ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME"

Transcriptie

1 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME Doel Met deze rapportage en advies informeer ik, Aletta van Aalst, leden en bestuur van onze VvE vrij uitgebreid over mijn bevindingen en visie op het beheer en onderhoud. Het is belangrijk want het bepaalt mede de waarde van ons gebouw en de hoogte van de maandelijkse kosten ervan. En we lopen er forse risico s mee. Advies over de principes van het beheer Mijn advies is voor het beschikbare budget de maximale kwaliteit te realiseren. Door een intelligentere werkwijze bij de uitvoering van het werk te combineren met actiever budgetbeheer blijkt een betere woonkwaliteit met een gelijkblijvend kostenniveau een realistische optie. Maar dat kan alleen met een ander type beheer. Samenvatting aspecten daarin 1. Er is vanaf het begin bewust gekozen voor professioneel en extern beheer, omdat de omvang en complexiteit van het gebouw het ongeschikt maken voor goedbedoeld zelf-doen. De deskundigheid van twee externe partijen is tegengevallen, de kosten/kwaliteit-verhouding van de via hen uitgebrachte offertes was onvoldoende. Ook geeft inhoudelijke aansturing door de VvE grote risico s door het onvermijdelijke gebrek aan deskundigheid. 2. Er zijn vijf verschillende typen werkzaamheden te onderscheiden: a. administratie: innen van de servicekosten, betalen rekeningen, opstellen jaarrekening en begroting b. organiseren ALV c. budgetbeheer: plannen van bestedingen, verwerken van actuele ervaringen met kostenniveau en cyclus d. frequent onderhoud: schoonmaak, service tbv werking installaties e. incidenteel technisch onderhoud: reparaties bij problemen, periodiek vervangen of vernieuwen. Van deze vijf vragen budgetbeheer (c) en technisch onderhoud (d+e) aandacht voor de besluitvorming. 3. Er is een kwaliteitsdoelstelling voor het effect op de woonkwaliteit gewenst, de uiterste mogelijkheden zijn: c. gebouw zo veel mogelijk up to date houden met de ontwikkeling van techniek en regelgeving, functionele en esthetische problemen structureel oplossen, zodat het wooncomfort en de uitstraling van het gebouw verbeteren en de waardeverschillen met nieuwere appartementen beperkt blijven; a. gebouw technisch in goede staat houden maar geen verbeteringen toepassen, het wettelijke minimum. 4. De mogelijkheden voor het delegeren van de beheerwerkzaamheden zijn te schematiseren tot: 1. het uitvoeren van taken door: a. VvE-beheerders (voorbeeld: VBA), b. administratiekantoren (Bank Bouwnijverheid), c. technisch beheerders (Koopsupport), d. aannemersbedrijven (Gebro), e. eigen beheer 2. het onderzoeken van enerzijds de precieze vraag en wensen in de VvE en anderzijds de mogelijkheden en hun consequenties, waarna uit deze tweezijdige input een plan ontwikkeld kan worden. Wij hebben uit 1 achtereenvolgens a+e, b+c+e en b+d+e uitgeprobeerd. Alle mogelijkheden hebben zo hun voor- en nadelen voor kosten en kwaliteit. Op basis van mijn ervaring doe ik een eigen voorstel voor 2, voor zover mij bekend een niet-bestaande versie van beheer, en de consequenties voor de rol van bestuur en leden. 5. Er is een risico van strijdige belangen met een bewoner als betaalde adviseur voor de VvE. Hoe zien de leden dit. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

2 Samenvatting voorstellen volgens deze principes In de navolgende uitgebreide tekst zijn diverse concrete voorstellen opgenomen, weergegeven in cursief lettertype. Bij alle voorstellen is uitgegaan van beheer volgens de onderzoekende versie (4.2). Als daarvoor niet gekozen wordt moeten de onderstaande voorstellen daarop aangepast worden. Kort samengevat gaat het om: 2c aanpassen budgetbeheer Het budget als geheel gaan beheren en de kennis van en ervaringen met het gebouw gebruiken in plaats van algemene kengetallen. Als geheel beheren betekent bestedingen afwegen binnen het huidige servicekostenniveau en maximaliseren van kwaliteit. Kennis en ervaring benutten door een gedetailleerd technisch onderhoudsplan (zie 2 e ) op te stellen en de kosten van werkzaamheden met hun effect op onderhoudscycli steeds te verwerken. 2e opstellen technisch onderhoudsplan De beschikbare informatie over het gebouw verzamelen en verwerken tot een inzichtelijke basis voor uit te voeren werkzaamheden en het ramen van de kosten daarvan. Vervolgens het bijhouden van de ervaringen zodat de beschikbare kennis actueel blijft. 2e 1+2 afronding werkzaamheden parkeerdek en gevel Door een technische beoordeling van het gietasfalt zijn de uitgangspunten voor het parkeerdek gewijzigd: het gietasfalt is in een slechte conditie en zal op vrij korte termijn vervangen moeten worden. Voorstel is dit te doen. Er lijken twee interessante keuzes: vervangen gietasfalt door een kwalitatief betere versie of door een parkeerdektegelsysteem. De volledige kosten van beiden blijven binnen het hiervoor gereserveerde budget. 2e 3 onderhoud aan glas en bewegende onderdelen alle kozijnen Het verder onderzoeken, technisch en budgettair volgens 2c, van de effecten die het vervangen van het glas door hoog-isolerende nieuwe soorten heeft en het integraal onderhoud aan alle bewegende onderdelen (scharnieren, sluitingen) van de kozijnen evt. uit laten voeren in 2014 i.p.v i.v.m. het lage BTW-tarief voor arbeid. 2e 4 vervangingsonderhoud liften Het verder onderzoeken hiervan, technisch en budgettair volgens 2c en uit laten voeren op basis hiervan. 2e 5 onderzoek mogelijkheden schilderwerk gevel Het verder onderzoeken hiervan, technisch en budgettair volgens 2c. 3 keuze kwaliteitsdoelstelling beheer Zie advies op blad 1 voor samenvatting. 3b verbeterwerkzaamheden aan hydrofoorruimte en onderhoud aan riolering Aanpassen hydrofoorruimte en regelmatig onderhoud aan riolering om overstromingen te vermijden. 4 versie van beheer Voorstel is met de onderzoekende versie van beheer te gaan werken. Dat betekent wel dat de VvE een rol gaat spelen in het ontwikkelen daarvan. Op basis van mijn ervaring daarmee in de afgelopen periode doe ik een voorstel dat in opdracht van de VvE te gaan doen. 5 kan een bewoner dat doen? Volgens mij kan dat, de strijdige belangen zijn ondergeschikt, de ervaring met gevel en dek toont dat aan. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

3 1. HOE HET BEHEER ZICH HEEFT ONTWIKKELD Geschiedenis Voorafgaand aan de oplevering in 1996 ontwikkelde zich al in een actieve vereniging en bestuur door de technische vraagtekens bij de uitvoering van het gebouw. De bij akte aangewezen beheerder was niet van plan de algemene delen op te leveren, een advies dat weinig met het belang van de eigenaren te maken had. Er is een rechtszaak gevoerd omdat we deze beheerder vervangen hadden, waarvoor vervolgens de notaris door zijn beroepsvereniging berispt is en wij na weer een dreigende rechtszaak een schadevergoeding ontvangen hebben. De bouwer heeft de negatieve consequenties van verschillende aantoonbare wijzigingen in de algemene delen afgekocht en zich verplicht 3x een inspectie van de gevelvoegen te doen. Van de vergoedingen is o.a. de kunst in de IJ-zaal gekocht. Woningbouwvereniging Het Oosten was bezig het beheer voor VvE s op te zetten, een logische combinatie want beheer en onderhoud vanuit eigendom is een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Wij wilden voor onze complexe hoogbouw de verantwoordelijkheid delegeren aan een deskundige en ervaren beheerder. Achteraf is wel de vraag of onze in principe logische inschatting niet te optimistisch was. Oude reparaties die ik nu tegenkom roepen vragen op. In de loop van de 16 beheerjaren ontwikkelde zich een afzonderlijke activiteit onder een eigen naam: VvE-beheer Amsterdam. Dat verzelfstandigen lijkt onderdeel van de trend bij veel van oorsprong technisch georiënteerde organisaties naar een minder inhoudelijke rol. In 2011 manifesteerden zich problemen bij de voorstellen voor gevel en parkeerdek. Het beheer bleek vooral het bemiddelen bij offertes te zijn, zonder toegevoegde expertise. Dit constateerden Han Baas en ik in een gesprek over de achtergronden van de uitgebrachte offertes. Met ingang van 2013 is een nieuwe beheerder aangesteld, Koopsupport, met wie het al binnen een half jaar fout liep. Er bleek bij de eerste offertes voor de gevel minder bouwkundige kennis aanwezig en ook over de professionaliteit van de organisatie groeiden de vraagtekens. Door mijn rol in het ontwerp van het parkeerdek had ik zo nu en dan contact met het bestuur over de voortgang van de aanvullend op het ontwerp noodzakelijke werkzaamheden, zoals technische inbreng en het voorbereiden van offerteaanvragen en uitvoering. De aanvankelijke aanname dat wij een schets leverden en dat de verdere uitwerking door Koopsupport gedaan zou worden was al direct gesneuveld, hoewel expliciet zo besproken voorafgaand aan de beheerovereenkomst. Die trend van niet-nagekomen toezeggingen en verwachtingen zette zich door. Dat er een andere voegopbouw in de offerte was opgenomen dan geadviseerd was niet gesignaleerd. Dat deze voeg een 2-jaarlijkse gevelinspectie vereiste was niet onderkend en als consequentie gemeld. Dat in mijn inventarisatie naar prijzen per meter voeg vier prijsopgaves 40% tot 50% lager waren dan die in zijn offerte kon niet verklaard worden. Volledige offertes gaven een verschil tot bijna 70% lager dan het totaalbedrag via Koopsupport. Conclusie was dan ook deze werkzaamheden niet via Koopsupport te laten lopen. Deze beheerovereenkomst is per eind 2013 niet verlengd. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

4 Nu Voor de kleine en acute werkzaamheden is Gebro ingeschakeld, een aannemingsbedrijf, om het gat tot de ALV op te kunnen vangen. Met hen is al wat ervaring opgedaan voor een lekkage van de ingestorte waterleidingen. Het kleinere herstel loopt al niet zonder problemen. Voor de complexe werkzaamheden aan de buitenkant en de installaties ontbreekt ook hier de kennis, zowel bouwkundig als met de specifieke kenmerken van onze hoogbouw. De begeleiding van de voegwerkzaamheden en het uitzoeken en voorbereiden van de noodzakelijke werkzaamheden aan de puien van de begane grond zijn aan mij, via mijn architectenbureau, opgedragen. Dat geldt ook voor een paar technische problemen die eerder niet door beheerders opgelost werden. De coördinatie van alle werkzaamheden en de voorbereiding van sommige onderdelen gebeurt door het bestuur zelf. Ook daarbij word ik regelmatig gevraagd mee te kijken. Over het totaal aan werk heb ik geen overzicht. Dat overzicht is wel noodzakelijk om de werkzaamheden in hun onderlinge samenhang te kunnen zien. Bij wie het overzicht is, ligt de verantwoordelijkheid voor het geheel. Onder 4 is de relatie hiervan met de keuzes voor beheer verder toegelicht. Buiten mijn opdracht om en in gesprek met Han en Wim uit het bestuur werk ik structureler aan de andere onderwerpen die ik tegenkom: technische problemen parkeerdek, vergrijsde gevel, verkleinen risico s calamiteiten, aluminium kozijnen, verzamelen beschikbare gegevens en ontwikkelen VvE-beheer vanuit adviseursexpertise. Dit gebeurt op basis van waarde achteraf, ik registreer mijn uren en krijg ze betaald als het onderwerp tot uitwerking komt. Zo loopt de VvE niet het risico te moeten betalen voor achteraf nutteloze adviezen en kan ik werken vanuit proactieve verantwoordelijkheid en, naar ik hoop, vertrouwen. Een gestructureerde versie hiervan is werkbaar te maken. Conclusies voor de toekomst We staan voor een structurele keuze over de organisatie van het beheer. Ik zie twee problemen: men verdiepte zich onvoldoende in de samenstelling van het gebouw en door de focus op deeltaken ontbrak de relatie met het geheel. De beheerders misten de kennis die noodzakelijk is om beiden te doen. De aannemers werden geacht hun offertes op hun eigen technische voorstellen te baseren, maar ze boden vaak in concurrentie aan. Zij namen een kostenrisico bij onderzoek naar het gebouw dat zelfs in hun nadeel kon werken als ze met een duurder voorstel kwamen. Een ander probleem is dat aannemers voor veel werk specialistische onderaannemers inschakelen, waarmee de verantwoordelijkheid voor de voorstellen nog een stap diffuser wordt. De sporadisch ingeschakelde adviseurs kwamen een paar uur kijken en stelden adviezen op voor de beperkte vraag waarvoor ze ingeschakeld waren. Of zij over de juiste expertise beschikten en genoeg informatie hadden is dubieus. Door mij is werkendeweg een aanpak ontwikkeld waarbij direct met de onderaannemers wordt gewerkt, met een zo goed mogelijk voorbereide vraag om hun offerte op te baseren. Daarbij ga ik als architect uit van een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau eigenlijk het slim benutten van de marges bij wat toch al moet gebeuren. Waar ik nu tegenaan loop is de coördinatie van het volledige beheer: die is te versnipperd, de afstemming van de verschillende werkzaamheden op elkaar en op het bestaande vragen expertise. Dat geldt ook voor de interpretatie van informatie uit problemen die zich voordoen: wat is de oorzaak en wijst dat wellicht op structurelere problemen. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

5 2. DE WERKZAAMHEDEN VOOR HET GEBOUWBEHEER Zoals in de samenvatting opgesomd zijn er vijf verschillende typen werkzaamheden te onderscheiden, waarvan er drie uitgebreidere aandacht voor de besluitvorming vragen. c. budgetbeheer Het beheer en onderhoud wordt georganiseerd met een MeerJarenOnderhoudsplanning (MJO), dit is een planning van de noodzakelijke bestedingen over een periode van 50 jaar. De opzet is een opsomming van verschillende activiteiten, de geraamde kosten daarvoor en de cyclus waarmee die plaatsvinden. Daaruit volgt de benodigde hoeveelheid geld per jaar en over de totale periode van 50 jaar. Wat de activiteiten inhouden en hoe die vastgesteld zijn is onduidelijk. Er zijn geen technische plannen bekend. De inhoudelijke kant van het onderhoud is in ieder geval niet gebaseerd op een structureel technisch onderhoudsplan of bijvoorbeeld de technische gegevens van het gebouw. De werkzaamheden worden per keer en per onderdeel vastgesteld, waarmee de relatie met het geheel, waarop ze onvermijdelijk aansluiten, geen expliciet onderdeel is van het uitzoekwerk. Het vaststellen van de werkzaamheden gebeurt vervolgens voornamelijk door offertes te vragen. Zoals hiervoor beschreven zijn de aanbieders vaak ook degenen die de technisch-inhoudelijke voorstellen doen, zij adviseren de werkzaamheden vanuit de specifieke mogelijkheden van hun bedrijf. De afweging voor deze adviezen is beperkt en de verantwoordelijkheid diffuus. Als een kitproducent gevraagd wordt hoe de bestaande kitvoegen te vervangen, dan is een advies voor iets anders dan kit uit hun assortiment niet te verwachten. Het vermoeden is dat de basis voor het MJO algemene kengetallen zijn, waarmee in het budgettaire deel van het onderhoud is voorzien. Het laatste MJO lijkt hierin overigens completer dan de voorgaande. Toch blijft het vrij globaal opgezet en vooral geschikt om voldoende te reserveren, zoals ook is gebleken in de afgelopen jaren. We zijn een financieel gezonde vereniging. Wat overigens wel als risico heeft dat we malafide partijen aantrekken. Het MJO blijkt dus technisch een onvoldoende basis, maar wel voldoende reserveringen te geven: per regel zijn er vraagtekens maar we kunnen het gebouw met het beschikbare budget prima in stand houden. De planning gebeurt per regel, in de praktijk betekent dit het verhogen van de servicekosten bij tegenvallers in de uitvoering van activiteiten, zonder dit ook in het geheel af te wegen. Periodiek is het totale MJO herzien, met verhoging van de servicekosten als gevolg. Goed als het nodig is, maar is het nodig? Kunnen we het budget verantwoord slimmer inzetten? De volgende variabelen zijn gebleken in de uiteindelijke benodigde hoeveelheid geld: - reserveringsbedrag per jaar - optimale cyclus van de werkzaamheden - manier van contracteren - prijsontwikkelingen - kwaliteitsstandaard. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

6 Het reserveringsbedrag per jaar is het deel van de servicekosten dat voor reserveringen bestemd is. Een optimale cyclus van de werkzaamheden is het kwalitatief beter laten uitvoeren ervan zodat het minder vaak hoeft te gebeuren. Zoals we nu met de gevelvoegen doen. De selectie van uitvoerende partijen heeft invloed op het prijsniveau: door het direct aan de daadwerkelijke uitvoerders te vragen, in bouwjargon de onderaannemers in plaats van de aannemers, betalen we geen opslagpercentages aan tussenpartijen als die geen inhoudelijke rol hebben. Dit is onderdeel van mijn onderzoek of het werk te organiseren is op basis van toegevoegde waarde en niet volgens gestandaardiseerde rollen en posities. De ervaringen hiermee voor het werk van de VvE zijn inspirerend. Door ontwikkelingen in de bouw kan het prijsniveau in de loop van de tijd fors lager zijn dan ten tijde van de raming ervan gebruikelijk was. Andersom zal ook voorkomen overigens. Wat gebruikelijk is voor vergelijkbare nieuwere appartementen ontwikkelt zich ook. Deze factor wordt nu niet meegenomen maar daarover moet wel een expliciete afweging gemaakt worden met de eigenaren. Advies is het budget meer als een geheel te gaan beheren. Voor de lange termijn is de voorwaarde dat er altijd voldoende geld moet zijn voor de minimale verplichtingen. Voor de korte termijn is een technisch onderhoudsplan noodzakelijk om een gedetailleerde raming en budgetbeheer mogelijk te maken. Grofweg neemt de voorspelbaarheid af met de tijd. Voor de periode van 50 jaar kan een globale inschatting gemaakt worden. Zo is aan de eis van de minimale verplichtingen voor de lange termijn voldaan. Voor de periode van eerste 10 jaar kan een gedetailleerder plan worden opgesteld en begroot, onderverdeeld in 2x vijf jaar vermoedelijk. De langere termijn kan vrij gemakkelijk bijgestuurd worden dankzij de vele variabelen, zodat de ontwikkeling van de servicekosten altijd geleidelijk kan verlopen. De perioden schuiven per jaar mee en de ervaringen met kosten en cyclus worden actief verwerkt. We kunnen ons dan primair richten op de concrete keuzes binnen een reserveringsniveau dat voldoet voor de komende 10 jaar. De voor de woonkwaliteit relevante onderwerpen in het beheer van het gebouw zullen meer inhoudelijke afstemming vragen, zoals het ontwerp voor het parkeerdek. d+e. technisch onderhoud Voorstel is een technisch onderhoudsplan op te zetten om de werkzaamheden en hun onderlinge beïnvloeding beter te kennen. Voor dat plan is al een aanzet gemaakt, door beschikbare tekeningen te verzamelen en aan te vullen met de gegevens uit het uitzoekwerk voor verschillende offerteaanvragen. Voor het technisch onderhoudsplan moet dit resulteren in een verzamelbundel van gegevens en ervaring, gecombineerd met sets gegevens voor specifieke offerteaanvragen. Doel is het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden: een lerende versie van beheer. Diverse werkzaamheden zijn verder uitgewerkt: gevelvoegen en parkeerdek binnen de kaders van de ALV-besluiten, daarnaast is onderzocht wat technisch aan onderhoud te verwachten is bij een aantal hoge posten in het MJO verder een inventarisatie naar mogelijkheden en kosten van schilderwerk aan de betonnen gevelelementen. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

7 1. Gevelvoegen en lekkages puien IJ-zaal Alle voegen in de gevel vanaf de onderzijde van de zwarte gevelelementen worden vervangen in de lopende opdracht aan Simson. Begin mei worden de werkzaamheden weer gestart en voor de bouwvak afgerond. De dubbel uitgevoerde dichting tussen de betonelementen geeft minder risico s en een langere onderhoudscyclus dan de oude situatie met een enkele voeg. Die heeft het overigens ongebruikelijk lang uitgehouden met relatief- beperkte problemen van lekkages. De schade was wel zodanig dat mede hierom de verzekeringskosten omhoog gaan en de verzekeraar een expert stuurt om uit te zoeken wat er aan de hand is. De dichtingen rondom de aluminium ramen zijn vervangen door band en kit en vooral die laatste zullen een hogere onderhoudscyclus hebben dan die tussen de betonelementen. Het onderhoudsplan hiervoor is nog niet gemaakt. De beschrijving van de problemen tijdens de ALV 2013 is grotendeels onjuist. Er is geen sprake van natte isolatie bijvoorbeeld, dat was ook al heel onwaarschijnlijk gezien de opbouw van de constructie. De sandwichelementen hebben geen spouw maar zijn gevuld met schuim dat geen vocht opneemt en door de spouw in de overige gevels loopt het water via de binnenzijde van het betonelement naar beneden, de lekkende voegen waren te smal om winddruk op te bouwen achter de voeg. Ook was de toegelichte duurzaamheid van de voegopbouw niet van toepassing op de uitwerking daarvan in de offertes. Een potentiële koper voor mijn appartement maakte zich, op basis van de notulen, zorgen over de isolatie, een voorbeeld van de andere risico s die ondeskundigheid kan hebben. De problemen met de lekkende puien van de IJ-zaal zijn onderzocht en er is een voorstel voor herstel. De uitvoering daarvan heeft veel te maken met de problemen van de aansluiting op het parkeerdek en kan het beste in combinatie daarmee opgelost worden. Van de puien zelf zijn er vier in een slechte conditie, hier zijn ook de lekkages. Deze vier worden vervangen. Alle puien zijn op een voor dit systeem verkeerde wijze geplaatst, wat normaal de binnenzijde is zit nu aan de buitenkant. Op termijn is volledige vervanging te verwachten. De vier nieuwe worden op de juiste manier geplaatst en voorzien van dubbel glas. Hierover is contact met twee in dit type puien gespecialiseerde bedrijven. Bij alle puien worden de kitvoegen vervangen. Bij de te vervangen puien herstellen we ook de lekkende bovenaansluiting, hoe precies is pas vast te stellen na verwijderen. Ook worden alle kitvoegen rondom de puien vervangen door nieuwe. De kosten voor de opgedragen en de geraamde werkzaamheden blijven, voor omvangrijkere werkzaamheden, binnen het budget: ca ,-- excl BTW en incl planontwikkelingskosten tegenover budget van ca ,-- excl BTW en incl bemiddelingskosten, zie verder onder parkeerdek omdat het mandaat voor een gecombineerd budget is. 2. Parkeerdek In januari 2013 is het ontwerp voor het parkeerdek geaccordeerd door de bewoners die aanwezig waren bij de behandeling ervan. Zoals in de ALV al aangekondigd ontstonden er problemen rondom het totale budget door de excessieve overschrijding in de kosten voor de gevelvoegen. In 2012 is er o.a. onderzoek aan het parkeerdek gedaan door een adviesbureau, BDA. Over het gietasfalt is daarbij geconstateerd dat dit aan het einde van de levensduur is. De aannames onder het ontwerp wijzigen daardoor, de consequenties voor de plannen met het dek zijn onderzocht. Er zijn meerdere afwerkingsopties voor het parkeerdek te overwegen: gietasfalt, betonnen afschotlaag met kunststof toplaag (is oplossing in offerte VBA) en betonnen parkeerdeksysteem op dakbedekkingslaag. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

8 Voor gietasfalt is een globale offerte gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. In het gesprek is ook de veroudering en laagwaardige uitstraling uitgebreid aan de orde geweest. Zowel in het oorspronkelijke aanbrengen als in de reparaties wees hij me op fouten in aansluitingen en ontbrekende voegen. Dit had hersteld kunnen worden, maar de reparaties wezen niet op deskundigheid van de daarvoor verantwoordelijke bedrijven. De uitstraling verbetert door de bovenzijde in te strooien met fijn zwart grind en natuurlijk door het banenpatroon van het ontwerp toe te passen. Vervangen van het gietasfalt lijkt mij met deze kennis een serieuze optie. De betonnen afschotlaag met kunststof toplaag kan ook, maar geeft een erg gladde uitstraling waarover ik mijn twijfels heb in combinatie met het gebouw. De aansluitdetails hebben als nadeel de hoge en starre aansluiting op de randen. Het is ook een dure oplossing, waarmee de verhouding kosten/kwaliteit lager scoort dan de andere opties. Het parkeerdeksysteem van betontegels is een ander type afwerking, dat voordelen kan bieden. Er wordt op het betonnen dek een dakbedekking aangebracht, waarop de tegels op drukverdelers worden geplaatst. De tegels blijven demontabel waardoor de ondergrond goed bereikbaar blijft voor onderhoud. De uitstraling is wel anders, maar daar kan het ontwerp op afgestemd worden. Ook is de betegeling minder stil dan het bestaande asfalt. De keuze is een afweging tussen: kwaliteit, uitstraling en onderhoudbaarheid. Dat laatste vooral bij de aansluitdetails rondom. Die moeten nog verder uitgewerkt worden maar de inschatting is dat dit bij tegelwerk optimaal is, bij gietasfalt goed op te lossen en bij de beton+kunststoflaag afhankelijk is van de precieze hoogte ervan. Voorstel is dit verder uit te werken en bij een wijziging t.o.v. het ontwerp dit nogmaals voor te leggen aan de belangstellenden zoals eerder met het ontwerp is gebeurd. Voor het sedumvlak in het ontwerp is 5.000,-- subsidie aangevraagd bij het stadsdeel, wat overigens een klein deel van de kosten is. De lekkage naar de parkeergarage is niet zozeer de aansluiting van de kozijnen aan de onderzijde, maar die van hoogbouw op laagbouw. Deze gebouwdelen kunnen los van elkaar bewegen dus deze aansluiting wordt zwaar belast. De aftimmering onder de kozijnen is deels rot en moet vervangen worden, dit lijkt mogelijk zonder de kozijnen te demonteren, zeker als het gietasfalt verwijderd is. Ook alle overige aansluitingen van het parkeerdek moeten vervangen worden, dit is onderdeel van de vervanging van het bestaande gietasfalt. Ook de kitvoegen in de buitenrand moeten vervangen worden, dit is met de puien onderdeel van een aanvullende offerte van Simson. De totale kosten voor vervanging van gietasfalt en randdetails met alle verbeteringen volgens het ontwerp zijn zonder rekening te houden met de subsidie begroot tussen ca ,-- (enkellaags nieuw gietasfalt) en ca ,-- (parkeerdeksysteem betontegels) beiden excl BTW en incl planontwikkelkosten, tegenover een budget van ca ,--. De overschrijding van 5.000,-- voor tegeldek is in combinatie met de resterende 3.000,-- van de gevel slechts een overschrijding van Als de BTW-verlaging wordt meegerekend dan blijft ook dit binnen budget. De vergelijking op basis van dezelfde werkzaamheden (nog altijd een betere versie daarvan) incl planontwikkeling is: ca ,-- tegenover een budget van ca ,-- incl bemiddeling, beiden voor de combinatie gevel en dek. De resterende ,--geeft de volgende verbeteringen: sedumdeel, natuursteen in entreezone, patroon, nieuwe buitenverlichting, nieuwe trappen en het ontwerp- en voorbereidingswerk daarvoor. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

9 3. MJO-post aluminium kozijnen Als voorbeeld van een hoge MJO-post is de vervanging, voorzien in 2046, van de aluminium kozijnen onderzocht. Dit is in de ALV van 2013 genoemd als een reden voor de verhoging van de servicekosten. Navraag leerde het volgende. Vervanging van de kozijnen is onwaarschijnlijk, aluminium vergaat niet. De aantasting van de coating is alleen een esthetisch probleem en ook dat is heel betrekkelijk omdat de kozijnen alleen van afstand zichtbaar zijn. De filiforme corrosie (die deels aanwezig is op de draai/valramen) is gestopt en zou alleen vervangen van een deel van de ramen noodzakelijk hebben gemaakt. Van de gelijmde hoeksamenstelling is geen levensduureinde bekend. En het is volstrekt onduidelijk hoe er overal nieuwe kozijnen geplaatst zouden kunnen worden: ze staan gedeeltelijk achter de betonnen gevelelementen, de overlap hiermee is mede de dichting van deze aansluiting. De betonnen gevelelementen zijn aan de betonnen hoofddraagconstructie gestort en niet demontabel. Dat is wat niet nodig of vrijwel onmogelijk is. Wel moet op termijn het glas vervangen worden, nu opgenomen als een incidentele vervangingspost, isolatieglas heeft een eindige levensduur doordat de spouw gaat lekken. Het is zinnig om volledig vervangen te overwegen door de veel hogere isolatiewaarde van het nieuwste glas. Dat levert direct minder stookkosten en meer comfort door de lagere koudestraling. Een ander comfortaspect is de ventilatie via de gevelroosters, ook hiervoor zijn modernere systemen. In het MJO is nu 5-jaarlijks reinigen opgenomen. De bewegende onderdelen van de draai/valramen vragen onderhoud, dit is in het MJO per 5 jaar opgenomen. Een daarin gespecialiseerd bedrijf adviseert een revisie te laten uitvoeren, waarna deze onderdelen weer als nieuw werken. Dit komt overeen met de MJO-post. De rubbers aan de buitenzijde van de bewegende ramen verouderen en moeten periodiek ingepland worden voor vervanging. De conclusie uit dit voorbeeld is dat dit een ingrijpende reservering is voor werk dat niet nodig en vermoedelijk zelfs onmogelijk is. De onderdelen die onderhoud vragen bieden verbeteringsmogelijkheden voor een verhoging van het wooncomfort, door de onbekende technische keuzes achter het MJO is onduidelijk of deze benut zouden zijn. Voorstel is deze onderwerpen verder te onderzoeken en in het kader van het geadviseerde budgetbeheer te beoordelen. Door het lage BTW-tarief voor arbeidskosten kan het zinvol zijn het onderhoud aan de bewegende delen dit jaar al uit te laten voeren. 4. MJO-post liften De vervangingen aan de liften, besturing en bewegende delen deuren, is het tweede voorbeeld. Bij het bedrijf dat het onderhoud nu doet is door het bestuur een offerte gevraagd, die beduidend lager uitkomt dan de reserveringen. De omvang van de precieze werkzaamheden is nog niet bekend, de gesprekken zijn net gestart en de offerte was niet helemaal compleet. De kwaliteit van de voorgestelde onderdelen van een ander merk dan bestaand is nog niet onderzocht en er kunnen ook nog hiermee samenhangende werkzaamheden blijken die door andere partijen gedaan moeten worden. Voor de verdere uitwerking van deze geplande onderhoudspost wordt een mandaat aan de ALV gevraagd. Hoewel dit een interessante meevaller is, is onduidelijk welke tegenvallers we nog tegenkomen bij het opstellen van een technisch onderhoudsplan en de kostenramingen ervan. CONCEPT3 ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME - ALV / 16

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 Uitgesproken Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde Zwolle, 9 juni 2009 Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 RAPPORT Opdrachtgever: Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest Contactpersoon: De heer H. van t

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Oosterhout, november 2004 1 1. Inleiding Studies, boeken en richtlijnen

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1 Bijlage 1 Amsterdam 1. Inleiding In Amsterdam werd deelgenomen aan Verslavingszorg Herijkt met een lopend project genaamd Support. Aanleiding voor dit project was de constatering dat er sprake was van

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie