Werving- en selectie procedure Scholengemeenschap Bonaire

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving- en selectie procedure Scholengemeenschap Bonaire"

Transcriptie

1 Werving- en selectie procedure Scholengemeenschap Bonaire

2 Voorwoord... 2 Inleidend... 3 Vacature... 4 Werven via persoonlijke netwerk... 4 Voorselectie... 4 Sollicitatiegesprek... 5 Interne mobiliteit... 5 Referenties... 5 Assessment of persoonlijkheidstest... 6 Benoeming/aanname... 6 Introductie... 7 Proces... 7 Procedure

3 Proces en procedure Werving en Selectie nieuwe medewerkers Voorwoord De inhoud van dit beleidsstuk is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse klachten van leden van de sollicitatiecommissies, sollicitanten en leidinggevenden over de huidig gehanteerde protocol wervingen selectie. De protocol verschafte niet genoeg duidelijkheid, was omslachtig en de werving en selectie procedure duurde te lang terwijl er een snelle invulling van vacature noodzakelijk is om lesuitval te voorkomen. Tevens werd er door leidinggevenden ervaren dat er weinig flexibiliteit en duidelijkheid was in gevallen waarbij afwijking van de standaardprocedure noodzakelijk was in het kader van organisatie belang. Er is gekozen om niet formeel over de verbeteringen met alle stakeholders te evalueren aangezien het in de praktijk al heel duidelijk was dat de gehanteerde protocol niet het beoogde doel haalde. Het oude beleid is dus op basis van de ontvangen input door de HRM afdeling geëvalueerd en het voorliggende stuk is het resultaat van deze evaluatie. Natuurlijk dient dit stuk ter discussie en eventuele wijziging voorgelegd te worden aan het MT en de MR De belangrijkste wijzigingen zijn: Verkorte doorlooptijden (sneller inspelen op behoefte van de organisatie) Extra aandacht voor interne mobiliteit en introductie van nieuw personeel Verbinding met competentiemanagement en andere HRM beleidsvelden zoals introductiebeleid en integriteitbeleid Aanvullende informatie over assessments en referentie en inhoud en opbouw van gesprekken Motiveren van personeel gebruik te maken van hun netwerk door het toekennen van een incentive Dit Beleid is geschreven voor iedereen die binnen onze SGB deelneemt aan werving- en selectieprocedures. 2

4 Inleidend De SGB heeft te maken met de gevolgen van een krappe concurrerende arbeidsmarkt in het onderwijsbranche. Met de vergrijzing & ontgroening en een voortdurend personeelsverloop binnen de SGB waarbij regelmatig uitgaven worden gemaakt voor repartiering, hierdoor is het van belang veel tijd en zorg te besteden aan werving en selectie van nieuwe medewerkers. Hiernaast investeert de SGB steeds meer tijd en middelen in de ontwikkeling van medewerkers met opleidings en trainingsactiviteiten, maar ook door het houden van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met de leidinggevende en/of docenten coaches. Veel van deze inspanningen zijn erop gericht om de (nieuwe) personeel te professionaliseren en te binden en boeien. De juiste medewerkers werven en selecteren en goed introduceren is dan ook één van de kritische factoren voor het succes van de organisatie. Het is de manier om invloed uit te oefenen op het werknemersbestand zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Geen of onvoldoende aandacht hieraan schenken zal een gemiste kans zijn een positieve bijdrage te leveren aan het kwaliteit van de onderwijs en het imago van de SGB. In dit stuk zal dan ook veel aandacht besteed worden aan introductie van nieuwe personeelsleden als verlengde van de W&S procedure. 3

5 Vacature Op het moment dat een vacature of andere formatieruimte ontstaat zal de leidinggevende zich eerst af moeten vragen of deze wel vervuld moet worden. Er dient rekening te worden gehouden met de behoefte binnen de organisatie op korte en op lange termijn. Het ontstaan van een vacature biedt de mogelijkheid om taakverdelingen te herzien. Er kunnen vooral door de ontwikkelingen die de organisatie de laatste tijd doorgaat (of nog moet doorgaan), wijzigingen in taken/of de organisatie van functies noodzakelijk zijn. Ook is het mogelijk dat b.v. exitinterviews informatie opgeleverd heeft dat leidt tot een nieuw inzicht over de vacature. De leidinggevende kan zich hierbij laten adviseren door de HRM afdeling. De leidinggevende dient in nauwe samenwerking met de HRM afdeling een duidelijk omschrijving vast te leggen van de profiel van de persoon die gewenst is op de vacante functie ook de functie beschrijving dient als uitgangspunt te worden meegenomen. Deze gegevens zijn een goede basis voor de benoemingsadviescommissie om te toetsen of ze de juiste persoon aan het selecteren zijn. Werven via persoonlijke netwerk Binnen onze organisatie willen wij het werven door gebruik te maken van persoonlijke netwerk stimuleren. Daarom willen we ons personeel stimuleren om mee te zoeken naar geschikte kandidaten. Indien een medewerker een geschikte kandidaat wil voordragen, kan hij dit melden bij de HRM afdeling. Hierbij is het wel een vereiste dat de personeelslid de gemelde persoon attendeert om tijdig een sollicitatie brief te schrijven vergezeld van een CV, kopie van diploma s en paspoort en deze naar te verzenden. Het is handig om na te gaan of afdeling HRM de sollicitatie heeft ontvangen, vooral als de kandidaat geen bevestiging heeft ontvangen. De succesvolle benoeming van de voorgestelde kandidaat die tenminste 1 schooljaar of kalenderjaar blijft wordt beloond met een eenmalige aanbrengbonus van $250 voor inval personeel is dit $50. Het voorgestelde bedrag en voorstel om met een aanbrengbonus te werken vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat wanneer de organisatie headhunters moet betalen we veel meer kwijt zijn dan de voorgestelde bedragen uitbetaald worden. Daarbij kent het zittend personeel de omgeving en de organisatie beter dan de externen. Voorselectie Hoewel er goed aandacht wordt besteed aan de functie eisen bij het plaatsen van de advertentie komt het toch veelvuldig voor dat er kandidaten melden die in zijn geheel niet voldoen aan hetgeen gevraagd werd. Het voorselectie deel van de W&S procedure wordt hiermee onnodig verlengd en arbeidsintensief gemaakt voor de commissie. Met een voorselectie door de HRM afdeling verhoogd efficiency en effectiviteit, kandidaten die in hun geheel niet voldoen aan de eïssen worden uit het proces gefilterd. De benoemingsadviescommissie kan dan meer gericht te werk gaan met de overgebleven kandidaten. Bij deze voorselectie komen volgende zaken aan de orde: welke kandidaten voldoen aan de gestelde selectiecriteria welke kandidaten eventueel als reserve kunnen worden gehouden (twijfel gevallen) welke kandidaten niet voldoen aan de gestelde selectiecriteria 4

6 De eerste selectie ronde wordt gehouden met kandidaten die voldoen aan de gestelde selectiecriteria. Indien uit deze groep geen kandidaat geselecteerd wordt kan er gekeken worden naar de reserves. Kandidaten die in hun geheel niet voldoen worden meteen afgewezen. Sollicitatiegesprek Het aannemen van nieuwe medewerkers is een belangrijke taak die zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Een van de meest waardevolle maar ook kwetsbare moment in het werving- en selectieproces is het sollicitatiegesprek. In dit gesprek moet een goed beeld verkregen worden van een kandidaat. Op basis hiervan wordt vaak een beslissing genomen. Het is belangrijk om dit dus grondig en zorgvuldig te doen. Vereisten voor een goed selectiegesprek zijn: een goede voorbereiding; (o.a. maken van standaard vragen voor scoredoeleinden) een gestructureerde en bedachtzame aanpak; goede rolverdeling van de benoemingsadviescommissie; gedragsgerichtheid: we zijn niet geïnteresseerd in hoe iemand iets zou doen (hypothetisch), maar hoe iemand iets gedaan heeft in functie gerelateerde situaties (gedrag). een rustige omgeving; voldoende tijd nemen voor het gesprek. Interne mobiliteit Een van de basisideeën vanuit competentiemanagement is het ontwikkelen van eigen personeel. Dit is uiteraard ook van belang binnen het werving- en selectiebeleid. Interne mobiliteit geniet daarom de voorkeur waarbij het belangrijk is of iemand in de beschikbare functie kan groeien. Dit uitgangspunt wordt vertaald in de volgorde waarop sollicitanten c.q. kandidaten voor een functie aangenomen dienen te worden. Interne kandidaten zullen als gevolg hiervan de voorkeur krijgen boven externe kandidaten. Daarbij geldt wel dat zij over voldoende kennis en/of niveau moeten beschikken om de functie uit te gaan oefenen. Referenties Het is noodzakelijk de beoogde nieuwe medewerker naar referenties te vragen. Deze kunnen een belangrijke toegevoegde waarde hebben door het eigen beeld te bevestigen, of nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. Een tip daarbij is het vragen van referenties niet bij het laatste maar ook bij de voorlaatste werkgever. Hoewel er meestal eerlijke reacties gegeven worden, kan namelijk de huidige werkgever belang hebben bij het geven van een goede referentie om van een slechte medewerker af te komen of andersom. De voorlaatste werkgever heeft geen belang meer bij verkeerde informatie. Daarbij moet overigens wel bekeken worden of het qua periode en tijdsverloop reëel is deze te benaderen. Tijdens het sollicitatiegesprek moet aan de sollicitant om toestemming gevraagd 5

7 worden om inlichtingen in te winnen. De gevraagde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Assessment of persoonlijkheidstest Om een nog beter onderbouwde keuze te maken voor een sollicitant kan het inzetten van een assessment of een andere test als onderdeel van het selectieproces nodig zijn, met name voor zwaardere (leidinggevende) functies. De kandidaat kan alleen beoordeeld worden op criteria die genoemd zijn in de advertentie. Als van tevoren bekend is dat een assessment of persoonlijkheidstest onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure dient dit in de vacaturetekst opgenomen te worden. Wordt gaande de procedure duidelijk dat er behoefte is aan dit instrument dan wordt dit zo snel mogelijk aan de kandidaten verteld. Samen met de benoemingsadviescommissie wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd Het proces werving en selectie bestaat uit drietal onderdelen, te weten: 1. vacature stelling en werving; 2. selectie en aanname; 3. feitelijke indiensttreding. Benoeming/aanname In het proces van vacaturestelling, de werving, de selectie en de feitelijke indiensttreding zijn een aantal belangrijke punten aan te wijzen: 1. Boven alle regels heen ligt het gegeven dat slechts de algemeen directeur bevoegd is om aanname van personeel te accorderen na eventuele beraad in de MT (tekenen van aanstellingsdocumenten e.d.) Deze werving en selectie protocol heeft als doel efficiënt, effectief en transparant op een rechtvaardige manier, de juiste man of juiste vrouw op de juiste plek te krijgen. Om dit te verwezenlijken is de input van de omgeving waarin de persoon tewerkgesteld gaat worden van essentiële waarde. 2. Er wordt gestreefd naar een zo rechtvaardige mogelijke beoordeling van kandidaten op objectieve feiten en beoordelingen verkregen tijdens het gesprek of in de ingeleverde sollicitatie documenten of verkregen na referenties. Voor het natrekken van referenties dient de sollicitant vooraf toestemming te hebben gegeven of referentie contacten te hebben doorgegeven. 3. Op basis van diverse (BES) wetten en regels is het elke werkgever verboden om bij aannemen van personeel te discrimineren. Zo mag er in een vacaturetekst b.v. in het algemeen geen onderscheid gemaakt worden op grond van leeftijd of geslacht. Onder discriminatie verstaat men in het algemeen het maken van verboden onderscheid tussen mensen op grond van bijvoorbeeld afkomst, ras, religieuze overtuigingen, sekse, seksuele geaardheid, handicap. 6

8 Introductie Uit onderzoek is gebleken dat een slechte introductie grote gevolgen kan hebben voor een organisatie. Te denken valt aan een verloop onder nieuwelingen, ongewenst gedrag, lage motivatie en geringe betrokkenheid. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat wanneer er geen degelijke introductie van personeel plaatsvinden er reële kansen zijn dat de medewerker aanloopt tegen gevoelens van onzekerheid, stress, en onvrede met de organisatie. Vooral als het personeel betreft dat ook niet bekend is met de culturele omgeving en taal is deze kans extra vergroot. Een goed introductieprogramma heeft positieve invloed, ook op lange termijn. Immers de binding op de afdeling en de betrokkenheid met de organisatie worden opgebouwd vanuit een sterke basis. Goede contacten met directe collega's, 'erbij horen' en een goede werksfeer voor velen zijn de belangrijkste factoren die het plezier in het werk en de binding met de organisatie bepalen. Het gehele personeelsverloop kan hiermee wellicht afnemen en potentiële kandidaten worden geënthousiasmeerd om te solliciteren. De teamleiders zijn als eerst verantwoordelijk voor een goede introductie van personeel binnen hun team/unit, de eindverantwoordelijkheid om te (controle en kwaliteitsbewaking) ligt bij de UD. Proces Hieronder volgt per deelproces de te volgen procedure bij werving en selectie van personeel. In het algemeen vinden er in het proces de volgende acties plaats of worden besluiten genomen. Een (tijdelijke) vacature kan ontstaan op basis van een goedgekeurd voorstel aan de directie Bij tussentijdse wijzigingen van de formatie dient de UD schriftelijk toestemming aan te vragen bij de directie Vacatures worden aan het personeel kenbaar gemaakt via interne door de HRM afdeling Medewerkers geschikt voor de vacante functie in een kwetsbare positie zoals: herplaatsingskandidaten bijv. door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of reorganisatie hebben een voorrangspositie alvorens de vacature te plaatsen De directie informeert de MR als het voornemen bestaat om een vacature via een verkorte of afwijkende procedure aan te vullen. De reden van afwijking dient goed onderbouwd te worden en een urgente karakter te hebben. B.v. lesuitval bij examenleerlingen, invulling van vacatures bij ontslag op staande voet op of plotselinge uitval van personeel door arbeidsongeschiktheid/ sterfte Invullen van inval vacatures geschied niet volgens de werving en selectie procedure. De UD, HRM en teamleider voert gesprekken en doen voordracht zo dat er urgent continuïteit geboden kan worden aan de werkzaamheden. (aangenomen personeel dient te voldoen aan de wettelijke eisen in bezit zijn van tenminste een HBO diploma, VOG en te werkstellingsvergunning indien nodig) aangeboden arbeidsovereenkomst loopt voor inval docenten altijd eind juni van rechtswege af. Het beleid is om zoveel mogelijk bevoegde krachten in dienst te hebben. Onbevoegden kunnen pas verlengd worden als er geen bevoegde docent voorhanden is. 7

9 De unit directie vult in samenwerking met de teamleider waar de vacature is ontstaan, een vacature meldingsformulier die zorgvuldig en zo volledig mogelijk wordt ingevuld en door directie moet worden geaccordeerd met oog op de formatie beheer. Hoofd HRM doet de eerste voorselectie, kandidaten die onbevoegd zijn of in zijn geheel niet voldoen aan de gevraagde (functie) eïssen worden uit de sollicitaties gefilterd en gelijk afgewezen De HRM afdeling roept de selectieleden op en organiseert het selectieteam Deelname aan het (BAC) selectieteam is een specifieke aangelegenheid voor degenen, tijdens hun werkzaamheden samen gaan werken van de nieuwe man of vrouw. Het (BAC) selectieteam geeft haar mening in de vorm van een advies aan de MT/algemeen directeur. Deze inspraak is bij alle vacature - aanvullingen van toepassing, HRM heeft hierbij een adviserende rol en bewaakt het procedure Een lid van de MR is alleen aanwezig bij de selectiegesprekken betreffende leidinggevenden voor overige selectie gesprekken ontvangen zij alleen een rapportage. Het (BAC) selectieteam voor leidinggevenden bestaat tenminste uit: een directielid, UD, teamleider, minimaal 2 collega s waar direct aan leiding wordt gegeven, HRM heeft een adviserende rol en bewaakt de procedure Voor onderwijzend personeel bestaat de (BAC) selectieteam uit de teamleider waar de vacature is ontstaan,, maximaal 2 collega s uit de vakgroep en de UD van de betreffende unit, HRM heeft een adviserende rol en bewaakt de procedure Voor onderwijs ondersteunend personeel bestaat de (BAC) selectieteam uit de afdelingshoofd een naaste collega een HRM medewerker eventueel een directie lid of UD indien het een formatie betreft van de unit Indien nodig kan er vóór indiensttreding een assessment plaatsvinden, bij leidinggevend personeel is dit doorgaans een vereiste Het advies van de selectieteam wordt door hoofd HRM gecontroleerd op procedure fouten of onregelmatigheden bij het beoordelen van de kandidaat De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ten aanzien van een benoeming ligt (na alle adviezen in de overweging te hebben genomen ) bij de MT of bij de algemeen directeur. 8

10 Procedure Deel 1. Vacaturestelling en werving Activiteiten Wie Opmerkingen Hulpmiddelen Vacaturemelding Betrokken UD Voor formatie uitbreiding akkoord van directie nodig Vacature bespreken in de MT Betrokken UD indien het uitbreiding van formatie betreft Directie/MT accordeert uitbreiding Advertentie opmaken Kandidaten dienen kopie diploma s te versturen en kopie geldige paspoort Samenstelling van selectieteam Directie/MT HRM HRM Eerste overleg na ontstaan van de vacature Indien het een bestaande formatie betreft dan wordt de aanvraagformulier direct ingeleverd bij de HRM Concept van de advertentie wordt verzonden naar de betrokken UD voor accordering. Advertentie wordt binnen 5 werkdagen vanaf datum melding geplaatst Geschied parallel met het opmaken van de advertentie en dient binnen 5 werkdagen na melding van de vacature Vacaturemelding formulier op de MT schijf Overleg welke bronnen er gebruikt worden om de advertentie te plaatsen. Reactie periode is standaard 2 weken Standaard op website van de school plaatsen 9

11 Deel 2. Selectie en aanname Activiteiten Wie Opmerkingen Hulpmiddelen Ontvangst bevestiging sturen na registratie in de sollicitatie bestand en sollicitanten pakket verzenden HRM Pamela en Melissa Binnen 1 werkdag Sollicitatie via Recruitment Digitale Excel bestand op de Aanvragen van informatie door kandidaten: UD informeert inhoudelijk over de functie en unit HRM verstrekt informatie materiaal en registreert sollicitaties UD en HRM Afhandeling binnen 1 werkdag HRM schijf Informatie materiaal; Sollicitatiepakket: 1. PowerPoint (ka)dushi Bonaire 2. Repatriëring document 3. Informatie gids nieuw personeel Sluiting sollicitatietermijn HRM Werkdag 14 na plaatsing Eerste voorselectie HRM Op Werkdag 14 na plaatsing Reacties die in hun geheel niet voldoen aan de eisen worden gelijk afgewezen. Reden van afwijzing wordt genoteerd Voorselectie op brieven en CV op basis van vacature eïssen HRM, UD/afdelingshoofd, Teamleider en vakgroep voorzitter bij uitvoerend personeel, indien het een UD of teamleider betreft de betrokken directie lid Op werkdag 14 na plaatsing Voorselectie op de MT schijf Gesprekken plannen HRM Op werkdag 15 na plaatsing Uitnodiging via Skype indien niet op het eiland Naar aanleiding resultaat van voorselectie: Schriftelijk afwijzen bij negatieve HRM Binnen 5 werkdagen na voorselectie Digitale sollicitatiebestand HRM schijf 10

12 beoordeling Bij niet volledige match in de portefeuille houden tot volgend school jaar Positieve beoordeling uitnodigen voor gesprek Resultaat wordt geregistreerd in de data bank (HRM schijf) Archiveren van kandidaten in Portefeuille overige vernietigen (wet op privacy) Positief beoordeelde reacties: Gesprekken plannen rekening vooroverleg van 40 minuten voor start van gesprekken en na overleg 40 na eindigen van houden van de gesprekken Uitnodigingen sturen en spreekruimte regelen Dossiers klaar maken voor de selectieteam (BAC) 2 werkdagen vooraf sturen HRM (Pamela) Notuleren van gesprek en conclusies vragen Binnen 5 dagen na sluitingsdatum Selectieformulier Vacature formulier en advertentie Cv, brieven Functie beschrijving/profiel Score formulier 11

13 Assessment plannen indien nodig en/of diploma waardering met urgentie aanvragen (Nuffic bij OCW ) HRM, 1 dag na selectie gesprek Diploma waardering alleen noodzakelijk als het een buitenlands diploma betreft Trivuim Bespreking van assessment met selecteurs na uitslag alvorens advies op maken Referenties navragen Overleggen van VOG verklaring laten tekenen UD/HRM Na afstemming met kandidaat Kunnen overleggen van VOG verklaring formulier Salaris voorstel opmaken HRM Op de dag van aanname voornemens bekend te hebben gemaakt aan de kandidaat informeren dat goedkeuring van de MT noodzakelijk is en de eerst volgende woensdag zal gebeuren Salaris voorstel naar MT ter goedkeuring en ondertekening van algemeen directeur Invoeren van personeelsgegevens in de personeelsbestand en magister Na schriftelijke akkoord van de kandidaat aanstellingspapieren in orde maken en laten tekenen door directie. De nieuwe medewerker ontvangt een welkom brief HRM HRM HRM/ (Pamela en Siagnee) Eerst volgende woensdag MT vergadering. Op Uiterlijk maandag de stukken doorsturen indien haalbaar Binnen 1 werkdag na goedkeuring MT/Directie Binnen 1 werkdag Intentie verklaringsdocument Standaard contract en aanstellingsbrief Op de HRM schijf Indien niet op het eiland stukken per verzenden met bij behorende informatieve documenten met verzoek dit te goed door te lezen en voor te bereiden op werken bij de SGB Personeelsbestand op de HRM schijf 12

14 met digitale informatie over werken bij SGB en wonen op Bonaire (indien nodig)en overige procedures. Er wordt informatie verzocht voor het regelen van de repatriëring, bezoeking van reis en regelen van verhuizing van inboedel indien nodig Nieuwe werknemers melden het eerste werkdag met originele diploma s, VOG en ID (indien mogelijk eerder) alvorens te starten met werken bij, afdeling HRM ( PERSONEEL KAN NIET BEGINNEN TE WERKEN ZONDER ZCH EERST TE HEBBEN GEMELD BIJ DE HRM AFDELING) om aanstellingsdocumentatie te ondertekenen en ingevulde aanstellingsformulieren in te leveren. en te Tekenen voor ontvangst functiebeschrijving, en regels en protocollen Teamleider HRM en Nieuwe medewerker HRM medewerker maakt aantekening op de kopie diploma en ID en VOG voor gezien en gecontroleerd en parafeert met datum en een stempel van de SGB. Teamleider stuurt de medewerker eerst naar HRM, afdeling als ze zich de eerste werkdag per abuis direct bij de unit melden Personeel ontvangt mondelinge toelichting betreffende eerder verzonden informatie en documenten: Informatie gids pensioengids Verzuimprotocol Kledingprotocol Functie beschrijving Vakantie rooster Originele aanstellingsbrief en contract 13

15 Deel 3. Introductie Activiteiten Wie Opmerkingen Hulpmiddelen Regelen werkplek, ondersteuning en werkmateriaal: Pc indien nodig (OOP) User account Interne -adres Telefoon Buddy/mentor aanwijzen binnen de betreffende unit UD/teamleider ICT afdeling Facilitaire afdeling Uiterlijk voor de 1 e werkdag dient alles aanwezig te zijn naar de ICT en facilitaire afdeling Organisatie informeren HRM communicatie medewerker Uiterlijk voor de eerste werkdag E mail naar alle personeelsleden en in de SGBT jes meer over de nieuwe collega s vertellen Inwerkprogramma maken UD/teamleider Uiterlijk voor de eerste werkdag Ontvangst nieuwe medewerker HRM /UD/teamleider 1 e werkdag Rondleiding kennis maken met de unit en collega s Doorlopen introductie programma/ eventueel informatie in groep HRM medewerker Indien mogelijk 1 dag voor eerste werkdag anders op de 1 e werkdag bijeenkomst organiseren in de docentenkamer VMBO of een lesruimte Inhoud introductie map ook (digitaal) bereikbaar via website: Telefoonlijst Missie visie SGB Programma overzicht inwerk periode Evaluatie formulier repat en sollicitatie en introductie procedure Organogram Gedragscode Personeelsreglement Schoolplan/plattegrond Lesrooster Culturele Do s & dont s brochure 14

16 Wekelijkse groepsintervisie i.p.v. buddy s voor nieuwelingen. 8 weken lang; onderwerp aanpassing en uitdagingen tijdens werk Evaluatie inwerkperiode teamleider Na 7 weken uitgaande van de eerste werkdag Evalueren procedure HRM Na 9 weken in dienst Docentengids Telefoon-, internet en sociaal media protocol Afspraken over parkeren Sleutelprocedures Klachten en bezwaren procedure PowerPoint presentatie Beamer en laptop Eventueel geluidsapparatuur. 2 uren vrijstellen per week om bereiding te verzorgen functioneringsgesprek Evaluatie bijeenkomst nieuw personeel Enquête formulier 15

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN Versie oktober 2010 1 inhoudsopgave 1. inleiding... 03 2. algemene informatie... 04 3. werving en selectie... 07 4. integraal personeelsbeleid

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

Praktisch Personeelsbeleid in de Bouw en Infra. 28 januari 2009

Praktisch Personeelsbeleid in de Bouw en Infra. 28 januari 2009 Praktisch Personeelsbeleid in de Bouw en Infra 28 januari 2009 Binden en Boeien Medewerkers De kunst vanvanrisicomanagement in de bouw Cover_2012.indd 1 19-09-12 10:33 Inhoudsopgave Deel 1 Instroom 100

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Inleiding Het ambt van predikant is een roeping van God. Het uitbrengen, aannemen of afwijzen van een beroep dient daarom overeenkomstig

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie