provincie zich gebogen over alle ingediende plannen. Het bleek dat er vanuit de steden en regio s sprake was van een forse overvraging. Daarom heeft de provincie Gelderland moeten kiezen. Hierbij is een aantal selectiecriteria gehanteerd als; voldoet het programma aan de visie, is er sprake van structuurversterking, is er sprake van een doorbraak, is voldoende co-financiering aanwezig en is er draagvlak bij interne en externe partijen. De regio Stedendriehoek heeft een aanvraag ingediend voor ca. 17 mln. Uiteindelijk zal naar verwachting de provincie ca. 11,3 mln toe kennen aan de regio Stedendriehoek. Per programma ziet dit er als volgt uit: Programma + projecten 1. Programma Duurzame Economie Deelnemende gemeenten Gevraagde provinciale bijdrage (x 1000) Honorering door provincie (x 1000) a. Duurzame economie 4 O s EPS/ RPA

10 S3H onderneemt S3H werkt S3H onderscheidt b. Duurzame economie energieneutraal Energieneutrale dorpen en kernen Biobased industry ALBV ABELVZ Subtotaal , Vitale Steden en Dorpen a. Sterke stadscentra en levendige dorpskernen Uitvoeren centrumplan Brummen Herstructurering en herinrichting openbare ruimte centra Epe en Vaassen Brummen Epe b. Het op peil houden en versterken van de leefbaarheid van kleine kernen Traverse Eefde Klarenbeek Lochem Voorst c. Het vergroten van de economische vitaliteit van bedrijventerreinen, het beperken van de behoefte aan uitbreidingslocaties en het verbeteren van de leefbaarheid van (delen van ) de steden en dorpen Aanleg Noorderhaven Zutphen

11 Subtotaal Cultuur & Landschap a. Van Veluwe tot Apeldoorns Kanaal Fietsroute Grift Grift de Verbindende schakel b. Beleef de Berkel Centrum Lochem verbinden met de Berkel Landschappelijke kwaliteit recreatieve voorzieningen buitengebied Inrichting Berkelpark in relatie met aanleg nieuwe meander c. IJsselvallei Weteringsebroek Groene Buffer IJsselsprong Kwaliteitsimpuls Brummen/ Bronckhorst Epe Apeldoorn Lochem Lochem Zutphen Apeldoorn/ Voorst Brummen/ Zutphen Brummen Subtotaal Sociale kracht Partcipatie kwetsbare groepen Ketensamenwerking jeugd en gezin Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt NOG Veiligerhuis ABELVZ

12 Subtotaal Totaal Uit sectorale budgetten zal het volgende gehonoreerd worden: - Programma duurzame economie energieneutraal: voor biobased industry zal ,- toegekend worden uit het programma Energie Transisitie. - Programma Cultuur & Landschap/ Groene Buffer IJsselsprong: aangezien voor de Groene Buffer IJsselsprong (Brummen) nog besluitvorming moet plaatsvinden door de gemeenteraad zal binnen het sleutelproject IJsselsprong een reservering worden opgenomen van ,-. Op basis van bijgevoegde programma formats zal het regiocontract afgesloten worden. Opgemerkt wordt dat het DB gemandateerd is om in overleg met de provincie nog aanpassingen te doen in de tekst van redactionele aard. De provincie zal in de preambule de volgende teksten opnemen: - duurzame economie (4 O s): o een procesafspraak over bereikte resultaten eind 2012 inclusief afspraken over vervolg o procesafspraak maken over het versterken van de maakindustrie door clusterbenadering. - Sociale kracht: aanvullende financiering zal plaatsvinden vanuit het programma Transitie Jeugdzorg. Consequenties De regio Stedendriehoek heeft een aanvraag ingediend voor ca. 17 mln. De provincie heeft dus moeten schrappen in de programma s en is uiteindelijk terecht gekomen op een bedrag van ca. 11,4 mln! Het schrappen is met name ten koste gegaan van het programma Duurzame Economie (4 O s). In het DB is afgesproken om samen met de partners binnen de 4 O s in de richting van Provinciale Staten een gezamenlijke en intensieve lobby te voeren voor een meer fundamentele bijdrage uit het sectorale programma Economie ( 200 mln). Nog te vervolgen procedure Na uw besluit in te stemmen met het voorliggende voorstel wordt de uitkomst van de besluitvorming in de zes gemeenteraden kenbaar gemaakt aan de provincie. Dit dient uiterlijk 1 maart plaats te vinden. Op dat moment kan het college van GS in haar vergadering van 20 maart tot een definitief voorstel richting PS komen over de provinciale bijdrage aan de regio Stedendriehoek. Het is wat de provincie betreft in het geval van het regiocontract mogelijk om binnen de programma s financieel te schuiven op het moment dat realisering van de afgesproken doelen dat mogelijk maakt. Definitieve ondertekening van het regiocontract vindt plaats na definitieve besluitvorming door Provinciale Staten op 25 april Op 29 februari organiseert de provincie over het programma Stad- en Regio een bijeenkomst voor haar Statenleden om hen nader te informeren over de inhoud van de diverse Stad- en Regiocontracten. Voor deze bijeenkomst zal u ook worden uitgenodigd.

13

Prioritair Programma Stad en Regio 2012-2015

Prioritair Programma Stad en Regio 2012-2015 Prioritair Programma Stad en Regio 2012-2015 Het programma Stad en Regio staat voor dynamische steden en vitale regio s. De Gelderse steden en regio s en de provincie Gelderland investeren samen in opgaven

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015. Inzet voor Stadscontract Apeldoorn. Inzet voor Stadscontract Zutphen

Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015. Inzet voor Stadscontract Apeldoorn. Inzet voor Stadscontract Zutphen INHOUD Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015 Inzet voor Regiocontract Inzet voor Stadscontract Apeldoorn Inzet voor Stadscontract Zutphen Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4 Samenvatting Verkenning economische samenwerking F4 1 Samenvatting Aanleiding voor de verkenning De vier grootste gemeenten van Fryslân - Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen, kortweg

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Informatiebijeenkomst gemeenteraden 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Waarom aandacht voor demografie? Demografische prognoses naar beneden bijgesteld Actualisering regionaal woningbouwprogramma Vergrijzing

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Werkdocument, versie 3 Drie speerpunten voor een ijzersterke regio Agribusiness Economie en Logistiek Recreatie en Toerisme 30 september 2015 Geacht raadslid,

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Routekaart gebiedsopgaven Portefeuillehouder: Bea Schouten Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie Bureau Berghuis Onderwijs & Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Regionale economie Projectmanagement Onderzoek Advies & Interim-management Inhoudsopgave Onderwijs & Arbeidsmarkt 5 Zorg en Welzijn 7 Versterking

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet Hans van Bolderen van harte welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet Hans van Bolderen van harte welkom. VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR Datum overleg : 15 oktober 2015 11.30 13.00 uur reguliere vergadering Plaats : Gemeente Brummen Leuvenheim Aanwezig : Apeldoorn: dhr. J. Kruithof Brummen: dhr. A.J.

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch AANTEKENEN Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch referentie doorkiesnummer datum CS/bhe (013) 594 47 28 16 maart 2015 onderwerp Position

Nadere informatie

Concept-Regioprogramma 2012-2015 Stadsregio Arnhem Nijmegen. Duurzaam partnerschap mobiliseren in de stadsregio

Concept-Regioprogramma 2012-2015 Stadsregio Arnhem Nijmegen. Duurzaam partnerschap mobiliseren in de stadsregio Concept-Regioprogramma 2012-2015 Stadsregio Arnhem Nijmegen Duurzaam partnerschap mobiliseren in de stadsregio 29 november 2011 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Kader Regioprogramma... 5 1.1

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Toekomst voor Gelderland

Toekomst voor Gelderland Toekomst voor Gelderland Speerpunten om voor de VVD te stemmen Gelderland herstelt zich van een zware economische en financiële crisis. De werkgelegenheid komt langzaam uit een diep dal. De financiële

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015

Draagvlak en participatie. Windcongres 6 oktober 2015 Draagvlak en participatie Windcongres 6 oktober 2015 Gerrit Modderkolk Procap adviseurs en projectmanagers Procap Procap adviseurs en projectmanagers - Voor ruimtelijke vraagstukken: haalbaar maken en

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 8-7-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Deel B. Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma Deel B

Deel B. Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma Deel B Deel B Almen Almen-Zuid fase 1 Uitvoeringsfase Coördineren en investeren De Groene Waarden Woonvisie 2011-2015 RO/OW/FIN Almen-Zuid fase 2 Procedurefase Coördineren en investeren ntb Woonvisie 2015-2020

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie