Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

2

3 VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN Doelstelling Raad van Toezicht Bestuur / directie Bedrijfsvoering Personele ontwikkelingen Welzijn MensenWerk DEEL 2 INHOUDELIJK VERSLAG ACTIVITEITEN MEPPEL Prestatieveld 1. Leefbaarheid en sociale samenhang Koedijkslanden/Bergierslanden Watertorenbuurt Oosterboer en Ezingerbuurt Nijeveen Haveltermade Centrum Prestatieveld 2: Jeugd en opvoeding Verminderen alcohol- en cannabisgebruik Kind / gezin / omgeving centraal Overgewicht en gezondere leefstijl Prestatieveld 3: informatie en advies Prestatieveld 4: Ondersteunen vrijwilligerswerk en mantelzorg Mantelzorgondersteuning MaS Vrijwillige inzet Prestatieveld 5: Bevorderen maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren Kwetsbare burgers Mensen met een beperking Vrouwencentrum Maatschappelijk werk Overige taken niet in BCF Project sluitende aanpak Schoolmaatschappelijk werk Centrum Jeugd en Gezin CJG Formulierenbrigade Maatschappelijke Stages (MaS) Seksuele bewustwording en weerbaarheid Training groepsvorming en dynamiek in de klas DEEL 3 INHOUDELIJK VERSLAG ACTIVITEITEN WESTERVELD Jongeren Jongeren en weerbaarheid Jongeren, overgewicht en bewegen Jongeren, alcohol en roken Jongeren en overlast Kwetsbare Burgers Kwetsbare burgers, sociaal isolement en vereenzaming Kwetsbare burgers en langer zelfstandig functioneren Vrijwillige inzet bevorderen Maatschappelijke stages Ondersteuning Mantelzorg Sociale samenhang Sociale samenhang en dorpsplannen Maatschappelijk werk Westerveld Algemeen maatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk Project versterken zelfredzaamheid sociale omgeving Ondersteuning Wmo Adviesraad Westerveld (WaW)... 64

4 DEEL 4 FINANCIEEL VERSLAG Algemeen Resultaatvergelijking Financiële positie Kasstroomoverzicht over DEEL 5 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen Toelichting balans per 31 december Toelichting staat van baten en lasten Financiële verantwoording schoolmaatschappelijk werk DEEL 6 CONTROLE VERKLARING BIJLAGE 1: EVALUATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK GEMEENTE MEPPEL BIJLAGE 2: OVERZICHT INDICATOREN EN PRESTATIE-EENHEDEN 2013 AMW GEMEENTE WESTERVELD BIJLAGE 3: OVERZICHT AANMELDINGEN EN PROBLEMATIEK SMW GEMEENTE WESTERVELD

5 Voorwoord U treft hierin een inhoudelijk en een financieel verslag per gemeente aan. De vorm van het inhoudelijke verslag verschilt per gemeente omdat zij aangeven wat en hoe zij de verantwoording willen hebben. In 2013 hebben we de kanteling bij WMW verder geconcretiseerd. De nieuwe missie, visie en strategie is vastgesteld en Welzijn Nieuwe Stijl heeft in de gebiedsteams vorm gekregen. Hierdoor zijn we voorbereid op de uitvoering van de decentralisaties. Hoewel we het jaar 2013 negatief afsluiten, wijkt het resultaat marginaal af van de begroting Binnen de bedrijfsvoering hebben we eveneens ontwikkelingen gerealiseerd om alle processen goed te kunnen ondersteunen en te beheersen. Alle inkomsten en kosten zijn in beeld, waardoor kostenbeheersing plaatsvindt. Dit blijkt ook uit de goedgekeurde accountantsverklaring, waar we trots op zijn. Vanaf 2014 gaan we werken met een meerjarenbegroting om zo nog meer grip te hebben op financiële mogelijkheden en risico s. We hebben ook in dit verslagjaar met vele partijen, organisaties, instanties en individuen samengewerkt. Deze samenwerking verloopt plezierig en constructief en we rekenen in 2014 weer op een goede samenwerking, wat het welzijn van de inwoners ten goede komt. Mevrouw C.L.M. Volleberg Directeur/bestuurder Jaarverslag 2013 WMW 3

6 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN 1. Doelstelling WMW is een instelling voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, zij is aanwezig in wijken, buurten, dorpen en kernen als een laagdrempelige voorziening, die de sociale samenhang in deze gemeenschappen bevordert vanuit een brede oriëntatie en vanuit haar kennis van de lokale samenleving. WMW werkt samen met burgers en organisaties aan verbetering en zo nodig aan verandering in de sociale samenhang en aan de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers in de lokale samenleving. In 2013 heeft Welzijn MensenWerk een nieuwe missie en visie vastgesteld. Missie Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van de organisatie. De nieuwe missie van Welzijn MensenWerk luidt: Verbetert welzijn Visie Een visie is inspirerend, geeft een visionair en ambitieus beeld van wat de organisatie wil zijn. De nieuwe visie van Welzijn MensenWerk is: Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Jaarverslag 2013 WMW 4

7 2. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene zaken van stichting Welzijn MensenWerk en met het toezicht op het door de directie gevoerde beheer en beleid en is verder belast met de taken en bevoegdheden die haar bij de statuten zijn opgedragen en toegekend. In januari 2013 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden. De heer L.C. Scholtus, voorzitter Mevrouw drs. A. J. Root, lid De heer H. Messchendorp, lid De heer H. Elzing, lid De heer A. Hoksbergen, lid De Raad van Toezicht heeft dit jaar 6 keer vergaderd. Hiervan waren er 5 regulier en 1 extra ingelaste, omdat er zoveel zaken speelden die in de reguliere vergaderingen niet voldoende besproken konden worden. De heren L.C. Scholtus en H. Messchendorp zijn afgevaardigden van de raad in de contacten met de ondernemingsraad. Zij zijn twee keer aanwezig geweest bij een vergadering van de OR met de directeur / bestuurder. De hoofdonderwerpen waren de jaarrekening en de begroting. De RvT heeft een sollicitatiecommissie benoemd voor de vacature die ontstond door het aftreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van dhr. H. Messchendorp per 31 december Na gesprekken heeft de RvT unaniem gekozen voor dhr. K. de Vries als opvolger. Verdere resultaten van de Raad van Toezicht in 2013: - De RvT heeft een zelfevaluatie gehouden onder begeleiding van een externe adviseur. Behalve om te evalueren is in deze bijeenkomst ook gekeken naar hoe de RvT in de toekomst wil functioneren. - Met betrekking tot de jaarrekening 2012 heeft de RvT ingestemd dat de kosten van de asbestcalamiteit uit het onderhoudsfonds betaald wordt en dat er voor 2012 geen dotatie in het onderhoudsfonds plaatsvindt. - De RvT heeft ingestemd met de samenwerking tussen WMW en Stichting Ouderenbeleid Westerveld (SOW) en tussen WMW en De Ambelt. - Het jaarverslag van de RvT over 2012 is vastgesteld. - De jaarrekening 2012 is door de RvT goedgekeurd en door de directeur / bestuurder vastgesteld. Daarbij is aan de directeur decharge verleend over het boekjaar De RvT heeft een registeraccount benoemd voor het nieuwe boekjaar. - De begroting voor 2014 is goedgekeurd en vastgesteld door de directeur / bestuurder. - De RvT heeft de nieuwe visie met betrekking tot het accommodatiebeleid goedgekeurd. - De speerpunten voor het strategisch beleidsplan zijn goedgekeurd door de RvT. Jaarverslag 2013 WMW 5

8 3. Bestuur / directie Het bestuur van de stichting Welzijn MensenWerk (WMW) werd in 2013 gevormd door de directeur/bestuurder mevrouw C.L.M. Volleberg. Begin 2013 heeft het MT de nieuwe missie en visie vastgesteld. Als vervolg op het strategisch plan voor de periode 2014 t/m 2017, werden verder de koers en de belangrijkste speerpunten vastgesteld waarop de organisatie zich de komende jaren gaat richten. Het jaar 2013 heeft verder in het teken gestaan van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) en het werken in gebiedsteams. Samen met een werkgroep heeft het MT het werken volgens WNS in de gebiedsteams voorbereid. In de zomer van 2013 zijn de gebiedsteams daadwerkelijk ingegaan. Voorafgaand is er een officiële aftrap gegeven aan de sociaal- en maatschappelijk werkers waarbij er een presentatie is geweest over WNS en wat dat betekent voor de medewerkers. Ook zijn de medewerkers van bedrijfsvoering en accommodaties geïnformeerd wat het werken volgens WNS voor hen betekent en wat zij kunnen bijdragen aan de gebiedsteams. Dit laatste geldt met name voor de medewerkers van de accommodaties, omdat zij op termijn gaan participeren in de gebiedsteams. Het afgelopen jaar hebben de besturen van Stichting Ouderenbeleid Westerveld (SOW) en Welzijn MensenWerk (WMW) onderzocht of een samenwerking mogelijk is en in welke vorm. Er is gesproken over de veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving, zoals de verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een participatiewet die gericht is op meedoen in de samenleving. Er is een nieuwe WMO-Adviesraad aangesteld, waardoor de positie van SOW is veranderd. Eerder had SOW de taak om de gemeente te adviseren over beleid aangaande de ouderen. Nu is de WMO-raad het adviesorgaan vanuit de burgers voor het college. Hierdoor heeft de SOW nagedacht over haar positie, functie, organisatiestructuur en verantwoordelijkheid. Eind 2013 is er een overeenkomst getekend, WMW voert nu de taken uit die voorheen werden gedaan door SOW. De lokale SOB s blijven hun activiteiten uitvoeren; hiervoor behouden ze ook het beheer van hun activiteitenbudget. Samen wordt gezocht naar een juiste vorm en organisatiestructuur passend in de nieuwe situatie, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gerealiseerd wordt. Het MT is dit jaar tweewekelijks bijeen gekomen om allerlei nieuwe ontwikkelingen te volgen zoals de decentralisaties, maar ook de veranderende werkwijze binnen het primaire proces en bedrijfsvoering, alsmede de voortgang van de organisatie te bespreken. Naast de aansturing van reguliere taken heeft het managementteam, onder voorzitterschap van de directeur/bestuurder, onder andere de volgende werkzaamheden in dit verslagjaar uitgevoerd: De maandrapportages zijn nog verder uitgewerkt en bevatten een financieel en een inhoudelijk deel. Het financiële deel geeft inzicht in de resultaatontwikkelingen waarin inkomsten en kostenontwikkelingen worden aangegeven, maar ook de formatieontwikkeling per maand en de ziekteverzuimontwikkeling. Het inhoudelijke deel bevat de belangrijkste mededelingen en ontwikkelingen die de organisatie raken. Hierin staan, indien van toepassing, vermeld de afwijkingen ten opzichte van de begroting en de reden hiervan, alsmede interne ontwikkelingen op het gebied van beleid en uitvoering en tenslotte de belangrijkste externe ontwikkelingen, zowel de landelijke als uit de regio. De directeur bespreekt deze binnen het MT en de RvT, waardoor de aansturing steeds professioneler en transparanter wordt. Jaarverslag 2013 WMW 6

9 In 2013 heeft het MT, in vervolg op de heidagen in 2012, vijf heidagen gehad om verder te gaan met het strategisch beleidsplan en dieper in te gaan op wat voor werkgever WMW wil zijn. Het reorganisatieplan is geëvalueerd en geactualiseerd. Dit om nieuwe ontwikkelingen en extra inkomsten ten opzichte van de reorganisatie goed in beeld te hebben. De jaarrekening 2012 is opgesteld en vastgesteld, met een volledig goedkeurende accountantsverklaring. De begroting 2014 is opgesteld en vastgesteld. Er zijn drie personeelsbeleidsdagen georganiseerd. Tijdens de eerste, gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, hebben de medewerkers meegedacht over de nieuwe missie en visie van Welzijn MensenWerk. Verder konden zij met betrekking tot het strategisch beleidsplan aangeven welke punten zij belangrijk vonden, zodat deze verder uitgewerkt konden worden. In maart is de definitieve missie en visie met de medewerkers gedeeld en is er een eerste presentatie gegeven over Welzijn Nieuwe Stijl. In juni heeft de directeur een terugkoppeling aan de medewerkers gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de reorganisatie en hoe de toekomst er voor de organisatie uit ziet. In september heeft de jaarlijkse WMW dag plaats gevonden. De directeur/ bestuurder heeft met de OndernemingsRaad (OR) 8 keer een regulier overleg gehad. De belangrijkste punten die besproken zijn: de ontwikkelingen binnen de organisatie, de maandrapportages, het veiligheidsbeleid, evaluatie reorganisatieplan en achterbanonderzoek. Verder zijn er twee overleggen geweest met de OR waarbij leden van de RvT aanwezig waren. In deze overleggen zijn de jaarrekening 2012, de begroting 2014 en het beleid besproken. Verder is de directeur een dagdeel aanwezig geweest bij de cursus van de OR onder leiding van SBI (Slotemaker de Bruine Instituut). De directeur/bestuurder heeft in meerdere stuurgroepen plaatsgenomen: in Westerveld in de stuurgroep informatiepunten en in Meppel aan de stuurgroep WDW, CJG en De Plataan. Verder vindt er bestuurlijk overleg plaats en met de wethouders in de beide gemeenten. Ook vindt er regelmatig strategisch en operationeel overleg plaats met de managers. Er vindt regelmatig overleg plaats met de collega instellingen. Er wordt intensief samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties in het werkgebied. Het samenwerkingscontract met Stichting Jong Zwartewaterland is met ingang van 31 december 2013 beëindigd. Er is een nieuwe detacheringsovereenkomst afgesloten voor het jaar 2014 waarin WMW medewerkers detacheert aan Stichting Jong Zwartewaterland, zodat het jongerenwerk in Zwartewaterland geborgd is. WMW heeft een vrijwilligersbeleid geschreven en vastgesteld, omdat wij vrijwilligers zien als onderdeel van de organisatie en hen serieus nemen. In 2014 wordt dit beleid met de vrijwilligers besproken en definitief ingevoerd. Jaarverslag 2013 WMW 7

10 4. Bedrijfsvoering Personele ontwikkeling bedrijfsvoering Binnen de bedrijfsvoering hebben zich een aantal personele ontwikkelingen voorgedaan. Zo zijn de functies van P&O Adviseur en P&O Medewerker opnieuw beschreven en vastgesteld. Omdat tijdens de reorganisatie is afgesproken dat er voorlopig geen dienstverbanden voor onbepaalde tijd worden aangegaan, is vanwege het aflopen van het derde contract afscheid genomen van een aantal medewerkers. Voor deze medewerkers is vervanging in de plaats gekomen. Op 31 december 2013 waren er 14,03 fte werkzaam binnen de bedrijfsvoering (inclusief de medewerkers bij de accommodaties). Ontwikkelingen - In 2013 is de organisatie gaan werken met een nieuwe salarisverwerker. - Tegelijkertijd is in 2013 een Personeels Informatie Systeem geïmplementeerd. - Met de implementatie van dit Personeels Informatie Systeem is ook het digitaal tijdschrijven geïntroduceerd. - In april 2013 is het volledige serverpark vervangen. Daarnaast is een nieuw back-up systeem in gebruik genomen. - In 2013 is er een ander ICT organisatie gezocht voor het onderhoud van de cursusmodule. - De afdeling Financiën heeft zich in 2013 succesvol voorbereid om de organisatie SEPA-proof te maken. - Om voor de burgers en opdrachtgevers nog zichtbaarder te zijn, zijn er twee Twitter- Accounts geïntroduceerd binnen Welzijn MensenWerk. Deze als algemeen Twitter account als het account voor de directeur/bestuurder. - In dit kader zijn ook de eerste voorbereidingen getroffen voor de nieuwe website. Financiën Op 1 januari 2013 is de organisatie overgestapt naar een andere salarisverwerker. Voor de medewerker betekende dit een verandering, omdat vanaf dat moment de salarisstrook niet meer op papier werd verstrekt, maar digitaal. In het begin van het vierde kwartaal van 2013 zijn de voorbereidingen gestart om de organisatie SEPA-proof te maken. Aan het eind van het vierde kwartaal waren de werkzaamheden zo goed als afgerond. De verwachting is dat de organisatie ruim voor de verplichte ingangsdatum SEPA-Proof is. P&O De focus van de afdeling P&O heeft in het verslagjaar 2013 gelegen bij de implementatie van het nieuwe HRM Pakket. Naast het invoeren van alle personele gegevens, is de meeste tijd gaan zitten in de inrichting van het pakket. De stichting beoogde met deze aanschaf het verder verankeren van haar HRM beleid en P&O uitvoering. Dit systeem is in 2013 gekoppeld aan het nieuwe salarispakket. De grootste veranderingen voor de medewerkers waren, dat zij naast hun digitale salarisstrook nu ook de beschikking kregen over een digitale verlofkaart. De basis van deze verlofkaart is de tijdschrijfmodule waarin medewerkers hun gewerkte uren, verlof en vakantie kunnen invullen. Deze module is net als de salarisstrook via internet beschikbaar. Eind 2013 is het veiligheidsbeleid opgesteld en vastgesteld. Dit nieuwe beleid kan begin 2014 geïmplementeerd worden. Ook heeft P&O in 2013 een substantiële bijdrage geleverd in het opstellen van de aangepaste missie, visie en het strategisch plan van de organisatie. Vanuit het strategisch plan vloeide het personeelsbeleidsplan voort, waarin verwoord is wat de visie op het personeel is en wat er in de komende paar jaren op het gebied van personeelsbeleid gerealiseerd gaat worden. Jaarverslag 2013 WMW 8

11 In 2013 zijn de bestaande functies van P&O Adviseur en P&O Medewerker onder de loep genomen. Er is uiteindelijk gekozen om het P&O beleid en de uitvoering uit elkaar te trekken wat heeft geresulteerd in twee nieuwe functies. De eerste is HR Adviseur, deze is gericht op het schrijven van het beleid en richt zich op (strategisch) advies van P&O. De tweede functie is P&O Adviseur, deze functie richt zich op het reguliere P&O Advies richting leidinggevenden en medewerkers en daarnaast op de administratieve taken binnen de afdeling P&O. Front- en Backoffice Op personeelsgebied was het een roerig jaar voor de front- en backoffice. Naast langdurige afwezigheid van één van de vaste krachten, heeft de afdeling afscheid genomen van een ervaren kracht. Hiervoor is een vervanger gevonden. Binnen het cursuswerk werden we geconfronteerd met een faillissement van de leverancier van de cursusmodule. Hiervoor is met succes een vervanger gezocht. Naast de administratieve ondersteuning aan de cursusactiviteiten in Westerveld, ondersteunt de afdeling vanaf 2013 ook de 55+ Activiteiten in Meppel. ICT In april 2013 is het complete serverpark vervangen. Na een intensieve voorbereiding inclusief een onderzoek naar de verschillende oplossingsmogelijkheden, heeft de organisatie voor vervanging van het bestaande gekozen. De belangrijkste redenen waren het zelf kunnen beschikken over de data. Daarnaast waren de jaarlijkse kosten van het in the Cloud zetten van de omgeving van Welzijn MensenWerk substantieel duurder dan het vervangen van de hardware. De implementatie zelf heeft plaatsgevonden in een weekend, zodat de medewerkers geen hinder hiervan zouden ondervinden. De werkzaamheden vonden plaats vanaf vrijdagmiddag vijf uur en waren in de loop van zondagmiddag afgerond. De implementatie zelf was, afgezien van enkele gebruikersproblemen, zeer succesvol. Tijdens de asbestproblematiek in 2012 is gebleken dat de inrichting van de back-up systematiek kwetsbaar was. Dit is dan ook in hetzelfde project meegenomen. Er is gekozen voor een tweetal oplossingen waarbij er een 24-uurs online back-up plaatsvindt van de data en een periodieke back-up van de omgeving (de architectuur). Met het neerzetten van deze systematiek is Welzijn MensenWerk in staat om bij een calamiteit, waarbij het serverpark niet meer beschikbaar is, binnen 48 uur weer volledig online te zijn voor de medewerkers. Tegelijkertijd met beide projecten is ook gekeken naar de kwantiteit, kwaliteit en de kosten van alle internetlijnen. Naar aanleiding hiervan zijn gesprekken gestart met de leverancier van deze lijnen. De gesprekken hebben geresulteerd in een nieuwe overeenkomst waarin is afgesproken dat een groot aantal lijnen worden geüpgraded, waardoor er meer snelheid kan worden gegarandeerd terwijl de stabiliteit zou toenemen. Qua kosten is deze nieuwe overeenkomst maandelijks substantieel lager dan de oude overeenkomst. In 2014 zal de implementatie van het nieuwe contract worden afgerond. Jaarverslag 2013 WMW 9

12 Accommodaties Hieronder vindt u een overzicht van de locaties van de stichting: Locatie Eigendom Werkzaamheden De Veldkei, Havelte Eigendom WMW De Stobbe, Darp Eigendom WMW De Gowe, Geeuwenbrug Eigendom WMW De Vlasbarg n, Uffelte Eigendom WMW De Wiekslag, Wapserveen Kantoor de Weerd, Meppel Eigendom gemeente Westerveld Eigendom van Stichting Ons Dorpshuis Eigendom van de gemeente Meppel Eigendom WMW Onderhoud, beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Beheer en exploitatie Kantoor van Ostadestraat 118 In eigendom van Woonconcept Ons Dorpshuis, Wilhelminaoord De Schalle, Nijeveen Beheer en exploitatie Beheer en exploitatie Onderhoud, beheer en exploitatie Schoonmaak In het verslagjaar zijn de volgende aanpassingen en/of onderhoudswerkzaamheden in de accommodaties gerealiseerd: De Veldkei Havelte In 2013 hebben we twee nieuwe vaste huurders mogen verwelkomen in De Veldkei, beide zijn een thuiszorg organisatie. In verband met de bezuinigingen van de overheid heeft een andere huurder (Van Boeijen) moeten besluiten om een aantal vierkante meters in te leveren. Daarnaast zijn we met de Bibliotheek in gesprek over het aantal vierkante meters dat door hen wordt gehuurd. In verband met de bezuinigingen, zullen die mogelijk minder gaan worden. WMW en de Bibliotheek proberen met elkaar een oplossing te vinden. De Stobbe, Darp De uitbreiding van de keuken in 2012 heeft een positieve bijdrage geleverd aan het gebruik van De Stobbe. De Gowe, Geeuwenbrug In 2013 hebben de vrijwilligers zich weer ingezet om in zelfredzaamheid het dorpshuis te runnen. Tevens hebben zij een opslagruimte aan de buitenzijde van het gebouw gerealiseerd voor de opslag van diverse materialen. Ook hebben ze weer mee gedaan aan de Burendag en NL Doet. Jaarverslag 2013 WMW 10

13 De Vlasbarg n, Uffelte Net als in 2012 heeft De Vlasbarg n ook in 2013 weer gefungeerd als stempelpost voor de Drentse Rijwiel vierdaagse. De organisatie van de rijwiel vierdaagse heeft De Vlasbarg n genomineerd als de beste en leukste pleisterplaats, maar helaas is de keuze op een andere stempelpost gevallen. In 2012 zijn we gestart met een pilot om te kijken of het mogelijk zou zijn om het Dorpshuis te verduurzamen. Hiervoor hebben we diverse fondsen aangeschreven om de financiering rond te krijgen van dit project. Van alle aangevraagde subsidies hebben we een positief antwoord ontvangen, waardoor we in gesprek zijn gegaan met aannemers om het geheel te laten uitvoeren. De Wiekslag, Wapserveen In het jaar 2013 heeft de voorbereidingscommissie zich terug getrokken om het beheer van De Wiekslag zelfstandig te gaan doen. De Gemeente Westerveld, de Dorpsgemeenschap Wapserveen en WMW hebben daardoor de handen ineen geslagen om te kijken hoe nu verder met De Wiekslag. WMW is bereid om het beheer en de exploitatie te blijven doen in De Wiekslag, echter hierbij wel de opmerking dat de dorpsgemeenschap Wapserveen zich ook moet inzetten om het Dorpshuis te behouden. Er is inmiddels een werkgroep gevormd om deze kar te gaan trekken. Ons Dorpshuis, Wilhelminaoord Het bestuur van Ons Dorpshuis heeft besloten om de gehele verantwoordelijk van beheer en exploitatie weer in eigen handen te nemen. WMW zal nog werkzaamheden blijven doen in Ons Dorpshuis in de vorm van het Dagelijks Management, dat betekent dat WMW zorgt voor de personele bezetting van 24 uren per week en de aansturing van 3 uren per week. In 2013 is Speelwerk Meppel Failliet gegaan waardoor het voortbestaan van de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in onze accommodaties onder druk kwam te staan. Stichting KAKA heeft het werk van Speelwerk Meppel in de gemeente Westerveld overgenomen, waardoor de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang wel in onze accommodaties zijn gebleven. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, heeft het wel nadelige gevolgen voor de accommodaties; alle ruimten worden niet meer permanent gehuurd. In het jaar 2013 hebben we verder invulling gegeven aan de reorganisatie; tijdelijke contracten zijn niet verlengd. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht of het haalbaar is om een centraal depot te realiseren voor de horeca producten (centrale inkoop). Jaarverslag 2013 WMW 11

14 5. Personele ontwikkelingen Welzijn MensenWerk Personele samenstelling per In onderstaande tabel is te zien dat er medio december vrouwen en 13 mannen in dienst waren (totaal 74 medewerkers). In de tabel is een verdeling gemaakt tussen fulltime, parttime, flexibel en stagiair Personele samenstelling MensenWerk 51 vrouw Aantal Totaal fulltime parttime flexibel Man In onderstaande tabel is per maand de formatieontwikkeling weergegeven. Deze is vervolgens afgezet tegen de begroting. Uiteindelijk heeft de stichting medio december 2013 minder formatie dan was begroot. Verzuimcijfers In onderstaande tabel zijn vier lijnen weergegeven. De blauwe lijn betreft het verzuim per maand, de paarse exclusief zwangerschap, de gele lijn de vastgestelde norm (begroot). De groene lijn is het voortschrijdend gemiddelde. Uiteindelijk is dit gemiddelde uitgekomen op 8,85%. Jaarverslag 2013 WMW 12

15 DEEL 2 INHOUDELIJK VERSLAG ACTIVITEITEN MEPPEL 1. Prestatieveld 1. Leefbaarheid en sociale samenhang Om de participatie van de burgers te bevorderen en te stimuleren is het wijk- en dorpsgericht werken (WDW) een prima werkmethode. De werkers van WMW waren in de wijken en buurten te vinden, daar hebben zij contact gelegd met de burgers om er achter te komen wat er speelt en om de mensen te (leren) kennen. De vragen van het individu en de groepen zijn opgehaald en de behoeften zijn geïnventariseerd. Vanuit deze kennis werd de burger in zijn eigen kracht gezet. Burgers zijn met elkaar in contact gebracht en verbonden met zijn omgeving en zo is de participatiesamenleving bevorderd. De professionals van WMW zijn geschoold en zullen in de komende jaren steeds meer als generalist optreden. Doelen gemeente Meppel: 1. Meer mensen doen en werken mee aan activiteiten in hun buurt 2. Meer mensen doen iets voor elkaar 3. Minder mensen geven aan eenzaam te zijn Resultaat / beoogd effect: - Wijkagenda s met daarbij uitvoeringsplannen Rol van burgers is cruciaal en wel zo dat de burgers hun eigen wijk inrichten - Laagdrempelige activiteiten organiseren in de buurt om burgers met elkaar kennis te laten maken zodat ze elkaar in hun kracht kunnen zetten. - Integrale samenwerkingen van de organisaties actief in dezelfde wijk. Teams moeten herkenbaar en benaderbaar zijn voor de burgers Koedijkslanden/Bergierslanden Werkplan 2013 Wat is gerealiseerd? Mee ontwikkelen en realiseren informatiepunt Het wijkservicepunt is een centrale plek in de wijk Koedijkslanden waar vragen binnenkomen. Iedere woensdag is er een inloopspreekuur waar de professionals van het wijkteam en/of wijkplatform aanwezig zijn. Jaarverslag 2013 WMW Resultaat / Conclusie Burgers lopen regelmatig binnen en men ervaart een lage drempel om meldingen van zorg over buren en bewoners te melden. Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van het inloopspreekuur om in gesprek te komen met een professional. Gemiddeld maken 2 bezoekers per week gebruik van het inloopspreekuur en buiten de spreekuren om komen er nog 2 tot 10 burgers met vragen over sociale kwesties en leefbaarheid. 13

16 Het wijkservicepunt levert een duidelijke bijdrage aan de door de gemeente gestelde doelen. Ontwikkelen sociale kaart Jaarverslag 2013 WMW Het faciliteren en ondersteunen van ontmoetingsactiviteiten, zoals eetgroepen uit de wijk samen met MensA en PromensCare. Er zijn wandelactiviteiten in samenwerking met Sportdorp Koedijkslanden. Daarnaast zijn er activiteiten als: sjoelen, computerondersteuning, gezamenlijke uitjes, MensA-activeringsochtenden, naaiatelier en bewegen voor allochtone ouderen. Wekelijks worden bewoners (in vaak kwetsbare situatie) geïnformeerd en doorverwezen vanuit het wijk servicepunt (het gebiedsteam). Bewoners van de ontmoetingsactiviteiten ervaren meer sociale binding. Het wijkservicepunt fungeert als uitvalsbasis voor het wijkteam wijk- en dorpsgericht werken, het gebiedsteam van Welzijn MensenWerk, het Wijkplatform Koedijkslanden/Bergierslanden. Verder is het een overleglocatie voor participatietrajecten met bewoners en/of werkgroepen. Het wijkservicepunt is herkenbaar en laagdrempelig als wijkvoorziening. Samen met de gemeente, PromensCare en Onder aandacht gebracht van het thema: Icare zijn een tweetal bijeenkomsten Samenwerken in de wijk in relatie tot georganiseerd voor wijkprofessionals en ontwikkelingen welzijn en zorg in het sociaal vrijwilligers. domein. Een gedetailleerde sociale kaart voor de wijk De gemeentelijke sociale kaart zou vraaggerichter is uiteindelijk als erg detaillistisch beoordeeld. worden ingericht; daarom hebben we daar verder Er is besloten om aanvullende informatie geen actie op ondernomen. beschikbaar te hebben, naast de gemeentelijke sociale kaart. 14

17 Bewoners stimuleren om Noabertje (een marktplaats voor kleine ruildiensten) in te vullen en te bemiddelen waar nodig. Bevorderen organiserend vermogen van bewoners door middel van contacten, statafelgesprekken, huisbezoeken, activiteiten om bewustwording te stimuleren. Stimuleren van participatie en samenhang door ondersteunen bewonerswijkplatform en deelname wijkteam. Van ontwikkelaar naar ondersteuner en tenslotte adviseur voor het wijkplatform. Realiseren sociale binding in Berggierslanden Jaarverslag 2013 WMW In samenwerking met een scholier uit de wijk (Dingstede) is digitaal ontwerp en voorbereiding voor website gemaakt. Deze is in het voorjaar van 2014 in de lucht. Er zijn gesprekken geweest rondom Pieter de Hooghstraat met betrekking tot leefbaarheid en draagvlak inrichting centraal grasveld. Er is een grote werkgroep die samen de participatie vormgeven voor de inrichting van groenvoorzieningen en drie speelvoorzieningen. Het wijkplatform (wpf)heeft actief meegedacht over de ontwikkelingen in de wijk, zoals BerggierlandenGaarde, project Koeberg Zuid en ontwikkeling WDW. De voorzitter heeft in september afscheid genomen. Het wpf heeft zijn eigen functioneren onder de loep genomen. Herformulering van visie en positie en ontwerp organisatievorm om slagvaardiger te worden. Campagne ledenwerving ingezet. De rol van sociaal werk in het wpf is adviserend en ondersteunend, maar ook spiegelend. In de eerste helft van 2013 zijn er individuele gesprekken gevoerd over de rol, inhoud en ambities in het wijkplatform. In januari is er een werkgroep samengesteld om het project Berggierslanden Gaarde vorm te gaan geven. In 2013 is het plan projectmatig en gefaseerd ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd. Functies: ontmoetingsplaats, hondenspeeltuin, informele speeltuin, fietscrossbaan, pluktuin, boomgaarde en groentetuinen. Er is door PR meer bekendheid aan gegeven. Er is overeenstemming bereikt over de invulling en de speelruimte voor kinderen. Er is meer samenhang in de buurt, meer invloed in eigen omgeving, en invloed vanuit WDW op het gemeentelijk groen en grijs-projecten. Het resultaat van deze ondersteuning is dat het wijkplatform het wijkteam wijk- en dorpsgericht werken geadviseerd heeft hoe zij over de wijkagenda denken. Tevens is het wijkplatform met behulp van WMW haar eigen positie aan het onderzoeken door reflectie en procesevaluatie. Eind 2013 hebben 12 potentiele nieuwe leden zich aangemeld. Vanaf januari 2014 worden de kennismakingsgesprekken gevoerd. Het heeft er toe geleid dat het wijkplatform een heisessie heeft gehad met ondersteuning van sociaal werk. Een medewerker van de Rode Wouw heeft meegedaan aan deze sessie. Effect: inzicht in de eigen rol en positie die het wpf ambieert Het project is gerealiseerd, er is nu een plek in de wijk waar de bewoners zich verantwoordelijk voor voelen en elkaar ontmoeten. Naast dat bewoners en kinderen gebruik maken van het project, wordt het ook gebruikt om er activiteiten voor en door de wijk te organiseren. Bewoners met talenten en competenties hebben deze proactief ingezet, daarnaast hebben ondernemers uit de wijk ook meegewerkt. 15

18 Zeker 100 bewoners waren erbij betrokken. Er was een grootse en feestelijke openingsactiviteit. Samenwerkingspartners: gemeente, Berggierslanden ontwikkelbedrijf (Bouwfonds), Landschapsbeheer Drenthe, AOC-terra, wijkteam WDW, Wijkplatform. Bewoners hebben meer binding onderling en gedeelde verantwoordelijk om de leefbaarheid goed te houden door middel van het project. Indirect effect is dat in 2013 in 3 straten bewonersinitiatieven zijn ontstaan om met de gemeente afspraken te maken over de inrichting van pleintjes. Bewonersbetrokkenheid is bevorderd door het ondersteunen van de vrijwilligers bij het opstellen van de wijkkrant Overige activiteiten: Organisatie en realisatie van eerste wijkfeest Koedijkslanden/ Berggierslanden. In samenwerking met het wijkplatform, MFK het Palet, wijkteam WDW en campagne Vrede Express. Watertorenbuurt Werkplan 2013 Wat is gerealiseerd? Resultaat / Conclusie Aanpak overlast jongeren. Er is met een kleine regelmaat nog contact met deze groep jongeren. Het resultaat is vooral behaald in voorgaande jaren. De groep is toen door het realiseren van een eigen hangplek losgemaakt van een overlast gevende groep. Deze groep heeft veel gebruik gemaakt van de hangplek en doet dat af en toe nog steeds. Er is veel controle vanuit de buurt. Deze groep heeft nauwelijks nog contact met andere groepen. Jaarverslag 2013 WMW 16

19 Oosterboer en Ezingerbuurt Werkplan 2013 Wat is gerealiseerd? Resultaat / Conclusie Bevorderen participatie door ondersteuning bewonerswijkplatform Deelname in wijkteam vanuit WDW Opstellen wijkanalyse Aanpak overlast hanggroep jongeren Samenwerking met wijkbewoners, corporatie, politie, VNN, GGD, scholen en andere betrokkenen Er zijn tijdens korte interviews bewoners gevraagd plaats te nemen in het wijkplatform. Er is een grote betrokkenheid vanuit de wijk om zich in te zetten voor de wijk. Een aantal bewoners heeft met ondersteuning van de sociaal werker en wijkregisseur een wijkplatform opgezet met mensen uit alle delen van de wijk, hierdoor is er een juiste samenstelling van het bewonerswijkplatform, zodat het een goed geaccepteerde afspiegeling/vertegenwoordiging is van de wijkbewoners. De sociaal werker heeft zitting in het wijkteam samen met de bewonersconsulent (Woonconcept) en de wijkregisseur. Samen met deze partners wordt bekeken hoe het zelf organiserend vermogen van de wijk vergroot kan worden en welke ondersteuning daarbij nog nodig is. Zo wordt er steeds gezocht naar een betere afstemming om zo goed mogelijk samen te werken in de wijk. In 2013 is het initiatief genomen om een wijkanalyse op te stellen voor de wijk Oosterboer Ezinge. In 2013 zijn de eerste contacten gelegd met overlast gevende jongeren. Vanuit dit contact zal er in 2014 afhankelijk van de signalen, samen met deze jongeren projecten worden opgezet. Er is iedere maand een wijkteam, ook buiten het wijkteam is er regelmatig contact onderling tussen de wijkteamleden. Er is inmiddels een voorzitter gekozen en een huishoudelijk reglement opgesteld. Het wijkplatform is in staat om zelfstandig te functioneren. De rol van sociaal werker is veranderd naar ondersteunend en faciliterend. Betere afstemming en kortere lijnen tussen de professionals in de wijk. Het wijkplatform heeft besloten om de wijkanalyse in 2014 op te gaan pakken. Het contact is gelegd, er zijn jongeren betrokken bij het afnemen van korte interviews in de wijk. De wijk regisseur en sociaal werker gaan regelmatig door de wijk. Jaarverslag 2013 WMW 17

20 Ondersteuning oudejaars vreugdevuur Er is in 2013 weer ondersteuning verleend aan de werkgroep vreugdevuur Ezinge. De groep voelt zich nog steeds verantwoordelijk voor het vreugdevuur. Er is vanuit deze werkgroep regelmatig contact, ook over andere onderwerpen en vragen vanuit de buurt. Er is goed overleg tussen jongeren/bewoners, politie, gemeente en jongerenwerk. Overige activiteiten uitgevoerd: Open dag Oosterboer: in 2013 is er samen met het wijkplatform en het wijkteam een open dag voor de wijk Oosterboer en Ezinge georganiseerd. Bedrijven en organisaties konden zich op deze dag profileren en presenteren aan de wijk. Er was een bescheiden opkomst en deelname, echter was er wel voldoende animo en resultaat om ook in 2014 weer een open dag te organiseren. Opzetten jeugdsoos: vrijwilligers hebben met ondersteuning van het jongerenwerk en bestuur van de Boerhoorn een aantal avonden voor een jeugdsoos georganiseerd. Er is veel gedaan aan voorbereidingen en promotie om de jeugdsoos nieuw leven in te blazen. De jeugdsoos richt zich op jongeren tussen de 8 en 14 jaar. Jaarverslag 2013 WMW 18

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Geachte griffie, Hartelijk dank. Vriendelijke groet,

Geachte griffie, Hartelijk dank. Vriendelijke groet, Geachte griffie, Bijgaand treft u het jaarverslag GGD IJsselland 2014 aan. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit jaarverslag te verspreiden onder uw raadsleden. Hartelijk dank. Vriendelijke groet, Astrid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie