Nummer 7 najaar uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 7 najaar 2002. uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND"

Transcriptie

1 - B E H O U D - OP ONREGELMATIGE TIJDEN VERSCHIJNEND INFORMATIEBLAD voor beheerders van kerken en andere belangstellenden Nummer 7 najaar 2002 uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND Redactieadres: Lupinestraat 24, 7552 HK HENGELO Tel.: Fax:

2 Inhoud 1. Inleiding Verlaging BTW-tarief op schilderen en stukadoren van particuliere woningen Brandpreventie Binnenlandse Zaken: Monumenten even vergeten Instandhoudingsregeling Te weinig continuïteit in het beleid Voorschot restauratiebudget Gelderland Geen gezichtsverlies voor MSP gezichten De behoefteraming 2001 heeft grote gevolgen voor de budgethouders Gemeente Steenwijk over het nieuwe budgethouderschap in de praktijk Steun in de regio: advies, dienstverlening en platformfunctie Meten is weten Regiobijeenkomsten...11 Verantwoording foto s...2 Info SBKG Overijssel en Flevoland...kaft Verantwoording foto s: - foto kaft : HK te Okkenbroek - foto punt 3 : HK te Windesheim - foto punt 4 : NK te Ommen - foto punt 8 : Haven Blokzijl - foto punt 9 : HK te Ens - foto punt 9 : Schultehuis te Zalk - foto punt 12 : Geveltekening HK te Hellendoorn 2

3 In memoriam. Op zaterdag 20 april overleed na een kortstondige ziekte ons bestuurslid Gerrit Wegerif. Hij had zojuist het secretariaat van onze stichting op zich genomen. Hij is 64 jaar geworden. Gerrit was een man die kerkelijk en maatschappelijk zeer actief was. Zo was hij naast bestuurslid van onze stichting al vele jaren secretaris van de Vereniging van Kerkvoogdijen, afdeling Overijssel-Flevoland, ouderling-kerkvoogd en als zodanig afgevaardigde naar de synode. Ook was hij jarenlang organist in de hervormde kerk van Terwolde. Wij gedenken hem met respect en zijn hem dankbaar voor het werk dat hij voor onze stichting heeft gedaan. Wij wensen als bestuur dat mevrouw Wegerif en haar kinderen de kracht van God mogen ontvangen om dit ernstige verlies te kunnen dragen. 1. Inleiding In onze 7 e Nieuwsbrief trachten wij wederom u informatie te geven over allerhande zaken die te maken hebben met het behoud van kerkgebouwen. Onze basisactiviteiten blijven het maken van meerjarenplannen, advieswerk en het voorbereiden van restauratie- en renovatieprojecten. Vooral het maken en begeleiden van meerjarenonderhoudsplannen is een belangrijke activiteit waarvoor bij kerkvoogdijen veel vraag is naar deskundige begeleiding. Ook het terrein van fondsenwerving is een belangrijke activiteit. Met de opgedane ervaring bij uitgevoerde bouwwerken kunnen wij veel waardevolle adviezen geven. In toenemende mate blijkt dat wij als vraagbaak van kerkvoogdijen op verscheidene terreinen een belangrijke rol spelen, enerzijds door een procesmatige anderzijds door een meer productmatige benadering van zaken. Procesmatig uit zich dat door het op tijd gereed hebben van een goede planning van ontwerp, voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten. Wanneer men van een bouwproces in een vroeg stadium weet dat er op een bepaald tijdstip een bepaald budget beschikbaar zal zijn om daadwerkelijk ook met de werkvoorbereiding van een bouwwerk te kunnen beginnen, geeft dat de nodige rust om het uitvoerende bouwproces goed te kunnen uitvoeren. Steeds meer kerkvoogdijen waarderen deze helikopterview omdat hierdoor aan kritieke punten op tijd voldoende aandacht kan worden geschonken. Ook de productmatige benadering van het restauratieproces wordt als belangrijk ervaren. Denk hierbij aan de vraag welke subsidies beschikbaar zijn, waar vindt men de zo schaarse technische kennis omtrent restauratiewerken. Voorbeelden hiervan zijn ruim aanwezig zoals het herstellen van verwaarloosd voegwerk, behandelen van vocht- en rotproblemen in kapconstructies en specifieke glas-in-lood toepassingen. Ook de steeds wijzigende regelgeving in de bouw leidt nogal eens tot vragen bij kerkvoogdijen. Van deze expertise maken niet alleen de kerkvoogdijen in Overijssel en Flevoland, maar sinds enige jaren ook in toenemende mate de kerkvoogdijen van Gelderland gebruik. Indien u als kerkvoogdij ook gebruik wilt maken van ons bouwbureau dan bevelen wij u aan contact op te nemen met de heer ing. H.Bron (zie achterzijde). 3

4 2. Verlaging BTW-tarief op schilderen en stukadoren van particuliere woningen Sinds 1 januari 2000 wordt het schilderen en stukadoren van particuliere woningen belast met het lage BTW-tarief. Bedroeg de BTW op deze werkzaamheden tot en met 31 december 1999 nog 17,5 %, vanaf de start van het nieuwe millennium geldt een tarief van 6 %. Het gaat hierbij om de werkzaamheden verricht aan huizen ouder dan 15 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes blijft belast met het hoge tarief. Om te kunnen beoordelen, of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar, is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie in gevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, dient de woning tenminste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief. Aldus het besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d Brandpreventiebeleid Binnenlandse Zaken: monumenten 'even' vergeten In februari jongstleden zond staatssecretaris De Vries van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan alle gemeenten in ons land de 'Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw' om gemeenten te helpen hun brandveiligheidsbeleid op orde te krijgen. Het stuk bevat tal van tips en richtlijnen om gebouwen als scholen, winkels, kantoren, wooncomplexen, detentiegebouwen, horecagelegenheden en evenementencentra door bouwkundige aanpassing veiliger te maken voor gebruik door groepen mensen. Alhoewel er natuurlijk alle begrip en steun is voor het wegnemen van onveilige situaties in dat soort gebouwen, opdat rampen als die in Volendam en Enschede zich niet meer voordoen, is de aan de gemeenten voorgestelde aanpak in veel monumentale situaties niet uitvoerbaar en zelfs in strijd met de bestaande bouwregelgeving. Bij het opstellen van de Handreiking is men eenvoudigweg vergeten dat veel gebouwen de status van beschermd monument hebben. Reden waarom de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMZ) in samenspraak met belanghebbenden het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft benaderd over aanpassing van de richtlijnen. De bescherming van monumenten verdient in bepaalde gevallen voorrang boven het aanpassen aan nieuwe veiligheidseisen. Het Bouwbesluit biedt daartoe de mogelijkheden. Daarbij wordt de 'letter van de veiligheidsregel' misschien niet steeds gevolgd, maar de bedoeling - veilig gebruik - vaak wel gerealiseerd: dat is waar het in monumentensituaties op aankomt. 4

5 4. Instandhoudingsregeling De langverwachte voorstellen van de Staatssecretaris zijn in december 2001 per brief naar de Tweede kamer gestuurd. Hier volgen voor eigenaren van rijksmonumenten relevante zaken: Eigenaar centraal In het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de eigenaar voor de instandhouding van zijn monument. Om eigenaren te stimuleren tot planmatig onderhoud moeten de subsidieregelingen voor restauratie en onderhoud beter op elkaar aansluiten en waar mogelijk worden geïntegreerd. De gemeente zorgt voor de ondersteuning van woonhuizen, het Rijk (in casu de RDMZ of gemeenten die hiertoe in staat worden geacht) voor de overige monumenten. Op deze manier moet de aanwezige kennis optimaal kunnen worden ingezet. Vereenvoudiging financiering Het nieuwe stelsel maakt onderscheid tussen eigenaren mét en zonder fiscale aftrekmogelijkheden. Tot de categorie eigenaren zonder fiscale aftrekmogelijkheden behoren publiekrechtelijke én privaatrechtelijke lichamen die niet belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting; dit zijn vooral gemeenten, kerkbesturen, stichtingen die een algemeen nut beogen. Om planmatig onderhoud te stimuleren, wordt één regeling in het vooruitzicht gesteld voor een geïntegreerde restauratie- en onderhoudssubsidie. De subsidieplafonds verdwijnen en ook interieurs komen in aanmerking voor onderhoudssubsidie. De subsidies worden verleend op basis van een meerjaren(onderhouds)plan. De regelgeving voor eigenaren met fiscale aftrek, wordt in het nieuwe stelsel aanzienlijk vereenvoudigd door de laagrentende lening uit te breiden en daarmee de subsidie te vervangen. De omvang van de lening bedraagt 70% van de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten. Het nieuwe stelsel wordt op zijn vroegst per 1 januari 2004 ingevoerd. Eigenaren met fiscale aftrekmogelijkheden krijgen wellicht eerder de mogelijkheid om met een goedkope lening hun restauratie snel en eenvoudig te financieren. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de internetsite van de RDMZ: Kritische Tweede Kamervragen over nieuw stelsel voor de monumentenzorg In december 2001 zond de toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg zijn voorstellen voor een nieuw stelsel voor de monumentenzorg naar de Tweede Kamer. Dat de monumentenzorg de warme belangstelling van de Tweede Kamer heeft, was bekend, maar dat het tot het stellen van ruim honderdvijftig schriftelijke vragen zou leiden, zegt vooral iets over de complexiteit van de materie en de noodzaak daar in de toekomst iets aan te doen. In een eerste traject zijn de faciliteiten voor fiscaal gerelateerde eigenaren verruimd. Eigenaren van kerkgebouwen moeten nog even wachten op verdere implementatie van de voorgestelde regeling. De huidige staatssecretaris van Leeuwen ziet nog graag enkele aanpassingen in de voorstellen. Wij zijn zeer belangstellend naar het verdere verloop en de resultaten van de nieuwe regeling. 5

6 5. Te weinig continuïteit in het beleid Keer op keer duurt het te lang voordat een nieuwe bewindspersoon zich heeft ingewerkt op het terrein van de monumentenzorg. Ook de vorige staatssecretaris Van der Ploeg heeft veel te lang getalmd voordat hij met zijn plannen voor een nieuw beleid naar buiten kwam. En toen was het te laat om het nog in de Kamer te behandelen. Dat probleem doet zich te vaak voor bij de wisseling van kabinetten. Dat zei mr. B. Staal, Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht in zijn functie van voorzitter van het Nationaal Contact Monumenten. Ook voor het ruimtelijke ordeningbeleid moet een zekere garantie bestaan voor bestuurlijke continuïteit. Het is te dol voor woorden dat plannen waar jaren aan gewerkt is zomaar overboord gezet kunnen worden, zoals nu dreigt met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Politieke keuzes kunnen anders uitvallen maar de resultaten van gedegen studies en uitgebreid denkwerk kunnen niet zomaar genegeerd worden. Het meer toegankelijk maken van het cultureel erfgoed is een belangrijke uitdaging voor de instellingen die zich over het cultureel erfgoed ontfermen. Maar ook de overheid zal daarin fors moeten investeren. 6. Voorschot restauratiebudget Gelderland Voor veel Gelderse kerken en monumenten geldt dat niet langer gewacht kan worden met ingrijpende en omvangrijke restauraties. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om, vooruitlopend op de nog toe te kennen budgetten voor de jaren , gelden te reserveren voor de restauratie van een aantal objecten in Gelderland. Gedeputeerde Staten stellen voor om voor de categorie overige monumenten, waar ook kerken in vallen, ruim 3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Iedere aanvraag komt in principe in aanmerking voor 70% van de subsidiabele kosten. Dankzij deze mogelijkheid kunnen gehonoreerde projecten op korte termijn met de noodzakelijke restauratie beginnen. Noot: Recentelijk is duidelijk geworden dat het totale budget voor het jaar 2008 is gehalveerd ten gunste van de nieuwe instandhoudingsregeling. Dit houdt in dat het aantal nog te realiseren restauratieprojecten fors naar beneden moet worden bijgesteld. De instandhoudingsregeling zal dan ook van start gaan met een spreekwoordelijk blok aan het been. 6

7 7. Geen gezichtsverlies voor MSP-gezichten In de euforie om de afronding van het Monumenten Selectie Project (MSP) zouden we de beschermde stads- en dorpsgezichten bijna vergeten. Ten onrechte, want in een dichtbevolkt land met een onbedwingbare drang tot ordenen, dient de historie stevig te worden verankerd. Ligt de 'kwaliteit van de leefomgeving' - om in de termen van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening te spreken - niet voor een belangrijk deel in het in eeuwen gegroeide cultuurlandschap? Had de nota Belvedère niet de bedoeling om de historie mede richtinggevend te laten zijn voor de inrichting van ons land? Welnu, de aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht is nog altijd de enige mogelijkheid om deze ambities juridisch te onderbouwen. Reden genoeg dus om de afronding van het MSP voor wat betreft de beschermde stads- en dorpsgezichten met voortvarendheid ter hand te nemen. Allereerst werden alle gebieden met bijzondere waarden geïnventariseerd, net zoals dat voor de jongere monumenten is gebeurd. Vervolgens is in het kader van het MSP een selectie gemaakt van meer dan 150 voor bescherming voor te dragen gezichten. Het bijhorende onderzoek is voor vrijwel alle gebieden afgerond. Ruim twintig van deze gebieden zijn inmiddels aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht en voor een tiental andere is de aanwijzingsprocedure al gestart. De overige ruim 130 stads- en dorpsgezichten zijn nog in voorbereiding, hetgeen een goede afstemming vergt met de gemeente in kwestie. Zij is immers de instantie die, als uitvloeisel van de aanwijzing, een bestemmingsplan voor het beschermde gezicht dient op te stellen. In het kader van het MSP wordt daarom van de gemeente een aanwijzingsadvies verwacht, dat de vorm kan hebben van een raadsbesluit of een standpunt van B. en W. Pas nadat het aanwijzingsadvies van de gemeente door de RDMZ is ontvangen, wordt de feitelijke aanwijzingsprocedure gestart. Omdat het niet mogelijk is om alle gezichten tegelijk in procedure te brengen, zal de RDMZ voor de komende jaren een planning opstellen. De betreffende gemeenten zullen hierover nader worden geïnformeerd. 7

8 8. De behoefteraming 2001 heeft grote gevolgen voor budgethouders! Op basis van de behoefteraming 2001 zijn de budgetten voor 2007 verdeeld. Spannende tijden voor provincies en gemeenten, die in één klap soms veel meer of minder budget krijgen. Een overzicht van de belangrijkste resultaten. Eenmaal per vier jaar kan iedere gemeente een behoefteraming uitvoeren en bij de minister indienen. Deze behoefteraming bestaat uit een inventarisatie van alle mogelijke restauraties, die binnen een gemeente uitvoering behoeven. Op basis van de uitkomsten van de behoefte-raming 2001 is het Brrm-budget per gemeente vastgesteld, waarbij gemeenten met ten minste 100 rijksmonumenten als budgethouder optreden en de provincies budgethouder zijn voor de overige gemeenten. In september 2001 zijn de budgetten voor 2007 verdeeld (de budgetten worden zes jaar vooruit toebedeeld). Bij de behoefteraming 2001 konden alle jonge monumenten worden betrokken die als gevolg van het MSP na 1997 waren aangewezen of waarvan het aanwijzingsvoorstel op 1 januari 2001 bij de RDMZ was ingediend. Mede als gevolg van het MSP is het aantal ingediende behoefteramingsformulieren fors toegenomen: van in 1997 naar in Belangrijke resultaten De belangrijkste uitkomsten van de behoefteraming 2001 zijn: De restauratiebehoefte in de categorie woonhuizen/boerderijen is fors teruggelopen (- 36%); De restauratiebehoefte in de categorie overige monumenten (incl. de Kanjers) nam enigszins af, maar wel minder (- 4%); Het MSP heeft inmiddels grote invloed op de nog resterende restauratieachterstand, die in totaal op 2,124 miljard wordt geraamd. Hierin is de MSP-restauratiebehoefte 545 miljoen (ruim 25%); Van de 100 objecten met de grootste restauratiebehoefte is in 47 gevallen sprake van een jong monument, waarbij de restauratiebehoefte van deze 47 wordt geraamd op ruim 135 miljoen; De totale restauratiebehoefte is in 2001 vastgesteld op 2,124 miljard, hetgeen met het in 1998 vastgestelde multipliereffect van 2,96 op iedere subsidiegulden neerkomt op een subsidiebehoefte van (afgerond) 725 miljoen. Na aftrek van de nog beschikbare budgetten tot en met 2010, inclusief het bedrag dat op grond van de Najaarsnota beschikbaar is gesteld, resteert nog een subsidietekort van ruim 180 miljoen. 8

9 Opvallende gevolgen Als gevolg van zowel het MSP als de gemeentelijke herindelingen van de laatste jaren is het aantal budgethoudende gemeenten met ingang van 2001 fors toegenomen. Bij de verdeling van het budget voor 2007 betekent dit dat de spoeling dunner is geworden, naast de al eerder gemelde grote gevolgen van de MSP-aanwijzingen. Ook de toename met 50% van het aantal ingediende formulieren is niet zonder gevolgen gebleven. Tot slot kan in een groot aantal gevallen worden geconstateerd, dat budgethouders die de afgelopen vier jaar een forse restauratie-inspanning hebben geleverd, nu met een lager budget worden geconfronteerd. Naast dalers in budget, zijn er ook opvallende stijgers: bijvoorbeeld de gemeenten Arnhem (+ 1010%), Doesburg (+ 500%), Kampen (+ 435%) en Enschede (+ 320). 9. Gemeente Steenwijk over het nieuwe budgethouderschap in de praktijk Onlangs zijn de Brrm-budgetten voor 2007 verdeeld, op basis van de behoefteraming Monumentenzorgmedewerker Marga Hoven van de gemeente Steenwijk heeft sinds kort 257 Rijksmonumenten in beheer, een respectabel aantal dat ontstond na de herindeling van de gemeenten Steenwijk, IJsselham en Brederwiede. Steenwijk heeft ervoor gekozen niet zelf te gaan optreden als budgethouder. 'Zoveel verandert er namelijk niet', zo geeft Marga Hoven aan. 'Voor die 257 monumenten krijgen we een budget van circa euro, terwijl onze restauratie- restvraag 2,5 miljoen euro bedraagt. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Onze vorige budget bedroeg euro, oftewel een forse financiële teruggang. Met dit budget wordt de achterstand van de restauraties alleen maar groter. Door mee te blijven doen in de verdeling van de budgetten door de provincie houden we kans op extra budget, wanneer de provincie geld overhoudt doordat plannen niet doorgaan of er vanuit andere gemeenten minder beroep op subsidies wordt gedaan.' De gevolgen van de budgetkorting zijn voor de monumenteneigenaren in de nieuwe gemeente Steenwijk geen goed nieuws, aldus Marga: 'Eigenaren moeten nog langer wachten voor ze subsidie krijgen. Wanneer zich morgen een enthousiaste eigenaar meldt die zijn monument wil gaan restaureren, moeten wij hem meedelen dat er in 2009 weer budget is. Dat schiet niet op.' 9

10 10. Steun in de regio: advies, dienstverlening en platformfunctie Steunpunten monumentenzorg en archeologie hebben als kerntaken: adviseren van gemeenten en het stimuleren van overlegvormen. Daarnaast kunnen zij tegen betaling uiteenlopende diensten op het gebied van monumentenzorg en archeologie leveren. In acht provincies zijn er inmiddels steunpunten; in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel zijn deze in oprichting en het steunpunt Flevoland haakt (voorlopig) aan bij de provincie Overijssel. Advies aan gemeenten De steunpunten zijn regionale kenniscentra waar een schat aan kennis ligt opgeslagen met betrekking tot wet- en regelgeving, subsidiëring, restauratie, onderhoud, regionale cultuurhistorie etc. De adviesfunctie krijgt gestalte via een speciaal spreekuur waar een monumentenambtenaar voor advies kan langskomen. Daarnaast kennen steunpunten veelal ook nog een telefonische helpdesk zodat ook telefonisch vragen kunnen worden gesteld. Platform Om overleg en afstemming te stimuleren organiseren steunpunten bijeenkomsten voor gemeenten en monumentenorganisaties, zoals de RDMZ, ROB, provincie en in sommige gevallen een welstandsorganisatie en/of de SBKG. Zo is er het Bouwplanoverleg waar bespreking, advisering en toetsing van bouwplannen plaatsvindt. Hierbij worden de gemeenteambtenaar, de RDMZ maar ook de betrokken eigenaar of architect bij uitgenodigd. Op deze wijze kan in korte tijd een bouwplan voor een monument van een breed gedragen, met betrokken partijen afgestemd advies worden voorzien. Het Ruimtelijk Planoverleg is bedoeld voor bespreking van en advisering met betrekking tot bestemmingsplannen. Het -in een vroeg stadium- bespreken van structuur- of bestemmingsplannen met betrokken partijen als de gemeente, provincie, ROB, RDMZ maar eventueel ook betrokken projectontwikkelaars etc., heeft als groot voordeel dat het belang van de cultuurhistorie in de planvorming kan worden meegenomen. Voorts initieert het steunpunt Beleidsoverleg met voor de betreffende regio relevante organisaties op het gebied van de monumentenzorg en archeologie. Zo kan visie worden ontwikkeld en afstemming van plannen en ideeën plaatsvinden. Door middel van genoemde vormen van overleg, waarbij medewerkers van steunpunten onafhankelijk voorzitter zijn, kunnen gemeenten indien gewenst een deskundig en integraal en breed gedragen cultuurhistorisch advies krijgen over bouwplannen, bestemmingsplannen of een ruimtelijke visie. Projecten Naast bovengenoemde taken en werkzaamheden steken steunpunten veel energie in regionale projecten. Te denken valt aan inventarisatie van restauratie- of onderhoudsbehoefte, ontwikkelen van een (digitale) cultuurhistorische atlas, andere databases, projecten m.b.t. het Verdrag van Malta of Belvedère, educatie op het gebied van cultuurhistorie en monumentenzorg en archeologie, stimulering van eigenaren tot restauratie van hun monumentale panden, coördinatie van het Regionaal Opleidingsproject (ROP). 10

11 11. Meten is weten Bij het opstellen en begeleiden van meerjarenonderhoudsplannen en partiële restauratieplannen zijn goede tekeningen noodzakelijk. In de praktijk blijkt vaak dat het beschikbare tekeningenarchief van de kerkvoogdij niet voorziet in bruikbaar materiaal van de bestaande situatie. Het vergt dan veel tekenwerk om werkbare geveltekeningen, plattegronden en doorsneden te maken. Als stichting dringen wij aan op het hebben van een adequaat tekeningenarchief. In voorkomende gevallen nemen wij de bestaande tekeningen over in een digitaal bestand waarbij bestaand materiaal wordt gescand en overgezet. Als voorbeeld ziet u hierbij een geveltekening van de hervormde kerk in Hellendoorn waarin zelfs de oersteen is ingetekend. Dat tekeningen bij onderhouds- en restauratiewerk uiterst bruikbaar zijn blijk wel uit onderstaand voorbeeld. Er kan immers een soort visueel logboek worden bijgehouden van het uitgevoerde herstelwerk. Naast het kerkvoogdijarchief beschikt ook de gemeentelijke overheid en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over een dossier- en tekeningenarchief. Zoals u wellicht weet valt tekenwerk onder het zogenaamd auteursrecht. Het is dus van belang toestemming te hebben van de auteur van eerder gemaakt tekenwerk. Na 50-jaar zijn deze rechten vervallen. In voorkomende gevallen kan de stichting Behoud tegen kostprijs de bestaande situatie in kaart brengen wel of niet met gebruikmaking van archiefmateriaal. Wilt u gebruik maken van de voordelen van een visueel logboek met behulp van tekeningen, neem dan contact op met de stichting. 12. Regiobijeenkomsten In het jaar 2000 hebben wij voor het eerst verspreid over de provincies bijeenkomsten gehouden waarbij de contacten met kerkvoogdijen nauwer werden aangehaald. Het was ons voornemen dit in het najaar van 2002 opnieuw te doen maar door drukke werkzaamheden wegens het opstellen van nieuwe meerjaren onderhoudsplannen is het niet gelukt hier de voorbereidingen voor te treffen. Wij hebben dan ook besloten deze bijeenkomsten te houden in het voorjaar van het jaar U wordt daarover nader geïnformeerd. 11

12 Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Overijssel en Flevoland De Stichting is in september 1989 opgericht. Het was een initiatief van de provinciale organen van de Nederlandse Hervormde Kerk in Overijssel en Flevoland. De opzet was eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam te zijn bij restauratieplannen, verbouwingen en onderhoud van gebouwen en tot die gebouwen behorend meubilair. In eerste instantie werkt de Stichting binnen het verband van de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ook andere kerkgenootschappen kunnen van haar diensten gebruik maken. De te verlenen diensten bestaan uit: - het opmaken van een bouwkundig onderhoudsplan voor één of meerdere jaren; - het begeleiden van de uitvoering van onderhoudsplannen; - de projectbegeleiding van nieuwbouw, verbouw- en restauratieplannen, inclusief orgels; - het werven van subsidies en fondsen voor bovengenoemde plannen; - het verstrekken van incidentele adviezen. Secretariaat: Lupinestraat HK Hengelo Tel.: Fax: Bouwbureau: Vossenhoek AB Vaassen tel fax mobiele telefoon

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma 2003-2008. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 10 1. Wij stellen u voor: Het Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009".

Onderwerp: Vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009. BIJLAGENUMMER 37 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 juni 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 18 mei 2009 Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

Algemene informatie Restauratiefinanciering

Algemene informatie Restauratiefinanciering Informatiemap deel B Algemene informatie Restauratiefinanciering In dit deel B van de informatiemap wordt ingegaan op de algemene zaken die betrekking hebben op de financiering van restauratieprojecten

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-04-2008 Onderwerp: Boom Dwarsgracht Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: de raad wordt voorgesteld om, in

Nadere informatie

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem.

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem. Onderwerp Volgnr. 2015-014 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Groot onderhoud toren Woudrichem 15.0005639 / 2015Z00524 15.0005639 wethouder P. Jorritsma de raad E. Smulders Bouw- en Woningtoezicht

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 3944 8 september 2017 Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 Gedeputeerde Staten van Limburg Maken ter voldoening aan het

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM

Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM Herzien 25 augustus 2016 Op grond van artikel 34, eerste lid van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: Sim), adviseert de Raad voor Cultuur

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421740. subsidie restauratie molen Drunen

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421740. subsidie restauratie molen Drunen Collegevoorstel Inleiding In april 2014 verzocht de eigenaar van de Drunense molen Hertogin Johanna van Brabant de gemeente Heusden om een bijdrage in de restauratie daarvan. Hij vroeg om een aanvulling

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 156 Monumentenzorg Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-sprogramma 2001-2006. Statenvergadering 10 mei 2001 Agendapunt: 7 1. Wij stellen

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten INFORMATIEBROCHURE Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten Inleiding De gemeente Doesburg is bijzonder rijk aan erfgoed. De binnenstad

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06.

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06. Raadsvergadering d.d. 2 maart 2006. Voorstel nr.: 17/06. Onderwerp: Herhaling voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten. Bijl.: 2. Oegstgeest, 31 januari 2006. Aan de raad. 1. Relatie met Programbegroting

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK NAAR DE RESTAURATIEACHTERSTAND BIJ RIJKSMONUMENTEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK NAAR DE RESTAURATIEACHTERSTAND BIJ RIJKSMONUMENTEN RAPPORTAGE ONDERZOEK NAAR DE RESTAURATIEACHTERSTAND BIJ RIJKSMONUMENTEN COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Project : Onderzoek naar de restauratieachterstand bij rijksmonumenten

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A.

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT201390 Portefeuillehouder : A. Raven Titel : Kadernotitie Erfgoedparels

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2004/39660 (8142) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Monumentenwet

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen

Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen 1 Inleiding: In de cultuurnota 2005-2008 "Stroomversnelling" zijn in programma II "Het verhaal van Groningen" twee beleidsregels vastgelegd: presentatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeentelijke Monumenten

INFORMATIEBROCHURE. Gemeentelijke Monumenten INFORMATIEBROCHURE Gemeentelijke Monumenten INFORMATIEBROCHURE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inleiding Uw eigendom is genomineerd om te worden aangewezen als gemeentelijk monument. In deze brochure wordt uitgelegd

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Gemeentehuis Oudewater, 9 december 2008 Aanwezig: Gemeente Oudewater: dhr. L. Bos en dhr. F. Herrman Erfgoedinspectie:

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Nationaal Restauratiefonds Restauratiefinancier sinds 1985 (onafhankelijke) particuliere stichting Behoud van beschermingswaardige panden rijksmonumenten,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Jaarverslag monumenten

Jaarverslag monumenten 2010 Jaarverslag monumenten Afdeling Leefomgeving 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Rijksmonumenten... 4 Gemeentelijke monumenten... 5 Vergunningverlening... 6 Subsidies... 7 Commissies... 8 Overig... 9 Bijlage

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS Ï007 2001 DA HAARLEM Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylersmuseum Mevrouw M. Naber Spaarne 16 2011 CH HAARLEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Hélène Box-de Jong CZ/SI/SU Doorkiesnummer

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Onderzoeksresultaten Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 2 1. Onderzoeksopzet Datum: 4 december 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Bijdrage aan restauratie Kathedrale basiliek Sint Bavo BBV nr: 2016/439713

Raadsstuk. Onderwerp: Bijdrage aan restauratie Kathedrale basiliek Sint Bavo BBV nr: 2016/439713 Raadsstuk Onderwerp: Bijdrage aan restauratie Kathedrale basiliek Sint Bavo BBV nr: 2016/439713 1. Inleiding Tijdens de voorjaarsbehandeling hebben CDA, Hart voor Haarlem en de VVD aandacht gevraagd voor

Nadere informatie

Heerder erfgoed, belangrijk voor de toekomst

Heerder erfgoed, belangrijk voor de toekomst Gemeentelijke monumenten Heerder erfgoed, belangrijk voor de toekomst www.heerde.nl Beste eigenaren en gebruikers van gemeentelijke monumenten U mag best trots zijn op uw monument! Een plek met historie,

Nadere informatie

Concordiacomplex Ede

Concordiacomplex Ede Concordiacomplex Ede Even voorstellen Klaas Boeder, adviseur Instandhouding Monumenten Ruim 30 jaar werkzaam in de monumentenzorg o.a. Provincie Gelderland, Monumentenwacht Expertise historische dakbedekkingen

Nadere informatie

uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND

uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN in OVERIJSSEL en FLEVOLAND - B E H O U D - OP ONREGELMATIGE TIJDEN VERSCHIJNEND INFORMATIEBLAD voor beheerders van kerken en andere belangstellenden Nummer 9 voorjaar 2007 uitgegeven door de STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 08 november 2011 Agendapunt Onderwerp Toekomst Zuiderkapel te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 156 Monumentenzorg Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar. Gemeente

Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar. Gemeente Bijlage 4 Overzicht van vermindering/vermeerdering bestuurslasten MoMo, voor gemeente, provincie, rijk en eigenaar Gemeente Pijler 1 Afbouwen aanwijzing beschermde stads en dorpsgezichten: Minder tijd

Nadere informatie

Toezichtskader Instandhouding beschermde stads- en dorpsgezichten

Toezichtskader Instandhouding beschermde stads- en dorpsgezichten Instandhouding beschermde stads- en dorpsgezichten Erfgoedinspectie Mei 2011 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Toelichting op het Toezichtskader instandhouding beschermde stads- en dorpsgezichten 5 1.1 Wettelijke

Nadere informatie

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018 Lettele Lettele (Oude Molen) Inhoud 1. Oprichting en verwerving van de molen 2. Het bestuur 3. Financiële zaken 4. Onderhoudsplan 5. Subsidiezaken 1. Oprichting en verwerving van de molen, bijgebouwen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

GEMEENTE HAREN. : Monumentenzorg: gemeentelijk monumentenbeleid

GEMEENTE HAREN. : Monumentenzorg: gemeentelijk monumentenbeleid GEMEENTE HAREN Gewijzigd voorstel aan : de gemeenteraad d.d. 19 november 2001 Nummer : 90. Onderwerp Bijlage(n) : 1 : Monumentenzorg: gemeentelijk monumentenbeleid Samenvatting Voorgestelde beslissing

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 3453 23 juni 2015 Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

: 934 / Adviseren en beleid ontwikkelen inzake cultuurtiistorie

: 934 / Adviseren en beleid ontwikkelen inzake cultuurtiistorie B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel Sb loonto :133583 : 1/6 datum nota ; 27-11-2017 : 6: Kunst en Cultuur en Erfgoed : 934 / Adviseren en beleid ontwikkelen inzake cultuurtiistorie onderwerp :

Nadere informatie

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde plek langs de Dommel, is Boxtel ontstaan. De eerste vermelding van Boxtel

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid

Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid Discussieavond Hartelijk welkom Uw mening wil de raad graag horen! Wat doet de raad met uw mening? Programma 1. Presentatie door Harrie

Nadere informatie

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Verordening Cultuurhistorie Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 05.0995 Vaststellen concept subsidieover-zicht 2006 voor inspraak. B&W heeft het subsidieoverzicht 2006 vastgesteld

Nadere informatie

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid.

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 291891 Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3 Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 31 Besluit van 16 januari 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten behoeve

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Plan van aanpak nota erfgoedbeleid

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Plan van aanpak nota erfgoedbeleid gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeu~llehouder H. Tuning Collegevergadering 10 l?laart 2009 Inltchtingen Jorgen Karskens (023 567 67 92) Registrateenummer LOO~/ ( 3 7 3 Inleiding Erfgoed

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 81624 24 december 2014 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Kinetisch Noord De heer B.C.J. Olij tt Neveritaweg 1 5 1033 WB AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van der Plas CZ/SI/SU Doorkiesnummer +31235143463

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

Hoe om te gaan met het onroerend goed van uw parochie WAT HANGT ER BOVEN UW HOOFD?

Hoe om te gaan met het onroerend goed van uw parochie WAT HANGT ER BOVEN UW HOOFD? Hoe om te gaan met het onroerend goed van uw parochie WAT HANGT ER BOVEN UW HOOFD? Bezoekadres: Parade 11 - s-hertogenbosch Postadres: Postbus 1070-5200 BC s-hertogenbosch Ir. Theo de Groot: tel. 073-5232003

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Grave

De raad van de gemeente Grave ** Documentnr 28070.: zaaknr.: Z/G/16/36278 De raad van de gemeente Grave gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016. gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten

Nadere informatie

Zorg voor monumentale kerkgebouwen

Zorg voor monumentale kerkgebouwen Zorg voor monumentale kerkgebouwen Algemeen Noord-Brabant is rijk aan religieus erfgoed. Uit het aantal en de verscheidenheid van kerken, synagogen, kloosters, kapellen, abdijen, devotiekapellen en andere

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei stipe fan:

Jaarverslag 2014. mei stipe fan: Jaarverslag 2014 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 27 februari 2015 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

MONUMENTAAL ONDERHOUD

MONUMENTAAL ONDERHOUD MONUMENTAAL ONDERHOUD Monumenten: zorg er goed voor Monumenten hebben vaak in meerdere opzichten een belangrijke betekenis. Als specialist in monumentaal onderhoud helpt Burgers van der Wal deze waarde

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Bescherm monumenten en erfgoed. Remon Aarts, Wim Canninga Ruimtelijke Expertise / Omgevingskwaliteit Dinsdag 18 april 2017

Bescherm monumenten en erfgoed. Remon Aarts, Wim Canninga Ruimtelijke Expertise / Omgevingskwaliteit Dinsdag 18 april 2017 Bescherm monumenten en erfgoed Remon Aarts, Wim Canninga Ruimtelijke Expertise / Omgevingskwaliteit Dinsdag 18 april 2017 2 Eindhovens erfgoedbeleid Het herkenbaar houden van de historische ontwikkeling

Nadere informatie

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed SIKB Jaarcongres 27 september 2012 Thomas van den Berg Senior beleidsmedewerker Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Inhoud - Waarom een nieuwe

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen van Villapark Den Elzent tot beschermd stadsgezicht

Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen van Villapark Den Elzent tot beschermd stadsgezicht gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbij lage nummer 205 lnboeknummer orvoo48ox Beslisdatum B&W a3 oktober soox Dossiernummer t43.404 Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen

Nadere informatie

Monumenten in Midden-Delfland

Monumenten in Midden-Delfland Monumenten in Midden-Delfland In de gemeente Midden-Delfland staan veel monumenten. Deze geven de diverse dorpskernen ieder hun eigen sfeer en uitstraling. De gemeente Midden-Delfland is Cittaslow gecertificeerd.

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie