Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw?"

Transcriptie

1 Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw? Een onderzoek naar de plaats van vrouwelijke managers in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Deloitte & Touche In opdracht van de dienst Emancipatiezaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

2

3 Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw?

4 Redactie: Tempera, Lay-out: Blue Print, Wettelijk Depot: D/2002/3241/347

5 Colofon Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw? Een onderzoek naar de plaats van vrouwelijke managers in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Deloitte & Touche In opdracht van de dienst Emancipatiezaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap december 2002, Brussel Deze brochure vat de studie Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw? samen. Het volledige onderzoeksverslag is op te vragen bij Ingrid Pelssers, dienst Emancipatiezaken, tel , Een stuurgroep van departementale vertegenwoordigers en interne experten stond de auteurs van dit rapport bij: Carla Brion, Kabinet van Ambtenarenzaken Martin Decuyper, opdrachthouder HRM, WIM Gunter De Schepper, afdeling Wervingen en Selectie, AZF Hilde Desmedt, afdeling Interne Communicatie, COO Annie Hofman, opdrachthouder HRM, OND Erik Min, opdrachthouder HRM, EWBL Annemie Morren, opdrachthouder HRM, COO Mario Naeye, opdrachthouder HRM, AZF Ingrid Pelssers, stafmedewerker, dienst Emancipatiezaken Anne Persyn, verantwoordelijke interne communicatie en emancipatieambtenaar, LIN Vicky Van den Berge, cel Gelijke Kansen, COO Herwig Van Nerum, afdeling Vorming, AZF Frieda Van Roost, afdeling Statutaire Aangelegenheden, AZF Jan Willems, opdrachthouder HRM, WVC Daarnaast fungeerde ook professor doctor Annie Hondeghem en haar medewerkers van het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) als klankbord voor het onderzoek. De dienst Emancipatiezaken werkt in de Vlaamse overheidsadministratie aan een personeelsbeleid dat gelijke kansen garandeert voor mannen, vrouwen, personen met een handicap en allochtonen. Meer informatie bij San Eyckmans, tel , 5

6 6

7 hoe hoger de rang, hoe lager het aandeel vrouwelijke leidinggevenden Vooraf Vrouwen maken net geen 22 procent uit van de leidinggevenden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl het hele personeelsbestand 39 procent vrouwen telt. Vrouwen zijn dus lang niet evenredig vertegenwoordigd in het management van het ministerie. Bovendien staan de leidinggevende vrouwen vooral lager op de ladder. De 7 secretarissengeneraal zijn allen mannen en tussen de 25 directeuren-generaal schuilen 3 vrouwen, goed voor een aandeel van amper 12 procent. In het voorjaar van 2002 bestelde de dienst Emancipatiezaken bij het toenmalige Andersen nu Deloitte & Touche een studie. Ze moest de huidige situatie van leidinggevende vrouwen in het ministerie in detail analyseren en oplossingen aanreiken om de ondervertegenwoordiging tegen te gaan. Deze brochure presenteert de aanbevelingen van de studie. De studie is niet zondermeer een pleidooi voor meer vrouwen in leidinggevende functies. Ze graaft dieper. De Vlaamse overheid wordt geconfronteerd met een tekort aan kandidaten voor de functie van afdelingshoofd. Werkdruk, vermeende politieke benoemingen en de moeilijke combinatie van werk met zorgtaken en vrije tijd, zorgen ervoor dat weinig ambtenaren zin hebben in de baan van afdelingshoofd. Het uiteindelijke doel van deze studie was dan ook het zoeken naar de omstandigheden die een baan als leidinggevende beter haalbaar maken. Dat zou goed nieuws zijn voor vrouwen, maar evenzeer voor mannen. Want gezinsvriendelijke taakomschrijvingen en taakinvullingen voor leidinggevenden komen ten goede van vrouwen, maar betekenen evenzeer een verbetering voor mannelijke leidinggevenden. De toekomst oogt vol kansen. Beter Bestuurlijk Beleid bereidt een bestuurlijke reorganisatie van de Vlaamse overheid voor, met bijzondere aandacht voor de verdere responsabilisering van de ambtenaar. Met de reorganisatie moet het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap uitgroeien tot een modeloverheidsdienst, die Vlaamse bedrijven en organisaties de weg toont naar meer vrouwen in leidinggevende functies. Bovendien staat in 2003 de hernieuwing van de mandaten van de leidinggevenden op de agenda. Het is een prima gelegenheid om het aandeel vrouwen in de top van de administratie op te schroeven. Deze brochure wil daartoe een aanzet geven. 7

8 Leidinggevenden in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aantal aantal vrouwen aandeel vrouwen secretaris-generaal 7 0 0% directeur-generaal ,0% afdelingshoofd ,6% alle leidinggevenden ,5% potentiële afdelingshoofden ,8% functioneel leidinggevenden ,0% werknemers ,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Potentiële afdelingshoofden komen in aanmerking voor een leidinggevende functie. Het zijn statutairen van het niveau A1 en A2, met minstens zes jaar graadanciënniteit. Functioneel leidinggevenden zijn de eerste evaluatoren van niveau A met een span of control groter dan vijf en die niet behoren tot de groep van effectief leidinggevenden. Toestand op 31 december

9 De weg naar meer leidinggevende vrouwen Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap telt te weinig leidinggevende vrouwen. Daarvoor zijn heel wat redenen op te sommen, waaronder het terugschrikken voor een doorgedreven gelijkekansenbeleid en de moeilijke combinatie voor leidinggevenden van werk en privé-leven. Om de situatie aan te pakken, worden een twintigtal initiatieven voorgesteld, waaronder beter haalbare takenpakketten en het werken met ken- en streefgetallen. Waarom kiezen voor meer vrouwelijke overheidsmanagers? Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft een probleem. In verhouding tot het aantal vrouwen in de organisatie, zijn er veel te weinig leidinggevende vrouwen. Jammer, want dat betekent dat de overheidsadministratie de beschikbare capaciteiten niet op de juiste manier gebruikt. Het probleem stelt zich echter breder. Het ministerie vindt te weinig kandidaten ook mannen niet voor leidinggevende functies. Veel ambtenaren schrikken terug voor de zwaarte van een leidinggevende functie. De hoge werkdruk, vergaderwoede en de negatieve impact op het privé-leven, doen velen ervoor kiezen om de leidinggevende functie aan zich voorbij te laten gaan. Het is een ongemakkelijke situatie. De visvijver is kleiner dan wenselijk en in de kleine plas wordt er onvoldoende vrouwelijk talent bovengehaald. Alvast vijf goede redenen pleiten om daar iets aan doen. Het aandeel vrouwelijke zichtbare leidinggevenden, zijnde secretaris-generaal, directeur-generaal en afdelingshoofden ( , telkens op 31 december) 1. Het benutten van bestaand talent. Uit recent onderzoek van de afdeling HRM blijkt dat vrouwelijke ambtenaren niet minder ambitieus zijn dan hun mannelijke collega s. Ze zijn ook meer dan bekwaam. De Bottom-up evaluatie van leidinggevenden toont goed scorende vrouwelijke lijnmanagers, die voor communicatieve vaardigheden zelfs ronduit betere resultaten halen dan hun mannelijke collega s. Wanneer zo n groep valabele kandidaten besluit om niet door te stoten naar een leidinggevend niveau, omdat ze die functie niet combineerbaar achten met eventuele zorgtaken en hun vrije tijd, betekent dit een verlies voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aantal leidinggevende vrouwen

10 De studie Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw? onderzoekt de situatie van leidinggevende vrouwen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en suggereert oplossingen om de ondervertegenwoordiging tegen te gaan. De studie valt uiteen in vijf delen : 1. Een cijferanalyse van het personeelsbestand van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ze analyseert voor de periode in detail het aandeel van vrouwen in leidinggevende functies. Dit zowel voor zichtbaar leidinggevenden, effectief leidinggevenden als voor potentieel leidinggevenden; 2. Een kwalitatieve analyse van de instroom, doorstroom en uitstroom in leidinggevende functies. Dit deel zoekt een antwoord op de vraag hoe het komt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn bij de leidinggevenden; 3. De opmaak van een actieplan ter bevordering van de in- en doorstroom van vrouwelijke leidinggevenden; 4. Een voorstel hoe ken- en streefgetallen te berekenen voor de in- en doorstroom van vrouwen, samen met als oefening het effectief opstellen van deze ken- en streefgetallen; 5. Een informaticatoepassing die toelaat om per graad en niveau de streefgetallen te bepalen en op te volgen. 2. Houden is de kunst. Leidinggevenden zijn vaak uitermate bekwame mensen, in het bezit van een mooie combinatie van vakkennis en managementvaardigheden. Zulke mensen zijn gegeerd op de arbeidsmarkt en durven hun eigen toekomst in vraag te stellen. Zondermeer blijven zitten op hun huidige stoel, is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Sommige leidinggevenden staan positief tegenover hun managementfunctie, maar kiezen desondanks voor een ander bedrijf of een niet-leidinggevende functie. Die bieden hen soms betere combinatiemogelijkheden van werk en privé-leven. De investeringen die het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap doet in de loopbaan van een ambtenaar, zijn echter veel te hoog om die persoon na het bereiken van een leidinggevende positie te zien uitstromen. Maar het behouden van een manager vraagt inzet van de organisatie. 3. Een dynamische, vooroplopende organisatie. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap toont zich ambitieus. Met haar reorganisatie Beter Bestuurlijk Beleid wil de Vlaamse overheid als overheidsadministratie wereldwijd een voortrekkersrol opnemen. Meer vrouwen in managementfuncties is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Bovendien speelt de Vlaamse overheid gezinsvriendelijke faciliteiten al langer uit als troef op de arbeidsmarkt. Die boodschap houdt op termijn enkel stand, als ze intern op alle niveaus wordt gerealiseerd, ook voor managers. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vervrouwelijkt (cijfers voor 2001) mannen vrouwen instroom 699 (53,9%) 573 (46,1%) - uitstroom 392 (64,8%) 213 (35,2%) = netto-evolutie 277 (43,5%) 360 (56,5%) Sinds 2000 vormen vrouwen de meerderheid van de netto-personeelsinstroom in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hun instroomaandeel is hoger dan de 38,8 procent die vrouwen in het hele personeelsbestand uitmaken. 10

11 ruim veertig procent van de mannelijke lijnmanagers toont interesse voor deeltijds leidinggeven 4. Een opdracht van de politiek. Vlaams minister van Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen beklemtoonde in de Commissie voor de Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken : Vrouwen moeten vlotter kunnen doorstromen naar topfuncties. Daarbij zal onder meer gelet worden op ( ) haalbare takenpakketten in een voltijdse functie. Werk, gezin en vrije tijd moeten beter gecombineerd worden. Ook het decreet van 8 mei 2002 over de evenredige participatie op de arbeidsmarkt formuleert een duidelijke opdracht. Het stelt dat mannen en vrouwen op een evenredige wijze in verhouding tot de samenstelling van de beroepsbevolking vertegenwoordigd moeten zijn in de diensten van de Vlaamse regering. 5. Niet enkel een vrouwenzaak. De voorbije jaren sneuvelde de lineaire voltijdse baan tot het pensioen. Een recente studie wijst uit dat het idee om tot aan het pensioen voltijds te werken nog amper 52 procent van de werkende Vlamingen aantrekt. In de groep tussen 30 en 40 jaar bedraagt dat percentage nauwelijks 44 procent. Van de ondervraagde mannen denkt 21 procent eraan om de vlakke loopbaan in te ruilen voor een traject met onderbrekingen of met periodes van deeltijds werk. Ook mannen zijn dus vragende partij voor betere combinatiefaciliteiten van werk en privé-leven. Soortgelijke ideeën leven bij de Vlaamse overheid. Zo plaatst ongeveer een kwart van de mannelijke ambtenaren die in aanmerking komen voor een managementfunctie, het item de mogelijkheid tot deeltijds werken bij hun vijf grootste jobvoorkeuren. Een recente enquête die het lijnmanagement polste naar hun interesse voor deeltijds leidinggeven, wijst uit dat 16 van de 37 mannelijke lijnmanagers (43 %) daarvoor interesse tonen. Die interesse is niet minder hoog dan bij de vrouwelijke lijnmanagers (40 %). mannen vrouwen Zware belasting door de veranderingsprocessen Veel stress door de zware werkdruk Moeilijke combinatie werk en privé 76% 73% 61% Veel stress door de zware werkdruk Moeilijke combinatie werk en privé Zware belasting door de veranderingsprocessen 76% 71% 65% Belangrijkste knelpunten bij een functie van afdelingshoofd: de mening van potentiële kandidaten voor de functie 4 Dubbele verwachtingen (specialist en manager) 57% Verantwoordelijkheid tegenover top en kabinet 56% 5 Verantwoordelijkheid tegenover top en kabinet 53% Dubbele verwachtingen (specialist en manager) 55% Het percentage drukt het aandeel uit van respondenten die over het item een negatief beeld hebben 11

12 Knelpunten bij de lage vrouwelijke vertegenwoordiging De studie Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw? onderzocht de knelpunten bij de doorstroming van vrouwelijke ambtenaren naar leidinggevende functies. Naast een cijferanalyse van het personeelsbestand, vonden onder meer workshops plaats en gesprekken met HRM-experten, leidinggevenden en managers die hun mandaat vrijwillig neerlegden. Uit al die informatie bleek dat de ongelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden zich niet laat reduceren tot enkele oorzaken. De analyse toont tien verschillende groepen van knelpunten. De volgende vijf knelpunten lijken echter fundamenteler dan andere: 1. Een beperkt aantal vacatures voor topfuncties. De top van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat hoofdzakelijk uit mannen. Omdat er de voorbije jaren amper leidinggevende plaatsen vrijkwamen, kon daar moeilijk iets aan worden veranderd. 2. Stremmende toevoerkanalen. Een spontane aangroei van het aantal vrouwelijke leidinggevenden ligt niet voor de hand. Maar weinig vrouwen zijn immers kandidaat voor een leidinggevende functie. Het aandeel van vrouwen in de rekruteringspool voor afdelingshoofd ligt zelfs lager dan het percentage vrouwelijke afdelingshoofden. Puur cijfermatig voorspelt dat een daling van het aandeel van vrouwelijke afdelingshoofden. 3. De vrees voor politieke benoemingen. Bij de Vlaamse ambtenaren leeft sterk de indruk dat het invullen van topfuncties vaak met politieke benoemingen gebeurt. Ze beschouwen de aanstellingsprocedures niet als objectief en vrezen dat de namen van de gelukkigen op voorhand gekend zijn. De oorzaken van dat aanvoelen zijn een onvoldoende transparante selectieprocedure en het gebruik van onduidelijke selectiecriteria. Een en ander wordt gevoed door de aanstellingsprocedure voor secretaris-generaal, die tot nog toe zonder extern assessment gebeurt. Politieke benoemingen kunnen de man-vrouwverdeling verstoren. Zulke benoemingen steunen op politieke affiniteit, maar evenzeer op netwerking en het onderhouden van relaties. Vrouwen ontbreken vaak in de old boys clubs, de netwerken van vooral mannen, die een belangrijke wipplank vormen voor politieke benoemingen. 12

13 4. Onvoldoende bewustzijn voor het gelijkekansenbeleid. Sommige leidinggevenden en potentiële leidinggevenden waaronder zowel mannen als vrouwen hechten weinig waarde aan het gelijkekansenbeleid. Vrouwen beschikken volgens hen over voldoende kwalificaties om hun weg te vinden in het ministerie. Ze zien een gelijkekansenbeleid als een afbreuk van de eigenwaarde en competenties van vrouwen, en vereenzelvigen het soms verkeerdelijk met positieve discriminatie. 5. De moeilijke combinatie van werk en privé-leven voor leidinggevenden. Voor de Vlaamse leidinggevende ambtenaren schort er veel aan de combinatie van werk en privé-leven. De managementcultuur gaat ervan uit dat een leidinggevende als eerste aankomt en als laatste vertrekt. Flexibiliteit vertaalt zich in s avonds langer werken, maar veel minder in s morgens later arriveren. Telewerken kan voor leidinggevenden een prima oplossing betekenen, maar wordt weinig benut. Hoewel het ministerie recent de mogelijkheden tot telewerken versterkte, kiezen weinig leidinggevenden ervoor. In 2001 maakte 8 procent van de vrouwelijke personeelsleden en 2 procent van de mannen gebruik van thuiswerken. Een ander heikel punt is deeltijds leidinggeven. Hoewel theoretisch mogelijk, blijkt het in de praktijk moeilijk realiseerbaar. De noodzakelijke randvoorwaarden zijn niet aanwezig in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Factoren zoals een onduidelijke acceptatie door de managementtop en het beleid, een afremmende vergadercultuur en onaangepaste takenpakketten, verhinderen dat leidinggevenden kiezen voor deeltijds werk. Nochtans bestaat er zowel bij mannen als bij vrouwen belangstelling voor. Niet onbelangrijk is dat ook potentiële leidinggevenden een duidelijke interesse tonen voor deeltijds leidinggeven. Weinigen staan er overigens bij stil dat mannelijke leidinggevenden hun functie vaak combineren met een politiek of bestuursmandaat, wat een feitelijke vorm van deeltijds leidinggeven impliceert. flexibiliteit vertaalt zich in s avonds langer werken, maar veel minder in s morgens later arriveren 13

14 Werk aan de winkel Vrouwen zijn meer dan valabele kandidaten voor een leidinggevende functie. In de preselectie voor afdelingshoofden slaagt bijvoorbeeld 75 procent van de deelnemende vrouwen en slechts 46 procent van de deelnemende mannen. Het is echter te vrezen dat vrouwen niet vanzelf zullen doorstromen naar leidinggevende functies. Daarvoor zijn de drempels te hoog. Wil het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de bestaande onevenwichten wegwerken, zijn er acties nodig. Hèt gouden ei bestaat helaas niet. Net zoals vele drempels de toegang van vrouwen tot leidinggevende functies belemmeren, zal er ook een combinatie van initiatieven nodig zijn om de knelpunten weg te schaven. De studie Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw? somt een waslijst aan voorstellen op. Het gaat om enerzijds tien nieuwe initiatieven en anderzijds tien acties die reeds lopen, maar waar een versterking zich opdringt. Voor de realisatie van al deze actiepunten is een uitvoeringstermijn van vijf jaar nodig. Dit betekent dat de laatste voorstellen in 2006 gerealiseerd worden. De geïnteresseerde lezer vindt in het onderzoeksrapport een fasering van welke actie wanneer gepland en uitgevoerd dient te worden. Deze brochure beperkt zich tot het opsommen van de acties. Man-vrouwverdeling bij enkele andere overheden ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Federale Ministeries (1997) aandeel vrouwelijke leidinggevenden lijnmanagement: 21,5% afdelingshoofden: 24,6% effectief leidinggevenden: 18,5% rang 15-17: 11% rang 13-14: 14% rang 10-12: 29% aandeel vrouwen in het personeelsbestand 38,8% 45% Rijksdienst (Nederland) topambtenaren (rang 18+): 7% hogere ambtenaren (rang 15-18): 9% 37,3% Noorwegen top + middenmanagement: 29% geen informatie over 14 bestuurders en zaakvoerders van Belgische ondernemingen (2000) gedelegeerd bestuurders en zaakvoerders: 16,6% beslissers : 21 % De cijfers zijn telkens van 2001, tenzij anders aangegeven Uiteraard moet een en ander met de nodige omzichtigheid benaderd worden. De hiërarchische niveaus zijn lang niet altijd vergelijkbaar. geen informatie over

15 de politieke en administratieve top moet vrouwen aanmoedigen om te kandideren voor een leidinggevende functie Nieuwe acties ondernemen 1. Leidinggevenden bewust maken van het gelijkekansenbeleid. De managementtop en het beleid beschouwen het gelijkekansenbeleid onvoldoende als een beleidsprioriteit. Ook interpreteren leidinggevenden en potentiële leidinggevenden de doelstellingen vaak verkeerd als positieve discriminatie. Zowel de leidinggevenden als het beleid dienen bewust te zijn van de noodzaak van een gelijkekansenbeleid. Zeker gelijke kansen voor leidinggevenden lijken prioritair. Dat kan via sensibiliseringsacties, het permanent en gericht aanbieden van gendertrainingen en het opschroeven van de deelname aan deze opleidingen. Warm aanbevolen zijn communicatieacties waarmee de politieke en administratieve top vrouwen aanmoedigt om te kandideren voor een leidinggevende functie. 2. De ontwikkeling en opvolging van ken- en streefgetallen. Momenteel ontbreken ken- en streefgetallen over het gelijkekansenbeleid. Dat zorgt voor onvoldoende opvolging van dat beleid en het bemoeilijkt een objectieve beleidsevaluatie. Zeker bij de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in leidinggevende functies is er nood aan meer sturing en opvolging. 3. Gelijkekansenmaatregelen afstemmen met organisatiebrede initiatieven. Velen zien het gelijkekansenbeleid als een op zich staand initiatief, dat de verantwoordelijkheid van enkelen is. Dit is op te lossen door een betere afstemming tussen organisatiebrede initiatieven als Beter Bestuurlijk Beleid en de acties en instrumenten van het gelijkekansenbeleid. Voorbeelden zijn aandacht in het nieuwe mandatensysteem voor gelijke kansen en het thema inbrengen in managementtrainingen. 4. Een richtlijn over het aanpassen van de vergadercultuur. In sommige departementen hindert een doorgedreven vergadercultuur het kwaliteitsvol leidinggeven. Vergaderingen vinden bijvoorbeeld plaats op gezinsonvriendelijke begin- en einduren, lopen uit en hebben niet altijd evenveel nut. Het opstellen van een formele richtlijn in ieder departement over aanvaardbare vergaderuren, de gehanteerde werkwijzen en de frequentie van vergaderen, kan veel van deze zwakheden doen verdwijnen. Efficiënter en korter vergaderen doet leidinggevenden immers tijd winnen, die dan weer voor andere activiteiten gebruikt kan worden. 15

16 tot honderd procent haalbare takenpakketten komen 5. Een sterkere voorbeeldfunctie van leidinggevenden. Zowel mannelijke als vrouwelijke leidinggevenden dienen een voorbeeldfunctie te vervullen voor het gelijkekansenbeleid. Dit betekent dat leidinggevenden ook zelf deeltijds leidinggeven en telewerken. 6. De verdere ontwikkeling van een langetermijnvisie en de integratie daarvan met positieveactieplannen en beheerscontracten. Momenteel zijn de diversiteitdoelstellingen van leidinggevende ambtenaren persoonlijke doelstellingen. Ze zijn lang niet altijd afgestemd op het positieve-actieplan van het eigen departement of van het overkoepelende plan van de dienst Emancipatiezaken. Op hun beurt sluiten de departementale positieve-actieplannen soms onvoldoende aan bij het algemene plan van de dienst Emancipatiezaken. De strategische planning van het gelijkekansenbeleid ook voor leidinggevende functies kan dus beter. Een globaal actieplan moet acties voorstellen, die vervolgens geconcretiseerd worden in bijvoorbeeld de diversiteitdoelstellingen van de leidend ambtenaren, de beheersovereenkomsten en de positieve-actieplannen van de verschillende entiteiten. 7. Een promotiecampagne over de combinatie van arbeid en privé-leven. Bij de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap overheerst een negatieve mening over de combinatie van arbeid en privé-leven voor een leidinggevende. Een interne imagocampagne met leidinggevenden zowel mannen als vrouwen die wel slagen in die combinatie, kan dat negatieve beeld tegengaan. 8. De werkdruk objectief analyseren om tot honderd procent haalbare takenpakketten te komen. Maatregelen die de werkdruk reduceren, zijn meer dan welkom. Dat kan met opleidingen die methodes aanleren om de werkdruk te beperken. Fundamenteler is echter een analyse van de tijdsbesteding van leidinggevenden, om zo tot honderd procent haalbare takenpakketten te komen. 9. De genderdeskundigheid in selectiejury s verhogen. De jury s die kandidaten selecteren voor het lijnmanagement, bestaan vaak uitsluitend uit mannen. Soms hebben die weinig affiniteit met de genderproblematiek. Bij de selectie van afdelingshoofden, directeuren-generaal en secretarissen-generaal, dient daarom naast het opnemen van vrouwen in de commissies de genderdeskundigheid van selectieverantwoordelijken te worden versterkt. 16

17 10. Deeltijds leidinggeven stimuleren. Het project Deeltijds leidinggeven kampt met een matige belangstelling. Personeelsleden vrezen voor de extra werkdruk bij deeltijds leidinggeven. De mogelijkheden en randvoorwaarden tot deeltijds leidinggeven dienen daarom versterkt te worden, met bijvoorbeeld het beter beheersen van de werkdruk of extra verloning voor medewerkers die bijkomende taken opnemen. Bestaande acties versterken 11. Genderdeskundigheid opnemen in het competentieprofiel van leidinggevenden. Het functioneren van leidinggevenden wordt beoordeeld aan de hand van een competentieprofiel. Dat besteedt geen aandacht aan gender. Leidinggevenden met aandacht voor genderaspecten, merken dat niet in hun beoordeling. Het verdient daarom aanbeveling om genderdeskundigheid op te nemen in het profiel. 12. Het aanmoedigen, in het bijzonder van leidinggevenden, tot thuiswerken. Dit betekent onder andere het voorzien van voldoende en aangepaste informatica-infrastructuur, het niet belemmeren van de carrièremogelijkheden van telewerkers en het beoordelen van personeelsleden op prestaties en niet op basis van aanwezigheid. 13. Managementcompetenties sterker waarderen bij leidinggevenden. Leidinggevenden hebben vaak twee petjes op : inhoudelijk expert en people manager. De beide taken goed doen is een veeleisende opdracht, zowel inhoudelijk als qua werkbelasting. Dat dubbele pakket moet losgelaten worden, om de managementcompetenties bij leidinggevenden sterker te beklemtonen. Meteen verlaagt de werkdruk, wat voor een betere combinatie zorgt van werk en privé, en daarmee een positief gendereffect oplevert. Het minder belangrijk achten van de inhoudelijke kennis, ruimt voor vrouwen nog een andere hinderpaal uit de weg. Vaak zijn vrouwen minder lang in dienst dan hun mannelijke concurrenten voor een leidinggevende functie. Zo starten ze met een achterstand bij vele vacatures, waar het criterium van het aantal jaren ervaring nogal eens van doorslaggevend belang is. uitbouw van alternatieve loopbaantrajecten 17

18 14. Alternatieve loopbaantrajecten uitbouwen. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verspilt menselijk talent door werknemers die geen interesse tonen in een leidinggevende functie, geen alternatieve doorstroming naar een complexere taak te bieden. Naast een loopbaan als leidinggevende dringen alternatieve loopbaantrajecten zich op. Een voorbeeld zijn expertenfuncties. Daarmee kunnen bekwame personeelsleden mannen en vrouwen naar een hogere functie in de organisatie doorgroeien, zonder noodgedwongen te moeten kiezen voor een leidinggevende functie. 15. De exit-motieven van leidinggevenden onderzoeken. Soms leggen leidinggevenden hun functie neer. De exit-interviews die dan plaatsvinden, moeten systematisch peilen naar de motivatie van die beslissing, met specifieke aandacht voor gelijkekansenthema s als de combinatie van arbeid en privé-leven. Deze gesprekken bieden een excellente kans om gendereffecten te registreren, waarna beleidsingrepen voorgesteld kunnen worden. 16. Verder onderzoek naar het openstellen van leidinggevende functies voor contractuelen. Vrouwen zijn lager vertegenwoordigd in functies die toelaten om te kandideren als leidinggevende. Dat komt onder meer omdat vrouwen gemiddeld later instroomden dan mannen, zodat ze ook later dan mannen aan de voorwaarden voldoen om te kandideren. Bovendien bezitten verhoudingsgewijze veel meer vrouwen een statuut van contractueel, wat hen uitsluit voor een functie van leidinggevende. Een onderzoek kan uitwijzen wat de implicaties zouden zijn van het afstappen door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van de werving op basis van de bestaande criteria. 17. De actieve zoektocht naar en de begeleiding van high-potentials. Het tijdig detecteren van potentiële leidinggevenden laat toe om hen te begeleiden in de voorbereiding op een leidinggevende loopbaan. Deze begeleiding bestaat onder andere uit enerzijds coaching en mentoring door leidinggevenden en anderzijds de mogelijkheid om externe coaching in te roepen. Vrouwen verdienen bijzondere aandacht. 18. De strategische planning en de doelstellingencascade optimaliseren. Het proces van strategische planning en de bepaling van doelstellingen doorheen hiërarchische niveaus dient verder gestructureerd te worden. Dit betekent onder meer: 18

19 In overleg doelstellingen en planning bepalen, om gezamenlijk volledig haalbare takenpakketten samen te stellen; Het vastleggen van duidelijke prioriteiten door de managementtop en het beleid; Het tussentijds evalueren en bijsturen van de doelstellingen. 19. De bestaande feedbackinstrumenten aanwenden voor de evaluatie van de genderdeskundigheid van leidinggevenden. Het volstaat niet dat leidinggevenden verklaren dat ze werk zullen maken van gelijkekansenacties. Naderhand moeten die inspanningen ook beoordeeld worden. De bestaande evaluatiesystemen, zoals de bottom-up evaluatie door de medewerkers en de evaluatie door de hiërarchisch overste, moeten daarom het aspect gender bevatten. 20. Uitgetreden leidinggevenden bijstaan tijdens hun loopbaanoriëntering. Personen van wie de leidinggevende functie een einde neemt, kunnen beschikken over hulp bij de heroriëntering van hun loopbaan. Dat is niet onbelangrijk, want de stap terug zorgt voor zware implicaties, onder andere qua verloning. De bijstand bij loopbaanoriëntering helpt bij het afstemmen van loopbaanwensen met enerzijds inzetbare competenties en anderzijds de organisationele noden. Die waardevolle loopbaanheroriëntering wordt nog onvoldoende gebruikt. 19

20 Een oefening in ken- en streefgetallen De streefcijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de situatie van voor juli 2002 en houden geen rekening met de veranderingen die Beter Bestuurlijk Beleid aanbrengt aan de aanstellingsvoorwaarden en de rekruteringsprocedure van topambtenaren. Beter Bestuurlijk Beleid maakt echter cruciale keuzes, met belangrijke gevolgen voor het opstellen van streefgetallen voor vrouwen in leidinggevende functies. Afhankelijk van deze of gene keuze, kunnen de streefgetallen lager dan wel hoger uitvallen. Een voorbeeld is het mogelijk openstellen van leidinggevende functies voor externen. De huidige beperking tot statutaire kandidaten verengt het rekruteringsgebied tot de weinige vrouwen in een statutaire functie. Als ook externen mogen kandideren, kunnen bijvoorbeeld contractuele ambtenaren een groep met verhoudingsgewijze meer vrouwen zich kandidaat stellen en verhoogt de haalbare instroom van vrouwen. Daardoor was het onmogelijk om bij het afsluiten van dit rapport definitieve streefgetallen te maken. De hier uitgewerkte streefgetallen zijn daarom te beschouwen als een oefening. Als er duidelijkheid is over de precieze inhoud van het nieuwe Vlaams personeelsstatuut, moeten nieuwe streefgetallen opgesteld worden die rekening houden met de gewijzigde bestuurlijke context. Een oefening in streefgetallen Ken- en streefgetallen geven de huidige stand van zaken en het te bereiken doel voor de vertegenwoordiging van vrouwen in het management. Per departement en per managementniveau berekenen ze welk aandeel van de leidinggevenden, vrouwen kunnen uitmaken op het einde van De oefening toont een werkbare wijze om met ken- en streefgetallen om te gaan. Na de afronding van Beter Bestuurlijk Beleid kunnen de ken- en streefgetallen opnieuw uitgeteld worden, rekening houdend met de beslissingen van de reorganisatie. Waarom ken- en streefgetallen? Ken- en streefgetallen drukken beleid uit in makkelijk hanteerbare cijfers en richtlijnen. Ze kwantificeren beleid, wat ze tot waardevolle instrumenten maakt voor de sturing van zowel beleid in het algemeen als personeelsbeleid in het bijzonder. Ken- en streefgetallen worden steeds meer gebruikt. Hun voordeel ligt voor de hand : ze laten toe om evoluties nauw te volgen, doelstellingen zijn makkelijk te stellen en het is eenvoudig te controleren of die doelen gehaald worden. Bovendien maken ken- en streefgetallen vergelijkingen mogelijk : tussen de verschillende afdelingen van één organisatie, maar ook met andere organisaties. Een kengetal beschrijft in één cijfer een bestaande situatie. Vaak gaat het om een percentage of een ratio. Een voorbeeld is het aandeel van vrouwen in het totale aantal leidinggevenden. Een streefgetal is een richtcijfer. Het kwantificeert een gewenste situatie, zoals bijvoorbeeld het aandeel vrouwelijke leidinggevenden op het einde van Een streefgetal heeft een sturende functie. Streefgetallen zijn geen quota. Streefgetallen verplichten tot niets, maar werken beleidsondersteunend. Ze zetten verantwoordelijken aan om een thema op te volgen en een gewenste situatie te bereiken. Streefgetallen zijn niet heilig. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, moeten ze flexibel aanpasbaar zijn. Voorbeelden zijn een reorganisatie of een plots toenemende instroom van vrouwen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 20

Vergaderen is een kunst

Vergaderen is een kunst Vergaderen is een kunst Aandacht voor kwaliteitsvol vergaderen Deloitte & Touche In opdracht van de dienst Emancipatiezaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap augustus 2003 Colofon Vergaderen

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Ik ben een trage spreker dus u zal zien dat 20 seconden per slide voor mij een hele uitdaging is.

Ik ben een trage spreker dus u zal zien dat 20 seconden per slide voor mij een hele uitdaging is. Ik ben een trage spreker dus u zal zien dat 20 seconden per slide voor mij een hele uitdaging is. 1 U moet geen professorenpraat van mij verwachten. Wel korte vaststellingen uit het onderzoek, een algemeen

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen)

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) Brussel, 3 februari 2015 STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) SELECTIEREGLEMENT 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de selectieprocedure die F.I.T organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende Stad Brussel Departement Personeel Dienstorder Nr 6479 Ville de Bruxelles Département Personnel De Stad Brussel zoekt een directeur van de Directie Ontwikkeling en Organisatie Het College heeft, in zitting

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN?

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN? FAQ - TOP SKILLS 1. WAAROM TOP SKILLS? Er zijn nog te veel verschillen tussen de pressionele situatie van mannen en vrouwen; Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Voorkeursbeleid Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking. Te denken

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Zakelijke dienstverlening Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Bouwsector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

2. Simulatie van de impact van een "centen i.p.v. procenten"-systeem

2. Simulatie van de impact van een centen i.p.v. procenten-systeem Bijlage/Annexe 15 DEPARTEMENT STUDIËN Impact van een indexering in centen i.p.v. procenten 1. Inleiding Op regelmatige tijdstippen wordt vanuit verschillende bronnen gesuggereerd om het huidige indexeringssysteem

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Project Vrouwelijk ingenieur

Project Vrouwelijk ingenieur Project Vrouwelijk ingenieur De arbeidsmarkt kampt met een algemeen en schrijnend tekort aan ingenieurs. Een van de oorzaken voor dit tekort is het lage aantal vrouwelijke ingenieurs. Er is een kleine

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 818 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 augustus 2001 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Trees Merckx-Van Goey, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Ingrid

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming Dit werkgelegenheidsplan bevat een of meer onderneming specifieke maatregelen om de arbeidsparticipatiegraad van werknemers van 45 jaar en ouder

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Oktober 2005 Horeca Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners af

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Aline Schelfaut Miranda Vermeiren 22 mei 2013 Op de agenda Intro Kwalitatief leer- en opleidingsbeleid Het persoonlijk

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 Studievoormiddag Doelgroepen en milieubeleid: focus op prioritaire sectoren van industrie

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV)

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Camiel Schols SBI training & advies Inleiding Door het A&O fonds Rijk is een pilot medezeggenschap gestart. Hier nemen vier

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie