1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur"

Transcriptie

1 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Verslag Raad van Toezicht

2 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten John Chantrel (ict-innovator bij het Beekdal Lyceum in Arnhem) en Frank Thuss (adviseur e-learning en mobile learning bij HAN Service Centrum onderwijs) werken samen in de begeleiding van de ipad-klas van het Beekdal Lyceum. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met verschillende soorten leermiddelen, bijvoorbeeld boeken, websites of wiki s. Het Beekdal Lyceum wil de mix van leer middelen beter laten aansluiten op de leefwereld van de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl, eigen tempo, eigen niveau, eigen interesses. Om het digitale gedeelte van de mix naar de leerlingen te brengen, om digitale leer middelen te genereren en werkvormen mogelijk te maken die daar bij passen, is het Beekdal Lyceum in 2012 gestart met een pilotklas waarin alle leerlingen werken met een ipad. Frank Thuss begeleidt vanuit het lectoraat Leren met ICT de docenten in het gebruik van ipad in het onderwijs. De focus van dit lectoraat ligt op de beroepsvoorbereiding van aankomende leraren en op de ondersteuning van zittende leraren om ict op een zinvolle manier in te zetten. Daarbij kijken de onderzoekers naar vraagstukken als Welke meerwaarde kan ict hebben bij het leren van leerlingen? - Welke competenties heeft een leraar nodig om deze meerwaarde te realiseren? - Hoe kunnen die competenties (verder) worden ontwikkeld?. Meer weten?

3 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten John Chantrel (ict-innovator bij het Beekdal Lyceum in Arnhem) en Frank Thuss (adviseur e-learning en mobile learning bij HAN Service Centrum onderwijs) werken samen in de begeleiding van de ipad-klas van het Beekdal Lyceum. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met verschillende soorten leermiddelen, bijvoorbeeld boeken, websites of wiki s. Het Beekdal Lyceum wil de mix van leer middelen beter laten aansluiten op de leefwereld van de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl, eigen tempo, eigen niveau, eigen interesses. Om het digitale gedeelte van de mix naar de leerlingen te brengen, om digitale leer middelen te genereren en werkvormen mogelijk te maken die daar bij passen, is het Beekdal Lyceum in 2012 gestart met een pilotklas waarin alle leerlingen werken met een ipad. Frank Thuss begeleidt vanuit het lectoraat Leren met ICT de docenten in het gebruik van ipad in het onderwijs. De focus van dit lectoraat ligt op de beroepsvoorbereiding van aankomende leraren en op de ondersteuning van zittende leraren om ict op een zinvolle manier in te zetten. Daarbij kijken de onderzoekers naar vraagstukken als Welke meerwaarde kan ict hebben bij het leren van leerlingen? - Welke competenties heeft een leraar nodig om deze meerwaarde te realiseren? - Hoe kunnen die competenties (verder) worden ontwikkeld?. Meer weten?

4 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De van de HAN ziet er op toe dat het College van Bestuur de HAN op adequate wijze bestuurt. De taken van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het hierop gebaseerde Reglement. Hierin staat ook omschreven welke besluiten het alleen mag nemen met goedkeuring van de Raad. 184

5 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster, dat gepubliceerd staat op de website van de HAN. Ze zijn onmiddellijk herkiesbaar na de eerste termijn van vier jaar. In principe kunnen de leden van de niet langer dan acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de Raad. In lijn met de Hogescholen heeft de, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, een algemeen profiel vastgesteld dat is gepubliceerd op de website van de HAN. De is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een overzicht van de leden van de, inclusief hoofd- en nevenfuncties, is te vinden in de bijlage. 185

6 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten in 2012 De Raad bestond uit zeven leden: ir. H.L.J. Noy (voorzitter), mevrouw dr. ir. C.C. Krijger (vicevoorzitter), mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink, drs. R. Frohn, prof. dr. C.W.P.M. Blom, dr. A.G.J.M. Hanselaar en mr. R.L.M. Hillebrand. De heer Hillebrand is per 1 april 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht, mede met het oog op de vervulling van het voorzitterschap van de. Per 1 januari 2013 heeft hij het voorzitterschap van de heer Noy overgenomen. De heer Hillebrand is in het dagelijks leven lid Raad van Bestuur/Chief Operating Officer/vicevoorzitter van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. De heeft in zijn decembervergadering mevrouw Maassen van den Brink en mevrouw Krijger benoemd voor de tweede zittingstermijn van vier jaar, ingaande 1 januari Na negen en een half jaar, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, deel uitgemaakt te hebben van de, heeft de HAN op 1 januari 2013 afscheid genomen van de heer Noy. en College van Bestuur zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betekenisvolle bijdrage aan de verdere professionalisering van het toezichthouderschap en vanuit de toezicht- 186

7 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten houdende rol aan de ontwikkeling van de HAN. Raad en College danken hem daarenboven voor het feit dat hij langer dan de gebruikelijke twee zittingstermijnen heeft willen aanblijven tot een opvolger werd gevonden. Onder andere vanwege de wetswijziging Bestuur en toezicht, die een beperking legt op het aantal uit te oefenen toezichthouderfuncties, bleek het niet mogelijk om uit de bestaande een nieuwe voorzitter aan te wijzen en binnen de termijn een nieuwe voorzitter van buiten te werven. 187

8 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Vergoeding De vergoeding van de bedroeg in 2012 (in euro s): Naam Lid Commissie Honorering volgens Hay code Inclusief werkgeverslasten C.W.P.M. Blom R.J. Frohn A.G.J.M. Hanselaar C.C. Krijger Remuneratiecommissie H. Maassen van den Brink R.L.M. Hillebrand H.L.J. Noy, voorzitter Remuneratiecommissie Honorering op basis van overeenkomst van opdracht en verklaring arbeidsrelatie 2 Eerste kwartaal 2012 (2/3 deel) per abuis uitbetaald in Naar rato van toetreding tot de per 1 april De vergoeding van de sluit aan bij de Uitwerking bezoldiging toezichthouders hogescholen (Hay code) zoals vastgelegd in de Branche code Governance Hogescholen en past binnen de Wet Normering Topinkomens.

9 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Met ingang van 1 januari 2013 wordt de honorering in lijn gebracht met extra werkzaamheden in verband met commissies, inflatie en een onkostenvergoeding. De honorering voor een lid van de komt daarmee op 8.375,-, voor een lid dat tevens lid van een commissie is op 9.375,- en voor de voorzitter en tevens lid op ,-. Deze bedragen zijn exclusief 21% btw (die vanaf 1 januari 2013 in rekening moet worden gebracht) en vallen daarmee binnen de Wet Normering Topinkomens. (De WNT-norm voor 2012 is 5% respectievelijk 7,5% van de verlaagde WNT-norm voor onderwijsbestuurders, zijnde: ,-.) 189

10 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De De van de HAN werkt met twee kerncommissies. Beide zijn adviescommissies van de. De komt tot een eigen oordeel, gehoord hebbende de adviezen dan wel bevindingen van de commissies. De taakstelling van beide commissies ligt vast in een op de commissie toegesneden reglement. Beide reglementen staan gepubliceerd op de website van de HAN. De bestond in 2012 uit: ir. H.L.J. Noy en dr.ir. C.C. Krijger. Deze commissie richt zich op de volgende onderwerpen: De benoeming van leden van de en het College van Bestuur Het functioneren van de en het De arbeidsvoorwaarden en de beloning van het en de honorering van de Het strategische HR-beleid van de HAN, in het bijzonder voor wat betreft management development en opvolgingsplanning. 190

11 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In 2012 is de commissie tweemaal bijeen geweest, in bijzijn van de (waarnemend) voorzitter van het en de bestuurssecretaris. Aan de orde waren onder andere: remuneratierapport , waarin de uitgangspunten voor het remuneratiebeleid van het en de, de verantwoording over de bezoldiging en uitvoering van de overige arbeidsvoorwaarden over 2011, het bezoldigingsbeleid 2012 en het declaratiebeleid en -overzicht van het beloningsbeleid 2013 inzake de nieuwe voorzitter en het zittende lid van het in relatie tot de Wet Normering Topinkomens, het regeerakkoord en de in ontwikkeling zijnde Hay code contractverlenging van zowel de oud-voorzitter als het lid van het College van Bestuur samenstelling in verband met het vertrek van de voorzitter: de werving en selectie van de nieuwe voorzitter en de invulling van de overgangsperiode tot aan het aantreden van de nieuwe bestuursvoorzitter, waaronder de benoeming, en de erbij horende waarnemingstoeslag, van het lid van het tot waarnemend voorzitter herijking van de bezoldiging van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht per

12 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten werving en selectie van een nieuw lid en tevens beoogd voorzitter van de start van de werving van een nieuw lid van de in verband met het aangekondigde vertrek van de heer Frohn per 26 maart 2013 evaluatie van het Eigen functioneren over 2012 aan de hand van door de leden ingevulde vragenlijsten scholingsplannen en het HAN-leiderschapskompas als basis voor een jaarlijkse vlootschouw en opvolgingsplanning. De auditcommissie bestond uit prof. dr. H. Maassen van den Brink en drs. R. Frohn. De auditcommissie heeft een voorbereidende taak met betrekking tot: periodieke financiële rapportages de jaarrekening en de begroting de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen financiële informatieverschaffing naleving van de aanbevelingen van de externe accountant belangrijke investeringen. 192

13 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In 2012 is de auditcommissie driemaal bijeen geweest, in het bijzijn van het bestuurslid met financiën in haar portefeuille en de concerncontroller. Aan de orde waren onder andere: De jaarrekening HAN 2011, het accountantsverslag en de adviesbrief 2011 van de accountant, in het bijzijn van de instellingsaccountant. De auditcommissie heeft zoals te doen gebruikelijk ook buiten aanwezigheid van en concerncontroller gesproken met de instellingsaccountant. In dit gesprek zijn geen bijzonderheden aan de orde gekomen. De begroting HAN 2013, en de externe ontwikkelingen in relatie tot de prognose 2012 en de meerjarenraming vanaf Het investeringsfonds voor de ontwikkeling van de speerpunten van de HAN. De opheffing van het Waarborgfonds HBO en de gevolgen voor de financiële positie van de HAN. In verband hiermee vervroegde aflossing van de BNG-lening. En de besteding van de eenmalige bate van de vrijval aan de speerpunten van de HAN. De voortgang van grote projecten. De bespreking concentreerde zich op de lopende bouwprojecten en de grote ICT-projecten, zoals de laatste fase van de invoering van het nieuwe financiële systeem DAX, de voorbereiding op het nieuwe e-hrm-pakket en het nieuwe studenteninformatiesysteem (HAN-SIS). 193

14 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Het als gevolg van de btw-aanpassing verhoogde en daarmee net boven de mandaatgrens van 2,5 miljoen uitstijgende investeringsbudget Infrastructuur Nijmegen fase 8. Versterking van de treasury-functie, mede als reactie op de toenemende liquide middelenpositie van de HAN, door externe financiering van nieuwbouwprojecten en een verschil in timing tussen de beschikbare middelen en de benutting ervan. Aanpak van de herinrichting van de financiële functie. Aangepaste planning- en controlcyclus en aangepaste opzet van het risicomanagement. 194

15 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Bijeenkomsten in 2012 De is in 2011 vijf maal bijeen geweest, in het bijzijn van het. Daarnaast hadden de voorzitters van het College en de Raad regelmatig bilateraal (voor)overleg. De vergaderingen vonden plaats op basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met specifieke (vaste) agendapunten, themabesprekingen en presentaties. Puntsgewijs kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde. -aangelegenheden Na de bekendmaking door het zittend bestuurslid Kristel Baele dat zij niet beschikbaar is voor de voorzittersfunctie, heeft de in het voorjaar de externe search geopend in verband met het aangekondigde vertrek van zittend bestuursvoorzitter Ron Bormans. De benoemde, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, per 1 december 2012 dr. C.P. (Kees) Boele tot voorzitter van het. Voor de overgangsperiode, vanaf vertrek Bormans per 1 september 2012 tot aan de komst van Boele, benoemde de Raad, eveneens met positief advies van de 195

16 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten met OCW Medezeggenschapsraad, dr. B.E. (Lieteke) van Vucht Tijssen als ad-interimlid en het zittende bestuurslid drs. K.F.B. (Kristel) Baele tot waarnemend voorzitter. In lijn hiermee heeft de wijzigingen in de mandaatregeling goedgekeurd. Aan het einde van de overgangsperiode stelde de Raad de waarnemingstoelage voor de waarnemend voorzitter van het vast onder de complimenten voor haar uitstekende waarnemerschap. In verband met de voorzitterswissel werd de eerder afgesproken uitbreiding van een twee- naar een driehoofdig en de start van de werving van het nieuwe bestuurslid aangehouden, om het bestuur in zijn nieuwe samenstelling de gelegenheid te geven zich een beeld te vormen bij de opdracht waar de HAN voor staat en wat daarvoor in zijn ogen nodig is. Voorjaar 2013 zal de in overleg met het besluiten hoe verder te gaan. De gaf goedkeuring aan de door de Remuneratiecommissie voorgestelde uitgangspunten voor de contractverlengingen van voorzitter (per ) en lid (per ) van het. De Raad van Toezicht stelde het remuneratierapport vast. Onder waardering voor de prestaties over 2011 kende de Raad oud-voorzitter en lid van het 196

17 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten met OCW elk een gratificatie toe van 60% van de maximaal haalbare gratificatie van één maandsalaris. Een en ander op basis van de vooraf overeengekomen performance-criteria. Deze gratificatie past binnen de Wet Normering Topinkomens, waardoor aftoppen van de gratificatie niet nodig was. De Raad stelde de performance-criteria 2012 vast. De nam kennis van de conceptversie van de nieuwe bezoldigingscode voor hogeschoolbestuurders van de HayGroup en wat hierover gewisseld is in het Platform voorzitters raden van toezicht. De Raad stelde het door de Remuneratiecommissie voorgestelde beloningsbeleid 2013 voor de nieuwe voorzitter van het en het zittend lid van het vast; het beloningsbeleid ligt in lijn met de Wet Normering Topinkomens, het regeerakkoord en de in ontwikkeling zijnde Hay code. Belangrijk uitgangspunt voor het HAN-beleid vanaf 2013 is dat de variabele beloning wordt afgeschaft. Leden van het kunnen met ingang van 2013 een gratificatie toegekend krijgen van maximaal een half maandsalaris voor een bijzondere prestatie. 197 Tot slot beoordeelde de het declaratieoverzicht over 2011 van het als conform het geformuleerde beleid.

18 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten -aangelegenheden De benoemde, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, per 1 april 2012 mr. R.L.M. (Rob) Hillebrand tot lid van de Raad van Toezicht en beoogd voorzitter van de per 1 januari Onder dankzegging nam de Raad het aanbod van zittend voorzitter Noy aan om tot eind december aan te blijven als voorzitter, om zo een goede overdracht van het voorzitterschap mogelijk te maken. De feitelijke overdracht vond 1 januari 2013 plaats. De benoemde zittend raadslid mevrouw Krijger per 1 juni 2012 tot vicevoorzitter van de. Ter opvolging van de heer Frohn, die de per 26 maart 2013 gaat verlaten, stelde de het toegespitste profiel en de procedure voor de werving vast. Eind 2011 werd bekend dat raadslid mevrouw Maassen van den Brink een van de leden van de Review Commissie Prestatieafspraken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is geworden. Ter voorkoming van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling stelde de vast, dat zij op eigen titel lid is van de Review Commissie en dat in de instellingsbeschikking is vastgelegd is dat zij zich terugtrekt op het moment dat er 198

19 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten voorstellen aan de orde zijn van de HAN. Over haar rol en handelwijze bij de behandeling van het instellingsplan en de prestatieafspraken van de HAN in de werden nadere afspraken gemaakt. Voorafgaand aan de decembervergadering vond buiten aanwezigheid van het de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht en dat van het plaats. Evaluatie vond plaats op basis van een vooraf door de leden ingevulde vragenlijst. In lijn met de evaluatie heeft de besloten om de evaluatie van het eigen functioneren met ingang van 2014 om de twee à drie jaar onder leiding van een externe partij te doen. met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Over de voortgang in de realisatie van de doelstellingen uit het instellingsplan van de HAN informeerde het de door middel van de viermaandelijkse managementrapportages. Daarnaast heeft de met verschillende faculteits- en instituutsdirecteuren gesproken over hoe in de praktijk het instellingsplan in beleid wordt vertaald en tot welke resultaten dat leidt. 199

20 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De gaf in april 2012, na instemming verkregen te hebben van de Medezeggenschapsraad, goedkeuring aan het HAN Instellingsplan en de daaraan gekoppelde prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nam later met genoegen kennis van het oordeel excellent van de Review Commissie over het instellingsplan en de prestatieafspraken van de HAN, en de daaropvolgende beschikking van de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder het elke vergadering terugkerende vaste agendapunt hield het de op de hoogte over allerlei zaken die de kwaliteit van de HAN aangaan. Zo nam de kennis van het eindrapport Alternatieve afstudeertrajecten van de Inspectie en de uitkomst voor wat betreft de opleiding Werktuigbouwkunde. Geconcludeerd kon worden dat alle afstudeertrajecten (van de afgelopen drie jaar) bij deze opleiding ook achteraf door de Inspectie als van voldoende niveau zijn beoordeeld en alle diploma s daarmee terecht zijn uitgereikt. Ook nam de Raad kennis van het definitieve, positieve accreditatiebesluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor deze opleiding. 200

21 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De werd geïnformeerd over de voorbereidingen op de Instellingstoets, die in het voorjaar van 2013 wordt gehouden. Zo nam de Raad kennis van het eindrapport van de proefaudit en van de Kritische Reflectie als basis voor de echte Instellingstoets. Afgesproken werd om twee leden van de te laten participeren in de Instellingstoets. Ook werden de interne audits van de bachelor- en masteropleidingen en de aandachtspunten voor wat betreft visitatie en accreditatie voor 2013 en 2014 besproken. De nam met waardering en steun voor de aanpak kennis van de ontwikkeling door het van een meerjarig procesontwerp kwaliteitscultuur. De Raad stelde vast dat het procesontwerp de focus legt op de gewenste cultuurverandering die, naast de inzet op compliance, moet leiden tot gedeelde waarden en normen, professionele ankerpunten en gezamenlijke beleving van kwaliteit, aansluitend bij de intrinsieke motivatie van de medewerkers. 201 Tot slot werden de analyses van het studenttevredenheids- en het Medewerker Onderzoek besproken.

22 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten HAN 2011 De gaf goedkeuring aan de Jaarrekening en het Jaarverslag HAN 2011, onder de complimenten aan het voor het goede financiële en inhoudelijke resultaat. De Raad stelde vast dat veel aandacht is besteed aan de opvolging van de punten uit de managementletter 2010; de aanbevelingen zijn grotendeels opgevolgd. Er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de financiële beheersing en sturing. Het structureel sturen op de liquiditeitenontwikkeling vindt de een aandachtspunt. Met de controlerende accountant en in het bijzijn van de concerncontroller werd de controle van de jaarrekening inclusief de meerjarenprognose, het bijbehorende accountantsverslag en de adviesbrief besproken. In dit overleg zijn geen zaken aan de orde gekomen die het goedkeuren van de jaarstukken belemmerden of anderszins bijzondere vermelding behoeven. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring inzake de jaarrekening afgegeven. 202 De gaf goedkeuring aan het tot het realloceren van middelen om daarmee tot vervroegde aflossing over te kunnen gaan van de lening bij de BNG bank.

23 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In december gaf de goedkeuring aan de Begroting HAN De Raad merkte op een goede vertaling van het beleid uit het instellingsplan terug te zien in de begroting. De prestatieafspraken zijn ambitieus, maar goed onderbouwd. Van belang is de verschillende soorten risico s en de verschillende mate van impact goed in beeld te hebben. De vindt dat de risicoparagraaf in die zin aanscherping behoeft. Afgesproken werd de verdieping van het risicomanagement en de vertaling in maatregelen als aandachtspunt op de agenda van de Raad te plaatsen voor het komende jaar. De vindt de ontwikkeling van de marktactiviteiten een punt van zorg. De heeft goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de verbouwing van het Instituut Applied Sciences in Nijmegen en de erbij behorende budgetraming. De Raad nam, onder vaststelling dat voor zowel Arnhem als Nijmegen de huisvesting goed op orde en in balans is, kennis van de uitgangspunten voor de huisvesting op middellange termijn. 203

24 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De nam kennis van het rapport Goed bestuur in het hbo van de Evaluatiecommissie. De HAN is een van de 13 hogescholen (van de 38) die de publicatieverplichtingen volledig nakomen. Vooruitlopend op het advies van de HBO-raad op basis van de evaluatie en aanbevelingen van de commissie, heeft de Raad afspraken gemaakt voor wat betreft optimalisering van naleving van de branchecode binnen de HAN. De gaf goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het tot benoeming van de nieuwe directeur voor de Faculteit Economie en Management per 1 september

25 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten en ontwikkelingen Het informeerde de over ontwikkelingen in het hoger onderwijs, onder andere over het landelijke topsectorenbeleid, de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het regeerakkoord en de aangekondigde bezuinigingen. De Raad heeft verschillende strategiediscussies gevoerd in het licht van het instellingsplan, en hierover ook van gedachten gewisseld met verschillende faculteits- en instituutsdirecteuren en andere sleutelfiguren van de HAN. De Raad gaf goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst van de HAN met Fontys Hogescholen aangaande het Automotive Centre of Expertise. De nam met complimenten kennis van het management development-programma en het HAN-leiderschapsprofiel en stelde vast dat de HAN hier een enorme stap voorwaarts maakt in de opvolgingsplanning. 205 De Raad gaf goedkeuring aan de aanschaf van het nieuwe HRM- en salarissysteem.

26 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De voorzitter van de markeerde in de junivergadering het afscheid van bestuursvoorzitter Ron Bormans. Hij sprak zijn waardering uit voor de altijd open verstandhouding en transparante communicatie die Bormans voorgestaan heeft. Tot slot dankte de zijn voorzitter Harry Noy in de decembervergadering voor de enorm goede en scherpe wijze waarop hij de vergaderingen heeft voorgezeten, voldoende ruimte biedend aan elke deelnemer. In januari heeft de op gepaste wijze afscheid van hem genomen. 206

27 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Overleg met de Medezeggenschapsraad In het voor- en najaar vond er overleg plaats van de met de Medezeggenschapsraad. Centraal stonden het nieuwe HAN Instellingsplan , met daaraan gekoppeld de prestatieafspraken met het ministerie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de ontwikkelingen in het hbo en de HAN in het bijzonder in het licht van de kabinetsbezuinigingen. Specifieke onderwerpen van overleg waren: het inspectierapport Alternatieve afstudeertrajecten voor wat betreft de opleiding Werktuigbouwkunde, het toetsbeleid van de HAN, de werving van de nieuwe bestuursvoorzitter, de rol van de in het licht van externe ontwikkelingen. Het overleg had evenals voorgaande jaren een constructief en open karakter, met een positief kritische opstelling van de Medezeggenschapsraad. 207

28 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De dankt het voor de open en plezierige samenwerking. De Raad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet waarmee de medewerkers van de HAN hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten. Namens de, Mr. R.L.M. Hillebrand, voorzitter 208

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht

Toetsingskader Raad van Toezicht Toetsingskader Raad van Toezicht Taak en werkwijze De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de directeuren van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 21 mei 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool

Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool De statuten van stichting Stenden Hogeschool voorzien in de raad van toezicht-structuur. Het college van bestuur bestuurt de

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Emmeloord April 2009 INHOUDSOPGAVE 2 Begrippen 3 Artikel 1. Status en werkingsduur 3 Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 3 Artikel 3. Doel

Nadere informatie

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 1. Inleiding Woonvereniging Patrimonium in Barendrecht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE Inleiding De HBO-raad heeft in februari 2006 door middel van een bindingsbesluit de Branchecode Governance vastgesteld. Dat houdt in dat alle hogescholen ermee instemmen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Document waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de RvT zijn uitgewerkt en vastgelegd

Document waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de RvT zijn uitgewerkt en vastgelegd Reglement Raad van Toezicht CVO t Gooi Vastgesteld 13 februari 2014 Artikel 1 Begrippen In dit RvT-reglement wordt verstaan onder: stichting: Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi; statuten:

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

RaadvoorRechtsbijstand ReglementRaadvanAdvies

RaadvoorRechtsbijstand ReglementRaadvanAdvies RaadvoorRechtsbijstand ReglementRaadvanAdvies De raad van advies van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat bij de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ROC AVENTUS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ROC AVENTUS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ROC AVENTUS CB13.097 PvB versie 4.0 notities.14 Aventus\CB13.097 reglement raad van toezicht definitief vastgesteld RvT 1.12.2014 Historie document: Reglement raad van toezicht

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 oktober 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2013 REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Corporate governance code Wageningen UR. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

Corporate governance code Wageningen UR. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Corporate governance code Wageningen UR Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen raad van toezicht 17 maart 2014 PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN 0 Algemeen Deze corporate

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Remuneratierapport Menzis 2014

Remuneratierapport Menzis 2014 Remuneratierapport Menzis 2014 1. Inleiding Dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2014 in

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie