1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur"

Transcriptie

1 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Verslag Raad van Toezicht

2 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten John Chantrel (ict-innovator bij het Beekdal Lyceum in Arnhem) en Frank Thuss (adviseur e-learning en mobile learning bij HAN Service Centrum onderwijs) werken samen in de begeleiding van de ipad-klas van het Beekdal Lyceum. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met verschillende soorten leermiddelen, bijvoorbeeld boeken, websites of wiki s. Het Beekdal Lyceum wil de mix van leer middelen beter laten aansluiten op de leefwereld van de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl, eigen tempo, eigen niveau, eigen interesses. Om het digitale gedeelte van de mix naar de leerlingen te brengen, om digitale leer middelen te genereren en werkvormen mogelijk te maken die daar bij passen, is het Beekdal Lyceum in 2012 gestart met een pilotklas waarin alle leerlingen werken met een ipad. Frank Thuss begeleidt vanuit het lectoraat Leren met ICT de docenten in het gebruik van ipad in het onderwijs. De focus van dit lectoraat ligt op de beroepsvoorbereiding van aankomende leraren en op de ondersteuning van zittende leraren om ict op een zinvolle manier in te zetten. Daarbij kijken de onderzoekers naar vraagstukken als Welke meerwaarde kan ict hebben bij het leren van leerlingen? - Welke competenties heeft een leraar nodig om deze meerwaarde te realiseren? - Hoe kunnen die competenties (verder) worden ontwikkeld?. Meer weten?

3 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten John Chantrel (ict-innovator bij het Beekdal Lyceum in Arnhem) en Frank Thuss (adviseur e-learning en mobile learning bij HAN Service Centrum onderwijs) werken samen in de begeleiding van de ipad-klas van het Beekdal Lyceum. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met verschillende soorten leermiddelen, bijvoorbeeld boeken, websites of wiki s. Het Beekdal Lyceum wil de mix van leer middelen beter laten aansluiten op de leefwereld van de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl, eigen tempo, eigen niveau, eigen interesses. Om het digitale gedeelte van de mix naar de leerlingen te brengen, om digitale leer middelen te genereren en werkvormen mogelijk te maken die daar bij passen, is het Beekdal Lyceum in 2012 gestart met een pilotklas waarin alle leerlingen werken met een ipad. Frank Thuss begeleidt vanuit het lectoraat Leren met ICT de docenten in het gebruik van ipad in het onderwijs. De focus van dit lectoraat ligt op de beroepsvoorbereiding van aankomende leraren en op de ondersteuning van zittende leraren om ict op een zinvolle manier in te zetten. Daarbij kijken de onderzoekers naar vraagstukken als Welke meerwaarde kan ict hebben bij het leren van leerlingen? - Welke competenties heeft een leraar nodig om deze meerwaarde te realiseren? - Hoe kunnen die competenties (verder) worden ontwikkeld?. Meer weten?

4 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De van de HAN ziet er op toe dat het College van Bestuur de HAN op adequate wijze bestuurt. De taken van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het hierop gebaseerde Reglement. Hierin staat ook omschreven welke besluiten het alleen mag nemen met goedkeuring van de Raad. 184

5 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster, dat gepubliceerd staat op de website van de HAN. Ze zijn onmiddellijk herkiesbaar na de eerste termijn van vier jaar. In principe kunnen de leden van de niet langer dan acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de Raad. In lijn met de Hogescholen heeft de, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, een algemeen profiel vastgesteld dat is gepubliceerd op de website van de HAN. De is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een overzicht van de leden van de, inclusief hoofd- en nevenfuncties, is te vinden in de bijlage. 185

6 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten in 2012 De Raad bestond uit zeven leden: ir. H.L.J. Noy (voorzitter), mevrouw dr. ir. C.C. Krijger (vicevoorzitter), mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink, drs. R. Frohn, prof. dr. C.W.P.M. Blom, dr. A.G.J.M. Hanselaar en mr. R.L.M. Hillebrand. De heer Hillebrand is per 1 april 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht, mede met het oog op de vervulling van het voorzitterschap van de. Per 1 januari 2013 heeft hij het voorzitterschap van de heer Noy overgenomen. De heer Hillebrand is in het dagelijks leven lid Raad van Bestuur/Chief Operating Officer/vicevoorzitter van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. De heeft in zijn decembervergadering mevrouw Maassen van den Brink en mevrouw Krijger benoemd voor de tweede zittingstermijn van vier jaar, ingaande 1 januari Na negen en een half jaar, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, deel uitgemaakt te hebben van de, heeft de HAN op 1 januari 2013 afscheid genomen van de heer Noy. en College van Bestuur zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betekenisvolle bijdrage aan de verdere professionalisering van het toezichthouderschap en vanuit de toezicht- 186

7 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten houdende rol aan de ontwikkeling van de HAN. Raad en College danken hem daarenboven voor het feit dat hij langer dan de gebruikelijke twee zittingstermijnen heeft willen aanblijven tot een opvolger werd gevonden. Onder andere vanwege de wetswijziging Bestuur en toezicht, die een beperking legt op het aantal uit te oefenen toezichthouderfuncties, bleek het niet mogelijk om uit de bestaande een nieuwe voorzitter aan te wijzen en binnen de termijn een nieuwe voorzitter van buiten te werven. 187

8 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Vergoeding De vergoeding van de bedroeg in 2012 (in euro s): Naam Lid Commissie Honorering volgens Hay code Inclusief werkgeverslasten C.W.P.M. Blom R.J. Frohn A.G.J.M. Hanselaar C.C. Krijger Remuneratiecommissie H. Maassen van den Brink R.L.M. Hillebrand H.L.J. Noy, voorzitter Remuneratiecommissie Honorering op basis van overeenkomst van opdracht en verklaring arbeidsrelatie 2 Eerste kwartaal 2012 (2/3 deel) per abuis uitbetaald in Naar rato van toetreding tot de per 1 april De vergoeding van de sluit aan bij de Uitwerking bezoldiging toezichthouders hogescholen (Hay code) zoals vastgelegd in de Branche code Governance Hogescholen en past binnen de Wet Normering Topinkomens.

9 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Met ingang van 1 januari 2013 wordt de honorering in lijn gebracht met extra werkzaamheden in verband met commissies, inflatie en een onkostenvergoeding. De honorering voor een lid van de komt daarmee op 8.375,-, voor een lid dat tevens lid van een commissie is op 9.375,- en voor de voorzitter en tevens lid op ,-. Deze bedragen zijn exclusief 21% btw (die vanaf 1 januari 2013 in rekening moet worden gebracht) en vallen daarmee binnen de Wet Normering Topinkomens. (De WNT-norm voor 2012 is 5% respectievelijk 7,5% van de verlaagde WNT-norm voor onderwijsbestuurders, zijnde: ,-.) 189

10 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De De van de HAN werkt met twee kerncommissies. Beide zijn adviescommissies van de. De komt tot een eigen oordeel, gehoord hebbende de adviezen dan wel bevindingen van de commissies. De taakstelling van beide commissies ligt vast in een op de commissie toegesneden reglement. Beide reglementen staan gepubliceerd op de website van de HAN. De bestond in 2012 uit: ir. H.L.J. Noy en dr.ir. C.C. Krijger. Deze commissie richt zich op de volgende onderwerpen: De benoeming van leden van de en het College van Bestuur Het functioneren van de en het De arbeidsvoorwaarden en de beloning van het en de honorering van de Het strategische HR-beleid van de HAN, in het bijzonder voor wat betreft management development en opvolgingsplanning. 190

11 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In 2012 is de commissie tweemaal bijeen geweest, in bijzijn van de (waarnemend) voorzitter van het en de bestuurssecretaris. Aan de orde waren onder andere: remuneratierapport , waarin de uitgangspunten voor het remuneratiebeleid van het en de, de verantwoording over de bezoldiging en uitvoering van de overige arbeidsvoorwaarden over 2011, het bezoldigingsbeleid 2012 en het declaratiebeleid en -overzicht van het beloningsbeleid 2013 inzake de nieuwe voorzitter en het zittende lid van het in relatie tot de Wet Normering Topinkomens, het regeerakkoord en de in ontwikkeling zijnde Hay code contractverlenging van zowel de oud-voorzitter als het lid van het College van Bestuur samenstelling in verband met het vertrek van de voorzitter: de werving en selectie van de nieuwe voorzitter en de invulling van de overgangsperiode tot aan het aantreden van de nieuwe bestuursvoorzitter, waaronder de benoeming, en de erbij horende waarnemingstoeslag, van het lid van het tot waarnemend voorzitter herijking van de bezoldiging van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht per

12 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten werving en selectie van een nieuw lid en tevens beoogd voorzitter van de start van de werving van een nieuw lid van de in verband met het aangekondigde vertrek van de heer Frohn per 26 maart 2013 evaluatie van het Eigen functioneren over 2012 aan de hand van door de leden ingevulde vragenlijsten scholingsplannen en het HAN-leiderschapskompas als basis voor een jaarlijkse vlootschouw en opvolgingsplanning. De auditcommissie bestond uit prof. dr. H. Maassen van den Brink en drs. R. Frohn. De auditcommissie heeft een voorbereidende taak met betrekking tot: periodieke financiële rapportages de jaarrekening en de begroting de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen financiële informatieverschaffing naleving van de aanbevelingen van de externe accountant belangrijke investeringen. 192

13 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In 2012 is de auditcommissie driemaal bijeen geweest, in het bijzijn van het bestuurslid met financiën in haar portefeuille en de concerncontroller. Aan de orde waren onder andere: De jaarrekening HAN 2011, het accountantsverslag en de adviesbrief 2011 van de accountant, in het bijzijn van de instellingsaccountant. De auditcommissie heeft zoals te doen gebruikelijk ook buiten aanwezigheid van en concerncontroller gesproken met de instellingsaccountant. In dit gesprek zijn geen bijzonderheden aan de orde gekomen. De begroting HAN 2013, en de externe ontwikkelingen in relatie tot de prognose 2012 en de meerjarenraming vanaf Het investeringsfonds voor de ontwikkeling van de speerpunten van de HAN. De opheffing van het Waarborgfonds HBO en de gevolgen voor de financiële positie van de HAN. In verband hiermee vervroegde aflossing van de BNG-lening. En de besteding van de eenmalige bate van de vrijval aan de speerpunten van de HAN. De voortgang van grote projecten. De bespreking concentreerde zich op de lopende bouwprojecten en de grote ICT-projecten, zoals de laatste fase van de invoering van het nieuwe financiële systeem DAX, de voorbereiding op het nieuwe e-hrm-pakket en het nieuwe studenteninformatiesysteem (HAN-SIS). 193

14 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Het als gevolg van de btw-aanpassing verhoogde en daarmee net boven de mandaatgrens van 2,5 miljoen uitstijgende investeringsbudget Infrastructuur Nijmegen fase 8. Versterking van de treasury-functie, mede als reactie op de toenemende liquide middelenpositie van de HAN, door externe financiering van nieuwbouwprojecten en een verschil in timing tussen de beschikbare middelen en de benutting ervan. Aanpak van de herinrichting van de financiële functie. Aangepaste planning- en controlcyclus en aangepaste opzet van het risicomanagement. 194

15 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Bijeenkomsten in 2012 De is in 2011 vijf maal bijeen geweest, in het bijzijn van het. Daarnaast hadden de voorzitters van het College en de Raad regelmatig bilateraal (voor)overleg. De vergaderingen vonden plaats op basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met specifieke (vaste) agendapunten, themabesprekingen en presentaties. Puntsgewijs kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde. -aangelegenheden Na de bekendmaking door het zittend bestuurslid Kristel Baele dat zij niet beschikbaar is voor de voorzittersfunctie, heeft de in het voorjaar de externe search geopend in verband met het aangekondigde vertrek van zittend bestuursvoorzitter Ron Bormans. De benoemde, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, per 1 december 2012 dr. C.P. (Kees) Boele tot voorzitter van het. Voor de overgangsperiode, vanaf vertrek Bormans per 1 september 2012 tot aan de komst van Boele, benoemde de Raad, eveneens met positief advies van de 195

16 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten met OCW Medezeggenschapsraad, dr. B.E. (Lieteke) van Vucht Tijssen als ad-interimlid en het zittende bestuurslid drs. K.F.B. (Kristel) Baele tot waarnemend voorzitter. In lijn hiermee heeft de wijzigingen in de mandaatregeling goedgekeurd. Aan het einde van de overgangsperiode stelde de Raad de waarnemingstoelage voor de waarnemend voorzitter van het vast onder de complimenten voor haar uitstekende waarnemerschap. In verband met de voorzitterswissel werd de eerder afgesproken uitbreiding van een twee- naar een driehoofdig en de start van de werving van het nieuwe bestuurslid aangehouden, om het bestuur in zijn nieuwe samenstelling de gelegenheid te geven zich een beeld te vormen bij de opdracht waar de HAN voor staat en wat daarvoor in zijn ogen nodig is. Voorjaar 2013 zal de in overleg met het besluiten hoe verder te gaan. De gaf goedkeuring aan de door de Remuneratiecommissie voorgestelde uitgangspunten voor de contractverlengingen van voorzitter (per ) en lid (per ) van het. De Raad van Toezicht stelde het remuneratierapport vast. Onder waardering voor de prestaties over 2011 kende de Raad oud-voorzitter en lid van het 196

17 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten met OCW elk een gratificatie toe van 60% van de maximaal haalbare gratificatie van één maandsalaris. Een en ander op basis van de vooraf overeengekomen performance-criteria. Deze gratificatie past binnen de Wet Normering Topinkomens, waardoor aftoppen van de gratificatie niet nodig was. De Raad stelde de performance-criteria 2012 vast. De nam kennis van de conceptversie van de nieuwe bezoldigingscode voor hogeschoolbestuurders van de HayGroup en wat hierover gewisseld is in het Platform voorzitters raden van toezicht. De Raad stelde het door de Remuneratiecommissie voorgestelde beloningsbeleid 2013 voor de nieuwe voorzitter van het en het zittend lid van het vast; het beloningsbeleid ligt in lijn met de Wet Normering Topinkomens, het regeerakkoord en de in ontwikkeling zijnde Hay code. Belangrijk uitgangspunt voor het HAN-beleid vanaf 2013 is dat de variabele beloning wordt afgeschaft. Leden van het kunnen met ingang van 2013 een gratificatie toegekend krijgen van maximaal een half maandsalaris voor een bijzondere prestatie. 197 Tot slot beoordeelde de het declaratieoverzicht over 2011 van het als conform het geformuleerde beleid.

18 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten -aangelegenheden De benoemde, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, per 1 april 2012 mr. R.L.M. (Rob) Hillebrand tot lid van de Raad van Toezicht en beoogd voorzitter van de per 1 januari Onder dankzegging nam de Raad het aanbod van zittend voorzitter Noy aan om tot eind december aan te blijven als voorzitter, om zo een goede overdracht van het voorzitterschap mogelijk te maken. De feitelijke overdracht vond 1 januari 2013 plaats. De benoemde zittend raadslid mevrouw Krijger per 1 juni 2012 tot vicevoorzitter van de. Ter opvolging van de heer Frohn, die de per 26 maart 2013 gaat verlaten, stelde de het toegespitste profiel en de procedure voor de werving vast. Eind 2011 werd bekend dat raadslid mevrouw Maassen van den Brink een van de leden van de Review Commissie Prestatieafspraken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is geworden. Ter voorkoming van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling stelde de vast, dat zij op eigen titel lid is van de Review Commissie en dat in de instellingsbeschikking is vastgelegd is dat zij zich terugtrekt op het moment dat er 198

19 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten voorstellen aan de orde zijn van de HAN. Over haar rol en handelwijze bij de behandeling van het instellingsplan en de prestatieafspraken van de HAN in de werden nadere afspraken gemaakt. Voorafgaand aan de decembervergadering vond buiten aanwezigheid van het de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht en dat van het plaats. Evaluatie vond plaats op basis van een vooraf door de leden ingevulde vragenlijst. In lijn met de evaluatie heeft de besloten om de evaluatie van het eigen functioneren met ingang van 2014 om de twee à drie jaar onder leiding van een externe partij te doen. met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Over de voortgang in de realisatie van de doelstellingen uit het instellingsplan van de HAN informeerde het de door middel van de viermaandelijkse managementrapportages. Daarnaast heeft de met verschillende faculteits- en instituutsdirecteuren gesproken over hoe in de praktijk het instellingsplan in beleid wordt vertaald en tot welke resultaten dat leidt. 199

20 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De gaf in april 2012, na instemming verkregen te hebben van de Medezeggenschapsraad, goedkeuring aan het HAN Instellingsplan en de daaraan gekoppelde prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nam later met genoegen kennis van het oordeel excellent van de Review Commissie over het instellingsplan en de prestatieafspraken van de HAN, en de daaropvolgende beschikking van de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder het elke vergadering terugkerende vaste agendapunt hield het de op de hoogte over allerlei zaken die de kwaliteit van de HAN aangaan. Zo nam de kennis van het eindrapport Alternatieve afstudeertrajecten van de Inspectie en de uitkomst voor wat betreft de opleiding Werktuigbouwkunde. Geconcludeerd kon worden dat alle afstudeertrajecten (van de afgelopen drie jaar) bij deze opleiding ook achteraf door de Inspectie als van voldoende niveau zijn beoordeeld en alle diploma s daarmee terecht zijn uitgereikt. Ook nam de Raad kennis van het definitieve, positieve accreditatiebesluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor deze opleiding. 200

21 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De werd geïnformeerd over de voorbereidingen op de Instellingstoets, die in het voorjaar van 2013 wordt gehouden. Zo nam de Raad kennis van het eindrapport van de proefaudit en van de Kritische Reflectie als basis voor de echte Instellingstoets. Afgesproken werd om twee leden van de te laten participeren in de Instellingstoets. Ook werden de interne audits van de bachelor- en masteropleidingen en de aandachtspunten voor wat betreft visitatie en accreditatie voor 2013 en 2014 besproken. De nam met waardering en steun voor de aanpak kennis van de ontwikkeling door het van een meerjarig procesontwerp kwaliteitscultuur. De Raad stelde vast dat het procesontwerp de focus legt op de gewenste cultuurverandering die, naast de inzet op compliance, moet leiden tot gedeelde waarden en normen, professionele ankerpunten en gezamenlijke beleving van kwaliteit, aansluitend bij de intrinsieke motivatie van de medewerkers. 201 Tot slot werden de analyses van het studenttevredenheids- en het Medewerker Onderzoek besproken.

22 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten HAN 2011 De gaf goedkeuring aan de Jaarrekening en het Jaarverslag HAN 2011, onder de complimenten aan het voor het goede financiële en inhoudelijke resultaat. De Raad stelde vast dat veel aandacht is besteed aan de opvolging van de punten uit de managementletter 2010; de aanbevelingen zijn grotendeels opgevolgd. Er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de financiële beheersing en sturing. Het structureel sturen op de liquiditeitenontwikkeling vindt de een aandachtspunt. Met de controlerende accountant en in het bijzijn van de concerncontroller werd de controle van de jaarrekening inclusief de meerjarenprognose, het bijbehorende accountantsverslag en de adviesbrief besproken. In dit overleg zijn geen zaken aan de orde gekomen die het goedkeuren van de jaarstukken belemmerden of anderszins bijzondere vermelding behoeven. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring inzake de jaarrekening afgegeven. 202 De gaf goedkeuring aan het tot het realloceren van middelen om daarmee tot vervroegde aflossing over te kunnen gaan van de lening bij de BNG bank.

23 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In december gaf de goedkeuring aan de Begroting HAN De Raad merkte op een goede vertaling van het beleid uit het instellingsplan terug te zien in de begroting. De prestatieafspraken zijn ambitieus, maar goed onderbouwd. Van belang is de verschillende soorten risico s en de verschillende mate van impact goed in beeld te hebben. De vindt dat de risicoparagraaf in die zin aanscherping behoeft. Afgesproken werd de verdieping van het risicomanagement en de vertaling in maatregelen als aandachtspunt op de agenda van de Raad te plaatsen voor het komende jaar. De vindt de ontwikkeling van de marktactiviteiten een punt van zorg. De heeft goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de verbouwing van het Instituut Applied Sciences in Nijmegen en de erbij behorende budgetraming. De Raad nam, onder vaststelling dat voor zowel Arnhem als Nijmegen de huisvesting goed op orde en in balans is, kennis van de uitgangspunten voor de huisvesting op middellange termijn. 203

24 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De nam kennis van het rapport Goed bestuur in het hbo van de Evaluatiecommissie. De HAN is een van de 13 hogescholen (van de 38) die de publicatieverplichtingen volledig nakomen. Vooruitlopend op het advies van de HBO-raad op basis van de evaluatie en aanbevelingen van de commissie, heeft de Raad afspraken gemaakt voor wat betreft optimalisering van naleving van de branchecode binnen de HAN. De gaf goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het tot benoeming van de nieuwe directeur voor de Faculteit Economie en Management per 1 september

25 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten en ontwikkelingen Het informeerde de over ontwikkelingen in het hoger onderwijs, onder andere over het landelijke topsectorenbeleid, de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het regeerakkoord en de aangekondigde bezuinigingen. De Raad heeft verschillende strategiediscussies gevoerd in het licht van het instellingsplan, en hierover ook van gedachten gewisseld met verschillende faculteits- en instituutsdirecteuren en andere sleutelfiguren van de HAN. De Raad gaf goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst van de HAN met Fontys Hogescholen aangaande het Automotive Centre of Expertise. De nam met complimenten kennis van het management development-programma en het HAN-leiderschapsprofiel en stelde vast dat de HAN hier een enorme stap voorwaarts maakt in de opvolgingsplanning. 205 De Raad gaf goedkeuring aan de aanschaf van het nieuwe HRM- en salarissysteem.

26 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De voorzitter van de markeerde in de junivergadering het afscheid van bestuursvoorzitter Ron Bormans. Hij sprak zijn waardering uit voor de altijd open verstandhouding en transparante communicatie die Bormans voorgestaan heeft. Tot slot dankte de zijn voorzitter Harry Noy in de decembervergadering voor de enorm goede en scherpe wijze waarop hij de vergaderingen heeft voorgezeten, voldoende ruimte biedend aan elke deelnemer. In januari heeft de op gepaste wijze afscheid van hem genomen. 206

27 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Overleg met de Medezeggenschapsraad In het voor- en najaar vond er overleg plaats van de met de Medezeggenschapsraad. Centraal stonden het nieuwe HAN Instellingsplan , met daaraan gekoppeld de prestatieafspraken met het ministerie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de ontwikkelingen in het hbo en de HAN in het bijzonder in het licht van de kabinetsbezuinigingen. Specifieke onderwerpen van overleg waren: het inspectierapport Alternatieve afstudeertrajecten voor wat betreft de opleiding Werktuigbouwkunde, het toetsbeleid van de HAN, de werving van de nieuwe bestuursvoorzitter, de rol van de in het licht van externe ontwikkelingen. Het overleg had evenals voorgaande jaren een constructief en open karakter, met een positief kritische opstelling van de Medezeggenschapsraad. 207

28 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De dankt het voor de open en plezierige samenwerking. De Raad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet waarmee de medewerkers van de HAN hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten. Namens de, Mr. R.L.M. Hillebrand, voorzitter 208

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Bezoldiging conform WNT en het sectorale bezoldigingsmaximum voor onderwijsbestuurders De HAN conformeert zich al vanaf 2010 aan het wetsontwerp Normering Topinkomens

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Ten geleide De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie...

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 januari 2010. 1 lnleiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 24 mei 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht

Toetsingskader Raad van Toezicht Toetsingskader Raad van Toezicht Taak en werkwijze De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de directeuren van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU. Inlichtingen E Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 15 oktober 2007 Versie Goedgekeurd RvT 15-10-07 Hogeschool Utrecht, Raad van Toezicht Utrecht, 2007 Bronvermelding

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 21 mei 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES Reglement raad van toezicht en commissies Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Reglement voor de Raad van Toezicht... 3 Reglement Remuneratiecommissie Raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Registratienummer : 14893 Vaststelling door RvT : 15 december 2014 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Emmeloord April 2009 INHOUDSOPGAVE 2 Begrippen 3 Artikel 1. Status en werkingsduur 3 Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 3 Artikel 3. Doel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT TU DELFT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT TU DELFT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT TU DELFT Vastgesteld in de vergadering van 23 april 2014; wijziging 30 mei 2016 (toevoeging Commissie kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek) 1 Artikel 1 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten

Reglement voor Bestuur en Toezicht Willibrord Stichting als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten besproken met schoolleiders 18 april 2013 besproken met GMR 16 april 2013 datum vaststelling Raad van Toezicht 21 januari 2014 datum inwerkingtreding 21 januari 2014 geldigheidsduur onbepaalde tijd Waar

Nadere informatie