Bijlage 1 Omgevingsanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Omgevingsanalyse"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Omgevingsanalyse Zwembaden in de omgeving Aanbod In de omgeving van het Flevoparkbad is een groot aantal zwemvoorzieningen gelegen. Dat blijkt ook uit de tabellen aan het einde van deze omgevingsanalyse, die een overzicht bieden van alle zwemvoorzieningen, die vanaf het Flevoparkbad binnen 20 minuten en 20 kilometers met de auto kunnen worden bereikt. 1 Bij het opstellen van dat overzicht is overigens mede gebruikgemaakt van informatie in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost. Allereerst liggen er verschillende buitenbaden rondom het Flevoparkbad. Zij zijn overigens geen van allen binnen 10 minuten te bereiken. Het BadBuiten heeft een zeer beperkte omvang en is in feite geen regulier buitenbad, maar De Breek, het Brediusbad en het Amstelbad zijn dat wel. De drie laatstgenoemde baden beschikken over behoorlijk wat zwemwater, maar hebben in tegenstelling tot het Flevoparkbad geen 50- meterbad. Daarentegen bieden de drie baden wel zwemlessen en doelgroepactiviteiten aan, terwijl het Flevoparkbad dat zelf niet doet. De buitenbaden zijn niet de enige zwembaden met onoverdekt zwemwater. Er zijn namelijk vier combibaden in Amsterdam. Hoewel geen van die baden binnen 10 minuten vanaf het Flevoparkbad kan worden bereikt, is vooral het De Mirandabad voor een deel van de inwoners van stadsdeel Oost dichterbij dan het Flevoparkbad. Net als Sportplaza Mercator beschikt het De Mirandabad over een onoverdekt 50-meterbad. Overigens zijn de buitenbaden van het Floraparkbad momenteel gesloten in verband met de bouw van het Noorderparkbad, dat ook een combibad zal zijn. Zoals gebruikelijk hebben de combibaden een veel uitgebreider activiteitenaanbod dan het Flevoparkbad. Combibaden zijn immers het gehele jaar geopend en hebben ook overdekte faciliteiten. In de omgeving van het Flevoparkbad liggen ook verschillende binnenbaden. Weliswaar beschikken deze accommodaties niet over een onoverdekt zwemaanbod, maar ze bieden wel activiteiten aan die het Flevoparkbad ook zou kunnen aanbieden. Daarnaast accommoderen deze binnenbaden een deel van de totale zwembehoefte in stadsdeel Oost. Het dichtstbijzijnde bad is het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost, maar ook het bad in Diemen, het Zuiderbad, Bijlmer Sportcentrum en Het Marnix zijn voor veel inwoners van stadsdeel Oost niet ver weg. Er zijn ook drie private sport-/wellnessaanbieders met een binnenbad. Zij vormen geen grote concurrenten van het Flevoparkbad. Hun aanbod is beperkt en vooral voor leden bedoeld. Wel bieden twee van de drie centra zwemlessen aan. In één van beide gevallen is daarvoor een lidmaatschap vereist. Naast de reguliere binnenbaden en de sport-/wellnesscentra zijn er diverse zorginstellingen met een zwembad. In vrijwel alle gevallen gaat het alleen om een instructiebad, dat uitsluitend door specifieke (zorg)groepen mag worden gebruikt. Toch zijn deze accommodaties relevant, omdat ze een deel van de zwembehoefte accommoderen. Bovendien worden ze vaak door zwemscholen gebruikt, die in de meeste gevallen geen eigen bad hebben. In plaats daarvan huren zij zwemwater bij zorginstellingen en in reguliere zwembaden. Twee van hen Akwaak en Zweminstituut Siemons bieden ook doelgroepactiviteiten aan. 1 Zwembaden die niet door bezoekers van buiten kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld in hotels, worden buiten beschouwing gelaten. i

2 Mensen die in de openlucht willen zwemmen, hoeven dat uiteraard niet per definitie in een zwembad te doen. In de omgeving van het Flevoparkbad bevinden zich verschillende recreatieplassen en strandjes, zoals het Strand IJburg. Dit aanbod is vooral aantrekkelijk voor liefhebbers van het vrij zwemmen. Voor banen zwemmers vormt het geen goed alternatief. Tarieven Ten opzichte van de buitenbaden in de omgeving zijn de tarieven van het Flevoparkbad aan de lage kant. Dat geldt vooral voor het tarief voor volwassenen. Het Brediusbad hanteert een opvallend groot onderscheid tussen de prijs voor volwassenen en die voor de jeugd. Kinderen betalen namelijk minder dan de helft van het volwassen tarief. Voor de prijzen van seizoenskaarten geldt overigens hetzelfde. Mede gezien het voorzieningenaanbod van het Flevoparkbad (zie bijlage 2) luidt de conclusie, dat er ruimte is om de tarieven van het bad te verhogen. Dat geldt zeker voor de tarieven voor volwassenen. De recreatieve tarieven van de combibaden en de binnenbaden zijn hoger dan die van het Flevoparkbad. Voor zover de andere aanbieders recreatief zwemmen aanbieden, geldt daarvoor hetzelfde. Het is echter niet reëel om de prijzen van overdekte baden met die van buitenbaden te vergelijken. De recreatieplassen en strandjes zijn gratis en dat kan voor sommigen aanleiding zijn om daar in plaats van in een openluchtzwembad te gaan zwemmen. Demografische ontwikkelingen Ontwikkelingen sinds 2000 Uit de volgende tabel blijkt, dat het aantal inwoners van stadsdeel Oost in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Deze stijging heeft zich bij elk van de vijf onderscheiden leeftijdsgroepen voorgedaan. In tegenstelling tot in veel andere delen van het land is de groep van 65 jaar of ouder nauwelijks gegroeid. Dit betekent dat puur vanuit demografisch oogpunt de vraag naar zwemwater en activiteiten uitgezonderd doelgroepactiviteiten voor senioren flink is gestegen. Dat geldt ook voor recreatief zwemmen. Dat laatste lijkt wellicht opvallend, aangezien recreatief zwemmen landelijk juist onder druk staat. Dat komt doordat er ook andere dan demografische factoren invloed op de zwembehoefte uitoefenen. Op deze plek gaat het echter alleen om de demografische ontwikkeling en die heeft een positieve invloed op de vraag naar recreatief zwemmen. Overigens wordt in de Amsterdamse sportwereld ook regelmatig van stadssector Oost gesproken. Dit bestaat uit stadsdeel Oost plus drie buurten van stadsdeel Centrum. In 2012 woonden er in de drie buurten in stadsdeel Centrum circa mensen. stadsdeel Oost totaal tot 20 jaar tot 35 jaar tot 50 jaar tot 65 jaar jaar of ouder Bevolkingsontwikkeling stadsdeel Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) ii

3 Prognose In de volgende twee tabellen is voor stadsdeel Oost en stadssector Oost de demografische prognose weergegeven. 2 Daaruit blijkt dat het aantal inwoners in de komende jaren zal blijven groeien. De meest in het oog springende toenames doen zich voor bij de groepen van 15 tot 20 jaar, 25 tot 35 jaar en 50 jaar of ouder. Vooral de groep senioren wordt flink groter: het aandeel van het aantal inwoners van 65 jaar of ouder in de totale bevolking neemt in de periode tot en met 2030 met 5% toe. De ontwikkelingen wijzen op een verdere stimulering van de vraag naar zwemwater en activiteiten en vooral voor banen zwemmen en doelgroepactiviteiten voor senioren. Meer specifieke cijfers laten echter zien, dat het aantal kinderen in de zwemlesleeftijd in de periode tot en met 2025 licht zal afnemen. Dat leidt in die jaren dus tot een beperkte daling van de vraag naar les zwemmen en schoolzwemmen. Overigens wordt voor de jaren daarna een flinke toename van deze groep verwacht, maar dat is mede afhankelijk van de snelheid waarmee IJburg verder wordt ontwikkeld. stadsdeel Oost totaal tot 5 jaar tot 10 jaar tot 15 jaar tot 20 jaar tot 25 jaar tot 30 jaar tot 35 jaar tot 40 jaar tot 45 jaar tot 50 jaar tot 55 jaar tot 60 jaar tot 65 jaar tot 70 jaar tot 75 jaar tot 80 jaar tot 85 jaar jaar of ouder Demografische prognose stadsdeel Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) 2 De weergegeven cijfers zijn gelijk aan die in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost, alleen zijn de gegevens gedeeltelijk op een andere wijze gecategoriseerd. Dat heeft te maken met het feit dat de opdrachtformulering van beide onderzoeken verschillend is. iii

4 stadssector Oost totaal tot 5 jaar tot 10 jaar tot 15 jaar tot 20 jaar tot 25 jaar tot 30 jaar tot 35 jaar tot 40 jaar tot 45 jaar tot 50 jaar tot 55 jaar tot 60 jaar tot 65 jaar tot 70 jaar tot 75 jaar tot 80 jaar tot 85 jaar jaar of ouder Demografische prognose stadssector Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) Bevolkingssamenstelling Ongeveer de helft van de inwoners van stadsdeel Oost en stadssector Oost is van buitenlandse afkomst. Van deze groep heeft circa 70% een zogenaamde niet-westerse achtergrond (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek). In algemene zin blijkt in de praktijk, dat deze groep inwoners om verschillende redenen duidelijk minder vaak zwembaden bezoekt dan andere groepen inwoners. Dat heeft gevolgen voor de totale behoefte aan zwemwater en activiteiten. Dit blijkt ook uit het gemiddelde aantal bezoeken per inwoner van grootstedelijke gemeenten, dat meestal lager is dan het cijfer in meer landelijke gebieden. Overigens spelen daarbij uiteraard ook andere factoren een rol, waaronder sociaal-economische verschillen en het grotere vrijetijdsaanbod in grote steden. Trends en ontwikkelingen In het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost wordt een aantal algemene landelijke trends en ontwikkelingen beschreven, dat ook voor dit rapport relevant is. In aanvulling daarop wordt voor deze rapportage nog een aantal relevante aspecten benoemd, dat op sport en zwemmen in het algemeen en zwemactiviteiten in het bijzonder betrekking heeft. Algemeen De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot. Dat betekent een positieve stimulans voor sportbeoefening in het algemeen. Vooral 55-plussers blijken aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve (doelgroep)activiteiten dan in het verleden. Daarentegen neemt de interesse van jongeren voor sportieve activiteiten vanaf een jaar of 15 duidelijk af; de kwaliteit van de dienstverlening wordt in steeds grotere mate bepalend geacht voor de keuzes van de zwembadbezoeker. Leden van verenigingen en deelnemers aan begeleide activiteiten vinden de klantgerichtheid en deskundigheid van trainers/instructeurs het belangrijkste aspect van de dienstverlening. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk punt; iv

5 onder invloed van verdrinkingsgevallen en ongelukken in zwembaden en recreatiegebieden blijft de discussie over veiligheid actueel. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid in het water, maar ook om de (sociale) veiligheid in en om sportaccommodaties. Mede hierom zijn het Keurmerk Veilig en Schoon en het Protocol Vrolijk en Veilig opgesteld. Het Flevoparkbad beschikt over het keurmerk en hanteert het protocol; op veel plekken in het land staat de exploitatie van publiek toegankelijke buitenbaden onder druk. Mede door noodzakelijke bezuinigingen en afnemende bezoekersaantallen wordt soms het besluit genomen om een buitenbad te sluiten. Andere keuzes die worden gemaakt zijn het afstoten van het bad aan een lokale belangen- c.q. vrijwilligersorganisatie of een marktpartij, dan wel het vervangen van een deel van het zwemwater door bijvoorbeeld een waterspeeltuin, spraypark, zandsportveld, of andere aanvullende functie; geclusterde en multifunctionele sportvoorzieningen zijn in opmars, waarbij soms ook combinaties met andere maatschappelijke of commerciële voorzieningen worden gemaakt. Succesvolle combinaties resulteren in meerwaarde voor de bezoeker en financiële voordelen voor de exploitant. Het vervangen van bestaande accommodaties is vaak aanleiding om over clustering na te denken. Zwemactiviteiten In de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors geïnvesteerd in recreatieve zwembaden en combibaden. In het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide activiteiten plaatsgevonden. Daarbij hebben demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen een rol gespeeld. Overigens geldt het voorgaande vooral voor het vrij zwemmen en veel minder voor het banen zwemmen; de aquafitactiviteiten zijn in de afgelopen jaren populair geweest en zullen dat in de komende jaren ook blijven. Middels een aantrekkelijk en afwisselend aanbod dient hierop te worden ingespeeld. Net als bij de overige doelgroepen is de kwaliteit van de instructeurs zeer bepalend voor de populariteit van de activiteiten; gezien de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking worden activiteiten voor senioren steeds belangrijker. Zij stellen echter meer en andere wensen aan deze activiteiten dan jongere mensen, bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne, persoonlijke aandacht en de sociale functie van het zwemmen; het les zwemmen is van oudsher sterk aanbodgericht. Lessen worden op vaste tijdstippen in de week aangeboden. Steeds meer zwembaden bieden ook lessen op zaterdag en zondag aan en organiseren snelcursussen of turbolessen, waarbij kinderen in een korte periode hun diploma kunnen behalen; steeds meer gemeenten besluiten al dan niet onder invloed van bezuinigingen tot het geheel of gedeeltelijk afschaffen van het schoolzwemmen. In de grote steden is dat veelal niet het geval. Daar is het aandeel kinderen dat via het schoolzwemmen het zwemdiploma behaalt vaak ook groter dan in andere delen van het land; zwem- en waterpoloverenigingen hebben over het algemeen met relatief sterk teruglopende ledenaantallen te kampen. Het positieve effect van de goede prestaties van de Nederlandse zwemmers en waterpolosters op de ledenaantallen van verenigingen is gering geweest. Uiteraard kan het beeld per individuele vereniging verschillen. v

6 Zwemvoorzieningen in de omgeving Buitenbaden Naam Flevoparkbad Zwembad BadBuiten Zwembad de Breek Brediusbad Het Amstelbad Plaats Amsterdam Amsterdam Landsmeer Amsterdam Ouderkerk aan de Amstel Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 0,0 4,6 12,4 7,7 13,9 Baden en faciliteiten 50-meterbad met springplank, ondiep bad, kleuterbad, ligweide, speeltoestellen Drijvend instructiebad, onderdeel van horecagelegenheid Wedstrijd-/recreatiebad, instructiebad met glijbaan, peuter-/kleuterbad, speeltoestellen, ligweide Wedstrijdbad, recreatiebad, kleuterbad met fontein Wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, speelvoorzieningen, ligweide Karakter Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 3,20 4,00 4,00 3,85 4,00 - jeugd 3,10 4,00 3,50 1,75 4,00 - meerbadenkaart (per keer) 2,67-3,50 2, jeugd 2,58-3,50 1,43 - les zwemmen - lesduur in min gemiddelde prijs per 30 min. - - uitsluitend met leskaart - 3,50 doelgroepen - soorten - - Aquajoggen, aquarobics, Aquasport Aquafit conditiezwemmen - gemiddelde prijs aquasporten - - 5,50 2,88 3,67 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k gemiddelde prijs overig vi

7 Combibaden Naam De Mirandabad Floraparkbad Sportplaza Mercator Het Sloterparkbad Plaats Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 10,7 6,9 18,0 20,0 Baden en faciliteiten Golfslagbad, wedstrijdbad met duikplank. Buiten: 50-meterbad, kinderbad met speeltoestellen en glijbaan, peuterbad, speeltuintje Wedstrijdbad met glijbaan, instructiebad, springkuil met duikplanken, Turkse tuin, sauna, zonnebank (buitenbaden gesloten i.v.m. bouw Noorderparkbad) Wedstrijdbad, doelgroepenbad, therapiebad, peuterbad, sauna, stoombad, 50-meterbad buiten 50-meterbad, doelgroepenbad, springbassin met duikplanken, recreatiebad met glijbaan, stroomversnelling, bubbelbad, massagestralen, stoomcabines, kruidenbaden, peuterbad. Buiten: wedstrijdbad, ligweide Karakter Combibad Combibad Combibad Combibad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 3,90 3,95 4,70 4,60 - jeugd 3,90 3,40 4,70 4,60 - meerbadenkaart (per keer) 3,12 3,29 3,92 3,68 - jeugd 3,12 2,83 3,92 3,68 les zwemmen - lesduur in min. 30, 45 of gemiddelde prijs per 30 min. 4,50 2,75 5,31 4,88 doelgroepen - soorten Zwangerschapszwemmen, baby- Aquajoggen, aquarobics, /peuter-/kleuterzwemmen, aquacombi, fit en fun, babyaquajoggen, aquajoggen 55+, /peuterzwemmen aquatotaal, aquamove, MBVO Aquavitaal, aquarobics, aquajogging, aquacycling, aquazumba, baby- /peuterzwemmen, ouder- /kindzwemmen, zwangerschapszwemmen Aquasport, senior fit, ouder- /kindzwemmen - gemiddelde prijs aquasporten 6,18 6,08 5,58 5,21 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten 5,19 3,21 5,58 3,00 - gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k 6,18 4,06 6,63 5,58 - gemiddelde prijs overig vii

8 Binnenbaden Naam Sportfondsenbad Amsterdam Sportcentrum wethouder F.B. Het Zuiderbad Bijlmer Sportcentrum Het Marnix Zwembad Het Meerbad Zib Victoriabad Zwembad De Slag Oost Duran Plaats Amsterdam Diemen Amsterdam Amsterdam Amsterdam Abcoude Weesp Zaandam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 2,5 6,9 6,5 10,3 7,2 17,8 16,4 18,1 Baden en faciliteiten Wedstrijdbad, doelgroepenbad, Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, zonnebank Wedstrijdbad, doelgroepenbad, Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, instruc ebad Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, recreatiebad, ondiep bad, kruidenbaden, whirlpool, sauna, zonnebanken whirlpool recreatiebad met whirlpool, stroomversnelling, bubbelbank, glijbaan massagestraat met speelattributen, peuterbad, whirlpool, sauna, zonnebank whirlpool, stoombad Recreatiebad/wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, whirlpool, stoombad, glijbaan Karakter Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 4,20 4,20 3,40 3,80 3,90 4,50 3,50 4,40 - jeugd 3,90 3,50 3,40 3,50 3,90 4,50 3,50 4,40 - meerbadenkaart (per keer) 3,50 onbekend 2,72 2,80 3,25 3,75 3,15 3,85 - jeugd 3,25 onbekend 2,72 2,60 3,25 3,75 3,15 3,85 les zwemmen - lesduur in min , 45 of gemiddelde prijs per 30 min. 5,23 4,41 4,50 4,43 6,46 7,23 5,16 5,06 doelgroepen - soorten Ouder-/kindzwemmen, zwangerschapszwemmen, MBVO, aquasportief Aquazumba, aquajogging, Aquajoggen,babyaquafit, conditiezwemmen, fifty /peuterzwemmen, fit, baby-/peuterzwemmen, zwangerschapszwemmen zwangerschapszwemmen Senior fit, ouder- /kindzwemmen, zwangerschapszwemmen, swimba Aquasport, 50 fit, ouder- /kindzwemmen Trimzwemmen, ouder- /kindzwemmen, ClubAqua, ClubAquajogging, ClubAquarobics, ClubAquavitaal Aquarobics, aquajoggen, baby- /peuterzwemmen Dynamic mix, dynamic running, dynamic moves, dynamic dance, aquatherapie, ouder- /kindzwemmen, trimzemmen, seniorenzwemmen, zwangerschapszwemmen, hart in beweging - gemiddelde prijs aquasporten 7,78 6,07 6,18 5,00 4,31 6,38 7,45 4,81 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten 4,29 5,20-2,71 3, ,85 - gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k 4,79 6,50 6,18 4,63 4,31 5,83 7,45 5,50 - gemiddelde prijs overig viii

9 Fitnesscentra Naam David Lloyd Sports Health Club Special sports Amstelveen The Wellness Garden Plaats Amsterdam Amstelveen Amsterdam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 7,3 15,6 17,2 Baden en faciliteiten Instructiebad, hydrotherapiebad, relaxbad, sauna, stoombad Instructiebad, onderdeel van sportcentrum Instructiebad, onderdeel van wellnesscentrum Karakter Binnenbad Binnenbad Binnenbad Tarieven recreatief zwemmen uitsluitend met lidmaatschap uitsluitend met lidmaatschap - losse badenkaart ,00 - jeugd ,00 - meerbadenkaart (per keer) ,60 - jeugd ,60 les zwemmen - lesduur in min. onbekend gemiddelde prijs per 30 min. onbekend 9,38 - doelgroepen - soorten Swim to trim, pool fit, Aquarobic, fysio swim, fifty fit - aquarobics - gemiddelde prijs aquasporten uitsluitend met lidmaatschap uitsluitend met lidmaatschap - - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k gemiddelde prijs overig ix

10 Zorgbaden Naam Plaats Afstand tot zwembad In min. In km. Ronald McDonald Centre Amsterdam 9 5,9 Zwembad Stichting Omega Amsterdam 9 6,0 Ago Zwembad Diemen 9 8,6 Zwembad Reade locatie Overtoom Amsterdam 12 6,5 Zwembad Mytylschool Amsterdam 13 10,1 Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (Reade) Amsterdam 15 18,5 Woon- en zorgcentrum De Werf Amsterdam 16 16,2 Zwemscholen Naam Zwemt in Lesduur in min. Gem. prijs/30 min. Akwaak zwemschool Ronald McDonald Centre 45 8,50 Zwemacademie Easyswim Sportplaze Mercator, De Werf 45 16,67 Zwemeducatie Reade Sportplaza Mercator 40 8,50 Zweminstituut Siemons Zwembad Stichting Omega 50 12,00 Zwemschool Bubbles Zwembad Mytylschool 45 8,67 Zwemschool de Anemoon Zwembad Mytylschool, Ago zwembad 45 5,62 Zwemschool de Druppel Wethouder F.B. Duranbad, Sloterparkbad 45 7,33 Zwemschool de Natte Kikker Sloterparkbad, eigen instructiebad 30 16,00 Zwemschool de Oceaan Sloterparkbad 45 6,67 Zwemschool de Zwaantjes Sloterparkbad, Sportfondsenbad Amsterdam Oost, zwembad Mytylschool 45 5,38 Zwemschool het Kikkertje Het Zuiderbad 45 7,67 Zwemschool Pardoes Sloterparkbad, zwembad Reade locatie Overtoom 45 10,00 Zwemschool Plons Het Marnix, zwembad Mytylschool 45 9,00 Zwemschool Robbedoes Sloterparkbad, eigen instructiebad 45 5,77 x

11 Recreatieplassen en stranden Naam Plaats Afstand tot zwembad Karakter In min. In km. Strand IJburg Amsterdam 9 6,5 Stadsstrand Strand Diemerpark Amsterdam 11 11,2 Stadsstrand Ouderkerkerplas Ouderkerk aan de Amstel 13 13,6 Recreatieplas Gaasperplas Amstelveen 16 15,0 Recreatieplas Recreatiegebied het Twiske Oostzaan 16 16,6 Recreatiegebied De Hoge Dijk Amsterdam 17 15,2 Recreatieplas en stadsstrand Strand Sloterplas Amsterdam 17 20,0 Stadsstrand xi

12 Bijlage 2 Exploitatie Flevoparkbad Aanbod Algemeen Het Flevoparkbad is prachtig gelegen in het Flevopark en aan de rand van het Nieuwe Diep. Het bad is in 1967 gebouwd en in 1997 gerenoveerd. In 2002 is een aantal kleedkamers vernieuwd. De afdeling Accommodaties van stadsdeel Oost is verantwoordelijk voor de exploitatie van het bad, terwijl het eigendom bij de afdeling Vastgoed en Grondzaken is ondergebracht. Tussen beide afdelingen is een dienstverleningsovereenkomst van kracht. Daarin zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer, onderhoud en aanverwante zaken vastgelegd. Het algemene uitgangspunt is, dat de afdeling Vastgoed en Grondzaken verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de afdeling Accommodaties voor het dagelijks onderhoud. Per 2013 zijn het groenonderhoud op het terrein, het groot onderhoud aan bestrating en tegelwerk op het terrein (niet in de bassins) en het groot onderhoud van het sanitair (inclusief tegelwerk) van eerstgenoemde naar laatstgenoemde afdeling overgedragen. Het doel daarvan is een hogere mate van efficiëntie. Voorzieningen Het zwembad biedt de volgende voorzieningen: een diep L-vormig bassin van circa 50 bij 25 meter en springkuil van circa 12,5 bij 9 meter (totaal: m² zwemwater); een ondiep L-vormig bassin van circa 43 bij 24 meter met een diepte van 0,50 tot 1,20 meter en een gedeelte van circa 20 bij 36 meter met een diepte van 0,45 meter (totaal: m² zwemwater); een kleuter-/peuterbad van circa 134 m²; een horecagelegenheid (verpacht); een grote ligweide (deels verhuurd aan camping Zeeburg); een springkussen en diverse andere speelvoorzieningen; een entree- en kleedgebouw. Het zwemwater wordt tot circa 20 graden verwarmd. In eerdere jaren was dat 21, respectievelijk 22 graden. Activiteiten Het Flevoparkbad wordt vooral gebruikt voor recreatief zwemmen. Deze activiteit kan verschillende vormen aannemen, zoals vrij zwemmen, gezinszwemmen en banen zwemmen. (Men zou ook het recreëren op de ligweide hiertoe kunnen rekenen.) Deze activiteiten worden niet op aparte tijdstippen of in aparte bassins aangeboden. De praktijk leert echter dat er meestal vanzelf een scheiding van de verschillende typen activiteiten plaatsvindt. Banen zwemmers zijn uiteraard in het 50-meterbad te vinden en zien het liefst dat een aantal banen in dat bad permanent voor hen beschikbaar zou zijn. Dat kan door middel van belijning. Daarnaast wordt het bad vooral sinds 2013 aan diverse partijen verhuurd, namelijk zwemvereniging het Y, studentenzwemvereniging SPONS en Swimfantastic (zwemtraining voor volwassenen en reddend zwemmen voor jongeren). Dat gebeurt op basis van sleutelverhuur, dus zonder personele inzet van het zwembad. Daarnaast maken scholen tijdens reguliere openingstijden van het bad gebruik en vinden er diverse incidentele activiteiten plaats, waaronder de jaarlijkse sportdag van de scholen en de zwemvierdaagse. xii

13 In diverse andere buitenbaden worden ook doelgroepactiviteiten en zwemlessen aangeboden. In het verleden was dat ook het geval in het Flevoparkbad, maar het bezoek liep steeds verder terug en de activiteiten zijn op een gegeven moment stopgezet. Swimfantastic heeft aan het begin van de zomervakantie 2013 overigens wel een snelcursus les zwemmen in het bad aangeboden. Daarnaast zijn er in den lande buitenbaden waarin het schoolzwemmen plaatsvindt. In het Flevoparkbad is dat niet het geval. Als redenen daarvoor noemt het stadsdeel: het schoolzwemmen vindt in Amsterdam gedurende het gehele schooljaar plaats en een buitenbad is slechts gedurende een deel van het jaar geopend; de omstandigheden, zoals de watertemperatuur en de weersafhankelijkheid, in een buitenbad zijn niet optimaal voor schoolzwemmen; er is voldoende overdekt zwemwater voor schoolzwemmen aanwezig. Bezoek en gebruik Bezoekontwikkeling Het jaarlijkse aantal bezoekers is in de volgende tabel weergegeven. Met uitzondering van 2011 ligt het bezoek in de afgelopen jaren tussen de en (inclusief schoolbezoek, maar exclusief verenigingsbezoek). Dankzij het mooie weer in de maanden juli en augustus is het bezoek in 2013 ruim boven de uitgekomen. Daarnaast is het bezoek van gasten van de naastgelegen tijdelijke camping sterk gegroeid. De bezoekcijfers laten zien dat het bad zeker een functie vervult en bestaansrecht heeft. jaar bezoek Bezoekcijfers Flevoparkbad 3 Voor 2012 is een nadere uitsplitsing van het bezoek beschikbaar. Uit de volgende tabel blijkt, dat ruim driekwart van het bezoek een los kaartje koopt. Het aantal bezoeken met een 12-badenkaart of seizoenskaart is beperkt. Dat hangt uiteraard samen met het aantal verkochte kaarten. In 2012 werden badenkaarten en 124 seizoenskaarten verkocht. Ten opzichte van veel andere Nederlandse buitenbaden zijn dat lage cijfers. Dat geldt zeker voor een buitenbad met de omvang van het Flevoparkbad en het aantal inwoners van stadsdeel Oost. 3 In de bezoekcijfers zit een beperkt aantal dubbeltellingen. Dat komt doordat voor de 12-badenkaarten en de seizoenskaarten zowel de (eenmalige) verkoop van de betreffende toegangsbewijzen zelf, als elk bezoek daarmee wordt geregistreerd. In 2012 gaat het om 278 bezoekers. Daar staat tegenover, dat seizoenkaarthouders bij binnenkomst soms niet meteen worden aangeslagen, maar dat dit achteraf gebeurt. Het is niet ondenkbaar dat dit op drukke dagen in enkele gevallen wordt vergeten. Overigens zorgen beide oneffenheden niet voor andere conclusies. xiii

14 2012 losse entree badenkaart seizoenskaart overig totaal Bezoek 2012 naar type entreebewijs 4 Uit de volgende tabel blijkt, dat meer dan de helft van het bezoek uit volwassenen (16 tot 65 jaar) bestaat. Kinderen (3 tot 16 jaar) en vooral senioren (65+) bezoeken het bad minder vaak. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen het bezoek van vrij zwemmen en gezinszwemmen enerzijds en banen zwemmen anderzijds. Bezoekers zijn immers vrij om te bepalen welke vorm(en) van recreatief zwemmen zij tijdens hun bezoek willen beoefenen. In de praktijk zal een deel van vooral het bezoek van volwassenen en senioren aan het banen zwemmen kunnen worden toegerekend jeugd volwassenen senioren 742 peuter overig totaal Bezoek 2012 naar leeftijdsgroep 5 Het bezoek van openluchtzwembaden is in sterke mate zij het zeker niet volledig weersafhankelijk. In de volgende tabel is voor de meest recente jaren een aantal statistieken weergegeven. De gegevens hebben betrekking op de weken waarin buitenbaden normaalgesproken geopend zijn. 6 Uit de cijfers blijkt duidelijk dat 2011 een relatief koude, natte en niet zonnige zomer was. Dat heeft zich ook in het bezoekcijfer van dat jaar vertaald. jaar ranking sinds gemiddelde aantal zonuren neerslag (in mm) 1901 temperatuur , , , , , gemiddelde 22 16, Weergegevens van 1 mei tot 1 september (bron: KNMI) 7 4 Het overige bezoek betreft onder andere bezoek door groepen, campinggasten, het onderwijs en mensen met een vrijkaartje. 5 Het overige bezoek betreft mensen met een dalurenkaartje of een vrijkaartje. 6 Dit wijkt af van de periode, zoals in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost wordt gehanteerd. Daarin wordt namelijk de meteorologische zomer aangehouden, maar die komt niet volledig overeen met de openstellingsperiode van buitenbaden in Nederland. 7 Met ranking sinds 1901 wordt gedoeld op de ranglijst van jaren, die op basis van temperatuur, zonuren en neerslag kan worden gemaakt. De gegevens zijn vanaf het jaar 1901 beschikbaar. Een voorbeeld: wanneer die cijfers worden gecombineerd, zijn er maar vijf jaren waarin de weersomstandigheden in de periode 1 mei tot 1 september gunstiger waren dan in Dat jaar neemt dus de zesde positie op de ranglijst in. xiv

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

Drenkelingendetectiesystemen in Nederlandse zwembaden

Drenkelingendetectiesystemen in Nederlandse zwembaden Drenkelingendetectiesystemen in Nederlandse zwembaden Monitoring met betrekking tot effectiviteit van drenkelingendetectiesystemen in Nederlandse zwembaden Breda, 22 augustus 2006 2003.050/3613 NRIT Onderzoek

Nadere informatie

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 1. Inleiding In 2007 is een vooronderzoek (Synarchis) gestart naar een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard Het leidde

Nadere informatie

Stimuleringsplan Zwembad De Tippe

Stimuleringsplan Zwembad De Tippe Stimuleringsplan Zwembad De Tippe Raalte, 11 april 2011 Vitrus Media Bert Bourgonje JongeHonden Guido Aris Sanne Verhagen van den Belt 1 Voorwoord Om het voortbestaan van zwembad De Tippe te Heino te kunnen

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Musea en plein publique

Musea en plein publique Musea en plein publique Vormgeving en effecten van gratis toegang R. Goudriaan I. Been C.M. Visscher Advies in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Aarts De Jong Wilms Goudriaan

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie 2012 Invast Hotels Bastiaan Driessen Carla Kempen Michael van der Heijden DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie Voorwoord Dit onderzoek is verricht

Nadere informatie

Kinderopvang in Kaart Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang in Kaart Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 27 oktober 2011 Kinderopvang in Kaart Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW, directie Kinderopvang T.a.v. Drs. M.P. Flier

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Sportdeelname van kinderen in armoede. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel

Sportdeelname van kinderen in armoede. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel Sportdeelname van kinderen in armoede Niels Reijgersberg Hugo van der Poel mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus 85445

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN Mei 2007 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke Vereniging voor Kleine

Nadere informatie

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport!

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport! OVERLEVENISMEEDOEN Ook in de Sport! Notitie Sportraad Apeldoorn (VSA) over de toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn, mei 2013 2 3 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 5 Hoofdstuk 2: Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Verbetering Zwemvaardigheid 2006-2009 Tien punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst. Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst

Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst. Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst 1 2 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 7 2. ONTWIKKELINGEN 9 2.1 Wensen en

Nadere informatie