NOTULEN VAN DE 47 E LEDENVERGADERING VAN DE VERENING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG GEHOUDEN TE BOSKOOP D.D.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE 47 E LEDENVERGADERING VAN DE VERENING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG GEHOUDEN TE BOSKOOP D.D."

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE 47 E LEDENVERGADERING VAN DE VERENING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG GEHOUDEN TE BOSKOOP D.D. 10 JUNI Opening De voorzitter, de heer J.C. van Ginkel, heet, namens het bestuur, alle aanwezigen welkom. Hij opent de vergadering en laat psalm 78 vers 2 en 3 zingen. Daarna leest de voorzitter Titus 2: In zijn openingswoord gaat de voorzitter in op dit Schriftgedeelte dat handelt over het belang van het geven van een goed voorbeeld. Het voorbeeldgedrag van generatie op generatie heeft een tweeledig doel: kinderen funderen in de Bijbelse leer en het leven naar Gods woord tot waarachtige bekering en het hebben van aantrekkingskracht op de buitenwacht Na zijn openingwoord gaat de voorzitter voor in gebed. 2. Mededelingen en ingekomen stukken De voorzitter heeft een aantal mededelingen: Er is bericht van verhindering ontvangen van fam. C.P.W. v.d. Berg, fam. W.M. Otte, fam. M.J. Karels, fam. R. de Pater, fam. C. van Duijn, fam. J.G. Schotanus, fam. P. Dorst, juf Kroneman en juf Noorland. De presentielijst is getekend door 66 leden. Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Notulen van de 46 e algemene ledenvergadering (d.d. 18 juni 2013) De notulen van de ledenvergadering van 18 juni 2013 worden besproken. Dhr. M.C. Verheij merkt op dat onder punt (notulen van 11 juni 2012) de datum 11 juni 2011 staat. Dit moet uiteraard 11 juni 2012 zijn. De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen. 4. Jaarverslagen Tijdens dit agendapunt komen de jaarverslagen van de CIT, het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag aan de orde. 4a Jaarverslag 2013 Commissie Intern Toezicht (CIT) De voorzitter van de CIT, de heer J.H. Schollaart, geeft een korte toelichting bij het jaarverslag. De CIT ontvangt van het bestuur de voor het toezicht benodigde informatie. De CIT concludeert dat de school financieel, onderwijskundig en organisatorisch goed op orde is. De continuïteit van de school is daardoor gewaarborgd. Dit stemt tot dankbaarheid. De CIT zoekt nog naar een balans tussen controle op afstand en betrokkenheid bij de school. Om dit verder uit te werken is door de CIT een werkdocument opgesteld. Het doel daarvan is om het toezichtkader verder uit te werken. Hierbij merkt dhr. Schollaart op dat vooral het toezicht op de identiteit lastig is. Over het jaarverslag van de CIT zijn verder geen vragen. 4b Jaarverslag 2013 De voorzitter geeft aan dat de leden ook dit jaar de publieksversie van het jaarverslag ontvangen hebben. Vorig jaar is deze versie geïntroduceerd en is deze zeer positief 1/6

2 ontvangen. Daarom heeft het bestuur besloten jaarlijks een publieksversie van het jaarverslag aan de leden te sturen. De officiële versie van het jaarverslag is dit jaar ook aan alle leden per mail toegestuurd. Hierna stelt de voorzitter de publieksversie van het jaarverslag pagina voor pagina aan de orde (exclusief het financiële deel dat door de penningmeester toegelicht zal worden). Hij merkt hierbij op dat er uiteraard ook vragen gesteld mogen worden over het officiële jaarverslag. Vooraf wijst de voorzitter nog op de resultaten (op pagina 2 van het jaarverslag) en legt hierbij het verband met de deskundigheidsbevordering van het personeel in de achterliggende jaren. Dhr. A.P. Verloop vraagt naar het jaarverslag van de MR. Hij heeft het jaarverslag van de MR niet kunnen vinden. De voorzitter geeft hierop aan dat dit bij de MR nagevraagd moet worden. De MR is een zelfstandig orgaan en is zelf verantwoordelijk voor het publiceren van het eigen jaarverslag. Naar aanleiding van het jaarverslag zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 4c Financieel jaarverslag 2013 De penningmeester geeft een korte toelichting op het financiële jaarverslag. Hij geeft aan dat de administratie in 2013 evenals in de voorgaande jaren gevoerd is door het VGS. Het financiële jaarverslag is ook opgesteld door het VGS en is inmiddels voorzien van een goedkeurende accountverklaring. De penningmeester geeft aan dat over 2013 een zeer positief resultaat behaald is. De realisatie over 2013 wijkt op een aantal punten af van de begroting. Dit heeft een aantal oorzaken die ook benoemd zijn in het jaarverslag (op pagina 3 en 4). Deze inkomsten moeten los gezien worden van het resultaat omdat dit geld is dat wel in 2013 ontvangen is, maar pas in 2014 door de school ingezet mag worden. Het onderliggend resultaat is dan ook ,= zoals in de tabel op pagina drie vermeld staat. Verder geeft de penningmeester aan dat er in 2015 een grote verandering plaats gaat vinden op financieel gebied. De school wordt dan ook zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dit is nu nog een verantwoordelijkheid van de gemeente (de school is alleen verantwoordelijk voor het schilderwerk en het onderhoud aan de binnenzijde). De school zal hierdoor het geld dat de gemeente hiervoor nu ontvangt, zelf ontvangen. Dit betreft een bedrag van ca ,=. Volgens de meerjaren planning van het groot onderhoud is voor ,= groot onderhoud gepland. En er komt waarschijnlijk geen overgangsregeling. Het zal dus nodig zijn om een deel van het positieve resultaat van 2013 hiervoor te reserveren. Verder geeft de penningmeester aan dat het leerlingaantal volgens de prognoses zal gaan dalen. Hierdoor zullen de inkomsten dalen en zullen de reserves die nu opgebouwd worden dan nodig zijn. Naar aanleiding van de kentallen (pagina 4) geeft de penningmeester aan dat de school er goed voor staat. Dit is zeker een reden tot dankbaarheid. Wel moet rekening gehouden worden met toekomstige magere jaren. 2/6

3 Dhr. J.M. Broer vraagt naar de meerjarenbegroting die op langere termijn negatief wordt. Wat is het beleid van het bestuur hierin? Moet er ander beleid gevoerd worden waardoor het resultaat toch positief wordt? De directeur geeft hierop aan dat de school in de sinds 2000 steeds gegroeid is. Door deze groei is ieder jaar meer geld ontvangen van de overheid. Nu het leerlingenaantal lijkt te stabiliseren, stabiliseren ook de inkomsten. Als de leerlingaantallen gaan dalen, zullen ook de inkomsten dalen als gevolg van de manier waarop de overheid het onderwijs financiert. Het verminderen van de uitgaven betekent dat het aantal klassen teruggebracht moet worden. Om de kwaliteit te kunnen handhaven zal dit niet te snel moeten gebeuren wat dan ten koste zal gaan van het opgebouwde vermogen. Dhr. J. Pas vraagt naar de toename van het eigen vermogen en legt hierbij een relatie naar de omvang van de huidige groep 7. Hij vraagt of splitsing van deze groep overwogen is. De penningmeester geeft aan dat dit een onderwijskundige vraag is die door de directeur beantwoord moet worden. Dhr. W.F. van Waaij vraagt naar de herkomst van de genoemde ,= aan groot onderhoud. De penningmeester geeft aan dat dit bedrag gebaseerd is op het meerjaren onderhoudsplan van de gemeente en het meerjaren onderhoudsplan van de school. Dhr. J. J. van der Hoek vraagt naar de rugzak financiering. Deze is niet volledig verbruikt. Hij vraagt wat hiervoor de reden is. De penningmeester geeft aan dat deze inkomsten niet begroot zijn omdat deze niet vooraf bekend zijn. De besteding van dit geld is onderwijskundig en zal door de directeur beantwoord worden. Dhr. J. de Heer vraagt of het onderhoud dat in de gemeentelijke meerjarenplanning staat voor 2015 daadwerkelijk volledig bij de school zal liggen. De penningmeester geeft aan dat dit inderdaad het geval is ook voor het onderhoud dat op basis van de gemeentelijke planning uitgevoerd moet worden. Dhr. J.R.C. Janse vraagt zich af of dit betekend dat achterstallig onderhoud vanuit de gemeente hierdoor ook bij de school terecht kan komen. De directeur gaat vervolgens in op de zojuist gestelde vragen. Met betrekking tot het groot onderhoud geeft de directeur aan dat het groot onderhoud vanuit de meerjaren planning van de gemeente uitgevoerd moet worden, waarschijnlijk niet volledig in 2015 uitgevoerd zal moeten worden. In het gemeentelijk onderhoudsplan staan een aantal posten die opgenomen zijn vanwege de leeftijd van het schoolgebouw. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van de CV leidingen. Ook staan het schoolplein en het kunstgras voor 2015 op de planning. Op dit moment is het nog zo dat onderhoud uitgevoerd moet worden in het jaar dat de gemeente dit begroot heeft omdat anders de financiering niet meer beschikbaar is (en het geld door de gemeente aan andere zaken uitgegeven wordt). Verschuiven van onderhoud (omdat dit wel gepland is maar nog niet noodzakelijk) kon tot nu toe dan ook niet. Vanaf 2015 is het bestuur zelf verantwoordelijk voor dit onderhoud en is het dus wel mogelijk om hiermee eventueel te schuiven. De meerjaren onderhoudsplanning zoals deze nu bestaat zal met een daarin deskundig bedrijf doorgenomen worden. Hierbij zal gekeken worden welk onderhoud nu noodzakelijk is en welk onderhoud verschoven kan worden. 3/6

4 Hierdoor zal het bedrag aan groot onderhoud in 2015 waarschijnlijk lager uitvallen. De totale onderhoudskosten worden hierdoor niet lager maar de kosten worden over meerdere jaren verspreid. Dhr. H.Hak stelt een lobby bij de gemeente voor om alsnog een overgangsregeling te kunnen krijgen. De directeur geeft hierop aan dat dit al met de gemeente besproken is (vanuit alle scholen) en dat dit geen zin zal hebben omdat de gemeente zelf al stevig moet bezuinigen. Met betrekking tot de rugzakfinanciering geeft de directeur aan dat een rugzak aanvraag meestal veel tijd kost (ongeveer driekwart jaar). Omdat de school de betreffende leerlingen niet zo lang wil laten wachten, wordt de extra zorg al wel verleend. De extra personeelsinzet waarvoor de rugzakfinanciering ontvangen wordt, zit daardoor al in de personeelskosten verwerkt. Deze gelden worden dus wel degelijk gebruikt. Met betrekking tot het vraag over splitsing van de huidige groep 7 geeft de directeur aan dat deze klas in de afgelopen jaren door verhuizingen gegroeid is. Er zijn geen maximale leerlingaantallen per klas en in deze groep zijn geen problemen die splitsing noodzakelijk maken en in deze klas wordt nu veel ondersteuning gegeven door onderwijsassistenten. Dhr. J. Pas wil toch een pleidooi voeren voor splitsing van deze groep omdat dit de leerresultaten ten goede zal komen. De directeur geeft hierop aan dat kwaliteit van de leerkracht een veel grotere invloed heeft op deze resultaten dan het aantal leerlingen in de klas. Ook zou het splitsen van deze groep fysiek zeer lastig zijn omdat alle lokalen het komende cursusjaar in gebruik zijn. De voorzitter bedankt iedereen die een bijdrage aan dit jaarverslag geleverd heeft. 5. Verkiezingen bestuur en CIT De voorzitter geeft aan dat de kandidaten voorgesteld zijn in de stukken die de leden ontvangen hebben. Bij binnenkomst hebben alle leden hun stem uit kunnen brengen. De voorzitter roept iedereen die dit nog niet gedaan heeft op om dit aan het begin van de pauze alsnog te doen. Tijdens de pauze zullen de stemmen geteld worden en de uitslag van de verkiezingen zal na de pauze bekend gemaakt worden. 6. Rondvraag Dhr. A.P. Verloop geeft aan dat hij de publieksversie van het jaarverslag waardevol vindt maar dat hij voor de bespreking graag het formele jaarverslag als uitgangspunt zou zien. De voorzitter geeft hierop aan dat de publieksversie gebaseerd is op het formele jaarverslag en dat de dhr. Verloop terecht opmerkt dat in de ledenvergadering het formele jaarverslag vastgesteld wordt. De voorzitter zegt toe dat het bestuur dit punt mee zal nemen. Mw. L.W. Janse vraagt of de notulen van de ledenvergadering eerder verspreid kunnen worden. De voorzitter geeft aan dat dit dan de concept notulen betreffen (omdat deze in de ledenvergadering van volgend jaar pas vastgesteld zullen worden) en zegt toe dat de leden de notulen van deze ledenvergadering via de mail zullen ontvangen. Dhr. J.M. Broer vraagt naar de procedure met betrekking tot de verkiezingen. Voor de vacature is slechts een kandidaat gesteld. Hij vraagt hoe dit zich verhoudt tot de statuten. 4/6

5 De voorzitter geeft hierop aan dat het lastig is om kandidaten te vinden. Hierbij wordt ook gekeken naar de achtergrond van de kandidaten en in het bestuur is op dit moment behoefte aan een kandidaat met een financiële achtergrond. De voorzitter geeft aan dat de huidige wijze van voordracht geen schoonheidsprijs verdient maar dat de ledenvergadering wel een formele keuze heeft. Ook excuseert hij zich omdat hij dit punt aan het begin van de ledenvergadering had willen melden maar dit niet gedaan heeft. Dhr. Broer merkt op dat de administratie door het VGS gevoerd wordt en dat daarom een financiële achtergrond van de penningmeester niet noodzakelijk is. De voorzitter geeft hierop aan dat bestuursleden niet in een functie gekozen worden. Dhr. Broer geeft aan dat zijn vraag met betrekking tot de statuten nog niet beantwoordt is. De voorzitter zegt hierop toe volgend jaar op dit punt terug te zullen komen en de procedure daarbij toe te lichten. Pauze Tijdens de pauze worden de stemmen geteld. Het stembureau wordt gevormd door dhr. A. Hubregtse, mw. I.A. van der Wilt en dhr. E.J. Zekveld. 7. Uitslag verkiezingen De uitslag van de verkiezingen wordt na de lezing van dhr. Fieret bekendgemaakt. De presentielijst is door 66 leden getekend en er zijn 67 stembriefjes ingeleverd. Dit verschil heeft geen invloed op de uitslag van de verkiezingen. De uitslag van de verkiezingen is als volgt: Dhr. G.J. Bremmer 65 stemmen Dhr. H. Hak 2 stemmen Dhr. J.C. van Ginkel 63 stemmen Dhr. A.J.L van Klaveren 4 stemmen Dhr. W. van Zwienen 65 stemmen Dhr. A.P. Littel 2 stemmen Dhr. D. H. Berghout 65 stemmen voor en 2 stemmen tegen Daarmee zijn de heren Bremmer, van Ginkel en van Zwienen herkozen als bestuurslid. Dhr. Berghout is gekozen als bestuurslid. De uitslag van de verkiezingen voor de CIT is als volgt: Dhr. J.H. Schollaart 59 stemmen Dhr. J.R.C. Janse 8 stemmen Dhr Schollaart is hiermee herkozen als CIT lid. 8. Lezing dhr. Fieret: De invloed van de 4 e opvoeder: de digitale wereld Dhr. Fieret houdt een lezing over de invloed van de 4 e opvoerder (de digitale wereld) en wat dit met onze kinderen doet. Onze kinderen hebben een langdurige en intensieve opvoeding nodig. Onze identiteit is niet aangeboren maar ontstaat door contact met betekenisvolle anderen. Hij benoemt hierbij een viertal opvoeders /kringen: 1. Ouders/gezin 2. Kerk en school 5/6

6 3. Mensen uit de buurt (straat, wijk, dorp) 4. De digitale wereld Deze vierde kring is niet als opvoeder bedoeld schenkt geen aandacht aan langzame emoties die juist belangrijk zijn bij het vormgeven van de eigen identiteit. Afscheid dhr. Verbaas Na afloop van de lezing van dhr. Fieret wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt (zie punt 7 van deze notulen). Hierna spreekt de voorzitter dhr. Verbaas kort toe omdat hij afscheid neemt van het bestuur. Hij geeft hierbij aan dat dhr. Verbaas zich met veel energie en zeker ook secuur ingezet heeft voor het bestuur. Ook op het punt van de identiteit heeft dhr. Verbaas een duidelijk bijdrage geleverd in het bestuur. Hierna bedankt dhr. Verbaas het bestuur voor de samenwerking en de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Sluiting De voorzitter bedankt dhr. Fieret voor zijn inleiding en alle aanwezigen voor hun belangstelling. Hierna eindigt dhr. Fieret de vergadering met gebed 6/6

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken. S11CHTING EMERITAATSVOORZIE~JNG (SEV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mall-adres: SEV@RMAIL.NL WWW.NGK-SEV.NL SEV-stukken najaarsvergadering 17 november 2010 Utrecht. 13 oktober

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 3 Datum : dinsdag 22 oktober 2002 Plaats : NH Zoetermeer Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter Inhoudsopgave 1 Voorwoord...3 2 Profielschets van de school...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Grondslag...4 2.3 Missie...5 2.4 Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen...5 2.4.1 Levensbeschouwelijk...5 2.4.2 Onderwijskundig...5

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1-

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1- CONCEPT Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 27 april 2011 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 34 van de 54 uit te brengen stemmen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd door de heer De Rijk. Namens Vervane Beheer bv is aanwezig de heer

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Tijdens de vergadering zijn 20 leden en 5 bestuursleden aanwezig. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00.

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2012 Plaats en datum bespreking Holiday Inn, De Boelelaan 2, Amsterdam 9 mei 2012 Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie