Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011"

Transcriptie

1 Toelichting Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 Algemene Toelichting Het doel van de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 is een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de restauratieachterstanden bij nader bepaalde categorieën rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Voor molens (aangewezen als rijksmonument, of als gemeentelijk monument) en gemeentelijke monumenten, die zijn gelegen buiten de bebouwde kom, kán ook een bijdrage worden verstrekt voor onderhoud. Een ander doel is het financieel ondersteunen van bouwhistorisch onderzoek. Het opstellen van de Uitvoeringsregeling Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 vloeit voort uit het beleidskader Nota Erfgoed dat op 10 februari 2010 is vastgesteld door Provinciale Staten. Belangrijk voor de totstandkoming van de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 zijn, de evaluatie van de Subsidieverordening monumenten en cultuurhistorie , uitvoeringservaringen met vorige subsidieregelingen, de nieuwe rijkssubsidieregelingen van het BRIM, de onderzoeksrapporten Pas op de Pleats (2007) en Tink om e Tsjerken (2010). De belangrijkste beleidsuitgangspunten van de Nota Erfgoed zijn: a. het opstellen van een jaarlijks financieel stimuleringsprogramma voor restauratie en onderhoud en bouwhistorisch onderzoek b. de provinciale subsidie voor rijksmonumenten wordt alleen verstrekt voor restauratiewerkzaamheden c. alleen voor molens, die zijn aangewezen als rijksmonumenten, is ook subsidie voor onderhoud mogelijk afgestemd op het BRIM d. voor niet-rijksmonumenten wordt het onderhoud uitgevoerd op basis van een zesjarig instandhoudingsplan e. het selecteren van objecten (een provinciale monumentenlijst ) of categorieën van provinciaal belang f. afhandeling van subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst g. aansluiten op ontwikkelingen op rijksniveau en daarbij voorrang verlenen aan de meest kwetsbare categorieën en geen provinciale subsidie meer voor restauratie of onderhoud van woonhuizen h. aanvragen van provinciale subsidie is alleen mogelijk voor rijksmonumenten waarvoor rijkssubsidie is verstrekt op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten; i. de hoogte van het subsidiepercentage voor restauratie van rijksmonumenten te stellen op 15% en voor onderhoud en restauratie van niet-rijksmonumenten op 35% j. de hoogte van de provinciale subsidie bedraagt maximaal ,- k. de hoogte van de provinciale subsidie voor bouwhistorisch onderzoek, bedraagt maximaal 50% tot een maximum van 5.000,- Ten opzichte van de uitgangspunten van de nota Erfgoed zijn door gedeputeerde staten een aantal nadere keuzes gemaakt. De belangrijkste zijn: 1. keuze voor rijks- en gemeentemonumenten Op grond van de Nota Erfgoed wordt gekozen voor een selectie van monumentencategorieën, zodat er voor de aanvragers vooraf duidelijkheid is of het object in principe voor subsidie in aanmerking kan komen. Binnen dit uitgangspunt zijn een aantal nadere keuzes aangebracht.

2 In 2010 zijn in samenwerking met het Rijk acht vooraf geselecteerde restauraties gesubsidieerd in het kader van de economische crisisbestrijding. Dit betrof acht topmonumenten die al jarenlang tussen wal en schip waren gevallen. In 2010 was er de wens om daarnaast aandacht te geven aan meer reguliere restauraties. Voor 2011 wordt daarom voorgesteld een regeling te openen voor meer reguliere restauraties, waarbij de keuze is gevallen op twee categorieën van monumenten: * Rijksmonumenten, als zijnde van evident provinciaal belang. Daarmee wordt bestaand beleid op hoofdlijnen voortgezet voor ca. 80% van de subsidieverzoeken. * Gemeentelijke monumenten. Deze keuze is gemotiveerd op grond van: - de waarborg van een gemeentelijk vergunningstelsel. Voor restauratie of wijziging aan een gemeentelijk monument is een gemeentelijke vergunning vereist. - de koöperaasjegedachte. Op deze wijze wordt beoogd het gemeentelijk monumentenbeleid te stimuleren en gezamenlijk in te zetten voor het behoud van het Friese erfgoed. - efficiëntie: door de subsidiebeschikkingen van de gemeente of het rijk als uitgangspunt te nemen worden de provinciale bestuurslasten verlaagd. 2. Accent op buiten de bebouwde kom De focus van het provinciale beleid ligt op het buitengebied. Ook de wettelijke adviesmogelijkheid voor gedeputeerde staten ligt buiten de bebouwde kom in een aantal specifieke gevallen. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor monumenten die liggen buiten de bebouwde kom (zoals die is bepaald op grond van de Wegenverkeerswet 1994). 3. Kwetsbare monumenten ook binnen de bebouwde kom Ofschoon de focus van het provinciale beleid op het buitengebied is gericht blijft het mogelijk voor een beperkte groep kwetsbare monumenten binnen de bebouwde kom een subsidieaanvraag in te dienen. Dat betreffen: - kerkgebouwen, vanwege het Deltaplan Fryske Tsjerken; - molens, omdat deze heel lastig te exploiteren zijn; - historische buitenplaatsen, omdat deze hoewel soms gelegen binnen de bebouwde kom - ruimtelijk een groot provinciaal belang vertegenwoordigen, maar waarvan de exploitatielasten hoog zijn. De aanvraag bij deze laatste categorie kan zowel betrekking hebben op gebouwde (rode) als aangelegde (groene) elementen van de buitenplaats als elementen van een buitenplaats. In het kader van het Deltaplan Fryske Tsjerken wordt speciaal een accent gelegd op kerkgebouwen. Uit de specifieke begrotingspost hiervoor, wordt voor kerkgebouwen maximaal ,- beschikbaar gesteld. 4. Uitsluiten subsidie voor woonhuizen, groene monumenten en archeologie Geen subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van woonhuizen. Woonhuizen zijn meestal monumenten met een economisch rendabele functie. Eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten kunnen bovendien de kosten van onderhoud fiscaal aftrekken. In veel gevallen van deze groep bestaat verder de mogelijkheid een laagrentende lening af te sluiten via het Nationaal Restauratiefonds. Boerderijen binnen de bebouwde kom zijn overwegend (kwantitatief en kwalitatief) in gebruik als woonhuis en daarmee gelijk gesteld. Deze boerderijen worden als een minder kwetsbare groep beschouwd. De keuze sluit bovendien aan op het accent binnen het provinciale beleid op het buitengebied. Ook wordt geen subsidie verleend voor beschermde groene monumenten, en archeologische monumenten, of zelfstandige onderdelen daarvan. De onderhavige regeling is alleen bedoeld voor gebouwd erfgoed. Voor werkzaamheden aan groene en archeologische monumenten kan eventueel een beroep worden gedaan op de

3 Subsidieverordening van het Provinciaal Meerjaren Programma Fryslân 2009 (pmjp), hoofdstuk 5.1 (Landschap), hoofdstuk 5.2 (Archeologie) en 6.4 (Erfgoed). 5. Uitsluiten monumenten in eigendom van overheidsorganen Geen subsidie wordt verleend voor monumenten in eigendom van overheidsorganen als provincie, gemeente, waterschap, of een ander openbaar lichaam dat is ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Van overheidsorganen en gemeenschappelijke regelingen mag worden verwacht dat zij de gebouwen in hun bezit, binnen de exploitatie van de organisatie in stand houden. 6. Maximale subsidie voor restauraties ,- Omdat een groot aantal rijksmonumenten, waaronder veel kerkgebouwen een BRIMbeschikking hebben ontvangen (2010:84 ; 2011: 65) en vanwege het feit dat er in 2010 geen regeling voor reguliere restauraties binnen de Notaperiode is opengesteld, zal naar verwachting een groot aantal subsidieaanvragen worden ingediend. Het is één van de argumenten waarom de hoogte van de provinciale subsidie is verlaagd. Gekozen is voor een maximumbedrag van , omdat uit de Evaluatie (2007) is gebleken dat ca. 90% van de subsidieverzoeken is gehonoreerd met een subsidiebedrag tot ,-. Hierin ligt het tweede argument: er wordt daarmee voorkomen dat een kleine groep aanvragers die juist boven de ,- subsidie ontvangen, een (niet subsidiabele) accountantsverklaring moeten overleggen. 7. Onderscheid restauratie en onderhoud In de nota Erfgoed is besloten onderhoud van rijksmonumenten niet te subsidiëren, met uitzondering van de molens. Daarmee wordt bestaand beleid voortgezet. Echter, de begrippen onderhoud en restauratie bestaan niet meer in het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) In de systematiek van het BRIM kunnen aanvragen worden ingediend voor reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel (lees: onderhoud en een beetje restauratie ) of als incidenteel ingrijpend herstel en/of een grote ingreep naast reguliere werkzaamheden (lees: restauratie of wijziging en onderhoud ). In de praktijk kan onder reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel voor bv. een kerkgebouw voor ,- worden verwerkt. Bij het aanbrengen van een pantry of orgelherstel is in deze systematiek respectievelijk sprake van wijziging, of specialistische arbeid, die te allen tijde onder incidenteel ingrijpend herstel en/of grote ingreep en dus vergunningplichtige werkzaamheden vallen, maar niet per definitie subsidiabele kosten betreffen. Op grond van de onderzoeken Pas op de Pleats (2007) en Tink om e Tsjerken (2010) hebben gedeputeerde staten besloten in deze Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 om in mindering te brengen op de in de BRIM-beschikking vastgestelde subsidiabele instandhoudingskosten. Op basis van de bovengenoemde onderzoeken wordt dat bedrag als onderhoudskosten ( reguliere werkzaamheden ) aangemerkt. Hoewel dit niet voor elk afzonderlijk rijksmonument zal gelden, is er uit het oogpunt van efficiency en vereenvoudiging voor één standaardaftrek gekozen. Voor gemeentelijke monumenten is ook een onderhoudssubsidie mogelijk. 8. provinciale subsidie en het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten 2010 en 2011; Voor provinciale subsidie komen alleen in aanmerking rijksmonumenten, waarvoor ook een rijkssubsidie op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten (BRIM) is verstrekt. De kosten voor die instandhoudingswerkzaamheden is in die gevallen voor meer dan de helft gedekt door een overheidsbijdrage, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden zeker is

4 gesteld. Bovendien sluit de provincie daarbij voor de berekening van de subsidiabele kosten aan bij het rijk (reductie bestuurslasten). Als nadere beperking is gekozen voor instandhoudingsplannen waarvoor een rijksbeschikking op grond van het BRIM 2010 en BRIM 2011 is verleend. Aanvragen gebaseerd op oudere BRIM-beschikkingen komen derhalve niet voor subsidiëring in aanmerking. Daarvoor zijn twee argumenten aan te voeren: a. De verwachte toestroom van aanvragen maakt het noodzakelijk vooraf heldere keuzes te maken. Op grond van het overzicht van de potentiële aanvragen is het vooraf al vrijwel zeker dat de meeste subsidieaanvragen binnen het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd met een provinciale subsidie. Al op de eerste dag van de openstelling wordt met name voor kerkgebouwen al een overschrijding van het subsidieplafond verwacht. Om teveel afwijzingen in verband met het overschrijden van het subsidieplafond te voorkomen zijn beperkingen nodig. In de regeling is rekening gehouden met een overschrijding van de subsidieplafonds en is gekozen voor een lotingsysteem bij overschrijding van die plafonds op dezelfde dag. Het is wenselijk dat er bij loting in ieder geval meer dan 50% wordt ingeloot. b. BRIM 2010 en BRIM 2011 passen binnen de looptijd van de Nota Erfgoed In 2009 sloot de vorige Nota-periode. Er wordt voor gekozen om aan te sluiten op deze looptijd en niet in de tijd terug te grijpen. Hierbij speelt ook mee dat hoe ouder de BRIM-beschikking is, hoe groter de kans dat de financiële dekking van het instandhoudingsplan al rond is en hoe groter de kans dat delen van het instandhoudingsplan al zijn uitgevoerd of zijn begonnen. Als gevolg van deze keuze is de potentiële groep waarbinnen geloot gaat worden verkleind, zodat naar verwachting meer dan 50% van de ontvankelijke subsidieaanvragen kan worden gehonoreerd. Een uitzondering geldt voor het onderhoud van molens gelet op reeds bestaande verplichtingen. 9. Provinciale subsidie voor bouwhistorische inventarisatie voor beschermde stads- en dorpsgezichten tot een maximum van ,- Voor (het behoud van) de kennis op het terrein van het gebouwde erfgoed op provinciale schaal en de doelmatige de inzet van (restauratie-)middelen kan bouwhistorisch onderzoek een evidente rol vervullen. Subsidie kan worden aangevraagd voor zowel bouwhistorische inventarisaties (gebiedsgericht) als bouwhistorisch onderzoek van een bouwwerk (objectgericht). De toevoeging voor het laten uitvoeren van een bouwhistorische inventarisatie van de beschermde stads- en dorpsgezichten op grond van een Plan van Onderzoek dient te zijn gericht op de stedenbouwkundige structuren van het beschermde stads- en dorpgezicht en de bebouwing zelf. Een dergelijk onderzoek kan behulpzaam zijn voor het opstellen van een bouwhistorische verwachtingskaart en is gericht op de waardering van de intrinsieke waarde van het gebouwde erfgoed in ruimtelijk verband én op zichzelf. Voor dit onderzoek is de hoogte van de provinciale subsidie maximaal 50% tot een maximum van ,-.

5 Artikelsgewijze toelichting Artikel 14 Definities In begripsomschrijvingen worden zoveel mogelijk de begripsomschrijvingen en toelichting op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) 2011 overgenomen, of wordt aangesloten bij het normale spraakgebruik. De definities gelden zowel voor rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Voor enkele begrippen is een nadere toelichting opgenomen. Boerderij: In deze definitie wordt uitgegaan van het bedrijfscomplex van hoofdgebouw en bijgebouwen op het boerenerf, zoals bijschuren, stookhut, wagenloodsen, kleinveestallen zoals is bepaald door de registeromschrijving van het gemeentelijke monument of rijksmonument. Ook het woonhuisgedeelte valt onder de boerderij. Daarbij maakt het niet dat het vrij staat of aan het bedrijfsgebouw is vast gebouwd. Bouwhistorisch onderzoek: is maatwerk en specialistenwerk en kan drie gradaties van diepgang hebben: een bouwhistorische inventarisatie voor een stedenbouwkundig ensemble, of een bouwhistorische opname (variërend van een verkenning op hoofdlijnen tot een nauwkeurige analyse van bouwfasen en waardestelling). Een bouwhistorische ontleding is vaak pas mogelijk door destructief onderzoek. Functiewijziging; bij functiewijziging betreft het niet alleen een planologische wijziging ( een andere functie, bv. een kerk wordt een woonhuis), maar ook functionele wijzigingen, bv. een groot woonhuis wordt verdeeld in appartementen. Industrieel erfgoed: onder dit ruime begrip wordt verstaan onroerend goed dat oorspronkelijk is gebouwd en bestemd voor handel, bedrijvigheid en transport, zoals pakhuizen, fabrieken, kantoorgebouwen, warenhuizen, stationsgebouwen, alsook bouwwerken van techniek, zoals sluizen, bruggen, gemalen, transformatorgebouwtjes, watertorens, vuurtorens e.d., maar ook: machines voor zover onroerend door bestemming, bijvoorbeeld machines voor het aandrijven van pompen in een gemaal en voor zover deze onderdeel uitmaken van het monument. Kerk: Bij kerken gaat het om gebouwen die in oorsprong uitsluitend of voor een overwegend deel zijn vervaardigd voor de gezamenlijke belijdenis van de godsdienst of levensovertuiging. Het gaat dus uitsluitend om die gebouwen waarin zich de ruimte bevindt waar deze gezamenlijke belijdenis plaatsvond of plaatsvindt. Het huidige gebruik van kerken is niet van belang. Kerktorens, klokkenstoelen, ringmuren en hekwerk rondom kerkgebouwen worden voor de toepassing van Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 tot de kerken gerekend. Met een hekwerk rond kerk worden bedoeld de hekwerken welke een fysieke erfscheiding vormen tussen het perceel waarop de kerk is gebouwd en de aangrenzende percelen. Graf-, en rouwkapellen, catechisatielokalen en dergelijke worden niet gerekend tot de categorie kerk maar tot de categorie overige monumenten, óók als ze met een kerk onder één monumentnummer staan geregistreerd. Bij kloosters geldt de kloosterkapel of kloosterkerk als kerkgebouw in de zin van het Stimuleringregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorie monumenten 2011, indien deze is aan te merken als een zelfstandige bouwkundige eenheid. Gebouwen zoals pastorieën, kosterswoningen en dergelijke worden altijd aangemerkt als woonhuis, ook als ze met een kerk onder één monumentnummer staan geregistreerd. Het betreft dan een zelfstandig onderdeel dat is uitgesloten voor de subsidiëring. Monument: De exacte omvang van een monument wordt bepaald door de omschrijving in het register van rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten.

6 Reconstructie: Het gaat hierbij om het, naar een vroegere gedaante, vervaardigen van onderdelen die niet meer in situ zijn aangetroffen in de bestaande toestand en die in de ontwikkelingsgeschiedenis van het bouwwerk zijn verdwenen. Het gaat daarbij niet om onderdelen in situ die zijn versleten en opnieuw moeten worden gemaakt. Restauratie Opleidings Project (ROP): Dit is een landelijk project dat op regionaal niveau wordt uitgevoerd. De coördinatie hiervan in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe gebeurt via de Vereniging Restauratie Noord (VRN). Het ROP biedt leerling-timmerlieden en metselaars de mogelijkheid om onder leiding van ervaren leermeesters bij de uitvoerende leerbedrijven in praktijkopleidingsplaatsen op restauratieprojecten zich te ontwikkelen in het ambacht, zodat het vakmanschap voor de toekomst behouden blijft. De coördinator ROP brengt leerlingen en restauratieprojecten bij elkaar. Woonhuis: Onder woonhuizen vallen in de eerste plaats beschermde monumenten die in oorsprong geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd voor bewoning. Het gaat hier dus, behalve om monumenten die geheel als woonhuis zijn vervaardigd, ook om monumenten met in oorsprong gemengde functies, zoals: wonen/horeca, wonen/kantoor, wonen/pakhuis, wonen/werken en wonen/winkel. Daarnaast vallen er beschermde monumenten onder, die oorspronkelijk een ándere functie dan bewoning hadden, maar die nu voor meer dan de helft (in m²) voor bewoning in gebruik zijn. Kelders, zolders, bergingen en garages worden hierbij aangemerkt als ruimtes met een woonfunctie. Tot slot worden bepaalde beschermde monumenten nooit als woonhuis aangemerkt, ook niet als ze thans worden bewoond. Dit zijn woonhuizen die als museum zijn geregistreerd, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens. Voor dergelijke monumenten is meestal sprake van een grotere instandhoudingsopgave in relatie tot de exploitatiemogelijkheden dan bij andere monumenten. Dit hangt samen met hun omvang, constructiewijze of de aanwezigheid van specifieke monumentale waarden die de gebruiksmogelijkheden beperken. Beschermde monumenten die in oorsprong als woonhuis zijn vervaardigd en die geregistreerd staan in het Nederlands Museumregister, worden niet aangemerkt als woonhuis. De eigenaren van deze monumenten vaak stichtingen hebben veelal geen recht op fiscale aftrek van onderhoudskosten, en bovendien beperkte inkomsten. Zelfstandig onderdeel: Gebouwde monumenten kunnen bestaan uit één ondeelbaar geheel of uit meerdere zelfstandige onderdelen. Het komt regelmatig voor dat er wel zelfstandige onderdelen te onderscheiden zijn. In dergelijke gevallen kan de eigenaar ook voor één of meer van deze zelfstandige onderdelen een subsidie aanvragen. Onder het begrip worden de twee mogelijkheden aangeven waarbij sprake is van een zelfstandig onderdeel. Het begrip monument betreft in de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 zowel het beschermde monument, als een of meer zelfstandige onderdelen daarvan. Voor het begrip zelfstandige bouwkundige eenheid wordt hetzelfde verstaan Als in artikel 1 toelichting van het Besluit van 27 september 2010, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten behoeve van de instandhouding van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Staatsblad 2010, 708). Artikel 15 Reikwijdte De Subsidieregeling is bedoeld voor de genoemde categorieën van gebouwde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten buiten de bebouwde kom, zoals die is vastgesteld door de Wegenverkeerswet In artikel 15 Reikwijdte en 16 Subsidiabele activiteiten, worden de categorieën nader ingeperkt. Met dit artikel wordt beoogd de beperkte provinciale middelen op een zo doelmatig mogelijke wijze in te zetten. De nadere keuzes die zijn gemaakt voor of binnen categorieën van

7 monumenten zijn bepaald in artikel 16 en 25 en nader toegelicht in de Algemene Toelichting onder e en g. Artikel 16 Subsidiabele activiteiten Een subsidieaanvraag kan alleen betrekking hebben op een: - rijksmonument waarvoor een rijkssubsidie is verleend op grond van het BRIM 2010 of het BRIM 2011; - gemeentelijke monument waarvoor een gemeentelijk subsidie is verleend. Een aanvraag kan worden gedaan voor één beschermd monument of zelfstandig onderdeel ervan. Eerste en tweede lid Voor subsidie komen alleen die rijksmonumenten in aanmerking waarvoor een rijksbeschikking op grond van het BRIM 2009, BRIM 2010 en BRIM 2011 is verleend. Aanvragen gebaseerd op oudere BRIM-beschikkingen komen derhalve niet voor subsidiëring in aanmerking. Als uitzondering gelden de reeds aangegane verplichtingen voor het onderhoud van molens (zie artikel 21 lid 5). Onderhoud en restauratie zijn twee aspecten van instandhouding. Onderhoud richt zich in overwegende mate op reguliere werkzaamheden en restauratie richt zich op werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan ( beperkt herstel, of incidenteel ingrijpend herstel ). Derde lid Een provinciale bijdrage is alleen mogelijk indien Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin het monument is gelegen een subsidie hebben verstrekt in 2009, 2010 of 2011 voor restauratie of onderhoud van het betreffende object. Een lening wordt niet als zodanig aangemerkt. Vierde lid De subsidiabele activiteiten voor een bouwhistorische inventarisatie hebben uitsluitend bettrekking op het beschermde stads- en dorpsgezichten van de onderzochte plaats. Van de beschermde stad- en dorpgezichten betreft het alleen de gezichten die vóór het jaar 2000 zijn aangewezen. Die van na het jaar 2000 hebben betrekking op stads- en dorpsgezichten van de stedenbouw en bouwkunst uit de periode Van de oudere beschermde gezichten gaat het om 54 beschermde gezichten, waaronder tien van de elf Friese Elf Steden (Staveren heeft geen beschermd stadgezicht) in 18 gemeenten. Het onderzoek dient te zijn gericht op de bebouwing zelf en op de stedenbouwkundige structuren. Een dergelijk onderzoek kan behulpzaam zijn bij het opstellen van een bouwhistorische verwachtingskaart en is gericht op de waardering van de intrinsieke waarde van het gebouwde erfgoed op zichzelf én in ruimtelijk verband. Vijfde lid Met dit artikel wordt beoogd het bouwhistorisch onderzoek in een zo n vroeg mogelijk stadium van de planvorming te stimuleren. Daarmee kunnen de monumentale waarden tijdig worden gesignaleerd en in de planvorming worden betrokken. Een subsidieaanvraag voor bouwhistorisch onderzoek wordt afgewezen, indien het bouwhistorisch onderzoek al onderdeel uitmaakt van de in een rijks- of gemeentebeschikking subsidiabel gestelde instandhoudingskosten (Zie artikel 25 onder e en f). Het is dus ook niet toegestaan de kosten voor het bouwhistorisch onderzoek los te weken uit de subsidiabel gestelde kosten en daarmee een afzonderlijk verzoek in te dienen. Voor de systematiek, de vorm, de omvang en de wijze van verslaglegging van bouwhistorisch onderzoek wordt als leidraad gehanteerd L. Hendriks en J. van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, opgesteld onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst uit Zie ook artikel 23.

8 Artikel 17 Subsidiabele kosten voor restauratie en onderhoud De subsidiabele kosten worden als volgt berekend. Uitgangspunt bij rijksmonumenten is de definitieve beschikking op grond van het BRIM 2009, BRIM 2010 of het BRIM Alleen werkzaamheden voor rijksmonumenten die vanaf 2012 zijn opgenomen in de jaarlijkse opgave van het instandhoudingsplan worden gerekend tot de subsidiabele kosten. Als voorbeelden van de systematiek kunnen onderstaande berekeningen dienen: Rijksmonument met beschikking BRIM 2009: Subsidiabele kosten, vastgesteld door het rijk op grond van het BRIM: ,- Onderhoud (zie artikel 17 lid 6 sub c) ,- Uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 25, lid sub g: voorbeeld) ,- minus Totaal ,- Subsidie is 15% van ,- is ,-. (NB. het bedrag komt hoger dan het drempelbedrag zoals vastgesteld in het eerste lid van artikel 19) Rijksmonument met beschikking BRIM 2010: Subsidiabele kosten, vastgesteld door het rijk op grond van het BRIM: ,- Onderhoud (zie artikel 17 lid 6 sub b) ,- Uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 25, lid sub g: voorbeeld) ,- minus Totaal ,- Subsidie is 15% van is ,-. (NB. het bedrag komt hoger dan het drempelbedrag zoals vastgesteld in het eerste lid van artikel 19) Rijksmonument met beschikking BRIM 2011: Subsidiabele kosten, vastgesteld door het rijk op grond van het BRIM: ,- Onderhoud (zie artikel 17 lid 6 sub a) ,- minus Totaal ,- Subsidie is 15% van ,- is ,- (NB. het bedrag komt hoger dan het drempelbedrag zoals vastgesteld in het eerste lid van artikel 19) Gemeentelijke monument met gemeentelijke beschikking (2010 of 2011) Subsidiabele kosten, vastgesteld door burgemeester en wethouders ,- Uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 25, lid sub h: voorbeeld) ,- minus Totaal ,- Uitkomst 1: Mogelijke provinciale subsidie maximaal 35% van is ,-. De gemeente heeft een subsidie verleend van ,-. In dat geval verleent de provincie een subsidie volgens het maximum: is ,-. Uitkomst 2: Mogelijke provinciale subsidie maximaal 35% van is ,-. De Burgemeester en Wethouders hebben een subsidie verleend van 7.500,-. Dan verleent de provincie ook maximaal 7.500,-. Bij rijksmonumenten is het uitgangspunt de onherroepelijke rijksbeschikking op grond van het BRIM. Bij gemeentelijke monumenten is het uitgangspunt de onherroepelijke gemeentelijke subsidiebeschikking voor onderhoud, restauratie of instandhouding. Artikel 18 Subsidiabele kosten voor bouwhistorisch onderzoek

9 Voor de opzet van het bouwhistorisch onderzoek wordt als leidraad gehanteerd L. Hendriks en J. van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, opgesteld onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst uit Het kostenoverzicht voor het bouwhistorisch onderzoek dient te worden aangeleverd in een nader gespecificeerde offerte voor de volgende onderdelen: voorbereidingskosten, documentatieonderzoek aan het object, doelgericht archief- en literatuuronderzoek, kosten van derden, reiskosten, rapportagekosten en algemene bedrijfskosten. De omvang, detaillering en vormgeving van het rapport zijn sterk afhankelijk van de aard van het onderzoek en de onderzoeksvraagstelling. Een bouwhistorische inventarisatie verschilt van een bouwhistorische verkenning, of een bouwhistorische opname, of bouwhistorische (deel-)analyse, maar bevat de volgende componenten, die tot de subsidiabele kosten worden gerekend: Voorbereidingskosten Met deze kosten worden bedoeld de kosten voor het opstellen van een Plan van Onderzoek, waarin het onderzoeksniveau, de uitgangspunten en diepgang van het onderzoek zijn vastgelegd; Documentatiewerkzaamheden Onder de subsidiabele, materiële documentatiewerkzaamheden worden gerekend: opmetingen, waarneming/veldwerk, fotografie) van het onderzochte bouwwerk. Literatuur- en archiefonderzoek Onder het subsidiabele literatuur- en archiefonderzoek wordt verstaan: doelgericht onderzoek naar de bouw-, verbouw en gebruiksgeschiedenis van het onderzochte bouwwerk in bibliotheken of archieven; Kosten derden Onder de subsidiabele kosten van derden worden begrepen de kosten die samenhangen met specialistische werkzaamheden die door anderen dan de bouwhistoricus -eventueel onder laboratoriumomstandigheden- worden uitgevoerd, zoals dendrochronologische onderzoek of kleuronderzoek, zowel stratigrafisch als pigmentanalyse. Reiskosten Subsidiabele reiskosten zijn de reiskosten van vestigingsplaats tot plaats van onderzoek, waarbij de gereden kilometers dienen te worden berekend volgens de ANWB routeplanner of vergelijkbare routeplanner en de maximale vergoeding per kilometer 0,19 bedraagt. Rapportagekosten Rapportage kosten, zijn die kosten welke noodzakelijk zijn voor het maken, vormgeven en vermenigvuldigen van het onderzoeksrapport, zoals materiaalkosten, uitwerking van de documentatiewerkzaamheden en literatuur- en archiefonderzoek, redactiewerkzaamheden en kopieerkosten. De rapportage dient de weerslag te zijn van het onderzoek en bestaat uit: - een tekstgedeelte met een overzicht van de administratieve gegevens ten behoeve van het onderzoek, de specificatie en definiëring van de onderzoeksvraag, bouw- en gebruiksgeschiedenis van het object, de beschrijving van de bestaande situatie en de waardestelling; - een beeldgedeelte, bestaande uit één of meer zoals kaarten, plattegronden, waarderingsplattegronden, opmetings- en/of reconstructietekeningen van het onderzochte object en foto s. Tweede lid Met een publicatie wordt bedoeld een wetenschappelijke en/of publiekgerichte uitgave anders dan de rapportage. Artikel 19 Hoogte van de subsidie voor restauratie en onderhoud Derde lid

10 Deze regeling gaat uit van financiële ondersteuning door de gemeente waarin het gemeentelijke monument is gelegen door middel van een subsidie. Aanvragers die voor de werkzaamheden aan een gemeentelijk monument een lening hebben, komen niet in aanmerking voor een provinciale subsidie. Artikel 21 Aanvraag Een aanvraag wordt ingediend door een eigenaar of diens gemachtigde en betreft uitsluitend beschermde monumenten of zelfstandige onderdelen die de primaire aanvrager zelf in eigendom heeft. Per aanvraag wordt één aanvraagformulier ingediend. Subsidie wordt op aanvraag verstrekt per object of zelfstandig onderdeel ervan. Geclusterde aanvragen van aangewezen organisaties voor monumentenbehoud of verschillende deeleigenaren zijn niet mogelijk. Eerste lid Wanneer een aanvraag te vroeg of te laat is gedaan, zal deze buiten behandeling worden gehouden. Voor de volgorde van registratie en behandeling van de aanvragen wordt uitgegaan van de ontvangsttheorie. Dat wil zeggen dat de datum van de ontvangst van de aanvragen bepalend is voor de volgorde waarin de subsidies worden verdeeld. Aanvragen worden per datum en niet per tijdstip geregistreerd omdat het niet mogelijk is om gelijke behandeling te garanderen voor alle mogelijkheden waarop de aanvragen kunnen binnenkomen (fax, post, persoonlijk afgeven, elektronisch bericht). Elke aanvraag die op eenzelfde dag binnenkomt wordt daarom zonder tijdstip geregistreerd. Indien de aanvraag elektronisch geschiedt, geldt als datum van ontvangst de datum waarop ook het ondertekeningsformulier en de bijlagen door de provincie zijn ontvangen. Om te bepalen of een aanvraag tijdig, dat wil zeggen binnen de termijn van artikel 22 lid 2, is ingediend, geldt voor verzending per post de verzendtheorie. Een stuk dat per post is gestuurd, is nog tijdig als het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het binnen een week is ontvangen. Het poststempel is bepalend voor de verzenddatum. In het geval dat de datum poststempel ontbreekt (zoals bij een portvrije envelop) of onleesbaar is, wordt ervan uitgegaan dat het stuk tijdig is verzonden als het stuk niet is gedagtekend op een datum na de laatste dag van de termijn, en het stuk niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. In dat geval geldt als datum van ontvangst de laatste dag van de indienings-termijn, althans voor de vraag of tijdig is ingediend. Artikel 22 Verdeelsystematiek en beslissing Eerste lid Indien een aanvraag wordt aangevuld geldt voor de verdeelsystematiek de datum van ontvangst van de aanvulling, als datum van ontvangst van de aanvraag. Tweede lid en derde lid Uitgegaan wordt van een stelsel waarin de beschikbare bedragen worden verdeeld naar volgorde van ontvangst. Niet uitgesloten is dat op dezelfde dag meerdere subsidieaanvragen binnenkomen en dat honorering van al deze aanvragen tot een overschrijding van het voor die categorie betreffende subsidieplafond zou leiden. Daarom is in het derde lid een voorziening opgenomen om voor die situatie een nadere rangorde aan te kunnen brengen in de aanvragen van de desbetreffende dag. Deze rangorde wordt bepaald door middel van loting. Artikel 23 Verplichtingen De verplichtingen beogen kwaliteitsborging en/of financiële borging. Achtste lid Bouwhistorisch onderzoek is een specialisme dat belangenvrij dient te worden uitgevoerd. Om die reden dient het bouwhistorisch onderzoek te worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeker. De bouwhistorisch onderzoeker mag dus geen rol hebben in de totstandkoming of toetsing van het ontwerp voor een beoogde verbouwing, wijziging, of bij de uitvoering van de beoogde instandhoudingswerkzaamheden. Dat betekent dat

11 bouwhistorisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door de architect / het architectenkantoor of een op grond van artikel 23, tweede lid daaraan gelijkstelde organisatie, de aannemer, of de opdrachtgever niet voor subsidie in aanmerking komt. De verplichtingen voortvloeiend uit het achtste en negende lid gelden tevens voor de bouwhistorische inventarisatie. Negende lid De volledige titel van de Richtlijnen luidt: L. Hendriks en J. van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, opgesteld onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst uit Artikel 24 Aanvullende verplichtingen Van de bevoegdheid, neergelegd in dit artikel, zullen gedeputeerde staten met name gebruik maken indien de aard van het object of de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft. Deze verplichtingen beogen kwaliteitsborging en/of financiële borging, zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend voor aanvullende of een verhoogde subsidie. Artikel 25 Weigeringsgronden Dit artikel bevat in aanvulling op de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat een aantal algemene weigeringgronden bevat een aantal specifieke gronden waarop de subsidie wordt geweigerd. Sub a, 1 e tot met 9 e Voor subsidieverzoeken die eerder zijn gehonoreerd in het kader van één van de genoemde subsidieregelingen gaan wij er van uit de het object of het onderdeel waarvoor eerder subsidie is verleend in zodanige staat is gebracht dat deze met onderhoud kan volstaan. Subsidie op die rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen wordt geweigerd, omdat deze regeling niet is bedoeld voor onderhoud aan rijksmonumenten, met uitzondering van de categorie molens. Sub b Omdat in de genoemde subsidieregelingen ook deelrestauraties kunnen zijn gesubsidieerd aan een zelfstandig onderdeel, of uurwerk, of luidklok of orgel waardoor de restauratie van het monument of zelfstandig onderdeel niet meer in aanmerking zou komen is voor deze specifieke gevallen een uitzondering gemaakt. Omgekeerd betekent dat ook wanneer voor een kerkgebouw eerder een subsidie is verleend op grond van een van de aangehaalde regelingen en nu voor een onderdeel (bv. uurwerk, luidklok of orgel) een aanvraag indient, dit onderdeel wordt getoetst aan de definitie van zelfstandig onderdeel. Een andere uitzondering van de weigeringsgronden betreft het onderhoud van molens en gemeentelijke monumenten. Wanneer er een relatief recente restauratiesubsidie is verleend op basis van de onder a genoemde regelingen, is het voor molens en gemeentelijke monumenten nog mogelijk een onderhoudssubsidie aan te vragen. Ook als er een eerdere onderhoudssubsidie is verleend is dit nog mogelijk. Sub c Er wordt geen subsidie verstrekt voor zover in de subsidiabele kosten een subsidie is verstrekt op grond van een andere provinciale subsidieregeling. Deze bepaling is opgenomen om cumulatie van subsidies te voorkomen. Sub d Dat betekent dat bouwhistorisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door de architect / het architectenkantoor of een op grond van het tweede lid van artikel 23 daaraan gelijkstelde organisatie, de aannemer, of de opdrachtgever niet voor subsidie in aanmerking komt. Sub g en h

12 Er wordt geen subsidie verstrekt voor zover met de werkzaamheden is begonnen vóórdat de subsidie is verleend. Uiteraard is het niet zo dat de subsidie voor de hele planperiode wordt geweigerd, indien al met de werkzaamheden is begonnen. Subsidie wordt niet meer verleend voor de kosten van de werkzaamheden waarmee is begonnen voordat de subsidie is verleend. Het is niet toegestaan met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen voordat er een besluit is genomen op het subsidieverzoek. Sub j Hier wordt bedoeld een zelfstandig groen monument, bijvoorbeeld een park. De weigeringsgrond is niet van toepassing op een groen monument als onderdeel van een buitenplaats. Zie ook artikel 31 en de Algemene toelichting onder Ad e. Sub k: subsidies voor eigendommen van andere overheidsorganen zijn uitgezonderd van deze regeling. Van andere overheidsorganen wordt verwacht dat zij in hun bedrijfsvoering rekening houden met een reservering voor het in stand houden van het erfgoed in eigendom. Voorbeeld 1 Een als gemeentelijk monument aangewezen brug dient binnen het reguliere onderhoud van infrastructurele kunstwerken in die gemeente te zijn opgenomen met voldoende waarborgen ten aanzien van de monumentale kwaliteiten en financiële middelen. Voorbeeld 2 Een molen die is aangewezen als rijksmonument en eigendom is van het een gemeente of Wetterskip Fryslân dient binnen de exploitatie van deze bestuurslaag te zijn opgenomen met voldoende waarborgen ten aanzien van de monumentale kwaliteiten en financiële middelen. Artikel 26 Gewijzigde omstandigheden Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die indien van tevoren bekend de beslissing omtrent de subsidie anders hadden doen uitvallen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de tegenvallende staat van de fundering, die vooraf niet bekend had kunnen zijn. Zodra zo n omstandigheid zich na het indienen van de aanvraag of na de subsidieverlening voordoet, dient dit onverwijld aan gedeputeerde staten te worden bericht. Zo n omstandigheid kan zich bijvoorbeeld ook voordoen, indien de eigenaar bij nader inzien besluit de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt verleend, op een later tijdstip uit te voeren, het monument is verwoest of wanneer sloop wordt overwogen, dan wel wanneer de eigenaar in surseance van betaling geraakt of diens faillissement wordt uitgesproken. Wanneer afwijking van het plan niet is gemeld, maar dit toch van dien aard is dat het gevolgen moet hebben voor de subsidieverstrekking, of wanneer werkzaamheden zijn verricht hoewel de vergunning daarvoor was geweigerd, kan dit bij eindafrekening leiden tot een lagere vaststelling. Naar aanleiding van een melding kan de subsidie lager worden vastgesteld of zullen nadere afspraken worden gemaakt over het aanpassen van de verplichtingen. Het is belangrijk om altijd te voldoen aan de meldingsplicht. Bij het niet voldoen aan deze plicht kan, indien dat achteraf mocht blijken, met toepassing van artikel 4:49 Awb alsnog de subsidie worden ingetrokken omdat de ontvanger wist en behoorde te weten dat de vaststelling onjuist was. Artikel 27 Aanvraag tot vaststelling Om het belang van het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden na voltooiing van de gesubsidieerde werkzaamheden te waarborgen, is de verplichting opgenomen dat er vóór de definitieve vaststelling van de subsidie, een onderhoudsplan voor een periode van tenminste 6 jaar moet worden ingediend. Een instandhoudingsplan op basis van het BRIM (instandhoudingsregeling) wordt ook als zodanig aangemerkt. Wanneer uitsluitend subsidie is aangevraagd voor bouwhistorische inventarisatie of bouwhistorisch onderzoek geldt deze verplichting niet, omdat daarvoor geen instandhoudingswerkzaamheden aan het gebouw worden uitgevoerd.

13 Artikel 28 Subsidievaststelling Zodra de Minister, of Burgemeester en Wethouders de subsidie over de uitgevoerde werkzaamheden definitief heeft vastgesteld en gedeputeerde staten daarvan een afschrift hebben ontvangen zullen ook gedeputeerde staten de subsidie definitief gaan vaststellen. Omdat gedeputeerde staten in de koöperaasje-gedachte subsidie hebben verstrekt is de definitieve vaststelling door de Minister of door Burgemeester en Wethouders leidend voor wat betreft de afhandelingtermijnen van het verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie. Om het belang van het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden na voltooiing van de gesubsidieerde werkzaamheden te waarborgen, is de verplichting opgenomen dat er vóór de definitieve vaststelling van de subsidie, een onderhoudsplan voor een periode van tenminste zes jaar moet worden ingediend. Een instandhoudingsplan op basis van het BRIM (instandhoudingsregeling) wordt ook als zodanig aangemerkt.

de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte te wijzigen als volgt:

de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte te wijzigen als volgt: Regeling van 12 juli 2011 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van monumentenzorg Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om:

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om: INLEIDING De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een kapstok - regeling met een paar

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 juli 2012. 2012 no. 28 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 13 juli 2012. 2012 no. 28 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 13 juli 2012 2012 no. 28 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 juli 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte, houdende regels betreffende de subsidiëring

Nadere informatie

Titel 5 Stimuleringsregeling monumenten 2012

Titel 5 Stimuleringsregeling monumenten 2012 Verordening van 10 juli 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van monumentenzorg Gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 3453 23 juni 2015 Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR370737_2. Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015

CVDR. Nr. CVDR370737_2. Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015 CVDR Officiële uitgave van Fryslân. Nr. CVDR370737_2 29 november 2016 Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015 Uitvoeringsregeling van 16 juni 2015, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 3944 8 september 2017 Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 Gedeputeerde Staten van Limburg Maken ter voldoening aan het

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 121773 16 december 2015 Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Versie 2.0 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en gemeentelijk dorpsgezicht gemeente Krimpenerwaard 2017

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en gemeentelijk dorpsgezicht gemeente Krimpenerwaard 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 5610 12 januari 2017 Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en gemeentelijk dorpsgezicht gemeente Krimpenerwaard 2017 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Leeuwarden, 20 mei 2014 Verzonden, 22 MEI 2014

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Leeuwarden, 20 mei 2014 Verzonden, 22 MEI 2014 provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN www.fryslan.nl

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Brim 2013 Toelichting op de nieuwe regeling Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Programma Korte terugblik Brim, Brim 2011 en overgangsjaar 2012 Belangrijkste wijzigingen Brim 2013 Vragen? Mogen ook tussendoor

Nadere informatie

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen 2017-2020 Artikel 1 Algemeen De Provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincie

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Fryslân,

Gedeputeerde staten van Fryslân, Uitgegeven: 13 juni 2013 2013, nr. 36 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 4 juni 2013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte, houdende regels betreffende de subsidiëring

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten.

ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten. TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN. ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

Informatieblad Zelfstandig onderdeel

Informatieblad Zelfstandig onderdeel Informatieblad Zelfstandig onderdeel Voor aanvragers van instandhoudingssubsidie De kleinste eenheid waarvoor u instandhoudingssubsidie kunt aanvragen is een zelfstandig onderdeel van een beschermd monument.

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet Burgemeester en wethouders van Nunspeet; Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2011 Besloten door: Gedeputeerde Staten Onderwerp: Provinciaal

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009".

Onderwerp: Vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009. BIJLAGENUMMER 37 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 juni 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 18 mei 2009 Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Nr. 189 BRIEF

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 24 van 2007 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 10 juli 2007, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007 (Provinciaal Blad nr. 33,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN INDIENINGSJAAR 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN INDIENINGSJAAR 2013 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN INDIENINGSJAAR 2013 Voor de instandhoudingsperiode 2014 2019 kan met ingang van vrijdag 1 februari 2013 een aanvraag worden ingediend. De indieningstermijn

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 708 Besluit van 27 september 2010, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN.

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN. TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN. ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het college: het college van burgemeester

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor cultureel erfgoed

Nadere subsidieregels voor cultureel erfgoed PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/78 Gedeputeerde Staten van Limburg Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 11 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 734 Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 mei 2012 > > ^ ^ ^ SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inhoudsopgave Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 augustus 2014, nr. 435505-435560, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A.

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT201390 Portefeuillehouder : A. Raven Titel : Kadernotitie Erfgoedparels

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 maart 2016, nr. 760485/760492, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 9216 2 februari 2015 Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze regeling vloeit voort uit het beleid

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordwijk Nr. 160171 15 september 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2017 De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 Rectificatie Besluit van 19 september 2017 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b - 1 provinsje frys1n provincie fryslân b Provinciale Staten +k P 21 2 8900 HM LEEUWARDEN postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 ii.4 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www.fryslan.nl

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1 DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES ALGEMEEN Artikel 1 1. Ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van, en/of deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kan aan een in Leiden

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 120575 15 december 2015 Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 vastgesteld Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad de vernieuwde Subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 81624 24 december 2014 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 156 Monumentenzorg Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM J mm Gillian 15.0002815 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie