JAARACTIEPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARACTIEPLAN 2011-2012"

Transcriptie

1 Freinetschool De Zevensprong Vital Decosterstraat Leuven Instellingsnummer: JAARACTIEPLAN TER BEVORDERING VAN DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN OP HET WERK. --1/11--

2 DEEL 1. Doelstelling Dit beleidsplan kadert in het hele veiligheids- en welzijnsbeleid van de school. Het "Globaal Preventieplan ter bevordering van de veiligheid en het welzijn op het werk. Periode diende als basis voor dit jaaractieplan. DEEL 2: Controle brandveiligheid door de brandweer. Tijdens het bezoek in 2007 stelde de brandweer vast dat de volgende brandpreventiemaatregelen voorzien waren: Compartimentering trappenhallen, stookplaats en technische lokalen Rookkoepels in de trappenhallen met bediening op evacuatieniveau Alarmering en branddetectie Plaatsing draagbare snelblussers en muurhaspels Veiligheidsverlichting Signalisatie en niveau-aansluiting Schriftelijke instructies Aanwezigheid van voldoende uitgangen en nooduitgangen Positief keuringsattest elektrische installatie Volgende attesten werden intussen overgemaakt aan de brandweerdienst: o Keuringsattest gas- en verwarmingsinstallatie o Keuringsattest veiligheidsuitrustingen o Nazicht blustoestellen en haspels o Keuringsattest branddetectie o Plaatsingsattest erkende plaatser branddeur o Attesten gebruikte materialen Rf-wanden o Attest conformiteit plaatsing brandkleppen De brandweer deed een rondgang op 24 augustus 2011, het verslag hiervan bevindt zich in het veiligheidsdossier. o Advies van de brandweer: gunstig o Extra aandachtspunten: Vorming brandpreventie voor alle teamleden (wordt ingepland voor schooljaar , zie ook Globaal Preventieplan) Er dient een plan aanwezig te zijn om in alle crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken Het klassieke televisietoestel met beeldbuis wordt best vervangen door LCD of LED-toestel. Jaarlijkse opfrissing van de vorming: instructies bij brand: melding, waarschuwing en alarm / Eerste bluspoging in geval beginnende brand / Evacuatie + sluiten brandwerende deuren Veiligheidssignalisatie --2/11--

3 DEEL 3. Gerealiseerde actiepunten in Deels repareren fietsjes en steps Nieuwe fietshelmen voor fietsuitstappen Afwerken tegels gangen tijdelijk zebrapad verkregen aan uitgang Rijschoolstraat na overleg stad Leuven en politie door verkeerswerkgroep aankoop nieuwe laptop zorgteam (kost 700) pleisterwerk keldergangen verwijderd muren kleedkamergang naar turnzaal bezet en afgewerkt licht op de derde verdieping vernieuwen sportramen in de turnzaal overdekt speelhoekje buitenspeelplaats voorzien afval- en sorteerhoek voorzien nieuw raamwerk fietsenstalling opbergkast turnschoentjes kleedkamer nakijken, herstellen van kleutermeubilair nakijken skateramp nieuw kleutermeubilair aangekocht (voorzien budget 4000) drinkfonteintjes nagekeken onderhoud groendak deurpompen nagekeken navorming: EHBO: Annelies Symons en Frankie Weyns op 21 februari 2011 brandpreventie: Nele DEEL 4. Algemene actiepunten Organisatie van het veiligheids- en welzijnsbeleid Actiepunten verantwoordelijke Datum/periode 1.1 Verantwoordelijkheid en veiligheidsbeleid Er is een geschreven beleidsverklaring die ondubbelzinnig het engagement uitdrukt van schoolbestuur en schoolleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu. RvB 6/10/11 + sprokkels --3/11--

4 Het veiligheidsbeleid expliciet opnemen in de beleidsopties van de school. Dit opnemen in de notulen van de R.v.B., in ons communicatiekanaal met ouders en medewerkers en dit op een volgende Algemene Vergadering toelichten. Het schoolbestuur registreert (preventie- / welzijnsregister) de verplichte en vrijwillige controles. Het schoolbestuur beschikt over een preventief onderhoudsprogramma voor het scholencomplex en de uitrusting. Raad van Bestuur. idem 01/02/12 01/09/ Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 1 De preventieadviseur en de leden van het CPBW kunnen (up-todate) informatie over preventie en bescherming op het werk raadplegen (ARAB-reglementering, Codex over het welzijn op het werk, wetgeving inzake arbeidsinspectie, ). 2 De school beschikt over informatie betreffende de specifieke kwalificaties van de personeelsleden op het gebied van veiligheid en hygiëne. 3 De personeelsleden worden uitgenodigd tot het volgen van een cursus inzake veiligheid en hygiëne 4 De preventieadviseur plant een cursus i.v.m. veiligheid en hygiëne. Het team navormingsplan Het team Permanent via internet permanent Teamvergadering Navorming brandpreventie Mark en Annelies 24/11/11 Opleiding gevolgd preventie Adviseur niv III voorjaar Samenwerking met externen / externe dienst(en) / CLB 1 Er is een schriftelijke overeenkomst met externen, een externe dienst PBW inzake veiligheidsbeleid, gezondheid en hygiëne op het werk. 2 Aspecten van gezondheid en hygiëne op het werk (preventieve gezondheidszorg e.a.) zijn opgenomen in het CLBbeleidscontract (/beleidsplan). 3 De externen en/of externe dienst PBW zijn betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid op school. Dit resulteert minimum in een jaarlijks bezoek met controle. / IDEWE Anneleen Lagrou Christel Verbeeck Jaarlijks Zorgoverleg Contact Jeroen Aussems Rondgang 14/11/ /11--

5 1.4 Attitude van personeel en leerlingen 1 De beleidsverklaring is verspreid in de school. 2 Het personeel kent in voldoende mate de beleidsverklaring. 3 een gemandateerde brengt elk personeelslid op de hoogte van zijn/haar rol t.a.v. het veiligheidsbeleid. 4 Het personeel en de leerlingen leven de veiligheidsinstructies voldoende na. 5 De leerkrachten bespreken op een aangepaste wijze (systematisch en doelgericht, maar aangepast aan het ontwikkelings- en begripsniveau van de leerlingen) de instructies vermeld in het veiligheidsplan. Het team Het team Verslag RvB / sprokkels nieuwsbrief Teamvergadering 11/10/11 Teamvergadering Voorstelling JAP 11/10/11 Teamvergadering Dagdagelijkse kringen, klasraad en schoolraad 2 Bewoonbaarheid van de schoolinfrastructuur 2.1 Lokalen Klaslokalen 1 De lokalen kunnen gelucht worden. Het team Permanent Andere lokalen 1 De keuken voldoet aan de voorwaarden inzake bewoonbaarheid. - Idewe Jaarlijks 2 De bergruimtes zijn veilig. Jaarlijks 3 De kapstokken zijn afgeschermd. Klusploeg, IDPB In orde gemaakt 3 Veiligheid van de leer- en werkomgeving 3.1 Algemene veiligheid en elektrische installaties 1 De noodnummers zijn bij de telefoon aanwezig. Zie telefoon secr. 2 Het team neemt maatregelen om de kans te verkleinen dat kinderen zich aan een warmtebron kunnen verbranden, zonder kinderen evenwel de kans te ontnemen om te koken, te bakken. Het team brandpreventie --5/11--

6 3.2 Brandveiligheid 1 De tekorten uit het brandpreventieverslag zijn weggewerkt. 2 De stookplaats is vrij van opslag. 3 De school beschikt over een evacuatieplan. 4 De school houdt elk schooljaar een evacuatie-oefening en noteert de evaluatie in een register. schoolbestuur Klusploeg/ V / Griet Sempels Zie bouwdossier en verslag brandweer Permanent Teamvergadering Elke trimester minstens Attesten en keuringsverslagen De school beschikt over de nodige verslagen van verplichte keuringen door een intern bevoegd personeelslid of door externe deskundigen van (de periodiciteit staat tussen haakjes) a b c d e f automatische blusinstallaties (jaarlijks) brandhaspels en brandweerslangen (jaarlijks) rook- en gasdetectoren (jaarlijks) alarminstallaties sirene(s) detectie-installatie (jaarlijks) verwarmingsinstallaties (jaarlijks) gasinstallatie (jaarlijks) Laatste controle SICLI /02/11 Laatste controle SICLI 16/06/11 Overeenkomst BTV ref vbr12733 Zie overeenkomst BTV ref vbr Keuringsrapport en diverse attesten + Laatste controle 30/08/10 Onderhoud Coenen Climatechnics 20/08/10 g dichtheidsproef gasinstallatie Overeenkomst BTV ref vbr12733 h veiligheidsverlichting (noodverlichting) (jaarlijks) Klusploeg i elektrische installaties (laag- en hoogspanning) (laagspanning: 5-jaarlijks) (hoogspanning: 3-maandelijks) Zie overeenkomst BTV ref vbr12733 j hygiëne in de keuken (3 jaarlijks) Idewe 3.4 Verkeersveiligheid 1 De school heeft adequate onderrichtingen omtrent het in- en uitstappen bij het leerlingenvervoer. / Mark Gevers Jaarlijkse verkeersweek / Bobbiproject stad Leuven --6/11--

7 4 Hygiëne, gezondheid en milieuzorg 4.1 Infrastructurele voorzieningen 1 Het klasmeubilair van de kinderen is ergonomisch aangepast. Het team permanent 2 De zit- en of de werkhoogte aan beeldschermen is aanpasbaar Het team jaarlijks voor de gebruiker. 3 De kinderen hebben de mogelijkheid om water te drinken. / het team Permanent: bekers in de klas en drinkfonteintjes 4.2 Sanitair 1 De grond en de (scheidings)wanden van de toiletruimten van de kleuters zijn bedekt met duurzaam en volledig waterdicht materiaal. 2 Personen kunnen hun handen wassen en drogen binnen de sanitaire ruimte. permanent permanent 4.3 Milieu/afval 1 Er wordt informatie verzameld over haalbare manieren om de zandbak af te dekken tegen bezoedeling. Er staan geen giftige bomen of struiken. 2 Behalen MOS-label 3 Actiedagen zoals dikke truiendag e.d. 4.4 EHBO Milieuwerkgroep team, klusploeg Milieuwerkgroep Zie vernieuwen speelplaats Schooljaar en Speelplaatswerkgroep / condorproject en Dossier wordt ingediend 1 De inhoud van de verbandkoffer(s) volstaat om eerste hulp te bieden. 2 De uiterste gebruiksdatum van de producten in de verbandkoffer(s) is niet verstreken. 3 De aanwezigheid van de verbandkoffer(s) is op een behoorlijke wijze aangegeven. Jo De Boer beheert; Griet Sempels contacteert jaarlijks Jo Griet Sempels / Jo De Boer Navorming EHBO Annelies en Frankie Permanent Permanent 4 Direct bij of in de gymzaal is EHBO-materiaal beschikbaar. Mark Gevers --7/11--

8 DEEL 5: Extra geplande werken, activiteiten, opleidingen en afspraken voor Extern: - rondgang brandweer (24 augustus 2011) - bijplaatsen branddetector elektriciteitskast - nazicht brandalarminstallatie - verkeerssituatie Rijschoolstraat verder opvolgen / contact stadswachten - herschilderen zebrapad (contact technische dienst stad Leuven) IPBW: - regelmatige rondgang klassen door klusverantwoordelijke - deurstoppen plaatsen bij houten tussendeuren gangen - branddeuren nakijken - deuren keldercompartimenten afschaven en bijstellen - afstellen lichtdetectoren speelzaal - oneffen dallen rond boom binnenspeelplaats herleggen - ladders nakijken - afwerking en kaleien open bogen gang gelijkvloers - noodverlichting nakijken - herstellen fietsjes en steps - nakijken, herstellen van kleutermeubilair - nakijken skateramp - indien nodig vervangen kraantjes drinkfonteintjes - deurpompen nakijken Werkgroep speelplaats/milieu: - contact stad Leuven voor afvalsorteerbakken, - CONDOR-dossier opstellen (Geraldine), - speelplaatsplan voorleggen aan IPBW Navorming: - EHBO: - brandpreventie: Annelies Symons en Mark Gevers 24/11/11 + zie navormingsplan DEEL 6: Geplande investeringen voor te huren kopieermachine - mobiele muziekinstallatie - deels afwerken en bezetten open bogen gang gelijkvloers: - speelplaats: zie plannen speelplaatswerkgroep: plaatsen banken - Plaatsen extra detector boven elektriciteitskast - Nazicht detectoren (firma Corbeels) --8/11--

9 - vinylvloer leggen in kleedkamers - schilderwerk gangen - vinylvloer leggen op duplexen (mogelijk ook ) - schuifdeuren plaatsen bij kasten jongste kleuters - trapleuning jongste kleuters - postvakjes ophangen DEEL 7: Onderhoudsplan. 1. Interne Dienst voor veiligheid en preventie op het werk (IPBW). De IPBW, bestaat uit de coördinator, klusman, verantwoordelijke van de klusploeg (= een ouder) en een leerkracht. Bij het begin van elk schooljaar worden actiepunten en onderhouds- en klustaken opgelijst. Het dagdagelijkse en verplichte onderhoud en nazicht neemt PBW sowieso op. Indien PBW (grote) investeringen voorstelt, legt zij dit voor aan het schoolbestuur. Het bestuur neemt dit mee in het groter geheel van schoolinvesteringen, weegt de noden af, laat veiligheid altijd primeren en beslist hierna welke actiepunten opgenomen worden in het Jaaractieplan en Globaal Preventieplan. (zie JAP en GPP) Het dagdagelijkse onderhoud van de school gebeurt als volgt: - Op het einde van het schooljaar of in augustus, bij de start van het nieuwe schooljaar, doen coördinator/preventieadviseur en klusploegverantwoordelijke een rondgang in de school en stellen klus- en onderhoudstaken voor komende schooljaar. - De actiepunten worden voorgelegd aan het schoolbestuur en verwerkt in het JAP. Dit wordt toegelicht op teamvergadering en AV. - Het hele jaar door: o Is er wekelijks overleg tussen de klusman en coördinator/preventieadviseur waarbij ook de vragen van leerkrachten omtrent klusjes in hun klassen opgenomen worden o De klusman inspecteert klassen, speelplaats en gangen op: losliggende tegels, oneffenheden, bevloering gangen, hellingen en trappen, afscherming van gevaarlijke zones o Wordt het punt veiligheid en welzijn geagendeerd op de teamvergadering, een leerkracht volgt mee op en andere teamleden worden gevraagd om veiligheid van schooldomein mee te bewaken en actiepunten door te geven aan interne dienst. De Zevensprong staat ook open voor bepaalde projecten waarin kwetsbare mensen (deels) tewerkgesteld worden. Zo worden de toiletten gepoetst door Moclean (zie --9/11--

10 hieronder) en schreven we in voor het JoJo-project. Deze JOJo-jongeren nemen dan één, of twee dagen in de week eenvoudige onderhoudstaken voorhun rekening. 2. Externe diensten. - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) o Contact Idewe + rondgang (zie overeenkomst) - Nazicht toestellen en apparaten: zie JAP o Brandblussers en haspels o Rookkoepel, rook- en gasdetectoren o Brandalarminstallatie o Verwarmingsinstallatie op gas o Noodverlichting 3. Poetsplan. Gemeenschappelijke ruimtes De firma STOYAN POPOV, poetst wekelijks de gemeenschappelijke ruimten in de school. Tot zijn takenpakket behoren: trappen vegen, de turnzaal vegen en met nat kuisen (machinaal). De gangen van het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping vegen en met nat kuisen (machinaal), de speelzaal op het gelijkvloers vegen en met nat kuisen (machinaal). De kleedkamers/douche (kelder) vegen en moppen, de keuken en avondopvang vegen en nat kuisen (machinaal), afstoffen van de kasten en vensterbanken in de gangen, de glazen tussendeuren kuisen (uitgezonderd toiletten), de tussenlokalen (2 de verdieping) vegen en met nat kuisen (niet-machinaal). Tijdens schoolvakanties wordt enkel gepoetst het laatste weekend van de vakantieperiode. Eénmaal per jaar (grote vakantie) is er een grote kuis van de gang, traphal, speelzaal, kleedkamers en douches, turnzaal, keuken en avondopvang. Klaslokalen: bijzondere behandeling van de linolium. Klassen. De klassen worden door de ouders gepoetst. Elk gezin neemt hierbij per jaar enkele poetsbeurten voor zijn rekening. Eén ouder coördineert deze poetsregeling. Dit poetssysteem bestaat sinds de opstart van de school in 1989 en het lukt ons om dit vol te houden. De coöperatieve idee van samen zorg dragen voor de school (in casu de poets van de klas van mijn kind), zoals bij de opstart van de school in 1989 voor ogen gehouden, staat hierbij centraal. Ook de betrokkenheid van elke ouder wordt op die manier warm gehouden. Toiletten en sanitaire ruimten. --10/11--

11 De toiletten worden door MOCLEAN gepoetst. De school vindt het belangrijk dat kinderen op een proper en hygiënisch toilet hun behoeften kunnen doen. Moclean maakt deel uit van vzw Wonen en Werken en dit is een vzw die opleidingen geeft aan de kwetsbare groep van mensen met een lage scholing die langdurig werkloos zijn of kansarm zijn. De Zevensprong kiest er bewust voor om met deze vzw samen te werken. --11/11--

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN Freinetschool De Zevensprong Vital Decosterstraat 67 3000 Leuven Instellingsnummer: 047167 GLOBAAL PREVENTIEPLAN TER BEVORDERING VAN DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN OP HET WERK. Periode: 2010-2014 --1/10--

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Brugge

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - 't Spoor te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - 't Spoor te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De Kleine Wereldburger te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De Kleine Wereldburger te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Izegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Izegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van buso De Markgrave te Antwerpen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van buso De Markgrave te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool De Vlinders - De Vlindertuin te 2060 Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool De Vlinders - De Vlindertuin te 2060 Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool 1 - Bloemendaal te Schoten

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool 1 - Bloemendaal te Schoten Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dendermonde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dendermonde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Mol-Balen te Mol

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Mol-Balen te Mol Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Albrecht Rodenbachschool te Hove

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Albrecht Rodenbachschool te Hove Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Gemeentelijke Basisschool te Merksem, Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Gemeentelijke Basisschool te Merksem, Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van V.T.I. 1 te Kortrijk

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van V.T.I. 1 te Kortrijk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Lagere School - Sint-Norbertusinstituut. Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Lagere School - Sint-Norbertusinstituut. Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Wingerd te Ingelmunster

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Wingerd te Ingelmunster Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Londerzeel

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Londerzeel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefinstituut - Normaalschool te Herentals

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefinstituut - Normaalschool te Herentals Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Apenstaartjes te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Apenstaartjes te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool De Wissel te Neeroeteren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool De Wissel te Neeroeteren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. Ter Engelen te Maaseik

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. Ter Engelen te Maaseik Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van O.-L.-V.-Presentatie 2 te Lokeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van O.-L.-V.-Presentatie 2 te Lokeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012

INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL. Welzijnsdag 12 november 2012 INVOEREN VAN EEN WELZIJNSBELEID IN DE SCHOOL Welzijnsdag 12 november 2012 Hoe begin ik eraan? Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu in scholen WELZIJNSBELEID 2 De 7 welzijnsdomeinen 1 de arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefscollege te Herentals

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Sint-Jozefscollege te Herentals Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool Crea 16 te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool Crea 16 te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. CVO - Hogere Leergangen STEP

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. CVO - Hogere Leergangen STEP Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Stekene

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Stekene Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool - De Dobbelsteen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool - De Dobbelsteen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de. Stedelijke Lagere School voor Buitengewoon. 't Schakeltje te Dilsen-Stokkem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de. Stedelijke Lagere School voor Buitengewoon. 't Schakeltje te Dilsen-Stokkem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Schooldoorlichting vernieuwde controlelijst welzijnsbeleid Versie augustus 2011

Schooldoorlichting vernieuwde controlelijst welzijnsbeleid Versie augustus 2011 Schooldoorlichting vernieuwde controlelijst welzijnsbeleid Versie augustus 2011 Controlelijst Welzijnsbeleid Vernieuwde controlelijst sinds januari 2009, update 2011 om volgens een uniforme procedure via

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Verslag over de controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Het Kompas te MECHELEN

Verslag over de controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CLB Het Kompas te MECHELEN Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Middenschool Sint-Pieters te Oostkamp

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Middenschool Sint-Pieters te Oostkamp Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Kleine Wijzer te Olen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Kleine Wijzer te Olen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Oostende

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool te Oostende Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School te Heusden-Zolder

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School te Heusden-Zolder Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie. Controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne voor internaten

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie. Controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne voor internaten Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne voor internaten 17 maart 2015 Inleiding De opdracht met betrekking tot de controle van

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool - De Kangoeroe te Sint-Laureins

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Kleuterschool - De Kangoeroe te Sint-Laureins Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Weerde - Zemst

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Weerde - Zemst Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Pedagogische eenheid Instellingsnummer Instelling Gemeentelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - Sancta Maria

Pedagogische eenheid Instellingsnummer Instelling Gemeentelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - Sancta Maria Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Hotel- en toerismeschool Spermalie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Hotel- en toerismeschool Spermalie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van VIA-1 te Tienen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van VIA-1 te Tienen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool - Experimentele school VITA ET PAX te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool - Experimentele school VITA ET PAX te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO campus Mater Dei te Overpelt

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van WICO campus Mater Dei te Overpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

buitengewoon secundair onderwijs

buitengewoon secundair onderwijs Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sted. Academie SLAC te Leuven

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sted. Academie SLAC te Leuven Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

HET DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM

HET DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM HET DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM DEFINITIE Verplichte structurele aanpak van het preventiebeleid, overeenkomstig de Wet Welzijn. Men gaat uit van een multidisciplinaire aanpak van preventie die moet

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zottegem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zottegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - Boven-Lo

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - Boven-Lo Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van K.A. te Beveren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van K.A. te Beveren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Gierle

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Gierle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool 't Nieuwland te Tielt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool 't Nieuwland te Tielt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool-Landelijke Steinerschool. Merelbeke

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool-Landelijke Steinerschool. Merelbeke Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk CLB Antwerpen te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Gemeentelijke Basisschool Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Benoth Jerusalem te Antwerpen

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Benoth Jerusalem te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool - Zusters Maricolen te Maldegem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool - Zusters Maricolen te Maldegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Krokusvakantie van - t.e.m. 2013-2014 28/10-3/11 23/12-5/1 3/3-9/3 7/4-20/4 1/7-31/8 29/5-30/5

Krokusvakantie van - t.e.m. 2013-2014 28/10-3/11 23/12-5/1 3/3-9/3 7/4-20/4 1/7-31/8 29/5-30/5 Algemene omschrijving van de opdracht. Poetsdagen De schoonmaak vindt steeds plaats tijdens de schooldagen (maandag t.e.m. vrijdag), tenzij expliciet anders vermeld. De schoolvrije periodes staan hieronder

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. De Rozenkrans te Oostduinkerke

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. De Rozenkrans te Oostduinkerke Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Zuid - Limburg te Tongeren

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CLB vh GO Zuid - Limburg te Tongeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

1467052,61 0 0 28 28 19,08 0 0 576 576 0,39 0 0 0 0,39 9 0 360588 0 0 9 9 24,9 0 0 299 299 0,83 0 0 0 0,83 1 0 1064567 0 0 33 33 33,99 0 0 810 810 0,76 0 0 0 0,76 15 0 661952 0 0 4 4 6,04 0 0 54 54 0,08

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. (VIBSO) te Waregem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. (VIBSO) te Waregem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO De Garve te Dilsen-Stokkem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO De Garve te Dilsen-Stokkem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Cardijnschool te Laken

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Cardijnschool te Laken Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Heilig-Hart&College 2 te Halle

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Heilig-Hart&College 2 te Halle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Brandpreventieverslag met Risicoanalyse

Brandpreventieverslag met Risicoanalyse Brandpreventieverslag met Risicoanalyse [datum] [school] [adres] Foto gevel/herkenning school/foto google earth Preventiedienst: GIDPBW - Antwerpen Centrum Lange Nieuwstraat 94 2000 Antwerpen tel 03/294

Nadere informatie

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken?

Prev 1. Wat in de vorige hoofdstukken? Prev 1 Carlos Schellinck HVZ Zuid-Oost Wat in de vorige hoofdstukken? Reactie bij brand? Weerstand tegen brand? Onafgewerkte vloer, plafond, afgewerkte vloer, verlaagd plafond? Zelfsluitende, bij brand

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Provinciaal CVO Waas en Durme

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Provinciaal CVO Waas en Durme Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Aalst

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Aalst Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen. Sint-Jan Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4-4A 3520 Zonhoven Tel: 011/55 99 90 info@sjbzonhoven.be Veiligheid, gezondheid en welzijn op school Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel,

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - De Breg

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Vrije Basisschool - De Breg Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs Sint-Ferdinand te Lummen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs Sint-Ferdinand te Lummen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sted. Academie SLAC te Leuven

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sted. Academie SLAC te Leuven Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het CVO ISBO te Zelzate

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het CVO ISBO te Zelzate Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CVO VTI Brugge te Brugge

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CVO VTI Brugge te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. K.T.A. I van het G.O. Oostende

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. K.T.A. I van het G.O. Oostende Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID IN PTI S

BRANDVEILIGHEID IN PTI S BRANDVEILIGHEID IN PTI S PTI = WAT? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? CAFÉS, FEESTZALEN, RESTAURANTS, JEUGDLOKALEN, KANTINES,. INFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW 1 WETTELIJKE TAKEN

Nadere informatie

De Evenaar Scholengemeenschap : Noord 1 Sint Elisabethstraat 38a 2018 Antwerpen

De Evenaar Scholengemeenschap : Noord 1 Sint Elisabethstraat 38a 2018 Antwerpen Brandpreventieverslag: Gebouwen brandveiligheid De Evenaar Scholengemeenschap : Noord 1 Sint Elisabethstraat 38a 2018 Antwerpen Geachte heer, Naar aanleiding van uw vraag om een advies op te stellen betreffende

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie