JAARACTIEPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARACTIEPLAN 2011-2012"

Transcriptie

1 Freinetschool De Zevensprong Vital Decosterstraat Leuven Instellingsnummer: JAARACTIEPLAN TER BEVORDERING VAN DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN OP HET WERK. --1/11--

2 DEEL 1. Doelstelling Dit beleidsplan kadert in het hele veiligheids- en welzijnsbeleid van de school. Het "Globaal Preventieplan ter bevordering van de veiligheid en het welzijn op het werk. Periode diende als basis voor dit jaaractieplan. DEEL 2: Controle brandveiligheid door de brandweer. Tijdens het bezoek in 2007 stelde de brandweer vast dat de volgende brandpreventiemaatregelen voorzien waren: Compartimentering trappenhallen, stookplaats en technische lokalen Rookkoepels in de trappenhallen met bediening op evacuatieniveau Alarmering en branddetectie Plaatsing draagbare snelblussers en muurhaspels Veiligheidsverlichting Signalisatie en niveau-aansluiting Schriftelijke instructies Aanwezigheid van voldoende uitgangen en nooduitgangen Positief keuringsattest elektrische installatie Volgende attesten werden intussen overgemaakt aan de brandweerdienst: o Keuringsattest gas- en verwarmingsinstallatie o Keuringsattest veiligheidsuitrustingen o Nazicht blustoestellen en haspels o Keuringsattest branddetectie o Plaatsingsattest erkende plaatser branddeur o Attesten gebruikte materialen Rf-wanden o Attest conformiteit plaatsing brandkleppen De brandweer deed een rondgang op 24 augustus 2011, het verslag hiervan bevindt zich in het veiligheidsdossier. o Advies van de brandweer: gunstig o Extra aandachtspunten: Vorming brandpreventie voor alle teamleden (wordt ingepland voor schooljaar , zie ook Globaal Preventieplan) Er dient een plan aanwezig te zijn om in alle crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken Het klassieke televisietoestel met beeldbuis wordt best vervangen door LCD of LED-toestel. Jaarlijkse opfrissing van de vorming: instructies bij brand: melding, waarschuwing en alarm / Eerste bluspoging in geval beginnende brand / Evacuatie + sluiten brandwerende deuren Veiligheidssignalisatie --2/11--

3 DEEL 3. Gerealiseerde actiepunten in Deels repareren fietsjes en steps Nieuwe fietshelmen voor fietsuitstappen Afwerken tegels gangen tijdelijk zebrapad verkregen aan uitgang Rijschoolstraat na overleg stad Leuven en politie door verkeerswerkgroep aankoop nieuwe laptop zorgteam (kost 700) pleisterwerk keldergangen verwijderd muren kleedkamergang naar turnzaal bezet en afgewerkt licht op de derde verdieping vernieuwen sportramen in de turnzaal overdekt speelhoekje buitenspeelplaats voorzien afval- en sorteerhoek voorzien nieuw raamwerk fietsenstalling opbergkast turnschoentjes kleedkamer nakijken, herstellen van kleutermeubilair nakijken skateramp nieuw kleutermeubilair aangekocht (voorzien budget 4000) drinkfonteintjes nagekeken onderhoud groendak deurpompen nagekeken navorming: EHBO: Annelies Symons en Frankie Weyns op 21 februari 2011 brandpreventie: Nele DEEL 4. Algemene actiepunten Organisatie van het veiligheids- en welzijnsbeleid Actiepunten verantwoordelijke Datum/periode 1.1 Verantwoordelijkheid en veiligheidsbeleid Er is een geschreven beleidsverklaring die ondubbelzinnig het engagement uitdrukt van schoolbestuur en schoolleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu. RvB 6/10/11 + sprokkels --3/11--

4 Het veiligheidsbeleid expliciet opnemen in de beleidsopties van de school. Dit opnemen in de notulen van de R.v.B., in ons communicatiekanaal met ouders en medewerkers en dit op een volgende Algemene Vergadering toelichten. Het schoolbestuur registreert (preventie- / welzijnsregister) de verplichte en vrijwillige controles. Het schoolbestuur beschikt over een preventief onderhoudsprogramma voor het scholencomplex en de uitrusting. Raad van Bestuur. idem 01/02/12 01/09/ Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 1 De preventieadviseur en de leden van het CPBW kunnen (up-todate) informatie over preventie en bescherming op het werk raadplegen (ARAB-reglementering, Codex over het welzijn op het werk, wetgeving inzake arbeidsinspectie, ). 2 De school beschikt over informatie betreffende de specifieke kwalificaties van de personeelsleden op het gebied van veiligheid en hygiëne. 3 De personeelsleden worden uitgenodigd tot het volgen van een cursus inzake veiligheid en hygiëne 4 De preventieadviseur plant een cursus i.v.m. veiligheid en hygiëne. Het team navormingsplan Het team Permanent via internet permanent Teamvergadering Navorming brandpreventie Mark en Annelies 24/11/11 Opleiding gevolgd preventie Adviseur niv III voorjaar Samenwerking met externen / externe dienst(en) / CLB 1 Er is een schriftelijke overeenkomst met externen, een externe dienst PBW inzake veiligheidsbeleid, gezondheid en hygiëne op het werk. 2 Aspecten van gezondheid en hygiëne op het werk (preventieve gezondheidszorg e.a.) zijn opgenomen in het CLBbeleidscontract (/beleidsplan). 3 De externen en/of externe dienst PBW zijn betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid op school. Dit resulteert minimum in een jaarlijks bezoek met controle. / IDEWE Anneleen Lagrou Christel Verbeeck Jaarlijks Zorgoverleg Contact Jeroen Aussems Rondgang 14/11/ /11--

5 1.4 Attitude van personeel en leerlingen 1 De beleidsverklaring is verspreid in de school. 2 Het personeel kent in voldoende mate de beleidsverklaring. 3 een gemandateerde brengt elk personeelslid op de hoogte van zijn/haar rol t.a.v. het veiligheidsbeleid. 4 Het personeel en de leerlingen leven de veiligheidsinstructies voldoende na. 5 De leerkrachten bespreken op een aangepaste wijze (systematisch en doelgericht, maar aangepast aan het ontwikkelings- en begripsniveau van de leerlingen) de instructies vermeld in het veiligheidsplan. Het team Het team Verslag RvB / sprokkels nieuwsbrief Teamvergadering 11/10/11 Teamvergadering Voorstelling JAP 11/10/11 Teamvergadering Dagdagelijkse kringen, klasraad en schoolraad 2 Bewoonbaarheid van de schoolinfrastructuur 2.1 Lokalen Klaslokalen 1 De lokalen kunnen gelucht worden. Het team Permanent Andere lokalen 1 De keuken voldoet aan de voorwaarden inzake bewoonbaarheid. - Idewe Jaarlijks 2 De bergruimtes zijn veilig. Jaarlijks 3 De kapstokken zijn afgeschermd. Klusploeg, IDPB In orde gemaakt 3 Veiligheid van de leer- en werkomgeving 3.1 Algemene veiligheid en elektrische installaties 1 De noodnummers zijn bij de telefoon aanwezig. Zie telefoon secr. 2 Het team neemt maatregelen om de kans te verkleinen dat kinderen zich aan een warmtebron kunnen verbranden, zonder kinderen evenwel de kans te ontnemen om te koken, te bakken. Het team brandpreventie --5/11--

6 3.2 Brandveiligheid 1 De tekorten uit het brandpreventieverslag zijn weggewerkt. 2 De stookplaats is vrij van opslag. 3 De school beschikt over een evacuatieplan. 4 De school houdt elk schooljaar een evacuatie-oefening en noteert de evaluatie in een register. schoolbestuur Klusploeg/ V / Griet Sempels Zie bouwdossier en verslag brandweer Permanent Teamvergadering Elke trimester minstens Attesten en keuringsverslagen De school beschikt over de nodige verslagen van verplichte keuringen door een intern bevoegd personeelslid of door externe deskundigen van (de periodiciteit staat tussen haakjes) a b c d e f automatische blusinstallaties (jaarlijks) brandhaspels en brandweerslangen (jaarlijks) rook- en gasdetectoren (jaarlijks) alarminstallaties sirene(s) detectie-installatie (jaarlijks) verwarmingsinstallaties (jaarlijks) gasinstallatie (jaarlijks) Laatste controle SICLI /02/11 Laatste controle SICLI 16/06/11 Overeenkomst BTV ref vbr12733 Zie overeenkomst BTV ref vbr Keuringsrapport en diverse attesten + Laatste controle 30/08/10 Onderhoud Coenen Climatechnics 20/08/10 g dichtheidsproef gasinstallatie Overeenkomst BTV ref vbr12733 h veiligheidsverlichting (noodverlichting) (jaarlijks) Klusploeg i elektrische installaties (laag- en hoogspanning) (laagspanning: 5-jaarlijks) (hoogspanning: 3-maandelijks) Zie overeenkomst BTV ref vbr12733 j hygiëne in de keuken (3 jaarlijks) Idewe 3.4 Verkeersveiligheid 1 De school heeft adequate onderrichtingen omtrent het in- en uitstappen bij het leerlingenvervoer. / Mark Gevers Jaarlijkse verkeersweek / Bobbiproject stad Leuven --6/11--

7 4 Hygiëne, gezondheid en milieuzorg 4.1 Infrastructurele voorzieningen 1 Het klasmeubilair van de kinderen is ergonomisch aangepast. Het team permanent 2 De zit- en of de werkhoogte aan beeldschermen is aanpasbaar Het team jaarlijks voor de gebruiker. 3 De kinderen hebben de mogelijkheid om water te drinken. / het team Permanent: bekers in de klas en drinkfonteintjes 4.2 Sanitair 1 De grond en de (scheidings)wanden van de toiletruimten van de kleuters zijn bedekt met duurzaam en volledig waterdicht materiaal. 2 Personen kunnen hun handen wassen en drogen binnen de sanitaire ruimte. permanent permanent 4.3 Milieu/afval 1 Er wordt informatie verzameld over haalbare manieren om de zandbak af te dekken tegen bezoedeling. Er staan geen giftige bomen of struiken. 2 Behalen MOS-label 3 Actiedagen zoals dikke truiendag e.d. 4.4 EHBO Milieuwerkgroep team, klusploeg Milieuwerkgroep Zie vernieuwen speelplaats Schooljaar en Speelplaatswerkgroep / condorproject en Dossier wordt ingediend 1 De inhoud van de verbandkoffer(s) volstaat om eerste hulp te bieden. 2 De uiterste gebruiksdatum van de producten in de verbandkoffer(s) is niet verstreken. 3 De aanwezigheid van de verbandkoffer(s) is op een behoorlijke wijze aangegeven. Jo De Boer beheert; Griet Sempels contacteert jaarlijks Jo Griet Sempels / Jo De Boer Navorming EHBO Annelies en Frankie Permanent Permanent 4 Direct bij of in de gymzaal is EHBO-materiaal beschikbaar. Mark Gevers --7/11--

8 DEEL 5: Extra geplande werken, activiteiten, opleidingen en afspraken voor Extern: - rondgang brandweer (24 augustus 2011) - bijplaatsen branddetector elektriciteitskast - nazicht brandalarminstallatie - verkeerssituatie Rijschoolstraat verder opvolgen / contact stadswachten - herschilderen zebrapad (contact technische dienst stad Leuven) IPBW: - regelmatige rondgang klassen door klusverantwoordelijke - deurstoppen plaatsen bij houten tussendeuren gangen - branddeuren nakijken - deuren keldercompartimenten afschaven en bijstellen - afstellen lichtdetectoren speelzaal - oneffen dallen rond boom binnenspeelplaats herleggen - ladders nakijken - afwerking en kaleien open bogen gang gelijkvloers - noodverlichting nakijken - herstellen fietsjes en steps - nakijken, herstellen van kleutermeubilair - nakijken skateramp - indien nodig vervangen kraantjes drinkfonteintjes - deurpompen nakijken Werkgroep speelplaats/milieu: - contact stad Leuven voor afvalsorteerbakken, - CONDOR-dossier opstellen (Geraldine), - speelplaatsplan voorleggen aan IPBW Navorming: - EHBO: - brandpreventie: Annelies Symons en Mark Gevers 24/11/11 + zie navormingsplan DEEL 6: Geplande investeringen voor te huren kopieermachine - mobiele muziekinstallatie - deels afwerken en bezetten open bogen gang gelijkvloers: - speelplaats: zie plannen speelplaatswerkgroep: plaatsen banken - Plaatsen extra detector boven elektriciteitskast - Nazicht detectoren (firma Corbeels) --8/11--

9 - vinylvloer leggen in kleedkamers - schilderwerk gangen - vinylvloer leggen op duplexen (mogelijk ook ) - schuifdeuren plaatsen bij kasten jongste kleuters - trapleuning jongste kleuters - postvakjes ophangen DEEL 7: Onderhoudsplan. 1. Interne Dienst voor veiligheid en preventie op het werk (IPBW). De IPBW, bestaat uit de coördinator, klusman, verantwoordelijke van de klusploeg (= een ouder) en een leerkracht. Bij het begin van elk schooljaar worden actiepunten en onderhouds- en klustaken opgelijst. Het dagdagelijkse en verplichte onderhoud en nazicht neemt PBW sowieso op. Indien PBW (grote) investeringen voorstelt, legt zij dit voor aan het schoolbestuur. Het bestuur neemt dit mee in het groter geheel van schoolinvesteringen, weegt de noden af, laat veiligheid altijd primeren en beslist hierna welke actiepunten opgenomen worden in het Jaaractieplan en Globaal Preventieplan. (zie JAP en GPP) Het dagdagelijkse onderhoud van de school gebeurt als volgt: - Op het einde van het schooljaar of in augustus, bij de start van het nieuwe schooljaar, doen coördinator/preventieadviseur en klusploegverantwoordelijke een rondgang in de school en stellen klus- en onderhoudstaken voor komende schooljaar. - De actiepunten worden voorgelegd aan het schoolbestuur en verwerkt in het JAP. Dit wordt toegelicht op teamvergadering en AV. - Het hele jaar door: o Is er wekelijks overleg tussen de klusman en coördinator/preventieadviseur waarbij ook de vragen van leerkrachten omtrent klusjes in hun klassen opgenomen worden o De klusman inspecteert klassen, speelplaats en gangen op: losliggende tegels, oneffenheden, bevloering gangen, hellingen en trappen, afscherming van gevaarlijke zones o Wordt het punt veiligheid en welzijn geagendeerd op de teamvergadering, een leerkracht volgt mee op en andere teamleden worden gevraagd om veiligheid van schooldomein mee te bewaken en actiepunten door te geven aan interne dienst. De Zevensprong staat ook open voor bepaalde projecten waarin kwetsbare mensen (deels) tewerkgesteld worden. Zo worden de toiletten gepoetst door Moclean (zie --9/11--

10 hieronder) en schreven we in voor het JoJo-project. Deze JOJo-jongeren nemen dan één, of twee dagen in de week eenvoudige onderhoudstaken voorhun rekening. 2. Externe diensten. - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) o Contact Idewe + rondgang (zie overeenkomst) - Nazicht toestellen en apparaten: zie JAP o Brandblussers en haspels o Rookkoepel, rook- en gasdetectoren o Brandalarminstallatie o Verwarmingsinstallatie op gas o Noodverlichting 3. Poetsplan. Gemeenschappelijke ruimtes De firma STOYAN POPOV, poetst wekelijks de gemeenschappelijke ruimten in de school. Tot zijn takenpakket behoren: trappen vegen, de turnzaal vegen en met nat kuisen (machinaal). De gangen van het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping vegen en met nat kuisen (machinaal), de speelzaal op het gelijkvloers vegen en met nat kuisen (machinaal). De kleedkamers/douche (kelder) vegen en moppen, de keuken en avondopvang vegen en nat kuisen (machinaal), afstoffen van de kasten en vensterbanken in de gangen, de glazen tussendeuren kuisen (uitgezonderd toiletten), de tussenlokalen (2 de verdieping) vegen en met nat kuisen (niet-machinaal). Tijdens schoolvakanties wordt enkel gepoetst het laatste weekend van de vakantieperiode. Eénmaal per jaar (grote vakantie) is er een grote kuis van de gang, traphal, speelzaal, kleedkamers en douches, turnzaal, keuken en avondopvang. Klaslokalen: bijzondere behandeling van de linolium. Klassen. De klassen worden door de ouders gepoetst. Elk gezin neemt hierbij per jaar enkele poetsbeurten voor zijn rekening. Eén ouder coördineert deze poetsregeling. Dit poetssysteem bestaat sinds de opstart van de school in 1989 en het lukt ons om dit vol te houden. De coöperatieve idee van samen zorg dragen voor de school (in casu de poets van de klas van mijn kind), zoals bij de opstart van de school in 1989 voor ogen gehouden, staat hierbij centraal. Ook de betrokkenheid van elke ouder wordt op die manier warm gehouden. Toiletten en sanitaire ruimten. --10/11--

11 De toiletten worden door MOCLEAN gepoetst. De school vindt het belangrijk dat kinderen op een proper en hygiënisch toilet hun behoeften kunnen doen. Moclean maakt deel uit van vzw Wonen en Werken en dit is een vzw die opleidingen geeft aan de kwetsbare groep van mensen met een lage scholing die langdurig werkloos zijn of kansarm zijn. De Zevensprong kiest er bewust voor om met deze vzw samen te werken. --11/11--

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN Freinetschool De Zevensprong Vital Decosterstraat 67 3000 Leuven Instellingsnummer: 047167 GLOBAAL PREVENTIEPLAN TER BEVORDERING VAN DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN OP HET WERK. Periode: 2010-2014 --1/10--

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Gemeentelijke Basisschool te Merksem, Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Gemeentelijke Basisschool te Merksem, Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Albrecht Rodenbachschool te Hove

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Albrecht Rodenbachschool te Hove Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool De Vlinders - De Vlindertuin te 2060 Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool De Vlinders - De Vlindertuin te 2060 Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Mol-Balen te Mol

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Mol-Balen te Mol Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Londerzeel

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Londerzeel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefinstituut - Normaalschool te Herentals

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefinstituut - Normaalschool te Herentals Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefscollege te Herentals

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefscollege te Herentals Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool - De Kangoeroe te Sint-Laureins

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool - De Kangoeroe te Sint-Laureins Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie. Controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne voor internaten

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie. Controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne voor internaten Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne voor internaten 17 maart 2015 Inleiding De opdracht met betrekking tot de controle van

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

HET DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM

HET DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM HET DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM DEFINITIE Verplichte structurele aanpak van het preventiebeleid, overeenkomstig de Wet Welzijn. Men gaat uit van een multidisciplinaire aanpak van preventie die moet

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Gierle

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Gierle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool 't Nieuwland te Tielt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool 't Nieuwland te Tielt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

Krokusvakantie van - t.e.m. 2013-2014 28/10-3/11 23/12-5/1 3/3-9/3 7/4-20/4 1/7-31/8 29/5-30/5

Krokusvakantie van - t.e.m. 2013-2014 28/10-3/11 23/12-5/1 3/3-9/3 7/4-20/4 1/7-31/8 29/5-30/5 Algemene omschrijving van de opdracht. Poetsdagen De schoonmaak vindt steeds plaats tijdens de schooldagen (maandag t.e.m. vrijdag), tenzij expliciet anders vermeld. De schoolvrije periodes staan hieronder

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Brandpreventieverslag met Risicoanalyse

Brandpreventieverslag met Risicoanalyse Brandpreventieverslag met Risicoanalyse [datum] [school] [adres] Foto gevel/herkenning school/foto google earth Preventiedienst: GIDPBW - Antwerpen Centrum Lange Nieuwstraat 94 2000 Antwerpen tel 03/294

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs Sint-Ferdinand te Lummen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs Sint-Ferdinand te Lummen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

De Evenaar Scholengemeenschap : Noord 1 Sint Elisabethstraat 38a 2018 Antwerpen

De Evenaar Scholengemeenschap : Noord 1 Sint Elisabethstraat 38a 2018 Antwerpen Brandpreventieverslag: Gebouwen brandveiligheid De Evenaar Scholengemeenschap : Noord 1 Sint Elisabethstraat 38a 2018 Antwerpen Geachte heer, Naar aanleiding van uw vraag om een advies op te stellen betreffende

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie

1. Fenomeen brand. 2. Voorstelling dienst brandpreventie. 3. Reglementering. 4. Aanvragen, afhandeling, retributie Kapitein Wouter Meuwis 6 mei 2014 1. Fenomeen brand 2. Voorstelling dienst brandpreventie 3. Reglementering 4. Aanvragen, afhandeling, retributie 2 Vuurdriehoek: 3 cruciale elementen 1. Zuurstof 2. Energiebron

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Braambos te EVERGEM

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Braambos te EVERGEM Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Brandpreventieverslag: Gebouwen - brandveiligheid straat+ nr postnr. Antwerpen. Geachte heer, mevrouw,

Brandpreventieverslag: Gebouwen - brandveiligheid straat+ nr postnr. Antwerpen. Geachte heer, mevrouw, Brandpreventieverslag: Gebouwen - brandveiligheid straat+ nr postnr. Antwerpen Geachte heer, mevrouw, Naar aanleiding van uw vraag om een advies op te stellen betreffende de brandveiligheid van het hierboven

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Heilig-Grafinstituut te Turnhout

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Heilig-Grafinstituut te Turnhout Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Naam gebouw en gebruik Adres Postcode Naam uitvoerder risicoanalyse Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Rob Nachtergaele Datum van uitvoering risicoanalyse 23/04/2014 Handtekening STAP 1 IDENTIFICEREN

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1 PAGINA: 1 Evacuatie Algemeen Het arab interesseert zich vooral voor de bescherming van de personen. Alle overtredingen in verband met de evacuatievoorzieningen zijn dan ook zware overtredingen. De deuren

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

CHECKLIJST VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GLOBAAL PREVENTIEPLAN SECTOREN HOUTBEWERKING EN HOUTHANDEL

CHECKLIJST VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GLOBAAL PREVENTIEPLAN SECTOREN HOUTBEWERKING EN HOUTHANDEL CHECKLIJST VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GLOBAAL PREVENTIEPLAN SECTOREN HOUTBEWERKING EN HOUTHANDEL Versie januari 2013 1. Machines 1.1 Hebt U een geactualiseerde inventarislijst van alle machines? 1.2 Bestaan

Nadere informatie

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 1 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid Doelstelling Overzicht status/nieuwigheden omtrent

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIVITEITEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN OVERZICHT ACTIVITEITEN NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan 25 jaar opgebouwd

Nadere informatie

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR KAMERS Gids voor kotbazen: Wijzigingen en aanvullingen In de brochure Gids voor kotbazen vindt u heel wat informatie en tips over studentenhuisvesting met een handig overzicht van alle regel- en wetgeving indien

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Veiligheid en welzijn op school. Dynamisch risicobeheersingsbeleid van scholen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Veiligheid en welzijn op school. Dynamisch risicobeheersingsbeleid van scholen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS - INSPECTIE BASISONDERWIJS Veiligheid en welzijn op school Dynamisch risicobeheersingsbeleid van scholen 1 september 2002 Herwerkte versie september

Nadere informatie

Arbeidsveiligheid: - Conformiteit nagaan in het kader van de welzijnswetgeving, - Begeleiding op projectbasis en in regie,

Arbeidsveiligheid: - Conformiteit nagaan in het kader van de welzijnswetgeving, - Begeleiding op projectbasis en in regie, Arbeidsveiligheid: - Conformiteit nagaan in het kader van de welzijnswetgeving, - Begeleiding op projectbasis en in regie, - Begeleiding op abonnementsbasis (welzijnsmap KMO ), - Periodieke rondgang met

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES SCHOOLRAAD

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES SCHOOLRAAD VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD Datum: dinsdag 1 oktober 2013 Aanvang: 19:30 uur Locatie: GBS De Kleine Wijzer Drogebroodstraat 5 2250 Olen de vergadering gaat door in het personeelslokaal van de kleuterschool

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Ruimte droog borstelen en plaatselijk vlekken op vloer verwijderen Was- of spoeltafel schoonmaken. Emmers schoon maken

Ruimte droog borstelen en plaatselijk vlekken op vloer verwijderen Was- of spoeltafel schoonmaken. Emmers schoon maken 3A Klaslokalen vóór 8 u 's morgens vóór 8 u 's morgens Tijdens schoolvakanties (5/jaar) Gebouw Vuilbak ledigen en vuilzak vervangen Dag te preciseren door de firma ontspanningsverlof: november - februari

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool Molenveld te Denderhoutem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool Molenveld te Denderhoutem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN HET PERSONEEL De bestuurder als verantwoordelijk werkgever Vroeger veiligheid & gezondheid = beperkte invulling Nu welzijn = ruime invulling PROGRAMMA: Welzijn op het werk

Nadere informatie

Bijlage 4: risico-inventarisatie zware metalen

Bijlage 4: risico-inventarisatie zware metalen Bijlage 4: risico-inventarisatie zware metalen Met deze checklist heeft de preventieadviseur, gezondheidscoördinator, milieucoördinator, directie of leerkracht een handig instrument om het beleid of de

Nadere informatie

Campus-Elishout-Coovi-Anderlecht

Campus-Elishout-Coovi-Anderlecht 3A Klaslokalen vóór 7u45 's morgens vóór 7u45 's morgens Tijdens schoolvakanties (5/jaar) Vuilbak ledigen en vuilzak vervangen Dag te preciseren door de firma ontspanningsverlof: november - krokus 101-102-103

Nadere informatie

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW)

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Algemeen (NC) Het initiatief van beschut wonen heeft een samenwerkingsverband afgesloten met een CGG én met een psychiatrisch ziekenhuis of een algemeen

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

Renovatieprojecten. Projectpartners

Renovatieprojecten. Projectpartners Samen investeren in het gebouw: Naar een nieuwe uitstraling, laagdrempelig en toegankelijk en met een duurzaam energiegebruik. Totale investering: 625 000 Projectpartners VZW Gezondheidscentrum Het Meetjesland

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. CVO Panta Rhei de Avondschool

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. CVO Panta Rhei de Avondschool Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

aanjg am í : Jt?nken ŵ doen

aanjg am í : Jt?nken ŵ doen Inspectieverslag 26 november 2014 JEco-park inijbloemeiuuti» 'h: aanjg am í : Jt?nken ŵ doen kindertuin Mofytcnfiltw «.ibat,.. tuinen, schapenwol vļjvjŗ dwzon Xiliínàùaímjļ PfCŃílopStCllil rnowuitn Kleine

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Provinciaal CLB te Antwerpen.

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Provinciaal CLB te Antwerpen. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Studentenkamers. Aanvraagformulier afwijking code gemeentelijke politiereglementen. I. Aanvrager

Studentenkamers. Aanvraagformulier afwijking code gemeentelijke politiereglementen. I. Aanvrager Aanvraagformulier afwijking code lijke politiereglementen Studentenkamers Vak voorbehouden aan het secretariaat van de brandweer dossiernummer:... datum van ontvangst van de aanvraag: I. Aanvrager Aanvrager

Nadere informatie

De rol van de brandweer in het bouwproces

De rol van de brandweer in het bouwproces De rol van de brandweer in het bouwproces Kolonel ir. Christian Van De Voorde Directeur Projecten Brandweerzone Centrum Christian.VanDeVoorde@Gent.be Complexe wetgeving: wetten, KB, MB, politiereglementen

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

Organisatie gebouwbeheer. Guy Lenaerts Bouwadviseur KOR Turnhout vzw

Organisatie gebouwbeheer. Guy Lenaerts Bouwadviseur KOR Turnhout vzw Organisatie gebouwbeheer Guy Lenaerts Bouwadviseur KOR Turnhout vzw Organisatie gebouwenbeheer INHOUD 1. Inleiding 2. Visie: zorgsysteem als basis 3. Situering binnen gebouwbeheer 4. Afloopschema organisatie

Nadere informatie

Veilig organiseren van interne schoolmanifestaties. Welzijnsdag 18 november 2013

Veilig organiseren van interne schoolmanifestaties. Welzijnsdag 18 november 2013 Welzijnsdag 18 november 2013 Open deur Schoolfeest Oudercontact Sportactiviteiten Eetfestijn Veilig organiseren van interne Het aspect veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Wordt er bij het organiseren

Nadere informatie

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Conferentie 24-11-2010 Rapport enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Inleiding In het kader van het Nationaal Brandpreventieplan

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. Wie gaat het. uitvoeren? Hoe evalueren? in team. Info Knelpunt Opmerking Foto

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. Wie gaat het. uitvoeren? Hoe evalueren? in team. Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 3.1.3.0 De Quickscan (m.b.t. werkdruk) wordt niet iedere 2 jaar ingevuld. Activiteiten Quickscan inplannen voor 2016 Wie is verantwoordelijk? Directeur junli 2016 2 uur werknemers na scan

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz.

FVV 4.9.: Datum : 01.05.08 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIEGEVAAR EN TEGEN Revisie : 3 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 9 1. ONDERWERP - Voorzorgen tegen electrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door electriciteit. - Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten

Nadere informatie

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 INFORMATIE Kluswijzer Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 Inhoud 1. INLEIDING 1. Inleiding 2. Tuin en erf.. 3. Gevel en dak.. 4. Woningindeling.... 5. Woninginrichting.. 6. Keuken.. 7. Sanitair en

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Evacuatiebrochure Scholengroep 5 Campus Keerbergen Sectie Internaat Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Diane SMETS Intern Preventieadviseur 09/2012 Inhoud 1. Inleiding p.2 2. Maatregelen

Nadere informatie

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14 Infosessie September 2014 DOELSTELLING Bespreken van de nieuwe wetgeving Overzicht geven van wat er nieuw is Overzicht geven van wat Provikmo

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen

Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen Tips voor een brandveilige zaak met maximum 49 toegelaten personen ONDERNEMEN EN STADSMARKETING 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Verzekering objectieve aansprakelijkheid... 4 1.1 Wat is de verzekering objectieve

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities

HOOFDSTUK I. Definities VI.3.B. BVR brandveiligheid 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 (BS 21 november 2008) houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie