Jaarverslag De Pieter Raat Stichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 De Pieter Raat Stichting

2 2

3 Inhoud Maatschappelijk verslag Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Medezeggenschapsstructuur Organigram Kerngegevens Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad (OR) Beleid, inspanningen en prestaties Missie en visie Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Belangrijkste ontwikkelingen Kwaliteit Financieel beleid...21 Jaarrekening

4 Maatschappelijk verslag

5 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2014 van De Pieter Raat Stichting (DPRS) in Heerhugowaard. Door de voorgenomen invoering van nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2015 heeft het jaar 2014 in het teken gestaan van de transitie. Door de vergrijzing nemen de kosten voor de ouderenzorg de komende jaren fors toe en om dit betaalbaar te houden zijn maatregelen nodig. De Hervormingen in de Langdurige Zorg (HLZ) omvatten deze maatregelen met als gevolg minder verzorgingshuisplaatsen en forse bezuinigingen op de thuiszorg. Uitgangspunt daarbij is dat mensen langer thuis wonen en de geboden zorg teruggedrongen wordt. Voor DPRS betekent het dat er rekening gehouden moet worden met een krimpscenario. De Pieter Raat Stichting heeft de consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving in kaart gebracht en bepaald welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de organisatie gezond. Zo zijn o.a. de werkprocessen en bedrijfsvoering van de facilitaire dienst en de thuiszorg zorgvuldig geanalyseerd. De conclusies van de analyses hebben geleid tot aanpassingen van het primaire proces. Bij de facilitaire dienst is ingezet op aanpassing van de werkprocessen in de keuken en de restaurants, met helaas geringe boventalligheid als gevolg. Ook zijn tijdelijke contracten binnen de facilitaire dienst niet verlengd. Voor de thuiszorg is het werkproces opnieuw ontworpen en gaat terug naar de kern: het leveren van medisch verpleegkundige zorg. Het toewijzen van zorg gebeurt in 2015 door de wijkverpleegkundige en daarvoor zijn twee wijkverpleegkundigen aangetrokken op HBOniveau. Intramuraal zet de verzwaring van zorg door aangezien alleen mensen met een zware zorgvraag in aanmerking komen voor het wonen in een woonzorgcentrum. In 2014 is onder andere extra verpleegkundige deskundigheid aangetrokken, zodat voldoende medische en verpleegtechnische kennis in huis is om aan de toenemende complexiteit te voldoen. Uitgangspunt bij de transitie is het behouden van een veilige en warme woon- en werkomgeving. Een goede samenwerking onderling en met mantelzorg en vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk. De relatie medewerker-cliënt vormt het hart van de organisatie ondersteund door de staf. Het boekjaar 2014 is met een positief resultaat afgesloten. Een goede omzet, kwalitatief goede zorg, kostenbewustzijn en een bewust personeelsbeleid hebben hier aan bijgedragen. Naast alle zorgontwikkelingen is in 2014 opnieuw veel aandacht besteed aan een nieuw Hugo-Oord. Er zijn nieuwe doorrekeningen gemaakt en in 2015 hopen we uitsluitsel te geven over nieuwbouw. De waardering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inspanningen in het belang van onze cliënten en hun naast betrokkenen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn de pijlers van de organisatie. Cliënten, familie, verwijzers en andere relaties zijn we erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De Raad van bestuur bedankt ook de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen. Irma Krieg Raad van bestuur 5

6 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslag leggende rechtspersoon DPRS Adres Dolomiet 2 Postcode 1703 DX Plaats Heerhugowaard Telefoonnummer Tel. (072) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina DPRS is een organisatie die intramurale zorg biedt en extramurale zorg en welzijn in de wijk, binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. De intramurale zorg wordt geboden in twee woonzorgcentra: De Raatstede en Hugo- Oord. De extramurale zorg wordt geboden door de Thuiszorg, die door een groot deel van Heerhugowaard thuiszorg en het Volledig Pakket thuis biedt. DPRS levert eveneens extramurale zorg en welzijn in het appartementencomplex Magnolia. Dit is een kleinschalig, beschut wooncomplex waarbij scheiden van wonen en zorg is doorgevoerd. Daarnaast beheert de stichting het Grand Café in gebouw het Arboretum waar tevens dagopvang wordt verleend. In gebouw De Mediaan vindt, net als in De Raatstede en Hugo-Oord, dagverzorging plaats. Voorts is er een palliatieve unit in Hugo- Oord. DPRS wordt bestuurd door de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De organisatie is verdeeld in drie diensten: Zorg, Facilitaire Dienst en Administratieve Dienst. De managers intra- en extramurale Zorg, Facilitaire Dienst en de Raad van Bestuur vormen samen het managementteam. Zij worden ondersteund door de controller, de manager PO&O, de beleidsmedewerker en de managementassistent. In het organigram op de volgende pagina staat een schematische weergave van de organisatiestructuur. 1.2 Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad In de Cliëntenraad zijn cliënten vertegenwoordigd van alle organisatieonderdelen. De Raad van Bestuur is op verzoek van de Cliëntenraad aanwezig bij alle vergaderingen om onderwerpen toe te lichten, vragen te beantwoorden en de dialoog met de cliënten aan te gaan. Desgewenst kan de Cliëntenraad functionarissen van DPRS of externe deskundigen uitnodigen bij een vergadering. Ondernemingsraad Er functioneert een gemeenschappelijke Ondernemingsraad voor alle medewerkers van DPRS. De Raad van Bestuur is zes keer per jaar op de overlegvergadering aanwezig om zaken toe te lichten; daarnaast vergadert de OR separaat (om en om) en heeft werkvergaderingen. Desgewenst worden bij een onderwerp betrokken functionarissen of externe deskundigen uitgenodigd. 6

7 1.3 Organigram Raad van toezicht Raad van bestuur Ondernemingsraad Managementassistent & PR Cliëntenraad Manager PO&O Managers zorg Manager Facilitair Controller Beleidsmedewerker Medewerkers PO&O Teamleiders zorg Coördinatoren welzijn en vrijwilligers Cliënten service bureau Teamleiders voeding & facilitair Medewerkers EAD Medewerkers zorg en activiteiten Medewerkers voeding, restaurant, technische dienst, receptie, huishouding 7

8 1.4 Kerngegevens Kerngegevens DPRS 2014 Cliënten Aantal cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar (incl. VPT) 172 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 55 Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar 84 Capaciteit Aantal plaatsen Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 155 Productie Aantal Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (incl. VPT) Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel in loondienst Aantal personen Aantal fte Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (excl. stagiaires) Kosten personeel niet in loondienst Bedrag in euro s Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Samenwerking DPRS werkt samen met diverse, veelal lokale organisaties om cliënten de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden die zij willen en nodig hebben. De visie van DPRS is dat een goede samenwerking de zorg voor- en het welzijn van de cliënt verbetert. Lokale samenwerking wordt gezocht om expertise optimaal te benutten, overdracht te verbeteren en zorg en welzijn goed op elkaar af te stemmen door de juiste coördinatie (ketenzorg). 8

9 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Normen voor goed bestuur DPRS past de principes van de Governance Code integraal toe. 2.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties G.M. Krieg, vanaf 15 maart 2012 Raad van Bestuur Voorzitter Bestuur Stichting Brouwerij De Prael DPRS kent een eenhoofdig Raad van Bestuur. Met de bestuurder is een vast salaris overeengekomen dat voldoet aan de normen van de Wet Normering Topinkomens met in achtneming van het overgangsrecht. De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Specifieke aandachtspunten voor de Raad van Bestuur in 2014 waren: Strategie bepalen; Transitie vormgeven en implementeren Lokale positie verstevigen door visie werken in de wijk ; Vaststellen Sociaal Kader met de Ondernemingsraad; Vormgeving veranderingen in de voeding; Kwaliteit van zorg verder verbeteren en borgen; Business case Nieuw Hugo-Oord. 2.3 Raad van Toezicht Algemeen Op basis van de wijzigingen in de Governance code van de afgelopen jaren zijn de statuten die dateerden uit 2006 beoordeeld op de actualiteit. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is de statuten te moderniseren. De aangepaste statuten zijn formeel ondertekend in De samenstelling van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de statuten van de stichting. Gelet op de relatief kleinschalige omvang van de stichting heeft de Raad ervoor gekozen geen specifieke commissies in te stellen. Wel is er gekozen voor het werken met profielen. Na de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht op 31 maart 2014 is afgesproken dat er een portefeuilleverdeling zou komen. Alle relevante (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn bij de stichting bekend en hieronder genoemd. De Raad van Toezicht heeft De Pieter Raat Stichting ingedeeld in klasse C in de Regeling zorg- en welzijnssector binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT), met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur Dit maximum wordt overschreden in verband met het vigerende overgangsrecht. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt en voor de overige leden van de Raad van Toezicht Deze maxima worden niet overschreden. De bezoldiging van de voorzitter bedraagt 5.500, van de leden exclusief BTW. De onderbouwing hiervan is te vinden op pagina 48 van de jaarrekening. Er zijn geen persoonlijke leningen of garanties verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht. 9

10 Samenstelling Raad van Toezicht in 2014 Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties W. Stokvis-Gaastra - Partner/directeur Stokvis-Bacalhao lid sinds augustus Voorzitter van college voor osteopathie. voorzitter per 5 oktober Voorzitter Stichting Babungo A.M.H. Koning - Projectmanager GGz Arkin (Kwaliteit van) Huisvesting, ICT en Inkoop Zorg en huisvesting - Bestuurslid van de Engelse Kerk in lid met ingang van 10 augustus 2011 C. Ockeloen lid met ingang van 10 augustus 2011 vicevoorzitter per 15 mei 2013 Amsterdam - Fractievoorzitter in de gemeenteraad van Velsen - Ambassadeur van de vereniging van kustgemeenten KIMO Nederland en België - Penningmeester van de vereniging Duco Warns te Velsen-Z - Mentor bij het project Scool s Cool W.P. Zijlstra lid met ingang van 15 mei 2013 H.K. Oosterink lid met ingang van 15 mei 2013 HRM, Communicatie & Marketing Financiën - Directeur Gezondheidszorg ROC Horizon College - Vestigingsdirecteur Flynth Adviseurs en Accountants Heerhugowaard, AAaccountant - Lid dagelijks bestuur Stichting Respijtzorg Alkmaar - Lid dagelijks bestuur Vereniging Bedrijfskring Heerhugowaard Besluitvormingsproces De bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de bestuurder liggen vast in de statuten van DPRS en de Governance code. De statuten zijn de basis voor de besluitvorming binnen de werkorganisatie, het bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht krijgt inzicht in de wijze van besturen door kennis te nemen van bestuursbesluiten en kwartaalrapportages. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht, dan wel met individuele leden van de Raad op basis van hun specifieke expertise. In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht zeven keer regulier bijeen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Waarvan één keer met het gehele managementteam, één keer met de cliëntenraad, één keer met de ondernemingsraad en één maal met de accountant. De Raad van Toezicht toetst de ter goedkeuring voorgelegde stukken van de bestuurder aan het vastgestelde strategisch beleid en de daarvan afgeleide maatschappelijke en financiële doelstellingen. De Raad bekijkt daarvoor documenten en wint niet alleen advies in bij het bestuur van de stichting, maar ook bij adviseurs en de externe accountant. De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ. De Raad van Toezicht wordt tijdig voorzien van informatie door de Raad van Bestuur en wordt ondersteund door de bestuurder en haar secretariaat om de aan haar toegewezen interne toezichtfunctie goed uit te kunnen oefenen. 10

11 Toetsingskader De Raad van Toezicht heeft als intern toezichthoudend orgaan een toetsende, een controlerende en een adviserende taak. Zij keurt in dit kader het door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarplan voor de stichting goed alsmede de jaarbegroting. De Raad van Bestuur licht de genomen besluiten en voornemens toe en verder wordt aandacht besteed aan de geboekte resultaten op de diverse prestatievelden, de voortgang van de projecten, de ontwikkeling van de organisatie en actualiteiten in de sector. Vergaderingen Raad van Toezicht De volgende onderwerpen kwamen in de reguliere vergaderingen aan de orde: Jaarrekening, jaarverslag en accountantsverslag 2013; Managementletter van de externe accountant; Begroting 2014 versus realisatie, kwartaalrapportages; Begroting 2015; Aanstelling van de nieuwe accountant; Veranderingen in de zorg; Strategie 2015; Herijking missie en visie van DPRS; Aanpassing van de statuten van DPRS; Kwaliteit van zorg; Veiligheid en calamiteitenplan; Businesscase Nieuw Hugo Oord. Op 30 juni 2014 heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Dit is, als gebruikelijk, voorbereid in een besloten vergadering van de Raad van Toezicht op 31 maart Bedrijfsvoering In de planning- en controlcyclus wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (besturen/planning) en op koers houden (beheersen/control) van de organisatie. In een jaarlijkse cyclus wordt aan plannen, begroten en evalueren een plaats gegeven door middel van het meerjarenbeleidsplan, jaarplan, opleidingsplan, begroting en de kaderbrief volgens de PDCA-cirkel van deming. In 2014 is het jaarplan voor 2015 anders opgezet; de (mogelijke) risico s vormen samen met de gevormde strategie de basis voor de doelen van de organisatie en haar onderdelen waaronder PO&O, intramurale- en extramurale zorg, facilitair en de EAD (economisch administratieve dienst). Daarnaast bevatten de AO/IC, de interne en externe audits en de directiebeoordeling mechanismen om risico s in de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te beperken en te beheersen en worden periodiek gemonitord. 2.5 Cliëntenraad De cliëntenraad van DPRS bestaat sinds december 2013 uit een vertegenwoordiging van intra- en extramurale cliënten. De intramurale kiesgroep heeft bij voorkeur 4 leden, de extramurale kiesgroep 3 leden. Extramurale cliënten zijn zij die zorg zonder verblijf ontvangen en/of de dagverzorging bezoeken. Maximaal een persoon per kiesgroep mag geen cliënt zijn van DPRS. 11

12 Jaarlijks treden leden waarvan de zittingsperiode van drie jaar is verstreken af (voorzitter en penningmeester hebben een zittingstermijn van twee jaar), zij zijn terstond herkiesbaar. De leden kunnen maximaal twee keer herkozen worden. De samenstelling van de cliëntenraad in het jaar 2014 zag er als volgt uit: Intramurale kiesgroep (kiesgroep A) Extramurale kiesgroep (kiesgroep B) Mw. Does Lid Mw. Schouten Voorzitter Dhr. van der Weerd Lid Dhr. Dingerdis Toegetreden in 2014 Mw. Straathof Afgetreden in Mw. Smit-Klopper Toegetreden in vacature Mw. Schouten Afgetreden in vacature In 2014 zijn er twee nieuwe toegetreden door verkiezingen. In de loop van 2014 zijn twee leden afgetreden. Hierdoor zijn twee vacatures voor de intramurale kiesgroep ontstaan. Besloten is om in 2015 weer verkiezingen te organiseren. De cliëntenraad wordt iedere week ondersteund door mevrouw M. Bos. Overleg Er waren zes reguliere vergaderingen. Daarnaast was er een overleg met de Raad van Toezicht in juni In maart 2014 heeft in Hugo-Oord en De Raatstede de algemene jaarvergadering van de cliëntenraad plaatsgevonden. Het dagelijks bestuur van de cliëntenraad heeft indien nodig informeel overleg met de Raad van Bestuur. Besproken onderwerpen op de reguliere vergaderingen van de cliëntenraad waren o.a.: de adviesaanvragen de verslagen van het managementteam uitleg over de geldstromen in de (ouderen)zorg stand van zaken rondom nieuwbouw Hugo-Oord verbeterpunten CQ index Activiteiten en vertegenwoordiging cliëntenraad buiten vergaderingen waren o.a.: Regionale overleggen met cliëntenraden Noord-Kennemerland Bijeenkomsten van het LOC Voor- en najaarsoverleg van het Zorgkantoor Open dag van de zorg Management en middenkader bijeenkomsten Uitgebrachte adviezen In 2014 heeft de Raad van Bestuur aan de cliëntenraad 4 keer advies gevraagd. Op alle adviezen is door de cliëntenraad positief gereageerd al dan niet met aanvullende adviezen. Het betrof: Broodwagenprocedure Menucyclus Prijswijzigingen Begroting 12

13 2.6 Ondernemingsraad (OR) De samenstelling van de OR is in 2014 niet gewijzigd en was op als volgt: Raadsleden Functie Aandachtsgebied Marjan Koomen Voorzitter/DB Gea Berndt Vicevoorzitter PR Astrid Borst Secretaris/ DB Evelyn Krab Notulist Ria de Git Lid Nadine Al Lid AVR Petra Siemons Lid PR Inhoud overleggen In 2014 zijn er zes overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en tweeëntwintig reguliere vergaderingen gehouden. Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Sociaal Kader; Instemmingsstukken van DPRS waarvoor manager PO&O meerdere keren in de vergadering is geweest om deze toe te lichten; Wijzigingen in het beroepsonderwijs; Aanstelling verpleegkundige coaches; Reorganisatie plan voeding en facilitair; Periodieke verzuimoverzichten (Vernet); Veranderingen in de ouderenzorg per Uitgebrachte adviezen De OR bracht positief advies uit over de volgende adviesaanvragen: Het Sociaal Kader; Het Reorganisatieplan voeding. Verder verleende de OR instemming voor: Aanpak werkdruk; Beheersing psychische arbeidsbelasting; Exit formulier; Functiebeschrijving verpleegkundige; Opleidingsplan 2014; Algemene gedragsregels; Protocol prik en spataccidenten ; Regeling verzuim; Re-integratieregeling; Verzuiminstructie; Regeling mobiele telefoons; Werkwijze flexpool. De ondernemingsraad is betrokken geweest bij de sollicitatiegesprekken van een nieuwe teamleider meerzorg Raatstede, teamleider basiszorg Hugo Oord en manager facilitair. 13

14 Een afvaardiging van de ondernemingsraad is aanwezig geweest bij de heidag en werklunch van het MT en middenkader en daarnaast was de OR vertegenwoordigd bij de inloopmiddagen voor het personeel. In maart heeft de OR een cursus gevolgd waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: Wat wordt er van ons als OR verwacht? Hoe bereiken wij onze achterban? Hoe staan wij als DPRS in de komende landelijke ontwikkelingen? Hoe kan DPRS bezuinigen zonder personeel te ontslaan? 14

15 3 Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Missie en visie Missie De Pieter Raat Stichting ondersteunt senioren in Heerhugowaard op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen. Visie Het doel van onze organisatie is het verlenen van diensten op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen al naar gelang de (zorg)vraag van onze cliënten, zowel in de woonzorgcentra als bij de cliënten thuis. In 2014 zijn de missie en visie heroverwogen. DPRS kiest voor een flexibele invulling van haar missie. Afhankelijk van het externe speelveld en maatschappelijke ontwikkelingen kan de nadruk worden verlegd naar het welzijn, de gezondheid en/of het wonen waarin eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt voorop blijft staan. Onze uitgangspunten zijn kort samengevat: de (zorg)vraag; kwaliteit van zorg; het ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; kwaliteit van wonen en onderdeel zijn van de samenleving (in Heerhugowaard). Kernwaarden Bij de realisering van deze doelen staan de volgende kernwaarden binnen onze organisatie centraal: Integer: Energiek: Duidelijk: Eén geheel: Resultaatgericht: Eerlijk en oprecht, zeg wat je doet en doe wat je zegt, open agenda s Ja-houding, maak contact, neem initiatief, innovatie en samenwerking Wees helder, vraag feedback en geef feedback Cliënten, afdelingen en diensten vormen een geheel en kunnen niet zonder elkaar Concrete doelen, verantwoordelijkheid willen nemen, sturen op gezamenlijke doelen De beginletters van deze woorden vormen samen het woord "IEDER". Met andere woorden: alle medewerkers binnen DPRS zijn op deze waarden aan te spreken. 3.2 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleidsplan van is niet volledig uitgevoerd zoals beschreven, dit komt mede door de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de maatschappelijke verandering. Waar eerst groei in de breedste zin mogelijk was bij zorgorganisaties en moet er nu rekening worden gehouden met krimp. Zorg wordt alleen geboden op basis van medisch verpleegkundige noodzaak, zorg is geen vanzelfsprekendheid meer. DPRS verandert van een traditionele VVT organisatie in een zorgonderneming, waarin flexibiliteit en ondernemerschap centraal staan. Voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is het uitgangspunt van het meerjarenbeleid dat DPRS een zelfstandige, gezonde organisatie blijft. Een organisatie waar cliënten graag verblijven, medewerkers graag werken en waarbij de klantgerichtheid en 15

16 kwaliteit van zorg en diensten hoog in het vaandel staan. Hierbij is van het belang de positie als lokale speler in Heerhugowaard te behouden en verder te verstevigen. In 2014 is de transitie ingezet, die in de periode gerealiseerd wordt. Het meerjarenbeleid richt zich op vier centrale thema s: Positieve exploitatie; Veiligheid; Kwaliteit van zorg; Maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2015 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode tot december Algemeen beleid verslagjaar 2014 In 2014 heeft de DPRS vervolg gegeven aan het kwaliteitsverbeteringstraject dat in 2013 is ingezet. De kern van deze kwaliteitsverbetering is het cyclische kwaliteitsdenken en handelen binnen de gehele organisatie, conform de PDCA-cyclus. In 2014 heeft DPRS haar positie en strategie ten aanzien van de transitie vormgegeven met behulp van externe begeleiding. Samenwerking met onder andere zorg- en welzijnsaanbieders, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de gemeente Heerhugowaard en Alkmaar is cruciaal. Een duidelijke en flexibele strategie is hierin belangrijk. DPRS kan hierdoor sneller inspelen op kansen op de korte termijn en vasthouden aan haar strategie voor de langere termijn. DPRS werkt samen op basis van haar visie voor het maatschappelijk belang, maar gezien ontwikkelingen en bewegingen door externe partijen kiest DPRS om haar sterke punten verder uit te bouwen. 3.4 Belangrijkste ontwikkelingen 2014 DPRS heeft zich in 2014 gericht op het versterken van de concurrentiepositie door kwaliteit te verbeteren. Dit heeft zij onder andere gedaan door verder te professionaliseren. Een aantal hoofdpunten per organisatieonderdeel worden hieronder benoemd. Thuiszorg Meer kennis en kunde in het thuiszorg team - Aantrekken van wijkverpleegkundigen HBO-niveau en niveau 4 verpleegkundige; - Verschuiven van taken thuiszorgmedewerkers in het team; - Coördinatie en organisatie van complexe zorgvragen vormgeven. Projecten - Start Ontwikkeling ECD (elektronisch cliënten dossier) en Ucare module gericht op efficiëntie en monitoring van de thuiszorg; - Wijkverpleegkundige S1 project ( niet toewijsbare zorg) is per 1 januari 2015 gestart, naar aanleiding van toegekende inschrijving bij VGZ. Welzijn - Pilot Wijkteam HO en wijkteam Arboretum per november 2014 beëindigd aangezien het geen toegevoegde waarde meer zou hebben in 2015 in verband met invoering van S1 wijkverpleegkundige en de MET-teams; - Oriëntatie voor ontwikkelen nieuwe samenwerking met andere partijen om in Arboretum een plek voor iedereen te creëren. 16

17 Intramuraal Meer kennis en kunde intern en extern - Vergroten van de inzet en inbreng van de SOG (specialist ouderengeneeskunde) en andere behandeldisciplines; - Versterken van de zorginhoudelijke begeleiding van de teams door de extra inzet van verpleegkundig coaches; - Ontwikkelen van een programma van klinische lessen; - Versterken van de rol van aandachtsvelders om expertise op specifieke thema s binnen de teams en het zorgproces te vergroten; - Verder ontwikkelen van het zorgleefplan, geschreven met en vanuit de vraag van de cliënt en het versterken van het methodisch werken. Welzijn - Opening van extra huiskamers voor begeleiding van cliënten met dementie binnen Hugo-Oord en De Raatstede Facilitaire dienst In 2014 is er een reorganisatie van de voedingsafdeling gestart waarbij de werkprocessen van de keuken zijn doorgelicht, alle contracten met leveranciers opnieuw zijn bezien en de wensen van de cliënten ten aanzien van menukeuze zijn geïnventariseerd. Dit heeft tot een aantal grote veranderingen geleid, die ertoe bijdragen dat de maaltijden kostendekkend worden en dat er een belevingsgerichte omgeving gecreëerd wordt waarin cliënten, familie, bezoekers en medewerkers kunnen genieten van een smaakvolle en gevarieerde maaltijd. Door deze maatregelen zijn zowel op de inkoopkosten als op de personele bezetting een forse bezuiniging gerealiseerd en is er een verruiming van de maaltijdkeuze voor de intramurale en extramurale cliënten. 3.5 Kwaliteit DPRS hanteert als definitie van kwaliteit: voldoen aan de behoefte en verwachtingen van de zorg- of hulpvrager, voor zover dit als haalbaar wordt gezien en niet in strijd is met het principe van zelfredzaamheid. Hierbij wordt gekeken naar: - doen we de juiste dingen; - doen we de juiste dingen goed. Kwaliteit van zorg In 2014 heeft DPRS zowel intra- als extramuraal aan een aantal thema s extra aandacht besteed waaronder: - Medicatieveiligheid, BEM - Hygiëne infectiepreventie - Methodisch werken en de cirkel van Deming (PDCA cyclus) breed toepassen - Ontwikkeling zorgleefplan - Casuïstiekbespreking en intervisie binnen de teams 17

18 Inspectie van de Gezondheidszorg In vervolg op het bezoek van de inspectie op 30 juli 2013, heeft de inspectie een vervolg bezoek gebracht aan De Raatstede op 12 maart Zij heeft geconstateerd dat de situatie sterk verbeterd is, maar dat verdere verbeteringen nog moeten worden doorgevoerd. De Raatstede voldeed nog niet aan alle normen, maar de inspectie vertrouwt erop dat de borging van de gerealiseerde verbeteringen en bereikte resultaten gemonitord worden. Op basis van het resultaatsverslag d.d. 29 september concludeert de IGZ op 9 oktober 2014 dat de verbeterpunten adequaat zijn opgepakt. Kwaliteit en tevredenheid van cliënten In 2014 hebben er twee groepsgesprekken plaatsgevonden onder cliënten van de dagverzorging en de thuiszorg. DPRS heeft deze extra toetsing geïmplementeerd om sneller bij te kunnen sturen en dieper in te gaan op verbeterpunten vanuit de CQ. In 2015 zal hier vervolg aan worden gegeven en zullen alle cliënten van DPRS bevraagd worden. Daarnaast wordt ook de CQ-meting in de zomer van 2015 uitgevoerd. Materiele controle Op 7 augustus 2014 heeft het zorgkantoor VGZ een materiële controle gedaan over de maanden maart en april. De controle wordt met een voldoende beoordeeld. Zij constateerden het volgende: De organisatie is stevig bezig met een inhaalslag op zowel vraag gestuurde zorg als het actualiseren van het zorgplan op vraagsturing en vulling. Dit doet zij samen met de cliëntenraad en de medewerkers. Deze inhaalslag is duidelijk waar te nemen in de gecontroleerde zorgplannen maar de organisatie is zelf nog niet tevreden. HKZ Op 18 en 19 november 2013 heeft Dekra tijdens de externe audit tekortkomingen geconstateerd. Op 12 mei 2014 heeft zij getoetst of er voldoende en juiste maatregelen zijn getroffen om te voldoen aan de normen. De meeste tekortkomingen waren op een juiste wijze gecorrigeerd. Enkele tekortkomingen waren nog niet volledig afgerond, aangezien de implementatie nog actueel was. Deze punten zijn kort daarna volledig geïmplementeerd. Melding Incident Cliënten (MIC) Aansluitend op de ingezette wijziging en aandacht voor het melden van incidenten in 2013 is er in 2014 wederom veel aandacht geweest voor het melden, het onderzoeken van de oorzaak en het opvolgen van een incident. Daarnaast is het proces rondom de MIC door middel van Cura vereenvoudigd en inzichtelijker. In totaal zijn er 976 incidenten van cliënten geregistreerd in 2014, medicatie- en valincidenten kwamen het meeste voor. In 2013 waren er 795 incidenten, ook toen kwamen medicatie- en valincidenten het meeste voor. Ten opzichte van 2014 zijn de valincidenten, ondanks de verzwaring van zorg, licht afgenomen, de medicatie-incidenten zijn toegenomen. Mogelijk heeft de aandacht voor het thema medicatieveiligheid geleid tot een groter bewust zijn van het belang van melden ter verbetering van de kwaliteit. Klachtenregeling DPRS kent een klachtenregeling, conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Cliënten ontvangen wanneer zij in zorg komen bij DPRS, de brochure Klachten cliënten en Cliëntvertrouwenspersoon waarin de klachtenregeling beschreven staat. In de klachtenregeling wordt het belang van klachten benadrukt en waar men terecht kan voor klachten. De meeste klachten worden opgelost in onderling overleg tussen cliënten en medewerkers. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de cliëntvertrouwenspersoon of de externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie bestaat uit minimaal drie leden: een jurist met brede ervaring op het terrein van klachtenbehandeling. een verpleeghuisarts/huisarts; 18

19 een lid vanuit een cliëntenbelangenorganisatie. In 2014 zijn er geen officiële klachten gemeld bij de cliëntvertrouwenspersoon of de externe klachtencommissie. Over het gehele jaar zijn er 8 klachten ontvangen bij de teamleiders en/of manager zorg. De klachten zijn naar tevredenheid intern afgehandeld. De klachten en de ondernomen acties worden halfjaarlijks besproken in het overleg van de managers zorg met de teamleiders, het MT en worden jaarlijks besproken door de bestuurder met de Raad van Toezicht. Brandveiligheid In 2014 heeft DPRS hard gewerkt om de brandveiligheid te waarborgen. Naast de BHV cursussen, die verzorgd worden door een externe partner, hebben we maandelijks table-top oefeningen en veiligheidsinstructies georganiseerd. Hierdoor blijven de BHV-ers en niet- BHV-ers goed geïnformeerd over hoe te handelen ingeval van een calamiteit. DPRS is in 2014 door verschillende instanties gekeurd, te weten: De brandweer en gemeente hebben een inspectie uitgevoerd aan de panden, brandveiligheid en de BMI 1 en RWA 2 installaties. Het certificaat voor de BMI is in orde en het traject voor het verkrijgen van certificaat voor de RWA installatie is gaande. De verwachting is dat het certificaat in augustus 2015 zal worden verkregen. Jaarlijkse inspectie op het BMI systeem via onze leverancier, welke na de nodige aanpassingen goed bevonden was KIWA inspectie op de bestaande installaties en leidingen. Ook deze inspectie had een positieve uitkomst. Kwaliteit voor de medewerkers Het leeftijdsbewuste personeelsbeleid dat DPRS voert is er op gericht om medewerkers zo lang en gemotiveerd mogelijk in dienst te houden. Met de wijzigingen in de zorg wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen regie van medewerkers. Daarnaast is door de verzwaring van de zorg in 2014 duidelijk geworden dat het noodzakelijk is het deskundigheidsniveau van medewerkers te verhogen. Hierop is in 2014 geanticipeerd en is besloten voor elke zorgafdeling een verpleegkundige coach aan te stellen. Zij geven inhoudelijke ondersteuning aan medewerkers op de afdeling bij de zorgverlening. Voor de thuiszorg zijn eind 2014 twee wijkverpleegkundigen aangenomen, zodat DPRS de wijzigingen binnen de extramurale zorg in 2015 kan opvangen. Een wijkverpleegkundige is aangenomen voor de spilfunctie in de wijk, gericht op het buurt belang, openbare gezondheid in de wijk en zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen (niet-toewijsbare zorg, S1). De vacatures die in 2014 zijn ontstaan, waren binnen redelijke tijd ingevuld. Er zijn in totaal 24 procedures geweest. DPRS heeft een kritisch wervings- en selectiebeleid welke aansluit op de vraag naar voldoende gekwalificeerd personeel. Zowel intra als extramuraal vindt geleidelijk opschaling van het opleidingsniveau plaats. Voor het werven van medewerkers is gebruik gemaakt van de website, Facebook en LinkedIn, al of niet in combinatie met een oproep in de krant. Doelstellingen van het jaarplan 2014 waren: Traject resultaatgericht beschrijven van functiebeschrijvingen. Er zijn drie functiebeschrijvingen afgerond, te weten medewerker dagverzorging, 1 BMI staat voor brandmeldinstallatie 2 RWA staat voor Rook en Waterafvoer 19

20 medewerker huiskamer, verzorgende en activiteitenbegeleider. Daarnaast zijn twee nieuwe functiebeschrijvingen van verpleegkundige en wijkverpleegkundige uitgewerkt en (in concept) vastgesteld. Modernisering ziektewet De gevolgen van deze wet zijn besproken en besloten is dat DPRS (nog) geen eigen risicodrager zal worden. De ontwikkelingen in deze worden gevolgd. Verzuimbeleid Het plan van aanpak dat in 2013 is vastgesteld, is uitgevoerd. Het gedragsmodel wordt gevolgd en er zijn drie intervisiebijeenkomsten geweest met leidinggevenden. De target voor 2014 om het verzuim percentage onder de 5,4% uit te laten komen, is ruim behaald. In 2014 bedraagt het verzuimpercentage 4,36%. Ten opzichte van 2013 een daling van 1,39 en ten opzichte van ,64%. Budgetverantwoordelijkheid Is doorgeschoven naar HRM systeem uitrollen Eind 2013 waren de voorbereidingen gestart om vanaf 1 januari 2014 over te stappen naar het salaris- rooster- en HRM-systeem van Cura. Dit is dankzij de inzet van een ieder zonder veel problemen gelukt. Medewerkers hebben vanaf 1 januari via Cura Web, een gebruiksvriendelijke versie van het HRM systeem, inzage in hun persoonlijke gegevens, rooster, salarisstrook en verlofkaart. Medio 2014 is gestart met het verder uitrollen van het systeem. Onder begeleiding van Unit4 zijn verschillende PO&O processen in een workflow uitgewerkt. Vervolgens wordt elke workflow ingericht in het systeem. Inmiddels kunnen medewerkers vanaf 1 november wijzigingen doorgeven via Cura Web en is het doorgeven van wijzigingen door leidinggevenden in ontwikkeling. In 2015 zal het systeem verder worden ingericht met: declaraties, overzichten, registratie jaargesprekken, opleidingen etc. Ook zal het DMS, noodzakelijk voor het inrichten van een digitaal personeelsdossier worden uitgerold. Belangrijke zaken die in 2014 aan de orde zijn geweest: Boventalligheidstraject als gevolg van het reorganisatieplan van de voedingsdienst en restaurant. Met alle medewerkers is een persoonlijk gesprek gevoerd en zeven medewerkers zijn per boventallig verklaard en voor hen geldt het Sociaal Kader. Wet Werk en Zekerheid In 2014 is voorgesorteerd op de bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid en zijn de leidinggevenden geïnformeerd over deze wet. Kwaliteit van werk DPRS hecht veel waarde aan kwaliteit van werk. Onderstaande activiteiten ondersteunen dit. Deskundigheidsbevordering Het opleidingsplan van 2014 is voor circa 75% uitgevoerd. Onder andere trainingen deescalerend werken, domeingericht rapporteren voor medewerkers in de zorg en trainingen voor het elektronisch cliëntendossier. Deze opleidingen zijn over het algemeen positief gewaardeerd door de deelnemers. Gemiddeld werden zeven opleidingsplaatsen ingevuld, waarvan drie leerlingen opgeleid worden tot verpleegkundige. Jaargesprekken De functioneringsgesprekken zijn sinds 2014 vervangen door jaargesprekken. De jaargesprekken zijn meer resultaatgericht en in principe worden deze jaarlijks vanaf 1 juli tot 1 juli of eens in de twee jaar gehouden. In verband hiermede is afgesproken dat de periode voor alle jaargesprekken van 2014, wordt verlengd tot 1 juli Vanwege diverse oorzaken en ontwikkelingen binnen de organisatie (reorganisatie, verzuim en wisselingen leidinggevende) is het percentage van de gehouden jaargesprekken in

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2012. De Pieter Raat Stichting

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2012. De Pieter Raat Stichting Jaarverantwoording Zorginstellingen 2012 De Pieter Raat Stichting 2 INHOUDSOPGAVE MAATSCHAPPELIJK VERSLAG VOORWOORD... 6 1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 7 1.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 KERNGEGEVENS...10

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIËNTENRAAD de heren A.P. Traa en C. Boshuizen Beweging 3.0 - jaarverslag CCR INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. WERKGROEPEN 4 2.1 Werkgroep Voeding 4 2.2 Werkgroep Publiciteit

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Klein, betrokken en creatief Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP: Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? 2. Transitie van

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11- 2014 Start 0.2 Concept 1-12-2014 Review opsteller 0.3 Concept 4-12-2014 Review

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN 2016-2017 CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T September 2016 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Clientenraad ZGAO 2016 2 Positie 2 Thema's 2 Overleggen 3 Clientenraadsvergaderingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie