,-&&#.*//*#+01**2$3)'+)'+1"#4)'%5+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",-&&#.*//*#+01**2$3)'+)'+1"#4)'%5+"

Transcriptie

1 ""#$%&'%('"$)$)*,-&&#.*//*#01**2$3)')'1"#4)'%5 63')789:

2 ;'<"34 #$%&'('$)**************************************************************************************************************************************************,-.)/$'0/1'&&$23&.(./451 "E&8.B':*****************************************************************************************************************************************F "*,=&%&41'&)&8.B':&.0&$5BB.(&.0 **********************************************************************************************F ****************************************************F *,J201&$&$(&::'$)3/$(&'$3&01&.'$)&$ *********************************************************************************I *"K&5&&.&$2$(&.52B(3/01)2&( **********************************************************************************************I * K&5&&.&$2$(&.52B().2&$ ***************************************************************************************************L 6M&.2$1A'::&%'$) ***************************************************************************************************************************L 6*"N'$/$4'&.'$)0;2)&%'<:5&(&$ ****************************************************************************************************P D*>2;;B$'4/1'& ***************************************************************************************************************************,Q F*,#$3&01&.&$'$<&&')&$%&&S2;)&3'$) *******************************************************************************************,Q **********************************************************************************************************************," K'<%/)&$9,* G.24&00&%&41'&52.&4/ "* * 6* "

3 ;'.*)4)'% 722.B%')1(&322.1)/$)0$21'1'&3/$(&722.8&.&'('$)042;;'00'&UM//.%&;;&.JA&&:1B'$V*W/(& (&4&;8&."Q,'0&.3&&%)&8&B.(*#$(&Z&$21'1'&A'%%&$A&B&&$8&&%()&3&$3/$(& [M//.%&;;&.JA&&:1B'$\* 0"#$*$*#3%=.)2 J%&3&.%//$Z2$&3/01)&01&%(* (BB.Z//;5&'(04&$1.B;1&.&/%'0&.&$*>2%%&)&&$.//(042;;'00'&5&88&$)B$01'))&22.(&&%(23&. K&%/$).'<:&./$(322.A//.(&5'&.8'<'0(/15&1(&)&;&&$1&)&&$)&%(;/):201&$* 23&.%&Z&$* d$$&w'42%/']g%/1s2.;m//.%&;e.2&$&.]#7wefj J/.'$=4521]A'<:.//(N./$0M/%0]M//.%&;0&K2;&$Y/451&.0]8BB.18&A22$01&. R&$$2K/::&.0]/(3'0&B.3/01)2&(]8BB.18&A2$&. g20k%2;]/(3'0&b.(bb.z/;&&$&.)'&]h'/$(&. W'42Y'00&]W/1BB.&$R'%'&B`(B4/1'&])&;&&$1&M//.%&; K.')'11&J22%]8BB.18&A2$&.

4 9B9""#($*.=*<**#"#%&')(&$)*C2"#$**'.&'%*#*$*#/)D' [MJ\'05&13/$8&%/$)(/1(&722.8&.&'('$)042;;'00'&(&8&32&)(5&'(5&&S12;1./$0/41'&0//$1& 1&/;'0(/15&1;/$(//15&&S12;1&5/$(&%&$'$5&18&%/$)3/$(&MJ*_//.322..'451&$A&&&$ )&;&&$1&* 0B80'('&e2S8'<(./)&//$3./)&$*#$(&01/1B1&$'0//$(/4518&01&&(//$90/;&$A&.:'$)'$A'<:&$&$ 01/(03&.$'&BA'$)]01/(0%/$(82BA]A/1&.8&5&&.]).2&$&$(BB.Z//;5&'(]&.S)2&(&$4B%1BB.] '$$23/1'&&$024'//%A&.:*_&0/;&$01&%%'$)3/$5&18&01BB.Z/%'$&&.01&'$01/$1'&8&01//$B'1%&(&$ &42%2)'&]&.S)2&(2S;'4.2e&42$2;'&*_&'$045/11'$)'0(/1A&4/*DA&:&$$2(')5&88&$2;&&$ "* * 6* J3J'$045.'<3'$) D* F* d$(&.&8&01bb.0%&(&$&$&3&$1b&&%3.'<a'%%')&.0//$1.&::&$ 9BFG"HI*#&$)* 6

5 2.)/$'0/1'&0*_&(2&%01&%%'$)&$3/$(&M//.%&;;&.JA&&:1B'$Z'<$5&%(&.3/01)&%&)(*f'&5'& &&$01&;&$3&./$1A22.(&%'<:5&'(1&)&3&$'$5&1.&/%'0&.&$&$'$01/$(52B(&$3/$(&M//.%&;;&. JA&&:1B'$* 5&13&.(BB.Z/;&$3/$(&)&82BA&$* _&(&&%$&;&.05&88&$Z'11'$)'$(&(&&%$&;&.0.//(*_&Z&(&&%$&;&.0.//(:2;1&$:&%& -$(&.(&8&01BB.0%&(&$A2.(&$(&8&%/$).'<:01&//$(/4510)&8'&(&$3&.(&&%( (&1/'%$2)3/011&01&%%&$^ MJ[)&82BA&$]'$01/%%/1'&0&$1&..&'$\&$5&13&.(BB.Z/;&$3/$(&)&82BA&$^ A&.&:&$'$)52B(&$;&13&./$1A22.(&%'<:5&(&$]8&%/$)&$&$.'0'42A2.(13&.(&. 2$(&.Z2451* J*#*')%)'%K?""#4*"#%&')(&$)*#)*'4*'?&'4*-0B (&Z&3&.&$')'$)*`&$3&.&$')'$)8'&(18&%/01'$)1&45$'045&&$//$1/%322.(&%&$&$:/$2*/*(2$/1'&0 &$045&$:'$)&$2$13/$)&$*_&3&.&$')'$):/$22:&&$dWK#e01/1B0//$3./)&$* _&722.8&.&'('$)042;;'00'&'0'$23&.%&);&1(&/S(&%'$)3/01)2&(23&.(&23&.(./4513/$)&8'&( D

6 F 7M*=#3)2 " //$:/0.B';1&322.8'2%2)'045& 01/(0%/$(82BA])&42;8'$&&.(;&1Z'$32%%&(/)8&01&('$)*_22.(&0B44&032%%&01/.1'0&.&&$.&a%& ;2)&%'<:5&'((/1Z'<'$(&12&:2;01$2);&&.;&1&.0A'%%&$5B.&$* 2;$2);//%05B$'$1&.&00&:&$8//.1&;/:&$*#$121//%5&88&$,:/$('(/1&$Z'45)&;&%(*722./% 322.M2.&4/A/03&&%8&%/$)01&%%'$)&$(&42;8'$/1'&;&1(&$'&BA&5BB.(&.(&W'&BA&d::&. &%://.&$(&722.8&.&'('$)042;;'00'&2$1;2&1*_//.'$A&.($/(.B::&%'<:)&:&:&$$//.(& 8&.&'(5&'(1210/;&$A&.:&$]$//.(BB.Z/;&/;8'1'&0&$(&12&)&32&)(&A//.(&//$(& M//.%&;;&.JA&&:1B'$*#$8'<%/)&,3'$(1B$/(&.&(&1/'%02;1.&$1(&0&%&41'&3/$52.&4/8&(.'<3&$ M&1'0&&$B'1(/)'$)322.&&$2$(&.$&;&.2;/%0&&$3/$(&&&.01&&&$2$(&.$&;'$)1&8&)'$$&$'$ (2&%01&%%'$)&$3/$(&MJ*Y&8'&(&$'$&&.01&'$01/$1'&&&$1A&&</.')5BB.42$1./41//$*f252B(&$ 8'<(./)&%&3&.1//$(&(2&%01&%%'$)&$3/$(&MJ*-;(/1(&2$1A'::&%'$)$//.&$&.)'&$&B1./%& 1B00&$;&&.(&.&)&8.B':&.0'$(&12&:2;0122:;2)&%'<:;//:12;0/;&$1&'$3&01&.&$'$ 7B7N.&'')'%)'?3..)'%"I($&..*'*'$*##*)'C<3)4)%*'$"*2"/($ W//0152.&4/A'%%&$A&22:/$(&.&(BB.Z/;&2$(&.$&;&.0//$1.&::&$*_//.2;)//$A&'$5&1 ;&&.8&:&$(5&'(3/$(&;2)&%'<:5&(&$3/$(&MJ*Y&$2(')&$(&)&;&&$1&M//.%&;B'12;(/1 8/0'03/$(BB.Z//;5&'(* G%/$$'$):2;&$(5/%S<//.9

7 I """"""""""#$%&'(&)*$"&$"&,-./*(0(*&" FB90"($*'*'4*22)'%?&'4*)'?*($*#)'%*' //$&'0&$;*8*1*8./$(3&'%')5&'([3%B451A&)&$\];2&1(&&%&:1./e'$01/%%/1'&3&'%')Z'<$&$;2&1(& K23&$)&$2&;(&A&.:Z//;5&(&$8&0%//$(&, & 3'$(&$'$(&"&S/0&/%0(&A&.:e2.)/$'0/1'&MJ01/8'&%SB$41'2$&&.1* `&$23&.Z'4513/$(&1&3&.A/451&$:201&$'0Z'4518//.'$8'<%/)&* 8&)'$S/0&/%3&.01&.:1A2.(1* T&..&'$ /.8&'(0'$1&$0'&S&$.&%/1'&S:2018//.* &42%2)'&'$5&1)&8'&(01&.:3&.8&1&.(&$&&$&(B4/1'&3&SB$41'&:.'<)1*-2:A&.:1&&$)2&( 722.(&'$3&01&.'$)&$'$('11./<&41Z'<$(B'(&%'<:;&&.&H1&.$&S'$/$4'&.'$)08.2$$&$//$A&Z')'$(& Y/1&.8&AB01WMON2$(0E.2&$WM\*f'&322.(&1/'%0MD*"* 4.2A(SB$('$)e/41'3'1&'1&$* FB7O*<**#*'"'4*#<"34?&($%"*4 ).2$(&$3&.5BB.32%)&$0/)&$(/[Z//%3&.5BB.]&3&$&;&$1&$]&$Z*\*

8 L 2$(&.52B(0S2$(0'$*E/$)8/.&.'0'42l0A2.(&$/S)&(&:1(22.(2&%1.&SS&$(&3&.Z&:&.'$)&$* 7&.(&.Z/%&.)&.&0&.3&&.(A2.(&$322.;//1.&)&%&$2;(&)&82BA&$3&.(&.1&3&.(BB.Z/;&$[2*/* & S/0&["Q,Fm"Q,I\* FBF O*<**#*'"'4*#<"34%#"*' 3.//)1(//.$//013&&%:&$$'0*M&1WR`5&&S1(&$2(')&:&$$'0'$5B'0;&18&1.&::'$)121 5&11&/;3/$3.'<A'%%')&.0A//.(22.5&12$(&.52B(;&18&01//$(8B()&1;2)&%'<:'0* T2&:2;01')2$(&.52B(3/$5&11&2$1A'::&%&$1&..&'$:/$WR`22:8'$$&$8&01//$(& 8&(.'<3&$&$O2S3.'<A'%%')&.0* 1""""""""""2&)/$(3*44&.*$" :B9P&(*#)'%QI.&'')'%?&'"'$1*#I*'3)$?"*#)'%$*##*)' 3/$(&(BB.Z//;5&'(02$(&.$&;&.0&$(&52.&4/]&$(//.;&&(&0B44&0:/$03&.).21&$*_//.$//01'0 1./<&41Z2)&A&$01&e&H1./&(B4/1'&e&$.&4.&/1'&;2)&%'<:5&(&$* )&.&&('0*M'&.322.'022:;&(&A&.:'$)3/$(&)&;&&$1&$2(')&$'3;(&322.1)/$)3/$(&1&..&'$e @B8%'&:*K&%/$).'<:5'&.8'<Z'<$(&322.Z'&$'$)&$322.8./$(e&$A/1&.3&'%')5&'(*M'&.Z/%//$(&

9 _22./(3'&0&$2$(&.Z2&:5&88&$A&&&$5&%(&.8&&%()&:.&)&$3/$(&0B80'('&0('&(&MJ//$:/$ 3./)&$*_&2$1A'::&%'$)3/$(&M//.%&;;&.JA&&:1B'$0%B'1)2&(//$8'</;8'1'&03/$_BB.Z//; ;*8*1&$&.)'&]A/1&.8&AB015/$(&%&$]).2&$].&4.&a.&$&$$/1BB.&(B4/1'&* 3./)&$* =B80'('&Y/1&."Q,&$Y/1&.8&AB01W22.(M2%%/$("Q, Z'4518//.1&;/:&$(.//)15&122:8'<//$5&1&(B4/1'&3&&%&;&$13/$(&JA&&:1B'$*_&Z& 1&45$'&:&$:B$$&$)&8.B':1A2.(&$(22.2*/*_&W'&BA&d::&.&$5&1>&$1.B;W/1BB.e&$R'%'&B 0B80'('&0* M2%%/$(* =B80'('&E.2&$ 2$(&.Z2&:&$'$23&.%&);&1(&G.23'$4'&2SA&(//.$2)&&$3&.Z2&:'$:B$$&$('&$&$322.5&1 2$(&.(&&%12&.'01'045.&4.&a.&$* W'&BAM//.%&;0K&%&'("Q,6e"Q,L C/828/$:01';B%&.'$)0S2$(0 T.'2(20N2B$(/1'2$ E.2&$_'4518'< =1'451'$)_2&$ P

10 ,Q >B%1BB.S2$(0](BB.Z//;5&'(0S2$(0]fdKdYd=]/)&$(/).2&$&$022.1&$.&)&%'$)[8&'(& G.23'$4'&W22.(M2%%/$(\ 56""""""""""7/889$*:0(*&" W/(/15&1>2%%&)&3/$KXY8&)'$('1<//.'$5&&S1)&01&;(;&1(&3&.(&.&B'1A&.:'$)3/$5&1 A&8/(.&0&$&.%/)&&$'$1&:&$%'<01322.(&$'&BA08.'&S*`.'03&&%/$';22;;&&1&(&$:&$&$1& -$Z&A&80'1&'0'$;'((&%0(22.L,;&$0&$8&:&:&$* &&$8&045&.;5&&.2S3.2BA&3/$$//;//$1.&::&$* )&j$1&.&00&&.(&2;a2$&$(&$ 8&:&$(5&'(;/:&$A&)&8.B':3/$(&42;;B$'4/1'&;'((&%&$3/$E&;&&$1&M//.%&;* RB9;'?*($*#*')'D**)%*'.**S"/%*?)'%

11 ,, 2$1A'::&%&$('&).2210'0(22.5//.&&$32B(* M&1'0&&$32.;A//.'$2$(&.$&;&.&$&'$()&8.B':&.0/;&$32.;)&3&$//$&&$$'&BA&(BB.Z/;& A&.&%(('&5&&%1/018//.'0*W/(&.&/%'0/1'&3/$5&1).2&$&$8%/BA'$5&18B'1&$)&8'&(;//:1(&Z& 32.;3/$'$3&01&.&$5&122:;2)&%'<:2;)&S/0&&.($'&BA&2$1A'::&%'$)&$32.;1&)&3&$('&(& >.2A(SB$('$) 8&.&':&$&$5&81/%0$&3&$(2&%2;&&$).221//$1/%;&$0&$/;8/00/(&B.01&;/:&$*g&;//:1 (B'(&%'<:A&%:8&(./)$2(')'0&$A/1<&;&1(/1)&%()//1.&/%'0&.&$*_//.$//01Z2.)<&0/;&$;&1 _&'$3&01&&.(&.:.'<)1Z'<$'$%&);&1.&$1&1&.B)* ""#$%%&'()*,%#-.%%&,/01)%1)-&%%2%&&013) //$1.&::'$)0:./4513/$$'&BA&&(B4/1'&3&&$.&4.&/1'&3&&%&;&$1&$A2.(15&1//$1/%8&Z2&:&.0 23&.%&3'$)0:/$0&$3/$(&52.&4/* 4"11%.1%&%1) ;&1&&$).221//$1/%5B'052B(&$0&$&.)'&/S1&$&;&$3/$(&MJ*7/$B'1(/142%%&41'&S'05&1A&%%'451 22:;2)&%'<:2;0B80'('&//$1&3./)&$*_//.$//01Z'&$A&;&&.:/$0&$2;0/;&$1&'$3&01&.&$'$ 8&(.'<3&$\ E&&SA&1 //$1.&::&%'<:'02;1&(2$&.&$//$&&$)2&((2&%('&Z'<$//$)&;&.:1/%0&&$4B%1B.&%&'$01&%%'$)*_& >B%1B.&%&'$01&%%'$);2&132%(2&$//$&&$//$1/%322.A//.(&$&$(/$'05&1322.(&(2$/1&B.

12 %&3&.&$*R&15&1'$.'451&$3/$(&01/1B1&$3/$(&=1'451'$)52B(&$A&&..&:&$'$);&&(/1A&'$ `&$.&:&$322.8&&%(9 E&&SA&19,"Dn8&%/01'$)/S1.&:.&)&%'$)* 8*" g//.%'<:0&,"dn/s1.&: #$:2;01&$e K&%/01'$) _2$/1'& 8&%/01'$) 1&.B))/3& <//. ;//$( o,qq o,"d D"n ofd od o o,qq o,"d 6"n od" o6l o6 o"dq o," D"n o,f" oll ol o"dq o," 6"n o,, o,,p o,q $*800."5">00)",* "* C/;'$)9,QQQ5B'052B(&$0B'1(&/))%2;&./1'&M//.%&;["QQ*QQQ'$A2$&.0\(2&$;&&3'/(& E&&SA&1^ * 7.'&$(&$3/$2S(2$/1&B.0 `&$0/;&$A&.:'$)032.;1B00&$2$(&.$&;&.0&$01'451'$)('&/%0(2&%5&88&$b5&18&32.(&.&$3/$ (BB.Z//;%&3&$c*_'&)&Z/;&$%'<:'$3&01&.&$'$;'((&%&$&$1&45$'&:&$2;&&$:/01& 1./$0S2.;&.&$121;B%1'SB$41'2$&%&.B';1&[8&%&3&$]&.3/.&$&$(&%&$\* &$('&$2);&&.8&$B1:/$A2.(&$*Y&Z'&$(&W'&BA&d::&./%0&&$)2&(322.8&&%(*_&;/$'&. 3/$M//.%&;;&.0]$B/%;&%(&$3.'<A'%%')&.0Z'45//$&$)&3&$8BB.1)&$21&$//$(/1Z&).//);&& :/$0&$'$0/;&$A&.:'$);&15&12$(&.A'<0](&7.'<A'%%')&.04&$1./%&]G/0A&.:&$(&Y&.:A'$:&%* =/;&$322.`%://.&$Z'&$32%(2&$(&:/$0&$2;(/1/%0M//.%&;;&.JA&&:1B'$1&(2&$*,"

13 "#$%&'()*((,-.'/(/'$'.0"'(1-,'.%( 2'$'.0"'(1-,'.%(-34',3'5',/( 2&//(.(.;(A(4.9(,.(1(,/ 8.9(/(%(7-#(*&.9(:,(7&;(9,#$*(./-(4(.3(*((%-#$9<3&.-9#-%5#/-(,-.&53=>(:,(7&#/#.:'( 1&-(;((%9;(?&%(.9*,:(--(,,(#.(.1(-9(9(%/-(%%#.'(.(.5#-'&.'/?5.-(.*&.9( C&9&-9(?,(?3&/'(?5;%#7((,9:(;;(.3(9(:,(7&.9(,.(1(,/*,4(..#/1&4#.' 5#-'(.9#'9(.&&.'(/?,9:5.?%&..(.-(?,(/(.-(,(.=H&.9(:&.9:#(,*&.(.&&.'(%(*(,9 --&&%?%&.<?,(/(.-&-#(<1&-(*&.*%9(.&&.9(*(/-#'#.'/7,#-(,#&<?,B(//#.&%#-(#-<(,*&,#.'< ;('#..(.9#.955,A&&144(.(..9(,.(1(.J<(-7=>#-,(/5%-((,9(#.G',(?(.K4&./,#$4<,(/(,*( (.IA(4(,.#(-J= >(?%&..(.*&.9(4&./,#$4(.9(,.(1(,/*(,/7:#%%(.<3&&,9,:(-1'(%#$4#/11((,9(,(.9(,.(1(,/?:(--(,,(#.-(:5#/*(/-(.<A#$;(9#(.(.9&.(%4:5.(#'(..#7:(=0#(,9,#/((.,5#1(#.*5%%#.'&&.:,(7&?9(0&&,%(11(,23((4-5#.1'(%#$4*,((.;,((9?5;%#(4=>(.4 :#(,;#$;#$*,;((%9&&.((.'(9((%9(4(54(.<3,4/:?/<7&BL<7&-(,#.'<3(4(%#$4/(1&,4-<44(. 1(-?,957-(.5#-9(4&/<1;#(%(4(54(.(-7= M1./#9((:#(,1-,(.--(-(-/(.:(;;(.3(5#-9(4&./,#$4(',(?.9(,.(1(,/'(/(%(7-((,9(. :(./&1(.'(;,&7:-1-(4#$4(.B((.'(A&1(.%#$4?%&.4&..-/-&&.<3&&,;#$3(./:(;;(. %&-(.;#$/-&&.9,((.:,(7&&9*#/(5,1(-,5#1(.9(,.(1(,/(,*&,#.'#.955,A&1(:,(7&= >,9(#.;,(.'*&.9(4&.9#9&-(.(.?;&/#/*&.(N-(,.&9*#(/:((B-9(OP;('#.1(#;(/%-(. *,%?#'5#--('&&.*&.LL.:,(7&%7&-#(?:(--(,,(#.<9(0'(2&/=DQ#(;#$%&'(E<9(-(4(.#.' *&.9(4&//(.(.3(,4?%&&-/(.=F C&9(-3((9(,.9((.?&9*#(/*&..A(:,(7&&9*#/(5,#/95#9(%#$4'(3,9(.9&-*,&% 9&':,(7&'(71;#.((,91(-7&-(,#.':&&%;&&,#/#.9(4&//(.=>#-4&.'(71;#.((,93,9(.1(- ((.,(/-&5,&.-<1&&,9#-A&%9&.(7:-A#$.,-/1(-(.:(;;(.#.9(955,A&1(4(54(.=R( *(,3&7:-(..5/.(%--#.*5%%#.'*&.9(9&':,(7&*(,-(45..(.'&&.=>(4(5A(*&.:(-,(/-&5,&.- A&%1((,*(-(.#.&&,9(:(;;(.=IS(.;((-$(',(.(.955,A&&1#/:#(,;#$.#(-*%9(.9(J<:(- 1(-(7:-/?(7#&&%A#$.<I-??955,A&&1:(#9'(;#(9J(..#(-'(;&/((,9?I',((.3&/:#.'J=S(. ;((-$(955,A&&1;(/-&&-:#(,.#(-= "#$%&'()*,-'&.'/.-#-#(0&&,%(11(,23((4-5#.6/(%(7-#(0,(7& )

HAARLEMMER KWEEKTUIN Samenwerkingsovereenkomst

HAARLEMMER KWEEKTUIN Samenwerkingsovereenkomst HAARLEMMER KWEEKTUIN Samenwerkingsovereenkomst De Gemeente Gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. van Spijk in de functie van wethouder Ruimtelijke Ordening krachtens volmacht van de burgemeester,

Nadere informatie

Op 5 minuten loopafstand van station Almere Centrum en 8 minuten auto rijden van afrit 3 Almere Stad West van de A6.

Op 5 minuten loopafstand van station Almere Centrum en 8 minuten auto rijden van afrit 3 Almere Stad West van de A6. Op de hoek van de Grote Markt is dit object op de 1 e verdieping met een VVO van ca. 325m 2 beschikbaar voor verhuur. Door de centrale ligging aan de Grote Markt is het object zeer geschikt voor horeca

Nadere informatie

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014 Plan Vlampijpzone Bureau Niche Februari 2014 Omschrijving Het Idee Sociale cohesie versterken door middel van een groene, inspirerende ontmoetingsplek. Het Plan Een ontmoetingsplek in het groen; een boomgaard

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

Raadsfracties Hart voor Haarlem en WD t.a.v. mevrouw Van Zetten en de heer Van Haga

Raadsfracties Hart voor Haarlem en WD t.a.v. mevrouw Van Zetten en de heer Van Haga Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfracties Hart voor Haarlem en WD t.a.v. mevrouw Van Zetten en de heer Van Haga Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. H^AARjrrnerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de leden van de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Projectstatusrapportage 2e kwartaal 2013 Geachte leden, Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

drs. Ewout P. Cassee wethouder ruimtelijke ordening, vastgoed, MRA financiën en bedrijfsvoering

drs. Ewout P. Cassee wethouder ruimtelijke ordening, vastgoed, MRA financiën en bedrijfsvoering Haarlem Gemeente Haarlem drs. Ewout P. Cassee wethouder ruimtelijke ordening, vastgoed, MRA financiën en bedrijfsvoering Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer en

Nadere informatie

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit Alleen een compleet ingevulde lijst tja/nee] geeft toegang tot de B&W-agenda Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord! Leeswijzer ja nee toelichting Geformuleerde opdracht/probleemstelling 1

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Te huur Uitstekend gelegen winkelruimte

Te huur Uitstekend gelegen winkelruimte Uitstekend gelegen winkelruimte Mortiereboulevard 42 (1 e verdieping) Middelburg Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te huur Bereikbaarheid

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa Handen uit de mouwen Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015 1 Stichting Werkgroep Oost-Europa Initiatief Werkgroep 1996 Stichting sinds 1999 ca. 25 vaste vrijwilligers 17 projecten &

Nadere informatie

GEBIED IN 360o. Geschreven en vormgegeven door: Nicole de Waal - De Waalster communicatie en advies

GEBIED IN 360o. Geschreven en vormgegeven door: Nicole de Waal - De Waalster communicatie en advies o GEBIED IN 360o Naar aanleiding van de sessie Gezamenlijk toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin, met de leden van de voorbereidingscommissie is de volgende toekomstvisie opgesteld. Letterlijk aan de hand

Nadere informatie

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes Vlierberg 2 A, 3755 BS Eemnes Omschrijving Goed gelegen op het bedrijventerrein Bramenberg in Eemnes geschakeld kantoor-/bedrijfsgebouw. Het totale vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 1.231 m²

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp

Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp Lijst- buiten 1 Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp Activiteit Uitvoering, Prioriteit, 1,2 of 3 Door wie, welk bedrijf Periodiek Datum gereed 1 afvalpedaalemmer Extra afvalpedaalemmer plaatsen

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Vrijblijvende projectinformatie Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Type : kantoorruimten Kamers : van circa 27 m² tot 163 m² Prijs : vanaf circa 300,=, excl. servicekosten, exclusief btw per

Nadere informatie

KWK Vastgoed Advies BV regisseurs van uw succes. NOTITIE Referentie 2012_28.001 Datum ', 3 oktober 2012

KWK Vastgoed Advies BV regisseurs van uw succes. NOTITIE Referentie 2012_28.001 Datum ', 3 oktober 2012 KWK Vastgoed Advies BV regisseurs van uw succes Adres Waterloostraat 188A 362 TZ Rotterdam Telefoon +31 ()1 254 33 Email info@kwkvastgoedadvies.nl Internet www.kwkvastgoedavies.nl NOTITIE Referentie 212_28.1

Nadere informatie

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden?

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Welke eisen stellen we aan brandveiligheid? Op het terrein Aan uw recreatieverblijf Wat zijn de uitgangspunten bij de verbetering van de brandveiligheid

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

TE HUUR Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 1.475,- per maand

TE HUUR Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 1.475,- per maand TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 2991 LT Barendrecht Huurprijs 1.475,- per maand Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Barendrecht behoort tot de stadsregio Rotterdam en

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel

COMMERCIËLE RUIMTEN. Prinses Margrietstraat 19b en 19d 4241 BA Arkel blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

MEERSTRAAT 50 1353 AZ ALMERE-HAVEN HUURPRIJS 1.835,- PER MAAND EXCL BTW Vrijblijvende aanbieding TE HUUR

MEERSTRAAT 50 1353 AZ ALMERE-HAVEN HUURPRIJS 1.835,- PER MAAND EXCL BTW Vrijblijvende aanbieding TE HUUR MEERSTRAAT 50 HUURPRIJS 1.835,- PER MAAND EXCL BTW Vrijblijvende aanbieding TE HUUR Almere-Haven is in ontwikkeling! In het levendige centrum van Almere-Haven is het winkelaanbod aanzienlijk uitgebreid.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6 ZWOLLE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6 ZWOLLE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6 ZWOLLE Algemene gegevens Adresgegevens Wilhelm Röntgenstraat 6 8013 NE Zwolle Oppervlakte Totaal ca. 345 m² b.v.o. Bedrijfshal ca. 100 m² b.v.o. Kantoorruimte

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Stimuleringsverordening life-style gebied

Stimuleringsverordening life-style gebied Stimuleringsverordening life-style gebied Vastgesteld : 04 november 2002 VR 144/2002 Inwerking : 01 januari 2003 Artikel 1 Begripsbepaling a. Life style onderneming : Een detailhandelsvestiging of adviesbureau

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Te Huur Veghel, Marshallweg 5 Kantorencomplex

Te Huur Veghel, Marshallweg 5 Kantorencomplex Te Huur Veghel, Marshallweg 5 Kantorencomplex Vloeroppervlakte : Ca. 400 m² Huurprijs : 115,- per m² per jaar Object Kantorenpark De Dubbelen biedt goed geoutilleerde kantoorruimte aan diverse uiteenlopende

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Bloemgracht 20 bg te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Bloemgracht 20 bg te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Bloemgracht 20 bg te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Bereikbaarheid Bloemgracht 20 bg (1015 TJ) in Amsterdam. Het markante object is gelegen

Nadere informatie

Commerciële ruimte te huur/te koop Wernhoutseweg 9, Zundert

Commerciële ruimte te huur/te koop Wernhoutseweg 9, Zundert www.vanhasselmakelaars.nl Commerciële ruimte te huur/te koop Wernhoutseweg 9, Zundert Omschrijving WHW9 wordt gerealiseerd ter plaatse van de Wernhoutseweg 9 in Zundert en bestaat uit appartementen, studio's,

Nadere informatie

TE HUUR. Commerciële bedrijfsruimte Deken Frankenstraat 19-21, Valkenswaard

TE HUUR. Commerciële bedrijfsruimte Deken Frankenstraat 19-21, Valkenswaard TE HUUR Commerciële bedrijfsruimte Deken Frankenstraat 19-21, Valkenswaard Te huur: Representatieve commerciële (winkel)ruimte gelegen op de begane grond van een appartementencomplex aan de Deken Frankenstraat

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp BBI-kalender 2005 Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Lucassen Samenvatting De BBI-kalender 2005 vermeldt de agenda

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Helderseweg 31 te Alkmaar per maand

Huur bedrijfspand op Helderseweg 31 te Alkmaar per maand Huur bedrijfspand op Helderseweg 31 te Alkmaar 11667 per maand Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

Te huur Ca. 430 m² winkel/showroomruimte op 1 e verdieping in de Woonboulevard Poortvliet

Te huur Ca. 430 m² winkel/showroomruimte op 1 e verdieping in de Woonboulevard Poortvliet Ca. 430 m² winkel/showroomruimte op 1 e verdieping in de Woonboulevard Poortvliet Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te huur Vlakbij de hoofdingang

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50

Projectinformatie. Kantoorruimte. Appeldijk 11. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Kantoorruimte Appeldijk 11 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving Adres Ligging

Nadere informatie

Curriculum vitea N. van Harten

Curriculum vitea N. van Harten Curriculum vitea N. van Harten Naam : Nicolaas van Harten Roepnaam : Nico Geboren : 5 maart 1952 Burgerlijke staat : Gehuwd Adres : Sanatoriumlaan 18 7447PK Hellendoorn Tel. Privé : 0548-688042 Tel. Zakelijk

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 INFORMATIE Kluswijzer Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 Inhoud 1. INLEIDING 1. Inleiding 2. Tuin en erf.. 3. Gevel en dak.. 4. Woningindeling.... 5. Woninginrichting.. 6. Keuken.. 7. Sanitair en

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Stedelijke Projecten

Gemeente Haarlem Stedelijke Projecten Gemeente Haarlem Stedelijke Projecten Project: Gebiedsvisie Kleverlaanzone Aan Gebruikers Kleverlaanzone Gebruikers Stadskweektuin Klankbordgroep Datum : 29 januari 2011 Aanwezig: H. van der Laan (Ridderspoor)

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Arkel, Kolk 48 (gedeeltelijk)

Arkel, Kolk 48 (gedeeltelijk) Arkel, Kolk 48 (gedeeltelijk) Adres Kolk 48 Arkel Soort kantoor Oppervlakte vanaf 30 m² tot 60 m² Vraagprijs vanaf 350,-- incl. gas, water en elektra Parkeren goed op eigen terrein Beschikbaar per per

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6A ZWOLLE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6A ZWOLLE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER WILHELM RÖNTGENSTRAAT 6A ZWOLLE Algemene gegevens Adresgegevens Wilhelm Röntgenstraat 6A 8013 NE Zwolle Oppervlakte Totaal ca. 245 m² b.v.o. Bedrijfshal ca. 200 m² b.v.o.

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) HENGELO OV

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) HENGELO OV VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV Objectinformatie: Demmersweg 41-47 (units) te Hengelo Ov. pag. 1 van 8 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 7556 BN

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 795,-- EX BTW P.M. Adres : SPUIWEG 12

Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 795,-- EX BTW P.M. Adres : SPUIWEG 12 WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Huurprijs 795,-- EX BTW P.M. Adres : SPUIWEG 12 TYPE AANBOD SOORT AANBOD VLOEROPPERVLAKTE BESCHIKBAAR

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! (  # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda Object: In het centrum van Oosterhout aan het karakteristieke plein De Heuvel is een zeer fraai afgewerkte kantoorvilla beschikbaar. Een visitekaartje voor uw bedrijf. Het object betreft een monumentaal

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Papland 9 e 4206 CK Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal per jaar

Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal per jaar Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal 20000 per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Het voormalige fabriekscomplex van de Electro Chemische Industrie (ECI) is gerestaureerd en herontwikkeld

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Kantoorruimte Bellweg 4 4104 BJ Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene informatie...3

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Pagina 3 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 10 Pagina 11 In het kort Waar is het object gelegen? Wat huur ik?

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Moderne kantoorruimte op loopafstand van het historische centrum en NS Station Amersfoort

Moderne kantoorruimte op loopafstand van het historische centrum en NS Station Amersfoort Te huur Moderne kantoorruimte op loopafstand van het historische centrum en NS Station Amersfoort Adres Stadsring 47 te Amersfoort Omgevingsfactoren Het betreft een op de derde verdieping gelegen kantoorruimte

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR HAAREWEG DOETINCHEM

TE KOOP / TE HUUR HAAREWEG DOETINCHEM TE KOOP / TE HUUR HAAREWEG 96-102 DOETINCHEM Objectinformatie: Haareweg 96-102 te DOETINCHEM pagina 1 van 7 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE Haareweg 96-102 7009 EG DOETINCHEM VRAAGPRIJS : Op aanvraag TOTALE

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m.

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10 Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. TYPE AANBOD : Huur SOORT AANBOD : Kantoor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Voortgangsrapportage Q2-2014 DPE Next Emmen Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Pagina 2 van 10 Voortgangrapportage DPE Next Q2-2014 Datum : 29 augustus 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE WESTERVOORTSEDIJK 73 GEBOUW KB TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE WESTERVOORTSEDIJK 73 GEBOUW KB TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE WESTERVOORTSEDIJK 73 GEBOUW KB TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoor /winkelruimte

Projectinformatie Kantoor /winkelruimte KleineLandtong23 Projectinformatie Kantoor /winkelruimte Postbus373 4200AJGorinchem Kwekelstraat40 4201JVGorinchem (0183)304050 www.bmak.nl info@bmak.nl KleineLandtong23 Postbus373 4200AJGorinchem KvK23079378

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE "OUDELAND" ZWIJNDRECHT

VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE OUDELAND ZWIJNDRECHT VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE "OUDELAND" ZWIJNDRECHT HVA Heuvelman Vastgoed Advies. Postbus 8080. 3009 AB Rotterdam.. T 010 7854297. E info@hvavastgoed.nl. W www.hvavastgoed.nl.. K.v.K. Rotterdam 24439537.

Nadere informatie

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan Bijlage 1 Evaluatie jaarplan 2015-2016 In het jaarplan is beschreven aan welke doelen in het schooljaar 2015-2016 is gewerkt. Daarbij is, d.mv. kleuren, een prioritering aangegeven.de in rood aangegeven

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

Scholenbouw. Inhoud. Evenementen. Volg ons ook via social media. Voorwoord. Contact en informatie. Nummer 1 / 1 februari 2013

Scholenbouw. Inhoud. Evenementen. Volg ons ook via social media. Voorwoord. Contact en informatie. Nummer 1 / 1 februari 2013 Scholenbouw Nummer 1 / 1 februari 2013 Inhoud Nieuwe Niedorp - Winkel 2 t Veld, Veldzicht 2 Wieringerwaard 3 Den Oever 4 Rsg Wiringherlant 5 21 januari Raadsvergadering Voorwoord In deze nieuwsbrief leest

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Exclusief BTW en nutsvoorzienigen

www.vanhasselmakelaars.nl TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Exclusief BTW en nutsvoorzienigen TE HUUR: MARKT 3 TE ZUNDERT Huurprijs Oppervlakte Aanvaarding : 850,00 per maand Exclusief BTW en nutsvoorzienigen : ca. 80 m². : in overleg. Algemeen: Winkelpand bestaande uit etalage, twee werkplekken,

Nadere informatie

Laan der Verenigde Naties 60

Laan der Verenigde Naties 60 TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte vanaf ca. 35 m² Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA Dordrecht Huurprijs vanaf 850,- per maand Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Diverse representatieve kantoorunits

Nadere informatie

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen

Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. Albrechtlaan 14 C 1404 AK BUSSUM Tel: 035-69 505 99 Fax: E-mail: info@nienaberbog.nl. Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen Omschrijving Direct gelegen aan het kolkje van de Oude Haven van Huizen, in het sfeervolle Nautisch Kwartier aan het Gooimeer, is deze unieke kantoorlocatie van ca. 100 m²

Nadere informatie

Huur of koop kantoorpand op Poort van Midden Gelderland Rood 19 te Heteren 41 per vierkante meter per jaar

Huur of koop kantoorpand op Poort van Midden Gelderland Rood 19 te Heteren 41 per vierkante meter per jaar Huur of koop kantoorpand op Poort van Midden Gelderland Rood 19 te Heteren 41 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem Email: vogelaar@s-t.nl Telefoon:

Nadere informatie

KEIENBERGWEG 50 C/D AMSTERDAM

KEIENBERGWEG 50 C/D AMSTERDAM KEIENBERGWEG 50 C/D AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object / ligging Representatieve bedrijfsruimte met kantoorruimte, showroom en parkeerterrein met 8 parkeerplaatsen gelegen aan de Keienbergweg

Nadere informatie

Stationsplein 20 te Capelle aan den IJssel

Stationsplein 20 te Capelle aan den IJssel Stationsplein 20 te Capelle aan den IJssel TE HUUR Circa 1.498 m² kantoorruimte naast winkelcentrum De Scholver met 25 op eigen terrein Post- en bezoekadres HNK Rotterdam, Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam

Nadere informatie

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE Binnenhof1 4286BXAlmkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject...

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Jeroen Boschlaan 2 c te Eindhoven per jaar

Huur kantoorpand op Jeroen Boschlaan 2 c te Eindhoven per jaar Huur kantoorpand op Jeroen Boschlaan 2 c te Eindhoven 25000 per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030 TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte begane grond ca. 200 m² Kantoorruimte 1 e verdieping ca. 210 m² Johan de Wittstraat 162 a,b 3311 KJ Dordrecht Huurprijs begane grond 2.250,-- per maand Huurprijs

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsschool. Stuknummer: b!09.00353. Nota. Huisvesting. te Den Helder" Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk

Stichting Samenwerkingsschool. Stuknummer: b!09.00353. Nota. Huisvesting. te Den Helder Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk ~ Stuknummer: b!09.00353 Nota ^i Huisvesting Stichting Samenwerkingsschool te Den Helder" Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk 9' Inleiding. De afgelopen jaren heeft het speciaal

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL.

KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL. TE HUUR KOEMARKT 51-53 PURMEREND KLEINSCHALIGE GERENOVEERDE KANTOORRUIMTES IN CENTRUM PURMEREND VANAF 15 M² BVO INTREKKINGSGEREED HUURPRIJS VANAF CA. 200,- PER MAAND EXCL. BTW 1 KOEMARKT 51-53 1441 DB

Nadere informatie

Vrijblijvende Verhuurbrochure. Woonboulevard Zevenaar. Edisonstraat 56 te Zevenaar

Vrijblijvende Verhuurbrochure. Woonboulevard Zevenaar. Edisonstraat 56 te Zevenaar Vrijblijvende Verhuurbrochure Woonboulevard Zevenaar Edisonstraat 56 te Zevenaar Algemene omschrijving Moderne grootschalige winkelruimte gelegen in de woonboulevard te Zevenaar. De woonboulevard waar

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM Object: In gebouw BW is de een deel van de begane grond (circa 550 m²) en een deel van de eerste verdieping (circa 75 m²)

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR ZWOLLE, DOBBE m² BVO Winkelruimte ZWOLLE - DOBBE 34

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR ZWOLLE, DOBBE m² BVO Winkelruimte ZWOLLE - DOBBE 34 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR ZWOLLE, DOBBE 34 223 m² BVO Winkelruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Bedrijfsruimte gelegen aan Dobbe 34 te Zwolle, de ruimte bestaat uit een begane grond van circa 223 m²

Nadere informatie

Brochure. Ariane 46 3824 MB Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Ariane 46 3824 MB Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Ariane 46 3824 MB Amersfoort pagina 1 van 10 TE HUUR Omschrijving Deze kantoorruimte met industriële uitstraling is gelegen op de eerste verdieping van het fraaie kantoorpand aan de Ariane in

Nadere informatie

Brochure. Patroonstraat 13 3861 RN Nijkerk

Brochure. Patroonstraat 13 3861 RN Nijkerk Brochure Patroonstraat 13 3861 RN Nijkerk pagina 1 van 13 TE HUUR Omschrijving Wegens verregaande digitalisering in de drukkerij wereld is voor de verhuur beschikbaar gekomen deze zeer representatieve

Nadere informatie

125,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

125,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel De Hoefse Wing Printerweg 1 3821 AP Amersfoort 125,- per m² / jaar Contactpersoon a.vander.hulst@mvgm.nl Kenmerken Bestemming Huurprijs 125,- per m² /Jaar Hoofdbestemming Status Gereed Beschikbaar Per

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Anjerweg 34 te Bleiswijk 65 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Anjerweg 34 te Bleiswijk 65 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Anjerweg 34 te Bleiswijk 65 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Van der Panne Woning- en Bedrijfsmakelaardij B.V. Email: info@vdpanne.nl Telefoon: 0180-332222 Website:

Nadere informatie