N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N"

Transcriptie

1 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN

2 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO NATIN STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN distributiematrix directeur directievertegenwoordiger OD Administratie & Automatisering OD Beheer & Onderhoud OD onderwijszaken Techniek OD onderwijs- & studentenzaken Natuurtechniek OD onderwijszaken Onderbouw OD studentenzaken Onderbouw OD studentenzaken Techniek OD onderwijs- & studentenzaken Analisten Richtingscoordinatoren Sectiehoofden BNO Onderdirecteur Beroepsonderwijs Directeur Ministerie van Onderwijs 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar Elk 1 exemplaar Elk 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar Auteur: Directeur Drs. Dave A. Abeleven Datum goedkeuring: 29 oktober 2009 Pagina 2 van 68

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Doelen van het Strategisch Beleidsplan (SBP) Functies van het plan Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Status van het plan Samenhang en verwijzingen Opbouw van het plan Evaluatie van het SBP... 7 HOOFDSTUK 2 INTRODUCTIE VAN DE ORGANISATIE Algemene gegevens De visie van NATIN-MBO: De missie van NATIN-MBO Organisatiestructuur van NATIN-MBO HOOFDSTUK 3 STRATEGISCHE VERKENNING Strategische visie NATIN MBO Kwaliteit en strategie Organisatie Medewerkers Middelen Onderwijsprocessen Resultaten SWOT-analyse HOOFDSTUK 4 PRIORITEITEN EN BELEIDSMAATREGELEN HOOFDSTUK 5 TOT SLOT..68 Pagina 3 van 68

4 VOORWOORD Als we voor ons instituut een strategisch schoolbeleidsplan opstellen, is een vaak gestelde vraag: Waarom en waarom nu?. Het antwoord is eenvoudig. In onze omgeving in de ruimste zin des woords verandert er veel: de omgeving zelf, het onderwijs, de studenten, hun ouders/verzorgers, de arbeidsmarkt, de hele samenleving. In die steeds ingewikkeldere samenleving (land en regio), waarin de mens steeds meer voor zichzelf lijkt te kiezen, kunnen we als school-(organisatie) geen oogkleppen opzetten. We zullen vanuit een open houding in contact moeten blijven met die samenleving en de arbeidsmarkt en in een goede dialoog de eigen koers moeten bepalen. Sterker nog, de school zal een stevig baken moeten zijn binnen die leefwereld, waarop ouders/verzorgers en studenten kunnen varen. Anders uitgedrukt, een missie uitdragen, gevoed door waarden en normen, die kan inspelen op de veranderende samenleving. Dit strategische schoolbeleidsplan is een verbindend beleidskader voor de gehele organisatie. Het geeft richting aan de lange termijn doelen en positioneert het NATIN als beroepsopleiding ten opzichte van de omgeving. Het strategisch beleidsplan beoogt ook een basis te zijn voor de gewenste organisatiecultuur. Daartoe zijn naast de missie en de visie ook strategische uitspraken opgenomen die niet alleen op organisatorisch en inhoudelijk niveau richtinggevend zijn, maar ook cultuuraspecten aangeven. Het strategisch beleidsplan is zo opgezet dat het tot beweging stimuleert. Het probeert ruimte te geven en uit te dagen tot initiatieven en creativiteit. Dit betekent dat waar mogelijk gedetailleerde uitwerkingen vermeden zijn. Op basis van dit strategisch beleidsplan stelt de directie ieder schooljaar een schooljaarplan op waarin de doelstellingen geoperationaliseerd en geactualiseerd worden. Het NATIN-MBO staat bekend om haar goede organisatie, onderwijsactiviteiten, en de kwalitatief goede prestaties van de afgestudeerden. Echter komen deze aspecten vanwege die veranderende omgeving en eisen van de arbeidsmarkt steeds verder onder druk te staan. Er zijn zelfs geluiden binnen de arbeidsmarkt dat het NATIN-onderwijs in haar huidige vorm niet meer beantwoord aan de veranderende eisen en dat het tijd wordt voor aanpassing. In dit Strategisch beleidsplan wordt uitgegaan van minimaal een waarborging van onze uitstraling, maar zomogelijk deze verder uit te bouwen. Als NATIN dienen wij uiteraard in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs, zoals de mogelijkheden die competentiegericht onderwijs biedt. Dit staat dan ook centraal in ons strategisch schoolbeleidsplan Tegelijkertijd moet het NATIN, aangestuurd door mensen met een pedagogische en didactische verantwoordelijkheid, wel voorkomen dat ze zich teveel laat leiden door trends en onzekerheden. Door juist nu vast te stellen waarvoor wij nu als opleidingsinstituut staan en waarvoor we de komende jaren willen gaan, versterken we onze toekomstige positie. En wat nog belangrijker is, we kunnen onze studenten een (nog) betere opleiding bieden. drs. D. A. Abeleven Directeur NATIN-MBO Pagina 4 van 68

5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING In dit document wordt het strategische beleid van het Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleidingen (NATIN-MBO) beschreven. In dit strategisch beleidsplan beschrijven we de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende vier jaar. Dit document is het resultaat van overleg met en discussie binnen diverse geledingen van het NATIN. 1.1 Doelen van het Strategisch Beleidsplan (SBP) Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het schoolbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende 4 jaar. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als school de komende jaren op willen richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar gezamenlijk met het management, de richtingen, secties, schoolcommissies, de afdelingen, het ondersteunende personeel en de overige van belang zijnde actoren. De doelen van dit SBP zijn: - Als school vaststellen wat voor de periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2013 voor onze school het beleid is en van de geïdentificeerde beleidsterreinen een samenhangend geheel maken. - Dit beleid zodanig vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor de planning en uitvoering van maatregelen en acties die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van de primaire en secundaire processen binnen de school; inclusief de formulering van eigen kwaliteitsdoelen. - Het plan te baseren op een gemeenschappelijke visie, welke door alle docenten, overige medewerkers en organen van de school gedragen wordt. Directiebesluiten, operationele plannen en resultaten zullen steeds getoetst worden aan het SBP. Slechts bij uitzondering kan er op grond van overleg en besluitvorming van ter zake relevante schoolorganen afgeweken worden van de geformuleerde hoofdlijnen in dit strategisch beleidsplan. 1.2 Functies van het plan Het SBP is in de komende jaren de basis voor de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het instituut. Dit SBP heeft verder de volgende functies: Sturing geven Het SBP geeft de strategische doelen van de school en haar geledingen aan, evenals de wegen waarlangs deze strategische doelen worden bereikt. Deze strategische doelen hebben primair betrekking op het onderwijs. De strategische doelen op de overige beleidsterreinen zijn daarvan afgeleid. Het SBP geeft richting aan te initieren ontwikkelingen binnen de school maar tegelijkertijd ook aan de leidinggevenden, de docenten, de overige medewerkers, de afdelingen en de richtingen en de secties. De strategische doelstellingen en wegen voor de realisatie ervan worden vertaald in operationele doelen en activiteiten. Verantwoording afleggen De directie legt over het te voeren beleid als eindverantwoordelijke voor het functioneren en presteren van de school verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, m.n. het Bureau Nijverheidsonderwijs (BNO). Tevens is dit SBP een verantwoordingsdocument naar de overheid, met name in het kader van het toezicht door de Inspectie VOS en het BNO. Pagina 5 van 68

6 Informatie Het SBP informeert de leidinggevenden, de docenten, de medewerkers, en andere geledingen binnen het NATIN over het beleid en de wijze waarop het ontwikkeld en uitgevoerd wordt. In alle fasen van het beleidsontwikkelings- en uitvoeringsproces worden medewerkers geïnformeerd en met hen wordt gecommuniceerd. Dit SBP zal kortom fungeren als: - uitgangspunt voor de onderwijskundige, personeels- en organisatorische beleidsplanning; - uitgangspunt voor het kwaliteitszorgtraject; - verantwoordingsdocument in de richting van de overheid (Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling; - basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. Naast een verantwoordingsdocument kan het SBP ook gebruikt worden als een middel om te reflecteren op eigen handelen. Het handelen volgens een strategische visie leeft onvoldoende binnen de school en als zodanig kan het SBP dienen als middel om: samenhang te brengen, alle ontwikkelingen tegen het licht te houden, te reflecteren op de afgelopen periode, vooruit te kijken naar de komende vier jaren en kwaliteitszorg een plaats te geven 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Dit SBP is opgesteld door de directie van het NATIN met inbreng van de richtingen, secties en andere ter zake relevante schoolcommissies en afdelingen. Hun inbreng was vooral van belang bij de onderwijskundige vormgeving en bij het formuleren van de beleidsvoornemens. Bij de beschrijving van de inzet en de ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid kan veelal verwezen worden naar het directiebeleid m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen worden uitsluitend schoolspecifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant. De leden van de directie staan gezamenlijk achter de inhoud en het gevolgde proces van beleidsontwikkeling. In overeenstemming met de verdeling van verantwoordelijkheden neemt de directie met de ondersteuning van het IKZ het initiatief bij de ontwikkeling van het SBP en de schooljaarplannen. 1.4 Status van het plan Dit SBP is vastgesteld door de directie, richtingscoördinatoren en sectiehoofden van het NATIN. Eenmaal in de vier jaren dient het NATIN een SBP op te stellen. De docentenvergadering heeft ingestemd met dit SBP op 30 juli Samenhang en verwijzingen Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. De concrete invulling en uitwerking van het strategisch beleid gebeurt door middel van de operationele plannen of beleidsplannen t.a.v. specifieke deelterreinen, die op tactisch en operationeel niveau ontwikkeld worden, zoals de schooljaarplannen, richtings ontwikkelingsplannen en Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP s). Het SBP is daarmee de basis en het vertrekpunt voor beleidsvorming en uitwerking. De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SBP, vormen de basis van gesprekken over de voortgang en uitvoering van beleid tussen de directie en het overig management. Het SBP is het centrale document in de beleidsontwikkeling, -uitvoering en evaluatie van de gehele school over vier jaren. In dit SBP neemt kwaliteitszorg een specifieke Pagina 6 van 68

7 plaats in. In eerste instantie is het SBP bepalend voor de ontwikkeling van de schooljaarplannen en het kwaliteitshandboek. Evaluaties van het werken met schooljaarplannen en met het handboek leveren verbeteringen op voor het SBP en de jaarplannen. 1.6 Opbouw van het plan Het SBP bevat naast analyses en evaluaties de lange termijn doelen en de wegen waarlangs deze doelen bereikt worden. Naast de organisatiestructuur (zie hoofdstuk 2) worden in het SBP de gewenste ontwikkelingen en strategische keuzes ten aanzien van de volgende beleidsterreinen beschreven: Kwaliteit en strategie Organisatie Medewerkers Middelen Onderwijsprocessen Resultaten Van deze beleidsterreinen worden de volgende aspecten op hoofdlijnen beschreven: de huidige situatie relevante interne en externe ontwikkelingen kansen en bedreigingen het gewenste beleid de prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid (beleidsmaatregelen) In dit SBP wordt doormiddel van duidelijk geformuleerde ambities c.q kwaliteitsdoelen beknopt aangegeven op welke wijze de school werkt volgens een op de kernwaarden gebaseerde strategische visie en welke elementen van deze visie in de komende SBP periode aandacht zullen krijgen. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het financieel kader. 1.7 Evaluatie van het SBP Het SBP heeft een looptijd van 4 jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van interne en externe ontwikkelingen. Pagina 7 van 68

8 HOOFDSTUK 2 INTRODUCTIE VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene gegevens Het NATIN-MBO is een vierjarige beroepsopleiding en leidt middenkader op in technische, natuurtechnische en laboratoriumrichtingen. Het onderwijs is praktisch gericht: naast theorielessen worden praktijklessen verzorgd van een zodanig niveau dat de afgestudeerden een actieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. NATINers werken zowel in het bedrijfsleven, in de dienstensector als bij de overheid. Het Instituut wenst een structureel overleg met deze sectoren om de noodzakelijke afstemming met de arbeidsmarkt te verwezenlijken. Op het NATIN is de Overgangsregeling van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling van toepassing. Deze is vastgelegd in beschikking no. 3110/3157 van 23 mei Volgens artikel 3 van deze beschikking worden de meer organisatorische bevoegdheden geregeld in het Huishoudelijk reglement NATIN-MBO, opgesteld door de directie. Officiële naam: Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleidingen Afkorting : NATIN-MBO Startdatum : Oktober 1973 Bedrijfstak : Beroepsonderwijs Adres : Mr. J. Lachmonstraat Telefoon : of Adres : Leysweg Telefoon : of of Website : Doel van de opleiding Het NATIN heeft als doel het afleveren van kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en de dienstensector. Toelatingseisen Tot het NATIN worden toegelaten studenten die: Het MULO-B diploma hebben behaald en geslaagd zijn voor het toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN Het C-diploma van het 4-jarig LTO hebben behaald Degenen die in het bezit zijn van een MULO-B diploma, maar afgewezen zijn voor het toelatingsexamen, kunnen zich inschrijven in het 4 e leerschooljaar van het LTO-C, waar zij het algemeen gedeelte van het vakkenpakket doorlopen. Na slaging krijgen zij Het Certificaat voor toelating 1 e leerschooljaar NATIN en kunnen zich hiermee inschrijven Duur van de opleiding De opleiding duurt vier jaar en is een dagopleiding. Globale opzet In het eerste leerschooljaar kan gekozen worden uit de volgende hoofdrichtingen: Techniek Natuurtechniek Analisten Pagina 8 van 68

9 Het vakkenpakket is zodanig vastgesteld dat een goede basis wordt gelegd voor de richting die de student zal kiezen. Naast de zogeheten algemeen vormende vakken worden ook technische vaardigheden bijgebracht en wordt informatie gegeven over de richtingen die gekozen kunnen worden. Aan het eind van het eerste leerjaar kiest de student de richting waarin zij/hij opgeleid wil worden. Richtingen en specialisaties Het vakkenpakket in het tweede, derde en vierde leerschooljaar omvat naast een aantal algemeen vormende vakken de richtingsvakken, specifiek voor een bepaalde richting. Gedurende de opleiding komt de nadruk steeds meer te liggen op deze specifieke richtingsvakken. De studenten kunnen o.b.v. de sectoren kiezen uit de volgende richtingen: Sector Techniek Bouwkunde Weg- en waterbouwkunde Elektrotechniek (informatie overdracht of energie overdracht) Werktuigbouwkunde Informatie- & Communicatie Technologie (ICT) Sector Natuurtechniek Sector Analisten Landbouw (plantenteelt, veeteelt, bodemkunde) Bosbouw (productie, toerisme) Hydrologie/meteorologie Mijnbouw Landmeetkunde Chemisch Analist Medisch Analist In het derde en vierde leerjaar is er een stage- respectievelijk afstudeerperiode van elk ongeveer 12 weken. 2.2 De visie van NATIN-MBO: Het Natuurtechnisch Instituut is een toonaangevend, ontwikkelingsgericht, dynamisch instituut dat beroepskader opleidt voor technische, natuurtechnische en laboratoriumsectoren die deel uitmaken van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid van Suriname. Dit beroepskader heeft de kwaliteit en de potentie om zijn leidende rol te blijven vervullen in de ontwikkeling van ons land, en staat als zodanig nationaal, regionaal en internationaal bekend. 2.3 De missie van NATIN-MBO Het Natuurtechnisch Instituut heeft de volgende missie: Wij bieden jongeren die zich ingeschreven hebben een veilige en op de maatschappelijke en economische samenleving afgestemde leeromgeving, waarin hen de nodige vaktechnische kennis wordt bijgebracht en vaardigheden worden aangeleerd, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot startbekwaam beroepskader dat zelfstandig, verantwoordelijk, sociaalvaardig en integer is en zich bewust is van het belang van een gezond leef- en werkmilieu. Wij kiezen voor een breed opleidingsaanbod dat afgestemd is op de arbeidsmarkt en op de maatschappij en informeren de studenten hierover, zodat zij een keus maken die past bij hun talent en ambitie. Wij willen jaarlijks, ten behoeve van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid, kwalitatief goed opgeleide en gemotiveerd beroepskader afleveren op technisch, natuurtechnisch- en laboratoriumgebied, dat als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Wij doen dit door efficiënt en Pagina 9 van 68

10 verantwoord gebruik van beschikbare middelen geïntegreerd in een onderwijsconcept, gericht op de individuele student, maar tegelijk ook op de afnemers. Wij willen dat onze opleiding van het niveau is, dat de afgestudeerde Natinner in staat is om op vervolgopleidingen een goed resultaat te boeken. Wij worden gekenmerkt door dynamiek en zelfwerkzaamheid: een team dat gaat voor voortdurende kwaliteitsgerichte ontwikkeling van expertise. Wij baseren ons daarbij op de volgende waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, collegialiteit, betrokkenheid, liefdevolle toewijding en deskundigheid. 2.4 Organisatiestructuur van NATIN-MBO Pagina 10 van 68

11 HOOFDSTUK 3 STRATEGISCHE VERKENNING 3.1 Strategische visie NATIN MBO De wereld blijft niet stilstaan. Onverkort geldt dat adequaat ingespeeld moet kunnen worden op ontwikkelingen in de samenleving en meer specifiek op ontwikkelingen binnen de verschillende beroepssectoren. Ontwikkelingen die, zo lijkt het soms wel, elkaar ook steeds sneller opvolgen. Dit betekent dat wij als NATIN-MBO continu moeten blijven nadenken over en werken aan een optimale inrichting van het onderwijsproces (primair proces). Bij de inrichting van het onderwijsproces gaat het enerzijds om de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven vanuit de deskundigheid van docenten; anderzijds gaat het om de wijze waarop de organisatie is ingericht om het onderwijsproces voor de student zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De missie is onveranderd: zorgen dat kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied afgeleverd wordt aan de arbeidsmarkt. De erkenning dat het NATIN-MBO in zijn missie slaagt, moet tot uiting komen in de accreditatie van al haar opleidingen. Accreditatie is een systeem om onderwijsinstituten en programma s die worden uitgevoerd binnen die instituten extern te evalueren op: het managementsysteem; aanwezige faciliteiten en infrastructuur; professionele ontwikkeling van het personeel; klantgerelateerde diensten; opleidings- en beoordelingsprogramma s; het vermogen om studenten intern te kunnen beoordelen en evalueren. De rode draad die door dit SBP loopt geeft aan dat in de komende vier jaar een goede basis gelegd moet worden voor de accreditatie. Voor het NATIN zijn de genoemde kernwaarden in de missie richtsnoer voor de visie op het beleid m.b.t. kwaliteit & strategie, organisatie, medewerkers, middelen, onderwijsprocessen en resultaten van het NATIN. Deze visie geeft een beeld van de nabije toekomst. Het schetst in het kader van het SBP een zo concreet mogelijk waarneembare situatie op het NATIN over 4 jaren. In die visie neemt het NATIN uiteraard de huidige verworvenheden die aansluiten bij de kernwaarden mee. Het beleid dat in dit strategisch schoolbeleidsplan aandacht krijgt is gerangschikt op zes beleidsterreinen. Deze beleidsterreinen zijn ontleed aan de ISO 9001: 2000 standaarden en het procesmodel van het NATIN-MBO. Voor elk beleidsterrein wordt een strategische keuze gemaakt voor thema s die op zich weer beschreven worden op de volgende vier aspecten: doelen, acties en maatregelen, resultaten en metingen. In de visie met betrekking tot de verschillende beleidsterreinen staan centraal de ambities voor een concreet waarneembare situatie op het NATIN over 4 jaren. Door de formulering van kwaliteitsdoelen wordt uiting gegeven aan deze ambities.bij sommige terreinen is waar nodig aandacht geschonken aan de achtergrond en beleidsuitgangspunten. Er wordt waar mogelijk bij het onderdeel acties en maatregelen verwezen naar bestaande documenten en structuren. Het tijdpad van elk thema wordt gedetailleerd aangegeven in de schooljaarplannen. Bij het aspect meting wordt aangegeven op welke wijze het thema geëvalueerd wordt. Het is de bedoeling dat veel van de in gebruik zijnde documenten, werkwijzen, richtlijnen, procedures, instructies en instrumenten vastgelegd worden in het kwaliteitsmanagementsysteem. Pagina 11 van 68

12 In het kader van de strategische visie en de geïdentificeerde verbeterpunten van het NATIN zijn er een aantal kwaliteitsdoelen voor de komende vier jaren ( ) geïdentificeerd, die eveneens in de komende paragrafen aan de orde komen. 3.2 Kwaliteit en strategie Het NATIN-MBO zal met het tot stand brengen, implementeren en handhaven van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen de komende vier jaren het fundament kunnen leggen voor accreditatie binnen de CARICOM. In dit kader kan zeker genoemd worden de strategische keuze voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001: 2000 standaarden. Het streven is er dan ook op gericht om dit traject af te ronden. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitszorg is het systematisch en cyclisch verbeteren van het functioneren en van het presteren van de school om te voldoen aan de eisen en de redelijke verwachtingen van de belanghebbenden. Voor de komende vier jaar staan centraal die activiteiten die gericht zijn op het uitzetten van de koers: het ontwikkelen en uitdragen van de missie, visie en strategisch beleid. Met dit SBP wordt meer accent gelegd op een cyclische beleidsvoering. Dat betekent dat steeds weer aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van dit SBP en de schooljaarplannen volgens een bepaalde volgorde (cyclus): planning, uitvoeren, checken en bijstellen. De bereidwilligheid hiertoe van directie en andere leidinggevenden van het NATIN zal hierbij een belangrijke rol vervullen. Versterking cyclische beleidsvorming In bijgaand schema met betrekking tot het beleid is verwoord hoe binnen het NATIN-MBO aandacht geschonken zal worden aan de cyclische beleidsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem van het NATIN wordt overzichtelijk gepresenteerd in de vorm van een raamwerk (kwaliteitsplan) uit welk de verschillende activiteiten, actoren en informatiestromen op het vlak van kwaliteitsmanagement kunnen worden afgeleid. Het kwaliteitsplan is als instrument zinvol daar het als een schakel dient tussen het strategisch schoolbeleid en het schooljaarplan. Het geeft aan op welke manier (door middel van welk systeem) het NATIN invulling zal geven aan het kwaliteitsbeleid. Binnen de kwaliteitszorg op het NATIN voor de komende beleidsperiode is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van het NATIN-onderwijs: doen wij de dingen goed en doen wij de goede dingen goed. Belangrijk hierbij is dat de docenten zich verantwoordelijk blijven voelen voor de onderwijsresultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere medewerker worden gedragen. Hierbij zal duidelijk moeten worden vastgelegd wat de gebieden zijn waarover medewerkers gegevens dienen te verzamelen. Voorts zullen de medewerkers op de hoogte moeten worden gesteld van het doel, de methodologie en de verspreiding van de resultaten van informatievergaring en analyse. Hiermee zal ondermeer de betrokkenheid van medewerkers bij de kwaliteitszorg binnen het NATIN verhoogd kunnen worden. Uitgangspunt van de kwaliteitszorg is kortom de eigen verantwoordelijkheid van het NATIN-MBO voor de Pagina 12 van 68

13 kwaliteit van zijn onderwijs en de verbetering daarvan. Daarover wordt publiekelijk verantwoording afgelegd. De komende vier jaren zal daardoor een sterkere nadruk komen te liggen op deze verantwoording. Informatiesystemen binnen het NATIN moeten dit ondersteunen. Onder andere zal de database-infrastructuur van het NATIN als geheel een noodzakelijke ondersteuning moeten kunnen bieden in de vorm van het verwerken, beheren, presenteren en aanleveren van relevante gegevens in het kader van de realisatie en kwaliteitsverbetering van onze onderwijsprocessen. Op grond van het voorgaande zal de kwaliteitszorg op het NATIN in de komende beleidsperiode de volgende doelen kennen: Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de primaire als ook de secundaire processen. Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen). Voor de periode worden binnen het beleisterrein Kwaliteit en Strategie de volgende thema s en kwaliteitsdoelen onderscheiden: Thema: kwaliteitsmanagement Personeelsleden werken systematisch aan de kwaliteit van de opleiding. Toelichting: Jaarlijks consequent uitvoering geven aan de kwaliteitsverbeteringen en de organisatiedoelen, zoals vastgelegd in het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen, het strategisch schoolbeleidsplan, de schooljaarplannen en het kwaliteitshandboek. Alle docenten participeren actief in de kwaliteitshandhaving en verbetering van het onderwijsproces binnen alle richtingen op het NATIN. Het kwaliteitsmanagementsysteem van het NATIN is opgezet conform ISO 9001: 2000 standaarden. Alle personeelsleden zijn op de hoogte van de gebieden waarover gegevens moeten worden verzameld. Alle personeelsleden zijn op de hoogte van het doel, de methodologie en de verspreiding van de resultaten van informatievergaring en analyse. De bijeengebrachte informatie wordt verwerkt en geordend om de interpretatie en follow-up te vergemakkelijken. Thema: versterking cyclische beleidsvorming Het schoolbeleid van het NATIN (strategisch en jaarlijks) wordt op een cyclische wijze ontwikkeld en uitgevoerd. Binnen de school wordt gewerkt volgens een strategisch schoolbeleid waarin de visie over het onderwijs en de organisatie daarvan, expliciet omschreven staat 3.3 Organisatie De beleidsvoering van het NATIN is gebaseerd op onze missie en de drie pijlers waarop onze organisatie rust: docenten, studenten en ondersteunend personeel. Uitgangspunt is dat binnen het NATIN sprake moet zijn van een goed schoolbeleid dat in lijn moet zijn met de meest recente inzichten zoals die worden verwoord in onze strategische visie en doelen. Het gewenste bindmiddel in de NATIN-organisatie is betrokkenheid bij goed onderwijs voor alle studenten, bij het plannen en uitvoeren van maatregelen en bij het behalen van resultaten. Om dit te bereiken stuurt het beleid aan op de kwaliteit van medewerkers, Pagina 13 van 68

14 middelen en onderwijs. Hierbij zullen de geïdentificeerde processen binnen het NATIN dusdanig ingericht moeten worden die het realiseren van missie, visie en strategie bevorderen. Het ondersteunen van de uitvoering door coaching, stimuleren, controle zal hierbij een belangrijke rol spelen. Studentenbegeleiding en -zorg In de beleidsperiode zal studentenbegeleiding en zorg bijzondere aandacht moeten krijgen. Er is al geidentificeerd op welke wijze en waar de studentenbegeleiding verbeterd dient te worden, zodat studenten vanaf hun intrede op het NATIN tot het moment van uittrede (geslaagd of voegtijdig afschrijven) intensiever gevolgd, begeleid en ondersteund kunnen worden door de daartoe bevoegde organen en functionarissen (w.o. klassendocenten, richtingscoordinatoren, directieleden en decanen) binnen het NATIN. Het opzetten van een compleet Studentenregistratie en volgsysteem (SRVS) zal dan ook de nodige prioriteit genieten in de eerder aangegeven periode. Ook is het noodzakelijk om de studieloopbaanbegeleiding van de NATIN-studenten te intensiveren. Het komt steeds vaker voor dat studenten bij hun inschrijving en ook gedurende hun opleiding niet weten welke richting zij moeten kiezen of welke richting voor hen het meest geschikt is. Dit zorgt vaak voor demotivatie en onzekerheid. De studieloopbaanbegeleiding zal er vooral op gericht moeten zijn om studenten m.b.v. gesprekken en andersoortige begeleiding te helpen de juiste keuze te maken en zich vervolgens ook daarvoor in te zetten. De studieloopbaanbegeleiding zal door een stelsel van goed gefaciliteerde mentoren en decanen moeten geschieden. Hun werkzaamheden zullen gedeeltelijk moeten plaatsvinden in speciaal daarvoor georganiseerde sessies en gedeeltelijk in begeleidingstijd. De effectiviteit van decaanwerkzaamheden zal mede geanalyseerd moeten worden op basis van door- en uitstroomgegevens van begeleide studenten. Ondersteuning (sociaal en anderzins) van studenten zal vooral moeten liggen op het creëren van voorzieningen die hen beter in staat stellen hun opleiding met zo weinig mogelijk obstakels te vervolgen en succesvol af te ronden. Hierbij kan gedacht worden aan de instelling van een werkbank (waar studenten zich kunnen opgeven om in hun vrije tijd tegen betaling werkzaamheden te verrichten voor anderen) en een sociaal fonds. Uitgaande van de visie en missie die het NATIN hanteert, dient het NATIN te streven naar onderwijs op hoog niveau met daarin een compleet aanbod van kennis, vaardigheid en attitude aspecten. Het onderwijs op het NATIN dient gekenmerkt te worden door degelijkheid. De docenten dienen zich ervan bewust te zijn dat de zelfstandigheid van de studenten weliswaar bevorderd moet worden, maar dat het NATIN als geheel verantwoordelijk is en blijft voor de organisatie van het leerproces. Dat betekent dat er sprake zal moeten zijn van relatief veel contactmomenten (overleg, vergaderingen, etc.) en dat taakuren steeds door de directie gestructureerd zullen moeten worden. Schoolformatie Jaarlijks in de maand oktober stelt de directie vast wat de beschikbaarheid is aan medewerkers en middelen (schoolformatie). Kortom moet worden nagegaan wat er nodig is aan middelen en gekwalificeerd personeel. Bij deze vaststelling is een nauwe betrokkenheid van richtingscoördinatoren, afdelingshoofden, sectiehoofden en schoolcommissievoorzitters van groot belang. Een adequate schoolformatie wordt immers ingegeven door het samenbrengen van medewerkers en middelen en een grote mate van inbreng van leidinggevenden en niet door individuele en onsamenhangende vaststellingen en bijdragen, wat heden ten dage vaak het geval is. De schoolformatie zal jaarlijks daadwerkelijk geëvalueerd moeten worden door de directie tesamen met de afdeling IKZ en de richtingscoördinatoren om zodoende nieuw verkregen inzichten te kunnen verwerken in de volgende schoolformatie. Als gevolg hiervan zullen de bijdragen die de richtingscoördinatoren, sectiehoofden en andere leidinggevenden bij de Pagina 14 van 68

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement Q*Primair Ontwikkelproject Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement model Deel 1 Het INK-managementmodel ingevuld voor het primair onderwijs

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische instrumenten voor technisch leesonderwijs Bouwen en vasthouden Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging Ina Cijvat, Martine Dijk, Mariët Förrer Loes

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante 1 Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Karakter,

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Hoofdlijnenbrief 2006 2007

Hoofdlijnenbrief 2006 2007 Hoofdlijnenbrief 2006 2007 1 April 2005 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inkadering activiteiten 5 1.1 De SLOA-instellingen in 2004 5 1.1.1 Rapportage eindverslagen 5 1.1.2. Productie landelijke examens voortgezet

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie