Deel 3. HACCP-analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 3. HACCP-analyse"

Transcriptie

1 Goedgekeurd door: Pagina 1 van 59 Deel 3 HACCP-analyse

2 Goedgekeurd door: Pagina 2 van 59 Inhoudsopgave deel 3 HACCP-analyse Pagina 1. HET UITVOEREN VAN EEN HACCP-ANALYSE Inleiding Codex Alimentarius Projectstappen DE VIJF STAPPEN VAN DE STANDAARD-HACCP-ANALYSE Het benoemen van het projectteam Het opstellen van product- en gebruikbeschrijvingen Het toetsen van het standaardstroomschema en de standaardprocesbeschrijvingen Het implementeren van volledig HACCP voor afwijkende (deel)processen Het implementeren van de maatregelen van de hygiënecode De koppeling met de hygiënecodes voor de slachterijen... 8 BIJLAGE 1: VOORBEELDEN INDELINGEN PRODUCTGROEPEN UITSNIJDERIJ... 9 BIJLAGE 2: VOORBEELDEN BESCHRIJVING PRODUCT EN BEOOGD GEBRUIK BIJLAGE 3: PROCESSCHEMA S UITSNIJDERIJ BIJLAGE 4: HACCP-ANALYSE VAN HET STANDAARDPROCES IN DE UITSNIJDERIJ BIJLAGE 5: PROCESBEHEERSPLANNEN VAN DE DEELPROCESSEN EN REGELKRINGEN VAN DE KRITISCHE CONTROLEPUNTEN BIJLAGE 6: STANDAARDVERKLARING HACCP-ANALYSE... 54

3 Goedgekeurd door: Pagina 3 van Het uitvoeren van een HACCP-analyse De Europese hygiëneverordeningen bepalen dat levensmiddelenbedrijven hun kwaliteitszorg moeten baseren op de principes van Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) 1. Om hieraan te kunnen voldoen kunnen bedrijven gebruik maken van de procedures die in hygiënecodes (de EU spreekt van gidsen voor goede praktijken inzake hygiëne en de toepassing van HACCP ) 2 zij beschreven. Voor uitsnijderijen is dat dit Werkboek. Bedrijven die zelf HACCP willen invoeren kunnen gebruik maken van het Werkboek HACCP voor vers vlees van de productschappen.. Dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij schetst de wijze waarop bedrijven die de hygiënecode toepassen een op maat gesneden HACCP-analyse kunnen opstellen. 1.1 Inleiding HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op het zelf onderkennen van de kritische punten in het productieproces en het beheersen van deze kritische punten. Een bedrijf dat een volledig HACCP-systeem invoert moet zijn productieproces kritisch bekijken en beschrijven. De kritische punten in het proces worden daarbij opgespoord. Voor deze punten, de Kritische Beheerspunten worden vervolgens maatregelen opgesteld om het gevaar weg te nemen of te reduceren. Het resultaat van de beheersmaatregelen van een Kritisch Beheerspunt wordt regelmatig gemeten. Deze meetresultaten worden geregistreerd en bij overschrijding van de opgestelde normen worden corrigerende acties ondernomen. Dit proces van meten, registreren en actie nemen heet een regelkring. Het hele productieproces en de beheersmaatregelen moeten duidelijk gedocumenteerd worden. Een bedrijf dat werkt volgens de hygiënecode kan voor de HACCP-analyse primair vertrouwen op de in dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij opgenomen standaard-haccp-analyse. Dit geldt voor alle elementen van die analyse: het beschrijven van het productieproces het identificeren van de gevaren en de kritische beheerspunten het opstellen van beheersmaatregelen, controlemaatregelen en mogelijke corrigerende acties het inrichten van een adequate manier van documentatie. Omdat in de praktijk het productieproces kan afwijken van de standaard, is het noodzakelijk dat een bedrijf dat volgens de hygiënecode werkt de standaard-haccp-analyse naloopt en op afwijkende punten een aanvullende analyse uitvoert. Met HACCP beheerst het bedrijf mogelijke gevaren met betrekking tot productveiligheid van een product al tijdens het proces. Ook bij het werken volgens de hygiënecode is dit het geval; de code is immers op HACCP gebaseerd. Dit betekent een verschuiving van eindproductcontrole naar procescontrole. Dit houdt in dat al tijdens de productie kwaliteitscontroles worden uitgevoerd. Om aan te tonen dat het systeem werkt worden de resultaten van metingen en eventuele corrigerende acties geregistreerd. De rol van de overheid verschuift van keuren naar controleren en toezicht houden op de kwaliteit van het zorgsysteem en op het naleven daarvan. Voor het kritisch bekijken van het productieproces wordt in het Werkboek HACCP voor vers vlees een volledige systematisch aanpak aangeboden. Dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij bevat 1 2 Zie artikel 5, lid 1 van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (Publicatieblad van de Europese Unie L 139 van 30 april 2004) Zie artikel 5, lid 5 en artikel 7 en 8 van Verordening 852/2004

4 Goedgekeurd door: Pagina 4 van 59 een daarmee vergelijkbare aanpak, waarmee bedrijven de standaard-haccp-analyse kunnen vergelijken met de eigen bedrijfspraktijk. Blijkt uit de vergelijking dat de standaardanalyse overeenkomt met de praktijk in het bedrijf? In dat geval kunnen de standaardmaatregelen in de hygiënecode beschouwd worden als voldoende om te kunnen spreken van een op HACCP gebaseerde aanpak. Toont de vergelijking verschillen aan tussen de standaardanalyse en de bedrijfspraktijk? Dan moeten deze verschillen nader geanalyseerd worden. Andere (deel)processen zouden immers kunnen leiden tot andere gevaren en Kritische Beheerspunten. Als dit het geval is moet voor deze punten een aanvullende HACCP-analyse gemaakt worden, eventueel aan de hand van het Werkboek HACCP voor vers vlees. Deze analyse zal voor deze deelprocessen kunnen leiden tot enkele op maat gesneden beheersingsmaatregelen. Samen met de standaardmaatregelen in de hygiënecode is zo sprake van een op HACCP gebaseerde aanpak. 1.2 Codex Alimentarius In dit deel van het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die is ontwikkeld door de Codex Alimentarius. De Codex Alimentarius is een wereldwijde organisatie die codes ontwikkelt op het gebied van levensmiddelenwetgeving. De Codex Alimentarius is onderdeel van de World Health Organisation (WHO) en de Food and Agricultural Organisation (FAO). Omdat de meeste landen van de wereld betrokken zijn bij het tot stand komen van de Codex-standaarden, zijn deze wereldwijd geaccepteerd. Aansluiten bij de door de Codex ontwikkelde HACCP-systematiek zal acceptatie door het buitenland eenvoudiger maken. Zeker voor exporterende bedrijven is dit zeer belangrijk. Met het volgen van de Codex-systematiek wordt ook voldaan aan de EU-verplichtingen voor HACCP. Onderstaand is bij de verschillende principes van HACCP daarom een verwijzing naar de Europese hygiëneverordening 852/2004 opgenomen. De Codex-systematiek is gebaseerd op zeven principes: principe 1: Identificeer de potentiële gevaren die kunnen optreden in alle stadia van voedselproductie, van primaire productie, be- en verwerken en distributie tot de consumptie. Schat de kans dat het gevaar optreedt en identificeer mogelijke beheersmaatregelen 3. principe 2: Bepaal de punten/procedures/processtappen die kunnen worden beheerst om het gevaar te elimineren of de kans dat het gevaar optreedt te minimaliseren (Kritisch Beheerspunten = CCP's) 4. principe 3: Stel de normen op waaraan moet worden voldaan om een CCP te beheersen 5. principe 4: Stel een procedure op om de normen van een CCP te meten en te registreren 6. principe 5: Stel de corrigerende actie vast die moet worden genomen wanneer een CCP wordt overschreden Zie artikel 5, lid 2, onder a van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder b van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder c van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder d van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder e van EU-Verordening 852/2004

5 Goedgekeurd door: Pagina 5 van 59 principe 6: Stel procedures vast voor de verificatie van het systeem, zodat getest kan worden of het HACCPsysteem goed functioneert 8. principe 7: Zorg voor een goede documentatie van het HACCP-systeem 9. In de Europese hygiëneverordeningen is expliciet aangegeven welke garanties de HACCP-procedures moeten geven 10. Het gaat daarbij om de volgende garanties: - de garantie dat de producten voldoen aan de microbiologische criteria; - de garantie dat de producten voldoen aan de communautaire wetgeving inzake residuen, contaminanten en verboden stoffen; - de garantie dat de producten geen sporen van fysische risico s zoals vreemde lichamen vertonen. In de gevarenanalyse in de volgende paragrafen zijn de gevaren naar deze categorieën (microbiogisch, chemisch en fysisch) ingedeeld Zie artikel 5, lid 2, onder f van EU-Verordening 852/2004 Zie artikel 5, lid 2, onder g van EU-Verordening 852/2004 Zie hoofdstuk II, artikel 4, punt 5, van Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139, ).

6 Goedgekeurd door: Pagina 6 van Projectstappen Een kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op HACCP kan systematisch worden opgezet door met een stappenplan te werken. De Codex heeft hiervoor twaalf stappen ontwikkeld. In het Werkboek HACCP voor vers vlees zijn enkele stappen samengenomen, waardoor acht stappen overblijven. In dit Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij blijven van deze acht stappen bij een standaard-conform proces vier stappen over. Bij een niet- standaard-conform proces worden een extra stap tussengevoegd, waarin voor de afwijkende (deel)processen projectstappen 4 t/m 8 van het Werkboek HACCP voor vers vlees worden gevolgd. In de tabel staan de Codex-stappen en de projectstappen van het Werkboek HACCP voor vers vlees naast de stappen die in dit werkboek worden gevolgd. Codex-stappen projectstappen Werkboek HACCP voor vers vlees projectstappen HACCP-analyse Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij 1. Benoem het HACCP-team 1. Benoem het HACCP-team 1. Benoem het projectteam. 2. Beschrijf het product 2. Beschrijf het product en het geïdentificeerde gebruik 2. Beschrijf het product en het geïdentificeerde gebruik 3. Identificeer het bedoelde gebruik 4. Stel het stroomschema op 3. Stel het stroomschema op en verifieer het in de praktijk 5. Verifieer het stroomschema ter plaatse 3. Toets het standaardstroomschema en de standaardprocesbeschrijvingen op papier en in de praktijk aan de eigen bedrijfsprocessen 4. Voor de afwijkende (deel)processen: implementeer projectstappen 4 t/m 8 van het Werkboek HACCP voor vers vlees 6. Beschrijf alle mogelijke gevaren voor iedere processtap Beschrijf de preventieve maatregelen waarmee de gevaren beheerst kunnen worden 7. Pas de CCP-beslisboom toe voor iedere processtap 8. Stel de normen en toleranties vast voor iedere CCP 9. Kies het meetsysteem voor iedere CCP. 10. Bepaal de corrigerende acties bij optredende afwijkingen 11. Ontwerp een registratie- en documentatiesysteem en voer dit in 4. Inventariseer mogelijke gevaren en beheersmaatregelen 5. Pas de beslisboom toe voor iedere processtap 6. Maak regelkringen voor de CCP's 7. Zorg voor documentatie en registratie 5. Voor de standaardprocessen : implementeer de regelkringen en procesbeheersplannen als beschreven in het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij 12. Verificatie 8. Verificatie De vijf stappen van de HACCP-analyse Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij worden hierna in hoofdstuk 2 besproken.

7 Goedgekeurd door: Pagina 7 van De vijf stappen van de standaard-haccp-analyse 2.1 Het benoemen van het projectteam Bedrijven die een volledig HACCP-systeem invoeren, benoemen hiervoor een HACCP-team. In bedrijven die het Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij implementeren, wordt de HACCP-analyse uitgevoerd door de medewerker(s) die verantwoordelijk is/zijn voor de implementatie van de hygiënecode. 2.2 Het opstellen van product- en gebruikbeschrijvingen De omschrijving van de eindproducten moet zo volledig mogelijk gebeuren. In een uitgebreide vorm kan een productomschrijving uit de volgende elementen bestaan: 1. Productomschrijving 2. Productkenmerken 3. Ingrediënten 4. Chemische kenmerken 5. Verpakkingsmateriaal 6. Microbiologische kenmerken 7. Opslagcondities 8. Minimale houdbaarheid 9. Bedoeld gebruik Ad 1: In de productomschrijving wordt de wijze van verkrijgen (snit) beschreven. Ook wordt vermeld hoe het product wordt opgeslagen en voor levering wordt aangeboden. De producten van de uitsnijderij zijn allerlei soorten uitgesneden vlees. Ieder product heeft zijn eigen unieke productieproces en voor ieder eindproduct zou daarom in principe afzonderlijk een HACCPstudie uitgevoerd te worden. Om echter de totale HACCP-studie praktisch te houden kan worden gekozen voor het formeren van productgroepen. Hierbij dienen wel de specifieke verschillen tussen de afzonderlijke eindproducten kritisch worden bekeken. Producten kunnen worden gegroepeerd naar producten met bijvoorbeeld: Dezelfde grondstoffen Gelijke processen Gelijke producten, maar verschillende grootte of vorm Gelijke producten, maar verschillende verpakkingssystemen Ook kunnen bepaalde deelprocessen voor alle eindproducten samen worden beschouwd, zoals: Ontvangen grondstoffen Ontvangen materialen Opslaan eindproducten Belangrijk bij het maken van de keuze blijft: Zijn de omstandigheden daadwerkelijk gelijk (zoals productiemethoden, bewaarcondities). Worden geen belangrijke aspecten vergeten met betrekking tot productveiligheid. In bijlage 1 zijn enkele voorbeelden opgenomen van productgroepen in de uitsnijderij. Ad 2: De productkenmerken betreffen de organoleptische eigenschappen van de producten (kleur en geur) en de afwezigheid van mogelijke afwijkingen. Indien mogelijk wordt het product nader omschreven aan de hand van snit (verwijzing naar specificaties of snittenboek). Ook de wijze van verpakking wordt beschreven.

8 Goedgekeurd door: Pagina 8 van 59 Ad 3 en 4: Bij vers vlees kunnen deze punten worden overgeslagen; er is immers geen sprake van ingrediënten en de chemische kenmerken, voor zover deze kunnen variëren, hangen af van de productkenmerken. Ad 5: Bij verpakte producten wordt het type verpakkingsmateriaal en de leverancier en verwijzingen naar documentatie over de veiligheid van het materiaal opgenomen. Ook wordt melding gemaakt van eventuele omverpakking en etikettering. Bij meermalig te gebruiken verpakkingsmateriaal (fusten, kratten) wordt ook een verwijzing opgenomen dat het materiaal gereinigd en gedesinfecteerd is. Ad 6: De producent is vrij eigen microbiologische criteria te kiezen. Voor uitgesneden vlees bestaan immers geen wettelijke normen. In dit Werkboek Hygiënecode Uitsnijderij zijn richtwaarden gegeven (zie delen 9 en 11). Ad 7: De opslag- en transporttemperaturen zijn minimaal de wettelijk voorgeschreven temperaturen (3 C voor slachtbijproducten; 7 C voor overig vlees). Naast de wettelijk voorgeschreven maximumtemperaturen kunnen adviestemperaturen worden opgegeven. Ad 8: Vlees dat aan de gestelde microbiologische richtwaarden voldoet en hygiënisch wordt behandeld en opgeslagen heeft een minimale houdbaarheid van enkele dagen tot een week. Desgewenst kan het bedrijf op basis van eigen onderzoek andere tijd/temperatuurcombinaties voor de eigen producten vaststellen. Ad 9: Vlees uit de uitsnijderij is bestemd voor de verkoop als vers vlees in de detailhandel, horeca of institutionele markt of voor de verwerking tot vleesproducten of vleesbereidingen. Consumptie vindt steeds plaats na verhitting, met uitzondering van rund- en kalfsvlees dat in bijzondere gevallen ook onverhit of niet volledig verhit geconsumeerd wordt. Slachtbijproducten zijn bestemd voor de vleesproductenindustrie. De afnemende bedrijven of instellingen nemen de verantwoordelijkheid over om het vlees zodanig te behandelen dat de daarop volgende schakel of de consument geen schadelijke gevolgen van het product ondervindt. Doelgroep: niet specifiek, tenzij geleverd wordt aan specifieke instellingen. Bij iedere productbeschrijving wordt een voorbeeldetiket gevoegd. Enkele voorbeeldproductbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage Het toetsen van het standaardstroomschema en de standaardprocesbeschrijvingen In bijlage 3 zijn de algemene procesbeschrijving en de stroomschema s van de gebruikelijke (deel)processen in de uitsnijderij opgenomen. Bijlage 4 is de gevarenanalyse van dit standaardproces. Het projectteam maakt aan de hand van deze standaarden een analyse van de eigen productieprocessen. Per deelproces wordt aangegeven in welke mate het eigen proces overeenkomt met de beschreven standaard. Afwijkingen van de standaardprocessen worden beschreven. Daarbij wordt een inschatting gemaakt of het proces dusdanig afwijkt van het standaardproces dat sprake is of zou kunnen zijn van de introductie van additionele gevaren. Het uitsnijden van vlees is een proces dat weinig belangrijke variaties kent. In de uitsnijderij zullen dan ook naar verwachting geen belangrijke afwijkingen van de standaard gevonden worden. Deelprocessen die in het bedrijf niet worden uitgevoerd kunnen er toe leiden, dat de daarop gerichte beheersmaatregelen achterwege kunnen blijven.

9 Goedgekeurd door: Pagina 9 van 59 De uitkomsten van de procesanalyse worden schriftelijk vastgelegd en bewaard in het bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring is opgenomen als bijlage 6. De procesanalyse vormt immers de rechtvaardiging om bepaalde beheersmaatregelen anders of in het geheel niet uit te voeren. Periodiek (b.v. jaarlijks en in ieder geval bij wijzigingen van de productieprocessen) wordt nagegaan of de procesanalyse nog actueel is. 2.4 Het implementeren van volledig HACCP voor afwijkende (deel)processen Als de analyse van de eigen processen belangrijke afwijkingen van het standaardproces aantonen, is nadere actie gewenst. Het projectteam kan deze actie uitvoeren aan de hand van het Werkboek HACCP voor vers vlees (te bestellen bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, Sectorafdeling Vee en Vlees, tel. (079) ). De afwijkende deelprocessen worden nader geanalyseerd aan de hand van processtappen 4 t/m 8 uit dat werkboek. Zo wordt duidelijk of de afwijkingen nieuwe kritische beheerspunten veroorzaken die moeten leiden tot andere of aangepaste beheersmaatregelen. Als dit het geval is, worden de beheersmaatregelen beschreven en ingevoerd conform de aanwijzingen van het Werkboek HACCP voor vers vlees. 2.5 Het implementeren van de maatregelen van de hygiënecode In de meeste bedrijven zullen de bedrijfsprocessen grotendeels of volledig overeenkomen met de standaardprocessen. Dit betekent dat het standaardpakket aan beheersmaatregelen voor het bedrijf voldoet om het proces te beheersen. Dit standaardpakket bestaat uit regelkringen voor de kritische controlepunten en procesbeheersplannen voor de verschillende deelprocessen. Dit pakket is beschreven in bijlage 5. Bij de regelkringen en de procesbeheersplannen staat aangegeven in welke delen van dit werkboek de betreffende maatregelen zijn uitgewerkt. 2.6 De koppeling met de hygiënecode voor slachterijen Warme uitsnijderijen zijn gekoppeld aan een slachterij en betrekken daar het te verwerken vlees van. Voor dit vlees vervalt de ingangscontrole als zodanig; deze wordt vervangen door de beheersmaatregelen zoals beschreven in de werkboeken voor de slachterijen.

10 Goedgekeurd door: Pagina 10 van 59 Bijlage 1: Voorbeelden indelingen productgroepen uitsnijderij 1. Voorbeeld productgroepen-indeling kalf Indeling productgroepen kalfsvlees Productgroep 1 Productgroep 2 Productgroep 3 Kalfsvlees met been Kalfsvlees zonder been Kalfsvlees machinaal bewerkt Stomp, met been Bovenbil Platte bil, gevliesd Achterschenkel Deksel Muis, gevliesd Rug, met been, Platte bil Dikke lende met zonder haas Muis heuplap, gevliesd Lende, met been en Peeseind Dikke lende zonder haas, 4 ribs Dikke lende heuplap, gevliesd Fijne rib, met been, 4 Dikke lende, met Spierstuk, gevliesd ribs staartstuk Kogel, gevliesd Chop ready rack, Staartstuk Ezel, gevliesd frenched Spierstuk Broeikop Crops Spierstuk, met ezel Kalfsgehakt Schouder, met been, Kogel Rollade zonder schenkel Pijplap en dunne lap Reepjesvlees Voorschenkel Dikke lap Halsonderrib, met Ezel been, enkel Lende zonder been, 8 Staart, tip off ribs Haas Schouder, zonder been Sucade Voormuis Halsonderrib, zonder been Broodje Longhaas Productgroep 4 Organen en vet Lever Hart met kap Nier, zonder vet Tong Zwezerik, hart Zwezerik, keel Milt

11 Goedgekeurd door: Pagina 11 van Voorbeeld productgroepen-indeling rund Indeling productgroepen rundvlees Productgroep 1 Productgroep 2 Productgroep 3 Rundvlees met been Rundvlees zonder been Rundvlees machinaal bewerkt Achtervoet, met vang, 5 ribs Stomp Stomp, R kwaliteit Dunne lende, met been, 8 ribs Dunne lende, met been, 3 ribs Fijne rib, met been, 5 ribs Vang, met been, zonder bavettes Voorvoet, met been, met vang, 8 ribs Borst, met been Voorvoet, zonder schenkel en borst, 5 ribs Schenkel, zonder hak en knop Schenkelvlees Voorschenkelvlees Vang, met been en bavettes Borst, met been Staart, tipp-off Kogel Deksel Platte bil, met muis, zonder peeseind Platte bil, zonder muis Muis Peeseind Dikke lende, met staartstuk en ezel Dikke lende, zonder staartstuk en ezel, met vet Staartstuk Ezel Spierstuk Kogel/dikke plaat Dunne lende, zonder been, 5 ribs Dunne lende, zonder been, 3 ribs Dunne lende, zonder vet en ketting Dunne lende, zonder lendewervels Fijne rib, zonder been, 3 ribs Rib-eye, 5 ribs Haas, met ketting Vang, zonder been Dik vangvlees Vinkenlap Schouder, zonder been Bloemstuk Schouderlap Hals Borst, zonder been Pekelborst Middenrif Longhaas Kopvlees, zonder kieuw Koontjes/wangen Deksel, gevliesd Platte bil, zonder muis, gevliesd Muis, gevliesd Dikke lende, met heuplap, gevliesd Dikke lende, zonder heuplap, gevliesd Dikke lende, UK-snit Staartstuk, gevliesd Ezel, gevliesd Spierstuk, gevliesd Kogel, gevliesd, gesplitst Dikke plaat, gevliesd Pijplap en dunne lap, gevliesd Haas zonder ketting, gevliesd Dik vangvlees, gevliesd Vinkenlap, gevliesd Bloemstuk, gevliesd Schouderlap, gevliesd Biefstukje van de schouder Borstspier Borstspier, zonder okselvlees Longhaas, gevliesd Mager vlees Mager vlees Mager vlees 95-5 Productgroep 4 Organen en vet Lever Hart, met kap Hart, zonder kap Nieren Tong

12 Goedgekeurd door: Pagina 12 van Voorbeeld productgroepen-indeling varken Productgroep 1 Varkensvlees met been Pootham, zonder vang Ham, zonder poot, vang en staart Ham, Italiaanse snit Ham, Parma snit Rib met nek Rib, kort, zonder nek Nek, met been (procureur met been) Buik deli, met been Buik a, met been Voorstuk, met wang Voorstuk, zonder wang Schouder, tennis, zonder platte rib Schouder, met been, Hollandse snit Middel, met been en haas Platte rib, zonder borstbeen Loinrib (sparerib van de ribben) Staarten Buikknars Kop, half Voorpoot Achterpoot Indeling productgroepen varkensvlees Productgroep Productgroep 2 3 Varkensvlees zonder Varkensvlees machinaal been bewerkt Ham id, zonder been Buik, zonder been, Ham ad, zonder been zwoerd en knars, en zwoerd gekant Ham 4d, zonder been, Schouder 5d, blauw zwoerd, vet en Back bsd schenkel Haas, zonder ketting Platte bil Buikrand, zonder Spierstuk zwoerd Hampunt, zonder Rugspek, met zwoerd been, zwoerd en vet Rugspek, zonder Rib, zonder been zwoerd Rib, zonder been en Lang zwoerd buikketting Wang, zonder zwoerd Buik deli, zonder en nekspek been, gekant Buik a, zonder been, gekant Buik b, zonder been, gekant Schouder id, zonder been Schouder 2d, zonder been en zwoerd Middel, zonder been en haas Haas met ketting Kophaas Mager met 90/10 Mager met 70/30 Vet met, zonder zwoerd Hielvlees Buikrand, met zwoerd Productgroep 4 Organen en vet Lever Hart Nieren Tong, zonder tongvlees Maag Netvet Milt

13 Goedgekeurd door: Pagina 13 van 59 Bijlage 2: Voorbeelden beschrijving product en beoogd gebruik - voorbeeld productgroep: varkensvlees zonder been - voorbeeld product: hamlap Omschrijving eindproduct (Voorbeeld) Product: Hamlappen Categorie: Varkensvlees zonder been Productomschrijving: Hamlappen zijn plakken varkensvlees afkomstig van de pootham. De vleesgrondstoffen worden uitgebeend en ontdaan van pezen en zenen. Handmatig worden van het vlees plakken gesneden en vervolgens verpakt op schaaltjes voorzien van een folie. De verpakte hamlappen worden gekoeld opgeslagen. Productkenmerken: Organoleptische kenmerken : kleur en geur producteigen Gewicht : ± 500 g netto Verpakking : 4 tot 5 stuks op schaaltje bedekt met folie Ingrediënten: Varkensvlees Chemische kenmerken: niet van toepassing Verpakkingsmateriaal: Schaaltje : XXX Folie : XXX Microbiologische kenmerken: Microbiologische kenmerken (bij aflevering) Aërobe bacteriën : < e kve/gram Enterobacteriaceae : < f kve/gram Opslag- en transportcondities: Product koel bewaren waarbij het product maximaal 7 C is. Adviestemperatuur product: maximaal 4 C Houdbaarheid: k dagen bij h C.

14 Goedgekeurd door: Pagina 14 van 59 Bedoeld gebruik: Het product dient voor goed doorgegaard te worden (bijvoorbeeld gegrild of gebraden in vloeibare margarine). Doelgroep: niet specifiek, het algemene publiek. Voorbeeld etiket:

15 Goedgekeurd door: Pagina 15 van 59 Bijlage 3: Processchema s uitsnijden van vlees (inclusief bewerken van varkens- kalfs- en runderkoppen) Deze processchema s zijn gedeeltelijk overgenomen uit het productvoorbeeld Uitsnijden van vers vlees van het Werkboek HACCP voor vers vlees. Wanneer het bedrijf afwijkende processen heeft moet het bedrijf daarvoor een aparte gevarenanalyse uitvoeren en moet het procesbeheersplan hierop worden aangepast. Inhoud: Procesbeschrijving Processchema s: Hoofdproces Deelproces 1. Ontvangen vlees Deelproces 2. Uitsnijden Deelproces 3. Bewerken van varkenskoppen Deelproces 4. Bewerken van runderkoppen Deelproces 5. bewerken van kalfskoppen Deelproces 6. Expeditie Deelproces 7. Verder verwerken Deelproces 8. Ontvangen materialen

16 Goedgekeurd door: Pagina 16 van 59 Procesbeschrijving Vers vlees wordt dagelijks aangevoerd, gecontroleerd bij ontvangst en gekoeld opgeslagen. De delen worden uitgesneden naar gelang de eisen van de klant. Dit kan zijn uitbenen, portioneren en verpakken. Tussenproducten worden onmiddellijk verder verwerkt of gekoeld opgeslagen. Alle eindproducten worden verpakt en gekoeld opgeslagen. Het totale proces wordt schematisch weergegeven in een hoofdproces bestaande uit de volgende deelprocessen: 1. Ontvangen vlees 2. Uitsnijden 3. Bewerken van varkenskoppen 4. Bewerken van runderkoppen 5. Bewerken van kalfskoppen 6. Expeditie 7. Verder verwerken 8. Ontvangen materialen

17 Goedgekeurd door: Pagina 17 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Hoofdproces 8 Ontvangen materiaal Begin 1 Ontvangen vlees 2 Uitsnijden 3 Bewerken van varkenskoppen 4 Bewerken van runderkoppen 5 Bewerken van kalfskoppen Categorie 1, 2 en 3 materiaal 6 Expeditie 9 Verder verwerken Transport (einde) Categorie 2 en 3 materiaal Verder verwerken (einde)

18 Goedgekeurd door: Pagina 18 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 1. Ontvangen vlees 1 Ontvangen vlees 1.1 Vers vlees 1.2 Ontvangen 1.3 Gekoeld opslaan Opgeslagen vlees 2 Uitsnijden 3 Bewerken van varkenskoppen 4 Bewerken van runderkoppen 5 Bewerken van kalfskoppen

19 Goedgekeurd door: Pagina 19 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 2. Uitsnijden 2 Uitsnijden Opgeslagen vlees 2.1 Intern transporteren 2.2 Opdelen 1 e snit 2.3 Uitsnijden 2 e snit 2.4 Portioneren 3 e snit 2.5 Gekoeld opslaan Afsnijdsels Afsnijdsels Afsnijdsels Categorie 1, 2 en 3 materiaal (einde) Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Uitgesneden vlees 6 Expeditie

20 Goedgekeurd door: Pagina 20 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 3. Bewerken van varkenskoppen 3 Bewerken van varkenskoppen Opgeslagen varkenskoppen 3.1 Intern transporteren 3.2 Winnen kopzwoerd Kopzwoerd 3.3 Winnen kopvlees Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Schedels Kopvlees 3.4 Gekoeld opslaan 4 Expeditie

21 Goedgekeurd door: Pagina 21 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 4. Bewerken van runderkoppen (gereserveerd)

22 Goedgekeurd door: Pagina 22 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 5. bewerken van kalfskoppen (gereserveerd)

23 Goedgekeurd door: Pagina 23 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 6. Expeditie 6 Expeditie Verpakkingsmateriaal Diverse soorten vers vlees 6.1 Verpakken 6.2 Coderen 6.3 Wegen 6.4 Gekoeld opslaan 6.5 Klaarzetten Gereed product Transport (einde)

24 Goedgekeurd door: Pagina 24 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 7. Verder verwerken 7 Verder verwerken Retourvlees en andere producten 7.1 Verzamelen 7.2 Beoordelen Geschikt voor humane consumptie? nee ja Categorie 2 en 3 materiaal (einde) Verder verwerken (einde)

25 Goedgekeurd door: Pagina 25 van 59 Processchema uitsnijden vers vlees Deelproces 6. Ontvangen materiaal 8 Ontvangen materiaal 8.1 Verpakkingsmateriaal 8.2 Ontvangen 8.3 Opslaan Verder verwerken (einde) 6 Expeditie

26 Goedgekeurd door: Pagina 26 van 59 Bijlage 3: HACCP-analyse van het standaardproces in de uitsnijderij In deze bijlage wordt een risicoanalyse gemaakt van het standaardproces in de uitsnijderij. Uitgaande van de processtappen in het standaardprocesschema worden alle mogelijke microbiologische (M), chemische (C) en fysische (F) gevaren geïdentificeerd. Achter deze gevaren wordt aangegeven welke specifieke beheersmatregelen in de hygiënecode zijn opgenomen. Ook worden de geldende algemene procedures en instructies vermeld. Van alle gevaren wordt met zes vragen ( beslisboom ) bepaald of het een kritisch controlepunt (CCP) betreft Gevaar of niet. Een toelichting in woorden op de beslisboom is opgenomen op de volgende pagina. nee 1. Specifieke beheersmaatregelen van kracht? 1A: Beheersmaatregelen noodzakelijk? nee ja ja 2: Gereduceerd tot acceptabel nivo of geëlimineerd? ja Aanpassen proces of maatregel. nee 1B: Gevaar beheerst door algemene procedures? nee ja nee 3: Blijft gevaar bestaan of wordt het hoger? ja 4: Later in proces nog beheersmaatregelen? ja nee figuur: beslisboom HACCP De beslisboom in woorden Geen CCP CCP

KK L-03-00112 HYGIËNECODE MOUTERIJEN EN BROUWERIJEN

KK L-03-00112 HYGIËNECODE MOUTERIJEN EN BROUWERIJEN KK L-03-00112 HYGIËNECODE VOOR MOUTERIJEN EN BROUWERIJEN Uitgave Societeit der Nederlandse Mouters Centraal Brouwerij Kantoor Herengracht 282 1016 BX Amsterdam Societeit der Nederlandse Mouters Bavaria

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

voor de AGF-detailhandel, versie 2

voor de AGF-detailhandel, versie 2 Hygiënecode voor de AGF-detailhandel, versie 2 Dit is de vernieuwde Hygiënecode voor de AGF-detailhandel die met ingang van 1 juli 2008 in werking treedt. De versie van de Hygiënecode voor de AGF-detailhandel

Nadere informatie

Hygiënecode Ambulante Handel

Hygiënecode Ambulante Handel Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

Gids voor de autocontrole in de slagerij

Gids voor de autocontrole in de slagerij Gids voor de autocontrole in de slagerij Dossier Nr: G-003 Versie: 1 Datum: 23/12/2005 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GIDS VOOR DE AUTOCONTROLE IN DE SLAGERIJ INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM)

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) ISO 9001: 2008-Normeringen van het Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatiesysteem Versie: maart 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatienorm

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Kwaliteit

Hoofdstuk 1: Kwaliteit Hoofdstuk 1: Kwaliteit Definities Kwaliteit is afgeleid van het latijnse Qualitas hoedanigheid, karakter, eigenschap Kwaliteit geeft aan of een (eigenschap van een) of dienst overeenkomt met hetgeen de

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eindrapport. Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit

Eindrapport. Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit Eindrapport Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit Eindrapport Praktische implementatie Tracking & Tracing in de groenten en fruit Uitgebracht aan : Productschap Tuinbouw T.a.v.

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013 PB 07 FAQ INTERNET REV 16 2007-1/76 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 10-05-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1 MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING overig-09-0205-cerc 1 Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Dossier Nr: G-041 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014 PB 07 FAQ INTERNET REV 17 2007-1/78 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 12-05-2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 bij een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen 30 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Doel en achtergrond toelichting

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Wat is kwaliteit? "In de Verenigde Staten bestaat ongeveer

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit?

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit? Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Wat is kwaliteit? "In de Verenigde Staten bestaat ongeveer

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door : PB 07 FAQ INTERNET REV 19 2007-1/80 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 24-02-2015 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie