N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N"

Transcriptie

1 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN

2 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO NATIN STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN distributiematrix directeur directievertegenwoordiger OD Administratie & Automatisering OD Beheer & Onderhoud OD onderwijszaken Techniek OD onderwijs- & studentenzaken Natuurtechniek OD onderwijszaken Onderbouw OD studentenzaken Onderbouw OD studentenzaken Techniek OD onderwijs- & studentenzaken Analisten Richtingscoordinatoren Sectiehoofden BNO Onderdirecteur Beroepsonderwijs Directeur Ministerie van Onderwijs 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar Elk 1 exemplaar Elk 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar Auteur: Directeur Drs. Dave A. Abeleven Datum goedkeuring: 29 oktober 2009 Pagina 2 van 68

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Doelen van het Strategisch Beleidsplan (SBP) Functies van het plan Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Status van het plan Samenhang en verwijzingen Opbouw van het plan Evaluatie van het SBP... 7 HOOFDSTUK 2 INTRODUCTIE VAN DE ORGANISATIE Algemene gegevens De visie van NATIN-MBO: De missie van NATIN-MBO Organisatiestructuur van NATIN-MBO HOOFDSTUK 3 STRATEGISCHE VERKENNING Strategische visie NATIN MBO Kwaliteit en strategie Organisatie Medewerkers Middelen Onderwijsprocessen Resultaten SWOT-analyse HOOFDSTUK 4 PRIORITEITEN EN BELEIDSMAATREGELEN HOOFDSTUK 5 TOT SLOT..68 Pagina 3 van 68

4 VOORWOORD Als we voor ons instituut een strategisch schoolbeleidsplan opstellen, is een vaak gestelde vraag: Waarom en waarom nu?. Het antwoord is eenvoudig. In onze omgeving in de ruimste zin des woords verandert er veel: de omgeving zelf, het onderwijs, de studenten, hun ouders/verzorgers, de arbeidsmarkt, de hele samenleving. In die steeds ingewikkeldere samenleving (land en regio), waarin de mens steeds meer voor zichzelf lijkt te kiezen, kunnen we als school-(organisatie) geen oogkleppen opzetten. We zullen vanuit een open houding in contact moeten blijven met die samenleving en de arbeidsmarkt en in een goede dialoog de eigen koers moeten bepalen. Sterker nog, de school zal een stevig baken moeten zijn binnen die leefwereld, waarop ouders/verzorgers en studenten kunnen varen. Anders uitgedrukt, een missie uitdragen, gevoed door waarden en normen, die kan inspelen op de veranderende samenleving. Dit strategische schoolbeleidsplan is een verbindend beleidskader voor de gehele organisatie. Het geeft richting aan de lange termijn doelen en positioneert het NATIN als beroepsopleiding ten opzichte van de omgeving. Het strategisch beleidsplan beoogt ook een basis te zijn voor de gewenste organisatiecultuur. Daartoe zijn naast de missie en de visie ook strategische uitspraken opgenomen die niet alleen op organisatorisch en inhoudelijk niveau richtinggevend zijn, maar ook cultuuraspecten aangeven. Het strategisch beleidsplan is zo opgezet dat het tot beweging stimuleert. Het probeert ruimte te geven en uit te dagen tot initiatieven en creativiteit. Dit betekent dat waar mogelijk gedetailleerde uitwerkingen vermeden zijn. Op basis van dit strategisch beleidsplan stelt de directie ieder schooljaar een schooljaarplan op waarin de doelstellingen geoperationaliseerd en geactualiseerd worden. Het NATIN-MBO staat bekend om haar goede organisatie, onderwijsactiviteiten, en de kwalitatief goede prestaties van de afgestudeerden. Echter komen deze aspecten vanwege die veranderende omgeving en eisen van de arbeidsmarkt steeds verder onder druk te staan. Er zijn zelfs geluiden binnen de arbeidsmarkt dat het NATIN-onderwijs in haar huidige vorm niet meer beantwoord aan de veranderende eisen en dat het tijd wordt voor aanpassing. In dit Strategisch beleidsplan wordt uitgegaan van minimaal een waarborging van onze uitstraling, maar zomogelijk deze verder uit te bouwen. Als NATIN dienen wij uiteraard in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs, zoals de mogelijkheden die competentiegericht onderwijs biedt. Dit staat dan ook centraal in ons strategisch schoolbeleidsplan Tegelijkertijd moet het NATIN, aangestuurd door mensen met een pedagogische en didactische verantwoordelijkheid, wel voorkomen dat ze zich teveel laat leiden door trends en onzekerheden. Door juist nu vast te stellen waarvoor wij nu als opleidingsinstituut staan en waarvoor we de komende jaren willen gaan, versterken we onze toekomstige positie. En wat nog belangrijker is, we kunnen onze studenten een (nog) betere opleiding bieden. drs. D. A. Abeleven Directeur NATIN-MBO Pagina 4 van 68

5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING In dit document wordt het strategische beleid van het Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleidingen (NATIN-MBO) beschreven. In dit strategisch beleidsplan beschrijven we de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende vier jaar. Dit document is het resultaat van overleg met en discussie binnen diverse geledingen van het NATIN. 1.1 Doelen van het Strategisch Beleidsplan (SBP) Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het schoolbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende 4 jaar. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als school de komende jaren op willen richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar gezamenlijk met het management, de richtingen, secties, schoolcommissies, de afdelingen, het ondersteunende personeel en de overige van belang zijnde actoren. De doelen van dit SBP zijn: - Als school vaststellen wat voor de periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2013 voor onze school het beleid is en van de geïdentificeerde beleidsterreinen een samenhangend geheel maken. - Dit beleid zodanig vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor de planning en uitvoering van maatregelen en acties die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van de primaire en secundaire processen binnen de school; inclusief de formulering van eigen kwaliteitsdoelen. - Het plan te baseren op een gemeenschappelijke visie, welke door alle docenten, overige medewerkers en organen van de school gedragen wordt. Directiebesluiten, operationele plannen en resultaten zullen steeds getoetst worden aan het SBP. Slechts bij uitzondering kan er op grond van overleg en besluitvorming van ter zake relevante schoolorganen afgeweken worden van de geformuleerde hoofdlijnen in dit strategisch beleidsplan. 1.2 Functies van het plan Het SBP is in de komende jaren de basis voor de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het instituut. Dit SBP heeft verder de volgende functies: Sturing geven Het SBP geeft de strategische doelen van de school en haar geledingen aan, evenals de wegen waarlangs deze strategische doelen worden bereikt. Deze strategische doelen hebben primair betrekking op het onderwijs. De strategische doelen op de overige beleidsterreinen zijn daarvan afgeleid. Het SBP geeft richting aan te initieren ontwikkelingen binnen de school maar tegelijkertijd ook aan de leidinggevenden, de docenten, de overige medewerkers, de afdelingen en de richtingen en de secties. De strategische doelstellingen en wegen voor de realisatie ervan worden vertaald in operationele doelen en activiteiten. Verantwoording afleggen De directie legt over het te voeren beleid als eindverantwoordelijke voor het functioneren en presteren van de school verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, m.n. het Bureau Nijverheidsonderwijs (BNO). Tevens is dit SBP een verantwoordingsdocument naar de overheid, met name in het kader van het toezicht door de Inspectie VOS en het BNO. Pagina 5 van 68

6 Informatie Het SBP informeert de leidinggevenden, de docenten, de medewerkers, en andere geledingen binnen het NATIN over het beleid en de wijze waarop het ontwikkeld en uitgevoerd wordt. In alle fasen van het beleidsontwikkelings- en uitvoeringsproces worden medewerkers geïnformeerd en met hen wordt gecommuniceerd. Dit SBP zal kortom fungeren als: - uitgangspunt voor de onderwijskundige, personeels- en organisatorische beleidsplanning; - uitgangspunt voor het kwaliteitszorgtraject; - verantwoordingsdocument in de richting van de overheid (Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling; - basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. Naast een verantwoordingsdocument kan het SBP ook gebruikt worden als een middel om te reflecteren op eigen handelen. Het handelen volgens een strategische visie leeft onvoldoende binnen de school en als zodanig kan het SBP dienen als middel om: samenhang te brengen, alle ontwikkelingen tegen het licht te houden, te reflecteren op de afgelopen periode, vooruit te kijken naar de komende vier jaren en kwaliteitszorg een plaats te geven 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Dit SBP is opgesteld door de directie van het NATIN met inbreng van de richtingen, secties en andere ter zake relevante schoolcommissies en afdelingen. Hun inbreng was vooral van belang bij de onderwijskundige vormgeving en bij het formuleren van de beleidsvoornemens. Bij de beschrijving van de inzet en de ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid kan veelal verwezen worden naar het directiebeleid m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen worden uitsluitend schoolspecifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant. De leden van de directie staan gezamenlijk achter de inhoud en het gevolgde proces van beleidsontwikkeling. In overeenstemming met de verdeling van verantwoordelijkheden neemt de directie met de ondersteuning van het IKZ het initiatief bij de ontwikkeling van het SBP en de schooljaarplannen. 1.4 Status van het plan Dit SBP is vastgesteld door de directie, richtingscoördinatoren en sectiehoofden van het NATIN. Eenmaal in de vier jaren dient het NATIN een SBP op te stellen. De docentenvergadering heeft ingestemd met dit SBP op 30 juli Samenhang en verwijzingen Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. De concrete invulling en uitwerking van het strategisch beleid gebeurt door middel van de operationele plannen of beleidsplannen t.a.v. specifieke deelterreinen, die op tactisch en operationeel niveau ontwikkeld worden, zoals de schooljaarplannen, richtings ontwikkelingsplannen en Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP s). Het SBP is daarmee de basis en het vertrekpunt voor beleidsvorming en uitwerking. De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SBP, vormen de basis van gesprekken over de voortgang en uitvoering van beleid tussen de directie en het overig management. Het SBP is het centrale document in de beleidsontwikkeling, -uitvoering en evaluatie van de gehele school over vier jaren. In dit SBP neemt kwaliteitszorg een specifieke Pagina 6 van 68

7 plaats in. In eerste instantie is het SBP bepalend voor de ontwikkeling van de schooljaarplannen en het kwaliteitshandboek. Evaluaties van het werken met schooljaarplannen en met het handboek leveren verbeteringen op voor het SBP en de jaarplannen. 1.6 Opbouw van het plan Het SBP bevat naast analyses en evaluaties de lange termijn doelen en de wegen waarlangs deze doelen bereikt worden. Naast de organisatiestructuur (zie hoofdstuk 2) worden in het SBP de gewenste ontwikkelingen en strategische keuzes ten aanzien van de volgende beleidsterreinen beschreven: Kwaliteit en strategie Organisatie Medewerkers Middelen Onderwijsprocessen Resultaten Van deze beleidsterreinen worden de volgende aspecten op hoofdlijnen beschreven: de huidige situatie relevante interne en externe ontwikkelingen kansen en bedreigingen het gewenste beleid de prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid (beleidsmaatregelen) In dit SBP wordt doormiddel van duidelijk geformuleerde ambities c.q kwaliteitsdoelen beknopt aangegeven op welke wijze de school werkt volgens een op de kernwaarden gebaseerde strategische visie en welke elementen van deze visie in de komende SBP periode aandacht zullen krijgen. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het financieel kader. 1.7 Evaluatie van het SBP Het SBP heeft een looptijd van 4 jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van interne en externe ontwikkelingen. Pagina 7 van 68

8 HOOFDSTUK 2 INTRODUCTIE VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene gegevens Het NATIN-MBO is een vierjarige beroepsopleiding en leidt middenkader op in technische, natuurtechnische en laboratoriumrichtingen. Het onderwijs is praktisch gericht: naast theorielessen worden praktijklessen verzorgd van een zodanig niveau dat de afgestudeerden een actieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. NATINers werken zowel in het bedrijfsleven, in de dienstensector als bij de overheid. Het Instituut wenst een structureel overleg met deze sectoren om de noodzakelijke afstemming met de arbeidsmarkt te verwezenlijken. Op het NATIN is de Overgangsregeling van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling van toepassing. Deze is vastgelegd in beschikking no. 3110/3157 van 23 mei Volgens artikel 3 van deze beschikking worden de meer organisatorische bevoegdheden geregeld in het Huishoudelijk reglement NATIN-MBO, opgesteld door de directie. Officiële naam: Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleidingen Afkorting : NATIN-MBO Startdatum : Oktober 1973 Bedrijfstak : Beroepsonderwijs Adres : Mr. J. Lachmonstraat Telefoon : of Adres : Leysweg Telefoon : of of Website : Doel van de opleiding Het NATIN heeft als doel het afleveren van kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en de dienstensector. Toelatingseisen Tot het NATIN worden toegelaten studenten die: Het MULO-B diploma hebben behaald en geslaagd zijn voor het toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN Het C-diploma van het 4-jarig LTO hebben behaald Degenen die in het bezit zijn van een MULO-B diploma, maar afgewezen zijn voor het toelatingsexamen, kunnen zich inschrijven in het 4 e leerschooljaar van het LTO-C, waar zij het algemeen gedeelte van het vakkenpakket doorlopen. Na slaging krijgen zij Het Certificaat voor toelating 1 e leerschooljaar NATIN en kunnen zich hiermee inschrijven Duur van de opleiding De opleiding duurt vier jaar en is een dagopleiding. Globale opzet In het eerste leerschooljaar kan gekozen worden uit de volgende hoofdrichtingen: Techniek Natuurtechniek Analisten Pagina 8 van 68

9 Het vakkenpakket is zodanig vastgesteld dat een goede basis wordt gelegd voor de richting die de student zal kiezen. Naast de zogeheten algemeen vormende vakken worden ook technische vaardigheden bijgebracht en wordt informatie gegeven over de richtingen die gekozen kunnen worden. Aan het eind van het eerste leerjaar kiest de student de richting waarin zij/hij opgeleid wil worden. Richtingen en specialisaties Het vakkenpakket in het tweede, derde en vierde leerschooljaar omvat naast een aantal algemeen vormende vakken de richtingsvakken, specifiek voor een bepaalde richting. Gedurende de opleiding komt de nadruk steeds meer te liggen op deze specifieke richtingsvakken. De studenten kunnen o.b.v. de sectoren kiezen uit de volgende richtingen: Sector Techniek Bouwkunde Weg- en waterbouwkunde Elektrotechniek (informatie overdracht of energie overdracht) Werktuigbouwkunde Informatie- & Communicatie Technologie (ICT) Sector Natuurtechniek Sector Analisten Landbouw (plantenteelt, veeteelt, bodemkunde) Bosbouw (productie, toerisme) Hydrologie/meteorologie Mijnbouw Landmeetkunde Chemisch Analist Medisch Analist In het derde en vierde leerjaar is er een stage- respectievelijk afstudeerperiode van elk ongeveer 12 weken. 2.2 De visie van NATIN-MBO: Het Natuurtechnisch Instituut is een toonaangevend, ontwikkelingsgericht, dynamisch instituut dat beroepskader opleidt voor technische, natuurtechnische en laboratoriumsectoren die deel uitmaken van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid van Suriname. Dit beroepskader heeft de kwaliteit en de potentie om zijn leidende rol te blijven vervullen in de ontwikkeling van ons land, en staat als zodanig nationaal, regionaal en internationaal bekend. 2.3 De missie van NATIN-MBO Het Natuurtechnisch Instituut heeft de volgende missie: Wij bieden jongeren die zich ingeschreven hebben een veilige en op de maatschappelijke en economische samenleving afgestemde leeromgeving, waarin hen de nodige vaktechnische kennis wordt bijgebracht en vaardigheden worden aangeleerd, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot startbekwaam beroepskader dat zelfstandig, verantwoordelijk, sociaalvaardig en integer is en zich bewust is van het belang van een gezond leef- en werkmilieu. Wij kiezen voor een breed opleidingsaanbod dat afgestemd is op de arbeidsmarkt en op de maatschappij en informeren de studenten hierover, zodat zij een keus maken die past bij hun talent en ambitie. Wij willen jaarlijks, ten behoeve van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid, kwalitatief goed opgeleide en gemotiveerd beroepskader afleveren op technisch, natuurtechnisch- en laboratoriumgebied, dat als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Wij doen dit door efficiënt en Pagina 9 van 68

10 verantwoord gebruik van beschikbare middelen geïntegreerd in een onderwijsconcept, gericht op de individuele student, maar tegelijk ook op de afnemers. Wij willen dat onze opleiding van het niveau is, dat de afgestudeerde Natinner in staat is om op vervolgopleidingen een goed resultaat te boeken. Wij worden gekenmerkt door dynamiek en zelfwerkzaamheid: een team dat gaat voor voortdurende kwaliteitsgerichte ontwikkeling van expertise. Wij baseren ons daarbij op de volgende waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, collegialiteit, betrokkenheid, liefdevolle toewijding en deskundigheid. 2.4 Organisatiestructuur van NATIN-MBO Pagina 10 van 68

11 HOOFDSTUK 3 STRATEGISCHE VERKENNING 3.1 Strategische visie NATIN MBO De wereld blijft niet stilstaan. Onverkort geldt dat adequaat ingespeeld moet kunnen worden op ontwikkelingen in de samenleving en meer specifiek op ontwikkelingen binnen de verschillende beroepssectoren. Ontwikkelingen die, zo lijkt het soms wel, elkaar ook steeds sneller opvolgen. Dit betekent dat wij als NATIN-MBO continu moeten blijven nadenken over en werken aan een optimale inrichting van het onderwijsproces (primair proces). Bij de inrichting van het onderwijsproces gaat het enerzijds om de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven vanuit de deskundigheid van docenten; anderzijds gaat het om de wijze waarop de organisatie is ingericht om het onderwijsproces voor de student zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De missie is onveranderd: zorgen dat kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied afgeleverd wordt aan de arbeidsmarkt. De erkenning dat het NATIN-MBO in zijn missie slaagt, moet tot uiting komen in de accreditatie van al haar opleidingen. Accreditatie is een systeem om onderwijsinstituten en programma s die worden uitgevoerd binnen die instituten extern te evalueren op: het managementsysteem; aanwezige faciliteiten en infrastructuur; professionele ontwikkeling van het personeel; klantgerelateerde diensten; opleidings- en beoordelingsprogramma s; het vermogen om studenten intern te kunnen beoordelen en evalueren. De rode draad die door dit SBP loopt geeft aan dat in de komende vier jaar een goede basis gelegd moet worden voor de accreditatie. Voor het NATIN zijn de genoemde kernwaarden in de missie richtsnoer voor de visie op het beleid m.b.t. kwaliteit & strategie, organisatie, medewerkers, middelen, onderwijsprocessen en resultaten van het NATIN. Deze visie geeft een beeld van de nabije toekomst. Het schetst in het kader van het SBP een zo concreet mogelijk waarneembare situatie op het NATIN over 4 jaren. In die visie neemt het NATIN uiteraard de huidige verworvenheden die aansluiten bij de kernwaarden mee. Het beleid dat in dit strategisch schoolbeleidsplan aandacht krijgt is gerangschikt op zes beleidsterreinen. Deze beleidsterreinen zijn ontleed aan de ISO 9001: 2000 standaarden en het procesmodel van het NATIN-MBO. Voor elk beleidsterrein wordt een strategische keuze gemaakt voor thema s die op zich weer beschreven worden op de volgende vier aspecten: doelen, acties en maatregelen, resultaten en metingen. In de visie met betrekking tot de verschillende beleidsterreinen staan centraal de ambities voor een concreet waarneembare situatie op het NATIN over 4 jaren. Door de formulering van kwaliteitsdoelen wordt uiting gegeven aan deze ambities.bij sommige terreinen is waar nodig aandacht geschonken aan de achtergrond en beleidsuitgangspunten. Er wordt waar mogelijk bij het onderdeel acties en maatregelen verwezen naar bestaande documenten en structuren. Het tijdpad van elk thema wordt gedetailleerd aangegeven in de schooljaarplannen. Bij het aspect meting wordt aangegeven op welke wijze het thema geëvalueerd wordt. Het is de bedoeling dat veel van de in gebruik zijnde documenten, werkwijzen, richtlijnen, procedures, instructies en instrumenten vastgelegd worden in het kwaliteitsmanagementsysteem. Pagina 11 van 68

12 In het kader van de strategische visie en de geïdentificeerde verbeterpunten van het NATIN zijn er een aantal kwaliteitsdoelen voor de komende vier jaren ( ) geïdentificeerd, die eveneens in de komende paragrafen aan de orde komen. 3.2 Kwaliteit en strategie Het NATIN-MBO zal met het tot stand brengen, implementeren en handhaven van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen de komende vier jaren het fundament kunnen leggen voor accreditatie binnen de CARICOM. In dit kader kan zeker genoemd worden de strategische keuze voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001: 2000 standaarden. Het streven is er dan ook op gericht om dit traject af te ronden. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitszorg is het systematisch en cyclisch verbeteren van het functioneren en van het presteren van de school om te voldoen aan de eisen en de redelijke verwachtingen van de belanghebbenden. Voor de komende vier jaar staan centraal die activiteiten die gericht zijn op het uitzetten van de koers: het ontwikkelen en uitdragen van de missie, visie en strategisch beleid. Met dit SBP wordt meer accent gelegd op een cyclische beleidsvoering. Dat betekent dat steeds weer aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van dit SBP en de schooljaarplannen volgens een bepaalde volgorde (cyclus): planning, uitvoeren, checken en bijstellen. De bereidwilligheid hiertoe van directie en andere leidinggevenden van het NATIN zal hierbij een belangrijke rol vervullen. Versterking cyclische beleidsvorming In bijgaand schema met betrekking tot het beleid is verwoord hoe binnen het NATIN-MBO aandacht geschonken zal worden aan de cyclische beleidsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem van het NATIN wordt overzichtelijk gepresenteerd in de vorm van een raamwerk (kwaliteitsplan) uit welk de verschillende activiteiten, actoren en informatiestromen op het vlak van kwaliteitsmanagement kunnen worden afgeleid. Het kwaliteitsplan is als instrument zinvol daar het als een schakel dient tussen het strategisch schoolbeleid en het schooljaarplan. Het geeft aan op welke manier (door middel van welk systeem) het NATIN invulling zal geven aan het kwaliteitsbeleid. Binnen de kwaliteitszorg op het NATIN voor de komende beleidsperiode is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van het NATIN-onderwijs: doen wij de dingen goed en doen wij de goede dingen goed. Belangrijk hierbij is dat de docenten zich verantwoordelijk blijven voelen voor de onderwijsresultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere medewerker worden gedragen. Hierbij zal duidelijk moeten worden vastgelegd wat de gebieden zijn waarover medewerkers gegevens dienen te verzamelen. Voorts zullen de medewerkers op de hoogte moeten worden gesteld van het doel, de methodologie en de verspreiding van de resultaten van informatievergaring en analyse. Hiermee zal ondermeer de betrokkenheid van medewerkers bij de kwaliteitszorg binnen het NATIN verhoogd kunnen worden. Uitgangspunt van de kwaliteitszorg is kortom de eigen verantwoordelijkheid van het NATIN-MBO voor de Pagina 12 van 68

13 kwaliteit van zijn onderwijs en de verbetering daarvan. Daarover wordt publiekelijk verantwoording afgelegd. De komende vier jaren zal daardoor een sterkere nadruk komen te liggen op deze verantwoording. Informatiesystemen binnen het NATIN moeten dit ondersteunen. Onder andere zal de database-infrastructuur van het NATIN als geheel een noodzakelijke ondersteuning moeten kunnen bieden in de vorm van het verwerken, beheren, presenteren en aanleveren van relevante gegevens in het kader van de realisatie en kwaliteitsverbetering van onze onderwijsprocessen. Op grond van het voorgaande zal de kwaliteitszorg op het NATIN in de komende beleidsperiode de volgende doelen kennen: Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de primaire als ook de secundaire processen. Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen). Voor de periode worden binnen het beleisterrein Kwaliteit en Strategie de volgende thema s en kwaliteitsdoelen onderscheiden: Thema: kwaliteitsmanagement Personeelsleden werken systematisch aan de kwaliteit van de opleiding. Toelichting: Jaarlijks consequent uitvoering geven aan de kwaliteitsverbeteringen en de organisatiedoelen, zoals vastgelegd in het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen, het strategisch schoolbeleidsplan, de schooljaarplannen en het kwaliteitshandboek. Alle docenten participeren actief in de kwaliteitshandhaving en verbetering van het onderwijsproces binnen alle richtingen op het NATIN. Het kwaliteitsmanagementsysteem van het NATIN is opgezet conform ISO 9001: 2000 standaarden. Alle personeelsleden zijn op de hoogte van de gebieden waarover gegevens moeten worden verzameld. Alle personeelsleden zijn op de hoogte van het doel, de methodologie en de verspreiding van de resultaten van informatievergaring en analyse. De bijeengebrachte informatie wordt verwerkt en geordend om de interpretatie en follow-up te vergemakkelijken. Thema: versterking cyclische beleidsvorming Het schoolbeleid van het NATIN (strategisch en jaarlijks) wordt op een cyclische wijze ontwikkeld en uitgevoerd. Binnen de school wordt gewerkt volgens een strategisch schoolbeleid waarin de visie over het onderwijs en de organisatie daarvan, expliciet omschreven staat 3.3 Organisatie De beleidsvoering van het NATIN is gebaseerd op onze missie en de drie pijlers waarop onze organisatie rust: docenten, studenten en ondersteunend personeel. Uitgangspunt is dat binnen het NATIN sprake moet zijn van een goed schoolbeleid dat in lijn moet zijn met de meest recente inzichten zoals die worden verwoord in onze strategische visie en doelen. Het gewenste bindmiddel in de NATIN-organisatie is betrokkenheid bij goed onderwijs voor alle studenten, bij het plannen en uitvoeren van maatregelen en bij het behalen van resultaten. Om dit te bereiken stuurt het beleid aan op de kwaliteit van medewerkers, Pagina 13 van 68

14 middelen en onderwijs. Hierbij zullen de geïdentificeerde processen binnen het NATIN dusdanig ingericht moeten worden die het realiseren van missie, visie en strategie bevorderen. Het ondersteunen van de uitvoering door coaching, stimuleren, controle zal hierbij een belangrijke rol spelen. Studentenbegeleiding en -zorg In de beleidsperiode zal studentenbegeleiding en zorg bijzondere aandacht moeten krijgen. Er is al geidentificeerd op welke wijze en waar de studentenbegeleiding verbeterd dient te worden, zodat studenten vanaf hun intrede op het NATIN tot het moment van uittrede (geslaagd of voegtijdig afschrijven) intensiever gevolgd, begeleid en ondersteund kunnen worden door de daartoe bevoegde organen en functionarissen (w.o. klassendocenten, richtingscoordinatoren, directieleden en decanen) binnen het NATIN. Het opzetten van een compleet Studentenregistratie en volgsysteem (SRVS) zal dan ook de nodige prioriteit genieten in de eerder aangegeven periode. Ook is het noodzakelijk om de studieloopbaanbegeleiding van de NATIN-studenten te intensiveren. Het komt steeds vaker voor dat studenten bij hun inschrijving en ook gedurende hun opleiding niet weten welke richting zij moeten kiezen of welke richting voor hen het meest geschikt is. Dit zorgt vaak voor demotivatie en onzekerheid. De studieloopbaanbegeleiding zal er vooral op gericht moeten zijn om studenten m.b.v. gesprekken en andersoortige begeleiding te helpen de juiste keuze te maken en zich vervolgens ook daarvoor in te zetten. De studieloopbaanbegeleiding zal door een stelsel van goed gefaciliteerde mentoren en decanen moeten geschieden. Hun werkzaamheden zullen gedeeltelijk moeten plaatsvinden in speciaal daarvoor georganiseerde sessies en gedeeltelijk in begeleidingstijd. De effectiviteit van decaanwerkzaamheden zal mede geanalyseerd moeten worden op basis van door- en uitstroomgegevens van begeleide studenten. Ondersteuning (sociaal en anderzins) van studenten zal vooral moeten liggen op het creëren van voorzieningen die hen beter in staat stellen hun opleiding met zo weinig mogelijk obstakels te vervolgen en succesvol af te ronden. Hierbij kan gedacht worden aan de instelling van een werkbank (waar studenten zich kunnen opgeven om in hun vrije tijd tegen betaling werkzaamheden te verrichten voor anderen) en een sociaal fonds. Uitgaande van de visie en missie die het NATIN hanteert, dient het NATIN te streven naar onderwijs op hoog niveau met daarin een compleet aanbod van kennis, vaardigheid en attitude aspecten. Het onderwijs op het NATIN dient gekenmerkt te worden door degelijkheid. De docenten dienen zich ervan bewust te zijn dat de zelfstandigheid van de studenten weliswaar bevorderd moet worden, maar dat het NATIN als geheel verantwoordelijk is en blijft voor de organisatie van het leerproces. Dat betekent dat er sprake zal moeten zijn van relatief veel contactmomenten (overleg, vergaderingen, etc.) en dat taakuren steeds door de directie gestructureerd zullen moeten worden. Schoolformatie Jaarlijks in de maand oktober stelt de directie vast wat de beschikbaarheid is aan medewerkers en middelen (schoolformatie). Kortom moet worden nagegaan wat er nodig is aan middelen en gekwalificeerd personeel. Bij deze vaststelling is een nauwe betrokkenheid van richtingscoördinatoren, afdelingshoofden, sectiehoofden en schoolcommissievoorzitters van groot belang. Een adequate schoolformatie wordt immers ingegeven door het samenbrengen van medewerkers en middelen en een grote mate van inbreng van leidinggevenden en niet door individuele en onsamenhangende vaststellingen en bijdragen, wat heden ten dage vaak het geval is. De schoolformatie zal jaarlijks daadwerkelijk geëvalueerd moeten worden door de directie tesamen met de afdeling IKZ en de richtingscoördinatoren om zodoende nieuw verkregen inzichten te kunnen verwerken in de volgende schoolformatie. Als gevolg hiervan zullen de bijdragen die de richtingscoördinatoren, sectiehoofden en andere leidinggevenden bij de Pagina 14 van 68

OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N HUISHOUDELIJK REGLEMENT distributiematrix Directeur Directievertegenwoordiger OD Administratie &

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van 5 clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie scholing

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 WOORD VOORAF De titel zegt alles. Samen onderwijs maken. Elke dag weer, samen met onze medewerkers, leerlingen en de regio. Daarin spelen wij als opleider een

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie.

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. mei 2008 Raamwerk Mediacompetenties. Met unieke ontwikkelprofielen op weg naar de toekomst. leren in het bedrijf

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Strategisch kwaliteitsmanagement

Strategisch kwaliteitsmanagement Strategisch kwaliteitsmanagement Beleidsdocument Strategisch Kwaliteitsmanagement SKBG d.d. 17 maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is strategisch kwaliteitsmanagement:... 2 1.2 Vijf fasen in strategisch

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor. Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota

Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor. Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota Context Outputdata schoolintern Cohorte-onderzoek: 2 groepen leerlingen werden onderzocht Context

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie