HRM- beleid in Het kader van Koers 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM- beleid in Het kader van Koers 2012"

Transcriptie

1 HRM- beleid in het kader van Koers 2012

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Voorwoord 5 Inleiding en leeswijzer 7 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent 11 Zes hrm-thema s: Thema 1 De competenties van medewerkers 15 Thema 2 de RGW-cyclus en loopbaan ontwikkeling 19 Thema 3 Werken in teamverband 23 Thema 4 Leiderschap 27 Thema 5 De inrichting van de organisatie 31 Thema 6 De arbeidsmarkt 35 Besturing en facilitering 39 De weg ernaar toe, de werkwijze 43 Bijlagen 47 Hrm-beleid in het kader van Koers

3 2 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

4 SAMENVATTING Dit plan beschrijft het hrm-beleid van Hogeschool Utrecht tot Het plan rust op twee peilers: Koers 2012, het strategisch plan van de HU voor de periode tot 2012 en de corporate missie van onze hogeschool. De HU beschrijft in Koers 2012 een flink aantal ambities. De kern daarvan is dat Hogeschool Utrecht de ontwikkeling naar een moderne, internationaal georiënteerde kennisorganisatie krachtig wil doorzetten. We kunnen dit alleen realiseren door te investeren in organisatieontwikkeling en in voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Daarbij staan we voor een aantal grote uitdagingen. Zo hebben we te maken met een groeiende vervangingsvraag. Niet alleen omdat we groeien het aantal studenten neemt nog altijd sterk toe maar ook omdat we te maken hebben met een uitstroom die de instroom van medewerkers overtreft. Dit komt vooral door de vergrijzing. Tegelijkertijd willen we het personeelsbestand laten passen bij de ontwikkeling van de HU naar kennisorganisatie. Een en ander vraagt om een weldoordachte en breed gedragen visie over de aanpak van deze uitdagingen. Om die reden hebben we heel veel partijen betrokken bij de discussie over het hrm-beleid en bij het opstellen van dit plan. Dat resulteerde in een aantal relevante hrm-thema s, waaronder de competenties van medewerkers, de rgw-cyclus en loopbaanontwikkeling, werken in teamverband en leiderschap. Voor elk thema benoemen we de belangrijkste doelstellingen en de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt om deze te bereiken. De belangrijkste afspraken zijn: Alle docenten hebben in 2017 een mastergraad of volgen een masteropleiding en twintig procent van de docenten is gepromoveerd of bezig met een promotietraject; We blijven goede resultaten boeken volgens het werktevredenheidsonderzoek; We vormen een aantrekkelijke HU-community met een transparante structuur die betrokkenheid van medewerkers mogelijk maakt; Iedere medewerker streeft permanent naar persoonlijke ontwikkeling; De starteisen voor wat betreft kennis en kunde zijn voor iedereen transparant, evenals de mogelijkheden voor aantrekkelijk werk en een loopbaan. Dat doen we onder meer door het opstellen van afdelingsontwikkelingsplannen, potentieelinschatting en facilitering bij opleidingen; Er komt meer menskracht beschikbaar voor het primaire proces; Docenten zijn flexibel inzetbaar op minimaal twee onderdelen van de trits onderwijs, onderzoek, en beroepspraktijk en in ieder geval op het terrein van onderwijs. Na deze inhoudelijke onderwerpen gaan we in op de sturing en facilitering, alsmede de weg ernaar toe (de werkwijze). NB. Het bij dit plan behorende hrm-programma is opgenomen in een apart document. Dit afsprakendocument bevat een overzicht van alle gemaakte afspraken, gekoppeld aan een programma van uitvoering. Het vermeldt ook de momenten waarop de afspraken gerealiseerd moeten zijn. Het programma is integraal onderdeel van het plan. Hrm-beleid in het kader van Koers

5 4 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

6 VOORWOORD Open dialoog Mede aan de hand van de facultaire agenda s stelde P&O in mei 2008 een startnotitie op (P&O ) om daarmee een aanzet te geven tot een open dialoog over de uitdagingen waarvoor de HU zich geplaatst ziet. We wilden bereiken dat iedereen doordrongen zou raken van de urgentie en zich mede verantwoordelijk zou gaan voelen voor het te voeren beleid. De startnotitie is in diverse overleggen en werksessies besproken, waaronder een HU-brede studiedag. Dit leverde vele suggesties en reacties op, die zijn verwerkt in een vervolgnotitie (P&O ). Zie bijlage 1 voor een overzicht van alle geraadpleegde actoren en bronnen en bijlage 2 voor een bloemlezing uit de vele meningen en suggesties die tijdens de studiedag naar voren kwamen. Ook de vervolgnotitie was onderwerp van overleg. Faculteiten, managementoverleg, hoofden P&O en de centrale medezeggenschapsraad kregen opnieuw de gelegenheid om de notitie te becommentariëren, aan te vullen en om gewenste resultaten te benoemen. Dit is verwerkt in het voorliggende, definitieve plan over hrm en Koers Het voorliggende hrm-plan is het resultaat van een interactief proces 1. Aan de faculteiten was gevraagd om voor 1 april 2008 een (eigen) hrm-agenda op te stellen. Daarna nam P&O het voortouw bij het organiseren en vormgeven van de discussie over een aantal actuele hrm-thema s en -issues. Bij die discussie waren vele partijen betrokken, waaronder medewerkers uit alle geledingen van de organisatie, het managementoverleg, de Programmaraad P&O, het POV en de CMR. De meerwaarde van dit plan Dit plan maakt zichtbaar op welke hrm-gebieden (thema s) we als hogeschool resultaten willen boeken. Het biedt een gemeenschappelijk referentiekader en voorziet in een gemeenschappelijke taal om met elkaar over het hrm-beleid te kunnen spreken. Ook laat dit plan onze grote flexibiliteit en vele mogelijkheden zien: we bieden als instelling goede loopbaanperspectieven en benutten (mede) de schaalgrootte van onze hogeschool. Bovendien draagt het bij aan een gelijkwaardige behandeling van alle medewerkers. Het maakt kaders helder en daarmee ook de eigen speelruimte van de faculteiten en diensten. We beschouwen dit plan als tijdgebonden. Het geeft the state of the art weer van de hrmpraktijk van de hogeschool als kennisorganisatie. Het beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van een gewenste praktijk. Het plan ontleent haar kracht aan de gepleegde afstemming met en toetsing in de dagelijkse praktijk. Die kracht behoudt het door dit voortdurend te blijven doen en het beleid aan te passen als dat nodig en wenselijk is. Graag willen we een ieder hartelijk danken voor zijn inbreng. We kijken met plezier terug op het participatieve proces en zijn tevreden over het resultaat. drs. Iet Botterweg, directeur P&O NB: Inspirerend voor de vormgeving van het traject was de inbreng van onze A&O-lectoren en het initiatief tot participatieve beleidsvorming van materiedeskundigen van de opleiding Personeel en Arbeid bij de FMR. 1 Gegeven het in Koers 2012 vastgelegde strategische beleid, het functiehuis, de raamafspraken met de CMR over het functehuis en de meerjarige personeelsplannen van de verschillende onderdelen van de HU. Hrm-beleid in het kader van Koers

7 6 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

8 Inleiding en leeswijzer Dit plan beschrijft de hrm-strategie van de HU voor de komende jaren. Het bijbehorende hrm-programma is opgenomen in een apart document. Dat bevat een overzicht van alle gemaakte afspraken. In Koers 2012, het strategisch plan voor de jaren , formuleerde de HU een flink aantal ambities. Kernachtig samengevat komen deze erop neer dat de HU de ontwikkeling naar een moderne, internationaal georiënteerde kennisorganisatie krachtig wil doorzetten. Dit heeft de nodige implicaties voor het te voeren hrm-beleid van de komende jaren. Onderwijs is immers een people business : de kwaliteit van de kennis organisatie valt of staat met de kwaliteit van de mensen die aan de HU verbonden zijn. Een van de grootste uitdagingen is daarom om voldoende medewerkers en ook goed gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden. Dat is geen eenvoudige opgave, omdat we vooral als gevolg van de vergrijzing op de arbeidsmarkt als geheel te maken hebben met een uitstroom die groter is dan de instroom van personeel. En dat terwijl we als HU nog steeds groeien: het aantal studenten neemt ieder jaar met ongeveer zeven procent toe. Daar komt nog bij dat de ontwikkeling naar een moderne kennis organisatie (zoals verwoord in de missie) nieuwe eisen stelt aan onze medewerkers. Het doel van dit plan In dit plan beschrijven we de hrm-strategie voor de komende jaren. Hierin staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen we medewerkers aan ons binden en waar halen we voldoende en goed gekwalificeerde mensen vandaan die passen bij onze nieuwe koers? We proberen deze vraag te beantwoorden aan de hand van een aantal thema s, namelijk: 1 De competenties van medewerkers 2 De RGW-cyclus en loopbaanontwikkeling ( de medewerker centraal ) 3 Werken in teamverband 4 Leiderschap 5 De inrichting van de organisatie en de formatie 6 De arbeidsmarkt Hrm-doelstellingen volgens Koers 2012 Koers 2012 bevat een aantal doelstellingen dat direct relevant is voor het hrm-beleid, namelijk: Meer mensen voor het bord : er komt meer menskracht beschikbaar voor het primaire proces; Bij alle medewerkers is sprake van continue persoonlijke ontwikkeling; Medewerkers blijven graag bij de HU werken we vormen een aantrekkelijke HU-community; Alle docenten hebben in 2017 een mastergraad of volgen een masteropleiding; Twintig procent van de docenten is in 2017 gepromoveerd of bezig met de afronding van een promotietraject. In dit plan werken we deze doelstellingen verder uit. Hrm-beleid in het kader van Koers

9 Inleiding en leeswijzer Leeswijzer De opbouw van dit plan is als volgt. Na de inleiding, waarin we de aanleiding en de doelstelling van het plan beschrijven, gaan we in het hoofdstuk Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent in op de relatie tussen de missie van de hogeschool en het hrm-beleid met ook de uitdagingen waar de hogeschool voor staat. Het hoofdstuk vormt de context voor een aantal belangrijke hrm-thema s. In de hoofdstukken hierna komen vervolgens deze thema s aan bod. In die hoofdstukken gaat de aandacht uit naar afspraken die binnen de organisatie voor het aan de HU verbonden personeel nodig en wenselijk zijn. Per thema schetsen we de context en benoemen we een aantal issues dat gelet op de recent gevoerde discussie over het hrm-beleid een plaats moeten hebben in de definitieve plannen van de diverse HU-onderdelen. De thema s zijn: 1 De competenties van medewerkers. Hierin staan we stil bij de nieuwe eisen die de veranderende samenleving en het hedendaagse hoger onderwijs stelt aan het opleidingsniveau van onze medewerkers. Ook competentieontwikkeling komt aan bod. 2 De RGW-cyclus en loopbaanontwikkeling. We beschouwen de RGW-cyclus als een van de meest waardevolle mogelijkheden om medewerkers de aandacht te geven die zij verdienen voor hun ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. 3 Werken in teamverband. Omdat onderwijs en dienstverlening steeds meer een teamverantwoordelijkheid wordt en medewerkers deel uitmaken van meerdere werkstructuren tegelijk, gaan we in op aspecten als teamvorming en de effectiviteit van teamwork. 4 Leiderschap. Leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij het realiseren van onze strategie. Er is behoefte aan leiderschap dat ondersteunend is bij zelfsturing en eigenaarschap van medewerkers. Versterking van leiderschap is daarom een speerpunt van het hogeschoolbeleid. We geven aan welke stappen we op dit gebied willen zetten. 5 De inrichting van de organisatie en de formatie. De hogeschool wil haar organisatie geleidelijk aan (blijven) ontwikkelen. Een goede organisatie is een belangrijk middel om de dynamiek van de omgeving te verminderen. Verbeteren van de samenwerking binnen en tussen faculteiten en diensten is een van de aandachtspunten, evenals het streven naar een passende functiemix. 6 De arbeidsmarkt. Door alle voorgaande thema s heen loopt de vervangingsvraag die ontstaat door de vergrijzing. Bij dit thema beschrijven we een aantal ontwikkelingen dat van grote invloed zal zijn op (de samenstelling van) het medewerkersbestand van de HU. Ook noemen we een aantal mogelijkheden om de instroom van nieuwe medewerkers te vergroten. We sluiten ieder thema af met een overzicht van de aandachtspunten, oplossingsrichtingen en afspraken. Na deze inhoudelijke onderwerpen gaan we in de laatste twee hoofdstukken in op de Besturing en facilitering van het hrm-beleid, alsmede De weg ernaar toe, de werkwijze. NB. Het bij dit hrm-plan behorende hrm-programma is opgenomen in een apart document. Dit afsprakendocument bevat een overzicht van alle in dit plan gemaakte afspraken, gekoppeld aan een programma van uitvoering. Het vermeldt ook de momenten waarop de afspraken gerealiseerd moeten zijn. Het programma is integraal onderdeel van het plan. 8 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

10 Hrm-beleid in het kader van Koers

11 10 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

12 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent De missie en kernwaarden van Hogeschool Utrecht en de ambities zoals die zijn vastgelegd in Koers 2012, geven richting aan het corporate beleid en het hiervan afgeleide corporate hrm-beleid. Onze missie: Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoog waardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en eco nomische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Onze kernwaarden: gericht op de omgeving; professioneel en hoogwaardig; persoonlijk en betrokken; vernieuwend en ondernemend; betrouwbaar en transparant. In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen de missie van onze organisatie en het hrm-beleid voor de komende jaren. Ook schetsen we de uitdagingen waar de hogeschool voor staat. Ze vormen de context voor de hrm-thema s die in de volgende hoofdstukken aan bod komen en maken duidelijk dat deze thema s bijdragen aan een goede maatschappelijke positionering van onze instelling. De relatie tussen onze missie en het hrm-beleid In de missie van onze hogeschool staan de innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent centraal. Hoogwaardig hoger onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek zijn de middelen om dit doel te bereiken. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek valt of staat met de kwaliteit van de mensen die aan de HU verbonden zijn. Dat vraagt om human resources management. Innovatie en kennisontwikkeling In onze moderne samenleving speelt kennis een steeds grotere rol. Omdat Nederland als kennisland ook in de toekomst een vooraanstaande rol wil blijven spelen, heeft zij innovatie hoog op de agenda gezet. Van hogescholen en dus ook van de HU wordt verwacht dat ze hieraan een substantiële bijdrage leveren. Immers: hogescholen zijn onderwijsinstellingen die studenten opleiden voor de beroepspraktijk van morgen. Wat is de uitdaging? Om aan de innovatie van de samenleving bij te dragen, moeten we als hogeschool aandacht besteden aan de volgende issues: Meer nadruk op onderzoek De HU geeft innovatie vorm via de wisselwerking tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk. Tot voor kort lag het accent vooral op onderwijs, in het bijzonder onderwijs voor de beroepsuitoefening in Nederland. Onderzoek en dan vooral vraaggericht onderzoek en onderzoek dat dicht aansluit bij de zich internationaliserende beroepspraktijk moet nog steviger in onze organisatie worden ingebed. Het is de motor achter kennisontwikkeling en daarmee dus ook van zowel het actuele onderwijs als van de duurzame innovatie van de beroepspraktijk. Onderwijsaanbod vergroten Om aan de groeiende vraag naar hoger opgeleiden te kunnen voldoen, willen we ons onderwijsaanbod verruimen. Dat doen we door flexibele aanpassingen van het bestaande aanbod, bijvoorbeeld door (extra) afstudeerrichtingen, minors of keuzemodulen, maar ook door opleidingsvarianten over de grenzen van bestaande opleidingen heen te realiseren. Daarnaast willen we dat voor iedere student die zich hiervoor kwalificeert een aanbod van masteropleidingen beschikbaar is. Universiteit en hogeschool kunnen die complementair aanbieden. Daarnaast willen we het studiesucces van onze studenten verbeteren om ook daarmee in de toenemende behoefte aan hoger opgeleiden te voldoen. Verdere uitbouw kenniscentra De HU stelde sinds 2002 ruim vijfendertig lectoren aan. Met de inrichting van lectoraten en hun kenniscentra is een flinke stap gezet in het ontwikkelen van een zelfstandige onderzoeksfunctie. Dat geldt ook voor de deskundigheidsbevordering van docenten en het vertalen van de meest recente onderzoeksresultaten naar het onderwijs. In de volgende fase bouwen we de kenniscentra verder uit onder het motto focus en massa. Meer aandacht voor de betrokkenheid van docenten bij de uitvoering van praktijkgerichte onderzoeksprogramma s, onder meer door de uitvoering van promotieonderzoek, ligt hierbij voor de hand. Hrm-beleid in het kader van Koers

13 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent Iedereen levert een bijdrage We vinden dat iedere medewerker verantwoordelijkheid draagt voor kennisontwikkeling, te beginnen met die van zichzelf. We verwachten van al onze medewerkers dat zij hun eigen positie op de arbeidsmarkt versterken en zich daarbij actief inzetten voor permanente ontwikkeling van de gehele organisatie. Van personen in specifieke functies verwachten we dat ze ook een bijdrage leveren aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma van het facultaire kenniscentrum. Meer oog voor basiskwaliteit en samenhang Onze afnemers verwachten basiskwaliteit. Willen we basiskwaliteit leveren, dan hebben we elkaar hard nodig. Samenwerking en harmonisatie binnen en tussen faculteiten helpt daarbij en maakt deel uit van die basiskwaliteit. Het is van groot belang om de basiskwaliteit van een aantal processen in het oog te houden en de onderlinge samenhang daartussen goed te regisseren. Dat geldt vooral voor de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk en de ondersteunende processen. De basiskwaliteit is voor een groot deel al geoperationaliseerd en vastgelegd in standaarden die betrekking hebben op: de gewenste aansluiting van kennisprocessen op de beroepspraktijk in een internationale en interculturele context; de gewenste kwaliteit van de ondersteunende processen; de functies, functie-eisen en loopbaanpaden binnen het functiegebouw; de besturing van de organisatie; de inrichting van de organisatie van teams en de dwarsverbanden daartussen. In bijlage 3 zijn deze standaarden nader uitgewerkt. De verwachting is dat samenwerking en een zekere mate van harmonisatie van beheerprocessen bijdraagt aan het realiseren van de gewenste basiskwaliteit. Investeren in mensen, opleidingen en netwerken Permanente ontwikkeling vraagt om een diepte-investering in mensen, opleidingen en netwerken. De faculteiten en diensten zullen hiervoor tijd en middelen beschikbaar moeten stellen. We streven ernaar dat alle medewerkers een vijfjarig perspectief ontwikkelen voor hun eigen loopbaan en ontwikkeling. Zij kunnen daarbij rekenen op facilitering (op basis van de CAO) en ook aanspraak maken op aanvullende HU-regelingen. Werk aantrekkelijk(er) maken De hogeschool wil medewerkers volop mogelijkheden bieden om uitdagende en aantrekkelijke takenpakketten samen te stellen op het gebied van beroepsonderwijs op bachelor- en masterniveau, praktijkgericht onderzoek en de ondersteuning van de primaire processen. Het faciliteren van mobiliteit is hiermee onlosmakelijk verbonden. Organisatie ontwikkelen De HU gaat de hoofdlijnen van haar organisatiestructuur de komende jaren niet wijzigen. Desondanks zullen er natuurlijk nog genoeg (kleinere) veranderingen optreden. De hogeschool heeft daarbij een duidelijke voorkeur voor een geleidelijke organisatieontwikkeling. Dat betekent dat we voordurend aandacht zullen (moeten) hebben voor aspecten in de structuur en de cultuur die in tuinierstermen uitgedrukt gesnoeid, opnieuw aangeplant, aangekocht, bestreden of bemest moeten worden. Waar de structuur het uitvoeren van de missie belemmert, zal op pragmatische wijze aanpassing volgen. Omgaan met permanente dynamiek Onze hogeschool past zich voortdurend aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden aan. Veel medewerker ervaren de dynamiek die hiermee gepaard gaat behalve als uitdagend ook als gedoe, vervelend en druk, zeker als de indruk bestaat dat veranderingsprocessen over elkaar heen tuimelen. We moeten regelmatig aan de slag met iets nieuws, terwijl ondertussen de dagelijkse agenda hardnekkig hetzelfde blijft. Hoe maken we daarvoor energie vrij, terwijl onze klanten of dat nu studenten zijn of medewerkers van een andere afdeling van ons verwachten dat we ook nu gewoon voor ze klaar staan? Daar zullen we in onze aanpak en uitvoering van het beleid rekening mee moeten houden, onder andere door de veranderingsprocessen beter af te stemmen op de organisatie. Het hrm-beleid groeit mee Cruciaal is dat het hrm-beleid meegroeit met de ontwikkeling van de HU. Drie jaar geleden begonnen we hiermee onder het motto Ieders bijdrage telt. We wilden toen vooral ook een 12 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

14 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent einde maken aan de fragmentarische aanpak van voor die tijd. Bij de HU als werkgever moet immers sprake zijn van gelijke behandeling van gelijke gevallen. Sindsdien is er al veel gebeurd. Zo implementeerden we binnen de instelling een aantal belangrijke bouwstenen: de RGWcyclus, het belonings- en beoordelingsbeleid en het functiegebouw. Bureau Talent groeide uit tot een leverancier van opleidingen en loopbaanadviezen, met instrumenten rond competenties en 360 graden meting. Een en ander bracht het nodige teweeg. Soms leek het of we een fragmentarische oriëntatie verruilden voor een (te) instrumentele. En dat het beleid daardoor teveel op afrekenen gericht was en te weinig op de menselijke maat, talent en motivatie. Nu het functiegebouw staat en duidelijke loopbaanmogelijkheden bevat, en de systematiek van beoordelen en waardering binnen de RGW-cyclus gebeurt, worden de voordelen van het beleid beter zichtbaar en kunnen we binnen de instelling verder gaan werken aan een op talent en ontwikkeling gericht hrm-beleid. Figuur 1: De ontwikkeling van het hrm-beleid bij de HU. Fragmentarische oriëntatie Personeelsbeheer Instrumentele oriëntatie Ieders bijdrage telt en iedereen doet ertoe Talent gerichte oriëntatie Vernieuwing en implementatie van instrumenten Formuleren en implementeren van op medewerkers en organisatie gerichte HRM - strategie Meer maatwerk (per individu) en overbruggen van de kloof tussen het beleid en de beleving daarvan De medewerker is een talent professional en vakman zowel op het gebied van onderwijs als van onderzoek en praktijk Samenvatting van de aandachtspunten, oplossingsrichtingen en afspraken die horen bij het hoofdstuk Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. 2 Permanent aandachtspunt Het stimuleren van individuele kennisontwikkeling en het organisatorisch borgen van de onderzoeksfunctie. Van een organisatie van professionals worden tot een professionele organisatie (samenwerking en samenhang). Het scheppen van randvoorwaarden waardoor medewerkers verandering kunnen beschouwen als uitdaging en niet als gedoe, vervelend of druk. Het versterken van een op talent en ontwikkeling gerichte hrm-oriëntatie binnen alle geledingen van de organisatie. Oplossingsrichtingen en bruikbare instrumenten Het zichtbaar maken van de kwaliteit van kennisprocessen en ondersteunende processen. Het opstellen van een visie en plan voor de bediening van de driehoek onderwijsonderzoek-ondersteuning dat is afgestemd op de gewenste diversiteit van medewerkers en de gewenste wijze waarop medewerkers elkaar aanvullen. Het zichtbaar maken van faciliteiten voor kennisontwikkeling en kennisnetwerken voor medewerkers. Afspraken Elke faculteit/stafdienst heeft een strategische hrm-agenda en presenteert een hrm-implementatieplan tot 2012, gekoppeld aan een meerjaren-personeelsplan. 2 Zie voor een totaal overzicht van deze afspraken het separate afsprakendocument. Dit omvat ook de afspraken die in de volgende hoofdstukken vermeld staan. Hrm-beleid in het kader van Koers

15 THEMA 1 14 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

16 De competenties van medewerkers CONTEXT In de huidige kennissamenleving zijn voortdurend veranderende functie-eisen een heel normaal verschijnsel. Kennis heeft een hoge omloopsnelheid gekregen, maar ook de maatschappelijke omstandigheden (technologische ontwikkeling, internationalisering, diversiteit) maken voortdurend aanpassing en vernieuwing van onze inzichten noodzakelijk. Onder het motto een leven lang leren zullen we hierop via opleiding en training moeten inspelen. Bij de werving van nieuwe medewerkers stellen we al andere eisen. Waar onze huidige docenten bijvoorbeeld geacht worden op masterniveau onderwijs te verzorgen, moeten nieuw aan te trekken medewerkers vanaf 1 januari 2008 over een masterdiploma beschikken. De huidige medewerkers krijgen de mogelijkheid zich bij te scholen. Als basis voor kwaliteit stellen we dat onze docenten een graad hoger opgeleid moeten zijn dan de graad waartoe zij mensen opleiden. Maar kwaliteit is meer dan alleen opleidings niveau. Het gaat ook om een houding. Ook de ontwikkelingsbereidheid en -gerichtheid van medewerkers tellen mee. Wat is nodig? Het gemiddelde opleidingsniveau moet omhoog Het hedendaagse hoger onderwijs vereist een hoger opleidingsniveau van onze docenten/ onderzoekers, met name op het vlak van praktijkgericht onderzoek en advies. Op dit moment heeft gemiddeld de helft van de docenten een mastertitel (zie bijlage 4). Het aantal gepromoveerden bedraagt vijf procent. Onder docenten bestaat er veel belangstelling voor promotie en/of het behalen van een mastergraad. Professionele ontwikkeling is nog niet vanzelfsprekend De meeste medewerkers worden volledig in beslag genomen door het uitvoeren van hun primaire taken; hun eigen ontwikkeling komt vaak op het tweede plan. Veel medewerkers geven aan behoefte te hebben aan meer aandacht voor en ondersteuning van hun professionele ontwikkeling. Professionele ondersteuning kan beter Op dit moment stelt iedere afdeling van de hogeschool een ontwikkelingsplan op. Daarin staat in welke richting de afdeling zich gaat ontwikkelen en welke competenties daarbij horen. In de backoffice zijn op dit punt al belangrijke eerste stappen gezet. Klantgerichtheid en integrale dienstverlening door samenwerking en afstemming met anderen zijn gewenste competenties van ondersteunende medewerkers. Het streven is dat de kwaliteit van de ondersteunende dienstverlening door gebruikers tenminste met een 7 gewaardeerd wordt. Competenties op peil houden Bij professionalisering gaat het niet alleen om kennisontwikkeling en het behalen van de gewenste basiskwalificaties. Ook de didactische en onderwijskundige vaardigheden moeten up to date blijven. We zoeken nog naar mogelijkheden om dit regelmatig te doen. Competentie- en loopbaanontwikkeling op maat Niet iedere medewerker hoeft lector of manager te (willen) worden. Wel is het ieders verantwoordelijkheid om te onderzoeken wat zijn eigen plafond is en te streven naar het bereiken van dat plafond. Dat is de bedoeling van loopbaanontwikkeling. Medewerkers verschillen niet alleen voor wat betreft hun ambities 3, maar ook voor wat betreft hun potentieel. Hierbij is overigens ook de leeftijdsfase een belangrijke factor. De competentieontwikkeling die nodig is, verschilt dan ook van persoon tot persoon. We onderscheiden drie niveaus van competentieontwikkeling, namelijk competentieontwikkeling gericht op het verwerven van basiskwalificaties, het functioneren zelf en doorgroei. Het eerste niveau is voor iedereen verplicht. Hieronder werken we de niveaus verder uit. 1 Het verwerven van basiskwalificaties Kundigheden en talenten van medewerkers moeten afgestemd zijn op de functie die zij vervullen. De uitvoering van een functie vraagt van medewerkers dat zij beschikken over basisvaardigheden. 3 Hij/zij kan ook de ambitie hebben ergens goed in te zijn en zich blijvend te ontwikkelen in het eigen vak, dit beter te doen en zich hierin te verdiepen. Hrm-beleid in het kader van Koers

17 Thema 1 De competenties van medewerkers Waar deze ontbreken door hiaten in de vooropleiding of vernieuwingen in het vakgebied is de ontwikkeling verplicht. De HU moet daarom een helder beeld krijgen van de basiskwalificaties die voor bestaande functies nodig zijn en de opleidingen die daarin voorzien. Iedere docent is een reflective practioner Met reflective practioners bedoelen we medewerkers die gevoed door actuele kennis in staat zijn om systematisch te reflecteren op wat ze zien en doen. Op die manier dragen ze bij aan: inzicht (theorieontwikkeling) in vraag stukken van de beroepspraktijk; de aanpak (methodiekontwikkeling) daarvan; en vervolgens de toetsing van deze inzichten en aanpakken in de praktijk. Iedere docent is als zo danig een voorbeeld voor de studenten. 2 Het functioneren zelf Het opleiden en ontwikkelen binnen een functie is van essentieel belang voor het juist en op een verantwoorde manier uitvoeren van de werkzaamheden. Iedere professional wil zijn werk steeds weer beter doen, zich blijven(d) verdiepen in het eigen vakgebied en zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. Door de RGW te koppelen aan ontwikkeling is het mogelijk om duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop met ontwikkelingsvraagstukken wordt omgegaan, eventueel gevoed door het gebruik van 360 graden feedbackinstrumenten. 3 Doorgroei Bij de HU is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De organisatie is groot en biedt ruimte voor veel verschillende functies. Als de strategische formatieplanning het toestaat zal in vele gevallen een doorgroei naar een andere, bijvoorbeeld hogere functie mogelijk zijn. Om deze groei mogelijk te maken kan het volgen van opleidingen noodzakelijk zijn. Vandaar dat de loopbaanontwikkeling, belangstelling en potentieelinschatting apart onderdelen zijn binnen de drie niveaus van ontwikkeling. Aan de niveaus kunnen opleidingen worden gekoppeld. Iedere medewerker is een professional Medewerkers van de HU zijn professionals, dat wil zeggen: inhoudelijk op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in hun eigen vakgebied, nu en in de toekomst; vakvolwassen en beschikkend over alle basiskwalificaties, namelijk over: - vaardigheden die horen bij opleidingsniveau, zoals master bij de docentfuncties; - beroepsgerichte vaardigheden, zoals didactische vaardigheden bij de docentfuncties; - sociale en efficiëntievaardigheden. zelfsturend, samenwerkend en netwerkend; reflecterend en competent ten aanzien van de kerncompetenties van de hogeschool en derhalve: - multi- en interdisciplinair. Ze wisselen kennis en ervaringen uit met medewerkers van verschillende afdelingen/opleidingen binnen en buiten de HU; - internationaal en op netwerken georiënteerd; staat open voor interculturele samenwerking - sterk verbonden met praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk. Balans tussen de ambities van de medewerker en die van de organisatie We verwachten betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Omgekeerd mogen medewerkers op ondersteuning en aandacht van de organisatie rekenen. Ook voor wat betreft de professionele ontwikkeling moet sprake zijn van een balans tussen de persoonlijke ambities van een medewerker en de ambities van de organisatie. Van elke medewerker verwachten wij een substantiële bijdrage in de vergroting van zijn eigen kwaliteit en professionaliteit, omdat dit voor de HU nodig is. Alle docenten zijn geschoold op masterniveau Elke functie bij de HU is gerelateerd aan een bepaald opleidingsniveau. Voor docenten is het masterniveau een startkwalificatie, al beschikt nog niet iedereen over een formeel diploma op dit niveau. We gunnen ons de tijd tot 2017 om dit te realiseren. Alle docenten hebben dan (formeel) het masterniveau en minstens twintig procent is dan gepromoveerd of volgt een promotietraject. Nieuwe docenten worden op deze basiskwalificaties geworven (startkwalificatie). Zittende docenten faciliteren we om het gewenste masterniveau te bereiken. Zij brengen via ervaring verworven mastercompetenties mee, die via een extern erkende EVC-procedure tot vrijstellingen kunnen leiden en daarmee tot extern erkende kwalificaties in de vorm van een masterdiploma. Daarnaast veronderstellen we bij docentfuncties ook: empirische bagage, zoals praktijkervaring met het werkveld waarvoor men opleidt bij onderwijsfuncties; beroepsgerichte competenties, zoals didactische, onderwijskundige en interculturele vaardigheden bij onderwijs. We zullen per functieniveau vaststellen welke competenties we als basiskwalificatie nodig achten. 4 Ook voor de ondersteunende functies zullen we kijken naar beroepsgerichte competenties die we als basiskwalificatie vragen. De veelheid van functies maakt dit wel lastig. 4 Voor het vak van docent is inhoudelijke kennis noodzakelijk, maar niet voldoende. Per functieniveau kunnen beroepsgerichte vaardigheden als basiskwalificatie genoemd worden. Voor onderwijs heeft men vanaf het functieniveau docent een didactische aantekening en tevens op een ander niveau (bijvoorbeeld hogeschooldocent 1) coaching als aantekening. Bij onderzoeksscholen op universiteiten is het gebruikelijk dat docenten extra worden ingewerkt op onderzoeksmethoden en technieken. Gezien de veranderde samenstelling van de studentenpopulatie is het kunnen omgaan met interculturele gevoeligheid van groeiend belang voor docenten en front office medewerkers. 16 Hrm-beleid in het kader van Koers 2012

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Inhoudsopgave Waarom een brochure over beoordelen? 1. De brochure in vogelvlucht. 5 2. Beoordelen: waarom, wie,

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 3 DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs Mei

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap met het E-portfolio voor klantmanagers November 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Het E-portfolio als hulpmiddel voor het ontwikkelen van vakmanschap

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie