Bijlage 1 Omgevingsanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Omgevingsanalyse"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Omgevingsanalyse Zwembaden in de omgeving Aanbod In de omgeving van het Flevoparkbad is een groot aantal zwemvoorzieningen gelegen. Dat blijkt ook uit de tabellen aan het einde van deze omgevingsanalyse, die een overzicht bieden van alle zwemvoorzieningen, die vanaf het Flevoparkbad binnen 20 minuten en 20 kilometers met de auto kunnen worden bereikt. 1 Bij het opstellen van dat overzicht is overigens mede gebruikgemaakt van informatie in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost. Allereerst liggen er verschillende buitenbaden rondom het Flevoparkbad. Zij zijn overigens geen van allen binnen 10 minuten te bereiken. Het BadBuiten heeft een zeer beperkte omvang en is in feite geen regulier buitenbad, maar De Breek, het Brediusbad en het Amstelbad zijn dat wel. De drie laatstgenoemde baden beschikken over behoorlijk wat zwemwater, maar hebben in tegenstelling tot het Flevoparkbad geen 50- meterbad. Daarentegen bieden de drie baden wel zwemlessen en doelgroepactiviteiten aan, terwijl het Flevoparkbad dat zelf niet doet. De buitenbaden zijn niet de enige zwembaden met onoverdekt zwemwater. Er zijn namelijk vier combibaden in Amsterdam. Hoewel geen van die baden binnen 10 minuten vanaf het Flevoparkbad kan worden bereikt, is vooral het De Mirandabad voor een deel van de inwoners van stadsdeel Oost dichterbij dan het Flevoparkbad. Net als Sportplaza Mercator beschikt het De Mirandabad over een onoverdekt 50-meterbad. Overigens zijn de buitenbaden van het Floraparkbad momenteel gesloten in verband met de bouw van het Noorderparkbad, dat ook een combibad zal zijn. Zoals gebruikelijk hebben de combibaden een veel uitgebreider activiteitenaanbod dan het Flevoparkbad. Combibaden zijn immers het gehele jaar geopend en hebben ook overdekte faciliteiten. In de omgeving van het Flevoparkbad liggen ook verschillende binnenbaden. Weliswaar beschikken deze accommodaties niet over een onoverdekt zwemaanbod, maar ze bieden wel activiteiten aan die het Flevoparkbad ook zou kunnen aanbieden. Daarnaast accommoderen deze binnenbaden een deel van de totale zwembehoefte in stadsdeel Oost. Het dichtstbijzijnde bad is het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost, maar ook het bad in Diemen, het Zuiderbad, Bijlmer Sportcentrum en Het Marnix zijn voor veel inwoners van stadsdeel Oost niet ver weg. Er zijn ook drie private sport-/wellnessaanbieders met een binnenbad. Zij vormen geen grote concurrenten van het Flevoparkbad. Hun aanbod is beperkt en vooral voor leden bedoeld. Wel bieden twee van de drie centra zwemlessen aan. In één van beide gevallen is daarvoor een lidmaatschap vereist. Naast de reguliere binnenbaden en de sport-/wellnesscentra zijn er diverse zorginstellingen met een zwembad. In vrijwel alle gevallen gaat het alleen om een instructiebad, dat uitsluitend door specifieke (zorg)groepen mag worden gebruikt. Toch zijn deze accommodaties relevant, omdat ze een deel van de zwembehoefte accommoderen. Bovendien worden ze vaak door zwemscholen gebruikt, die in de meeste gevallen geen eigen bad hebben. In plaats daarvan huren zij zwemwater bij zorginstellingen en in reguliere zwembaden. Twee van hen Akwaak en Zweminstituut Siemons bieden ook doelgroepactiviteiten aan. 1 Zwembaden die niet door bezoekers van buiten kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld in hotels, worden buiten beschouwing gelaten. i

2 Mensen die in de openlucht willen zwemmen, hoeven dat uiteraard niet per definitie in een zwembad te doen. In de omgeving van het Flevoparkbad bevinden zich verschillende recreatieplassen en strandjes, zoals het Strand IJburg. Dit aanbod is vooral aantrekkelijk voor liefhebbers van het vrij zwemmen. Voor banen zwemmers vormt het geen goed alternatief. Tarieven Ten opzichte van de buitenbaden in de omgeving zijn de tarieven van het Flevoparkbad aan de lage kant. Dat geldt vooral voor het tarief voor volwassenen. Het Brediusbad hanteert een opvallend groot onderscheid tussen de prijs voor volwassenen en die voor de jeugd. Kinderen betalen namelijk minder dan de helft van het volwassen tarief. Voor de prijzen van seizoenskaarten geldt overigens hetzelfde. Mede gezien het voorzieningenaanbod van het Flevoparkbad (zie bijlage 2) luidt de conclusie, dat er ruimte is om de tarieven van het bad te verhogen. Dat geldt zeker voor de tarieven voor volwassenen. De recreatieve tarieven van de combibaden en de binnenbaden zijn hoger dan die van het Flevoparkbad. Voor zover de andere aanbieders recreatief zwemmen aanbieden, geldt daarvoor hetzelfde. Het is echter niet reëel om de prijzen van overdekte baden met die van buitenbaden te vergelijken. De recreatieplassen en strandjes zijn gratis en dat kan voor sommigen aanleiding zijn om daar in plaats van in een openluchtzwembad te gaan zwemmen. Demografische ontwikkelingen Ontwikkelingen sinds 2000 Uit de volgende tabel blijkt, dat het aantal inwoners van stadsdeel Oost in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Deze stijging heeft zich bij elk van de vijf onderscheiden leeftijdsgroepen voorgedaan. In tegenstelling tot in veel andere delen van het land is de groep van 65 jaar of ouder nauwelijks gegroeid. Dit betekent dat puur vanuit demografisch oogpunt de vraag naar zwemwater en activiteiten uitgezonderd doelgroepactiviteiten voor senioren flink is gestegen. Dat geldt ook voor recreatief zwemmen. Dat laatste lijkt wellicht opvallend, aangezien recreatief zwemmen landelijk juist onder druk staat. Dat komt doordat er ook andere dan demografische factoren invloed op de zwembehoefte uitoefenen. Op deze plek gaat het echter alleen om de demografische ontwikkeling en die heeft een positieve invloed op de vraag naar recreatief zwemmen. Overigens wordt in de Amsterdamse sportwereld ook regelmatig van stadssector Oost gesproken. Dit bestaat uit stadsdeel Oost plus drie buurten van stadsdeel Centrum. In 2012 woonden er in de drie buurten in stadsdeel Centrum circa mensen. stadsdeel Oost totaal tot 20 jaar tot 35 jaar tot 50 jaar tot 65 jaar jaar of ouder Bevolkingsontwikkeling stadsdeel Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) ii

3 Prognose In de volgende twee tabellen is voor stadsdeel Oost en stadssector Oost de demografische prognose weergegeven. 2 Daaruit blijkt dat het aantal inwoners in de komende jaren zal blijven groeien. De meest in het oog springende toenames doen zich voor bij de groepen van 15 tot 20 jaar, 25 tot 35 jaar en 50 jaar of ouder. Vooral de groep senioren wordt flink groter: het aandeel van het aantal inwoners van 65 jaar of ouder in de totale bevolking neemt in de periode tot en met 2030 met 5% toe. De ontwikkelingen wijzen op een verdere stimulering van de vraag naar zwemwater en activiteiten en vooral voor banen zwemmen en doelgroepactiviteiten voor senioren. Meer specifieke cijfers laten echter zien, dat het aantal kinderen in de zwemlesleeftijd in de periode tot en met 2025 licht zal afnemen. Dat leidt in die jaren dus tot een beperkte daling van de vraag naar les zwemmen en schoolzwemmen. Overigens wordt voor de jaren daarna een flinke toename van deze groep verwacht, maar dat is mede afhankelijk van de snelheid waarmee IJburg verder wordt ontwikkeld. stadsdeel Oost totaal tot 5 jaar tot 10 jaar tot 15 jaar tot 20 jaar tot 25 jaar tot 30 jaar tot 35 jaar tot 40 jaar tot 45 jaar tot 50 jaar tot 55 jaar tot 60 jaar tot 65 jaar tot 70 jaar tot 75 jaar tot 80 jaar tot 85 jaar jaar of ouder Demografische prognose stadsdeel Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) 2 De weergegeven cijfers zijn gelijk aan die in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost, alleen zijn de gegevens gedeeltelijk op een andere wijze gecategoriseerd. Dat heeft te maken met het feit dat de opdrachtformulering van beide onderzoeken verschillend is. iii

4 stadssector Oost totaal tot 5 jaar tot 10 jaar tot 15 jaar tot 20 jaar tot 25 jaar tot 30 jaar tot 35 jaar tot 40 jaar tot 45 jaar tot 50 jaar tot 55 jaar tot 60 jaar tot 65 jaar tot 70 jaar tot 75 jaar tot 80 jaar tot 85 jaar jaar of ouder Demografische prognose stadssector Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) Bevolkingssamenstelling Ongeveer de helft van de inwoners van stadsdeel Oost en stadssector Oost is van buitenlandse afkomst. Van deze groep heeft circa 70% een zogenaamde niet-westerse achtergrond (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek). In algemene zin blijkt in de praktijk, dat deze groep inwoners om verschillende redenen duidelijk minder vaak zwembaden bezoekt dan andere groepen inwoners. Dat heeft gevolgen voor de totale behoefte aan zwemwater en activiteiten. Dit blijkt ook uit het gemiddelde aantal bezoeken per inwoner van grootstedelijke gemeenten, dat meestal lager is dan het cijfer in meer landelijke gebieden. Overigens spelen daarbij uiteraard ook andere factoren een rol, waaronder sociaal-economische verschillen en het grotere vrijetijdsaanbod in grote steden. Trends en ontwikkelingen In het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost wordt een aantal algemene landelijke trends en ontwikkelingen beschreven, dat ook voor dit rapport relevant is. In aanvulling daarop wordt voor deze rapportage nog een aantal relevante aspecten benoemd, dat op sport en zwemmen in het algemeen en zwemactiviteiten in het bijzonder betrekking heeft. Algemeen De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot. Dat betekent een positieve stimulans voor sportbeoefening in het algemeen. Vooral 55-plussers blijken aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve (doelgroep)activiteiten dan in het verleden. Daarentegen neemt de interesse van jongeren voor sportieve activiteiten vanaf een jaar of 15 duidelijk af; de kwaliteit van de dienstverlening wordt in steeds grotere mate bepalend geacht voor de keuzes van de zwembadbezoeker. Leden van verenigingen en deelnemers aan begeleide activiteiten vinden de klantgerichtheid en deskundigheid van trainers/instructeurs het belangrijkste aspect van de dienstverlening. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk punt; iv

5 onder invloed van verdrinkingsgevallen en ongelukken in zwembaden en recreatiegebieden blijft de discussie over veiligheid actueel. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid in het water, maar ook om de (sociale) veiligheid in en om sportaccommodaties. Mede hierom zijn het Keurmerk Veilig en Schoon en het Protocol Vrolijk en Veilig opgesteld. Het Flevoparkbad beschikt over het keurmerk en hanteert het protocol; op veel plekken in het land staat de exploitatie van publiek toegankelijke buitenbaden onder druk. Mede door noodzakelijke bezuinigingen en afnemende bezoekersaantallen wordt soms het besluit genomen om een buitenbad te sluiten. Andere keuzes die worden gemaakt zijn het afstoten van het bad aan een lokale belangen- c.q. vrijwilligersorganisatie of een marktpartij, dan wel het vervangen van een deel van het zwemwater door bijvoorbeeld een waterspeeltuin, spraypark, zandsportveld, of andere aanvullende functie; geclusterde en multifunctionele sportvoorzieningen zijn in opmars, waarbij soms ook combinaties met andere maatschappelijke of commerciële voorzieningen worden gemaakt. Succesvolle combinaties resulteren in meerwaarde voor de bezoeker en financiële voordelen voor de exploitant. Het vervangen van bestaande accommodaties is vaak aanleiding om over clustering na te denken. Zwemactiviteiten In de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors geïnvesteerd in recreatieve zwembaden en combibaden. In het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide activiteiten plaatsgevonden. Daarbij hebben demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen een rol gespeeld. Overigens geldt het voorgaande vooral voor het vrij zwemmen en veel minder voor het banen zwemmen; de aquafitactiviteiten zijn in de afgelopen jaren populair geweest en zullen dat in de komende jaren ook blijven. Middels een aantrekkelijk en afwisselend aanbod dient hierop te worden ingespeeld. Net als bij de overige doelgroepen is de kwaliteit van de instructeurs zeer bepalend voor de populariteit van de activiteiten; gezien de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking worden activiteiten voor senioren steeds belangrijker. Zij stellen echter meer en andere wensen aan deze activiteiten dan jongere mensen, bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne, persoonlijke aandacht en de sociale functie van het zwemmen; het les zwemmen is van oudsher sterk aanbodgericht. Lessen worden op vaste tijdstippen in de week aangeboden. Steeds meer zwembaden bieden ook lessen op zaterdag en zondag aan en organiseren snelcursussen of turbolessen, waarbij kinderen in een korte periode hun diploma kunnen behalen; steeds meer gemeenten besluiten al dan niet onder invloed van bezuinigingen tot het geheel of gedeeltelijk afschaffen van het schoolzwemmen. In de grote steden is dat veelal niet het geval. Daar is het aandeel kinderen dat via het schoolzwemmen het zwemdiploma behaalt vaak ook groter dan in andere delen van het land; zwem- en waterpoloverenigingen hebben over het algemeen met relatief sterk teruglopende ledenaantallen te kampen. Het positieve effect van de goede prestaties van de Nederlandse zwemmers en waterpolosters op de ledenaantallen van verenigingen is gering geweest. Uiteraard kan het beeld per individuele vereniging verschillen. v

6 Zwemvoorzieningen in de omgeving Buitenbaden Naam Flevoparkbad Zwembad BadBuiten Zwembad de Breek Brediusbad Het Amstelbad Plaats Amsterdam Amsterdam Landsmeer Amsterdam Ouderkerk aan de Amstel Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 0,0 4,6 12,4 7,7 13,9 Baden en faciliteiten 50-meterbad met springplank, ondiep bad, kleuterbad, ligweide, speeltoestellen Drijvend instructiebad, onderdeel van horecagelegenheid Wedstrijd-/recreatiebad, instructiebad met glijbaan, peuter-/kleuterbad, speeltoestellen, ligweide Wedstrijdbad, recreatiebad, kleuterbad met fontein Wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, speelvoorzieningen, ligweide Karakter Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 3,20 4,00 4,00 3,85 4,00 - jeugd 3,10 4,00 3,50 1,75 4,00 - meerbadenkaart (per keer) 2,67-3,50 2, jeugd 2,58-3,50 1,43 - les zwemmen - lesduur in min gemiddelde prijs per 30 min. - - uitsluitend met leskaart - 3,50 doelgroepen - soorten - - Aquajoggen, aquarobics, Aquasport Aquafit conditiezwemmen - gemiddelde prijs aquasporten - - 5,50 2,88 3,67 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k gemiddelde prijs overig vi

7 Combibaden Naam De Mirandabad Floraparkbad Sportplaza Mercator Het Sloterparkbad Plaats Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 10,7 6,9 18,0 20,0 Baden en faciliteiten Golfslagbad, wedstrijdbad met duikplank. Buiten: 50-meterbad, kinderbad met speeltoestellen en glijbaan, peuterbad, speeltuintje Wedstrijdbad met glijbaan, instructiebad, springkuil met duikplanken, Turkse tuin, sauna, zonnebank (buitenbaden gesloten i.v.m. bouw Noorderparkbad) Wedstrijdbad, doelgroepenbad, therapiebad, peuterbad, sauna, stoombad, 50-meterbad buiten 50-meterbad, doelgroepenbad, springbassin met duikplanken, recreatiebad met glijbaan, stroomversnelling, bubbelbad, massagestralen, stoomcabines, kruidenbaden, peuterbad. Buiten: wedstrijdbad, ligweide Karakter Combibad Combibad Combibad Combibad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 3,90 3,95 4,70 4,60 - jeugd 3,90 3,40 4,70 4,60 - meerbadenkaart (per keer) 3,12 3,29 3,92 3,68 - jeugd 3,12 2,83 3,92 3,68 les zwemmen - lesduur in min. 30, 45 of gemiddelde prijs per 30 min. 4,50 2,75 5,31 4,88 doelgroepen - soorten Zwangerschapszwemmen, baby- Aquajoggen, aquarobics, /peuter-/kleuterzwemmen, aquacombi, fit en fun, babyaquajoggen, aquajoggen 55+, /peuterzwemmen aquatotaal, aquamove, MBVO Aquavitaal, aquarobics, aquajogging, aquacycling, aquazumba, baby- /peuterzwemmen, ouder- /kindzwemmen, zwangerschapszwemmen Aquasport, senior fit, ouder- /kindzwemmen - gemiddelde prijs aquasporten 6,18 6,08 5,58 5,21 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten 5,19 3,21 5,58 3,00 - gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k 6,18 4,06 6,63 5,58 - gemiddelde prijs overig vii

8 Binnenbaden Naam Sportfondsenbad Amsterdam Sportcentrum wethouder F.B. Het Zuiderbad Bijlmer Sportcentrum Het Marnix Zwembad Het Meerbad Zib Victoriabad Zwembad De Slag Oost Duran Plaats Amsterdam Diemen Amsterdam Amsterdam Amsterdam Abcoude Weesp Zaandam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 2,5 6,9 6,5 10,3 7,2 17,8 16,4 18,1 Baden en faciliteiten Wedstrijdbad, doelgroepenbad, Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, zonnebank Wedstrijdbad, doelgroepenbad, Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, instruc ebad Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, recreatiebad, ondiep bad, kruidenbaden, whirlpool, sauna, zonnebanken whirlpool recreatiebad met whirlpool, stroomversnelling, bubbelbank, glijbaan massagestraat met speelattributen, peuterbad, whirlpool, sauna, zonnebank whirlpool, stoombad Recreatiebad/wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, whirlpool, stoombad, glijbaan Karakter Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 4,20 4,20 3,40 3,80 3,90 4,50 3,50 4,40 - jeugd 3,90 3,50 3,40 3,50 3,90 4,50 3,50 4,40 - meerbadenkaart (per keer) 3,50 onbekend 2,72 2,80 3,25 3,75 3,15 3,85 - jeugd 3,25 onbekend 2,72 2,60 3,25 3,75 3,15 3,85 les zwemmen - lesduur in min , 45 of gemiddelde prijs per 30 min. 5,23 4,41 4,50 4,43 6,46 7,23 5,16 5,06 doelgroepen - soorten Ouder-/kindzwemmen, zwangerschapszwemmen, MBVO, aquasportief Aquazumba, aquajogging, Aquajoggen,babyaquafit, conditiezwemmen, fifty /peuterzwemmen, fit, baby-/peuterzwemmen, zwangerschapszwemmen zwangerschapszwemmen Senior fit, ouder- /kindzwemmen, zwangerschapszwemmen, swimba Aquasport, 50 fit, ouder- /kindzwemmen Trimzwemmen, ouder- /kindzwemmen, ClubAqua, ClubAquajogging, ClubAquarobics, ClubAquavitaal Aquarobics, aquajoggen, baby- /peuterzwemmen Dynamic mix, dynamic running, dynamic moves, dynamic dance, aquatherapie, ouder- /kindzwemmen, trimzemmen, seniorenzwemmen, zwangerschapszwemmen, hart in beweging - gemiddelde prijs aquasporten 7,78 6,07 6,18 5,00 4,31 6,38 7,45 4,81 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten 4,29 5,20-2,71 3, ,85 - gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k 4,79 6,50 6,18 4,63 4,31 5,83 7,45 5,50 - gemiddelde prijs overig viii

9 Fitnesscentra Naam David Lloyd Sports Health Club Special sports Amstelveen The Wellness Garden Plaats Amsterdam Amstelveen Amsterdam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 7,3 15,6 17,2 Baden en faciliteiten Instructiebad, hydrotherapiebad, relaxbad, sauna, stoombad Instructiebad, onderdeel van sportcentrum Instructiebad, onderdeel van wellnesscentrum Karakter Binnenbad Binnenbad Binnenbad Tarieven recreatief zwemmen uitsluitend met lidmaatschap uitsluitend met lidmaatschap - losse badenkaart ,00 - jeugd ,00 - meerbadenkaart (per keer) ,60 - jeugd ,60 les zwemmen - lesduur in min. onbekend gemiddelde prijs per 30 min. onbekend 9,38 - doelgroepen - soorten Swim to trim, pool fit, Aquarobic, fysio swim, fifty fit - aquarobics - gemiddelde prijs aquasporten uitsluitend met lidmaatschap uitsluitend met lidmaatschap - - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k gemiddelde prijs overig ix

10 Zorgbaden Naam Plaats Afstand tot zwembad In min. In km. Ronald McDonald Centre Amsterdam 9 5,9 Zwembad Stichting Omega Amsterdam 9 6,0 Ago Zwembad Diemen 9 8,6 Zwembad Reade locatie Overtoom Amsterdam 12 6,5 Zwembad Mytylschool Amsterdam 13 10,1 Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (Reade) Amsterdam 15 18,5 Woon- en zorgcentrum De Werf Amsterdam 16 16,2 Zwemscholen Naam Zwemt in Lesduur in min. Gem. prijs/30 min. Akwaak zwemschool Ronald McDonald Centre 45 8,50 Zwemacademie Easyswim Sportplaze Mercator, De Werf 45 16,67 Zwemeducatie Reade Sportplaza Mercator 40 8,50 Zweminstituut Siemons Zwembad Stichting Omega 50 12,00 Zwemschool Bubbles Zwembad Mytylschool 45 8,67 Zwemschool de Anemoon Zwembad Mytylschool, Ago zwembad 45 5,62 Zwemschool de Druppel Wethouder F.B. Duranbad, Sloterparkbad 45 7,33 Zwemschool de Natte Kikker Sloterparkbad, eigen instructiebad 30 16,00 Zwemschool de Oceaan Sloterparkbad 45 6,67 Zwemschool de Zwaantjes Sloterparkbad, Sportfondsenbad Amsterdam Oost, zwembad Mytylschool 45 5,38 Zwemschool het Kikkertje Het Zuiderbad 45 7,67 Zwemschool Pardoes Sloterparkbad, zwembad Reade locatie Overtoom 45 10,00 Zwemschool Plons Het Marnix, zwembad Mytylschool 45 9,00 Zwemschool Robbedoes Sloterparkbad, eigen instructiebad 45 5,77 x

11 Recreatieplassen en stranden Naam Plaats Afstand tot zwembad Karakter In min. In km. Strand IJburg Amsterdam 9 6,5 Stadsstrand Strand Diemerpark Amsterdam 11 11,2 Stadsstrand Ouderkerkerplas Ouderkerk aan de Amstel 13 13,6 Recreatieplas Gaasperplas Amstelveen 16 15,0 Recreatieplas Recreatiegebied het Twiske Oostzaan 16 16,6 Recreatiegebied De Hoge Dijk Amsterdam 17 15,2 Recreatieplas en stadsstrand Strand Sloterplas Amsterdam 17 20,0 Stadsstrand xi

12 Bijlage 2 Exploitatie Flevoparkbad Aanbod Algemeen Het Flevoparkbad is prachtig gelegen in het Flevopark en aan de rand van het Nieuwe Diep. Het bad is in 1967 gebouwd en in 1997 gerenoveerd. In 2002 is een aantal kleedkamers vernieuwd. De afdeling Accommodaties van stadsdeel Oost is verantwoordelijk voor de exploitatie van het bad, terwijl het eigendom bij de afdeling Vastgoed en Grondzaken is ondergebracht. Tussen beide afdelingen is een dienstverleningsovereenkomst van kracht. Daarin zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer, onderhoud en aanverwante zaken vastgelegd. Het algemene uitgangspunt is, dat de afdeling Vastgoed en Grondzaken verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de afdeling Accommodaties voor het dagelijks onderhoud. Per 2013 zijn het groenonderhoud op het terrein, het groot onderhoud aan bestrating en tegelwerk op het terrein (niet in de bassins) en het groot onderhoud van het sanitair (inclusief tegelwerk) van eerstgenoemde naar laatstgenoemde afdeling overgedragen. Het doel daarvan is een hogere mate van efficiëntie. Voorzieningen Het zwembad biedt de volgende voorzieningen: een diep L-vormig bassin van circa 50 bij 25 meter en springkuil van circa 12,5 bij 9 meter (totaal: m² zwemwater); een ondiep L-vormig bassin van circa 43 bij 24 meter met een diepte van 0,50 tot 1,20 meter en een gedeelte van circa 20 bij 36 meter met een diepte van 0,45 meter (totaal: m² zwemwater); een kleuter-/peuterbad van circa 134 m²; een horecagelegenheid (verpacht); een grote ligweide (deels verhuurd aan camping Zeeburg); een springkussen en diverse andere speelvoorzieningen; een entree- en kleedgebouw. Het zwemwater wordt tot circa 20 graden verwarmd. In eerdere jaren was dat 21, respectievelijk 22 graden. Activiteiten Het Flevoparkbad wordt vooral gebruikt voor recreatief zwemmen. Deze activiteit kan verschillende vormen aannemen, zoals vrij zwemmen, gezinszwemmen en banen zwemmen. (Men zou ook het recreëren op de ligweide hiertoe kunnen rekenen.) Deze activiteiten worden niet op aparte tijdstippen of in aparte bassins aangeboden. De praktijk leert echter dat er meestal vanzelf een scheiding van de verschillende typen activiteiten plaatsvindt. Banen zwemmers zijn uiteraard in het 50-meterbad te vinden en zien het liefst dat een aantal banen in dat bad permanent voor hen beschikbaar zou zijn. Dat kan door middel van belijning. Daarnaast wordt het bad vooral sinds 2013 aan diverse partijen verhuurd, namelijk zwemvereniging het Y, studentenzwemvereniging SPONS en Swimfantastic (zwemtraining voor volwassenen en reddend zwemmen voor jongeren). Dat gebeurt op basis van sleutelverhuur, dus zonder personele inzet van het zwembad. Daarnaast maken scholen tijdens reguliere openingstijden van het bad gebruik en vinden er diverse incidentele activiteiten plaats, waaronder de jaarlijkse sportdag van de scholen en de zwemvierdaagse. xii

13 In diverse andere buitenbaden worden ook doelgroepactiviteiten en zwemlessen aangeboden. In het verleden was dat ook het geval in het Flevoparkbad, maar het bezoek liep steeds verder terug en de activiteiten zijn op een gegeven moment stopgezet. Swimfantastic heeft aan het begin van de zomervakantie 2013 overigens wel een snelcursus les zwemmen in het bad aangeboden. Daarnaast zijn er in den lande buitenbaden waarin het schoolzwemmen plaatsvindt. In het Flevoparkbad is dat niet het geval. Als redenen daarvoor noemt het stadsdeel: het schoolzwemmen vindt in Amsterdam gedurende het gehele schooljaar plaats en een buitenbad is slechts gedurende een deel van het jaar geopend; de omstandigheden, zoals de watertemperatuur en de weersafhankelijkheid, in een buitenbad zijn niet optimaal voor schoolzwemmen; er is voldoende overdekt zwemwater voor schoolzwemmen aanwezig. Bezoek en gebruik Bezoekontwikkeling Het jaarlijkse aantal bezoekers is in de volgende tabel weergegeven. Met uitzondering van 2011 ligt het bezoek in de afgelopen jaren tussen de en (inclusief schoolbezoek, maar exclusief verenigingsbezoek). Dankzij het mooie weer in de maanden juli en augustus is het bezoek in 2013 ruim boven de uitgekomen. Daarnaast is het bezoek van gasten van de naastgelegen tijdelijke camping sterk gegroeid. De bezoekcijfers laten zien dat het bad zeker een functie vervult en bestaansrecht heeft. jaar bezoek Bezoekcijfers Flevoparkbad 3 Voor 2012 is een nadere uitsplitsing van het bezoek beschikbaar. Uit de volgende tabel blijkt, dat ruim driekwart van het bezoek een los kaartje koopt. Het aantal bezoeken met een 12-badenkaart of seizoenskaart is beperkt. Dat hangt uiteraard samen met het aantal verkochte kaarten. In 2012 werden badenkaarten en 124 seizoenskaarten verkocht. Ten opzichte van veel andere Nederlandse buitenbaden zijn dat lage cijfers. Dat geldt zeker voor een buitenbad met de omvang van het Flevoparkbad en het aantal inwoners van stadsdeel Oost. 3 In de bezoekcijfers zit een beperkt aantal dubbeltellingen. Dat komt doordat voor de 12-badenkaarten en de seizoenskaarten zowel de (eenmalige) verkoop van de betreffende toegangsbewijzen zelf, als elk bezoek daarmee wordt geregistreerd. In 2012 gaat het om 278 bezoekers. Daar staat tegenover, dat seizoenkaarthouders bij binnenkomst soms niet meteen worden aangeslagen, maar dat dit achteraf gebeurt. Het is niet ondenkbaar dat dit op drukke dagen in enkele gevallen wordt vergeten. Overigens zorgen beide oneffenheden niet voor andere conclusies. xiii

14 2012 losse entree badenkaart seizoenskaart overig totaal Bezoek 2012 naar type entreebewijs 4 Uit de volgende tabel blijkt, dat meer dan de helft van het bezoek uit volwassenen (16 tot 65 jaar) bestaat. Kinderen (3 tot 16 jaar) en vooral senioren (65+) bezoeken het bad minder vaak. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen het bezoek van vrij zwemmen en gezinszwemmen enerzijds en banen zwemmen anderzijds. Bezoekers zijn immers vrij om te bepalen welke vorm(en) van recreatief zwemmen zij tijdens hun bezoek willen beoefenen. In de praktijk zal een deel van vooral het bezoek van volwassenen en senioren aan het banen zwemmen kunnen worden toegerekend jeugd volwassenen senioren 742 peuter overig totaal Bezoek 2012 naar leeftijdsgroep 5 Het bezoek van openluchtzwembaden is in sterke mate zij het zeker niet volledig weersafhankelijk. In de volgende tabel is voor de meest recente jaren een aantal statistieken weergegeven. De gegevens hebben betrekking op de weken waarin buitenbaden normaalgesproken geopend zijn. 6 Uit de cijfers blijkt duidelijk dat 2011 een relatief koude, natte en niet zonnige zomer was. Dat heeft zich ook in het bezoekcijfer van dat jaar vertaald. jaar ranking sinds gemiddelde aantal zonuren neerslag (in mm) 1901 temperatuur , , , , , gemiddelde 22 16, Weergegevens van 1 mei tot 1 september (bron: KNMI) 7 4 Het overige bezoek betreft onder andere bezoek door groepen, campinggasten, het onderwijs en mensen met een vrijkaartje. 5 Het overige bezoek betreft mensen met een dalurenkaartje of een vrijkaartje. 6 Dit wijkt af van de periode, zoals in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost wordt gehanteerd. Daarin wordt namelijk de meteorologische zomer aangehouden, maar die komt niet volledig overeen met de openstellingsperiode van buitenbaden in Nederland. 7 Met ranking sinds 1901 wordt gedoeld op de ranglijst van jaren, die op basis van temperatuur, zonuren en neerslag kan worden gemaakt. De gegevens zijn vanaf het jaar 1901 beschikbaar. Een voorbeeld: wanneer die cijfers worden gecombineerd, zijn er maar vijf jaren waarin de weersomstandigheden in de periode 1 mei tot 1 september gunstiger waren dan in Dat jaar neemt dus de zesde positie op de ranglijst in. xiv

Toekomstbestendigheid zwembad De Baan

Toekomstbestendigheid zwembad De Baan Toekomstbestendigheid zwembad De Baan Gemeente Ouderkerk Datum 5 november 2014 Referentie 1409MV In opdracht van Gemeente Ouderkerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Situatieschets 3 1.2 Opdrachtformulering

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op de zwembaden

Een nieuwe kijk op de zwembaden Een nieuwe kijk op de zwembaden Gemeente Súdwest-Fryslân Datum 3 juli 2012 Referentie 1213MV In opdracht van Gemeente Súdwest-Fryslân Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Situatieschets 5 1.2 Opdrachtformulering

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein Strategie Augustus 2013. Keuzenotitie Toekomst Zwembad

Gemeente IJsselstein Strategie Augustus 2013. Keuzenotitie Toekomst Zwembad Gemeente IJsselstein Strategie Augustus 2013 Keuzenotitie Toekomst Zwembad Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Reeds vastgestelde uitgangspunten...4 2.1. IJsselstein behoudt een zwembad...4 2.2. Dit zwembad

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede

Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede Definitief Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 1 maart 2011 Verantwoording Titel : Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij

Nadere informatie

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten.

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten. Jaarverslag 2013 Bosbad Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. De openingsactiviteiten op 27 april waren spectaculair: een startcursus duiken, leuke activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, aantrekkelijke

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006. Goudse zwembaden. www.groenlinksgouda.nl

GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006. Goudse zwembaden. www.groenlinksgouda.nl GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006 Goudse zwembaden www.groenlinksgouda.nl Goudse zwembaden in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006 Binnenkort beslist de gemeenteraad

Nadere informatie

Notitie Toekomst Flevoparkbad

Notitie Toekomst Flevoparkbad Notitie Toekomst Flevoparkbad Stadsdeel Oost Geagendeerd voor behandeling in de Commissie Algemene en Sociale Zaken op 11 december 2013 Geagendeerd voor besluitvorming in de vergadering van de deelraad

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Zwemmen in Culemborg. Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg

Zwemmen in Culemborg. Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg Zwemmen in Culemborg Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg Datum 14 oktober 2011 Referentie 1125AT In opdracht van N.V. Sportfondsenbad Culemborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Situatieschets

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Uitslag enquete 2013 (205 st. verwerkt) Totaal. 1 Wat is uw geslacht? man 57 vrouw 148. 2 Wat is uw leeftijd? 0-22 1 23-40 50 41-64 80 65> 73

Uitslag enquete 2013 (205 st. verwerkt) Totaal. 1 Wat is uw geslacht? man 57 vrouw 148. 2 Wat is uw leeftijd? 0-22 1 23-40 50 41-64 80 65> 73 Uitslag enquete 2013 (205 st. verwerkt) Totaal 1 Wat is uw geslacht? man 57 vrouw 148 2 Wat is uw leeftijd? 0-22 1 23-40 50 41-64 80 65> 73 3 Wat doet u om uwlichaam fit te houden? zwemmen 152 wandelen

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

Beantwoording raadsvragen Veenweidebad Notitie Gemeente De Ronde Venen

Beantwoording raadsvragen Veenweidebad Notitie Gemeente De Ronde Venen Beantwoording raadsvragen Veenweidebad Notitie Gemeente De Ronde Venen BMC 18 november 2013 R. Ouchene In de commissievergadering Inwoners en Samenleving van oktober 2012 is de quickscan over het Veenweidebad

Nadere informatie

Analyse vraag en aanbod. Delftse zwembaden. -eindrapportage- 07-11-2006 Drijver en Partners/bbn R.J.C. Komduur/L.H.A. van der Lans Rotterdam

Analyse vraag en aanbod. Delftse zwembaden. -eindrapportage- 07-11-2006 Drijver en Partners/bbn R.J.C. Komduur/L.H.A. van der Lans Rotterdam Analyse vraag en aanbod Delftse zwembaden -eindrapportage- 07-11-2006 Drijver en Partners/bbn R.J.C. Komduur/L.H.A. van der Lans Rotterdam Inhoudsopgave: pagina: 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond en onderzoeksopdracht

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Vragen n.a.v. de Evaluatie camping in Flevoparkbad van 26 oktober 2012

Vragen n.a.v. de Evaluatie camping in Flevoparkbad van 26 oktober 2012 Vragen n.a.v. de Evaluatie camping in Flevoparkbad van 26 oktober 2012 Wat was de bedoeling van de proef met de camping in het zwembad? Meer inkomsten voor het zwembad of meer inkomsten voor de camping?

Nadere informatie

Zwemles SportPlaza Tiel. Mijn 1 ste zwemles

Zwemles SportPlaza Tiel. Mijn 1 ste zwemles Zwemles SportPlaza Tiel Mijn 1 ste zwemles Zwemles SportPlaza Tiel Graag informeren wij u over het volgende: - Introductiefilmpje Jip. - Wat is het zwem-abc? - Leren zwemmen met Jip. - Virtuele tour zwembad

Nadere informatie

Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer

Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer februari 2010 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer februari 2010 2 Voorwoord Gemeenten willen dat sport, waaronder

Nadere informatie

Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost

Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost rubrieknum mer omschrijving tarief 2011- bedrag in 1 - TAIEVEN VUILOPHAALDIENST vervallen per 1-1-2011 2 - TAIEVEN SPOTACCOMODATIES jan 2011 sept. 2011

Nadere informatie

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012 Businessplan Aqualaren 2013-2028 Tynaarlo, 24 april 2012 Opbouw subsidie Aqualaren bij ongewijzigd beleid Gemeentelijke subsidie Aqualaren (in 2012) 328.000 Aqualaren betaalt huur -/- 67.000 Aftrek vanwege

Nadere informatie

Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven

Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven Beschrijving situatie Zwembad Den Ekkerman maakt onderdeel uit van sportcomplex Den Ekkerman en is gevestigd aan de Wal 152 te Veldhoven. Van het

Nadere informatie

Bedrijfsplan Sportcentrum F.B. Duran Afdeling Samenleving/team Sportbedrijf Maart 2013

Bedrijfsplan Sportcentrum F.B. Duran Afdeling Samenleving/team Sportbedrijf Maart 2013 Bedrijfsplan Sportcentrum F.B. Duran Afdeling Samenleving/team Sportbedrijf Maart 2013 Inhoud 1. Samenvatting pag. 3 2. Inleiding pag. 3 3. Missie pag. 4 4. Het product en de prijs pag. 5 4.1. Het product;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. Het seizoen begon dit jaar rustig. Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen, 26 april, konden wij zo'n 300 bezoekers

Nadere informatie

Villa Aquarius een eigentijds live and leisure concept. Vooraf

Villa Aquarius een eigentijds live and leisure concept. Vooraf Villa Aquarius een eigentijds live and leisure concept Vooraf Woningcorporatie Wateringen heeft samen met Van Mierlo Planontwikkeling het initiatief genomen om een bebouwingsplan te ontwikkelen voor de

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Wellnesscentra en sauna's Een wellnesscentrum of sauna beschikt over verschillende voorzieningen die alles te maken hebben met ontspanning en welbevinden. Het gaat hierbij om sauna, zwembad, stoombad,

Nadere informatie

Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel

Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel Nieuw Zwembad Zaltbommel Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel Huidige Situatie Op dit moment traint ZV-Zaltbommel 3x per week 3 uur in zwembad Akwamarijn. De grootte van het zwembad is op dit moment de voornaamste

Nadere informatie

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen 1 Baby s en peuters Warm water (een kind koelt snel af door andere verhouding volume/huidoppervlak) Intieme,

Nadere informatie

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl Optisport Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst Wij Brengen Je In Beweging! www.optisport.nl Wij brengen je in beweging! Dit motto zegt precies wat wij ambiëren. Een actieve leefstijl die

Nadere informatie

SUNDISC BADEN IN DE LUXE VAN NATUURLIJKE WARMTE

SUNDISC BADEN IN DE LUXE VAN NATUURLIJKE WARMTE SUNDISC BADEN IN DE LUXE VAN NATUURLIJKE WARMTE NATUURLIJKE LUXE Een frisse duik na een lange werkdag. Samen baantjes trekken. De kinderen zien opgaan in spetterend plezier. En dat allemaal onder de blote

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Samen kansen pakken!

Samen kansen pakken! Samen kansen pakken! Marktconsultatie zwembad De Randoet te Made zwembad Het Puzzelbad te Terheijden Concept Zwembad De Randoet Het Puzzelbad Gemeente Drimmelen Grontmij Nederland B.V. Houten, 19 september

Nadere informatie

Onderzoek 32 graden bad de Warande

Onderzoek 32 graden bad de Warande Onderzoek 32 graden bad de Warande Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gehandicapten Platform Oosterhout DIMENSUS beleidsonderzoek September 2015 Projectnummer 623 Onderzoek naar wenselijkheid 32 graden

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. (Boekjaar 2013)

Eindrapportage 2014. (Boekjaar 2013) Eindrapportage 2014 (Boekjaar 2013) Aan Zwembad De Spetter De heer/mevrouw Postbus xxx xxxx XX PLAATSNAAM Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT Auteur(s) Emmy van

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

voor alle informatie en aanbiedingen unieke zwembeleving aquadomescheldorado.nl ook Tijdens alle Nederlandse en Belgische schoolvakanties geopend!

voor alle informatie en aanbiedingen unieke zwembeleving aquadomescheldorado.nl ook Tijdens alle Nederlandse en Belgische schoolvakanties geopend! subtropisch zwemparadijs Golfslagbad unieke zwembeleving Stuvesande 2-4532 MH Terneuzen T. 0115 615 500 www.aquadomescheldorado.nl Geniet van een GRATIS CAPPUCINO bij Blue Bay Food & Drinks tegen inlevering

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Tekst: Twan Epe SPECIAL SPORTGEBOUWEN 57 SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Sportend Nederland krijgt het steeds drukker met als gevolg een toename van de tijdsflexibele en individuele

Nadere informatie

Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen,

Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen, Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen, Woensdag 12 februari houden wij de informatiebijeenkomst in het kader van de aan De IJsselmeeuwen opgelegde huurverhoging voor het Graaf Ottobad. Om ieder van

Nadere informatie

Nationaal. Inhoud. Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water. Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen

Nationaal. Inhoud. Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water. Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen Nationaal Zwembadcongres 2008 Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water John Teunissen, 13 november 2008 Inhoud Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen Verwachtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek 2. Opzet van de notitie 3. Algemene informatie uit BMC-rapport 4. Scenario s 4.1. Kleiner en nieuwbouw

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 Voorwoord Het team van Duikerdel heet u van harte welkom in onze accommodatie. De komende tijd bent

Nadere informatie

Kansen gezocht! Op zoek naar mogelijkheden voor zwembad Hoek van Holland

Kansen gezocht! Op zoek naar mogelijkheden voor zwembad Hoek van Holland Kansen gezocht! Op zoek naar mogelijkheden voor zwembad Hoek van Holland Sport en Cultuur April 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 2 2 Omschrijving huidige situatie Hoekse Badje 3 2.1 Het zwembad 3 2.2 Gebruik

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op: 18 december 2012 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In dit beleidsdocument worden

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderwerp: Regeling tarieven sport en diversen 2015. Het college van burgemeester en wethouders,

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderwerp: Regeling tarieven sport en diversen 2015. Het college van burgemeester en wethouders, GEMEENTE HOOGEVEEN Onderwerp: Regeling tarieven sport en diversen 205 Het college van burgemeester en wethouders, Vast te stellen de: B e s l u i t: Regeling van de tarieven voor verleende diensten en/of

Nadere informatie

HEUVELTJESBOSBAD VOLOP WATERPRET!

HEUVELTJESBOSBAD VOLOP WATERPRET! voor jong en oud! HEUVELTJESBOSBAD VOLOP WATERPRET! het mooiste openluchtzwembad van overijssel! Meppelerweg 60 Balkbrug 7707 CP 0523-656473 www.heuveltjesbosbad.nl voorwoord Tarieven 25 april open voorverkoop

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2014

SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2014 R150612PBO1645 SRO Amersfoort B.V. SRO Postbus 167 3800 AD Amersfoort Soesterweg 556 3812 BP Amersfoort T 033-422 51 00 F 033-461 50 25 E info@sro.nl KvK: 32090798 I www.sro.nl Inhoudsopgave 1... 3 2.

Nadere informatie

Zwemmonitor 2012. Harold van der Werff Aline van Bedaf Karin Hoenderkamp Koen Breedveld. Een beeld van het aanbod van zwemwater in Nederland

Zwemmonitor 2012. Harold van der Werff Aline van Bedaf Karin Hoenderkamp Koen Breedveld. Een beeld van het aanbod van zwemwater in Nederland Zwemmonitor 2012 Een beeld van het aanbod van zwemwater in Nederland In opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten Harold van der Werff Aline van Bedaf Karin Hoenderkamp Koen Breedveld Mulier Instituut

Nadere informatie

Fijn dat u geïnteresseerd bent in ons zwembad.

Fijn dat u geïnteresseerd bent in ons zwembad. Zwembad Aarweide Inhoud Voorwoord 3/4 Openingstijden/Beheerder 5 Tarieven 6 De renovatie 7 Zwembad Aarweide 8/9 Het peuterbad 10 Het instructiebad 11 Het diepe bad 12 Zwemlessen/Schoolzwemmen 13 Faciliteiten/Vrijwilligers/

Nadere informatie

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen.

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen. Renovatieplan zwembad De Meer Inleiding Op 12 juli 2012 heeft het College van de gemeente Culemborg aan de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Sportfondsenbad-Culemborgde opdracht gegeven om een alternatief

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem ABC Leuke manier

Nadere informatie

1 Doel van de marktconsultatie. 2 De opdracht

1 Doel van de marktconsultatie. 2 De opdracht Marktconsultatiedocument Beheer en exploitatie van o Nieuw te bouwen Multifunctionele accommodatie (binnenzwembad) o Buitenzwembad de Zandstuve o Binnensportaccommodaties Aan: Geïnteresseerde marktpartijen

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst. 2) Begroting 2013 en 2014

Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst. 2) Begroting 2013 en 2014 Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst 2) Begroting 2013 en 2014 Activiteiten Sportcentrum Rozengaarde 2014 Schoolzwemmen Zwemlessen A, Ben C Aquafit Aquarobic Aqua joggen Aquasportief Hart

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Het Familieb Heemstede Zomervakantie kleur en doe special met activiteiten 2012 - Openingstijden - Activiteiten / Zomer turbo - Buitenpeuterbad

Het Familieb Heemstede Zomervakantie kleur en doe special met activiteiten 2012 - Openingstijden - Activiteiten / Zomer turbo - Buitenpeuterbad Het Familieb(l)ad Heemstede Zomervakantie kleur en doe special met activiteiten 2012 - Openingstijden - Activiteiten / Zomer turbo - Buitenpeuterbad www.lifefit.nl www.nieuwgroenendaal.nl Voorwoord en

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Nadere informatie

Wilgenhoek. Tekening Maarten Oortwijn

Wilgenhoek. Tekening Maarten Oortwijn Wilgenhoek Mijn herinneringen aan de Wilgenhoek gaan ver terug. Mijn moeder, broer en ik hadden zomers altijd een abonnement op het zwembad. Als het dan even mooi weer was waren we daar te vinden. Niet

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Purmerend Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie...

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie... 65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie... Welkom... De interesse voor investeren in steen wint nog steeds aan populariteit, ook al is geld verdienen in vastgoed van alle

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-11-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-11-2-b Bijlage HAVO 2011 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-11-2-b Informatiebron 1 Woonboerderij FIVELZIGT Aanbod Op werkelijk unieke plek gelegen, zeer royale, vrijstaande woonboerderij

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: SBFV01. Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties

Collegevoorstel. Inleiding. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: SBFV01. Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties Zaaknummer: SBFV01 Onderwerp Nulmeting en tariefstelling binnensportaccommodaties Collegevoorstel Inleiding Met dit voorstel leggen wij u een concept raadsvoorstel voor inzake de nulmeting en tariefstelling

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014 Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 18 november 2014 Betreft: Initiatiefvoorstel Amsterdamse ouderen in beweging Geachte heer/mevrouw, De

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Out-of-home markt in 2005

Out-of-home markt in 2005 Out-of-home markt in 2005 Totale omvang circa 246 miljoen, marktaandeel van 5,6% Elk jaar publiceert Nielsen Media Research in samenwerking met de VEA het rapport netto mediabestedingen. In 2005 werd de

Nadere informatie

Beleidskader Zwemmen 2015-2025. Gemeente Rotterdam April 2015. 1 Beleidskader Zwemmen 2015-2025

Beleidskader Zwemmen 2015-2025. Gemeente Rotterdam April 2015. 1 Beleidskader Zwemmen 2015-2025 Beleidskader Zwemmen 2015-2025 Gemeente Rotterdam April 2015 1 Beleidskader Zwemmen 2015-2025 Beleidskader Zwemmen 2015-2025 2 Voorwoord Zwembaden: ze zijn er voor iedereen! Wie herinnert zich het niet

Nadere informatie

Optisport. Exploitaties. Samen werken aan een gezonde toekomst WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! www.optisport.nl

Optisport. Exploitaties. Samen werken aan een gezonde toekomst WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! www.optisport.nl Optisport Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! www.optisport.nl WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! Dit motto zegt precies wat wij ambiëren. Een actieve leefstijl die

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Sport 307. 11 Sport 11.2. Recreatie. Amsterdam in cijfers 2014

Sport 307. 11 Sport 11.2. Recreatie. Amsterdam in cijfers 2014 Sport 307 Sport en recreatie..2 Sport Recreatie Amsterdam in cijfers 204 308 Sport en recreatie Rondvaart stijgt in populariteit De troonswisseling en de heropening van de drie belangrijkste musea trokken

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 Door de zwemtrainers in de werkgroep Kampioenschappen is een voorstel uitgewerkt en aan de KZC s (Regio-zwemcommissie) aangeboden. Tijdens een gezamenlijke

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Toekomstscenario. Zwembad. De Wisselslag. gemeente Venlo

Toekomstscenario. Zwembad. De Wisselslag. gemeente Venlo Toekomstscenario Zwembad De Wisselslag gemeente Venlo Toekomst zwembad gemeente Venlo Versie: 4 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Sluiting zwembad Nieuw Steyl 1 1.3 Opdrachtformulering

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente project Sportcentrum De Dinkel Twente fase voorlopig ontwerp datum 17.04.2012 projectnr. 2011.20 Colofon Voorliggend ontwerp is tot stand gekomen in

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie