,-&&#.*//*#+01**2$3)'+)'+1"#4)'%5+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",-&&#.*//*#+01**2$3)'+)'+1"#4)'%5+"

Transcriptie

1 ""#$%&'%('"$)$)*,-&&#.*//*#01**2$3)')'1"#4)'%5 63')789:

2 ;'<"34 #$%&'('$)**************************************************************************************************************************************************,-.)/$'0/1'&&$23&.(./451 "E&8.B':*****************************************************************************************************************************************F "*,=&%&41'&)&8.B':&.0&$5BB.(&.0 **********************************************************************************************F ****************************************************F *,J201&$&$(&::'$)3/$(&'$3&01&.'$)&$ *********************************************************************************I *"K&5&&.&$2$(&.52B(3/01)2&( **********************************************************************************************I * K&5&&.&$2$(&.52B().2&$ ***************************************************************************************************L 6M&.2$1A'::&%'$) ***************************************************************************************************************************L 6*"N'$/$4'&.'$)0;2)&%'<:5&(&$ ****************************************************************************************************P D*>2;;B$'4/1'& ***************************************************************************************************************************,Q F*,#$3&01&.&$'$<&&')&$%&&S2;)&3'$) *******************************************************************************************,Q **********************************************************************************************************************," K'<%/)&$9,* G.24&00&%&41'&52.&4/ "* * 6* "

3 ;'.*)4)'% 722.B%')1(&322.1)/$)0$21'1'&3/$(&722.8&.&'('$)042;;'00'&UM//.%&;;&.JA&&:1B'$V*W/(& (&4&;8&."Q,'0&.3&&%)&8&B.(*#$(&Z&$21'1'&A'%%&$A&B&&$8&&%()&3&$3/$(& [M//.%&;;&.JA&&:1B'$\* 0"#$*$*#3%=.)2 J%&3&.%//$Z2$&3/01)&01&%(* (BB.Z//;5&'(04&$1.B;1&.&/%'0&.&$*>2%%&)&&$.//(042;;'00'&5&88&$)B$01'))&22.(&&%(23&. K&%/$).'<:&./$(322.A//.(&5'&.8'<'0(/15&1(&)&;&&$1&)&&$)&%(;/):201&$* 23&.%&Z&$* d$$&w'42%/']g%/1s2.;m//.%&;e.2&$&.]#7wefj J/.'$=4521]A'<:.//(N./$0M/%0]M//.%&;0&K2;&$Y/451&.0]8BB.18&A22$01&. R&$$2K/::&.0]/(3'0&B.3/01)2&(]8BB.18&A2$&. g20k%2;]/(3'0&b.(bb.z/;&&$&.)'&]h'/$(&. W'42Y'00&]W/1BB.&$R'%'&B`(B4/1'&])&;&&$1&M//.%&; K.')'11&J22%]8BB.18&A2$&.

4 9B9""#($*.=*<**#"#%&')(&$)*C2"#$**'.&'%*#*$*#/)D' [MJ\'05&13/$8&%/$)(/1(&722.8&.&'('$)042;;'00'&(&8&32&)(5&'(5&&S12;1./$0/41'&0//$1& 1&/;'0(/15&1;/$(//15&&S12;1&5/$(&%&$'$5&18&%/$)3/$(&MJ*_//.322..'451&$A&&&$ )&;&&$1&* 0B80'('&e2S8'<(./)&//$3./)&$*#$(&01/1B1&$'0//$(/4518&01&&(//$90/;&$A&.:'$)'$A'<:&$&$ 01/(03&.$'&BA'$)]01/(0%/$(82BA]A/1&.8&5&&.]).2&$&$(BB.Z//;5&'(]&.S)2&(&$4B%1BB.] '$$23/1'&&$024'//%A&.:*_&0/;&$01&%%'$)3/$5&18&01BB.Z/%'$&&.01&'$01/$1'&8&01//$B'1%&(&$ &42%2)'&]&.S)2&(2S;'4.2e&42$2;'&*_&'$045/11'$)'0(/1A&4/*DA&:&$$2(')5&88&$2;&&$ "* * 6* J3J'$045.'<3'$) D* F* d$(&.&8&01bb.0%&(&$&$&3&$1b&&%3.'<a'%%')&.0//$1.&::&$ 9BFG"HI*#&$)* 6

5 2.)/$'0/1'&0*_&(2&%01&%%'$)&$3/$(&M//.%&;;&.JA&&:1B'$Z'<$5&%(&.3/01)&%&)(*f'&5'& &&$01&;&$3&./$1A22.(&%'<:5&'(1&)&3&$'$5&1.&/%'0&.&$&$'$01/$(52B(&$3/$(&M//.%&;;&. JA&&:1B'$* 5&13&.(BB.Z/;&$3/$(&)&82BA&$* _&(&&%$&;&.05&88&$Z'11'$)'$(&(&&%$&;&.0.//(*_&Z&(&&%$&;&.0.//(:2;1&$:&%& -$(&.(&8&01BB.0%&(&$A2.(&$(&8&%/$).'<:01&//$(/4510)&8'&(&$3&.(&&%( (&1/'%$2)3/011&01&%%&$^ MJ[)&82BA&$]'$01/%%/1'&0&$1&..&'$\&$5&13&.(BB.Z/;&$3/$(&)&82BA&$^ A&.&:&$'$)52B(&$;&13&./$1A22.(&%'<:5&(&$]8&%/$)&$&$.'0'42A2.(13&.(&. 2$(&.Z2451* J*#*')%)'%K?""#4*"#%&')(&$)*#)*'4*'?&'4*-0B (&Z&3&.&$')'$)*`&$3&.&$')'$)8'&(18&%/01'$)1&45$'045&&$//$1/%322.(&%&$&$:/$2*/*(2$/1'&0 &$045&$:'$)&$2$13/$)&$*_&3&.&$')'$):/$22:&&$dWK#e01/1B0//$3./)&$* _&722.8&.&'('$)042;;'00'&'0'$23&.%&);&1(&/S(&%'$)3/01)2&(23&.(&23&.(./4513/$)&8'&( D

6 F 7M*=#3)2 " //$:/0.B';1&322.8'2%2)'045& 01/(0%/$(82BA])&42;8'$&&.(;&1Z'$32%%&(/)8&01&('$)*_22.(&0B44&032%%&01/.1'0&.&&$.&a%& ;2)&%'<:5&'((/1Z'<'$(&12&:2;01$2);&&.;&1&.0A'%%&$5B.&$* 2;$2);//%05B$'$1&.&00&:&$8//.1&;/:&$*#$121//%5&88&$,:/$('(/1&$Z'45)&;&%(*722./% 322.M2.&4/A/03&&%8&%/$)01&%%'$)&$(&42;8'$/1'&;&1(&$'&BA&5BB.(&.(&W'&BA&d::&. &%://.&$(&722.8&.&'('$)042;;'00'&2$1;2&1*_//.'$A&.($/(.B::&%'<:)&:&:&$$//.(& 8&.&'(5&'(1210/;&$A&.:&$]$//.(BB.Z/;&/;8'1'&0&$(&12&)&32&)(&A//.(&//$(& M//.%&;;&.JA&&:1B'$*#$8'<%/)&,3'$(1B$/(&.&(&1/'%02;1.&$1(&0&%&41'&3/$52.&4/8&(.'<3&$ M&1'0&&$B'1(/)'$)322.&&$2$(&.$&;&.2;/%0&&$3/$(&&&.01&&&$2$(&.$&;'$)1&8&)'$$&$'$ (2&%01&%%'$)&$3/$(&MJ*Y&8'&(&$'$&&.01&'$01/$1'&&&$1A&&</.')5BB.42$1./41//$*f252B(&$ 8'<(./)&%&3&.1//$(&(2&%01&%%'$)&$3/$(&MJ*-;(/1(&2$1A'::&%'$)$//.&$&.)'&$&B1./%& 1B00&$;&&.(&.&)&8.B':&.0'$(&12&:2;0122:;2)&%'<:;//:12;0/;&$1&'$3&01&.&$'$ 7B7N.&'')'%)'?3..)'%"I($&..*'*'$*##*)'C<3)4)%*'$"*2"/($ W//0152.&4/A'%%&$A&22:/$(&.&(BB.Z/;&2$(&.$&;&.0//$1.&::&$*_//.2;)//$A&'$5&1 ;&&.8&:&$(5&'(3/$(&;2)&%'<:5&(&$3/$(&MJ*Y&$2(')&$(&)&;&&$1&M//.%&;B'12;(/1 8/0'03/$(BB.Z//;5&'(* G%/$$'$):2;&$(5/%S<//.9

7 I """"""""""#$%&'(&)*$"&$"&,-./*(0(*&" FB90"($*'*'4*22)'%?&'4*)'?*($*#)'%*' //$&'0&$;*8*1*8./$(3&'%')5&'([3%B451A&)&$\];2&1(&&%&:1./e'$01/%%/1'&3&'%')Z'<$&$;2&1(& K23&$)&$2&;(&A&.:Z//;5&(&$8&0%//$(&, & 3'$(&$'$(&"&S/0&/%0(&A&.:e2.)/$'0/1'&MJ01/8'&%SB$41'2$&&.1* `&$23&.Z'4513/$(&1&3&.A/451&$:201&$'0Z'4518//.'$8'<%/)&* 8&)'$S/0&/%3&.01&.:1A2.(1* T&..&'$ /.8&'(0'$1&$0'&S&$.&%/1'&S:2018//.* &42%2)'&'$5&1)&8'&(01&.:3&.8&1&.(&$&&$&(B4/1'&3&SB$41'&:.'<)1*-2:A&.:1&&$)2&( 722.(&'$3&01&.'$)&$'$('11./<&41Z'<$(B'(&%'<:;&&.&H1&.$&S'$/$4'&.'$)08.2$$&$//$A&Z')'$(& Y/1&.8&AB01WMON2$(0E.2&$WM\*f'&322.(&1/'%0MD*"* 4.2A(SB$('$)e/41'3'1&'1&$* FB7O*<**#*'"'4*#<"34?&($%"*4 ).2$(&$3&.5BB.32%)&$0/)&$(/[Z//%3&.5BB.]&3&$&;&$1&$]&$Z*\*

8 L 2$(&.52B(0S2$(0'$*E/$)8/.&.'0'42l0A2.(&$/S)&(&:1(22.(2&%1.&SS&$(&3&.Z&:&.'$)&$* 7&.(&.Z/%&.)&.&0&.3&&.(A2.(&$322.;//1.&)&%&$2;(&)&82BA&$3&.(&.1&3&.(BB.Z/;&$[2*/* & S/0&["Q,Fm"Q,I\* FBF O*<**#*'"'4*#<"34%#"*' 3.//)1(//.$//013&&%:&$$'0*M&1WR`5&&S1(&$2(')&:&$$'0'$5B'0;&18&1.&::'$)121 5&11&/;3/$3.'<A'%%')&.0A//.(22.5&12$(&.52B(;&18&01//$(8B()&1;2)&%'<:'0* T2&:2;01')2$(&.52B(3/$5&11&2$1A'::&%&$1&..&'$:/$WR`22:8'$$&$8&01//$(& 8&(.'<3&$&$O2S3.'<A'%%')&.0* 1""""""""""2&)/$(3*44&.*$" :B9P&(*#)'%QI.&'')'%?&'"'$1*#I*'3)$?"*#)'%$*##*)' 3/$(&(BB.Z//;5&'(02$(&.$&;&.0&$(&52.&4/]&$(//.;&&(&0B44&0:/$03&.).21&$*_//.$//01'0 1./<&41Z2)&A&$01&e&H1./&(B4/1'&e&$.&4.&/1'&;2)&%'<:5&(&$* )&.&&('0*M'&.322.'022:;&(&A&.:'$)3/$(&)&;&&$1&$2(')&$'3;(&322.1)/$)3/$(&1&..&'$e @B8%'&:*K&%/$).'<:5'&.8'<Z'<$(&322.Z'&$'$)&$322.8./$(e&$A/1&.3&'%')5&'(*M'&.Z/%//$(&

9 _22./(3'&0&$2$(&.Z2&:5&88&$A&&&$5&%(&.8&&%()&:.&)&$3/$(&0B80'('&0('&(&MJ//$:/$ 3./)&$*_&2$1A'::&%'$)3/$(&M//.%&;;&.JA&&:1B'$0%B'1)2&(//$8'</;8'1'&03/$_BB.Z//; ;*8*1&$&.)'&]A/1&.8&AB015/$(&%&$]).2&$].&4.&a.&$&$$/1BB.&(B4/1'&* 3./)&$* =B80'('&Y/1&."Q,&$Y/1&.8&AB01W22.(M2%%/$("Q, Z'4518//.1&;/:&$(.//)15&122:8'<//$5&1&(B4/1'&3&&%&;&$13/$(&JA&&:1B'$*_&Z& 1&45$'&:&$:B$$&$)&8.B':1A2.(&$(22.2*/*_&W'&BA&d::&.&$5&1>&$1.B;W/1BB.e&$R'%'&B 0B80'('&0* M2%%/$(* =B80'('&E.2&$ 2$(&.Z2&:&$'$23&.%&);&1(&G.23'$4'&2SA&(//.$2)&&$3&.Z2&:'$:B$$&$('&$&$322.5&1 2$(&.(&&%12&.'01'045.&4.&a.&$* W'&BAM//.%&;0K&%&'("Q,6e"Q,L C/828/$:01';B%&.'$)0S2$(0 T.'2(20N2B$(/1'2$ E.2&$_'4518'< =1'451'$)_2&$ P

10 ,Q >B%1BB.S2$(0](BB.Z//;5&'(0S2$(0]fdKdYd=]/)&$(/).2&$&$022.1&$.&)&%'$)[8&'(& G.23'$4'&W22.(M2%%/$(\ 56""""""""""7/889$*:0(*&" W/(/15&1>2%%&)&3/$KXY8&)'$('1<//.'$5&&S1)&01&;(;&1(&3&.(&.&B'1A&.:'$)3/$5&1 A&8/(.&0&$&.%/)&&$'$1&:&$%'<01322.(&$'&BA08.'&S*`.'03&&%/$';22;;&&1&(&$:&$&$1& -$Z&A&80'1&'0'$;'((&%0(22.L,;&$0&$8&:&:&$* &&$8&045&.;5&&.2S3.2BA&3/$$//;//$1.&::&$* )&j$1&.&00&&.(&2;a2$&$(&$ 8&:&$(5&'(;/:&$A&)&8.B':3/$(&42;;B$'4/1'&;'((&%&$3/$E&;&&$1&M//.%&;* RB9;'?*($*#*')'D**)%*'.**S"/%*?)'%

11 ,, 2$1A'::&%&$('&).2210'0(22.5//.&&$32B(* M&1'0&&$32.;A//.'$2$(&.$&;&.&$&'$()&8.B':&.0/;&$32.;)&3&$//$&&$$'&BA&(BB.Z/;& A&.&%(('&5&&%1/018//.'0*W/(&.&/%'0/1'&3/$5&1).2&$&$8%/BA'$5&18B'1&$)&8'&(;//:1(&Z& 32.;3/$'$3&01&.&$5&122:;2)&%'<:2;)&S/0&&.($'&BA&2$1A'::&%'$)&$32.;1&)&3&$('&(& >.2A(SB$('$) 8&.&':&$&$5&81/%0$&3&$(2&%2;&&$).221//$1/%;&$0&$/;8/00/(&B.01&;/:&$*g&;//:1 (B'(&%'<:A&%:8&(./)$2(')'0&$A/1<&;&1(/1)&%()//1.&/%'0&.&$*_//.$//01Z2.)<&0/;&$;&1 _&'$3&01&&.(&.:.'<)1Z'<$'$%&);&1.&$1&1&.B)* ""#$%%&'()*,%#-.%%&,/01)%1)-&%%2%&&013) //$1.&::'$)0:./4513/$$'&BA&&(B4/1'&3&&$.&4.&/1'&3&&%&;&$1&$A2.(15&1//$1/%8&Z2&:&.0 23&.%&3'$)0:/$0&$3/$(&52.&4/* 4"11%.1%&%1) ;&1&&$).221//$1/%5B'052B(&$0&$&.)'&/S1&$&;&$3/$(&MJ*7/$B'1(/142%%&41'&S'05&1A&%%'451 22:;2)&%'<:2;0B80'('&//$1&3./)&$*_//.$//01Z'&$A&;&&.:/$0&$2;0/;&$1&'$3&01&.&$'$ 8&(.'<3&$\ E&&SA&1 //$1.&::&%'<:'02;1&(2$&.&$//$&&$)2&((2&%('&Z'<$//$)&;&.:1/%0&&$4B%1B.&%&'$01&%%'$)*_& >B%1B.&%&'$01&%%'$);2&132%(2&$//$&&$//$1/%322.A//.(&$&$(/$'05&1322.(&(2$/1&B.

12 %&3&.&$*R&15&1'$.'451&$3/$(&01/1B1&$3/$(&=1'451'$)52B(&$A&&..&:&$'$);&&(/1A&'$ `&$.&:&$322.8&&%(9 E&&SA&19,"Dn8&%/01'$)/S1.&:.&)&%'$)* 8*" g//.%'<:0&,"dn/s1.&: #$:2;01&$e K&%/01'$) _2$/1'& 8&%/01'$) 1&.B))/3& <//. ;//$( o,qq o,"d D"n ofd od o o,qq o,"d 6"n od" o6l o6 o"dq o," D"n o,f" oll ol o"dq o," 6"n o,, o,,p o,q $*800."5">00)",* "* C/;'$)9,QQQ5B'052B(&$0B'1(&/))%2;&./1'&M//.%&;["QQ*QQQ'$A2$&.0\(2&$;&&3'/(& E&&SA&1^ * 7.'&$(&$3/$2S(2$/1&B.0 `&$0/;&$A&.:'$)032.;1B00&$2$(&.$&;&.0&$01'451'$)('&/%0(2&%5&88&$b5&18&32.(&.&$3/$ (BB.Z//;%&3&$c*_'&)&Z/;&$%'<:'$3&01&.&$'$;'((&%&$&$1&45$'&:&$2;&&$:/01& 1./$0S2.;&.&$121;B%1'SB$41'2$&%&.B';1&[8&%&3&$]&.3/.&$&$(&%&$\* &$('&$2);&&.8&$B1:/$A2.(&$*Y&Z'&$(&W'&BA&d::&./%0&&$)2&(322.8&&%(*_&;/$'&. 3/$M//.%&;;&.0]$B/%;&%(&$3.'<A'%%')&.0Z'45//$&$)&3&$8BB.1)&$21&$//$(/1Z&).//);&& :/$0&$'$0/;&$A&.:'$);&15&12$(&.A'<0](&7.'<A'%%')&.04&$1./%&]G/0A&.:&$(&Y&.:A'$:&%* =/;&$322.`%://.&$Z'&$32%(2&$(&:/$0&$2;(/1/%0M//.%&;;&.JA&&:1B'$1&(2&$*,"

13 "#$%&'()*((,-.'/(/'$'.0"'(1-,'.%( 2'$'.0"'(1-,'.%(-34',3'5',/( 2&//(.(.;(A(4.9(,.(1(,/ 8.9(/(%(7-#(*&.9(:,(7&;(9,#$*(./-(4(.3(*((%-#$9<3&.-9#-%5#/-(,-.&53=>(:,(7&#/#.:'( 1&-(;((%9;(?&%(.9*,:(--(,,(#.(.1(-9(9(%/-(%%#.'(.(.5#-'&.'/?5.-(.*&.9( C&9&-9(?,(?3&/'(?5;%#7((,9:(;;(.3(9(:,(7&.9(,.(1(,/*,4(..#/1&4#.' 5#-'(.9#'9(.&&.'(/?,9:5.?%&..(.-(?,(/(.-(,(.=H&.9(:&.9:#(,*&.(.&&.'(%(*(,9 --&&%?%&.<?,(/(.-&-#(<1&-(*&.*%9(.&&.9(*(/-#'#.'/7,#-(,#&<?,B(//#.&%#-(#-<(,*&,#.'< ;('#..(.9#.955,A&&144(.(..9(,.(1(.J<(-7=>#-,(/5%-((,9(#.G',(?(.K4&./,#$4<,(/(,*( (.IA(4(,.#(-J= >(?%&..(.*&.9(4&./,#$4(.9(,.(1(,/*(,/7:#%%(.<3&&,9,:(-1'(%#$4#/11((,9(,(.9(,.(1(,/?:(--(,,(#.-(:5#/*(/-(.<A#$;(9#(.(.9&.(%4:5.(#'(..#7:(=0#(,9,#/((.,5#1(#.*5%%#.'&&.:,(7&?9(0&&,%(11(,23((4-5#.1'(%#$4*,((.;,((9?5;%#(4=>(.4 :#(,;#$;#$*,;((%9&&.((.'(9((%9(4(54(.<3,4/:?/<7&BL<7&-(,#.'<3(4(%#$4/(1&,4-<44(. 1(-?,957-(.5#-9(4&/<1;#(%(4(54(.(-7= M1./#9((:#(,1-,(.--(-(-/(.:(;;(.3(5#-9(4&./,#$4(',(?.9(,.(1(,/'(/(%(7-((,9(. :(./&1(.'(;,&7:-1-(4#$4(.B((.'(A&1(.%#$4?%&.4&..-/-&&.<3&&,;#$3(./:(;;(. %&-(.;#$/-&&.9,((.:,(7&&9*#/(5,1(-,5#1(.9(,.(1(,/(,*&,#.'#.955,A&1(:,(7&= >,9(#.;,(.'*&.9(4&.9#9&-(.(.?;&/#/*&.(N-(,.&9*#(/:((B-9(OP;('#.1(#;(/%-(. *,%?#'5#--('&&.*&.LL.:,(7&%7&-#(?:(--(,,(#.<9(0'(2&/=DQ#(;#$%&'(E<9(-(4(.#.' *&.9(4&//(.(.3(,4?%&&-/(.=F C&9(-3((9(,.9((.?&9*#(/*&..A(:,(7&&9*#/(5,#/95#9(%#$4'(3,9(.9&-*,&% 9&':,(7&'(71;#.((,91(-7&-(,#.':&&%;&&,#/#.9(4&//(.=>#-4&.'(71;#.((,93,9(.1(- ((.,(/-&5,&.-<1&&,9#-A&%9&.(7:-A#$.,-/1(-(.:(;;(.#.9(955,A&1(4(54(.=R( *(,3&7:-(..5/.(%--#.*5%%#.'*&.9(9&':,(7&*(,-(45..(.'&&.=>(4(5A(*&.:(-,(/-&5,&.- A&%1((,*(-(.#.&&,9(:(;;(.=IS(.;((-$(',(.(.955,A&&1#/:#(,;#$.#(-*%9(.9(J<:(- 1(-(7:-/?(7#&&%A#$.<I-??955,A&&1:(#9'(;#(9J(..#(-'(;&/((,9?I',((.3&/:#.'J=S(. ;((-$(955,A&&1;(/-&&-:#(,.#(-= "#$%&'()*,-'&.'/.-#-#(0&&,%(11(,23((4-5#.6/(%(7-#(0,(7& )

Op 5 minuten loopafstand van station Almere Centrum en 8 minuten auto rijden van afrit 3 Almere Stad West van de A6.

Op 5 minuten loopafstand van station Almere Centrum en 8 minuten auto rijden van afrit 3 Almere Stad West van de A6. Op de hoek van de Grote Markt is dit object op de 1 e verdieping met een VVO van ca. 325m 2 beschikbaar voor verhuur. Door de centrale ligging aan de Grote Markt is het object zeer geschikt voor horeca

Nadere informatie

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014 Plan Vlampijpzone Bureau Niche Februari 2014 Omschrijving Het Idee Sociale cohesie versterken door middel van een groene, inspirerende ontmoetingsplek. Het Plan Een ontmoetingsplek in het groen; een boomgaard

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

KWK Vastgoed Advies BV regisseurs van uw succes. NOTITIE Referentie 2012_28.001 Datum ', 3 oktober 2012

KWK Vastgoed Advies BV regisseurs van uw succes. NOTITIE Referentie 2012_28.001 Datum ', 3 oktober 2012 KWK Vastgoed Advies BV regisseurs van uw succes Adres Waterloostraat 188A 362 TZ Rotterdam Telefoon +31 ()1 254 33 Email info@kwkvastgoedadvies.nl Internet www.kwkvastgoedavies.nl NOTITIE Referentie 212_28.1

Nadere informatie

GEBIED IN 360o. Geschreven en vormgegeven door: Nicole de Waal - De Waalster communicatie en advies

GEBIED IN 360o. Geschreven en vormgegeven door: Nicole de Waal - De Waalster communicatie en advies o GEBIED IN 360o Naar aanleiding van de sessie Gezamenlijk toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin, met de leden van de voorbereidingscommissie is de volgende toekomstvisie opgesteld. Letterlijk aan de hand

Nadere informatie

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa Handen uit de mouwen Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015 1 Stichting Werkgroep Oost-Europa Initiatief Werkgroep 1996 Stichting sinds 1999 ca. 25 vaste vrijwilligers 17 projecten &

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden?

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Welke eisen stellen we aan brandveiligheid? Op het terrein Aan uw recreatieverblijf Wat zijn de uitgangspunten bij de verbetering van de brandveiligheid

Nadere informatie

Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp

Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp Lijst- buiten 1 Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp Activiteit Uitvoering, Prioriteit, 1,2 of 3 Door wie, welk bedrijf Periodiek Datum gereed 1 afvalpedaalemmer Extra afvalpedaalemmer plaatsen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes Omschrijving Goed gelegen op het bedrijventerrein Bramenberg in Eemnes geschakeld kantoor-/bedrijfsgebouw. Het totale vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 1.231 m²

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit Alleen een compleet ingevulde lijst tja/nee] geeft toegang tot de B&W-agenda Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord! Leeswijzer ja nee toelichting Geformuleerde opdracht/probleemstelling 1

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6 ZWOLLE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6 ZWOLLE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6 ZWOLLE Algemene gegevens Adresgegevens Wilhelm Röntgenstraat 6 8013 NE Zwolle Oppervlakte Totaal ca. 345 m² b.v.o. Bedrijfshal ca. 100 m² b.v.o. Kantoorruimte

Nadere informatie

MEERSTRAAT 50 1353 AZ ALMERE-HAVEN HUURPRIJS 1.835,- PER MAAND EXCL BTW Vrijblijvende aanbieding TE HUUR

MEERSTRAAT 50 1353 AZ ALMERE-HAVEN HUURPRIJS 1.835,- PER MAAND EXCL BTW Vrijblijvende aanbieding TE HUUR MEERSTRAAT 50 HUURPRIJS 1.835,- PER MAAND EXCL BTW Vrijblijvende aanbieding TE HUUR Almere-Haven is in ontwikkeling! In het levendige centrum van Almere-Haven is het winkelaanbod aanzienlijk uitgebreid.

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Bloemgracht 20 bg te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Bloemgracht 20 bg te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Bloemgracht 20 bg te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Bereikbaarheid Bloemgracht 20 bg (1015 TJ) in Amsterdam. Het markante object is gelegen

Nadere informatie

TE HUUR. Commerciële bedrijfsruimte Deken Frankenstraat 19-21, Valkenswaard

TE HUUR. Commerciële bedrijfsruimte Deken Frankenstraat 19-21, Valkenswaard TE HUUR Commerciële bedrijfsruimte Deken Frankenstraat 19-21, Valkenswaard Te huur: Representatieve commerciële (winkel)ruimte gelegen op de begane grond van een appartementencomplex aan de Deken Frankenstraat

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp BBI-kalender 2005 Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Lucassen Samenvatting De BBI-kalender 2005 vermeldt de agenda

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Vrijblijvende projectinformatie Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Type : kantoorruimten Kamers : van circa 27 m² tot 163 m² Prijs : vanaf circa 300,=, excl. servicekosten, exclusief btw per

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Kantoorruimte Appeldijk 11 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving Adres Ligging

Nadere informatie

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 INFORMATIE Kluswijzer Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 Inhoud 1. INLEIDING 1. Inleiding 2. Tuin en erf.. 3. Gevel en dak.. 4. Woningindeling.... 5. Woninginrichting.. 6. Keuken.. 7. Sanitair en

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! (  # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

Arkel, Kolk 48 (gedeeltelijk)

Arkel, Kolk 48 (gedeeltelijk) Arkel, Kolk 48 (gedeeltelijk) Adres Kolk 48 Arkel Soort kantoor Oppervlakte vanaf 30 m² tot 60 m² Vraagprijs vanaf 350,-- incl. gas, water en elektra Parkeren goed op eigen terrein Beschikbaar per per

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6A ZWOLLE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6A ZWOLLE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6A ZWOLLE Algemene gegevens Adresgegevens Wilhelm Röntgenstraat 6A 8013 NE Zwolle Oppervlakte Totaal ca. 245 m² b.v.o. Bedrijfshal ca. 200 m² b.v.o.

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 795,-- EX BTW P.M. Adres : SPUIWEG 12

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 795,-- EX BTW P.M. Adres : SPUIWEG 12 WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 795,-- EX BTW P.M. Adres : SPUIWEG 12 TYPE AANBOD SOORT AANBOD VLOEROPPERVLAKTE BESCHIKBAAR

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda Object: In het centrum van Oosterhout aan het karakteristieke plein De Heuvel is een zeer fraai afgewerkte kantoorvilla beschikbaar. Een visitekaartje voor uw bedrijf. Het object betreft een monumentaal

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Kantoorruimte Bellweg 4 4104 BJ Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene informatie...3

Nadere informatie

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Het voormalige fabriekscomplex van de Electro Chemische Industrie (ECI) is gerestaureerd en herontwikkeld

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m.

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10 Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. TYPE AANBOD : Huur SOORT AANBOD : Kantoor

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoor /winkelruimte

Projectinformatie Kantoor /winkelruimte KleineLandtong23 Projectinformatie Kantoor /winkelruimte Postbus373 4200AJGorinchem Kwekelstraat40 4201JVGorinchem (0183)304050 www.bmak.nl info@bmak.nl KleineLandtong23 Postbus373 4200AJGorinchem KvK23079378

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Commerciële ruimte te huur/te koop Wernhoutseweg 9, Zundert

Commerciële ruimte te huur/te koop Wernhoutseweg 9, Zundert www.vanhasselmakelaars.nl Commerciële ruimte te huur/te koop Wernhoutseweg 9, Zundert Omschrijving WHW9 wordt gerealiseerd ter plaatse van de Wernhoutseweg 9 in Zundert en bestaat uit appartementen, studio's,

Nadere informatie

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen Omschrijving Direct gelegen aan het kolkje van de Oude Haven van Huizen, in het sfeervolle Nautisch Kwartier aan het Gooimeer, is deze unieke kantoorlocatie van ca. 100 m²

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Te Huur: Kantoor- en/of Praktijkruimte

Te Huur: Kantoor- en/of Praktijkruimte Te Huur: Kantoor- en/of Praktijkruimte Havenstraat 34 te Naaldwijk Vraagprijs 2.150,-- p/mnd. Locatie Type object Vloeroppervlak : Havenstraat 34, 2671 GJ Naaldwijk : Kantoorruimte (begane grond) : ca.

Nadere informatie

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE Binnenhof1 4286BXAlmkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject...

Nadere informatie

Brochure. Ariane 46 3824 MB Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Ariane 46 3824 MB Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Ariane 46 3824 MB Amersfoort pagina 1 van 10 TE HUUR Omschrijving Deze kantoorruimte met industriële uitstraling is gelegen op de eerste verdieping van het fraaie kantoorpand aan de Ariane in

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM Object: In gebouw BW is de een deel van de begane grond (circa 550 m²) en een deel van de eerste verdieping (circa 75 m²)

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk

Projectinformatie. Beechavenue 2-16. Schiphol-Rijk Projectinformatie Beechavenue 2-16 Schiphol-Rijk VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Kantoorgebouw Dellaert betreft een hoogwaardig gebouw gelegen in een zeer verzorgde omgeving op het kantorenpark

Nadere informatie

1. Uitgangspunten project... 2 2. Exclusief... 2 3. Specificaties materialen... 3 4. Leveringsvoorwaarden... 3

1. Uitgangspunten project... 2 2. Exclusief... 2 3. Specificaties materialen... 3 4. Leveringsvoorwaarden... 3 Veiligheid Specialisten B.V. Markerkant 10-11F 1316 AA Almere Postbus 1472 1300 BL Almere Tel: +31 (0) 36 530 0235 Info@VeiligheidSpecialisten.nl www.veiligheidspecialisten.nl Aanvullende voorwaarden aanbieding

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Stimuleringsverordening life-style gebied

Stimuleringsverordening life-style gebied Stimuleringsverordening life-style gebied Vastgesteld : 04 november 2002 VR 144/2002 Inwerking : 01 januari 2003 Artikel 1 Begripsbepaling a. Life style onderneming : Een detailhandelsvestiging of adviesbureau

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB

Te huur. Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Te huur Atelier / kantoorruimte Gebouw KB Industriepark Kleefse Waard real estate B.V. visit: Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem post: PO Box 5197 6802 ED Arnhem T +31 (0)26 384 46 46 F +31 (0)26 384

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR GELEEN

TE KOOP / TE HUUR GELEEN TE KOOP / TE HUUR GELEEN WINKEL/KANTOOROBJECT RIJKSWEG NOORD 1, GELEEN VRAAGPRIJS: EUR 200.000,- K.K. UITGEBREIDE INFORMATIE Soort object : Het object betreft een winkel/kantoorobject, volledig gesitueerd

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein TE HUUR Gelderlandhaven 5 te Nieuwegein Algemeen Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen. Het gebouw is zeer goed onderhouden en heeft een moderne uitstraling. Locatie

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Rozengracht 42 - winkel te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Rozengracht 42 - winkel te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Rozengracht 42 - winkel te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Rozengracht 42-winkel (1016 LP) in Amsterdam Deze winkelruimte is gelegen op één

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie TE HUUR. Pantheon 18-20

Vrijblijvende projectinformatie TE HUUR. Pantheon 18-20 Vrijblijvende projectinformatie TE HUUR Pantheon 18-20 Te huur Pantheon 18-20 te Enschede. Algemeen Multifunctionele, moderne turn-key kantoorruimte. Ligging Het object is gelegen op het Business & Science

Nadere informatie

Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014

Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014 PROJECT Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014 14001 Huislift te Arnhem Thuiswonengroep io juni 2014 Pagina 1 INHOUD Inleiding Projectbeschrijving Werkwijze Thuiswonengroep Plan Bouwtijd Tekeningen plan

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

COURANTE WINKELRUIMTE VAN CA. 80 M² BVO CENTRUMLOKATIE PARKEREN VOOR DE DEUR INTREKKINGSGEREED

COURANTE WINKELRUIMTE VAN CA. 80 M² BVO CENTRUMLOKATIE PARKEREN VOOR DE DEUR INTREKKINGSGEREED TE HUUR NIEUWSTRAAT 9 PURMEREND COURANTE WINKELRUIMTE VAN CA. 80 M² BVO CENTRUMLOKATIE PARKEREN VOOR DE DEUR INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS CA. 1.625,- PER MAAND, EXCL. BTW 1 NIEUWSTRAAT 9 1441 CK PURMEREND

Nadere informatie

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Pagina 3 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 10 Pagina 11 In het kort Waar is het object gelegen? Wat huur ik?

Nadere informatie

0910 Science Center Tegelen, Raadhuislaan 11 mei 2011 bladzijde 1 / 8

0910 Science Center Tegelen, Raadhuislaan 11 mei 2011 bladzijde 1 / 8 bladzijde 1 / 8 AFWERKSTAAT Algemene afwerking voor alle ruimtes: Stucwerk: bovenkant raamkozijn van alle ramen op begane grond en eerste verdieping aanhelen, geschikt voor het aanbrengen van sauswerk

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Helderseweg 29 te Alkmaar (prijs op aanvraag)

Huur bedrijfspand op Helderseweg 29 te Alkmaar (prijs op aanvraag) Huur bedrijfspand op Helderseweg 29 te Alkmaar (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

VERHUURAANBIEDING WESTERSINGEL 6 TE ROTTERDAM LUXE AFGEWERKTE KANTOORRUIMTE

VERHUURAANBIEDING WESTERSINGEL 6 TE ROTTERDAM LUXE AFGEWERKTE KANTOORRUIMTE VERHUURAANBIEDING WONING IN WESTERSINGEL 6 TE ROTTERDAM LUXE AFGEWERKTE KANTOORRUIMTE Westersingel 6, 3014 GM te Rotterdam WONING IN TE HUUR Betreft: Luxe afgewerkte kantoorruimte op de 2 de verdieping

Nadere informatie

Projectinformatie. Marktplein 21. Hoofddorp

Projectinformatie. Marktplein 21. Hoofddorp Projectinformatie Marktplein 21 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, kantoorruimte gelegen in het centrum aan de Marktplein 21 te Hoofddorp. Locatie De kantoorruimte is gelegen op

Nadere informatie

Moderne kantoorruimte op loopafstand van het historische centrum en NS Station Amersfoort

Moderne kantoorruimte op loopafstand van het historische centrum en NS Station Amersfoort Te huur Moderne kantoorruimte op loopafstand van het historische centrum en NS Station Amersfoort Adres Stadsring 47 te Amersfoort Omgevingsfactoren Het betreft een op de derde verdieping gelegen kantoorruimte

Nadere informatie

Te Huur Nistelrode, Tramstraat 13 Kantoor- / Praktijkruimten gelegen in de dorpskern Nistelrode.

Te Huur Nistelrode, Tramstraat 13 Kantoor- / Praktijkruimten gelegen in de dorpskern Nistelrode. Te Huur Nistelrode, Tramstraat 13 Kantoor- / Praktijkruimten gelegen in de dorpskern Nistelrode. Vloeroppervlakte : Ca. 279 m². Huurprijs : 70,00 / m² / jaar. Object Kantoor- / Praktijkruimten gelegen

Nadere informatie

Gezocht wordt naar een passende invulling ter versterking van deze knuffelstraat. Huurprijs 700,00 exclusief BTW per maand

Gezocht wordt naar een passende invulling ter versterking van deze knuffelstraat. Huurprijs 700,00 exclusief BTW per maand Transparant ondernemen! Verrassend speels ingedeeld winkelpand met een verdieping als extra, aan de achterzijde grenzend aan de pittoreske Voorstraathaven. Onbevangen winkelruimte plus een verdieping met

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228 WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 950,-- EX BTW P.M. Adres : JADE 228 TYPE AANBOD : Huur SOORT AANBOD : kantoor VLOEROPPERVLAKTE

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

TE HUUR. Ekkersrijt 1304 Son & Breugel

TE HUUR. Ekkersrijt 1304 Son & Breugel TE HUUR Ekkersrijt 1304 Son & Breugel 1 Object : Oppervlakte : Het aangeboden object betreft een fraaie bedrijfsruimte met kantoor, gelegen aan Ekkersrijt 1304 te Son en Breugel. De navolgende ruimten

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE WESTERVOORTSEDIJK 73 GEBOUW KB TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE WESTERVOORTSEDIJK 73 GEBOUW KB TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE WESTERVOORTSEDIJK 73 GEBOUW KB TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Stedelijke Projecten

Gemeente Haarlem Stedelijke Projecten Gemeente Haarlem Stedelijke Projecten Project: Gebiedsvisie Kleverlaanzone Aan Gebruikers Kleverlaanzone Gebruikers Stadskweektuin Klankbordgroep Datum : 29 januari 2011 Aanwezig: H. van der Laan (Ridderspoor)

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsschool. Stuknummer: b!09.00353. Nota. Huisvesting. te Den Helder" Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk

Stichting Samenwerkingsschool. Stuknummer: b!09.00353. Nota. Huisvesting. te Den Helder Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk ~ Stuknummer: b!09.00353 Nota ^i Huisvesting Stichting Samenwerkingsschool te Den Helder" Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk 9' Inleiding. De afgelopen jaren heeft het speciaal

Nadere informatie

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen.

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. AMS Advies & Ontwikkeling Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. In opdracht van Vivium Zorggroep heeft AMS het voormalige bejaardenhuis de Essen in een korte tijd getransformeerd in een fris

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

TE HUUR-TE KOOP. Opslagruimte of herontwikkeling op maat John F. Kennedylaan 5-7 in Valkenswaard J.F. Kennedylaan 5-7 Valkenswaard

TE HUUR-TE KOOP. Opslagruimte of herontwikkeling op maat John F. Kennedylaan 5-7 in Valkenswaard J.F. Kennedylaan 5-7 Valkenswaard TE HUUR-TE KOOP Opslagruimte of herontwikkeling op maat John F. Kennedylaan 5-7 in Valkenswaard J.F. Kennedylaan 5-7 Valkenswaard Te huur: Opslagruimte met groot verhard buitenterrein of herontwikkeling

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering)

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4 Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie

Nadere informatie

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030 TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte begane grond ca. 200 m² Kantoorruimte 1 e verdieping ca. 210 m² Johan de Wittstraat 162 a,b 3311 KJ Dordrecht Huurprijs begane grond 2.250,-- per maand Huurprijs

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV Objectinformatie: Demmersweg 41-47 (units) te Hengelo Ov. pag. 1 van 10 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 7556 BN

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Exclusief BTW en nutsvoorzienigen

www.vanhasselmakelaars.nl TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Exclusief BTW en nutsvoorzienigen TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Huurprijs Oppervlakte Aanvaarding : 850,00 per maand Exclusief BTW en nutsvoorzienigen : ca. 80 m². : in overleg. Algemeen: Winkelpand bestaande uit etalage, twee werkplekken,

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL.

KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL. TE HUUR KOEMARKT 51-53 PURMEREND KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL. BTW 1 KOEMARKT 51-53 1441 DB

Nadere informatie