De bijdrage van HRM aan teams in het mbo verschillende perspectieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bijdrage van HRM aan teams in het mbo verschillende perspectieven"

Transcriptie

1 De bijdrage van HRM aan teams in het mbo verschillende perspectieven

2 Colofon Titel De bijdrage van HRM aan teams in het mbo - verschillende perspectieven Auteurs José Hermanussen, Aad Oosterhof, Frank Streefland Datum Oktober 2012 ecbo s-hertogenbosch Postbus BP s-hertogenbosch T F ecbo Utrecht Postbus DD Utrecht T F ecbo 2012 Het overnemen van resultaten, gegevens en teksten uit deze publicatie is vrij toegestaan, mits met bronvermelding.

3 Inhoudsopgave Inleiding Teams en HRM: achtergrond Veranderingen in het primaire proces: werken in onderwijsteams Veranderingen in het secundaire proces: de bijdrage van HRM Condities voor het effectief werken in teams, een literatuurverkenning Visie, structuur, cultuur en leiderschap De bijdrage van HRM aan het effectief functioneren van teams Onderzoeksopzet Algemene procedure en deelnemers Resultaten Condities voor het effectief werken in teams, percepties van betrokkenen Huidige en gewenste verantwoordelijkheden voor het faciliteren van teamcondities Effectieve teams en de rol van HRM Discussie De bijdrage van HRM aan teams in het mbo verschillende perspectieven Naar de vormgeving van een effectief, op teams gericht HRM-beleid Enkele methodologische nuanceringen Tot slot Suggesties voor vervolgonderzoek Literatuur Bijlagen De bijdrage van HRM aan teams in het mbo ecbo 3

4 4 ecbo De bijdrage van HRM aan teams in het mbo

5 Inleiding De rol van HRM (Human Resources Management) 1 in het middelbaar beroepsonderwijs staat momenteel ter discussie. De grote vraag is: wat wordt de nieuwe rol van HRM in de (nabije) toekomst en wie gaat deze rol vervullen? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te achterhalen. De discussie over HRM is nog onvoldoende concreet, maar lijkt zich toe te spitsen op een herverdeling van HRM-taken over drie verschillende groepen betrokkenen: docenten, teammanagement en HRM-staf (Oosterhof & Streefland, 2011). Met deze publicatie willen we de discussie over de veranderende rol van HRM in het mbo concretiseren. Dit doen we door vanuit het perspectief van het onderwijsteam naar de herverdeling van HRM-taken te kijken. In de afgelopen periode is het onderwijsteam namelijk de belangrijkste organisatie-eenheid geworden binnen het mbo (Hermanussen & Thomsen, 2011). Naar de teamtrend in het mbo is veel onderzoek gedaan (o.a. Smit e.a., 2005; Van de Venne e.a., 2001). Scholen zien (resultaatverantwoordelijke) teams als het antwoord op de complexe opgaven waarvoor zij als gevolg van politiek-bestuurlijke, sociaaleconomische en onderwijskundige ontwikkelingen staan. Voorbeelden van complexe opgaven zijn de invoering van competentiegericht onderwijs (cgo) en de opdracht om flexibeler, rendabeler en beter onderwijs te realiseren. Scholen beseffen als nooit tevoren dat hun prestaties sterk afhankelijk zijn van de organisatorische inrichting en van de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijspersoneel, dat onderwijsteams de spil vormen bij vernieuwingsprocessen en dat succes wordt bepaald door de mate waarin de school erin slaagt teams te formeren die goed en efficiënt functioneren. Tegelijkertijd is het besef aanwezig dat er op dit vlak nog een hele weg te gaan is. Er zijn tal van aanwijzingen dat scholen worstelen met de vraag hoe ze teams zó kunnen inrichten en ondersteunen dat ze effectief werken en tot verhoging van de onderwijs- en organisatiekwaliteit leiden (Truijen, 2012). Wanneer HRM wordt beschouwd als het proces dat verantwoordelijk is voor de duurzame beschikbaarheid, inzetbaarheid, gemotiveerdheid en vitaliteit van personeel (Emans, 2009), dan behoort het onderwijsteam zeker tot het werkgebied van HRM. Immers, als de organisatie van het onderwijsteam niet goed in elkaar zit, is elke HRM-inspanning ter verhoging van bijvoorbeeld de motivatie en vitaliteit van het personeel in het onderwijsteam gedoemd te mislukken. Omgekeerd is te verwachten dat HRM een rol kan spelen bij het faciliteren en ondersteunen van teams door de team-condities te realiseren die de effectiviteit van het team gunstig beïnvloeden. In de context van het beroepsonderwijs is hierover echter nog weinig bekend. 1 In de mbo-scholen wordt HRM ook wel aangeduid als Personeel & Organisatie. Onder HRM verstaan we alle beleid en praktijken die gericht zijn op het aannemen (werven en selecteren), het functioneren (taaktoedeling, evalueren en beoordelen), het professionaliseren en het ontslaan van docenten met als doel om individuele prestaties en prestaties van de school als geheel te optimaliseren (vergelijk Heneman & Milanowski, 2007). De bijdrage van HRM aan teams in het mbo ecbo 5

6 Voor het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) was het bovenstaande aanleiding om in vier mbo-instellingen een verkennend kleinschalig onderzoek uit te voeren naar de rol van HRM met betrekking tot het werken in teams. Een literatuurverkenning op het gebied van teameffectiviteit en HRM maakte deel uit van het onderzoek. In deze publicatie worden de uitkomsten van het onderzoek besproken en vergeleken met die van het reeds beschikbare onderzoek dat we met de literatuurverkenning hebben ontsloten. Het onderzoek heeft aanknopingspunten opgeleverd voor een passend, op teams gericht HRM-beleid, alsmede een methodiek om dit beleid binnen de eigen mbo-instelling bespreekbaar te maken. Deze publicatie is bedoeld voor teamleiders, HRM ers en docenten. Leeswijzer Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding van het onderzoek. In hoofdstuk 2 komt de literatuurverkenning aan bod en sluiten we af met de onderzoeksvragen. De aanpak van het onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten. In het afsluitende discussiehoofdstuk reflecteren we op de aanpak en uitkomsten van het onderzoek en doen we aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek. 6 ecbo De bijdrage van HRM aan teams in het mbo

7 1 Teams en HRM: achtergrond Dit inleidende hoofdstuk schetst de achtergronden van het onderzoek. We bespreken kort wat de motieven zijn voor de teamvorming in het middelbaar beroepsonderwijs en wat de opbrengsten tot op heden zijn. Aansluitend gaan we in op de rol van HRM bij het werken in teams. 1.1 Veranderingen in het primaire proces: werken in onderwijsteams In het mbo werken onderwijsmensen sinds jaar en dag in allerlei verbanden samen aan de voorbereiding en uitvoering van het onderwijs. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de vaksecties. Wat betrekkelijk nieuw is in mbo-land, is dat onderwijsmedewerkers in teamverband (resultaat)verantwoordelijk zijn voor een samenhangend geheel van taken en processen: van kop tot staart voor een of meerdere opleidingen van werving tot diplomering. Dit type teams heeft vanaf midden jaren negentig van de vorige eeuw een hoge vlucht genomen. Tegenwoordig vormen teams de kern van de organisatie, de belangrijkste organisatorische eenheid binnen de mbo-instellingen, zo blijkt uit recent onderzoek (zie o.a. Hermanussen & Thomsen, 2011). In de literatuur wordt een dergelijke organisatie-inrichting, op basis van resultaatverantwoordelijke, opbrengstgerichte teams, dikwijls een teamorganisatie 2 genoemd. Kenmerkend voor een teamorganisatie is dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden in principe zo laag mogelijk binnen de organisatie worden gelegd. Dit betekent dat het team niet alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering van primaire onderwijstaken, maar ook voor de regeltaken die daarbij horen (zoals kwaliteitsbewaking en planning) en het verbeteren van bestaande processen en routines. In het Professioneel Statuut MBO, waarin de professionele ruimte van docenten is uitgewerkt, is vastgelegd dat teams de centrale organisatie-eenheden in de mbo-instellingen vormen (Professioneel Statuut, 2010). Waarom teams? Diverse auteurs (o.a. Tjepkema, 2002) benadrukken dat teams worden gevormd om de doelstellingen van de organisatie te behalen, ze zijn geen doel op zich. De belangrijkste motieven voor de implementatie van een teamstructuur zijn in het algemeen gerelateerd aan de bedrijfsvoering, aan het lerend vermogen van de instelling en aan het realiseren van de drievoudige kwalificatieopdracht van het mbo. Scholen verwachten dat ze door een teamstructuur slagvaardiger, efficiënter en adequater kunnen inspelen op de steeds wisselende omstandigheden in de omgeving, de toenemende heterogeniteit van de deelnemerspopulatie en de daarmee samenhangende veranderingen in de vraag (maatwerk). De verwachting is tevens dat het toekennen van meer verantwoordelijkheid, regelcapaciteit en invloed aan onderwijsteams de betrokkenheid van onderwijsmedewerkers bij de doelen van de organisatie vergroot, tot kwalitatief betere werkprocessen leidt, tot een betere benutting van aanwezige competenties in het team leidt en uiteindelijk tot betere prestaties in termen van onderwijskwaliteit en rendement. Bovendien wordt verwacht dat 2 Voor het type team zoals hierboven geschetst zijn diverse benamingen in omloop, variërend van opbrengstgericht, resultaatgericht en zelfsturend tot resultaatverantwoordelijk. Laatstgenoemde kwalificatie lijkt het meest gebruikt te worden in het mbo. Vandaar dat we die aanduiding in deze publicatie hanteren. De bijdrage van HRM aan teams in het mbo ecbo 7

8 deze werkwijze een kwaliteitsverbetering van de arbeid oplevert, onder andere tot uiting komend in een hogere arbeidssatisfactie bij de onderwijsmedewerkers (Visser e.a., 1995; Tjepkema, 2003). Uit onderzoek blijkt dat scholen over de gerealiseerde opbrengsten van de teamorganisatie tot op heden slecht tot hooguit matig tevreden zijn (zie o.a. Hermanussen & Thomsen, 2011). De verwachting dat teams de kwaliteit van de werkprocessen verhogen en uiteindelijk tot betere prestaties (output) leiden, lijkt nog niet op grote schaal te zijn ingelost. De studies hebben tevens duidelijk gemaakt dat docenten en managers dikwijls verschillende voorstellingen hebben van het werken in teams. Zo is er nog niet echt sprake van een gedeelde kijk op de (beoogde) werkwijzen en opbrengsten van het team en de condities voor het teamwerk binnen de organisatie. Over het algemeen meent het (hoger) management dat de teams met de realisatie van deze aspecten verder zijn dan de docenten zelf vinden. 1.2 Veranderingen in het secundaire proces: de bijdrage van HRM Veranderingen in primaire processen zorgen in de regel ook voor veranderingen in secundaire processen (Harmon, 2007). In lijn hiermee is de verwachting dat het werken in teams binnen mbo-instellingen ook gevolgen heeft voor de bijdrage die HRM levert. Dit omdat HRM een secundair proces is dat verantwoordelijk is voor de volgende vier resultaatgebieden in een organisatie: duurzame beschikbaarheid van personeel (ervoor zorgen dat er voldoende personeel is); duurzame inzetbaarheid van personeel (ervoor zorgen dat personeel voldoende gekwalificeerd is en blijft); duurzame gemotiveerdheid van personeel (ervoor zorgen dat personeel een positieve en resultaatverantwoordelijke werkhouding heeft); duurzame vitaliteit van personeel (ervoor zorgen dat het personeel gezond en energiek blijft). Momenteel lijken HRM-afdelingen binnen mbo-instellingen op zoek te zijn naar een betere invulling van het HRM-beleid (Oosterhof & Streefland, 2011; Runhaar, Sanders, Van de Venne, 2012). Een van de redenen is dat uit recent onderzoek blijkt dat docenten binnen de bve-sector overwegend vaker ontevreden dan tevreden zijn over de verschillende instrumenten van personeelsbeleid (Onderwijsraad, 2006). Een van de oorzaken hiervoor is dat HRM-beleid binnen scholen vaak los van het primaire proces wordt vormgegeven. Hiermee wordt bedoeld dat ontwikkelingen in het primaire proces nog weinig worden vertaald in consequenties voor HRM (Teurlings e.a., 2003). Het blijkt dat ontwikkelingen in het denken over HRM vooral voortkomen uit ontwikkelingen in overheidsbeleid en voorschriften vanuit de CAO (Van der Linden e.a., 2005). Hierdoor is er minder aansluiting op de behoeften van personeel (Runhaar & Sanders, 2007). Het organiseren van het onderwijsproces binnen resultaatverantwoordelijke teams raakt direct aan meerdere van de hierboven genoemde resultaatgebieden van HRM. Immers, als bijvoorbeeld het teamontwerp van een onderwijsteam niet goed is uitontwikkeld, heeft dit 8 ecbo De bijdrage van HRM aan teams in het mbo

9 een negatieve uitwerking op de motivatie en vitaliteit van de teamleden. Dit zou de HRMdoelstellingen op het terrein van duurzame gemotiveerdheid en vitaliteit van personeel kunnen schaden. Omgekeerd ligt het in de lijn van de verwachting dat HRM een rol zou kunnen spelen bij het faciliteren en ondersteunen van teams voor het realiseren van de teamcondities die de teameffectiviteit gunstig kunnen beïnvloeden. In de context van onderwijsinstellingen is hierover echter nog weinig bekend. Uit dit hoofdstuk wordt duidelijk dat werken in teams om een nieuwe invulling van het HRMbeleid vraagt. Om te zorgen dat het nieuwe HRM-beleid aansluit bij de ontwikkelingen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de voorwaarden om teams goed te laten functioneren. In het volgende hoofdstuk gaan we hierop verder in. De bijdrage van HRM aan teams in het mbo ecbo 9

10 10 ecbo De bijdrage van HRM aan teams in het mbo

11 2 Condities voor het effectief werken in teams, een literatuurverkenning Via een literatuurverkenning zijn we nagegaan welke condities het werken in onderwijsteams gunstig beïnvloeden. Aan de hand van de uitkomsten hebben we de onderzoeksvragen voor ons onderzoek bepaald en het instrument ontworpen dat we hebben gebruikt om de data te verzamelen (zie verder hoofdstuk 3, Onderzoeksopzet ). In dit hoofdstuk presenteren we in een notendop de uitkomsten van de rondgang door de literatuur. We sluiten af met de onderzoeksvragen. 2.1 Visie, structuur, cultuur en leiderschap In de achterliggende periode is er veel geschreven over welke condities het werken in teams ondersteunen. Hoewel het meeste onderzoek plaats vond buiten de context van het onderwijs, heeft het een uitgebreide lijst met beïnvloedende factoren opgeleverd die mogelijk ook het effectief functioneren van onderwijsteams in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen verklaren (Truijen, 2012). De condities die we aantroffen in de (onderzoeks)literatuur zijn grofweg onder te verdelen in vier groepen: A Visie en doelen (teamopdracht) B Structuurcondities C Cultuurcondities D Leiderschapscondities A Visie en doelen (teamopdracht) Wil een team succesvol kunnen werken, dan is het allereerst van belang dat het team een helder beeld heeft van zijn opdracht: van de te varen koers en de beoogde resultaten (Hackman, 2009). Het gaat er om dat het team in samenhang met de behoeften van werkveld, deelnemers en samenleving niet alleen een duidelijke visie ontwikkelt op de onderwijsinhoud en - vormgeving, maar ook op de aard van de teamwerkprocessen: hoe men de teamopdracht het beste kan klaren, gegeven de omstandigheden. Immers, een team is geen autonoom opererende eenheid met een carte blanche: afgezien van het feit dat het steeds te maken heeft met wisselende invloeden en eisen van buiten (werkveld, samenleving), vormt het ook altijd een onderdeel van een bredere (school)organisatie waardoor het wat ambities en uitvoering betreft gebonden is aan overkoepelende kaders en voorwaarden. Deze dynamische context laat onverlet dat een team keuzes moet maken. Wil het team kunnen functioneren, dan moet het over een werkbare doelafbakening met een bereikbaar resultaat beschikken, bij voorkeur in het licht van een flexibel meerjarenperspectief dat ruimte laat voor nieuwe ontwikkelingen (Vink e.a., 2010). Het proces van visieontwikkeling en doelafbakening dient voldoende aandacht te krijgen. Cruciaal voor het functioneren van teams is dat individuele teamleden zich (gaandeweg) committeren aan de teamdoelen en er echt voor gaan om deze te realiseren. Dit is slechts mogelijk als de teamdoelen inspirerend, boeiend en bindend zijn. Succes is daarbij ook afhankelijk van de mate waarin de ambities van de individuele teamleden samenkomen in één teamambitie. De bijdrage van HRM aan teams in het mbo ecbo 11

12 Uit het onderwijsonderzoek (zie o.a. Smit & Pelkmans, 1999; Verbiest, 2004) komt naar voren dat het van belang is het team actief te betrekken bij dit proces van visieontwikkeling, doelbepaling en inrichting. Het werkt niet als uitsluitend het (hoger) management de teamopdracht bepaalt en deze top-down serveert. Het eigenaarschap van de teamleden ten aanzien van teamambities neemt toe wanneer het team direct betrokken wordt bij het formuleren van de ambities en zelf een taak heeft in het ontwikkelen en inkleuren van de kaders. Het gaat hierbij niet alleen om richtinggevende kaders met betrekking tot de output (bijvoorbeeld: welke eisen stellen we aan de onderwijskwaliteit, hoeveel afgestudeerden per jaar willen we afleveren, welk uitvalpercentage vinden we acceptabel), maar ook om doelen op het vlak van de teamwerkwijze, interne en externe samenwerking (bijvoorbeeld met andere scholen in de regio om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen) en het werkveld (welke ambities hebben we t.a.v. het gezamenlijk opleiden van onze leerlingen). Bij de interne samenwerking gaat het niet alleen om het formuleren van uitgangspunten voor de samenwerking binnen het eigen team, maar ook om de verbinding met de andere teams binnen de schoolorganisatie. B Structuurcondities Vanuit de management- en organisatieliteratuur (zie o.a. Kozlowski, 2006) weten we dat de teamopdracht een belangrijk richtsnoer vormt voor de inrichting en facilitering van de teams: wat is er nodig om de doelen te realiseren. Teameffectiviteit zou sterk samenhangen met condities als de inhoud en structuur van het takenpakket, de teamsamenstelling, regelruimte, beschikbare middelen, ondersteuning en instrumentarium. Deze condities worden structuurcondities genoemd. We bespreken hierna kort de belangrijkste kenmerken van deze structuurcondities. Passend takenpakket Het onderwijsonderzoek (zie o.a. Van de Venne, 2001; Wiersma, 2005; De Bruijn & Van Kleef, 2006; Hermanussen et al, 2007) heeft intussen aanwijzingen opgeleverd over het benodigde takenpakket en bevoegdhedendomein van resultaatverantwoordelijke teams in het mbo, al is de relatie tussen de kenmerken van het pakket en de teameffectiviteit nog nauwelijks systematisch onderzocht in het mbo. De aanwijzingen uit de literatuur komen neer op de volgende sets taken die onder de teamverantwoordelijkheid vallen. Buiten de directe hoofdtaak (uitvoeringstaken op het niveau van de leerling: lesgeven, begeleiden, beoordelen) gaat het om: (mede) team opdracht bepalen (visie ontwikkelen, doelen stellen); (mede) teamontwerp bepalen (inrichting werkorganisatie, rollen en taken verdelen, coördinatie-, communicatie- en besluitvormingsstructuur bepalen); opleidingsontwerp (ontwerpen van actuele maatwerkleertrajecten); operationele taken (regel- en coördinatietaken); monitoring en evaluatie (bewaken voortgang en kwaliteit teamprestaties); personeels- en teamontwikkeling (competentieontwikkeling op individueel en teamniveau). Voldoende regelruimte In de literatuur is men het erover eens dat teams voldoende beslis-/regelruimte (autonomie) moeten hebben om uitvoering te kunnen geven aan de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Vink e.a. (2010) menen dat als teams onvoldoende ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun onderwijs, het verkeerd is om hen aan te sturen op de resultaten ervan. Wil 12 ecbo De bijdrage van HRM aan teams in het mbo

13 een resultaatverantwoordelijk team slagvaardig kunnen handelen, dan dienen de beslislijnen kort en de afhankelijkheid van andere teams zo klein mogelijk te zijn. Ook de dienstverlening van de ondersteunende diensten binnen de school (zoals rooster- en examenbureau, financiële administratie, HRM) dient in de pas te lopen met de regel- en ontwikkelbehoeften van de resultaatverantwoordelijke teams. Afhankelijkheid Een belangrijke conditie is dat teamleden elkaar daadwerkelijk nodig hebben voor de uitvoering van de teamtaken (Hackman, 2009). Zoals vermeld in paragraaf 1.1, veronderstelt opleiden in het mbo met behulp van nieuwe concepten als cgo een intensieve samenwerking in teamverband. Om de diversiteit aan deelnemers op maat te kunnen bedienen met samenhangende leertrajecten, is er input vanuit de verschillende vakdisciplines en synergie tussen werkprocessen nodig, zowel op het niveau van de inhoud als op dat van begeleiding en beoordeling (De Bruin & Van Kleef, 2006; Hermanussen, 2007). Samenwerken is dus nodig, maar dat wil niet zeggen dat dit dan ook automatisch gebeurt. Uit ervaring blijkt dat samenwerking tussen onderwijsmedewerkers specifieke eisen stelt aan de structuur van het takenpakket van het team in het algemeen en dat van de individuele teamleden in het bijzonder, namelijk interne afhankelijkheid. Anders gezegd, de taken moeten zodanig worden ingericht dat teamleden elkaar daadwerkelijk nodig hebben voor de uitvoering ervan. Wanneer hiervan geen sprake is, vervalt voor teamleden de noodzaak tot samenwerking en kan eenieder vanaf zijn of haar eigen eilandje opereren. Dat wil overigens niet zeggen dat binnen teams altijd alles samen moet worden gedaan. Samenwerken moet wél meerwaarde hebben, want er zijn beslist ook taken die beter of efficiënter door één persoon uitgevoerd kunnen worden zonder dat een heel team zich ermee bemoeit (Hackman, 2009). Passende teamomvang en -samenstelling Onderzoek heeft laten zien dat in onderwijsinstellingen de samenstelling van teams vaak een knelpunt is, omdat teams in de regel op een pragmatische manier worden samengesteld (Euwema & Van der Waal, 2005). De samenstelling sluit daardoor niet altijd goed aan bij de behoeften van het team. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat onderwijsinstellingen onder meer vanwege de krapte op de arbeidsmarkt aangewezen zijn op zittend personeel en de marges voor de teamsamenstelling daardoor nogal klein zijn (Smit & Pelkmans, 1999). In de literatuur komt de samenstelling van het team (en de omvang ervan) evenwel als belangrijke conditie voor teameffectiviteit uit de bus. Om te beginnen wordt benadrukt dat het team voor het uitvoeren van de teamopdracht over voldoende personeel moet beschikken. Bij een structurele onderbezetting raken mensen overbelast en loopt het op den duur spaak. Voldoende personeel is op zich echter niet genoeg. Zeker zo belangrijk is dat het team een juiste mix van bekwaamheden kent, zowel op vakinhoudelijk vlak als op beheersmatig en sociaal communicatief terrein (Smit & Pelkmans, 1999; Diephuis & Van Kasteren, 2006). Met betrekking tot de doelstelling van cgo en teamleren wordt in de literatuur sterk het belang van een heterogene samenstelling benadrukt (Teurlings & Vermeulen, 2004). Heterogeen wil zeggen dat een team bestaat uit verschillende typen mensen die De bijdrage van HRM aan teams in het mbo ecbo 13

14 verschillende, elkaar aanvullende competenties hebben. Ook kan het gaan om verschillende persoonskenmerken en rollen. Maar de verschillen moeten ook weer niet te groot zijn. Uit sommige studies blijkt dat docenten in een team met collega s in dezelfde loopbaanfase en met dezelfde onderwijsvisie minder moeite hebben met plannen, overeenstemming creëren, beslissingen nemen, coördinatie en gedeelde activiteiten (zie o.a. Crow & Pounder, 2000). Verder is het voor de teamsamenhang goed dat de samenstelling redelijk bestendig is, dus dat de leden niet te vaak wisselen (Van de Venne e.a., 2001). Hackman (2009) waarschuwt echter voor te veel stabiliteit en homogeniteit, omdat daardoor de dynamiek in het team kan worden getemperd: Every team needs a deviant, someone who can help the team by challenging the tendency to want too much homogeneity. Kortom: een succesvol team koestert de luizen in zijn pels. Naast de heterogeniteit en continuïteit is ook de grootte van belang. Kleine teams blijken effectiever te zijn dan grote (coördinatie en planning zijn eenvoudiger). De ideale grootte zou tussen zes en twintig leden liggen (Voncken e.a., 2008; Wiersma e.a., 2005; Truijen, 2012). Voldoende informatie, middelen en instrumenten Overige condities die we in de literatuur aantroffen, zijn dat een team over voldoende (beleids)informatie moet beschikken om de teamtaken te kunnen verrichten en over voldoende actuele (inhoudelijke) kennis, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs- en begeleidingsprocessen. Daarnaast dienen teams over voortgangs- en prestatiegegevens te beschikken op basis waarvan ze opleidings- en werkprocessen kunnen bijsturen (Teurlings & Vermeulen, 2004). Om de resultaatverantwoordelijkheid van teams te stimuleren, worden prestatiecontracten met het management, teambudgetten en teamprestatiebeloning als belangrijke condities genoemd (o.a. Van de Venne, 2001). Ook dient een team, om succes te hebben, over voldoende ruimte, middelen en tijd te beschikken. Daarbij gaat het niet alleen om voldoende experimenteerruimte en professionaliseringsactiviteiten. Gezien de essentiële rol van communicatie binnen teams, zijn ook faciliteiten noodzakelijk, zoals geschikte werkruimtes en communicatiemiddelen, en tijd voor frequente interactie en overleg (Smit, Sleegers & Driessen, 2005). Tegelijkertijd dient een team de mogelijkheid te hebben om kennis te delen met andere teams en te beschikken over passende instrumenten (bijvoorbeeld voor het opstellen van prestatiecontracten, teamontwikkelplannen, monitoring) (Teurlings & Vermeulen, 2004). C Cultuurcondities Zoals gezegd is het cruciaal voor het functioneren van teams dat de teamleden zich committeren aan de teamtaak en bereid zijn voor de realisatie ervan met andere teamleden samen te werken. Voor het succes van resultaatverantwoordelijke teams is dus de houding van de teamleden zeer belangrijk. Met name respect, wederzijds vertrouwen en waardering, gedeelte ambities en gedeelde waarden spelen voor succesvol teamwerk een rol (Van Diephuis & Kasteren, 2005; Conley, Fauske & Pounder, 2004). Voor onderwijsmedewerkers in mbo-instellingen kan het werken in teamverband een grote verandering betekenen, omdat het werk van een docent zich vroeger vooral kenmerkte door veel autonomie en zelfstandigheid. Dat betekent dus dat een grote bereidheid tot verandering en een behoorlijke cultuuromslag van onderwijsmedewerkers nodig zijn om het werken met 14 ecbo De bijdrage van HRM aan teams in het mbo

15 resultaatverantwoordelijke teams uiteindelijk succesvol te kunnen maken. Onderzoek bij scholen voor voortgezet onderwijs laat zien dat onderwijsmedewerkers die niet mee willen bewegen, als een van de knelpunten van teamwerk ervaren worden (Voncken e.a., 2008). Om te kunnen leren en zich te kunnen verbeteren, heeft een resultaatverantwoordelijk team feedback en evaluatie van het eigen presteren nodig. Voor de bevordering van feedback is vooral wederzijds vertrouwen vereist (Voncken e.a., 2008). D Leiderschapscondities Belangrijk voor het functioneren van resultaatverantwoordelijke teams is dat het management meer op afstand komt te staan en het team naarmate het progressie boekt steeds meer autonomie krijgt (Smit, Sleegers & Driessen, 2005). Ook de rol van het management tegenover het team verandert: het management moet vooral het team ondersteunen en de benodigde voorwaarden voor zelfsturing scheppen (Smit & Pelkmans, 1999). Onderzoek bij mbo-instellingen heeft verder laten zien dat vooral consistentie in het beleid van het management een belangrijke rol speelt bij het welslagen van een teamstructuur (Van de Venne e.a., 2001). In de literatuur (Verbiest, 2004) worden de volgende aanbevelingen gedaan voor het leiderschap in relatie tot resultaatverantwoordelijke teams. De leiding: heeft een heldere visie op het werken in teams (doelen, werkwijze, beoogde opbrengsten en dergelijke). In de visie wordt een expliciete verbinding gelegd tussen onderwijsontwikkeling en organisatie-/schoolontwikkeling. Er is sprake van onderwijskundig leiderschap op alle managementniveaus; betrekt de onderwijsteams actief bij de ontwikkeling van deze visie. De visie inspireert onderwijsmedewerkers om in teamverband aan de slag te gaan; stuurt op de resultaten (output) van het team; vervult een voorbeeldrol als het gaat om het werken in teams; schept passende structuurcondities voor het werken met teams (tijd, middelen, enzovoort); schept passende condities voor de ontwikkeling van een positief leer- en werkklimaat binnen de teams; vervult een coachende rol bij het werken in teams (aansluitend bij de ontwikkelfase van het team). 2.2 De bijdrage van HRM aan het effectief functioneren van teams In paragraaf 1.2 is beschreven dat uit de praktijk blijkt dat mbo-instellingen op zoek zijn naar de bijdrage die HRM kan leveren aan het effectiever laten werken van teams. De vraag wat HRM kan doen om teams binnen organisaties effectiever te laten functioneren, is geen nieuw onderwerp en zeker geen vraag die is voorbehouden aan mbo-instellingen. Al sinds de toename van het gebruik van teams begin jaren negentig wordt in HRM-handboeken beschreven dat HRM een belangrijke rol heeft in het effectiever laten functioneren van teams binnen organisaties. Zo stellen Hollenbeck, DeRue en Guzzo (2004) naar aanleiding van een literatuuroverzicht bijvoorbeeld dat het van belang is dat HRM zich meer bekwaamt in het ondersteunen van teams. Uit de meer recente HRM-literatuur blijkt dat deze rol van HRM in de loop der jaren alleen nog maar belangrijker is geworden. Zo betogen Morgeson en Humphry (2008) en ook Emans (2009) in algemene beschouwingen over de rol en inhoud van HRM dat HRM ers zich meer moeten bezighouden met thema s rondom teams, omdat De bijdrage van HRM aan teams in het mbo ecbo 15

16 het functioneren van organisaties nog meer dan voorheen afhankelijk is geworden van het functioneren van mensen in teams. Meer specifiek voor het mbo blijkt uit een recent literatuuronderzoek van Runhaar en Sanders (2012) dat HRM beleid [ ] als middel wordt gezien om de betrokkenheid van leraren te vergroten en teamwerk te stimuleren. Dit als gevolg van het recent opgestelde Professioneel Statuut, waarin onderwijsteams als organisatorische basiseenheid binnen mbo-instellingen worden gezien. Ondanks deze toenemende noodzaak blijkt uit de praktijk dat veel organisaties worstelen met het formuleren van specifiek op teams gericht HRM-beleid. Dit lijkt voor zowel organisaties binnen als organisaties buiten het onderwijs te gelden (zie o.a. Söderlund & Bredin, 2006; Runhaar & Sanders, 2007; Runhaar, Sanders & Van de Venne, 2012). De moeilijkheid om beleid te formuleren heeft met minimaal vier aspecten te maken. Het eerste aspect betreft het belang dat het onderwerp teams binnen het totaal van HRM-praktijken inneemt (vergelijk Hollenbeck, DeRue & Guzzo, 2004). Het onderwerp lijkt namelijk relatief minder belangrijk in vergelijking met andere HRM-onderwerpen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat teams binnen veel HRM-handboeken gefragmenteerd aan bod komen en maar een fractie van de totale inhoud beslaan. De meeste aandacht gaat uit naar beleid dat zich richt op hoe je individuele werknemers kunt werven, selecteren, belonen, enzovoort. In het handboek Human Resource Management van Bratton en Gold (2007) wordt bijvoorbeeld op slechts 30 van de 660 pagina s over onderwerpen met betrekking tot teams gesproken. Ook in Nederlandstalige boeken, zoals HRM voor de toekomst van Rob Vink (2005) gaat het relatief veel over hoe je op individuen gericht HRM-beleid kunt vormgeven en relatief weinig over hoe je specifiek teams effectiever kunt laten functioneren. Kortom, de vakliteratuur lijkt relatief minder aandacht te hebben voor teamvraagstukken. Dit zorgt ervoor dat er ook geen duidelijke adviezen zijn die HRM ers kunnen gebruiken bij de formulering van hun beleid. Een tweede aspect heeft te maken met het gegeven dat veel mensen binnen organisaties denken zelf experts te zijn op het gebied van effectiever werkende teams (vergelijk Vroemen, 2010). Medewerkers overschatten vaak wat zij weten van teams en onderschatten wat er komt kijken bij het effectief werken in teams (Coutu & Beschloss, 2009). Met andere woorden, expertise met betrekking tot effectief teamfunctioneren lijkt op de taak van de bondscoach van het Nederlands voetbalelftal: iedereen heeft er verstand van. Hierdoor kunnen HRM-afdelingen zich lastig profileren op het gebied van effectiever teamfunctioneren (vergelijk ook Emans, 2009). Een derde aspect is algemener van aard en betreft onduidelijkheid bij medewerkers over wat HRM precies kan bijdragen aan het effectief functioneren van teams. Hoewel HRM ers zelf vaak wel helder hebben wat men zou kunnen doen en vanuit welke rol, blijken medewerkers dit minder goed voor ogen te hebben. Uit empirisch onderzoek binnen het mbo blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers HRM primair zien als de afdeling die voor administratieve zaken zoals de uitbetaling van het salaris zorgt (Runhaar & Sanders, 2007). Onduidelijkheid over en onbekendheid met de mogelijke bijdrage van HRM vertroebelt het inzicht in wat HRM kan bijdragen aan het effectiever functioneren van teams. Hierdoor is er vanuit de organisatie minder vraag naar de expertise op het gebied van teams. Een vierde aspect is specifiek voor het mbo en komt naar voren uit het literatuuronderzoek van Runhaar, Sanders en Van de Venne (2012). Dit onderzoek was bedoeld om na te gaan hoe het denken over HRM op landelijk niveau via sectoraal HRM-beleid doorwerkt op HRM- 16 ecbo De bijdrage van HRM aan teams in het mbo

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie - eindrapport - drs. M. Groenewoud drs. S.T. Slotboom dr.

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Een gedeeld referentiekader voor dialoog en verbetering Sietske Waslander / Michel Dückers / Gerda van Dijk Uitgave Professionalisering

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

SAMENSPEL EN DIALOOG FINANCIEEL LEIDERSCHAP IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

SAMENSPEL EN DIALOOG FINANCIEEL LEIDERSCHAP IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 2 SAMENSPEL EN DIALOOG FINANCIEEL LEIDERSCHAP IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage 8 Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Ton Bruining

Nadere informatie

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

Sturen op zelfsturing en zelfsturende teams

Sturen op zelfsturing en zelfsturende teams Sturen op zelfsturing en zelfsturende teams Vrijheid in verbondenheid Drs. Jan van Popta MLD Zwolle, januari 2015 Hogeschool Windesheim Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid Campus 2-6 Zwolle

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo Het teamperspectief Informatie voor teams in het mbo Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Teamverantwoordelijkheid en informatiebehoefte 6 3 Generieke informatie voor operationeel sturen en verantwoorden 8 4

Nadere informatie

Professionalisering van roc-docenten:

Professionalisering van roc-docenten: KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 74 Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding Christa Teurlings Dana Uerz Professionalisering van rocdocenten: zoeken naar verbinding

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde 1 Hoofdstuk 1: Inleiding / Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Beroepsonderwijs 2015 1e ronde Den Haag, oktober 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT? Hoe zet ik mijn vaksectie in haar VO Opbrengstgericht werken in de vaksectie Miriam van Etteger Janneke Oosterman Gina Botta Harry Cox Claudine Verbiest Judith

Nadere informatie

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 3 DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs Mei

Nadere informatie

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische instrumenten voor technisch leesonderwijs Bouwen en vasthouden Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging Ina Cijvat, Martine Dijk, Mariët Förrer Loes

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie