Deel 3. HACCP-analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 3. HACCP-analyse"

Transcriptie

1 Goedgekeurd door: Pagina 1 van 59 Deel 3 HACCP-analyse

2 Goedgekeurd door: Pagina 2 van 59 Inhoudsopgave deel 3 HACCP-analyse Pagina 1. HET UITVOEREN VAN EEN HACCP-ANALYSE Inleiding Codex Alimentarius Projectstappen DE VIJF STAPPEN VAN DE STANDAARD-HACCP-ANALYSE Het benoemen van het projectteam Het opstellen van product- en gebruikbeschrijvingen Het toetsen van het standaardstroomschema en de standaardprocesbeschrijvingen Het implementeren van volledig HACCP voor afwijkende (deel)processen Het implementeren van de maatregelen van de hygiënecode De koppeling met de hygiënecodes voor de slachterijen... 8 BIJLAGE 1: VOORBEELDEN INDELINGEN PRODUCTGROEPEN UITSNIJDERIJ... 9 BIJLAGE 2: VOORBEELDEN BESCHRIJVING PRODUCT EN BEOOGD GEBRUIK BIJLAGE 3: PROCESSCHEMA S UITSNIJDERIJ BIJLAGE 4: HACCP-ANALYSE VAN HET STANDAARDPROCES IN DE UITSNIJDERIJ BIJLAGE 5: PROCESBEHEERSPLANNEN VAN DE DEELPROCESSEN EN REGELKRINGEN VAN DE KRITISCHE CONTROLEPUNTEN BIJLAGE 6: STANDAARDVERKLARING HACCP-ANALYSE... 54

3 Goedgekeurd door: Pagina 3 van Het uitvoeren van een HACCP-analyse De Europese hygiëneverordeningen bepalen dat levensmiddelenbedrijven hun kwaliteitszorg moeten baseren op de principes van Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) 1. Om hieraan te kunnen voldoen kunnen bedrijven gebruik maken van de procedures die in hygiënecodes (de EU spreekt van gidsen voor goede praktijken inzake hygiëne en de toepassing van HACCP ) 2 zij beschreven. Voor uitsnijderijen is dat dit Werkboek. Bedrijven die zelf HACCP willen invoeren kunnen gebruik maken van het Werkboek HACCP voor vers vlees van de productschappen.. Dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij schetst de wijze waarop bedrijven die de hygiënecode toepassen een op maat gesneden HACCP-analyse kunnen opstellen. 1.1 Inleiding HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op het zelf onderkennen van de kritische punten in het productieproces en het beheersen van deze kritische punten. Een bedrijf dat een volledig HACCP-systeem invoert moet zijn productieproces kritisch bekijken en beschrijven. De kritische punten in het proces worden daarbij opgespoord. Voor deze punten, de Kritische Beheerspunten worden vervolgens maatregelen opgesteld om het gevaar weg te nemen of te reduceren. Het resultaat van de beheersmaatregelen van een Kritisch Beheerspunt wordt regelmatig gemeten. Deze meetresultaten worden geregistreerd en bij overschrijding van de opgestelde normen worden corrigerende acties ondernomen. Dit proces van meten, registreren en actie nemen heet een regelkring. Het hele productieproces en de beheersmaatregelen moeten duidelijk gedocumenteerd worden. Een bedrijf dat werkt volgens de hygiënecode kan voor de HACCP-analyse primair vertrouwen op de in dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij opgenomen standaard-haccp-analyse. Dit geldt voor alle elementen van die analyse: het beschrijven van het productieproces het identificeren van de gevaren en de kritische beheerspunten het opstellen van beheersmaatregelen, controlemaatregelen en mogelijke corrigerende acties het inrichten van een adequate manier van documentatie. Omdat in de praktijk het productieproces kan afwijken van de standaard, is het noodzakelijk dat een bedrijf dat volgens de hygiënecode werkt de standaard-haccp-analyse naloopt en op afwijkende punten een aanvullende analyse uitvoert. Met HACCP beheerst het bedrijf mogelijke gevaren met betrekking tot productveiligheid van een product al tijdens het proces. Ook bij het werken volgens de hygiënecode is dit het geval; de code is immers op HACCP gebaseerd. Dit betekent een verschuiving van eindproductcontrole naar procescontrole. Dit houdt in dat al tijdens de productie kwaliteitscontroles worden uitgevoerd. Om aan te tonen dat het systeem werkt worden de resultaten van metingen en eventuele corrigerende acties geregistreerd. De rol van de overheid verschuift van keuren naar controleren en toezicht houden op de kwaliteit van het zorgsysteem en op het naleven daarvan. Voor het kritisch bekijken van het productieproces wordt in het Werkboek HACCP voor vers vlees een volledige systematisch aanpak aangeboden. Dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij bevat 1 2 Zie artikel 5, lid 1 van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (Publicatieblad van de Europese Unie L 139 van 30 april 2004) Zie artikel 5, lid 5 en artikel 7 en 8 van Verordening 852/2004

4 Goedgekeurd door: Pagina 4 van 59 een daarmee vergelijkbare aanpak, waarmee bedrijven de standaard-haccp-analyse kunnen vergelijken met de eigen bedrijfspraktijk. Blijkt uit de vergelijking dat de standaardanalyse overeenkomt met de praktijk in het bedrijf? In dat geval kunnen de standaardmaatregelen in de hygiënecode beschouwd worden als voldoende om te kunnen spreken van een op HACCP gebaseerde aanpak. Toont de vergelijking verschillen aan tussen de standaardanalyse en de bedrijfspraktijk? Dan moeten deze verschillen nader geanalyseerd worden. Andere (deel)processen zouden immers kunnen leiden tot andere gevaren en Kritische Beheerspunten. Als dit het geval is moet voor deze punten een aanvullende HACCP-analyse gemaakt worden, eventueel aan de hand van het Werkboek HACCP voor vers vlees. Deze analyse zal voor deze deelprocessen kunnen leiden tot enkele op maat gesneden beheersingsmaatregelen. Samen met de standaardmaatregelen in de hygiënecode is zo sprake van een op HACCP gebaseerde aanpak. 1.2 Codex Alimentarius In dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die is ontwikkeld door de Codex Alimentarius. De Codex Alimentarius is een wereldwijde organisatie die codes ontwikkelt op het gebied van levensmiddelenwetgeving. De Codex Alimentarius is onderdeel van de World Health Organisation (WHO) en de Food and Agricultural Organisation (FAO). Omdat de meeste landen van de wereld betrokken zijn bij het tot stand komen van de Codex-standaarden, zijn deze wereldwijd geaccepteerd. Aansluiten bij de door de Codex ontwikkelde HACCP-systematiek zal acceptatie door het buitenland eenvoudiger maken. Zeker voor exporterende bedrijven is dit zeer belangrijk. Met het volgen van de Codex-systematiek wordt ook voldaan aan de EU-verplichtingen voor HACCP. Onderstaand is bij de verschillende principes van HACCP daarom een verwijzing naar de Europese hygiëneverordening 852/2004 opgenomen. De Codex-systematiek is gebaseerd op zeven principes: principe 1: Identificeer de potentiële gevaren die kunnen optreden in alle stadia van voedselproductie, van primaire productie, be- en verwerken en distributie tot de consumptie. Schat de kans dat het gevaar optreedt en identificeer mogelijke beheersmaatregelen 3. principe 2: Bepaal de punten/procedures/processtappen die kunnen worden beheerst om het gevaar te elimineren of de kans dat het gevaar optreedt te minimaliseren (Kritisch Beheerspunten = CCP's) 4. principe 3: Stel de normen op waaraan moet worden voldaan om een CCP te beheersen 5. principe 4: Stel een procedure op om de normen van een CCP te meten en te registreren 6. principe 5: Stel de corrigerende actie vast die moet worden genomen wanneer een CCP wordt overschreden Zie artikel 5, lid 2, onder a van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder b van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder c van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder d van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder e van EU-Verordening 852/2004

5 Goedgekeurd door: Pagina 5 van 59 principe 6: Stel procedures vast voor de verificatie van het systeem, zodat getest kan worden of het HACCPsysteem goed functioneert 8. principe 7: Zorg voor een goede documentatie van het HACCP-systeem 9. In de Europese hygiëneverordeningen is expliciet aangegeven welke garanties de HACCP-procedures moeten geven 10. Het gaat daarbij om de volgende garanties: - de garantie dat de producten voldoen aan de microbiologische criteria; - de garantie dat de producten voldoen aan de communautaire wetgeving inzake residuen, contaminanten en verboden stoffen; - de garantie dat de producten geen sporen van fysische risico s zoals vreemde lichamen vertonen. In de gevarenanalyse in de volgende paragrafen zijn de gevaren naar deze categorieën (microbiogisch, chemisch en fysisch) ingedeeld Zie artikel 5, lid 2, onder f van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder g van EU-Verordening 852/2004 Zie hoofdstuk II, artikel 4, punt 5, van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139, ).

6 Goedgekeurd door: Pagina 6 van Projectstappen Een kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op HACCP kan systematisch worden opgezet door met een stappenplan te werken. De Codex heeft hiervoor twaalf stappen ontwikkeld. In het Werkboek HACCP voor vers vlees zijn enkele stappen samengenomen, waardoor acht stappen overblijven. In dit Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij blijven van deze acht stappen bij een standaard-conform proces vier stappen over. Bij een niet- standaard-conform proces worden een extra stap tussengevoegd, waarin voor de afwijkende (deel)processen projectstappen 4 t/m 8 van het Werkboek HACCP voor vers vlees worden gevolgd. In de tabel staan de Codex-stappen en de projectstappen van het Werkboek HACCP voor vers vlees naast de stappen die in dit werkboek worden gevolgd. Codex-stappen projectstappen Werkboek HACCP voor vers vlees projectstappen HACCP-analyse Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij 1. Benoem het HACCP-team 1. Benoem het HACCP-team 1. Benoem het projectteam. 2. Beschrijf het product 2. Beschrijf het product en het geïdentificeerde gebruik 2. Beschrijf het product en het geïdentificeerde gebruik 3. Identificeer het bedoelde gebruik 4. Stel het stroomschema op 3. Stel het stroomschema op en verifieer het in de praktijk 5. Verifieer het stroomschema ter plaatse 3. Toets het standaardstroomschema en de standaardprocesbeschrijvingen op papier en in de praktijk aan de eigen bedrijfsprocessen 4. Voor de afwijkende (deel)processen: implementeer projectstappen 4 t/m 8 van het Werkboek HACCP voor vers vlees 6. Beschrijf alle mogelijke gevaren voor iedere processtap Beschrijf de preventieve maatregelen waarmee de gevaren beheerst kunnen worden 7. Pas de CCP-beslisboom toe voor iedere processtap 8. Stel de normen en toleranties vast voor iedere CCP 9. Kies het meetsysteem voor iedere CCP. 10. Bepaal de corrigerende acties bij optredende afwijkingen 11. Ontwerp een registratie- en documentatiesysteem en voer dit in 4. Inventariseer mogelijke gevaren en beheersmaatregelen 5. Pas de beslisboom toe voor iedere processtap 6. Maak regelkringen voor de CCP's 7. Zorg voor documentatie en registratie 5. Voor de standaardprocessen : implementeer de regelkringen en procesbeheersplannen als beschreven in het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij 12. Verificatie 8. Verificatie De vijf stappen van de HACCP-analyse Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij worden hierna in hoofdstuk 2 besproken.

7 Goedgekeurd door: Pagina 7 van De vijf stappen van de standaard-haccp-analyse 2.1 Het benoemen van het projectteam Bedrijven die een volledig HACCP-systeem invoeren, benoemen hiervoor een HACCP-team. In bedrijven die het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij implementeren, wordt de HACCP-analyse uitgevoerd door de medewerker(s) die verantwoordelijk is/zijn voor de implementatie van de hygiënecode. 2.2 Het opstellen van product- en gebruikbeschrijvingen De omschrijving van de eindproducten moet zo volledig mogelijk gebeuren. In een uitgebreide vorm kan een productomschrijving uit de volgende elementen bestaan: 1. Productomschrijving 2. Productkenmerken 3. Ingrediënten 4. Chemische kenmerken 5. Verpakkingsmateriaal 6. Microbiologische kenmerken 7. Opslagcondities 8. Minimale houdbaarheid 9. Bedoeld gebruik Ad 1: In de productomschrijving wordt de wijze van verkrijgen (snit) beschreven. Ook wordt vermeld hoe het product wordt opgeslagen en voor levering wordt aangeboden. De producten van de uitsnijderij zijn allerlei soorten uitgesneden vlees. Ieder product heeft zijn eigen unieke productieproces en voor ieder eindproduct zou daarom in principe afzonderlijk een HACCPstudie uitgevoerd te worden. Om echter de totale HACCP-studie praktisch te houden kan worden gekozen voor het formeren van productgroepen. Hierbij dienen wel de specifieke verschillen tussen de afzonderlijke eindproducten kritisch worden bekeken. Producten kunnen worden gegroepeerd naar producten met bijvoorbeeld: Dezelfde grondstoffen Gelijke processen Gelijke producten, maar verschillende grootte of vorm Gelijke producten, maar verschillende verpakkingssystemen Ook kunnen bepaalde deelprocessen voor alle eindproducten samen worden beschouwd, zoals: Ontvangen grondstoffen Ontvangen materialen Opslaan eindproducten Belangrijk bij het maken van de keuze blijft: Zijn de omstandigheden daadwerkelijk gelijk (zoals productiemethoden, bewaarcondities). Worden geen belangrijke aspecten vergeten met betrekking tot productveiligheid. In bijlage 1 zijn enkele voorbeelden opgenomen van productgroepen in de uitsnijderij. Ad 2: De productkenmerken betreffen de organoleptische eigenschappen van de producten (kleur en geur) en de afwezigheid van mogelijke afwijkingen. Indien mogelijk wordt het product nader omschreven aan de hand van snit (verwijzing naar specificaties of snittenboek). Ook de wijze van verpakking wordt beschreven.

8 Goedgekeurd door: Pagina 8 van 59 Ad 3 en 4: Bij vers vlees kunnen deze punten worden overgeslagen; er is immers geen sprake van ingrediënten en de chemische kenmerken, voor zover deze kunnen variëren, hangen af van de productkenmerken. Ad 5: Bij verpakte producten wordt het type verpakkingsmateriaal en de leverancier en verwijzingen naar documentatie over de veiligheid van het materiaal opgenomen. Ook wordt melding gemaakt van eventuele omverpakking en etikettering. Bij meermalig te gebruiken verpakkingsmateriaal (fusten, kratten) wordt ook een verwijzing opgenomen dat het materiaal gereinigd en gedesinfecteerd is. Ad 6: De producent is vrij eigen microbiologische criteria te kiezen. Voor uitgesneden vlees bestaan immers geen wettelijke normen. In dit Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij zijn richtwaarden gegeven (zie delen 9 en 11). Ad 7: De opslag- en transporttemperaturen zijn minimaal de wettelijk voorgeschreven temperaturen (3 C voor slachtbijproducten; 7 C voor overig vlees). Naast de wettelijk voorgeschreven maximumtemperaturen kunnen adviestemperaturen worden opgegeven. Ad 8: Vlees dat aan de gestelde microbiologische richtwaarden voldoet en hygiënisch wordt behandeld en opgeslagen heeft een minimale houdbaarheid van enkele dagen tot een week. Desgewenst kan het bedrijf op basis van eigen onderzoek andere tijd/temperatuurcombinaties voor de eigen producten vaststellen. Ad 9: Vlees uit de uitsnijderij is bestemd voor de verkoop als vers vlees in de detailhandel, horeca of institutionele markt of voor de verwerking tot vleesproducten of vleesbereidingen. Consumptie vindt steeds plaats na verhitting, met uitzondering van rund- en kalfsvlees dat in bijzondere gevallen ook onverhit of niet volledig verhit geconsumeerd wordt. Slachtbijproducten zijn bestemd voor de vleesproductenindustrie. De afnemende bedrijven of instellingen nemen de verantwoordelijkheid over om het vlees zodanig te behandelen dat de daarop volgende schakel of de consument geen schadelijke gevolgen van het product ondervindt. Doelgroep: niet specifiek, tenzij geleverd wordt aan specifieke instellingen. Bij iedere productbeschrijving wordt een voorbeeldetiket gevoegd. Enkele voorbeeldproductbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage Het toetsen van het standaardstroomschema en de standaardprocesbeschrijvingen In bijlage 3 zijn de algemene procesbeschrijving en de stroomschema s van de gebruikelijke (deel)processen in de uitsnijderij opgenomen. Bijlage 4 is de gevarenanalyse van dit standaardproces. Het projectteam maakt aan de hand van deze standaarden een analyse van de eigen productieprocessen. Per deelproces wordt aangegeven in welke mate het eigen proces overeenkomt met de beschreven standaard. Afwijkingen van de standaardprocessen worden beschreven. Daarbij wordt een inschatting gemaakt of het proces dusdanig afwijkt van het standaardproces dat sprake is of zou kunnen zijn van de introductie van additionele gevaren. Het uitsnijden van vlees is een proces dat weinig belangrijke variaties kent. In de uitsnijderij zullen dan ook naar verwachting geen belangrijke afwijkingen van de standaard gevonden worden. Deelprocessen die in het bedrijf niet worden uitgevoerd kunnen er toe leiden, dat de daarop gerichte beheersmaatregelen achterwege kunnen blijven.

9 Goedgekeurd door: Pagina 9 van 59 De uitkomsten van de procesanalyse worden schriftelijk vastgelegd en bewaard in het bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring is opgenomen als bijlage 6. De procesanalyse vormt immers de rechtvaardiging om bepaalde beheersmaatregelen anders of in het geheel niet uit te voeren. Periodiek (b.v. jaarlijks en in ieder geval bij wijzigingen van de productieprocessen) wordt nagegaan of de procesanalyse nog actueel is. 2.4 Het implementeren van volledig HACCP voor afwijkende (deel)processen Als de analyse van de eigen processen belangrijke afwijkingen van het standaardproces aantonen, is nadere actie gewenst. Het projectteam kan deze actie uitvoeren aan de hand van het Werkboek HACCP voor vers vlees (te bestellen bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, Sectorafdeling Vee en Vlees, tel. (079) ). De afwijkende deelprocessen worden nader geanalyseerd aan de hand van processtappen 4 t/m 8 uit dat werkboek. Zo wordt duidelijk of de afwijkingen nieuwe kritische beheerspunten veroorzaken die moeten leiden tot andere of aangepaste beheersmaatregelen. Als dit het geval is, worden de beheersmaatregelen beschreven en ingevoerd conform de aanwijzingen van het Werkboek HACCP voor vers vlees. 2.5 Het implementeren van de maatregelen van de hygiënecode In de meeste bedrijven zullen de bedrijfsprocessen grotendeels of volledig overeenkomen met de standaardprocessen. Dit betekent dat het standaardpakket aan beheersmaatregelen voor het bedrijf voldoet om het proces te beheersen. Dit standaardpakket bestaat uit regelkringen voor de kritische controlepunten en procesbeheersplannen voor de verschillende deelprocessen. Dit pakket is beschreven in bijlage 5. Bij de regelkringen en de procesbeheersplannen staat aangegeven in welke delen van dit werkboek de betreffende maatregelen zijn uitgewerkt. 2.6 De koppeling met de hygiënecode voor slachterijen Warme uitsnijderijen zijn gekoppeld aan een slachterij en betrekken daar het te verwerken vlees van. Voor dit vlees vervalt de ingangscontrole als zodanig; deze wordt vervangen door de beheersmaatregelen zoals beschreven in de werkboeken voor de slachterijen.

10 Goedgekeurd door: Pagina 10 van 59 Bijlage 1: Voorbeelden indelingen productgroepen uitsnijderij 1. Voorbeeld productgroepen-indeling kalf Indeling productgroepen kalfsvlees Productgroep 1 Productgroep 2 Productgroep 3 Kalfsvlees met been Kalfsvlees zonder been Kalfsvlees machinaal bewerkt Stomp, met been Bovenbil Platte bil, gevliesd Achterschenkel Deksel Muis, gevliesd Rug, met been, Platte bil Dikke lende met zonder haas Muis heuplap, gevliesd Lende, met been en Peeseind Dikke lende zonder haas, 4 ribs Dikke lende heuplap, gevliesd Fijne rib, met been, 4 Dikke lende, met Spierstuk, gevliesd ribs staartstuk Kogel, gevliesd Chop ready rack, Staartstuk Ezel, gevliesd frenched Spierstuk Broeikop Crops Spierstuk, met ezel Kalfsgehakt Schouder, met been, Kogel Rollade zonder schenkel Pijplap en dunne lap Reepjesvlees Voorschenkel Dikke lap Halsonderrib, met Ezel been, enkel Lende zonder been, 8 Staart, tip off ribs Haas Schouder, zonder been Sucade Voormuis Halsonderrib, zonder been Broodje Longhaas Productgroep 4 Organen en vet Lever Hart met kap Nier, zonder vet Tong Zwezerik, hart Zwezerik, keel Milt

11 Goedgekeurd door: Pagina 11 van Voorbeeld productgroepen-indeling rund Indeling productgroepen rundvlees Productgroep 1 Productgroep 2 Productgroep 3 Rundvlees met been Rundvlees zonder been Rundvlees machinaal bewerkt Achtervoet, met vang, 5 ribs Stomp Stomp, R kwaliteit Dunne lende, met been, 8 ribs Dunne lende, met been, 3 ribs Fijne rib, met been, 5 ribs Vang, met been, zonder bavettes Voorvoet, met been, met vang, 8 ribs Borst, met been Voorvoet, zonder schenkel en borst, 5 ribs Schenkel, zonder hak en knop Schenkelvlees Voorschenkelvlees Vang, met been en bavettes Borst, met been Staart, tipp-off Kogel Deksel Platte bil, met muis, zonder peeseind Platte bil, zonder muis Muis Peeseind Dikke lende, met staartstuk en ezel Dikke lende, zonder staartstuk en ezel, met vet Staartstuk Ezel Spierstuk Kogel/dikke plaat Dunne lende, zonder been, 5 ribs Dunne lende, zonder been, 3 ribs Dunne lende, zonder vet en ketting Dunne lende, zonder lendewervels Fijne rib, zonder been, 3 ribs Rib-eye, 5 ribs Haas, met ketting Vang, zonder been Dik vangvlees Vinkenlap Schouder, zonder been Bloemstuk Schouderlap Hals Borst, zonder been Pekelborst Middenrif Longhaas Kopvlees, zonder kieuw Koontjes/wangen Deksel, gevliesd Platte bil, zonder muis, gevliesd Muis, gevliesd Dikke lende, met heuplap, gevliesd Dikke lende, zonder heuplap, gevliesd Dikke lende, UK-snit Staartstuk, gevliesd Ezel, gevliesd Spierstuk, gevliesd Kogel, gevliesd, gesplitst Dikke plaat, gevliesd Pijplap en dunne lap, gevliesd Haas zonder ketting, gevliesd Dik vangvlees, gevliesd Vinkenlap, gevliesd Bloemstuk, gevliesd Schouderlap, gevliesd Biefstukje van de schouder Borstspier Borstspier, zonder okselvlees Longhaas, gevliesd Mager vlees Mager vlees Mager vlees 95-5 Productgroep 4 Organen en vet Lever Hart, met kap Hart, zonder kap Nieren Tong

12 Goedgekeurd door: Pagina 12 van Voorbeeld productgroepen-indeling varken Productgroep 1 Varkensvlees met been Pootham, zonder vang Ham, zonder poot, vang en staart Ham, Italiaanse snit Ham, Parma snit Rib met nek Rib, kort, zonder nek Nek, met been (procureur met been) Buik deli, met been Buik a, met been Voorstuk, met wang Voorstuk, zonder wang Schouder, tennis, zonder platte rib Schouder, met been, Hollandse snit Middel, met been en haas Platte rib, zonder borstbeen Loinrib (sparerib van de ribben) Staarten Buikknars Kop, half Voorpoot Achterpoot Indeling productgroepen varkensvlees Productgroep Productgroep 2 3 Varkensvlees zonder Varkensvlees machinaal been bewerkt Ham id, zonder been Buik, zonder been, Ham ad, zonder been zwoerd en knars, en zwoerd gekant Ham 4d, zonder been, Schouder 5d, blauw zwoerd, vet en Back bsd schenkel Haas, zonder ketting Platte bil Buikrand, zonder Spierstuk zwoerd Hampunt, zonder Rugspek, met zwoerd been, zwoerd en vet Rugspek, zonder Rib, zonder been zwoerd Rib, zonder been en Lang zwoerd buikketting Wang, zonder zwoerd Buik deli, zonder en nekspek been, gekant Buik a, zonder been, gekant Buik b, zonder been, gekant Schouder id, zonder been Schouder 2d, zonder been en zwoerd Middel, zonder been en haas Haas met ketting Kophaas Mager met 90/10 Mager met 70/30 Vet met, zonder zwoerd Hielvlees Buikrand, met zwoerd Productgroep 4 Organen en vet Lever Hart Nieren Tong, zonder tongvlees Maag Netvet Milt

13 Goedgekeurd door: Pagina 13 van 59 Bijlage 2: Voorbeelden beschrijving product en beoogd gebruik - voorbeeld productgroep: varkensvlees zonder been - voorbeeld product: hamlap Omschrijving eindproduct (Voorbeeld) Product: Hamlappen Categorie: Varkensvlees zonder been Productomschrijving: Hamlappen zijn plakken varkensvlees afkomstig van de pootham. De vleesgrondstoffen worden uitgebeend en ontdaan van pezen en zenen. Handmatig worden van het vlees plakken gesneden en vervolgens verpakt op schaaltjes voorzien van een folie. De verpakte hamlappen worden gekoeld opgeslagen. Productkenmerken: Organoleptische kenmerken : kleur en geur producteigen Gewicht : ± 500 g netto Verpakking : 4 tot 5 stuks op schaaltje bedekt met folie Ingrediënten: Varkensvlees Chemische kenmerken: niet van toepassing Verpakkingsmateriaal: Schaaltje : XXX Folie : XXX Microbiologische kenmerken: Microbiologische kenmerken (bij aflevering) Aërobe bacteriën : < e kve/gram Enterobacteriaceae : < f kve/gram Opslag- en transportcondities: Product koel bewaren waarbij het product maximaal 7 C is. Adviestemperatuur product: maximaal 4 C Houdbaarheid: k dagen bij h C.

14 Goedgekeurd door: Pagina 14 van 59 Bedoeld gebruik: Het product dient voor goed doorgegaard te worden (bijvoorbeeld gegrild of gebraden in vloeibare margarine). Doelgroep: niet specifiek, het algemene publiek. Voorbeeld etiket:

15 Goedgekeurd door: Pagina 15 van 59 Bijlage 3: Processchema s uitsnijden van vlees (inclusief bewerken van varkens- kalfs- en runderkoppen) Deze processchema s zijn gedeeltelijk overgenomen uit het productvoorbeeld Uitsnijden van vers vlees van het Werkboek HACCP voor vers vlees. Wanneer het bedrijf afwijkende processen heeft moet het bedrijf daarvoor een aparte gevarenanalyse uitvoeren en moet het procesbeheersplan hierop worden aangepast. Inhoud: Procesbeschrijving Processchema s: Hoofdproces Deelproces 1. Ontvangen vlees Deelproces 2. Uitsnijden Deelproces 3. Bewerken van varkenskoppen Deelproces 4. Bewerken van runderkoppen Deelproces 5. bewerken van kalfskoppen Deelproces 6. Expeditie Deelproces 7. Verder verwerken Deelproces 8. Ontvangen materialen

16 Goedgekeurd door: Pagina 16 van 59 Procesbeschrijving Vers vlees wordt dagelijks aangevoerd, gecontroleerd bij ontvangst en gekoeld opgeslagen. De delen worden uitgesneden naar gelang de eisen van de klant. Dit kan zijn uitbenen, portioneren en verpakken. Tussenproducten worden onmiddellijk verder verwerkt of gekoeld opgeslagen. Alle eindproducten worden verpakt en gekoeld opgeslagen. Het totale proces wordt schematisch weergegeven in een hoofdproces bestaande uit de volgende deelprocessen: 1. Ontvangen vlees 2. Uitsnijden 3. Bewerken van varkenskoppen 4. Bewerken van runderkoppen 5. Bewerken van kalfskoppen 6. Expeditie 7. Verder verwerken 8. Ontvangen materialen

17 Goedgekeurd door: Pagina 17 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Hoofdproces 8 Ontvangen materiaal Begin 1 Ontvangen vlees 2 Uitsnijden 3 Bewerken van varkenskoppen 4 Bewerken van runderkoppen 5 Bewerken van kalfskoppen Categorie 1, 2 en 3 materiaal 6 Expeditie 9 Verder verwerken Transport (einde) Categorie 2 en 3 materiaal Verder verwerken (einde)

18 Goedgekeurd door: Pagina 18 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 1. Ontvangen vlees 1 Ontvangen vlees 1.1 Vers vlees 1.2 Ontvangen 1.3 Gekoeld opslaan Opgeslagen vlees 2 Uitsnijden 3 Bewerken van varkenskoppen 4 Bewerken van runderkoppen 5 Bewerken van kalfskoppen

19 Goedgekeurd door: Pagina 19 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 2. Uitsnijden 2 Uitsnijden Opgeslagen vlees 2.1 Intern transporteren 2.2 Opdelen 1 e snit 2.3 Uitsnijden 2 e snit 2.4 Portioneren 3 e snit 2.5 Gekoeld opslaan Afsnijdsels Afsnijdsels Afsnijdsels Categorie 1, 2 en 3 materiaal (einde) Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Uitgesneden vlees 6 Expeditie

20 Goedgekeurd door: Pagina 20 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 3. Bewerken van varkenskoppen 3 Bewerken van varkenskoppen Opgeslagen varkenskoppen 3.1 Intern transporteren 3.2 Winnen kopzwoerd Kopzwoerd 3.3 Winnen kopvlees Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Schedels Kopvlees 3.4 Gekoeld opslaan 4 Expeditie

21 Goedgekeurd door: Pagina 21 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 4. Bewerken van runderkoppen (gereserveerd)

22 Goedgekeurd door: Pagina 22 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 5. bewerken van kalfskoppen (gereserveerd)

23 Goedgekeurd door: Pagina 23 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 6. Expeditie 6 Expeditie Verpakkingsmateriaal Diverse soorten vers vlees 6.1 Verpakken 6.2 Coderen 6.3 Wegen 6.4 Gekoeld opslaan 6.5 Klaarzetten Gereed product Transport (einde)

24 Goedgekeurd door: Pagina 24 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 7. Verder verwerken 7 Verder verwerken Retourvlees en andere producten 7.1 Verzamelen 7.2 Beoordelen Geschikt voor humane consumptie? nee ja Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Verder verwerken (einde)

25 Goedgekeurd door: Pagina 25 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 6. Ontvangen materiaal 8 Ontvangen materiaal 8.1 Verpakkingsmateriaal 8.2 Ontvangen 8.3 Opslaan Verder verwerken (einde) 6 Expeditie

26 Goedgekeurd door: Pagina 26 van 59 Bijlage 3: HACCP-analyse van het standaardproces in de uitsnijderij In deze bijlage wordt een risicoanalyse gemaakt van het standaardproces in de uitsnijderij. Uitgaande van de processtappen in het standaardprocesschema worden alle mogelijke microbiologische (M), chemische (C) en fysische (F) gevaren geïdentificeerd. Achter deze gevaren wordt aangegeven welke specifieke beheersmatregelen in de hygiënecode zijn opgenomen. Ook worden de geldende algemene procedures en instructies vermeld. Van alle gevaren wordt met zes vragen ( beslisboom ) bepaald of het een kritisch controlepunt (CCP) betreft Gevaar of niet. Een toelichting in woorden op de beslisboom is opgenomen op de volgende pagina. nee 1. Specifieke beheersmaatregelen van kracht? 1A: Beheersmaatregelen noodzakelijk? nee ja ja 2: Gereduceerd tot acceptabel nivo of geëlimineerd? ja Aanpassen proces of maatregel. nee 1B: Gevaar beheerst door algemene procedures? nee ja nee 3: Blijft gevaar bestaan of wordt het hoger? ja 4: Later in proces nog beheersmaatregelen? ja nee figuur: beslisboom HACCP De beslisboom in woorden Geen CCP CCP

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Hieronder wordt een nadere toelichting op de vragen van de inspectielijst, behorende bij het toezicht op HACCP in slachterijen/uitsnijderijen,

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Module. Productie van belegde broodjes

Module. Productie van belegde broodjes Module Productie van belegde broodjes 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 7 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

NEDERLANDS. Assortiment. Varkens- en rundvlees

NEDERLANDS. Assortiment. Varkens- en rundvlees NEDERLANDS Assortiment Varkens- en rundvlees 1 Van voorloper naar ketenregisseur Ingegeven door zorg voor dierenwelzijn en voor het milieu, maar vooral vanuit de wens om lekkere vleesproducten te maken

Nadere informatie

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food Certex Industrie Food Uitgangspunt Dit document is een aanvulling/supplement van/op het Certex Kwaliteitshandboek versie 2013. De eisen en richtlijnen die in dit document beschreven worden, gelden als

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid Laatste nieuwe wetgeving VISIE VAN HET FAVV OP DIDACTISCHE LESKEUKENS Didactische leskeukens = klaslokalen of laboratoria waar beginselen

Nadere informatie

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 Thielen Consult BV Postbus 5100 5800 GC Venray 0478-579220 Agenda HACCP Waarom HACCP Wat is HACCP Welke gevaren Veilige eieren HACCP Definities (1) Hazard

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Informatieblad 65 / maart 2009 Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet de opslag

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR UITSNIJDER-UITBENER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR UITSNIJDER-UITBENER OPLEIDINGENSTRUCTUUR UITSNIJDER-UITBENER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VOEDINGSINDUSTRIE Beroepenstructuur (SERV/IPV, september 2002) UITSNIJDER-UITBENER

Nadere informatie

Module Melkkeukens 1

Module Melkkeukens 1 Module Melkkeukens 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 8 4. Kritische controlepunten (CCP s) en

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Vlees. Waar gaat deze kaart over? Keuring. Wat wordt er van jou verwacht? Vlees eten hoeft niet. Algemeen. Inkopen van vlees

Vlees. Waar gaat deze kaart over? Keuring. Wat wordt er van jou verwacht? Vlees eten hoeft niet. Algemeen. Inkopen van vlees Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vlees en de verdeling ervan. We behandelen enkele delen van kalfsvlees, varkensvlees en rundvlees. Deze les sluit aan bij kaart 24 van de theorie. Daar staat

Nadere informatie

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Is dit verstandig? JA NEE Is dit verstandig? NEE Kans op kruisbesmetting: Houd rauwe producten dus gescheiden van gekookte/kanten-klare

Nadere informatie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 5 Deel 14 Visuele en bacteriologische controle van bloed en antistollingsmiddel voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave deel 14 Visuele en bacteriologische

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR UITSNIJDER-UITBENER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR UITSNIJDER-UITBENER OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VOEDINGSINDUSTRIE Beroepenstructuur (SERV/IPV, september 2002) Beroepsprofiel (SERV/IPV,

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE CÊLAVÍTA VERSE AARDAPPELPRODUCTEN 450 G

PRODUCTSPECIFICATIE CÊLAVÍTA VERSE AARDAPPELPRODUCTEN 450 G Naam : CêlaVíta b.v. Adres : Puttensteinsveldweg 22 Postbus 22 8090 AA Wezep Holland Telnr. : (+31) (0) 38-845 9 700 Faxnr. : (+31) (0) 38-845 9 600 E-mail : info@celavita.nl PRODUCTBESCHRIJVING Vers geschilde,

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1

TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE) [3255] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING

Nadere informatie

Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken

Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken Lieve Pelzer Caroline Haesebroek Uitgangspunt Ziekenhuis verantwoordelijk voor naleven en opvolgen hygiënische richtlijnen inzake

Nadere informatie

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen)

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen) 1 Ir. M.A.N. van der Veen Food Quality Plus Statenhof 19 4463 TV Goes 0113 563917 informatie@fqp.nl http://www.haccppagina.nl http://www.fqp.nl november 2013, Copyright Food Quality Plus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hygiënisch werken Grote pluimveeslachthuizen

Hygiënisch werken Grote pluimveeslachthuizen De NVWA heeft het toezicht op pluimveeslachthuizen aangescherpt. De naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer op het gebied van hygiënisch werken bij grote pluimveeslachthuizen. Daar wordt 99,9%

Nadere informatie

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 8 Deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Pagina 1. DEFINITIE...

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

HACCP Controle Checklist Horeca

HACCP Controle Checklist Horeca HACCP, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Alle onder-nemingen die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, behandelen of vervoeren, moeten veilig met voedsel omgaan. Wettelijke voor-schriften

Nadere informatie

Deel 3. Persoonlijke hygiëne

Deel 3. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 7 Deel 3 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave deel 3 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

1. Belang Hygiënecode

1. Belang Hygiënecode 1. Belang Hygiënecode 1. Waarom wordt er in de slagerij met een Hygiënecode gewerkt? Om op een structurele manier hygiënisch en veilig met voedsel te werken. Om mensen te leren om gezonder en gevarieerder

Nadere informatie

HYGIËNECODE PLUIMVEESLACHTERIJEN EN -UITSNIJDERIJEN

HYGIËNECODE PLUIMVEESLACHTERIJEN EN -UITSNIJDERIJEN HYGIËNECODE PLUIMVEESLACHTERIJEN EN -UITSNIJDERIJEN Deze hygiënecode is op 9 december 2013 goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische zaken, op grond van artikel 2.7 en artikel 3.19 van de Regeling

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 Inhoud Cahier Voedselveiligheid Inleiding 5 1 Wetgevend kader 6 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 3 Aandachtspunten voor de keukens en omliggende lokalen 12 4 Algemene en persoonlijke hygiëne-eisen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) ter uitvoering van artikel 18, derde lid,

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2 pagina 1 van 5 10--014 Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid Versie 4., per 1-10-09 samengevoegd met Hygiëne en voedselveiligheid 1, vervallen per 1-01-011 Deelbranche(s) Tankstation Algemene

Nadere informatie

Vers Varkensvlees Nummer Omschrijving Merk Verpakking

Vers Varkensvlees Nummer Omschrijving Merk Verpakking Vers Varkensvlees 31.003 Varkens Pootham met been Vers 31.005 Varkens Schouder met been Vers 31.007 Varkens Korte Rib met been Vers 31.008 Varkens Procureur met been Vers 31.013 Varkens Buik A Vers 31.014

Nadere informatie

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 26 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [26] v C: conform NC:

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Module 6 Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Riskplaza Identificatie en beheersing gevaren in grondstoffen 14 april 2016 Sjoerd Kanters

Riskplaza Identificatie en beheersing gevaren in grondstoffen 14 april 2016 Sjoerd Kanters Riskplaza Identificatie en beheersing gevaren in grondstoffen 14 april 2016 Sjoerd Kanters Inhoud Organisatie Aanleiding Riskplaza Gebruik van databank Wat biedt Riskplaza? Vragen Organisatie Riskplaza

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Module. Verkoop van non-food

Module. Verkoop van non-food Module Verkoop van non-food 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 10 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SLAGER/SPEKSLAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SLAGER/SPEKSLAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR SLAGER/SPEKSLAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SLAGERSGAST SLAGER/SPEKSLAGER ZELFSTANDIG SLAGER/SPEKSLAGER Profiel (SERV/Landsbond

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Deel 11. Slachthandelingen. (procesgang)

Deel 11. Slachthandelingen. (procesgang) Goedgekeurd door: Pagina 1 van 10 Deel 11 Slachthandelingen (procesgang) Goedgekeurd door: Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave deel 6 Slachthandelingen (procesgang) Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

TRA 3209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3209] v2

TRA 3209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3209] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING

Nadere informatie

Deel 6. Persoonlijke hygiëne

Deel 6. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 6 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 6 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3 3.1 Algemeen...

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Deel 5. Reiniging en desinfectie

Deel 5. Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 12 Deel 5 Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave deel 5 Reiniging en desinfectie Pagina 1 DEFINITIE... 3 2 DOEL... 3 3 RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen?

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de opslag van producten die horecabedrijven in voorraad hebben. We vertellen waar je op moet letten bij de levering van producten en hoe je ze opslaat. Wat

Nadere informatie

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR DISTRIBUTIE)

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR DISTRIBUTIE) Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer Referentie Wetgeving PB 03 - CL 15 - REV 2-2008 -1/7 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN

Nadere informatie

Het is belangrijk om een goede categorie indeling te gaan volgen:

Het is belangrijk om een goede categorie indeling te gaan volgen: Bijlage F: Portioneren van producten Het uitgangspunt voor een voedselbank moet zijn dat het veruit de voorkeur verdient met de leverancier af te spreken dat de producten geleverd worden in portiegroottes

Nadere informatie

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne WAAROM? Voor VEILIGHEID van de consument Jaarlijks 1.5 miljoen vergiftigingen in Nederland 1993 Duitsland: > 1000 mensen ziek na eten van chips (salmonella) 1996 15- jarige jongen sterft door botulisme

Nadere informatie

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Voedselveiligheid Stappen van de Personeel ontvangst/levering niet-verse producten gebrekkige hygiëne te hoge temperatuur vervallen houdbaarheidsdatum vervuilde

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

HA HA GM CCP CCP CCP P +

HA HA GM CCP CCP CCP P + + HACCP HACCP HACCP certificatie schema Handleiding Handleiding Handleiding diervoeder sector 2006 Meer weten Meer weten over HACCP? over HACCP? www.pdv.nl/nederland/kwaliteit www.pdv.nl/nederland/kwaliteit

Nadere informatie

Bereiding van producten

Bereiding van producten Aanvullend hoofdstuk bij G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Bereiding van producten 1. TOEPASSINGSGEBIED... 2 2. CONTROLELIJST... 2 3. HACCP...

Nadere informatie

Menen, 23 januari 2012

Menen, 23 januari 2012 Frank Vereecke Bakery Products Krommebeekstraat 9 8930 Menen Tel. 056/51 35 00 Fax 056/51 33 00 E-mail frank@frankvereecke.be Website: www.frankvereecke.be Menen, 23 januari 2012 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 1 Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Verordening 1935/2004 Els Heyvaert FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2 Verordening 1935/2004

Nadere informatie

Opleidingsprogramma ILW industrieel vleesbewerker

Opleidingsprogramma ILW industrieel vleesbewerker Opleidingsprogramma ILW industrieel vleesbewerker Duurtijd: 12 maanden. Na opleiding kan de jongere het leertraject verderzetten naar industrieel vleeswarenbereider (12 maanden) of naar uitsnijderuitbener

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3 Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer PB 03 - CL 16 - REV 2-2008 - 1/8 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR

Nadere informatie

Ongekoelde presentatie

Ongekoelde presentatie Ongekoelde presentatie Een klant die ziek wordt van een heerlijke rijstevlaai of een pizzabroodje u moet er niet aan denken. Om risico s voor de volksgezondheid te voorkomen, mogen bederfelijke producten

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige diervoeders

Melden en Traceren van onveilige diervoeders Melden en Traceren van onveilige diervoeders informatieblad 70 / 3 januari 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht. Daarmee

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Werkproces 1.2: Presenteert producten in verkoopmeubelen De verkoopmedewerker vers supermarkt verzorgt de presentatie van de verkoopmeubels volgens

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Productinformatie: Vlees. Waar gaat deze kaart over? De voedingswaarde van vlees. Wat wordt er van jou verwacht? De kwaliteit van vlees

Productinformatie: Vlees. Waar gaat deze kaart over? De voedingswaarde van vlees. Wat wordt er van jou verwacht? De kwaliteit van vlees Waar gaat deze kaart over? De voedingswaarde van vlees In deze kaart vind je algemene informatie over vlees en over enkele veel gebruikte vleesdelen van het rund, het kalf en het varken. Wat wordt er van

Nadere informatie

Bedrijfsnamen. nvt nvt nvt nvt

Bedrijfsnamen. nvt nvt nvt nvt (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Onderzoek en communicatie Tracking en Tracing AGF branche Aangevraagd door Frugi

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Bijlage III.8.11. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SLAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SLAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR SLAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SLAGERSGAST SLAGER/SPEKSLAGER ZELFSTANDIG SLAGER/SPEKSLAGER Profiel (SERV/Landsbond

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

AT-10. Beheersing Salmonella. Ver BT-12 v0.12

AT-10. Beheersing Salmonella. Ver BT-12 v0.12 AT-10 Ver 1.2 Beheersing Salmonella 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring Reden van revisie Draagwijdte van de revisie Uiterste datum van toepassing 0.0 03/07/2008 Vereenvoudiging

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

Deel 6. Persoonlijke hygiëne

Deel 6. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 6 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 6 Persoonlijke hygiëne Pagina 1 DEFINITIE... 3 2 DOEL... 3 3 RICHTLIJNEN... 3 3.1 Algemeen...

Nadere informatie

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 19 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [19] v1 C: conform

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuis pluimvee en lagomorfen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan Europese Commissie WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE inzake de uitleg van een aantal bepalingen over flexibiliteit in het hygiënepakket Veelgestelde vragen Richtsnoeren voor exploitanten van

Nadere informatie

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006 Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006 Augustus 2007 Voedsel en Waren Autoriteit Zuid Signalering & Ontwikkeling VWA Pagina 1 van 8 Samenvatting en conclusie Deze rapportage geeft de resultaten

Nadere informatie

33Hygiënecodes in instellingen

33Hygiënecodes in instellingen DC 33Hygiënecodes in instellingen 1 Inleiding Als je niet hygiënisch met voedsel omgaat, kunnen jij en anderen daar ziek van worden. Daarom is elke organisatie en elke werknemer verplicht hygiënisch te

Nadere informatie

Zonnebloemolie 3 liter

Zonnebloemolie 3 liter Levo Zonnebloemolie geschikt voor zowel koude als warme bereidingen. EAN: 8712154885403 (CE), 8712154400002 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam LEVO Zonnebloemolie plantaardige

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten.

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten. HACCP-stappenplan Aan de slag met HACCP Govert Schouten Schouten Advies B.V. Giessen www.schoutenadvies.nl Stap 1 HACCP-team en validatie-team samenstellen Stap 2 Beschrijven van producten Stap 3 Bedoeld

Nadere informatie

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie