,-&&#.*//*#+01**2$3)'+)'+1"#4)'%5+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",-&&#.*//*#+01**2$3)'+)'+1"#4)'%5+"

Transcriptie

1 ""#$%&'%('"$)$)*,-&&#.*//*#01**2$3)')'1"#4)'%5 63')789:

2 ;'<"34 #$%&'('$)**************************************************************************************************************************************************,-.)/$'0/1'&&$23&.(./451 "E&8.B':*****************************************************************************************************************************************F "*,=&%&41'&)&8.B':&.0&$5BB.(&.0 **********************************************************************************************F ****************************************************F *,J201&$&$(&::'$)3/$(&'$3&01&.'$)&$ *********************************************************************************I *"K&5&&.&$2$(&.52B(3/01)2&( **********************************************************************************************I * K&5&&.&$2$(&.52B().2&$ ***************************************************************************************************L 6M&.2$1A'::&%'$) ***************************************************************************************************************************L 6*"N'$/$4'&.'$)0;2)&%'<:5&(&$ ****************************************************************************************************P D*>2;;B$'4/1'& ***************************************************************************************************************************,Q F*,#$3&01&.&$'$<&&')&$%&&S2;)&3'$) *******************************************************************************************,Q **********************************************************************************************************************," K'<%/)&$9,* G.24&00&%&41'&52.&4/ "* * 6* "

3 ;'.*)4)'% 722.B%')1(&322.1)/$)0$21'1'&3/$(&722.8&.&'('$)042;;'00'&UM//.%&;;&.JA&&:1B'$V*W/(& (&4&;8&."Q,'0&.3&&%)&8&B.(*#$(&Z&$21'1'&A'%%&$A&B&&$8&&%()&3&$3/$(& [M//.%&;;&.JA&&:1B'$\* 0"#$*$*#3%=.)2 J%&3&.%//$Z2$&3/01)&01&%(* (BB.Z//;5&'(04&$1.B;1&.&/%'0&.&$*>2%%&)&&$.//(042;;'00'&5&88&$)B$01'))&22.(&&%(23&. K&%/$).'<:&./$(322.A//.(&5'&.8'<'0(/15&1(&)&;&&$1&)&&$)&%(;/):201&$* 23&.%&Z&$* d$$&w'42%/']g%/1s2.;m//.%&;e.2&$&.]#7wefj J/.'$=4521]A'<:.//(N./$0M/%0]M//.%&;0&K2;&$Y/451&.0]8BB.18&A22$01&. R&$$2K/::&.0]/(3'0&B.3/01)2&(]8BB.18&A2$&. g20k%2;]/(3'0&b.(bb.z/;&&$&.)'&]h'/$(&. W'42Y'00&]W/1BB.&$R'%'&B`(B4/1'&])&;&&$1&M//.%&; K.')'11&J22%]8BB.18&A2$&.

4 9B9""#($*.=*<**#"#%&')(&$)*C2"#$**'.&'%*#*$*#/)D' [MJ\'05&13/$8&%/$)(/1(&722.8&.&'('$)042;;'00'&(&8&32&)(5&'(5&&S12;1./$0/41'&0//$1& 1&/;'0(/15&1;/$(//15&&S12;1&5/$(&%&$'$5&18&%/$)3/$(&MJ*_//.322..'451&$A&&&$ )&;&&$1&* 0B80'('&e2S8'<(./)&//$3./)&$*#$(&01/1B1&$'0//$(/4518&01&&(//$90/;&$A&.:'$)'$A'<:&$&$ 01/(03&.$'&BA'$)]01/(0%/$(82BA]A/1&.8&5&&.]).2&$&$(BB.Z//;5&'(]&.S)2&(&$4B%1BB.] '$$23/1'&&$024'//%A&.:*_&0/;&$01&%%'$)3/$5&18&01BB.Z/%'$&&.01&'$01/$1'&8&01//$B'1%&(&$ &42%2)'&]&.S)2&(2S;'4.2e&42$2;'&*_&'$045/11'$)'0(/1A&4/*DA&:&$$2(')5&88&$2;&&$ "* * 6* J3J'$045.'<3'$) D* F* d$(&.&8&01bb.0%&(&$&$&3&$1b&&%3.'<a'%%')&.0//$1.&::&$ 9BFG"HI*#&$)* 6

5 2.)/$'0/1'&0*_&(2&%01&%%'$)&$3/$(&M//.%&;;&.JA&&:1B'$Z'<$5&%(&.3/01)&%&)(*f'&5'& &&$01&;&$3&./$1A22.(&%'<:5&'(1&)&3&$'$5&1.&/%'0&.&$&$'$01/$(52B(&$3/$(&M//.%&;;&. JA&&:1B'$* 5&13&.(BB.Z/;&$3/$(&)&82BA&$* _&(&&%$&;&.05&88&$Z'11'$)'$(&(&&%$&;&.0.//(*_&Z&(&&%$&;&.0.//(:2;1&$:&%& -$(&.(&8&01BB.0%&(&$A2.(&$(&8&%/$).'<:01&//$(/4510)&8'&(&$3&.(&&%( (&1/'%$2)3/011&01&%%&$^ MJ[)&82BA&$]'$01/%%/1'&0&$1&..&'$\&$5&13&.(BB.Z/;&$3/$(&)&82BA&$^ A&.&:&$'$)52B(&$;&13&./$1A22.(&%'<:5&(&$]8&%/$)&$&$.'0'42A2.(13&.(&. 2$(&.Z2451* J*#*')%)'%K?""#4*"#%&')(&$)*#)*'4*'?&'4*-0B (&Z&3&.&$')'$)*`&$3&.&$')'$)8'&(18&%/01'$)1&45$'045&&$//$1/%322.(&%&$&$:/$2*/*(2$/1'&0 &$045&$:'$)&$2$13/$)&$*_&3&.&$')'$):/$22:&&$dWK#e01/1B0//$3./)&$* _&722.8&.&'('$)042;;'00'&'0'$23&.%&);&1(&/S(&%'$)3/01)2&(23&.(&23&.(./4513/$)&8'&( D

6 F 7M*=#3)2 " //$:/0.B';1&322.8'2%2)'045& 01/(0%/$(82BA])&42;8'$&&.(;&1Z'$32%%&(/)8&01&('$)*_22.(&0B44&032%%&01/.1'0&.&&$.&a%& ;2)&%'<:5&'((/1Z'<'$(&12&:2;01$2);&&.;&1&.0A'%%&$5B.&$* 2;$2);//%05B$'$1&.&00&:&$8//.1&;/:&$*#$121//%5&88&$,:/$('(/1&$Z'45)&;&%(*722./% 322.M2.&4/A/03&&%8&%/$)01&%%'$)&$(&42;8'$/1'&;&1(&$'&BA&5BB.(&.(&W'&BA&d::&. &%://.&$(&722.8&.&'('$)042;;'00'&2$1;2&1*_//.'$A&.($/(.B::&%'<:)&:&:&$$//.(& 8&.&'(5&'(1210/;&$A&.:&$]$//.(BB.Z/;&/;8'1'&0&$(&12&)&32&)(&A//.(&//$(& M//.%&;;&.JA&&:1B'$*#$8'<%/)&,3'$(1B$/(&.&(&1/'%02;1.&$1(&0&%&41'&3/$52.&4/8&(.'<3&$ M&1'0&&$B'1(/)'$)322.&&$2$(&.$&;&.2;/%0&&$3/$(&&&.01&&&$2$(&.$&;'$)1&8&)'$$&$'$ (2&%01&%%'$)&$3/$(&MJ*Y&8'&(&$'$&&.01&'$01/$1'&&&$1A&&</.')5BB.42$1./41//$*f252B(&$ 8'<(./)&%&3&.1//$(&(2&%01&%%'$)&$3/$(&MJ*-;(/1(&2$1A'::&%'$)$//.&$&.)'&$&B1./%& 1B00&$;&&.(&.&)&8.B':&.0'$(&12&:2;0122:;2)&%'<:;//:12;0/;&$1&'$3&01&.&$'$ 7B7N.&'')'%)'?3..)'%"I($&..*'*'$*##*)'C<3)4)%*'$"*2"/($ W//0152.&4/A'%%&$A&22:/$(&.&(BB.Z/;&2$(&.$&;&.0//$1.&::&$*_//.2;)//$A&'$5&1 ;&&.8&:&$(5&'(3/$(&;2)&%'<:5&(&$3/$(&MJ*Y&$2(')&$(&)&;&&$1&M//.%&;B'12;(/1 8/0'03/$(BB.Z//;5&'(* G%/$$'$):2;&$(5/%S<//.9

7 I """"""""""#$%&'(&)*$"&$"&,-./*(0(*&" FB90"($*'*'4*22)'%?&'4*)'?*($*#)'%*' //$&'0&$;*8*1*8./$(3&'%')5&'([3%B451A&)&$\];2&1(&&%&:1./e'$01/%%/1'&3&'%')Z'<$&$;2&1(& K23&$)&$2&;(&A&.:Z//;5&(&$8&0%//$(&, & 3'$(&$'$(&"&S/0&/%0(&A&.:e2.)/$'0/1'&MJ01/8'&%SB$41'2$&&.1* `&$23&.Z'4513/$(&1&3&.A/451&$:201&$'0Z'4518//.'$8'<%/)&* 8&)'$S/0&/%3&.01&.:1A2.(1* T&..&'$ /.8&'(0'$1&$0'&S&$.&%/1'&S:2018//.* &42%2)'&'$5&1)&8'&(01&.:3&.8&1&.(&$&&$&(B4/1'&3&SB$41'&:.'<)1*-2:A&.:1&&$)2&( 722.(&'$3&01&.'$)&$'$('11./<&41Z'<$(B'(&%'<:;&&.&H1&.$&S'$/$4'&.'$)08.2$$&$//$A&Z')'$(& Y/1&.8&AB01WMON2$(0E.2&$WM\*f'&322.(&1/'%0MD*"* 4.2A(SB$('$)e/41'3'1&'1&$* FB7O*<**#*'"'4*#<"34?&($%"*4 ).2$(&$3&.5BB.32%)&$0/)&$(/[Z//%3&.5BB.]&3&$&;&$1&$]&$Z*\*

8 L 2$(&.52B(0S2$(0'$*E/$)8/.&.'0'42l0A2.(&$/S)&(&:1(22.(2&%1.&SS&$(&3&.Z&:&.'$)&$* 7&.(&.Z/%&.)&.&0&.3&&.(A2.(&$322.;//1.&)&%&$2;(&)&82BA&$3&.(&.1&3&.(BB.Z/;&$[2*/* & S/0&["Q,Fm"Q,I\* FBF O*<**#*'"'4*#<"34%#"*' 3.//)1(//.$//013&&%:&$$'0*M&1WR`5&&S1(&$2(')&:&$$'0'$5B'0;&18&1.&::'$)121 5&11&/;3/$3.'<A'%%')&.0A//.(22.5&12$(&.52B(;&18&01//$(8B()&1;2)&%'<:'0* T2&:2;01')2$(&.52B(3/$5&11&2$1A'::&%&$1&..&'$:/$WR`22:8'$$&$8&01//$(& 8&(.'<3&$&$O2S3.'<A'%%')&.0* 1""""""""""2&)/$(3*44&.*$" :B9P&(*#)'%QI.&'')'%?&'"'$1*#I*'3)$?"*#)'%$*##*)' 3/$(&(BB.Z//;5&'(02$(&.$&;&.0&$(&52.&4/]&$(//.;&&(&0B44&0:/$03&.).21&$*_//.$//01'0 1./<&41Z2)&A&$01&e&H1./&(B4/1'&e&$.&4.&/1'&;2)&%'<:5&(&$* )&.&&('0*M'&.322.'022:;&(&A&.:'$)3/$(&)&;&&$1&$2(')&$'3;(&322.1)/$)3/$(&1&..&'$e @B8%'&:*K&%/$).'<:5'&.8'<Z'<$(&322.Z'&$'$)&$322.8./$(e&$A/1&.3&'%')5&'(*M'&.Z/%//$(&

9 _22./(3'&0&$2$(&.Z2&:5&88&$A&&&$5&%(&.8&&%()&:.&)&$3/$(&0B80'('&0('&(&MJ//$:/$ 3./)&$*_&2$1A'::&%'$)3/$(&M//.%&;;&.JA&&:1B'$0%B'1)2&(//$8'</;8'1'&03/$_BB.Z//; ;*8*1&$&.)'&]A/1&.8&AB015/$(&%&$]).2&$].&4.&a.&$&$$/1BB.&(B4/1'&* 3./)&$* =B80'('&Y/1&."Q,&$Y/1&.8&AB01W22.(M2%%/$("Q, Z'4518//.1&;/:&$(.//)15&122:8'<//$5&1&(B4/1'&3&&%&;&$13/$(&JA&&:1B'$*_&Z& 1&45$'&:&$:B$$&$)&8.B':1A2.(&$(22.2*/*_&W'&BA&d::&.&$5&1>&$1.B;W/1BB.e&$R'%'&B 0B80'('&0* M2%%/$(* =B80'('&E.2&$ 2$(&.Z2&:&$'$23&.%&);&1(&G.23'$4'&2SA&(//.$2)&&$3&.Z2&:'$:B$$&$('&$&$322.5&1 2$(&.(&&%12&.'01'045.&4.&a.&$* W'&BAM//.%&;0K&%&'("Q,6e"Q,L C/828/$:01';B%&.'$)0S2$(0 T.'2(20N2B$(/1'2$ E.2&$_'4518'< =1'451'$)_2&$ P

10 ,Q >B%1BB.S2$(0](BB.Z//;5&'(0S2$(0]fdKdYd=]/)&$(/).2&$&$022.1&$.&)&%'$)[8&'(& G.23'$4'&W22.(M2%%/$(\ 56""""""""""7/889$*:0(*&" W/(/15&1>2%%&)&3/$KXY8&)'$('1<//.'$5&&S1)&01&;(;&1(&3&.(&.&B'1A&.:'$)3/$5&1 A&8/(.&0&$&.%/)&&$'$1&:&$%'<01322.(&$'&BA08.'&S*`.'03&&%/$';22;;&&1&(&$:&$&$1& -$Z&A&80'1&'0'$;'((&%0(22.L,;&$0&$8&:&:&$* &&$8&045&.;5&&.2S3.2BA&3/$$//;//$1.&::&$* )&j$1&.&00&&.(&2;a2$&$(&$ 8&:&$(5&'(;/:&$A&)&8.B':3/$(&42;;B$'4/1'&;'((&%&$3/$E&;&&$1&M//.%&;* RB9;'?*($*#*')'D**)%*'.**S"/%*?)'%

11 ,, 2$1A'::&%&$('&).2210'0(22.5//.&&$32B(* M&1'0&&$32.;A//.'$2$(&.$&;&.&$&'$()&8.B':&.0/;&$32.;)&3&$//$&&$$'&BA&(BB.Z/;& A&.&%(('&5&&%1/018//.'0*W/(&.&/%'0/1'&3/$5&1).2&$&$8%/BA'$5&18B'1&$)&8'&(;//:1(&Z& 32.;3/$'$3&01&.&$5&122:;2)&%'<:2;)&S/0&&.($'&BA&2$1A'::&%'$)&$32.;1&)&3&$('&(& >.2A(SB$('$) 8&.&':&$&$5&81/%0$&3&$(2&%2;&&$).221//$1/%;&$0&$/;8/00/(&B.01&;/:&$*g&;//:1 (B'(&%'<:A&%:8&(./)$2(')'0&$A/1<&;&1(/1)&%()//1.&/%'0&.&$*_//.$//01Z2.)<&0/;&$;&1 _&'$3&01&&.(&.:.'<)1Z'<$'$%&);&1.&$1&1&.B)* ""#$%%&'()*,%#-.%%&,/01)%1)-&%%2%&&013) //$1.&::'$)0:./4513/$$'&BA&&(B4/1'&3&&$.&4.&/1'&3&&%&;&$1&$A2.(15&1//$1/%8&Z2&:&.0 23&.%&3'$)0:/$0&$3/$(&52.&4/* 4"11%.1%&%1) ;&1&&$).221//$1/%5B'052B(&$0&$&.)'&/S1&$&;&$3/$(&MJ*7/$B'1(/142%%&41'&S'05&1A&%%'451 22:;2)&%'<:2;0B80'('&//$1&3./)&$*_//.$//01Z'&$A&;&&.:/$0&$2;0/;&$1&'$3&01&.&$'$ 8&(.'<3&$\ E&&SA&1 //$1.&::&%'<:'02;1&(2$&.&$//$&&$)2&((2&%('&Z'<$//$)&;&.:1/%0&&$4B%1B.&%&'$01&%%'$)*_& >B%1B.&%&'$01&%%'$);2&132%(2&$//$&&$//$1/%322.A//.(&$&$(/$'05&1322.(&(2$/1&B.

12 %&3&.&$*R&15&1'$.'451&$3/$(&01/1B1&$3/$(&=1'451'$)52B(&$A&&..&:&$'$);&&(/1A&'$ `&$.&:&$322.8&&%(9 E&&SA&19,"Dn8&%/01'$)/S1.&:.&)&%'$)* 8*" g//.%'<:0&,"dn/s1.&: #$:2;01&$e K&%/01'$) _2$/1'& 8&%/01'$) 1&.B))/3& <//. ;//$( o,qq o,"d D"n ofd od o o,qq o,"d 6"n od" o6l o6 o"dq o," D"n o,f" oll ol o"dq o," 6"n o,, o,,p o,q $*800."5">00)",* "* C/;'$)9,QQQ5B'052B(&$0B'1(&/))%2;&./1'&M//.%&;["QQ*QQQ'$A2$&.0\(2&$;&&3'/(& E&&SA&1^ * 7.'&$(&$3/$2S(2$/1&B.0 `&$0/;&$A&.:'$)032.;1B00&$2$(&.$&;&.0&$01'451'$)('&/%0(2&%5&88&$b5&18&32.(&.&$3/$ (BB.Z//;%&3&$c*_'&)&Z/;&$%'<:'$3&01&.&$'$;'((&%&$&$1&45$'&:&$2;&&$:/01& 1./$0S2.;&.&$121;B%1'SB$41'2$&%&.B';1&[8&%&3&$]&.3/.&$&$(&%&$\* &$('&$2);&&.8&$B1:/$A2.(&$*Y&Z'&$(&W'&BA&d::&./%0&&$)2&(322.8&&%(*_&;/$'&. 3/$M//.%&;;&.0]$B/%;&%(&$3.'<A'%%')&.0Z'45//$&$)&3&$8BB.1)&$21&$//$(/1Z&).//);&& :/$0&$'$0/;&$A&.:'$);&15&12$(&.A'<0](&7.'<A'%%')&.04&$1./%&]G/0A&.:&$(&Y&.:A'$:&%* =/;&$322.`%://.&$Z'&$32%(2&$(&:/$0&$2;(/1/%0M//.%&;;&.JA&&:1B'$1&(2&$*,"

13 "#$%&'()*((,-.'/(/'$'.0"'(1-,'.%( 2'$'.0"'(1-,'.%(-34',3'5',/( 2&//(.(.;(A(4.9(,.(1(,/ 8.9(/(%(7-#(*&.9(:,(7&;(9,#$*(./-(4(.3(*((%-#$9<3&.-9#-%5#/-(,-.&53=>(:,(7&#/#.:'( 1&-(;((%9;(?&%(.9*,:(--(,,(#.(.1(-9(9(%/-(%%#.'(.(.5#-'&.'/?5.-(.*&.9( C&9&-9(?,(?3&/'(?5;%#7((,9:(;;(.3(9(:,(7&.9(,.(1(,/*,4(..#/1&4#.' 5#-'(.9#'9(.&&.'(/?,9:5.?%&..(.-(?,(/(.-(,(.=H&.9(:&.9:#(,*&.(.&&.'(%(*(,9 --&&%?%&.<?,(/(.-&-#(<1&-(*&.*%9(.&&.9(*(/-#'#.'/7,#-(,#&<?,B(//#.&%#-(#-<(,*&,#.'< ;('#..(.9#.955,A&&144(.(..9(,.(1(.J<(-7=>#-,(/5%-((,9(#.G',(?(.K4&./,#$4<,(/(,*( (.IA(4(,.#(-J= >(?%&..(.*&.9(4&./,#$4(.9(,.(1(,/*(,/7:#%%(.<3&&,9,:(-1'(%#$4#/11((,9(,(.9(,.(1(,/?:(--(,,(#.-(:5#/*(/-(.<A#$;(9#(.(.9&.(%4:5.(#'(..#7:(=0#(,9,#/((.,5#1(#.*5%%#.'&&.:,(7&?9(0&&,%(11(,23((4-5#.1'(%#$4*,((.;,((9?5;%#(4=>(.4 :#(,;#$;#$*,;((%9&&.((.'(9((%9(4(54(.<3,4/:?/<7&BL<7&-(,#.'<3(4(%#$4/(1&,4-<44(. 1(-?,957-(.5#-9(4&/<1;#(%(4(54(.(-7= M1./#9((:#(,1-,(.--(-(-/(.:(;;(.3(5#-9(4&./,#$4(',(?.9(,.(1(,/'(/(%(7-((,9(. :(./&1(.'(;,&7:-1-(4#$4(.B((.'(A&1(.%#$4?%&.4&..-/-&&.<3&&,;#$3(./:(;;(. %&-(.;#$/-&&.9,((.:,(7&&9*#/(5,1(-,5#1(.9(,.(1(,/(,*&,#.'#.955,A&1(:,(7&= >,9(#.;,(.'*&.9(4&.9#9&-(.(.?;&/#/*&.(N-(,.&9*#(/:((B-9(OP;('#.1(#;(/%-(. *,%?#'5#--('&&.*&.LL.:,(7&%7&-#(?:(--(,,(#.<9(0'(2&/=DQ#(;#$%&'(E<9(-(4(.#.' *&.9(4&//(.(.3(,4?%&&-/(.=F C&9(-3((9(,.9((.?&9*#(/*&..A(:,(7&&9*#/(5,#/95#9(%#$4'(3,9(.9&-*,&% 9&':,(7&'(71;#.((,91(-7&-(,#.':&&%;&&,#/#.9(4&//(.=>#-4&.'(71;#.((,93,9(.1(- ((.,(/-&5,&.-<1&&,9#-A&%9&.(7:-A#$.,-/1(-(.:(;;(.#.9(955,A&1(4(54(.=R( *(,3&7:-(..5/.(%--#.*5%%#.'*&.9(9&':,(7&*(,-(45..(.'&&.=>(4(5A(*&.:(-,(/-&5,&.- A&%1((,*(-(.#.&&,9(:(;;(.=IS(.;((-$(',(.(.955,A&&1#/:#(,;#$.#(-*%9(.9(J<:(- 1(-(7:-/?(7#&&%A#$.<I-??955,A&&1:(#9'(;#(9J(..#(-'(;&/((,9?I',((.3&/:#.'J=S(. ;((-$(955,A&&1;(/-&&-:#(,.#(-= "#$%&'()*,-'&.'/.-#-#(0&&,%(11(,23((4-5#.6/(%(7-#(0,(7& )

HAARLEMMER KWEEKTUIN. 2 Voorbereidingscommissie Haarlemmer Kweektuin oktober 2013 3. Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen

HAARLEMMER KWEEKTUIN. 2 Voorbereidingscommissie Haarlemmer Kweektuin oktober 2013 3. Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen HK HAARLEMMER KWEEKTUIN Naar een groen en recreatief gebied voor duurzaam denken en doen RAPPORTAGE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE oktober 2013 PLAN VOOR DE HERONTWIKKELING VAN DE STADSKWEEKTUIN 2 Voorbereidingscommissie

Nadere informatie

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Concept ten behoeve van inspraak 30 september 2009 Blz. Voorwoord 2 1 Inleiding 4 I Achtergrond 6 2 Profiel huidige FCA 7 II Randvoorwaarden en ambities

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling Inhoud 1

Nadere informatie

Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013

Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013 Inleiding: Bouwgroep Noorderzon is een coöperatieve vereniging van 35 middel tot hoger opgeleide, actieve oudere Amsterdammers. Samen vormen wij een reservoir aan kennis, competenties en draagkracht. Wij

Nadere informatie

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Project Plan het h uis Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Stichting Hethuis Ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-gravenhage onder nummer 27268291,

Nadere informatie

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis 1. Inleiding Voor u ligt de offerte-aanvraag voor de uitbesteding voor de horeca-exploitatie, hal-exploitatie, tennislessen en baanonderhoud. Achtereenvolgens

Nadere informatie

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1: Limburgs wielrennen naar Olympisch

Nadere informatie

6 juli 2006. Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond

6 juli 2006. Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond 6 juli 2006 Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond Naam indiener/uitvoerder: Gemeente Helmond juli 2006 Projectplan Induma Oost Hoogeind, Helmond Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Inventarisatie projectomgeving

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2009-2

Bestuursrapportage 2009-2 Bestuursrapportage 2009-2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Samenvattend voorstel...4 3. Financiële positie...5 3.1 Exploitatie...5 3.2 Reserves en voorzieningen...6 4. Ontwikkelingen in de exploitatie...7

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id

Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id VenloVerbindt team REPMA steller JWM Joosten doorkiesnummer +31 77 3596728 e-mail j.joosten@venlo.nl registratienummer datum 3 november 2014

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014 Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014 M. Hage 17 december 2014 Naam opsteller M. Hage Datum vaststelling 13 januari 2015 Afdeling Beleids- en Vastgesteld door College Projectontwikkeling Team Ruimtelijk

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer OVERZICHT De Raad 24-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 AMERSFOORT VERNIEUWT OP HET PLEIN VERVALT Op dinsdag 24 april staan de concept-ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt op de raadsagenda

Nadere informatie

casco-aanpak stichting projectorganisatie haalbaarheidsonderzoek 3) planfase VO t/m bouwvergunning

casco-aanpak stichting projectorganisatie haalbaarheidsonderzoek 3) planfase VO t/m bouwvergunning inhoudsopgave inleiding h1 achtergrond h2 geschiedenis werf h3 het project KUNSTSTAD 1) initiatieffase casco-aanpak stichting projectorganisatie haalbaarheidsonderzoek 2) definitiefase werforganisatie

Nadere informatie

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES;

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES; Wij zijn (vrij naar Boef en de Gelogeerde Aap) Wij zijn ontwikkelaar van betaalbare woon/werkruimten. Wij zijn er voor experiment en cultuur Wij zijn beheerder van vijf broedplaatsen Wij zijn Amsterdams

Nadere informatie

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf BLVC-plan De Hallen Nieuwbouw-Zuid Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West Datum 10 maart 2008 Versie 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2.

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie