Raadsvergadering : 18 mei Voorstelnr. : R : renovatie Julianapark. Stadskanaal, 1 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7090. : renovatie Julianapark. Stadskanaal, 1 mei 2015"

Transcriptie

1 Raadsvergadering : 18 mei 2015 Voorstelnr. : R 7090 Onderwerp : renovatie Julianapark Stadskanaal, 1 mei 2015 Beslispunten 1. Instemmen met de voorgestelde werkwijze om de renovatie van het Julianapark uit te voeren. 2. Voor de renovatie een budget van ,00 beschikbaar stellen. 3. Deze kosten als volgt dekken: a. toegezegde subsidie provincie Groningen ,00 d. vrijval onderhoudsbudget ,00 e. reserve wijkontwikkeling ,00 Aan de raad 1. Inleiding De Parkwijk is als enige woonwijk in de gemeente Stadskanaal ontworpen en aangelegd als zogenaamde "Tuinwijk" en is tevens de eerste dorpsuitbreiding achter de lintbebouwing van Stadskanaal. Al in 1935 gaan er geluiden op om in de Parkwijk een openbaar park te situeren. In die tijd sturen namelijk de "Vereniging voor plaatselijke belangen" en de "Christelijke Oranjevereniging" een brief naar de gemeenteraad van Onstwedde waarin zij aandringen om met behulp van werkverschaffing een wandelpark met vijver en muziekkoepel te stichten. In het voorjaar van 1937 werd gestart met de aanleg van het nieuwe "Plantsoen", dat al snel de naam "Julianapark" kreeg. De werkzaamheden werden uitgevoerd in het kader van een werkverschaffingsproject. Het Julianapark is aangelegd in de "gemengde tuinstijl" en is sterk beïnvloed door de "Engelse Landschapstijl". Kenmerken van deze stijl zijn de gebogen en slingerende padenstructuur, de royale gazons en vijver, wisselende heesterbossages en een grote variatie aan (solitaire) loof- en naaldbomen en coniferen. Daarnaast zijn de gebogen Beuken berceau, de muziekkoepel en het in 1949 geplaatste oorlogsmonument (grote zwerfkei) belangrijke elementen in het park. Verschillende namen van (bekende) landschapsarchitecten (P.H. Wattez, J. Meinen en J. Vroom) worden in verband gebracht met het realiseren van het Julianapark. Door het ontbreken van officiële tekeningen en stukken is dit echter niet te onderbouwen. In 2000 is het Julianapark aangewezen als een beschermd rijksmonument, zijnde een "Complex historisch park". Volgens de redengevende beschrijving is het Julianapark in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang: als voorbeeld van een park met muziekkoepel uit het tweede kwart van de twintigste eeuw in gemengde tuinstijl; vanwege de kwaliteit van het ontwerp; vanwege de nog betrekkelijke hoge mate van gaafheid van de aanleg; vanwege de hoge mate van zeldzaamheid in de provincie Groningen. 1

2 De vorenstaande cultuurhistorische feiten en het feit dat dit park tot op heden op een hoge appreciatie onder de bevolking kan rekenen, maken dit park tot een kostbaar bezit dat gekoesterd moet worden. Mede door het ontbreken van oorspronkelijke tekeningen en beplantingsplannen zijn in de recente decennia op diverse punten ontwikkelingen in gang gezet die niet (volledig) in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van dit park. Voor de vluchtige beschouwer bevindt het Julianapark zich nog in redelijke welstand. Maar schijn bedriegt. Verschillende bomen, heesters en het gazon bevinden zich in de aftakelingsfase. Ook is er sprake van wateroverlast in vooral de gazons. Daarnaast is door uitgroei en volwassen worden van bomen en beplanting, en wijzigingen in het verleden, het totaalbeeld van het Julianapark verstoord. Mede hierdoor is de (sier)waarde van het park sterk achteruitgegaan. In 2010 is door de firma Stedelijk Groen bv, in opdracht van de gemeente, al de "Beheervisie Julianapark Stadskanaal" opgesteld. Het doel was om een aanzet te geven voor een beheerplan dat op korte termijn geïmplementeerd kon worden. Doel van het beheerplan is het behoud en verstevigen van de functies van het Julianapark. Daarbij wordt gestreefd naar een vorm van duurzaam groenbeheer waardoor de kwaliteit van het groen in het park structureel een beter eindbeeld van het park zal geven. Met het oog op mogelijke subsidies werd de uitwerking van dit beheerplan voorlopig "geparkeerd". Om in aanmerking te komen voor eventuele subsidie, was een uitgebreide cultuurhistorische analyse, waardering en visie noodzakelijk. Het bureau voor historische tuinen, parken en landschappen (bureau SB4) heeft dit onderzoek uitgevoerd en in 2013 gepresenteerd in een herstelplan en een meerjarig onderhoudsplan voor het Julianapark. Zowel in 2013 als in 2014 is een subsidieaanvraag (ca ,00 aan subsidiabele kosten) voor meerjarig onderhoud ingediend, de zogenaamde BRIM-subsidie. De rijksbijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Helaas is dit om budgettaire redenen beide keren afgewezen. Werelderfgoederen en professionele organisatie krijgen voorrang. Het overige budget wordt verdeeld over grote en kleine objecten: 25% is bestemd voor monumenten met een herbouwwaarde boven de 8,3 miljoen of subsidiabele kosten van meer dan ,00 en 75% voor de groep kleinere monumenten. Overstijgt de totale subsidieaanvraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep voorrang. Het blijft een gok om net bovenin de categorie tot en met ,00 te gaan zitten of net erboven. Wij schatten in dat wij de meeste kans maken net boven de ,00 omdat wij dan in het begin van de rij van die categorie komen te staan. Om meer kans op een substantieel bedrag op subsidie te maken, is met deze redenatie het aan te vragen subsidiebedrag naar beneden bijgesteld tot een bedrag van net boven de ,00, namelijk ca ,00. Voor dit bedrag aan subsidiabele kosten zal de aanvraag voor BRIM-subsidie dit jaar opnieuw worden ingediend. De rijkssubsidie wordt daarmee maximaal ca ,00. Daarnaast is voor de daadwerkelijke renovatie subsidie aangevraagd bij de provincie Groningen (ca ,00). In eerste instantie is dat door de provincie afgewezen (zou geen provinciale taak zijn en er zou sprake zijn van precedentwerking). Wij zijn hiertegen in bezwaar gegaan. Over de ontstane situatie is bestuurlijk overleg gevoerd tussen wethouder R.P. Plieger en de gedeputeerde H. Staghouwer. Afgesproken is dat de provincie Groningen ,00 bijdraagt aan de renovatie van het park. Op ambtelijk niveau is er eveneens overeenstemming en is de aanvraag bij mandaat goedgekeurd. De aanvraag staat op de mandaatlijst die ter kennisgeving naar het college van Gedeputeerde Staten gaat. Het zal ongeveer vier tot zes weken duren voordat de definitieve beschikking bij ons binnen is Beoogd effect De renovatie van het Julianapark ter hand te nemen, dusdanig dat het Julianapark weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt hersteld en (weer) een functie krijgt voor een zo groot mogelijk publiek. 2

3 2. Argumenten 2.1. Uitvoering herstel-/renovatieplan Gelet op de huidige staat van de oude bomen/beplanting/gazons en de huidige uitstraling en sierwaarde van het Julianapark (het aftakelproces gaat gestaag verder), is het zaak zo spoedig mogelijk te beginnen met het uitvoeren van het herstel-/renovatieplan. Ook zijn er de afgelopen jaren verwachtingen gewekt richting de wijkraad en bewoners van Parkwijk. Op basis van eerdergenoemde rapporten, werkt de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Infrastructuur) nu aan de verdere uitwerking en planning van het herstel-/renovatieplan. Uitgangspunt hierbij is het renovatieplan dat door het bureau SB4 is opgesteld. Als wij in 2015 een begin willen maken met de uitvoering van het herstel-/renovatieplan, dan is enige haast geboden. De 1 e fase van het plan bestaat namelijk vooral uit het dunnen van bomen, beplanting en snoeiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn seizoensgebonden en moeten in het vroege voorjaar worden uitgevoerd. Ook de geplande werkzaamheden (scheuren van beplanting en opnieuw inrichten) aan de vaste plantenborders moeten in het voorjaar worden uitgevoerd. Daarnaast zal dan ook dit jaar nieuwe aanplant (inboeten) nog kunnen plaatsvinden. Zoals eerder vermeld, is door het bureau SB4 een renovatie en een herstel- en onderhoudsplan opgesteld. In dit plan wordt uitgegaan van een uitvoeringsperiode van drie jaar. De eenmalige investeringskosten zijn geraamd op ca ,00. Hierbij is ervan uitgegaan dat alle werkzaamheden door het bedrijfsleven worden uitgevoerd. De provincie Groningen heeft onder voorwaarden (zie inleiding) toegezegd maximaal ,00 subsidie te willen verstrekken. Per saldo zal de gemeente ,00 ( , ,00) zelf moeten investeren. Gezocht is naar de (on)mogelijkheden om dit bedrag binnen de reguliere budgetten te kunnen dekken. Onder de punten 2.2 en 2.3 is dit verder uitgewerkt en worden alternatieven aangedragen. De aanvraag voor de BRIM-subsidie heeft vooral betrekking op de beheerskosten. Deze zijn geraamd op ca ,00 per jaar. Door het naar beneden bijstellen van de subsidieaanvraag, zou ca ,00 ( ,00/zes jaar) hiervan subsidiabel zijn. Door de BRIM-subsidie is het mogelijk het onderhoud op niveau te houden waardoor het park niet opnieuw achteruitgaat en na een aantal jaren weer opnieuw gerenoveerd moet worden. Omdat het een rijksmonument betreft, is de BRIM-subsidie juist hiervoor bedoeld. De gemeente loopt hier dus geen direct financieel risico mocht de BRIM-subsidie dit jaar niet doorgaan. In dat geval wordt minder onderhoud uitgevoerd. Bij een afwijzing van de BRIM-subsidie voor dit jaar kan deze volgend jaar opnieuw worden aangevraagd Inzet Plusteam, werk-/leerervaringsplekken In Parkwijk is een zogenaamde Plusteam actief. Binnen dit team doen cliënten van Novo, onder begeleiding, in de wijk eenvoudige werkzaamheden, zoals dierverzorging, zwerfvuil prikken, schoffelen, etc. Met Novo is de inzet van het Plusteam binnen dit project besproken. Zij hebben aangegeven graag een actieve rol te willen spelen binnen het project. Over de uitvoering van de werkzaamheden worden nog nadere afspraken met Novo gemaakt. Daarnaast is in de buitendienst een aantal leer-/werkplekken (SROI) en mensen die werken op basis van WIW en UG ers beschikbaar. Deze mensen kunnen binnen de renovatie van het park, onder vakkundige begeleiding, worden ingezet voor verschillende (eenvoudige) werkzaamheden. Te denken valt aan scheuren van planten, verwijderen en snoeien van heesters, aanleg van plantvakken, etc. Door het inzetten van deze groep mensen, voornamelijk SROI en WIW, kan een deel (ca ,00) van de geraamde loonkosten voor het herstel-/renovatieplan komen te vervallen. Tijdens de renovatie van het Julianapark zal een deel van het reguliere onderhoud achterwege kunnen blijven. Hierdoor wordt geld vrijgemaakt binnen het huidige onderhoudsbudget. Dit geld kan ingezet worden om een deel van de kosten voor de renovatie te dekken. Daarnaast kan er incidenteel voor verschillende kosten, zoals inboetmateriaal, meubilair, verhardingen etc. een beroep worden gedaan op het reguliere onderhoudsbudget. Per saldo zal hierdoor ongeveer ,00 per jaar, gedurende drie jaar (planperiode) gedekt kunnen worden binnen de reguliere onderhoudsbegroting voor Parkwijk, totaal dus ,00. 3

4 2.3. Onderhoud voetpaden Het onderhoud aan de asfaltvoetpaden komt ten laste van de post slijtlagen/asfaltdeklagen in de onderhoudsbegroting. In de meerjarenraming voor slijt- en deklagen is hiermee rekening gehouden. Binnen het renovatieplan voor het park is ca ,00 aan te merken als regulier onderhoud aan asfaltpaden. 3. Draagvlak De plannen zijn ontwikkeld in overleg met een vertegenwoordiging van de wijkraad van Parkwijk, de provincie (ambtelijk) en met Libau (in verband met goedkeuring monumentencommissie). Deze kunnen zich allemaal in het uiteindelijke plan vinden. 4. Aanpak/uitvoering/voortgang Door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Infrastructuur) wordt het herstel-/renovatieplan verder uitgewerkt en een uitvoeringsplanning gemaakt. Deze zal de komende drie jaar als leidraad dienen bij het realiseren van het herstel-/renovatieplan. Aangezien veel werkzaamheden in het vroege voorjaar uitgevoerd dienen te worden, is alvast met de werkzaamheden, voornamelijk uitgevoerd door SROI, begonnen. De subsidieaanvraag bij het rijk (BRIM-subsidie) voor het meerjarig onderhoudsplan is inmiddels ingediend. Bij de provincie zijn zoveel mogelijk de gevraagde gegevens aangeleverd ten behoeve van de eenmalige subsidie. Op ambtelijk niveau is de aanvraag akkoord bevonden en bij mandaat goedgekeurd. De definitieve beschikking kan binnen vier tot zes weken worden verwacht Communicatie De uitvoering van de renovatie zal in nauw overleg met de wijkraad Parkwijk uitgevoerd worden. Vooraf zal er een informatiebijeenkomst voor omwonenden worden belegd. 5. Juridische consequenties Voor de renovatie is een omgevingsvergunning (restauratie van een monument) aangevraagd. 6. Kosten, baten en dekking De kosten van de renovatie zijn geraamd op ,00. Wij vragen uw raad hiervoor een budget beschikbaar te stellen. De kosten kunnen als volgt worden gedekt: a. toegezegde subsidie provincie Groningen ,00)* d. vrijval onderhoudsbudget ( ,00 per jaar/gedurende drie jaar) ,00 Per saldo is er dan nog een tekort op de totale investering van ca ,00. Wij stellen voor om dit bedrag te onttrekken aan de reserve wijkontwikkeling. )* Risico De toegezegde subsidie ad ,00 is nog niet officieel door de provincie bevestigd, maar wordt binnen vier tot zes weken verwacht. Indien de provincie haar toezegging niet gestand doet (bijvoorbeeld omdat wij niet aan de voorwaarden zouden kunnen voldoen), dan wordt het beschikbare krediet ,00 lager. In dat geval gaan wij het plan aanpassen waarmee de renovatie soberder wordt uitgevoerd. Burgemeester en wethouders de heer G.J. van der Zanden secretaris mevrouw B.A.H. Galama burgemeester GvdH/ 4

5 De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2015, nr. R 7090; b e s l u i t : 1. in te stemmen met de voorgestelde werkwijze om de renovatie van het Julianapark uit te voeren; 2. voor de renovatie een krediet van ,00 beschikbaar te stellen; 3. deze kosten als volgt te dekken: a. toegezegde subsidie provincie Groningen ,00 d. vrijval onderhoudsbudget ,00 e. reserve wijkontwikkeling ,00 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 mei De raad mevrouw A.M. Sijperda wnd. raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter GvdH/

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Concept 3 maart 2009 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...5 1.1 Reikwijdte en inhoud... 5 1.2 Beheerplan en uitvoeringsprogramma... 5 1.3 Algemene beleidsontwikkelingen...

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

EVALUATIE INVESTERINGSREGELING INTEGRAAL DUURZAME STAL- EN HOUDERIJSYSTEMEN

EVALUATIE INVESTERINGSREGELING INTEGRAAL DUURZAME STAL- EN HOUDERIJSYSTEMEN EVALUATIE INVESTERINGSREGELING INTEGRAAL DUURZAME STAL- EN HOUDERIJSYSTEMEN Eindrapport Uitgebracht op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Amersfoort, 29 juni 2012 INHOUD

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie