ALETTA JACOBS COLLEGE. Bestuursverslag Stichting Dr. Aletta Jacobs College Statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALETTA JACOBS COLLEGE. Bestuursverslag 2012. Stichting Dr. Aletta Jacobs College Statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer"

Transcriptie

1 ALETTA JACOBS COLLEGE Bestuursverslag 2012 Stichting Dr. Aletta Jacobs College Statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer

2 Bestuursverslag 20L2 - dr. Aletta Jocobs College Deel 1: Algemeen Bestuurcverclag 2012 Inleiding Hoofdstuk l: Strategische positie AJC Hoofdstuk ll: De kwaliteit van het Ondenvijs en de leerlingenzorg Hoofdstuk lll: Personeel Hoofdstuk lv: Huisvesting Hoofdstuk V: Samenwerking Hoofdstuk Vl: Financieel beheer Hoofdstuk Vll: Verslag Raad van Toezicht L Deel 2: Jaarrekening Hoofdstuk Vlll: Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten 2012 Kasstroomoverzicht over 2Ol2 Hoofdstuk lx : Toelicht. balans en staat van baten en lasten Waarmerking dr. Aletta Jacobs College Controleverklaring Algemene instellingsgegevens

3 Bestuursverslag 2Ol2 - dr. Aletta Jacobs College Inleiding Het jaar 2Ot2is van groot belang geweest voor het dr. Aletta Jacobs College. ln dit jaarverslag leggen wij hierover verantwoording af. Niet alleen met de gerealiseerde cijfers, maar ook met de geschreven verantwoording van wat er allemaal is bereikt en wat niet. Onderstaande thema's hebben in 2OL2 centraal gestaan: o Het formuleren en publiceren van een breed gedragenieuwe missie; o Structurele financiële positieverbetering van de Stichting dr. Aletta Jacobs College door de aankoop van het gebouw aan de Laan van de Sport van de gemeente Hoogezand- Sappemeer; o Verbetering van de onderwijskwaliteit binnen alle afdelingen;. Verregaand opbrengstgericht werken in het kader van de ontwikkeling van het rendement van ons onderwijs; o Wijziging van de organisatiestructuur en invulling van de verschillende vacatures binnen het management; o Bezinning op het meer dan wetteluk noodzakelijke brede onderwijsaanbod, gelet op toekomstige financiële ontwikkeling van rijkswege ingezeq o Intensieve voorbereiding op de invoering van Passend Onderwijs door middel van de geleverde bijdrage aan de totstandkoming van het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden; o Geïntensiveerde samenwerking met het dr. Nassau College te Assen op het terrein van de stafondersteuning; o Provinciebrede samenwerking met als doel het op langere termijn in stand houden van de verschillende onderwijsvoorzieningen in een gebied met krimp Verder in dit Bestuursverslag wordt op deze thema's ingegaan. Onze primaire doelstelling is vastgelegd in de Statuten en is het verzorgen van een breed aanbod van openbaar voortgezet onderuijs voor alle leerlingen de gemeente Hoogezand-Sappemeer. ln 2Ol2 bestond ons aanbod uit: - praktijkonderwijs - VMBO alle leerwegen inclusief Leerwegondersteunend Onderwijs en Leerwerktraject - Binnen het VMBO bieden wij aan, de sectoren: o Techniek Breed o Landbouw breed onderwijs o Economie. zorg& Welzijn - HAVO - Atheneum - Gymnasium Zoafs hierboven is aangegeven is de invulling van dit brede onderwijsaanbod in 2O72 onderwerp van bezinningeweest, vanwege de aangekondigde financiële ontwikkelingen door het beleid van de overheid. Ook hierover wordt verder geschreven ín dit verslag (zie 3)

4 De school beschikt over twee locaties. Het praktijkonderwijs wordt verzorgd in de locatie Van Heemskerckstraat, zowel in het schoolgebouw als in het gebouw behorende bij de dierenweide aan de overzijde van de straat. Alle overige onderwijssoorten worden verzorgd aan de locatie Laan van de Sport. Beide gebouwen en inrichtingen maken het mogelijk om vorm en inhoud te geven aan de onderwijskundige doelstellingen en visie. Ook in 2012 heeft het Noorderpoortcollege voor MBO en Volwasseneducatie haar rechten op het eigendom van 900 m2 binnen de Laan van de Sport, ingezet voor de volwasseneneducatie. Drie dagen per week worden overdag en's avonds cursussen verzorgd. Daardoor maakt de school minder gebruik van alle ruimtes. Totaal aantaleerlingen per schooljaar en de instroom van nieuwe leerlingen klas 1 en nieuwe leerlingen klas 2 en hoger: schooljaar Totaal aantal leerlingen Aantal nieuwe leerlingen in klas 1 Aantal nieuwe leerlingen klas 2 en hoger Totaal aantal nieuwe leerlineen (NP) (NP) to-2011! ! Ons leerlingenaantal is redelijk stabiel in een regio waar "krimp" aan de orde is.

5 Strategische positie van het dr. Aletta Jacobs College 1. Missie In juni 2011 is een missie/visie traject gestart onder begeleiding van medewerkers van Schouten & Nef issen. In de eerste maanden van2072 heeft dit traject geleid tot een nieuwe missie. Geïnitieerd door het managementteam en aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit ieder team is in verschillende sessies een nieuwe missie geformuleerd. Trjdens een interactieve studiemiddag is draagvlak gecreëerd bij alle medewerkers. In juni is de nieuwe missie feestelijk gepresenteerd aan alle medewerkers en in september aan alle leerlingen. De missie luidt: "Het dr. Aletta Jacobs College is een openbore school met een breed onderwijsoonbod en is door het werken in deelscholen tegelijkertijd verrossend kleinschalig. Hierdoor kun jij je optimaal ontplooien. Binnen onze proíessionele cultuur begeleiden we jou in een sfeer van veiligheid, wederzijds vertrouwen en betrokkenheid op je weg noar zelfstandigheid. Wie je ook bent, wot je ook wilt, wot je ook kunt: samen zorgen we ervoor dat je er komt. En doar zijn we trots op." In de verschillende teamplannen is aangegeven hoe de teams invullingeven aan deze missie. ln 2013 wordt een nieuw Schoolplan opgesteld, waarvoor de missie leidend is. 2. Besturingsfilosofie en manageme ntstructuur. Als gevolg van de missie is de besturingsfilosofie van de Stichting en de managementstructuur van de school aangepast. Als besturingsfilosofie is gekozen: "decentraal wat kan en centraal wat moet". Het belangrijkste kenmerk van de school in de missie is de verrassende kleinschaligheid van de deelscholen. Deze deelscholen hebben een grote mate van zelfstandigheid. Om dit mogelijk te maken is de organisatiestructuur aangepast en is het aantal teams teruggebracht (zie schema):

6 Raad van toedcht Bevoegd gezag tl tl Medereggenschap+ raad Directieberaod Directeur VMBO en ^AArf1 Algemeendlrecteur Dire PrO Teamlelder PrO Teemlelder onderbouur Kader/Bads FlnanciËn en Admlnlrtatie Huiwestngen tacilitair Teamlelder onderbotm HAVO/VWO Teamleider bovenbouw HAVO/VW0 Teamleider bovenbouw Kader/Bads Teamlelder Theoredsche leerweg Personeel Kwallteit en PR lc[ en Roosters Zorg ln 2Ot2 waren er vacatures voor de functie: - Directeur VMBO en Praktijkonderwijs - Directeur HAVO en VWO - Teamleider HAVO en VWO onderbouw - Teamleider HAVO en VWO bovenbouw Voor de invulling van de functie van de directeur VMBO en PrO is een interne procedure gevolgd. Voor de overige functies zijn in- en externe procedures gevolgd waarbij ondersteuning is verleend door bureau Erik Versteege Search. Mede door deze uitstekende ondersteuning zijn alle procedures succesvol verlopen en zijn alle functies naar volle tevredenheid per 1 augustus 2012 ingevuld. 3. Onderwijsaanbod afstemmen op behoefte en financiële ontwikkelingen In het najaar van 2012 zijn de gevolgen van het gevoerde kabinetsbeleid van de verschillende kabinetten Rutte l, het Lenteakkoord Rutte ll geïnventariseerd. Conclusie was en is, dat in de komende jaren de budgetten voor het onderwijs structureel worden verlaagd als gevolg van maatregelen die met name het werkgeverschap van de Stichting raken. Door hogere personele lasten blijft er minder geld over voor het onderwijs.

7 Al jaren schommelt het leerlingenaantal rond de 1400 leerlingen. Prognoses geven aan dat dit aantal stabiel zal blijven. Groei van het aantal leerlingen (en daarmee de inkomsten) is derhalve niet te verwachten. Vandaar dat in het najaar van 2072 is gestart met een traject van bezinning op het soms meer dan wettelijk verplichte brede onderwijsaanbod. Voorafgaand aan deze bezinning zijn de onderstaande randvoorwaarden geformuleerd :. Breed onderwijsaanbod blijft gehandhaafd. Geen verlies van leerlingen, maar juist verdichting van overige andere afdelingen/groepen. Kostenbesparing binnen max. vier jaar Deze bezinning is niet geëindigd aan het einde van 2OI2;in 2013 is hiermee doorgegaan. Voor 1 april 2013 is een aantal besluiten aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd met het doel het onderwijsaanbod te beperken, terwijl het dr. Aletta Jacobs College nog steeds een zeer aantrekkelijke school voor leerlingen is. Het is een transparant proces waar veel is geïnvesteerd in de communicatie met medewerkers en andere betrokkenen. De eerste maatregelen gaan in per 1 augustus Verschillende maatregelen worden ingevoerd per 1 augustus 2014 en 2O15. Om deze beperking van het onderwijsaanbod mogelijk te maken wordt flankerend beleid gevoerd, door medewerkers van 53 jaar en ouder te stimuleren gebruik te maken van Keuzepensioen. 4. Samenwerkingverbanden. Met het oog op de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 (is wederom een jaar uitgesteld) wordt het nieuwe samenwerkingsverband "Groningen Ommelanden" opgericht. Het huidige Regionale Samenwerkingsverband Noord Oost en West Groningen (RSNOWG) gaat hier volledig in op en wordt aangevuld met acht schoolbesturen, welke ook een vestiging in het gebied van Groningen Ommelanden hebben. De bestuurder van de Stichting dr. Aletta Jacobs College is tevens secretaris van het RSNOWG en in die hoedanigheid lid van de stuurgroep ter oprichting van Groningen Ommelanden. Vanuit de overtuiging dat oplossingen voor problemen in de komende jaren (krimp en lagere financiering) gevonden moeten worden in de samenwerking met anderen, zijn wij lid van het provinciebrede overleg VO-MBO. Doel van dit overleg is o.a. het in stand houden van de onderwijsvoorzieningen in de provincie Groningen op de middellange termijn. Het is zeker dat de onderwijskaart 2018 van de provincie Groningen er anders uit zal zien door de gevolgen van de krimp. Schoolbesturenemen hun verantwoordelijkheid om daarop te anticiperen; ook onze Stichting levert daar een bijdrage aan. De samenwerking op het niveau van de stafondersteuning met het dr. Nassau College is verder geïntensiveerd. Zo delen wij de functie Hoofd P&O (0,6 Nassau / 0,2 Aletta) en Controller (0,8 Nassau/ 0,2 Aletta). Bij de invoering van het financiële - en HRM pakket van AFAS zijn wij voorloper in het proces, dat het dr. Nassau College ook gaat volgen. In het kader van de bezinning op het onderwijsaanbod hebben wij de samenwerking met het dr. Nassau College gezocht. Afgesproken is, verschillende vakken in de komende jaren gezamenlijk te verzorgen via de digitale leerweg, te beginnen op 1 augustus 2O14 met Grieks.

8 De kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg 1. Inspectieoordeel en kwaliteit Jaarlijkspreekt de Inspectie haar oordeel uit over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in Nederland. Mede op basis van dit oordeelegt de lnspectie aan scholen een toezichtarrangement op. ln2o12 heeft de lnspectie onderstaande oordelen afgegeven en het daaraan gekoppelde toezichtarrangement aan de verschillende onderwijssoorten opgelegd: Onderwijssoort lnspectieoordeel Toezichtarrangement Praktijkonderwijs voldoende basisarrangement VMBO Basisberoepsgerichte leerweg voldoende basisarrangement VMBO kaderberoepsgeríchte leerweg voldoende basisarrangement VMBO Theoretische leerweg * voldoende basisarrangement HAVO voldoende basisarrangement VWO Onvoldoende (= zwak) verscherpt toezicht Dit oordeef is gebaseerd op de opbrengsten van de schooljaren / 2OO9-2O7O / 2O1O-2Otl. De resuftaten van het schooljaar 2Oll-2O12 hebben geen invloed op het oordeel van de Inspectie in Pas bij de opbrengstenkaart 2013 worden de resultaten van het schooljaar 2O7!-2O12 meegeteld. Op dit moment is de opbrengstenkaart 2013 bij ons bekend. Deze wordt door de Inspectie in mei 2013 gepubliceerd. Omdat wij in dit Jaarverslag verantwoording afleggen over 2012 publiceren wij hier het opbrengstenoordeel 2013.

9 M eerjarenopbrengsten VO 2013 (gebaseerd op resultaten behaald in 2010,201-L en 2012) Bevegd gezag Stichting dr. Aletta Jacós Cdlege gezagnr. 4253/. Naam schod dr Aletta Jacóscdlege Adres Laan van de Spd4 BRIN 25GM Plaats 96GTG Hmgezand Vestigingsn r. 0 Opbrengsbnoordeel vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo Per onderdeel Ren dement on derbouw Sctre 1-1G ]-G2OI]- L.TG2M Relatievescde 1-1G2010 L-tozort L-1420r2 t Qaarsgemiddelde 1;3.5 Oqdeel \án 3e leerjaar naar diploma zoírdeí zitbnblijven Percentage 2W170-zltufi. vmbo b A7 vmbo k u vmbo (g)t s7 navo 54 vwo ].7-207L1I2 2vrurz -2L2tr Relatievescce 2Wll1-2OtA[ I I I I I 2AdtL -201_1.t12 I I a I I 2017t72-20t2tr3 a T I I I Qaarsgemiddelde Oqdeel I i1?,c I Gemiddeld cijíer ceneaal exatnen - relatief vmbo b vmbo k vmbo (g)l navo vwo Cilfer 2Wt1.O 6,4 6,0 o,a 6,0 6,3 20IAIt o,i 5,8 6,1 6,3 5,8 zmu12 6,4 6,0 6,4 6,3 6,3 Relatieve scce 2WtLO I t I I I 207dLL I t I a 207u12 I I I I a Sjaarsgemiddelde Ocdeel

10 CijÍer scholexamen minus ciifeí cenfaal examen vmbo b vmbok vmbo(g)t havo vwo \êrschil zmiio 0,25 0,50 0,62 0,15 o,4t 2gLgtL o,25 0,48 0,60 0,c o,72 20Lil12-0,04 0,13 o,l4 o,0l o,27 3iaaÍsgemiddelde 0,11 q34 o,4l 0,m 0,45 Oqdeel Gemiddeld cijíer centaal examen - absduut vmbo b vmbok vmbo (g)t havo vwo Cijfer 6,4 6,0 6,1 6,0 6,3 2ALALL 6,1 5,8 6,1 6,3 5,8 2íLlL2 6,4 6,0 6,4 6,3 6,3 Sjaarsgemiddelde 6,S 5,94 6,2L 6,2L 6,L7 Ocdeel boren de nqm qrder de nqm boren de ncm boven de nsm bcven de ncm

11 2. HAVO en VWO ln2o72 is het management van de sector HAVO en VWO geheel vervangen. Er is een interim sectordirecteur aangesteld per l januari voor vier dagen in de week. De teamleider onderbouw HAVO en VWO is per 1 maart vervangen door een waarnemer. Sinds oktober 20tt was er een interim teamleider bovenbouw VWO aangesteld voor drie dagen in de week, ter voorbereiding van het bezoek van de Inspectie in maart 2Ot2. De teamleider HAVO bovenbouw heeft zijn functie per 1 augustus neergelegd. Per 1 augustus is een nieuwe directeur HAVO en VWO aangesteld, een nieuwe teamleider voor de onderbouw en één teamleider voor de bovenbouw (het bovenbouwteam HAVO en bovenbouw team VWO zijn dus samengevoegd). Ter voorbereiding op het bezoek van de Inspectie in maart zijn de acties in het kader van het Plan van Aanpak Verbetering resultaten HAVO en VWO uit 2010 geïntensiveerd. Er z'rjn veel lessen bezocht en beoordeeld op basis van het toezichtmodel van de inspectie. Na iedere toetsperiode zijn de resultaten geanalyseerd en besproken met secties en docenten om te komen tot verbeterafspraken. Na het bezoek van de inspectie is voor de afdeling HAVO het oordeel "voldoende" afgegeven. Voor de afdeling VWO lag, gelet op de examenresultaten in20tl, escalatie naar het oordeel "zeer zwak" voor de hand. Maar gelet op het planmatig handelen en de observaties heeft de inspectie het oordeel zwak gehandhaafd onder voorwaarde van twee resultaatverplichtingen: - Het gemiddeld cijfer voor het Centraal Examen over alle vakken moet minimaal 6,3 zijn; - Het gemiddelde verschil over alle vakken tussen het Schoolexamencijfer en het cijfer voor het Centraal Examen, mag niet meer dan 0,5 bedragen. Bij het Centraal Examen VWO is aan beide voonryaarden voldaan en is escalatie definitief afgewend. Gelet op het oordeel van de inspectie zoals onder 1 is getoond, is het te verwachten dat medio 2013 ook het VWO weer het oordeel "voldoende"zal kriigen. Het Plan van Aanpak Verbetering resultaten HAVO en VWO is afgerond en geëvalueerd. De interim sectordirecteur heeft een nieuw Plan de Campagne opgesteld voor 2Ot2-2O13 en verder, als startdocument voor het nieuwe managementteam HAVO en VWO. De nieuwe functionarissen zijn hier vanaf 1 september mee aan de slag gegaan en hebben dit naar eigen inzichten bijgesteld. Zo is er meer verbinding en afstemming aangebracht binnen secties ten aanzien van de doorstroming onderbouw > bovenbouw. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is voortvarend ter hand genomen door een meerjarig traject van Keiwijzer (360 graden feedback tot en met opstelling persoonlijk ontwikkelplan) uit te rollen samen met de P&O functionaris. Daarnaast is een intensief programma van intervisie gestart, waarbij docenten minimaal vier keer bij een collega in de klas kijken en zelf ook minimaal vier keer lesbezoek van een collega krijgen. Het mentoraat is verbeterd en de vertaling van de missie naar de visie op HAVO en VWO onderwus is in gang gezet. ln 2Ot2 Ís er sprake geweest van een kentering binnen het HAVO en VWO. Veel verbeteringen zijn doorgevoerd en de intensievejaren vanaf2010 (eerste oordeel "zwak"l hebben een goed resultaat opgeleverd. Het is zaak de verbeteringen borgen en dat is de belangrijkste opdracht van het managementteam HAVO en VWO. 3. VMBO en PrO Binnen het VMBO is ervoor gekozen, de teamindeling te veranderen. Vanwege een betere aansluiting onderbouw -bovenbouw in de beroepsgerichte leerwegen is gekozen voor het samenvoegen van verschillende bovenbouw- en onderbouwteams. Voor de Kader- en Basisberoepsgerichte leenregen is er nu nog maar één onderbouwteam en één bovenbouwteam. Tot de zomervakantie waren er twee onderbouwteams en drie bovenbouwteams.

12 Daarnaast zijn de Theoretische Leerweg (ook wel MAVO genoemd) en de Gemengde Leerweg tot één doorgaande leerweg samengebracht onder verantwoordelijkheid van een eigen teamleider met één team. Doel hiervan is om een specifieke pedagogisch-didactische leeromgeving te creëren voor de VMBO-T en G leerlingen. In de maanden januari tot en met juni is deze structuurwijziging goed doorgesproken en zijn plannen ontwikkeld. ïjdens de zomervakantie is deze wijziging ook bouwkundig in de school zichtbaar gemaak. Vanaf september zijn de drie nieuwe teams aan de slag gegaan. Daarnaast is er binnen het VMBO gestart met resultaatgericht werken binnen de verschillende leerwegen. Aanleiding hiervoor was het attenderen door de Inspectie in het najaar van 2011 met betrekking tot een negatieve ontwikkeling van de examenresultaten. In dat najaar is daartoe de schoolbrede scholing van het traject "de bolletjes naar rechts" door het APS uitgevoerd. Binnen het VMBO is de aanpak leidend geweest in het resultaatgericht werken. En dat heeft resultaat gehad (zie de gegevens van het schooljaar 2Olt-2O12 in het hierboven gepubliceerde opbrengstrenoordeel van de Inspectie). Als brede scholengemeenschap met een afdeling Groen onderw'rjs hebben wij extra inkomsten onwangen vanuit het programma Prakijk leren Groen. Deze subsidie ,- is deels ingezet voor personele kosten als aanvulling op het budget voor de onderwijsassistenten bij de afdeling Groen en deels als aanvullende materiële bekostiging. Binnen de afdeling Groen wordt als enige gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving "Chalk". Deze methode is met steun van onze school door een medewerker zelf ontwikkeld. De rest van de school maakt gebruik van lt's Learning, maar Groen gebruik de individuele en zelfsturende leerroute Chalk. Met name het zelfsturendelement ís innovatief voor de sector en binnen de Vereniging Buitengewoon Groen (VBG scholen met een afdelin groen, maar zij vallen niet onder één van de AOCs) wordt onze ervaring met Chalk gedeeld en door andere scholen ook ingezet." Binnen het Praktijkonderwijs zijn de "leerwoning" en de "dierenweide" volledig in gebruik genomen. In de leerwoning leren de leerlingen zelfstandig te wonen in een echte woning met alle vaardigheden die daarbíj horen. Deze woning is ons aangeboden door'stichting Lefier' en is door leerlingen zelf opgeknapt en ingericht. Tegenover het pand aan de Van Heemkerckstraat is een dierenweide gerealiseerd ten behoeve van de bewoners van de wijk. Onze leerlingen verzorgen de dierenweide dagelijks (leren in de prakijk) en maken gebruik van de instructieruimte die daar aanwezig is. De dierenweide is het product van de samenwerking tussen Stichting Lefier, Stichting Baanvak en het dr. Aletta Jacobs College. Een nieuw initiatief is SWB: Start, Werk en Blijf veilig. Alle collega's hebben het examen gehaald en mogen nu de lessen geven aan de leerlingen. Men leert werken met altijd "veiligheid" in het achterhoofd. Doel van het Praktijkonderwijs is, leerlingen te begeleiden van stage naar werk. Wij monitoren na één en twee jaar of leerlinge nog steeds op hun werkplek aanwezig zijn. Daarnaast gaan leerlingen binnen het MBO soms toch een vervolgopleiding doen. Uit de monitoring blijkt dat 95 % van de uitgestroomde leerlingen na één jaar nog steeds op de "uitgestroomde plek" (werk of leren) zit. Voor werk is dit het eerste en tweede jaar zelfs 100%! Daarmee scoren wij aanzienlijk beter dan de landelijke uitstroomcijfers van het praktijkondenrijs (bron: Vensters voor Verantwoording). Om de weg naar vervolgstudie beter te kunnen voorbereiden is aan de v'rjf jaren praktijkonderwijs een zesde jaar toegevoegd. Leerlingen staan wel bij ons ingeschreven, maar onwangen branchegericht ondenrijs op het MBO en lopen stage; wij betalen voor deze leerplaatsen aan het MBO. 10

13 4. Onderwijstijd en voortijdig schoolverlaten. Binnen het kader van de uitgegeven formatie is naar het oordeel van de Inspectie voldoende onderw'rjstijd georganiseerd op alle afdelingen. De dagelukse registratie maak ingrijpen mogelijk, daar waar het te verwachten resultaat niet wordt gehaald. De overheid heeft veel aandacht voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (vsv). VSVleerlingen maken geen enkele kans op de arbeidsmarkt; daarom z'rjn met de sectoren VO en MBO prestatieafspraken gemaakt en tussen partijen in verschillende regio's convenanten afgesloten. Met name bij de overstap van leerlingena het behalen van het VMBO diploma naar een MBO instelling, is de kans op voortijdig schoolverlaten groot. Binnen onze regio is geprobeer daar een goed antwoord op te formuleren. Gezien de dalende cijfers lijken wij daarin geslaagd. Resultaten bestríjding Voortijdig School Verlaten (vsv): jaar Landelijke norm orestatiesubsidie Onderbouw aantallen Onderbouw Bovenbouw Bovenbouw HAVO/yWO HAVO/VWO % VMBO VMBO % aantallen aantallen % t% 4% o,5yo Streefciifer prov. o,2% 7.5% o.t% o% 10 2,596 0 ooá 20to-201L 0 o% 4 L% 1 o,3yo 201!-20t2 0 o% 0 o% 2 o.5% (Bron: vsv c'rjfers Provincie Groningen) 5. Maatschappelijke Stage (MAS) Het schooljaar 2OL1-2OL2 is het eerste schooljaar waarin het volgen van maatschappelijke stage wettelijk is verankerd. Op onze school hebben wij al vele jaren ervaring met het volgen van maatschappelijke stage. De klassen 1, 2 en 3 doen klassikaal mee aan de zogenaamde MAS activiteiten en in de bovenbouw is het volgen van MAS onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). lndien een leerling aan het einde van de voorexamenklas niet heeft voldaan aan de eisen van de MAS, kan deze leerling niet over naar de examenklas. ln2ol2 hebben: 555 leerlingen uit de klassen 3, 4 en 5 MAS activiteiten uitgevoerd en zo mogelijk de stage afgerond, 650leerlingen uit de onderbouw deelgenomen aan klassikale MAS activiteiten. In totaal heeft 86 % van de leerlingen deelgenomen aan MAS activiteiten. Binnen Hoogezand en samen met de collega-school hebben wij een gezamenlijk aanbod van MAS activiteiten op kunnen bouwen, met name door de inzet van de actieve stagecoórdinator van onze school. Het is zeer te betreuren dat het huidige kabinet in het regeerakkoord nu al weer het einde van deze zeer waardevolle aanvulling op het onderw'rjsaanbod in 2015 heeft aangekondigd. 6. Bestuursakkoord VO / Prestatiebox In het Bestuursakkoord VO staan afspraken tussen het Ministerie van OCW en de VO sector over de prestatiedoelen van scholen voor 2015 en de financiering die OCW hiervoor beschikbaar stelt. De doelen van het Bestuursakkoord VO zijn: hogere prestaties van leerlingen, verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. De afspraken sluiten aan bij wat er in scholen al gebeurt aan kwaliteitsverbetering en professionalisering. Door hier geld, ondersteuning en monitoring aan te verbinden kunnen scholen de nodige verdieping realiseren. Het 11

14 gef d wordt uitgekeerd in de vorm van een Prestatiebox (rn 2O ,=). Deze komt in de plaats van de in het verleden uitgekeerde Kwaliteitsgelden. Hieronder worden de ambities en de doelstellingen uit het Bestuursakkoord beschreven, met daar (doelstellingen) het beleid op onze school aan toegevoegd: Ambitie: 1: Leerf ingen behalen goede prestof,?s op de kernvakken én worden breed gevormd. 2: Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen ze werken opbrengstgericht. 3: Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen - niet alleen de gemiddelde leerlingen, maar ook de cognítief zwakkeren sterkere leerlingen - en gaan hier op een adequate wijze mee om. 4: Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur, waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. 5: Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het leren van feerf ingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde. Doelstellingen (uiterlijk 2015 gerealiseerd) : 1. Er wordt gerichte aandacht besteed aan de kernvokken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen waardoor de leerprestaties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar verbeteren. Af etta: er is Taal- en Rekenbeleid geformuleerd in het schooljaar 2OL2-2OL3 en ingevoerd. Daarnaast zijn er binnen ons brede onderwijsaanbod veel keuzemogelijkheden voor leerlingen waarbij sprake is van brede vorming. De bezinning op ons onderwijsaanbod wordt mede getoetst aan deze brede vormrng. 2. De feerprestaties van de 20% best presterende vwo-leerlingen stijgen aantoonbaar. Aletta: Eind 2012 is er contact gezocht met het primair onderwijs in Hoogezand om de kennis over het verzorgen van onderwijs aan (hoog)begaafden uit te wisselen. In 2013 worden samen met het primair ondenrv'rjs plannen ontwikkeld ten behoeve van deze groep leerlingen op het basisonderwijs en trekken wij de gekozen lijn door naar onze school. Wij streven naar het stimuleren van excellentie. Op dit moment komt dit tot uiting bij het aanbieden van Gymnasium, Bèta + onderw'rjs, Cambridge Engels en het zijn van een Universumschool. 3. Scholen voldoen aan meer criteria voor opbrengstgericht werken, zodat 50% van de scholen in 2015 opbrengstgericht werk. Aletta: zoals bij de beschrijving HAVO en VWO / VMBO en Praktijkonderwijs Ís te lezen ( ll 2 en ll 3) zijn wij hier volop mee bezig en werken wij al opbrengstgericht. 4. Alle leraren zijn in staat het onderwijs af te stemmen op verschillen binnen de klas en opbrengstgericht te werken, en alle leraren en schoolleiders voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en werken systematisch aan hun bekwaamheidsonderhoud. Aletta: Omgaan met verschillen in de klas is één van de aandachtspunten uit het Inspectierapport. zowel het HAVO en VWO als in het VMBO en Praktijkonderwijs wordt hier veel aandacht aan besteed en scholing op ingezet, waarbij de ontwikkeling/professionalisering van medewerkers een belangrijk onderdeel is ( zie ook ll 2 en ll 3). 5. Alle scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. L2

15 Aletta: Hieronder wordt het volgende verstaan: - Aanwezigheid bekwaamheidsdossier van iedere medewerker; bij ons nog niet 100% op orde. Beleid is geformuleerd en in 2013 uitgerold; - Voeren van functioneringsgesprekken: iedere medewerker heeft jaarlijks een functioneringsgesprek (op Aletta genaamd 'Functiegesprek') met zijn/haar direct leidinggevende; - Leraren registreren zichzelf in het landelijke Lerarenregister. ln 2OL2 heeft één van onze medewerkers (0,8%) dat gedaan. Doel in 2015 is dat 50% van de medewerkers dit heeft gedaan; - Tevredenheid beginnende leraren; wij hebben een duidelijk beleid ten aanzien van begeleiding nieuwe medewerkers en dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waarnodig bijgesteld. Nieuwe medewerkers zijn tevreden over hun begeleiding. 7. Leerlingenzorg en Passend Onderwijs De invoering van het Passend Onderuijs is wederom met een jaar uitgesteld: 2014 wordt het jaar van invoering. De ingeslagen weg van samenwerking met (zorg)partners, het primair ondenrijs en het speciale onderwijs in onze regio is ook in 2012 voortgegaan. Binnen het RSNOWG is de transitie voorbereid naar het nieuwe samenwerkingsverband Groningen Ommelanden, zoals de wet op Passend Onderwijs voorschrijft. De algemeen directeur/bestuurder maak deel uit van het Dagelijks Bestuur van het RSNOWG en van de stuurgroep ter voorbereiding van het nieuwe samenwerkingsverband. Naast de inzet van verschillende zorgfunctionarissen (zorgcoórdinator, orthopedagoog, zorgadviseur, intern begeleider, remedial teacher, logopedist, schoolmaatschappel'rjk werkster) wordt veel "zorg" door de eigen mentor verzorgd. Daartoe hebben mentoren in de onderbouw extra scholing ontvangen. De beleidslijn ten aanzien van de zorg is en blijft: "een zorgvraag van een leerling is een professioneel werkprobleem van de docent" (bron: Zorgplan). Medewerkers moeten handelingsbekwaam zijn en worden daarbij ondersteun door de verschillende zorgfunctionarissen. Ook in 2Ol2is aan alle leerlingen van de groepen 8 van het basisonderwijs, met een mogelijk VMBO advies de NIO test aangeboden op onze school. Bij ruim 300 leerlingen is dit op het Aletta gedaan. De verplichte Reboundvoorziening van het Aletta wordt vorm gegeven in de Time Out van de Scholengemeenschap Winkler Prins te Veendam. Structureel zijn daar vijf plaatsen voor ons beschikbaar. Daarvoor betalen wij 6O.CKD,-. Dit wordt betaald uit de bijdrage die wij als zorgbudget van het samenwerkingsverband RSNOWG ontvangen ( O,-) De besteding van dit bedrag is als volgt te verdelen: 58% Rebound 20% Testen van leerlingen (inclusief aanwaag LeerwegOndersteuning (LWOO) en Praktijkonderw'rjs ) t5% Scholing medewerkers (handelingsbekwaam) 7 % Varia Uit dit overzicht blijkt dat de bekostiging van de inzet van zorgfunctionarissen volledig zelf door onze schoof wordt bekostigd ( 22L

16 8. Tevredenheid en klachten. Tevredenheid: Wij gebruiken de portal Vensters voor Veronttpoording om onze eigen resultaten te publiceren via onze website en deze af te zetten tegen de landelijke benchmark. Alle leerlingen en ouders van de derde klassen worden jaarlijks in februari uitgenodigd hun oordeel over onze school te geven. Ongeveer 30% van de ouder geeft gehoor aan deze oproep. Bij leerlingen is de respons bu 100%. Hieronder de resultaten: 20t AJC Land AJC Land De leerlingen geven de school een 6,4 6,7 6,3 6,8 de ouders geven de school een 6,3 7,2 6,2 7,1 Daarnaast onderzoeken wij jaarlijks de tevredenheid van de ouders en leerlingen de eerste klas (november en juni) en onder de leerlingen van de examenklas (maart/april). Op basis van deze tevredenheidonderzoeken zijn managementrapportages gegenereerd per deelschool en per sector. Deze rapportages zijn onderwerp van overleg binnen de teams en de sectoren geweest. Tevens is er over de rapportages en de plannen van aanpak overleg gevoerd met de betrokken deelraden, ouders van de sectoren en de Centrale Ouderraad. In november 2011 is de tevredenheid onder medewerkers gemeten. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek zijn vier werkgroepen ingesteld: - Personeleaangelegenheden - Gebouwenrandvoorwaarden - Leerlingen en onderwijs - Communicatie. Alfe werkgroepen hebben voor de zomer van2ol2 advies en aanbevelingen uitgebracht. Na bespreking met verschillende geledingen zijn deze aanbevelingen doorgevoerd. In september 2013 zal de tevredenheid van medewerkers weer worden gepeild. Klachten ln 2O!2 is naast de bestaande klachtenregeling een regeling "Melding van het vermoeden van een misstand" (= klokkenluidersregeling) opgesteld. ln 2Ot2 is tweemaal een klacht bij het bestuur ingediend. Beide klachten zijn naar tevredenheid van partijen afgehandeld. Geen enkele klacht is ingediend bij de landelíjke Onderwijs Geschillencommissie. Uit het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon blij <t dat zij drie keer is benaderd. Het is drie keer bij dit ene contact gebleven. t4

17 lll Personeel Hieronder is de informatie over het personeelsbestand van het dr. Aletta Jacobs College in 2OI2 schematisch weergegeven. Personeelsinformatie per 1 ianuari 2013 Directie OP oop Totaal parttime fulltime parttime fulltime parttime fulltime oarttime fulltime mannen vrouwen ! Totalen L 7A a7 Er zijn bijna net zoveel fulltime docenten als parttime docenten. Voor de organisatie van het rooster is de beschikbaarheid van docenten een belangrijke randvoorwaarde. De hoeveelheid parttime docenten is daar één van. Omgerekend naar fte's bedraagt het aantal reguliere medewerkers op 1 januari 2013 circa 143. Op l januari 2012 was dit 146. feeftijdsopbouw formatie per l januari 2O13 Directie OP oop Totaal mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 0 tot 25 iaar jaar tot 35 jaar iaar tot 45 iaar iaar tot 55 iaar Íaar tot 60 iaar iaar tot 69 iaar Totalen L ,5 % van de docenten is 55 jaar of ouder en zal binnen 7o/tt jaar de school verlaten ln onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal medewerkers die in 2012 gebruik hebben gemaakt van het opnemen van verlof. 15

18 o"''ï:?;ï"" I I oprldrnc ll z levcnsloopvcrloí Z d Y 2012 orrbct.rald I t oudcrschopsvcrlof I S ' lrctaalcl tj_, orrdcrssch.rosvcrlof I e I B.rpo 57 medewerkers maakten in 2Ot2 op een of andere wijze gebruik van hun recht op BAPO. Dat is 4Oo/o en komt overeen met ongeveer 9,4 fte. Omgerekend in is dit een bedrag van circa ,--) (in 2011 was dit respectievelijk 59 medewerkers en ruim 10 fte). Dit is voor de school een hoge kostenpost en een belangrijke (negatieve) randvoorwaarde bij het roosteren. Een medewerker met Bapo verlof is meestal een hele of een halve dag in de week niet beschikbaar. ln 2Ot2 maakten 11 medewerkers/medewerkters gebruik van het ouderschapsverlof (betaald en onbetaald). In het jaar 20ll 4 medewerkers/medewerksters In onderstaande tabel is aangegeven de woongemeenten van onze medewerkers/medewerksters: woongemeente medewerkers (%) Prov. Ftic.slartdbí 2'.i' Prov. Drcnthc/Overi jsse.lhr-r-d 10% fldcrs prov Gronrrgc.n Mc'rrtt'rwoldc. t rj WirrsurtrH3% Old;nrbt bd Slochtcrcrrt-l Vr.cnd.rrl irc/80,i Gl orrrngt I loogczarrd-slppcrnccr 3:)t 49í 4'4, 15el 2t" 30% c pcícctll.jbli Het onderwijzend personeel is ingedeeld in 3 loonschalen. Hieronder treft u aan het aantal Medewerkers/medewerkster per loonschaal. 15

19 aantal medewerkers per loonschaal J 201,2.l 2O1L LCl1,1, LD/T2 67"/" 66Y" aantal medewerkers OP in/" per loonschaal I Y 201,2 -/ 201I LB LC/L1. LD/1,2 Door het vertrek van medewerkers in 2OL2 zijn onze percentages in de functiemix (verhouding LB, LC en LD functies binnen het onderwijzend personeel) gewijzigd. Per l januari 2014 moeten wij voldoen aan de in de functiemix vastgelegde percentages LC en LD docenten. In 2OL3 zal per L december de inhaalslag worden gemaakt aantal medewerkers OOP per loonschaal v 2012 r 2011 schaal 1 t/nr 4 schaal 5 t/9 L7

20 Overzicht ziekteverzuim OP oop Totaal leeftiid G24ir 1,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,7 0, jr 2,8 5,8 4,7 4,0 28,4 22,1 3,0 8,2 7, ir 2,5 2,7 5,9 3,5 2,9 3,0 2,8 2,8 5,3 4í54 jl 2,0 4,9 6,5 4,5 6,4 2,O 2,6 5,3 5,3 5$59 jr 7,9 7,3 6,3 3,7 4,1 7,O 6,6 6,2 6,5 6G65 jr 11,1 6, ,4 4,0 0,0 9,5 6,4 3,9 Totaal , , , (De gearceerde velden betreffen de scores hoger dan het gemiddelde) Het gemiddeld ziekteverzuim is aanzienlijk gedaald. Het verzuimbeleid en de uitvoering is in 2012 niet gewijzigd. Doelgroepenbeleid ln2ol2 is een werkgroep o.l.v. het hoofd P&O gestart met als opdracht (naar aanleiding van de tevredenheidonderzoeken onder medewerkers), doelgroepenbeleid op basis van de leeftijdscategorieën te formuleren. Op deze wijze proberen wij de werkdruk binnen de verschillende leeftijdscategorieën doelmatig te bestrijden. Uniform beleid (voor alle medewerkers dezelfde mogelijkheden) sluit niet meer aan bij de behoeften per leeftijdsgroep. Beoordelen In 2012 is een beoordelingsreglement opgesteld en vastgesteld. Vanaf 2014 ís jaarlijkse beoordeling van medewerkers noodzakelijk. Ter voorbereiding daarop is het beoordelingsreglement opgesteld en zal dit in 2013 als pilot worden toegepast op medewerkers die in het kader van de functiemix in de afgelopen jaren zijn aangesteld in een nieuwe functie LC en LD. cao vo ln 2Ol2 is geen nieuwe CAO VO afgesloten en is de CAO VO wederom verlengd voor De bekostiging vanuit het Ministerie van OCW blijft nog steeds achter bij de kosten van deze CAO. Daardoor staat het verzorgen van het onderwijs onder druk. 18

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden Afdeling vmbo-gt Plaats: BRIN-nummer: Dedemsvaart 17BZ-4 Onderzoek uitgevoerd op: 8 oktober

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl) Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-17 Registratienummer: 3196733 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 17 november

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 18VX-v2 Arrangementsnummer: 2878589-v2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Maerlant Brielle. Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Maerlant Brielle Afdeling havo Plaats: Brielle BRIN-nummer: 11ZH-0 Arrangementnummer: 189317 Onderzoek uitgevoerd op: 17 januari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Picasso Lyceum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Picasso Lyceum Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 25GA Onderzoeksnummer : 277362 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 15 januari 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pro-Koningsbeltweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pro-Koningsbeltweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pro-Koningsbeltweg Plaats : Almere BRIN nummer : 30UD 00 Onderzoeksnummer : 253020 Datum onderzoek : 10 september 2013 Datum vaststelling : 11 november 2013

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DONGEMOND COLLEGE RAAMSDONKVEER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DONGEMOND COLLEGE RAAMSDONKVEER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DONGEMOND COLLEGE RAAMSDONKVEER, AFDELING VWO Plaats: Raamsdonkveer BRIN-nummer: 01IW Onderzoeksnummer: - Onderzoek uitgevoerd op: 13 juli 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Varias College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-0 Arrangementsnummer: 127357 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 1627

STAATSCOURANT. Nr. 1627 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1627 23 januari 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2015, nr. VO/F-669126,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 13JF-0 Hummingbirdnummer : 3412328 Onderzoek uitgevoerd op : 11 september 2012

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Sint-Joriscollege HAVO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C1 BRIN nummer : 20AT 00 HAVO Onderzoeksnummer : 288042 Datum onderzoek : 2 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Lingecollege Tiel, locatie Teisterbantlaan VMBOB

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Lingecollege Tiel, locatie Teisterbantlaan VMBOB ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Lingecollege Tiel, locatie Teisterbantlaan VMBOB Plaats : Tiel BRIN nummer : 23HC C1 BRIN nummer : 23HC 00 VMBOB Onderzoeksnummer : 291537 Datum onderzoek : 15

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Markland College Eindhoven, 5 februari 2012 Drs. M.J. (Rien) Fait Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR opgesteld

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Onderwijs. Onderwijsparagraaf formatieplan 2014/2015 1

Onderwijs. Onderwijsparagraaf formatieplan 2014/2015 1 Onderwijs Onder Trevianum scholengroep vallen drie zelfstandige scholen, te weten havo Trevianum, atheneum Trevianum en gymnasium Trevianum. Binnen het grotere bestuurlijke verband van de scholengroep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Trajectum College vmbo-k Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TJ-0 Arrangementsnummer: 172777 HB: 3232045 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OMO sg. Tongerlo, Da Vinci College VMBOB VMBOK Plaats : Roosendaal BRIN nummer : 20ZK C1 BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOB BRIN nummer : 20ZK 00 VMBOK

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Kempenhorst College VMBOK

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Kempenhorst College VMBOK VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Kempenhorst College VMBOK Plaats : Best BRIN-nummer : 16RT C2 BRIN-nummer : 16RT 01 VMBOK Onderzoeksnummer : 150661 Datum onderzoek : 8-9 januari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Voortgezet Onderwijs Best en Oirschot Kempenhorst College afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Voortgezet Onderwijs Best en Oirschot Kempenhorst College afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Voortgezet Onderwijs Best en Oirschot Kempenhorst College afdeling vmbo g/t Plaats: BRIN-nummer: 16RT Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 10 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE DREEF (praktijkonderwijs)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE DREEF (praktijkonderwijs) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE DREEF (praktijkonderwijs) Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 27VH Onderzoek uitgevoerd op: 18 februari 2010 Conceptrapport verzonden op: 16 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Lyceum Schravelant havo Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 16EI-0 Registratienummer: 3491221 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie