Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s)"

Transcriptie

1 Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie Overheden Onderwijsinstellingen Ondernemers (4 O s) Doel(en) Het versterken van de economische structuur en het stimuleren van economische groei in de regio Stedendriehoek Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) B. Stedendriehoek werkt! (totaal ) Een optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt wordt bereikt door: - Het realiseren van topconsortia voor kennis en innovatie, waarbij de kennisvalorisatie, productontwikkeling, marktontwikkeling en ondernemerschap een impuls krijgt (centra voor innovatief vakmanschap en centers of expertise) ( ) - Maximale benutting van het arbeidspotentieel in de regio, rekening houden met ieders mogelijkheden en bekwaamheden (HRM-pakket ) ( ) - Op initiatief van werkgevers in de regio worden mogelijkheden en/of banen gecreëerd voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt (branchespecifiek) ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Groei van het Bruto Regionaal Product - Het regionale bedrijfsleven voert meer en sneller innovaties door - Meer human capital en kennis (alle niveaus) - Behoud en groei van werkgelegenheid Toelichting Het programma duurzame economie is gebaseerd op de Strategische agenda van het EPS (Economisch Platform Stedendriehoek)/RPA Regionaal Platform Arbeidsmarkt ( ), waarin is vastgelegd op welke onderwerpen de 4 O s de krachten wil bundelen. Dit betreft de volgende onderdelen: A. Stedendriehoek onderneemt! B. Stedendriehoek werkt! C. Stedendriehoek Onderscheidt! Middeleninzet Provincie: ( ) EPS/RPA : ( ) Derden: ( ) Vanuit het platform EPS/RPA vindt de cofinanciering plaats. Overige cofinanciering vindt plaats door 1) individuele bedrijfsinvesteringen in innovatietrajecten, 2) materiële bijdragen werkgevers door het aangaan van arbeidscontracten/ arbeid leerovereenkomsten, 3) aanvragen innovatiecontract Rijk (2 mln.). Door het programma duurzame economie wordt geïnvesteerd in instrumenten en randvoorwaarden om de economische structuur van de Stedendriehoek duurzaam te versterken. Ingezet wordt op het versterken van de innovatiekracht van de maakindustrie via clusterbenadering en met bijzondere PM

2 aandacht voor energietransitie. De innovatieagenda wordt enerzijds ondersteund door een human capital agenda (alle niveaus) die in zich zelf ook andere groeisectoren zoals ICT, zorg en zakelijke dienstverlening faciliteert en anderzijds door het stimuleren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan de hand van een onderscheidend regionaal profiel. Het programma duurzame economie bouwt voort op de fundamenten die de afgelopen 3 jaar zijn gelegd. Bestuurlijke samenwerking tussen het EPS (Economisch Platform Stedendriehoek) en het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarkt) is in gang gezet om strategische sturing effectiever te maken en meer te kunnen richten op regionale economische doelen. Een omslag naar new governance wordt beoogd: een meer samenwerkingsgerichte stijl van besturen van de stakeholders van de vier O s.

3 Regio Stedendriehoek Programma Duurzame economie - Energieneutraal Doel(en) De regio Stedendriehoek heeft de ambitie om in 2030 als eerste regio van Europa energieneutraal te zijn. In 2015 zijn belangrijke stappen gezet op weg naar energieneutraal in Toelichting Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Energieneutrale dorpen en kernen (totaal ) Door een specifieke aanpak passend bij aard en omvang van de kernen wordt samen met de bewoners energieneutraliteit gecreëerd. B. Biobased industry ( ) Hoogwaardige toepassingen van biomassa worden gestimuleerd door o.a.: - Aanleg van biogasnetwerk - Valorisatie biomassa De regio Stedendriehoek heeft de intentie om in 2030 de eerste energieneutrale regio in Nederland te zijn. Dit is ook opgenomen in het provinciale Kansenboek Dit programma draagt bij aan het doel van energieneutraliteit en zorgt voor een versterking van de (regionale) economie door als aanjager te fungeren van op energiebesparing gerichte initiatieven vanuit bevolking, woningcorporaties en bedrijfsleven. Beoogde maatschappelijke effecten - Energieneutrale regio in Toename van gebruik van duurzame energie - Duurzame productie en gebruik van goederen. - Een duurzame en gezonde leefomgeving. Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

4 Regio Stedendriehoek Programma Vitale steden en dorpen Doel(en) Het versterken van stadscentra met een regionale uitstraling en het op peil houden en versterken van de leefbaarheid van kleine kernen. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Sterke stadscentra en levendige dorpskernen (totaal ) De (regionale) centrumfunctie, openbare ruimte, parkeren, herstructurering, marketing zijn versterkt door: - Herstructurering en herinrichting openbare ruimte centra Epe en Vaassen ( ) B. De leefbaarheid van kleine kernen wordt op peil gehouden en versterkt door (totaal ): - Aanpak voorzieningenniveau Dorpsplan Klarenbeek ( ) - Aanpak openbare ruimte Traverse Eefde ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Verhoging leefbaarheid in steden en dorpen o Bewoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen omgeving o Bewoners voelen zich prettig in de openbare ruimte - Centrumfuncties worden versterkt - Aantrekkelijk houden van woon- en werkmilieus voor de toekomst Voor sterke steden en vitale dorpen is het van belang dat woon- en werkmilieus vitaal blijven en de bereikbaarheid optimaal is. Toelichting C. De bestaande bedrijventerreinen worden versterkt om ze voor de toekomst toe concurrerend en aantrekkelijk te houden. Hiermee is de leefbaarheid en openbare ruimte van (delen van) de steden en dorpen versterkt - Aanleg Noorderhaven Zutphen ( ) De Stedendriehoekgemeenten werken al vele jaren nauw samen op onder meer het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling. De Structuurvisies voor het Bundelingsgebied en Niet-Bundelingsgebied en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma getuigen hiervan. Ook voor de komende jaren zetten de regiogemeenten in op vrijwillige regionale samenwerking op dit gebied. Het is nu tijd om de uitvoering van de ambities en plannen uit de regiovisies ter hand te nemen. De essentie: Afmaken waarmee we bezig zijn : het uitvoeren van de ambities uit de regiovisies. Daarnaast wordt langzaam maar zeker ook voorgesorteerd op nieuwe ontwikkelingen en kansen, die worden waargenomen. Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

5 Regio Stedendriehoek Programma Cultuur en Landschap Doel(en) Het programma Cultuur en Landschap richt zich op de ontwikkeling van het landelijk gebied, de verbinding van dit gebied met de bebouwingskernen, de ontwikkelingsgeschiedenis van de Stedendriehoek en de versterking van de (vrijetijds)economie. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Apeldoorns Kanaal en Grift (totaal ) De ontwikkelingsgeschiedenis en de structuurdragers worden zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Daarnaast is de vrijetijdseconomie versterkt door: - Aanleg fietsroute Grift ( ) - Het maken van een verbinding in de Grift; Grift de Verbindende schakel ( ) B. De Graafschap, waaronder De Berkel (totaal ) De gebiedskwaliteiten natuur, landschap, cultuurhistorie en vrijetijdseconomie zijn versterkt en verbonden. Daarnaast is de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de rivier de Berkel verbeterd door: - Het verbinden van het Centrum Lochem met de Berkel ( ) - Landschappelijke kwaliteit en recreatieve voorzieningen buitengebied te verbeteren ( ) - Inrichting Berkelpark in relatie met aanleg nieuwe meander ( ) Beoogde maatschappelijke effecten - Versterken van economische en toeristische kracht door gebiedsidentiteit - Beleefbaar en zichtbaar hebben van de cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit. - Versterken kwaliteit leefomgeving door en voor bewoners Versterken landschapskwaliteit in een veranderende agrarische productieomgeving C. IJsselvallei (totaal De verbinding tussen stad en landschap is verbeterd. De agrarische structuur met nieuwe economische dragers is versterkt en het recreatief routenetwerk wordt uitgebreid door: - Aanpak Weteringsebroek ( ) - Een kwaliteitsimpuls Brummen/ Bronckhorst ( )

6 Toelichting De Stedendriehoek onderkent vijf structuurdragers zodat er samenhang ontstaat binnen vier Gelderse deelgebieden en het Overijssels deelgebied. Hierin zijn projecten zodanig geclusterd dat er meer samenhang en synergie ontstaat waardoor een gebied als geheel zich krachtiger kan ontwikkelen. De verbindende structuren zijn: 1. Apeldoorns kanaal en Grift (noordoostelijke Veluweflank) 2. Apeldoorn kanaal en VSM spoorlijn (zuidoostelijke Veluweflank): 3. IJsselvallei (tussen kanaal en oostoever IJssel) 4. De Graafschap, waaronder De Berkel 5. Sallandschap (Overijssels deel) Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

7 Regio Stedendriehoek Programma Sociale Kracht Doel(en) Het bevorderen van de ketensamenwerking, structuurversterking en (zelf) redzaamheid t.b.v. participatie van mensen aan de samenleving en het bevorderen van de sociale kwaliteit. Beoogde resultaten (= voorgenomen uitvoeringsprojecten) A. Participatie kwetsbare groepen (totaal ) - Basisinfrastructuur de Kanteling: structuren en voorzieningen zijn ingericht voor nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen ( ) - Ketensamenwerking multiprobleem-huishoudens: een (nieuwe) regionale en lokale structuur voor (keten)samenwerking is ontwikkeld, gericht op personen/ huishoudens met complexe meervoudige problemen (50.000) - Cliëntondersteuning vanuit eigen kracht: een gezamenlijke aanpak is ontwikkeld en met de maatschappelijke partners naar een praktische werkwijze vertaald ( ) - Wonen met kansen: kwetsbare jongeren waaronder tienerouders met multi-problem vraagstukken zijn door een geïntegreerde aanpak (leren, werken, wonen en begeleiding) naar de arbeidsmarkt toegeleid ( ) B. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (totaal ) - Het toekomstbestendig aanbod van beroepsonderwijs in de regio sluit aan bij de regionale arbeidsmarkt. C. NOG Veiligerhuis (totaal ) De sociale veiligheid is verhoogd door o.a. - Inrichting coördinatiefunctie jeugd gericht op jeugdige veelplegers en jeugdige ex-gedetineerden Beoogde maatschappelijke effecten - Een toename van participatie van kwetsbare groepen in de samenleving - Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in de samenleving - Een verhoogde deelname van kwetsbare groepen in het arbeidsproces - Een verhoging van de sociale veiligheid Toelichting In 2010 is ter voorbereiding op de Regionale Sociale Agenda (RSA) een regionale sociale analyse uitgevoerd. Dit is gedaan op basis van cijfermateriaal en interviews met Middeleninzet Provincie: Gemeente(n): ( ) ( ) Derden: ( )

8 gemeenten en het maatschappelijk middenveld. De analyse leverde zes verschillende thema s op. Over de thema s vond in de regio op 24 november 2010 een debat plaats met de gemeenten uit de Stedendriehoek en hun maatschappelijke partners op sociaal terrein. Tijdens het debat werd vastgesteld welke thema s het meeste prioriteit hebben: participatie kwetsbare groepen, ketensamenwerking voor jeugd en gezin en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. De agenda is gericht op de komende vier jaar en maakt onderdeel uit van het strategische thema Sociale Kracht van de Stedendriehoek. Voor de prioriteit van aansluiting onderwijsarbeidsmarkt is er een verbinding met het strategische thema van de 4 O s. Voor de strategische koers in de periode is de nota Sociale Perspectieven Stedendriehoek als vertrekpunt genomen NOG Veiligerhuis Op het gebied van sociale veiligheid heeft de regio ambities om de coördinatiefunctie jeugd goed in te richten.

9 Toelichting Programma stad- en regio provincie Gelderland Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft besloten om het provinciale Programma Stad en Regio de komende vier jaar voor te zetten. Dit programma heeft als doel om steden en regio s in Gelderland te ondersteunen bij structuurversterkende investeringen. De bedoeling is dat tussen de provincie en de regio een samenwerkingscontract wordt afgesloten voor een periode van vier jaar waarin doelen en resultaatafspraken zijn opgenomen. Deze samenwerkingsafspraken zijn ook wel bekend onder de naam van het Regiocontract. Voor de periode van 4 jaar is er in totaal een bedrag van 150 mln. beschikbaar gesteld dat verdeeld wordt over de steden en de regio s, waaronder de regio Stedendriehoek. Een deel hiervan (ca. 30 mln.) wordt nog gereserveerd voor aanvullende projecten waarover in 2013 besluitvorming zal plaatsvinden. Voor de regio s, waaronder de regio Stedendriehoek is voor de periode een bedrag van 7 tot 12 mln gereserveerd. Aanpak regio Stedendriehoek Uitgangspunten voor de regio Stedendriehoek zijn de bestaande visies Regionale Structuurvisie, Economische Visie, Sociale Visie, alsmede de zes strategische thema s. Op basis hiervan is een brede uitvoeringsagenda opgesteld met programma s die structuurversterkend en complementair zijn aan elkaar. Het betreft een brede uitvoeringsagenda die ook ingezet kan worden voor andere sectorale programma s binnen de provincie Gelderland. Deze brede uitvoeringsagenda, inclusief een voorstel voor het regiocontract is op 1 december jl. overhandigd aan de provincie Gelderland. Voorlopige toekenning aan de regio Stedendriehoek In de maand december heeft de provincie zich gebogen over alle ingediende plannen. Het bleek dat er vanuit de steden en regio s sprake was van een forse overvraging. Daarom heeft de provincie Gelderland moeten kiezen. Hierbij is een aantal selectiecriteria gehanteerd als; voldoet het programma aan de visie, is er sprake van structuurversterking, is er sprake van een doorbraak, is voldoende co-financiering aanwezig en is er draagvlak bij interne en externe partijen. De regio Stedendriehoek heeft een aanvraag ingediend voor ca. 17 mln. Uiteindelijk zal naar verwachting de provincie ca. 11,3 mln toe kennen aan de regio Stedendriehoek. Per programma ziet dit er als volgt uit: Programma + projecten 1. Programma Duurzame Economie Deelnemende gemeenten Gevraagde provinciale bijdrage (x 1000) Honorering door provincie (x 1000) a. Duurzame economie 4 O s EPS/ RPA

10 S3H onderneemt S3H werkt S3H onderscheidt b. Duurzame economie energieneutraal Energieneutrale dorpen en kernen Biobased industry ALBV ABELVZ Subtotaal , Vitale Steden en Dorpen a. Sterke stadscentra en levendige dorpskernen Uitvoeren centrumplan Brummen Herstructurering en herinrichting openbare ruimte centra Epe en Vaassen Brummen Epe b. Het op peil houden en versterken van de leefbaarheid van kleine kernen Traverse Eefde Klarenbeek Lochem Voorst c. Het vergroten van de economische vitaliteit van bedrijventerreinen, het beperken van de behoefte aan uitbreidingslocaties en het verbeteren van de leefbaarheid van (delen van ) de steden en dorpen Aanleg Noorderhaven Zutphen

11 Subtotaal Cultuur & Landschap a. Van Veluwe tot Apeldoorns Kanaal Fietsroute Grift Grift de Verbindende schakel b. Beleef de Berkel Centrum Lochem verbinden met de Berkel Landschappelijke kwaliteit recreatieve voorzieningen buitengebied Inrichting Berkelpark in relatie met aanleg nieuwe meander c. IJsselvallei Weteringsebroek Groene Buffer IJsselsprong Kwaliteitsimpuls Brummen/ Bronckhorst Epe Apeldoorn Lochem Lochem Zutphen Apeldoorn/ Voorst Brummen/ Zutphen Brummen Subtotaal Sociale kracht Partcipatie kwetsbare groepen Ketensamenwerking jeugd en gezin Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt NOG Veiligerhuis ABELVZ

12 Subtotaal Totaal Uit sectorale budgetten zal het volgende gehonoreerd worden: - Programma duurzame economie energieneutraal: voor biobased industry zal ,- toegekend worden uit het programma Energie Transisitie. - Programma Cultuur & Landschap/ Groene Buffer IJsselsprong: aangezien voor de Groene Buffer IJsselsprong (Brummen) nog besluitvorming moet plaatsvinden door de gemeenteraad zal binnen het sleutelproject IJsselsprong een reservering worden opgenomen van ,-. Op basis van bijgevoegde programma formats zal het regiocontract afgesloten worden. Opgemerkt wordt dat het DB gemandateerd is om in overleg met de provincie nog aanpassingen te doen in de tekst van redactionele aard. De provincie zal in de preambule de volgende teksten opnemen: - duurzame economie (4 O s): o een procesafspraak over bereikte resultaten eind 2012 inclusief afspraken over vervolg o procesafspraak maken over het versterken van de maakindustrie door clusterbenadering. - Sociale kracht: aanvullende financiering zal plaatsvinden vanuit het programma Transitie Jeugdzorg. Consequenties De regio Stedendriehoek heeft een aanvraag ingediend voor ca. 17 mln. De provincie heeft dus moeten schrappen in de programma s en is uiteindelijk terecht gekomen op een bedrag van ca. 11,4 mln! Het schrappen is met name ten koste gegaan van het programma Duurzame Economie (4 O s). In het DB is afgesproken om samen met de partners binnen de 4 O s in de richting van Provinciale Staten een gezamenlijke en intensieve lobby te voeren voor een meer fundamentele bijdrage uit het sectorale programma Economie ( 200 mln). Nog te vervolgen procedure Na uw besluit in te stemmen met het voorliggende voorstel wordt de uitkomst van de besluitvorming in de zes gemeenteraden kenbaar gemaakt aan de provincie. Dit dient uiterlijk 1 maart plaats te vinden. Op dat moment kan het college van GS in haar vergadering van 20 maart tot een definitief voorstel richting PS komen over de provinciale bijdrage aan de regio Stedendriehoek. Het is wat de provincie betreft in het geval van het regiocontract mogelijk om binnen de programma s financieel te schuiven op het moment dat realisering van de afgesproken doelen dat mogelijk maakt. Definitieve ondertekening van het regiocontract vindt plaats na definitieve besluitvorming door Provinciale Staten op 25 april Op 29 februari organiseert de provincie over het programma Stad- en Regio een bijeenkomst voor haar Statenleden om hen nader te informeren over de inhoud van de diverse Stad- en Regiocontracten. Voor deze bijeenkomst zal u ook worden uitgenodigd.

13

Prioritair Programma Stad en Regio 2012-2015

Prioritair Programma Stad en Regio 2012-2015 Prioritair Programma Stad en Regio 2012-2015 Het programma Stad en Regio staat voor dynamische steden en vitale regio s. De Gelderse steden en regio s en de provincie Gelderland investeren samen in opgaven

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015. Inzet voor Stadscontract Apeldoorn. Inzet voor Stadscontract Zutphen

Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015. Inzet voor Stadscontract Apeldoorn. Inzet voor Stadscontract Zutphen INHOUD Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015 Inzet voor Regiocontract Inzet voor Stadscontract Apeldoorn Inzet voor Stadscontract Zutphen Uitvoeringsagenda regio Stedendriehoek 2012-2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4 Samenvatting Verkenning economische samenwerking F4 1 Samenvatting Aanleiding voor de verkenning De vier grootste gemeenten van Fryslân - Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen, kortweg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Embargo tot woensdagmiddag 12 maart 14.00 uur Onderwerp Landschappen van Allure: sbesluit tweede tender. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Transitie Nationale Parken in Overijssel: een weg uit de impasse

Transitie Nationale Parken in Overijssel: een weg uit de impasse Transitie Nationale Parken in Overijssel: een weg uit de impasse Tweede tussenrapportage aan het transitieteam, Sporre\Hadders Zwolle, 6 mei 2014 Vervolg 1. Parallel aan het transitieproces van de National

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 6 juli 2015 Leefomgeving/R.J.A.M. Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 16 juni 2015 Pierik-van der Snel Programma Samenleving

Nadere informatie

INSPRAAKREACTIE ONDERNEMEND STEDENDRIEHOEK REGIOCONTRACT. Onderwerp: Reactie Ondernemend Stedendriehoek op proces en uitkomst stads- en regiocontract

INSPRAAKREACTIE ONDERNEMEND STEDENDRIEHOEK REGIOCONTRACT. Onderwerp: Reactie Ondernemend Stedendriehoek op proces en uitkomst stads- en regiocontract INSPRAAKREACTIE ONDERNEMEND STEDENDRIEHOEK REGIOCONTRACT Commissie AFW Postbus 9090 6800 GX Arnhem Onderwerp: Reactie Ondernemend Stedendriehoek op proces en uitkomst stads- en regiocontract Geachte commissieleden

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Werkdocument, versie 3 Drie speerpunten voor een ijzersterke regio Agribusiness Economie en Logistiek Recreatie en Toerisme 30 september 2015 Geacht raadslid,

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

MEMO. Planning. 21 november 2012 DB Stedendriehoek

MEMO. Planning. 21 november 2012 DB Stedendriehoek MEMO datum : 17 december 2012 kenmerk: aan : Presidium en gemeenteraad van : College/ wethouder Beelen betreft : Ingediende en vanuit Brummen t.b.v. 2 de tranche Regiocontract CC : Aanleiding De provincie

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Informatiebijeenkomst gemeenteraden 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Waarom aandacht voor demografie? Demografische prognoses naar beneden bijgesteld Actualisering regionaal woningbouwprogramma Vergrijzing

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen.

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen. Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Onderwerp Basismobiliteit Datum 30-04-2015 Portefeuille P. Blokhuis/ J.G. Kruithof Aan de gemeenteraad Voorstel (concept-besluit) 1. De

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen wat er bij u

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Beleidskader Economie: Werken aan de economie van de toekomst: Circulair, Innovatief en Internationaal Portefeuillehouder: Gedeputeerde Scheffer, coördinerend gedeputeerde Economie

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Routekaart gebiedsopgaven Portefeuillehouder: Bea Schouten Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern.

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern. Informatiebijeenkomst 9 juli 2010 Doel van de bijeenkomst: Informeren over: Corio Glana Stand van zaken per highlight in hand-out Voordelen van collectieve aanpak Samenwerking gemeenten, WRO, provincie

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie