Werving- en selectie procedure Scholengemeenschap Bonaire

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving- en selectie procedure Scholengemeenschap Bonaire"

Transcriptie

1 Werving- en selectie procedure Scholengemeenschap Bonaire

2 Voorwoord... 2 Inleidend... 3 Vacature... 4 Werven via persoonlijke netwerk... 4 Voorselectie... 4 Sollicitatiegesprek... 5 Interne mobiliteit... 5 Referenties... 5 Assessment of persoonlijkheidstest... 6 Benoeming/aanname... 6 Introductie... 7 Proces... 7 Procedure

3 Proces en procedure Werving en Selectie nieuwe medewerkers Voorwoord De inhoud van dit beleidsstuk is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse klachten van leden van de sollicitatiecommissies, sollicitanten en leidinggevenden over de huidig gehanteerde protocol wervingen selectie. De protocol verschafte niet genoeg duidelijkheid, was omslachtig en de werving en selectie procedure duurde te lang terwijl er een snelle invulling van vacature noodzakelijk is om lesuitval te voorkomen. Tevens werd er door leidinggevenden ervaren dat er weinig flexibiliteit en duidelijkheid was in gevallen waarbij afwijking van de standaardprocedure noodzakelijk was in het kader van organisatie belang. Er is gekozen om niet formeel over de verbeteringen met alle stakeholders te evalueren aangezien het in de praktijk al heel duidelijk was dat de gehanteerde protocol niet het beoogde doel haalde. Het oude beleid is dus op basis van de ontvangen input door de HRM afdeling geëvalueerd en het voorliggende stuk is het resultaat van deze evaluatie. Natuurlijk dient dit stuk ter discussie en eventuele wijziging voorgelegd te worden aan het MT en de MR De belangrijkste wijzigingen zijn: Verkorte doorlooptijden (sneller inspelen op behoefte van de organisatie) Extra aandacht voor interne mobiliteit en introductie van nieuw personeel Verbinding met competentiemanagement en andere HRM beleidsvelden zoals introductiebeleid en integriteitbeleid Aanvullende informatie over assessments en referentie en inhoud en opbouw van gesprekken Motiveren van personeel gebruik te maken van hun netwerk door het toekennen van een incentive Dit Beleid is geschreven voor iedereen die binnen onze SGB deelneemt aan werving- en selectieprocedures. 2

4 Inleidend De SGB heeft te maken met de gevolgen van een krappe concurrerende arbeidsmarkt in het onderwijsbranche. Met de vergrijzing & ontgroening en een voortdurend personeelsverloop binnen de SGB waarbij regelmatig uitgaven worden gemaakt voor repartiering, hierdoor is het van belang veel tijd en zorg te besteden aan werving en selectie van nieuwe medewerkers. Hiernaast investeert de SGB steeds meer tijd en middelen in de ontwikkeling van medewerkers met opleidings en trainingsactiviteiten, maar ook door het houden van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met de leidinggevende en/of docenten coaches. Veel van deze inspanningen zijn erop gericht om de (nieuwe) personeel te professionaliseren en te binden en boeien. De juiste medewerkers werven en selecteren en goed introduceren is dan ook één van de kritische factoren voor het succes van de organisatie. Het is de manier om invloed uit te oefenen op het werknemersbestand zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Geen of onvoldoende aandacht hieraan schenken zal een gemiste kans zijn een positieve bijdrage te leveren aan het kwaliteit van de onderwijs en het imago van de SGB. In dit stuk zal dan ook veel aandacht besteed worden aan introductie van nieuwe personeelsleden als verlengde van de W&S procedure. 3

5 Vacature Op het moment dat een vacature of andere formatieruimte ontstaat zal de leidinggevende zich eerst af moeten vragen of deze wel vervuld moet worden. Er dient rekening te worden gehouden met de behoefte binnen de organisatie op korte en op lange termijn. Het ontstaan van een vacature biedt de mogelijkheid om taakverdelingen te herzien. Er kunnen vooral door de ontwikkelingen die de organisatie de laatste tijd doorgaat (of nog moet doorgaan), wijzigingen in taken/of de organisatie van functies noodzakelijk zijn. Ook is het mogelijk dat b.v. exitinterviews informatie opgeleverd heeft dat leidt tot een nieuw inzicht over de vacature. De leidinggevende kan zich hierbij laten adviseren door de HRM afdeling. De leidinggevende dient in nauwe samenwerking met de HRM afdeling een duidelijk omschrijving vast te leggen van de profiel van de persoon die gewenst is op de vacante functie ook de functie beschrijving dient als uitgangspunt te worden meegenomen. Deze gegevens zijn een goede basis voor de benoemingsadviescommissie om te toetsen of ze de juiste persoon aan het selecteren zijn. Werven via persoonlijke netwerk Binnen onze organisatie willen wij het werven door gebruik te maken van persoonlijke netwerk stimuleren. Daarom willen we ons personeel stimuleren om mee te zoeken naar geschikte kandidaten. Indien een medewerker een geschikte kandidaat wil voordragen, kan hij dit melden bij de HRM afdeling. Hierbij is het wel een vereiste dat de personeelslid de gemelde persoon attendeert om tijdig een sollicitatie brief te schrijven vergezeld van een CV, kopie van diploma s en paspoort en deze naar te verzenden. Het is handig om na te gaan of afdeling HRM de sollicitatie heeft ontvangen, vooral als de kandidaat geen bevestiging heeft ontvangen. De succesvolle benoeming van de voorgestelde kandidaat die tenminste 1 schooljaar of kalenderjaar blijft wordt beloond met een eenmalige aanbrengbonus van $250 voor inval personeel is dit $50. Het voorgestelde bedrag en voorstel om met een aanbrengbonus te werken vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat wanneer de organisatie headhunters moet betalen we veel meer kwijt zijn dan de voorgestelde bedragen uitbetaald worden. Daarbij kent het zittend personeel de omgeving en de organisatie beter dan de externen. Voorselectie Hoewel er goed aandacht wordt besteed aan de functie eisen bij het plaatsen van de advertentie komt het toch veelvuldig voor dat er kandidaten melden die in zijn geheel niet voldoen aan hetgeen gevraagd werd. Het voorselectie deel van de W&S procedure wordt hiermee onnodig verlengd en arbeidsintensief gemaakt voor de commissie. Met een voorselectie door de HRM afdeling verhoogd efficiency en effectiviteit, kandidaten die in hun geheel niet voldoen aan de eïssen worden uit het proces gefilterd. De benoemingsadviescommissie kan dan meer gericht te werk gaan met de overgebleven kandidaten. Bij deze voorselectie komen volgende zaken aan de orde: welke kandidaten voldoen aan de gestelde selectiecriteria welke kandidaten eventueel als reserve kunnen worden gehouden (twijfel gevallen) welke kandidaten niet voldoen aan de gestelde selectiecriteria 4

6 De eerste selectie ronde wordt gehouden met kandidaten die voldoen aan de gestelde selectiecriteria. Indien uit deze groep geen kandidaat geselecteerd wordt kan er gekeken worden naar de reserves. Kandidaten die in hun geheel niet voldoen worden meteen afgewezen. Sollicitatiegesprek Het aannemen van nieuwe medewerkers is een belangrijke taak die zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Een van de meest waardevolle maar ook kwetsbare moment in het werving- en selectieproces is het sollicitatiegesprek. In dit gesprek moet een goed beeld verkregen worden van een kandidaat. Op basis hiervan wordt vaak een beslissing genomen. Het is belangrijk om dit dus grondig en zorgvuldig te doen. Vereisten voor een goed selectiegesprek zijn: een goede voorbereiding; (o.a. maken van standaard vragen voor scoredoeleinden) een gestructureerde en bedachtzame aanpak; goede rolverdeling van de benoemingsadviescommissie; gedragsgerichtheid: we zijn niet geïnteresseerd in hoe iemand iets zou doen (hypothetisch), maar hoe iemand iets gedaan heeft in functie gerelateerde situaties (gedrag). een rustige omgeving; voldoende tijd nemen voor het gesprek. Interne mobiliteit Een van de basisideeën vanuit competentiemanagement is het ontwikkelen van eigen personeel. Dit is uiteraard ook van belang binnen het werving- en selectiebeleid. Interne mobiliteit geniet daarom de voorkeur waarbij het belangrijk is of iemand in de beschikbare functie kan groeien. Dit uitgangspunt wordt vertaald in de volgorde waarop sollicitanten c.q. kandidaten voor een functie aangenomen dienen te worden. Interne kandidaten zullen als gevolg hiervan de voorkeur krijgen boven externe kandidaten. Daarbij geldt wel dat zij over voldoende kennis en/of niveau moeten beschikken om de functie uit te gaan oefenen. Referenties Het is noodzakelijk de beoogde nieuwe medewerker naar referenties te vragen. Deze kunnen een belangrijke toegevoegde waarde hebben door het eigen beeld te bevestigen, of nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. Een tip daarbij is het vragen van referenties niet bij het laatste maar ook bij de voorlaatste werkgever. Hoewel er meestal eerlijke reacties gegeven worden, kan namelijk de huidige werkgever belang hebben bij het geven van een goede referentie om van een slechte medewerker af te komen of andersom. De voorlaatste werkgever heeft geen belang meer bij verkeerde informatie. Daarbij moet overigens wel bekeken worden of het qua periode en tijdsverloop reëel is deze te benaderen. Tijdens het sollicitatiegesprek moet aan de sollicitant om toestemming gevraagd 5

7 worden om inlichtingen in te winnen. De gevraagde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Assessment of persoonlijkheidstest Om een nog beter onderbouwde keuze te maken voor een sollicitant kan het inzetten van een assessment of een andere test als onderdeel van het selectieproces nodig zijn, met name voor zwaardere (leidinggevende) functies. De kandidaat kan alleen beoordeeld worden op criteria die genoemd zijn in de advertentie. Als van tevoren bekend is dat een assessment of persoonlijkheidstest onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure dient dit in de vacaturetekst opgenomen te worden. Wordt gaande de procedure duidelijk dat er behoefte is aan dit instrument dan wordt dit zo snel mogelijk aan de kandidaten verteld. Samen met de benoemingsadviescommissie wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd Het proces werving en selectie bestaat uit drietal onderdelen, te weten: 1. vacature stelling en werving; 2. selectie en aanname; 3. feitelijke indiensttreding. Benoeming/aanname In het proces van vacaturestelling, de werving, de selectie en de feitelijke indiensttreding zijn een aantal belangrijke punten aan te wijzen: 1. Boven alle regels heen ligt het gegeven dat slechts de algemeen directeur bevoegd is om aanname van personeel te accorderen na eventuele beraad in de MT (tekenen van aanstellingsdocumenten e.d.) Deze werving en selectie protocol heeft als doel efficiënt, effectief en transparant op een rechtvaardige manier, de juiste man of juiste vrouw op de juiste plek te krijgen. Om dit te verwezenlijken is de input van de omgeving waarin de persoon tewerkgesteld gaat worden van essentiële waarde. 2. Er wordt gestreefd naar een zo rechtvaardige mogelijke beoordeling van kandidaten op objectieve feiten en beoordelingen verkregen tijdens het gesprek of in de ingeleverde sollicitatie documenten of verkregen na referenties. Voor het natrekken van referenties dient de sollicitant vooraf toestemming te hebben gegeven of referentie contacten te hebben doorgegeven. 3. Op basis van diverse (BES) wetten en regels is het elke werkgever verboden om bij aannemen van personeel te discrimineren. Zo mag er in een vacaturetekst b.v. in het algemeen geen onderscheid gemaakt worden op grond van leeftijd of geslacht. Onder discriminatie verstaat men in het algemeen het maken van verboden onderscheid tussen mensen op grond van bijvoorbeeld afkomst, ras, religieuze overtuigingen, sekse, seksuele geaardheid, handicap. 6

8 Introductie Uit onderzoek is gebleken dat een slechte introductie grote gevolgen kan hebben voor een organisatie. Te denken valt aan een verloop onder nieuwelingen, ongewenst gedrag, lage motivatie en geringe betrokkenheid. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat wanneer er geen degelijke introductie van personeel plaatsvinden er reële kansen zijn dat de medewerker aanloopt tegen gevoelens van onzekerheid, stress, en onvrede met de organisatie. Vooral als het personeel betreft dat ook niet bekend is met de culturele omgeving en taal is deze kans extra vergroot. Een goed introductieprogramma heeft positieve invloed, ook op lange termijn. Immers de binding op de afdeling en de betrokkenheid met de organisatie worden opgebouwd vanuit een sterke basis. Goede contacten met directe collega's, 'erbij horen' en een goede werksfeer voor velen zijn de belangrijkste factoren die het plezier in het werk en de binding met de organisatie bepalen. Het gehele personeelsverloop kan hiermee wellicht afnemen en potentiële kandidaten worden geënthousiasmeerd om te solliciteren. De teamleiders zijn als eerst verantwoordelijk voor een goede introductie van personeel binnen hun team/unit, de eindverantwoordelijkheid om te (controle en kwaliteitsbewaking) ligt bij de UD. Proces Hieronder volgt per deelproces de te volgen procedure bij werving en selectie van personeel. In het algemeen vinden er in het proces de volgende acties plaats of worden besluiten genomen. Een (tijdelijke) vacature kan ontstaan op basis van een goedgekeurd voorstel aan de directie Bij tussentijdse wijzigingen van de formatie dient de UD schriftelijk toestemming aan te vragen bij de directie Vacatures worden aan het personeel kenbaar gemaakt via interne door de HRM afdeling Medewerkers geschikt voor de vacante functie in een kwetsbare positie zoals: herplaatsingskandidaten bijv. door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of reorganisatie hebben een voorrangspositie alvorens de vacature te plaatsen De directie informeert de MR als het voornemen bestaat om een vacature via een verkorte of afwijkende procedure aan te vullen. De reden van afwijking dient goed onderbouwd te worden en een urgente karakter te hebben. B.v. lesuitval bij examenleerlingen, invulling van vacatures bij ontslag op staande voet op of plotselinge uitval van personeel door arbeidsongeschiktheid/ sterfte Invullen van inval vacatures geschied niet volgens de werving en selectie procedure. De UD, HRM en teamleider voert gesprekken en doen voordracht zo dat er urgent continuïteit geboden kan worden aan de werkzaamheden. (aangenomen personeel dient te voldoen aan de wettelijke eisen in bezit zijn van tenminste een HBO diploma, VOG en te werkstellingsvergunning indien nodig) aangeboden arbeidsovereenkomst loopt voor inval docenten altijd eind juni van rechtswege af. Het beleid is om zoveel mogelijk bevoegde krachten in dienst te hebben. Onbevoegden kunnen pas verlengd worden als er geen bevoegde docent voorhanden is. 7

9 De unit directie vult in samenwerking met de teamleider waar de vacature is ontstaan, een vacature meldingsformulier die zorgvuldig en zo volledig mogelijk wordt ingevuld en door directie moet worden geaccordeerd met oog op de formatie beheer. Hoofd HRM doet de eerste voorselectie, kandidaten die onbevoegd zijn of in zijn geheel niet voldoen aan de gevraagde (functie) eïssen worden uit de sollicitaties gefilterd en gelijk afgewezen De HRM afdeling roept de selectieleden op en organiseert het selectieteam Deelname aan het (BAC) selectieteam is een specifieke aangelegenheid voor degenen, tijdens hun werkzaamheden samen gaan werken van de nieuwe man of vrouw. Het (BAC) selectieteam geeft haar mening in de vorm van een advies aan de MT/algemeen directeur. Deze inspraak is bij alle vacature - aanvullingen van toepassing, HRM heeft hierbij een adviserende rol en bewaakt het procedure Een lid van de MR is alleen aanwezig bij de selectiegesprekken betreffende leidinggevenden voor overige selectie gesprekken ontvangen zij alleen een rapportage. Het (BAC) selectieteam voor leidinggevenden bestaat tenminste uit: een directielid, UD, teamleider, minimaal 2 collega s waar direct aan leiding wordt gegeven, HRM heeft een adviserende rol en bewaakt de procedure Voor onderwijzend personeel bestaat de (BAC) selectieteam uit de teamleider waar de vacature is ontstaan,, maximaal 2 collega s uit de vakgroep en de UD van de betreffende unit, HRM heeft een adviserende rol en bewaakt de procedure Voor onderwijs ondersteunend personeel bestaat de (BAC) selectieteam uit de afdelingshoofd een naaste collega een HRM medewerker eventueel een directie lid of UD indien het een formatie betreft van de unit Indien nodig kan er vóór indiensttreding een assessment plaatsvinden, bij leidinggevend personeel is dit doorgaans een vereiste Het advies van de selectieteam wordt door hoofd HRM gecontroleerd op procedure fouten of onregelmatigheden bij het beoordelen van de kandidaat De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ten aanzien van een benoeming ligt (na alle adviezen in de overweging te hebben genomen ) bij de MT of bij de algemeen directeur. 8

10 Procedure Deel 1. Vacaturestelling en werving Activiteiten Wie Opmerkingen Hulpmiddelen Vacaturemelding Betrokken UD Voor formatie uitbreiding akkoord van directie nodig Vacature bespreken in de MT Betrokken UD indien het uitbreiding van formatie betreft Directie/MT accordeert uitbreiding Advertentie opmaken Kandidaten dienen kopie diploma s te versturen en kopie geldige paspoort Samenstelling van selectieteam Directie/MT HRM HRM Eerste overleg na ontstaan van de vacature Indien het een bestaande formatie betreft dan wordt de aanvraagformulier direct ingeleverd bij de HRM Concept van de advertentie wordt verzonden naar de betrokken UD voor accordering. Advertentie wordt binnen 5 werkdagen vanaf datum melding geplaatst Geschied parallel met het opmaken van de advertentie en dient binnen 5 werkdagen na melding van de vacature Vacaturemelding formulier op de MT schijf Overleg welke bronnen er gebruikt worden om de advertentie te plaatsen. Reactie periode is standaard 2 weken Standaard op website van de school plaatsen 9

11 Deel 2. Selectie en aanname Activiteiten Wie Opmerkingen Hulpmiddelen Ontvangst bevestiging sturen na registratie in de sollicitatie bestand en sollicitanten pakket verzenden HRM Pamela en Melissa Binnen 1 werkdag Sollicitatie via Recruitment Digitale Excel bestand op de Aanvragen van informatie door kandidaten: UD informeert inhoudelijk over de functie en unit HRM verstrekt informatie materiaal en registreert sollicitaties UD en HRM Afhandeling binnen 1 werkdag HRM schijf Informatie materiaal; Sollicitatiepakket: 1. PowerPoint (ka)dushi Bonaire 2. Repatriëring document 3. Informatie gids nieuw personeel Sluiting sollicitatietermijn HRM Werkdag 14 na plaatsing Eerste voorselectie HRM Op Werkdag 14 na plaatsing Reacties die in hun geheel niet voldoen aan de eisen worden gelijk afgewezen. Reden van afwijzing wordt genoteerd Voorselectie op brieven en CV op basis van vacature eïssen HRM, UD/afdelingshoofd, Teamleider en vakgroep voorzitter bij uitvoerend personeel, indien het een UD of teamleider betreft de betrokken directie lid Op werkdag 14 na plaatsing Voorselectie op de MT schijf Gesprekken plannen HRM Op werkdag 15 na plaatsing Uitnodiging via Skype indien niet op het eiland Naar aanleiding resultaat van voorselectie: Schriftelijk afwijzen bij negatieve HRM Binnen 5 werkdagen na voorselectie Digitale sollicitatiebestand HRM schijf 10

12 beoordeling Bij niet volledige match in de portefeuille houden tot volgend school jaar Positieve beoordeling uitnodigen voor gesprek Resultaat wordt geregistreerd in de data bank (HRM schijf) Archiveren van kandidaten in Portefeuille overige vernietigen (wet op privacy) Positief beoordeelde reacties: Gesprekken plannen rekening vooroverleg van 40 minuten voor start van gesprekken en na overleg 40 na eindigen van houden van de gesprekken Uitnodigingen sturen en spreekruimte regelen Dossiers klaar maken voor de selectieteam (BAC) 2 werkdagen vooraf sturen HRM (Pamela) Notuleren van gesprek en conclusies vragen Binnen 5 dagen na sluitingsdatum Selectieformulier Vacature formulier en advertentie Cv, brieven Functie beschrijving/profiel Score formulier 11

13 Assessment plannen indien nodig en/of diploma waardering met urgentie aanvragen (Nuffic bij OCW ) HRM, 1 dag na selectie gesprek Diploma waardering alleen noodzakelijk als het een buitenlands diploma betreft Trivuim Bespreking van assessment met selecteurs na uitslag alvorens advies op maken Referenties navragen Overleggen van VOG verklaring laten tekenen UD/HRM Na afstemming met kandidaat Kunnen overleggen van VOG verklaring formulier Salaris voorstel opmaken HRM Op de dag van aanname voornemens bekend te hebben gemaakt aan de kandidaat informeren dat goedkeuring van de MT noodzakelijk is en de eerst volgende woensdag zal gebeuren Salaris voorstel naar MT ter goedkeuring en ondertekening van algemeen directeur Invoeren van personeelsgegevens in de personeelsbestand en magister Na schriftelijke akkoord van de kandidaat aanstellingspapieren in orde maken en laten tekenen door directie. De nieuwe medewerker ontvangt een welkom brief HRM HRM HRM/ (Pamela en Siagnee) Eerst volgende woensdag MT vergadering. Op Uiterlijk maandag de stukken doorsturen indien haalbaar Binnen 1 werkdag na goedkeuring MT/Directie Binnen 1 werkdag Intentie verklaringsdocument Standaard contract en aanstellingsbrief Op de HRM schijf Indien niet op het eiland stukken per verzenden met bij behorende informatieve documenten met verzoek dit te goed door te lezen en voor te bereiden op werken bij de SGB Personeelsbestand op de HRM schijf 12

14 met digitale informatie over werken bij SGB en wonen op Bonaire (indien nodig)en overige procedures. Er wordt informatie verzocht voor het regelen van de repatriëring, bezoeking van reis en regelen van verhuizing van inboedel indien nodig Nieuwe werknemers melden het eerste werkdag met originele diploma s, VOG en ID (indien mogelijk eerder) alvorens te starten met werken bij, afdeling HRM ( PERSONEEL KAN NIET BEGINNEN TE WERKEN ZONDER ZCH EERST TE HEBBEN GEMELD BIJ DE HRM AFDELING) om aanstellingsdocumentatie te ondertekenen en ingevulde aanstellingsformulieren in te leveren. en te Tekenen voor ontvangst functiebeschrijving, en regels en protocollen Teamleider HRM en Nieuwe medewerker HRM medewerker maakt aantekening op de kopie diploma en ID en VOG voor gezien en gecontroleerd en parafeert met datum en een stempel van de SGB. Teamleider stuurt de medewerker eerst naar HRM, afdeling als ze zich de eerste werkdag per abuis direct bij de unit melden Personeel ontvangt mondelinge toelichting betreffende eerder verzonden informatie en documenten: Informatie gids pensioengids Verzuimprotocol Kledingprotocol Functie beschrijving Vakantie rooster Originele aanstellingsbrief en contract 13

15 Deel 3. Introductie Activiteiten Wie Opmerkingen Hulpmiddelen Regelen werkplek, ondersteuning en werkmateriaal: Pc indien nodig (OOP) User account Interne -adres Telefoon Buddy/mentor aanwijzen binnen de betreffende unit UD/teamleider ICT afdeling Facilitaire afdeling Uiterlijk voor de 1 e werkdag dient alles aanwezig te zijn naar de ICT en facilitaire afdeling Organisatie informeren HRM communicatie medewerker Uiterlijk voor de eerste werkdag E mail naar alle personeelsleden en in de SGBT jes meer over de nieuwe collega s vertellen Inwerkprogramma maken UD/teamleider Uiterlijk voor de eerste werkdag Ontvangst nieuwe medewerker HRM /UD/teamleider 1 e werkdag Rondleiding kennis maken met de unit en collega s Doorlopen introductie programma/ eventueel informatie in groep HRM medewerker Indien mogelijk 1 dag voor eerste werkdag anders op de 1 e werkdag bijeenkomst organiseren in de docentenkamer VMBO of een lesruimte Inhoud introductie map ook (digitaal) bereikbaar via website: Telefoonlijst Missie visie SGB Programma overzicht inwerk periode Evaluatie formulier repat en sollicitatie en introductie procedure Organogram Gedragscode Personeelsreglement Schoolplan/plattegrond Lesrooster Culturele Do s & dont s brochure 14

16 Wekelijkse groepsintervisie i.p.v. buddy s voor nieuwelingen. 8 weken lang; onderwerp aanpassing en uitdagingen tijdens werk Evaluatie inwerkperiode teamleider Na 7 weken uitgaande van de eerste werkdag Evalueren procedure HRM Na 9 weken in dienst Docentengids Telefoon-, internet en sociaal media protocol Afspraken over parkeren Sleutelprocedures Klachten en bezwaren procedure PowerPoint presentatie Beamer en laptop Eventueel geluidsapparatuur. 2 uren vrijstellen per week om bereiding te verzorgen functioneringsgesprek Evaluatie bijeenkomst nieuw personeel Enquête formulier 15

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED Solliciteren? Om jouw sollicitatie bij Sportief Besteed zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit document opgesteld. Als eerste stellen wij een aantal verplichtingen waar jouw sollicitatie

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure

Werving en selectieprocedure Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek 26-2-2001 Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014)

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Preambule De sollicitatieprocedure heeft tot doel de meest geschikte kandidaat

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC Digi W&S Niet harder maar Slimmer werken DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC 1 DIGI W&S Werving & Selectie Tool Voor een duurzame en efficiënte W&S-procedure: DiGi W&S Tool ondersteunt van opstellen

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE

WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE Regelingen voor WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE van medewerkers Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

Het selecteren en aanwerven van het personeel

Het selecteren en aanwerven van het personeel Het selecteren en aanwerven van het personeel Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten - Kwaliteitshandboek -: 3. Medewerkers / 3.1 Inzet personeelsmiddelen/ 3.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 11 Inhoudsopgave Voorwoord 11 1. Bezint eer u met werven begint 13 1.1 Is vervanging eigenlijk wel nodig? 14 1.2 Waarom gaan mensen eigenlijk weg? 15 1.3 Exit-interview 16 1.4 Wat moet een selecteur van opleidingen

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

Protocol Werving en selectie

Protocol Werving en selectie Colofon ons kenmerk 12-0431/5.1.2/ll datum 27 juni 2012 auteurs Linda Lemmens status DEFINITIEF, vastgesteld door CvB 03-07-2012/ instemming AMR d.d.09-10-2012 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Ja: datum gesprek: 0 bevestiging per mail gestuurd: datum, tijd, adres afspraak, verwijzing naar site om zich voor te breiden.

Ja: datum gesprek: 0 bevestiging per mail gestuurd: datum, tijd, adres afspraak, verwijzing naar site om zich voor te breiden. 4.1 Personeelsbeleid 1.2.3 a1 sollicitatieformulier 1 van 5 Sollicitant: Naam: Sollicitatie ingekomen: Sollicitatieformulier ontvangen op: Per mail/ post/ langs brengen Inclusief cv: ja/nee Reactie op

Nadere informatie

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen 1 / 5 beoordeeld: jef scheurweghs Goedgekeurd: coachingsteam 07/05/2004 or:25/04/2005 Geldig vanaf: 25/04/2005 SMK 3.5. De voorziening beschrijft de wijze waarop ze het selecteert De voorziening beschrijft

Nadere informatie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie Werving & Selectie personeel Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp 2007 2007 Werving en selectie Werving en selectie 1 1. Inhoud 2. Werving en selectiebeleid...

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij Beleid en procedures ten aanzien van screening De Bilt, 28 september 2010 1 INHOUD BLAD 1. DOELSTELLING SCREENINGSBELEID 2 2. DEFINITIES 2 3. TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318)

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature 1 De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Concept DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Voor meer informatie: Mevrouw Angelika Stift, P&O adviseur, telefoon 015-26 08 239. Delft, 03 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Nr. 237 14 augustus 2015 Notitie Werving & Selectie Gelderse Omgevingsdiensten ODRN 2015

Nadere informatie

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Voorkeursbeleid Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking. Te denken

Nadere informatie

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Het ontstaan van een vacature... 1 1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 2. Het formuleren van de inhoud

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386

Rapport. Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386 Rapport Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386 2 Klacht Op 31 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Houten, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

BELEID ARBEIDSBEMIDDELING & RE-INTEGRATIE 2012

BELEID ARBEIDSBEMIDDELING & RE-INTEGRATIE 2012 BELEID ARBEIDSBEMIDDELING & RE-INTEGRATIE 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Bemiddelingsprocedure werkgever 3 2.1 Voorschriften plaatsing vacaturemelding in de media 3 2.2 Voorschriften plaatsing vacaturemelding

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. www.denhaagdoet.nl 1 2. Inloggen of account aanmaken 1 3. Account aanmaken 2 4. Het organisatieaccount 3 5. Mijn vacatures 3 6. Sollicitaties en sollicitanten 4 7. Mijn

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Werving- & Selectiebeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld op 15-04-2013 GMR ingestemd op

Werving- & Selectiebeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld op 15-04-2013 GMR ingestemd op Werving- & Selectiebeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 15-04-2013 GMR ingestemd op 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3. 2. Het werving en selectiebeleid..... 4. 2.1 Taakverschuiving, vacature of

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Manager Management Het 4 e gedeelte: HRM - Instroom 1 Theorieboek Kerntaak 1 Organisatiebeleid Gedeelte 4: HRM-Instroom

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas

Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas Datum: november 2008 1 Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 2 2. Soort Vacature 2 3. Algemene selectieprocedure 5 4. Selectieprocedure directeur 6 5. Vaststelling

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

Handleiding Introductieprogramma

Handleiding Introductieprogramma Handleiding Introductieprogramma Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! September 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderdelen introductieprogramma 4

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 (AMS/GG.145 d.d. 20 november 2015): HPO Selectieprocedure Deze sheets vormen tevens onderdeel van het document AMS/DA.1066 d.d. 7 september 2015 Besproken met: OR

Nadere informatie

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen! Zorg zonder Zorgen is een initiatief van Zorg zonder Grenzen b.v. en is de werktitel van een uniek concept met een projectmatige aanpak bij het werven en selecteren

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

6752206&+(0$ Het onderstaande overzicht geeft schematische de procedure weer, op de volgende pagina s is de procedure nader uitgewerkt.

6752206&+(0$ Het onderstaande overzicht geeft schematische de procedure weer, op de volgende pagina s is de procedure nader uitgewerkt. 02/7133/P&O/PB 6 maart 2002 :HUYLQJVHOHFWLHHQEHJHOHLGLQJELMGH+$1 'HSURFHGXUH De nieuwe procedure wordt gehanteerd bij de invulling van structurele vacatures. Bij de invulling van tijdelijke vacatures (korter

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie