PROJECTPLAN PROGRAMMA MOBILITEITSBEVORDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN PROGRAMMA MOBILITEITSBEVORDERING"

Transcriptie

1 Arbeidsmarktplatform PO. Van en voor werkgevers en werknemers PROJECTPLAN PROGRAMMA MOBILITEITSBEVORDERING Mobiliteit: arbeidsmarkt- en HRM-instrument De mobiliteit van medewerkers in het primair onderwijs is gering. Medewerkers kenmerken zich door een lage mobiliteitsbereidheid; ze werken het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Echter door onderwijsontwikkelingen als passend onderwijs, functiemix en de toenemende aandacht voor een leven lang leren,en daarnaast de leerlingendaling in veel regio s wordt mobiliteitsbereidheid van medewerkers steeds belangrijker. Besturen verwachten steeds meer dat medewerkers flexibel en breed inzetbaar zijn. Medewerkers die (geografisch) breed inzetbaar zijn, zijn ook duurzaam inzetbaar en dat is nodig in een sector waarin de komende jaren verwacht wordt dat de vergrijzing en ontgroening toeneemt. Maar niet alleen vanuit arbeidsmarktoogpunt is mobiliteit belangrijk. Ook, en juist, vanuit een volwaardig HRMbeleid is het belangrijk om medewerkers aan te bieden hun loopbaan elders voort te zetten. Dit biedt medewerkers perspectief om te blijven leren en zich door te ontwikkelen. Mobiliteit betekent beweging en ontwikkeling binnen je loopbaan. Bij mobiliteit denken we niet alleen aan mobiliteit binnen een school (functiemix, specialisatie), maar vooral ook binnen een bestuur, binnen een regio in het primair, of voortgezet onderwijs of zelfs buiten het onderwijs. Mobiliteit vormt een essentieel onderdeel van het HRM- en loopbaanbeleid van elke school- en onderwijsorganisatie en is bovenal een waardevol instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Visie en cultuurverandering Mobiliteit komt niet van de ene op de andere dag tot stand, maar vraagt om een bestuursvisie en cultuurverandering bij schoolleiders en medewerkers. Mobiliteit dient verbonden te worden met een gevoel van vrijheid en autonomie van werkenden, met het besef dat je zelf regisseur bent over je werkzaam leven. Een duurzame ontwikkeling van mobiliteit vraagt om een lange adem en inzet van mobiliteitsbevorderende maatregelen op verschillende niveaus. Doordat de sector geconfronteerd wordt met mogelijke ontslagen door de leerlingendaling en de bezuinigingen is het voor besturen noodzakelijk om medewerkers in beweging te krijgen zodat doorstroom van werk naar werk gerealiseerd kan worden. Maar ondanks dat scholen in toenemende mate geconfronteerd worden met RDDF-plaatsingen is het cruciaal mobiliteit vooral in te zetten als HRM-instrument (blijde mobiliteit) en niet alleen - vanuit dreigend ontslag (gedwongen mobiliteit). Samenwerking landelijk en regionaal onontbeerlijk Mobiliteit is primair de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf. Hen daarin behulpzaam te zijn is de verantwoordelijkheid van besturen. Om uitvoering te geven aan mobiliteitsbeleid hebben besturen elkaar nodig. Het draagvlak bij medewerkers zal aanzienlijk verbreden als de mogelijkheid bestaat om bij een ander bestuur of zelfs buiten het onderwijs hun loopbaan voort te kunnen zetten. Samenwerking tussen besturen onderling is voorwaardelijk voor een succesvol mobiliteitsbeleid, maar ook samenwerking met andere werkgevers in de regio en met regiobestuurders van de bonden (ivm rechtspositie personeel) vergroot de kans op een geslaagd mobiliteitsbeleid aanzienlijk. Niet alleen de besturen in het primair onderwijs hebben belang bij medewerkers die flexibel en breed inzetbaar zijn. Ook het PF/VF heeft belang bij medewerkers die zich binnen hun loopbaan continu blijven ontwikkelen. Medewerkers die de kans krijgen zich te ontwikkelen zijn minder snel ziek, zijn gemotiveerder en bereidwilliger het geleerde elders (binnen of buiten het onderwijs) in de praktijk toe te passen. Daardoor wordt ziekteverzuim teruggedrongen en de inzetbaarheid van medewerkers vergroot, en wordt er minder snel een beroep gedaan op een uitkering. Daarnaast zorgt aandacht voor mobiliteitsbevorderende maatregelen ook op langere termijn voor een lager beroep op werkloosheidsuitkeringen. Derhalve heeft het Participatiefonds ook aangegeven mee te willen werken bij het stimuleren van de mobiliteit in het primair onderwijs. Daarnaast is het voortgezet onderwijs in de regio een mogelijke samenwerkingspartner voor po-besturen. De personele tekorten in het voortgezet onderwijs lopen op. Uit de ervaring blijkt dat de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet

2 onderwijs (vmbo) vaak succesvol is. Vmbo s zijn blij met de brede pedagogische kennis van de PABOopgeleiden. Het Arbeidsmarktplatform voor het voortgezet onderwijs, VOION, is bereid om de mogelijkheden voor samenwerking op het terrein van mobiliteit van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te onderzoeken. In het voorstel zoals hierna beschreven wordt daarom uitgegaan van een samenwerking tussen Arbeidsmarktplatform PO, VF/PF en VOION. Projectbeschrijving Het Arbeidsmarktplatform PO en VF/PF willen een samenhangend programma aanbieden. Een programma gericht op het structureel en duurzaam ontwikkelen van flexibiliteit en mobiliteit van alle functies in de sector po. Doel van het mobiliteitsprogramma is om in de sector primair onderwijs op alle niveaus bewustzijn te creëren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van de eigen professionaliteit en daarbij behorende inzetbaarheid en mobiliteit. Daarvoor wordt een mobiliteitsprogramma aangeboden dat bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen, waardoor op alle niveaus activiteiten kunnen plaatsvinden die leiden tot een bredere inzetbaarheid van medewerkers. Arbeidsmarktplatform PO en PF/VF zijn opdrachtgever voor het programma Mobiliteitsbevordering Primair Onderwijs. Het CAOP draagt zorg voor aansturing, advisering en ondersteuning van het programma in de regio s, de monitoring en verantwoording naar de opdrachtgevers. Het Arbeidsmarktplatform PO draagt, gedurende de driejarige programmaperiode, tevens zorg voor kennisontwikkeling en verspreiding inzake mobiliteitsontwikkeling binnen de sector po. De schoolbesturen worden daarnaast door middel van kennisdeling van de reeds opgedane ervaringen met behulp van regionale bijeenkomsten, presentaties en informatieverspreiding in ieder geval via de website op de hoogte gesteld van de mogelijkheden, instrumenten en reeds opgedane ervaringen. Het doel van deze aanpak is om schoolbesturen te stimuleren om in gezamenlijkheid te komen tot een regionale aanpak van het mobiliteitsbeleid. Dat betekent dat er geen blauwdruk is; besturen kiezen per regio voor hun eigen aanpak. Een aanpak die geïntegreerd wordt in het eigen HRM-beleid. Kenmerken van de gezamenlijke aanpak van het mobiliteitsprogramma zijn: Regionale samenwerking tussen schoolbesturen, scholen en opleidingen. Verzamelen, ordenen en beschikbaar stellen van informatie en instrumenten die de medewerkers faciliteren in hun zoektocht naar ander werk. Een gezamenlijk programma dat tot doel heeft dat de inzetbaarheid en mobiliteitsbereidheid van medewerkers in het primair onderwijs te vergroten en de juiste randvoorwaarden daarvoor te scheppen. Het gezamenlijke programma wordt door de deelnemende besturen gedragen en vertaald naar het eigen HRM-beleid. Werkwijze 1. Kennisdeling Inmiddels heeft een aantal schoolbesturen al ervaring opgedaan met mobiliteitsbevorderende maatregelen of is hiermee van start gegaan. Natuurlijk maken we gebruik van deze ervaringen. Deze maatregelen worden beschreven en de kennis hierover wordt ontsloten via de website Via deze website worden tevens de regionale arbeidsmarktanalyses toegankelijk gemaakt. 2. Regionale bijeenkomsten Binnen het programma wordt een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd. Hierin wordt de verzamelde informatie gepresenteerd en worden op inspirerende wijze ideeën uitgewisseld hoe te komen tot een gezamenlijke regionale aanpak. Doel van deze bijeenkomsten is om draagvlak voor een gezamenlijk aanpak te creëren en een eerste aanzet te maken voor een gezamenlijk mobiliteitstraject. Daarvoor zijn verschillende tools en goede praktijkvoorbeelden beschikbaar (Argumentenkaart, mobiliteitsspel, open space -aanpak en de presentatie van goedwerkende mobiliteitscentra) 3. Het ontwikkelen van regionale mobiliteitsplannen Besturen die de keuze maken om gezamenlijk aan de slag te gaan met preventief en proactief beleid worden geadviseerd en ondersteund bij het ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsplan. Veelal ontbreekt de capaciteit bij besturen om bij dergelijke bovenbestuurlijke projecten de vinger aan de pols te houden en verder invulling en uitwerking te geven aan de gedeelde ideeën. Daarom wordt vanuit het programma voorzien in advisering en ondersteuning.

3 In de regionale mobiliteitsplannen wordt invulling gegeven aan de volgende punten: - Wat zijn onze knelpunten en wat zijn onze gezamenlijke doelstellingen? Er zal een meerjarenformatie- en personeelsbeleidsplan door de samenwerkende besturen opgesteld worden waarin inzichtelijk gemaakt wordt welke doelstellingen er zijn op het gebied van het HRM-beleid van de afzonderlijke besturen en op het terrein van de arbeidsmarkt. Dit meerjarenformatie- en personeelsbeleidsplan vormt de basis voor het gezamenlijk op te stellen regionaal mobiliteitsplan. Vanuit het programma wordt aan de besturen ondersteuning geboden door het aanleveren van de cijfers en het opstellen van het meerjarenformatie- en personeelsbeleidsplan. Hierbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van het ontwikkelde scenariomodel en het instrument voor Strategische Personeelsplanning. - Wie zijn onze partners? Niet alleen de besturen in het primair onderwijs kunnen partner zijn, maar ook besturen in het voortgezet onderwijs, PABO s, lerarenopleidingen en instellingen en bedrijven uit andere arbeidsmarktsectoren kunnen participeren in de samenwerking. - Hoe willen we onze doelstellingen bereiken? In het regionaal mobiliteitsplan wordt aangegeven welke activiteiten in de regio ontplooid zullen worden en welke instrumenten daarvoor ingezet worden. Denk daarbij aan loopbaanscans voor alle medewerkers, regionale uitwisselingsprogramma s binnen en buiten het primair onderwijs, stages en detacheringen bij het voortgezet onderwijs, groepsgesprekken over professionele ontwikkeling en brede inzetbaarheid, en de opzet van een regionaal mobiliteitscentrum dat drempels voor vrijwillige mobiliteit moet wegnemen. - Wanneer willen we onze doelstellingen behaald hebben? In het regionaal mobiliteitsplan wordt een meerjarige tijdsplanning met realistische (tussen)doelen opgenomen. - Wat kosten onze inspanningen en hoe worden die gefinancierd? In het regionaal mobiliteitsplan worden alle activiteiten voorzien van een begroting en wordt aangegeven waar dekking voor de kosten wordt gevonden. - Hoe betrekken en communiceren we met medewerkers, GMR en bondsvertegenwoordigers? In elk regionaal mobiliteitsplan wordt een communicatieplan opgenomen waarin aangegeven wordt op welke manier medewerkers, schoolleiders, P(G)MR en bondsvertegenwoordiging betrokken worden in de planvorming en planuitvoering en hoe de communicatie binnen de verschillende besturen zal plaats vinden. 4. Stimuleringsregeling Regionale Mobiliteits- of personeelscentra Besturen in het primair onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige stimuleringssubsidie van EUR Uitgangspunt is echter dat het mobiliteitscentrum of regionaal personeelscentrum structureel bekostigd wordt door de deelnemende partners. Voorwaarde om voor een stimuleringssubsidie in aanmerking te komen is dat er een door de samenwerkende partners gedragen regionaal mobiliteitsplan is ontwikkeld. 5. Faciliteren van regionale kwaliteitskringen Medewerkers worden weinig geconfronteerd met de onderwijspraktijk op andere scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Onbekend maakt onbemind. Om een bredere inzetbaarheid van medewerkers te bewerkstelligen is het van belang dat de nieuwsgierigheid en interesse in het vak weer opgewekt wordt. Door bij elkaar in de keuken te kijken en ideeën uit te wisselen over onderwijsontwikkelingen en kwaliteitsverbetering kan de belangstelling om zich verder (elders) te ontwikkelen aangewakkerd worden. Regionale kwaliteitskringen kunnen in die behoefte voorzien. Kernbegrippen hierbij zijn: - Regelmatige collegiale consultatie. - Gezamenlijk werken aan een door besturen vooraf geformuleerde opdracht gericht op het verbeteren en versterken van het onderwijs in de regio. - Een blik in elkaars keuken werpen. Het idee is dat medewerkers worden vrijgesteld om deel te nemen aan de kwaliteitskringen en dat talentvolle nieuw afgestudeerde docenten de ruimte vullen die daardoor op school ontstaat in. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Medewerkers krijgen de kans om zich verder te professionaliseren en hun blikveld te verruimen en aankomende medewerkers kunnen alvast werkervaring opdoen. Besturen beschikken vaak niet over de capaciteit om dergelijke kwaliteitskringen te faciliteren. De ervaring leert 1 In de begroting is een bedrag van EUR opgenomen. Daarbij is uitgegaan van de realisatie van 8 regionale mobiliteitscentra. Wanneer meer samenwerkende besturen een beroep doen op de regeling zullen extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

4 dat netwerken moeilijk in stand blijven wanneer deze niet professioneel gefaciliteerd worden. Het Arbeidsmarktplatform PO voorziet hierin. 6. Samenwerking primair onderwijs en voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs kampt in een groot aantal regio s met aanzienlijke tekorten aan docenten. Samenwerking tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen kan op regionaal niveau leiden tot succesvolle mobiliteit van leerkrachten uit het primair naar het voortgezet onderwijs. Een dergelijk traject zou er als volgt uit kunnen zien: Schoolbesturen in het primair onderwijs maken met besturen in het voortgezet onderwijs afspraken over een tweejarige detachering van leerkrachten uit het primair onderwijs. De leerkrachten die hiervan gebruik maken werken minimaal 3 dagen per week in het voortgezet onderwijs en krijgen daarnaast een tweejarig maatwerk-opleidingstraject aangeboden voor het behalen van een 2 e graads bevoegdheid. De ruimte die hierdoor ontstaat binnen het voortgezet onderwijs kan gebruikt worden voor doorscholing van docenten in het voortgezet onderwijs voor het behalen van een 1 e graads bevoegdheid of voor het ontwikkelen van lesmateriaal e.d. binnen de vo-school. Een dergelijk traject kan gefinancierd worden door het inzetten van de lerarenbeurs en een tegemoetkoming die door het Arbeidsmarktplatform PO en het PF beschikbaar wordt gesteld. Mocht de betreffende leerkracht geen gebruik meer kunnen maken van de lerarenbeurs dan wordt eerdergenoemde tegemoetkoming verhoogd met de kosten van de opleiding. Daarnaast wordt er een separate regeling uitgevoerd die gericht is op de inzet van netafgestudeerden van de PABO (zie faciliteren van regionale kwaliteitskringen). De komende maanden zal overleg gearrangeerd worden tussen betrokken landelijke partijen (VOION, PF/VF en het Ministerie van OCW) om verdere invulling te geven aan een programma waarbij op grote schaal leerkrachten uit het primair onderwijs in staat gesteld worden hun loopbaan voort te zetten in het voortgezet onderwijs. 7. Mobiliteitsdesk Ter ondersteuning van de schoolbesturen en P&O-ers wordt er een landelijk steunpunt ingericht: de mobiliteitshelpdesk. Een landelijk steunpunt voor vragen m.b.t. mobiliteit en mobiliteitsontwikkeling. Denk aan vragen op het terrein van het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, instrumenten, onderzoek en ervaringen tot aan concrete individuele vragen van medewerkers over hun positie op de arbeidsmarkt. De kennis en kunde vanuit het totale programma maar ook daarbuiten komt hier samen en wordt ter beschikking gesteld aan de sector. 8. Monitoring en evaluatie Het programma wordt jaarlijks gemonitord en geëvalueerd om te bepalen of het programma tot de gewenste resultaten leidt. Indien nodig zullen in overleg met de opdrachtgevers tussentijds aanpassingen plaatsvinden. Voor aanvang van het programma vindt een nulmeting plaats om tussentijds en na afloop van het programma te meten of de beoogde resultaten behaald zijn. Samenvattend: De bijdrage van het Arbeidsmarktplatform PO en PF/VF aan het Programma Mobiliteitsbevordering bestaat uit het beschikbaar stellen van middelen voor: - Kennisdeling - Organisatie van regionale bijeenkomsten - Advisering en ondersteuning bij het tot stand komen van regionale mobiliteitsplannen - Advisering en ondersteuning bij het ontwikkelen en opzetten van regionale mobiliteitscentra - Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen en toepassen van instrumenten die mobiliteitsbeleid bevorderen - Stimuleringsregeling voor het opzetten en inrichten van regionale mobiliteitscentra - Faciliteren van regionale kwaliteitskringen - Bijdrage in de kosten van uitwisselings- en detacheringsprogramma s tussen besturen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. - Monitoring en evaluatie Projectresultaat 1. Het aantal besturen dat een gezamenlijk mobiliteitsbeleid ontwikkelt en uitvoert is gestegen met 50 %. 2. Het onderwerp mobiliteitsbevordering staat bij 20 % van de besturen in het primair onderwijs hoog op de agenda. 3. De mobiliteitsbereidheid van medewerkers in het primair onderwijs is met 10% toegenomen

5 4. 20 Besturen in het primair onderwijs hebben afspraken gemaakt met het scholen in het voortgezet onderwijs over de mogelijkheid om leerkrachten uit het po in te laten stromen in het voortgezet onderwijs. Doelgroep(en) - Schoolbesturen primair onderwijs - Leerkrachten - GMR-en - P&O medewerkers - Scholen en schoolbesturen voortgezet onderwijs - PABO s en lerarenopleidingen

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland

de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland De ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland Voion en scholen werken samen De uitdagingen van het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs willen

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs Format projectplan tranche 2018-2019... Indienen voor 1 februari 2018 Op www.voion.nl vindt u informatie over de voorwaarden van

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen. Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen. Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen Praktische en financiële ondersteuning voor werkgevers in het primair onderwijs Ondersteuning door samen te werken Samen aan de slag voor het onderwijs van

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling, voormalig rector, interim-manager, verandermanager, projectleider mobiliteit bij het PON (cao-onderhandelaar, belangenbehartiger VOS/ABB) 13

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren

Kaderregeling Vierslagleren Kaderregeling Vierslagleren Inleiding Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Verbond van Verzekeraars 18 september 2008 Programma Waarom zoveel aandacht voor inzetbaarheid? Wat gebeurt er bij verzekeraars Wat is inzetbaarheid? OR aan de

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) Inzet van de WvPO voor de CAO-PO 2006-2008 Inleiding Het CAO-overleg tussen werkgevers en werknemer in het onderwijs is gericht op de totstandkoming van een

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Roosje van Leer rleer@stamm.nl 06 12603953 Assen, 25 november 2013 Programma 13.30 13. 40 Welkom en inleiding Eric van Oosterhout, dagvoorzitter

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Jaarplan 2017-2018 Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Ons samenwerkingsverband verenigt 14 regionale schoolbesturen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

Aanpak On(der)bevoegdheid

Aanpak On(der)bevoegdheid Aanpak On(der)bevoegdheid Cor van Dam Voion c.vandam@caop.nl Onderwerpen 1. Kader 2. Bevoegd, benoembaar, onbevoegd? 3. Regelingen/subsidies/aanpassingen 4. Regionale aanpak Kader 1. Docenten moesten altijd

Nadere informatie

Workshop invalleerkrachten september 2015

Workshop invalleerkrachten september 2015 Workshop invalleerkrachten september 2015 Programma 14:45 15:00 15:15 16:15 16:45 17:00 Inloop met koffie en thee Opening door John Wind Werken als invaller bij de VCOG Ontwikkeling van de invalpool, CAO

Nadere informatie

Brochure voor schoolbesturen

Brochure voor schoolbesturen Brochure voor schoolbesturen Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Rotterdam Rijnmond, die meer willen weten over het Mobiliteitscentrum MCPO Rijnmond. Algemeen

Nadere informatie

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Workshop Mobiliteit en Vitaliteit Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Inhoud 1. Wat is mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 2. Oefening mobiliteit in beeld 3. Handreiking Mobiliteit

Nadere informatie

Deelrapportage 1: Opzet van het project. Project verandering van spijs. TNO Kwaliteit van Leven. TNO-rapport. KvL/APRO/2007.

Deelrapportage 1: Opzet van het project. Project verandering van spijs. TNO Kwaliteit van Leven. TNO-rapport. KvL/APRO/2007. TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport KvL/APRO/2007.198/11410/Hef/stn Deelrapportage 1: Opzet van het project Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort Convenant OCW-SBO Aanpak van het Lerarentekort Partijen: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, en Het Algemeen Bestuur van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt,

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Brochure voor leerkrachten

Brochure voor leerkrachten Brochure voor leerkrachten Deze brochure is geschreven voor (aanstaande) leerkrachten in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het werken bij de schoolbesturen van het

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Inspiratie, ideeën en netwerken! Draaiboek voor organisaties

Inspiratie, ideeën en netwerken! Draaiboek voor organisaties Inspiratie, ideeën en netwerken! Draaiboek voor organisaties 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 DE DAG VAN DE MOBILITEIT WAT HOUDT DIT IN? 4 1. HOE WERKT HET, DE DAG VAN DE MOBILITEIT? 5 2. VOOR

Nadere informatie

Brochure voor Schoolbesturen

Brochure voor Schoolbesturen Brochure voor Schoolbesturen Deze brochure is geschreven voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het Mobiliteitscentrum MCPO Rijnmond. Algemeen Het

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

Slim inzetten van menselijk kapitaal

Slim inzetten van menselijk kapitaal Slim inzetten van menselijk kapitaal Congres Public Finance 13-10-3011 BaanBaan: mensgerichte en maatschappelijk verantwoorde mobiliteit Agenda Voorstellen Uitdagingen ogv personeel: kosten besparen en

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen

Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen Slotconferentie van het project Sectorplan PO Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen Overzicht workshops 1. Op reis door het handboek RTC, wat is het en hoe werkt het? 2. RTC in de praktijk

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Dag van de Mobiliteit

Dag van de Mobiliteit Dag van de Mobiliteit Draaiboek voor organisaties Inspiratie, ideeën en netwerken! Draaiboek 2016 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DE DAG VAN DE MOBILITEIT WAT HOUDT DIT IN? 4 1. HOE WERKT HET, DE DAG VAN DE

Nadere informatie

Speciaal voor het voortgezet onderwijs. Professionaliseringsportaal-VO. voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid

Speciaal voor het voortgezet onderwijs. Professionaliseringsportaal-VO. voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Speciaal voor het voortgezet onderwijs Professionaliseringsportaal-VO voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Professionaliseringsportaal-VO voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Wilt uw organisatie

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven 1. Doel en uitgangspunten De tweedaagse van netwerkschool SintLucas staat in het teken van

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Brochure voor nieuwe flexpool leerkrachten

Brochure voor nieuwe flexpool leerkrachten Brochure voor nieuwe flexpool leerkrachten Deze brochure is geschreven voor (aanstaande) leerkrachten in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het werken bij de schoolbesturen

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar en mobiel Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs

Duurzaam inzetbaar en mobiel Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs afgelopen twee jaar is door onderwijsen en leerlingendalingen de onderwijsarbeidsmarkt duidelijk veranderd. Hierdoor wordt meer flexibiliteit van de inzet van leerkrachten noodzakelijk. Duurzaam inzetbaar

Nadere informatie

Heden, verleden en toekomst van de arbeidsovereenkomst Justitie/SZW/SER-symposium 6 november Prof.mr. S. Klosse

Heden, verleden en toekomst van de arbeidsovereenkomst Justitie/SZW/SER-symposium 6 november Prof.mr. S. Klosse Heden, verleden en toekomst van de arbeidsovereenkomst Justitie/SZW/SER-symposium 6 november 2007 Prof.mr. S. Klosse Werkzekerheid: systeemconform of balansverstorende element? Over de flexibiliteit van

Nadere informatie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie 1. Aanleiding project EVC als HR-instrument In 2008 heeft de Politie Limburg-Noord een eerste verkenning gedaan naar de effecten van de toepassing

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten Cao, Wwz & Participatiewet. www.poraad.nl

Regiobijeenkomsten Cao, Wwz & Participatiewet. www.poraad.nl Regiobijeenkomsten Cao, Wwz & Participatiewet Agenda Cao onderhandelingen tot 1 mei 2015 Loonruimteakkoord Wwz: 3-sporenbeleid PO-Raad Wwz: blokkendoos Cao inzet cao 2016 en verder Tools Wwz Participatiewet

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie