HRM Visie Alliantie Voortgezet Onderwijs. Van professie naar professionaliteit met de toekomst in het vizier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM Visie Alliantie Voortgezet Onderwijs. Van professie naar professionaliteit met de toekomst in het vizier"

Transcriptie

1 HRM Visie Alliantie Voortgezet Onderwijs Van professie naar professionaliteit met de toekomst in het vizier Deze notitie is integraal overgenomen in het strategisch beleidsplan van Alliantie Voortgezet Onderwijs

2 Inhoudsopgave 1. Van professie naar professionaliteit 2. We hebben de toekomst in het vizier 3. Personeelsbeleid maakt deel uit van het strategische beleid 4. Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van de organisatie 5. We bundelen onze krachten en investeren in permanent leren & ontwikkelen 6. Moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsinstrumentarium is aanwezig en wordt ontwikkeld 7. Speerpunten HRM-agenda HRM visie februari

3 1. Van professie naar professionaliteit Op 1 januari 2002 bundelden vijf besturen van zeven verschillende scholen in Nijmegen en het Land van Maas en Waal hun krachten om één stichtingsbestuur te vormen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs gaat van start. De Alliantie VO kent een kleurrijk palet van scholen met een duidelijk eigen profilering en een eigen karakter. De gemeenschappelijke ambitie bestaat uit het realiseren van een zo breed mogelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod, van leerwegondersteunend onderwijs tot en met gymnasium. Circa 1100 medewerkers zijn dagelijks aan de slag om de leerlingen goed onderwijs te bieden. De Alliantie Voortgezet Onderwijs ziet haar belangrijkste doelstelling dan ook in het verwezenlijken van een onderwijsaanbod met: een zo hoog mogelijke kwaliteit; een zo breed mogelijk aanbod, van leerwegondersteunend onderwijs tot en met gymnasium; een goede spreiding van het aanbod; extra aandacht voor de zorgleerlingen. Om deze doelstelling te verwezenlijken is het van groot belang om competente, vitale en betrokken medewerkers te werven, op te leiden en te behouden. Dit vraagt om zorgvuldig werkgeverschap èn een warme en betrokken werkgever. De tijd dat professie (lees: vakexpertise) alleen voldoende was ligt achter ons. De onderwijsontwikkelingen in combinatie met hoge verwachtingen vanuit de maatschappij verwacht van onderwijsondersteunend en onderwijsgevend personeel (verder te noemen medewerkers) dat zij zich naast vakexpert ook als professional opstellen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Het loslaten van oude gewoontes, experimenteren met nieuwe methoden en het aanwenden van nieuwe competenties is nodig. Om haar medewerkers hierin te bekwamen voert de Alliantie VO een eigentijds personeelsbeleid dat is gestoeld op de volgende uitgangspunten: 1. Personeelsbeleid maakt deel uit van het strategische beleid. 2. Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van de organisatie. 3. Investeren in permanent leren & ontwikkelen is een noodzaak. 4. Moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsinstrumentarium zijn aanwezig en worden ontwikkeld. Deze HRM visie biedt een schooloverstijgend kader, een richtsnoer voor het personeelsbeleid van de Alliantie VO. In deze visie formuleren de zeven scholen hun gezamenlijke ambitie op personeelsbeleid. De concretisering van deze visie vindt plaats op de scholen zelf. 2. We hebben de toekomst in het vizier Zijn wij klaar voor de nabije toekomst? De arbeidsmarktvoorspellingen in Nederland in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder zijn niet gunstig. De Nederlandse bevolking vergrijst in snel tempo. Hierdoor zullen de komende jaren veel oudere werknemers de arbeidsmarkt verlaten. Ook het onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een grote uitstroom van personeel, terwijl het aanbod van nieuwe werknemers door ontgroening en krapte op de arbeidsmarkt af zal nemen. De vergrijzing en de ontgroening confronteren ons met specifieke personeelsproblemen: - personeelstekorten nemen toe; - ons personeelsbestand veroudert in snel tempo; - het interesseren van jonge getalenteerde medewerkers voor het onderwijs en het behouden van deze groep wordt lastiger; - vervangingsproblematiek op (spil)functies neemt toe; - kwalitatieve discrepanties nemen toe, met andere woorden er is een hiaat aan het ontstaan tussen het opleidingsniveau van medewerkers en de eisen die de functie aan hen stelt; - functies zullen meer vervuld gaan worden door medewerkers die vragen om individuele oplossingen voor hun wens om arbeid en zorg te combineren. Deze knelpunten maken het van groot belang dat we ervoor zorgen dat medewerkers zo lang mogelijk met plezier aan het werk blijven. Het is evident dat op het vlak van de arbeidsmarktproblematiek een belangrijke uitdaging ligt. Het is noodzakelijk bij de ontwikkeling van het strategische personeelsbeleid te anticiperen op deze arbeidsmarktontwikkelingen. Maar niet alleen de arbeidsmarktontwikkelingen vragen onze aandacht, ook het inspireren en behouden van onze huidige medewerkers staat HRM visie februari

4 permanent op de agenda. De aandachtspunten van ons personeelsbeleid zullen dan ook komen te liggen bij een eigentijds wervingsbeleid, opleidingsbeleid, begeleidingsbeleid en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast investeren we in goede samenwerkingsverbanden met besturen in de regio en opleidingingsinstituten om de toekomst het hoofd te bieden. 3. Personeelsbeleid maakt deel uit van het strategisch beleid Het personeelsbeleid kent een belangrijke plaats in het strategische beleid en de beleidscyclus op zowel schoolniveau als Alliantieniveau. Het personeelsbeleid is een integraal onderdeel van het schoolbeleid en het Alliantiebeleid. Op basis van interne en externe analyses bepaalt de school haar kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning. Kwantitatief ten aanzien van voldoende volume om het werk te verrichten, kwalitatief ten aanzien van voldoende competente medewerkers om het onderwijs te verzorgen. Ook voor de positionering in de markt als eigentijds en betrokken werkgever is binnen deze strategie een prominente rol weggelegd. We laten de markt zien wat we doen en gebruiken daarvoor een diversiteit aan middelen. De media, open dagen, beurzen en wervingscampagnes worden ingezet. 4. Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van de organisatie Onder het motto Het zijn de mensen die ertoe doen, erkent de Alliantie VO het belang van haar medewerkers. Het werken op een van onze Alliantiescholen is niet vrijblijvend. We verwachten veel van onze medewerkers. Medewerkers zijn regisseur van hun eigen loopbaan en verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling. Zij hebben hart voor leerlingen en leveren een bijdrage aan het realiseren van de schooldoelstellingen. Zij zijn betrokken bij het bepalen van deze doelen. Schoolleiders zijn regisseur van een cultuur van afstemming en communicatie binnen de school. Zij zijn verantwoordelijk voor deze afstemming, die zo kenmerkend is voor IPB, in de beleidscyclus. Zij coachen, stimuleren en sturen. Schoolleiders investeren in faciliteiten en condities voor medewerkers om te leren en te ontwikkelen. Middels gesprekken en modern personeelsinstrumentarium stemmen we deze verwachtingen ten aanzien van inzet, competenties en betrokkenheid op elkaar af. Gestaag groeien we als Alliantie VO naar een professionele cultuur. In deze cultuur verwachten wij het volgende van elkaar: - Medewerkers zijn er trots op in het onderwijs te werken Onderwijs is onze kernactiviteit. Het onderwijs staat dagelijks in de schijnwerpers van de aandacht. Positieve en kritische geluiden wisselen elkaar af. Medewerkers van de Alliantie realiseren zich dat het onderwijs ertoe doet. Van conciërge tot docent dragen zij uit hart te hebben voor leerlingen en trots te zijn op school te werken. - Medewerkers werken in teams: we doen het samen Medewerkers vinden hun basis in hun team en/of sectie. Dit is de plek voor ontwikkeling, onderzoek, klankbord en ondersteuning. We kunnen het niet alleen, samen vormen we de school. Het teamgevoel is van belang, want gezamenlijk zetten we de schouders eronder. - Leiderschap is motiverend en stimulerend Leidinggevenden vervullen een voorbeeldfunctie bij de uitvoering van het schoolbeleid. Zij dragen de gewenste cultuur uit, zetten de lijnen uit, geven betekenis en stimuleren samenwerking binnen de teams. - Medewerkers zijn regievoerder van hun eigen loopbaan In de gesprekkencyclus wordt periodiek de loopbaanoriëntatie van medewerkers besproken. De Alliantie verwacht van medewerkers dat zij de regie voeren over hun eigen loopbaan. De Alliantiescholen stellen middelen en mogelijkheden beschikbaar om aan de eigen loopbaan te HRM visie februari

5 werken, zoals coaching, begeleiding en opleiding. Hiermee stimuleren we de mobiliteit van onze medewerkers zowel intern als extern. - Medewerkers dragen bij aan kwaliteit Het werken aan de kwaliteit van het leerproces van de leerling ligt primair bij de docent. Dat maakt de combinatie van werken, leren èn onderzoeken noodzakelijk. Medewerkers toetsen structureel of ze de juiste dingen doen en of ze die dingen vervolgens goed doen. Medewerkers die bijdragen aan een lerende organisatie nemen deel in samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen, partnerscholen en andere netwerken. Het buiten de deur kijken wordt gestimuleerd en komt ten goede aan individuele ontwikkeling enerzijds en kwaliteitszorg anderzijds. - Medewerkers geven elkaar feedback De belangrijkste feedback is positieve feedback. We spreken elkaar aan als zaken goed gaan en we spreken elkaar ook aan als zaken minder goed gaan. Er is een kanteling gaande van een cultuur waarin docenten zich op een eilandje terug konden trekken, naar een zakelijkere cultuur waarin het geven van feedback en het stellen van grenzen vanzelfsprekend is. - Medewerkers worden actief begeleid Medewerkers die nieuw in dienst komen krijgen een warm welkom. We hebben coaching en begeleiding van medewerkers hoog in het vaandel staan. Zo krijgen nieuwkomers een mentor, worden zij permanent begeleid door een coach en periodiek beoordeeld. Ook voor zittende medewerkers staan coaching en begeleiding tot hun beschikking. Want in een periode dat het even wat minder gaat, zijn we er ook. Hierbij leveren we maatwerk. - Medewerker participeren in medezeggenschap Medezeggenschap is belangrijk en nodig. Medewerkers van de Alliantie denken op cruciale momenten mee over de toekomst. Zo krijgen zij een breder inzicht in de verschillende belangen en leveren zij een actieve bijdrage aan organisatieontwikkeling. - Individuele prestaties worden beloond Er is niks zo ongelijk als ongelijken gelijk behandelen. Individuele prestaties worden middels het beleid bijzondere beloningen, gratificatiebeleid en beloningsdifferentiatie beloond. - Werken aan een schone, veilige en gezonde werkomgeving Het is van groot belang dat medewerkers en leerlingen zich veilig en gezond voelen en de werkomgeving schoon is. Veiligheid begint bij het eigen gedrag, wij staan voor elkaars veiligheid. We voeren een actief arbo-, ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid en periodiek worden risico inventarisatie- en evaluaties (RI&E) op de scholen uitgevoerd. 5. We bundelen onze krachten en investeren in permanent leren & ontwikkelen We hebben onze krachten gebundeld door samenwerkingsverbanden aan te gaan met schoolbesturen in de regio. Tevens is er een partnership met de opleidingsinstituten, waardoor nauwe samenwerking gegarandeerd is. Immers, de hogescholen en de universiteit vervullen een cruciale rol in het opleiden van onze docenten en de bewerking van de arbeidsmarkt. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in de projecten rondom de opleidingsscholen. De Alliantiescholen zijn opleidingsscholen voor leraren in opleiding en stagiaires. Leren en ontwikkelen krijgt hierdoor een permanente impuls. Als opleidingsschool is de school naast het coachen van de op te leiden leraar, mede verantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding. Hiertoe zijn opleiders binnen school actief die opleidingsonderdelen verzorgen, supervisie geven en interne coaches trainen in begeleidingsvaardigheden. Op deze wijze voorziet de Alliantie tevens in de aanlevering van eigen opgeleide, nieuwe docenten. Van zittende docenten wordt een actieve bijdrage verwacht in de rol van pedagoog, didacticus, begeleider, opleider, ontwikkelaar of onderzoeker. Het onderhouden van de eigen competenties is daarvoor noodzakelijk. Hiertoe worden zij in staat gesteld door zich te professionaliseren. Zowel HRM visie februari

6 horizontaal middels o.a. intervisie, coaching en vakgerichte opleidingen als ook verticaal middels LC-, LD- en Masteropleidingen. Want ook carrière binnen het vak is mogelijk. Daarnaast voorziet de Alliantie in haar eigen managementpotentieel door te investeren in management development. Zo kunnen docenten hun managementkwaliteiten ontwikkelen middels een kweekvijver. Van het onderwijsondersteunend personeel wordt een klantgerichte houding verwacht, zij maken immers deel uit van het primaire proces. Tevens wordt een beroep gedaan op hun pedagogische competenties om te kunnen omgaan met de leerlingen. Hiertoe worden zij zonodig opgeleid. Het management voelt de druk van een toenemende verantwoordingsplicht, de hoge verwachtingen vanuit de maatschappij en werkt aan het aansturen van veranderingsprocessen. Zij bekwamen zich middels de opleiding Hoger Management, netwerkbijeenkomsten, conferenties en individuele scholingsactiviteiten 6. Moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsinstrumentarium zijn aanwezig en worden ontwikkeld Om onze medewerkers zo lang mogelijk met plezier aan het werk te houden, om goed gekwalificeerd personeel te hebben en om te concurreren op de arbeidsmarkt, zijn eigentijdse arbeidsvoorwaarden, sterke profilering op de arbeidsmarkt en modern personeelsinstrumentarium nodig. Dit instrumentarium vormt tevens het handvat voor het afstemmen van verwachtingen tussen leiding en medewerkers. Zo kent de Alliantie VO een aantrekkelijk pakket personal benefits, is een heldere werving & selectieprocedure aanwezig, staat het functiebouwwerk, heeft de gesprekkencyclus en beoordelingsbeleid de aandacht en kent opleiding & ontwikkeling een prominente plek middels opleiding en begeleiding van LIO-ers en stagiaires, de opleiding voor LC en LD docenten die in ontwikkeling is, de kweekvijver middenmanagement en de opleiding hoger management. 7. Speerpunten HRM-agenda De komende jaren staan onderstaande speerpunten op de HRM-agenda. Op deze gebieden worden beleidskaders ontwikkeld op Alliantieniveau. Deze kader worden zoals eerder aangegeven op schoolniveau geconcretiseerd, zodat de school haar eigen karakter hierin kan aanbrengen. Speerpunten a. Arbeidsmarktbeleid (wervingsbeleid, arbeidsmarktcommunicatie, verbetering imago docent); b. Verder uitbouwen van het opleidingsbeleid, (stagebeleid, management development, Masteropleidingen); c. Levensfasebewust personeelsbeleid en generatiemanagement; d. Competentiemanagement om te zorgen dat de ontwikkeling van medewerkers is afgestemd op de schoolontwikkeling (kaderregeling functioneringsgesprekken, beoordelen, beloningsbeleid). e. Doorontwikkeling van het pakket arbeidsvoorwaarden, employee benefits en individuele keuzemogelijkheden. Met deze HRMvisie verwachten we een goede richtsnoer te hebben om de grote uitdagingen waarvoor we staan het hoofd te bieden. HRM visie februari

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden

Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden ARTIKEL Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden In een fase waarin nog veel extra gelden beschikbaar zijn voor de realisatie van de opleidingsschool ervaren we dat deze soms nog

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 3 DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs Mei

Nadere informatie

Strategisch kader HRM. Werken bij de UvA

Strategisch kader HRM. Werken bij de UvA Werken bij de UvA In de toekomstvisie van het IP wordt een beeld geschetst hoe de universiteit er in 2020 idealiter uitziet. Dat beeld is belangrijk, omdat daarmee een UvA- brede ambitie wordt opgeroepen:

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen Professionalisering Noorderpoort Transitie in drie Programmalijnen Februari 2013 Noorderpoort versterkt de regio Professionalisering Noorderpoort: Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in, Transitie

Nadere informatie

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties 1 2 Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie