Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart Opdrachtgever LUMC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC"

Transcriptie

1 Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De organisatie 4 3 De functie Directeur HRM 8 4 De gewenste functie eisen en competenties 12 5 De arbeidsvoorwaarden 13 6 De selectieprocedure 14 HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

3 1 Inleiding Dit document is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties, van belang voor de functie van Directeur HRM bij het LUMC. Daartoe wordt ingegaan op de visie en strategie, de organisatie, de interne - en externe ontwikkelingen en de cultuur binnen de organisatie. Voorts wordt een beschrijving gegeven van de functie, de gewenste capaciteiten/competenties, persoonlijkheidskenmerken en de benodigde kennis en ervaring voor deze bijzondere functie en de arbeidsvoorwaarden. Besloten wordt met een beschrijving van de selectieprocedure. Voor verdere informatie adviseren wij u ook de website van het LUMC te raadplegen Deze site geeft een zeer goed beeld van alle aspecten waar de organisatie voor staat, de strategie, de missie, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan Merkbare Meerwaarde. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

4 2 De organisatie Organisatie en context Het Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC) Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Met een unieke researchpraktijk van fundamenteel bètamedisch tot toegepast klinisch onderzoek, speelt het LUMC mee in de wereldtop. Zo biedt het LUMC ook patiëntenzorg en onderwijs aan naar de laatste internationale inzichten en standaarden en bijdragen aan de verbetering van de geneeskunst en gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten. Zo fungeert het LUMC ook als een kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken rond volksgezondheid, in de regionale regiefunctie en als centrum voor na- en bijscholing voor medische professionals. De driehoek met de Universiteit Leiden en het Leiden Bio Sciencepark creëert unieke mogelijkheden voor medische innovatie in en rond Leiden. Missie Beter zijn, Beter worden. Het Leids Universitair Medisch Centrum stelt zich tot doel om zijn kerntaken op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren. Het LUMC streeft er dan ook naar de hoogste kwaliteit te bieden, zowel in medisch technisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor de patiënt. Openheid en informatie zijn daarbij sleutelwoorden. Voor wat betreft het onderzoek wil het LUMC tot de internationale top blijven behoren. De interactie van fundamenteel onderzoek en patiëntenzorg vormt de basis van het beleid. Dit betekent dat de vele, vaak ook landelijke en internationale topreferentiële taken en de topklinische functies die het LUMC uitoefent sterk wetenschappelijk onderbouwd zijn. Naast zijn bovenregionale en landelijke functie biedt het LUMC kwaliteit en kwantiteit over de gehele breedte van de geneeskunde. Dit is noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de maatschappelijke functie van het LUMC op het gebied van innovatie van de zorg en het zorgsysteem en voor de wetenschappelijke toetsing van nieuwe, maar ook van bestaande medische technologie. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het studentenonderwijs en de specialistische opleidingen. Het is duidelijk dat het LUMC een aantal taken niet alleen kan en wil uitvoeren. Een nauwe samenwerking met daartoe gekwalificeerde algemene ziekenhuizen in de onderwijs- en opleidingsregio is daarvoor nodig.het LUMC blijft dan ook streven naar gestructureerde netwerkvorming op bovengenoemde gebieden. Via het onderwijs zal het LUMC patiëntgerichte artsen en wetenschappers afleveren met een kritisch wetenschappelijke attitude en met wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Plezier in de studie is hierbij essentieel. Op onderwijsgebied heeft verdere internationalisering een hoge prioriteit. Aan de hand van het principe van levenslang leren speelt de Boerhaavecommissie van het LUMC als grootste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied in Nederland een centrale rol. Het LUMC wil deze positie nog verder versterken en ook de Leidse nascholing voor HBO en MBO een dergelijke positie geven. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

5 Kerntaken Patiëntenzorg, topklinische zorg en met name topreferente zorg Het LUMC wordt gekenmerkt doordat het in belangrijke mate en op velerlei gebied voorziet in de supraregionale en landelijke behoefte aan topreferente zorg, de zorg die elders niet geboden kan worden. Daarnaast verzorgt het LUMC een breed pakket aan topklinische zorg, waaronder orgaantransplantaties, cardiovasculaire interventies en alle typen beenmergtransplantaties alsmede een vast volume regionale basiszorg. Onderzoek, zowel fundamenteel als patiëntgebonden en op de zorg gericht Het LUMC kent enkele zeer fundamentele onderzoekslijnen die gericht zijn op de kern van levensprocessen. Een aanzienlijk deel van het onderzoek van het LUMC is gericht op de vertaling van fundamenteel onderzoek naar toepassing in de patiëntenzorg (from bench to bedside) en vice versa. Daarnaast vindt binnen de klinische disciplines breed patiëntgebonden onderzoek plaats. Tevens wordt aandacht besteed aan de beoordeling van doeltreffendheid en doelmatigheid van nieuwe en reeds bestaande medische technologieën aan epidemiologische en besliskundige aspecten van de zorg en aan veiligheid in de zorg. Onderwijs, ten behoeve van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Het LUMC leidt basisartsen op met een gedegen kennis van zaken. Ook heeft de basisarts goede contactuele vaardigheden ontwikkeld om professioneel en ook zeer betrokken met patiënten te communiceren. De basisarts zowel als de biomedische wetenschapper is in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op te kunnen zetten en te managen en in staat om de resultaten te ordenen, te analyseren en in wetenschappelijke publicaties te verwoorden. Opleiding tot medisch specialist Veelal en bij voorkeur in clusterverband met de algemene ziekenhuizen in de onderwijs en opleidingsregio wordt de opleiding tot medisch specialist vormgegeven in 27 specialismen. Het LUMC waarborgt dat de alhier opgeleide medisch specialisten kritisch staan tegenover alles wat niet evidence based is en vooral ook jegens het eigen handelen, terwijl ze daarnaast goede communicatieve vaardigheden bezitten. De in het LUMC opgeleide specialist heeft ruime ervaring in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren ervan. Dit stelt hen in staat relevante ontwikkelingen binnen de geneeskunde te signaleren en hieraan een bijdrage te leveren. De opgeleide medisch specialisten faciliteren op hun beurt de cliënten om hun leven naar eigen wens in te kunnen richten, zich op basis van hun mogelijkheden te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

6 Organogram LUMC HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

7 2.1 De HRM functie binnen het LUMC Organogram Directoraat HRM De P-dienstverlening is georganiseerd in het directoraat HRM, de decentrale bedrijfsbureaus en het directoraat Financiën. Het directoraat HRM adviseert de Raad van Bestuur en het management van de organisatie over het strategisch personeelsbeleid van het LUMC. Ze ondersteunt de bedrijfsvoering met gespecialiseerde dienstverlening (onder meer arbeidsmarktcommunicatie, bedrijfsopleidingen, loopbaanadvies, veiligheid en gezondheid). Dat doet zij vanuit de HRM-visie dat medewerkers optimaal kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Hierin streeft ze naar een volwassen arbeidsrelatie waarbij medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en gezondheid. Managers en leidinggevenden van de organisatie scheppen de voorwaarden hiervoor, het directoraat HRM heeft daarbij een ondersteunende en adviserende rol.de personele en salarisadministratie zijn onderdeel van het directoraat Financiën. De decentrale adviesfunctie (P&O adviseurs) is ondergebracht in de bedrijfsbureaus van de vier divisies en de directoraten. De dienstverlening aan medewerkers en leidinggevenden heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad. Er zijn diverse digitale hulpmiddelen ontwikkeld (een portal Mijn LUMC) om nieuwe dienstverleningsconcepten voor de P- kolom te organiseren. Op basis van het click-call-face model wordt gewerkt aan betere informatievoorziening, actieve betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden, meer standaardisatie en doelmatigheid. Er is een servicepunt personeel waar dienstverlening voor al het personeel zoveel mogelijk op maat gegeven wordt. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

8 3 De functie Directeur HRM Wij zoeken voor het LUMC een directeur HRM. De opdracht De opdracht voor de nieuwe directeur HRM ligt vooral op het vlak van positionering en strategisch verankeren van HRM in de gehele organisatie. Door alle interne en externe ontwikkelingen en veranderingen binnen zowel de zorg als ook binnen onderwijs, opleiden en onderzoek is het van essentieel belang dat HRM zeer stevig staat in de organisatie. Hij/zij zorgt voor verbinding tussen de strategische uitdagingen en de tactische en operationele consequenties voor de uitvoering van het personeelsbeleid in de P kolom. De nieuwe HRM directeur zal moeten investeren, moeten zorgen voor vertrouwen, en zal goede relaties met alle stakeholders binnen en buiten de organisatie moeten opbouwen. De belangrijke stakeholders : Intern De HRM directeur versterkt de executiekracht van de raad van bestuur en is vanuit die rol medeontwikkelaar van het strategisch beleid. Hij /zij is intern nauw betrokken bij de divisies en is verantwoordelijk voor de vertaling van het strategische HRM beleid binnen de divisies. De OR is een zeer belangrijke stakeholder waarmee de directeur steeds afstemt over HRM en organisatieontwikkelingen in het kader van de WOR. Extern Vakbonden De directeur HRM heeft regelmatig overleg met de vakbonden ( Lokaal Overleg ) en zorgt voor constructief overleg en onderhandelingen. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra ( NFU) De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel bleef hetzelfde; ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de UMC s. De directeur HRM zal participeren in het overleg binnen de NFU, samen met de andere HRM directeuren van universitaire centra. Tevens ligt er een veranderkundige opdracht. De ontwikkelingen gaan op alle gebieden waarbinnen het LUMC acteert, zeer snel. Verandering van financiering en veranderende vragen op het gebied van organisatieontwikkeling en profilering maken dat de HRM vraagstukken ook zullen veranderen. De kandidaat die wordt gezocht dient te bouwen aan een deskundige en resultaatgerichte P-kolom op basis van een helder serviceconcept, met als uitgangsprincipe self service en gestandaardiseerde HR-processen, Daarin bent u functioneel leidinggevend voor coördinatoren P&O en hoofd PSA. Daarnaast wordt verwacht dat de directeur HRM integraal leiding geeft aan het directoraat HRM (met resultaatverantwoordelijkheid en F-, P- en Q-verantwoordelijkheid). HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

9 De zeer goede naam en reputatie van het LUMC past bij een organisatie die trots en ambitieus is. Ook de bedrijfsvoering ervaart dat zo en die ambitie moet worden ondersteund en gefaciliteerd. HRM is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat betekent dat het service level van HRM, zowel decentraal als centraal hoog moet zijn. Dit vereist vraaggericht ondersteunen van de raad van bestuur, divisies en overige organisatieonderdelen en het ondersteunen bij actuele ontwikkelingen. De thema s Drie inhoudelijke thema s spelen voor de komende jaren een hoofdrol: In de eerste plaats het aanpassingsvermogen van het LUMC aan ontwikkelingen in de context van zorg, onderzoek en onderwijs. Binnen het werkveld van HRM vraagt dat onder meer aandacht voor een doelmatige en flexibele inzet van professioneel en gekwalificeerd personeel. Een hogere pensioenleeftijd en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen daarbij om extra aandacht. Het tweede thema is duurzame inzetbaarheid. Voor een lang en waardevol arbeidsleven is aandacht nodig voor gezondheid, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Permanente aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en bijscholing hoort daarom bij de speerpunten van het personeelsbeleid van het LUMC. In de competitieve wereld van het LUMC is het belangrijk om continu op zoek te gaan naar talent en 'toptalent'. Zij vormen het derde thema in het HRM-beleid van de toekomst. Het gaat daarbij om medewerkers en studenten met de potentie om een toonaangevende rol te gaan vervullen in onderzoek, onderwijs of gezondheidszorg. Het LUMC zoekt toptalenten die beschikken over het vermogen om niet alleen zelf te excelleren maar ook om anderen te inspireren tot onverwachte prestaties. We willen ze de kans geven om hun bijzondere capaciteiten verder te ontwikkelen in zogenoemde talent tracks. Het LUMC wil open en transparant met medewerkers en maatschappelijke partners samenwerken. In eigen huis is de directeur HRM actief in overleg met medewerkers, de divisiebesturen, de collega directeuren en de raad van bestuur. Extern is de bestuurder actief in landelijke en regionale netwerken om zodoende voor het LUMC bij te dragen aan de voorwaarden voor goede dienstverlening en ondersteuning. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

10 Het profiel Het LUMC is op zoek naar een ondernemende directeur met een goed gevoel voor wat er in de markt speelt en een innovatieve attitude. Een persoon die organisatiesensitief is en de organisatie goed kent. Iemand die makkelijk kan schakelen tussen strategie en het effect daarvan, maar ook redelijk praktisch is. Iemand die sturing geeft aan de vraag: Wat is de invloed van de strategie van de organisatie op de medewerkers en vice versa? Maar ook in staat is om bij de implementatie van het HRM -beleid de effecten te monitoren en op basis van evaluatie het beleid bij te stellen. Het moet iemand zijn met een stevige persoonlijkheid die in staat is te verbinden en te vernieuwen. Een ervaren manager /directeur die als opdracht krijgt om de HRM functie binnen het LUMC nog verder te ontwikkelen naar een moderne serviceorganisatie. Waar deskundigheid en service voorop staan en de medewerkers van de P-kolom in staat zijn om mee te bewegen met de veranderende vragen vanuit de organisatie. De nieuwe directeur beschikt over veranderkundige inzichten en weet deze in een bestuurlijke context in te zetten. Is procesmatig sterk en is in staat om alle belanghebbenden binnen het LUMC mee te nemen in het bereiken van de gestelde doelen. Hij zal zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van de HRM strategie van het LUMC. Daarbij anticiperend op de ontwikkelingen die op alle onderdelen van de organisatie afkomen. De volgende resultaatgebieden zijn geformuleerd: Leidinggeven vanuit de kernwaarden en visie van de organisatie en vanuit een grote betrokkenheid bij de medewerkers en professionals. Zet stip op de horizon duidelijk neer voor HRM binnen het LUMC met in achtneming van de (strategische) doestellingen zoals deze zijn vastgesteld. Kijkt breder dan alleen HRM, ziet de samenhang met de andere directoraten en de divisies. Is in staat om koers te houden en heeft uiteraard oog voor veranderingen onderweg. Duidelijke visie op en kennis van HRM binnen een universitair centrum als het LUMC. Brengt vernieuwing aan in technologische middelen (waaronder E-HRM) met als doel om het proces van HR dienstverlening te versterken. Evenwichtig, zichtbaar en koersvast fungeren als de bindende kracht tussen de interne en externe belangen. Bevorderen en faciliteren van een stimulerende en inspirerende omgeving waar samenwerking bloeit en mensen worden geprikkeld het beste uit zichzelf naar boven te halen. In nauwe samenwerking met de andere directoraten en de raad van bestuur en het management verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten, het eenduidig uitvoeren hiervan en het controleren van de resultaten door middel van de PDCA-cyclus. Investeren in een constructieve samenwerkingsrelatie met de divisies; Verantwoordelijkheid dragen voor afstemming over HRM strategie en beleid evenals zorgdragen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan de medezeggenschap conform de geldende procedures en afspraken, zodat deze zijn taken goed kan vervullen. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

11 Het continueren en ook initiëren van externe samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de continuïteit van de organisatie en die de professionalisering, kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede komen. Stimuleert en draagt bij aan het vergroten van het innovatief vermogen. Zorgdragen voor heldere, open en transparante communicatie. Zowel intern als extern. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

12 4 De gewenste functie eisen en competenties De benoembare kandidaat beschikt over: Academisch werk- en denkniveau. Ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke directie of management positie binnen een complexe organisatie. Beschikt over veranderingskracht en innovatief vermogen, bezit aantoonbare ervaring met het in goede banen leiden van op verandering gerichte strategie - en organisatie processen en is in staat om deze op succesvolle wijze te implementeren. Is innovatief, ziet kansen, heeft lef en schakelt snel tussen en met diverse niveaus. Ondernemen, denken in oplossingen, andere nieuwe wegen bewandelen en resultaatgericht handelen. Is een inspirerend leidinggevende en collega. Beschikt over brede kennis van en ervaring met strategisch HRM beleid; Kennis en ervaring met relevante HR ontwikkelingen in de zorgbranche; Uitstekende competenties als directeur met focus op resultaten en performance, in staat om proactief in te spelen op de vragen van de toekomst, ontwikkelingen in de zorgmarkt te signaleren en deze, zowel op bestuurlijk als zorginhoudelijk vlak, te vertalen naar kwalitatief gedegen en verantwoord HR beleid en positionering binnen de organisatie. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Heeft in collegiaal verband een verbindend vermogen naar de raad van bestuur, collega directeuren, de divisies en de medezeggenschap. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden evenals goed ontwikkelde onderhandelingsvaardigheden. Is een uitstekende communicator, helder en verbindend. Persoonlijkheidsprofiel De HRM directeur is in staat om binnen een complexe en ambitieuze organisatie als het LUMC, HRM stevig te positioneren en te leiden in een tijd waarin interne veranderingen moeten worden geïmplementeerd, extern de financiële middelen onder druk staan en concurrentie en samenwerking een steeds grotere rol spelen. De HRM directeur is ondernemend en innovatief en heeft veel kennis, deskundigheid en ervaring binnen HRM. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat bekend is met complexe organisaties met hoogwaardige professionals die een stevig ambitieniveau hebben. Daarbij wordt van de kandidaat intrinsieke motivatie en passie gevraagd voor de organisatie en het HRM vak en het willen bijdragen en ondersteunen van excellente prestaties. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

13 5 De arbeidsvoorwaarden Het LUMC biedt u een uitdagende portefeuille in een veranderend speelveld. Persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit maken deel uit van deze afspraken. Het LUMC faciliteert u bij het in stand houden van uw kennis en vaardigheden. U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. In eerste instantie krijgt u een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Uw salaris bedraagt maximaal: 7.769,-- bruto per maand (schaal 16, CAO UMC). Het LUMC biedt u zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo heeft u onder andere recht op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij het ABP en een persoonlijk budget tot uw beschikking. Daarnaast kunt u deelnemen aan de gunstige collectieve ziektekostenverzekering van de Universitair Medische Centra. De standplaats is Leiden. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

14 6 De selectieprocedure De procedure voor de functie van Directeur HRM kent de volgende fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal Middels executive search, netwerksearch en publicatie van de vacature op 4 april in printmedia als de Volkskrant, Trouw en NRC en de bijbehorende sites, op zowel de website van Leeuwendaal als de websites van de organisatie en externe sites, werven wij kandidaten. U kunt reageren tot en met 20 april Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een voorselectiegesprek bij Leeuwendaal. Geschikte kandidaten worden op een zogenoemde longlist geplaatst. Deze longlist wordt aan de raad van bestuur gepresenteerd waarna gezamenlijk een keuze wordt gemaakt voor de kandidaten die men ook daadwerkelijk wil spreken. De adviseur van Leeuwendaal neemt deel aan de selectiegesprekken. Ter voorbereiding op de eerste ronde ontvangen kandidaten gerichte informatie (strategisch plan). 2 Selectie bij de organisatie De interne selectie bestaat voorts uit de volgende stappen: Een eerste gespreksronde vindt plaats in de eerste week van mei 2015 met de selectiecommissies vanuit de raad van bestuur en een vertegenwoordiging van de divisies/directoraten en het managementteam HRM. Het inwinnen van referenties, een integriteitsonderzoek, een adviesgesprek met de ondernemingsraad en de mogelijkheid tot een assessmentonderzoek maken deel uit van de procedure Het streven is om de procedure voor 1 juni 2015 af te ronden. De procedure wordt vanuit Leeuwendaal begeleid door Lidewij Geertsma, senior adviseur. Lidewij Geertsma Lidewij is van oorsprong jurist en heeft ruim 15 jaar ervaring in werving, executive search en advies binnen de zorg. Bij Leeuwendaal richt ze zich op werving & search voor strategische posities en adviesopdrachten binnen de zorg. Naast haar werk is zij toezichthouder bij een middelgrote organisatie in de gehandicaptenzorg en zit in de werkgeverscommissie van de NVTZ. Typerend voor haar aanpak zijn haar brede interesse, scherpe analyse en heldere advies. Daarnaast is Lidewij betrokken, heeft ze een positieve instelling en is ze gericht op kwaliteit. Ze wil echt verschil maken voor haar opdrachtgevers en kandidaten en is zeer gemotiveerd om te werken voor organisaties binnen de zorg. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Bestuur. 20 maart 2015. Opdrachtgever Cosis, NOVO, Promens Care

Profiel. Voorzitter Raad van Bestuur. 20 maart 2015. Opdrachtgever Cosis, NOVO, Promens Care Profiel Voorzitter Raad van Bestuur 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis, NOVO, Promens Care Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 215 807 24 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg Profiel Manager Expertisecentrum 7 juli 2015 Opdrachtgever Tragel Zorg Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-29004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Teamleider P&O. 10 februari 2015. Opdrachtgever Cardia

Profiel. Teamleider P&O. 10 februari 2015. Opdrachtgever Cardia Profiel Teamleider P&O 10 februari 2015 Opdrachtgever Cardia Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-21580757 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

Profiel. Manager HRM. 30 april 2015. Opdrachtgever DUWO

Profiel. Manager HRM. 30 april 2015. Opdrachtgever DUWO Profiel Manager HRM 30 april 2015 Opdrachtgever DUWO Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Profiel Manager team Midden-Brabant-Noord 22 juli 2015 Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Voor meer informatie over de functie Zie informatie selectieprocedure Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Profiel. Bestuurder Stichting Welzijn Ede. 16 oktober 2015. Opdrachtgever Stichting Welzijn Ede (io)

Profiel. Bestuurder Stichting Welzijn Ede. 16 oktober 2015. Opdrachtgever Stichting Welzijn Ede (io) Profiel Bestuurder Stichting Welzijn Ede 16 oktober 2015 Opdrachtgever Stichting Welzijn Ede (io) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG Profiel Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG 9 september 2015 Opdrachtgever LUMC - RdG Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Profiel. Relatiemanager Zorg en Wonen. 10 juni 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Relatiemanager Zorg en Wonen. 10 juni 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Relatiemanager Zorg en Wonen 10 juni 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit.

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. FUNCTIEPROFIEL Procescoach Informatievoorziening 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

1. Senior HRM-adviseur

1. Senior HRM-adviseur 1. Senior HRM-adviseur Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen op 28 locaties. Zorggroep onderscheidt zich

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Kwaliteitsbeleid. 11 september 2015. Opdrachtgever KNMT

Profiel. Teamleider Kwaliteitsbeleid. 11 september 2015. Opdrachtgever KNMT Profiel Teamleider Kwaliteitsbeleid 11 september 2015 Opdrachtgever KNMT Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Automatisering. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. Walter Huurdeman

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Automatisering. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. Walter Huurdeman FUNCTIEPROFIEL Procescoach Automatisering 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Profiel. Manager Advies- en Comfortdiensten. 23 juli 2015. Opdrachtgever Vitras

Profiel. Manager Advies- en Comfortdiensten. 23 juli 2015. Opdrachtgever Vitras Profiel Manager Advies- en Comfortdiensten 23 juli 2015 Opdrachtgever Vitras Voor meer informatie over de functie Zie informatie selectieprocedure Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613)

Vacature Senior medewerker Innovatie. afdeling Innovatie & Onderzoek. 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Vacature Senior medewerker Innovatie afdeling Innovatie & Onderzoek 32 36 uur per week (vacaturenummer 3613) Inleiding Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, staat voor de uitdaging om meer innovatief

Nadere informatie

Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein

Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein Profiel Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein 20 februari 2015 Opdrachtgever Gemeente Westland Voor meer informatie over de functie Elizabeth de Jong of Peter Gerritsen, adviseurs Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Searchprofiel. Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice UMC St Radboud

Searchprofiel. Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice UMC St Radboud Searchprofiel Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice UMC St Radboud Entrance HRM Interim drs. Eik M. Jager Amsterdam, mei 2011 Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice Gedreven door kennis en bewogen

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Twee leden Raad van Toezicht bij Stichting Gooise Scholen Federatie

PROFIELDOCUMENT. Twee leden Raad van Toezicht bij Stichting Gooise Scholen Federatie PROFIELDOCUMENT Twee leden Raad van Toezicht bij Stichting Gooise Scholen Federatie PublicSpirit Mevrouw drs. Marylin E.A. Demers senior consultant Amersfoort, december 2013 Organisatie & Context De Gooise

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant PROFIELSCHETS Algemeen coördinator bij Toon Hermans Huis Amersfoort PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant Amersfoort, juni 2015 Organisatie en context In het Toon Hermans Huis Amersfoort komen

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Voorzitter College van Bestuur Stichting De Waarden

Voorzitter College van Bestuur Stichting De Waarden Profiel Voorzitter College van Bestuur Stichting De Waarden 29 januari 2016 Opdrachtgever Stichting De Waarden Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden Functieprofiel Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille Onderwijsbureau Hollands Midden Leiden Hengelo (o), 23 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderwijsbureau Hollands Midden 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Profiel. Projectleider Zorg en ICT. 18 september 2015. Opdrachtgever Alrijne Zorggroep

Profiel. Projectleider Zorg en ICT. 18 september 2015. Opdrachtgever Alrijne Zorggroep Profiel Projectleider Zorg en ICT 18 september 2015 Opdrachtgever Alrijne Zorggroep Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur)

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo , FUNCTIEPROFIEL Algemeen Directeur Talentencampus Venlo PublicSpirit drs. Marylin Demers Senior consultant Amersfoort, maart 2015 Algemeen Onderwijsgroep Buitengewoon (OG Buitengewoon), Fortior en Spring

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functioneel applicatie beheerder midoffice. BEL Combinatie

FUNCTIEPROFIEL. Functioneel applicatie beheerder midoffice. BEL Combinatie FUNCTIEPROFIEL Functioneel applicatie beheerder midoffice BEL Combinatie HRM Eemnes, februari 2014 Gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes Bezoekadres Zuidersingel

Nadere informatie

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management

Profielschets. Academiedirecteur Academie voor Economie & Management Profielschets Academiedirecteur Academie voor Economie & Management pag. 2 van 7 Inhoudsopgave Profielschets Academiedirecteur - Academie voor Economie & Management 1. HZ University of Applied Sciences

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

>Profiel. Opdrachtgever Aandeelhouders VvE Beheer Amsterdam. GITP Heleen Lamers

>Profiel. Opdrachtgever Aandeelhouders VvE Beheer Amsterdam. GITP Heleen Lamers Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40, 3528 BP Utrecht Postbus 2182, 3500 GD Utrecht Tel. 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Directeur-bestuurder VvE Beheer

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie [Excelleren door Uitdaging] Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie Ze trekken in duizelingwekkende snelheid voorbij, de digitale vernieuwingen. Vandaag in, kan morgen

Nadere informatie