Mensenwerk Strategisch HR plan besluit CvB 12 september 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensenwerk Strategisch HR plan 2010-2014. besluit CvB 12 september 11"

Transcriptie

1 Mensenwerk Strategisch HR plan besluit CvB 12 september 11

2 Mensenwerk Het strategisch HR plan van BOOR heet Mensenwerk. Die titel is niet zomaar gekozen. Het succes van BOOR in het maximaal ontwikkelen van talent en verhogen van onderwijsprestaties van kinderen in Rotterdam is niet afhankelijk van het formuleren van beleidsplannen, maar van u, medewerker van BOOR. Mensenwerk is bedoeld als doedocument om met elkaar te komen tot samenwerking in een professionele cultuur, in een organisatie waar het prettig en goed werken is en waar resultaten op de voorgrond staan. Voor het College van Bestuur betekent strategisch HRM: Doen de mensen van BOOR de juiste dingen goed, met plezier, nu en in de toekomst? We verwachten veel van u. Bij BOOR werken we graag samen met collega s die houden van kinderen en uitgaan van positieve verwachtingen. Collega s die voor het beste gaan. Samen willen we met u een sterke BOOR identiteit ontwikkelen. U werkt samen en deelt kennis met collega s om van elkaar te leren en met elkaar beter te worden. U blijft bij in uw vak. De huidige technische mogelijkheden en innovatie zijn uw norm. Transparantie, aanspreekbaar zijn en verantwoording afleggen vormen voor u geen bedreiging maar een kans om nog beter te worden in wat u doet. In scholen werken in onze dromen mensen die zichtbaar plezier in hun werk hebben en die, als dat niet zo is daar iets aan doen. U blijft daarom niet in dezelfde baan op dezelfde plek tot u met pensioen mag, maar u staat open voor nieuwe uitdagingen met andere collega s. Daarmee blijft u vitaal zolang dat kan, omdat u weet dat uw kennis en kunde hard nodig is en hoog gewaardeerd wordt. U mag ook hoge verwachtingen van ons hebben!:vertrouwen, aandacht voor u als mens en als functionaris, professionele ruimte en verantwoordelijkheden, een veilige werksfeer en samenwerking. Heldere afspraken die nagekomen worden. Bovenaan staat het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden zodat u de kans heeft uw talenten optimaal te benutten en bij te blijven. Vooral zien wij u graag als collega die trots is op zijn of haar werk, trots is op BOOR als werkgever. BOOR wenst zich 4100 ambassadeurs die uitdragen dat wij samen fantastisch werk mogen doen. Kortom: Mensenwerk gaat erover wat er voor nodig is om een BOOR werknemer en werkgever te laten zijn. Gaat u met ons mee met ons op weg naar een professionele cultuur in de mooiste baan in de prachtigste stad van Nederland? We gaan aan de slag! Met vriendelijke groet, Het college van Bestuur van Stichting BOOR, Wim Blok en Jan Rath.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding BOOR HR beleid: logisch vervolg op het strategische beleidsplan De HR doelen van BOOR Tien bouwstenen maken de ambities waar Uitvoering van BOOR HR beleid: professionele ruimte voor de scholen Bouwen met BOOR aan HR Professionele cultuur Beoordelen en belonen De excellente professional Samenwerken in de school Scholing Loopbaanontwikkeling Management Development (MD) Werven en opleiden Employee benefits*... 14

4 1. Inleiding 1.1 BOOR HR beleid: logisch vervolg op het strategische beleidsplan In 2007 verscheen het strategische beleidsplan van BOOR 1 waarin de strategische doelen worden beschreven voor de periode tot aan Vijf kernwaarden liggen aan de basis van deze doelen. De kernwaarden van BOOR zijn: maximale talentontplooiing, actieve pluriformiteit, het actief realiseren van kinderrechten en plichten, sterk verbinden met de samenleving en leerlingen op scholen van het Rotterdams openbaar onderwijs worden opgeleid tot nieuwsgierige en betrokken mensen die zijn gericht op de toekomst. De strategische doelen voor zijn (samengevat): het verhogen van onderwijsprestaties en het versterken van talentontwikkeling en het doorontwikkelen van het maatschappelijk ondernemerschap. BOOR streeft naar vergroting van marktaandeel als resultaat van een succesvolle realisatie van deze strategische doelen. Om deze doelen te bereiken is het van belang de aandachtsgebieden onderwijs en zorg, bedrijfsvoering en human resources te professionaliseren. Het begrip human resources drukt meer dan het begrip personeelsbeleid uit dat de mens de bron is van de te realiseren onderwijskwaliteit. Het begrip staat voor het serieus nemen van de kennis, vaardigheden, betrokkenheid, gezondheid en creativiteit van de werknemers 2 die bij BOOR werkzaam zijn. 1.2 De HR doelen van BOOR In deze notitie beschrijft BOOR het HR beleid voor de periode BOOR staat zowel als aanbieder van onderwijs als werkgever midden in de samenleving. Daarom is een aantal maatschappijbrede ontwikkelingen mede leidend geweest voor dit beleidsplan. De meest belangrijke ontwikkelingen in vogelvlucht: Verzilvering: De samenleving wordt gekenmerkt door vergrijzing (BOOR spreekt liever over verzilvering ). Werknemers gaan op latere leeftijd met pensioen. De toegang tot de sociale verzekeringen is sterk ingeperkt. Er werken vier generaties binnen de organisatie, elk met hun eigen kenmerken en waartussen verschil van opvatting kan bestaan. Het is daarom belangrijk dat mensen tot op hogere leeftijd over de nodige vitaliteit om te kunnen werken beschikken. Er is steeds meer aandacht voor de gezondheid van werknemers en hun langdurige inzetbaarheid. Ontgroening: Er worden minder mensen geboren. Wanneer de naoorlogse generatie met pensioen gaat, wie vult dan de plekken op? Het lerarentekort dat er voor bepaalde niveaus al is (vooral universitair afgestudeerde leraren) wordt daardoor in de breedte steeds merkbaarder. Het gevolg is een strijd tussen werkgevers om talent binnen te halen en te behouden. Een andere kijk op werk: Klassieke arbeidspatronen, zoals een loopbaan voor het leven bij één werkgever worden zeldzamer. Betaald werk neemt voor veel mensen een minder centrale plek in. Vrije tijd en het gezin winnen aan belang en mensen maken daarin hun eigen, specifieke keuzes. De relatie tussen werkgevers en werknemers wordt steeds gelijkwaardiger. Werknemers zien die relatie steeds meer als een ruilrelatie (in plaats van een zorgrelatie), waarbij zij zich afvragen: ik wil best voor BOOR werken, maar wat word ik er beter van? Technologie: De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie hebben veel invloed op het werk. De technische mogelijkheden worden steeds groter in het onderwijs zelf, maar ook in de bedrijfsvoering. Ontwikkelingen gaan snel, bijleren en bijblijven is van groot belang. Diversiteit: Ruim 50% van de Rotterdamse bevolking heeft een niet westerse culturele achtergrond. Het personeelsbestand verandert met de stad mee. Herintreders, arbeidsgehandicapten en medewerkers met verschillende culturele achtergronden zullen de scholen verrijken met diverse ideeën en inzichten. 1 Voor het strategisch beleidsplan Kwaliteitsonderwijs in een wereldstad, zie en dan beleid. 2 Waar in deze notitie sprake is van mensen, personeel, medewerkers en dergelijke wordt - zonder uitzondering - iedereen die een dienstverband met BOOR heeft bedoeld. Als het incidenteel gaat om een specifieke groep als directies of leraren worden die op die manier aangeduid. Samen werken aan duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend HR Pagina 1

5 BOOR maakt uit deze ontwikkelingen op dat om ook in de toekomst voldoende verzekerd te zijn van competente, betrokken en gezonde medewerkers, er een aantal stappen voorwaarts gezet moet worden. Er zijn daarom drie strategische doelen voor het HR beleid geformuleerd. BOOR wil duurzaam HR realiseren, dat een professionele cultuur stimuleert en daarmee onderscheidend is van andere werkgevers in het onderwijs. Een toelichting op deze doelen: Doel 1: op naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers Duurzame inzetbaarheid slaat op de ambitie medewerkers van alle leeftijden competent, betrokken, gemotiveerd en gezond te houden. Het gesprek tussen werkgever en werknemer gaat niet alleen meer over competenties, motivatie, betrokkenheid en gezondheid, maar ook over de diepere drijfveren van de werknemer, levensfase, ambities en perspectieven. Van medewerkers wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich aanpassen aan ontwikkelingen en zo goed en duurzaam mogelijk inzetbaar blijven, bijvoorbeeld door vakliteratuur bij te houden, scholing te volgen en op de eigen gezondheid te letten. Ook BOOR heeft een verantwoordelijkheid. Een actueel voorbeeld is om voor het toenemend aantal oudere medewerkers binnen BOOR de mogelijkheden te scheppen hun loopbaan in het onderwijs netjes af te ronden. Vergrijzing is in dit verband een stigmatiserende term; BOOR gaat uit van verzilvering: hoe blijven oudere medewerkers betrokken en gezond en komt hun ervaring en expertise ten dienste aan leerlingen en collega s? Het komende decennium worden ruim 1000 medewerkers 65 jaar. Dat is een kwart van het totale personeelsbestand. De vervangingsvraag door pensionering voor gepensioneerde directieleden is zelfs nog groter: ongeveer 50%. BOOR moet daarom niet alleen specifieke aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers besteden, maar er ook in slagen om deze vertrekkende medewerkers te vervangen. Doel 2: HR beleid als hefboom voor een professionele cultuur Het HR beleid is een stimulerende factor die helpt de professionele cultuur te realiseren waarover het strategisch beleidsplan spreekt. BOOR streeft een professionele cultuur na die herkenbaar is aan vier kenmerken van de medewerkers: 1. Resultaatgerichtheid. Binnen en met elke school worden heldere afspraken gemaakt over te realiseren prestaties en de maatstaven die daarbij horen. Professionals realiseren zich dat zij niet alleen die resultaten kunnen neerzetten, daarvoor is intensieve samenwerking met anderen nodig; 2. Rekenschap willen afleggen. Professionals leggen vanuit hun intrinsieke motivatie rekenschap af over hun functioneren in de richting van leerlingen en hun ouders, collega s, leidinggevenden en andere partners buiten de school. Zij zijn zich ervan bewust dat de autonomie, die professionals vanzelfsprekend opeisen, grenzen kent; 3. Verantwoordelijkheid willen nemen voor de eigen professionaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers zal door het HR beleid stevig ondersteund worden, maar op veel fronten wordt er eigen inzet en initiatief verwacht. 4. Erkende ongelijkheid. Medewerkers worden gekend en erkend om hun talenten. Niemand kan alles. Meepraten over elk onderwerp is niet productief. Mensen worden zoveel mogelijk ingezet naar hun competenties en zorgen waar dat nodig en gewenst is voor draagvlak, uitleg en verantwoording. Deze vier kenmerken sluiten aan bij het zelfbeschikkingsrecht van mensen en hun diepere wens om hun eigen identiteit tot uitdrukking te brengen. Het leidend mensbeeld van BOOR is dat mensen gedreven worden door de drijfveer zinvol werk te verrichten. BOOR en haar medewerkers dragen samen verantwoordelijkheid voor te realiseren prestaties. BOOR wil zoveel mogelijk de belemmeringen wegnemen die intrinsieke professionaliteit van de medewerkers in de weg staat en daagt haar medewerkers uit de verantwoordelijkheden die bij professioneel handelen horen op zich te nemen. Dit HR plan beoogt het realiseren van een professionele cultuur die de intrinsieke drijfveer tot professionaliteit stimuleert. Samen werken aan duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend HR Pagina 2

6 Doel 3: BOOR wil zich door aantrekkelijk werkgeverschap onderscheiden op de arbeidsmarkt BOOR verwacht van medewerkers duidelijk eigen initiatief en het willen dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties. Daar zet BOOR aantrekkelijk en onderscheidend werkgeverschap tegenover, zodat mensen graag hun talenten willen inzetten. BOOR wil zich onderscheiden in strategische ambities en duurzaam en op professionaliteit gericht HR beleid. Daarmee wordt de positie op de arbeidsmarkt versterkt ten opzichte van andere onderwijswerkgevers. Om gekwalificeerde medewerkers te kunnen aantrekken en binden, dus om een zogenaamde voorkeursorganisatie te worden, moet BOOR in woord en daad laten zien dat het professionaliteitbeginsel serieus genomen wordt. In dit HR plan wordt uitgewerkt waaruit dat aantrekkelijke en onderscheidende bestaat. Samenvattend wil BOOR met deze strategische HR notitie: Aantrekkelijk en onderscheidend werkgeverschap realiseren, zodat mensen hun talenten willen (blijven) inzetten en ontwikkelen in de organisatie. Ervoor zorgen dat duurzaamheid voorop staat zodat medewerkers van alle leeftijden competent, betrokken, gemotiveerd en gezond zijn en blijven en daarmee langdurig op niveau inzetbaar. Ook op de langere termijn voldoende en competente medewerkers trekken die willen meewerken aan de ambities. Een professionele cultuur ontwikkelen, onderhouden en verbreden, waarbij op basis van erkende ongelijkheid het talent van medewerkers vooropstaat. 1.3 Tien bouwstenen maken de ambities waar De drie doelen van het HR beleid van BOOR (duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend) zijn uitgewerkt in tien verschillende bouwstenen die deze doelen concretiseren. Zij maken het HR beleid zichtbaar voor de medewerkers, doordat ze op de scholen 3 tot uiting worden gebracht. De bouwstenen: (1) professionele cultuur, (2) beoordelen & belonen, (3) vitaliteit & werkdruk, (4) de excellente professional, (5) samenwerken in de school, (6) scholing, (7) loopbaanontwikkeling, (8) management development, (9) werven & opleiden en (10) employee benefits. De bouwstenen zijn gelijkwaardig: de ene is niet noodzakelijk belangrijker dan de andere. Het is de optelsom van het werken aan en presteren op deze bouwstenen dat de ambities dichterbij brengt. Dit wordt het synergieverschijnsel genoemd (ook bekend als de formule 1+1 =3 ). FIGUUR 1: HET STRATEGISCH HR VAN BOOR: Employee benefits Professionele cultuur Beoordelen & belonen Werven & opleiden Management Development Duurzaam en onderscheidend HR bij BOOR in een Professionele cultuur Vitaliteit & werkdruk De excellente professional Loopbaan - ontwikkeling Scholing Samenwerken in de school 3 Waar in deze notitie sprake is van scholen, wordt eveneens zonder uitzondering- op alle BOOR onderdelen gedoeld, dus ook op locaties, het management, stafdiensten, BOOR expertise, Early Bird, etc. Samen werken aan duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend HR Pagina 3

7 1.4 Uitvoering van BOOR HR beleid: professionele ruimte voor de scholen Maatwerk in de uitvoering van HR beleid kan alleen in de context van de scholen vorm krijgen. In de eerste plaats kenmerken de scholen van BOOR zich door een grote diversiteit. Te denken valt aan het type onderwijs (primair, speciaal en voortgezet), maar ook de verschillende profielen (zoals Early Bird scholen, internationale scholen, sportscholen, Dalton enz.) en de ontwikkelingsfase (bijvoorbeeld in het oordeel dat de inspectie over heeft). Scholen zijn vanuit hun eigenheid maatschappelijke ondernemers. Daarbij past autonomie om eigen keuzes te maken, prioriteiten te stellen en eigen instrumenten of activiteiten te ontwikkelen. In de tweede plaats voelen medewerkers zich bij BOOR vooral plaatselijk geworteld: men associeert zich vooral met de school en de omgeving waarin die staat, en minder met BOOR als werkgever ver weg. Ook dit vraagt om het optimaliseren van de professionele ruimte van scholen. Schoolleiders spelen in de uitvoering van het HR beleid van BOOR een cruciale rol. Ook voor schoolleiders geldt dat zij intrinsiek gemotiveerd worden door de professionele principes van resultaatgerichtheid, rekenschap en verantwoordelijkheid nemen: voor zichzelf en voor hun school. Door binnen de context van de school te blijven, nemen de herkenbaarheid en legitimatie van HR activiteiten toe en daarmee de bereidheid van schoolleiders om ermee aan de slag te gaan. Hoe moeten we in dit licht de vormgeving van de relatie zien tussen schoolleiders en het College van Bestuur? BOOR heeft zich in brede zin tot doel gesteld een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de Rotterdamse samenleving en het College van Bestuur wil daarover verantwoording kunnen afleggen. Het behoort dan ook tot de rol en verantwoordelijkheid van het College van Bestuur om kaders te stellen zonder de eigenstandige rol van scholen hierin te miskennen. Dit beleidsplan is een uiting van deze opvatting. Het is een kaderstellend document, dat de kwaliteitseisen beschrijft waaraan scholen moeten voldoen, met professionele ruimte voor de scholen. Buiten het toezien op de uitvoering van het HR beleid zal het College van Bestuur daar waar mogelijk en gewenst zoveel mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld door bovenschoolse voorzieningen te creëren die de mogelijkheden van scholen te boven gaan of omdat het doelmatiger is. Op basis van goed gekozen ken- en stuurgetallen zal binnen BOOR op elk niveau van professional in de school tot het College van Bestuur en Raad van Toezicht een professionele dialoog worden vormgegeven. Deze dialoog tussen scholen, bovenschools management en College van Bestuur over HR gaat over de volgende thema s: 1. De wijze waarop de school de doelstellingen van het HR beleidsplan op de school realiseert; 2. Wat het effect van deze keuzes is in termen van prestaties, en 3. Op welke wijze scholen en/of locaties laten zien lerende organisaties te zijn. Dat kan bijvoorbeeld door te onderzoeken welke succes- of faalfactoren er spelen, en data een belangrijke rol te geven in het sturen van nieuwe of bijgestelde activiteiten en beleid. Kennis delen, van elkaar leren en voortdurend streven naar verbetering zonder bij succes zelfgenoegzaam te worden is de norm. Iedere school werkt binnen de aangegeven kaders aantoonbaar aan de doelstellingen van het HR beleidsplan. De wijze waarop, het tempo waarin en de prioriteit waarmee dit gebeurt, is voor een groot deel afhankelijk van de context van de school. Iedere school heeft een eigen verhaal. De uitkomsten van ken- en stuurgetallen spelen in deze afwegingen, en in de dialoog tussen scholen, management en College van Bestuur een belangrijke rol. Vanuit de vanzelfsprekendheid die bestaat in de professionele cultuur om rekenschap af te leggen aan betrokkenen spelen data een grote rol. Feiten en data gaan boven gevoelens en meningen. Basisprincipe is: voer uit of leg uit, met andere woorden de school volgt het HRM-plan, legt zelf de relevante accenten en legt rekenschap over de keuzes af. Voorbeeld: een school heeft al jaren een erg laag ziekteverzuim van 2%. De school besluit geen verder beleid te ontwikkelen en kan dat ook beargumenteerd verantwoorden. Het ontwikkelen van dit systeem van ken- en stuurgetallen is essentieel voor een professionele wijze van werken waarbij iedereen, op elk niveau, de verantwoordelijkheid kan nemen heldere afspraken te maken over de te leveren prestaties en de maatstaven die daarbij horen. Ook maken ken- en stuurgetallen het mogelijk tussentijds de balans op te maken: liggen we nog op koers en zo niet, hoe sturen we dan bij? In dit HR beleidsplan is in hoofdstuk 3 een aanzet opgenomen tot dergelijke ken- en stuurgetallen, welke de komende periode verder zullen worden uitgewerkt en verfijnd. Samen werken aan duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend HR Pagina 4

8 2 Bouwen met BOOR aan HR De doelen die BOOR binnen de bouwstenen van het HR beleid stelt, zijn even ambitieus als de meer algemene strategische doelen in het strategisch beleidsplan. De genoemde doelen en activiteiten hoeven niet morgen gerealiseerd te worden. Er wordt uitgegaan van vier jaar na heden om het HR beleid tot wasdom te brengen. Het is een groei- en ontwikkelingsproces waarbij gezamenlijk uitgevonden wordt wat het beste werkt, waar meer ruimte gewenst is voor de scholen of waar centrale regie en ondersteuning juist effectiever en doelmatiger is. 2.1 Professionele cultuur Omschrijving van het beleid gericht op een professionele cultuur BOOR kiest voor een professionele cultuur. Er bestaat een sterke ambitie om professionaliteit te bevorderen in alle aspecten die leerlingen, medewerkers en betrokken partners (ouders en andere belanghebbenden) raken. Met respect voor de bereikte resultaten van individuen kan BOOR als organisatie daar nog een aantal stappen in zetten. Struikelblok is een gebrek aan gedeelde opvattingen over professionaliteit. Waaraan herkent men een professional of professionele organisatie en welk gedrag hoort daarbij (en welk gedrag juist niet?). Een belangrijk aspect van een professionele cultuur is dat er duidelijke, met elkaar vastgestelde kaders zijn en hoe men zich binnen die cultuur gedraagt. Pas dan kan een team, de school of de organisatie gaan werken aan het versterken van een professionele cultuur. Het management heeft in het realiseren van een professionele cultuur een voorbeeldfunctie. Medewerkers spelen zelf ook een belangrijke rol. Zij gedragen zich volgens de regels van de professionele cultuur, en accepteren dat zij kunnen worden aangesproken op de eigen taken en verantwoordelijkheden. Blijvende ontwikkeling (zoals door scholing en werken aan eigen competenties) zijn hierbij voorwaardelijk, net als het leveren van een bijdrage aan de organisatie. Doelstelling van het beleid gericht op een professionele cultuur BOOR wil verder doorgroeien in haar professionaliteit zodat leerlingen, hun ouders en/of verzorgers, de medewerkers en de partners in de omgeving BOOR als professionele onderwijsorganisatie herkennen en erkennen. BOOR realiseert een professioneel zelfbeeld en een professioneel imago in de buitenwereld. Activiteiten gericht op een professionele cultuur 1. Iedere school stelt een professioneel statuut vast waarin de professionele opvattingen zijn vastgelegd en zo concreet mogelijk worden gemaakt. Het strategisch beleidsplan kadert dit professioneel statuut in. Leidinggevenden zorgen ervoor dat elke medewerker binnen BOOR betrokken is bij en weet heeft van de opvattingen over professionaliteit die voor hem of haar van kracht zijn. Het statuut is onderwerp van bespreking tussen schoolleider en degene waaraan hij of zij rekenschap aflegt. Bij het opstellen van deze opvattingen over professionaliteit kan worden uitgegaan van het volgende overzicht: Van (beperkte professionele cultuur) Praten over elkaar Iedereen praat over alles mee Notulen Top down beleid (van bovenaf opgelegd) Opvattingen Iedereen heeft overal verstand van Afwachten (reactief zijn) Naar (uitgebreide professionele cultuur) Praten met elkaar Meepraten waar verantwoordelijkheden en competenties liggen Besluitenlijst Bottom up (van onderop ondernomen) binnen vastgestelde kaders Feiten (evidence based) Expertgroepen, meepraten en -denken op basis van bewezen expertise Proactief zijn (ondernemen) Het ligt niet aan mij maar iets of iemand anders (extern attribueren) Plenair (alles centraal) Het vooral gezellig houden Voor jezelf houden De fout ontkennen Zoeken naar mogelijkheden voor verbeteringen bij jezelf Groepjes die terugkoppelen (placematmodel) Elkaar durven aanspreken Leren van elkaar Fouten erkennen en analyseren Samen werken aan duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend HR Pagina 5

9 2. Het College van Bestuur ziet erop toe dat het strategische HR door het management wordt nageleefd. Het heeft hierin - net als het management - een voorbeeldfunctie zonder de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers te miskennen. 2.2 Beoordelen en belonen Omschrijving van het beleid op het gebied van beoordelen en belonen Een volwassen, professionele cyclus op het gebied van HR bevat de instrumenten beoordelen en belonen. Beoordelen is in het Nederlandse onderwijs nog geen gemeengoed. Vanuit de visie dat een professional rekenschap af wenst te leggen heeft een werknemer er recht op dat met een vaste frequentie een beoordelingsgesprek met hem of haar gehouden wordt. In een beoordelingsgesprek wordt een samenvattend oordeel gegeven over de bereikte resultaten door de leidinggevende en worden verschilpunten en oorzaken besproken als de medewerker daar een andere opvatting over heeft. Verder worden de toekomstmogelijkheden van de medewerker besproken en onder welke voorwaarden voor kwaliteitsontwikkeling van de medewerker dat het geval is. Tot slot komen in het beoordelingsgesprek de gevolgen van het presteren van de medewerker aan de orde in termen van salaris en arbeidsvoorwaarden. Belonen geeft de mogelijkheid om getoonde prestaties op een passende manier te waarderen. Daarmee erkent de leidinggevende de goede prestaties en stimuleert het de medewerker op dat pad voort te gaan. Het is tevens een vorm van erkende ongelijkheid. Beloning van prestaties geeft een impuls aan degene die niet beloond wordt om harder te werken en/of betere resultaten te laten zien. Een belangrijk instrument in belonen is de functiemix die BOOR invoert. Belonen kan uit een tijdelijke toeslag bestaan en hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te worden. Verschil in belonen heeft mogelijke negatieve effecten. Wanneer uit een beoordeling een extra beloning voortvloeit, ontstaat er verschil tussen medewerkers en dat kan onderlinge jaloezie oproepen. Daarom moeten de criteria voor belonen transparant en zo objectief mogelijk zijn. Samenvattend zijn er voor BOOR drie redenen om tot beoordelen en belonen voor alle medewerkers over te gaan: het is rechtvaardig (iedere professional heeft recht op feedback en extra verdienste mag extra worden beloond), het is een prikkel tot beter presteren voor iedereen, en het is een stap in de richting van een professionele cultuur, waarbij prestaties en rekenschap daarover afleggen een belangrijke rol spelen. Doelstelling van het beoordeling- en beloningsbeleid De doelstelling van BOOR is beoordeling- en beloningsbeleid in te voeren dat transparant en zo objectief mogelijk is en de juiste prikkels geeft voor continue professionele ontwikkeling door medewerkers. Activiteiten gericht op beoordelen en belonen 1. BOOR gaat uit van erkende ongelijkheid. Bijzondere inzet of prestatie mag extra beloond worden en vraagt om transparantie en objectiviteit. 2. Binnen de school wordt een gesprekscyclus vastgesteld. Binnen BOOR heeft iedere medewerker, met een frequentie van tenminste eenmaal per vier jaar, recht op een beoordelingsgesprek. Aan een beoordelingsgesprek gaat altijd minstens één functioneringsgesprek vooraf. In verband met mobiliteit tussen scholen wordt de gesprekscyclus bijgehouden in een te ontwikkelen centraal digitaal c.q. personeel, bekwaamheidsdossier. Namens het College van Bestuur wordt een gespreksmodel ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, dat naar eigen keuze kan worden gebruikt en eventueel aangepast. 3. BOOR wil spoedig over kunnen gaan tot het kunnen toekennen van extra beloningen voor diegenen in de organisatie die dat verdienen. BOOR stelt nog sectorale kaderregelingen vast en brengt deze in het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Het kader geeft voldoende ruimte aan leidinggevenden om binnen het beleid keuzes te maken. Alleen de leidinggevenden die dicht betrokken zijn bij de betreffende medewerkers zijn in staat een afweging te maken over het toekennen of onthouden van beloning. Het kader bestaat uit een checklist van transparante en zo meetbaar mogelijke criteria op basis waarvan de beloning wordt verstrekt. Zo kan er vertrouwen ontstaan in de rechtvaardigheid van een toegekende beloning. Bij de criteria wordt uitgegaan van informatie uit meerdere bronnen, zoals de gesprekkencyclus, onderzoeken naar de leerlingentevredenheid, de mening van collega s en de leidinggevende, toetsresultaten enz. Samen werken aan duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend HR Pagina 6

10 2.3 Vitaliteit en werkdruk Omschrijving van het beleid gericht op vitaliteit en werkdruk Vitaliteit speelt in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers een grote rol. Vitaliteit betekent het hebben van energie om te ondernemen. Vitale medewerkers zijn gemotiveerder, productiever, hebben meer veerkracht en zijn weerbaarder. Die grotere veerkracht en weerbaarheid zorgt er ook voor dat men minder snel een hogere werkdruk ervaart. Dat betekent niet dat vitaliteit een wondermiddel is en er niets meer aan werkdruk gedaan hoeft te worden. Werkdruk heeft een dempende werking op vitaliteit. Hoe langer en hoger de druk is, des te groter is de kans dat dit de vitaliteit van de medewerkers aantast. Ziekteverzuim is een merkbaar negatief effect, een waarschuwingssignaal dat het met de vitaliteit niet goed zit. De opdracht voor BOOR is: door de vitaliteit te bevorderen en de ervaren werkdruk actief te verlagen, neemt het ziekteverzuim af. Het beleid gericht op vitaliteit en werkdruk legt de nadruk op preventie en is positiever dan curatief ziekteverzuimbeleid voeren. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Vooral werkdruk is een complex verschijnsel. Daarom is het zinnig te kijken naar factoren die werkgerelateerd zijn (zoals de taakbelasting, de sfeer, het team en de inhoud van het werk) en individuele factoren (de mate waarin de medewerker het werk aankan, vitaal is enz.). Het werkdrukprobleem moet daarom integraal worden benaderd. Dat kan eigenlijk alleen op het niveau van de organisatie waar de medewerker werkt. Belangrijk onderdeel van deze integrale aanpak is het meer aanspreken van medewerkers als professional, en minder als uitvoerder. Dat helpt om mensen in hun kracht te zetten. Uitgangspunt is om de mogelijkheden van medewerkers te vergroten om hun werkzaamheden en werkomstandigheden zoveel mogelijk zelf te regelen en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Hiermee worden gevoelens van stress en overbelasting vermeden. Doelstelling van het beleid gericht op vitaliteit en werkdruk BOOR wil de vitaliteit van medewerkers verhogen, de ervaren werkdruk verlagen en daarmee het ziekteverzuim in percentage, duur en frequentie reduceren tot onder het landelijke gemiddelde. Activiteiten gericht op vitaliteit en werkdruk 1. De school is op de hoogte van de ken en stuurgetallen over ziekteverzuim en werkdruk. Wanneer daar reden voor is heeft de school aanvullend beleid vastgesteld en gecommuniceerd met de medewerkers op het gebied van vitaliteit, werkdruk en ziekteverzuim. Vanuit BOOR wordt geen specifieke aanpak voorgeschreven. In het beleid zijn twee pijlers in ieder geval uitgewerkt: a. De school beschrijft een mix van instrumenten en/of activiteiten die passen bij de eigen opvattingen, context binnen de organisatie en mogelijkheden. b. De school evalueert de resultaten van het beleid voor vitaliteit, werkdruk en ziekteverzuim en geeft aan hoe deze evaluaties een rol spelen in verbeteracties richting gewenste stuurgetallen (pdca-cyclus 4 ). Voorbeelden van instrumenten en activiteiten zijn: Preventieve activiteiten: het ondersteunen van een gezondere leefstijl zoals leefstijlprogramma s, sportkeuringen, bijdragen in de abonnementen op sportactiviteiten, een fietsprogramma, stimuleren van meer lichaamsbeweging. Activiteiten ter verbetering van de huisvesting en andere werkomstandigheden (zoals een goede klimaatregeling, adequate werk- en vergaderruimten, een prettige personeelskamer, verstelbaar materiaal.) Aandacht besteden aan verschillende generaties binnen de school en mogelijke wrijvingen en spanningen die daartussen mogelijk optreden. Door scherp te zijn op mogelijke oorzaken van overbelasting door het ontbreken van voldoende competenties (en daar bijvoorbeeld taken te verlichten of te veranderen, of scholing aan te bieden); Controlerende activiteiten: medewerkers die relatief veel kortdurend ziekteverzuim hebben, eventueel meer controleren en te confronteren (denk aan de maandagochtendziekte ). 4 De pdca-cyclus of kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming. Zie bijvoorbeeld: Samen werken aan duurzaam, op professionaliteit gericht en onderscheidend HR Pagina 7

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 3 DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs Mei

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs voor christenen

Gereformeerd onderwijs voor christenen Gereformeerd onderwijs voor christenen Geïnspireerd en Uitdagend Strategisch beleid van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 2012-2015 1 INHOUD I. Inleiding 4 II. Omgevingsverkenning

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

Inzetbaarheid van de oudere leraar

Inzetbaarheid van de oudere leraar de leraar VO Inzetbaarheid van de oudere leraar Literatuurstudie naar strategisch HR-vitaliteitbeleid in VO-scholen Meike Berben Margriet Foks Bert Moonen Sander van Veldhuizen Claudine Verbiest Meike

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie