JAARACTIEPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARACTIEPLAN 2011-2012"

Transcriptie

1 Freinetschool De Zevensprong Vital Decosterstraat Leuven Instellingsnummer: JAARACTIEPLAN TER BEVORDERING VAN DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN OP HET WERK. --1/11--

2 DEEL 1. Doelstelling Dit beleidsplan kadert in het hele veiligheids- en welzijnsbeleid van de school. Het "Globaal Preventieplan ter bevordering van de veiligheid en het welzijn op het werk. Periode diende als basis voor dit jaaractieplan. DEEL 2: Controle brandveiligheid door de brandweer. Tijdens het bezoek in 2007 stelde de brandweer vast dat de volgende brandpreventiemaatregelen voorzien waren: Compartimentering trappenhallen, stookplaats en technische lokalen Rookkoepels in de trappenhallen met bediening op evacuatieniveau Alarmering en branddetectie Plaatsing draagbare snelblussers en muurhaspels Veiligheidsverlichting Signalisatie en niveau-aansluiting Schriftelijke instructies Aanwezigheid van voldoende uitgangen en nooduitgangen Positief keuringsattest elektrische installatie Volgende attesten werden intussen overgemaakt aan de brandweerdienst: o Keuringsattest gas- en verwarmingsinstallatie o Keuringsattest veiligheidsuitrustingen o Nazicht blustoestellen en haspels o Keuringsattest branddetectie o Plaatsingsattest erkende plaatser branddeur o Attesten gebruikte materialen Rf-wanden o Attest conformiteit plaatsing brandkleppen De brandweer deed een rondgang op 24 augustus 2011, het verslag hiervan bevindt zich in het veiligheidsdossier. o Advies van de brandweer: gunstig o Extra aandachtspunten: Vorming brandpreventie voor alle teamleden (wordt ingepland voor schooljaar , zie ook Globaal Preventieplan) Er dient een plan aanwezig te zijn om in alle crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken Het klassieke televisietoestel met beeldbuis wordt best vervangen door LCD of LED-toestel. Jaarlijkse opfrissing van de vorming: instructies bij brand: melding, waarschuwing en alarm / Eerste bluspoging in geval beginnende brand / Evacuatie + sluiten brandwerende deuren Veiligheidssignalisatie --2/11--

3 DEEL 3. Gerealiseerde actiepunten in Deels repareren fietsjes en steps Nieuwe fietshelmen voor fietsuitstappen Afwerken tegels gangen tijdelijk zebrapad verkregen aan uitgang Rijschoolstraat na overleg stad Leuven en politie door verkeerswerkgroep aankoop nieuwe laptop zorgteam (kost 700) pleisterwerk keldergangen verwijderd muren kleedkamergang naar turnzaal bezet en afgewerkt licht op de derde verdieping vernieuwen sportramen in de turnzaal overdekt speelhoekje buitenspeelplaats voorzien afval- en sorteerhoek voorzien nieuw raamwerk fietsenstalling opbergkast turnschoentjes kleedkamer nakijken, herstellen van kleutermeubilair nakijken skateramp nieuw kleutermeubilair aangekocht (voorzien budget 4000) drinkfonteintjes nagekeken onderhoud groendak deurpompen nagekeken navorming: EHBO: Annelies Symons en Frankie Weyns op 21 februari 2011 brandpreventie: Nele DEEL 4. Algemene actiepunten Organisatie van het veiligheids- en welzijnsbeleid Actiepunten verantwoordelijke Datum/periode 1.1 Verantwoordelijkheid en veiligheidsbeleid Er is een geschreven beleidsverklaring die ondubbelzinnig het engagement uitdrukt van schoolbestuur en schoolleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu. RvB 6/10/11 + sprokkels --3/11--

4 Het veiligheidsbeleid expliciet opnemen in de beleidsopties van de school. Dit opnemen in de notulen van de R.v.B., in ons communicatiekanaal met ouders en medewerkers en dit op een volgende Algemene Vergadering toelichten. Het schoolbestuur registreert (preventie- / welzijnsregister) de verplichte en vrijwillige controles. Het schoolbestuur beschikt over een preventief onderhoudsprogramma voor het scholencomplex en de uitrusting. Raad van Bestuur. idem 01/02/12 01/09/ Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 1 De preventieadviseur en de leden van het CPBW kunnen (up-todate) informatie over preventie en bescherming op het werk raadplegen (ARAB-reglementering, Codex over het welzijn op het werk, wetgeving inzake arbeidsinspectie, ). 2 De school beschikt over informatie betreffende de specifieke kwalificaties van de personeelsleden op het gebied van veiligheid en hygiëne. 3 De personeelsleden worden uitgenodigd tot het volgen van een cursus inzake veiligheid en hygiëne 4 De preventieadviseur plant een cursus i.v.m. veiligheid en hygiëne. Het team navormingsplan Het team Permanent via internet permanent Teamvergadering Navorming brandpreventie Mark en Annelies 24/11/11 Opleiding gevolgd preventie Adviseur niv III voorjaar Samenwerking met externen / externe dienst(en) / CLB 1 Er is een schriftelijke overeenkomst met externen, een externe dienst PBW inzake veiligheidsbeleid, gezondheid en hygiëne op het werk. 2 Aspecten van gezondheid en hygiëne op het werk (preventieve gezondheidszorg e.a.) zijn opgenomen in het CLBbeleidscontract (/beleidsplan). 3 De externen en/of externe dienst PBW zijn betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid op school. Dit resulteert minimum in een jaarlijks bezoek met controle. / IDEWE Anneleen Lagrou Christel Verbeeck Jaarlijks Zorgoverleg Contact Jeroen Aussems Rondgang 14/11/ /11--

5 1.4 Attitude van personeel en leerlingen 1 De beleidsverklaring is verspreid in de school. 2 Het personeel kent in voldoende mate de beleidsverklaring. 3 een gemandateerde brengt elk personeelslid op de hoogte van zijn/haar rol t.a.v. het veiligheidsbeleid. 4 Het personeel en de leerlingen leven de veiligheidsinstructies voldoende na. 5 De leerkrachten bespreken op een aangepaste wijze (systematisch en doelgericht, maar aangepast aan het ontwikkelings- en begripsniveau van de leerlingen) de instructies vermeld in het veiligheidsplan. Het team Het team Verslag RvB / sprokkels nieuwsbrief Teamvergadering 11/10/11 Teamvergadering Voorstelling JAP 11/10/11 Teamvergadering Dagdagelijkse kringen, klasraad en schoolraad 2 Bewoonbaarheid van de schoolinfrastructuur 2.1 Lokalen Klaslokalen 1 De lokalen kunnen gelucht worden. Het team Permanent Andere lokalen 1 De keuken voldoet aan de voorwaarden inzake bewoonbaarheid. - Idewe Jaarlijks 2 De bergruimtes zijn veilig. Jaarlijks 3 De kapstokken zijn afgeschermd. Klusploeg, IDPB In orde gemaakt 3 Veiligheid van de leer- en werkomgeving 3.1 Algemene veiligheid en elektrische installaties 1 De noodnummers zijn bij de telefoon aanwezig. Zie telefoon secr. 2 Het team neemt maatregelen om de kans te verkleinen dat kinderen zich aan een warmtebron kunnen verbranden, zonder kinderen evenwel de kans te ontnemen om te koken, te bakken. Het team brandpreventie --5/11--

6 3.2 Brandveiligheid 1 De tekorten uit het brandpreventieverslag zijn weggewerkt. 2 De stookplaats is vrij van opslag. 3 De school beschikt over een evacuatieplan. 4 De school houdt elk schooljaar een evacuatie-oefening en noteert de evaluatie in een register. schoolbestuur Klusploeg/ V / Griet Sempels Zie bouwdossier en verslag brandweer Permanent Teamvergadering Elke trimester minstens Attesten en keuringsverslagen De school beschikt over de nodige verslagen van verplichte keuringen door een intern bevoegd personeelslid of door externe deskundigen van (de periodiciteit staat tussen haakjes) a b c d e f automatische blusinstallaties (jaarlijks) brandhaspels en brandweerslangen (jaarlijks) rook- en gasdetectoren (jaarlijks) alarminstallaties sirene(s) detectie-installatie (jaarlijks) verwarmingsinstallaties (jaarlijks) gasinstallatie (jaarlijks) Laatste controle SICLI /02/11 Laatste controle SICLI 16/06/11 Overeenkomst BTV ref vbr12733 Zie overeenkomst BTV ref vbr Keuringsrapport en diverse attesten + Laatste controle 30/08/10 Onderhoud Coenen Climatechnics 20/08/10 g dichtheidsproef gasinstallatie Overeenkomst BTV ref vbr12733 h veiligheidsverlichting (noodverlichting) (jaarlijks) Klusploeg i elektrische installaties (laag- en hoogspanning) (laagspanning: 5-jaarlijks) (hoogspanning: 3-maandelijks) Zie overeenkomst BTV ref vbr12733 j hygiëne in de keuken (3 jaarlijks) Idewe 3.4 Verkeersveiligheid 1 De school heeft adequate onderrichtingen omtrent het in- en uitstappen bij het leerlingenvervoer. / Mark Gevers Jaarlijkse verkeersweek / Bobbiproject stad Leuven --6/11--

7 4 Hygiëne, gezondheid en milieuzorg 4.1 Infrastructurele voorzieningen 1 Het klasmeubilair van de kinderen is ergonomisch aangepast. Het team permanent 2 De zit- en of de werkhoogte aan beeldschermen is aanpasbaar Het team jaarlijks voor de gebruiker. 3 De kinderen hebben de mogelijkheid om water te drinken. / het team Permanent: bekers in de klas en drinkfonteintjes 4.2 Sanitair 1 De grond en de (scheidings)wanden van de toiletruimten van de kleuters zijn bedekt met duurzaam en volledig waterdicht materiaal. 2 Personen kunnen hun handen wassen en drogen binnen de sanitaire ruimte. permanent permanent 4.3 Milieu/afval 1 Er wordt informatie verzameld over haalbare manieren om de zandbak af te dekken tegen bezoedeling. Er staan geen giftige bomen of struiken. 2 Behalen MOS-label 3 Actiedagen zoals dikke truiendag e.d. 4.4 EHBO Milieuwerkgroep team, klusploeg Milieuwerkgroep Zie vernieuwen speelplaats Schooljaar en Speelplaatswerkgroep / condorproject en Dossier wordt ingediend 1 De inhoud van de verbandkoffer(s) volstaat om eerste hulp te bieden. 2 De uiterste gebruiksdatum van de producten in de verbandkoffer(s) is niet verstreken. 3 De aanwezigheid van de verbandkoffer(s) is op een behoorlijke wijze aangegeven. Jo De Boer beheert; Griet Sempels contacteert jaarlijks Jo Griet Sempels / Jo De Boer Navorming EHBO Annelies en Frankie Permanent Permanent 4 Direct bij of in de gymzaal is EHBO-materiaal beschikbaar. Mark Gevers --7/11--

8 DEEL 5: Extra geplande werken, activiteiten, opleidingen en afspraken voor Extern: - rondgang brandweer (24 augustus 2011) - bijplaatsen branddetector elektriciteitskast - nazicht brandalarminstallatie - verkeerssituatie Rijschoolstraat verder opvolgen / contact stadswachten - herschilderen zebrapad (contact technische dienst stad Leuven) IPBW: - regelmatige rondgang klassen door klusverantwoordelijke - deurstoppen plaatsen bij houten tussendeuren gangen - branddeuren nakijken - deuren keldercompartimenten afschaven en bijstellen - afstellen lichtdetectoren speelzaal - oneffen dallen rond boom binnenspeelplaats herleggen - ladders nakijken - afwerking en kaleien open bogen gang gelijkvloers - noodverlichting nakijken - herstellen fietsjes en steps - nakijken, herstellen van kleutermeubilair - nakijken skateramp - indien nodig vervangen kraantjes drinkfonteintjes - deurpompen nakijken Werkgroep speelplaats/milieu: - contact stad Leuven voor afvalsorteerbakken, - CONDOR-dossier opstellen (Geraldine), - speelplaatsplan voorleggen aan IPBW Navorming: - EHBO: - brandpreventie: Annelies Symons en Mark Gevers 24/11/11 + zie navormingsplan DEEL 6: Geplande investeringen voor te huren kopieermachine - mobiele muziekinstallatie - deels afwerken en bezetten open bogen gang gelijkvloers: - speelplaats: zie plannen speelplaatswerkgroep: plaatsen banken - Plaatsen extra detector boven elektriciteitskast - Nazicht detectoren (firma Corbeels) --8/11--

9 - vinylvloer leggen in kleedkamers - schilderwerk gangen - vinylvloer leggen op duplexen (mogelijk ook ) - schuifdeuren plaatsen bij kasten jongste kleuters - trapleuning jongste kleuters - postvakjes ophangen DEEL 7: Onderhoudsplan. 1. Interne Dienst voor veiligheid en preventie op het werk (IPBW). De IPBW, bestaat uit de coördinator, klusman, verantwoordelijke van de klusploeg (= een ouder) en een leerkracht. Bij het begin van elk schooljaar worden actiepunten en onderhouds- en klustaken opgelijst. Het dagdagelijkse en verplichte onderhoud en nazicht neemt PBW sowieso op. Indien PBW (grote) investeringen voorstelt, legt zij dit voor aan het schoolbestuur. Het bestuur neemt dit mee in het groter geheel van schoolinvesteringen, weegt de noden af, laat veiligheid altijd primeren en beslist hierna welke actiepunten opgenomen worden in het Jaaractieplan en Globaal Preventieplan. (zie JAP en GPP) Het dagdagelijkse onderhoud van de school gebeurt als volgt: - Op het einde van het schooljaar of in augustus, bij de start van het nieuwe schooljaar, doen coördinator/preventieadviseur en klusploegverantwoordelijke een rondgang in de school en stellen klus- en onderhoudstaken voor komende schooljaar. - De actiepunten worden voorgelegd aan het schoolbestuur en verwerkt in het JAP. Dit wordt toegelicht op teamvergadering en AV. - Het hele jaar door: o Is er wekelijks overleg tussen de klusman en coördinator/preventieadviseur waarbij ook de vragen van leerkrachten omtrent klusjes in hun klassen opgenomen worden o De klusman inspecteert klassen, speelplaats en gangen op: losliggende tegels, oneffenheden, bevloering gangen, hellingen en trappen, afscherming van gevaarlijke zones o Wordt het punt veiligheid en welzijn geagendeerd op de teamvergadering, een leerkracht volgt mee op en andere teamleden worden gevraagd om veiligheid van schooldomein mee te bewaken en actiepunten door te geven aan interne dienst. De Zevensprong staat ook open voor bepaalde projecten waarin kwetsbare mensen (deels) tewerkgesteld worden. Zo worden de toiletten gepoetst door Moclean (zie --9/11--

10 hieronder) en schreven we in voor het JoJo-project. Deze JOJo-jongeren nemen dan één, of twee dagen in de week eenvoudige onderhoudstaken voorhun rekening. 2. Externe diensten. - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) o Contact Idewe + rondgang (zie overeenkomst) - Nazicht toestellen en apparaten: zie JAP o Brandblussers en haspels o Rookkoepel, rook- en gasdetectoren o Brandalarminstallatie o Verwarmingsinstallatie op gas o Noodverlichting 3. Poetsplan. Gemeenschappelijke ruimtes De firma STOYAN POPOV, poetst wekelijks de gemeenschappelijke ruimten in de school. Tot zijn takenpakket behoren: trappen vegen, de turnzaal vegen en met nat kuisen (machinaal). De gangen van het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping vegen en met nat kuisen (machinaal), de speelzaal op het gelijkvloers vegen en met nat kuisen (machinaal). De kleedkamers/douche (kelder) vegen en moppen, de keuken en avondopvang vegen en nat kuisen (machinaal), afstoffen van de kasten en vensterbanken in de gangen, de glazen tussendeuren kuisen (uitgezonderd toiletten), de tussenlokalen (2 de verdieping) vegen en met nat kuisen (niet-machinaal). Tijdens schoolvakanties wordt enkel gepoetst het laatste weekend van de vakantieperiode. Eénmaal per jaar (grote vakantie) is er een grote kuis van de gang, traphal, speelzaal, kleedkamers en douches, turnzaal, keuken en avondopvang. Klaslokalen: bijzondere behandeling van de linolium. Klassen. De klassen worden door de ouders gepoetst. Elk gezin neemt hierbij per jaar enkele poetsbeurten voor zijn rekening. Eén ouder coördineert deze poetsregeling. Dit poetssysteem bestaat sinds de opstart van de school in 1989 en het lukt ons om dit vol te houden. De coöperatieve idee van samen zorg dragen voor de school (in casu de poets van de klas van mijn kind), zoals bij de opstart van de school in 1989 voor ogen gehouden, staat hierbij centraal. Ook de betrokkenheid van elke ouder wordt op die manier warm gehouden. Toiletten en sanitaire ruimten. --10/11--

11 De toiletten worden door MOCLEAN gepoetst. De school vindt het belangrijk dat kinderen op een proper en hygiënisch toilet hun behoeften kunnen doen. Moclean maakt deel uit van vzw Wonen en Werken en dit is een vzw die opleidingen geeft aan de kwetsbare groep van mensen met een lage scholing die langdurig werkloos zijn of kansarm zijn. De Zevensprong kiest er bewust voor om met deze vzw samen te werken. --11/11--

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus 302 1000 BRUSSEL Tel. 02/204.56.80 E-mail: info@p-i.be www.p-i.be

Nadere informatie

SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE. INLEIDING Expertise

SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE. INLEIDING Expertise SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE INLEIDING Expertise PREVENTION Doelstellingen Meer gerichte preventie-/verbeteringsmaatregelen uitwerken door specifieke metingen uit te

Nadere informatie

HET (SOCIALE) VEILIGHEIDSBELEID. Van de PARCIVALSCHOOL ARNHEM 2012-2013

HET (SOCIALE) VEILIGHEIDSBELEID. Van de PARCIVALSCHOOL ARNHEM 2012-2013 HET (SOCIALE) VEILIGHEIDSBELEID Van de PARCIVALSCHOOL te ARNHEM 2012-2013 1 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSBELEID 1. INLEIDING 2. ACHTERGROND 3. FYSIEKE VEILIGHEID 4. SOCIALE VEILIGHEID 5. EVALUATIE BELEIDSPLAN

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

I. Intern noodplan. 1. Doel:

I. Intern noodplan. 1. Doel: I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015 Nieuwe Wetgeving Programma 18/05/2015 Nieuwe of gewijzigde wetgeving - Risico chemische agentia (wijziging) - Eerste hulp lichte ongevallen/bijscholing EHBO - Termijn aangifte AO - Psychosociale risico

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN PRAKTIJKSCHOOL EINDHOVEN (geanonimiseerd) d.d 15.12.2010 schoolveiligheidsplan PPE 1 21-12-2010 INHOUDSOPGAVE Intentieverklaring Inleiding Veiligheid Schoolveiligheidsplan (SVP) 1.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Hoe kan ik een veilig evenement organiseren?

Hoe kan ik een veilig evenement organiseren? Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Hoe kan ik een veilig evenement organiseren? Richtlijnen voor organisatoren van evenementen Bijlage: Melding

Nadere informatie

Hoe kan ik een VEILIG evenement organiseren? Richtlijnen voor organisatoren van evenementen.

Hoe kan ik een VEILIG evenement organiseren? Richtlijnen voor organisatoren van evenementen. Roeselare Izegem Hooglede Accent Business Park Kwadestraat 159 a-b 8800 Roeselare 051/23.10.68 051/26.26.20 Hoe kan ik een VEILIG evenement organiseren? Richtlijnen voor organisatoren van evenementen.

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Schoolnoodplan. Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen. telefoon 0591-313012 fax 0591-393272 directie: Nils Schutte

Schoolnoodplan. Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen. telefoon 0591-313012 fax 0591-393272 directie: Nils Schutte Schoolnoodplan Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen 1 telefoon 0591-313012 fax 0591-393272 directie: Nils Schutte Inhoud 1. Algemene gegevens:... 3 2. Telefoonlijst... 5 3. Ontruimingsorganisatie:...

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Arbo-Catalogus. textielreinigingsbedrijven

Arbo-Catalogus. textielreinigingsbedrijven Arbo-Catalogus textielreinigingsbedrijven Arbocatalogus Textielverzorging: Textielreinigingsbedrijven Arbo-catalogus Textielverzorging Textielreinigingsbedrijven Raltex Raltex 2011 41906026 Publicatiedatum

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie