N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N"

Transcriptie

1 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN

2 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO NATIN STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN distributiematrix directeur directievertegenwoordiger OD Administratie & Automatisering OD Beheer & Onderhoud OD onderwijszaken Techniek OD onderwijs- & studentenzaken Natuurtechniek OD onderwijszaken Onderbouw OD studentenzaken Onderbouw OD studentenzaken Techniek OD onderwijs- & studentenzaken Analisten Richtingscoordinatoren Sectiehoofden BNO Onderdirecteur Beroepsonderwijs Directeur Ministerie van Onderwijs 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar Elk 1 exemplaar Elk 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar 1 exemplaar Auteur: Directeur Drs. Dave A. Abeleven Datum goedkeuring: 29 oktober 2009 Pagina 2 van 68

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Doelen van het Strategisch Beleidsplan (SBP) Functies van het plan Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Status van het plan Samenhang en verwijzingen Opbouw van het plan Evaluatie van het SBP... 7 HOOFDSTUK 2 INTRODUCTIE VAN DE ORGANISATIE Algemene gegevens De visie van NATIN-MBO: De missie van NATIN-MBO Organisatiestructuur van NATIN-MBO HOOFDSTUK 3 STRATEGISCHE VERKENNING Strategische visie NATIN MBO Kwaliteit en strategie Organisatie Medewerkers Middelen Onderwijsprocessen Resultaten SWOT-analyse HOOFDSTUK 4 PRIORITEITEN EN BELEIDSMAATREGELEN HOOFDSTUK 5 TOT SLOT..68 Pagina 3 van 68

4 VOORWOORD Als we voor ons instituut een strategisch schoolbeleidsplan opstellen, is een vaak gestelde vraag: Waarom en waarom nu?. Het antwoord is eenvoudig. In onze omgeving in de ruimste zin des woords verandert er veel: de omgeving zelf, het onderwijs, de studenten, hun ouders/verzorgers, de arbeidsmarkt, de hele samenleving. In die steeds ingewikkeldere samenleving (land en regio), waarin de mens steeds meer voor zichzelf lijkt te kiezen, kunnen we als school-(organisatie) geen oogkleppen opzetten. We zullen vanuit een open houding in contact moeten blijven met die samenleving en de arbeidsmarkt en in een goede dialoog de eigen koers moeten bepalen. Sterker nog, de school zal een stevig baken moeten zijn binnen die leefwereld, waarop ouders/verzorgers en studenten kunnen varen. Anders uitgedrukt, een missie uitdragen, gevoed door waarden en normen, die kan inspelen op de veranderende samenleving. Dit strategische schoolbeleidsplan is een verbindend beleidskader voor de gehele organisatie. Het geeft richting aan de lange termijn doelen en positioneert het NATIN als beroepsopleiding ten opzichte van de omgeving. Het strategisch beleidsplan beoogt ook een basis te zijn voor de gewenste organisatiecultuur. Daartoe zijn naast de missie en de visie ook strategische uitspraken opgenomen die niet alleen op organisatorisch en inhoudelijk niveau richtinggevend zijn, maar ook cultuuraspecten aangeven. Het strategisch beleidsplan is zo opgezet dat het tot beweging stimuleert. Het probeert ruimte te geven en uit te dagen tot initiatieven en creativiteit. Dit betekent dat waar mogelijk gedetailleerde uitwerkingen vermeden zijn. Op basis van dit strategisch beleidsplan stelt de directie ieder schooljaar een schooljaarplan op waarin de doelstellingen geoperationaliseerd en geactualiseerd worden. Het NATIN-MBO staat bekend om haar goede organisatie, onderwijsactiviteiten, en de kwalitatief goede prestaties van de afgestudeerden. Echter komen deze aspecten vanwege die veranderende omgeving en eisen van de arbeidsmarkt steeds verder onder druk te staan. Er zijn zelfs geluiden binnen de arbeidsmarkt dat het NATIN-onderwijs in haar huidige vorm niet meer beantwoord aan de veranderende eisen en dat het tijd wordt voor aanpassing. In dit Strategisch beleidsplan wordt uitgegaan van minimaal een waarborging van onze uitstraling, maar zomogelijk deze verder uit te bouwen. Als NATIN dienen wij uiteraard in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs, zoals de mogelijkheden die competentiegericht onderwijs biedt. Dit staat dan ook centraal in ons strategisch schoolbeleidsplan Tegelijkertijd moet het NATIN, aangestuurd door mensen met een pedagogische en didactische verantwoordelijkheid, wel voorkomen dat ze zich teveel laat leiden door trends en onzekerheden. Door juist nu vast te stellen waarvoor wij nu als opleidingsinstituut staan en waarvoor we de komende jaren willen gaan, versterken we onze toekomstige positie. En wat nog belangrijker is, we kunnen onze studenten een (nog) betere opleiding bieden. drs. D. A. Abeleven Directeur NATIN-MBO Pagina 4 van 68

5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING In dit document wordt het strategische beleid van het Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleidingen (NATIN-MBO) beschreven. In dit strategisch beleidsplan beschrijven we de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende vier jaar. Dit document is het resultaat van overleg met en discussie binnen diverse geledingen van het NATIN. 1.1 Doelen van het Strategisch Beleidsplan (SBP) Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het schoolbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende 4 jaar. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als school de komende jaren op willen richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar gezamenlijk met het management, de richtingen, secties, schoolcommissies, de afdelingen, het ondersteunende personeel en de overige van belang zijnde actoren. De doelen van dit SBP zijn: - Als school vaststellen wat voor de periode 1 oktober 2009 t/m 30 september 2013 voor onze school het beleid is en van de geïdentificeerde beleidsterreinen een samenhangend geheel maken. - Dit beleid zodanig vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor de planning en uitvoering van maatregelen en acties die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van de primaire en secundaire processen binnen de school; inclusief de formulering van eigen kwaliteitsdoelen. - Het plan te baseren op een gemeenschappelijke visie, welke door alle docenten, overige medewerkers en organen van de school gedragen wordt. Directiebesluiten, operationele plannen en resultaten zullen steeds getoetst worden aan het SBP. Slechts bij uitzondering kan er op grond van overleg en besluitvorming van ter zake relevante schoolorganen afgeweken worden van de geformuleerde hoofdlijnen in dit strategisch beleidsplan. 1.2 Functies van het plan Het SBP is in de komende jaren de basis voor de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het instituut. Dit SBP heeft verder de volgende functies: Sturing geven Het SBP geeft de strategische doelen van de school en haar geledingen aan, evenals de wegen waarlangs deze strategische doelen worden bereikt. Deze strategische doelen hebben primair betrekking op het onderwijs. De strategische doelen op de overige beleidsterreinen zijn daarvan afgeleid. Het SBP geeft richting aan te initieren ontwikkelingen binnen de school maar tegelijkertijd ook aan de leidinggevenden, de docenten, de overige medewerkers, de afdelingen en de richtingen en de secties. De strategische doelstellingen en wegen voor de realisatie ervan worden vertaald in operationele doelen en activiteiten. Verantwoording afleggen De directie legt over het te voeren beleid als eindverantwoordelijke voor het functioneren en presteren van de school verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, m.n. het Bureau Nijverheidsonderwijs (BNO). Tevens is dit SBP een verantwoordingsdocument naar de overheid, met name in het kader van het toezicht door de Inspectie VOS en het BNO. Pagina 5 van 68

6 Informatie Het SBP informeert de leidinggevenden, de docenten, de medewerkers, en andere geledingen binnen het NATIN over het beleid en de wijze waarop het ontwikkeld en uitgevoerd wordt. In alle fasen van het beleidsontwikkelings- en uitvoeringsproces worden medewerkers geïnformeerd en met hen wordt gecommuniceerd. Dit SBP zal kortom fungeren als: - uitgangspunt voor de onderwijskundige, personeels- en organisatorische beleidsplanning; - uitgangspunt voor het kwaliteitszorgtraject; - verantwoordingsdocument in de richting van de overheid (Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling; - basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. Naast een verantwoordingsdocument kan het SBP ook gebruikt worden als een middel om te reflecteren op eigen handelen. Het handelen volgens een strategische visie leeft onvoldoende binnen de school en als zodanig kan het SBP dienen als middel om: samenhang te brengen, alle ontwikkelingen tegen het licht te houden, te reflecteren op de afgelopen periode, vooruit te kijken naar de komende vier jaren en kwaliteitszorg een plaats te geven 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan Dit SBP is opgesteld door de directie van het NATIN met inbreng van de richtingen, secties en andere ter zake relevante schoolcommissies en afdelingen. Hun inbreng was vooral van belang bij de onderwijskundige vormgeving en bij het formuleren van de beleidsvoornemens. Bij de beschrijving van de inzet en de ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid kan veelal verwezen worden naar het directiebeleid m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen worden uitsluitend schoolspecifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant. De leden van de directie staan gezamenlijk achter de inhoud en het gevolgde proces van beleidsontwikkeling. In overeenstemming met de verdeling van verantwoordelijkheden neemt de directie met de ondersteuning van het IKZ het initiatief bij de ontwikkeling van het SBP en de schooljaarplannen. 1.4 Status van het plan Dit SBP is vastgesteld door de directie, richtingscoördinatoren en sectiehoofden van het NATIN. Eenmaal in de vier jaren dient het NATIN een SBP op te stellen. De docentenvergadering heeft ingestemd met dit SBP op 30 juli Samenhang en verwijzingen Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. De concrete invulling en uitwerking van het strategisch beleid gebeurt door middel van de operationele plannen of beleidsplannen t.a.v. specifieke deelterreinen, die op tactisch en operationeel niveau ontwikkeld worden, zoals de schooljaarplannen, richtings ontwikkelingsplannen en Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP s). Het SBP is daarmee de basis en het vertrekpunt voor beleidsvorming en uitwerking. De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SBP, vormen de basis van gesprekken over de voortgang en uitvoering van beleid tussen de directie en het overig management. Het SBP is het centrale document in de beleidsontwikkeling, -uitvoering en evaluatie van de gehele school over vier jaren. In dit SBP neemt kwaliteitszorg een specifieke Pagina 6 van 68

7 plaats in. In eerste instantie is het SBP bepalend voor de ontwikkeling van de schooljaarplannen en het kwaliteitshandboek. Evaluaties van het werken met schooljaarplannen en met het handboek leveren verbeteringen op voor het SBP en de jaarplannen. 1.6 Opbouw van het plan Het SBP bevat naast analyses en evaluaties de lange termijn doelen en de wegen waarlangs deze doelen bereikt worden. Naast de organisatiestructuur (zie hoofdstuk 2) worden in het SBP de gewenste ontwikkelingen en strategische keuzes ten aanzien van de volgende beleidsterreinen beschreven: Kwaliteit en strategie Organisatie Medewerkers Middelen Onderwijsprocessen Resultaten Van deze beleidsterreinen worden de volgende aspecten op hoofdlijnen beschreven: de huidige situatie relevante interne en externe ontwikkelingen kansen en bedreigingen het gewenste beleid de prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid (beleidsmaatregelen) In dit SBP wordt doormiddel van duidelijk geformuleerde ambities c.q kwaliteitsdoelen beknopt aangegeven op welke wijze de school werkt volgens een op de kernwaarden gebaseerde strategische visie en welke elementen van deze visie in de komende SBP periode aandacht zullen krijgen. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het financieel kader. 1.7 Evaluatie van het SBP Het SBP heeft een looptijd van 4 jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van interne en externe ontwikkelingen. Pagina 7 van 68

8 HOOFDSTUK 2 INTRODUCTIE VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene gegevens Het NATIN-MBO is een vierjarige beroepsopleiding en leidt middenkader op in technische, natuurtechnische en laboratoriumrichtingen. Het onderwijs is praktisch gericht: naast theorielessen worden praktijklessen verzorgd van een zodanig niveau dat de afgestudeerden een actieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. NATINers werken zowel in het bedrijfsleven, in de dienstensector als bij de overheid. Het Instituut wenst een structureel overleg met deze sectoren om de noodzakelijke afstemming met de arbeidsmarkt te verwezenlijken. Op het NATIN is de Overgangsregeling van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling van toepassing. Deze is vastgelegd in beschikking no. 3110/3157 van 23 mei Volgens artikel 3 van deze beschikking worden de meer organisatorische bevoegdheden geregeld in het Huishoudelijk reglement NATIN-MBO, opgesteld door de directie. Officiële naam: Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleidingen Afkorting : NATIN-MBO Startdatum : Oktober 1973 Bedrijfstak : Beroepsonderwijs Adres : Mr. J. Lachmonstraat Telefoon : of Adres : Leysweg Telefoon : of of Website : Doel van de opleiding Het NATIN heeft als doel het afleveren van kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en de dienstensector. Toelatingseisen Tot het NATIN worden toegelaten studenten die: Het MULO-B diploma hebben behaald en geslaagd zijn voor het toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN Het C-diploma van het 4-jarig LTO hebben behaald Degenen die in het bezit zijn van een MULO-B diploma, maar afgewezen zijn voor het toelatingsexamen, kunnen zich inschrijven in het 4 e leerschooljaar van het LTO-C, waar zij het algemeen gedeelte van het vakkenpakket doorlopen. Na slaging krijgen zij Het Certificaat voor toelating 1 e leerschooljaar NATIN en kunnen zich hiermee inschrijven Duur van de opleiding De opleiding duurt vier jaar en is een dagopleiding. Globale opzet In het eerste leerschooljaar kan gekozen worden uit de volgende hoofdrichtingen: Techniek Natuurtechniek Analisten Pagina 8 van 68

9 Het vakkenpakket is zodanig vastgesteld dat een goede basis wordt gelegd voor de richting die de student zal kiezen. Naast de zogeheten algemeen vormende vakken worden ook technische vaardigheden bijgebracht en wordt informatie gegeven over de richtingen die gekozen kunnen worden. Aan het eind van het eerste leerjaar kiest de student de richting waarin zij/hij opgeleid wil worden. Richtingen en specialisaties Het vakkenpakket in het tweede, derde en vierde leerschooljaar omvat naast een aantal algemeen vormende vakken de richtingsvakken, specifiek voor een bepaalde richting. Gedurende de opleiding komt de nadruk steeds meer te liggen op deze specifieke richtingsvakken. De studenten kunnen o.b.v. de sectoren kiezen uit de volgende richtingen: Sector Techniek Bouwkunde Weg- en waterbouwkunde Elektrotechniek (informatie overdracht of energie overdracht) Werktuigbouwkunde Informatie- & Communicatie Technologie (ICT) Sector Natuurtechniek Sector Analisten Landbouw (plantenteelt, veeteelt, bodemkunde) Bosbouw (productie, toerisme) Hydrologie/meteorologie Mijnbouw Landmeetkunde Chemisch Analist Medisch Analist In het derde en vierde leerjaar is er een stage- respectievelijk afstudeerperiode van elk ongeveer 12 weken. 2.2 De visie van NATIN-MBO: Het Natuurtechnisch Instituut is een toonaangevend, ontwikkelingsgericht, dynamisch instituut dat beroepskader opleidt voor technische, natuurtechnische en laboratoriumsectoren die deel uitmaken van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid van Suriname. Dit beroepskader heeft de kwaliteit en de potentie om zijn leidende rol te blijven vervullen in de ontwikkeling van ons land, en staat als zodanig nationaal, regionaal en internationaal bekend. 2.3 De missie van NATIN-MBO Het Natuurtechnisch Instituut heeft de volgende missie: Wij bieden jongeren die zich ingeschreven hebben een veilige en op de maatschappelijke en economische samenleving afgestemde leeromgeving, waarin hen de nodige vaktechnische kennis wordt bijgebracht en vaardigheden worden aangeleerd, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot startbekwaam beroepskader dat zelfstandig, verantwoordelijk, sociaalvaardig en integer is en zich bewust is van het belang van een gezond leef- en werkmilieu. Wij kiezen voor een breed opleidingsaanbod dat afgestemd is op de arbeidsmarkt en op de maatschappij en informeren de studenten hierover, zodat zij een keus maken die past bij hun talent en ambitie. Wij willen jaarlijks, ten behoeve van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid, kwalitatief goed opgeleide en gemotiveerd beroepskader afleveren op technisch, natuurtechnisch- en laboratoriumgebied, dat als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Wij doen dit door efficiënt en Pagina 9 van 68

10 verantwoord gebruik van beschikbare middelen geïntegreerd in een onderwijsconcept, gericht op de individuele student, maar tegelijk ook op de afnemers. Wij willen dat onze opleiding van het niveau is, dat de afgestudeerde Natinner in staat is om op vervolgopleidingen een goed resultaat te boeken. Wij worden gekenmerkt door dynamiek en zelfwerkzaamheid: een team dat gaat voor voortdurende kwaliteitsgerichte ontwikkeling van expertise. Wij baseren ons daarbij op de volgende waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, collegialiteit, betrokkenheid, liefdevolle toewijding en deskundigheid. 2.4 Organisatiestructuur van NATIN-MBO Pagina 10 van 68

11 HOOFDSTUK 3 STRATEGISCHE VERKENNING 3.1 Strategische visie NATIN MBO De wereld blijft niet stilstaan. Onverkort geldt dat adequaat ingespeeld moet kunnen worden op ontwikkelingen in de samenleving en meer specifiek op ontwikkelingen binnen de verschillende beroepssectoren. Ontwikkelingen die, zo lijkt het soms wel, elkaar ook steeds sneller opvolgen. Dit betekent dat wij als NATIN-MBO continu moeten blijven nadenken over en werken aan een optimale inrichting van het onderwijsproces (primair proces). Bij de inrichting van het onderwijsproces gaat het enerzijds om de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven vanuit de deskundigheid van docenten; anderzijds gaat het om de wijze waarop de organisatie is ingericht om het onderwijsproces voor de student zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De missie is onveranderd: zorgen dat kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd beroepskader op technisch, natuurtechnisch en laboratoriumgebied afgeleverd wordt aan de arbeidsmarkt. De erkenning dat het NATIN-MBO in zijn missie slaagt, moet tot uiting komen in de accreditatie van al haar opleidingen. Accreditatie is een systeem om onderwijsinstituten en programma s die worden uitgevoerd binnen die instituten extern te evalueren op: het managementsysteem; aanwezige faciliteiten en infrastructuur; professionele ontwikkeling van het personeel; klantgerelateerde diensten; opleidings- en beoordelingsprogramma s; het vermogen om studenten intern te kunnen beoordelen en evalueren. De rode draad die door dit SBP loopt geeft aan dat in de komende vier jaar een goede basis gelegd moet worden voor de accreditatie. Voor het NATIN zijn de genoemde kernwaarden in de missie richtsnoer voor de visie op het beleid m.b.t. kwaliteit & strategie, organisatie, medewerkers, middelen, onderwijsprocessen en resultaten van het NATIN. Deze visie geeft een beeld van de nabije toekomst. Het schetst in het kader van het SBP een zo concreet mogelijk waarneembare situatie op het NATIN over 4 jaren. In die visie neemt het NATIN uiteraard de huidige verworvenheden die aansluiten bij de kernwaarden mee. Het beleid dat in dit strategisch schoolbeleidsplan aandacht krijgt is gerangschikt op zes beleidsterreinen. Deze beleidsterreinen zijn ontleed aan de ISO 9001: 2000 standaarden en het procesmodel van het NATIN-MBO. Voor elk beleidsterrein wordt een strategische keuze gemaakt voor thema s die op zich weer beschreven worden op de volgende vier aspecten: doelen, acties en maatregelen, resultaten en metingen. In de visie met betrekking tot de verschillende beleidsterreinen staan centraal de ambities voor een concreet waarneembare situatie op het NATIN over 4 jaren. Door de formulering van kwaliteitsdoelen wordt uiting gegeven aan deze ambities.bij sommige terreinen is waar nodig aandacht geschonken aan de achtergrond en beleidsuitgangspunten. Er wordt waar mogelijk bij het onderdeel acties en maatregelen verwezen naar bestaande documenten en structuren. Het tijdpad van elk thema wordt gedetailleerd aangegeven in de schooljaarplannen. Bij het aspect meting wordt aangegeven op welke wijze het thema geëvalueerd wordt. Het is de bedoeling dat veel van de in gebruik zijnde documenten, werkwijzen, richtlijnen, procedures, instructies en instrumenten vastgelegd worden in het kwaliteitsmanagementsysteem. Pagina 11 van 68

12 In het kader van de strategische visie en de geïdentificeerde verbeterpunten van het NATIN zijn er een aantal kwaliteitsdoelen voor de komende vier jaren ( ) geïdentificeerd, die eveneens in de komende paragrafen aan de orde komen. 3.2 Kwaliteit en strategie Het NATIN-MBO zal met het tot stand brengen, implementeren en handhaven van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen de komende vier jaren het fundament kunnen leggen voor accreditatie binnen de CARICOM. In dit kader kan zeker genoemd worden de strategische keuze voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001: 2000 standaarden. Het streven is er dan ook op gericht om dit traject af te ronden. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitszorg is het systematisch en cyclisch verbeteren van het functioneren en van het presteren van de school om te voldoen aan de eisen en de redelijke verwachtingen van de belanghebbenden. Voor de komende vier jaar staan centraal die activiteiten die gericht zijn op het uitzetten van de koers: het ontwikkelen en uitdragen van de missie, visie en strategisch beleid. Met dit SBP wordt meer accent gelegd op een cyclische beleidsvoering. Dat betekent dat steeds weer aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van dit SBP en de schooljaarplannen volgens een bepaalde volgorde (cyclus): planning, uitvoeren, checken en bijstellen. De bereidwilligheid hiertoe van directie en andere leidinggevenden van het NATIN zal hierbij een belangrijke rol vervullen. Versterking cyclische beleidsvorming In bijgaand schema met betrekking tot het beleid is verwoord hoe binnen het NATIN-MBO aandacht geschonken zal worden aan de cyclische beleidsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem van het NATIN wordt overzichtelijk gepresenteerd in de vorm van een raamwerk (kwaliteitsplan) uit welk de verschillende activiteiten, actoren en informatiestromen op het vlak van kwaliteitsmanagement kunnen worden afgeleid. Het kwaliteitsplan is als instrument zinvol daar het als een schakel dient tussen het strategisch schoolbeleid en het schooljaarplan. Het geeft aan op welke manier (door middel van welk systeem) het NATIN invulling zal geven aan het kwaliteitsbeleid. Binnen de kwaliteitszorg op het NATIN voor de komende beleidsperiode is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van het NATIN-onderwijs: doen wij de dingen goed en doen wij de goede dingen goed. Belangrijk hierbij is dat de docenten zich verantwoordelijk blijven voelen voor de onderwijsresultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere medewerker worden gedragen. Hierbij zal duidelijk moeten worden vastgelegd wat de gebieden zijn waarover medewerkers gegevens dienen te verzamelen. Voorts zullen de medewerkers op de hoogte moeten worden gesteld van het doel, de methodologie en de verspreiding van de resultaten van informatievergaring en analyse. Hiermee zal ondermeer de betrokkenheid van medewerkers bij de kwaliteitszorg binnen het NATIN verhoogd kunnen worden. Uitgangspunt van de kwaliteitszorg is kortom de eigen verantwoordelijkheid van het NATIN-MBO voor de Pagina 12 van 68

13 kwaliteit van zijn onderwijs en de verbetering daarvan. Daarover wordt publiekelijk verantwoording afgelegd. De komende vier jaren zal daardoor een sterkere nadruk komen te liggen op deze verantwoording. Informatiesystemen binnen het NATIN moeten dit ondersteunen. Onder andere zal de database-infrastructuur van het NATIN als geheel een noodzakelijke ondersteuning moeten kunnen bieden in de vorm van het verwerken, beheren, presenteren en aanleveren van relevante gegevens in het kader van de realisatie en kwaliteitsverbetering van onze onderwijsprocessen. Op grond van het voorgaande zal de kwaliteitszorg op het NATIN in de komende beleidsperiode de volgende doelen kennen: Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de primaire als ook de secundaire processen. Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen). Voor de periode worden binnen het beleisterrein Kwaliteit en Strategie de volgende thema s en kwaliteitsdoelen onderscheiden: Thema: kwaliteitsmanagement Personeelsleden werken systematisch aan de kwaliteit van de opleiding. Toelichting: Jaarlijks consequent uitvoering geven aan de kwaliteitsverbeteringen en de organisatiedoelen, zoals vastgelegd in het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen, het strategisch schoolbeleidsplan, de schooljaarplannen en het kwaliteitshandboek. Alle docenten participeren actief in de kwaliteitshandhaving en verbetering van het onderwijsproces binnen alle richtingen op het NATIN. Het kwaliteitsmanagementsysteem van het NATIN is opgezet conform ISO 9001: 2000 standaarden. Alle personeelsleden zijn op de hoogte van de gebieden waarover gegevens moeten worden verzameld. Alle personeelsleden zijn op de hoogte van het doel, de methodologie en de verspreiding van de resultaten van informatievergaring en analyse. De bijeengebrachte informatie wordt verwerkt en geordend om de interpretatie en follow-up te vergemakkelijken. Thema: versterking cyclische beleidsvorming Het schoolbeleid van het NATIN (strategisch en jaarlijks) wordt op een cyclische wijze ontwikkeld en uitgevoerd. Binnen de school wordt gewerkt volgens een strategisch schoolbeleid waarin de visie over het onderwijs en de organisatie daarvan, expliciet omschreven staat 3.3 Organisatie De beleidsvoering van het NATIN is gebaseerd op onze missie en de drie pijlers waarop onze organisatie rust: docenten, studenten en ondersteunend personeel. Uitgangspunt is dat binnen het NATIN sprake moet zijn van een goed schoolbeleid dat in lijn moet zijn met de meest recente inzichten zoals die worden verwoord in onze strategische visie en doelen. Het gewenste bindmiddel in de NATIN-organisatie is betrokkenheid bij goed onderwijs voor alle studenten, bij het plannen en uitvoeren van maatregelen en bij het behalen van resultaten. Om dit te bereiken stuurt het beleid aan op de kwaliteit van medewerkers, Pagina 13 van 68

14 middelen en onderwijs. Hierbij zullen de geïdentificeerde processen binnen het NATIN dusdanig ingericht moeten worden die het realiseren van missie, visie en strategie bevorderen. Het ondersteunen van de uitvoering door coaching, stimuleren, controle zal hierbij een belangrijke rol spelen. Studentenbegeleiding en -zorg In de beleidsperiode zal studentenbegeleiding en zorg bijzondere aandacht moeten krijgen. Er is al geidentificeerd op welke wijze en waar de studentenbegeleiding verbeterd dient te worden, zodat studenten vanaf hun intrede op het NATIN tot het moment van uittrede (geslaagd of voegtijdig afschrijven) intensiever gevolgd, begeleid en ondersteund kunnen worden door de daartoe bevoegde organen en functionarissen (w.o. klassendocenten, richtingscoordinatoren, directieleden en decanen) binnen het NATIN. Het opzetten van een compleet Studentenregistratie en volgsysteem (SRVS) zal dan ook de nodige prioriteit genieten in de eerder aangegeven periode. Ook is het noodzakelijk om de studieloopbaanbegeleiding van de NATIN-studenten te intensiveren. Het komt steeds vaker voor dat studenten bij hun inschrijving en ook gedurende hun opleiding niet weten welke richting zij moeten kiezen of welke richting voor hen het meest geschikt is. Dit zorgt vaak voor demotivatie en onzekerheid. De studieloopbaanbegeleiding zal er vooral op gericht moeten zijn om studenten m.b.v. gesprekken en andersoortige begeleiding te helpen de juiste keuze te maken en zich vervolgens ook daarvoor in te zetten. De studieloopbaanbegeleiding zal door een stelsel van goed gefaciliteerde mentoren en decanen moeten geschieden. Hun werkzaamheden zullen gedeeltelijk moeten plaatsvinden in speciaal daarvoor georganiseerde sessies en gedeeltelijk in begeleidingstijd. De effectiviteit van decaanwerkzaamheden zal mede geanalyseerd moeten worden op basis van door- en uitstroomgegevens van begeleide studenten. Ondersteuning (sociaal en anderzins) van studenten zal vooral moeten liggen op het creëren van voorzieningen die hen beter in staat stellen hun opleiding met zo weinig mogelijk obstakels te vervolgen en succesvol af te ronden. Hierbij kan gedacht worden aan de instelling van een werkbank (waar studenten zich kunnen opgeven om in hun vrije tijd tegen betaling werkzaamheden te verrichten voor anderen) en een sociaal fonds. Uitgaande van de visie en missie die het NATIN hanteert, dient het NATIN te streven naar onderwijs op hoog niveau met daarin een compleet aanbod van kennis, vaardigheid en attitude aspecten. Het onderwijs op het NATIN dient gekenmerkt te worden door degelijkheid. De docenten dienen zich ervan bewust te zijn dat de zelfstandigheid van de studenten weliswaar bevorderd moet worden, maar dat het NATIN als geheel verantwoordelijk is en blijft voor de organisatie van het leerproces. Dat betekent dat er sprake zal moeten zijn van relatief veel contactmomenten (overleg, vergaderingen, etc.) en dat taakuren steeds door de directie gestructureerd zullen moeten worden. Schoolformatie Jaarlijks in de maand oktober stelt de directie vast wat de beschikbaarheid is aan medewerkers en middelen (schoolformatie). Kortom moet worden nagegaan wat er nodig is aan middelen en gekwalificeerd personeel. Bij deze vaststelling is een nauwe betrokkenheid van richtingscoördinatoren, afdelingshoofden, sectiehoofden en schoolcommissievoorzitters van groot belang. Een adequate schoolformatie wordt immers ingegeven door het samenbrengen van medewerkers en middelen en een grote mate van inbreng van leidinggevenden en niet door individuele en onsamenhangende vaststellingen en bijdragen, wat heden ten dage vaak het geval is. De schoolformatie zal jaarlijks daadwerkelijk geëvalueerd moeten worden door de directie tesamen met de afdeling IKZ en de richtingscoördinatoren om zodoende nieuw verkregen inzichten te kunnen verwerken in de volgende schoolformatie. Als gevolg hiervan zullen de bijdragen die de richtingscoördinatoren, sectiehoofden en andere leidinggevenden bij de Pagina 14 van 68

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van 5 clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie scholing

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG Responsief vermogen Ondersteunende relaties Doeltreffende communicatie Gedeeld leiderschap Reflectief

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N HUISHOUDELIJK REGLEMENT distributiematrix Directeur Directievertegenwoordiger OD Administratie &

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Hoe kijkt een inspecteur naar kwaliteit (en kwaliteitszorg)? Monique Okkerse Swaantje de Bekker

Hoe kijkt een inspecteur naar kwaliteit (en kwaliteitszorg)? Monique Okkerse Swaantje de Bekker Hoe kijkt een inspecteur naar kwaliteit (en kwaliteitszorg)? Monique Okkerse Swaantje de Bekker Programma Kennismaking Veranderingen in het toezicht Kwaliteitsgebieden nieuw waarderingskader 2017 Didactisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie