Nummer 7 najaar uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 7 najaar 2002. uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND"

Transcriptie

1 - B E H O U D - OP ONREGELMATIGE TIJDEN VERSCHIJNEND INFORMATIEBLAD voor beheerders van kerken en andere belangstellenden Nummer 7 najaar 2002 uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND Redactieadres: Lupinestraat 24, 7552 HK HENGELO Tel.: Fax:

2 Inhoud 1. Inleiding Verlaging BTW-tarief op schilderen en stukadoren van particuliere woningen Brandpreventie Binnenlandse Zaken: Monumenten even vergeten Instandhoudingsregeling Te weinig continuïteit in het beleid Voorschot restauratiebudget Gelderland Geen gezichtsverlies voor MSP gezichten De behoefteraming 2001 heeft grote gevolgen voor de budgethouders Gemeente Steenwijk over het nieuwe budgethouderschap in de praktijk Steun in de regio: advies, dienstverlening en platformfunctie Meten is weten Regiobijeenkomsten...11 Verantwoording foto s...2 Info SBKG Overijssel en Flevoland...kaft Verantwoording foto s: - foto kaft : HK te Okkenbroek - foto punt 3 : HK te Windesheim - foto punt 4 : NK te Ommen - foto punt 8 : Haven Blokzijl - foto punt 9 : HK te Ens - foto punt 9 : Schultehuis te Zalk - foto punt 12 : Geveltekening HK te Hellendoorn 2

3 In memoriam. Op zaterdag 20 april overleed na een kortstondige ziekte ons bestuurslid Gerrit Wegerif. Hij had zojuist het secretariaat van onze stichting op zich genomen. Hij is 64 jaar geworden. Gerrit was een man die kerkelijk en maatschappelijk zeer actief was. Zo was hij naast bestuurslid van onze stichting al vele jaren secretaris van de Vereniging van Kerkvoogdijen, afdeling Overijssel-Flevoland, ouderling-kerkvoogd en als zodanig afgevaardigde naar de synode. Ook was hij jarenlang organist in de hervormde kerk van Terwolde. Wij gedenken hem met respect en zijn hem dankbaar voor het werk dat hij voor onze stichting heeft gedaan. Wij wensen als bestuur dat mevrouw Wegerif en haar kinderen de kracht van God mogen ontvangen om dit ernstige verlies te kunnen dragen. 1. Inleiding In onze 7 e Nieuwsbrief trachten wij wederom u informatie te geven over allerhande zaken die te maken hebben met het behoud van kerkgebouwen. Onze basisactiviteiten blijven het maken van meerjarenplannen, advieswerk en het voorbereiden van restauratie- en renovatieprojecten. Vooral het maken en begeleiden van meerjarenonderhoudsplannen is een belangrijke activiteit waarvoor bij kerkvoogdijen veel vraag is naar deskundige begeleiding. Ook het terrein van fondsenwerving is een belangrijke activiteit. Met de opgedane ervaring bij uitgevoerde bouwwerken kunnen wij veel waardevolle adviezen geven. In toenemende mate blijkt dat wij als vraagbaak van kerkvoogdijen op verscheidene terreinen een belangrijke rol spelen, enerzijds door een procesmatige anderzijds door een meer productmatige benadering van zaken. Procesmatig uit zich dat door het op tijd gereed hebben van een goede planning van ontwerp, voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten. Wanneer men van een bouwproces in een vroeg stadium weet dat er op een bepaald tijdstip een bepaald budget beschikbaar zal zijn om daadwerkelijk ook met de werkvoorbereiding van een bouwwerk te kunnen beginnen, geeft dat de nodige rust om het uitvoerende bouwproces goed te kunnen uitvoeren. Steeds meer kerkvoogdijen waarderen deze helikopterview omdat hierdoor aan kritieke punten op tijd voldoende aandacht kan worden geschonken. Ook de productmatige benadering van het restauratieproces wordt als belangrijk ervaren. Denk hierbij aan de vraag welke subsidies beschikbaar zijn, waar vindt men de zo schaarse technische kennis omtrent restauratiewerken. Voorbeelden hiervan zijn ruim aanwezig zoals het herstellen van verwaarloosd voegwerk, behandelen van vocht- en rotproblemen in kapconstructies en specifieke glas-in-lood toepassingen. Ook de steeds wijzigende regelgeving in de bouw leidt nogal eens tot vragen bij kerkvoogdijen. Van deze expertise maken niet alleen de kerkvoogdijen in Overijssel en Flevoland, maar sinds enige jaren ook in toenemende mate de kerkvoogdijen van Gelderland gebruik. Indien u als kerkvoogdij ook gebruik wilt maken van ons bouwbureau dan bevelen wij u aan contact op te nemen met de heer ing. H.Bron (zie achterzijde). 3

4 2. Verlaging BTW-tarief op schilderen en stukadoren van particuliere woningen Sinds 1 januari 2000 wordt het schilderen en stukadoren van particuliere woningen belast met het lage BTW-tarief. Bedroeg de BTW op deze werkzaamheden tot en met 31 december 1999 nog 17,5 %, vanaf de start van het nieuwe millennium geldt een tarief van 6 %. Het gaat hierbij om de werkzaamheden verricht aan huizen ouder dan 15 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes blijft belast met het hoge tarief. Om te kunnen beoordelen, of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar, is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie in gevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, dient de woning tenminste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief. Aldus het besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d Brandpreventiebeleid Binnenlandse Zaken: monumenten 'even' vergeten In februari jongstleden zond staatssecretaris De Vries van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan alle gemeenten in ons land de 'Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw' om gemeenten te helpen hun brandveiligheidsbeleid op orde te krijgen. Het stuk bevat tal van tips en richtlijnen om gebouwen als scholen, winkels, kantoren, wooncomplexen, detentiegebouwen, horecagelegenheden en evenementencentra door bouwkundige aanpassing veiliger te maken voor gebruik door groepen mensen. Alhoewel er natuurlijk alle begrip en steun is voor het wegnemen van onveilige situaties in dat soort gebouwen, opdat rampen als die in Volendam en Enschede zich niet meer voordoen, is de aan de gemeenten voorgestelde aanpak in veel monumentale situaties niet uitvoerbaar en zelfs in strijd met de bestaande bouwregelgeving. Bij het opstellen van de Handreiking is men eenvoudigweg vergeten dat veel gebouwen de status van beschermd monument hebben. Reden waarom de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMZ) in samenspraak met belanghebbenden het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft benaderd over aanpassing van de richtlijnen. De bescherming van monumenten verdient in bepaalde gevallen voorrang boven het aanpassen aan nieuwe veiligheidseisen. Het Bouwbesluit biedt daartoe de mogelijkheden. Daarbij wordt de 'letter van de veiligheidsregel' misschien niet steeds gevolgd, maar de bedoeling - veilig gebruik - vaak wel gerealiseerd: dat is waar het in monumentensituaties op aankomt. 4

5 4. Instandhoudingsregeling De langverwachte voorstellen van de Staatssecretaris zijn in december 2001 per brief naar de Tweede kamer gestuurd. Hier volgen voor eigenaren van rijksmonumenten relevante zaken: Eigenaar centraal In het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de eigenaar voor de instandhouding van zijn monument. Om eigenaren te stimuleren tot planmatig onderhoud moeten de subsidieregelingen voor restauratie en onderhoud beter op elkaar aansluiten en waar mogelijk worden geïntegreerd. De gemeente zorgt voor de ondersteuning van woonhuizen, het Rijk (in casu de RDMZ of gemeenten die hiertoe in staat worden geacht) voor de overige monumenten. Op deze manier moet de aanwezige kennis optimaal kunnen worden ingezet. Vereenvoudiging financiering Het nieuwe stelsel maakt onderscheid tussen eigenaren mét en zonder fiscale aftrekmogelijkheden. Tot de categorie eigenaren zonder fiscale aftrekmogelijkheden behoren publiekrechtelijke én privaatrechtelijke lichamen die niet belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting; dit zijn vooral gemeenten, kerkbesturen, stichtingen die een algemeen nut beogen. Om planmatig onderhoud te stimuleren, wordt één regeling in het vooruitzicht gesteld voor een geïntegreerde restauratie- en onderhoudssubsidie. De subsidieplafonds verdwijnen en ook interieurs komen in aanmerking voor onderhoudssubsidie. De subsidies worden verleend op basis van een meerjaren(onderhouds)plan. De regelgeving voor eigenaren met fiscale aftrek, wordt in het nieuwe stelsel aanzienlijk vereenvoudigd door de laagrentende lening uit te breiden en daarmee de subsidie te vervangen. De omvang van de lening bedraagt 70% van de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten. Het nieuwe stelsel wordt op zijn vroegst per 1 januari 2004 ingevoerd. Eigenaren met fiscale aftrekmogelijkheden krijgen wellicht eerder de mogelijkheid om met een goedkope lening hun restauratie snel en eenvoudig te financieren. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de internetsite van de RDMZ: Kritische Tweede Kamervragen over nieuw stelsel voor de monumentenzorg In december 2001 zond de toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg zijn voorstellen voor een nieuw stelsel voor de monumentenzorg naar de Tweede Kamer. Dat de monumentenzorg de warme belangstelling van de Tweede Kamer heeft, was bekend, maar dat het tot het stellen van ruim honderdvijftig schriftelijke vragen zou leiden, zegt vooral iets over de complexiteit van de materie en de noodzaak daar in de toekomst iets aan te doen. In een eerste traject zijn de faciliteiten voor fiscaal gerelateerde eigenaren verruimd. Eigenaren van kerkgebouwen moeten nog even wachten op verdere implementatie van de voorgestelde regeling. De huidige staatssecretaris van Leeuwen ziet nog graag enkele aanpassingen in de voorstellen. Wij zijn zeer belangstellend naar het verdere verloop en de resultaten van de nieuwe regeling. 5

6 5. Te weinig continuïteit in het beleid Keer op keer duurt het te lang voordat een nieuwe bewindspersoon zich heeft ingewerkt op het terrein van de monumentenzorg. Ook de vorige staatssecretaris Van der Ploeg heeft veel te lang getalmd voordat hij met zijn plannen voor een nieuw beleid naar buiten kwam. En toen was het te laat om het nog in de Kamer te behandelen. Dat probleem doet zich te vaak voor bij de wisseling van kabinetten. Dat zei mr. B. Staal, Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht in zijn functie van voorzitter van het Nationaal Contact Monumenten. Ook voor het ruimtelijke ordeningbeleid moet een zekere garantie bestaan voor bestuurlijke continuïteit. Het is te dol voor woorden dat plannen waar jaren aan gewerkt is zomaar overboord gezet kunnen worden, zoals nu dreigt met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Politieke keuzes kunnen anders uitvallen maar de resultaten van gedegen studies en uitgebreid denkwerk kunnen niet zomaar genegeerd worden. Het meer toegankelijk maken van het cultureel erfgoed is een belangrijke uitdaging voor de instellingen die zich over het cultureel erfgoed ontfermen. Maar ook de overheid zal daarin fors moeten investeren. 6. Voorschot restauratiebudget Gelderland Voor veel Gelderse kerken en monumenten geldt dat niet langer gewacht kan worden met ingrijpende en omvangrijke restauraties. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om, vooruitlopend op de nog toe te kennen budgetten voor de jaren , gelden te reserveren voor de restauratie van een aantal objecten in Gelderland. Gedeputeerde Staten stellen voor om voor de categorie overige monumenten, waar ook kerken in vallen, ruim 3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Iedere aanvraag komt in principe in aanmerking voor 70% van de subsidiabele kosten. Dankzij deze mogelijkheid kunnen gehonoreerde projecten op korte termijn met de noodzakelijke restauratie beginnen. Noot: Recentelijk is duidelijk geworden dat het totale budget voor het jaar 2008 is gehalveerd ten gunste van de nieuwe instandhoudingsregeling. Dit houdt in dat het aantal nog te realiseren restauratieprojecten fors naar beneden moet worden bijgesteld. De instandhoudingsregeling zal dan ook van start gaan met een spreekwoordelijk blok aan het been. 6

7 7. Geen gezichtsverlies voor MSP-gezichten In de euforie om de afronding van het Monumenten Selectie Project (MSP) zouden we de beschermde stads- en dorpsgezichten bijna vergeten. Ten onrechte, want in een dichtbevolkt land met een onbedwingbare drang tot ordenen, dient de historie stevig te worden verankerd. Ligt de 'kwaliteit van de leefomgeving' - om in de termen van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening te spreken - niet voor een belangrijk deel in het in eeuwen gegroeide cultuurlandschap? Had de nota Belvedère niet de bedoeling om de historie mede richtinggevend te laten zijn voor de inrichting van ons land? Welnu, de aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht is nog altijd de enige mogelijkheid om deze ambities juridisch te onderbouwen. Reden genoeg dus om de afronding van het MSP voor wat betreft de beschermde stads- en dorpsgezichten met voortvarendheid ter hand te nemen. Allereerst werden alle gebieden met bijzondere waarden geïnventariseerd, net zoals dat voor de jongere monumenten is gebeurd. Vervolgens is in het kader van het MSP een selectie gemaakt van meer dan 150 voor bescherming voor te dragen gezichten. Het bijhorende onderzoek is voor vrijwel alle gebieden afgerond. Ruim twintig van deze gebieden zijn inmiddels aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht en voor een tiental andere is de aanwijzingsprocedure al gestart. De overige ruim 130 stads- en dorpsgezichten zijn nog in voorbereiding, hetgeen een goede afstemming vergt met de gemeente in kwestie. Zij is immers de instantie die, als uitvloeisel van de aanwijzing, een bestemmingsplan voor het beschermde gezicht dient op te stellen. In het kader van het MSP wordt daarom van de gemeente een aanwijzingsadvies verwacht, dat de vorm kan hebben van een raadsbesluit of een standpunt van B. en W. Pas nadat het aanwijzingsadvies van de gemeente door de RDMZ is ontvangen, wordt de feitelijke aanwijzingsprocedure gestart. Omdat het niet mogelijk is om alle gezichten tegelijk in procedure te brengen, zal de RDMZ voor de komende jaren een planning opstellen. De betreffende gemeenten zullen hierover nader worden geïnformeerd. 7

8 8. De behoefteraming 2001 heeft grote gevolgen voor budgethouders! Op basis van de behoefteraming 2001 zijn de budgetten voor 2007 verdeeld. Spannende tijden voor provincies en gemeenten, die in één klap soms veel meer of minder budget krijgen. Een overzicht van de belangrijkste resultaten. Eenmaal per vier jaar kan iedere gemeente een behoefteraming uitvoeren en bij de minister indienen. Deze behoefteraming bestaat uit een inventarisatie van alle mogelijke restauraties, die binnen een gemeente uitvoering behoeven. Op basis van de uitkomsten van de behoefte-raming 2001 is het Brrm-budget per gemeente vastgesteld, waarbij gemeenten met ten minste 100 rijksmonumenten als budgethouder optreden en de provincies budgethouder zijn voor de overige gemeenten. In september 2001 zijn de budgetten voor 2007 verdeeld (de budgetten worden zes jaar vooruit toebedeeld). Bij de behoefteraming 2001 konden alle jonge monumenten worden betrokken die als gevolg van het MSP na 1997 waren aangewezen of waarvan het aanwijzingsvoorstel op 1 januari 2001 bij de RDMZ was ingediend. Mede als gevolg van het MSP is het aantal ingediende behoefteramingsformulieren fors toegenomen: van in 1997 naar in Belangrijke resultaten De belangrijkste uitkomsten van de behoefteraming 2001 zijn: De restauratiebehoefte in de categorie woonhuizen/boerderijen is fors teruggelopen (- 36%); De restauratiebehoefte in de categorie overige monumenten (incl. de Kanjers) nam enigszins af, maar wel minder (- 4%); Het MSP heeft inmiddels grote invloed op de nog resterende restauratieachterstand, die in totaal op 2,124 miljard wordt geraamd. Hierin is de MSP-restauratiebehoefte 545 miljoen (ruim 25%); Van de 100 objecten met de grootste restauratiebehoefte is in 47 gevallen sprake van een jong monument, waarbij de restauratiebehoefte van deze 47 wordt geraamd op ruim 135 miljoen; De totale restauratiebehoefte is in 2001 vastgesteld op 2,124 miljard, hetgeen met het in 1998 vastgestelde multipliereffect van 2,96 op iedere subsidiegulden neerkomt op een subsidiebehoefte van (afgerond) 725 miljoen. Na aftrek van de nog beschikbare budgetten tot en met 2010, inclusief het bedrag dat op grond van de Najaarsnota beschikbaar is gesteld, resteert nog een subsidietekort van ruim 180 miljoen. 8

9 Opvallende gevolgen Als gevolg van zowel het MSP als de gemeentelijke herindelingen van de laatste jaren is het aantal budgethoudende gemeenten met ingang van 2001 fors toegenomen. Bij de verdeling van het budget voor 2007 betekent dit dat de spoeling dunner is geworden, naast de al eerder gemelde grote gevolgen van de MSP-aanwijzingen. Ook de toename met 50% van het aantal ingediende formulieren is niet zonder gevolgen gebleven. Tot slot kan in een groot aantal gevallen worden geconstateerd, dat budgethouders die de afgelopen vier jaar een forse restauratie-inspanning hebben geleverd, nu met een lager budget worden geconfronteerd. Naast dalers in budget, zijn er ook opvallende stijgers: bijvoorbeeld de gemeenten Arnhem (+ 1010%), Doesburg (+ 500%), Kampen (+ 435%) en Enschede (+ 320). 9. Gemeente Steenwijk over het nieuwe budgethouderschap in de praktijk Onlangs zijn de Brrm-budgetten voor 2007 verdeeld, op basis van de behoefteraming Monumentenzorgmedewerker Marga Hoven van de gemeente Steenwijk heeft sinds kort 257 Rijksmonumenten in beheer, een respectabel aantal dat ontstond na de herindeling van de gemeenten Steenwijk, IJsselham en Brederwiede. Steenwijk heeft ervoor gekozen niet zelf te gaan optreden als budgethouder. 'Zoveel verandert er namelijk niet', zo geeft Marga Hoven aan. 'Voor die 257 monumenten krijgen we een budget van circa euro, terwijl onze restauratie- restvraag 2,5 miljoen euro bedraagt. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Onze vorige budget bedroeg euro, oftewel een forse financiële teruggang. Met dit budget wordt de achterstand van de restauraties alleen maar groter. Door mee te blijven doen in de verdeling van de budgetten door de provincie houden we kans op extra budget, wanneer de provincie geld overhoudt doordat plannen niet doorgaan of er vanuit andere gemeenten minder beroep op subsidies wordt gedaan.' De gevolgen van de budgetkorting zijn voor de monumenteneigenaren in de nieuwe gemeente Steenwijk geen goed nieuws, aldus Marga: 'Eigenaren moeten nog langer wachten voor ze subsidie krijgen. Wanneer zich morgen een enthousiaste eigenaar meldt die zijn monument wil gaan restaureren, moeten wij hem meedelen dat er in 2009 weer budget is. Dat schiet niet op.' 9

10 10. Steun in de regio: advies, dienstverlening en platformfunctie Steunpunten monumentenzorg en archeologie hebben als kerntaken: adviseren van gemeenten en het stimuleren van overlegvormen. Daarnaast kunnen zij tegen betaling uiteenlopende diensten op het gebied van monumentenzorg en archeologie leveren. In acht provincies zijn er inmiddels steunpunten; in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel zijn deze in oprichting en het steunpunt Flevoland haakt (voorlopig) aan bij de provincie Overijssel. Advies aan gemeenten De steunpunten zijn regionale kenniscentra waar een schat aan kennis ligt opgeslagen met betrekking tot wet- en regelgeving, subsidiëring, restauratie, onderhoud, regionale cultuurhistorie etc. De adviesfunctie krijgt gestalte via een speciaal spreekuur waar een monumentenambtenaar voor advies kan langskomen. Daarnaast kennen steunpunten veelal ook nog een telefonische helpdesk zodat ook telefonisch vragen kunnen worden gesteld. Platform Om overleg en afstemming te stimuleren organiseren steunpunten bijeenkomsten voor gemeenten en monumentenorganisaties, zoals de RDMZ, ROB, provincie en in sommige gevallen een welstandsorganisatie en/of de SBKG. Zo is er het Bouwplanoverleg waar bespreking, advisering en toetsing van bouwplannen plaatsvindt. Hierbij worden de gemeenteambtenaar, de RDMZ maar ook de betrokken eigenaar of architect bij uitgenodigd. Op deze wijze kan in korte tijd een bouwplan voor een monument van een breed gedragen, met betrokken partijen afgestemd advies worden voorzien. Het Ruimtelijk Planoverleg is bedoeld voor bespreking van en advisering met betrekking tot bestemmingsplannen. Het -in een vroeg stadium- bespreken van structuur- of bestemmingsplannen met betrokken partijen als de gemeente, provincie, ROB, RDMZ maar eventueel ook betrokken projectontwikkelaars etc., heeft als groot voordeel dat het belang van de cultuurhistorie in de planvorming kan worden meegenomen. Voorts initieert het steunpunt Beleidsoverleg met voor de betreffende regio relevante organisaties op het gebied van de monumentenzorg en archeologie. Zo kan visie worden ontwikkeld en afstemming van plannen en ideeën plaatsvinden. Door middel van genoemde vormen van overleg, waarbij medewerkers van steunpunten onafhankelijk voorzitter zijn, kunnen gemeenten indien gewenst een deskundig en integraal en breed gedragen cultuurhistorisch advies krijgen over bouwplannen, bestemmingsplannen of een ruimtelijke visie. Projecten Naast bovengenoemde taken en werkzaamheden steken steunpunten veel energie in regionale projecten. Te denken valt aan inventarisatie van restauratie- of onderhoudsbehoefte, ontwikkelen van een (digitale) cultuurhistorische atlas, andere databases, projecten m.b.t. het Verdrag van Malta of Belvedère, educatie op het gebied van cultuurhistorie en monumentenzorg en archeologie, stimulering van eigenaren tot restauratie van hun monumentale panden, coördinatie van het Regionaal Opleidingsproject (ROP). 10

11 11. Meten is weten Bij het opstellen en begeleiden van meerjarenonderhoudsplannen en partiële restauratieplannen zijn goede tekeningen noodzakelijk. In de praktijk blijkt vaak dat het beschikbare tekeningenarchief van de kerkvoogdij niet voorziet in bruikbaar materiaal van de bestaande situatie. Het vergt dan veel tekenwerk om werkbare geveltekeningen, plattegronden en doorsneden te maken. Als stichting dringen wij aan op het hebben van een adequaat tekeningenarchief. In voorkomende gevallen nemen wij de bestaande tekeningen over in een digitaal bestand waarbij bestaand materiaal wordt gescand en overgezet. Als voorbeeld ziet u hierbij een geveltekening van de hervormde kerk in Hellendoorn waarin zelfs de oersteen is ingetekend. Dat tekeningen bij onderhouds- en restauratiewerk uiterst bruikbaar zijn blijk wel uit onderstaand voorbeeld. Er kan immers een soort visueel logboek worden bijgehouden van het uitgevoerde herstelwerk. Naast het kerkvoogdijarchief beschikt ook de gemeentelijke overheid en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over een dossier- en tekeningenarchief. Zoals u wellicht weet valt tekenwerk onder het zogenaamd auteursrecht. Het is dus van belang toestemming te hebben van de auteur van eerder gemaakt tekenwerk. Na 50-jaar zijn deze rechten vervallen. In voorkomende gevallen kan de stichting Behoud tegen kostprijs de bestaande situatie in kaart brengen wel of niet met gebruikmaking van archiefmateriaal. Wilt u gebruik maken van de voordelen van een visueel logboek met behulp van tekeningen, neem dan contact op met de stichting. 12. Regiobijeenkomsten In het jaar 2000 hebben wij voor het eerst verspreid over de provincies bijeenkomsten gehouden waarbij de contacten met kerkvoogdijen nauwer werden aangehaald. Het was ons voornemen dit in het najaar van 2002 opnieuw te doen maar door drukke werkzaamheden wegens het opstellen van nieuwe meerjaren onderhoudsplannen is het niet gelukt hier de voorbereidingen voor te treffen. Wij hebben dan ook besloten deze bijeenkomsten te houden in het voorjaar van het jaar U wordt daarover nader geïnformeerd. 11

12 Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Overijssel en Flevoland De Stichting is in september 1989 opgericht. Het was een initiatief van de provinciale organen van de Nederlandse Hervormde Kerk in Overijssel en Flevoland. De opzet was eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam te zijn bij restauratieplannen, verbouwingen en onderhoud van gebouwen en tot die gebouwen behorend meubilair. In eerste instantie werkt de Stichting binnen het verband van de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ook andere kerkgenootschappen kunnen van haar diensten gebruik maken. De te verlenen diensten bestaan uit: - het opmaken van een bouwkundig onderhoudsplan voor één of meerdere jaren; - het begeleiden van de uitvoering van onderhoudsplannen; - de projectbegeleiding van nieuwbouw, verbouw- en restauratieplannen, inclusief orgels; - het werven van subsidies en fondsen voor bovengenoemde plannen; - het verstrekken van incidentele adviezen. Secretariaat: Lupinestraat HK Hengelo Tel.: Fax: Bouwbureau: Vossenhoek AB Vaassen tel fax mobiele telefoon

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma 2003-2008. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 10 1. Wij stellen u voor: Het Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld

Nadere informatie

Algemene informatie Restauratiefinanciering

Algemene informatie Restauratiefinanciering Informatiemap deel B Algemene informatie Restauratiefinanciering In dit deel B van de informatiemap wordt ingegaan op de algemene zaken die betrekking hebben op de financiering van restauratieprojecten

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-sprogramma 2001-2006. Statenvergadering 10 mei 2001 Agendapunt: 7 1. Wij stellen

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar. Gemeente

Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar. Gemeente Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar Gemeente Pijler 1 Afbouwen aanwijzing beschermde stads en dorpsgezichten: Minder tijd

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen

Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen 1 Inleiding: In de cultuurnota 2005-2008 "Stroomversnelling" zijn in programma II "Het verhaal van Groningen" twee beleidsregels vastgelegd: presentatie

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND

uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND - B E H O U D - OP ONREGELMATIGE TIJDEN VERSCHIJNEND INFORMATIEBLAD voor beheerders van kerken en andere belangstellenden Nummer 9 voorjaar 2007 uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN

Nadere informatie

Nummer 8 voorjaar 2005

Nummer 8 voorjaar 2005 - B E H O U D - OP ONREGELMATIGE TIJDEN VERSCHIJNEND INFORMATIEBLAD voor beheerders van kerken en andere belangstellenden Nummer 8 voorjaar 2005 uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

MONUMENTAAL ONDERHOUD

MONUMENTAAL ONDERHOUD MONUMENTAAL ONDERHOUD Monumenten: zorg er goed voor Monumenten hebben vaak in meerdere opzichten een belangrijke betekenis. Als specialist in monumentaal onderhoud helpt Burgers van der Wal deze waarde

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

De BRIM m.i.v. 2006 de nieuwe subsidieregeling voor Rijksmonumenten, vervanger van BRRM en BROM.

De BRIM m.i.v. 2006 de nieuwe subsidieregeling voor Rijksmonumenten, vervanger van BRRM en BROM. De BRIM m.i.v. 2006 de nieuwe subsidieregeling voor Rijksmonumenten, vervanger van BRRM en BROM. Drs I.W.M. Duijvestijn ID monumenten & landgoederen ADVIES bv, Amersfoort (033-4225370) Inleiding; Het BROM

Nadere informatie

Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek. Beleidsplan 2015-2019

Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek. Beleidsplan 2015-2019 Beleidsplan 2015-2019 Inhoudsopgave Pg. 1 Inleiding... 3 2 Informatie als bedoeld in Algemene wet inzake rijksbelastingen art. 5b... 3 3 Doelstelling... 3 4 Gebruik van het gebouw... 4 5 Onderhoud... 4

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 agendapunt H.04 1061816 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Vast te stellen het investeringsplan m.b.t. renovatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE LEES DIT EERST Met dit aanvraagformulier vraagt u een lening aan op grond van het Uitvoeringsbesluit Financiering instandhouding

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 734 Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 NR. TITEL: Bestemmingsreserve gemeentelijke gebouwen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg RAADSVOORSTEL Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg Samenvatting: De monumentale Oostbeer aan de Commandoweg verkeert in een slechte staat van onderhoud. Regionaal heeft de restauratie van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN Stichting Vrienden van de oude kerk Diever Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Stichting 2 2 Uitgangspunten 2 2.1 Stichting 2 2.2 Doelstellingen 3 2.3 Zelfstandig 3 2.4 Bevoegdheden

Nadere informatie

Monumentenstichting Harlingen. Beleidsplan

Monumentenstichting Harlingen. Beleidsplan Monumentenstichting Harlingen Beleidsplan 2015 2018 Postadres: Postbus 20, 8860 AA Harlingen Aanvraag voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) IBAN NL 23 RABO 0325 5695 68 e-mail: info@msh.frl website:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

S.B.K.G.U. STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN IN UTRECHT

S.B.K.G.U. STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN IN UTRECHT S.B.K.G.U. STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN IN UTRECHT secretariaat kerkeland 63 tel.: 0343-561652 (na 19.00 uur) bank: rabobank 3947 mv langbroek e-mail: sbkgu@kpnmail.nl rek.nr.: 33.59.43.977 website:

Nadere informatie

26 juni 2012 ons kenmerk 05 juni 2012 behandeld door 414762 doorkiesnummer

26 juni 2012 ons kenmerk 05 juni 2012 behandeld door 414762 doorkiesnummer SINT-MICHIELSGESTEL gemeente \}W Erfgoedinspectie T.a.v. mevrouw J.M.M. Nuijten Postbus 16478 2500 BL Den Haag datum uw brief van uw kenmerk onderwerp 26 juni 2012 ons kenmerk 05 juni 2012 behandeld door

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 112 LIJST

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

Uw brief van. 12 mei 2004

Uw brief van. 12 mei 2004 logoocw De Tweede Kamer der Staten Generaal T.a.v. De Voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 7 juni 2004 DCE/04/25731 Uw brief van 12 mei 2004 Uw kenmerk Sc-04-19 Onderwerp Nieuw

Nadere informatie

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om:

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om: INLEIDING De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een kapstok - regeling met een paar

Nadere informatie

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM)

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM) Financiering Duurzaamheid en Monumenten Maarten Maresch (IBPM) Opbouw presentatie Europese subsidiemogelijkheden energie Nederlandse subsidie mogelijkheden energie Fiscale ondersteuning Financieringsondersteuning

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs,

De Staatssecretaris van Onderwijs, R.J.Schimmelpennincklaan3 90'''0361243 2506 AE Den Haag reler...3,

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2013 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van

Nadere informatie

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren.

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 31 oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Bouwwet 1956 (G.B. 1956 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleid cultuurhistorisch vastgoed

Beleid cultuurhistorisch vastgoed Beleid cultuurhistorisch vastgoed Rijks- en gemeentelijke monumenten in eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland Maart 2014 Kenmerk: 1125989 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces 3. Waardering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart

Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Handleiding voor de Archeologische Monumentenkaart Pagina 1 van 7 Colofon Bron voor AMK gegevens: ARCHIS De AMK is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincies Redactie teksten: A. Sloos Redactie

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT * M ï. ft f N RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 11-08 Registratienummer raad 606186 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 606186 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Leegstand & transformatie

Leegstand & transformatie Leegstand & transformatie Trends & ontwikkelingen Frank Strolenberg Nationaal Programma Herbestemming/Rijksdienst Cultureel Erfgoed 5 december 2013 Herbestemming is van alle tijden Grote kerk van Veere

Nadere informatie

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Financiële bijdrage archeologisch onderzoek Arkelstein, Bathmen. Raadsvergadering : 24 maart 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouders Berkelder /

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 708 Besluit van 27 september 2010, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Versie 2.0 (augustus 2010) Inleiding De invoering van

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont!

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont! Investeren in Monumenten 2010 2 Woord vooraf Voor u ligt Investeren in Monumenten 2010. Een vervolg op het in 2007 door Nationaal Restauratiefonds uitgegeven rapport Investeren in Monumenten. Dit rapport

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Datum 13 januari 2015 Onskenmerk Contactpersoon J. Kippersluis Doorkiesnummer

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016 AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016 LEES DIT EERST Onder herbestemming wordt verstaan: o vestiging van een andere dan de oorspronkelijke functie, of o

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

22 september 2011. Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by. 1161063433 Datum: 22 september 2011

22 september 2011. Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by. 1161063433 Datum: 22 september 2011 22 september 2011 Landmark Planscan Adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: 1161063433 Datum: 22 september 2011 Powered by I N H O U D Verbindingsweg 4 9566PM VEELERVEEN Inhoud Leeswijzer

Nadere informatie

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius.

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. Raadsvoorstel Datum Dienst/sector/afdeling DSO/JZ/S&M Jaargang 20 01 Nummer 213 Kenmerk DSO 01.102518/01.005439 BGS Onderwerp Bijlagen planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. rapport

Nadere informatie

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Brim 2013 Toelichting op de nieuwe regeling Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Programma Korte terugblik Brim, Brim 2011 en overgangsjaar 2012 Belangrijkste wijzigingen Brim 2013 Vragen? Mogen ook tussendoor

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie