Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart Opdrachtgever LUMC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC"

Transcriptie

1 Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De organisatie 4 3 De functie Directeur HRM 8 4 De gewenste functie eisen en competenties 12 5 De arbeidsvoorwaarden 13 6 De selectieprocedure 14 HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

3 1 Inleiding Dit document is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties, van belang voor de functie van Directeur HRM bij het LUMC. Daartoe wordt ingegaan op de visie en strategie, de organisatie, de interne - en externe ontwikkelingen en de cultuur binnen de organisatie. Voorts wordt een beschrijving gegeven van de functie, de gewenste capaciteiten/competenties, persoonlijkheidskenmerken en de benodigde kennis en ervaring voor deze bijzondere functie en de arbeidsvoorwaarden. Besloten wordt met een beschrijving van de selectieprocedure. Voor verdere informatie adviseren wij u ook de website van het LUMC te raadplegen Deze site geeft een zeer goed beeld van alle aspecten waar de organisatie voor staat, de strategie, de missie, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan Merkbare Meerwaarde. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

4 2 De organisatie Organisatie en context Het Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC) Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Met een unieke researchpraktijk van fundamenteel bètamedisch tot toegepast klinisch onderzoek, speelt het LUMC mee in de wereldtop. Zo biedt het LUMC ook patiëntenzorg en onderwijs aan naar de laatste internationale inzichten en standaarden en bijdragen aan de verbetering van de geneeskunst en gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten. Zo fungeert het LUMC ook als een kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken rond volksgezondheid, in de regionale regiefunctie en als centrum voor na- en bijscholing voor medische professionals. De driehoek met de Universiteit Leiden en het Leiden Bio Sciencepark creëert unieke mogelijkheden voor medische innovatie in en rond Leiden. Missie Beter zijn, Beter worden. Het Leids Universitair Medisch Centrum stelt zich tot doel om zijn kerntaken op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren. Het LUMC streeft er dan ook naar de hoogste kwaliteit te bieden, zowel in medisch technisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor de patiënt. Openheid en informatie zijn daarbij sleutelwoorden. Voor wat betreft het onderzoek wil het LUMC tot de internationale top blijven behoren. De interactie van fundamenteel onderzoek en patiëntenzorg vormt de basis van het beleid. Dit betekent dat de vele, vaak ook landelijke en internationale topreferentiële taken en de topklinische functies die het LUMC uitoefent sterk wetenschappelijk onderbouwd zijn. Naast zijn bovenregionale en landelijke functie biedt het LUMC kwaliteit en kwantiteit over de gehele breedte van de geneeskunde. Dit is noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de maatschappelijke functie van het LUMC op het gebied van innovatie van de zorg en het zorgsysteem en voor de wetenschappelijke toetsing van nieuwe, maar ook van bestaande medische technologie. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het studentenonderwijs en de specialistische opleidingen. Het is duidelijk dat het LUMC een aantal taken niet alleen kan en wil uitvoeren. Een nauwe samenwerking met daartoe gekwalificeerde algemene ziekenhuizen in de onderwijs- en opleidingsregio is daarvoor nodig.het LUMC blijft dan ook streven naar gestructureerde netwerkvorming op bovengenoemde gebieden. Via het onderwijs zal het LUMC patiëntgerichte artsen en wetenschappers afleveren met een kritisch wetenschappelijke attitude en met wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Plezier in de studie is hierbij essentieel. Op onderwijsgebied heeft verdere internationalisering een hoge prioriteit. Aan de hand van het principe van levenslang leren speelt de Boerhaavecommissie van het LUMC als grootste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied in Nederland een centrale rol. Het LUMC wil deze positie nog verder versterken en ook de Leidse nascholing voor HBO en MBO een dergelijke positie geven. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

5 Kerntaken Patiëntenzorg, topklinische zorg en met name topreferente zorg Het LUMC wordt gekenmerkt doordat het in belangrijke mate en op velerlei gebied voorziet in de supraregionale en landelijke behoefte aan topreferente zorg, de zorg die elders niet geboden kan worden. Daarnaast verzorgt het LUMC een breed pakket aan topklinische zorg, waaronder orgaantransplantaties, cardiovasculaire interventies en alle typen beenmergtransplantaties alsmede een vast volume regionale basiszorg. Onderzoek, zowel fundamenteel als patiëntgebonden en op de zorg gericht Het LUMC kent enkele zeer fundamentele onderzoekslijnen die gericht zijn op de kern van levensprocessen. Een aanzienlijk deel van het onderzoek van het LUMC is gericht op de vertaling van fundamenteel onderzoek naar toepassing in de patiëntenzorg (from bench to bedside) en vice versa. Daarnaast vindt binnen de klinische disciplines breed patiëntgebonden onderzoek plaats. Tevens wordt aandacht besteed aan de beoordeling van doeltreffendheid en doelmatigheid van nieuwe en reeds bestaande medische technologieën aan epidemiologische en besliskundige aspecten van de zorg en aan veiligheid in de zorg. Onderwijs, ten behoeve van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Het LUMC leidt basisartsen op met een gedegen kennis van zaken. Ook heeft de basisarts goede contactuele vaardigheden ontwikkeld om professioneel en ook zeer betrokken met patiënten te communiceren. De basisarts zowel als de biomedische wetenschapper is in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op te kunnen zetten en te managen en in staat om de resultaten te ordenen, te analyseren en in wetenschappelijke publicaties te verwoorden. Opleiding tot medisch specialist Veelal en bij voorkeur in clusterverband met de algemene ziekenhuizen in de onderwijs en opleidingsregio wordt de opleiding tot medisch specialist vormgegeven in 27 specialismen. Het LUMC waarborgt dat de alhier opgeleide medisch specialisten kritisch staan tegenover alles wat niet evidence based is en vooral ook jegens het eigen handelen, terwijl ze daarnaast goede communicatieve vaardigheden bezitten. De in het LUMC opgeleide specialist heeft ruime ervaring in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren ervan. Dit stelt hen in staat relevante ontwikkelingen binnen de geneeskunde te signaleren en hieraan een bijdrage te leveren. De opgeleide medisch specialisten faciliteren op hun beurt de cliënten om hun leven naar eigen wens in te kunnen richten, zich op basis van hun mogelijkheden te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

6 Organogram LUMC HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

7 2.1 De HRM functie binnen het LUMC Organogram Directoraat HRM De P-dienstverlening is georganiseerd in het directoraat HRM, de decentrale bedrijfsbureaus en het directoraat Financiën. Het directoraat HRM adviseert de Raad van Bestuur en het management van de organisatie over het strategisch personeelsbeleid van het LUMC. Ze ondersteunt de bedrijfsvoering met gespecialiseerde dienstverlening (onder meer arbeidsmarktcommunicatie, bedrijfsopleidingen, loopbaanadvies, veiligheid en gezondheid). Dat doet zij vanuit de HRM-visie dat medewerkers optimaal kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Hierin streeft ze naar een volwassen arbeidsrelatie waarbij medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en gezondheid. Managers en leidinggevenden van de organisatie scheppen de voorwaarden hiervoor, het directoraat HRM heeft daarbij een ondersteunende en adviserende rol.de personele en salarisadministratie zijn onderdeel van het directoraat Financiën. De decentrale adviesfunctie (P&O adviseurs) is ondergebracht in de bedrijfsbureaus van de vier divisies en de directoraten. De dienstverlening aan medewerkers en leidinggevenden heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad. Er zijn diverse digitale hulpmiddelen ontwikkeld (een portal Mijn LUMC) om nieuwe dienstverleningsconcepten voor de P- kolom te organiseren. Op basis van het click-call-face model wordt gewerkt aan betere informatievoorziening, actieve betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden, meer standaardisatie en doelmatigheid. Er is een servicepunt personeel waar dienstverlening voor al het personeel zoveel mogelijk op maat gegeven wordt. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

8 3 De functie Directeur HRM Wij zoeken voor het LUMC een directeur HRM. De opdracht De opdracht voor de nieuwe directeur HRM ligt vooral op het vlak van positionering en strategisch verankeren van HRM in de gehele organisatie. Door alle interne en externe ontwikkelingen en veranderingen binnen zowel de zorg als ook binnen onderwijs, opleiden en onderzoek is het van essentieel belang dat HRM zeer stevig staat in de organisatie. Hij/zij zorgt voor verbinding tussen de strategische uitdagingen en de tactische en operationele consequenties voor de uitvoering van het personeelsbeleid in de P kolom. De nieuwe HRM directeur zal moeten investeren, moeten zorgen voor vertrouwen, en zal goede relaties met alle stakeholders binnen en buiten de organisatie moeten opbouwen. De belangrijke stakeholders : Intern De HRM directeur versterkt de executiekracht van de raad van bestuur en is vanuit die rol medeontwikkelaar van het strategisch beleid. Hij /zij is intern nauw betrokken bij de divisies en is verantwoordelijk voor de vertaling van het strategische HRM beleid binnen de divisies. De OR is een zeer belangrijke stakeholder waarmee de directeur steeds afstemt over HRM en organisatieontwikkelingen in het kader van de WOR. Extern Vakbonden De directeur HRM heeft regelmatig overleg met de vakbonden ( Lokaal Overleg ) en zorgt voor constructief overleg en onderhandelingen. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra ( NFU) De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel bleef hetzelfde; ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de UMC s. De directeur HRM zal participeren in het overleg binnen de NFU, samen met de andere HRM directeuren van universitaire centra. Tevens ligt er een veranderkundige opdracht. De ontwikkelingen gaan op alle gebieden waarbinnen het LUMC acteert, zeer snel. Verandering van financiering en veranderende vragen op het gebied van organisatieontwikkeling en profilering maken dat de HRM vraagstukken ook zullen veranderen. De kandidaat die wordt gezocht dient te bouwen aan een deskundige en resultaatgerichte P-kolom op basis van een helder serviceconcept, met als uitgangsprincipe self service en gestandaardiseerde HR-processen, Daarin bent u functioneel leidinggevend voor coördinatoren P&O en hoofd PSA. Daarnaast wordt verwacht dat de directeur HRM integraal leiding geeft aan het directoraat HRM (met resultaatverantwoordelijkheid en F-, P- en Q-verantwoordelijkheid). HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

9 De zeer goede naam en reputatie van het LUMC past bij een organisatie die trots en ambitieus is. Ook de bedrijfsvoering ervaart dat zo en die ambitie moet worden ondersteund en gefaciliteerd. HRM is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat betekent dat het service level van HRM, zowel decentraal als centraal hoog moet zijn. Dit vereist vraaggericht ondersteunen van de raad van bestuur, divisies en overige organisatieonderdelen en het ondersteunen bij actuele ontwikkelingen. De thema s Drie inhoudelijke thema s spelen voor de komende jaren een hoofdrol: In de eerste plaats het aanpassingsvermogen van het LUMC aan ontwikkelingen in de context van zorg, onderzoek en onderwijs. Binnen het werkveld van HRM vraagt dat onder meer aandacht voor een doelmatige en flexibele inzet van professioneel en gekwalificeerd personeel. Een hogere pensioenleeftijd en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen daarbij om extra aandacht. Het tweede thema is duurzame inzetbaarheid. Voor een lang en waardevol arbeidsleven is aandacht nodig voor gezondheid, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Permanente aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en bijscholing hoort daarom bij de speerpunten van het personeelsbeleid van het LUMC. In de competitieve wereld van het LUMC is het belangrijk om continu op zoek te gaan naar talent en 'toptalent'. Zij vormen het derde thema in het HRM-beleid van de toekomst. Het gaat daarbij om medewerkers en studenten met de potentie om een toonaangevende rol te gaan vervullen in onderzoek, onderwijs of gezondheidszorg. Het LUMC zoekt toptalenten die beschikken over het vermogen om niet alleen zelf te excelleren maar ook om anderen te inspireren tot onverwachte prestaties. We willen ze de kans geven om hun bijzondere capaciteiten verder te ontwikkelen in zogenoemde talent tracks. Het LUMC wil open en transparant met medewerkers en maatschappelijke partners samenwerken. In eigen huis is de directeur HRM actief in overleg met medewerkers, de divisiebesturen, de collega directeuren en de raad van bestuur. Extern is de bestuurder actief in landelijke en regionale netwerken om zodoende voor het LUMC bij te dragen aan de voorwaarden voor goede dienstverlening en ondersteuning. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

10 Het profiel Het LUMC is op zoek naar een ondernemende directeur met een goed gevoel voor wat er in de markt speelt en een innovatieve attitude. Een persoon die organisatiesensitief is en de organisatie goed kent. Iemand die makkelijk kan schakelen tussen strategie en het effect daarvan, maar ook redelijk praktisch is. Iemand die sturing geeft aan de vraag: Wat is de invloed van de strategie van de organisatie op de medewerkers en vice versa? Maar ook in staat is om bij de implementatie van het HRM -beleid de effecten te monitoren en op basis van evaluatie het beleid bij te stellen. Het moet iemand zijn met een stevige persoonlijkheid die in staat is te verbinden en te vernieuwen. Een ervaren manager /directeur die als opdracht krijgt om de HRM functie binnen het LUMC nog verder te ontwikkelen naar een moderne serviceorganisatie. Waar deskundigheid en service voorop staan en de medewerkers van de P-kolom in staat zijn om mee te bewegen met de veranderende vragen vanuit de organisatie. De nieuwe directeur beschikt over veranderkundige inzichten en weet deze in een bestuurlijke context in te zetten. Is procesmatig sterk en is in staat om alle belanghebbenden binnen het LUMC mee te nemen in het bereiken van de gestelde doelen. Hij zal zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van de HRM strategie van het LUMC. Daarbij anticiperend op de ontwikkelingen die op alle onderdelen van de organisatie afkomen. De volgende resultaatgebieden zijn geformuleerd: Leidinggeven vanuit de kernwaarden en visie van de organisatie en vanuit een grote betrokkenheid bij de medewerkers en professionals. Zet stip op de horizon duidelijk neer voor HRM binnen het LUMC met in achtneming van de (strategische) doestellingen zoals deze zijn vastgesteld. Kijkt breder dan alleen HRM, ziet de samenhang met de andere directoraten en de divisies. Is in staat om koers te houden en heeft uiteraard oog voor veranderingen onderweg. Duidelijke visie op en kennis van HRM binnen een universitair centrum als het LUMC. Brengt vernieuwing aan in technologische middelen (waaronder E-HRM) met als doel om het proces van HR dienstverlening te versterken. Evenwichtig, zichtbaar en koersvast fungeren als de bindende kracht tussen de interne en externe belangen. Bevorderen en faciliteren van een stimulerende en inspirerende omgeving waar samenwerking bloeit en mensen worden geprikkeld het beste uit zichzelf naar boven te halen. In nauwe samenwerking met de andere directoraten en de raad van bestuur en het management verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten, het eenduidig uitvoeren hiervan en het controleren van de resultaten door middel van de PDCA-cyclus. Investeren in een constructieve samenwerkingsrelatie met de divisies; Verantwoordelijkheid dragen voor afstemming over HRM strategie en beleid evenals zorgdragen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan de medezeggenschap conform de geldende procedures en afspraken, zodat deze zijn taken goed kan vervullen. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

11 Het continueren en ook initiëren van externe samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de continuïteit van de organisatie en die de professionalisering, kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede komen. Stimuleert en draagt bij aan het vergroten van het innovatief vermogen. Zorgdragen voor heldere, open en transparante communicatie. Zowel intern als extern. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

12 4 De gewenste functie eisen en competenties De benoembare kandidaat beschikt over: Academisch werk- en denkniveau. Ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke directie of management positie binnen een complexe organisatie. Beschikt over veranderingskracht en innovatief vermogen, bezit aantoonbare ervaring met het in goede banen leiden van op verandering gerichte strategie - en organisatie processen en is in staat om deze op succesvolle wijze te implementeren. Is innovatief, ziet kansen, heeft lef en schakelt snel tussen en met diverse niveaus. Ondernemen, denken in oplossingen, andere nieuwe wegen bewandelen en resultaatgericht handelen. Is een inspirerend leidinggevende en collega. Beschikt over brede kennis van en ervaring met strategisch HRM beleid; Kennis en ervaring met relevante HR ontwikkelingen in de zorgbranche; Uitstekende competenties als directeur met focus op resultaten en performance, in staat om proactief in te spelen op de vragen van de toekomst, ontwikkelingen in de zorgmarkt te signaleren en deze, zowel op bestuurlijk als zorginhoudelijk vlak, te vertalen naar kwalitatief gedegen en verantwoord HR beleid en positionering binnen de organisatie. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Heeft in collegiaal verband een verbindend vermogen naar de raad van bestuur, collega directeuren, de divisies en de medezeggenschap. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden evenals goed ontwikkelde onderhandelingsvaardigheden. Is een uitstekende communicator, helder en verbindend. Persoonlijkheidsprofiel De HRM directeur is in staat om binnen een complexe en ambitieuze organisatie als het LUMC, HRM stevig te positioneren en te leiden in een tijd waarin interne veranderingen moeten worden geïmplementeerd, extern de financiële middelen onder druk staan en concurrentie en samenwerking een steeds grotere rol spelen. De HRM directeur is ondernemend en innovatief en heeft veel kennis, deskundigheid en ervaring binnen HRM. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat bekend is met complexe organisaties met hoogwaardige professionals die een stevig ambitieniveau hebben. Daarbij wordt van de kandidaat intrinsieke motivatie en passie gevraagd voor de organisatie en het HRM vak en het willen bijdragen en ondersteunen van excellente prestaties. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

13 5 De arbeidsvoorwaarden Het LUMC biedt u een uitdagende portefeuille in een veranderend speelveld. Persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit maken deel uit van deze afspraken. Het LUMC faciliteert u bij het in stand houden van uw kennis en vaardigheden. U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. In eerste instantie krijgt u een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Uw salaris bedraagt maximaal: 7.769,-- bruto per maand (schaal 16, CAO UMC). Het LUMC biedt u zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo heeft u onder andere recht op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij het ABP en een persoonlijk budget tot uw beschikking. Daarnaast kunt u deelnemen aan de gunstige collectieve ziektekostenverzekering van de Universitair Medische Centra. De standplaats is Leiden. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

14 6 De selectieprocedure De procedure voor de functie van Directeur HRM kent de volgende fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal Middels executive search, netwerksearch en publicatie van de vacature op 4 april in printmedia als de Volkskrant, Trouw en NRC en de bijbehorende sites, op zowel de website van Leeuwendaal als de websites van de organisatie en externe sites, werven wij kandidaten. U kunt reageren tot en met 20 april Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een voorselectiegesprek bij Leeuwendaal. Geschikte kandidaten worden op een zogenoemde longlist geplaatst. Deze longlist wordt aan de raad van bestuur gepresenteerd waarna gezamenlijk een keuze wordt gemaakt voor de kandidaten die men ook daadwerkelijk wil spreken. De adviseur van Leeuwendaal neemt deel aan de selectiegesprekken. Ter voorbereiding op de eerste ronde ontvangen kandidaten gerichte informatie (strategisch plan). 2 Selectie bij de organisatie De interne selectie bestaat voorts uit de volgende stappen: Een eerste gespreksronde vindt plaats in de eerste week van mei 2015 met de selectiecommissies vanuit de raad van bestuur en een vertegenwoordiging van de divisies/directoraten en het managementteam HRM. Het inwinnen van referenties, een integriteitsonderzoek, een adviesgesprek met de ondernemingsraad en de mogelijkheid tot een assessmentonderzoek maken deel uit van de procedure Het streven is om de procedure voor 1 juni 2015 af te ronden. De procedure wordt vanuit Leeuwendaal begeleid door Lidewij Geertsma, senior adviseur. Lidewij Geertsma Lidewij is van oorsprong jurist en heeft ruim 15 jaar ervaring in werving, executive search en advies binnen de zorg. Bij Leeuwendaal richt ze zich op werving & search voor strategische posities en adviesopdrachten binnen de zorg. Naast haar werk is zij toezichthouder bij een middelgrote organisatie in de gehandicaptenzorg en zit in de werkgeverscommissie van de NVTZ. Typerend voor haar aanpak zijn haar brede interesse, scherpe analyse en heldere advies. Daarnaast is Lidewij betrokken, heeft ze een positieve instelling en is ze gericht op kwaliteit. Ze wil echt verschil maken voor haar opdrachtgevers en kandidaten en is zeer gemotiveerd om te werken voor organisaties binnen de zorg. HR Directeur/LUMC/profiel/30 maart van 14

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft Freedom to excel Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014 Technische Universiteit Delft Voorwoord De TU Delft staat voor de uitdaging een bedreiging om te zetten in een kans. De financiële situatie

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus Profiel Manager strategie & onderwijs 6 maart 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Strategisch kader HRM. Werken bij de UvA

Strategisch kader HRM. Werken bij de UvA Werken bij de UvA In de toekomstvisie van het IP wordt een beeld geschetst hoe de universiteit er in 2020 idealiter uitziet. Dat beeld is belangrijk, omdat daarmee een UvA- brede ambitie wordt opgeroepen:

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg Meerjarenplan 2013-2016 Utrecht Victas, verslavingszorg Inhoud 1. Voorwoord 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. Kernwaarden 3. Achtergrond van dit meerjarenplan 3.1. Verslavingsvraagstukken

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein

Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein Profiel Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein 20 februari 2015 Opdrachtgever Gemeente Westland Voor meer informatie over de functie Elizabeth de Jong of Peter Gerritsen, adviseurs Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie