Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

2

3 VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN Doelstelling Raad van Toezicht Bestuur / directie Bedrijfsvoering Personele ontwikkelingen Welzijn MensenWerk DEEL 2 INHOUDELIJK VERSLAG ACTIVITEITEN MEPPEL Prestatieveld 1. Leefbaarheid en sociale samenhang Koedijkslanden/Bergierslanden Watertorenbuurt Oosterboer en Ezingerbuurt Nijeveen Haveltermade Centrum Prestatieveld 2: Jeugd en opvoeding Verminderen alcohol- en cannabisgebruik Kind / gezin / omgeving centraal Overgewicht en gezondere leefstijl Prestatieveld 3: informatie en advies Prestatieveld 4: Ondersteunen vrijwilligerswerk en mantelzorg Mantelzorgondersteuning MaS Vrijwillige inzet Prestatieveld 5: Bevorderen maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren Kwetsbare burgers Mensen met een beperking Vrouwencentrum Maatschappelijk werk Overige taken niet in BCF Project sluitende aanpak Schoolmaatschappelijk werk Centrum Jeugd en Gezin CJG Formulierenbrigade Maatschappelijke Stages (MaS) Seksuele bewustwording en weerbaarheid Training groepsvorming en dynamiek in de klas DEEL 3 INHOUDELIJK VERSLAG ACTIVITEITEN WESTERVELD Jongeren Jongeren en weerbaarheid Jongeren, overgewicht en bewegen Jongeren, alcohol en roken Jongeren en overlast Kwetsbare Burgers Kwetsbare burgers, sociaal isolement en vereenzaming Kwetsbare burgers en langer zelfstandig functioneren Vrijwillige inzet bevorderen Maatschappelijke stages Ondersteuning Mantelzorg Sociale samenhang Sociale samenhang en dorpsplannen Maatschappelijk werk Westerveld Algemeen maatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk Project versterken zelfredzaamheid sociale omgeving Ondersteuning Wmo Adviesraad Westerveld (WaW)... 64

4 DEEL 4 FINANCIEEL VERSLAG Algemeen Resultaatvergelijking Financiële positie Kasstroomoverzicht over DEEL 5 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen Toelichting balans per 31 december Toelichting staat van baten en lasten Financiële verantwoording schoolmaatschappelijk werk DEEL 6 CONTROLE VERKLARING BIJLAGE 1: EVALUATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK GEMEENTE MEPPEL BIJLAGE 2: OVERZICHT INDICATOREN EN PRESTATIE-EENHEDEN 2013 AMW GEMEENTE WESTERVELD BIJLAGE 3: OVERZICHT AANMELDINGEN EN PROBLEMATIEK SMW GEMEENTE WESTERVELD

5 Voorwoord U treft hierin een inhoudelijk en een financieel verslag per gemeente aan. De vorm van het inhoudelijke verslag verschilt per gemeente omdat zij aangeven wat en hoe zij de verantwoording willen hebben. In 2013 hebben we de kanteling bij WMW verder geconcretiseerd. De nieuwe missie, visie en strategie is vastgesteld en Welzijn Nieuwe Stijl heeft in de gebiedsteams vorm gekregen. Hierdoor zijn we voorbereid op de uitvoering van de decentralisaties. Hoewel we het jaar 2013 negatief afsluiten, wijkt het resultaat marginaal af van de begroting Binnen de bedrijfsvoering hebben we eveneens ontwikkelingen gerealiseerd om alle processen goed te kunnen ondersteunen en te beheersen. Alle inkomsten en kosten zijn in beeld, waardoor kostenbeheersing plaatsvindt. Dit blijkt ook uit de goedgekeurde accountantsverklaring, waar we trots op zijn. Vanaf 2014 gaan we werken met een meerjarenbegroting om zo nog meer grip te hebben op financiële mogelijkheden en risico s. We hebben ook in dit verslagjaar met vele partijen, organisaties, instanties en individuen samengewerkt. Deze samenwerking verloopt plezierig en constructief en we rekenen in 2014 weer op een goede samenwerking, wat het welzijn van de inwoners ten goede komt. Mevrouw C.L.M. Volleberg Directeur/bestuurder Jaarverslag 2013 WMW 3

6 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN 1. Doelstelling WMW is een instelling voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, zij is aanwezig in wijken, buurten, dorpen en kernen als een laagdrempelige voorziening, die de sociale samenhang in deze gemeenschappen bevordert vanuit een brede oriëntatie en vanuit haar kennis van de lokale samenleving. WMW werkt samen met burgers en organisaties aan verbetering en zo nodig aan verandering in de sociale samenhang en aan de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers in de lokale samenleving. In 2013 heeft Welzijn MensenWerk een nieuwe missie en visie vastgesteld. Missie Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van de organisatie. De nieuwe missie van Welzijn MensenWerk luidt: Verbetert welzijn Visie Een visie is inspirerend, geeft een visionair en ambitieus beeld van wat de organisatie wil zijn. De nieuwe visie van Welzijn MensenWerk is: Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Jaarverslag 2013 WMW 4

7 2. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene zaken van stichting Welzijn MensenWerk en met het toezicht op het door de directie gevoerde beheer en beleid en is verder belast met de taken en bevoegdheden die haar bij de statuten zijn opgedragen en toegekend. In januari 2013 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden. De heer L.C. Scholtus, voorzitter Mevrouw drs. A. J. Root, lid De heer H. Messchendorp, lid De heer H. Elzing, lid De heer A. Hoksbergen, lid De Raad van Toezicht heeft dit jaar 6 keer vergaderd. Hiervan waren er 5 regulier en 1 extra ingelaste, omdat er zoveel zaken speelden die in de reguliere vergaderingen niet voldoende besproken konden worden. De heren L.C. Scholtus en H. Messchendorp zijn afgevaardigden van de raad in de contacten met de ondernemingsraad. Zij zijn twee keer aanwezig geweest bij een vergadering van de OR met de directeur / bestuurder. De hoofdonderwerpen waren de jaarrekening en de begroting. De RvT heeft een sollicitatiecommissie benoemd voor de vacature die ontstond door het aftreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van dhr. H. Messchendorp per 31 december Na gesprekken heeft de RvT unaniem gekozen voor dhr. K. de Vries als opvolger. Verdere resultaten van de Raad van Toezicht in 2013: - De RvT heeft een zelfevaluatie gehouden onder begeleiding van een externe adviseur. Behalve om te evalueren is in deze bijeenkomst ook gekeken naar hoe de RvT in de toekomst wil functioneren. - Met betrekking tot de jaarrekening 2012 heeft de RvT ingestemd dat de kosten van de asbestcalamiteit uit het onderhoudsfonds betaald wordt en dat er voor 2012 geen dotatie in het onderhoudsfonds plaatsvindt. - De RvT heeft ingestemd met de samenwerking tussen WMW en Stichting Ouderenbeleid Westerveld (SOW) en tussen WMW en De Ambelt. - Het jaarverslag van de RvT over 2012 is vastgesteld. - De jaarrekening 2012 is door de RvT goedgekeurd en door de directeur / bestuurder vastgesteld. Daarbij is aan de directeur decharge verleend over het boekjaar De RvT heeft een registeraccount benoemd voor het nieuwe boekjaar. - De begroting voor 2014 is goedgekeurd en vastgesteld door de directeur / bestuurder. - De RvT heeft de nieuwe visie met betrekking tot het accommodatiebeleid goedgekeurd. - De speerpunten voor het strategisch beleidsplan zijn goedgekeurd door de RvT. Jaarverslag 2013 WMW 5

8 3. Bestuur / directie Het bestuur van de stichting Welzijn MensenWerk (WMW) werd in 2013 gevormd door de directeur/bestuurder mevrouw C.L.M. Volleberg. Begin 2013 heeft het MT de nieuwe missie en visie vastgesteld. Als vervolg op het strategisch plan voor de periode 2014 t/m 2017, werden verder de koers en de belangrijkste speerpunten vastgesteld waarop de organisatie zich de komende jaren gaat richten. Het jaar 2013 heeft verder in het teken gestaan van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) en het werken in gebiedsteams. Samen met een werkgroep heeft het MT het werken volgens WNS in de gebiedsteams voorbereid. In de zomer van 2013 zijn de gebiedsteams daadwerkelijk ingegaan. Voorafgaand is er een officiële aftrap gegeven aan de sociaal- en maatschappelijk werkers waarbij er een presentatie is geweest over WNS en wat dat betekent voor de medewerkers. Ook zijn de medewerkers van bedrijfsvoering en accommodaties geïnformeerd wat het werken volgens WNS voor hen betekent en wat zij kunnen bijdragen aan de gebiedsteams. Dit laatste geldt met name voor de medewerkers van de accommodaties, omdat zij op termijn gaan participeren in de gebiedsteams. Het afgelopen jaar hebben de besturen van Stichting Ouderenbeleid Westerveld (SOW) en Welzijn MensenWerk (WMW) onderzocht of een samenwerking mogelijk is en in welke vorm. Er is gesproken over de veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving, zoals de verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een participatiewet die gericht is op meedoen in de samenleving. Er is een nieuwe WMO-Adviesraad aangesteld, waardoor de positie van SOW is veranderd. Eerder had SOW de taak om de gemeente te adviseren over beleid aangaande de ouderen. Nu is de WMO-raad het adviesorgaan vanuit de burgers voor het college. Hierdoor heeft de SOW nagedacht over haar positie, functie, organisatiestructuur en verantwoordelijkheid. Eind 2013 is er een overeenkomst getekend, WMW voert nu de taken uit die voorheen werden gedaan door SOW. De lokale SOB s blijven hun activiteiten uitvoeren; hiervoor behouden ze ook het beheer van hun activiteitenbudget. Samen wordt gezocht naar een juiste vorm en organisatiestructuur passend in de nieuwe situatie, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gerealiseerd wordt. Het MT is dit jaar tweewekelijks bijeen gekomen om allerlei nieuwe ontwikkelingen te volgen zoals de decentralisaties, maar ook de veranderende werkwijze binnen het primaire proces en bedrijfsvoering, alsmede de voortgang van de organisatie te bespreken. Naast de aansturing van reguliere taken heeft het managementteam, onder voorzitterschap van de directeur/bestuurder, onder andere de volgende werkzaamheden in dit verslagjaar uitgevoerd: De maandrapportages zijn nog verder uitgewerkt en bevatten een financieel en een inhoudelijk deel. Het financiële deel geeft inzicht in de resultaatontwikkelingen waarin inkomsten en kostenontwikkelingen worden aangegeven, maar ook de formatieontwikkeling per maand en de ziekteverzuimontwikkeling. Het inhoudelijke deel bevat de belangrijkste mededelingen en ontwikkelingen die de organisatie raken. Hierin staan, indien van toepassing, vermeld de afwijkingen ten opzichte van de begroting en de reden hiervan, alsmede interne ontwikkelingen op het gebied van beleid en uitvoering en tenslotte de belangrijkste externe ontwikkelingen, zowel de landelijke als uit de regio. De directeur bespreekt deze binnen het MT en de RvT, waardoor de aansturing steeds professioneler en transparanter wordt. Jaarverslag 2013 WMW 6

9 In 2013 heeft het MT, in vervolg op de heidagen in 2012, vijf heidagen gehad om verder te gaan met het strategisch beleidsplan en dieper in te gaan op wat voor werkgever WMW wil zijn. Het reorganisatieplan is geëvalueerd en geactualiseerd. Dit om nieuwe ontwikkelingen en extra inkomsten ten opzichte van de reorganisatie goed in beeld te hebben. De jaarrekening 2012 is opgesteld en vastgesteld, met een volledig goedkeurende accountantsverklaring. De begroting 2014 is opgesteld en vastgesteld. Er zijn drie personeelsbeleidsdagen georganiseerd. Tijdens de eerste, gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, hebben de medewerkers meegedacht over de nieuwe missie en visie van Welzijn MensenWerk. Verder konden zij met betrekking tot het strategisch beleidsplan aangeven welke punten zij belangrijk vonden, zodat deze verder uitgewerkt konden worden. In maart is de definitieve missie en visie met de medewerkers gedeeld en is er een eerste presentatie gegeven over Welzijn Nieuwe Stijl. In juni heeft de directeur een terugkoppeling aan de medewerkers gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de reorganisatie en hoe de toekomst er voor de organisatie uit ziet. In september heeft de jaarlijkse WMW dag plaats gevonden. De directeur/ bestuurder heeft met de OndernemingsRaad (OR) 8 keer een regulier overleg gehad. De belangrijkste punten die besproken zijn: de ontwikkelingen binnen de organisatie, de maandrapportages, het veiligheidsbeleid, evaluatie reorganisatieplan en achterbanonderzoek. Verder zijn er twee overleggen geweest met de OR waarbij leden van de RvT aanwezig waren. In deze overleggen zijn de jaarrekening 2012, de begroting 2014 en het beleid besproken. Verder is de directeur een dagdeel aanwezig geweest bij de cursus van de OR onder leiding van SBI (Slotemaker de Bruine Instituut). De directeur/bestuurder heeft in meerdere stuurgroepen plaatsgenomen: in Westerveld in de stuurgroep informatiepunten en in Meppel aan de stuurgroep WDW, CJG en De Plataan. Verder vindt er bestuurlijk overleg plaats en met de wethouders in de beide gemeenten. Ook vindt er regelmatig strategisch en operationeel overleg plaats met de managers. Er vindt regelmatig overleg plaats met de collega instellingen. Er wordt intensief samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties in het werkgebied. Het samenwerkingscontract met Stichting Jong Zwartewaterland is met ingang van 31 december 2013 beëindigd. Er is een nieuwe detacheringsovereenkomst afgesloten voor het jaar 2014 waarin WMW medewerkers detacheert aan Stichting Jong Zwartewaterland, zodat het jongerenwerk in Zwartewaterland geborgd is. WMW heeft een vrijwilligersbeleid geschreven en vastgesteld, omdat wij vrijwilligers zien als onderdeel van de organisatie en hen serieus nemen. In 2014 wordt dit beleid met de vrijwilligers besproken en definitief ingevoerd. Jaarverslag 2013 WMW 7

10 4. Bedrijfsvoering Personele ontwikkeling bedrijfsvoering Binnen de bedrijfsvoering hebben zich een aantal personele ontwikkelingen voorgedaan. Zo zijn de functies van P&O Adviseur en P&O Medewerker opnieuw beschreven en vastgesteld. Omdat tijdens de reorganisatie is afgesproken dat er voorlopig geen dienstverbanden voor onbepaalde tijd worden aangegaan, is vanwege het aflopen van het derde contract afscheid genomen van een aantal medewerkers. Voor deze medewerkers is vervanging in de plaats gekomen. Op 31 december 2013 waren er 14,03 fte werkzaam binnen de bedrijfsvoering (inclusief de medewerkers bij de accommodaties). Ontwikkelingen - In 2013 is de organisatie gaan werken met een nieuwe salarisverwerker. - Tegelijkertijd is in 2013 een Personeels Informatie Systeem geïmplementeerd. - Met de implementatie van dit Personeels Informatie Systeem is ook het digitaal tijdschrijven geïntroduceerd. - In april 2013 is het volledige serverpark vervangen. Daarnaast is een nieuw back-up systeem in gebruik genomen. - In 2013 is er een ander ICT organisatie gezocht voor het onderhoud van de cursusmodule. - De afdeling Financiën heeft zich in 2013 succesvol voorbereid om de organisatie SEPA-proof te maken. - Om voor de burgers en opdrachtgevers nog zichtbaarder te zijn, zijn er twee Twitter- Accounts geïntroduceerd binnen Welzijn MensenWerk. Deze als algemeen Twitter account als het account voor de directeur/bestuurder. - In dit kader zijn ook de eerste voorbereidingen getroffen voor de nieuwe website. Financiën Op 1 januari 2013 is de organisatie overgestapt naar een andere salarisverwerker. Voor de medewerker betekende dit een verandering, omdat vanaf dat moment de salarisstrook niet meer op papier werd verstrekt, maar digitaal. In het begin van het vierde kwartaal van 2013 zijn de voorbereidingen gestart om de organisatie SEPA-proof te maken. Aan het eind van het vierde kwartaal waren de werkzaamheden zo goed als afgerond. De verwachting is dat de organisatie ruim voor de verplichte ingangsdatum SEPA-Proof is. P&O De focus van de afdeling P&O heeft in het verslagjaar 2013 gelegen bij de implementatie van het nieuwe HRM Pakket. Naast het invoeren van alle personele gegevens, is de meeste tijd gaan zitten in de inrichting van het pakket. De stichting beoogde met deze aanschaf het verder verankeren van haar HRM beleid en P&O uitvoering. Dit systeem is in 2013 gekoppeld aan het nieuwe salarispakket. De grootste veranderingen voor de medewerkers waren, dat zij naast hun digitale salarisstrook nu ook de beschikking kregen over een digitale verlofkaart. De basis van deze verlofkaart is de tijdschrijfmodule waarin medewerkers hun gewerkte uren, verlof en vakantie kunnen invullen. Deze module is net als de salarisstrook via internet beschikbaar. Eind 2013 is het veiligheidsbeleid opgesteld en vastgesteld. Dit nieuwe beleid kan begin 2014 geïmplementeerd worden. Ook heeft P&O in 2013 een substantiële bijdrage geleverd in het opstellen van de aangepaste missie, visie en het strategisch plan van de organisatie. Vanuit het strategisch plan vloeide het personeelsbeleidsplan voort, waarin verwoord is wat de visie op het personeel is en wat er in de komende paar jaren op het gebied van personeelsbeleid gerealiseerd gaat worden. Jaarverslag 2013 WMW 8

11 In 2013 zijn de bestaande functies van P&O Adviseur en P&O Medewerker onder de loep genomen. Er is uiteindelijk gekozen om het P&O beleid en de uitvoering uit elkaar te trekken wat heeft geresulteerd in twee nieuwe functies. De eerste is HR Adviseur, deze is gericht op het schrijven van het beleid en richt zich op (strategisch) advies van P&O. De tweede functie is P&O Adviseur, deze functie richt zich op het reguliere P&O Advies richting leidinggevenden en medewerkers en daarnaast op de administratieve taken binnen de afdeling P&O. Front- en Backoffice Op personeelsgebied was het een roerig jaar voor de front- en backoffice. Naast langdurige afwezigheid van één van de vaste krachten, heeft de afdeling afscheid genomen van een ervaren kracht. Hiervoor is een vervanger gevonden. Binnen het cursuswerk werden we geconfronteerd met een faillissement van de leverancier van de cursusmodule. Hiervoor is met succes een vervanger gezocht. Naast de administratieve ondersteuning aan de cursusactiviteiten in Westerveld, ondersteunt de afdeling vanaf 2013 ook de 55+ Activiteiten in Meppel. ICT In april 2013 is het complete serverpark vervangen. Na een intensieve voorbereiding inclusief een onderzoek naar de verschillende oplossingsmogelijkheden, heeft de organisatie voor vervanging van het bestaande gekozen. De belangrijkste redenen waren het zelf kunnen beschikken over de data. Daarnaast waren de jaarlijkse kosten van het in the Cloud zetten van de omgeving van Welzijn MensenWerk substantieel duurder dan het vervangen van de hardware. De implementatie zelf heeft plaatsgevonden in een weekend, zodat de medewerkers geen hinder hiervan zouden ondervinden. De werkzaamheden vonden plaats vanaf vrijdagmiddag vijf uur en waren in de loop van zondagmiddag afgerond. De implementatie zelf was, afgezien van enkele gebruikersproblemen, zeer succesvol. Tijdens de asbestproblematiek in 2012 is gebleken dat de inrichting van de back-up systematiek kwetsbaar was. Dit is dan ook in hetzelfde project meegenomen. Er is gekozen voor een tweetal oplossingen waarbij er een 24-uurs online back-up plaatsvindt van de data en een periodieke back-up van de omgeving (de architectuur). Met het neerzetten van deze systematiek is Welzijn MensenWerk in staat om bij een calamiteit, waarbij het serverpark niet meer beschikbaar is, binnen 48 uur weer volledig online te zijn voor de medewerkers. Tegelijkertijd met beide projecten is ook gekeken naar de kwantiteit, kwaliteit en de kosten van alle internetlijnen. Naar aanleiding hiervan zijn gesprekken gestart met de leverancier van deze lijnen. De gesprekken hebben geresulteerd in een nieuwe overeenkomst waarin is afgesproken dat een groot aantal lijnen worden geüpgraded, waardoor er meer snelheid kan worden gegarandeerd terwijl de stabiliteit zou toenemen. Qua kosten is deze nieuwe overeenkomst maandelijks substantieel lager dan de oude overeenkomst. In 2014 zal de implementatie van het nieuwe contract worden afgerond. Jaarverslag 2013 WMW 9

12 Accommodaties Hieronder vindt u een overzicht van de locaties van de stichting: Locatie Eigendom Werkzaamheden De Veldkei, Havelte Eigendom WMW De Stobbe, Darp Eigendom WMW De Gowe, Geeuwenbrug Eigendom WMW De Vlasbarg n, Uffelte Eigendom WMW De Wiekslag, Wapserveen Kantoor de Weerd, Meppel Eigendom gemeente Westerveld Eigendom van Stichting Ons Dorpshuis Eigendom van de gemeente Meppel Eigendom WMW Onderhoud, beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Beheer en exploitatie Kantoor van Ostadestraat 118 In eigendom van Woonconcept Ons Dorpshuis, Wilhelminaoord De Schalle, Nijeveen Beheer en exploitatie Beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Schoonmaak In het verslagjaar zijn de volgende aanpassingen en/of onderhoudswerkzaamheden in de accommodaties gerealiseerd: De Veldkei Havelte In 2013 hebben we twee nieuwe vaste huurders mogen verwelkomen in De Veldkei, beide zijn een thuiszorg organisatie. In verband met de bezuinigingen van de overheid heeft een andere huurder (Van Boeijen) moeten besluiten om een aantal vierkante meters in te leveren. Daarnaast zijn we met de Bibliotheek in gesprek over het aantal vierkante meters dat door hen wordt gehuurd. In verband met de bezuinigingen, zullen die mogelijk minder gaan worden. WMW en de Bibliotheek proberen met elkaar een oplossing te vinden. De Stobbe, Darp De uitbreiding van de keuken in 2012 heeft een positieve bijdrage geleverd aan het gebruik van De Stobbe. De Gowe, Geeuwenbrug In 2013 hebben de vrijwilligers zich weer ingezet om in zelfredzaamheid het dorpshuis te runnen. Tevens hebben zij een opslagruimte aan de buitenzijde van het gebouw gerealiseerd voor de opslag van diverse materialen. Ook hebben ze weer mee gedaan aan de Burendag en NL Doet. Jaarverslag 2013 WMW 10

13 De Vlasbarg n, Uffelte Net als in 2012 heeft De Vlasbarg n ook in 2013 weer gefungeerd als stempelpost voor de Drentse Rijwiel vierdaagse. De organisatie van de rijwiel vierdaagse heeft De Vlasbarg n genomineerd als de beste en leukste pleisterplaats, maar helaas is de keuze op een andere stempelpost gevallen. In 2012 zijn we gestart met een pilot om te kijken of het mogelijk zou zijn om het Dorpshuis te verduurzamen. Hiervoor hebben we diverse fondsen aangeschreven om de financiering rond te krijgen van dit project. Van alle aangevraagde subsidies hebben we een positief antwoord ontvangen, waardoor we in gesprek zijn gegaan met aannemers om het geheel te laten uitvoeren. De Wiekslag, Wapserveen In het jaar 2013 heeft de voorbereidingscommissie zich terug getrokken om het beheer van De Wiekslag zelfstandig te gaan doen. De Gemeente Westerveld, de Dorpsgemeenschap Wapserveen en WMW hebben daardoor de handen ineen geslagen om te kijken hoe nu verder met De Wiekslag. WMW is bereid om het beheer en de exploitatie te blijven doen in De Wiekslag, echter hierbij wel de opmerking dat de dorpsgemeenschap Wapserveen zich ook moet inzetten om het Dorpshuis te behouden. Er is inmiddels een werkgroep gevormd om deze kar te gaan trekken. Ons Dorpshuis, Wilhelminaoord Het bestuur van Ons Dorpshuis heeft besloten om de gehele verantwoordelijk van beheer en exploitatie weer in eigen handen te nemen. WMW zal nog werkzaamheden blijven doen in Ons Dorpshuis in de vorm van het Dagelijks Management, dat betekent dat WMW zorgt voor de personele bezetting van 24 uren per week en de aansturing van 3 uren per week. In 2013 is Speelwerk Meppel Failliet gegaan waardoor het voortbestaan van de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in onze accommodaties onder druk kwam te staan. Stichting KAKA heeft het werk van Speelwerk Meppel in de gemeente Westerveld overgenomen, waardoor de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang wel in onze accommodaties zijn gebleven. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, heeft het wel nadelige gevolgen voor de accommodaties; alle ruimten worden niet meer permanent gehuurd. In het jaar 2013 hebben we verder invulling gegeven aan de reorganisatie; tijdelijke contracten zijn niet verlengd. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht of het haalbaar is om een centraal depot te realiseren voor de horeca producten (centrale inkoop). Jaarverslag 2013 WMW 11

14 5. Personele ontwikkelingen Welzijn MensenWerk Personele samenstelling per In onderstaande tabel is te zien dat er medio december vrouwen en 13 mannen in dienst waren (totaal 74 medewerkers). In de tabel is een verdeling gemaakt tussen fulltime, parttime, flexibel en stagiair Personele samenstelling MensenWerk 51 vrouw Aantal Totaal fulltime parttime flexibel Man In onderstaande tabel is per maand de formatieontwikkeling weergegeven. Deze is vervolgens afgezet tegen de begroting. Uiteindelijk heeft de stichting medio december 2013 minder formatie dan was begroot. Verzuimcijfers In onderstaande tabel zijn vier lijnen weergegeven. De blauwe lijn betreft het verzuim per maand, de paarse exclusief zwangerschap, de gele lijn de vastgestelde norm (begroot). De groene lijn is het voortschrijdend gemiddelde. Uiteindelijk is dit gemiddelde uitgekomen op 8,85%. Jaarverslag 2013 WMW 12

15 DEEL 2 INHOUDELIJK VERSLAG ACTIVITEITEN MEPPEL 1. Prestatieveld 1. Leefbaarheid en sociale samenhang Om de participatie van de burgers te bevorderen en te stimuleren is het wijk- en dorpsgericht werken (WDW) een prima werkmethode. De werkers van WMW waren in de wijken en buurten te vinden, daar hebben zij contact gelegd met de burgers om er achter te komen wat er speelt en om de mensen te (leren) kennen. De vragen van het individu en de groepen zijn opgehaald en de behoeften zijn geïnventariseerd. Vanuit deze kennis werd de burger in zijn eigen kracht gezet. Burgers zijn met elkaar in contact gebracht en verbonden met zijn omgeving en zo is de participatiesamenleving bevorderd. De professionals van WMW zijn geschoold en zullen in de komende jaren steeds meer als generalist optreden. Doelen gemeente Meppel: 1. Meer mensen doen en werken mee aan activiteiten in hun buurt 2. Meer mensen doen iets voor elkaar 3. Minder mensen geven aan eenzaam te zijn Resultaat / beoogd effect: - Wijkagenda s met daarbij uitvoeringsplannen Rol van burgers is cruciaal en wel zo dat de burgers hun eigen wijk inrichten - Laagdrempelige activiteiten organiseren in de buurt om burgers met elkaar kennis te laten maken zodat ze elkaar in hun kracht kunnen zetten. - Integrale samenwerkingen van de organisaties actief in dezelfde wijk. Teams moeten herkenbaar en benaderbaar zijn voor de burgers Koedijkslanden/Bergierslanden Werkplan 2013 Wat is gerealiseerd? Mee ontwikkelen en realiseren informatiepunt Het wijkservicepunt is een centrale plek in de wijk Koedijkslanden waar vragen binnenkomen. Iedere woensdag is er een inloopspreekuur waar de professionals van het wijkteam en/of wijkplatform aanwezig zijn. Jaarverslag 2013 WMW Resultaat / Conclusie Burgers lopen regelmatig binnen en men ervaart een lage drempel om meldingen van zorg over buren en bewoners te melden. Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van het inloopspreekuur om in gesprek te komen met een professional. Gemiddeld maken 2 bezoekers per week gebruik van het inloopspreekuur en buiten de spreekuren om komen er nog 2 tot 10 burgers met vragen over sociale kwesties en leefbaarheid. 13

16 Het wijkservicepunt levert een duidelijke bijdrage aan de door de gemeente gestelde doelen. Ontwikkelen sociale kaart Jaarverslag 2013 WMW Het faciliteren en ondersteunen van ontmoetingsactiviteiten, zoals eetgroepen uit de wijk samen met MensA en PromensCare. Er zijn wandelactiviteiten in samenwerking met Sportdorp Koedijkslanden. Daarnaast zijn er activiteiten als: sjoelen, computerondersteuning, gezamenlijke uitjes, MensA-activeringsochtenden, naaiatelier en bewegen voor allochtone ouderen. Wekelijks worden bewoners (in vaak kwetsbare situatie) geïnformeerd en doorverwezen vanuit het wijk servicepunt (het gebiedsteam). Bewoners van de ontmoetingsactiviteiten ervaren meer sociale binding. Het wijkservicepunt fungeert als uitvalsbasis voor het wijkteam wijk- en dorpsgericht werken, het gebiedsteam van Welzijn MensenWerk, het Wijkplatform Koedijkslanden/Bergierslanden. Verder is het een overleglocatie voor participatietrajecten met bewoners en/of werkgroepen. Het wijkservicepunt is herkenbaar en laagdrempelig als wijkvoorziening. Samen met de gemeente, PromensCare en Onder aandacht gebracht van het thema: Icare zijn een tweetal bijeenkomsten Samenwerken in de wijk in relatie tot georganiseerd voor wijkprofessionals en ontwikkelingen welzijn en zorg in het sociaal vrijwilligers. domein. Een gedetailleerde sociale kaart voor de wijk De gemeentelijke sociale kaart zou vraaggerichter is uiteindelijk als erg detaillistisch beoordeeld. worden ingericht; daarom hebben we daar verder Er is besloten om aanvullende informatie geen actie op ondernomen. beschikbaar te hebben, naast de gemeentelijke sociale kaart. 14

17 Bewoners stimuleren om Noabertje (een marktplaats voor kleine ruildiensten) in te vullen en te bemiddelen waar nodig. Bevorderen organiserend vermogen van bewoners door middel van contacten, statafelgesprekken, huisbezoeken, activiteiten om bewustwording te stimuleren. Stimuleren van participatie en samenhang door ondersteunen bewonerswijkplatform en deelname wijkteam. Van ontwikkelaar naar ondersteuner en tenslotte adviseur voor het wijkplatform. Realiseren sociale binding in Berggierslanden Jaarverslag 2013 WMW In samenwerking met een scholier uit de wijk (Dingstede) is digitaal ontwerp en voorbereiding voor website gemaakt. Deze is in het voorjaar van 2014 in de lucht. Er zijn gesprekken geweest rondom Pieter de Hooghstraat met betrekking tot leefbaarheid en draagvlak inrichting centraal grasveld. Er is een grote werkgroep die samen de participatie vormgeven voor de inrichting van groenvoorzieningen en drie speelvoorzieningen. Het wijkplatform (wpf)heeft actief meegedacht over de ontwikkelingen in de wijk, zoals BerggierlandenGaarde, project Koeberg Zuid en ontwikkeling WDW. De voorzitter heeft in september afscheid genomen. Het wpf heeft zijn eigen functioneren onder de loep genomen. Herformulering van visie en positie en ontwerp organisatievorm om slagvaardiger te worden. Campagne ledenwerving ingezet. De rol van sociaal werk in het wpf is adviserend en ondersteunend, maar ook spiegelend. In de eerste helft van 2013 zijn er individuele gesprekken gevoerd over de rol, inhoud en ambities in het wijkplatform. In januari is er een werkgroep samengesteld om het project Berggierslanden Gaarde vorm te gaan geven. In 2013 is het plan projectmatig en gefaseerd ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd. Functies: ontmoetingsplaats, hondenspeeltuin, informele speeltuin, fietscrossbaan, pluktuin, boomgaarde en groentetuinen. Er is door PR meer bekendheid aan gegeven. Er is overeenstemming bereikt over de invulling en de speelruimte voor kinderen. Er is meer samenhang in de buurt, meer invloed in eigen omgeving, en invloed vanuit WDW op het gemeentelijk groen en grijs-projecten. Het resultaat van deze ondersteuning is dat het wijkplatform het wijkteam wijk- en dorpsgericht werken geadviseerd heeft hoe zij over de wijkagenda denken. Tevens is het wijkplatform met behulp van WMW haar eigen positie aan het onderzoeken door reflectie en procesevaluatie. Eind 2013 hebben 12 potentiele nieuwe leden zich aangemeld. Vanaf januari 2014 worden de kennismakingsgesprekken gevoerd. Het heeft er toe geleid dat het wijkplatform een heisessie heeft gehad met ondersteuning van sociaal werk. Een medewerker van de Rode Wouw heeft meegedaan aan deze sessie. Effect: inzicht in de eigen rol en positie die het wpf ambieert Het project is gerealiseerd, er is nu een plek in de wijk waar de bewoners zich verantwoordelijk voor voelen en elkaar ontmoeten. Naast dat bewoners en kinderen gebruik maken van het project, wordt het ook gebruikt om er activiteiten voor en door de wijk te organiseren. Bewoners met talenten en competenties hebben deze proactief ingezet, daarnaast hebben ondernemers uit de wijk ook meegewerkt. 15

18 Zeker 100 bewoners waren erbij betrokken. Er was een grootse en feestelijke openingsactiviteit. Samenwerkingspartners: gemeente, Berggierslanden ontwikkelbedrijf (Bouwfonds), Landschapsbeheer Drenthe, AOC-terra, wijkteam WDW, Wijkplatform. Bewoners hebben meer binding onderling en gedeelde verantwoordelijk om de leefbaarheid goed te houden door middel van het project. Indirect effect is dat in 2013 in 3 straten bewonersinitiatieven zijn ontstaan om met de gemeente afspraken te maken over de inrichting van pleintjes. Bewonersbetrokkenheid is bevorderd door het ondersteunen van de vrijwilligers bij het opstellen van de wijkkrant Overige activiteiten: Organisatie en realisatie van eerste wijkfeest Koedijkslanden/ Berggierslanden. In samenwerking met het wijkplatform, MFK het Palet, wijkteam WDW en campagne Vrede Express. Watertorenbuurt Werkplan 2013 Wat is gerealiseerd? Resultaat / Conclusie Aanpak overlast jongeren. Er is met een kleine regelmaat nog contact met deze groep jongeren. Het resultaat is vooral behaald in voorgaande jaren. De groep is toen door het realiseren van een eigen hangplek losgemaakt van een overlast gevende groep. Deze groep heeft veel gebruik gemaakt van de hangplek en doet dat af en toe nog steeds. Er is veel controle vanuit de buurt. Deze groep heeft nauwelijks nog contact met andere groepen. Jaarverslag 2013 WMW 16

19 Oosterboer en Ezingerbuurt Werkplan 2013 Wat is gerealiseerd? Resultaat / Conclusie Bevorderen participatie door ondersteuning bewonerswijkplatform Deelname in wijkteam vanuit WDW Opstellen wijkanalyse Aanpak overlast hanggroep jongeren Samenwerking met wijkbewoners, corporatie, politie, VNN, GGD, scholen en andere betrokkenen Er zijn tijdens korte interviews bewoners gevraagd plaats te nemen in het wijkplatform. Er is een grote betrokkenheid vanuit de wijk om zich in te zetten voor de wijk. Een aantal bewoners heeft met ondersteuning van de sociaal werker en wijkregisseur een wijkplatform opgezet met mensen uit alle delen van de wijk, hierdoor is er een juiste samenstelling van het bewonerswijkplatform, zodat het een goed geaccepteerde afspiegeling/vertegenwoordiging is van de wijkbewoners. De sociaal werker heeft zitting in het wijkteam samen met de bewonersconsulent (Woonconcept) en de wijkregisseur. Samen met deze partners wordt bekeken hoe het zelf organiserend vermogen van de wijk vergroot kan worden en welke ondersteuning daarbij nog nodig is. Zo wordt er steeds gezocht naar een betere afstemming om zo goed mogelijk samen te werken in de wijk. In 2013 is het initiatief genomen om een wijkanalyse op te stellen voor de wijk Oosterboer Ezinge. In 2013 zijn de eerste contacten gelegd met overlast gevende jongeren. Vanuit dit contact zal er in 2014 afhankelijk van de signalen, samen met deze jongeren projecten worden opgezet. Er is iedere maand een wijkteam, ook buiten het wijkteam is er regelmatig contact onderling tussen de wijkteamleden. Er is inmiddels een voorzitter gekozen en een huishoudelijk reglement opgesteld. Het wijkplatform is in staat om zelfstandig te functioneren. De rol van sociaal werker is veranderd naar ondersteunend en faciliterend. Betere afstemming en kortere lijnen tussen de professionals in de wijk. Het wijkplatform heeft besloten om de wijkanalyse in 2014 op te gaan pakken. Het contact is gelegd, er zijn jongeren betrokken bij het afnemen van korte interviews in de wijk. De wijk regisseur en sociaal werker gaan regelmatig door de wijk. Jaarverslag 2013 WMW 17

20 Ondersteuning oudejaars vreugdevuur Er is in 2013 weer ondersteuning verleend aan de werkgroep vreugdevuur Ezinge. De groep voelt zich nog steeds verantwoordelijk voor het vreugdevuur. Er is vanuit deze werkgroep regelmatig contact, ook over andere onderwerpen en vragen vanuit de buurt. Er is goed overleg tussen jongeren/bewoners, politie, gemeente en jongerenwerk. Overige activiteiten uitgevoerd: Open dag Oosterboer: in 2013 is er samen met het wijkplatform en het wijkteam een open dag voor de wijk Oosterboer en Ezinge georganiseerd. Bedrijven en organisaties konden zich op deze dag profileren en presenteren aan de wijk. Er was een bescheiden opkomst en deelname, echter was er wel voldoende animo en resultaat om ook in 2014 weer een open dag te organiseren. Opzetten jeugdsoos: vrijwilligers hebben met ondersteuning van het jongerenwerk en bestuur van de Boerhoorn een aantal avonden voor een jeugdsoos georganiseerd. Er is veel gedaan aan voorbereidingen en promotie om de jeugdsoos nieuw leven in te blazen. De jeugdsoos richt zich op jongeren tussen de 8 en 14 jaar. Jaarverslag 2013 WMW 18

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Welzijn MensenWerk

Jaarverslag 2014 Welzijn MensenWerk Jaarverslag 2014 Welzijn MensenWerk VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Welzijn MensenWerk. U treft hierin een inhoudelijk en financieel verslag per gemeente aan. In 2014 zijn de effecten van

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking WWW = Wat werkt WEL In samenwerking Vandaag CJG Emmen historie en waar staan we nu Volgende stappen Rode draad Samenwerken met anderen Welke rol hebben gemeenten Gebiedsteams Wie is Ridder de Vries Procesmanager

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Jaarplan Synthese 2016 Pagina 2 van 8

Jaarplan Synthese 2016 Pagina 2 van 8 In dit jaarplan worden alle beoogde resultaten en acties voor 2016 beknopt en concreet beschreven in het desbetreffende organisatie- of resultaatgebied, gebaseerd op de INK-methode. Het jaarplan concretiseert

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel Aanleiding onderzoek besturingsmodel Inrichting oude bestuur Bestuurscrises 2014 en voorjaar 2016 Nieuwe regelgeving en druk van rijkstoezichthouders Besluit

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners.

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners. Presentatie Miks welzijn in de commissie WOS op 17 oktober 2013 Rapport Rekenkamer Het is iets meer dan een half jaar geleden dat het rapport van de Rekenkamercommissie over de doelmatigheid en doeltreffendheid

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie