Technische vragen fractie Natuurterreinen behorende bij agendapunt 3h (Definitief Waterbeheerplan)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische vragen fractie Natuurterreinen behorende bij agendapunt 3h (Definitief Waterbeheerplan)"

Transcriptie

1 Technische vragen fractie Natuurterreinen behorende bij agendapunt 3h (Definitief Waterbeheerplan) Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2009 heeft de heer Van der Veer om aanvullende verduidelijking gevraagd bij de beantwoording van vragen van de heer Van Riet over de watercondities voor beschermde natuurgebieden (brief met kenmerk 09U005574). De gevraagde verduidelijking wordt gezien als behandeling van technisch inhoudelijke vragen bij het agendapunt 3h Definitief Waterbeheerplan van de opiniërende vergadering van het algemeen bestuur op 11 november Hieronder treft u de gevraagde verduidelijking aan. De vragen zijn daarbij cursief weergegeven. Ik wil beginnen bij vraag 3. U zegt daarvan dat u bezig bent met het implementeren van een aantal hectaren en een aantal hectaren nog niet in de waterplannen. Daarvan zegt u dat wij straks achttienhonderd eenentwintig (1821) hectaren in de GGOR-maatregelen verwoorden. Om welke gebieden gaat het hier precies en wat is het doelbereik en komen deze gebieden overeen met de toplijst? De genoemde 1821 ha betreft de opgave die in het Stroomgebiedsbeheerplan Maas aan de Europese Unie wordt gerapporteerd (als resultaatsverplichting). Deze opgave komt voort uit een fasering van de totale opgave tot en met 2027 (eindtermijn KRW) en is niet concreet in gebieden uitgewerkt omwille van flexibiliteit in de uitvoering. De ambitie van het waterschap en provincie ligt veel hoger: het GGOR bereiken in alle natte natuurparels uiterlijk in 2015 (ruim 3700 ha). Dit komt overeen met de gebieden op de landelijke TOP-lijst. De mate van doelbereik van het GGOR is niet hard vastgelegd. De invulling hiervan is sterk afhankelijk van de het schaalniveau en de nauwkeurigheid van de gebruikte rekenmodellen. Het doelbereik is met de Integrale Gebiedsanalyses globaal in beeld gebracht. Bij het vaststelling van inrichtingsplannen wordt het doelbereik verder gebiedsspecifiek ingevuld met gedetailleerde modelberekeningen. Bij de afwegingen die tijdens de inrichtingsplannen worden gemaakt, dienen de provinciale kaders als uitgangspunt. Deze kaders zijn in overeenstemming met afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel. Bij vraag 4 gaat het erom wie wat doet in ons land bij deze plannen en wie doet wat en wanneer. U verwijst naar de provincie en het Rijk. Ik zou graag van het waterschap een meer ambitieuze en actieve rol zien. U verwees zojuist naar het vorige bestuur en de nota Zuiveren met ambitie. Ik zou graag willen zien dat u op dit vlak meer plannen maakt met ambitie. Dat mis ik in het antwoord een beetje. In tegenstelling tot bij het zuiveringsbeheer, is het waterschap bij het herstel van natte natuurparels sterk afhankelijk van de provincie. Dat de ambitie van het waterschap hoog is, blijkt uit het grote aantal projecten voor herstel van natte natuurparels dat in het huidige bestuursprogramma is opgenomen. Verwacht wordt dat met 17 lopende projecten ongeveer 3500 ha natte natuurparels voor 2012 hydrologisch wordt hersteld. Om dit ambitieuze doel te bereiken zijn samen met de provincie versnellingsprojecten benoemd, waarbij sterk wordt ingezet op een betere grondverwerving. Deze versnellingsprojecten betreffen de gebieden Noordrand Midden, Jagersrust, Noordpolder, Oudland, Halsterse Laag, Westelijke Langstraat en Lage Vughtpolder. Bij vraag 5 gaat het om in hoeverre de maatregelen concreet kunnen worden weergegeven in alle plannen. Daarvan zegt u, dat wacht ik even af, want dat is nog niet allemaal bepaald. Kan het concreter worden aangegeven hoe het allemaal straks gaat? Op dit moment worden de beheersplannen voor de Natura 2000 gebieden uitgewerkt in ambtelijke werkgroepen per gebied. De beheerplannen worden vervolgens ter consultatie aan de gebiedscommissies van de reconstructie voorgelegd. De beheersplannen voor de natura2000 gebieden worden uiterlijk in december 2010 vastgesteld. De meeste plannen worden door de provincie vastgesteld. Het plan voor het Ulvenhoutse bos wordt door het Rijk vastgesteld. Op de website is de voortgang per gebied nader in te zien.

2 We gaan er vanuit dat de meeste maatregelen al voorzien zijn in de Integrale Gebiedsanalyses en zodoende al worden verwerkt in de inrichtingsplannen voor de natte natuurparels. Indien toch blijkt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen deze vooral uit de landelijke en provinciale budgetten voor het natuurbeheer moeten worden gefinancierd (omdat deze maatregelen dan volgen uit europees natuurbeleid). Vraag 6, het topbeleid gaat over antiverdrogingsmaatregelen in natte natuurparels en dergelijke. In de komende vijf jaar zal daar nog zevenendertig honderd (3700) hectare aan de lat komen. Voor die plannen moeten nog gronden worden verworven. Mijn vraag is daarbij of u anticipeert op de grondwerving bij de planvorming. Wacht u af tot alle gronden verworven zijn in die gebieden en gaat u dan aan de slag met de planvorming? Hoe voortvarend bent u daarin? Vanuit de voorgaande bestuursperiode is sterk ingezet op een voortvarende aanpak, waarbij zoveel mogelijk geanticipeerd kon worden op kansen in het gebied. Vanuit die strategie is de planvorming voor veel natte natuurparels al gestart. Soms kan de uitvoering van een deel van de maatregelen zelfs al starten, als nog niet alle gronden zijn verworven. Hiervoor is het nodig om al tijdig gestart te zijn met de planvorming. Er is dan inzicht nodig in de effecten van maatregelen op de nog niet verworven percelen. In de huidige bestuursperiode wordt die voortvarende aanpak voortgezet, met een focus op prioritaire gebieden: in de eerder genoemde versnellingsprojecten wordt gewerkt aan versnelling van de grondverwerving, maar ook aan versnelling van de planvorming, door een meer intensieve samenwerking met de provincie. -2-

3 Schriftelijke vragen van de fractie VVD voor het opiniërend AB van 11 november. 3.h. Waterbeheerplan Vraag: Enkele gebieden zijn nog niet ingekleurd. Voor deze gebieden moet inspraak bij inkleuring mogelijk zijn? Antwoord: Wij gaan er vanuit dat u refereert waarschijnlijk aan de arceringen van het Mark- Vliet systeem op de kaarten 5, 6 en 7 (berekende inundatie, oplossingsrichtingen wateroverlast en oplossingsrichtingen peilbeheer, GGOR). De betreffende Integrale Gebiedsanalyse is dit jaar gestart. Er zijn hiervan nog geen resultaten bekend. Deze analyse wordt uitgevoerd in goed overleg met de betrokken partners. Het resultaat vormt vervolgens een basis voor de inrichtingsplannen. Alle inrichtingsplannen worden met een inspraakprocedure vastgesteld. 3.i. Keur Vraag: Verhard oppervlakte > m3. Retentie is verplicht. Dit moet direct tegen Bouwblok plaats kunnen vinden. Kan het ook naast het Bouwblok. Antwoord: Wat betreft het waterschap is dat geen probleem. Voor het waterschap is het waterstaatskundig functioneren van de retentie van belang en hooguit de plek waar het lozingspunt zich bevindt. De exacte plaats van de retentievoorziening binnen of naast het bouwblok is daarbij niet van belang. Het is echter de gemeente die in de praktijk beïnvloed waar een retentie precies komt te liggen in relatie tot het bouwblok. Dat gebeurd via de bestemmingsplanvoorschriften. NB: de keur voorziet enkel in een vergunningplicht voor afstromend hemelwater van verharde oppervlakten met een omvang van 2000m2 of meer. De vraag wanneer er in de vergunning retentie voorgeschreven wordt en hoe die retentie ontworpen moet worden, is vastgelegd in de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden De Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 bevat geen bepalingen over bouwblokken.

4

5 CDA Technische vragen bij vergaderstukken 11 november. 3.c. Begroting Vraag:In de aanbiedingsbrief staat dat er voor de waterlopen en waterkeringen overkoepelende onderhoudsplannen opgesteld worden. Maar ons laatste AOWW dateert pas van medio 2008, wat betekent dan dat er weer onderhoudsplannen worden opgesteld? Antwoord: In het kader van de ontwikkeling van de centrale bedieningskamer voor het watersysteem wordt het lopende AOWW geëvalueerd en waar nodig aangepast. Op dit moment wordt geen volledig nieuw AOWW voorzien. Vraag: Hoe worden de veranderde WOZ-waarden verwerkt via het tarief per eenheid c.q. het percentage? Antwoord: In de kostentoedeling voor 2009 is de voorgeschreven peildatum van gebruikt voor de bepaling van de WOZ-waarde. Hiermee wordt de verdeling van de lasten tussen de categorieën bepaald. De actuele WOZ-waarde wordt wel jaarlijks gebruikt voor de berekening van het tarief per eenheid in de begroting. Vraag: Blijft dat hetzelfde als in 2009 dus 0,0243%? Antwoord: Het percentage blijft hetzelfde als in Vraag: Welke 3 grote integrale projecten trekken wij in het kader van de versnellingsoperatie? (blz 8 begroting) Antwoord: Noord Rand Midden Jagersrust Noordpolder Ossendrecht 3.d. Wijziging belastingverordeningen vraag: Is het besluit niet onvolledig, want moet de huidige verordening verontreinigingsheffing niet tegelijkertijd ingetrokken worden? Wilt u dat nog aan het besluit toevoegen? Antwoord: Het is juist dat de huidige verordening moet worden ingetrokken met ingang van de datum van ingang van de nieuwe verordening. Het besluit voorziet in intrekking. De huidige verordening verontreinigingsheffing wordt in artikel 20, lid 1, ingetrokken voor de jaren na 1 januari Vraag: Er is door de definitie van de waterwet een wijziging opgetreden in de definitie oppervlaktewaterlichaam, ten aanzien van buitendijkse gronden. Hoe gaan we daar mee om? Is het juist dat die vallen onder de droge oevergebieden in artikel 1.a.? Is het niet nodig om dat expliciet te vermelden in artikel 1.a.? Antwoord: Gronden binnen een oppervlaktewaterlichaam kunnen worden aangewezen als drogere oevergebieden en worden dan niet beschouwd als oppervlaktewaterlichaam voor de verontreinigingsheffing. De aanwijzing geschiedt bij algemene maatregel van bestuur. In deze algemene maatregel van bestuur is bepaald dat de drogere oevergebieden worden aangewezen bij ministeriele regeling. Deze ministeriele regeling voorziet in de aanwijzing van de drogere oevergebieden voor het Rijk. Voor de verontreinigingsheffing opgelegd door het waterschap geldt dat de oppervlaktewateren uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dezelfde oppervlaktewateren zijn als gedefinieerd onder de Waterwet. Voor regionale wateren kunnen ook drogere oevergebieden worden aangewezen in de provinciale verordening. Voor het waterschap Brabantse Delta heeft dit echter niet plaatsgevonden Worden wel droge oevergebieden aangewezen dan betekent dit het volgende: Het waterbeheer blijft zich uitstrekken tot het hele oppervlaktewaterlichaam inclusief de drogere oevergebieden, maar met beperkingen t.a.v. de drogere oevergebieden: De (expliciet aangewezen) drogere oevergebieden vallen onder de Wet Bodembescherming 1

6 In de drogere oevergebieden blijft de provincie of de gemeente bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming. Het verbod om stoffen in een oppervlaktewaterlichaam te brengen geldt niet voor drogere oevergebieden Voor de oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het waterschap zijn geen drogere oevergebieden aangewezen. Dit betekent dat met de toevoeging aan artikel 1 a van de heffingsverordening aansluiting is gezocht bij de definitie van de Waterwet maar deze toevoeging niet relevant is voor de verontreinigingsheffing opgelegd door het waterschap en de buitendijkse gronden. 3. e Legesverordening Vraag: Wat wordt bedoeld per handeling in artikel ? Is dat 1 soort van activiteit? Antwoord: In hoofdstuk 4 van de Keur worden handelingen in het watersysteem aangegeven waarvoor een watervergunning nodig is. De titel van hoofdstuk 4 is Handelingen in het watersysteem. In de legesverordening wordt de term handelingen gebruikt omdat dit begrip ook in de Keur wordt gebruikt. In artikel van de tarieventabel wordt aangegeven dat voor een watervergunning voor handelingen in het watersysteem ingevolge hoofdstuk 4 van de Keur, voor zover niet nader bepaald is in de tarieventabel, een bedrag van 60,- per handeling wordt geheven. In de toelichting bij de tarieventabel is ter illustratie hiervan een voorbeeld gegeven. Ter aanvulling op de toelichting bij de tarieventabel, geven wij het volgende voorbeeld. Als een aanvraag wordt ingediend voor het verkrijgen van een watervergunning voor het aanbrengen van beplanting (artikel 4.1., onderdeel b, van de Keur) en het beweiden met schapen (artikel , onderdeel c, van de Keur) is er sprake van 2 handelingen. De leges voor deze aanvraag bedragen dan ingevolge hoofdstuk I van de legesverordening: 120,-. 3. f. Rekenkamercommissie vraag: Toelichting op de zittingsduur is niet hetzelfde als artikel 3 lid 5, namelijk 0 of 6 maanden in de toelichting en in de verordening staat 12 maanden! Graag t.z.t. gelijk maken. Antwoord: Dit is een correcte constatering welke intern ook al was onderkend. Er wordt woensdagavond een aangepaste toelichtingspagina uitgereikt waarbij de betreffende alinea in lijn is gebracht met de tekst in de verordening zelf. 3.h. Waterbeheerplan vraag: In de strategie van de adviesnota staat dat er geen wijzigingen voorgesteld worden naar aanleiding van de inspraak, voor maatregelen voor inrichting en beheer. Dat is vreemd omdat er zonder een expliciete vraag wel een verzwaard natuurdoeltype voor de dijken is opgenomen. Waarom is dat gedaan? Vraag: Zie op blz. 17 bij Waterkeringen. Waarom is er het streefbeeld vegetatie stroomdalgrasland toegevoegd (dat niet in het Algemeen onderhoudsplan was opgenomen) terwijl dat stroomdalgrasland gerekend wordt tot zeer verzuringsgevoelige natuurdoeltype ( lage kritische depositiewaarden stikstof), met gevolgen voor de omgeving, met name de veehouderij. Antwoord: in het AOWW is per abuis het verkeerde natuurdoeltype opgenomen. Dit natuurdoeltype is in eerste instantie ook in het Waterbeheerplan opgenomen. Het overzicht van maaibeheer op dijken in het Waterbeheerplan is ambtelijk gewijzigd. Doel van de wijzigingen was een betere aansluiting op de huidige werkzaamheden en op de criteria voor toetsing op veiligheid. Het beheer is gericht op het verkrijgen en behouden van een goede erosiebestendigheid. Het natuurdoeltype stroomdalgrasland is samen genoemd met het type glanshaverhooiland (deze komt wel uit het algemeen onderhoudsplan). Voor wat betreft de erosiebestendigheid heeft het stroomdalgrasland een beperkte toegevoegde waarde. Het glanshaverhooiland voldoet goed. Het aanvullende natuurdoeltype is vermeld, met als streven om waar mogelijk meer grotere diversiteit in soorten te verkrijgen te verkrijgen (zoals vermeld in tabel F.1 uit het algemeen onderhoudsplan). 2

7 In de plantekst wordt dit optionele natuurdoeltype alleen met een voetnoot vermeld zodat duidelijk is dat het niet de bedoeling is om er een bemestingsreductie mee af te dwingen. Vraag: Blz. 9 Nota van Antwoord. Wat betekent de opmerking dat maatregelen alleen genomen worden als ze kosteneffectief zijn voor de waterkwaliteit? Antwoord: Er is geen algemeen geldende drempel voor kosteneffectiviteit. Mogelijke maatregelen worden onderling vergeleken op kosteneffectiviteit. Hierbij worden de investerings- en beheerskosten van maatregelen gedeeld door het milieurendement op bijvoorbeeld reductie van belasting van stoffen. De eindrapportage van de gebiedspilots waterkwaliteit geven hiervan een goede illustratie. Vraag: Blz 10 Nota van Antwoord e.d. We lezen veel vragen over de monitoring en het meetnet, zie de relatie met de nulmeting. Is ons meetnet en de nulmeting wel voldoende uitgebreid? Antwoord: De tekst op bladzijde 10 van de nota van antwoord gaat over het meetnet voor de Kaderrichtlijn Water. Op grond van de meest recente afspraken is ons KRW meetnet per 1 januari 2010 uitgebreid en vastgelegd in het onderzoeksprogramma De metingen in 2010 worden als nulmeting gebruik voor het toetsen op geen achteruitgang, zoals vermeld op pagina 51 van het waterbeheerplan. Het is voor u vrijwel niet mogelijk geweest om uw bezorgdheid op basis van concrete informatie te toetsen, aangezien de informatie over meetnetten niet goed toegankelijk was. Bovendien zijn de landelijke spelregels voor uitvoering en toepassing van het KRW meetnet na het opstellen van de ontwerp plannen gewijzigd. Indien u een nadere toelichting wenst over het meetnet, kan een afspraak worden gemaakt met een specialist op dit gebied. Vraag: Blz 14 Nota van Antwoord. Wil het waterschap onteigening voor EVZ s mogelijk maken of is dat een slip of the pen? Antwoord: Nee, onteigening is geen zaak van het waterschap. Het eerste woordje in het antwoord is misleidend: met de provincie kan beter worden vervangen door Door de provincie. De inzet van het instrument onteigening staat overigens los van de versnelling van de uitvoering van EVZ s. Voor versnelling van de EVZ s is extra subsidie voor gemeenten als instrument ingezet. Vraag: De opmerkingen op blz. 26 en 30 over de beperkte reductie van overlast in de gebieden die van oudsher nat zijn en in de beekdalen, is frappant. Waarom doen we slechts een beperkte reductie van de wateroverlast juist daar waar het gewenst is, en hoe verhoudt zich die uitspraak tot de 30 ha waterberging die al in Zundert gerealiseerd is? Antwoord: Iedereen wil natuurlijk dat er geen wateroverlast is op zijn eigen gebied. Het waterschap en de provincie willen op een kosteneffectieve manier de wateroverlast reduceren. Beekdalen zijn gebieden, die vanwege hun karakteristiek juist van oudsher natte gebieden zijn en die vaker inunderen. Het zou veel extra kosten en fysieke ingrepen vergen, om in alle gebieden te voldoen aan de landelijke uitgangspunten voor inundatiefrequenties. Een dergelijke maatschappelijke investering is niet te rechtvaardigen gelet op de lagere economische waarde van dergelijke natte gronden. Daarom hebben deze gebieden in de Verordening water Noord-Brabant een lagere norm voor regionale wateroverlast dan normale gebieden. Het waterschap hanteert daarbij het uitgangspunt om in beekdalen de bestaande situatie (2008) vast te houden en als er sprake is van onacceptabele wateroverlast de situatie te verbeteren. Daarnaast is het zo dat in andere hogere gebieden buiten de beekdalen wel wateroverlast teruggedrongen wordt en dat daarvoor waterberging gezocht wordt in lage gebieden. De waterberging bij Zundert is daar een voorbeeld van. Met de omschreven aanpak wordt de wateroverlast overal verminderd. De laaggelegen gebieden worden ook beter, maar bereiken dus niet hetzelfde niveau als de gebieden buiten de beekdalen. Dit blijven natte gebieden, met een relatief wat grotere inundatiekans, zoals men gewend is. 3

8 Vraag: Vele inspraakreacties gaan over de zogenaamde Cork-afspraken bij natte natuurparels. Waarom is de tekst op blz. 33 in het plan niet zo helder aangepast als de antwoorden in de inspraaknota. Die zijn wel helder zoals bijvoorbeeld op blz. 5? Antwoord: Het tweede punt uit de opsomming in de antwoordnota is inderdaad niet in de plantekst opgenomen. De plantekst wordt aangepast. Vraag: Overige EHS-gebieden krijgen voor GGOR geen prioriteit zie blz. 37. Waarom is dat zo expliciet gesteld, en kan er geen sprake zijn van meeliften bij het opstellen van de peilbesluiten, want die gelden toch voor integrale gebieden? Nulmeting wordt gedaan om de oorspronkelijke situatie vast te leggen zie bijv. blz 37. Toch blijkt uit de reacties dat dit nog onvoldoende ervaren wordt. Kan dat in de tekst niet onderstreept worden dat dit geldt voor alle inrichtingsplannen? Antwoord: In de praktijk is voorgekomen dat de nulmeting niet goed is uitgevoerd. De projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de inrichtingsplannen zijn daarom nogmaals op dit bestaande beleid van het waterschap gewezen. Tijdens de implementatie van het waterbeheerplan zal intern nogmaals aandacht gevraagd worden voor dit punt. Om uw punt te onderstrepen kan het uitvoeren van nulmetingen nog worden toegevoegd aan de maatregeltabel (regel twee, effecten in het watersysteem meten). Vraag: Zwemwater: In de bijlage 3 onder toelichting op blz 74 staat dat wij herstelplannen van zwemwateren prioriteren, echter op blz. 48 en 49 staan daarvoor geen activiteiten toegelicht. Is de toelichting juist of de plantekst? Antwoord: Beide teksten zijn juist. In de plantekst zijn twee locaties vermeld, die niet aan de functievereisten voldoen. In de bijlage staat aangegeven dat het waterschap deze, waar nodig, prioriteert. Aangezien het slechts twee plassen betreft, is prioritering niet nodig. Vraag: Het grondwaterbeleid roept vraagtekens op. Er mag enerzijds wel grondwater onttrokken worden in stedelijk gebied met wateroverlast (zie industriële onttrekkingen op blz. 78), maar anderzijds worden bestaande vergunningen voor drooghouden van gebouwen en werken beëindigd (zie blz. 79). Is dat niet tegenstrijdig? Antwoord: Deze bijlage is, net als de bijlage over het grondwaterbeleid, samen met alle Brabantse waterschappen opgesteld en conform afspraak toegevoegd als bijlage bij het waterbeheerplan. Hierdoor zijn enkele tekstdelen niet altijd direct relevant voor ons waterschap. Bij het opstellen van het plan is de voorkeur gegeven aan eenheid binnen de provincie voor wat betreft deze bijlagen. Er is geen sprake van een tegenstrijdigheid. Het provinciaal strategisch beleid maakt onderscheid tussen hoogwaardig en laagwaardig gebruik van grondwater. Zoals bij de uitgangspunten op blz. 78 staat, is een van de centrale principes dat grondwater gebruikt voor menselijke consumptie (hoogwaardig gebruik). De genoemde industriële onttrekkingen in het stedelijk gebied kunnen bij uitzondering worden toegestaan, als het grondwater voor menselijke consumptie gebruikt wordt. Het positieve effect op het verminderen of voorkomen van wateroverlast in het stedelijk gebied is daarbij een positief neveneffect. Voor de onttrekkingen voor gebouwen en werken geldt dat dit grondwater nooit voor menselijke consumptie aangewend wordt. Dit is dus een vorm van laagwaardig gebruik. In dat geval dient dus te worden gekeken of beëindiging mogelijk is, zo niet dan moet het water opnieuw in de bodem gebracht worden, zodat per saldo de grondwatervoorraad gelijk blijft. Vraag: Ook worden geen nieuwe vergunningen voor beregening meer verstrekt, onder het motto dat via projecten en afspraken met de sector vermindering wordt gerealiseerd (blz 79). Betekent dit dat het waterschap bijvoorbeeld via uitbreiding van oppervlaktewateren hierin wil voorzien? Op blz 35 staat alleen als maatregel vermeld dat het ondiepe grondwater kan worden gebruikt. Dat komt niet overeen met de tekst op blz 79. Moet de tekst op blz. 79 daarom aangepast worden aan blz. 35? Antwoord: In het verleden zijn, via het provinciale project Beregenen op Maat, afspraken gemaakt met de agrarische sector om zuiniger gebruik van grondwater bij beregening te stimuleren. Op basis van het strategisch provinciaal beleid geldt dat de gemiddelde hoeveelheid onttrokken grondwater t.b.v. beregening gelijk blijft. Indien er 4

9 meer ruimte voor nieuwe beregening gewenst is, zal die ruimte o.a. moeten ontstaan door zuiniger gebruik van grondwater. Dit beleid is overigens voorlopig ongewijzigd overgenomen, conform de bestuurlijke afspraken tussen provincie en waterschappen. Na overdracht wordt gekeken naar aanpassingen van het operationeel grondwaterbeleid. De voorbereidingen daarvoor zijn door de Brabantse waterschappen in overleg met ZLTO en BMF/terreinbeheerders al genomen. Vraag: Wat betreft het grondwater geldt dat in het provinciale strategische grondwaterbeleid een onderscheid gemaakt wordt tussen diepe en ondiepe grondwaterlagen. De diepe lagen zijn in dat beleid vanwege de goede kwaliteit gereserveerd voor drinkwaterwinning in industrie tbv menselijke consumptie. De ondiepere lagen mogen voor ook agrarisch gebruik benut worden. De tekst op blz. 35 is daarom niet tegenstrijdig met de (weliswaar uitgebreidere) beschrijving op blz. 78 en 79. Vraag: Op blz. 33 staat dat het Waterbeheerplan voor het landelijke gebied het GGOR in hoofdlijnen aangeeft. Maar het is niet concreet waar de GGOR nu echt uitgewerkt zichtbaar is. Is de grove indeling van kaart 8 de basis daarvoor? Is de kaart 7 oplossingsrichtingen feitelijk de GGOR op hoofdlijnen? Antwoord: Met kaart 7 en 8 wordt inderdaad in hoofdlijnen het GGOR aangegeven. Wellicht is het goed om in de eerste zin op pagina 33 direct te refereren aan de kaarten, om dit nog verder te verduidelijken. Met de inrichtingsplannen wordt het GGOR concreet uitgewerkt. Vraag: Er staan vismigratieknelpunten op de kaart 9 in wateren die niet in relatie staan met het buitenwater (Donge). Is dat juist en waarom staat dan de verbinding niet vermeld? Antwoord: Per abuis is het herstellen van de oude verbinding ter hoogte van de kruising met de A59 niet op kaart weergegeven. Deze zal als maatregel na de planperiode alsnog op kaart worden gezet. 3.i. Nieuwe Keur vraag: Tekst artikel 4.7.g. graag corrigeren? Antwoord: In dit geval is per abuis een notitie bij het opmaken van de definitieve tekst vergeten weg te halen. Dit zal uiteraard hersteld worden. Vraag: Artikel Hoeveel vergunningen betreft dit per jaar die slechts tot 10 m3/uur onttrekken of aan- of afvoeren? Antwoord: Artikel 4.10 is ongewijzigd ten opzichte van de keur die in 2005 is vastgesteld. De aantallen verleende vergunningen van de afgelopen jaren zijn daarom representatief. De verleende aantallen van de afgelopen 3 jaren zijn in de onderstaande tabel opgenomen: Activiteit Vervangen bestaande drainage Overige onttrekkingen en lozingen Jaar Vraag: Is het om administratieve redenen niet beter om voor de beschermde gebieden ook een vrijgestelde minimumnorm te stellen van 10m3/uur zoals die ook geldt in artikel 4.15? Antwoord: In de vraag wordt gesteld dat artikel 4.15 een vrijstelling bevat voor de beschermde gebieden. Dat is echter niet juist. Artikel 4.15 geeft in lid 2 onder a een vrijstelling voor onttrekkingen ( ) voor zover deze ( ) zijn gelegen buiten de volledig beschermde gebieden ( ). De formuleringen van beide regels (artikel 4.10 en 4.15) voldoen aan het provinciaal beleid en de in de reconstructie gemaakte brede bestuurlijke afspraken over de hydrologische bescherming van de natte natuurparels en EHS. Het aanpassen van de regels op de wijze zoals door de CDA-fractie is voorgesteld, zou leiden tot een strijdigheid met het provinciaal beleid en de gemaakte bestuurlijke afspraken. 5

10 Vraag: Is de tekst van het besluit in overeenstemming met de afspraak van de datum inwerkingtreding, zie de datum van de inwerking treding van de invoeringswet Waterwet? Wilt u de tekst van het besluit aanpassen? Antwoord: De bepaling in artikel 7.4 ontwerp keur regelt de inwerkingtreding uitputtend. Het AB-besluit dient daarom alleen de vaststelling van de keur en het intrekken van de oude keuren te regelen. Onderdeel III van besluit 09I is inderdaad ten onrechte opgenomen en moet daarom geschrapt worden. Dit wordt aangepast. Vraag: Kunnen de AB-leden ook de keurkaarten ontvangen, als zij daar interesse in hebben? Antwoord: Ter voorbereiding van het opiniërend AB was voorzien in één set met kaarten per fractie plus één set ter inzage bij de concernstaf. Per fractie is een set uitgereikt of wordt deze nagezonden. Omwille van de omvang van de stukken (14 kaarten per set, formaat A0) en de bijhorende kosten voor drukken en verzenden, is er niet voor gekozen het voltallige AB van kaarten te voorzien. Indien er desondanks behoefte is aan extra exemplaren kunnen deze uiteraard nagezonden worden. 3.j. Muskusratten Vraag: Is de verwachting dat alle partijen de zaak zullen ondertekenen voor 1 januari 2010? Antwoord: de verwachting is dat alle partijen zullen ondertekenen voor 1 januari Is er overeenstemming van de OR? Antwoord: Ja er is overeenstemming met de OR 3.n. UVK basisinspanning NBW vraag: De adviesnota is moeilijk te begrijpen, voor niet technisch ingewijden. Kunnen er voorbeelden genoemd worden van het feit dat de basisinspanning niet alleen meer in de waterketen hoeft te worden gerealiseerd? Antwoord:In het NBW-a staat: De basisinspanning is bedoeld als doelvoorschrift hetgeen betekent dat kan worden gekozen voor alternatieve maatregelen. Het gaat dan om andere maatregelen die dezelfde doelstellingen bereiken. Voor de gemeente Zundert is berekend dat een slibvang in de Aa of Weerijs een gelijk (milieu)rendement (de doelstelling van de basisinspanning) heeft als twee grote bergbezinkbassins die zouden worden aangelegd. De slibvang is echter aanmerkelijk kosteneffectiever. Voor de gemeente Roosendaal geldt hetzelfde, maar dan een helofytenfilter in plaats van een gepland bergbezinkbassin. 6

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e)

Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e) Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e) Vraag: AP 3.h. Waterbeheerplan Op blz. 33 staat nu (gewijzigde versie zie brief aan AB van 18 november)

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015 WATERSCHAPSBLAD 22 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 9953 december 2015 Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland; op voordracht

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet

Waterbodems in de Waterwet Waterbodems in de Waterwet Baggernet Eefje Bruinsma (RWS Corporate Dienst) De Waterwet Integratie van de volgende sectorale wetten: Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Wet verontreiniging zeewater

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: J. van der Aa Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 14.ZK08934/14.B0287 Kenmerk : 14IT026339 Barcode :

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer DB-vergadering 24-04-2012 Agendapunt 7a Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0005 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap

Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap Dit document hoort bij release 2.10 van Omgevingsloket online (1 oktober 2014). Dit document is bedoeld om de lokaal beheerders en keur-experts

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

De aanvraag is namens de Gemeente Vlagtwedde ingediend door Royal Haskoning DHV BV te Groningen.

De aanvraag is namens de Gemeente Vlagtwedde ingediend door Royal Haskoning DHV BV te Groningen. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 5 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA te SELLINGEN

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 16 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN,

Nadere informatie

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 24-04-2013 Vergaderingnummer: 2 Agendapunt: 8 Registratienummer: 2013.09414 Voorstel

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap Versie 2.10 Datum 11 juli 2014 Pagina 2 van 47 Inhoud Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Lokale regels, parameters en vragen... 5 1.2 Release

Nadere informatie

Juridische aspecten van zoetwatertechnieken

Juridische aspecten van zoetwatertechnieken Deltaprogramma Deelprogramma Zoetwater Juridische aspecten van zoetwatertechnieken Amersfoort, 6 februari 2014 Regionale/lokale zoetwatervoorziening in een verziltende omgeving Peter de Putter Copyright

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 20 november 2012 Agendanummer: 11 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

BEREGENEN MET GRONDWATER

BEREGENEN MET GRONDWATER BEREGENEN MET GRONDWATER Concept, 2 januari 2013 Waterschap Brabantse Delta Waterschap De Dommel Waterschap Aa en Maas 13IT000185 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding... 3 Hoofdstuk 2 Grondwaterberegening

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort De Waterwet in het kort De Waterwet in het kort Waarom een nieuwe Waarom een nieuwe Waterwet? Waterwet? Klimaatverandering Nederland is een waterland. Dat een groot deel van ons land onder de zeespiegel

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

0.1.1 Inkomend - 26944

0.1.1 Inkomend - 26944 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4 0.1.1 Inkomend

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag.

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003 Registratienummer : 2003WEM005053i Portefeuillehouder:Binnekamp 7LWHO Aanpassing

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Deelname van WPM in projecten voor 2 e tender innovatieprogramma KRW

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Deelname van WPM in projecten voor 2 e tender innovatieprogramma KRW voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : Jan Classens dagelijks bestuur : 9 september algemeen bestuur adviserend : algemeen bestuur besluitvormend : steller : Vivian

Nadere informatie

Door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas vastgesteld op 10 juni 2014

Door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas vastgesteld op 10 juni 2014 Bedrijfswaterplan Door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas vastgesteld op 10 juni 2014 Bedrijfsgegevens Gegevens van het bedrijf Naam bedrijf : Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats

Nadere informatie

overwegende dat het dagelijks bestuur op 15 december 2009 de Beleidsregel toepassing Waterwet en keur heeft vastgesteld;

overwegende dat het dagelijks bestuur op 15 december 2009 de Beleidsregel toepassing Waterwet en keur heeft vastgesteld; Ter informatie Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011864 Barcode : 13IT011864 Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; gelezen het ambtelijk advies over van , nummer ;

Nadere informatie

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE)

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) agendapunt 05.03 936419 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 12-4-2011

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van GronDwatEr bronnering 2014 onttrekken En LozEn Van bronneringswater waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid. dit betekent dat waterschap Zuiderzeeland ook verantwoordelijk

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

16 Beweiding 16.1 Inleiding

16 Beweiding 16.1 Inleiding 16 Beweiding 16.1 Inleiding Veel percelen langs watergangen en waterkeringen worden gebruikt voor het houden van vee. Soms kleinschalig, bijvoorbeeld voor het hobbymatig houden van enkele schapen of ander

Nadere informatie

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg Samenwerken in de waterketen 17 juni 2015 Nila Taminiau Senior hydroloog Waterschap Peel en Maasvallei IBRAHYM (concreet) Statisch: Afmetingen beek Locatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Schoon, mooi, veilig en voldoende water Geef uw mening over onze voorstellen! Provincie Noord-Brabant

Schoon, mooi, veilig en voldoende water Geef uw mening over onze voorstellen! Provincie Noord-Brabant Schoon, mooi, veilig en voldoende water Geef uw mening over onze voorstellen! Provincie Noord-Brabant Water als onmisbare bron Water is de onmisbare bron van al het leven. Mensen, dieren en planten zijn

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig Eindhoven. Luuk Postmes 19 mei 2015

Naar een klimaatbestendig Eindhoven. Luuk Postmes 19 mei 2015 Naar een klimaatbestendig Eindhoven Luuk Postmes Speerpunten Eindhoven op watergebied Klimaatverandering Wateroverlast zomerse buien Hittestress Droogtestress Duurzame stad: Energie neutraal Grondstoffen

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/994

Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Leges per 1 januari 2005 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/994 te behandelen in: de Statencommissie Economie en bestuur op: 13 oktober 2004 om 13.30 uur

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

WATERBEHEERPLAN BRABANTSE DELTA 2010-2015; water beweegt

WATERBEHEERPLAN BRABANTSE DELTA 2010-2015; water beweegt WATERBEHEERPLAN BRABANTSE DELTA 2010-2015; water beweegt Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2009, De dijkgraaf De secretaris-directeur J.A.M. Vos ir. H.T.C. van Stokkom Corsa: 09I003631

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Wijziging Grondwaterheffingsverordening Flevoland. Statenvergadering: 6 december 2001 Agendapunt: 11 1.

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

Gebiedswijzer De Bruuk

Gebiedswijzer De Bruuk Programmatische Aanpak Stikstof Gebiedswijzer De Bruuk Nederland heeft ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Samen met de andere landen van de Europese Unie werkt Nederland zo aan

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING BATEN Contributie 190.100,01 239.320,00 244.460,23 Bijdrage KRW congres 30.000,00 Bijdrage project Winnend Samenwerken Brabant 90.000,00 Rente

Nadere informatie

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 Inleiding Op 25 november 2015 vergaderde de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Beheerplanprocessen Natura 2000

Beheerplanprocessen Natura 2000 Beheerplanprocessen Natura 2000 Voortgangsrapportage nr. 13 26 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. De voortgang 2 2.1. Aanwijzingsbesluiten 2 2.2. Beheerplannen 3 3. Knelpunten 5 4. Conclusie

Nadere informatie