Rapportage Meerjaren Onderhouds Begroting. 15, 24 & 48 jaren plan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Meerjaren Onderhouds Begroting. 15, 24 & 48 jaren plan."

Transcriptie

1 Rapportage Meerjaren Onderhouds Begroting. 15, 24 & 48 jaren plan. Schierstins TC Amsterdam Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen zijn door Perfectkeur naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Perfectkeur is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van door haar in het kader van een opdracht gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportage datum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na datum.elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Perfectkeur nadrukkelijk van de hand gewezen. Op al onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden Perfectkeur B.V van toepassing. Deze kunt u op aanvraag toegestuurd krijgen en/of via onze website downloaden.

2 Inhoudsopgave: BOUWKUNDIG RAPPORT / ONDERHOUDSPLANNING Tabblad 1 Administratieve gegevens en samenvatting. Tabblad 2 Kapitalisatie over 15, 24 en 48 jaar. Tabblad 3 Jaarplan (eerste jaar). Tabblad 4 10 jaren begroting gesorteerd op hoofdgroepen. Tabblad 5 5 jaren begroting (gedetailleerd). Tabblad 6 Specificatie van de bevindingen (zie jaarplan beginnend met * ). Tabblad 7 Overzicht elementen Tabblad 8 Uittrekstaten Tabblad 9 Diverse informatie Online plaatsing & abonnement Dit rapport kan het eerste jaar op uw verzoek gratis online worden geplaatst. Voor activering hiervan dient u een te versturen naar vermeld hierbij duidelijk de naam en plaats van de VvE. U kunt online wijzigingen aanbrengen, werkzaamheden gereed melden en mutaties aanbrengen. De inloggegevens worden verstrekt per mail na activering van de account. Na plaatsing blijft een back-up van het originele rapport in beheer van Perfectkeur. De door u online ingevoerde wijzigingen worden definitief in de online versie doorgevoerd. Bij vervolgonderzoeken kan het origineel of de online versie als basis worden genomen. Het gratis online abonnement wordt niet automatisch verlengd. Een abonnement periode loopt vanaf rapport datum + 12 maanden. De jaarkosten bedragen 199,00 inclusief BTW. De tenaamgestelde van deze rapportage draagt de volledige verantwoordelijkheid over het beheer van toegang en inlogcode m.b.t. dit online onderhoudsplan, een ieder die over de codes beschikt kan ongelimiteerd wijzigingen aanbrengen. Update Meerjaren Onderhouds Planning U wordt geadviseerd om éénmaal per 3 tot maximaal 5 jaar uw MOP te laten actualiseren. Beheer en onderhoud / technisch beheer Via een dochteronderneming van de Perfectkeur Holding BV namelijk Partnerbouw en Onderhoud BV kan de totale zorg en onderhoud van dit onroerend goed worden overgenomen. Wij informeren u graag en geheel vrijblijvend over de mogelijkheden om uw technisch beheer volledig uit te besteden. Via een scala aan maatwerk geeft Pb Beheer u garanties over de staat van onderhoud en technische toestand van de gebouwen over langere perioden. Algemeen In dit onderhoudsrapport vindt u het resultaat van de bouwkundige opname van uw pand. Deze opname heeft betrekking op het casco van uw pand. Dit zijn onder andere de gevels, balkons, daken, schoorstenen en kozijnen. In deze MOP is uitgegaan van het zogenaamde "basisniveau". Dit niveau geeft de minimale kwaliteitseisen aan, waaraan uw pand dient te voldoen. Het basisniveau vloeit voort uit het Bouwbesluit. De gemeente heeft, op grond van de Woningwet, de bevoegdheid en de plicht om een VvE of de eigenaar van een woning te verplichten alle gebreken die in strijd zijn met het bouwbesluit op te heffen. Hiertoe vaardigt de gemeente een zogenaamde aanschrijving uit. De aanschrijving wordt in de vorm een brief door de gemeente verzonden aan de verantwoordelijke eigenaren. Hierin worden de geconstateerde gebreken vermeld en wordt aangegeven welke maatregelen binnen een bepaalde termijn moeten zijn uitgevoerd. Toelichting bij kapitalisatie De kapitalisatie is in verschillende varianten bijgevoegd. Als opdrachtgever, VVE of beheerder zal een keuze gemaakt dienen te worden met betrekking tot de te hanteren looptijd van de kapitalisatie. Indien gekozen wordt voor een verrekening van de kosten met de kapitalisatie van 15 jaar dient u er rekening mee te houden dat een volgende generatie eigenaren met hogere kosten aan investeringsonderhoud te maken krijgt zonder dat hiervoor is gereserveerd. Bij een korte looptijd is jaarlijkse aanpassing van eventuele bijdragen een absolute noodzaak i.v.m. de rollende horizon van de planning.

3 Administratieve gegevens BOUWKUNDIG RAPPORT / ONDERHOUDSPLANNING Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam VvE Schierstin Bedrijf Perfectkeur B.V. Adres Kerkstraat 36 Adres Weerdestein 74 Postcode ~ Plaats 3341 LE Hendrik-Ido-Ambacht Postcode ~ Plaats 1083 GE Amsterdam Postadres Postbus 38 Telefoon Onbekend Postcode ~ Plaats 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Afspraak met Telefoonnummer Telefax Overige informatie Geen K.v.K. Rotterdam (Bouwkundig Adviesbureau) Naam bouwkundige R.v.Rossen Objectgegevens Verantwoording Adres Schierstins 1-80 Datum inspectie: 12-jun-2013 Postcode ~ Plaats 1082 TC Amsterdam Rapportnummer: Omschrijving o.g 35 Appartementen Bouwjaar(indicatie): Hendrik Ido Ambacht. vrijdag 21 juni 2013 Tussenpersoon / adviseur: Inlog gegevens online MOP: Naam Plaats Y. van Luijk Dit rapport kan het eerste jaar kosteloos online worden geplaatst, indien u dit wenst kunt u een mail sturen naar vermeld hierbij duidelijk de naam en plaats van de VvE. Na plaatsing ontvangt u de inlog code's. Ga naar en klik op onderhoudsplanning voor een demo of meer informatie. Genoemde bedragen en werkzaamheden in deze rapportage / begroting zijn stelposten, in praktijk kan e.e.a afwijken. U dient nog rekening te houden met uitgaven t.a.v zelfwerkzaamheden, niet begrootte onderdelen en regulier onderhoud. Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen, "regulerend onderhoud". De jaarlijkse reservering bij een kapitalisatie (planning) van 15 jaar bedraagt: ,00 Kosten / bijdrage per appartement per maand (excl indexering en inflatie) Appartementen 133,42 Schoolgebouw De jaarlijkse reservering bij een kapitalisatie (planning) van 24 jaar bedraagt: Kantoorgebouw ,00 Kosten / bijdrage per appartement per maand (excl indexering en inflatie) Bedrijfsruimte 126,00 De jaarlijkse reservering bij een kapitalisatie (planning) van 48 jaar bedraagt: ,00 Kosten / bijdrage per appartement per maand (excl indexering en inflatie) 166,66 In alle genoemde gevallen dient u rekening te houden met verhoogde kosten in het eerste jaar, deze kosten zijn verrekend in de maandelijkse bijdrage. Aanwezige liquide middelen en eenmalige stortingen zijn niet verrekend in bovenvermelde kostenspecificatie. Perfectkeur levert kwaliteit en service, in dit kader kunnen wij na de opname en rapportage het MOP tijdens een vergadering toelichten en/of verder bespreken. Afhankelijk van de mogelijkheden en eventuele verdere dienstverlening in de toekomst worden hier wel of geen kosten voor in rekening gebracht, neem in elk geval geheel vrijblijvend contact op met de planner voor deze afspraken: Erik Brand op (directe nummer). Zonder doorgegeven wijzigingen binnen 3 maanden na levering van dit MJOB kan deze conceptversie als definitief worden beschouwd. Deze opname heeft zich uitsluitend beperkt tot een visuele opname en inventarisatie alsmede telling van alle bouwkundige elementen.

4 BOUWKUNDIG RAPPORT / ONDERHOUDSPLANNING Kort verslag van de bevindingen, opmerkingen inspecteur: Let op de rioleringen zijn voor zover zichtbaar visueel geïnspecteerd. Op onverwachte momenten heeft elk riolerings stelsel en/of afvoer systeem te maken met problemen of verstoppingen. Met name stalen buizen kunnen van binnenuit gaan roesten, door verzakkingen of veranderingen in de bodemstructuur kunnen PVC rioleringen breken. Voor herstel van dit soort niet te voorziene gebreken zijn geen kosten opgenomen, deze dienen te worden verbruikt van de post onvoorzien. Alle installaties zijn visueel en niet op functioneren gecontroleerd, voor regulier en verplicht onderhoud zijn kosten opgenomen. Opmerkingen m.b.t genoemde bedragen in dit rapport: Alle begrote bedragen zijn stelposten, per situatie en per regio kunnen de bedragen sterk verschillen. In het rapport is geen rekening gehouden met onvoorziene zaken. Per genoemde handeling dienen gespecificeerde offertes aangevraagd te worden en kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle genoemde bedragen dient nog rekening gehouden te worden met een variabel toeslagpercentage welke kunnen bestaan uit verleturen, bouwplaatskosten, milieutoeslag, algemene kosten en eventuele CAR verzekeringen, deze kosten zijn onderhandelbaar. Bijzondere niet bouwkundige apparaten zijn in dit meerjaren onderhoudsplan niet opgenomen. De binnen dit MOP / MJOB opgenomen kosten per handeling zijn gebaseerd op een normkostenbestand dat continue door Perfectkeur wordt vastgesteld op basis van landelijke branchetechnische erkende en herkenbare normbedragen voor alle genoemde handelingen. Er is geen inflatiecorrectie toegepast voor in de toekomst geplande onderhouds handelingen en/of vervangingen. Overige data is verkregen uit diverse databanken zoals SDU (staats drukkerij en uitgeverij) VNU (vereniging nederlandse gemeeente en ARCHIDAT (Online bouwkosten en data leverancier). Op alle handelingen is een BTW tarief toegepast van 19 %. De kapitalisatie van dit MOP / MJOB kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als VvE verplicht bent per 1 mei 2008 (uiterlijk) op orde te hebben. Opmerking m.b.t online plaatsing van dit rapport: De tenaamgestelde van deze rapportage draagt de volledige verantwoordelijkheid over het beheer van toegang en inlogcode m.b.t. dit online onderhoudsplan, een ieder die over de codes beschikt kan ongelimiteerd wijzigingen aanbrengen. Algemene opmerkingen inspecteur: Perfectkeur levert kwaliteit en service, in dit kader kunnen wij na de opname en rapportage het MOP tijdens een vergadering toelichten en/of verder bespreken. Afhankelijk van de mogelijkheden en eventuele verdere dienstverlening in de toekomst worden hier wel of geen kosten voor in rekening gebracht, neem in elk geval geheel vrijblijvend contact op met de planner voor deze afspraken: Erik Brand op (directe nummer). Genoemde hoeveelheden en elementen zijn zorgvuldig geïnventariseerd, bepaalde hoeveelheden van (onderhoudsarme) elementen zijn stelposten en kunnen afwijken. Wijzigingen in elementen en/of hoeveelheden kunnen op verzoek worden doorgevoerd. Zonder doorgegeven wijzigingen binnen 3 maanden na levering van dit MJOB kan deze conceptversie als definitief worden beschouwd. Deze opname heeft zich uitsluitend beperkt tot een visuele opname en inventarisatie alsmede telling van alle bouwkundige elementen.

5 ONDERHOUDSPLANNING HOE NU VERDER? Onderstaand doen wij u enige aanbevelingen en suggesties waarmee u op basis van dit onderhoudsadvies verder kunt. Het spreekt vanzelf dat Perfectkeur u hierbij uitgebreid van dienst kan zijn. Vaststellen werkplan Uw inkomen / baten moeten uiteraard voldoende zijn om de geplande onderhoudsactiviteiten uit te voeren. Eerst moet dan ook gekeken worden of alle geplande activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Eventueel worden aan de hand van de urgenties bepaalde activiteiten verschoven naar latere tijdstippen totdat de geplande uitgaven passen binnen uw budget. Uitvoeren van geplande activiteiten Nadat het definitieve plan is vastgesteld, dienen de geplande activiteiten uitgevoerd te worden. Als eerste moeten er bestekken of werkomschrijvingen gemaakt worden. Daarna zullen bij meerdere partijen offertes aangevraagd worden en uiteindelijk zullen de werkzaamheden aanbesteed worden. Een deskundige ondersteuning is gezien de toenemende complexiteit gewenst. Ook hiermee kan Perfectkeur u uiteraard van dienst zijn. Actualiseren onderhoudsplan Ten gevolge van prijsontwikkelingen, indexering, activiteiten die u wel of niet heeft uitgevoerd, verbouwingen, fysieke invloeden etc, zal het onderhoudsplan aangepast moeten worden teneinde zijn bruikbaarheid te behouden. Wij adviseren u het onderhoudsplan periodiek aan te passen aan de actualiteit. Alle zorg uit handen geven (technisch beheer) Perfectkeur geeft graag en geheel vrijblijvend een verdere toelichting op technisch beheer. Hierbij verzorgen wij via een dochteronderneming de aanbesteding, uitbesteding, begeleiding en oplevering. Alle zorg wordt de VvE hiermee uit handen genomen. Het financiële beheer dient door de VvE of administratief beheerder te worden verzorgt. Via een dochteronderneming van de Perfectkeur Holding BV namelijk Partnerbouw en Onderhoud BV kan de totale zorg en onderhoud van dit onroerend goed worden overgenomen. Wij informeren u graag en geheel vrijblijvend over de mogelijkheden om uw technisch beheer volledig uit te besteden. Via een scala aan maatwerk geeft Pb Beheer u garanties over de staat van onderhoud en technische toestand van de gebouwen over langere perioden. Voor meer infomatie kunt u in elk geval geheel vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie met Erik Brand op (directe nummer). Of kijk op

6 DIVERSE INFORMATIE FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. In dit onderzoek is de fundering indien mogelijk visueel geïnspecteerd, met behulp van diverse factoren is tot een conclusie gekomen. KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatie-openingen ten behoeve van kruipruimte ventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn. (let op puinstort) Kruipruimtes worden uitsluitend visueel vanaf een luik geïnspecteerd, indien daar aanleiding toe is kan de inspecteur besluiten om een nader onderzoek in te stellen of specialistisch onderzoek aan te bevelen. RIOLERING Bij gres rioleringen rekening houden met algehele vernieuwing op termijn. BALKEN/VLOERDELEN EN CONSTRUCTIE Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies. Stalen onderslagen dienen te vrij te zijn van roest. Zonodig behandelen of vervangen. Door betonrot aangetaste draagribben, geheel vrijhakken van het bewapeningsijzer en ontroesten aangetast materiaal. Bij constatering van betonrot moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies. GEVELS BETON / METSELWERK Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken overeenkomstig bestaand werk Beschadigde en gescheurde stenen vervangen.in het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. (zie ook algemene opmerkingen). DAKBEDEKKING EN GOTEN Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen.gebreken aan zinken-,bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen.gebreken aan goten en randafwerking opheffen (zie ook algemene opmerkingen). SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen (zie ook algemene opmerkingen). OVERSTEKKEN/BOEIBORDEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken.bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. INSTALLATIES WATER / GAS / ELEKTRA / CV WARMTE VOORZIENING. De Waterleidingbedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor het vervangen van de lodenleidingen tot uw voordeur. De meeste van deze toevoerleidingen of dienstleidingen zijn inmiddels vervangen. Gasmeters dienen een deugdelijke wand of vloer bevestiging te hebben. Bij ontbreken er van contact opnemen met leverancier. Elektra systemen dienen te voldoen aan de normen. Linnen bedrading mag niet meer gebruikt worden of aanwezig zijn. Bij ontbreken van een aardlek word een post opgenomen voor het alsnog aanbrengen er van. Cv ketels en / of gasgeisers dienen te zijn voorzien van deugdelijke rookgas afvoeren. Bij ontbreken er van word een post opgenomen voor het alsnog aanbrengen. Economisch afgeschreven toestellen worden ter vervanging als termijn post opgenomen. Bij afsluitingen van nuts voorzieningen kan de apparatuur niet op functioneren worden getest.

7 DIVERSE INFORMATIE METALEN EN HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. Houten constructiedelen inspecteren op houtrot, verbindingen en vocht. KOZIJNEN/RAMEN/OVERSTEKKEN/DEUREN/HOUTWERK ALGEMEEN (BUITEN) INCLUSIEF SCHILDERWERK Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen. Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden -eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas dient te worden vervangen. KOZIJNEN/DEUREN BINNEN Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende deuren. VLOEREN EN PLAFONDS (HOUT/BETON) Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies. Stalen onderslagen dienen te vrij te zijn van roest. Zonodig behandelen of vervangen. Door betonrot aangetaste draagribben, geheel vrijhakken van het bewapeningsijzer en ontroesten aangetast materiaal. Bij constatering van betonrot moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies. Aanwezige tempex van plafonds verwijderen i.v.m brand gevaar, schade aan onderliggende plafonds (stuc) herstellen. WANDEN DRAGEND/VOORZET Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede los zittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. TRAPPEN/HEKWERKEN/VALBEVEILIGINGEN Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. KEUKEN/BADKAMER/TOILET/SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en w.c. s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn. BRANDVEILIGHEID Tempex tegels en PVC schroten zijn zeer brandgevaarlijk, deze produceren bij brand zeer giftige rookgassen en zijn zeer smeltgevaarlijk hetgeen brandwonden produceert. Advies tempex en PVC schroten verwijderen!

8 DIVERSE INFORMATIE Loden waterleidingen. Lood komt voor in de lucht, de regen, de bodem en het oppervlaktewater. Lood is een zwaar metaal dat slecht afbreekbaar is. Het stapelt zich op in de bodem. Vanuit loden leidingen komt lood via het rioolwater in het milieu terecht. Dit aandeel is, vergeleken met andere bronnen, gering. Mensen krijgen lood binnen via de lucht, voeding en via loden drinkwaterleidingen in oude huizen. Teveel lood kan leiden tot schade aan het zenuwstelsel (leerstoornissen), bloedarmoede, miskramen en aangeboren afwijkingen en nierbeschadiging. Jonge kinderen zijn extra gevoelig zijn voor lood. Vaak wordt aangeraden om de kraan 's ochtends een paar minuten door te laten lopen, voor je het als drinkwater gebruikt. Het is echter niet duidelijk of dit afdoende is om het drinkwater echt loodvrij te maken. Een waterfilter houdt wel een aantal stoffen tegen, maar is niet geschikt om lood uit het water te halen. Bij het koken van water verdwijnt er geen lood; het aanwezige lood komt terecht in minder water, waardoor de concentratie zelfs licht oploopt. De waterleidingbedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor de vervanging van de loden leidingen tot de voordeur. De meeste van deze toevoerleidingen of dienstleidingen zijn inmiddels vervangen. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning. Asbest Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, het isoleert en is bovendien goedkoop. In het verleden werd het dan ook voor tal van toepassingen gebruikt, totdat men er achter kwam dat asbest onaanvaardbare gezondheidsrisico's kan veroorzaken. Het inademen van asbestvezels kan longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken. De verkoop van asbest of asbesthoudende producten is sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden in Nederland. Asbest werd op twee manieren toegepast: 'hechtgebonden',en 'niet hechtgebonden of losgebonden'. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest is asbestcementplaat. Een voorbeeld van losgebonden asbest is spuitasbest. Als de asbestvezels goed (hechtgebonden) vastzitten in het materiaal bestaat er weinig kans dat de vezels in de lucht terecht komen en schade veroorzaken. Onbeschadigde asbestcementplaten hoeven dan ook niet verwijderd te worden. Eventueel kunt u de asbestcementplaat verven of afdekken met een ander materiaal. Ga nooit in asbest boren of zagen, of het op een andere manier bewerken. Hierbij komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Spuitasbest, dat vroeger gebruikt werd als isolatiemateriaal, moet volledig worden afgedekt of verwijderd worden. Bij verkoop is het verplicht om asbest in huis te melden, het wordt gezien als een verborgen gebrek.het is mogelijk dat de nieuwe eigenaar u vraagt om de woning asbestvrij op te leveren. Hiertoe bent u niet verplicht. Maar als dit met de nieuwe eigenaar wordt overeengekomen, kan dat het beste schriftelijk worden vastgelegd. De nieuwe eigenaar kan de schade (bijvoorbeeld reinigingskosten) op u verhalen als er na verhuizing nog asbest aanwezig is. Hetzelfde geldt als het asbest niet volgens de regels is verwijderd. Houtworm Vaak worden dakconstructies aangetast, waarbij zelfs dikke balken in een aantal jaren nagenoeg geheel worden verpulverd. De huisboktor tast uitsluitend het naaldhout aan. Bij grenen en larikshout wordt bij voorkeur het spinthout aangetast, doch bij vurenhout ook het kernhout. Het houtoppervlak is vaak rimpelig door de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje, dat nog intact is gebleven. De boorgangen zijn aanvankelijk recht, daarna kronkelend en tot ca. 4.5 mm breed. Het boormeel ziet men vaak als cilindrische deeltjes. Bij een actieve aantasting komt dit boormeel uit gangen en gaten omlaag. Vochtproblemen Salpeter? Zwarte vlekken op het behang? Plinten die aangetast zijn door rot?.. Elke vochtige plek in huis moet serieus genomen worden, anders evolueert het probleem van kwaad naar erger. En dat kan u heel duur komen te staan. U doet er goed aan het risico van vocht in huis serieus te nemen. Een banaal defect kan, voor u het weet, ernstige gevolgen hebben. De zichtbare tekenen die u ziet zijn dikwijls slechts symptomen van een onderliggend probleem. Vocht bedreigt niet alleen de structuur van uw woning maar ook de inhoud daarvan en niet te vergeten de bewoners zelf: het houtwerk gaat rotten; schimmels ( houtzwam) verschijnen; de verf en het behang beginnen af te schilferen en uw meubilair wordt aangetast Als u daar niets aan doet wordt uw huis mettertijd onbewoonbaar! Door een huis te bewonen produceert u veel vocht. Elke volwassene zweet per dag - bij rustige activiteit - 1 liter vocht uit. Samen met koken en wassen brengt dat dagelijks 10 tot 20 liter vocht in de woning. In een slecht geïsoleerde woning condenseert dat vocht op de koudste oppervakken, zoals glas of metaal. Ook in een geïsoleerde woning kan condensatie ontstaan, op plaatsen waar de isolatie ontbreekt of niet goed is aangebracht. Die plaatsen noemt men koudebruggen. Scheurvorming Een fundering moet iets kunnen dragen, dat is duidelijk. Maar een fundering moet zelf ook ergens op kunnen steunen. Zoniet, dan ontstaat er een probleem dat niet aan de fundering mag worden geweten, maar aan de ondergrond daarvan. Scheurvorming kan dus een gevolg zijn van diverse oorzaken. (bijvoorbeeld: de grond, de fundering, de palen etc) Fundatieproblemen komen vaak aan het licht door zichtbare scheurvorming. Barsten en scheuren vormen een belangrijke bron van informatie over de soort verzakking die heeft plaatsgevonden. De afmeting, vorm, helling en ontwikkeling van scheuren in draagmuren, scheidingsmuren en vloeren verschaft belangrijke informatie op basis waarvan een professionele interpretatie van de dynamica van inklinking en verzakking mogelijk wordt. De schade dient daarbij te worden beoordeeld in relatie tot het soort gebouw, de gebruikte bouwmaterialen en de gekozen constructie. Alle gebouwde constructies zijn tot op zekere hoogte elastisch, hetgeen ze in staat stelt zich zonder beschadiging aan te passen aan een geringe inklinking van de fundering. Wanneer er echter een aanzienlijke inklinking plaatsvindt, dan kan de constructie de herverdeling van krachten niet langer absorberen en neigt ze tot scheuren.

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer KE12.0005 Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn info@qkeur.nl www.qkeur.nl telefoon 085-2736429 IBAN NL20RABO0332508420 Bic RABONL2U

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Noordlandweg 1 te MIDSLAND bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Te Koop Herelsestraat 129 Heerle

Te Koop Herelsestraat 129 Heerle Te Koop Herelsestraat 129 Heerle 259.500,= k.k. Herelsestraat 129 Heerle Vraagprijs 259.500,= k.k. LET OP! Scherpe vraagprijs voor deze grote woning met vele mogelijkheden! In het centrum van Heerle, aan

Nadere informatie

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl IBAN NL62RABO0301788928 BTW NL 8548.43.310.B01 Kvk 625.02.247 Op al onze transs zijn van toepassing

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie