Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s)"

Transcriptie

1 Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s) Doel(en) Het versterken van de economische structuur en het stimuleren van economische groei in de regio Stedendriehoek Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) B. Stedendriehoek werkt! (totaal ) Een optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt wordt bereikt door: - Het realiseren van topconsortia voor kennis en innovatie, waarbij de kennisvalorisatie, productontwikkeling, marktontwikkeling en ondernemerschap een impuls krijgt (centra voor innovatief vakmanschap en centers of expertise) ( ) - Maximale benutting van het arbeidspotentieel in de regio, rekening houden met ieders mogelijkheden en bekwaamheden (HRM-pakket ) ( ) - Op initiatief van werkgevers in de regio worden mogelijkheden en/of banen gecreëerd voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt (branchespecifiek) ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Groei van het Bruto Regionaal Product - Het regionale bedrijfsleven voert meer en sneller innovaties door - Meer human capital en kennis (alle niveaus) - Behoud en groei van werkgelegenheid Toelichting Het programma duurzame economie is gebaseerd op de Strategische agenda van het EPS (Economisch Platform Stedendriehoek)/RPA Regionaal Platform Arbeidsmarkt ( ), waarin is vastgelegd op welke onderwerpen de 4 O s de krachten wil bundelen. Dit betreft de volgende onderdelen: A. Stedendriehoek onderneemt! B. Stedendriehoek werkt! C. Stedendriehoek Onderscheidt! Middeleninzet Provincie: ( ) EPS/RPA : ( ) Derden: ( ) Vanuit het platform EPS/RPA vindt de cofinanciering plaats. Overige cofinanciering vindt plaats door 1) individuele bedrijfsinvesteringen in innovatietrajecten, 2) materiële bijdragen werkgevers door het aangaan van arbeidscontracten/ arbeid leerovereenkomsten, 3) aanvragen innovatiecontract Rijk (2 mln.). Door het programma duurzame economie wordt geïnvesteerd in instrumenten en randvoorwaarden om de economische structuur van de Stedendriehoek duurzaam te versterken. Ingezet wordt op het versterken van de innovatiekracht van de maakindustrie via clusterbenadering en met bijzondere PM

2 aandacht voor energietransitie. De innovatieagenda wordt enerzijds ondersteund door een human capital agenda (alle niveaus) die in zich zelf ook andere groeisectoren zoals ICT, zorg en zakelijke dienstverlening faciliteert en anderzijds door het stimuleren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan de hand van een onderscheidend regionaal profiel. Het programma duurzame economie bouwt voort op de fundamenten die de afgelopen 3 jaar zijn gelegd. Bestuurlijke samenwerking tussen het EPS (Economisch Platform Stedendriehoek) en het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarkt) is in gang gezet om strategische sturing effectiever te maken en meer te kunnen richten op regionale economische doelen. Een omslag naar new governance wordt beoogd: een meer samenwerkingsgerichte stijl van besturen van de stakeholders van de vier O s.

3 Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie - Energieneutraal Doel(en) De regio Stedendriehoek heeft de ambitie om in 2030 als eerste regio van Europa energieneutraal te zijn. In 2015 zijn belangrijke stappen gezet op weg naar energieneutraal in Toelichting Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Energieneutrale dorpen en kernen (totaal ) Door een specifieke aanpak passend bij aard en omvang van de kernen wordt samen met de bewoners energieneutraliteit gecreëerd. B. Biobased industry ( ) Hoogwaardige toepassingen van biomassa worden gestimuleerd door o.a.: - Aanleg van biogasnetwerk - Valorisatie biomassa De regio Stedendriehoek heeft de intentie om in 2030 de eerste energieneutrale regio in Nederland te zijn. Dit is ook opgenomen in het provinciale Kansenboek Dit programma draagt bij aan het doel van energieneutraliteit en zorgt voor een versterking van de (regionale) economie door als aanjager te fungeren van op energiebesparing gerichte initiatieven vanuit bevolking, woningcorporaties en bedrijfsleven. Beoogde maatschappelijke effecten - Energieneutrale regio in Toename van gebruik van duurzame energie - Duurzame productie en gebruik van goederen. - Een duurzame en gezonde leefomgeving. Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

4 Regio Stedendriehoek Programma Vitale steden en dorpen Doel(en) Het versterken van stadscentra met een regionale uitstraling en het op peil houden en versterken van de leefbaarheid van kleine kernen. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Sterke stadscentra en levendige dorpskernen (totaal ) De (regionale) centrumfunctie, openbare ruimte, parkeren, herstructurering, marketing zijn versterkt door: - Herstructurering en herinrichting openbare ruimte centra Epe en Vaassen ( ) B. De leefbaarheid van kleine kernen wordt op peil gehouden en versterkt door (totaal ): - Aanpak voorzieningenniveau Dorpsplan Klarenbeek ( ) - Aanpak openbare ruimte Traverse Eefde ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Verhoging leefbaarheid in steden en dorpen o Bewoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen omgeving o Bewoners voelen zich prettig in de openbare ruimte - Centrumfuncties worden versterkt - Aantrekkelijk houden van woon- en werkmilieus voor de toekomst Voor sterke steden en vitale dorpen is het van belang dat woon- en werkmilieus vitaal blijven en de bereikbaarheid optimaal is. Toelichting C. De bestaande bedrijventerreinen worden versterkt om ze voor de toekomst toe concurrerend en aantrekkelijk te houden. Hiermee is de leefbaarheid en openbare ruimte van (delen van) de steden en dorpen versterkt - Aanleg Noorderhaven Zutphen ( ) De Stedendriehoekgemeenten werken al vele jaren nauw samen op onder meer het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling. De Structuurvisies voor het Bundelingsgebied en Niet-Bundelingsgebied en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma getuigen hiervan. Ook voor de komende jaren zetten de regiogemeenten in op vrijwillige regionale samenwerking op dit gebied. Het is nu tijd om de uitvoering van de ambities en plannen uit de regiovisies ter hand te nemen. De essentie: Afmaken waarmee we bezig zijn : het uitvoeren van de ambities uit de regiovisies. Daarnaast wordt langzaam maar zeker ook voorgesorteerd op nieuwe ontwikkelingen en kansen, die worden waargenomen. Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

5 Regio Stedendriehoek Programma Cultuur en Landschap Doel(en) Het programma Cultuur en Landschap richt zich op de ontwikkeling van het landelijk gebied, de verbinding van dit gebied met de bebouwingskernen, de ontwikkelingsgeschiedenis van de Stedendriehoek en de versterking van de (vrijetijds)economie. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Apeldoorns Kanaal en Grift (totaal ) De ontwikkelingsgeschiedenis en de structuurdragers worden zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Daarnaast is de vrijetijdseconomie versterkt door: - Aanleg fietsroute Grift ( ) - Het maken van een verbinding in de Grift; Grift de Verbindende schakel ( ) B. De Graafschap, waaronder De Berkel (totaal ) De gebiedskwaliteiten natuur, landschap, cultuurhistorie en vrijetijdseconomie zijn versterkt en verbonden. Daarnaast is de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de rivier de Berkel verbeterd door: - Het verbinden van het Centrum Lochem met de Berkel ( ) - Landschappelijke kwaliteit en recreatieve voorzieningen buitengebied te verbeteren ( ) - Inrichting Berkelpark in relatie met aanleg nieuwe meander ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Versterken van economische en toeristische kracht door gebiedsidentiteit - Beleefbaar en zichtbaar hebben van de cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit. - Versterken kwaliteit leefomgeving door en voor bewoners Versterken landschapskwaliteit in een veranderende agrarische productieomgeving C. IJsselvallei (totaal De verbinding tussen stad en landschap is verbeterd. De agrarische structuur met nieuwe economische dragers is versterkt en het recreatief routenetwerk wordt uitgebreid door: - Aanpak Weteringsebroek ( ) - Een kwaliteitsimpuls Brummen/ Bronckhorst ( )

6 Toelichting De Stedendriehoek onderkent vijf structuurdragers zodat er samenhang ontstaat binnen vier Gelderse deelgebieden en het Overijssels deelgebied. Hierin zijn projecten zodanig geclusterd dat er meer samenhang en synergie ontstaat waardoor een gebied als geheel zich krachtiger kan ontwikkelen. De verbindende structuren zijn: 1. Apeldoorns kanaal en Grift (noordoostelijke Veluweflank) 2. Apeldoorn kanaal en VSM spoorlijn (zuidoostelijke Veluweflank): 3. IJsselvallei (tussen kanaal en oostoever IJssel) 4. De Graafschap, waaronder De Berkel 5. Sallandschap (Overijssels deel) Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

7 Regio Stedendriehoek Programma Sociale Kracht Doel(en) Het bevorderen van de ketensamenwerking, structuurversterking en (zelf) redzaamheid t.b.v. participatie van mensen aan de samenleving en het bevorderen van de sociale kwaliteit. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Participatie kwetsbare groepen (totaal ) - Basisinfrastructuur de Kanteling: structuren en voorzieningen zijn ingericht voor nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen ( ) - Ketensamenwerking multiprobleem-huishoudens: een (nieuwe) regionale en lokale structuur voor (keten)samenwerking is ontwikkeld, gericht op personen/ huishoudens met complexe meervoudige problemen (50.000) - Cliëntondersteuning vanuit eigen kracht: een gezamenlijke aanpak is ontwikkeld en met de maatschappelijke partners naar een praktische werkwijze vertaald ( ) - Wonen met kansen: kwetsbare jongeren waaronder tienerouders met multi-problem vraagstukken zijn door een geïntegreerde aanpak (leren, werken, wonen en begeleiding) naar de arbeidsmarkt toegeleid ( ) B. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (totaal ) - Het toekomstbestendig aanbod van beroepsonderwijs in de regio sluit aan bij de regionale arbeidsmarkt. C. NOG Veiligerhuis (totaal ) De sociale veiligheid is verhoogd door o.a. - Inrichting coördinatiefunctie jeugd gericht op jeugdige veelplegers en jeugdige ex-gedetineerden Beoogde maatschappelijke effecten - Een toename van participatie van kwetsbare groepen in de samenleving - Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in de samenleving - Een verhoogde deelname van kwetsbare groepen in het arbeidsproces - Een verhoging van de sociale veiligheid Toelichting In 2010 is ter voorbereiding op de Regionale Sociale Agenda (RSA) een regionale sociale analyse uitgevoerd. Dit is gedaan op basis van cijfermateriaal en interviews met Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

8 gemeenten en het maatschappelijk middenveld. De analyse leverde zes verschillende thema s op. Over de thema s vond in de regio op 24 november 2010 een debat plaats met de gemeenten uit de Stedendriehoek en hun maatschappelijke partners op sociaal terrein. Tijdens het debat werd vastgesteld welke thema s het meeste prioriteit hebben: participatie kwetsbare groepen, ketensamenwerking voor jeugd en gezin en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. De agenda is gericht op de komende vier jaar en maakt onderdeel uit van het strategische thema Sociale Kracht van de Stedendriehoek. Voor de prioriteit van aansluiting onderwijsarbeidsmarkt is er een verbinding met het strategische thema van de 4 O s. Voor de strategische koers in de periode is de nota Sociale Perspectieven Stedendriehoek als vertrekpunt genomen NOG Veiligerhuis Op het gebied van sociale veiligheid heeft de regio ambities om de coördinatiefunctie jeugd goed in te richten.

9 Toelichting Programma stad- en regio provincie Gelderland Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft besloten om het provinciale Programma Stad en Regio de komende vier jaar voor te zetten. Dit programma heeft als doel om steden en regio s in Gelderland te ondersteunen bij structuurversterkende investeringen. De bedoeling is dat tussen de provincie en de regio een samenwerkingscontract wordt afgesloten voor een periode van vier jaar waarin doelen en resultaatafspraken zijn opgenomen. Deze samenwerkingsafspraken zijn ook wel bekend onder de naam van het Regiocontract. Voor de periode van 4 jaar is er in totaal een bedrag van 150 mln. beschikbaar gesteld dat verdeeld wordt over de steden en de regio s, waaronder de regio Stedendriehoek. Een deel hiervan (ca. 30 mln.) wordt nog gereserveerd voor aanvullende projecten waarover in 2013 besluitvorming zal plaatsvinden. Voor de regio s, waaronder de regio Stedendriehoek is voor de periode een bedrag van 7 tot 12 mln gereserveerd. Aanpak regio Stedendriehoek Uitgangspunten voor de regio Stedendriehoek zijn de bestaande visies Regionale Structuurvisie, Economische Visie, Sociale Visie, alsmede de zes strategische thema s. Op basis hiervan is een brede uitvoeringsagenda opgesteld met programma s die structuurversterkend en complementair zijn aan elkaar. Het betreft een brede uitvoeringsagenda die ook ingezet kan worden voor andere sectorale programma s binnen de provincie Gelderland. Deze brede uitvoeringsagenda, inclusief een voorstel voor het regiocontract is op 1 december jl. overhandigd aan de provincie Gelderland. Voorlopige toekenning aan de regio Stedendriehoek In de maand december heeft de provincie zich gebogen over alle ingediende plannen. Het bleek dat er vanuit de steden en regio s sprake was van een forse overvraging. Daarom heeft de provincie Gelderland moeten kiezen. Hierbij is een aantal selectiecriteria gehanteerd als; voldoet het programma aan de visie, is er sprake van structuurversterking, is er sprake van een doorbraak, is voldoende co-financiering aanwezig en is er draagvlak bij interne en externe partijen. De regio Stedendriehoek heeft een aanvraag ingediend voor ca. 17 mln. Uiteindelijk zal naar verwachting de provincie ca. 11,3 mln toe kennen aan de regio Stedendriehoek. Per programma ziet dit er als volgt uit: Programma + projecten 1. Programma Duurzame Economie Deelnemende gemeenten Gevraagde provinciale bijdrage (x 1000) Honorering door provincie (x 1000) a. Duurzame economie 4 O s EPS/ RPA

10 S3H onderneemt S3H werkt S3H onderscheidt b. Duurzame economie energieneutraal Energieneutrale dorpen en kernen Biobased industry ALBV ABELVZ Subtotaal , Vitale Steden en Dorpen a. Sterke stadscentra en levendige dorpskernen Uitvoeren centrumplan Brummen Herstructurering en herinrichting openbare ruimte centra Epe en Vaassen Brummen Epe b. Het op peil houden en versterken van de leefbaarheid van kleine kernen Traverse Eefde Klarenbeek Lochem Voorst c. Het vergroten van de economische vitaliteit van bedrijventerreinen, het beperken van de behoefte aan uitbreidingslocaties en het verbeteren van de leefbaarheid van (delen van ) de steden en dorpen Aanleg Noorderhaven Zutphen

11 Subtotaal Cultuur & Landschap a. Van Veluwe tot Apeldoorns Kanaal Fietsroute Grift Grift de Verbindende schakel b. Beleef de Berkel Centrum Lochem verbinden met de Berkel Landschappelijke kwaliteit recreatieve voorzieningen buitengebied Inrichting Berkelpark in relatie met aanleg nieuwe meander c. IJsselvallei Weteringsebroek Groene Buffer IJsselsprong Kwaliteitsimpuls Brummen/ Bronckhorst Epe Apeldoorn Lochem Lochem Zutphen Apeldoorn/ Voorst Brummen/ Zutphen Brummen Subtotaal Sociale kracht Partcipatie kwetsbare groepen Ketensamenwerking jeugd en gezin Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt NOG Veiligerhuis ABELVZ

12 Subtotaal Totaal Uit sectorale budgetten zal het volgende gehonoreerd worden: - Programma duurzame economie energieneutraal: voor biobased industry zal ,- toegekend worden uit het programma Energie Transisitie. - Programma Cultuur & Landschap/ Groene Buffer IJsselsprong: aangezien voor de Groene Buffer IJsselsprong (Brummen) nog besluitvorming moet plaatsvinden door de gemeenteraad zal binnen het sleutelproject IJsselsprong een reservering worden opgenomen van ,-. Op basis van bijgevoegde programma formats zal het regiocontract afgesloten worden. Opgemerkt wordt dat het DB gemandateerd is om in overleg met de provincie nog aanpassingen te doen in de tekst van redactionele aard. De provincie zal in de preambule de volgende teksten opnemen: - duurzame economie (4 O s): o een procesafspraak over bereikte resultaten eind 2012 inclusief afspraken over vervolg o procesafspraak maken over het versterken van de maakindustrie door clusterbenadering. - Sociale kracht: aanvullende financiering zal plaatsvinden vanuit het programma Transitie Jeugdzorg. Consequenties De regio Stedendriehoek heeft een aanvraag ingediend voor ca. 17 mln. De provincie heeft dus moeten schrappen in de programma s en is uiteindelijk terecht gekomen op een bedrag van ca. 11,4 mln! Het schrappen is met name ten koste gegaan van het programma Duurzame Economie (4 O s). In het DB is afgesproken om samen met de partners binnen de 4 O s in de richting van Provinciale Staten een gezamenlijke en intensieve lobby te voeren voor een meer fundamentele bijdrage uit het sectorale programma Economie ( 200 mln). Nog te vervolgen procedure Na uw besluit in te stemmen met het voorliggende voorstel wordt de uitkomst van de besluitvorming in de zes gemeenteraden kenbaar gemaakt aan de provincie. Dit dient uiterlijk 1 maart plaats te vinden. Op dat moment kan het college van GS in haar vergadering van 20 maart tot een definitief voorstel richting PS komen over de provinciale bijdrage aan de regio Stedendriehoek. Het is wat de provincie betreft in het geval van het regiocontract mogelijk om binnen de programma s financieel te schuiven op het moment dat realisering van de afgesproken doelen dat mogelijk maakt. Definitieve ondertekening van het regiocontract vindt plaats na definitieve besluitvorming door Provinciale Staten op 25 april Op 29 februari organiseert de provincie over het programma Stad- en Regio een bijeenkomst voor haar Statenleden om hen nader te informeren over de inhoud van de diverse Stad- en Regiocontracten. Voor deze bijeenkomst zal u ook worden uitgenodigd.

13

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/789

Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Grotesteden- en netwerkstedenbeleid Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/789 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004 om

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: f?s (ZX^ \ ZA_ 0 8 FEB 2013 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces De samenwerking tussen de drie O s verbeteren en zoeken naar nieuwe instrumenten om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel

Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel Eindrapportage OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Provincie Overijssel DATUM: 11 juli 2014 Valkenburgerstraat 212 1011 ND Amsterdam T

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 Krachtige kernen in prachtig gebied... 8 PROGRAMMA 2 Samenleven en zorgzaam zijn... 12 PROGRAMMA

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

In deze berap hebben we geen scorekaart toegevoegd. Deze is ten opzichte van de 1 e berap niet gewijzigd.

In deze berap hebben we geen scorekaart toegevoegd. Deze is ten opzichte van de 1 e berap niet gewijzigd. 2 e BERAP 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 Krachtige kernen in prachtig gebied... 8 PROGRAMMA 2 Samenleven en zorgzaam zijn... 12 PROGRAMMA

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio Over energietransitie, economische concurrentiekracht en governance Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,

Nadere informatie