1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur"

Transcriptie

1 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Verslag Raad van Toezicht

2 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten John Chantrel (ict-innovator bij het Beekdal Lyceum in Arnhem) en Frank Thuss (adviseur e-learning en mobile learning bij HAN Service Centrum onderwijs) werken samen in de begeleiding van de ipad-klas van het Beekdal Lyceum. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met verschillende soorten leermiddelen, bijvoorbeeld boeken, websites of wiki s. Het Beekdal Lyceum wil de mix van leer middelen beter laten aansluiten op de leefwereld van de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl, eigen tempo, eigen niveau, eigen interesses. Om het digitale gedeelte van de mix naar de leerlingen te brengen, om digitale leer middelen te genereren en werkvormen mogelijk te maken die daar bij passen, is het Beekdal Lyceum in 2012 gestart met een pilotklas waarin alle leerlingen werken met een ipad. Frank Thuss begeleidt vanuit het lectoraat Leren met ICT de docenten in het gebruik van ipad in het onderwijs. De focus van dit lectoraat ligt op de beroepsvoorbereiding van aankomende leraren en op de ondersteuning van zittende leraren om ict op een zinvolle manier in te zetten. Daarbij kijken de onderzoekers naar vraagstukken als Welke meerwaarde kan ict hebben bij het leren van leerlingen? - Welke competenties heeft een leraar nodig om deze meerwaarde te realiseren? - Hoe kunnen die competenties (verder) worden ontwikkeld?. Meer weten?

3 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten John Chantrel (ict-innovator bij het Beekdal Lyceum in Arnhem) en Frank Thuss (adviseur e-learning en mobile learning bij HAN Service Centrum onderwijs) werken samen in de begeleiding van de ipad-klas van het Beekdal Lyceum. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met verschillende soorten leermiddelen, bijvoorbeeld boeken, websites of wiki s. Het Beekdal Lyceum wil de mix van leer middelen beter laten aansluiten op de leefwereld van de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen leerstijl, eigen tempo, eigen niveau, eigen interesses. Om het digitale gedeelte van de mix naar de leerlingen te brengen, om digitale leer middelen te genereren en werkvormen mogelijk te maken die daar bij passen, is het Beekdal Lyceum in 2012 gestart met een pilotklas waarin alle leerlingen werken met een ipad. Frank Thuss begeleidt vanuit het lectoraat Leren met ICT de docenten in het gebruik van ipad in het onderwijs. De focus van dit lectoraat ligt op de beroepsvoorbereiding van aankomende leraren en op de ondersteuning van zittende leraren om ict op een zinvolle manier in te zetten. Daarbij kijken de onderzoekers naar vraagstukken als Welke meerwaarde kan ict hebben bij het leren van leerlingen? - Welke competenties heeft een leraar nodig om deze meerwaarde te realiseren? - Hoe kunnen die competenties (verder) worden ontwikkeld?. Meer weten?

4 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De van de HAN ziet er op toe dat het College van Bestuur de HAN op adequate wijze bestuurt. De taken van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het hierop gebaseerde Reglement. Hierin staat ook omschreven welke besluiten het alleen mag nemen met goedkeuring van de Raad. 184

5 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster, dat gepubliceerd staat op de website van de HAN. Ze zijn onmiddellijk herkiesbaar na de eerste termijn van vier jaar. In principe kunnen de leden van de niet langer dan acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de Raad. In lijn met de Hogescholen heeft de, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, een algemeen profiel vastgesteld dat is gepubliceerd op de website van de HAN. De is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een overzicht van de leden van de, inclusief hoofd- en nevenfuncties, is te vinden in de bijlage. 185

6 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten in 2012 De Raad bestond uit zeven leden: ir. H.L.J. Noy (voorzitter), mevrouw dr. ir. C.C. Krijger (vicevoorzitter), mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink, drs. R. Frohn, prof. dr. C.W.P.M. Blom, dr. A.G.J.M. Hanselaar en mr. R.L.M. Hillebrand. De heer Hillebrand is per 1 april 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht, mede met het oog op de vervulling van het voorzitterschap van de. Per 1 januari 2013 heeft hij het voorzitterschap van de heer Noy overgenomen. De heer Hillebrand is in het dagelijks leven lid Raad van Bestuur/Chief Operating Officer/vicevoorzitter van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. De heeft in zijn decembervergadering mevrouw Maassen van den Brink en mevrouw Krijger benoemd voor de tweede zittingstermijn van vier jaar, ingaande 1 januari Na negen en een half jaar, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, deel uitgemaakt te hebben van de, heeft de HAN op 1 januari 2013 afscheid genomen van de heer Noy. en College van Bestuur zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betekenisvolle bijdrage aan de verdere professionalisering van het toezichthouderschap en vanuit de toezicht- 186

7 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten houdende rol aan de ontwikkeling van de HAN. Raad en College danken hem daarenboven voor het feit dat hij langer dan de gebruikelijke twee zittingstermijnen heeft willen aanblijven tot een opvolger werd gevonden. Onder andere vanwege de wetswijziging Bestuur en toezicht, die een beperking legt op het aantal uit te oefenen toezichthouderfuncties, bleek het niet mogelijk om uit de bestaande een nieuwe voorzitter aan te wijzen en binnen de termijn een nieuwe voorzitter van buiten te werven. 187

8 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Vergoeding De vergoeding van de bedroeg in 2012 (in euro s): Naam Lid Commissie Honorering volgens Hay code Inclusief werkgeverslasten C.W.P.M. Blom R.J. Frohn A.G.J.M. Hanselaar C.C. Krijger Remuneratiecommissie H. Maassen van den Brink R.L.M. Hillebrand H.L.J. Noy, voorzitter Remuneratiecommissie Honorering op basis van overeenkomst van opdracht en verklaring arbeidsrelatie 2 Eerste kwartaal 2012 (2/3 deel) per abuis uitbetaald in Naar rato van toetreding tot de per 1 april De vergoeding van de sluit aan bij de Uitwerking bezoldiging toezichthouders hogescholen (Hay code) zoals vastgelegd in de Branche code Governance Hogescholen en past binnen de Wet Normering Topinkomens.

9 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Met ingang van 1 januari 2013 wordt de honorering in lijn gebracht met extra werkzaamheden in verband met commissies, inflatie en een onkostenvergoeding. De honorering voor een lid van de komt daarmee op 8.375,-, voor een lid dat tevens lid van een commissie is op 9.375,- en voor de voorzitter en tevens lid op ,-. Deze bedragen zijn exclusief 21% btw (die vanaf 1 januari 2013 in rekening moet worden gebracht) en vallen daarmee binnen de Wet Normering Topinkomens. (De WNT-norm voor 2012 is 5% respectievelijk 7,5% van de verlaagde WNT-norm voor onderwijsbestuurders, zijnde: ,-.) 189

10 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De De van de HAN werkt met twee kerncommissies. Beide zijn adviescommissies van de. De komt tot een eigen oordeel, gehoord hebbende de adviezen dan wel bevindingen van de commissies. De taakstelling van beide commissies ligt vast in een op de commissie toegesneden reglement. Beide reglementen staan gepubliceerd op de website van de HAN. De bestond in 2012 uit: ir. H.L.J. Noy en dr.ir. C.C. Krijger. Deze commissie richt zich op de volgende onderwerpen: De benoeming van leden van de en het College van Bestuur Het functioneren van de en het De arbeidsvoorwaarden en de beloning van het en de honorering van de Het strategische HR-beleid van de HAN, in het bijzonder voor wat betreft management development en opvolgingsplanning. 190

11 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In 2012 is de commissie tweemaal bijeen geweest, in bijzijn van de (waarnemend) voorzitter van het en de bestuurssecretaris. Aan de orde waren onder andere: remuneratierapport , waarin de uitgangspunten voor het remuneratiebeleid van het en de, de verantwoording over de bezoldiging en uitvoering van de overige arbeidsvoorwaarden over 2011, het bezoldigingsbeleid 2012 en het declaratiebeleid en -overzicht van het beloningsbeleid 2013 inzake de nieuwe voorzitter en het zittende lid van het in relatie tot de Wet Normering Topinkomens, het regeerakkoord en de in ontwikkeling zijnde Hay code contractverlenging van zowel de oud-voorzitter als het lid van het College van Bestuur samenstelling in verband met het vertrek van de voorzitter: de werving en selectie van de nieuwe voorzitter en de invulling van de overgangsperiode tot aan het aantreden van de nieuwe bestuursvoorzitter, waaronder de benoeming, en de erbij horende waarnemingstoeslag, van het lid van het tot waarnemend voorzitter herijking van de bezoldiging van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht per

12 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten werving en selectie van een nieuw lid en tevens beoogd voorzitter van de start van de werving van een nieuw lid van de in verband met het aangekondigde vertrek van de heer Frohn per 26 maart 2013 evaluatie van het Eigen functioneren over 2012 aan de hand van door de leden ingevulde vragenlijsten scholingsplannen en het HAN-leiderschapskompas als basis voor een jaarlijkse vlootschouw en opvolgingsplanning. De auditcommissie bestond uit prof. dr. H. Maassen van den Brink en drs. R. Frohn. De auditcommissie heeft een voorbereidende taak met betrekking tot: periodieke financiële rapportages de jaarrekening en de begroting de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen financiële informatieverschaffing naleving van de aanbevelingen van de externe accountant belangrijke investeringen. 192

13 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In 2012 is de auditcommissie driemaal bijeen geweest, in het bijzijn van het bestuurslid met financiën in haar portefeuille en de concerncontroller. Aan de orde waren onder andere: De jaarrekening HAN 2011, het accountantsverslag en de adviesbrief 2011 van de accountant, in het bijzijn van de instellingsaccountant. De auditcommissie heeft zoals te doen gebruikelijk ook buiten aanwezigheid van en concerncontroller gesproken met de instellingsaccountant. In dit gesprek zijn geen bijzonderheden aan de orde gekomen. De begroting HAN 2013, en de externe ontwikkelingen in relatie tot de prognose 2012 en de meerjarenraming vanaf Het investeringsfonds voor de ontwikkeling van de speerpunten van de HAN. De opheffing van het Waarborgfonds HBO en de gevolgen voor de financiële positie van de HAN. In verband hiermee vervroegde aflossing van de BNG-lening. En de besteding van de eenmalige bate van de vrijval aan de speerpunten van de HAN. De voortgang van grote projecten. De bespreking concentreerde zich op de lopende bouwprojecten en de grote ICT-projecten, zoals de laatste fase van de invoering van het nieuwe financiële systeem DAX, de voorbereiding op het nieuwe e-hrm-pakket en het nieuwe studenteninformatiesysteem (HAN-SIS). 193

14 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Het als gevolg van de btw-aanpassing verhoogde en daarmee net boven de mandaatgrens van 2,5 miljoen uitstijgende investeringsbudget Infrastructuur Nijmegen fase 8. Versterking van de treasury-functie, mede als reactie op de toenemende liquide middelenpositie van de HAN, door externe financiering van nieuwbouwprojecten en een verschil in timing tussen de beschikbare middelen en de benutting ervan. Aanpak van de herinrichting van de financiële functie. Aangepaste planning- en controlcyclus en aangepaste opzet van het risicomanagement. 194

15 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Bijeenkomsten in 2012 De is in 2011 vijf maal bijeen geweest, in het bijzijn van het. Daarnaast hadden de voorzitters van het College en de Raad regelmatig bilateraal (voor)overleg. De vergaderingen vonden plaats op basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met specifieke (vaste) agendapunten, themabesprekingen en presentaties. Puntsgewijs kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde. -aangelegenheden Na de bekendmaking door het zittend bestuurslid Kristel Baele dat zij niet beschikbaar is voor de voorzittersfunctie, heeft de in het voorjaar de externe search geopend in verband met het aangekondigde vertrek van zittend bestuursvoorzitter Ron Bormans. De benoemde, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, per 1 december 2012 dr. C.P. (Kees) Boele tot voorzitter van het. Voor de overgangsperiode, vanaf vertrek Bormans per 1 september 2012 tot aan de komst van Boele, benoemde de Raad, eveneens met positief advies van de 195

16 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten met OCW Medezeggenschapsraad, dr. B.E. (Lieteke) van Vucht Tijssen als ad-interimlid en het zittende bestuurslid drs. K.F.B. (Kristel) Baele tot waarnemend voorzitter. In lijn hiermee heeft de wijzigingen in de mandaatregeling goedgekeurd. Aan het einde van de overgangsperiode stelde de Raad de waarnemingstoelage voor de waarnemend voorzitter van het vast onder de complimenten voor haar uitstekende waarnemerschap. In verband met de voorzitterswissel werd de eerder afgesproken uitbreiding van een twee- naar een driehoofdig en de start van de werving van het nieuwe bestuurslid aangehouden, om het bestuur in zijn nieuwe samenstelling de gelegenheid te geven zich een beeld te vormen bij de opdracht waar de HAN voor staat en wat daarvoor in zijn ogen nodig is. Voorjaar 2013 zal de in overleg met het besluiten hoe verder te gaan. De gaf goedkeuring aan de door de Remuneratiecommissie voorgestelde uitgangspunten voor de contractverlengingen van voorzitter (per ) en lid (per ) van het. De Raad van Toezicht stelde het remuneratierapport vast. Onder waardering voor de prestaties over 2011 kende de Raad oud-voorzitter en lid van het 196

17 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten met OCW elk een gratificatie toe van 60% van de maximaal haalbare gratificatie van één maandsalaris. Een en ander op basis van de vooraf overeengekomen performance-criteria. Deze gratificatie past binnen de Wet Normering Topinkomens, waardoor aftoppen van de gratificatie niet nodig was. De Raad stelde de performance-criteria 2012 vast. De nam kennis van de conceptversie van de nieuwe bezoldigingscode voor hogeschoolbestuurders van de HayGroup en wat hierover gewisseld is in het Platform voorzitters raden van toezicht. De Raad stelde het door de Remuneratiecommissie voorgestelde beloningsbeleid 2013 voor de nieuwe voorzitter van het en het zittend lid van het vast; het beloningsbeleid ligt in lijn met de Wet Normering Topinkomens, het regeerakkoord en de in ontwikkeling zijnde Hay code. Belangrijk uitgangspunt voor het HAN-beleid vanaf 2013 is dat de variabele beloning wordt afgeschaft. Leden van het kunnen met ingang van 2013 een gratificatie toegekend krijgen van maximaal een half maandsalaris voor een bijzondere prestatie. 197 Tot slot beoordeelde de het declaratieoverzicht over 2011 van het als conform het geformuleerde beleid.

18 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten -aangelegenheden De benoemde, met positief advies van de Medezeggenschapsraad, per 1 april 2012 mr. R.L.M. (Rob) Hillebrand tot lid van de Raad van Toezicht en beoogd voorzitter van de per 1 januari Onder dankzegging nam de Raad het aanbod van zittend voorzitter Noy aan om tot eind december aan te blijven als voorzitter, om zo een goede overdracht van het voorzitterschap mogelijk te maken. De feitelijke overdracht vond 1 januari 2013 plaats. De benoemde zittend raadslid mevrouw Krijger per 1 juni 2012 tot vicevoorzitter van de. Ter opvolging van de heer Frohn, die de per 26 maart 2013 gaat verlaten, stelde de het toegespitste profiel en de procedure voor de werving vast. Eind 2011 werd bekend dat raadslid mevrouw Maassen van den Brink een van de leden van de Review Commissie Prestatieafspraken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is geworden. Ter voorkoming van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling stelde de vast, dat zij op eigen titel lid is van de Review Commissie en dat in de instellingsbeschikking is vastgelegd is dat zij zich terugtrekt op het moment dat er 198

19 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten voorstellen aan de orde zijn van de HAN. Over haar rol en handelwijze bij de behandeling van het instellingsplan en de prestatieafspraken van de HAN in de werden nadere afspraken gemaakt. Voorafgaand aan de decembervergadering vond buiten aanwezigheid van het de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht en dat van het plaats. Evaluatie vond plaats op basis van een vooraf door de leden ingevulde vragenlijst. In lijn met de evaluatie heeft de besloten om de evaluatie van het eigen functioneren met ingang van 2014 om de twee à drie jaar onder leiding van een externe partij te doen. met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Over de voortgang in de realisatie van de doelstellingen uit het instellingsplan van de HAN informeerde het de door middel van de viermaandelijkse managementrapportages. Daarnaast heeft de met verschillende faculteits- en instituutsdirecteuren gesproken over hoe in de praktijk het instellingsplan in beleid wordt vertaald en tot welke resultaten dat leidt. 199

20 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De gaf in april 2012, na instemming verkregen te hebben van de Medezeggenschapsraad, goedkeuring aan het HAN Instellingsplan en de daaraan gekoppelde prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nam later met genoegen kennis van het oordeel excellent van de Review Commissie over het instellingsplan en de prestatieafspraken van de HAN, en de daaropvolgende beschikking van de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder het elke vergadering terugkerende vaste agendapunt hield het de op de hoogte over allerlei zaken die de kwaliteit van de HAN aangaan. Zo nam de kennis van het eindrapport Alternatieve afstudeertrajecten van de Inspectie en de uitkomst voor wat betreft de opleiding Werktuigbouwkunde. Geconcludeerd kon worden dat alle afstudeertrajecten (van de afgelopen drie jaar) bij deze opleiding ook achteraf door de Inspectie als van voldoende niveau zijn beoordeeld en alle diploma s daarmee terecht zijn uitgereikt. Ook nam de Raad kennis van het definitieve, positieve accreditatiebesluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor deze opleiding. 200

21 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De werd geïnformeerd over de voorbereidingen op de Instellingstoets, die in het voorjaar van 2013 wordt gehouden. Zo nam de Raad kennis van het eindrapport van de proefaudit en van de Kritische Reflectie als basis voor de echte Instellingstoets. Afgesproken werd om twee leden van de te laten participeren in de Instellingstoets. Ook werden de interne audits van de bachelor- en masteropleidingen en de aandachtspunten voor wat betreft visitatie en accreditatie voor 2013 en 2014 besproken. De nam met waardering en steun voor de aanpak kennis van de ontwikkeling door het van een meerjarig procesontwerp kwaliteitscultuur. De Raad stelde vast dat het procesontwerp de focus legt op de gewenste cultuurverandering die, naast de inzet op compliance, moet leiden tot gedeelde waarden en normen, professionele ankerpunten en gezamenlijke beleving van kwaliteit, aansluitend bij de intrinsieke motivatie van de medewerkers. 201 Tot slot werden de analyses van het studenttevredenheids- en het Medewerker Onderzoek besproken.

22 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten HAN 2011 De gaf goedkeuring aan de Jaarrekening en het Jaarverslag HAN 2011, onder de complimenten aan het voor het goede financiële en inhoudelijke resultaat. De Raad stelde vast dat veel aandacht is besteed aan de opvolging van de punten uit de managementletter 2010; de aanbevelingen zijn grotendeels opgevolgd. Er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de financiële beheersing en sturing. Het structureel sturen op de liquiditeitenontwikkeling vindt de een aandachtspunt. Met de controlerende accountant en in het bijzijn van de concerncontroller werd de controle van de jaarrekening inclusief de meerjarenprognose, het bijbehorende accountantsverslag en de adviesbrief besproken. In dit overleg zijn geen zaken aan de orde gekomen die het goedkeuren van de jaarstukken belemmerden of anderszins bijzondere vermelding behoeven. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring inzake de jaarrekening afgegeven. 202 De gaf goedkeuring aan het tot het realloceren van middelen om daarmee tot vervroegde aflossing over te kunnen gaan van de lening bij de BNG bank.

23 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten In december gaf de goedkeuring aan de Begroting HAN De Raad merkte op een goede vertaling van het beleid uit het instellingsplan terug te zien in de begroting. De prestatieafspraken zijn ambitieus, maar goed onderbouwd. Van belang is de verschillende soorten risico s en de verschillende mate van impact goed in beeld te hebben. De vindt dat de risicoparagraaf in die zin aanscherping behoeft. Afgesproken werd de verdieping van het risicomanagement en de vertaling in maatregelen als aandachtspunt op de agenda van de Raad te plaatsen voor het komende jaar. De vindt de ontwikkeling van de marktactiviteiten een punt van zorg. De heeft goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de verbouwing van het Instituut Applied Sciences in Nijmegen en de erbij behorende budgetraming. De Raad nam, onder vaststelling dat voor zowel Arnhem als Nijmegen de huisvesting goed op orde en in balans is, kennis van de uitgangspunten voor de huisvesting op middellange termijn. 203

24 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De nam kennis van het rapport Goed bestuur in het hbo van de Evaluatiecommissie. De HAN is een van de 13 hogescholen (van de 38) die de publicatieverplichtingen volledig nakomen. Vooruitlopend op het advies van de HBO-raad op basis van de evaluatie en aanbevelingen van de commissie, heeft de Raad afspraken gemaakt voor wat betreft optimalisering van naleving van de branchecode binnen de HAN. De gaf goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het tot benoeming van de nieuwe directeur voor de Faculteit Economie en Management per 1 september

25 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten en ontwikkelingen Het informeerde de over ontwikkelingen in het hoger onderwijs, onder andere over het landelijke topsectorenbeleid, de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het regeerakkoord en de aangekondigde bezuinigingen. De Raad heeft verschillende strategiediscussies gevoerd in het licht van het instellingsplan, en hierover ook van gedachten gewisseld met verschillende faculteits- en instituutsdirecteuren en andere sleutelfiguren van de HAN. De Raad gaf goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst van de HAN met Fontys Hogescholen aangaande het Automotive Centre of Expertise. De nam met complimenten kennis van het management development-programma en het HAN-leiderschapsprofiel en stelde vast dat de HAN hier een enorme stap voorwaarts maakt in de opvolgingsplanning. 205 De Raad gaf goedkeuring aan de aanschaf van het nieuwe HRM- en salarissysteem.

26 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De voorzitter van de markeerde in de junivergadering het afscheid van bestuursvoorzitter Ron Bormans. Hij sprak zijn waardering uit voor de altijd open verstandhouding en transparante communicatie die Bormans voorgestaan heeft. Tot slot dankte de zijn voorzitter Harry Noy in de decembervergadering voor de enorm goede en scherpe wijze waarop hij de vergaderingen heeft voorgezeten, voldoende ruimte biedend aan elke deelnemer. In januari heeft de op gepaste wijze afscheid van hem genomen. 206

27 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten Overleg met de Medezeggenschapsraad In het voor- en najaar vond er overleg plaats van de met de Medezeggenschapsraad. Centraal stonden het nieuwe HAN Instellingsplan , met daaraan gekoppeld de prestatieafspraken met het ministerie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de ontwikkelingen in het hbo en de HAN in het bijzonder in het licht van de kabinetsbezuinigingen. Specifieke onderwerpen van overleg waren: het inspectierapport Alternatieve afstudeertrajecten voor wat betreft de opleiding Werktuigbouwkunde, het toetsbeleid van de HAN, de werving van de nieuwe bestuursvoorzitter, de rol van de in het licht van externe ontwikkelingen. Het overleg had evenals voorgaande jaren een constructief en open karakter, met een positief kritische opstelling van de Medezeggenschapsraad. 207

28 1 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 10 Financiën B Bijlagen Vergoeding Bijeenkomsten De dankt het voor de open en plezierige samenwerking. De Raad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet waarmee de medewerkers van de HAN hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten. Namens de, Mr. R.L.M. Hillebrand, voorzitter 208

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25

Inhouds opgave JAARVERSLAG. 4.1. Profilering van de HZ... 25 4.1.1. Profiel van de HZ... 25 2013 jaar stukken jaar 20 stukken Inhouds opgave JAARVERSLAG 1. Raad van Toezicht... 8 1.1. Taak... 8 1.2. Schema van aftreden... 8 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht... 8 1.4. Commissies... 8 1.5.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Verslag Raad van Toezicht 9 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 16 1.1 Kernwaarden en activiteiten 17 1.2 Strategisch Plan 18 1.3 Prestatieafspraken 22 1.4 De organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei 2015

Jaarverslag 2014. mei 2015 Jaarverslag 2014 mei 2015 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Raad van Toezicht 7 1.1 Verslag van de Raad van Toezicht 7 1.2 Samenstelling 7 1.3 Bijeenkomsten 7 1.4 Onderwerpen 8 1.5 Kerncommissies 9 1.6

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25 JAARSTUKKEN 20 JAAR 20 STUKKEN INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8 1. RAAD VAN TOEZICHT...11 1.1. Taak...12 1.2. Schema van aftreden...12 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht...12

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA

Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA Jaarverslag 2013 Coöperatie VGZ UA voor goede zorg zorg je samen Inhoudsopgave Inhoud Verslag Raad van Commissarissen 2013 3 Bestuursverslag 2013 15 1 Verslag Raad van Bestuur 16 1.1 Inleiding 16 1.2

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen 11 februari 2008 1 REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING SSHN Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3.

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3. JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10 1. Studenten 14 2. Onderwijs 37 3. Onderzoek 48 4. Valorisatie en partnerschappen

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat JAARVERSLAG 2014 014 Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze 7 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 7 1.3 Bijeenkomsten 8 1.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Liquiditeitsprognose 2014 2018

Jaarverslag 2013. Liquiditeitsprognose 2014 2018 Jaarverslag 2013 Liquiditeitsprognose 2014 2018 Jaarverslag 2013 Liquiditeitsprognose 2014 2018 Inhoud Missie, strategie en doelstellingen 8 1. Verslag van de RvC 10 2. Bestuursverslag 18 Terugblik Gevoerd

Nadere informatie

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN op eigen kracht 79 De raad van commissarissen (RvC) heeft als primaire taak toezicht uitoefenen op het functioneren van het bestuur. De Raad is van mening dat woningstichting

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding Versterking door verbinding Stenden Hogeschool Versterking door verbinding Colofon, 2014 Samenstelling en eindredactie: Finance & control & procurement Ontwerp: Visser en de Graef b.v., Leeuwarden Foto

Nadere informatie