ALETTA JACOBS COLLEGE. Bestuursverslag Stichting Dr. Aletta Jacobs College Statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALETTA JACOBS COLLEGE. Bestuursverslag 2012. Stichting Dr. Aletta Jacobs College Statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer"

Transcriptie

1 ALETTA JACOBS COLLEGE Bestuursverslag 2012 Stichting Dr. Aletta Jacobs College Statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer

2 Bestuursverslag 20L2 - dr. Aletta Jocobs College Deel 1: Algemeen Bestuurcverclag 2012 Inleiding Hoofdstuk l: Strategische positie AJC Hoofdstuk ll: De kwaliteit van het Ondenvijs en de leerlingenzorg Hoofdstuk lll: Personeel Hoofdstuk lv: Huisvesting Hoofdstuk V: Samenwerking Hoofdstuk Vl: Financieel beheer Hoofdstuk Vll: Verslag Raad van Toezicht L Deel 2: Jaarrekening Hoofdstuk Vlll: Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten 2012 Kasstroomoverzicht over 2Ol2 Hoofdstuk lx : Toelicht. balans en staat van baten en lasten Waarmerking dr. Aletta Jacobs College Controleverklaring Algemene instellingsgegevens

3 Bestuursverslag 2Ol2 - dr. Aletta Jacobs College Inleiding Het jaar 2Ot2is van groot belang geweest voor het dr. Aletta Jacobs College. ln dit jaarverslag leggen wij hierover verantwoording af. Niet alleen met de gerealiseerde cijfers, maar ook met de geschreven verantwoording van wat er allemaal is bereikt en wat niet. Onderstaande thema's hebben in 2OL2 centraal gestaan: o Het formuleren en publiceren van een breed gedragenieuwe missie; o Structurele financiële positieverbetering van de Stichting dr. Aletta Jacobs College door de aankoop van het gebouw aan de Laan van de Sport van de gemeente Hoogezand- Sappemeer; o Verbetering van de onderwijskwaliteit binnen alle afdelingen;. Verregaand opbrengstgericht werken in het kader van de ontwikkeling van het rendement van ons onderwijs; o Wijziging van de organisatiestructuur en invulling van de verschillende vacatures binnen het management; o Bezinning op het meer dan wetteluk noodzakelijke brede onderwijsaanbod, gelet op toekomstige financiële ontwikkeling van rijkswege ingezeq o Intensieve voorbereiding op de invoering van Passend Onderwijs door middel van de geleverde bijdrage aan de totstandkoming van het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden; o Geïntensiveerde samenwerking met het dr. Nassau College te Assen op het terrein van de stafondersteuning; o Provinciebrede samenwerking met als doel het op langere termijn in stand houden van de verschillende onderwijsvoorzieningen in een gebied met krimp Verder in dit Bestuursverslag wordt op deze thema's ingegaan. Onze primaire doelstelling is vastgelegd in de Statuten en is het verzorgen van een breed aanbod van openbaar voortgezet onderuijs voor alle leerlingen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. ln 2Ol2 bestond ons aanbod uit: - praktijkonderwijs - VMBO alle leerwegen inclusief Leerwegondersteunend Onderwijs en Leerwerktraject - Binnen het VMBO bieden wij aan, de sectoren: o Techniek Breed o Landbouw breed onderwijs o Economie. zorg& Welzijn - HAVO - Atheneum - Gymnasium Zoafs hierboven is aangegeven is de invulling van dit brede onderwijsaanbod in 2O72 onderwerp van bezinningeweest, vanwege de aangekondigde financiële ontwikkelingen door het beleid van de overheid. Ook hierover wordt verder geschreven ín dit verslag (zie 3)

4 De school beschikt over twee locaties. Het praktijkonderwijs wordt verzorgd in de locatie Van Heemskerckstraat, zowel in het schoolgebouw als in het gebouw behorende bij de dierenweide aan de overzijde van de straat. Alle overige onderwijssoorten worden verzorgd aan de locatie Laan van de Sport. Beide gebouwen en inrichtingen maken het mogelijk om vorm en inhoud te geven aan de onderwijskundige doelstellingen en visie. Ook in 2012 heeft het Noorderpoortcollege voor MBO en Volwasseneducatie haar rechten op het eigendom van 900 m2 binnen de Laan van de Sport, ingezet voor de volwasseneneducatie. Drie dagen per week worden overdag en's avonds cursussen verzorgd. Daardoor maakt de school minder gebruik van alle ruimtes. Totaal aantaleerlingen per schooljaar en de instroom van nieuwe leerlingen klas 1 en nieuwe leerlingen klas 2 en hoger: schooljaar Totaal aantal leerlingen Aantal nieuwe leerlingen in klas 1 Aantal nieuwe leerlingen klas 2 en hoger Totaal aantal nieuwe leerlineen (NP) (NP) to-2011! ! Ons leerlingenaantal is redelijk stabiel in een regio waar "krimp" aan de orde is.

5 Strategische positie van het dr. Aletta Jacobs College 1. Missie In juni 2011 is een missie/visie traject gestart onder begeleiding van medewerkers van Schouten & Nef issen. In de eerste maanden van2072 heeft dit traject geleid tot een nieuwe missie. Geïnitieerd door het managementteam en aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit ieder team is in verschillende sessies een nieuwe missie geformuleerd. Trjdens een interactieve studiemiddag is draagvlak gecreëerd bij alle medewerkers. In juni is de nieuwe missie feestelijk gepresenteerd aan alle medewerkers en in september aan alle leerlingen. De missie luidt: "Het dr. Aletta Jacobs College is een openbore school met een breed onderwijsoonbod en is door het werken in deelscholen tegelijkertijd verrossend kleinschalig. Hierdoor kun jij je optimaal ontplooien. Binnen onze proíessionele cultuur begeleiden we jou in een sfeer van veiligheid, wederzijds vertrouwen en betrokkenheid op je weg noar zelfstandigheid. Wie je ook bent, wot je ook wilt, wot je ook kunt: samen zorgen we ervoor dat je er komt. En doar zijn we trots op." In de verschillende teamplannen is aangegeven hoe de teams invullingeven aan deze missie. ln 2013 wordt een nieuw Schoolplan opgesteld, waarvoor de missie leidend is. 2. Besturingsfilosofie en manageme ntstructuur. Als gevolg van de missie is de besturingsfilosofie van de Stichting en de managementstructuur van de school aangepast. Als besturingsfilosofie is gekozen: "decentraal wat kan en centraal wat moet". Het belangrijkste kenmerk van de school in de missie is de verrassende kleinschaligheid van de deelscholen. Deze deelscholen hebben een grote mate van zelfstandigheid. Om dit mogelijk te maken is de organisatiestructuur aangepast en is het aantal teams teruggebracht (zie schema):

6 Raad van toedcht Bevoegd gezag tl tl Medereggenschap+ raad Directieberaod Directeur VMBO en ^AArf1 Algemeendlrecteur Dire PrO Teamlelder PrO Teemlelder onderbouur Kader/Bads FlnanciËn en Admlnlrtatie Huiwestngen tacilitair Teamlelder onderbotm HAVO/VWO Teamleider bovenbouw HAVO/VW0 Teamleider bovenbouw Kader/Bads Teamlelder Theoredsche leerweg Personeel Kwallteit en PR lc[ en Roosters Zorg ln 2Ot2 waren er vacatures voor de functie: - Directeur VMBO en Praktijkonderwijs - Directeur HAVO en VWO - Teamleider HAVO en VWO onderbouw - Teamleider HAVO en VWO bovenbouw Voor de invulling van de functie van de directeur VMBO en PrO is een interne procedure gevolgd. Voor de overige functies zijn in- en externe procedures gevolgd waarbij ondersteuning is verleend door bureau Erik Versteege Search. Mede door deze uitstekende ondersteuning zijn alle procedures succesvol verlopen en zijn alle functies naar volle tevredenheid per 1 augustus 2012 ingevuld. 3. Onderwijsaanbod afstemmen op behoefte en financiële ontwikkelingen In het najaar van 2012 zijn de gevolgen van het gevoerde kabinetsbeleid van de verschillende kabinetten Rutte l, het Lenteakkoord Rutte ll geïnventariseerd. Conclusie was en is, dat in de komende jaren de budgetten voor het onderwijs structureel worden verlaagd als gevolg van maatregelen die met name het werkgeverschap van de Stichting raken. Door hogere personele lasten blijft er minder geld over voor het onderwijs.

7 Al jaren schommelt het leerlingenaantal rond de 1400 leerlingen. Prognoses geven aan dat dit aantal stabiel zal blijven. Groei van het aantal leerlingen (en daarmee de inkomsten) is derhalve niet te verwachten. Vandaar dat in het najaar van 2072 is gestart met een traject van bezinning op het soms meer dan wettelijk verplichte brede onderwijsaanbod. Voorafgaand aan deze bezinning zijn de onderstaande randvoorwaarden geformuleerd :. Breed onderwijsaanbod blijft gehandhaafd. Geen verlies van leerlingen, maar juist verdichting van overige andere afdelingen/groepen. Kostenbesparing binnen max. vier jaar Deze bezinning is niet geëindigd aan het einde van 2OI2;in 2013 is hiermee doorgegaan. Voor 1 april 2013 is een aantal besluiten aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd met het doel het onderwijsaanbod te beperken, terwijl het dr. Aletta Jacobs College nog steeds een zeer aantrekkelijke school voor leerlingen is. Het is een transparant proces waar veel is geïnvesteerd in de communicatie met medewerkers en andere betrokkenen. De eerste maatregelen gaan in per 1 augustus Verschillende maatregelen worden ingevoerd per 1 augustus 2014 en 2O15. Om deze beperking van het onderwijsaanbod mogelijk te maken wordt flankerend beleid gevoerd, door medewerkers van 53 jaar en ouder te stimuleren gebruik te maken van Keuzepensioen. 4. Samenwerkingverbanden. Met het oog op de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 (is wederom een jaar uitgesteld) wordt het nieuwe samenwerkingsverband "Groningen Ommelanden" opgericht. Het huidige Regionale Samenwerkingsverband Noord Oost en West Groningen (RSNOWG) gaat hier volledig in op en wordt aangevuld met acht schoolbesturen, welke ook een vestiging in het gebied van Groningen Ommelanden hebben. De bestuurder van de Stichting dr. Aletta Jacobs College is tevens secretaris van het RSNOWG en in die hoedanigheid lid van de stuurgroep ter oprichting van Groningen Ommelanden. Vanuit de overtuiging dat oplossingen voor problemen in de komende jaren (krimp en lagere financiering) gevonden moeten worden in de samenwerking met anderen, zijn wij lid van het provinciebrede overleg VO-MBO. Doel van dit overleg is o.a. het in stand houden van de onderwijsvoorzieningen in de provincie Groningen op de middellange termijn. Het is zeker dat de onderwijskaart 2018 van de provincie Groningen er anders uit zal zien door de gevolgen van de krimp. Schoolbesturenemen hun verantwoordelijkheid om daarop te anticiperen; ook onze Stichting levert daar een bijdrage aan. De samenwerking op het niveau van de stafondersteuning met het dr. Nassau College is verder geïntensiveerd. Zo delen wij de functie Hoofd P&O (0,6 Nassau / 0,2 Aletta) en Controller (0,8 Nassau/ 0,2 Aletta). Bij de invoering van het financiële - en HRM pakket van AFAS zijn wij voorloper in het proces, dat het dr. Nassau College ook gaat volgen. In het kader van de bezinning op het onderwijsaanbod hebben wij de samenwerking met het dr. Nassau College gezocht. Afgesproken is, verschillende vakken in de komende jaren gezamenlijk te verzorgen via de digitale leerweg, te beginnen op 1 augustus 2O14 met Grieks.

8 De kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg 1. Inspectieoordeel en kwaliteit Jaarlijkspreekt de Inspectie haar oordeel uit over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in Nederland. Mede op basis van dit oordeelegt de lnspectie aan scholen een toezichtarrangement op. ln2o12 heeft de lnspectie onderstaande oordelen afgegeven en het daaraan gekoppelde toezichtarrangement aan de verschillende onderwijssoorten opgelegd: Onderwijssoort lnspectieoordeel Toezichtarrangement Praktijkonderwijs voldoende basisarrangement VMBO Basisberoepsgerichte leerweg voldoende basisarrangement VMBO kaderberoepsgeríchte leerweg voldoende basisarrangement VMBO Theoretische leerweg * voldoende basisarrangement HAVO voldoende basisarrangement VWO Onvoldoende (= zwak) verscherpt toezicht Dit oordeef is gebaseerd op de opbrengsten van de schooljaren / 2OO9-2O7O / 2O1O-2Otl. De resuftaten van het schooljaar 2Oll-2O12 hebben geen invloed op het oordeel van de Inspectie in Pas bij de opbrengstenkaart 2013 worden de resultaten van het schooljaar 2O7!-2O12 meegeteld. Op dit moment is de opbrengstenkaart 2013 bij ons bekend. Deze wordt door de Inspectie in mei 2013 gepubliceerd. Omdat wij in dit Jaarverslag verantwoording afleggen over 2012 publiceren wij hier het opbrengstenoordeel 2013.

9 M eerjarenopbrengsten VO 2013 (gebaseerd op resultaten behaald in 2010,201-L en 2012) Bevegd gezag Stichting dr. Aletta Jacós Cdlege gezagnr. 4253/. Naam schod dr Aletta Jacóscdlege Adres Laan van de Spd4 BRIN 25GM Plaats 96GTG Hmgezand Vestigingsn r. 0 Opbrengsbnoordeel vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo Per onderdeel Ren dement on derbouw Sctre 1-1G ]-G2OI]- L.TG2M Relatievescde 1-1G2010 L-tozort L-1420r2 t Qaarsgemiddelde 1;3.5 Oqdeel \án 3e leerjaar naar diploma zoírdeí zitbnblijven Percentage 2W170-zltufi. vmbo b A7 vmbo k u vmbo (g)t s7 navo 54 vwo ].7-207L1I2 2vrurz -2L2tr Relatievescce 2Wll1-2OtA[ I I I I I 2AdtL -201_1.t12 I I a I I 2017t72-20t2tr3 a T I I I Qaarsgemiddelde Oqdeel I i1?,c I Gemiddeld cijíer ceneaal exatnen - relatief vmbo b vmbo k vmbo (g)l navo vwo Cilfer 2Wt1.O 6,4 6,0 o,a 6,0 6,3 20IAIt o,i 5,8 6,1 6,3 5,8 zmu12 6,4 6,0 6,4 6,3 6,3 Relatieve scce 2WtLO I t I I I 207dLL I t I a 207u12 I I I I a Sjaarsgemiddelde Ocdeel

10 CijÍer scholexamen minus ciifeí cenfaal examen vmbo b vmbok vmbo(g)t havo vwo \êrschil zmiio 0,25 0,50 0,62 0,15 o,4t 2gLgtL o,25 0,48 0,60 0,c o,72 20Lil12-0,04 0,13 o,l4 o,0l o,27 3iaaÍsgemiddelde 0,11 q34 o,4l 0,m 0,45 Oqdeel Gemiddeld cijíer centaal examen - absduut vmbo b vmbok vmbo (g)t havo vwo Cijfer 6,4 6,0 6,1 6,0 6,3 2ALALL 6,1 5,8 6,1 6,3 5,8 2íLlL2 6,4 6,0 6,4 6,3 6,3 Sjaarsgemiddelde 6,S 5,94 6,2L 6,2L 6,L7 Ocdeel boren de nqm qrder de nqm boren de ncm boven de nsm bcven de ncm

11 2. HAVO en VWO ln2o72 is het management van de sector HAVO en VWO geheel vervangen. Er is een interim sectordirecteur aangesteld per l januari voor vier dagen in de week. De teamleider onderbouw HAVO en VWO is per 1 maart vervangen door een waarnemer. Sinds oktober 20tt was er een interim teamleider bovenbouw VWO aangesteld voor drie dagen in de week, ter voorbereiding van het bezoek van de Inspectie in maart 2Ot2. De teamleider HAVO bovenbouw heeft zijn functie per 1 augustus neergelegd. Per 1 augustus is een nieuwe directeur HAVO en VWO aangesteld, een nieuwe teamleider voor de onderbouw en één teamleider voor de bovenbouw (het bovenbouwteam HAVO en bovenbouw team VWO zijn dus samengevoegd). Ter voorbereiding op het bezoek van de Inspectie in maart zijn de acties in het kader van het Plan van Aanpak Verbetering resultaten HAVO en VWO uit 2010 geïntensiveerd. Er z'rjn veel lessen bezocht en beoordeeld op basis van het toezichtmodel van de inspectie. Na iedere toetsperiode zijn de resultaten geanalyseerd en besproken met secties en docenten om te komen tot verbeterafspraken. Na het bezoek van de inspectie is voor de afdeling HAVO het oordeel "voldoende" afgegeven. Voor de afdeling VWO lag, gelet op de examenresultaten in20tl, escalatie naar het oordeel "zeer zwak" voor de hand. Maar gelet op het planmatig handelen en de observaties heeft de inspectie het oordeel zwak gehandhaafd onder voorwaarde van twee resultaatverplichtingen: - Het gemiddeld cijfer voor het Centraal Examen over alle vakken moet minimaal 6,3 zijn; - Het gemiddelde verschil over alle vakken tussen het Schoolexamencijfer en het cijfer voor het Centraal Examen, mag niet meer dan 0,5 bedragen. Bij het Centraal Examen VWO is aan beide voonryaarden voldaan en is escalatie definitief afgewend. Gelet op het oordeel van de inspectie zoals onder 1 is getoond, is het te verwachten dat medio 2013 ook het VWO weer het oordeel "voldoende"zal kriigen. Het Plan van Aanpak Verbetering resultaten HAVO en VWO is afgerond en geëvalueerd. De interim sectordirecteur heeft een nieuw Plan de Campagne opgesteld voor 2Ot2-2O13 en verder, als startdocument voor het nieuwe managementteam HAVO en VWO. De nieuwe functionarissen zijn hier vanaf 1 september mee aan de slag gegaan en hebben dit naar eigen inzichten bijgesteld. Zo is er meer verbinding en afstemming aangebracht binnen secties ten aanzien van de doorstroming onderbouw > bovenbouw. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is voortvarend ter hand genomen door een meerjarig traject van Keiwijzer (360 graden feedback tot en met opstelling persoonlijk ontwikkelplan) uit te rollen samen met de P&O functionaris. Daarnaast is een intensief programma van intervisie gestart, waarbij docenten minimaal vier keer bij een collega in de klas kijken en zelf ook minimaal vier keer lesbezoek van een collega krijgen. Het mentoraat is verbeterd en de vertaling van de missie naar de visie op HAVO en VWO onderwus is in gang gezet. ln 2Ot2 Ís er sprake geweest van een kentering binnen het HAVO en VWO. Veel verbeteringen zijn doorgevoerd en de intensievejaren vanaf2010 (eerste oordeel "zwak"l hebben een goed resultaat opgeleverd. Het is zaak de verbeteringen borgen en dat is de belangrijkste opdracht van het managementteam HAVO en VWO. 3. VMBO en PrO Binnen het VMBO is ervoor gekozen, de teamindeling te veranderen. Vanwege een betere aansluiting onderbouw -bovenbouw in de beroepsgerichte leerwegen is gekozen voor het samenvoegen van verschillende bovenbouw- en onderbouwteams. Voor de Kader- en Basisberoepsgerichte leenregen is er nu nog maar één onderbouwteam en één bovenbouwteam. Tot de zomervakantie waren er twee onderbouwteams en drie bovenbouwteams.

12 Daarnaast zijn de Theoretische Leerweg (ook wel MAVO genoemd) en de Gemengde Leerweg tot één doorgaande leerweg samengebracht onder verantwoordelijkheid van een eigen teamleider met één team. Doel hiervan is om een specifieke pedagogisch-didactische leeromgeving te creëren voor de VMBO-T en G leerlingen. In de maanden januari tot en met juni is deze structuurwijziging goed doorgesproken en zijn plannen ontwikkeld. ïjdens de zomervakantie is deze wijziging ook bouwkundig in de school zichtbaar gemaak. Vanaf september zijn de drie nieuwe teams aan de slag gegaan. Daarnaast is er binnen het VMBO gestart met resultaatgericht werken binnen de verschillende leerwegen. Aanleiding hiervoor was het attenderen door de Inspectie in het najaar van 2011 met betrekking tot een negatieve ontwikkeling van de examenresultaten. In dat najaar is daartoe de schoolbrede scholing van het traject "de bolletjes naar rechts" door het APS uitgevoerd. Binnen het VMBO is de aanpak leidend geweest in het resultaatgericht werken. En dat heeft resultaat gehad (zie de gegevens van het schooljaar 2Olt-2O12 in het hierboven gepubliceerde opbrengstrenoordeel van de Inspectie). Als brede scholengemeenschap met een afdeling Groen onderw'rjs hebben wij extra inkomsten onwangen vanuit het programma Prakijk leren Groen. Deze subsidie ,- is deels ingezet voor personele kosten als aanvulling op het budget voor de onderwijsassistenten bij de afdeling Groen en deels als aanvullende materiële bekostiging. Binnen de afdeling Groen wordt als enige gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving "Chalk". Deze methode is met steun van onze school door een medewerker zelf ontwikkeld. De rest van de school maakt gebruik van lt's Learning, maar Groen gebruik de individuele en zelfsturende leerroute Chalk. Met name het zelfsturendelement ís innovatief voor de sector en binnen de Vereniging Buitengewoon Groen (VBG scholen met een afdelin groen, maar zij vallen niet onder één van de AOCs) wordt onze ervaring met Chalk gedeeld en door andere scholen ook ingezet." Binnen het Praktijkonderwijs zijn de "leerwoning" en de "dierenweide" volledig in gebruik genomen. In de leerwoning leren de leerlingen zelfstandig te wonen in een echte woning met alle vaardigheden die daarbíj horen. Deze woning is ons aangeboden door'stichting Lefier' en is door leerlingen zelf opgeknapt en ingericht. Tegenover het pand aan de Van Heemkerckstraat is een dierenweide gerealiseerd ten behoeve van de bewoners van de wijk. Onze leerlingen verzorgen de dierenweide dagelijks (leren in de prakijk) en maken gebruik van de instructieruimte die daar aanwezig is. De dierenweide is het product van de samenwerking tussen Stichting Lefier, Stichting Baanvak en het dr. Aletta Jacobs College. Een nieuw initiatief is SWB: Start, Werk en Blijf veilig. Alle collega's hebben het examen gehaald en mogen nu de lessen geven aan de leerlingen. Men leert werken met altijd "veiligheid" in het achterhoofd. Doel van het Praktijkonderwijs is, leerlingen te begeleiden van stage naar werk. Wij monitoren na één en twee jaar of leerlinge nog steeds op hun werkplek aanwezig zijn. Daarnaast gaan leerlingen binnen het MBO soms toch een vervolgopleiding doen. Uit de monitoring blijkt dat 95 % van de uitgestroomde leerlingen na één jaar nog steeds op de "uitgestroomde plek" (werk of leren) zit. Voor werk is dit het eerste en tweede jaar zelfs 100%! Daarmee scoren wij aanzienlijk beter dan de landelijke uitstroomcijfers van het praktijkondenrijs (bron: Vensters voor Verantwoording). Om de weg naar vervolgstudie beter te kunnen voorbereiden is aan de v'rjf jaren praktijkonderwijs een zesde jaar toegevoegd. Leerlingen staan wel bij ons ingeschreven, maar onwangen branchegericht ondenrijs op het MBO en lopen stage; wij betalen voor deze leerplaatsen aan het MBO. 10

13 4. Onderwijstijd en voortijdig schoolverlaten. Binnen het kader van de uitgegeven formatie is naar het oordeel van de Inspectie voldoende onderw'rjstijd georganiseerd op alle afdelingen. De dagelukse registratie maak ingrijpen mogelijk, daar waar het te verwachten resultaat niet wordt gehaald. De overheid heeft veel aandacht voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (vsv). VSVleerlingen maken geen enkele kans op de arbeidsmarkt; daarom z'rjn met de sectoren VO en MBO prestatieafspraken gemaakt en tussen partijen in verschillende regio's convenanten afgesloten. Met name bij de overstap van leerlingena het behalen van het VMBO diploma naar een MBO instelling, is de kans op voortijdig schoolverlaten groot. Binnen onze regio is geprobeer daar een goed antwoord op te formuleren. Gezien de dalende cijfers lijken wij daarin geslaagd. Resultaten bestríjding Voortijdig School Verlaten (vsv): jaar Landelijke norm orestatiesubsidie Onderbouw aantallen Onderbouw Bovenbouw Bovenbouw HAVO/yWO HAVO/VWO % VMBO VMBO % aantallen aantallen % t% 4% o,5yo Streefciifer prov. o,2% 7.5% o.t% o% 10 2,596 0 ooá 20to-201L 0 o% 4 L% 1 o,3yo 201!-20t2 0 o% 0 o% 2 o.5% (Bron: vsv c'rjfers Provincie Groningen) 5. Maatschappelijke Stage (MAS) Het schooljaar 2OL1-2OL2 is het eerste schooljaar waarin het volgen van maatschappelijke stage wettelijk is verankerd. Op onze school hebben wij al vele jaren ervaring met het volgen van maatschappelijke stage. De klassen 1, 2 en 3 doen klassikaal mee aan de zogenaamde MAS activiteiten en in de bovenbouw is het volgen van MAS onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). lndien een leerling aan het einde van de voorexamenklas niet heeft voldaan aan de eisen van de MAS, kan deze leerling niet over naar de examenklas. ln2ol2 hebben: 555 leerlingen uit de klassen 3, 4 en 5 MAS activiteiten uitgevoerd en zo mogelijk de stage afgerond, 650leerlingen uit de onderbouw deelgenomen aan klassikale MAS activiteiten. In totaal heeft 86 % van de leerlingen deelgenomen aan MAS activiteiten. Binnen Hoogezand en samen met de collega-school hebben wij een gezamenlijk aanbod van MAS activiteiten op kunnen bouwen, met name door de inzet van de actieve stagecoórdinator van onze school. Het is zeer te betreuren dat het huidige kabinet in het regeerakkoord nu al weer het einde van deze zeer waardevolle aanvulling op het onderw'rjsaanbod in 2015 heeft aangekondigd. 6. Bestuursakkoord VO / Prestatiebox In het Bestuursakkoord VO staan afspraken tussen het Ministerie van OCW en de VO sector over de prestatiedoelen van scholen voor 2015 en de financiering die OCW hiervoor beschikbaar stelt. De doelen van het Bestuursakkoord VO zijn: hogere prestaties van leerlingen, verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. De afspraken sluiten aan bij wat er in scholen al gebeurt aan kwaliteitsverbetering en professionalisering. Door hier geld, ondersteuning en monitoring aan te verbinden kunnen scholen de nodige verdieping realiseren. Het 11

14 gef d wordt uitgekeerd in de vorm van een Prestatiebox (rn 2O ,=). Deze komt in de plaats van de in het verleden uitgekeerde Kwaliteitsgelden. Hieronder worden de ambities en de doelstellingen uit het Bestuursakkoord beschreven, met daar (doelstellingen) het beleid op onze school aan toegevoegd: Ambitie: 1: Leerf ingen behalen goede prestof,?s op de kernvakken én worden breed gevormd. 2: Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen ze werken opbrengstgericht. 3: Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen - niet alleen de gemiddelde leerlingen, maar ook de cognítief zwakkeren sterkere leerlingen - en gaan hier op een adequate wijze mee om. 4: Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur, waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. 5: Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het leren van feerf ingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde. Doelstellingen (uiterlijk 2015 gerealiseerd) : 1. Er wordt gerichte aandacht besteed aan de kernvokken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen waardoor de leerprestaties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar verbeteren. Af etta: er is Taal- en Rekenbeleid geformuleerd in het schooljaar 2OL2-2OL3 en ingevoerd. Daarnaast zijn er binnen ons brede onderwijsaanbod veel keuzemogelijkheden voor leerlingen waarbij sprake is van brede vorming. De bezinning op ons onderwijsaanbod wordt mede getoetst aan deze brede vormrng. 2. De feerprestaties van de 20% best presterende vwo-leerlingen stijgen aantoonbaar. Aletta: Eind 2012 is er contact gezocht met het primair onderwijs in Hoogezand om de kennis over het verzorgen van onderwijs aan (hoog)begaafden uit te wisselen. In 2013 worden samen met het primair ondenrv'rjs plannen ontwikkeld ten behoeve van deze groep leerlingen op het basisonderwijs en trekken wij de gekozen lijn door naar onze school. Wij streven naar het stimuleren van excellentie. Op dit moment komt dit tot uiting bij het aanbieden van Gymnasium, Bèta + onderw'rjs, Cambridge Engels en het zijn van een Universumschool. 3. Scholen voldoen aan meer criteria voor opbrengstgericht werken, zodat 50% van de scholen in 2015 opbrengstgericht werk. Aletta: zoals bij de beschrijving HAVO en VWO / VMBO en Praktijkonderwijs Ís te lezen ( ll 2 en ll 3) zijn wij hier volop mee bezig en werken wij al opbrengstgericht. 4. Alle leraren zijn in staat het onderwijs af te stemmen op verschillen binnen de klas en opbrengstgericht te werken, en alle leraren en schoolleiders voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en werken systematisch aan hun bekwaamheidsonderhoud. Aletta: Omgaan met verschillen in de klas is één van de aandachtspunten uit het Inspectierapport. zowel het HAVO en VWO als in het VMBO en Praktijkonderwijs wordt hier veel aandacht aan besteed en scholing op ingezet, waarbij de ontwikkeling/professionalisering van medewerkers een belangrijk onderdeel is ( zie ook ll 2 en ll 3). 5. Alle scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. L2

15 Aletta: Hieronder wordt het volgende verstaan: - Aanwezigheid bekwaamheidsdossier van iedere medewerker; bij ons nog niet 100% op orde. Beleid is geformuleerd en in 2013 uitgerold; - Voeren van functioneringsgesprekken: iedere medewerker heeft jaarlijks een functioneringsgesprek (op Aletta genaamd 'Functiegesprek') met zijn/haar direct leidinggevende; - Leraren registreren zichzelf in het landelijke Lerarenregister. ln 2OL2 heeft één van onze medewerkers (0,8%) dat gedaan. Doel in 2015 is dat 50% van de medewerkers dit heeft gedaan; - Tevredenheid beginnende leraren; wij hebben een duidelijk beleid ten aanzien van begeleiding nieuwe medewerkers en dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waarnodig bijgesteld. Nieuwe medewerkers zijn tevreden over hun begeleiding. 7. Leerlingenzorg en Passend Onderwijs De invoering van het Passend Onderuijs is wederom met een jaar uitgesteld: 2014 wordt het jaar van invoering. De ingeslagen weg van samenwerking met (zorg)partners, het primair ondenrijs en het speciale onderwijs in onze regio is ook in 2012 voortgegaan. Binnen het RSNOWG is de transitie voorbereid naar het nieuwe samenwerkingsverband Groningen Ommelanden, zoals de wet op Passend Onderwijs voorschrijft. De algemeen directeur/bestuurder maak deel uit van het Dagelijks Bestuur van het RSNOWG en van de stuurgroep ter voorbereiding van het nieuwe samenwerkingsverband. Naast de inzet van verschillende zorgfunctionarissen (zorgcoórdinator, orthopedagoog, zorgadviseur, intern begeleider, remedial teacher, logopedist, schoolmaatschappel'rjk werkster) wordt veel "zorg" door de eigen mentor verzorgd. Daartoe hebben mentoren in de onderbouw extra scholing ontvangen. De beleidslijn ten aanzien van de zorg is en blijft: "een zorgvraag van een leerling is een professioneel werkprobleem van de docent" (bron: Zorgplan). Medewerkers moeten handelingsbekwaam zijn en worden daarbij ondersteun door de verschillende zorgfunctionarissen. Ook in 2Ol2is aan alle leerlingen van de groepen 8 van het basisonderwijs, met een mogelijk VMBO advies de NIO test aangeboden op onze school. Bij ruim 300 leerlingen is dit op het Aletta gedaan. De verplichte Reboundvoorziening van het Aletta wordt vorm gegeven in de Time Out van de Scholengemeenschap Winkler Prins te Veendam. Structureel zijn daar vijf plaatsen voor ons beschikbaar. Daarvoor betalen wij 6O.CKD,-. Dit wordt betaald uit de bijdrage die wij als zorgbudget van het samenwerkingsverband RSNOWG ontvangen ( O,-) De besteding van dit bedrag is als volgt te verdelen: 58% Rebound 20% Testen van leerlingen (inclusief aanwaag LeerwegOndersteuning (LWOO) en Praktijkonderw'rjs ) t5% Scholing medewerkers (handelingsbekwaam) 7 % Varia Uit dit overzicht blijkt dat de bekostiging van de inzet van zorgfunctionarissen volledig zelf door onze schoof wordt bekostigd ( 22L

16 8. Tevredenheid en klachten. Tevredenheid: Wij gebruiken de portal Vensters voor Veronttpoording om onze eigen resultaten te publiceren via onze website en deze af te zetten tegen de landelijke benchmark. Alle leerlingen en ouders van de derde klassen worden jaarlijks in februari uitgenodigd hun oordeel over onze school te geven. Ongeveer 30% van de ouder geeft gehoor aan deze oproep. Bij leerlingen is de respons bu 100%. Hieronder de resultaten: 20t AJC Land AJC Land De leerlingen geven de school een 6,4 6,7 6,3 6,8 de ouders geven de school een 6,3 7,2 6,2 7,1 Daarnaast onderzoeken wij jaarlijks de tevredenheid van de ouders en leerlingen de eerste klas (november en juni) en onder de leerlingen van de examenklas (maart/april). Op basis van deze tevredenheidonderzoeken zijn managementrapportages gegenereerd per deelschool en per sector. Deze rapportages zijn onderwerp van overleg binnen de teams en de sectoren geweest. Tevens is er over de rapportages en de plannen van aanpak overleg gevoerd met de betrokken deelraden, ouders van de sectoren en de Centrale Ouderraad. In november 2011 is de tevredenheid onder medewerkers gemeten. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek zijn vier werkgroepen ingesteld: - Personeleaangelegenheden - Gebouwenrandvoorwaarden - Leerlingen en onderwijs - Communicatie. Alfe werkgroepen hebben voor de zomer van2ol2 advies en aanbevelingen uitgebracht. Na bespreking met verschillende geledingen zijn deze aanbevelingen doorgevoerd. In september 2013 zal de tevredenheid van medewerkers weer worden gepeild. Klachten ln 2O!2 is naast de bestaande klachtenregeling een regeling "Melding van het vermoeden van een misstand" (= klokkenluidersregeling) opgesteld. ln 2Ot2 is tweemaal een klacht bij het bestuur ingediend. Beide klachten zijn naar tevredenheid van partijen afgehandeld. Geen enkele klacht is ingediend bij de landelíjke Onderwijs Geschillencommissie. Uit het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon blij <t dat zij drie keer is benaderd. Het is drie keer bij dit ene contact gebleven. t4

17 lll Personeel Hieronder is de informatie over het personeelsbestand van het dr. Aletta Jacobs College in 2OI2 schematisch weergegeven. Personeelsinformatie per 1 ianuari 2013 Directie OP oop Totaal parttime fulltime parttime fulltime parttime fulltime oarttime fulltime mannen vrouwen ! Totalen L 7A a7 Er zijn bijna net zoveel fulltime docenten als parttime docenten. Voor de organisatie van het rooster is de beschikbaarheid van docenten een belangrijke randvoorwaarde. De hoeveelheid parttime docenten is daar één van. Omgerekend naar fte's bedraagt het aantal reguliere medewerkers op 1 januari 2013 circa 143. Op l januari 2012 was dit 146. feeftijdsopbouw formatie per l januari 2O13 Directie OP oop Totaal mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 0 tot 25 iaar jaar tot 35 jaar iaar tot 45 iaar iaar tot 55 iaar Íaar tot 60 iaar iaar tot 69 iaar Totalen L ,5 % van de docenten is 55 jaar of ouder en zal binnen 7o/tt jaar de school verlaten ln onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal medewerkers die in 2012 gebruik hebben gemaakt van het opnemen van verlof. 15

18 o"''ï:?;ï"" I I oprldrnc ll z levcnsloopvcrloí Z d Y 2012 orrbct.rald I t oudcrschopsvcrlof I S ' lrctaalcl tj_, orrdcrssch.rosvcrlof I e I B.rpo 57 medewerkers maakten in 2Ot2 op een of andere wijze gebruik van hun recht op BAPO. Dat is 4Oo/o en komt overeen met ongeveer 9,4 fte. Omgerekend in is dit een bedrag van circa ,--) (in 2011 was dit respectievelijk 59 medewerkers en ruim 10 fte). Dit is voor de school een hoge kostenpost en een belangrijke (negatieve) randvoorwaarde bij het roosteren. Een medewerker met Bapo verlof is meestal een hele of een halve dag in de week niet beschikbaar. ln 2Ot2 maakten 11 medewerkers/medewerkters gebruik van het ouderschapsverlof (betaald en onbetaald). In het jaar 20ll 4 medewerkers/medewerksters In onderstaande tabel is aangegeven de woongemeenten van onze medewerkers/medewerksters: woongemeente medewerkers (%) Prov. Ftic.slartdbí 2'.i' Prov. Drcnthc/Overi jsse.lhr-r-d 10% fldcrs prov Gronrrgc.n Mc'rrtt'rwoldc. t rj WirrsurtrH3% Old;nrbt bd Slochtcrcrrt-l Vr.cnd.rrl irc/80,i Gl orrrngt I loogczarrd-slppcrnccr 3:)t 49í 4'4, 15el 2t" 30% c pcícctll.jbli Het onderwijzend personeel is ingedeeld in 3 loonschalen. Hieronder treft u aan het aantal Medewerkers/medewerkster per loonschaal. 15

19 aantal medewerkers per loonschaal J 201,2.l 2O1L LCl1,1, LD/T2 67"/" 66Y" aantal medewerkers OP in/" per loonschaal I Y 201,2 -/ 201I LB LC/L1. LD/1,2 Door het vertrek van medewerkers in 2OL2 zijn onze percentages in de functiemix (verhouding LB, LC en LD functies binnen het onderwijzend personeel) gewijzigd. Per l januari 2014 moeten wij voldoen aan de in de functiemix vastgelegde percentages LC en LD docenten. In 2OL3 zal per L december de inhaalslag worden gemaakt aantal medewerkers OOP per loonschaal v 2012 r 2011 schaal 1 t/nr 4 schaal 5 t/9 L7

20 Overzicht ziekteverzuim OP oop Totaal leeftiid G24ir 1,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,7 0, jr 2,8 5,8 4,7 4,0 28,4 22,1 3,0 8,2 7, ir 2,5 2,7 5,9 3,5 2,9 3,0 2,8 2,8 5,3 4í54 jl 2,0 4,9 6,5 4,5 6,4 2,O 2,6 5,3 5,3 5$59 jr 7,9 7,3 6,3 3,7 4,1 7,O 6,6 6,2 6,5 6G65 jr 11,1 6, ,4 4,0 0,0 9,5 6,4 3,9 Totaal , , , (De gearceerde velden betreffen de scores hoger dan het gemiddelde) Het gemiddeld ziekteverzuim is aanzienlijk gedaald. Het verzuimbeleid en de uitvoering is in 2012 niet gewijzigd. Doelgroepenbeleid ln2ol2 is een werkgroep o.l.v. het hoofd P&O gestart met als opdracht (naar aanleiding van de tevredenheidonderzoeken onder medewerkers), doelgroepenbeleid op basis van de leeftijdscategorieën te formuleren. Op deze wijze proberen wij de werkdruk binnen de verschillende leeftijdscategorieën doelmatig te bestrijden. Uniform beleid (voor alle medewerkers dezelfde mogelijkheden) sluit niet meer aan bij de behoeften per leeftijdsgroep. Beoordelen In 2012 is een beoordelingsreglement opgesteld en vastgesteld. Vanaf 2014 ís jaarlijkse beoordeling van medewerkers noodzakelijk. Ter voorbereiding daarop is het beoordelingsreglement opgesteld en zal dit in 2013 als pilot worden toegepast op medewerkers die in het kader van de functiemix in de afgelopen jaren zijn aangesteld in een nieuwe functie LC en LD. cao vo ln 2Ol2 is geen nieuwe CAO VO afgesloten en is de CAO VO wederom verlengd voor De bekostiging vanuit het Ministerie van OCW blijft nog steeds achter bij de kosten van deze CAO. Daardoor staat het verzorgen van het onderwijs onder druk. 18

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d. 12-12-2013, met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d. 03-12-2013. 18-11-2013 2 Hoogezand, 18 november

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 26 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1 Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Hoofdstuk 2 Beleid en organisatie... 8 2.1 Organisatiemodel...

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 212 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie 1.5 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 1 8 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 B JAARREKENING 33 B 1 Grondslagen 35 B 2 Balans per 31 december 2013 37 B 3 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Reggesteyn

Jaarverslag. CSG Reggesteyn Jaarverslag 2011 Jaarverslag CSG Reggesteyn 2011 1 2 In dit deel gaan we in op de ontwikkelingen in en rond de school als geheel Woord vooraf 5 Centrale verantwoording 7 Waar staat de school voor? 7 Missie

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

kkeling talent in ontwikkeling

kkeling talent in ontwikkeling wikkeling kkeling talent in ontwikkeling talent in ontwikkeling ontwikkeling eling talent in nt in ontwikkeling JAARVERSLAG 2011 talent in ontwikkeling t in ontwikkeling talent in ontwikke talent in ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 41214 Onderzoek uitgevoerd op : 1, 2 en 3 juli 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie