Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011"

Transcriptie

1 Toelichting Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 Algemene Toelichting Het doel van de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 is een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de restauratieachterstanden bij nader bepaalde categorieën rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Voor molens (aangewezen als rijksmonument, of als gemeentelijk monument) en gemeentelijke monumenten, die zijn gelegen buiten de bebouwde kom, kán ook een bijdrage worden verstrekt voor onderhoud. Een ander doel is het financieel ondersteunen van bouwhistorisch onderzoek. Het opstellen van de Uitvoeringsregeling Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 vloeit voort uit het beleidskader Nota Erfgoed dat op 10 februari 2010 is vastgesteld door Provinciale Staten. Belangrijk voor de totstandkoming van de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 zijn, de evaluatie van de Subsidieverordening monumenten en cultuurhistorie , uitvoeringservaringen met vorige subsidieregelingen, de nieuwe rijkssubsidieregelingen van het BRIM, de onderzoeksrapporten Pas op de Pleats (2007) en Tink om e Tsjerken (2010). De belangrijkste beleidsuitgangspunten van de Nota Erfgoed zijn: a. het opstellen van een jaarlijks financieel stimuleringsprogramma voor restauratie en onderhoud en bouwhistorisch onderzoek b. de provinciale subsidie voor rijksmonumenten wordt alleen verstrekt voor restauratiewerkzaamheden c. alleen voor molens, die zijn aangewezen als rijksmonumenten, is ook subsidie voor onderhoud mogelijk afgestemd op het BRIM d. voor niet-rijksmonumenten wordt het onderhoud uitgevoerd op basis van een zesjarig instandhoudingsplan e. het selecteren van objecten (een provinciale monumentenlijst ) of categorieën van provinciaal belang f. afhandeling van subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst g. aansluiten op ontwikkelingen op rijksniveau en daarbij voorrang verlenen aan de meest kwetsbare categorieën en geen provinciale subsidie meer voor restauratie of onderhoud van woonhuizen h. aanvragen van provinciale subsidie is alleen mogelijk voor rijksmonumenten waarvoor rijkssubsidie is verstrekt op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten; i. de hoogte van het subsidiepercentage voor restauratie van rijksmonumenten te stellen op 15% en voor onderhoud en restauratie van niet-rijksmonumenten op 35% j. de hoogte van de provinciale subsidie bedraagt maximaal ,- k. de hoogte van de provinciale subsidie voor bouwhistorisch onderzoek, bedraagt maximaal 50% tot een maximum van 5.000,- Ten opzichte van de uitgangspunten van de nota Erfgoed zijn door gedeputeerde staten een aantal nadere keuzes gemaakt. De belangrijkste zijn: 1. keuze voor rijks- en gemeentemonumenten Op grond van de Nota Erfgoed wordt gekozen voor een selectie van monumentencategorieën, zodat er voor de aanvragers vooraf duidelijkheid is of het object in principe voor subsidie in aanmerking kan komen. Binnen dit uitgangspunt zijn een aantal nadere keuzes aangebracht.

2 In 2010 zijn in samenwerking met het Rijk acht vooraf geselecteerde restauraties gesubsidieerd in het kader van de economische crisisbestrijding. Dit betrof acht topmonumenten die al jarenlang tussen wal en schip waren gevallen. In 2010 was er de wens om daarnaast aandacht te geven aan meer reguliere restauraties. Voor 2011 wordt daarom voorgesteld een regeling te openen voor meer reguliere restauraties, waarbij de keuze is gevallen op twee categorieën van monumenten: * Rijksmonumenten, als zijnde van evident provinciaal belang. Daarmee wordt bestaand beleid op hoofdlijnen voortgezet voor ca. 80% van de subsidieverzoeken. * Gemeentelijke monumenten. Deze keuze is gemotiveerd op grond van: - de waarborg van een gemeentelijk vergunningstelsel. Voor restauratie of wijziging aan een gemeentelijk monument is een gemeentelijke vergunning vereist. - de koöperaasjegedachte. Op deze wijze wordt beoogd het gemeentelijk monumentenbeleid te stimuleren en gezamenlijk in te zetten voor het behoud van het Friese erfgoed. - efficiëntie: door de subsidiebeschikkingen van de gemeente of het rijk als uitgangspunt te nemen worden de provinciale bestuurslasten verlaagd. 2. Accent op buiten de bebouwde kom De focus van het provinciale beleid ligt op het buitengebied. Ook de wettelijke adviesmogelijkheid voor gedeputeerde staten ligt buiten de bebouwde kom in een aantal specifieke gevallen. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor monumenten die liggen buiten de bebouwde kom (zoals die is bepaald op grond van de Wegenverkeerswet 1994). 3. Kwetsbare monumenten ook binnen de bebouwde kom Ofschoon de focus van het provinciale beleid op het buitengebied is gericht blijft het mogelijk voor een beperkte groep kwetsbare monumenten binnen de bebouwde kom een subsidieaanvraag in te dienen. Dat betreffen: - kerkgebouwen, vanwege het Deltaplan Fryske Tsjerken; - molens, omdat deze heel lastig te exploiteren zijn; - historische buitenplaatsen, omdat deze hoewel soms gelegen binnen de bebouwde kom - ruimtelijk een groot provinciaal belang vertegenwoordigen, maar waarvan de exploitatielasten hoog zijn. De aanvraag bij deze laatste categorie kan zowel betrekking hebben op gebouwde (rode) als aangelegde (groene) elementen van de buitenplaats als elementen van een buitenplaats. In het kader van het Deltaplan Fryske Tsjerken wordt speciaal een accent gelegd op kerkgebouwen. Uit de specifieke begrotingspost hiervoor, wordt voor kerkgebouwen maximaal ,- beschikbaar gesteld. 4. Uitsluiten subsidie voor woonhuizen, groene monumenten en archeologie Geen subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van woonhuizen. Woonhuizen zijn meestal monumenten met een economisch rendabele functie. Eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten kunnen bovendien de kosten van onderhoud fiscaal aftrekken. In veel gevallen van deze groep bestaat verder de mogelijkheid een laagrentende lening af te sluiten via het Nationaal Restauratiefonds. Boerderijen binnen de bebouwde kom zijn overwegend (kwantitatief en kwalitatief) in gebruik als woonhuis en daarmee gelijk gesteld. Deze boerderijen worden als een minder kwetsbare groep beschouwd. De keuze sluit bovendien aan op het accent binnen het provinciale beleid op het buitengebied. Ook wordt geen subsidie verleend voor beschermde groene monumenten, en archeologische monumenten, of zelfstandige onderdelen daarvan. De onderhavige regeling is alleen bedoeld voor gebouwd erfgoed. Voor werkzaamheden aan groene en archeologische monumenten kan eventueel een beroep worden gedaan op de

3 Subsidieverordening van het Provinciaal Meerjaren Programma Fryslân 2009 (pmjp), hoofdstuk 5.1 (Landschap), hoofdstuk 5.2 (Archeologie) en 6.4 (Erfgoed). 5. Uitsluiten monumenten in eigendom van overheidsorganen Geen subsidie wordt verleend voor monumenten in eigendom van overheidsorganen als provincie, gemeente, waterschap, of een ander openbaar lichaam dat is ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Van overheidsorganen en gemeenschappelijke regelingen mag worden verwacht dat zij de gebouwen in hun bezit, binnen de exploitatie van de organisatie in stand houden. 6. Maximale subsidie voor restauraties ,- Omdat een groot aantal rijksmonumenten, waaronder veel kerkgebouwen een BRIMbeschikking hebben ontvangen (2010:84 ; 2011: 65) en vanwege het feit dat er in 2010 geen regeling voor reguliere restauraties binnen de Notaperiode is opengesteld, zal naar verwachting een groot aantal subsidieaanvragen worden ingediend. Het is één van de argumenten waarom de hoogte van de provinciale subsidie is verlaagd. Gekozen is voor een maximumbedrag van , omdat uit de Evaluatie (2007) is gebleken dat ca. 90% van de subsidieverzoeken is gehonoreerd met een subsidiebedrag tot ,-. Hierin ligt het tweede argument: er wordt daarmee voorkomen dat een kleine groep aanvragers die juist boven de ,- subsidie ontvangen, een (niet subsidiabele) accountantsverklaring moeten overleggen. 7. Onderscheid restauratie en onderhoud In de nota Erfgoed is besloten onderhoud van rijksmonumenten niet te subsidiëren, met uitzondering van de molens. Daarmee wordt bestaand beleid voortgezet. Echter, de begrippen onderhoud en restauratie bestaan niet meer in het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) In de systematiek van het BRIM kunnen aanvragen worden ingediend voor reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel (lees: onderhoud en een beetje restauratie ) of als incidenteel ingrijpend herstel en/of een grote ingreep naast reguliere werkzaamheden (lees: restauratie of wijziging en onderhoud ). In de praktijk kan onder reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel voor bv. een kerkgebouw voor ,- worden verwerkt. Bij het aanbrengen van een pantry of orgelherstel is in deze systematiek respectievelijk sprake van wijziging, of specialistische arbeid, die te allen tijde onder incidenteel ingrijpend herstel en/of grote ingreep en dus vergunningplichtige werkzaamheden vallen, maar niet per definitie subsidiabele kosten betreffen. Op grond van de onderzoeken Pas op de Pleats (2007) en Tink om e Tsjerken (2010) hebben gedeputeerde staten besloten in deze Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 om in mindering te brengen op de in de BRIM-beschikking vastgestelde subsidiabele instandhoudingskosten. Op basis van de bovengenoemde onderzoeken wordt dat bedrag als onderhoudskosten ( reguliere werkzaamheden ) aangemerkt. Hoewel dit niet voor elk afzonderlijk rijksmonument zal gelden, is er uit het oogpunt van efficiency en vereenvoudiging voor één standaardaftrek gekozen. Voor gemeentelijke monumenten is ook een onderhoudssubsidie mogelijk. 8. provinciale subsidie en het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten 2010 en 2011; Voor provinciale subsidie komen alleen in aanmerking rijksmonumenten, waarvoor ook een rijkssubsidie op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten (BRIM) is verstrekt. De kosten voor die instandhoudingswerkzaamheden is in die gevallen voor meer dan de helft gedekt door een overheidsbijdrage, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden zeker is

4 gesteld. Bovendien sluit de provincie daarbij voor de berekening van de subsidiabele kosten aan bij het rijk (reductie bestuurslasten). Als nadere beperking is gekozen voor instandhoudingsplannen waarvoor een rijksbeschikking op grond van het BRIM 2010 en BRIM 2011 is verleend. Aanvragen gebaseerd op oudere BRIM-beschikkingen komen derhalve niet voor subsidiëring in aanmerking. Daarvoor zijn twee argumenten aan te voeren: a. De verwachte toestroom van aanvragen maakt het noodzakelijk vooraf heldere keuzes te maken. Op grond van het overzicht van de potentiële aanvragen is het vooraf al vrijwel zeker dat de meeste subsidieaanvragen binnen het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd met een provinciale subsidie. Al op de eerste dag van de openstelling wordt met name voor kerkgebouwen al een overschrijding van het subsidieplafond verwacht. Om teveel afwijzingen in verband met het overschrijden van het subsidieplafond te voorkomen zijn beperkingen nodig. In de regeling is rekening gehouden met een overschrijding van de subsidieplafonds en is gekozen voor een lotingsysteem bij overschrijding van die plafonds op dezelfde dag. Het is wenselijk dat er bij loting in ieder geval meer dan 50% wordt ingeloot. b. BRIM 2010 en BRIM 2011 passen binnen de looptijd van de Nota Erfgoed In 2009 sloot de vorige Nota-periode. Er wordt voor gekozen om aan te sluiten op deze looptijd en niet in de tijd terug te grijpen. Hierbij speelt ook mee dat hoe ouder de BRIM-beschikking is, hoe groter de kans dat de financiële dekking van het instandhoudingsplan al rond is en hoe groter de kans dat delen van het instandhoudingsplan al zijn uitgevoerd of zijn begonnen. Als gevolg van deze keuze is de potentiële groep waarbinnen geloot gaat worden verkleind, zodat naar verwachting meer dan 50% van de ontvankelijke subsidieaanvragen kan worden gehonoreerd. Een uitzondering geldt voor het onderhoud van molens gelet op reeds bestaande verplichtingen. 9. Provinciale subsidie voor bouwhistorische inventarisatie voor beschermde stads- en dorpsgezichten tot een maximum van ,- Voor (het behoud van) de kennis op het terrein van het gebouwde erfgoed op provinciale schaal en de doelmatige de inzet van (restauratie-)middelen kan bouwhistorisch onderzoek een evidente rol vervullen. Subsidie kan worden aangevraagd voor zowel bouwhistorische inventarisaties (gebiedsgericht) als bouwhistorisch onderzoek van een bouwwerk (objectgericht). De toevoeging voor het laten uitvoeren van een bouwhistorische inventarisatie van de beschermde stads- en dorpsgezichten op grond van een Plan van Onderzoek dient te zijn gericht op de stedenbouwkundige structuren van het beschermde stads- en dorpgezicht en de bebouwing zelf. Een dergelijk onderzoek kan behulpzaam zijn voor het opstellen van een bouwhistorische verwachtingskaart en is gericht op de waardering van de intrinsieke waarde van het gebouwde erfgoed in ruimtelijk verband én op zichzelf. Voor dit onderzoek is de hoogte van de provinciale subsidie maximaal 50% tot een maximum van ,-.

5 Artikelsgewijze toelichting Artikel 14 Definities In begripsomschrijvingen worden zoveel mogelijk de begripsomschrijvingen en toelichting op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) 2011 overgenomen, of wordt aangesloten bij het normale spraakgebruik. De definities gelden zowel voor rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Voor enkele begrippen is een nadere toelichting opgenomen. Boerderij: In deze definitie wordt uitgegaan van het bedrijfscomplex van hoofdgebouw en bijgebouwen op het boerenerf, zoals bijschuren, stookhut, wagenloodsen, kleinveestallen zoals is bepaald door de registeromschrijving van het gemeentelijke monument of rijksmonument. Ook het woonhuisgedeelte valt onder de boerderij. Daarbij maakt het niet dat het vrij staat of aan het bedrijfsgebouw is vast gebouwd. Bouwhistorisch onderzoek: is maatwerk en specialistenwerk en kan drie gradaties van diepgang hebben: een bouwhistorische inventarisatie voor een stedenbouwkundig ensemble, of een bouwhistorische opname (variërend van een verkenning op hoofdlijnen tot een nauwkeurige analyse van bouwfasen en waardestelling). Een bouwhistorische ontleding is vaak pas mogelijk door destructief onderzoek. Functiewijziging; bij functiewijziging betreft het niet alleen een planologische wijziging ( een andere functie, bv. een kerk wordt een woonhuis), maar ook functionele wijzigingen, bv. een groot woonhuis wordt verdeeld in appartementen. Industrieel erfgoed: onder dit ruime begrip wordt verstaan onroerend goed dat oorspronkelijk is gebouwd en bestemd voor handel, bedrijvigheid en transport, zoals pakhuizen, fabrieken, kantoorgebouwen, warenhuizen, stationsgebouwen, alsook bouwwerken van techniek, zoals sluizen, bruggen, gemalen, transformatorgebouwtjes, watertorens, vuurtorens e.d., maar ook: machines voor zover onroerend door bestemming, bijvoorbeeld machines voor het aandrijven van pompen in een gemaal en voor zover deze onderdeel uitmaken van het monument. Kerk: Bij kerken gaat het om gebouwen die in oorsprong uitsluitend of voor een overwegend deel zijn vervaardigd voor de gezamenlijke belijdenis van de godsdienst of levensovertuiging. Het gaat dus uitsluitend om die gebouwen waarin zich de ruimte bevindt waar deze gezamenlijke belijdenis plaatsvond of plaatsvindt. Het huidige gebruik van kerken is niet van belang. Kerktorens, klokkenstoelen, ringmuren en hekwerk rondom kerkgebouwen worden voor de toepassing van Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 tot de kerken gerekend. Met een hekwerk rond kerk worden bedoeld de hekwerken welke een fysieke erfscheiding vormen tussen het perceel waarop de kerk is gebouwd en de aangrenzende percelen. Graf-, en rouwkapellen, catechisatielokalen en dergelijke worden niet gerekend tot de categorie kerk maar tot de categorie overige monumenten, óók als ze met een kerk onder één monumentnummer staan geregistreerd. Bij kloosters geldt de kloosterkapel of kloosterkerk als kerkgebouw in de zin van het Stimuleringregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorie monumenten 2011, indien deze is aan te merken als een zelfstandige bouwkundige eenheid. Gebouwen zoals pastorieën, kosterswoningen en dergelijke worden altijd aangemerkt als woonhuis, ook als ze met een kerk onder één monumentnummer staan geregistreerd. Het betreft dan een zelfstandig onderdeel dat is uitgesloten voor de subsidiëring. Monument: De exacte omvang van een monument wordt bepaald door de omschrijving in het register van rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten.

6 Reconstructie: Het gaat hierbij om het, naar een vroegere gedaante, vervaardigen van onderdelen die niet meer in situ zijn aangetroffen in de bestaande toestand en die in de ontwikkelingsgeschiedenis van het bouwwerk zijn verdwenen. Het gaat daarbij niet om onderdelen in situ die zijn versleten en opnieuw moeten worden gemaakt. Restauratie Opleidings Project (ROP): Dit is een landelijk project dat op regionaal niveau wordt uitgevoerd. De coördinatie hiervan in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe gebeurt via de Vereniging Restauratie Noord (VRN). Het ROP biedt leerling-timmerlieden en metselaars de mogelijkheid om onder leiding van ervaren leermeesters bij de uitvoerende leerbedrijven in praktijkopleidingsplaatsen op restauratieprojecten zich te ontwikkelen in het ambacht, zodat het vakmanschap voor de toekomst behouden blijft. De coördinator ROP brengt leerlingen en restauratieprojecten bij elkaar. Woonhuis: Onder woonhuizen vallen in de eerste plaats beschermde monumenten die in oorsprong geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd voor bewoning. Het gaat hier dus, behalve om monumenten die geheel als woonhuis zijn vervaardigd, ook om monumenten met in oorsprong gemengde functies, zoals: wonen/horeca, wonen/kantoor, wonen/pakhuis, wonen/werken en wonen/winkel. Daarnaast vallen er beschermde monumenten onder, die oorspronkelijk een ándere functie dan bewoning hadden, maar die nu voor meer dan de helft (in m²) voor bewoning in gebruik zijn. Kelders, zolders, bergingen en garages worden hierbij aangemerkt als ruimtes met een woonfunctie. Tot slot worden bepaalde beschermde monumenten nooit als woonhuis aangemerkt, ook niet als ze thans worden bewoond. Dit zijn woonhuizen die als museum zijn geregistreerd, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens. Voor dergelijke monumenten is meestal sprake van een grotere instandhoudingsopgave in relatie tot de exploitatiemogelijkheden dan bij andere monumenten. Dit hangt samen met hun omvang, constructiewijze of de aanwezigheid van specifieke monumentale waarden die de gebruiksmogelijkheden beperken. Beschermde monumenten die in oorsprong als woonhuis zijn vervaardigd en die geregistreerd staan in het Nederlands Museumregister, worden niet aangemerkt als woonhuis. De eigenaren van deze monumenten vaak stichtingen hebben veelal geen recht op fiscale aftrek van onderhoudskosten, en bovendien beperkte inkomsten. Zelfstandig onderdeel: Gebouwde monumenten kunnen bestaan uit één ondeelbaar geheel of uit meerdere zelfstandige onderdelen. Het komt regelmatig voor dat er wel zelfstandige onderdelen te onderscheiden zijn. In dergelijke gevallen kan de eigenaar ook voor één of meer van deze zelfstandige onderdelen een subsidie aanvragen. Onder het begrip worden de twee mogelijkheden aangeven waarbij sprake is van een zelfstandig onderdeel. Het begrip monument betreft in de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 zowel het beschermde monument, als een of meer zelfstandige onderdelen daarvan. Voor het begrip zelfstandige bouwkundige eenheid wordt hetzelfde verstaan Als in artikel 1 toelichting van het Besluit van 27 september 2010, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten behoeve van de instandhouding van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Staatsblad 2010, 708). Artikel 15 Reikwijdte De Subsidieregeling is bedoeld voor de genoemde categorieën van gebouwde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten buiten de bebouwde kom, zoals die is vastgesteld door de Wegenverkeerswet In artikel 15 Reikwijdte en 16 Subsidiabele activiteiten, worden de categorieën nader ingeperkt. Met dit artikel wordt beoogd de beperkte provinciale middelen op een zo doelmatig mogelijke wijze in te zetten. De nadere keuzes die zijn gemaakt voor of binnen categorieën van

7 monumenten zijn bepaald in artikel 16 en 25 en nader toegelicht in de Algemene Toelichting onder e en g. Artikel 16 Subsidiabele activiteiten Een subsidieaanvraag kan alleen betrekking hebben op een: - rijksmonument waarvoor een rijkssubsidie is verleend op grond van het BRIM 2010 of het BRIM 2011; - gemeentelijke monument waarvoor een gemeentelijk subsidie is verleend. Een aanvraag kan worden gedaan voor één beschermd monument of zelfstandig onderdeel ervan. Eerste en tweede lid Voor subsidie komen alleen die rijksmonumenten in aanmerking waarvoor een rijksbeschikking op grond van het BRIM 2009, BRIM 2010 en BRIM 2011 is verleend. Aanvragen gebaseerd op oudere BRIM-beschikkingen komen derhalve niet voor subsidiëring in aanmerking. Als uitzondering gelden de reeds aangegane verplichtingen voor het onderhoud van molens (zie artikel 21 lid 5). Onderhoud en restauratie zijn twee aspecten van instandhouding. Onderhoud richt zich in overwegende mate op reguliere werkzaamheden en restauratie richt zich op werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan ( beperkt herstel, of incidenteel ingrijpend herstel ). Derde lid Een provinciale bijdrage is alleen mogelijk indien Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin het monument is gelegen een subsidie hebben verstrekt in 2009, 2010 of 2011 voor restauratie of onderhoud van het betreffende object. Een lening wordt niet als zodanig aangemerkt. Vierde lid De subsidiabele activiteiten voor een bouwhistorische inventarisatie hebben uitsluitend bettrekking op het beschermde stads- en dorpsgezichten van de onderzochte plaats. Van de beschermde stad- en dorpgezichten betreft het alleen de gezichten die vóór het jaar 2000 zijn aangewezen. Die van na het jaar 2000 hebben betrekking op stads- en dorpsgezichten van de stedenbouw en bouwkunst uit de periode Van de oudere beschermde gezichten gaat het om 54 beschermde gezichten, waaronder tien van de elf Friese Elf Steden (Staveren heeft geen beschermd stadgezicht) in 18 gemeenten. Het onderzoek dient te zijn gericht op de bebouwing zelf en op de stedenbouwkundige structuren. Een dergelijk onderzoek kan behulpzaam zijn bij het opstellen van een bouwhistorische verwachtingskaart en is gericht op de waardering van de intrinsieke waarde van het gebouwde erfgoed op zichzelf én in ruimtelijk verband. Vijfde lid Met dit artikel wordt beoogd het bouwhistorisch onderzoek in een zo n vroeg mogelijk stadium van de planvorming te stimuleren. Daarmee kunnen de monumentale waarden tijdig worden gesignaleerd en in de planvorming worden betrokken. Een subsidieaanvraag voor bouwhistorisch onderzoek wordt afgewezen, indien het bouwhistorisch onderzoek al onderdeel uitmaakt van de in een rijks- of gemeentebeschikking subsidiabel gestelde instandhoudingskosten (Zie artikel 25 onder e en f). Het is dus ook niet toegestaan de kosten voor het bouwhistorisch onderzoek los te weken uit de subsidiabel gestelde kosten en daarmee een afzonderlijk verzoek in te dienen. Voor de systematiek, de vorm, de omvang en de wijze van verslaglegging van bouwhistorisch onderzoek wordt als leidraad gehanteerd L. Hendriks en J. van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, opgesteld onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst uit Zie ook artikel 23.

8 Artikel 17 Subsidiabele kosten voor restauratie en onderhoud De subsidiabele kosten worden als volgt berekend. Uitgangspunt bij rijksmonumenten is de definitieve beschikking op grond van het BRIM 2009, BRIM 2010 of het BRIM Alleen werkzaamheden voor rijksmonumenten die vanaf 2012 zijn opgenomen in de jaarlijkse opgave van het instandhoudingsplan worden gerekend tot de subsidiabele kosten. Als voorbeelden van de systematiek kunnen onderstaande berekeningen dienen: Rijksmonument met beschikking BRIM 2009: Subsidiabele kosten, vastgesteld door het rijk op grond van het BRIM: ,- Onderhoud (zie artikel 17 lid 6 sub c) ,- Uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 25, lid sub g: voorbeeld) ,- minus Totaal ,- Subsidie is 15% van ,- is ,-. (NB. het bedrag komt hoger dan het drempelbedrag zoals vastgesteld in het eerste lid van artikel 19) Rijksmonument met beschikking BRIM 2010: Subsidiabele kosten, vastgesteld door het rijk op grond van het BRIM: ,- Onderhoud (zie artikel 17 lid 6 sub b) ,- Uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 25, lid sub g: voorbeeld) ,- minus Totaal ,- Subsidie is 15% van is ,-. (NB. het bedrag komt hoger dan het drempelbedrag zoals vastgesteld in het eerste lid van artikel 19) Rijksmonument met beschikking BRIM 2011: Subsidiabele kosten, vastgesteld door het rijk op grond van het BRIM: ,- Onderhoud (zie artikel 17 lid 6 sub a) ,- minus Totaal ,- Subsidie is 15% van ,- is ,- (NB. het bedrag komt hoger dan het drempelbedrag zoals vastgesteld in het eerste lid van artikel 19) Gemeentelijke monument met gemeentelijke beschikking (2010 of 2011) Subsidiabele kosten, vastgesteld door burgemeester en wethouders ,- Uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 25, lid sub h: voorbeeld) ,- minus Totaal ,- Uitkomst 1: Mogelijke provinciale subsidie maximaal 35% van is ,-. De gemeente heeft een subsidie verleend van ,-. In dat geval verleent de provincie een subsidie volgens het maximum: is ,-. Uitkomst 2: Mogelijke provinciale subsidie maximaal 35% van is ,-. De Burgemeester en Wethouders hebben een subsidie verleend van 7.500,-. Dan verleent de provincie ook maximaal 7.500,-. Bij rijksmonumenten is het uitgangspunt de onherroepelijke rijksbeschikking op grond van het BRIM. Bij gemeentelijke monumenten is het uitgangspunt de onherroepelijke gemeentelijke subsidiebeschikking voor onderhoud, restauratie of instandhouding. Artikel 18 Subsidiabele kosten voor bouwhistorisch onderzoek

9 Voor de opzet van het bouwhistorisch onderzoek wordt als leidraad gehanteerd L. Hendriks en J. van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, opgesteld onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst uit Het kostenoverzicht voor het bouwhistorisch onderzoek dient te worden aangeleverd in een nader gespecificeerde offerte voor de volgende onderdelen: voorbereidingskosten, documentatieonderzoek aan het object, doelgericht archief- en literatuuronderzoek, kosten van derden, reiskosten, rapportagekosten en algemene bedrijfskosten. De omvang, detaillering en vormgeving van het rapport zijn sterk afhankelijk van de aard van het onderzoek en de onderzoeksvraagstelling. Een bouwhistorische inventarisatie verschilt van een bouwhistorische verkenning, of een bouwhistorische opname, of bouwhistorische (deel-)analyse, maar bevat de volgende componenten, die tot de subsidiabele kosten worden gerekend: Voorbereidingskosten Met deze kosten worden bedoeld de kosten voor het opstellen van een Plan van Onderzoek, waarin het onderzoeksniveau, de uitgangspunten en diepgang van het onderzoek zijn vastgelegd; Documentatiewerkzaamheden Onder de subsidiabele, materiële documentatiewerkzaamheden worden gerekend: opmetingen, waarneming/veldwerk, fotografie) van het onderzochte bouwwerk. Literatuur- en archiefonderzoek Onder het subsidiabele literatuur- en archiefonderzoek wordt verstaan: doelgericht onderzoek naar de bouw-, verbouw en gebruiksgeschiedenis van het onderzochte bouwwerk in bibliotheken of archieven; Kosten derden Onder de subsidiabele kosten van derden worden begrepen de kosten die samenhangen met specialistische werkzaamheden die door anderen dan de bouwhistoricus -eventueel onder laboratoriumomstandigheden- worden uitgevoerd, zoals dendrochronologische onderzoek of kleuronderzoek, zowel stratigrafisch als pigmentanalyse. Reiskosten Subsidiabele reiskosten zijn de reiskosten van vestigingsplaats tot plaats van onderzoek, waarbij de gereden kilometers dienen te worden berekend volgens de ANWB routeplanner of vergelijkbare routeplanner en de maximale vergoeding per kilometer 0,19 bedraagt. Rapportagekosten Rapportage kosten, zijn die kosten welke noodzakelijk zijn voor het maken, vormgeven en vermenigvuldigen van het onderzoeksrapport, zoals materiaalkosten, uitwerking van de documentatiewerkzaamheden en literatuur- en archiefonderzoek, redactiewerkzaamheden en kopieerkosten. De rapportage dient de weerslag te zijn van het onderzoek en bestaat uit: - een tekstgedeelte met een overzicht van de administratieve gegevens ten behoeve van het onderzoek, de specificatie en definiëring van de onderzoeksvraag, bouw- en gebruiksgeschiedenis van het object, de beschrijving van de bestaande situatie en de waardestelling; - een beeldgedeelte, bestaande uit één of meer zoals kaarten, plattegronden, waarderingsplattegronden, opmetings- en/of reconstructietekeningen van het onderzochte object en foto s. Tweede lid Met een publicatie wordt bedoeld een wetenschappelijke en/of publiekgerichte uitgave anders dan de rapportage. Artikel 19 Hoogte van de subsidie voor restauratie en onderhoud Derde lid

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om:

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om: INLEIDING De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een kapstok - regeling met een paar

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw.

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën; Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2005 Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan, en de Minister van Financiën van 12 oktober 2004,

Nadere informatie

SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND

SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND Toelichting 01/11 Algemeen 1 Achtergrond en doel van de regeling Ondanks de successen van de afgelopen jaren kampt de filmsector met aan aantal hardnekkige

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds d.d. 1 oktober 2013, hierna te noemen: Voorwaarden. Deze

Nadere informatie

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand. Gemeenten

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed.

Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed. Eenheid en verscheidenheid Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed. Eenheid en verscheidenheid Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Deze Consumentenvoorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 maart 2014 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Handleiding voor projectindieners. Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017

Handleiding voor projectindieners. Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017 Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017 Handleiding voor projectindieners Fryslân Fernijt IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren.

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Handleiding Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 6 Algemeen 6

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0336135

Provinciaal blad nr. 2011/0336135 Provinciaal blad nr. 2011/0336135 Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 20 december 2011 kenmerk: 2011/0320139 gepubliceerd op: 22 december 2011

Nadere informatie

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV;

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV; Subsidieregeling Regionale investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) op grond van artikel 2 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie