Rapportage Proces vergunningverlening Offshore Windpark Egmond aan Zee. Document No: OWEZ_R_192_ Custodian: Johan Dekkers Date: August 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Proces vergunningverlening Offshore Windpark Egmond aan Zee. Document No: OWEZ_R_192_20070820 Custodian: Johan Dekkers Date: August 2007"

Transcriptie

1 Document No: OWEZ_R_192_ Custodian: Johan Dekkers Date: August 2007 Rapportage Proces vergunningverlening Offshore Windpark Egmond aan Zee OWEZ_R_192_ Pagina 1 van 76

2 Rapportage Proces vergunningverlening Offshore Windpark Egmond aan Zee Monitoring- en Evaluatie Programma onderdeel OWEZ_R_192_ Opgemaakt door WEOM Ir. J. Dekkers Opdrachtgever NoordzeeWind NV NUON Duurzame Energie Shell Wind Energy BV OWEZ_R_192_ Pagina 2 van 76

3 SAMENVATTING...4 SUMMARY...6 AFKORTINGEN INLEIDING Inleiding Doel rapport Leeswijzer BELEIDSKADER Inleiding Locatiekeuze Doel OWEZ Selectie uitvoerder BENODIGDE VERGUNNINGEN Inleiding Het windpark en de bekabeling offshore De duinkruising, van strand tot transformatorstation Het transformatorstation en de bekabeling tot het OS Velsen PROCES VERGUNNINGVERLENING OWEZ Inleiding Het windpark en de bekabeling offshore De duinkruising, van strand tot transformatorstation Het transformatorstation en de bekabeling tot het OS Velsen OPMERKELIJKE VOORSCHRIFTEN IN VERGUNNINGEN Inleiding Het windpark en de bekabeling offshore De duinkruising, van strand tot transformatorstation Het transformatorstation en de bekabeling tot het OS Velsen VERSCHIL WETGEVING BINNEN EN BUITEN DE 12-MIJLSZONE Inleiding Vergelijking CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Inleiding Beleid Vergunningen Proces Voorschriften...48 BIJLAGEN Lijst benodigde vergunningen Schema MER proces OWEZ Compensatieplan Schema overzicht vergunningen en toestemmingen Continuon Wm vergunning Wbr vergunning Ingediende bedenkingen Instellingsbesluit veiligheidszone...73 OWEZ_R_192_ Pagina 3 van 76

4 SAMENVATTING Het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) is het eerste offshore windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 MW. Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan huishoudens. Dat is vergelijkbaar met een stad als Eindhoven. De locatie van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo n 27 km 2. Bij helder weer is het park zichtbaar vanaf het strand. In dit rapport is het beleid en de totstandkoming van de vergunningen voor het OWEZ beschreven en worden conclusies en aanbevelingen getrokken met het oog op de verdere ontwikkeling van offshore windparken in Nederland. In 1997 start het denken over een offshore windpark in Nederland met een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden. Het OWEZ is door het ministerie van Economische Zaken opgezet als een demonstratieproject, naast een commerciële exploitatie is leren en ervaring opdoen voor windparken verder op zee het hoofddoel. De locatie voor het OWEZ is door middel van een LocatieMER geselecteerd en in een Planologische Kernbeslissing (PKB) ruimtelijk vastgelegd. De overheid besloot het project vanaf dat moment door een marktpartij verder te laten ontwikkelen. NoordzeeWind, een consortium van Shell WindEnergy en Nuon Duurzame Energie, wint in maart 2002 de uitgeschreven tender en mag het windpark gaan exploiteren. Na de tenderuitslag begint de vergunningenprocedure. Diverse vergunningen zijn benodigd, zowel offshore als onshore, om het windpark uiteindelijk te kunnen realiseren. Vanaf de start van de vergunningprocedures verlopen minder dan 3 jaar om alle vergunningen onherroepelijk te krijgen. Door middel van een InrichtingsMER wordt de layout voor het OWEZ gekozen. Tegen de offshore vergunningen op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de Wet milieubeheer (Wm) wordt uiteindelijk een tweetal beroepen ingediend. Door middel van het in de vergunning voorgeschreven compensatieplan wordt deels tegemoet gekomen aan de bezwaren van natuur- en milieuorganisaties. De Raad van State verklaart het overblijvende beroep in januari 2005 ongegrond en daarmee zijn alle offshore vergunningen onherroepelijk. De onshore vergunningen betreffen met name vergunningen en toestemmingen voor het bouwen van het transformatorstation, het leggen van kabels en het kruisen van de duinen en van andere kabels. De locatie voor het transformatorstation en het kabeltracé worden uitgebreid geïnventariseerd op aanwezigheid van beschermde flora en fauna. De hiervoor benodigde ontheffingen worden aangevraagd en waar nodig worden mitigerende en compenseren maatregelen genomen. De meeste vergunningen kennen een relatief korte doorlooptijd en worden eenvoudig verkregen. Knelpunten deden zich voor in de locatiekeuze voor het transformatorstation en het deels gezamenlijk moeten leggen van de kabels voor het OWEZ en het Windpark Q7. Door een nieuwe, landschappelijk betere, locatie voor het transformatorstation te vinden op het Corus terrein, en door het komen tot goede afspraken over het gelijktijdig aanleggen van de kabels met de gemeente Beverwijk en de exploitanten van Q7 worden ook deze knelpunten opgelost. OWEZ_R_192_ Pagina 4 van 76

5 Uit het proces van vergunningverlening van het OWEZ is lering te trekken voor de ontwikkeling van nieuwe windparken offshore. Volgende windparken zullen buiten de 12-mijlszone worden geplaatst waardoor een aantal vergunningsaspecten waarschijnlijk zullen afwijken van die van het OWEZ. Zo is buiten de 12-mijlszone een milieuvergunning niet nodig en geldt ook een ander natuurbeschermings- en compensatiekader. Dit laatste wordt met name ingegeven door het inmiddels van kracht geworden Integraal Beheersplan Noordzee, de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden en de mogelijke verruiming van de Natuurbeschermingswetgeving naar de EEZ. Met de grotere afstanden naar de kust zullen de transformatorstations ook offshore gebouwd worden en meteen onder de Wet beheer rijkswaterstaatswerken kunnen vallen. Voor de keuze van de volgende offshore windparken is het aan te bevelen een locatiestudie te doen en de geselecteerde gebieden in een PKB te bestemmen als windparken. Middels tenders kunnen vervolgens locatie en financiële ondersteuning gelijktijdig worden uitgegeven. Het OWEZ model heeft hier zijn waarde bewezen. Geadviseerd wordt ook de vergunningvoorschriften van het OWEZ te evalueren en hier lering uit te trekken voor de nieuwe vergunningen. Met name moet bekeken worden hoe in de toekomst de monitorings- en evaluatieprogramma s worden opgezet. Met de lopende onderzoeken van het OWEZ en andere offshore windparken wordt veel kennis en ervaring opgedaan. Deze kennis kan gebruikt worden voor de locatiekeuze en het ontwerp voor nieuwe windparken en kan een groot deel van de huidige kennisleemte invullen. Toekomstig onderzoek kan zich dan met name richten op de nog openstaande, nieuwe en locatiespecifieke vragen. Onshore verdient het aanbeveling in een vroeg stadium het kabeltracé af te stemmen met de betreffende gemeenten. Mogelijk kunnen de nieuwe instrumenten rijksprojectenprocedure en omgevingsvergunning van nut zijn en het aantal procedures reduceren. Zonder de constructieve en voortvarende samenwerking met de diverse overheidsinstanties, natuur- en milieuorganisaties en private partijen zoals Corus zou het vergunningsverleningsproces van het OWEZ niet zo soepel zijn verlopen. OWEZ_R_192_ Pagina 5 van 76

6 SUMMARY The Offshore wind farm Egmond aan Zee (OWEZ) is the first offshore wind farm that has been built in the Noordzee at the Dutch coast. The wind farm is consisting out of 36 wind turbines with a capacity of 3 MW each. Together they generate renewable electricity for over households. This can be compared with the energy consumption of a city as Eindhoven. The site of the wind farm is laying 10 till 18 kilometres off the coast at Egmond aan Zee. The total area of the wind farm is about 27 km2. At clear skies the wind farm will be visible from the beach. This report describes the policy and the realization of the permits for OWEZ and conclusions and recommendations are made with a view to the further development of offshore wind farms in the Netherlands. Thinking about an offshore wind farm in the Netherlands started in 1997 with a feasibility study that was made. The OWEZ project had originally been set up by the Ministry of Economics Affairs as a demonstration project. Besides the commercial exploitation, project aims were learning by doing and gaining experience for the benefit of wind farms further into the North Sea. The site for OWEZ has been selected by means of a site selection EIA (environmental impact assessment) and was subsequently confirmed in a so called Planologische Kernbeslissing (PKB), what can be seen as a zoning plan in which the area was appointed for wind energy. Dutch government decided that from that moment on further development should be done by a market party. In March 2002 NoordzeeWind, a joint venture of Shell Wind Energy and Nuon Renewable Energy, won the tender and was allowed to further develop, construct and operate the wind farm. Following the outcome of the tender the permit procedures started. Several permits were required offshore as well as onshore to finally realize the wind farm. From the start of the permit procedures it took less than 3 years to obtain all irrevocable permits. By means of a micro siting EIA (InrichtingsMER) the layout of the OWEZ has been chosen. In the end two appeals against the offshore permits were brought in, based on applicable law (Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr) and Wet milieubeheer (Wm)) The objections of nature and environmental stakeholder organisations were rewarded to a certain extent. This was done by projects to compensate for expected environmental damage of landscape and birds. These projects are described in the obligatory compensation plan attached to the environmental permit. The Council of State declared the remaining appeal of January 2005 unfounded and by that all offshore permits became irrevocable. The onshore permits mainly concerned permits and consents of the construction of a substation, laying cables and the crossing of the dunes and other (off shore) cables. The site of the substation and the cables are extensively examined on the presence of protected flora and fauna and an apply for the necessary exemptions was made. Mitigation and compensation measures were taken where required. Most permits were easily obtained after a smooth procedure. Bottlenecks were the choice of a suitable site for the substation and the cable laying for OWEZ partly together with those of the Q7 Wind farm. These bottlenecks were overcome by finding a new location for the substation at the Corus premises and good arrangements that OWEZ_R_192_ Pagina 6 van 76

7 could be made with the Municipality of Beverwijk and the owners of Q7 about simultaneously cable laying. Lessons can be learnt from the permits granted to OWEZ in relation to the development of new offshore wind farms. The next wind farms will be built outside the 12 miles zone and therefore some aspects of the permit will differ from those of OWEZ. For instance an environmental permit won't be necessary beyond the 12 mile zone and different terms of conservation and compensation are applicable. The lastmentioned is mainly executed by the "Integraal Beheersplan Noordzee" which by now has come into effect, the indication of the "Natura 2000" areas and the possible widening of environmental protection laws to the EEZ. Because of the greater distances from the cost the substations will also be built offshore and probably be subject to the Law "Beheer Rijkswaterstaatswerken". It is recommended that a site selection study is made to choose the areas of next offshore wind farms and allocate those selected areas in a PKB as specific wind farm area. By means of tenders the location and financial support can be issued simultaneously. The OWEZ model has proven it's usefulness. Recommended is also to evaluate the permit regulations of the OWEZ and learn from this with a view to new permits. In particular the set up of the monitoring and evaluation programs in the future needs a good look at. With the ongoing research of the OWEZ and other offshore wind farms a lot of knowledge and experience will be gained. This knowledge can be used for site selection and detailed design of new wind farms and could fill for the greater part the lack of our current knowledge. Future research can therefore aim at the yet unanswered, new and site specific questions. It deserves recommendation to agree in an early stage on the on shore cable route with all parties concerned. Probably the new "Government project procedure" and the "Environmental permit" can be of use in decreasing the number of procedures. Without the constructive and energetic cooperation with several government agencies, nature and environmental stakeholder organizations and private parties such as Corus, the process of granting the permits of OWEZ wouldn't have run as smoothly as it did. OWEZ_R_192_ Pagina 7 van 76

8 AFKORTINGEN APV Awb BCE CBB Cie MER DEIO EHS EEZ EZ Ffwet IBN I-MER LNV L-MER MEP m.e.r. MER MVA MW Nbw NCP NSW NZW OWEZ PEHS PKB Q7-WP RvS RWS SEV SGR TWIN V&W VROM Wbr WEOM Wm Wro Algemene Plaatselijke Verordening Algemene wet bestuursrecht BouwCombinatie Egmond (Ballast Nedam en Vestas) Concrete BeleidsBeslissing Commissie voor de milieueffectrapportage Duurzame Energie In Opmars Ecologische HoofdStructuur Exclusieve Economische Zone Ministerie van Economische Zaken Flora en faunawet Integraal Beheersplan Noordzee Inrichtings MER Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Locatie MER Monitorings- en Evaluatieprogramma (procedure van de) milieu-effectrapportage Milieueffect-rapport Mega Volt Ampère MegaWatt (1000 kilowatt) Natuurbeschermingswet Nederlands Continentaal Plat Near Shore Windpark NoordzeeWind (Shell WindEnergy en Nuon) Offshore Windpark Egmond aan Zee Provinciaal Ecologische HoofdStructuur Planologische KernBeslissing Windpark Q7 Raad van State Rijkswaterstaat Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Structuurschema Groene Ruimte Toepassing Windenergie In Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Wet beheer rijkswaterstaatswerken WindEnergie OntwikkelingsMaatschappij Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening OWEZ_R_192_ Pagina 8 van 76

9 1. INLEIDING 1.1 Inleiding In 2006 is in opdracht van NoordzeeWind, een samenwerkingsverband van Shell en Nuon, het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) gebouwd en in bedrijf genomen. Het OWEZ is het eerste offshore windpark van Nederland. Tien jaar eerder werden de eerste voorbereidingen voor dit windpark getroffen. De lange aanloop is de weerslag van een zorgvuldig voorbereidingsproces, waarin consultatie met een breed scala van belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Terugkijkend in de tijd is het project Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) door verschillende fasen gegaan. De eerste fase begint in 1997 met het ministerie van Economische Zaken ( EZ ) als initiatiefnemer van een demonstratieproject. In de periode tot 2002 heeft EZ de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden geschapen, waaronder het vastleggen van een offshore locatie middels een Planologische Kern Beslissing (PKB). Deze periode wordt afgesloten met een openbare selectieprocedure, waar private partijen zich kunnen inschrijven voor de concessie voor ontwikkeling en bouw van het windpark. Met het winnen van de selectieprocedure en het ondertekenen van de concessieovereenkomst begint in juni 2002 de tweede fase van het project. Het initiatief ligt nu bij NoordzeeWind. Deze ontwikkelingsfase loopt tot eind mei 2005 toen de definitieve investeringsbeslissing is genomen en het contract met de Bouwcombinatie Egmond (BCE) is getekend voor de bouw van het project. De derde fase is de constructiefase van het OWEZ. Deze fase loopt van juni 2005 tot de oplevering eind Eind 2006 leverde het OWEZ de eerste stroom, in april 2007 is het OWEZ officieel geopend. Dit proces is tot nu toe uniek in de sector, en een voorbeeld van efficiënte publiekprivate samenwerking. Ofschoon de totale doorlooptijd van tien jaar niet kort te noemen is, zijn er na concessieverlening minder dan vijf jaar nodig geweest om een operationeel windpark op te leveren. Dat is snel voor een project met deze complexiteit, en is een goed model voor verdere ontwikkelingen in de sector. Meer informatie over de derde fase is te vinden in het rapport dat de constructie fase beschrijft (rapport OWEZ_R_141_ ). De eerste twee fasen en het beleidskader zijn te vinden in dit deelrapport waarin een kijkje achter de schermen wordt gegeven van het proces om de vergunningen voor het project te verkrijgen. In veel officiële stukken wordt het OWEZ nog het Near Shore Windpark (NSW) genoemd. Dit is de benaming die het project had voor de bouw begon. In deze rapportage wordt de naam en afkorting OWEZ gebruikt, tenzij het verwijzingen naar titels van officiële publicaties betreft. 1.2 Doel rapport Dit rapport is geschreven als onderdeel van het Monitorings- en EvaluatieProgramma (NSW-MEP) van het OWEZ (onderdeel 1.9.2). Het rapport beschrijft de gang van zaken rond de vergunningverlening van het OWEZ. Het doel van dit rapport is: het geven van een overzicht van het beleid en de benodigde vergunningen; het beschrijving van het proces van vergunningverlening en de vergunningsvoorschriften; OWEZ_R_192_ Pagina 9 van 76

10 het geven van aanbevelingen en het trekken van conclusies voor toekomstige offshore projecten. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van de geschiedenis van het OWEZ het relevante beleidskader rond dit windpark beschreven. In Hoofdstuk 3 komen de benodigde vergunningen aan de orde. Beschreven wordt waaraan vergunningsaanvragen dienen te voldoen. In Hoofdstuk 4 wordt het proces van de vergunningverlening voor het OWEZ beschreven, hoe het is gelopen, welke knelpunten zich hebben voorgedaan, en voor welke oplossingen is gekozen. Hoofdstuk 5 gaat in op de verschillende voorschriften die zijn opgenomen in de vergunningen. Vervolgens komt in Hoofdstuk 6 aan de orde wat het verschil van de regelgeving rond het OWEZ (binnen de 12- mijlszone) is met de offshore wet- en regelgeving. Dit als vergelijk ten behoeve van de verdere ontwikkeling van offshore windparken buiten de 12-mijlszone. Tenslotte worden er in Hoofdstuk 7 conclusies getrokken over het hele proces van vergunningverlening van het OWEZ, en worden er aanbevelingen gedaan met het oog op de verdere ontwikkeling van offshore windenergie. OWEZ_R_192_ Pagina 10 van 76

11 2. BELEIDSKADER 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het beleidskader rond het Offshore Windpark Egmond aan Zee geschetst aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van het OWEZ. Ook wordt ingegaan op de selectie van NoordzeeWind (NZW) als uitvoerder. 2.2 Locatiekeuze Het denken over offshore windenergie in Nederland begint op gang te komen met het verschijnen van de Derde Energienota in Doel is dan om minimaal 3000 MW windenergie te realiseren, waarvan de helft op zee. In het Actieprogramma Duurzame energie in opmars (DEIO) wordt aangekondigd dat er een plan van aanpak voor de ontwikkeling van offshore windparken moet komen. In het subsidieprogramma Toepassing Windenergie in Nederland (Twin-2) wordt een haalbaarheidsstudie naar een demonstratieproject Near Shore Windpark (NSW) aangekondigd. Deze haalbaarheidsstudie omvat het in beeld brengen van de economische, technische, juridische en bestuurlijk maatschappelijke haalbaarheid van offshore wind in Nederland. Bovendien wordt er al verkennend onderzoek gedaan naar een mogelijk geschikte locatie. In 1997 wordt de haalbaarheidsstudie naar een demonstratie offshore windpark uitgevoerd. Naar aanleiding van de positieve resultaten van de haalbaarheidsstudie wordt in 1997 besloten dat de beleidsvoorbereidingen starten om het demonstratieproject voor de Nederlandse kust mogelijk te maken. De ministers van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) wilden voor dit proefproject ruimte reserveren in het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV). Hiervoor was een Planologische KernBeslissing (PKB) nodig, die zou worden ondersteund door een milieu-effectrapport (MER). In 1998 wordt begonnen met het LocatieMER (L-MER) en wordt de procedure van de PKB gestart. In het L-MER worden een aantal potentiële locaties beoordeeld op hun milieueffecten. Met name op basis van de resultaten van het L-MER heeft de overheid besloten tot het aanwijzen van een concessiegebied (de locatie) voor de kust van Egmond aan Zee. In dit concessiegebied moest het windpark gebouwd worden. Ongeveer tegelijkertijd met publicatie van het L-MER heeft het kabinet in deel één van deze PKB, de ontwerp-planologische kernbeslissing ("Project-planologische kernbeslissing Locatiekeuze Demonstratieproject Near Shore Windpark"), de locatie bij Egmond aan Zee vastgelegd. Deze PKB was tevens een partiele herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV). Ondertussen wordt er een Evaluatiecommissie maximale waterdiepte Milieu effectenrapport ingesteld (de Commissie Verbruggen, genoemd naar haar voorzitter, professor dr. H. Verbruggen, milieu-econoom aan het Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam). Deze Commissie wordt ingesteld omdat er diverse geluiden te horen zijn dat de stap van een demonstratieproject near shore overgeslagen kan worden en dat er meteen verder op zee kan worden gebouwd. Deze signalen worden met name ingegeven door het initiatief voor het OWEZ_R_192_ Pagina 11 van 76

12 Windpark Q7(Q7-WP) dat buiten de 12-mijlszone zal worden gebouwd. Als een dergelijk initiatief technisch en economisch haalbaar kan worden gebouwd waarom is er dan een demonstratieproject nodig, zo wordt de commissie gevraagd. Op 8 november 2000 presenteert de commissie een aanvullend onderzoek naar de maximale waterdiepte voor het proefpark. In dit onderzoek, de Evaluatie maximale waterdiepte Milieueffectenrapport NSW werd de conclusie uit het L-MER NSW onderschreven, namelijk dat op grond van de huidige informatie en binnen de gestelde voorwaarden ten aanzien van technische en economische risico s het verstandig is de waterdiepte waarin kan worden gebouwd te beperken tot 15 meter met een mogelijke uitloop naar maximaal 20 meter. Hoewel er in technisch opzicht geen strikte grens kan worden gelegd bij 15 à 20 meter stelt de commissie vast dat er bij locaties verder uit de kust en in dieper water een cumulerend effect optreedt voor zowel de investerings- als de operationele kosten van windturbines. De commissie heeft geen aanleiding gevonden om de keuze voor de locatie Egmond aan Zee te heroverwegen. De reacties op de ontwerp-planologische kernbeslissing zijn vastgelegd in PKB deel twee. Deze werd op 15 maart 2001 aan de Staten-Generaal aangeboden en bevat een overzicht van de inspraakreacties, de ontvangen adviezen en de verslagen van het gevoerde bestuurlijk overleg. De PKB deel drie, het kabinetsstandpunt waarin de keuze voor Egmond is bevestigd, is met een begeleidende brief van 27 maart 2001 ter goedkeuring voorgelegd aan de Staten-Generaal. Op 4 oktober 2001 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de PKB deel drie, op 4 november heeft de Eerste Kamer hiermee ingestemd. De parlementaire instemming is in december 2001 gepubliceerd als deel vier van de PKB Locatiekeuze Demonstratieproject Near Shore Windpark, tevens partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Daarmee was de PKB definitief vastgesteld. Gedurende de periode van ter inzage legging van de PKB deel vier, van 28 januari tot en met 11 maart 2002, worden tegen de in de PKB opgenomen concrete beleidsbeslissingen (CBB s) 1 van locatie en kabeltracé offshore twee beroepen ingediend bij de Raad van State. Tegen de PKB werd beroep aangetekend door de Stichting Duinbehoud en door een aantal bewoners van de Boulevard in Egmond aan Zee. Belangrijkste argumenten in hun beroep waren de zichtbaarheid vanaf de kust, de beschermde status van het gebied, de vermeende aantasting van de ecologische situatie (met name vogels) en de noodzaak om dit park nog te bouwen nu er al vergunning is verleend voor Q7-WP, verder op zee. Uiteindelijk doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 9 april 2003 uitspraak en worden de beroepen ongegrond verklaard. De PKB Locatiekeuze Demonstratieproject Near Shore Windpark, tevens partiele herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening wordt hiermee onherroepelijk. 1 Bepaalde onderdelen van de pkb zijn bindend. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer kabinet of Tweede Kamer bepaalde locaties willen vrijhouden of juist willen bestemmen voor een bepaalde functie. Het beleid wordt dan vormgegeven als een zogenaamde concrete beleidsbeslissing. Tegen concrete beleidsbeslissingen kan in beroep gegaan worden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. OWEZ_R_192_ Pagina 12 van 76

13 2.3 Doel OWEZ Het doel van het OWEZ wordt als volgt omschreven in de PKB. Het demonstratieproject Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), dichtbij de kust, is een noodzakelijke eerste stap naar verdere schaalvergroting. Het is de bedoeling dat het OWEZ kennis en ervaring oplevert, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de bouw van grotere windparken verder op zee. Daarbij gaat het om kennis over de plaatsing, de milieufactoren en ecologie, de techniek, het beheer en de opname van 'zeestroom' in het elektriciteitsnet. De kennis en ervaring die het OWEZ oplevert, kan marktpartijen helpen bij het verder ontwikkelen van de techniek. De Nederlandse overheid kan op basis hiervan haar beleid voor plaatsing van windturbines op zee formuleren. De PKB vormt een belangrijk document. Niet alleen wordt de locatie Egmond aan Zee en het kabeltracé naar land als Concrete BeleidsBeslissing (CBB) planologisch vastgelegd, ook staan in deze PKB diverse bepalingen die later terugkomen in de vergunningen voor het OWEZ. De volgende randvoorwaarden aan het OWEZ worden in de PKB genoemd: Er dient een InrichtingsMER (I-MER) te worden opgesteld voor de beoordeling van de milieueffecten van de inrichting van het windpark en ten behoeve van de vergunningverlening. De gebruiksperiode van het park zal niet meer zijn dan 15 tot 20 jaar. Er komt een veiligheidszone van 500 meter rondom het windpark. Het windpark en deze zone worden gesloten voor alle scheepvaart, visserij en recreatievaart inbegrepen, onderhoudsschepen van het park uitgezonderd. Het OWEZ zal maximaal 100 MW constant geïnstalleerd turbinevermogen leveren. Naast de maximaal 100 MW dient er ruimte vrij gehouden te worden voor de plaatsing van 1 à 2 testturbines van 3-5 MW die gedurende korte tijd worden opgesteld. Na afloop dienen de funderingen tot een diepte van 6 meter onder de zeebodem geheel verwijderd te worden. De turbines dienen een vermogen van minimaal 1,5 MW te hebben. De initiatiefnemer dient compenserende en mitigerende maatregelen te treffen. Er zal een monitorings- en evaluatieprogramma (MEP) worden gekoppeld aan het OWEZ. InrichtingsMER Of een I-MER kan worden geëist is een vraag die aan discussie onderhevig is geweest. Op zich bestaan de figuren LocatieMER (L-MER) en InrichtingsMER (I-MER) niet in de Wet milieubeheer. Doordat er al een L-MER was opgesteld voor de selectie van de locatie van het OWEZ is het de vraag of juridisch een I-MER kon worden afgedwongen. De overheid heeft in de PKB gesteld dat een I-MER uitdrukkelijk gewenst is. In het I-MER staat niet de locatie ter discussie, maar wordt alleen onderzoek gedaan naar milieueffecten van verschillende varianten van inrichtingen binnen de locatie. 100 MW constant vermogen In de PKB is aangegeven dat er op de locatie maximaal 100 MW constant geïnstalleerd turbinevermogen mag worden opgesteld. In het L-MER en de PKB wordt nog uitgegaan van 66 turbines van 1,5 MW. In het I-MER wordt uitgegaan van 36 OWEZ_R_192_ Pagina 13 van 76

14 turbines van 2,75 MW. Als later blijkt dat de beoogde turbineleverancier van het OWEZ wordt overgenomen door een andere turbinefabrikant en de 2,75 MW turbine niet meer leverbaar is wordt overgestapt op een 3 MW turbine. Het aantal turbines dat wordt geplaatst wordt gelijk gehouden. Dit betekent dat op 108 MW totaal geïnstalleerd vermogen wordt uitgekomen. De uitspraak over het turbinevermogen in de PKB heeft de status van gewone PKB-uitspraak, niet de status van uitspraak van wezenlijk belang. Daarmee is er een afwijkingsbevoegdheid voor het kabinet van de tekst aanwezig zonder dat daarvoor de tekst van de PKB hoeft te worden worden gewijzigd. NZW heeft de melding van de gewijzigde turbine ingediend bij Rijkswaterstaat (RWS) als vergunningverlenende instantie voor de Wm en Wbr vergunning. Tevens is aan de ministeries van EZ en VROM als bevoegd gezag van de PKB gevraagd 108 MW (36 x 3 MW) te mogen toepassen. Hierop is positief geantwoord. Testturbines In het PKB is beschreven dat 1 à 2 testturbines van 3-5 MW gedurende korte tijd kunnen worden opgesteld in het OWEZ gebied. NZW diende hier bij het ontwerp van het windpark rekening mee te houden. Met het beschikbaar stellen van de testlocatie wil de Staat de ontwikkeling van offshore windenergie stimuleren. Na afloop van de openbare inschrijving voor belangstellenden voor deze testsites (14 september 2005) bleek dat er zich geen belangstellenden hadden gemeld. Vooralsnog is aan deze bepaling dus geen uitwerking gegeven. Veiligheidszone In de PKB is reeds aangegeven dat het OWEZ inclusief de 500 meter veiligheidszone rondom het park voor alle scheepvaartverkeer afgesloten wordt. Dit ter bevordering van de veiligheid van schepen en van het windpark. In de Wm en Wbr vergunningen is dit later nader gespecificeerd. Instelling van de veiligheidszone gebeurt middels een besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (V&W) en publicatie hiervan in de Staatscourant. Het gesloten gebied dient te worden beschouwd als een veiligheidszone als bedoeld in artikel 60 van het op 10 december 1982 te Montego- Bay tot stand gekomen Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83), ook wel het VN-Zeerechtverdrag genoemd. Vlak voor de bouw bleek dat de noodzakelijke nationale wetgeving waarop een instellingsbesluit voor de veiligheidszone kon worden gebaseerd niet gereed was. Hiervoor was een wetswijziging van de Wbr nodig. De wetswijziging is gedurende de bouw van het OWEZ alsnog ingezet. Om gedurende de bouw het gebied af te kunnen sluiten voor scheepvaart is het gebied door de minister van Verkeer en Waterstaat gesloten op grond van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (artikel 13, derde lid). Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 7 juni Na voltooiing van de bouw had dit besluit echter geen rechtskracht meer. De sluiting middels dit Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer was alleen toepasbaar vanwege de ligging van het OWEZ in het aanloopgebied van IJmuiden, bedoeld in het Scheepvaartreglement territoriale zee. Gedurende de bouwfase is de juridische basis voor de veiligheidszone gereed gekomen middels een aanpassing in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Deze OWEZ_R_192_ Pagina 14 van 76

15 wijziging is opgenomen in de veegwet "Opheffing van het Scheepvaartfonds 1955, wijziging van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele gebreken in andere wetten op het terrein van verkeer en waterstaat", met dossiernummer De veegwet is in november 2006 door de Tweede Kamer aangenomen. De veegwet is uiteindelijk op 13 december 2006 in werking getreden. Op 29 januari 2007 is het Besluit tot instelling van de veiligheidszone gepubliceerd in de Staatscourant. 31 januari, twee dagen na publicatie, is het besluit van kracht geworden en de veiligheidszone een feit geworden. In Bijlage 7 is de tekst van dit besluit opgenomen. Wettelijk kader Veiligheidszone Het VN-Zeerechtverdrag kent de kuststaat de bevoegdheid toe tot het instellen van veiligheidszones rondom kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen (zie artikel 60, vierde tot en met zevende lid, van dat verdrag) in de exclusieve economische zone (hierna: EEZ). Voor de onder de Wbr vallende installaties en andere werken biedt artikel 6 Wbr een instrument dat in beginsel mede voor het instellen van een veiligheidszone geschikt is: het voorziet erin dat de Minister van Verkeer en Waterstaat de toegang tot een waterstaatswerk geheel of gedeeltelijk kan verbieden of beperken door middel van een daartoe strekkende bekendmaking, geplaatst bij het betrokken waterstaatswerk. Artikel 6 Wbr kent een algehele uitzondering op de mogelijkheid een bepaald gebruik van een waterstaatswerk, zoals de zee, te kunnen tegengaan, namelijk waar het gaat om het gebruik door het openbaar verkeer. Onderdeel B van de nieuwe Wbr wetswijziging voegt aan de bepaling dat de bevoegdheid van de minister om de toegang tot een waterstaatswerk te beperken in de EEZ niet van toepassing is op het gebruik door het openbaar verkeer, toe: tenzij het verbod of de beperking van de toegang betrekking heeft op een veiligheidszone als bedoeld in artikel 60 van het VN-Zeerechtverdrag, dus in de exclusieve economische zone. 2.4 Selectie uitvoerder Nadat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met deel drie van de PKB voor de locatiekeuze van het OWEZ zijn op 26 oktober 2001 de Beleidsregels Near Shore Windpark gepubliceerd. Hierin is vastgelegd welke procedure een aanbieder moet doorlopen om het OWEZ te mogen bouwen en exploiteren. De procedure is stapsgewijs als volgt: Marktpartijen dienen projectvoorstellen in tijdens de uitgeschreven tenderperiode. Op basis van de in de Beleidsregels vastgestelde criteria adviseert een commissie de Minister van Economische Zaken over de selectie. Met de geselecteerde partij wordt de overeenkomst gesloten betreffende het windpark. In deze overeenkomst wordt onder meer bepaald dat de Staat binnen een maand nadat de uitvoerder alle voor de uitvoering van het OWEZ benodigde vergunningen heeft verkregen, met de geselecteerde partij een erfpachtovereenkomst sluit. OWEZ_R_192_ Pagina 15 van 76

16 De Beleidsregels zijn afkomstig van de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën. In de Beleidsregels Near Shore Windpark worden de randvoorwaarden aan het OWEZ uit de PKB nogmaals herhaald. Er wordt in de Beleidsregels een periode opengesteld waarin projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Deze periode loopt van 1 november 2001 tot en met 11 januari Uiteindelijk dienen vier consortia een projectvoorstel in. Dat waren E.ON Benelux Services BV, NoordzeeWind (een consortium van Shell WindEnergy en Nuon Duurzame Energie), North Sea Wind Power (een consortium bestaande uit Siemens Nederland, Heijmans en Van Oord ACZ) en een consortium van de partijen Electrabel Nederland NV, Vestas Nederland Windtechnologie BV, Jan de Nul NV en Fabricom Electrical BV. Op 21 maart 2002 heeft de adviescommissie advies uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken omtrent de selectie. Het consortium NoordzeeWind (NZW) is aangemerkt als eerste keuze. NoordzeeWind wordt dus gekozen als partij die het windpark mag gaan ontwikkelen en realiseren. In juni 2002 sluiten NZW en de ministeries van EZ en Financiën een overeenkomst waarmee o.a. het exclusieve gebruiksrecht van de OWEZ locatie voor NZW wordt vastgelegd. Dit betekent dat NZW de verdere ontwikkeling van het windpark ter hand kan gaan nemen en kan starten met het verwerven van de vergunningen voor het OWEZ. NoordzeeWind voorzag al voor de tender een langdurig vergunningentraject. Dit vanwege het feit dat er eerst een InrichtingsMER zou worden opgesteld en vervolgens de vergunningsaanvragen pas in procedure konden gaan. Om tijd te besparen heeft NoordzeeWind voorafgaand aan het tenderproces het initiatief genomen om gezamenlijk met alle potentiële aanbieders in de tender een startnotitie MER in te dienen. Het bevoegd gezag, zijnde Rijkswaterstaat Noordzee, was bereid een dergelijke startnotitie te publiceren en daarmee het MER proces te starten indien alle potentiële initiatiefnemers zouden meedoen. Helaas kon dat niet worden bereikt omdat niet alle partijen wilden meedoen aan de gezamenlijke startnotitie. Hierdoor kon pas na de selectie van de tenderwinnaar worden begonnen met de eerste procedurele stappen in het vergunningentraject en het I-MER van het OWEZ. Met het uitbrengen van de "Startnotitie Milieu-effectrapportage Inrichting Demonstratiepark Near Shore Windpark door NoordzeeWind in juli 2002, is de eerste stap gezet in de m.e.r.-procedure van het InrichtingsMER OWEZ. In de startnotitie wordt informatie verstrekt over de achtergrond, de aard en omvang van de realisatie van het OWEZ. Tevens bevat het een overzicht van de te onderzoeken milieu-effecten en mogelijke inrichtingsvarianten (layout) van het OWEZ. De contouren van het OWEZ worden op dat moment zichtbaar. De m.e.r.-procedure en het vergunningenproces van het OWEZ worden in hoofdstuk 4 beschreven. OWEZ_R_192_ Pagina 16 van 76

17 3. BENODIGDE VERGUNNINGEN 3.1 Inleiding Hieronder wordt in het kort beschreven welke vergunningen, concessies, ontheffingen en dergelijke benodigd waren om het OWEZ te kunnen bouwen en exploiteren. Er komt aan de orde welke documenten zijn opgesteld en ingediend ter verkrijging van de vergunningen. Daarbij is een opsplitsing gemaakt in vergunningen voor: het windpark en de bekabeling offshore de duinkruising, van strand tot transformatorstation het transformatorstation en de bekabeling tot in het OS (onderstation) Velsen In Bijlage 1 is een lijst opgenomen met de benodigde vergunningen. Figuur 1: Locatie van het OWEZ, de offshore kabeltracés en de offshore kabelkruisingen 3.2 Het windpark en de bekabeling offshore Wbr meetmast NZW heeft ten behoeve van een aantal metingen uit het NSW-MEP (o.a. golfbelasting en zogmetingen) en ter verkrijging van betrouwbare data betreffende het windaanbod een meetmast op zee opgericht aansluitend bij de locatie van het OWEZ. Deze meetmast was Wbr vergunningplichtig. Verder waren geen vergunningen benodigd voor deze meetmast. Op de locatie die, zoals de gehele zeebodem, eigendom is van de Staat (Domeinen) is een erfpachtrecht en opstalrecht gevestigd ten behoeve van NZW. OWEZ_R_192_ Pagina 17 van 76

18 De Wbr aanvraag bestond uit ontwerp documenten van de onderbouw, ontwerp berekeningen van de vakwerkmast, grondonderzoek, berekeningen van het dynamisch gedrag van de constructie en tekeningen van o.a. de fundatie. Voor de meetmast was geen milieuvergunning en MER nodig. Een meetmast is niet genoemd in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en dus niet Wm vergunningsplichtig. De milieubelangen zijn bij de vergunningverlening wel meegenomen; ingevolge de Wbr kunnen de voorschriften in de Wbr vergunning ook strekken tot bescherming van andere belangen, voor zover daarin niet is voorzien door andere wettelijke voorschriften (art. 3, lid 2, Wbr). Wbr vergunning windpark en kabels Er zijn twee aparte vergunningen afgegeven voor het OWEZ, de Wbr- en de Wmvergunning. De procedures voor deze vergunningen verliepen parallel. De vergunningenprocedures hebben de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doorlopen. Deze afdeling 3.5 is overigens vervallen per In het kort betekende deze procedure dat de vergunningsaanvragen en het I-MER 4 weken ter visie lagen en dat er in die periode een informatiebijeenkomst met aansluitende hoorzitting werd georganiseerd. Vervolgens werden er ontwerp vergunningen opgesteld die eveneens 4 weken ter visie lagen. De definitieve vergunningen stonden na publicatie 6 weken voor beroep open. Op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder a, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een bij het Rijk in beheer zijnd waterstaatswerk anders dan waartoe het is bestemd en daarin, daaronder of daarboven werken te maken of te behouden. Op grond van dit artikel is het windpark (en ook de meetmast) Wbr vergunningsplichtig. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bij het Rijk in beheer zijnd waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik daarvan (art. 2, lid 2, Wbr). Bevoegd gezag ter verlening van de Wbr vergunning is de Minister van V&W. De Minister van V&W werd inzake het OWEZ vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Noordzee. Wm vergunning windpark en kabels Ingevolge artikel 8.1, onder a, van de Wet milieubeheer, almede op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit, Bijlage 1, Categorie 1 is voor het OWEZ een Wm vergunning vereist. De Ministers van V&W en VROM zijn aangewezen als bevoegd gezag. De Wm vergunning is verleend door de Minister van V&W in overeenstemming met de Minister van VROM. I-MER In het PKB-NSW staat dat het uitdrukkelijk gewenst is dat voor de inrichting van het windpark een inrichtingsmilieueffectrapport ten behoeve van de vergunningverlening op basis van de Wm wordt opgesteld. Hoewel er al een LocatieMER (L-MER) was opgesteld heeft NZW voldaan aan deze uitdrukkelijke wens door het opstellen van een I-MER. Dit I-MER werd opgesteld ten behoeve van de vergunningverlening ingevolge OWEZ_R_192_ Pagina 18 van 76

19 de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en Wet milieubeheer (Wm) en gevoegd bij de aanvragen voor deze vergunningen. NZW diende, naast het I-MER, de volgende documenten in als Wbr en Wm vergunningsaanvraag: Hoofddocument: beschrijving project; Constructie- en ontmantelingsplan; Verlichtingsplan; Veiligheids- en Calamiteitenplan; Onderhoudsplan; Notitie Kabeltracé; Uitgangspunten ontwerpberekeningen windturbine en fundering en voorlopige ontwerpberekeningen fundering en turbinemast (vertrouwelijk, zie voorschrift 1 Wbr en Wm vergunning). De aan te leveren documenten bij een aanvraag zijn opgenomen in de Beleidsregels inzake toepassing Wet beheer rijkswaterstaatswerken met betrekking tot installaties in exclusieve economische zone, gepubliceerd 6 mei 2002 in de Staatscourant. Recht van Opstal en Erfpacht Om uiteindelijk het windpark te kunnen bouwen en exploiteren was het noodzakelijk om over de grond te kunnen beschikken. Er was een zakelijk recht nodig, te sluiten tussen de exploitant NoordzeeWind en de eigenaar van de zeebodem in de territoriale wateren, de Staat der Nederlanden, en Domeinen als diens vertegenwoordiger. In de overeenkomst die NoordzeeWind met de Minister van EZ en de Staatssecretaris van Financiën heeft gesloten in juni 2002, na de tenderuitslag, staat dat de Staat de benodigde grond in erfpacht zal uitgeven aan NoordzeeWind. NoordzeeWind heeft voor de plaatsing van de windmeetmast en voor het windpark een erfpacht overeenkomst gesloten met Domeinen. Voor de meetmast is de erfpacht gesloten direct na het onherroepelijk worden van de Wbr vergunning en voordat de bouw was aangevangen. Betreffende het OWEZ zijn er uiteindelijk drie akten gepasseerd: Akte van vestiging erfpacht voor het gebied van het windpark; Akte van vestiging opstal voor de windturbines; Akte van vestiging opstal voor de kabels van het OWEZ naar de kust en de aanlanding. De opstalrechten gelden dus ook voor het landgedeelte voor zover de grond in eigendom is bij de Staat der Nederlanden (strand en duinen). Naast deze aktes is ook de borgtocht voor de verwijdering van de windturbines geregeld (zie ook pagina 39. Voordat met de bouwactiviteiten werd begonnen waren de akten notarieel gevestigd. Het opstalrecht geldt voor de ondergrond van de opstallen (windturbines) en niet voor het gehele gebied. Er is geen opstalrecht gevestigd voor de kabels binnen het erfpachtgebied. Het leggen van de kabels is toegestaan op grond van de erfpachtakte. Het erfpachtzaak mag worden gebruikt voor: het hebben en behouden van het OWEZ, met inbegrip van de daartoe nodige werken en daartoe behorende veiligheidszones." Het leggen van kabels behoort tot de voor het OWEZ benodigde werken. OWEZ_R_192_ Pagina 19 van 76

20 Flora en Fauna wet De Flora en Fauna wet beschermt speciaal aangewezen planten en dieren door bepaalde potentieel schadelijke activiteiten te verbieden of ze aan een ontheffing met voorwaarden te koppelen. Een ontheffing (artikel 75) wordt dan alleen afgegeven als de bescherming van de soorten niet in gevaar komt en als er geen andere, minder schadelijke opties zijn. Daarnaast kan een ontheffing worden verkregen voor projecten die een dwingende reden van groot openbaar belang hebben. Of een ontheffingsactiviteit benodigd is hangt af van de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en of er eventueel mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden teneinde te voorkomen dat beschermde planten en dieren worden geschaad. De aanwezigheid van beschermde flora en fauna kan worden vastgesteld met een Flora en fauna inventarisatie. NoordzeeWind, en Continuon als verantwoordelijke partij voor het kabeltracé van transformatorstation naar Onderstation Velsen, hebben voor diverse activiteiten van het OWEZ een inventarisatie laten maken betreffende de aanwezigheid van flora en fauna. Zo zijn er flora en fauna inventarisaties gemaakt voor: het onshore kabelgedeelte van aanlanding en duinkruising, en het terrein waar oorspronkelijk het transformatorstation was gepland (en wat later als compensatieproject heringericht is) aan de Reijndersweg (Arcadis, Natuurtoets Flora en Faunawet kabelaanleg, duinboring en transformatorstation Wijk aan Zee, 7 oktober 2003). het Continuon kabelgedeelte van transformatorstation tot Onderstation Velsen (Arcadis, Kabelaanleg Velsen-Noord naar Beverwijk Natuurtoets, 14 juli 2004). het terrein van het uiteindelijke transformatorstation op het Corus-terrein en het stukje, als gevolg van de verplaatsing van het transformatorstation, gewijzigd kabeltracé (Arcadis, Aanvulling op de Quick Scan natuurwaarden Wijk aan Zee, terrein transformatorstation NoordzeeWind en kabeltracé Reijndersweg, 18 juli 2005). Betreffende het offshore gedeelte was het niet duidelijk of daarvoor een ontheffing moest worden aangevraagd en dus een inventarisatie van beschermde flora en fauna moest worden gemaakt. Het feit dat het OWEZ een demonstratie windpark is en dat er in het bijbehorende NSW-MEP uitgebreid naar de ecologische effecten wordt gekeken heeft NoordzeeWind doen besluiten niet vooraf een ontheffing aan te vragen voor het offshore gedeelte. De veronderstelling dat een ontheffing niet nodig was is tevens getoetst bij het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). NZW heeft het ministerie van LNV een tweetal brieven geschreven waarin de vraag wordt gesteld of een ontheffing Flora en Fauna wet nodig is voor de bouw en exploitatie van het OWEZ (NZW, brieven van 8 mei 2003 en 6 februari 2004). Het ministerie van LNV heeft geantwoord dat de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn de relevante Europese regelgeving vormen (ministerie van LNV, brief van 19 december 2003). Beide richtlijnen hebben een gebiedsbeschermingsspoor en een soortbeschermingsspoor. Het gebiedsbeschermingsspoor is hier niet aan de orde omdat het gebied niet aangewezen is als beschermd en dergelijke gebieden ook niet in de omgeving aanwezig zijn, er is dus geen sprake van externe werking. Het soortbeschermingsspoor is geregeld via de Ff wet. Voor vogels biedt de Vogelrichtlijn OWEZ_R_192_ Pagina 20 van 76

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Inrichtings-milieueffectrapport Near Shore Windpark

Inrichtings-milieueffectrapport Near Shore Windpark Inrichtings-milieueffectrapport Near Shore Windpark Definitief NoordzeeWind bv Grontmij Advies & Techniek bv Vestiging Utrecht Houten, 3 juni 2003 Verantwoording Titel : Inrichtings-milieueffectrapport

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

2.1 Global Wind Support Offshore NL1. Wind Support Offshore NL 1. BARD -Group ZEE ENERGIE. "The Offshore Wind Specialist" IN COOPERATION WITH THE

2.1 Global Wind Support Offshore NL1. Wind Support Offshore NL 1. BARD -Group ZEE ENERGIE. The Offshore Wind Specialist IN COOPERATION WITH THE .. ft Global ZEE ENERGIE Wind Support Offshore NL 1 Documentation for SOE Tender Submission 2.1 ~. IN COOPERATION WITH THE BARD -Group "The Offshore Wind Specialist" ZEE ENERGIE Oocumentation for soe Tender

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar

Nadere informatie

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Directie Agroketens en Visserij t.a.v.ir. ing. A.J. Vermuë Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder 25 jaar windenergie in de Noordoostpolder Ir. Guido Bakema KIVI-Excursie 14 september 2015 RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. 1 Agenda 1. de Noordoostpolder 2. Het windpark Westermeerdijk (1987 2015)

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445. ONTWERP Omgevingsvergunning bouw mast 94A inclusief hekwerk, fundering en opstijgpunt en het kappen van houtopstanden en aanleggen tijdelijk werkterreinen Aanvraag Op 20 juni 2014 is een aanvraag om een

Nadere informatie

Stand van zaken offshore windenergie in Nederland

Stand van zaken offshore windenergie in Nederland Stand van zaken offshore windenergie in Nederland Chris Westra (We@Sea) met dank aan Sander de Jong (Rijkswaterstaat Noordzee) Offshore windturbineparken in NL Ronde 1 2 windturbineparken operationeel

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Introductie windenergiesector

Introductie windenergiesector Introductie windenergiesector Blok 2 Sander Lagerveld Dag 10 Windenergie 1 Duurzaam werken op Zee Toepassing van windenergie in Nederland Duurzaam werken op zee 2 Windmolens verschijnen vanaf 12e eeuw

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N - Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. mevrouw A.J. Timmer, voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 september 2007 / rapportnummer 1953-51 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER ECN Windenergy Facilities BV heeft

Nadere informatie

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Voorafgaand Een belangrijke doelstelling van het energiebeleid

Nadere informatie

DHV B.V. Millenergy / WNW bijlage 2-1 -

DHV B.V. Millenergy / WNW bijlage 2-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Literatuurlijst Millenergy / WNW bijlage 2-1 - Bijlage 2 Literatuurlijst Titel Auteur/bron datum Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport windmolenpark Noord-Groningen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

TKI Wind op Zee Workshop Financiering

TKI Wind op Zee Workshop Financiering TKI Wind op Zee Workshop Financiering Met welk support regime worden ambities offshore wind NL bereikt? 7 mei 2013 Amersfoort Marco Karremans Wind op Zee cruciaal voor 16% duurzame energie in 2020 Doelstelling:

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491

PROVINCIAAL BLAD. Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 1163 11 maart 2015 Noodverordening wind 2015/05 Nummer 1716491 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1.1 - Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Frisse Zeewind VISIE VAN DE NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES OP DE ONTWIKKELING VAN WINDTURBINEPARKEN OFFSHORE

Frisse Zeewind VISIE VAN DE NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES OP DE ONTWIKKELING VAN WINDTURBINEPARKEN OFFSHORE Frisse Zeewind VISIE VAN DE NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES OP DE ONTWIKKELING VAN WINDTURBINEPARKEN OFFSHORE FRISSE ZEEWIND V ISIE VAN DE NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES OP DE ONTWIKKELING VAN WINDTURBINEPARKEN

Nadere informatie

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van

Nadere informatie

Ruim baan voor windenergie in het leefgebied van vleermuizen. De optimale bescherming van vleermuizen rond windturbines. Bat Protection System

Ruim baan voor windenergie in het leefgebied van vleermuizen. De optimale bescherming van vleermuizen rond windturbines. Bat Protection System Ruim baan voor windenergie in het leefgebied van vleermuizen De optimale bescherming van vleermuizen rond windturbines Bat Protection System De missie van Topwind Meer kans op een succesvolle ontwikkeling

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

BALGZAND BACTON LEIDING Ontwerp- en Vergunningsaspecten

BALGZAND BACTON LEIDING Ontwerp- en Vergunningsaspecten BALGZAND BACTON LEIDING Ontwerp- en Vergunningsaspecten F. van der Linden 8/03/2007 1 Inhoud Inleiding BBL Voorontwerp en detail ontwerp Offshore vergunningen (Nederland en UK) Uitvoerings aspecten 8/03/2007

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

TenneT. Strategie als netbeheerder op zee. Marco Kuijpers. Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015

TenneT. Strategie als netbeheerder op zee. Marco Kuijpers. Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015 TenneT Strategie als netbeheerder op zee Nationaal Windenergie Congres, 22 april 2015 Marco Kuijpers In deze presentatie TenneT in 20 seconden Netbeheerder op zee Stappen naar Net op zee Strategie TenneT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 6 februari 2015 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel 4: Planologische kernbeslissing

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel 4: Planologische kernbeslissing Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel 4: Planologische kernbeslissing s-gravenhage, 10 augustus 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Doelstellingen... 5 3 Strekking en kenmerken... 6

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... blz. 3. Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen... blz. 5

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... blz. 3. Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen... blz. 5 NOODVERORDENING WIND Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen..... blz. 3 Hoofdstuk 2 Algemene en autonome bepalingen...... blz. 5 Hoofdstuk 3 Instructies voor bestemmingsplannen... blz. 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 Inhoud Voorwoord Leeswijzer 7 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 3 Vergunningverlening bij convenantbedrijven 17 4 Vergunningverlening bij bedrijven die niet deelnemen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie