Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal"

Transcriptie

1 Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal De organisatie Optimale dienst- en zorgverlening aan de patiënten. Service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen. Eigentijdse huisvesting, medische apparatuur en inrichting. Daar draait het allemaal om bij het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, een ziekenhuis met een regionale functie. Het ziekenhuis is groot genoeg om vrijwel alle facetten binnen de zorg in eigen huis te hebben. Anderzijds is het klein genoeg om snel te kunnen inspelen op vragen van patiënten en ontwikkelingen in de omgeving. De in- en externe communicatielijnen zijn persoonlijk en kort. Het Franciscus Ziekenhuis is een moderne zorgaanbieder die oog heeft voor een doelgerichte samenwerking met andere zorgaanbieders. Het Franciscus Ziekenhuis is een vanzelfsprekende keuze voor inwoners uit het verzorgingsgebied in West-Brabant, dat zich uitstrekt van Tholen tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk. Het Franciscus Ziekenhuis in cijfers: Aantal bedden: 470 Aantal polikliniekbezoeken per jaar: Aantal medewerkers (fte): Aantal specialisten: 137 Totale bedrijfsopbrengst: 107 mln. De ambities Het Franciscus Ziekenhuis heeft haar toekomstvisie gebaseerd op de volgende ambities: Breed pakket van medisch specialistische zorg in de regio. Hier wordt voor gekozen vanuit de overtuiging dat patiënten behoefte hebben aan zorg dichtbij huis, geleverd door zorgaanbieders die ingebed zijn in de regio. Persoonlijke en gastvrije zorg. Het Franciscus Ziekenhuis staat voor persoonlijke zorg. Medewerkers werken samen in een organisatie die georganiseerd is rondom de zorgvraag van de patiënt. Veilige zorg door betrokken en gekwalificeerd personeel. Het Franciscus Ziekenhuis staat voor kwalitatieve en veilige zorg. Wat kwaliteit is wordt bepaald in samenhang met verwachtingen van de patiënt en de omgeving. Duurzame relatie met andere zorgaanbieders. Zorg wordt dicht bij huis van de patiënt geleverd. Complexer wordende zorg vraagt om afstemming in de keten en een visie op zorg die gedeeld wordt door zorgaanbieders in de regio. Het Franciscus Ziekenhuis kiest voor duurzame relaties met ziekenhuizen en ketenpartners in de regio. Procesgerichte organisatie. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het slechten van grenzen tussen afdelingen die betrokken zijn bij dezelfde zorgprocessen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgpaden samen met ketenpartners. Meer met minder. Ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging van de ziekenhuiszorg zijn talrijk. Deze ontwikkelingen vragen om een bedrijfsvoering die gericht is op het sturen op de balans tussen kosten en opbrengsten en een organisatiestructuur die deze sturing op decentraal niveau faciliteert. Het vraagt ook om toenemende participatie van medisch specialisten bij de bedrijfsvoering. Sturen met informatie. ICT en informatie zijn belangrijke thema s voor de komende beleidsperiode. Zorgvuldige vastlegging en het waarborgen van de toegankelijkheid van

2 patiëntgegevens zijn essentieel voor goede multidisciplinaire zorg. Verbinding met patiënten en zorgaanbieders vereist een goede gegevensuitwisseling. Gefaseerde bouw. In de afgelopen periode zijn de voorwaarden gerealiseerd om te starten met renovatie en nieuwbouw die de capaciteit en toegankelijkheid van het Franciscus Ziekenhuis moeten waarborgen. Samenwerking, fusie en herstructurering Het Franciscus Ziekenhuis werkt uitgebreid samen met zorgpartners in de regio, bijvoorbeeld met het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Amphia ziekenhuis in Breda. In 2011 hebben de bestuurders van de drie ziekenhuizen hun intenties en ambities over samenwerking vastgelegd in een convenant. Met dit convenant is een eerste stap gezet in de regionale samenwerking in West-Brabant. Met het Lievensberg ziekenhuis is de samenwerking het meest vergaand. Zo zijn er samenwerkingsvormen voor de Nucleaire Geneeskunde, Medische Microbiologie, het Pathologisch Anatomisch en Cytologisch Laboratorium en zijn er gemeenschappelijke maatschappen of is er een taakverdeling binnen vakgroepen (onder meer bij de kindergeneeskunde, KNO, psychiatrie en geriatrie). Bij een verregaande samenwerking met het Lievensberg ziekenhuis blijft het echter niet. Het is de intentie van beide ziekenhuizen om te fuseren. De voorbereiding voor deze fusie is al in volle gang. Men verwacht binnenkort de NMA om toestemming te kunnen vragen. Het doel is om de fusie in januari van 2014 te realiseren. Het Franciscus Ziekenhuis wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het is de bedoeling om de huidige organisatiestructuur in 2013 te wijzigen naar een die gebaseerd is op duaal management. Hierbij zullen twee zorgclusters ontstaan die elk worden geleid door een clustermanager. Het nieuw te vormen MT zal bestaan uit de leden van de Raad van Bestuur, de twee clustermanagers en een afvaardiging van de acht stafdiensten, waaronder ook het Hoofd P&O. De stafdienst P&O De dienstverlening van de stafdienst P&O wordt geleverd door de P&O-adviseurs, een adviseur fysieke belasting, het team opleidingen, de medewerkers van de P&O-desk en het hoofd van de afdeling. Er werken 15 personen, bijna 10 FTE. De speerpunten van het beleid van de dienst P&O waren in afgelopen periode o.a. gericht op het nieuwe digitaal leerplein, loopbaanbegeleiding, competentiemanagement en jaargesprekken, een nieuwe visie op verzuimbegeleiding, personeelsplanning en arbeidsmarktbeleid. Voor de komende periode liggen voor de stafdienst de volgende uitdagingen te wachten: Met het oog op de fusie met het Lievensberg staat voor 2013 het afstemmen en stroomlijnen van werkzaamheden op P&O-gebied gepland. Onder andere moet onderzocht worden of op het gebied van automatisering samengewerkt en aangesloten kan worden met andere automatiseringspakketten die binnen de organisatie recent geïmplementeerd zijn. Leiderschapsontwikkeling en MD in het kader van de aanstaande herstructurering van de organisatie.

3 De realisatie van een gedeeld digitaal leerplein. Dit in samenwerking met de zorgpartners Groenhuijsen, Lievensberg ziekenhuis, Thuiszorg West-Brabant (TWB) en Tante Louise Vivensis. Het automatiseren van de HR werkprocessen. De realisatie van een generiek functiehuis in samenwerking met het Lievensberg en Amphia ziekenhuis. De doorontwikkeling van het vernieuwde verzuimbeleid naar integraal gezondheidsmanagement. Voor het Hoofd P&O zelf zijn er de volgende uitdagingen: De teamvorming binnen de stafdienst P&O, met aandacht voor afbakening van de rollen en de taken intern en ten opzichte van andere stafdiensten, het opbouwen van vertrouwen binnen het team en de interne communicatie. De teamvorming binnen het nieuw te vormen MT van het ziekenhuis. Het positioneren van de P&O stafdienst binnen het ziekenhuis en het uitdragen van haar beleid en dienstenaanbod. Het Sociaal Plan loopt af per Er dient over een nieuw plan onderhandeld te worden met vakbonden in samenwerking met het Lievensberg. Doel is daarbij om een gelijkluidend sociaal plan overeen te komen en om mobiliteit te creëren tussen het Lievensberg ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis en het Franciscus. De overkoepelende ambitie is dat de stafdienst P&O als een toegevoegde waarde wordt gezien die op grond van haar expertise de organisatie en het management adviseert en faciliteert. Daarbij is P&O proactief, weet zij wat haar klanten nodig hebben, biedt zij dienstverlening die aansluit op de veranderende omgeving en anticipeert zij op interne en externe ontwikkelingen. Functieprofiel Het nieuwe Hoofd P&O speelt een leidende rol in het vervullen van de ambities van het ziekenhuis op het gebied van HR. Het Hoofd P&O is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en -uitvoering en stuurt de medewerkers binnen de stafdienst P&O aan. Hij/zij is lid van het MT en draagt daarmee samen met collega MT-leden verantwoordelijkheid voor de aansturing van de organisatie als geheel. De kernactiviteiten van het Hoofd P&O zijn: Ontwikkelen van een visie op P&O, passend in het strategisch kader en de relevante regelgeving, op basis van de behoefte van de interne klanten. Volgen van relevante in- en externe ontwikkelingen en dit vervolgens verwerken in beleid en in adviezen. Vertalen van de visie op P&O naar concreet beleid en zorg dragen voor implementatie van het beleid. Faciliteren en ondersteunen van de Raad van Bestuur op P&O gebied. Verrichten van werkzaamheden als P&O adviseur ten behoeve van functies ressorterend direct onder de Raad van Bestuur. Signaleren en onderzoeken van knelpunten ten aanzien van de aandachtsgebieden van de stafdienst P&O, mede op basis van ken- en stuurgetallen. Leiding geven aan de adviseurs P&O, opleidingsadviseurs, medewerkers opleidingen, medewerkers P&O-desk en de adviseur fysieke belasting.

4 Coachen van medewerkers naar een optimale uitoefening van hun werkzaamheden. Jaarlijks opstellen van een activiteitenplan, een investeringsplan en een exploitatiebegroting waarbij afstemming met Raad van Bestuur en andere betrokkenen plaatsvindt. Zelfstandig beheren van het exploitatiebudget binnen de daarvoor geldende richtlijnen, signaleren van knelpunten en aandragen van oplossingsrichtingen. Ontwikkelen van een adequate informatievoorziening en automatisering ten behoeve van het HR-beleid samen met de stafdiensten F&I en I&A. Advisering met betrekking tot CAO en relevante wetgeving. Signaleren en onderzoeken van afwijkingen op een correcte toepassing van wet- en regelgeving en indien nodig het doen van voorstellen tot verbetering. Adviseren over de juiste procedures met betrekking tot de advies- en instemmingsaanvragen bij de OR. Samenwerken en afstemmen binnen en buiten het ziekenhuis. Coördineren van de informatievoorziening tussen zeggenschap en OR. Een bijdrage leveren aan een effectieve en efficiënte overlegstructuur tussen verschillende partijen. Ontwikkelen van een netwerk van contacten met externe partners om samenwerking en afstemming te onderhouden en waar nodig tot ontwikkeling te brengen. Vertegenwoordigen van de dienst c.q. het ziekenhuis in externe overlegsituaties. Functievereisten U hebt een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. U beschikt over ruime ervaring in een leidinggevende HR functie. U hebt al ervaring binnen een ziekenhuis of u hebt gewerkt voor een grote complexe organisatie met vergelijkbare HR problematiek en uitdagingen. U beschikt over brede kennis op het gebied van HR maar u onderscheidt zich door uw kennis over automatisering, leiderschaps-, management- en teamontwikkeling en arbeidszaken. U hebt ruime ervaring met het initiëren, implementeren en begeleiden van veranderingsprocessen. U kunt met uw conceptueel en analytisch vermogen een visie ontwikkelen en deze vertalen in concreet beleid. En u weet resultaat te boeken in de uitvoering daarvan. U hebt oog voor de externe omgeving en anticipeert op ontwikkelingen in de markt en bij de samenwerkingspartners van het ziekenhuis. U hebt een heldere en duidelijke visie op ontwikkelingen binnen het eigen werkveld en u bent in staat dit te vertalen naar concrete actieplannen. U bent in staat het P&O-beleid en de P&O stafdienst te positioneren binnen het ziekenhuis. U hebt een stevige, doortastende persoonlijkheid die met natuurlijk overwicht in staat is de organisatie voor zich te winnen en draagvlak te creëren. U beschikt over zowel doorzettingsvermogen als flexibiliteit om belangentegenstellingen en veranderingsprocessen tot een goed einde te brengen. Dit vraagt tact en gevoel voor verhoudingen. U bent in staat om in conflictsituaties een bemiddelende positie in te nemen. U hebt het vermogen om constructief met interne en externe partijen samen te werken en u weet hen onderling te binden. U kunt omgaan met tegengestelde belangen tussen centrale kaders en belangen op afdelings- of sectorniveau en u kunt omgaan met de verschillende belangen van werkgever en werknemer.

5 U beschikt over een heldere mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Dit is vereist in de communicatie met de zeer verschillende disciplines en niveaus binnen het ziekenhuis en bij uw rol als adviseur. U coacht uw medewerkers tot het behalen van resultaat en spreekt hen aan op gemaakte afspraken. U weet, door doelgerichte aansturing en aandacht voor de ontwikkeling van uw medewerkers, het beste uit hen te halen. U bent in staat de medewerkers van de stafdienst tot een effectief en betrokken team te smeden. Vereiste competenties: Visie Analytisch vermogen Resultaatgerichtheid Samenwerken Bouwen van relaties Ontwikkelen van anderen Onderhandelen Communicatieve vaardigheden Aanbod De functie van Hoofd P&O is een aantrekkelijke positie binnen een dynamische omgeving. Het Hoofd P&O speelt een belangrijke rol binnen het Franciscus ziekenhuis, zeker met het oog op de regionale samenwerking en de aankomende fusie met het Lievensberg Ziekenhuis. U speelt een leidende rol in het realiseren van de ambities van het ziekenhuis op het gebied van HR. U bent als onderdeel van het MT medeverantwoordelijk voor het beleid en de aansturing van het ziekenhuis als geheel. Het salaris wordt bepaald op basis van uw ervaring en competenties. Het maximum salaris bedraagt 7.032,- bruto per maand (het maximum van salarisschaal FWG 75). Daarnaast ontvangt u een vakantiebijslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris. Het betreft een fulltime functie van 36 uur (ook mogelijk in 4 dagen). De verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De aanstelling geschiedt in ieder geval voor een periode van twee jaar. Bij goed functioneren wil de Raad van Bestuur overgaan tot een aanstelling voor onbepaalde tijd. Reactie De werving en voorselectie voor deze functie wordt uitgevoerd in samenwerking met FunktieMediair. Uw sollicitatie (brief en recent CV) ontvangen wij graag digitaal via Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Jorrit van den Broek, consultant, via Planning Week 50-52: Reactietermijn Week 1 en 2: Selectiegesprekken bij FunktieMediair Week 3: Voordracht van geselecteerde kandidaten aan de Raad van Bestuur Week 4: Selectiegesprek met de Raad van Bestuur en gesprek met de adviescommissie Week 5: Assessment, referentieonderzoek en arbeidsvoorwaardengesprek

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m

Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m * H e t O o g z i e k e n h u i s R o t t e r d a m *) Intern luidt de functiebenaming: Manager Zorgpaden Ingrepen Versie d.d. 21 juni 2012 1 Het Oogziekenhuis Rotterdam Algemeen Als het enige zelfstandige

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Baudartius College Zutphen Werving en selectie rectorbestuurder Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Baudartius College Zutphen Het Baudartius College

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland Richting kiezen Strategienota 2013-2017 : een organisatie in ontwikkeling [ Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Dienstverlening... 5 2.1 Wat wil de bereiken?... 5 2.2 Hoe gaat de dit realiseren?... 5 3. Netwerkspeler...

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie