Verslag over het bestuur en de toestand van de Stad Gent in 2012 DEEL B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag over het bestuur en de toestand van de Stad Gent in 2012 DEEL B"

Transcriptie

1 Verslag over het bestuur en de toestand van de Stad Gent in 2012 DEEL B

2

3 Inhoudstafel DEEL A INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN ORGANOGRAM GEMEENTERAAD COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DIENST OMBUDSVROUW MANAGEMENTTEAM DIENSTEN VAN DE STADSSECRETARIS Dienst Bestuursondersteuning Diensten van de Stadssecretaris Staf.. 38 Bureau adjunct-stadssecretaris. 41 Bureau Financiën Bureau Personeel Dienst Interne Audit Dienst Protocol en Logistiek Dienst Belastingen Juridische Dienst en Kennisbeheer Dienst Organisatieontwikkeling DEPARTEMENT FINANCIËN Departement Financiën - staf Dienst Boekhouding Dienst Financiële Planning Dienst Invorderingen DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN Departement Bevolking en Welzijn - Staf Dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid Dienst Burgerzaken Dienst Buurtwerk Integratiedienst Jeugddienst Seniorendienst Dienst Sociale Voorzieningen Dienst Straathoekwerk DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT Departement Facility Management - Staf Dienst Vastgoedbeheer Dienst Bouwprojecten Dienst Onderhoud gebouwen Dienst Aankoopbeheer Dienst FM-Ondersteuning Dienst Service en Logistiek Stad Gent, jaarlijks verslag van het College

4 Inhoudstafel 11. DEPARTEMENT CULTUUR EN SPORT Departement Cultuur en Sport - Staf Dienst Bibliotheek Dienst Cultuurcentrum Dienst Cultuurparticipatie Design Museum Gent Dienst Historische Huizen Gent 231 Dienst Monumentenzorg en Architectuur MIAT - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel Museum voor Schone Kunsten Sportdienst Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING Departement Onderwijs en Opvoeding - Staf Onderwijsinstellingen incl. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB Dienst Administratie Onderwijs Pedagogische begeleidingsdienst Dienst Kinderopvang Educatieve diensten Stad Gent, jaarlijks verslag van het College

5 Inhoudstafel DEEL B 13. DEPARTEMENT HR Departement HR - Staf Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming Dienst Personeelsbeheer Dienst Rekrutering en Selectie Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk DEPARTEMENT COMMUNICATIE EN PROMOTIE Departement Communicatie en Promotie - Staf Dienst Evenementen en Feesten Dienst Toerisme Dienst Communicatie Dienst Onthaal STRATEGIE EN COORDINATIE Strategie en Coördinatie - Staf Dienst Lokale Preventie en Veiligheid Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking Dienst Gemeenschapswachten Algemeen DEPARTEMENT WERK EN ECONOMIE Departement Werk en Economie - Staf Dienst Economie Dienst Werk Dienst Markten en Foren DEPARTEMENT BRANDWEER Brandweer - Administratie Brandweer - Hulpcentrum Brandweer - Operationeel Personeel Brandweer - Technische en Logistieke Ondersteuning DEPARTEMENT MILIEU, GROEN EN GEZONDHEID Milieudienst Groendienst Gezondheidsdienst Dienst Milieutoezicht DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein - Staf Dienst Coördinatie Dienst Administratie Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Mobiliteitsbedrijf Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Dienst Wonen Stad Gent, jaarlijks verslag van het College

6

7 13. DEPARTEMENT HR

8

9 13. Departement HR Jaarverslag 2012 Departement nw 11 - Departement HR Departement HR - Staf Hoofdstrategische HSD01 Ten laatste in 2020 is Gent internationaal erkend als centrum voor innovatie en experimenten en is Gent een voortrekker in de evolutie naar een lerende en creatieve samenleving. SD 1 We verzekeren dat de stad als organisatie performant kan presteren door haar te faciliteren, inspireren en ondersteunen met de best passende organisatiebouwstenen. OD 1.1 Wij zorgen voor het opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens. Activiteit Opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens. Omschrijving De veiligheidsconsulent informatietechnologie had volgende taken in 2012: - Het voorzitten van een permanente werkgroep betreffende informatiebeveiliging. - Wijzigingen voorstellen voor processen, systemen, gegevensopslag en organisatie om risico's te minimaliseren en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Erop toezien dat deze zo snel mogelijk binnen de organisatie ingevoerd worden. Een veranderingsbeleid binnen de stad Gent is noodzakelijk op meerdere vlakken. - Veiligheidsincidenten opvolgen en beheren. Een sensibiliseringscampagne plannen en uitvoeren voor de diensten van de organisatie, die een hoger beveiligingsniveau tot gevolg heeft. - Alle voornoemde zaken samenvatten in een globaal veiligheidsplan en de bijhorende policy s, standaarden, procedures en organisatie. Het communiceren met de hoogste hiërarchie en diverse verantwoordelijken van de organisatie in verband met het veiligheidsbeleid en -plan, het laten goedkeuren van het veiligheidsbeleid door de hiërarchie, en ervoor zorgen dat er voldoende en aangepaste organisatorische, technische en financiële middelen beschikbaar worden gesteld om het veiligheidsbeleid correct te kunnen uitvoeren. - Het aanvragen van alle vereiste machtigingen bij het comité van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het sectorale comité van het Rijksregister, het sectorale comité voor de sociale zekerheid en het verzorgen van andere formeel vereiste procedures. Personeelsformatie 0,50 adjunct van de directie Resultaten - Opmaak nieuwe beleidsverklaring voor informatieveiligheid - Aanzet veiligheidsplan - Aanpassen diverse circulaires. Stad Gent, jaarlijks verslag van het college -299-

10 13. Departement HR SD 2 Wij verzekeren een innovatief, klantgericht, transparant personeels-, organisatie- en welzijnsbeleid met oog voor ontwikkeling en kennisdeling. OD 2.2 Als kenniscentrum streven we naar correcte regelgeving die duidelijk, transparant en eenvoudig is; stellen we management- en beleidsinfo beschikbaar en ontwikkelen we de meest adequate tools en instrumenten om medewerkers, hun leidinggevenden en de organisatie maximaal in hun functioneren te ondersteunen. Activiteit Fungeren als Infopunt Personeel. Omschrijving Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies (HR = Human Resources). Personeelsformatie 0,50 adjunct van de directie 3,00 administratief medewerk(st)er 1,00 consulent(e) Resultaten In 2012 behandelde het Infopunt Personeel schriftelijke vragen van personeelsleden en sollicitanten. De vragen gingen hoofdzakelijk over salaris, arbeidsduurvermindering, vakantieverlof, anciënniteit en pensioen. Daarnaast werden er wekelijks gemiddeld 200 telefonische oproepen beantwoord. Met in totaal 84 nieuwsflashes werd het netwerk HR geïnformeerd over wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen inzake personeelsaangelegenheden. Het Infopunt Personeel verzorgde ook het indiensttredingsgesprek voor 248 nieuwe personeelsleden die in 2012 in dienst kwamen. Activiteit Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg. Omschrijving Uitschrijven van de personeelsreglementering en leveren van het voorbereidende en beleidsadviserende denk- en studiewerk. In 2012 worden de arbeidsreglementen van verschillende stadsdiensten gefinaliseerd. Daarnaast wordt de RPR aangepast aan nieuwe hogere regelgeving en nieuwe HR-visies. Personeelsformatie 2,80 adjunct van de directie 0,50 coördinator-expert Resultaten HR Juridische Ondersteuning paste de rechtspositieregeling aan (invoeren verlof voor deeltijdse prestaties, verhoging instroommogelijkheden kansengroepen, aanpassingen aan proeftijd en aanstellingsvoorwaarden) en het Reglement op het Geneeskundig Toezicht (in functie van het aanwezigheidsbeleid). De arbeidsreglementen van het Departement HR werden goedgekeurd. De afdeling doet ook het secretariaat van het vakbondsoverleg. De Werkgroep Administratie-Vakbonden kwam 28 keer samen, het Bijzonder Onderhandelingscomité 17 keer, het Hoog Overlegcomité 2 keer en het Basisoverlegcomité 12 keer Stad Gent, jaarlijks verslag van het college

11 13. Departement HR Activiteit Ontwikkelen, ontsluiten en integreren van beleidsrelevante en gerichte informatie over personeelsmateries. Omschrijving Deze activiteit omvat het genereren van ken- en stuurgetallen met betrekking tot HR (personeelssamenstelling, diversiteit, absenteïsme enz.), het beheer van een aantal applicaties (Cevips, Xtremis enz.) en de projectwerking e-hrm. In 2012 worden de rapporten inhoudelijk en vormelijk gealigneerd met de beleidsrapporten van het OCMW, met als doel voortaan jaarlijks gelijktijdig gelijkaardige rapporten te genereren op basis van vergelijkbare bronnen. Daarnaast wordt het e-hrm-project verder gezet. Personeelsformatie 1,30 adjunct van de directie 2,00 administratief medewerk(st)er 2,00 consulent(e) Resultaten Een leverancier werd gekozen voor de implementatie van het eerste luik van het e-hrm-project (zachte HR: competentiemanagement, vorming en evaluatie) en zijn de werkzaamheden van start gegaan. Met het OCMW werd een gemeenschappelijk concept voor verzuimrapportering uitgewerkt en een leverancier gekozen om die in de komende drie jaar te realiseren. Daarnaast werd in het kader van het e-hrmproject een basis gelegd voor een afgestemde rapportering voor zachte HR. Hoofdstrategische HSD02 In 2020 heeft elke Gentenaar, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, handicap of socio-economische situatie, toegang tot alles wat de samenleving te bieden heeft en is voor elke Gentenaar gelijke toegang tot kwaliteitsvol leven, wonen, werken en onderwijs maximaal gegarandeerd. SD 3 We verzekeren dat de Stad steeds kan rekenen op medewerkers met de juiste competenties die binnen een stimulerende en kwaliteitsvolle werkomgeving de stadsmissie waarmaken. OD 3.1 We voorzien in een optimale personeelsadministratie. Activiteit Begeleiden dossieropbouw en opvolging van de tucht- en sanctiedossiers. Omschrijving Voorbereiden en afhandelen van tucht- en sanctieprocedures. Personeelsformatie 0,50 adjunct van de directie Resultaten - acht tuchtdossiers opgestart - drie contractuele ontslagen begeleid - 21 confrontatiegesprekken. OD 3.4 We creëren de juiste condities en ondernemen acties om het algemeen welzijnsniveau van de medewerkers te verhogen. Stad Gent, jaarlijks verslag van het college -301-

12 13. Departement HR Activiteit Ondersteuning bieden aan de vzw Sodiganda (middelen en personeel). Omschrijving Terugbetalingen op grabbelpas, swappas, culturele jongerenpas en pedometer. Geboorte- of adoptiepremie, jaarlijkse vergoeding voor kinderen met een handicap, jaarlijkse tussenkomst in medische en farmaceutische kosten, huwelijks- of samenwoningspremie, begrafenis- of crematievergoeding, tussenkomst in thuis-, gezins-, bejaarden- en/of poetshulp, schoolpremie en financiële tussenkomst in de premie brandverzekering en hospitalisatieverzekering. Advies en informatie over vragen van financiële, familiale of sociale aard; hulp bij crisissituatie; financiële tegemoetkomingen, voorschot op loon. Personeelsformatie 0,50 adjunct van de directie 2,40 administratief medewerk(st)er 1,00 consulent(e) Resultaten Het ledenaantal blijft ongeveer status-quo. Dit weerspiegelt zich in de uitbetaling van de verschillende premies. De aanvragen voor een financiële tegemoetkoming in de premie hospitalisatieverzekering en -brandverzekering stijgen wel. Ticketverkoop voor culturele evenementen en verhuringen van vakantiewoningen gebeuren nu rechtstreeks of online. De vragen voor individuele hulp stijgen nauwelijks maar de dossiers worden complexer. Er zijn wel meer vragen voor het toekennen van een renteloze lening. (Details : zie bijlagen) Activiteit Organiseren en Faciliteren van activiteiten voor de doelgroepen van het departement HR (personeelsevenementen en sportdag). Omschrijving In 2012 zullen er opnieuw een aantal personeelsevenementen georganiseerd worden. Personeelsformatie 0,40 administratief medewerk(st)er 0,40 hoofdadministratief medewerk(st)er Resultaten In 2012 werden 6387 werknemers bereikt met volgende evenementen: - Voetbalmatch KAA Gent - After Work Party - Picknick - Gent Jazz - Filmfestival - Kunst voor Jong en Oud. Hoofdstrategische Organisatiemissie GSD 1: We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. GSD 2: We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking Stad Gent, jaarlijks verslag van het college

13 13. Departement HR GSD 1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. GOD 1.1 We sturen onze werking via een strategische planningscyclus, goede communicatie binnen het departement en passen de principes van integrale kwaliteitszorg en communicatie toe in onze organisatieprocessen- en structuren. Activiteit Communiceren Omschrijving De communicatiecoördinator van het departement ondersteunt het departementshoofd om de communicatie binnen het departement en vanuit het departement naar andere diensten te organiseren. Personeelsformatie 0,50 adjunct van de directie Resultaten Diensten kregen brieven met antwoorden op vragen die schepen Tapmaz kreeg tijdens zijn dienstbezoeken. Thematische nieuwsflashes zijn in het leven geroepen, op papier voor wie geen eigen pc heeft en voor de overige medewerkers via intranetbericht, met als thema s: woon-werkverkeer, diversiteit, balans tussen werk en privé, tweede pensioenpijler voor contractuelen, personen met een handicap. Die actie wordt verdergezet in Midden 2012 werd in alle communicatie P&O vervangen door HR. We organiseerden ook een HR-namiddag en 2 HR-infosessies voor eigen personeel. Activiteit Plannen, sturen, coördineren en verbeteren. Omschrijving Deze activiteit omvat o.a. professioneel advies aanleveren bij het opzetten van nieuwe initiatieven bv. IVA (intern verzelfstandigd agentschap) of EVA (extern verzelfstandigd agentschap); onderhouden van en deelname aan externe netwerken; permanente aandacht voor diversiteit bij het personeel, Resultaten van risicoanalyses vertalen naar adviezen voor Human Resourcebeleid; periodieke opmaak strategische plannen / budgetopmaak / personeelsplanning / ondersteuning van de beleidsvoorbereiding / monitoring en evaluatie / verbetermanagement en organisatieontwikkeling / procesmanagement / beheerscontrole / coördinator Kwaliteit / coördinatoren ICT / Coördinatoren HR / Coördinatoren Passieve Openbaarheid van Bestuur. Personeelsformatie 2,00 adjunct van de directie 0,50 coördinator-expert 1,00 departementshoofd Resultaten Verbeterprojecten werden opgestart en uitgevoerd (i.v.m. diversiteit, de opstart van het project leeftijdsbewust personeelsbeleid, onderzoek naar een flexincome plan,...). Daarnaast werd hard gewerkt aan de uitbouw van e- HRM voor een efficiëntere administratie, een digitaal en geïntegreerd personeelsdossier met decentrale toegang, een betere integratie met de andere bedrijfsprocessen en een maximaal geautomatiseerde beleidsrapportering. Voorbereidingen werden getroffen voor een GDC HR (alle HR-processen van Stad en OCMW op elkaar afstemmen). Stad Gent, jaarlijks verslag van het college -303-

14 13. Departement HR Activiteit Beheren van middelen en personeel Omschrijving Briefwisseling en dossierbeheer / document- en informatiebeheer / vergaderzaalbeheer / rol FM (facility management) / contactpersoon ICT / secretariaat. Personeelsformatie 2,90 administratief medewerk(st)er 1,00 boekhoud(st)er 0,40 hoofdadministratief medewerk(st)er Resultaten De departementsstaf van HR beschikte in 2012 over een krediet van ,00 euro voor de financiering van het administratief en facilitair beheer van het departement. Dit bedrag omvat ook gecentraliseerde kredieten voor het Departement HR en ook de kredieten voor de organisatie van de personeelsevenementen (ad ,00 euro) Stad Gent, jaarlijks verslag van het college

15 13. Departement HR Jaarverslag 2012 Departement nw 11 - Departement HR Departement HR Staf - bijlage Hoofdstrategische HSD02 In 2020 heeft elke Gentenaar, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, handicap of socio-economische situatie, toegang tot alles wat de samenleving te bieden heeft en is voor elke Gentenaar gelijke toegang tot kwaliteitsvol leven, wonen, werken en onderwijs maximaal gegarandeerd. SD 3 We verzekeren dat de Stad steeds kan rekenen op medewerkers met de juiste competenties die binnen een stimulerende en kwaliteitsvolle werkomgeving de stadsmissie waarmaken. OD 3.4 We creëren de juiste condities en ondernemen acties om het algemeen welzijnsniveau van de medewerkers te verhogen. Activiteit Ondersteuning bieden aan de vzw Sodiganda (middelen en personeel). Omschrijving Terugbetalingen op grabbelpas, swappas, culturele jongerenpas en pedometer. Geboorte- of adoptiepremie, jaarlijkse vergoeding voor kinderen met een handicap, jaarlijkse tussenkomst in medische en farmaceutische kosten, huwelijks- of samenwoningspremie, begrafenis-of crematievergoeding, tussenkomst in thuis-, gezins-, bejaarden- en/of poetshulp, schoolpremie en financiële tussenkomst in de premie brandverzekering en hospitalisatieverzekering. Advies en informatie over vragen van financiële, familiale of sociale aard; hulp bij crisissituatie; financiële tegemoetkomingen, voorschot op loon. Personeelsformatie 0,50 adjunct van de directie 2,40 administratief medewerk(st)er 1,00 consulent(e) Resultaten Leden Sodiganda telt leden (toename met 1,65% tov 2011). Premiepakket Er werden premies uitgekeerd (6,3% meer dan in 2011). Doordat de tegemoetkoming in de brandverzekering zowat de gehele doelgroep van Sodiganda aanspreekt, stijgen de aanvragen gevoelig ten koste van de tegemoetkoming in de medische en farmaceutische kosten, waarmee geen cumulatie mogelijk is. Door het steeds groter aantal gepensioneerde leden stijgen ook de aanvragen voor tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering spectaculair. De daling in de tegemoetkoming in de gezinszorg en poetshulp is te wijten aan het feit dat het uurloon voor de leden jaarlijks stijgt ten opzichte van de barema s van Sodiganda. Stad Gent, jaarlijks verslag van het college -305-

16 13. Departement HR Voordelenpakket Bijdragebetalende Sodigandaleden krijgen jongerenpassen terugbetaald op vertoon van de betreffende jongerenpassen. Op vertoon van het aankoopbewijs van een pedometer, betaalt Sodiganda 5,00 terug. In de loop van het jaar worden door organisaties en handelaars verschillende kortingen aan de leden van Sodiganda aangeboden. De tijdelijke kortingen/acties zijn reducties van handelaars die gelden voor een bepaalde periode. De culturele evenementen zijn o.a. bezoeken aan tentoonstellingen, voorstellingen in het Capitole Gent, voorstellingen in het Bijloke Muziekcentrum Gent, etc. Advies, sociale begeleiding en tegemoetkomingen in bijzondere situaties Er werden 140 vragen en 108 dossier behandeld (2011: 141 vragen en 104 dossiers). Communicatie Sodiganda heeft een eigen rubriek op het intranet. Daarop zijn o.m. de kortingen van de handelaren, de geplande uitstappen, het voordelenpakket voor de leden beschikbaar. Het Sodigandatijdschrift en de Sodigandabrochure zijn er online raadpleegbaar Stad Gent, jaarlijks verslag van het college

17 13. Departement HR Jaarverslag 2012 Departement nw 11 - Departement HR Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming Hoofdstrategische HSD01 Ten laatste in 2020 is Gent internationaal erkend als centrum voor innovatie en experimenten en is Gent een voortrekker in de evolutie naar een lerende en creatieve samenleving. SD 2 Wij verzekeren een innovatief, klantgericht, transparant personeels-, organisatie- en welzijnsbeleid met oog voor ontwikkeling en kennisdeling. OD 2.2 Als kenniscentrum streven we naar correcte regelgeving die duidelijk, transparant en eenvoudig is; stellen we management- en beleidsinfo beschikbaar en ontwikkelen we de meest adequate tools en instrumenten om medewerkers, hun leidinggevenden en de organisatie maximaal in hun functioneren te ondersteunen. Activiteit Ontwikkelen en verder opvolgen van tools en managementinfo i.v.m. loopbaanbegeleiding, vorming en evalueren van medewerkers. Omschrijving Deze activiteit omvat het bijhouden van ken -en stuurgetallen, ontwikkelen van competentiehandboek en ontwikkelingshandboek; opmaak vormingsreglement, vormingsverplichtingen, ontwikkelen evaluatiesysteem, : starten met de voorbereidingen op het gebruik van de module evaluatie, de module 'competentiebeheer' en de module 'vorming' in het e- HRM pakket. Personeelsformatie 0,50 coördinator-expert 0,50 directeur Resultaten Om het project te ondersteunen werden naast de proceseigenaar ook een zestal collega s als sleutelfiguur aangeduid. Gebaseerd op het huidige systeem en best practices van externe partners wordt een tool gecreëerd waarbij de vormingsadministratie (voor HR-medewerkers en klanten) en het evaluatieproces geautomatiseerd loopt. De snelle verwerking en talloze mogelijkheden tot rapportering zijn een meerwaarde. Het vormgeven van de tool loopt verder in Dan worden resultaten verwacht. Activiteit Ontwikkelen van modaliteiten voor loopbaantrajecten, doorstroom, mogelijkheden tot herplaatsing, disabilitymanagement, aanwezigheidsbeleid. Omschrijving - regelgeving op die manier opstellen dat doorstroom, herplaatsing enz. op een efficiënte en effectieve manier mogelijk wordt gemaakt - een gemeenschappelijk draagvlak creëren binnen HR, met externe partners (EDPBW, controlearts e. d.) en met onze leidinggevenden om dergelijke modaliteiten ten uitvoer te kunnen brengen. Stad Gent, jaarlijks verslag van het college -307-

18 13. Departement HR Personeelsformatie 0,50 adjunct van de directie 0,40 consulent(e) 1,00 coördinator-expert Resultaten In 2012 werden voorbereidingen getroffen om de aanpak i.v.m. ziekteverzuim in januari 2013 te implementeren. De arbeidsgeneesheer en psychosociaal preventieadviseur hebben mee de aanpak en oorzakenanalyse uitgewerkt. Zowel regelgeving als geneeskundige controle werden op de nieuwe visie afgestemd. De visie en afspraken i.v.m. ziekte werden naar alle medewerkers gecommuniceerd via brochures, infosessies en de opleiding Aanwezigheidsgesprekken voor leidinggevenden. Daarnaast werd een ITplatform opgezet om frequente afwezigheden op te volgen. Hoofdstrategische HSD02 In 2020 heeft elke Gentenaar, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, handicap of socio-economische situatie, toegang tot alles wat de samenleving te bieden heeft en is voor elke Gentenaar gelijke toegang tot kwaliteitsvol leven, wonen, werken en onderwijs maximaal gegarandeerd. SD 3 We verzekeren dat de Stad steeds kan rekenen op medewerkers met de juiste competenties die binnen een stimulerende en kwaliteitsvolle werkomgeving de stadsmissie waarmaken. OD 3.2 Wij bieden een evenwichtig en toegankelijk vormingsaanbod aan dat afgestemd is op de noden en behoeften van de medewerkers en de stadsorganisatie. Activiteit Coördineren en organiseren van opleidingen Omschrijving Deze activiteit omvat het beheer van de vormingsdossiers, het aanbieden van opleidingen op maat (dienstniveau en doelgroepenniveau); het aanbod uit vormingsbrochure; externe studiedagen; langdurige opleidingen (ook toegankelijk voor IVA's en EVA's (intern verzelfstandigde agentschappen en extern verzelfstandigde agentschappen)); communicatie met trainers, deelnemers, leidinggevenden. In 2012 opleidingen voorzien: voor medewerkers op niveau D en E met kortdurende contracten met het oog op doorstroom naar het reguliere circuit. ter ondersteuning van de migratie naar Windows 7/ Office rond het houden van verzuimgesprekken. ter ondersteuning van het nieuwe briefwisselingssysteem. Verzorgen van workshops rond coaching van medewerkers. Verzorgen van specifieke modules voor laaggeletterden in samenwerking met Leerpunt. Creëren van een aanbod specifiek gericht naar ervaren leidinggevenden. Personeelsformatie 2,10 administratief medewerk(st)er 2,40 consulent(e) Resultaten - 33 medewerkers met een kort contract volgden communicatie- en sollicitatietraining i.s.m. Leerpunt medewerkers volgden opleidingen i.v.m. migratie Windows Stad Gent, jaarlijks verslag van het college

19 13. Departement HR leidinggevenden volgden de opleiding Aanwezigheidsbeleid en voeren aanwezigheidsgesprekken. - Workshop coaching van medewerkers werd uitgewerkt en binnen één departement toegepast medewerkers volgden een Leerpunt-opleiding voor laaggeletterden deelnemers volgden opvolgsessies rond e-post - De nieuwe opdracht voor de opleidingen leidinggeven werd uitgeschreven. OD 3.3 We verlenen deskundig advies en ondersteuning met betrekking tot competentieontwikkeling en dit op maat van de noden en behoeften van de medewerkers en de stadsorganisatie. Activiteit Het begeleiden en ondersteunen van de medewerkers in hun loopbaan. Omschrijving Deze activiteit omvat loopbaangesprekken in het kader van de verdere ontwikkeling binnen dezelfde of naar een andere functie, een traject voor de nieuwe leidinggevenden, voortrajecten bij examens, de begeleiding bij een minder gunstige evaluatie of ongunstige evaluatie, het begeleiden van de leidinggevenden in het kader van hun opdracht als peoplemanager, de ondersteuning bij het invullen van de nieuwe taak naar aanleiding van een reorganisatie, het begeleiden van de medewerkers bij een reorganisatie/uitbesteding. 2012: Verzorgen van workshops rond communicatieve vaardigheden voor medewerkers op niveau D en E (met het oog op deelname aan examens) Verzorgen van een voortraject voor de (adjunct-)administratieve medewerkers met het oog op deelname aan het examen voor de statutarisering voor administratief medewerker. Begeleiden van de medewerkers die in de evaluatietermijn 2012 een ongunstige evaluatie kregen. Begeleiden van een aantal 'teams in nood' en evalueren en op punt stellen van de aanpak hieromtrent. Personeelsformatie 1,30 adjunct van de directie 0,80 administratief medewerk(st)er Resultaten - 33 medewerkers volgden Leerpuntmodules communicatieve vaardigheden en sollicitatietraining deelnemers voor de ICT-infosessie i.s.m. Rekrutering en Selectie voor het examen administratief medewerker. - Opgestart: -4 trajecten bij ongunstige evaluatie -begeleidingstrajecten bij gunstige evaluatie met aandachtspunten -60 trajecten voor nieuwe leidinggevenden -121 begeleidingen loopbaanontwikkeling (28 proactieve en 93 reactieve vragen). - Ondersteuning bij personeelsbewegingen bij de Dienst Communicatie en federalisering Hulpcentrum ondersteuning bij opmaak en uitvoering van vier actieplannen naar aanleiding van risico-analyses. Stad Gent, jaarlijks verslag van het college -309-

20 13. Departement HR Activiteit Het begeleiden van de uitvoering van het systeem om de medewerkers formeel op te volgen in hun functioneren. Omschrijving Deze activiteit omvat de persoonlijke en schriftelijke communicatie i.v.m. de toepassing van het evaluatiesysteem, het registreren en klasseren van de documenten, het controleren van de uitvoering van de verplichte gesprekken, het beantwoorden van de vragen, het persoonlijk ondersteunen van de leidinggevenden, het rapporteren aan managementteam en beleid. In zal gestart worden met de voorbereiding voor het e-hrm-pakket. - zullen een aantal teams in nood grondig en geïntegreerd ondersteuning krijgen zodat de samenwerking, het functioneren en de resultaten verbeteren. - zal de evaluatietermijn 2013 op vlak van communicatie en kwaliteitsborging worden voorbereid. Personeelsformatie 0,50 administratief medewerk(st)er 0,40 consulent(e) Resultaten Een aantal medewerkers hebben mee vorm gegeven aan de het domein evaluatie binnen het e-hrm-pakket. Dit wordt pas in 2013 afgewerkt. Er gebeurt betere en meer frequente rapportering naar de dienstchefs over de stand van zaken van de gevoerde medewerkersgesprekken. Voor 1 team in nood werd gebruik gemaakt van een externe begeleider. De andere vragen werden omgebogen naar individuele coaching, algemene begeleiding in het kader van een reorganisatie, opleiding, Hoofdstrategische Organisatiemissie GSD 1: We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. GSD 2: We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. GSD 1 We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een performante, dynamische organisatie. GOD 1.1 We sturen onze werking via een strategische planningscyclus, goede communicatie binnen het departement en passen de principes van integrale kwaliteitszorg en communicatie toe in onze organisatieprocessen- en structuren. Activiteit Plannen, sturen, coördineren en verbeteren. Omschrijving Coördinatie en teamoverleg, aansturing personeel (incl. functionering- en evaluatiegesprekken), lijncommunicatie, periodieke opmaak strategische plannen, budgetopmaak, personeelsplanning, periodieke jaarverslaggeving, ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, monitoring en evaluatie (opvolgen en, scorecard, CAF, ), verbetermanagement en organisatieontwikkeling, procesmanagement, beheerscontrole (ICS), Stad Gent, jaarlijks verslag van het college

21 13. Departement HR Personeelsformatie 0,50 coördinator-expert 0,50 directeur Resultaten De omschrijving volstaat. GSD 2 We verzekeren het beheer en de kwaliteitsvolle inzet van onze menselijke, financiële en materiële middelen als ondersteuning van onze werking. GOD 2.1 We voorzien het departement van de gepaste administratie en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden. Activiteit Beheren van middelen en personeel Omschrijving Deze activiteit omvat het verzorgen van de financiële verrichtingen verbonden aan de teamdagen en aan het organiseren van opleidingen in samenwerking met externe partners. Personeelsformatie 0,40 consulent(e) Resultaten De omschrijving volstaat Stad Gent, jaarlijks verslag van het college -311-

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2014 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014 Budgetronde W142 Entiteit

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2015 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2015 Budgetronde B15 Entiteit

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Reorganisatie Stad & OCMW Gent. Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014

Reorganisatie Stad & OCMW Gent. Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014 Reorganisatie Stad & OCMW Gent Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014 2 I. Doelstelling van de reorganisatie Door het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur die

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Personeel Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b)

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Aanwerving en bevordering

Aanwerving en bevordering Aanwerving en bevordering AFDELINGSHOOFDEN CLUSTER TECHNIEK voltijds/deeltijds contractueel/statutair A1a-A2a-A3a Info gent@searchselection.be Wat houdt de job in Als afdelingshoofd binnen de cluster techniek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

Aanwerving via afgeschermde selecties bij de Stad Gent: visie, aanpak en integratie

Aanwerving via afgeschermde selecties bij de Stad Gent: visie, aanpak en integratie STAD GENT - DEPARTEMENT HR Aanwerving via afgeschermde selecties bij de Stad Gent: visie, aanpak en integratie VISIE TEWERKSTELLING PERSONEN MET EEN HANDICAP BINNEN STAD GENT personeelskader dat een afspiegeling

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

========================================================================= =========================================================================

========================================================================= ========================================================================= Stad Lommel Functiebeschrijvingen Functiebenaming Functiebenaming : coördinator personeelszaken en ondersteunende administratie zone Noord-Limburg Weddeschaal : A1a-A3a Te begeven volgens : werving Functiebeschrijving

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator Communicatie Diensthoofd communicatie Bv Expert B1-B3 Diensthoofd communicatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken

Functiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken Functiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Centrale administratie SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Kind en Gezin wil op korte termijn 1 betrekking van medewerker (C1), functie

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS

Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS Functiebeschrijving Deskundig medewerker GIS Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01009 Onderwerp: Stadspersoneel - lijst van graden waarvoor bij indiensttreding kan afgeweken worden van de maximaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. FUNCTIEBESCHRIJVING Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Sportmonitor Graadnaam: Monitor Functionele loopbaan: C1 Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Vrije Tijd Subdienst: Sport Doel van de entiteit Beschrijving van de afdeling De afdeling

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 1. NAAM VAN DE FUNCTIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. FUNCTIE-OMGEVING Afdeling: Personeel

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie