Thema: Duurzaam bouwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: Duurzaam bouwe"

Transcriptie

1 Maintenance ^«^«««^^ M é Nummer 11, november 2003 VAKBLAD VOOR PROFESSIONEEL TECHNISCH ONDERHOUD O F F I C I E E L O R G A A N VAN NVDO laas van der Heide, nergiecoödinator over e icneepjes van het vale waliteitsnormering oor metrostations érbeterpotentieel in nderhoudsorganisat 're-actief onderhoud EEN UITGAVE VAN vvww.maintenancemanagement.nl Thema: Duurzaam bouwe

2 EIGENAAR Kosten- en kwaliteitsborging van metrostations ONDERHOUDSDIENSTVERLENING Het regionale vervoerbedrijf in Rotterdam (RET) en omstreken, maakt een continu veranderingsproces door. In dit proces ondergaat de sterk operationeel gerichte organisatie een transformatie naar een beheerorganisatie. Dit heeft grote gevolgen voor de beheersing van het onderhoud en de daarbij in te zetten methoden en instrumenten. Voor de noodzakelijke 12 kosten- en kwaliteitsborging van de metrostations is door de afdeling stations en gebouwen een adequaat technisch beheerkader en een kwaliteitsnormering ontwikkeld. Ing. A l b e r t M. van der Zalm Eur. i n g. en dr. Ir. A d Straub* r egin 2002, heeft de heer Pols, manager van de afdeling stations en gebouwen, vooruitlopend op het lopende veranderingsproces bij de RET, een technisch beheerkader ontwikkeld. Een kader waarmee het onderhoud van de metrostations zowel financieel als technisch kan worden aangestuurd. Een kader dat gebaseerd is op kostenefficiency, kwaliteitsdifferentiatie door beheeretikettering van stations, toetsingsmogelijldieden van prestatieafspraken zowel tussen interne als exteme partijen, een objectieve onderhoudsbenadering en werkpalcketten voor de uitvoering van het onderhoud..s * Ing. Albert M. van der Zalm Eur ing, zelfstandig adviseur bij Infrastructuur, afdeling stations en gebouwen van de RET Dr. ir. A d Straub, senior onderzoeker sh-ategisch voorraadbeleid en technisch beheer bij het Onderzoeksinstituut 0TB, T U Delft Noodzaak De noodzaak om voor de metrostations een kwaliteitsnorm te ontwikkelen was meerzijdig. De RET nadert de afbouwfase van het meerjarenprogramma 'Renovatie metrostations'. Hierna zullen de werkzaamheden nadrukkelijk kwaliteitsborging betreffen, met een dwingende kosten- verlaging op de exploitatiebegroting. De RET heeft i n haar bedrijfsdoelstelling gesteld dat de kostendekktngsgraad van metrostations gefaseerd omhoog moet gaan. Echter, richtlijnen en normen waren niet of onvoldoende aanwezig voor de kosten- en kwaliteitsbeheersing op de lange termijn. Het onderhoud aan de stations vond nog niet strategisch plaats. De onderhoudstaat was niet eenduidig en objectief vastgesteld en de planhorizon was kort. Jaarcontracten voor het onderhoud van de installaties zijn inspanningsgericht, gebaseerd op de deskundige kennis van techneuten binnen de RET. In de nieuwe RET-organisatie zijn de taken en verantwoordelijldieden tussen de klant, de divisie commercie, de leverancier en de divisie techniek, duidelijk gedefinieerd. Hiervoor wordt contractmanagement ingevoerd waarmee zowel kwantitatieve als kwalitatieve prestatieafspraken worden vastgelegd. De divisie techniek moet de metrostations kostenge- richt onderhouden op basis van objectief meetbare prestatie-eisen. De ontwikkelde kwaliteitsnorm voor de metrostations kan naast de kosten- en kwaliteitsborging voor het beheer en onderhoud, ook gebruikt worden als communicatiemiddel tussen leveranciers en klanten. Zandloper De zandloper (zie figuur 1) weerspiegelt het strategisch technisch beheerproces, met als uitgangspunt de prestatieafspraken tussen de klant en leverancier en het proces van het beheren en onderhouden van de metrostations. Op tactisch niveau is het proces omkeerbaar. De interne relatie tussen de afdelingen beheer en onderhoud van de divisie techniek is er een van klant en leverancier. Beheer is verantwoordelijk voor de vertaling van de beleidsvisie voor de metrostations naar omgevingsafhanl<elijke beheerstrategieën, geldig voor geclusterde stations, waarmee vervolgens op individueel station binnen het

3 cluster, het budgetkader voor exploitatie er\ de gewenste kwaliteit worden vastgelegd (de objectstrategie). Onderhoud geeft invulling aan de objectstrategie door een onderhoudscenario op het niveau van de ruimtesoort (zoals toegangspartij, publieke ruimten, technische ruimten). Dit wordt uitgewerkt in een meerjaren-onderhoudsplan en een jaarplan met concrete maatregelen aan bouwdelen, die voldoen aan de vereiste prestatieeisen. Ook de realisatie en externe relatie tussen onderhoud en aannemers kan door prestatieafspraken en prestatieovereenl<;omsten vorm krijgen. De divisie commercie maakt voor de metrostations strategische afspraken met de stadsregio, bijvoorbeeld over de hoogte van de exploitatiegraad. Ofwel de exploitatiekosten en serviceniveau van de stations. Met name de omgeving bepaalt het gewenste imago van de metrostations. Toplocaties, de aanwezigheid van openbare voorzieningen en commerciële objecten, aansluitpunten met de spoorwegen, de nabijheid van scholen en uitgaansmogeüjldieden stellen uiteenlopende eisen aan bijvoorbeeld de toegankelijldneid, de beschikbaarheid en de belevingswaarde van de stations. De divisie techniek, eerder genoemd als interne leverancier van commercie, draagt zorg voor invulling van de gewenste exploitatiegraad, met een hiervoor overeengekomen prijs, voor een termijn van bij voorkeur één tot drie jaar. De exploitatiegraad wordt nader gespecificeerd in een kwalitatief niveau met de daarbij behorende kosten. In het beheerniveau wordt ook het voorzieningenniveau meegenomen, bijvoorbeeld of op elk station een pinautomaat wenselijk is. Op dit niveau zijn stationsclusters gemaakt, bijvoorbeeld 'de Stadsdriehoek' voor de stations in het centrum van Rotterdam. Hiervoor zijn aan een station diverse mimtesoorten toegekend, waaronder de ruimtesoorten 'toegangspartij' en 'exterieur' (gevel en dak bij bovengrondse stations). De uitgangspunten voor het beheer van de ruimtesoorten worden vanuit functionele eisen gedefinieerd. Deze eisen richten zich met name op de ontsluiting van het station (toetreding) en het gebruik van de publieksruimten (sociale veiligheid / beleving door het oog van de reiziger). Voor de clusters geldt een standaard, selectief of exclusief niveau. Dit betekent dat voor het stationscluster de Stadsdriehoek de eisen van de stationshal op een hoger niveau kunnen liggen dan die van een stationshal uit het cluster 'Tussengelegen Stations Buitenring Rotterdam'. Zie de RETOON Contractformat metrostations RET, figuur 2. Met de gedefinieerde beheerstrategie volgt op individueel stationsniveau de vertaling van de functionele eisen naar prestatie-eisen op bouwdeelniveau, geldig voor de betreffende ruimtesoort. De gewenste 'technische staat' (zowel technisch als esthetisch) van bijvoorbeeld de publieksruimten in een cluster en de beschikbaarheidsgraad van roltrappen wordt opgesteld. Hiervoor is de RETOON (RET ObjectOnderhoudsNiveau) ontwikkeld. Door een rapportcijfer kan commercie de hoogte van haar eisen op ruimteniveau kenbaar maken, gevolgd met door beheer nader aan te geven de technische consequenties (risicograad functioneren bouwdelen) en de daarbij behorende financiële investeringen of besparingen op de exploitatiekosten. Voor elk station worden aan de voorkomende ruimtesoorten rapportcijfers toegekend en vindt etikettering plaats van het gewenste onderhoudsniveau. Rapportcijfers De RETOON Standaard is rapportcijfer 7. Per etiket is een differentiatie van rapportcijfers mogelijk naar objectcomponenten. Dit geldt voor zowel het niveau van het bouwkundig onderhoud, het schoonmaakonderhoud als het onderhoud aan de installaties. Rapportcijfer 6 representeert de mimimaal wettelijke voorschriften. Technische ruimten, bijvoorbeeld, mogen niet te vuil worden. De wanden en plafonds mogen wel gebreken vertonen, maar geen schimmels en geen loszittend schilderwerk. De vloer moet voldoende stroefvast zijn en de deuren moeten adequaat kunnen sluiten (brandwerende eisen). Leverancier (afd. beheer) Klant/leverancier relatie * > Intern Klant (divisie Commercie) A E ' Prestatieafspraken Beleidsvisie Metrostations Beheerstrategie Objectstrategie IA - O Strategisch Tactisch (eisen) O <D "O C O Onderhoudstrategie Onderhoudsplan (3-) jaarplan/uitvoering E OJ ro c ra Kosten-en kwaliteitsborging / \ Tactisch (Invulling) / \ Operationeel Klant (afd. onderhoud) c 8 y c Prestatieafspraken " Extern" LeveranclerC'aannemer") Figuur 1. Technisch Beheerkader de zandloper

4 FINANCIEEL Proces Relatie klant / leverancier Afspraken Visie RET Bedrijfsdoelstelling N.v.t. Kostendekkingsgraad verhogen tot... %. Klantgerichtheid reizigers verbeteren. Strategisch Omgevingsstrategie Commercie met Stadsregio Veiligheid en toegankelijkheid stations optimaliseren. Serviceniveau stations: maximaliseren. Belevingswaarde stations consolideren (RET styling). Strategisch Beheerstrategie Beheer met Commercie Voorbeeld Cluster Stadsdriehoek Beheeretiket: Exclusief. Reductie...% exploitatielasten periode Beheerkosten duster: ( ) / BVO m2 Exploitatiegraad roltrappen en liften: 99,5 % Schoonmaakgraad publieksruimten: Standaard, (volgens schoonmaaknorm RET) Investeren in voorzieningen toegangspartijen en publieksruimten. Tactisch Objectstrategie Beheer met Commercie Onderhoudsniveau:RETOON Exdusief Voorbeeld Station Beurs Beheer met Onderhoud Toegangspartij : 9(9-10) Exterieur : n.vt. (cluster = ondergrondse stations) Publiek : 8(8-9) Vervoer : 7 (7-8) Technische ruimten : 7 (6-7) Derden (winkels) : 8 (8-9) Tactisch / operationeel Onderhoudstrategie Onderhoud met Beheer Onderhoudscenario 25 jaar: levensduurverlengende maatregelen op basis van een kosten -batenanalyse. Duurzaam onderhoud meteen minimale milieubelasting. Streven naar energiebesparende maatregelen (EPA). Conserveren van esthetisch kostbare materialen / afwerkingen. Prestatiegericht schoonmaakonderhoud voor rapportcijfer 8 en 9. Werkpakket voor prestatiecontract Beheer / Onderhoud van 3 jaar (volgens onderhoudsplan) Uitvoeringsplan 2004 door clustervorming onderhoud, (volgens werkpakket) Figuur 2. RETOON Contradformat Metrostations RET; Prestatieovereenkomst van 3 jaar, ingaande 1 januari 2004 De objectstrategie wordt door de afdeung beheer aan de afdeling onderhoud voorgelegd, die als leverancier invulung geeft aan de kostenen kwaliteitseisen. Kennis van onderhoudsaspecten van materialen, degradatieprocessen, een meerjarenprognose van onderhoudkosten, het kunnen beïnvloeden van het correctief vervangingsonderhoud door de hoogte en wijze van het preventief onderhoud, de kostenverhouding per BVO tussen de ruimtesoorten, behoren tot de 'core business' van deze afdeung. Uitgaande van de geprognosticeerde exploitatiekosten worden met de bekend zijnde RETOON onderhoudsscenario's voor de middellangetermijn gegenereerd. Door differentiatiemogelijkheden van de RETOON kunnen diverse scenario's aan de afdeling beheer voorgelegd worden. Ten behoeve van de prestatieafspraak met commercie, zijn voor een termijn van drie jaar op het niveau van ruimtesoorten op gedetailleerde wijze de onderhoudsactiviteiten (en kosten) voor de bouwdelen terug te vinden. Het onderhoudsplan wordt vervolgens opgesteld en uitgevoerd volgens het goedgekeurde scenario. Door werkzaamheden aan bouwdelen te clusteren wordt een zogenaamd werkpakket geleverd voor de aanbesteding van de uitvoering. ïiet uitvoeringsplan komt namelijk niet in alle gevallen overeen met de eerste jaarschijf van het termijnplan. Een geclusterde wijze van het onderhoud verdient de voorkeur om reizigersoverlast en uitvaltijden van de metro te minimaliseren. De kosten- en kwaliteitsborging vindt plaats op basis van een combinatie van inspanningsen prestatiegericht onderhoud middels een korte termijn overeenl<omst met de leverancier. Toetsing op de prestatieafspraken gebeurt door de afdeling onderhoud, maar kan door de afdeling beheer worden gedaan op een hoger niveau (strategische inspecties op ruimtesoortniveau), met bij voorkeur een jaarlijkse 'quick scan' in het bijzijn van haar klant. Inzet Om het proces te sturen en te bewaken zijn een prognosemodel en een conditiemeting ontwikkeld. Het prognosemodel Stations levert de uitgangspunten voor een zowel financiële als technische normstelling. Voor de exploitatietermijn van de stations worden naast het exploitatieonderhoud (gepland regulier onderhoud en onvoorzien onderhoud, onder andere storingsonderhoud) ook de instandhoudingkosten (vervangingsonderhoud en renovatie-ingrepen) gegenereerd. De clusters en/of de individuele stations worden in de database voorzien van de overeengekomen beheeretiket-

5 ten met mogelijldieid voor differentiatie van fret gewenste onderlioudsniveau ( I ^ T O O N ). Voor de l<ortetermijnplannen (maximaal vijf jaar) wordt de input voor de gegeven prognose van het model gecorrigeerd met de resultaten van de feitelijke onderhoudsbehoefte uit de conditiemeting. Voor de vertaling van de rapportcijfers naar de maximaal toelaatbare conditiescores is een matrix beschikbaar. De inspectiemethodiek conditiemeting van het adviesbureau Damen Consultants is aangepast voor de metrostations om het als instrument te gebruiken voor normering op ruimteniveau. De match van de feitelijke onderhoudstaat met de gewenste onderhoudstaat wordt met dit instrumentarium eenvoudig zichtbaar. Op bouwdeelniveau worden de onder- of overschrijdingen van de toelaatbare conditiescore en de hoogte van de risicograad duidelijk. Informatiestromen Topdown, van strategie tot uitvoering, is er een informatiestroom van respectievelijk weinig (abstract) tot veel (concreet en gedetailleerd). Dit is vastgelegd i n de voor de metrostations ontwüdcelde instrumenten. De terugkoppeling van informatie (bot tom-up) vindt met name plaats op tactisch niveau, tussen de beleidsmakers en het technisch management. Op dit draaipunt van de zandloper (figuur 1) vindt er continue gegevensuitwisseling plaats om de kosten- en kwaliteitsborging te realiseren. Het contractmanagement betreft de totstand- koming, bijstelling en actualisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve prestatieafspraken. D i t zijn onder meer: tijdig (aan-)sturen van het onderhoud; bijstelling van onderhoudscenario's; kostenconsequenties (besparingen of tegenvallers); doorrekenmodellen exploitatie onderhoud; kwalitatieve risicobewaking; toetsingsmomenten prestatieafspraken; m terugkoppelen van gewijzigde projectgegevens (ruimtebeheer tekeningen). iviet de nieuwe aanpak is het onderhoud zowel financieel als technisch voorspelbaar, beheersbaar en controleerbaar. Over de exploitatiekosten en risicograad van ruimtesoorten kunnen afspraken worden gemaakt. Het technisch onderhoudsmanagement is verantwoordelijk voor invulling hiervan op bouwdeelniveau. De technische onderhoudstaat wordt ondergeschikt gemaakt aan de belevingseisen van de ruimtesoorten. ICwaliteitsborging vindt plaats binnen de marges van de financiële norm (beheerkosten per vierkante meter BVO per ruimtesoort). Toepassingsmogelijkheden De ontwikkelde ruimtesoort normering is goed toepasbaar i n combinatie met de gangbare methodieken van facility management. Naast mogelijk toepassing binnen de gehele Met name de omgeving bepaalt het gewenste imago van de metrostations infrastructuur van het metrolijnennet kunnen de ontwikkelde methodieken goed worden toegepast bij andere gebouwen waarbij meerdere duidelijk gescheiden ruimtesoorten aanwezig zijn. Publiekstoeganl<elijke gebouwen maar ook kantoorgebouw e n waarbij één van de ruimtesoorten een representatief karakter bezit, zijn geschikt. Immers de ruimtesoort staat centraal en niet de bouwdelen voorkomend i n de individuele r u i m ten. Gebouwbeheerders die n u met de conditiemeting werken, kunnen overschakelen naar het niveau van de ruimtesoort. Daarmee hoeft men i n de aansturing van het onderhoud minder gedetailleerd te werken en kan met klanten gemakkelijker tot prestatieafspraken komen. Prioriteiten Een technische dienst kan met haar interne opdrachtgever op eenvoudige wijze communiceren over de eisen die aan het gebouw moeten worden gesteld. IVIet bijvoorbeeld een vlekkenplan van ruimtesoorten kan de klant prioriteiten stellen. Hiervoor zijn voor de ruimtesoorten rapportcijfers beschücbaar zonder technisch inlioudelijke discussies te voeren over de eisen die aan de bouwdelen moeten worden gesteld. Aan elk rapportcijfer zijn kostenconsequenties verbonden waardoor een normprijs kan worden afgesproken voor de prestatieovereenkomst. De technische dienst kan door de conditiemeting toe te passen op bouwdeelniveau de onderhoudstaat vastleggen en bewaken i n de tijd.

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Over het bepalen en bewaken van de kwaliteit van gebouwen SBR 1998 rapportage is niet meer leverbaar Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

CONCEPT 2013-2016. Beheervisie Wet lokaal spoor CONCEPT. Samenwerking Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden

CONCEPT 2013-2016. Beheervisie Wet lokaal spoor CONCEPT. Samenwerking Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden CONCEPT 2013-2016 Beheervisie Wet lokaal spoor CONCEPT Samenwerking Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden 0 INHOUDSOPGAVE Pag. Samenvatting 2 1. Aanleiding 5 1.1. Toenemende rol regio s bij lightrail

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 2 december 2013 Definitief N1302741 Openbaar II Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en capaciteitsdocument

Nadere informatie

BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN

BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN okt. 2013 van informatiemodel naar informatiemanagement BIM in het beheer biedt kansen onderzoeksrapport: Oktober 2013 gegevens: Bimming Business Hogeschool van Amsterdam Domein

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Quick Scan Beheer onderhoud hoofdspoorweginfrastructuur ProRail. Prestatie gericht onderhoud op het spoor

Quick Scan Beheer onderhoud hoofdspoorweginfrastructuur ProRail. Prestatie gericht onderhoud op het spoor Quick Scan Beheer onderhoud hoofdspoorweginfrastructuur ProRail Prestatie gericht onderhoud op het spoor Quick Scan Beheer onderhoud hoofdspoorweginfrastructuur ProRail Prestatie gericht onderhoud op het

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen Module Exploitatie gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen 1 Colofon Zwolle, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT. FidesWonen

INVESTERINGSSTATUUT. FidesWonen INVESTERINGSSTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 20 november 2012 Inhoud Inhoud 2 1. Doelstelling 4 2. Bedrijfsvisie, visie en beleid 5 Bedrijfsvisie 5 Visie op investeringen 5 Beleid ten aanzien

Nadere informatie

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden?

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Toetsingsrapport Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Status : Eindrapport Door: L.A.F.M. Kerklaan & A.A. de Waal Datum: 31 oktober 2007 1 Inhoud 1. Introductie 4 1.1. Opdracht

Nadere informatie

Convenant Beheer en onderhoud railinfrastructuur Amsterdam 2013 tot en met 2024

Convenant Beheer en onderhoud railinfrastructuur Amsterdam 2013 tot en met 2024 Convenant Beheer en onderhoud railinfrastructuur Amsterdam 2013 tot en met 2024 Status: concept versie: 5 november 2013-1 - INHOUDSOPGAVE TOELICHTING... 3 VERKLARENDE WOORDENLIJST... 3 ONDERGETEKENDEN...

Nadere informatie

2.5 ASL, de volgende generatie applicatiebeheer

2.5 ASL, de volgende generatie applicatiebeheer Beheerprocessen ASL, de volgende generatie applicatie 2.5 ASL, de volgende generatie applicatie 71 Er is de laatste jaren het nodige gepubliceerd over en ervaring opgebouwd met het procesmatig inrichten

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer)

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Eindrapport Een haalbaarheidstudie van de kwaliteitbeoordeling van aannemers op basis van geleverde prestaties in het verleden ten behoeve

Nadere informatie

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets Rob van Dongen VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 VITALLE eindrapport.indd 2 04-10-2011 09:05:14 Rob van Dongen Referentiemodel

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie