RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o."

Transcriptie

1 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o.

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van RIGO Research en Advies. RIGO Research en Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o. Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Froukje van Rossum Jeroen Neele Annika Janse Wouter Nijland Uitgave maart 2012 Rapportnummer RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam Telefoon Fax E -mail

4

5 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding Onderzoeksvragen Aanpak 2 Hoofdstuk 2 Leren van anderen Respijthuis Alkmaar Logeerhuis en hospice In Via te Eindhoven Logeerhuis De Buren te Rotterdam Logeerhuis Twente te Zenderen Hospice Kromme Rijnstreek 12 Hoofdstuk 3 Kwantitatieve verkenning van de behoefte Spoor 1: mantelzorgers Spoor 2: zorgvragers Spoor 3: aantal geïndiceerden Spoor 4: gebruik huidig aanbod Spoor 5: behoefte op basis van ervaringen Alkmaar 26 Hoofdstuk 4 Kwalitatieve verkenning van de behoefte Behoefte aan respijt Vormen van respijtzorg Onderscheid naar diverse doelgroepen Houding tegenover concept logeerhuis Waar moet een logeerhuis aan voldoen? Varianten logeeraanbod 35 Hoofdstuk 5 Financiering Inleiding Programma en investeringskosten Kosten en opbrengsten tijdens het gebruik Kosten en opbrengsten opstartfase Mogelijke partners Aandachtspunten bij realisatie Conclusie 46 Aantal personen/huishoudens met beperkingeninhoudsopgave

6 6 Hoofdstuk 6 Business case Business opportunity: behoefte en product Markt Ambitie Maatregelen Risico s Uitvoering Financiën 52 Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 53 Bijlagen Bijlage 1 Aantal personen/huishoudens met beperkingen 57 Bijlage 2 Geraadpleegde personen 61 Bijlage Aanbod logeren/tijdelijk verblijf Bunnik Houten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist 67 Bijlage 4 Afkortingen 72 Bijlage 5 Uitgangspunten exploitatieberekening 73

7 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Als gevolg van demografische ontwikkelingen, overheidsbeleid (o.a. extramuralisering, bezuin i- gingen in de zorg) en de wensen van mensen om - ook met een beperking - zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en functioneren, neemt de druk op mantelzorgers toe. In de peri o- de 2001 tot 2008 is het aantal overbelaste tot zwaar overbelaste mantelzorgers toegenomen met 50% naar Ook neemt het aantal oudere mantelzorgers toe. Wat is mantelzorg? Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk of burenhulp. Het onde r- scheidt zich van vrijwilligerswerk door de persoonlijke band met de verzorgde persoon. Mante l- zorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners: zij geven zorg vanuit een persoonlijke band met de verzorgde persoon. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, zoals de zorg voor een gezond kind. De zorg is vaak langdurig en intensief. Ondersteuning van mantelzorgers is een van de negen prestatievelden van de Wmo. In de g e- meente Bunnik is een hiervoor het Steunpunt Mantelzorg Bunnik ingericht (onderdeel van zorgaanbieder Quarijn) die individuele ondersteuning, praktische informatie, cursussen en lo t- genotencontact biedt. De Wmo-raad van de gemeente Bunnik wil het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers verder uitbreiden en heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor een logeervoorziening als respijtzorg voor mantelzorgers te (laten) onderzoeken. Hiertoe heeft zij de notitie Kon hij maar eens uit logeren opgesteld. Het doel van de logeervoorzi e- ning is dat mantelzorgers langer in staat zijn om mantelzorg te blijven verlenen en dat meer mensen kiezen voor het geven van mantelzorg. De logeervoorziening zou een huiselijke uitstraling moeten hebben, waarbij de mantelzorg wordt overgenomen door vrijwilligers. De professionele zorg die thuis geleverd wordt kan naar het logeerhuis worden verplaatst. In Alkmaar is in 2010 een dergelijk logeerhuis geopend voor vier logés. De provincie Utrecht, de gemeente Bunnik en de Wmo-raad van de gemeente Bunnik hebben RIGO Research en Advies opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie voor een logeervoorziening in Bunnik en de regio laten uitvoeren. Als regio geldt: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. 1.2 Onderzoeksvragen De volgende vijf onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 1. Zijn er naast Alkmaar andere voorbeelden van logeervoorzieningen en respijthuizen? Hoe zijn deze initiatieven tot stand gekomen en hoe worden ze geëxploiteerd? 2. Welk potentieel is er voor deze voorziening aanwezig, afgaande op het aantal geïndiceerden dat thuis woont? o In de gemeente Bunnik 1 Bron: Mantelzorg uit de doeken, SCP, Aantal personen/huishoudens met beperkingeninhoudsopgave

8 2 o In omliggende gemeenten/regio 3. Hoeveel belangstelling/vraag is er naar verwachting voor deze voorziening? o o In de gemeente Bunnik In omliggende gemeenten/regio 4. Wat kost een logeerhuis? o o Wat zijn de kosten voor de ontwikkeling van het concept? Wat zijn de kosten van de exploitatie? 5. Hoe kan een logeerhuis worden gefinancierd? o o Financiering ontwikkeling concept Financiering exploitatie Het onderzoek resulteert in een business case voor het logeerhuis. 1.3 Aanpak In deze haalbaarheidsstudie hebben we de informatie op de volgende wijze verzameld: Literatuurstudie; Koppeling kengetallen en demografische gegevens; Interviews met een Bunnikse huisarts en sleutelfiguren: medewerkers van vier stichtingen die mantelzorgers ondersteunen, zie bijlage; Interviews met mantelzorgers, zie bijlage; Interviews met voorbeeldprojecten; Bezoek aan respijthuis Alkmaar en Hospice Kromme Rijnstreek Inventarisatie bestaand aanbod in de regio op basis van informatie op internet, adresboek Verzorgings-, Verpleeg-, Ziekenhuizen en Serviceflats in Nederland en Aanvullende belronde met zes aanbieders t.b.v. gebruik en b e- zetting; Gegevens opgevraagd bij Kennemer Wonen, eigenaar woning respijthuis Alkmaar Leren van anderen We hebben informatie verzameld en contact gezocht met betrokkenen van projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor een logeerhuis in Bunnik: Respijthuis te Alkmaar Logeerhuis en hospice In Via te Eindhoven Logeerhuis De Buren te Rotterdam Logeerhuis Twente Hospice Houten Behoefte In deze haalbaarheidsstudie richten wij ons op een brede potentiële doelgroep:

9 3 Ouderen, uitgesplitst naar ouderen met psychogeriatrische problemen 2 en ouderen met somatische problemen; chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten; verstandelijk gehandicapten (IQ lager dan 70). In kwantitatieve zin is het lastig zijn om de behoefte van mantelzorgers van mensen met psychiatrische aandoeningen te bepalen. Bij de sleutelfiguren is wel specifiek naar de behoefte van deze doelgroep gevraagd. Daarnaast zijn mantelzorgers van mensen met psychiatrische aandoeningen geïnterviewd. Kwantitatieve verkenning Via documentstudie en aanvullende analyses met kengetallen is de potentiële behoefte in beeld gebracht. De potentiële behoefte wordt in kaart gebracht via een vijftal sporen: 1. Op basis van de mantelzorgers. 2. Op basis van de zorgvragers. 3. Op basis van het aantal geïndiceerden. 4. Op basis van het gebruik van het huidige aanbod aan logeren/tijdelijk verblijf. 5. Op basis van het gebruik van het respijthuis in Alkmaar. Kwalitatieve verkenning Behoefte aan respijtzorg is wat anders dan feitelijk gebruik. Diverse studies laten zien dat er drempels bestaan voor het gebruik van respijtvoorzieningen. Deze drempels zijn onder andere praktische zoals het administratief regelen van de respijtzorg (b.v. indicatiestelling), drempels bij de mantelzorger (het moeilijk vinden om de zorg uit handen te geven) en drempels bij de verzorgde (niet verzorgd willen worden door iemand anders dan de mantelzorger). Het onderzoek richt zich dan ook op het achterhalen van de voorwaarden waaronder mantelzorgers gebruik willen maken van een logeervoorziening. Voor het onderzoek zijn daarvoor gesprekken gevoerd met enkele sleutelfiguren in Bunnik, Nieuwegein, Alkmaar en Zoetermeer. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met mantelzorgers in de gemeente Bunnik en mantelzorgers die g e- bruik maken van het respijthuis in Alkmaar. Ook wordt in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van de interviews met acht mantelzorgers in Zoetermeer eerder dit jaar. In de bijlage is een (geanonimiseerde) lijst met respondenten opgenomen Financiering Voor het berekenen van de verwachte kosten voor de exploitatie van een logeerhuis zijn gegevens opgevraagd bij corporatie Kennemer Wonen, de eigenaar van het respijthuis. Verder zijn de gegevens van enkele hospices gebruikt voor referentiegegevens. Daarnaast zijn de geschatte eenmalige ontwikkelkosten in beeld gebracht. Bij de financieringsmogelijkheden is gebruik gemaakt van de voorbeelden en de suggesties van de geïnterviewden en kennis hierover bij RIGO zelf. 2 Hier zit ook de doelgroep ouderen met psychogeriatrische problemen en somatische problemen bij. Aantal personen/huishoudens met beperkingeninhoudsopgave

10 Afronding De onderzoeksresultaten komen samen in een businessca se. Tot slot wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

11 5 Hoofdstuk 2 Leren van anderen In dit hoofdstuk treft u een beschrijving aan van vijf initiatieven elders in het land die als voorbeeld kunnen dienen voor een mogelijk logeerhuis in Bunnik e.o. 2.1 Respijthuis Alkmaar In 2010 is in Alkmaar het Respijthuis geopend. In een verbouwde vrijstaande woning wordt tijdelijk verblijf geboden aan zorgvragers uit Alkmaar en omgeving om mantelzorgers te ontla s- ten Aanbod Het Respijthuis biedt huiselijke, kleinschalige logeeropvang waarbij vrijwilligers de mantelzorg overnemen. De wensen van de gasten staan centraal om hen een zo prettig mogelijk verblijf te bieden. De thuiszorg wordt verplaatst naar het Respijthuis. Een betaalde coördinator zorgt voor de intake, de ondersteuning van vrijwilligers, de algehele leiding, het aantrekken en scholen van vrijwilligers en het genereren van media-aandacht. Daarnaast heeft zij gezorgd voor de inrichting bij de opstart van het Respijthuis. Er kunnen vier gasten verblijven. Ieder heeft een eigen slaapkamer met TV en computer en aangepaste badkamer. Er is een ruime gemeenscha p- pelijke woonkamer met open keuken. De tuin ligt aan een watertje en heeft een vlonder om te vissen. Het Respijthuis is volledig rolstoeltoegankelijk, m.u.v. de bovenv erdieping waar de kantoorruimte zich bevindt. Gasten kunnen maximaal zes weken verblijven. Visite is de hele dag welkom. Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers verbonden aan het Respijthuis: voor de zorg, het koken, activiteiten met gasten, de tuin en onderhoud. Een vrijwilliger maakt het planningsrooster voor de vrijwilligers en ondersteunt de coördinator bij administratieve taken. Er zijn 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig: overdag minimaal twee wanneer er vier gasten zijn en s nachts een. De coördinator fungeert dan als achterwacht Doelgroep Het Respijthuis richt zich op mensen met lichamelijke problematiek, zoals ouderen en chronisch zieken vanaf 18 jaar en ouder. Voor mensen met psychogeriatrische problemen of een vermi n- derd geestelijk vermogen is het huis niet geschikt. Het huis heeft een open karakter en de vri j- willigers zijn voor deze groep zorgvragers niet opgeleid. Het blijkt dat de helft van de gasten uit Alkmaar zelf komt en de andere helft uit diverse omli g- gende gemeenten. Gasten verblijven per keer gemiddeld 13 dagen en in totaal gemiddeld 3 weken gedurende het startjaar. Ongeveer 30% van de gasten komt vaker terug, waarbij opvalt dat hoe vaker men komt, hoe korter het verblijf in het Respijthuis is. Ruim driekwart van de gasten is ouder dan 65-jaar. De bezetting is gedurende het eerste jaar omhoog gegaan en ligt de laatste 4 maanden op gemiddeld 70%. De verwachting van het Respijthuis zelf is dat dit het komende jaar naar 80% gaat. Leren van anderen

12 Financiering Het Respijthuis kent meerdere financieringsbronn en. Alle gasten hebben een CIZ-indicatie nodig voor tijdelijk verblijf, waardoor het verblijfsdeel uit de AWBZ vergoed wordt. Hiervoor is een zogenaamde u-bochtconstructie met een nabijgelegen verpleeghuis ingesteld: zij innen het geld en sluizen dit met goedkeuring van het zorgkantoor door naar het Respijthuis. Zodra mensen thuiszorg ontvangen in het verpleeghuis wordt d it betaald uit het budget. Het Respijthuis in Alkmaar vraagt verder aan gasten een vergoeding van 40 per dag voor zogenaamde hotelmatige kosten. Daarnaast ontvangt het Respijthuis een exploitatiesubsidie van de gemee n- te Alkmaar. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat gasten geen (extra verhoging van de) CAK bijdrage hoeven te betalen. Deze kosten draagt het zorgkantoor. Bij het opstarten is naast een startsubsidie van de gemeente Almaar gebruik gemaakt van spo n- soring via fondsen en donateurs. Donaties vonden ook plaats in de vorm van goederen, zoals rollators. De Steunstichting Vrienden van het Respijthuis vervulden hier een belangrijke rol in. Het pand is in eigendom van woningcorporatie Kennemer Wonen en wordt door de Stichting Respijthuis gehuurd. Het is aangekocht en verbouwd in nauwe samenspraak met de Stichting Respijthuis Ervaringen van gebruikers Er is gesproken met drie mantelzorgers bij wie de zorgvrager gebruik heeft gemaakt van het Respijthuis. In de bijlage is een korte typering opgenomen van de mantelzorgrelatie en de zor g- achtergrond van de geïnterviewden. Alle geïnterviewden geven aan dat zij en de zorgvragers (zeer) tevreden zijn over het verblijf in het Respijthuis. De volgende aspecten blijken voor gebruikers van groot belang: De kleinschaligheid, waardoor er veel persoonlijke aandacht is. Men voelt zich hier geen nummer. Mantelzorgers voelen zich daardoor minder/niet schuldig om voor zichzelf deze respijt te organiseren. De zorgvrager wordt niet ergens gestald maar heeft daar ook een prettig verblijf. De huiselijkheid die zoveel mogelijk wordt nagestreefd door het Respijthuis, door de inrichting, de schaal, bezoek altijd welkom is, de persoonlijke betrokkenheid en zaken als een wijntje bij de maaltijd, vinden de mantelzorgers en zorgvragers erg belangrijk. De opgewekte stemming en goede sfeer, waardoor de voorziening een prettige uitstraling heeft. Volgens de geïnterviewden zijn de vrijwilligers zeer belangrijk hierbij: elk dagdeel komen er weer andere mensen die er zin in hebben en goed gehumeurd zijn. Volgens een geïnterviewde juist omdat het niet hun werk is, maar omdat zij dit vrijwi l- lig doen. Alle geïnterviewden vertellen dat het erg fijn is dat zorgvragers mogen kiezen wat er gekookt wordt en dat zij betrokken worden bij kleine klusjes. De fysieke aspecten van het Respijthuis zijn aantrekkelijk: een ruime eigen kamer (er kunnen zelfs twee personen in verblijven) met computer/internet, TV en muziekinstallatie, een rolstoelgeschikte privé badkamer, de huiselijke en gezellige inrichting van de gemeenschappelijke woonkamer ( smaakvol, bloemen, kaarsen ), de ramen en de tuin die ligt aan een watertje. De aanwezigheid van een professional vindt men belangrijk, omdat er ook veel desku n- digheid komt kijken bij het reilen en zeilen van het Respijthuis, zoals bij de intake. Daarnaast vindt men het fijn dat de algehele leiding in handen is van een professional. Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o.

13 7 In vergelijking met een zorghotel waar twee geïnterviewden ook gebruik van hebben gemaakt is de zorg persoonlijker en worden gasten meer betrokken bij de dagelijkse a c- tiviteiten en klusjes. De geïnterviewden zijn wel tevreden over de zorg die in het zorghotel wordt geboden, maar na de maaltijd gaat ieder naar zijn eigen kamer. In het Respijthuis is er dan juist de gezelligheid met de vrijwilligers die een activiteit binnen of buitenshuis met gasten kunnen ondernemen. Daarnaast is het Respijthuis voor gasten goedkoper dan een zorghotel. In de gesprekken is ook gevraagd of het een drempel zou zijn als ook andere typen zorgvragers zoals mensen met dementie of mensen in de laatste fase van hun le ven te gast zouden zijn in het Respijthuis of in een eventuele naastgelegen woning aan het Respijthuis vast. Bij aparte woningen zou dit geen probleem opleveren bij deze geïnterviewden. Ook lichte geheugenproblemen vindt men niet bezwaarlijk in het Respijthuis. Bij zware dementie zien twee geïnterviewden wel problemen voor de aantrekkelijkheid van het Respijthuis. Uit een gesprek komen enkele aandachtspunten naar voren: voor deze gast moest dagelijks de thuiszorg komen, maar deze kwam soms heel laat of helemaal niet, waardoor de gast niet g e- wassen en aangekleed was als hij bezoek kreeg. Deze zorg mag niet door vrijwilligers overgenomen worden, maar voor hem was het niet duidelijk wie welke handelingen wel en niet mocht verrichten. Hij bevond zich dan in een situatie waarin er wel veel mensen aanwezig waren, maar die hem niet konden helpen met de dagelijkse zorg. Verder werd een krant gemist. Ook werden de kosten genoemd als aandachtspunt: het is een drempel om er langere tijd gebruik van te maken Succes en faalfactoren Het Respijthuis is na een jaar geëvalueerd en hiervan is een rappo rtage opgesteld. We lichten de belangrijkste punten eruit: Succesfactor is enthousiast team vrijwilligers; Kleinschaligheid, huiselijkheid en gastvrijheid van belang; Ruime eigen kamer en badkamer, prettige inrichting huiskamer; Draagvlak bij maatschappelijke partners bewerkstelligen om de haalbaarheid te vergroten; Herpakcursus bieden aan mantelzorgers om mantelzorgers de ondersteunen om de situatie thuis anders te organiseren; Veel aandacht voor vrijwilligers werven, opleiden en begeleiden. Leerpunt: duidelijke afspraken over bevoegdheden tijdens verbouwing van pand. 2.2 Logeerhuis en hospice In Via te Eindhoven Deze voorziening is een logeerhuis gecombineerd met hospice. Het staat op een terrein met andere paviljoens met zorgvoorzieningen op het terrein van Eikenburg, van de internationale religieuze congregatie Broeders van der Liefde. In Via is onderdeel van zorgaanbieder Stichting Sint Annaklooster Aanbod In Via vangt gasten op in een huiselijke en persoonlijke sfeer. Er is plaats voor 13 gasten: 9 re s- pijtplaatsen en 4 plaatsen palliatieve zorg. De respijtplaatsen zijn bedoeld voor als er te weinig Leren van anderen

14 8 mantelzorg aanwezig is bij mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen of ter ontlasting van de thuissituatie. Er is enige flexibiliteit mogelijk in de verdeling van het aantal plaatsen over de doelgroepen. Er is plaats voor maximaal 4 gasten palliatieve zorg van buiten Eindhoven. Deze bewoners kunnen hun eigen huisarts niet aanhouden vanwege de afstand en vallen daa r- om onder de verantwoordelijkheid van de palliatieve arts verbonden aan het hospice, die maximaal vier gasten kan begeleiden. Gasten hebben op de bovenverdieping een eigen kamer en delen met een andere gast een ba d- kamer. Er is een gemeenschappelijke huiskamer met open keuken en receptie op de ben edenverdieping. Familie en vrienden zijn de hele dag welkom. Er is ook gelegenheid om mee te he l- pen bij de verzorging, zoals de maaltijdbereiding of persoonlijke verzorging Doelgroep Het combineren van de twee doelgroepen heeft voordelen en nadelen. Hoew el de meeste palliatieve gasten veel/uitsluitend in de eigen kamer verblijven, is er wel contact met andere ga s- ten en bezoekers. Zij mogen er echt zijn. Het overlijden van een gast komt echter wel vaak hard aan bij de andere gasten die na een tijdje weer naar huis gaan. De maximale verblijfduur is drie maanden. Soms loopt dit uit. Als contra-indicatie geldt psychogeriatrische problematiek. Als mensen echter geen dwaalg e- drag hebben en onrust geven (b.v. roepen) dan kunnen ze wel terecht bij In Via. Er komen ook gasten uit omliggende gemeenten. Er is bekendheid gegeven aan het logeerhuis en hospice door een fotoboek te maken over de voorziening en deze naar huisartsen, zieke n- huizen en andere verwijzers te sturen Financiering In Via bestaat zes jaar en in 2010 was de bezetting 80%. Mensen hebben een CIZ indicatie nodig voor AWBZ zorg. Er wordt dan thuis verplaatste zorg geleverd in het logeerhuis. Daarnaast wordt een indicatie voor huishoudelijke verzorging aangevraagd bij de gemeente. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig, maar dat wordt niet geheel vergoed vanuit de AWBZ. Mensen betalen een eigen bijdrage voor de geïndiceerde zorg en een eigen bijdrage van 30 per dag voor het verblijf in In Via. Naast de verpleegkundigen werken er ziekenverzorgenden, zorghulpen en vrijwilligers. Ook is een pastor beschikbaar. De warme maaltijden komen uit de centrale keuken van het broerderhuis. Het hospice trekt meer vrijwilligers dan het logeerhuis. Voor het logeerhuis is er niet elk da g- deel een vrijwilliger beschikbaar. Daarbij is er onder de respijtgasten een zeer wisselende b e- hoefte aan activiteiten. Dat is geheel afhankelijk van de wensen van de gasten van dat moment. Er is een wachtlijst die in omvang fluctueert. De respijtplaatsen liggen eigenlijk alti jd vol, aldus de teamleidster. Van te voren reserveren kan en wordt ook meestal gedaan, maar een plaats wordt maximaal 2 tot 3 dagen vrijgehouden om een zo optimaal mogelijk gebruik van de voo r- ziening te garanderen. Een reservering is daarmee dus geen gega randeerde plek, hoewel crisisplaatsing niet vaak voorkomt Succes en faalfactoren De volgende aspecten zijn worden door de teamleidster aanbevolen: - Eigen, ruime kamer met televisie - Geen bezoektijden hanteren - Eigen meubels mee kunnen nemen Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o.

15 9 - Alarmering beschikbaar - Gasten kunnen hun kamer afsluiten - Een eigen badkamer is prettiger dan delen - Geen vloerbedekking i.v.m. incontinentie - Eigen keuken hoeft niet. Wel een koelkast en koffie/thee voorziening - Computeraansluiting op de kamer 2.3 Logeerhuis De Buren te Rotterdam Het logeerhuis is een initiatief van de Stichting voor Kerkelijke Sociale Arbeid (KSA). Het wordt gerund door vrijwilligers die de rol van de buren overnemen als iemand uit het ziekenhuis komt of het thuis tijdelijk niet meer alleen redt: hulp bij het huishouden, de was, eten koken etc. Het logeerhuis is bedoeld voor mensen die geen mantelzorgers (beschikbaar) hebben Aanbod De aanleiding voor het oprichten van het logeerhuis was de invoering van de Wmo waarbij voor hulp eerst naar het eigen netwerk gekeken wordt. Het logeerhuis is geen zorginstelling, maar positioneert zich als een aanvulling op het bestaa n- de aanbod. Vrijwilligers nemen de zorgtaken op zich die anders mantelzorgers zoals familie en buren zouden doen. De wijkverpleging en thuiszorg biedt de geïndiceerde zorg. Het logeerhuis is gesitueerd in een appartement en heeft plaats voor maximaal vier gasten. Ieder heeft een eigen slaapkamer, en er is een gezamenlijke badkamer en huiskamer. De maximale verblijfsduur is 6 weken. Er wordt naar het logeerhuis verwezen door huisartsen, transferverpleegkundigen, het Alg e- meen Maatschappelijk Werk en kerken. Het logeerhuis wordt in principe gerund door 16 vrijwilligers. s Ochtends en s avonds is een vrijwilliger aanwezig, s nachts is er een alarmeringssysteem. Een coördinator, gedetacheerd vanuit een andere organisatie, draagt zorg voor de planning, de intake en het bekend maken van het aanbod van het logeerhuis. Hiervoor verschijnen regelmatig artikelen in streekbladen, is zij actief op zorgmarkten, is geïnterviewd op radio Rijnmond en organiseert zij open dagen. Dit is een continu proces aldus de coördinator. Het inplannen van de vrijwilligers is nogal a r- beidsintensief omdat de nieuwe vrijwilliger meestal geen vast dagdeel wil werken, maar per week wil bezien wat het beste uitkomt Doelgroep De meeste gasten komen uit het ziekenhuis. Een deel komt vanuit de thuissituatie. Het zijn mensen die te goed zijn voor een verplegings- of verzorgingshuis, maar geen netwerk (beschikbaar) hebben. De gasten komen uit heel Rotterdam. Er blijkt een jongere doelgroep van het logeerhuis gebruik te maken dan vooraf werd gedacht, er komen vooral mensen tussen de 43 en 68 jaar, met name mannen. Een deel van deze ma n- nen kan als zorgmijder worden gezien. Als contra-indicatie gelden zeer intensieve zorg, terminale zorg en psychogeriatrische zorg. Leren van anderen

16 Samenwerking Het logeerhuis heeft na enige tijd afspraken kunnen maken met een zorginstelling die, via korte lijnen, mensen die teveel zorg nodig blijken te hebben kan opnemen. Voorheen moest het logeerhuis nog wel eens leuren met gasten die te zorgbehoevend zijn voor het logeerhuis.deze organisatie verzorgt meestal ook de thuiszorg die in het logeerhuis wordt geleverd. Dat is pre t- tig, want veel verschillende mensen over de vloer werkt niet fijn en er moet anders elke keer weer veel uitgelegd worden Financiering Het appartement is gekocht door KSA. Voor eventuele thuiszorg is een indicatie nodig. De coö r- dinator wordt via een zusterstichting gefinancierd. Gasten betalen een eig en bijdrage van 10 per persoon per nacht. Verder is een startsubsidie toegekend en is gebruik gemaakt van diverse fondsen. De bezetting is ongeveer 50% Succes en faalfactoren De coördinator formuleert de volgende tips: Vooraf in de wijk bekend maken dat het logeerhuis er komt en wat het inhoudt, om weerstand bij buren te voorkomen. In Rotterdam waren buren bang dat er daklozen en verslaafden zouden komen, waardoor de vergunningaanvraag met bezwaarprocedure lang heeft geduurd; Bekendheid geven aan de voorziening om verwijzers te informeren; Bekendheid geven aan de voorziening om vrijwilligers aan te trekken. Ook goed om dat via vrijwilligersorganisaties te doen: vrijwilligerscentrale, unie van vrijwilligers, maa t- schappelijke stages scholen, kerken. 2.4 Logeerhuis Twente te Zenderen Stichting Logeerhuis Twente is een initiatief geweest van het Steunpunt Informele Zorg. Het logeerhuis is in 2009 als proef gestart en in 2010 verder ontwikkeld. Begin 2011 is echter het faillissement aangevraagd door het bestuur van de stichting Aanbod Het logeerhuis had acht plaatsen en was bedoeld als respijtvoorziening. Mantelzorgers en/of zorgvragers kunnen individueel of samen een tijdje in het logeerhuis verblijven zodat de ma n- telzorger even van de dagelijkse zorg wordt ontlast. Het logeerhuis stond voor een gezellige en kleinschalige opvang, in een prettige omgeving, vrijwilligers droegen zorg voor een activite i- tenprogramma en er was een bus beschikbaar voor vervoer. Alle gasten hadden een eigen slaapkamer en badkamer, en er was een gezamelijke woonkamer, een tuin en een aangepaste badkamer voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn Doelgroep Er zijn geen contra-indicaties. Eenmaal kon een logeerverblijf niet plaatsvinden, omdat de zor g- vrager eigen zuurstof nodig had en het logeerhuis niet voldeed aan de voorschriften van bran d- veiligheid. Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o.

17 11 De overige belangstellenden konden allemaal terecht. Het logeerhuis was in bepaalde perioden gereserveerd voor bepaalde typen zorgvragers, zoals mensen met psychogeriatrische problem a- tiek. Dit werkte goed, aldus de geïnterviewde betrokkene Personele bezetting Er was een vaste kracht die overdag enkele uren aanwezig was voor het ondersteunen van vri j- willigers, het verzorgen van de intake en om bekendheid te geven aan het logeerhuis. Verder waren er 24 per dag opgeleide vrijwilligers aanwezig. Daarnaast kwam op indicatie de thuiszorg en de wijkverpleging Bezetting door gasten De bezetting was ongeveer 60%, waarbij de verwachting was dat dit door zou groeien naar 80%. Ongeveer tweederde van de gasten waren mantelzorgers en zorgvragers die samen kwamen. Ook kwamen mantelzorgers wel eens alleen. Ongeveer 10% bestond uit zorgvragers die alleen kwamen Financiering De financiering was gebaseerd op: - Eigen bijdrage van 125 per dag van mantelzorgers, die dit via de aanvullende zorgverzekering vergoed kregen voor maximaal 3-5 etmalen. De meeste gasten bleven een lang weekend of midweek. - Eigen bijdrage van 125 per dag van zorgvragers. Dit wordt niet vergoed via de aanvu l- lende verzekering. Alleen zorgverzekeraar Menzis wil dit nu ook via de aanvullende verzekering dekken. - Subsidie van gemeenten. Van tien gemeenten werd in totaal bijgedragen. - Startsubsidie van de provincie - Startsubsidie van het Oranjefonds Na een succesvolle proefperiode werd het logeerhuis een feit: er bleek een behoefte en de financiering was rond. Op de financiering is het echter toch kort daarna gestruikeld: als gevolg van de financiële crisis zegden veel mantelzorgers hun aanvullende verzekering op, waardoor de basisfinanciering verdween. Daarnaast wilden gemeenten zich vanwege de gevolgen van de financiële crisis zich niet vastleggen op steun aan het logeerhuis. In januari 2011 heeft het b e- stuur toen faillissement aangevraagd Aanbevelingen Begin met kleine arrangementen voor verschillende doelgroepen, zodat de bezetting hoog is; Begin klein: huur voor een aantal weekenden per jaar iets af, bij voorkeur met een kookgelegenheid; Zorg dat je geen zorginstelling wordt. Leren van anderen

18 Hospice Kromme Rijnstreek In maart 2011 opende Hospice Kromme Rijnstreek haar deuren in Houten. Er kunnen vier ga s- ten verblijven Aanbod Palliatieve zorg met verblijf voor maximaal vier gasten. Gasten hebben de beschikking over een eigen appartement met aangepaste badkamer, hoog/laagbed, tv op de slaapkamer, z itje met o.a. slaapbank zodat familie kan blijven overnachten, keukenblokje, tv in de woonkamer. Daa r- naast is een grote gemeenschappelijke woonkamer met diverse zitjes en open keuken. Ook is er een stilteruimte. Het hospice heeft een prettige, ruime en hui selijke uitstraling en is kleinschalig. De wensen en het welzijn van de gasten staan voorop. Bezoek mag de hele dag blijven, koken, meehelpen met de verzorging etc. Omdat veel gasten erg ziek zijn is er meestal weinig behoefte aan georganiseerde activiteiten Doelgroep De doelgroep betreft mensen met een terminale aandoening met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Ook mensen buiten Houten kunnen verblijven in het hospice: zij va l- len dan onder de verantwoordelijkheid van de hospice-arts. Ongeveer de helft van de gasten komt uit Houten zelf. De bezetting is zeer goed: 1 week na opening lag het al vol. Na een half jaar ligt de bezetting op 80-90%. Er zijn geen contraindicaties, ook mensen met psychogeriatrische problematiek zijn welkom. Er zijn voldoende vrijwilligers om zich om hen te bekommeren Personele bezetting Er zijn twee betaalde coördinatoren werkzaam. Bij een volledige bezetting is er s nachts en s morgens altijd een verpleegkundige aanwezig. Vrijwilligers zijn er 24 uur per dag. Ook de coördinatoren hebben een verpleegkundige achtergrond. Daarnaast wonen (toevalligerwijs) alle verpleegkundigen binnen 10 minuten afstand van het hospice. Ook zijn er 125 daartoe geschoolde vrijwilligers verbonden aan het hospice. Er zijn vrijwilligers vo or het koken, de zorg (ondersteunend aan de verpleegkundige), activiteiten, de tuin, schoonmaak, onderhoud en administratie. Een vrijwilliger verzorgt het rooster en inplannen van de vrijwilligers. De ervaring is dat veel oudere vrijwilligers een vast dagd eel willen, de jongere vrijwilligers niet. De vrijwi l- ligers varieren in leeftijd van 22 tot 74 jaar. Het aantrekken van vrijwilligers verloopt vrij makkelijk zolang er genoeg ruchtbaarheid aan het hospice wordt gegeven, zoals een advertentie in een plaatselijk krantje, oproep via kerken etc Financiering Alle gasten hebben een indicatie nodig van het CIZ, waardoor het Hospice een vergoeding krijgt vanuit de AWBZ. Daarnaast betalen gasten een eigen bijdrage van 30 per persoon per dag. Een aanvullende verzekering vergoedt deze eigen bijdrage grotendeels of helemaal. De Stic h- ting Vrienden en het bestuur vinden het zeer belangrijk dat het hospice voor iedereen toega n- kelijk is. Het is nog niet gebeurd dat gasten de eigen bijdrage niet konden financieren, maar het hospice treft in zo n geval een financiële voorziening met de gast. Door de Stichting Vrienden is veel geld ingezameld, waardoor het pand in eigendom van de stichting kon worden gebouwd. Er rust wel een hypotheek op. Voor de meubels en inrichting hebben veel bedrijven een vriendenprijs gerekend voor het hospice. Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o.

19 Aanbevelingen Het kleinschalige karakter is van belang om huiselijkheid te bieden. Zodra het voor acht of tien personen is, is huiselijkheid bieden erg moeilijk; Een praktische indeling, een eigen badkamer, de mogelijkheid om zich met familie terug te trekken op de kamer is van belang; De Stichting Vrienden Van het Hospice heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het hospice en het inzamelen van middelen voor de aankoop van he t pand. Het zijn mensen die in hun eigen netwerk bronnen aanboren om aandacht, geld en goederen voor het hospice vrij te spelen. Hier komt veel kracht en energie vandaan; Men heeft zich verkeken op het realiseren van voldoende bergruime. Soms moeten m a- trassen en meubels tijdelijk worden opgeslagen. Daarnaast zijn er rolstoelen, rollators etc. die ook veel plek innemen. Leren van anderen

20 14 Hoofdstuk 3 Kwantitatieve verkenning van de behoefte De potentiële behoefte wordt in dit hoofdstuk via een vijftal sporen in beeld g e- bracht om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de omvang van de behoefte en van onderscheiden doelgroepen daarbinnen. Elk spoor wordt afgesloten met een samenvatting. 3.1 Spoor 1: mantelzorgers Aantal mantelzorgers Uit een landelijke studie 3 blijkt dat 20% van de volwassenen in Nederland mantelzorg biedt langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week. 42% van deze mantelzorgers biedt zowel langdurig als intensieve hulp. Voor Bunnik en omliggende gemeenten gaat het om ruim mantelzorgers. We gaan in het onderzoek uit van deze groep mantelzorgers. Tabel 1 Geraamd aantal mantelzorgersregio Bunnik Bunnik Houten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Totaal Intensief en/of langdurig Intensief en langdurig Bron: SCP 2010 en CBS Kenmerken van mantelzorgers Uit landelijk onderzoek 4 blijkt dat 60% van de mantelzorgers vrouwen betreft. De gemiddelde leeftijd van mantelzorgers is 61 jaar, en de helft van de mantelzorgers bevindt zich in de lee f- tijdsgroep tussen de 45 en 65 jaar. Van de mantelzorgers biedt 40% hulp aan ouder/schoonouder, 18% aan partner, 11% aan (stief/pleeg)kind, 15% aan ander familielid en17% aan familie, kennissen, collega of buren. De meeste mantelzorgers bieden begeleiding en emotionele steun of toezicht. Ruim een kwart biedt echter ook persoonlijke verzorging en eveneens ruim een kwart verpleegkundige hulp. 3 Mantelzorg uit de doeken, SCP, Mantelzorg, SCP, Haalbaarheidsstudie logeerhuis Bunnik e.o.

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN Eens was er geen thuis meer in Indië. U ging er weg, en trof een koud en nat Nederland.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Businesscase Logeerhuis De Buren in Rotterdam-Zuid

Businesscase Logeerhuis De Buren in Rotterdam-Zuid 28 JUNI 2013 Opgesteld door Wilma Petersen en Hanny de Kruijf Herstellen in een huiselijke omgeving Samenvatting In het licht van de voortgaande transitie van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo

Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo Woonzorgcentrum Herinckhave Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Logeerhuis De Buren:

Methodiekbeschrijving Logeerhuis De Buren: Methodiekbeschrijving Logeerhuis De Buren: Doelstelling Beleidsdoel 1. Het bevorderen van zelfredzaamheid en zorgzame netwerken van Rotterdamse burgers; Er wordt vanuit het logeerhuis gewerkt aan versterking

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Platform Mantelzorg Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op het conceptrapport Naar een continuüm van respijtzorg in 2015 RIGO Research en Advies 8 maart 2013 Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op de concept

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Zorghotels: zonder zorgen verzorgd!

Zorghotels: zonder zorgen verzorgd! Zorghotels: zonder zorgen verzorgd! In opdracht van; Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 75, fax 030 273 96 52 www.kenniscentrumwonenzorg.nl

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Aan: Van: Leden van de commissie WOS R.Kool- van Mourik CDA-fractie Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Inleiding. Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Analyse cliëntgegevens

Analyse cliëntgegevens Analyse cliëntgegevens AWBZ Begeleiding en Persoonlijke Verzorging gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Cliënten AWBZ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 578 Eerstelijnszorg Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025 Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 213-225 Inleiding Als we nu al weten hoeveel ouderen in 225 in een verzorgingshuis wonen, is het mogelijk om hierop te anticiperen. Voor beleidsmakers

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo

Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Patiënteninformatie Goed geregeld Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat is gebruikelijke zorg? 4 Overige mogelijkheden om zelf zorg te regelen 5 Wanneer

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Dagbegeleiding Psychogeriatrie voor ouderen met (beginnende) dementie. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Dagbegeleiding Psychogeriatrie voor ouderen met (beginnende) dementie. Nabij Vertrouwd Gastvrij Dagbegeleiding Psychogeriatrie voor ouderen met (beginnende) dementie Ouderen met (beginnende) dementie kunnen, wanneer ze tijdig de juiste ondersteuning krijgen, veel langer thuis blijven wonen. Daarom

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie