Jaarverslag De Pieter Raat Stichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 De Pieter Raat Stichting

2 2

3 Inhoud Maatschappelijk verslag Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Medezeggenschapsstructuur Organigram Kerngegevens Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad (OR) Beleid, inspanningen en prestaties Missie en visie Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Belangrijkste ontwikkelingen Kwaliteit Financieel beleid...21 Jaarrekening

4 Maatschappelijk verslag

5 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2014 van De Pieter Raat Stichting (DPRS) in Heerhugowaard. Door de voorgenomen invoering van nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2015 heeft het jaar 2014 in het teken gestaan van de transitie. Door de vergrijzing nemen de kosten voor de ouderenzorg de komende jaren fors toe en om dit betaalbaar te houden zijn maatregelen nodig. De Hervormingen in de Langdurige Zorg (HLZ) omvatten deze maatregelen met als gevolg minder verzorgingshuisplaatsen en forse bezuinigingen op de thuiszorg. Uitgangspunt daarbij is dat mensen langer thuis wonen en de geboden zorg teruggedrongen wordt. Voor DPRS betekent het dat er rekening gehouden moet worden met een krimpscenario. De Pieter Raat Stichting heeft de consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving in kaart gebracht en bepaald welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de organisatie gezond. Zo zijn o.a. de werkprocessen en bedrijfsvoering van de facilitaire dienst en de thuiszorg zorgvuldig geanalyseerd. De conclusies van de analyses hebben geleid tot aanpassingen van het primaire proces. Bij de facilitaire dienst is ingezet op aanpassing van de werkprocessen in de keuken en de restaurants, met helaas geringe boventalligheid als gevolg. Ook zijn tijdelijke contracten binnen de facilitaire dienst niet verlengd. Voor de thuiszorg is het werkproces opnieuw ontworpen en gaat terug naar de kern: het leveren van medisch verpleegkundige zorg. Het toewijzen van zorg gebeurt in 2015 door de wijkverpleegkundige en daarvoor zijn twee wijkverpleegkundigen aangetrokken op HBOniveau. Intramuraal zet de verzwaring van zorg door aangezien alleen mensen met een zware zorgvraag in aanmerking komen voor het wonen in een woonzorgcentrum. In 2014 is onder andere extra verpleegkundige deskundigheid aangetrokken, zodat voldoende medische en verpleegtechnische kennis in huis is om aan de toenemende complexiteit te voldoen. Uitgangspunt bij de transitie is het behouden van een veilige en warme woon- en werkomgeving. Een goede samenwerking onderling en met mantelzorg en vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk. De relatie medewerker-cliënt vormt het hart van de organisatie ondersteund door de staf. Het boekjaar 2014 is met een positief resultaat afgesloten. Een goede omzet, kwalitatief goede zorg, kostenbewustzijn en een bewust personeelsbeleid hebben hier aan bijgedragen. Naast alle zorgontwikkelingen is in 2014 opnieuw veel aandacht besteed aan een nieuw Hugo-Oord. Er zijn nieuwe doorrekeningen gemaakt en in 2015 hopen we uitsluitsel te geven over nieuwbouw. De waardering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inspanningen in het belang van onze cliënten en hun naast betrokkenen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn de pijlers van de organisatie. Cliënten, familie, verwijzers en andere relaties zijn we erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De Raad van bestuur bedankt ook de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen. Irma Krieg Raad van bestuur 5

6 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslag leggende rechtspersoon DPRS Adres Dolomiet 2 Postcode 1703 DX Plaats Heerhugowaard Telefoonnummer Tel. (072) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina DPRS is een organisatie die intramurale zorg biedt en extramurale zorg en welzijn in de wijk, binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. De intramurale zorg wordt geboden in twee woonzorgcentra: De Raatstede en Hugo- Oord. De extramurale zorg wordt geboden door de Thuiszorg, die door een groot deel van Heerhugowaard thuiszorg en het Volledig Pakket thuis biedt. DPRS levert eveneens extramurale zorg en welzijn in het appartementencomplex Magnolia. Dit is een kleinschalig, beschut wooncomplex waarbij scheiden van wonen en zorg is doorgevoerd. Daarnaast beheert de stichting het Grand Café in gebouw het Arboretum waar tevens dagopvang wordt verleend. In gebouw De Mediaan vindt, net als in De Raatstede en Hugo-Oord, dagverzorging plaats. Voorts is er een palliatieve unit in Hugo- Oord. DPRS wordt bestuurd door de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De organisatie is verdeeld in drie diensten: Zorg, Facilitaire Dienst en Administratieve Dienst. De managers intra- en extramurale Zorg, Facilitaire Dienst en de Raad van Bestuur vormen samen het managementteam. Zij worden ondersteund door de controller, de manager PO&O, de beleidsmedewerker en de managementassistent. In het organigram op de volgende pagina staat een schematische weergave van de organisatiestructuur. 1.2 Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad In de Cliëntenraad zijn cliënten vertegenwoordigd van alle organisatieonderdelen. De Raad van Bestuur is op verzoek van de Cliëntenraad aanwezig bij alle vergaderingen om onderwerpen toe te lichten, vragen te beantwoorden en de dialoog met de cliënten aan te gaan. Desgewenst kan de Cliëntenraad functionarissen van DPRS of externe deskundigen uitnodigen bij een vergadering. Ondernemingsraad Er functioneert een gemeenschappelijke Ondernemingsraad voor alle medewerkers van DPRS. De Raad van Bestuur is zes keer per jaar op de overlegvergadering aanwezig om zaken toe te lichten; daarnaast vergadert de OR separaat (om en om) en heeft werkvergaderingen. Desgewenst worden bij een onderwerp betrokken functionarissen of externe deskundigen uitgenodigd. 6

7 1.3 Organigram Raad van toezicht Raad van bestuur Ondernemingsraad Managementassistent & PR Cliëntenraad Manager PO&O Managers zorg Manager Facilitair Controller Beleidsmedewerker Medewerkers PO&O Teamleiders zorg Coördinatoren welzijn en vrijwilligers Cliënten service bureau Teamleiders voeding & facilitair Medewerkers EAD Medewerkers zorg en activiteiten Medewerkers voeding, restaurant, technische dienst, receptie, huishouding 7

8 1.4 Kerngegevens Kerngegevens DPRS 2014 Cliënten Aantal cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar (incl. VPT) 172 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 55 Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar 84 Capaciteit Aantal plaatsen Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 155 Productie Aantal Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (incl. VPT) Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel in loondienst Aantal personen Aantal fte Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (excl. stagiaires) Kosten personeel niet in loondienst Bedrag in euro s Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Samenwerking DPRS werkt samen met diverse, veelal lokale organisaties om cliënten de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden die zij willen en nodig hebben. De visie van DPRS is dat een goede samenwerking de zorg voor- en het welzijn van de cliënt verbetert. Lokale samenwerking wordt gezocht om expertise optimaal te benutten, overdracht te verbeteren en zorg en welzijn goed op elkaar af te stemmen door de juiste coördinatie (ketenzorg). 8

9 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Normen voor goed bestuur DPRS past de principes van de Governance Code integraal toe. 2.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties G.M. Krieg, vanaf 15 maart 2012 Raad van Bestuur Voorzitter Bestuur Stichting Brouwerij De Prael DPRS kent een eenhoofdig Raad van Bestuur. Met de bestuurder is een vast salaris overeengekomen dat voldoet aan de normen van de Wet Normering Topinkomens met in achtneming van het overgangsrecht. De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Specifieke aandachtspunten voor de Raad van Bestuur in 2014 waren: Strategie bepalen; Transitie vormgeven en implementeren Lokale positie verstevigen door visie werken in de wijk ; Vaststellen Sociaal Kader met de Ondernemingsraad; Vormgeving veranderingen in de voeding; Kwaliteit van zorg verder verbeteren en borgen; Business case Nieuw Hugo-Oord. 2.3 Raad van Toezicht Algemeen Op basis van de wijzigingen in de Governance code van de afgelopen jaren zijn de statuten die dateerden uit 2006 beoordeeld op de actualiteit. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is de statuten te moderniseren. De aangepaste statuten zijn formeel ondertekend in De samenstelling van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de statuten van de stichting. Gelet op de relatief kleinschalige omvang van de stichting heeft de Raad ervoor gekozen geen specifieke commissies in te stellen. Wel is er gekozen voor het werken met profielen. Na de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht op 31 maart 2014 is afgesproken dat er een portefeuilleverdeling zou komen. Alle relevante (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn bij de stichting bekend en hieronder genoemd. De Raad van Toezicht heeft De Pieter Raat Stichting ingedeeld in klasse C in de Regeling zorg- en welzijnssector binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT), met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur Dit maximum wordt overschreden in verband met het vigerende overgangsrecht. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt en voor de overige leden van de Raad van Toezicht Deze maxima worden niet overschreden. De bezoldiging van de voorzitter bedraagt 5.500, van de leden exclusief BTW. De onderbouwing hiervan is te vinden op pagina 48 van de jaarrekening. Er zijn geen persoonlijke leningen of garanties verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht. 9

10 Samenstelling Raad van Toezicht in 2014 Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties W. Stokvis-Gaastra - Partner/directeur Stokvis-Bacalhao lid sinds augustus Voorzitter van college voor osteopathie. voorzitter per 5 oktober Voorzitter Stichting Babungo A.M.H. Koning - Projectmanager GGz Arkin (Kwaliteit van) Huisvesting, ICT en Inkoop Zorg en huisvesting - Bestuurslid van de Engelse Kerk in lid met ingang van 10 augustus 2011 C. Ockeloen lid met ingang van 10 augustus 2011 vicevoorzitter per 15 mei 2013 Amsterdam - Fractievoorzitter in de gemeenteraad van Velsen - Ambassadeur van de vereniging van kustgemeenten KIMO Nederland en België - Penningmeester van de vereniging Duco Warns te Velsen-Z - Mentor bij het project Scool s Cool W.P. Zijlstra lid met ingang van 15 mei 2013 H.K. Oosterink lid met ingang van 15 mei 2013 HRM, Communicatie & Marketing Financiën - Directeur Gezondheidszorg ROC Horizon College - Vestigingsdirecteur Flynth Adviseurs en Accountants Heerhugowaard, AAaccountant - Lid dagelijks bestuur Stichting Respijtzorg Alkmaar - Lid dagelijks bestuur Vereniging Bedrijfskring Heerhugowaard Besluitvormingsproces De bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de bestuurder liggen vast in de statuten van DPRS en de Governance code. De statuten zijn de basis voor de besluitvorming binnen de werkorganisatie, het bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht krijgt inzicht in de wijze van besturen door kennis te nemen van bestuursbesluiten en kwartaalrapportages. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht, dan wel met individuele leden van de Raad op basis van hun specifieke expertise. In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht zeven keer regulier bijeen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Waarvan één keer met het gehele managementteam, één keer met de cliëntenraad, één keer met de ondernemingsraad en één maal met de accountant. De Raad van Toezicht toetst de ter goedkeuring voorgelegde stukken van de bestuurder aan het vastgestelde strategisch beleid en de daarvan afgeleide maatschappelijke en financiële doelstellingen. De Raad bekijkt daarvoor documenten en wint niet alleen advies in bij het bestuur van de stichting, maar ook bij adviseurs en de externe accountant. De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ. De Raad van Toezicht wordt tijdig voorzien van informatie door de Raad van Bestuur en wordt ondersteund door de bestuurder en haar secretariaat om de aan haar toegewezen interne toezichtfunctie goed uit te kunnen oefenen. 10

11 Toetsingskader De Raad van Toezicht heeft als intern toezichthoudend orgaan een toetsende, een controlerende en een adviserende taak. Zij keurt in dit kader het door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarplan voor de stichting goed alsmede de jaarbegroting. De Raad van Bestuur licht de genomen besluiten en voornemens toe en verder wordt aandacht besteed aan de geboekte resultaten op de diverse prestatievelden, de voortgang van de projecten, de ontwikkeling van de organisatie en actualiteiten in de sector. Vergaderingen Raad van Toezicht De volgende onderwerpen kwamen in de reguliere vergaderingen aan de orde: Jaarrekening, jaarverslag en accountantsverslag 2013; Managementletter van de externe accountant; Begroting 2014 versus realisatie, kwartaalrapportages; Begroting 2015; Aanstelling van de nieuwe accountant; Veranderingen in de zorg; Strategie 2015; Herijking missie en visie van DPRS; Aanpassing van de statuten van DPRS; Kwaliteit van zorg; Veiligheid en calamiteitenplan; Businesscase Nieuw Hugo Oord. Op 30 juni 2014 heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Dit is, als gebruikelijk, voorbereid in een besloten vergadering van de Raad van Toezicht op 31 maart Bedrijfsvoering In de planning- en controlcyclus wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (besturen/planning) en op koers houden (beheersen/control) van de organisatie. In een jaarlijkse cyclus wordt aan plannen, begroten en evalueren een plaats gegeven door middel van het meerjarenbeleidsplan, jaarplan, opleidingsplan, begroting en de kaderbrief volgens de PDCA-cirkel van deming. In 2014 is het jaarplan voor 2015 anders opgezet; de (mogelijke) risico s vormen samen met de gevormde strategie de basis voor de doelen van de organisatie en haar onderdelen waaronder PO&O, intramurale- en extramurale zorg, facilitair en de EAD (economisch administratieve dienst). Daarnaast bevatten de AO/IC, de interne en externe audits en de directiebeoordeling mechanismen om risico s in de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te beperken en te beheersen en worden periodiek gemonitord. 2.5 Cliëntenraad De cliëntenraad van DPRS bestaat sinds december 2013 uit een vertegenwoordiging van intra- en extramurale cliënten. De intramurale kiesgroep heeft bij voorkeur 4 leden, de extramurale kiesgroep 3 leden. Extramurale cliënten zijn zij die zorg zonder verblijf ontvangen en/of de dagverzorging bezoeken. Maximaal een persoon per kiesgroep mag geen cliënt zijn van DPRS. 11

12 Jaarlijks treden leden waarvan de zittingsperiode van drie jaar is verstreken af (voorzitter en penningmeester hebben een zittingstermijn van twee jaar), zij zijn terstond herkiesbaar. De leden kunnen maximaal twee keer herkozen worden. De samenstelling van de cliëntenraad in het jaar 2014 zag er als volgt uit: Intramurale kiesgroep (kiesgroep A) Extramurale kiesgroep (kiesgroep B) Mw. Does Lid Mw. Schouten Voorzitter Dhr. van der Weerd Lid Dhr. Dingerdis Toegetreden in 2014 Mw. Straathof Afgetreden in Mw. Smit-Klopper Toegetreden in vacature Mw. Schouten Afgetreden in vacature In 2014 zijn er twee nieuwe toegetreden door verkiezingen. In de loop van 2014 zijn twee leden afgetreden. Hierdoor zijn twee vacatures voor de intramurale kiesgroep ontstaan. Besloten is om in 2015 weer verkiezingen te organiseren. De cliëntenraad wordt iedere week ondersteund door mevrouw M. Bos. Overleg Er waren zes reguliere vergaderingen. Daarnaast was er een overleg met de Raad van Toezicht in juni In maart 2014 heeft in Hugo-Oord en De Raatstede de algemene jaarvergadering van de cliëntenraad plaatsgevonden. Het dagelijks bestuur van de cliëntenraad heeft indien nodig informeel overleg met de Raad van Bestuur. Besproken onderwerpen op de reguliere vergaderingen van de cliëntenraad waren o.a.: de adviesaanvragen de verslagen van het managementteam uitleg over de geldstromen in de (ouderen)zorg stand van zaken rondom nieuwbouw Hugo-Oord verbeterpunten CQ index Activiteiten en vertegenwoordiging cliëntenraad buiten vergaderingen waren o.a.: Regionale overleggen met cliëntenraden Noord-Kennemerland Bijeenkomsten van het LOC Voor- en najaarsoverleg van het Zorgkantoor Open dag van de zorg Management en middenkader bijeenkomsten Uitgebrachte adviezen In 2014 heeft de Raad van Bestuur aan de cliëntenraad 4 keer advies gevraagd. Op alle adviezen is door de cliëntenraad positief gereageerd al dan niet met aanvullende adviezen. Het betrof: Broodwagenprocedure Menucyclus Prijswijzigingen Begroting 12

13 2.6 Ondernemingsraad (OR) De samenstelling van de OR is in 2014 niet gewijzigd en was op als volgt: Raadsleden Functie Aandachtsgebied Marjan Koomen Voorzitter/DB Gea Berndt Vicevoorzitter PR Astrid Borst Secretaris/ DB Evelyn Krab Notulist Ria de Git Lid Nadine Al Lid AVR Petra Siemons Lid PR Inhoud overleggen In 2014 zijn er zes overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en tweeëntwintig reguliere vergaderingen gehouden. Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Sociaal Kader; Instemmingsstukken van DPRS waarvoor manager PO&O meerdere keren in de vergadering is geweest om deze toe te lichten; Wijzigingen in het beroepsonderwijs; Aanstelling verpleegkundige coaches; Reorganisatie plan voeding en facilitair; Periodieke verzuimoverzichten (Vernet); Veranderingen in de ouderenzorg per Uitgebrachte adviezen De OR bracht positief advies uit over de volgende adviesaanvragen: Het Sociaal Kader; Het Reorganisatieplan voeding. Verder verleende de OR instemming voor: Aanpak werkdruk; Beheersing psychische arbeidsbelasting; Exit formulier; Functiebeschrijving verpleegkundige; Opleidingsplan 2014; Algemene gedragsregels; Protocol prik en spataccidenten ; Regeling verzuim; Re-integratieregeling; Verzuiminstructie; Regeling mobiele telefoons; Werkwijze flexpool. De ondernemingsraad is betrokken geweest bij de sollicitatiegesprekken van een nieuwe teamleider meerzorg Raatstede, teamleider basiszorg Hugo Oord en manager facilitair. 13

14 Een afvaardiging van de ondernemingsraad is aanwezig geweest bij de heidag en werklunch van het MT en middenkader en daarnaast was de OR vertegenwoordigd bij de inloopmiddagen voor het personeel. In maart heeft de OR een cursus gevolgd waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: Wat wordt er van ons als OR verwacht? Hoe bereiken wij onze achterban? Hoe staan wij als DPRS in de komende landelijke ontwikkelingen? Hoe kan DPRS bezuinigen zonder personeel te ontslaan? 14

15 3 Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Missie en visie Missie De Pieter Raat Stichting ondersteunt senioren in Heerhugowaard op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen. Visie Het doel van onze organisatie is het verlenen van diensten op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen al naar gelang de (zorg)vraag van onze cliënten, zowel in de woonzorgcentra als bij de cliënten thuis. In 2014 zijn de missie en visie heroverwogen. DPRS kiest voor een flexibele invulling van haar missie. Afhankelijk van het externe speelveld en maatschappelijke ontwikkelingen kan de nadruk worden verlegd naar het welzijn, de gezondheid en/of het wonen waarin eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt voorop blijft staan. Onze uitgangspunten zijn kort samengevat: de (zorg)vraag; kwaliteit van zorg; het ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; kwaliteit van wonen en onderdeel zijn van de samenleving (in Heerhugowaard). Kernwaarden Bij de realisering van deze doelen staan de volgende kernwaarden binnen onze organisatie centraal: Integer: Energiek: Duidelijk: Eén geheel: Resultaatgericht: Eerlijk en oprecht, zeg wat je doet en doe wat je zegt, open agenda s Ja-houding, maak contact, neem initiatief, innovatie en samenwerking Wees helder, vraag feedback en geef feedback Cliënten, afdelingen en diensten vormen een geheel en kunnen niet zonder elkaar Concrete doelen, verantwoordelijkheid willen nemen, sturen op gezamenlijke doelen De beginletters van deze woorden vormen samen het woord "IEDER". Met andere woorden: alle medewerkers binnen DPRS zijn op deze waarden aan te spreken. 3.2 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleidsplan van is niet volledig uitgevoerd zoals beschreven, dit komt mede door de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de maatschappelijke verandering. Waar eerst groei in de breedste zin mogelijk was bij zorgorganisaties en moet er nu rekening worden gehouden met krimp. Zorg wordt alleen geboden op basis van medisch verpleegkundige noodzaak, zorg is geen vanzelfsprekendheid meer. DPRS verandert van een traditionele VVT organisatie in een zorgonderneming, waarin flexibiliteit en ondernemerschap centraal staan. Voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is het uitgangspunt van het meerjarenbeleid dat DPRS een zelfstandige, gezonde organisatie blijft. Een organisatie waar cliënten graag verblijven, medewerkers graag werken en waarbij de klantgerichtheid en 15

16 kwaliteit van zorg en diensten hoog in het vaandel staan. Hierbij is van het belang de positie als lokale speler in Heerhugowaard te behouden en verder te verstevigen. In 2014 is de transitie ingezet, die in de periode gerealiseerd wordt. Het meerjarenbeleid richt zich op vier centrale thema s: Positieve exploitatie; Veiligheid; Kwaliteit van zorg; Maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2015 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode tot december Algemeen beleid verslagjaar 2014 In 2014 heeft de DPRS vervolg gegeven aan het kwaliteitsverbeteringstraject dat in 2013 is ingezet. De kern van deze kwaliteitsverbetering is het cyclische kwaliteitsdenken en handelen binnen de gehele organisatie, conform de PDCA-cyclus. In 2014 heeft DPRS haar positie en strategie ten aanzien van de transitie vormgegeven met behulp van externe begeleiding. Samenwerking met onder andere zorg- en welzijnsaanbieders, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de gemeente Heerhugowaard en Alkmaar is cruciaal. Een duidelijke en flexibele strategie is hierin belangrijk. DPRS kan hierdoor sneller inspelen op kansen op de korte termijn en vasthouden aan haar strategie voor de langere termijn. DPRS werkt samen op basis van haar visie voor het maatschappelijk belang, maar gezien ontwikkelingen en bewegingen door externe partijen kiest DPRS om haar sterke punten verder uit te bouwen. 3.4 Belangrijkste ontwikkelingen 2014 DPRS heeft zich in 2014 gericht op het versterken van de concurrentiepositie door kwaliteit te verbeteren. Dit heeft zij onder andere gedaan door verder te professionaliseren. Een aantal hoofdpunten per organisatieonderdeel worden hieronder benoemd. Thuiszorg Meer kennis en kunde in het thuiszorg team - Aantrekken van wijkverpleegkundigen HBO-niveau en niveau 4 verpleegkundige; - Verschuiven van taken thuiszorgmedewerkers in het team; - Coördinatie en organisatie van complexe zorgvragen vormgeven. Projecten - Start Ontwikkeling ECD (elektronisch cliënten dossier) en Ucare module gericht op efficiëntie en monitoring van de thuiszorg; - Wijkverpleegkundige S1 project ( niet toewijsbare zorg) is per 1 januari 2015 gestart, naar aanleiding van toegekende inschrijving bij VGZ. Welzijn - Pilot Wijkteam HO en wijkteam Arboretum per november 2014 beëindigd aangezien het geen toegevoegde waarde meer zou hebben in 2015 in verband met invoering van S1 wijkverpleegkundige en de MET-teams; - Oriëntatie voor ontwikkelen nieuwe samenwerking met andere partijen om in Arboretum een plek voor iedereen te creëren. 16

17 Intramuraal Meer kennis en kunde intern en extern - Vergroten van de inzet en inbreng van de SOG (specialist ouderengeneeskunde) en andere behandeldisciplines; - Versterken van de zorginhoudelijke begeleiding van de teams door de extra inzet van verpleegkundig coaches; - Ontwikkelen van een programma van klinische lessen; - Versterken van de rol van aandachtsvelders om expertise op specifieke thema s binnen de teams en het zorgproces te vergroten; - Verder ontwikkelen van het zorgleefplan, geschreven met en vanuit de vraag van de cliënt en het versterken van het methodisch werken. Welzijn - Opening van extra huiskamers voor begeleiding van cliënten met dementie binnen Hugo-Oord en De Raatstede Facilitaire dienst In 2014 is er een reorganisatie van de voedingsafdeling gestart waarbij de werkprocessen van de keuken zijn doorgelicht, alle contracten met leveranciers opnieuw zijn bezien en de wensen van de cliënten ten aanzien van menukeuze zijn geïnventariseerd. Dit heeft tot een aantal grote veranderingen geleid, die ertoe bijdragen dat de maaltijden kostendekkend worden en dat er een belevingsgerichte omgeving gecreëerd wordt waarin cliënten, familie, bezoekers en medewerkers kunnen genieten van een smaakvolle en gevarieerde maaltijd. Door deze maatregelen zijn zowel op de inkoopkosten als op de personele bezetting een forse bezuiniging gerealiseerd en is er een verruiming van de maaltijdkeuze voor de intramurale en extramurale cliënten. 3.5 Kwaliteit DPRS hanteert als definitie van kwaliteit: voldoen aan de behoefte en verwachtingen van de zorg- of hulpvrager, voor zover dit als haalbaar wordt gezien en niet in strijd is met het principe van zelfredzaamheid. Hierbij wordt gekeken naar: - doen we de juiste dingen; - doen we de juiste dingen goed. Kwaliteit van zorg In 2014 heeft DPRS zowel intra- als extramuraal aan een aantal thema s extra aandacht besteed waaronder: - Medicatieveiligheid, BEM - Hygiëne infectiepreventie - Methodisch werken en de cirkel van Deming (PDCA cyclus) breed toepassen - Ontwikkeling zorgleefplan - Casuïstiekbespreking en intervisie binnen de teams 17

18 Inspectie van de Gezondheidszorg In vervolg op het bezoek van de inspectie op 30 juli 2013, heeft de inspectie een vervolg bezoek gebracht aan De Raatstede op 12 maart Zij heeft geconstateerd dat de situatie sterk verbeterd is, maar dat verdere verbeteringen nog moeten worden doorgevoerd. De Raatstede voldeed nog niet aan alle normen, maar de inspectie vertrouwt erop dat de borging van de gerealiseerde verbeteringen en bereikte resultaten gemonitord worden. Op basis van het resultaatsverslag d.d. 29 september concludeert de IGZ op 9 oktober 2014 dat de verbeterpunten adequaat zijn opgepakt. Kwaliteit en tevredenheid van cliënten In 2014 hebben er twee groepsgesprekken plaatsgevonden onder cliënten van de dagverzorging en de thuiszorg. DPRS heeft deze extra toetsing geïmplementeerd om sneller bij te kunnen sturen en dieper in te gaan op verbeterpunten vanuit de CQ. In 2015 zal hier vervolg aan worden gegeven en zullen alle cliënten van DPRS bevraagd worden. Daarnaast wordt ook de CQ-meting in de zomer van 2015 uitgevoerd. Materiele controle Op 7 augustus 2014 heeft het zorgkantoor VGZ een materiële controle gedaan over de maanden maart en april. De controle wordt met een voldoende beoordeeld. Zij constateerden het volgende: De organisatie is stevig bezig met een inhaalslag op zowel vraag gestuurde zorg als het actualiseren van het zorgplan op vraagsturing en vulling. Dit doet zij samen met de cliëntenraad en de medewerkers. Deze inhaalslag is duidelijk waar te nemen in de gecontroleerde zorgplannen maar de organisatie is zelf nog niet tevreden. HKZ Op 18 en 19 november 2013 heeft Dekra tijdens de externe audit tekortkomingen geconstateerd. Op 12 mei 2014 heeft zij getoetst of er voldoende en juiste maatregelen zijn getroffen om te voldoen aan de normen. De meeste tekortkomingen waren op een juiste wijze gecorrigeerd. Enkele tekortkomingen waren nog niet volledig afgerond, aangezien de implementatie nog actueel was. Deze punten zijn kort daarna volledig geïmplementeerd. Melding Incident Cliënten (MIC) Aansluitend op de ingezette wijziging en aandacht voor het melden van incidenten in 2013 is er in 2014 wederom veel aandacht geweest voor het melden, het onderzoeken van de oorzaak en het opvolgen van een incident. Daarnaast is het proces rondom de MIC door middel van Cura vereenvoudigd en inzichtelijker. In totaal zijn er 976 incidenten van cliënten geregistreerd in 2014, medicatie- en valincidenten kwamen het meeste voor. In 2013 waren er 795 incidenten, ook toen kwamen medicatie- en valincidenten het meeste voor. Ten opzichte van 2014 zijn de valincidenten, ondanks de verzwaring van zorg, licht afgenomen, de medicatie-incidenten zijn toegenomen. Mogelijk heeft de aandacht voor het thema medicatieveiligheid geleid tot een groter bewust zijn van het belang van melden ter verbetering van de kwaliteit. Klachtenregeling DPRS kent een klachtenregeling, conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Cliënten ontvangen wanneer zij in zorg komen bij DPRS, de brochure Klachten cliënten en Cliëntvertrouwenspersoon waarin de klachtenregeling beschreven staat. In de klachtenregeling wordt het belang van klachten benadrukt en waar men terecht kan voor klachten. De meeste klachten worden opgelost in onderling overleg tussen cliënten en medewerkers. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de cliëntvertrouwenspersoon of de externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie bestaat uit minimaal drie leden: een jurist met brede ervaring op het terrein van klachtenbehandeling. een verpleeghuisarts/huisarts; 18

19 een lid vanuit een cliëntenbelangenorganisatie. In 2014 zijn er geen officiële klachten gemeld bij de cliëntvertrouwenspersoon of de externe klachtencommissie. Over het gehele jaar zijn er 8 klachten ontvangen bij de teamleiders en/of manager zorg. De klachten zijn naar tevredenheid intern afgehandeld. De klachten en de ondernomen acties worden halfjaarlijks besproken in het overleg van de managers zorg met de teamleiders, het MT en worden jaarlijks besproken door de bestuurder met de Raad van Toezicht. Brandveiligheid In 2014 heeft DPRS hard gewerkt om de brandveiligheid te waarborgen. Naast de BHV cursussen, die verzorgd worden door een externe partner, hebben we maandelijks table-top oefeningen en veiligheidsinstructies georganiseerd. Hierdoor blijven de BHV-ers en niet- BHV-ers goed geïnformeerd over hoe te handelen ingeval van een calamiteit. DPRS is in 2014 door verschillende instanties gekeurd, te weten: De brandweer en gemeente hebben een inspectie uitgevoerd aan de panden, brandveiligheid en de BMI 1 en RWA 2 installaties. Het certificaat voor de BMI is in orde en het traject voor het verkrijgen van certificaat voor de RWA installatie is gaande. De verwachting is dat het certificaat in augustus 2015 zal worden verkregen. Jaarlijkse inspectie op het BMI systeem via onze leverancier, welke na de nodige aanpassingen goed bevonden was KIWA inspectie op de bestaande installaties en leidingen. Ook deze inspectie had een positieve uitkomst. Kwaliteit voor de medewerkers Het leeftijdsbewuste personeelsbeleid dat DPRS voert is er op gericht om medewerkers zo lang en gemotiveerd mogelijk in dienst te houden. Met de wijzigingen in de zorg wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen regie van medewerkers. Daarnaast is door de verzwaring van de zorg in 2014 duidelijk geworden dat het noodzakelijk is het deskundigheidsniveau van medewerkers te verhogen. Hierop is in 2014 geanticipeerd en is besloten voor elke zorgafdeling een verpleegkundige coach aan te stellen. Zij geven inhoudelijke ondersteuning aan medewerkers op de afdeling bij de zorgverlening. Voor de thuiszorg zijn eind 2014 twee wijkverpleegkundigen aangenomen, zodat DPRS de wijzigingen binnen de extramurale zorg in 2015 kan opvangen. Een wijkverpleegkundige is aangenomen voor de spilfunctie in de wijk, gericht op het buurt belang, openbare gezondheid in de wijk en zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen (niet-toewijsbare zorg, S1). De vacatures die in 2014 zijn ontstaan, waren binnen redelijke tijd ingevuld. Er zijn in totaal 24 procedures geweest. DPRS heeft een kritisch wervings- en selectiebeleid welke aansluit op de vraag naar voldoende gekwalificeerd personeel. Zowel intra als extramuraal vindt geleidelijk opschaling van het opleidingsniveau plaats. Voor het werven van medewerkers is gebruik gemaakt van de website, Facebook en LinkedIn, al of niet in combinatie met een oproep in de krant. Doelstellingen van het jaarplan 2014 waren: Traject resultaatgericht beschrijven van functiebeschrijvingen. Er zijn drie functiebeschrijvingen afgerond, te weten medewerker dagverzorging, 1 BMI staat voor brandmeldinstallatie 2 RWA staat voor Rook en Waterafvoer 19

20 medewerker huiskamer, verzorgende en activiteitenbegeleider. Daarnaast zijn twee nieuwe functiebeschrijvingen van verpleegkundige en wijkverpleegkundige uitgewerkt en (in concept) vastgesteld. Modernisering ziektewet De gevolgen van deze wet zijn besproken en besloten is dat DPRS (nog) geen eigen risicodrager zal worden. De ontwikkelingen in deze worden gevolgd. Verzuimbeleid Het plan van aanpak dat in 2013 is vastgesteld, is uitgevoerd. Het gedragsmodel wordt gevolgd en er zijn drie intervisiebijeenkomsten geweest met leidinggevenden. De target voor 2014 om het verzuim percentage onder de 5,4% uit te laten komen, is ruim behaald. In 2014 bedraagt het verzuimpercentage 4,36%. Ten opzichte van 2013 een daling van 1,39 en ten opzichte van ,64%. Budgetverantwoordelijkheid Is doorgeschoven naar HRM systeem uitrollen Eind 2013 waren de voorbereidingen gestart om vanaf 1 januari 2014 over te stappen naar het salaris- rooster- en HRM-systeem van Cura. Dit is dankzij de inzet van een ieder zonder veel problemen gelukt. Medewerkers hebben vanaf 1 januari via Cura Web, een gebruiksvriendelijke versie van het HRM systeem, inzage in hun persoonlijke gegevens, rooster, salarisstrook en verlofkaart. Medio 2014 is gestart met het verder uitrollen van het systeem. Onder begeleiding van Unit4 zijn verschillende PO&O processen in een workflow uitgewerkt. Vervolgens wordt elke workflow ingericht in het systeem. Inmiddels kunnen medewerkers vanaf 1 november wijzigingen doorgeven via Cura Web en is het doorgeven van wijzigingen door leidinggevenden in ontwikkeling. In 2015 zal het systeem verder worden ingericht met: declaraties, overzichten, registratie jaargesprekken, opleidingen etc. Ook zal het DMS, noodzakelijk voor het inrichten van een digitaal personeelsdossier worden uitgerold. Belangrijke zaken die in 2014 aan de orde zijn geweest: Boventalligheidstraject als gevolg van het reorganisatieplan van de voedingsdienst en restaurant. Met alle medewerkers is een persoonlijk gesprek gevoerd en zeven medewerkers zijn per boventallig verklaard en voor hen geldt het Sociaal Kader. Wet Werk en Zekerheid In 2014 is voorgesorteerd op de bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid en zijn de leidinggevenden geïnformeerd over deze wet. Kwaliteit van werk DPRS hecht veel waarde aan kwaliteit van werk. Onderstaande activiteiten ondersteunen dit. Deskundigheidsbevordering Het opleidingsplan van 2014 is voor circa 75% uitgevoerd. Onder andere trainingen deescalerend werken, domeingericht rapporteren voor medewerkers in de zorg en trainingen voor het elektronisch cliëntendossier. Deze opleidingen zijn over het algemeen positief gewaardeerd door de deelnemers. Gemiddeld werden zeven opleidingsplaatsen ingevuld, waarvan drie leerlingen opgeleid worden tot verpleegkundige. Jaargesprekken De functioneringsgesprekken zijn sinds 2014 vervangen door jaargesprekken. De jaargesprekken zijn meer resultaatgericht en in principe worden deze jaarlijks vanaf 1 juli tot 1 juli of eens in de twee jaar gehouden. In verband hiermede is afgesproken dat de periode voor alle jaargesprekken van 2014, wordt verlengd tot 1 juli Vanwege diverse oorzaken en ontwikkelingen binnen de organisatie (reorganisatie, verzuim en wisselingen leidinggevende) is het percentage van de gehouden jaargesprekken in

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014

FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014 Å FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014 Inhoud jaarverslag Å Verslag raad van bestuur 6 Verslag raad van toezicht 9 Toekomstparagraaf 12 Kwaliteit 14 Medezeggenschap 17 Financieel beleid en risicomanagement

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2015 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...... 4 2 Profiel van de organisatie...... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013

Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013 Stichting Swinhove Groep Jaarverslag 2013 Zwijndrecht, 12 mei 2014 1 Directieverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemene informatie 5 2.1 Visie en missie 5 2.2 Juridische structuur van de instelling

Nadere informatie

Directieverslag 2013 De Zorgcirkel

Directieverslag 2013 De Zorgcirkel Directieverslag 2013 De Zorgcirkel Pagina 1 van 75 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 4 2 Algemene Informatie 5 2.1 Missie en Doelstellingen 5 2.2 Kernactiviteiten 5 2.2.1 Het Zorgcirkelconcept

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011

Jaarverantwoording 2011 Jaarverantwoording 2011 4 april 2012 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag Inleiding 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 2 2. Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3 2.2

Nadere informatie