FUNCTIEPROFIEL. Functie: Directeur personeel en organisatie. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEPROFIEL. Functie: Directeur personeel en organisatie. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie"

Transcriptie

1 Functie: Directeur personeel en organisatie FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je staat in voor het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van een eigentijds personeels- en organisatiebeleid op maat van de organisatie, afdelingen en individuele medewerkers. 2. Plaats in de organisatie Je wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de algemeen directeur Je geeft aansturing aan de verantwoordelijken en medewerkers van de dienst personeel en organisatie Je geeft, samen met de collega-directieleden, aansturing en ondersteuning aan de co-sturing van de woonbuurten 3. Kwalificatievereisten Masterdiploma of een gelijkwaardig diploma Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende en generalistische HR-functie Opleidingen en specialisaties met betrekking tot diverse domeinen van het personeelsbeleid 4. Resultaatgebieden en taken Resultaatgebied 1: Samen met de andere directieleden de richting (missie, waarden, visie) bepalen waarin de organisatie moet evolueren rekening houdend met de actuele ontwikkelingen binnen de organisatie en de externe omgeving. - Samen met de andere directieleden de missie, waarden en visie van de organisatie expliciteren en actualiseren volgens de vastgelegde beleidscyclus - Samen met de andere directieleden de missie, waarden en visie vertalen in strategische en operationele doelstellingen - Samen met de verantwoordelijken/coördinatoren de doelstellingen die horen tot het beleidsdomein waarvoor men verantwoordelijk is verder vertalen in beleidsplannen met concrete (jaar)doelstellingen en projecten en dit zowel voor de ondersteunende (staf)diensten als de woonbuurten - Opvolgen, bijsturen en evalueren van de doelstellingen binnen de eigen domeinen/afdelingen - Informeren van het directieteam over de stand van zaken met betrekking tot de eigen projecten die afgeleid zijn van de operationele doelstellingen Resultaatgebied 2:

2 Uitbouwen van een modern, strategisch en geïntegreerd personeelsbeleid waarbij de collectieve doelstellingen van de organisatie gekoppeld worden aan de individuele belangen en verwachtingen van de medewerkers. - Integreren van competentiemanagement binnen het personeelsbeleid Superviseren van het in kaart brengen van de vereiste competenties zodat heldere en geaccepteerde functieprofielen voor alle functies uitgewerkt worden Bewaken dat geschikt personeel aangetrokken en geselecteerd wordt Bevorderen van de opvolging en ontwikkeling van medewerkers door de leidinggevenden en opstellen van een loopbaanbeleid - Toezien op een correcte en efficiënte personeelsplanning - Uitwerken van een aantrekkelijk en haalbaar beloningsbeleid - Coördineren, opvolgen en optimaliseren van de verschillende HRM-concepten, - instrumenten, -processen en procedures - Inspelen op specifieke vragen van het lijnmanagement met betrekking tot het decentrale personeelsbeleid - Adviseren en ondersteunen van het lijnmanagement bij het correct uitvoeren van het personeelsbeleid in hun afdeling/dienst en de implementatie van HRM-systemen en instrumenten Resultaatgebied 3: Installeren van een organisatiestructuur die bijdraagt tot het realiseren van de missie en visie van de organisatie en die afgestemd is op de kenmerken van de doelgroep en de aard van de zorg die geboden wordt. - In samenspraak met de andere directieleden de structuur van de organisatie concretiseren en verfijnen op maat van de organisatie waarbij - Inrichten van een efficiënte interne overlegstructuur waarbij de inhoud primeert Resultaatgebied 4: Creëren van een organisatiecultuur waar de (zelf)ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers centraal staat en waar erkenning en waardering van medewerkers vanzelfsprekend is zodat de medewerkers zichzelf een belangrijk onderdeel voelen van de leefgemeenschap van Ter Heide. - Behoeften van medewerkers in kaart brengen en hier in de mate van het mogelijke op inspelen - Onderzoeken welke de haalbare mogelijkheden zijn op vlak van medewerkersvriendelijke arbeidsvoorwaarden - Ontwikkelen van een correct verloningsbeleid - Creëren van een aangename en efficiënte werkomgeving - Beheren en bewaken van processen en procedures op vlak van interne en externe communicatie Resultaatgebied 5: Inrichten en opvolgen van een efficiënte personeelsadministratie die voldoet aan de wettelijke bepalingen en afgestemd is op de hedendaagse ontwikkelingen.

3 - Toezien op een correcte loonadministratie (in eigen beheer) - Controleren van administratieve verplichtingen tegenover externe instanties (RSZ PPO, RVA, mutualiteiten, etc.) - Contacten leggen en onderhouden met externe organisaties en instanties op vlak van personeelsadministratie en sociale wetgeving Resultaatgebied 6: Omslag maken een systeem van personeelssubsidies (dagprijsdossier) naar een systeem waarbij de middelen meegebracht worden door de gebruikers (persoonsvolgende financiering) en ingezet moeten worden voor het bekostigen van de werking, het personeel en de investeringen. - Beheren van het personeelsbudget - Optimaliseren van de personeelskost - Bewaken en optimaal inzetten van de personeelskaders - Implementeren en uitbouwen van een personeelsplanningssysteem Resultaatgebied 7: Het overleg met de sociale partners tot stand brengen. - Fungeren als aanspreekpunt voor de sociale partners - Voorbereiden en coördineren van de overleggen en de onderhandelingen met de sociale partners - Borgen van de afspraken Resultaatgebied 8: Coördineren, ontwikkelen en implementeren van het welzijnsbeleid binnen de organisatie zodat medewerkers tevreden zijn en op een veilige manier kunnen werken. - Toezien op het opmaken en realiseren van het globaal preventieplan en de jaaractieplannen - Samen met de preventieadviseur de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aansturen - Vertegenwoordigen van de werkgever in het comité PBW - Fungeren als contactpersoon voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Resultaatgebied 9: Aansturen en opvolgen van de verantwoordelijken en medewerkers van de dienst personeel en organisatie teneinde hen betrokken en deskundige te maken. - Houden van opvolgings- en ontwikkelingsgesprekken - Coachend aansturen van medewerkers - Opstellen van vormingsplannen - Informeren van medewerkers over functie-, dienst- of organisatiegebonden zaken

4 Resultaatgebied 10: Aansturen, ondersteunen en opvolgen van de costuring van de woonbuurten met betrekking tot personeelsgebonden aspecten teneinde de efficiëntie en kwaliteit hieromtrent in de woonbuurten te bewaken en te verbeteren en hen betrokken en deskundig te maken. - Ondersteunen van de costuring van een woonbuurt in het opmaken van een beleidsplan met (jaar)doelstellingen rond personeelsgebonden thema s - Begeleiden en adviseren van de costuring in het uitvoeren van de beleidsplannen en het organiseren van de dagelijkse werking op vlak van HRM - Opvolgen van de personeelsgebonden resultaten die voortvloeien uit de beleidsvoering en werking - Samen met de andere directieleden het beleid en de werking van de woonbuurt in zijn totaliteit regelmatig evalueren aan de hand van de beleidsplannen Resultaatgebied 11: De intercommunale vereniging IGL en de andere activiteitencentra die er deel van uitmaken bijstaan en ondersteunen met betrekking tot personeelsgerelateerde zaken. - Advies verlenen aan de directie van de andere activiteitencentra over het personeelsbeleid - Ondersteuning bieden aan de activiteitencentra op vlak van enkele personeelsprocessen - Opvolgen en mee begeleiden van de transformatie van de intercommunale vereniging IGL naar een verzelfstandiging, in het bijzonder wat betreft personeelskwesties Resultaatgebied 12: De organisatie voor wat betreft personeelsaangelegenheden proactief vertegenwoordigen naar diverse externe partners bv. (subsidiërende) overheden, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, VOKA, VKW, etc. - Vertegenwoordigen van de organisatie op externe overleggen met betrekking tot personeelszaken in functie van wederzijdse informatie-uitwisseling - Fungeren als aanspreekpunt voor externe partners met betrekking tot personeelsaspecten Resultaatgebied 13: Bevorderen van de eigen professionele ontwikkeling teneinde het rendement van de functie en de domeinen waarvoor men verantwoordelijk is te handhaven en/of te verbeteren en in te spelen op relevante actuele ontwikkelingen. - Volgen van de berichtgeving rond vakgebonden onderwerpen en hierover communiceren - Op zoek gaan naar relevante (achtergrond)informatie binnen de organisatie of in de externe omgeving - Volgen van de nodige opleidingen en deze integreren in het eigen handelen - Aanpassen van de werkuitvoering in functie van de wijzigende ontwikkelingen

5 B. Competenties 1. Kerncompetenties van Ter Heide Bewonersgerichtheid: De bewoner als een individu in zijn eigenheid respecteren en erkennen. De behoeften van de bewoner(s) als leidraad beschouwen en er adequaat op reageren. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid: Zich inzetten vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, nauwgezetheid, engagement, fierheid, genegenheid en dit gevoel meedragen over de muren van de instelling en de werkuren heen. Transparantie en openheid: De wil tonen om te communiceren op een open en heldere manier en hiervoor de nodige inspanningen leveren. Zorgen dat informatie en kennis voor iedereen toegankelijk is. Talent en creativiteit: Gebruik maken van de ruimte die geboden wordt aan talent en creativiteit door initiatief te nemen en oog te hebben voor vernieuwing. Samenwerken en samen leren: Een actieve bijdrage leveren om een gemeenschappelijke opdracht te realiseren. Samen doelen nastreven, met respect voor ieder zijn kwaliteiten en beperkingen. 2. Functiespecifieke gedragscompetenties Overtuigingskracht: Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, aanpak of visie door gebruikt te maken van goed onderbouwde argumenten en beïnvloedingsmethoden Netwerken: Ontwikkelen en handhaven van formele en informele contacten binnen en buiten de eigen dienst/organisatie en deze benutten om informatie, steun en medewerking te verkrijgen Visie (conceptueel denken): De dagdagelijkse praktijk overstijgen door feiten te bekijken van op een afstand en door ze in een ruimere context en in een langetermijnperspectief te plaatsen Organisatiesensitiviteit: Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van (eigen) beslissingen, voorstellen of acties op andere onderdelen van de organisatie Beslissen Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van doelstellingen Richting geven:

6 Aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de organisatie/afdeling/dienst op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband Ontwikkelen van medewerkers (resultaatgericht coachen): Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties en groei in hun functie door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vermogen om zelfstandig problemen op te lossen 3. (Vak)technische competenties Je hebt een goede kennis en uitgebreide praktijkervaring inzake: - Sociale wetgeving en arbeidsrecht - Personeelsbeleid: methodieken, instrumenten en processen op vlak van instroom, doorstroom, ontwikkeling, welzijn en uitstroom van medewerkers - Loonberekening en personeelsadministratie - Organisatieontwikkeling, veranderingstrajecten en projectmanagement - Informaticatoepassingen: MS Office pakket, personeelsbeheersysteem, personeelsplanningssysteem, HR-rapporteringstools Kennis van de VAPH-sector en paritair comité 319 sterkt tot aanbeveling C. Aanbod Een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur Verloning volgens salarisschaal A5a A5b (lokale besturen) Overname van relevante anciënniteit Minimum 24 vakantiedagen, aangevuld met bijkomende dagen in functie van de leeftijd Verzekering gezondheidszorgen Tweede pensioenpijler Maaltijdcheques Fietsvergoeding en tussenkomst kosten openbaar vervoer D. Selectieprocedure De selectieprocedure is gepland in september 2015 en bestaat uit: Een CV-selectie Een interview Een psychotechnische proef voor de weerhouden kandidaten E. Kandidatuurstelling Je kan tot en met 13 september 2015 je kandidatuur indienen door een motivatiebrief, uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het diploma te sturen naar: Bert Was - Verantwoordelijke personeel en organisatie Klotstraat 125, 3600 Genk

7 F. Contact Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Paul Geypen, algemeen directeur, op het telefoonnummer 089/ of via

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/Systeembeheerder A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

preventieadviseur brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2

preventieadviseur brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: preventieadviseur

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

architect - projectbegeleider

architect - projectbegeleider 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Medewerker personeel & organisatie De Lochting

Medewerker personeel & organisatie De Lochting Medewerker personeel & organisatie De Lochting De Lochting VZW is een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan vooral uit biologische tuinbouw, groenonderhoud,

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Business Analist

FUNCTIEBESCHRIJVING Business Analist FUNCTIEBESCHRIJVING Business Analist 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Directeur WZC De Ceder Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking niet mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Bloso werft aan in statutair dienstverband: MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein Niveau: Graad: Standplaats: Financiën en Begroting Cultuur, Jeugd, Sport en Media A adjunct

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V)

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V) Functiebeschrijving: Hoofdassistent (D2) Dossierbehandelaar HRM (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Personeel en Logistiek Graad:

Nadere informatie