Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020"

Transcriptie

1 Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

2 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1. Waarom een IBOR plan? 1.2. Doel beleidsvisie IBOR Leeswijzer Hoofdstuk 2. Definities en beleidskaders 2.1. Inleiding 2.2. Definitiebepaling Wat is beheer van de openbare ruimte? Wat wordt bedoeld met kwaliteit van de openbare ruimte? Wat wordt bedoeld met achterstallig onderhoud van de openbare ruimte? Wat is een reconstructie? 2.3. Algemene beleidskaders Beleidsdocumenten Samenhang beleidsdocumenten met beheer Hoofdstuk 3. Huidige situatie en ontwikkelingen 3.1. Inleiding 3.2. Huidig areaal 3.3. Huidige kwaliteit 3.4. Huidige middelen 3.5. Huidig onderhoudsachterstand 3.6. Toekomstige ontwikkelingen Van groei naar beheergemeente Opgave groot onderhoud en vervanging Burgerparticipatie Hoofdstuk 4. Voorstellen 4.1. Inleiding 4.2. Uitgangspunten Beheervisie Kwaliteit Duurzaamheid en continuïteit Nieuwe ontwikkelingen 4.3. Voorstellen onderhoudsachterstand 4.4. Voorstellen IBOR Maatregelen wegen Maatregelen kunstwerken Maatregelen groen Overige maatregelen Financieel nog niet te kwantificeren maatregelen 2

3 Samenvatting Bij deze treft u het Uitvoeringsplan IBOR Dit uitvoeringsplan geeft gedegen inzicht in de richting die Papendrecht met het beheer van de openbare ruimte op wil. Het plan is mede gebaseerd op feitelijke informatie: inspecties en onderzoek. Dit is een stap vooruit ten opzichte van het vorige IBOR-plan (IBOR ) dat vooral steunde op algemene verwachtingen en landelijke normen. Er is nu meer inzicht in de werkelijke kwaliteit en kosten. Dit neemt met zich mee dat er inzicht is in het huidige stand van zaken onderhoud en de te nemen maatregelen voor IBOR Papendrecht is aan het veranderen van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Recente ontwikkelingen zijn de Tiendzone, de Noordrand en Park Nieuwland en Land van Matena. Hiermee zijn de belangrijkste ontwikkelgebieden genoemd en komt het accent de komende periode meer en meer op beheer en onderhoud te liggen. Daarnaast zijn steeds meer elementen in de openbare ruimte de komende periode aan het eind van hun levensduur. Dat betekent dat de komende periode in het teken staat van groot onderhoud en vervanging. Voorbeelden van bovengenoemde ontwikkeling is het volgende. Het grootste deel van Papendrecht West is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld en is in toenemende mate aan vervanging toe. In Molenvliet zijn deze planperiode de houten bruggen aan vervanging toe. Dit heeft gevolgen voor de kosten van het beheer van de openbare ruimte, met name voor wat betreft groot onderhoud en vervanging. Daarom worden in dit Uitvoeringsplan IBOR voorstellen gedaan die ervoor zorgen dat deze uitgavepieken de komende planperiode zoveel mogelijk worden gedempt. Met de maatregelen die in dit Uitvoeringsplan IBOR worden voorgesteld, wordt een toekomstbestendig en integraal uitvoeringsplan gepresenteerd. Het financiële resultaat in deze is een evenwichtige inzet van de diverse budgetten en een beperkte groei van de kosten de komende planperiode (tot 2020). In de afgelopen jaren is de kwaliteit van wegen en elementen geleidelijk in kwaliteit achteruitgegaan. Daarnaast is uit recent onderzoek naar de kwaliteit van asfaltwegen gebleken dat diverse wegen sneller versleten zijn dan vooraf was verwacht. Dit huidige onderhoudsachterstand is omkeerbaar, maar de uitvoering dient te gebeuren met hogere prioriteit. Dit om te voorkomen dat onderhoudsachterstand omslaat in achterstallig onderhoud waardoor er gevolgschade kan ontstaan bijvoorbeeld aan de fundering van wegen. Met de oplossingsrichtingen die in dit Uitvoeringsplan IBOR zijn geformuleerd, is hierin voorzien. 3

4 Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1. Waarom een IBOR-plan? Met IBOR is een kader en richting vastgesteld voor de (kwaliteit van de) integrale aanpak van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Papendrecht. Een ander doel van IBOR was de kosten voor het beheer van de openbare ruimte inzichtelijk te maken en structureel meer financiële ruimte, in de vorm van een financiële IBOR-voorziening te creëren voor reparaties die het dagelijks onderhoud overstijgen. Met de uitvoering van het beleid zijn onder andere het Groenplan , het Wegenplan en de bomenverordening Groene Kaart opgeleverd. Met deze producten is het nodige bereikt. Inmiddels loopt IBOR af. Dit is de aanleiding om het Uitvoeringsplan IBOR te formuleren. Dit biedt tevens de gelegenheid om de afspraken uit het collegeprogramma nader vorm te geven en het huidige beleid te herijken. Het formuleren van een Uitvoeringsplan IBOR is tevens noodzakelijk om nieuwe thema s en ontwikkelingen te integreren in beleid en maatregelen. Papendrecht is bezig met de transitie van groeigemeente naar beheergemeente. Tegelijkertijd heeft Papendrecht te maken met een economische crisis, veranderende verhoudingen tussen burgers en overheid, de roep om een duurzamer beheer van de aarde, nieuwe vormen van communicatie en nieuwe inzichten in beheer van de openbare ruimte. Al deze ontwikkelingen nopen tot bezinning: wat is de opgave vanuit de openbare ruimte in onze gemeente, welke richting willen we op. Met het voorliggende Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (Uitvoeringsplan IBOR ) wordt u meegenomen in voorstellen voor de gewenste richting tot en met 2020 met een doorkijk naar Doel Uitvoeringsplan IBOR Het voorliggende Uitvoeringsplan IBOR brengt in beeld hoe de openbare ruimte in de komende jaren in stand gehouden zal worden. Het uitvoeringsplan biedt het kader voor integraal beheer en samenwerking en leidt tot samenhangende planvorming, logische en efficiënte uitvoering en een financieel beheersbaar geheel. Schematisch ziet IBOR er als volgt uit. IBOR Wegen Groen Bruggen Verlichting Overige IBOR biedt handvatten voor communicatie met burgers. Het Uitvoeringsplan IBOR wil het volgende bereiken. 1. Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte op een zodanige manier dat de inwonertevredenheid gehandhaafd blijft tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en dat de gemeente voldoet aan haar wettelijke zorgplicht. 2. Het doorontwikkelen van de betrokkenheid van de inwoners met als doel leefbaarheid te bevorderen. 3. Het verbeteren van de integrale afstemming bij de uitvoering van werkzaamheden. 4. Het realiseren van duurzaam beheer. 4

5 Sleutelwoorden hierbij zijn integraal, duurzaam en samen. Met 'integraal' wordt bedoeld dat de samenhang wordt onderkend van de objecten die de openbare ruimte vormen. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. De gemeente kan groen, straatmeubilair en lichtmasten nog zo goed onderhouden, maar als bewoners struikelen over scheefliggende trottoirtegels, dan deugt de openbare ruimte niet. Integraal betekent ook dat de gemeente, waar mogelijk, de uitvoering van onderhoud in samenhang oppakt. Zo ervaart de inwoner de minste overlast. Duurzaam beheer van de openbare ruimte houdt in dat de gemeente op een efficiënte wijze onderhoud en beheer uitvoert, waarbij gestreefd wordt naar een minimalisering van gebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen. Met een duurzaam beheer van de openbare ruimte kan de gemeente samen met haar inwoners bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van de woonomgeving. Inwoners vinden een veilige, schone en groene woonomgeving belangrijk en willen daarover meedenken. De gemeente kan individuele burgers bij elkaar brengen en zo samen met hen de wijk duurzaam beheren. Met 'samen' wordt bedoeld dat de gemeente verantwoordelijkheden wil delen. Burgers, bedrijven en gemeente hebben belang bij een goed functionerende en prettige woon- en werkomgeving. De gemeente is hierin niet meer alleen aan zet. Bewoners geven aan mee te willen denken en mee te willen werken. De gemeente stelt de kaders voor een optimale samenwerking Leeswijzer Onderhavige Uitvoeringsplan IBOR is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1. Inleiding. In hoofdstuk 1 is de aanleiding weergegeven tot het formuleren van een Uitvoeringsplan IBOR en is de doelstelling van de beleidsvisie weergegeven. Hoofdstuk 2. Kaders. In hoofdstuk 2 wordt een aantal kaders weergegeven waarbinnen dit Uitvoeringsplan IBOR tot stand is gekomen. In paragraaf 2.1. zijn een aantal begrippen gedefinieerd die veel zullen voorkomen in dit Uitvoeringsplan IBOR Tevens is in paragraaf 2.2. aangegeven hoe het Uitvoeringsplan IBOR moet worden gezien in het geheel van beleidsdocumenten van de gemeente. Hoofdstuk 3. Huidige situatie en ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 is allereerst de bestaande situatie uiteengezet met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte in Papendrecht. Dit betreft het huidige areaal, de huidige kwaliteit van de openbare ruimte, de middelen die Papendrecht tot haar beschikking heeft voor het beheer van de openbare ruimte en de huidige stand van het onderhoud. Tevens zijn de ontwikkelingen beschreven waar Papendrecht de komende planperiode mee te maken krijgt. Hoofdstuk 4. Voorstellen. In hoofdstuk 4 worden de voorstellen gedaan, gegeven de huidige ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3. Er zijn voorstellen gedaan voor zowel de stand van zaken onderhoud als voor IBOR Deze voorstellen zijn ingebed in de uitgangspunten zoals verwoord in paragraaf

6 Hoofdstuk 2. Definities en beleidskaders 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk zijn de kaders beschreven waarbinnen deze beleidsvisie is geformuleerd. Allereerst worden een aantal definities geformuleerd van begrippen en thema s die in dit document vaak voorkomen (paragraaf 2.2.). Daarnaast wordt in paragraaf 2.3. weergegeven hoe het Uitvoeringsplan IBOR is ingekaderd in het geheel van de beleidsvisies en beleidsplannen van de gemeente Papendrecht Definitiebepaling Wat is beheer van de openbare ruimte? In dit document staat het beheer van de openbare ruimte centraal. Beheer wordt gedefinieerd als alle maatregelen waarmee de openbare ruimte in stand wordt gehouden. Beheer betreft het streven naar eeuwigdurende instandhouding (CROW), waarbij de levensduur wordt gerealiseerd door gericht onderhoud. Naast het uitvoeren van fysieke onderhoudsmaatregelen betekent dit sturing geven, bijvoorbeeld door beleidsontwikkeling, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het optimaliseren van het samenspel met diverse actoren zoals bewoners en bedrijfsleven. Het betekent ook inspelen op maatschappelijke, technische en andere ontwikkelingen. Denk hierbij aan klimaatadaptatie en bewonersparticipatie. En het omvat de regulering van gebruik (handhaving, communicatie). Bij het fysieke onderhoud wordt de verzorging van de openbare ruimte en de technische staat van de objecten onderscheiden. Onder verzorging wordt grasmaaien, het verwijderen van zwerfvuil, graffiti en dergelijke verstaan. Onder technische staat wordt de duurzame instandhouding van de objecten verstaan. Belangrijk hierbij is dat zowel het klein onderhoud als het planmatig groot onderhoud en tijdige vervanging bijdragen aan een voldoende technische staat. Naast verzorging en technische staat wordt ook wel onderscheid gemaakt op basis van de organisatie van het onderhoud en de frequentie van uitvoering. Er is dan sprake van: - Dagelijks en klein onderhoud. Dit zijn maatregelen die meerdere malen per jaar worden uitgevoerd, zoals grasmaaien, e.d. alsmede technische onderhoudsmaatregelen die op kleine schaal worden uitgevoerd, inclusief reageren op meldingen (losliggende tegels, scheuren, e.d.) Dekking hiervan vindt plaats binnen de beschikbare budgetten in de lopende begroting. - Groot onderhoud. Dit zijn maatregelen die met een meerjaarlijkse frequentie planmatig worden uitgevoerd en tot doel hebben de kwaliteit op niveau te houden en de levensduur te realiseren. Dekking hiervan vindt plaats vanuit de voorzieningen. - Vervangingsonderhoud. Dit is vervanging van de voorziening aan het einde van de levensduur. Veelal in het kader van projecten. Dekking hiervan vindt plaats vanuit de voorzieningen. Deze maatregelen beïnvloeden elkaar onderling: als er te weinig klein onderhoud op een weg wordt uitgevoerd, is deze weg eerder aan groot onderhoud toe. Als er te lang gewacht wordt met groot onderhoud aan asfalt, raakt de constructie in gevaar en is de weg eerder aan vervanging toe. In onderstaande grafiek is de samenhang tussen de genoemde vormen van onderhoud schematisch weergegeven aan de hand van de levenscyclus van een weg. 6

7 Aanleg Klein onderhoud / IBOR Groot onderhoud Vervanging Onderhoudstoestand Onderhoudscyclus 0 Tijd (jaren) jaar Groot onderhoud van groen en wegen heeft financieel een speciale positie: bij rioolwerkzaamheden wordt dit onderhoud meegenomen en voor een groot deel gefinancierd vanuit de rioolheffing. Voor 'solo' grootonderhoud /vervanging van groen en elementen is de voorziening IBOR gecreëerd Wat wordt bedoeld met kwaliteit van de openbare ruimte? In dit uitvoeringsplan worden twee soorten kwaliteitsaspecten van de openbare ruimte onderscheiden en gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen technische kwaliteit van de openbare ruimte en beeldkwaliteit van de openbare ruimte. - Met technische kwaliteit wordt bedoeld dat de openbare ruimte technisch op orde dient te zijn. Kunstwerken, wegen en constructies dienen heel en veilig te zijn om hun functie voor de burger te kunnen garanderen. Hierin heeft de gemeente ook een wettelijke plicht. Dit wordt gedaan door de onderliggende technische inspecties, rapporten en plannen die er zijn (zoals het asfaltonderzoek en meerjarenplan kunstwerken) te volgen. - De beeldkwaliteit gaat over de beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte (zoals het begrip schoon ). Hieronder valt ook het versterken van de ecologische waarden en het vergroten van de bruikbaarheid van het groen en blauw in de openbare ruimte Wat wordt bedoeld met achterstallig onderhoud en onderhoudsachterstand? In dit uitvoeringsplan zal het begrip onderhoudsachterstand aan de orde komen. Hiervan is sprake als de kwaliteit van een inrichtingselement, zoals bijv. een weg of een beplantingsvak, lager is dan afgesproken, door het achterwege blijven van (voldoende) onderhoud. Onderhoudsachterstand is niet altijd zichtbaar (beeldkwaliteit), maar wordt voor bijvoorbeeld asfaltwegen en kunstwerken in beeld gebracht door inspecties (technische kwaliteit). Kortweg kan onderhoudsachterstand worden gedefinieerd als hetgeen niet aan het gestelde kwaliteitsniveau voldoet. Onderhoudsachterstand is omkeerbaar en is dus te plannen in de uit te voeren onderhoudsplannen, uitvoering dient in deze gevallen wel te gebeuren met hogere prioriteit. Dit in tegenstelling tot achterstallig onderhoud waarbij er sprake is van gevolgschade die voorkomen had kunnen worden. Bij achterstallig onderhoud is sprake van aanvullende schade die voorkomen had kunnen worden door voldoende onderhoud. Ter illustratie treft u in onderstaand figuur twee profielweergaven van een asfaltweg. Bij het eerste profiel is sprake van onderhoudsachterstand; er is alleen schade aan de toplaag. In het tweede geval is sprake van achterstalligonderhoud. Hier is ook schade aan de onderlaag, de steenslagfundering en de onderfundering. Hier is sprake van fundamentele schade. 7

8 Toplaag Onderlaag Steenslagfundering Onderfundering Scheurvorming Toplaag Onderlaag Steenslagfundering Onderfundering Wat is een reconstructie? Tenslotte wordt de term reconstructie gebruikt. Hiermee worden grotere werken bedoeld in de bestaande omgeving, waarbij functieaanpassing de aanleiding is. Voor deze aanpassing worden separate gelden beschikbaar gesteld. Voorbeelden van reconstructies zijn: een wegverbreding en invoering van 30 km-zones Algemene beleidskaders Beleidsdocumenten De instandhouding van de openbare ruimte van Papendrecht is gestoeld op diverse beleidsplannen. Op basis van deze plannen wordt onderhoud uitgevoerd, worden objecten gerenoveerd en worden burgers betrokken. De gemeentelijke visie op de openbare ruimte is onder andere beschreven in de volgende plannen (dit betreft een niet limitatieve opsomming): - Structuurvisie Papendrecht Visie op het groenblauwe netwerk - Dijkvisie - Stedelijk waterplan - Groenbeleidsplan Beleidsvisie IBOR ; de voorganger van voorliggende uitvoeringsplan IBOR Voorjaarsnota 2011, gevolg Heroverweging 1 - Programmabegrotingen - Groenplan Papendrecht Wegenplan Papendrecht Bomenverordening 2013 Groene Kaart - vgrp diverse beheerplannen 8

9 Samenhang beleidsdocumenten met beheer Bovenstaande plannen staan niet op zichzelf, maar hangen onderling (hiërarchisch) met elkaar samen. In onderstaand gedeelte wordt uiteengezet op welke manier het Uitvoeringsplan IBOR samenhangt met plannen zoals structuurvisie, dijkvisie en het Groenbeleidsplan Beleidsvisies en beleidsplannen Door de gemeente Papendrecht worden beleidsvisies en beleidsplannen geformuleerd voor de openbare ruimte. Dit zijn beleidsvisies als de structuurvisie Papendrecht 2020, de Dijkvisie en beleidsplannen als het Wegenplan Papendrecht en het Groenbeleidsplan In deze beleidsvisies en -plannen worden de inhoudelijke kaders weergegeven voor de inrichting van de openbare ruimte van Papendrecht. Veelal betreffen dit plannen die voor een lange termijn zijn opgesteld (zoals het Groenbeleidsplan dat een periode van 10 jaar bestrijkt). In deze plannen wordt aangegeven wat de visie is op de inrichting van de openbare ruimte van Papendrecht op de langere termijn. Een voorbeeld hiervan is de Dijkvisie waarin het specifieke karakter van het dijklint wordt aangegeven met bijbehorende ideale inrichting van de openbare ruimte. IBOR en beheerplannen Het Uitvoeringsplan IBOR (en haar voorganger, IBOR ) heeft als invalshoek niet zozeer het maken van inhoudelijke keuzes over de inrichting, maar het integrale beheer van de openbare ruimte en de financiering daarvan. Gegeven de ruimtelijke inrichtingsplannen van de gemeente, nu en in de toekomst, dient de openbare ruimte integraal beheerd te worden met de financiële en organisatorische middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld. Daarvoor is een Uitvoeringsplan IBOR geformuleerd. Het Uitvoeringsplan IBOR is dan ook kort gezegd een integraal plan waarin - gegeven de visie- en beleidsdocumenten - een integraal overzicht wordt gegeven van het beheer van de openbare ruimte en de financiering daarvan op de kortere termijn (vijf jaar). In IBOR zijn de financiële middelen voor vervanging en groot onderhoud van elementen in de openbare ruimte opgenomen op basis van onderliggende inspecties en gegevens als levensduur. Wanneer vervolgens een reconstructie aan de orde is, worden in het ontwerp de beleidsvisies en beleidsplannen als kader beschouwd. Dit betreffen de plannen rondom de inrichting van het groen hoe moet het groen eruit zien conform groenbeleidsplan?, maar ook bijvoorbeeld hoe is de doorstroming van het verkeer geregeld (wegenplan)?. Meer algemene kaders zijn beleidsvisies zoals de structuurvisie. Op deze manier ontstaat een integraal voorstel. Schematisch kan het bovenstaande als volgt worden weergegeven: Beleid Beheer Beleidsvisies zoals - Structuurvisie - Visie op het Groenblauw netwerk - Dijkvisie Uitvoeringsplan IBOR Beleidsplannen zoals - groenbeleidsplan - wegenplan - gemeentelijk Rioleringsplan 9

10 Hoofdstuk 3. Huidige situatie en ontwikkelingen 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie weergegeven van de openbare ruimte in Papendrecht en de huidige middelen die Papendrecht beschikbaar heeft voor het beheer van de openbare ruimte. Aan de orde komen het huidige areaal, het huidige kwaliteitsniveau en de bestaande middelen. Tevens worden als vertrekpunt voor beleid de ontwikkelingen weergegeven waar Papendrecht de komende periode mee te maken krijgt Huidig areaal Papendrecht bevindt zich in de transitie van ontwikkelgemeente naar beheergemeente. Recente ontwikkelingen zijn de Tiendzone, de Noordrand en Park Nieuwland, en het nog in ontwikkeling zijnde Land van Matena. Het accent komt daarmee meer en meer op beheer, onderhoud, vervanging en herinrichting te liggen en minder op nieuwe ontwikkelingen. Het beheerareaal van het bestaande openbare gebied in Papendrecht is vastgelegd in een beheersysteem. Het gaat om groen, verhardingen, water, rioleringen, kunstwerken, straatmeubilair, etc. De totale oppervlakte bedraagt m². Dit is exclusief Land van Matena, wat nog in ontwikkeling is. Openbare ruimte Papendrecht m2 overige 4% water 30% verharding 34% groen 32% De openbare ruimte is - met elk een aandeel van ongeveer één derde - redelijk evenwichtig verdeeld over groen, wegen en water. 10

11 Beheerareaal (m2) Gemeente Papendrecht Derden Een deel van de openbare ruimte is eigendom van derden, zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat en particuliere instanties. Deze instanties hebben over het algemeen ook de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. De gemeente beheert in totaal m² openbaar gebied. In deze oppervlakte zijn ook de sportvelden en de begraafplaats inbegrepen. Deze gebieden, in totaal m², maken geen deel uit van het IBOR-plan. De rest is als volgt verdeeld: Water: dit betreft een aanzienlijk deel ( m²) van het totale wateroppervlak in de gemeente (16% van het te beheren gebied); Verharding: de m² oppervlakte aan gemeentelijke wegen bestaan voor 79 % uit elementenverharding (betontegels, klinkers), 19% is asfalt, de overige 2% betreft beton en halfverhardingen. (Verharding vormt 46% van het te beheren gebied); Groen: Het openbaar groen beslaat m². De samenstelling van het groen wordt op dit moment geleidelijk aan veranderd. Een deel van het gazon en bosplantsoen is omgevormd naar ruw gras en extensief gras, met als doel de beheerkosten omlaag te brengen. Was het aandeel gazon in 2011 nog 49% van de totale grasoppervlakte, nu is dat gedaald tot 37%. Op dit moment is de groensamenstelling zoals in onderstaande grafiek is weergegeven. (Groen vormt 38% van het te beheren gebied). 11

12 Areaalverdeling groen (m2) Natuurlijke beplanting Cultuurlijke beplanting Gazon Ruw gras/extensief gras Speel-/trapveld Het beheerareaal omvat verder onder andere: bomen - 72 km oevers en beschoeiing lichtmasten speeltoestellen * bruggen m¹ walmuren en damwanden - 3 waterbuspontons m¹ geluidsscherm - 5 verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) - banken, afvalbakken, verkeersmeubilair, belijning en markering, etc. * Behalve deze gemeentelijke toestellen zijn er nog 152 stuks in beheer bij scholen en 38 bij speeltuinverenigingen waarvan de gemeente de veiligheidsinspectie uitvoert Huidige kwaliteit Het uitgangspunt IBOR is het kwaliteitsniveau basis te realiseren met in het centrum een hoge kwaliteit. Voor belangrijke onderdelen wordt dit niveau gehaald. Het gemiddelde beeld van elementenverharding bijvoorbeeld, is voldoende te noemen (gebaseerd op een spreiding van resultaten). Ook straatmeubilair en verkeersvoorzieningen halen het gewenste niveau. Op onderdelen wordt zelfs een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd, bijvoorbeeld voor het aspect zwerfafval. Dit mede dankzij de actieve inzet van bewoners (de 200 Zappers). Op sommige onderdelen worden voor de komende periode aandachtspunten gesignaleerd. Dit geldt met name voor onderdelen die langzaam in kwaliteit achteruitgaan, zoals de civiele kunstwerken (bruggen, kademuren, e.d.) en verhardingen (zie paragraaf ontwikkelingen). 12

13 De kwaliteit is niet voor de hele gemeente hetzelfde. Veel hangt af van de leeftijd van een element. Een indicatie geeft de leeftijd van de wijk. In oudere wijken zal met name de kwaliteit van wegen en riolering verminderd zijn, door het bereiken van het einde van de levensduur. De riolering is daarbij, in de meeste gevallen, leidend voor de te nemen maatregelen. Door middel van rioolinspecties wordt de kwaliteit gemonitord. De kwaliteit van wegen wordt tweejaarlijks beoordeeld door middel van weginspecties. Uit de weginspectie van 2013 blijkt dat de kwaliteit van de wegen in de periode geleidelijk afneemt. De kwaliteit van de elementenverharding is nog voldoende te noemen maar heeft een dalende tendens die de komende jaren doorzet bij onveranderd beleid. Uit recentelijk asfaltonderzoek met bijbehorende projectvoorstellen blijkt dat een aanzienlijk aantal wegen structureel is versleten, de verhardingsconstructie heeft het einde levensduur bereikt. De kwaliteit van het groen is in 2011 eenmalig gemeten. Uit deze inspectie bleek dat 88% van het groenareaal aan het gewenste kwaliteitsniveau Basis of hoger voldoet (Bij 9% werd zelfs het niveau hoog gehaald). Daartegenover had 12% een te lage kwaliteit. Met name bij heesters werd de kwaliteit niet gehaald, bij 40% van de heesters werd kwaliteitsniveau Laag of Zeer laag aangetroffen. Gazon en ruw gras voldeden voor het grootste deel wel aan de kwaliteitsambities. De huidige kwaliteit is niet noemenswaardig gewijzigd ten opzichte van Huidige middelen De waarde van de openbare ruimte is maatschappelijk gezien groot. Het belang van goed berijdbare ontsluitingswegen, goed functionerende groenvoorzieningen, veilige straatverlichting etc. is enorm. De openbare ruimte is belangrijk voor de bereikbaarheid, als ontmoetingsruimte en voor de identiteit van Papendrecht. Goede openbare ruimte heeft bijvoorbeeld invloed op bedrijvigheid, op woongenot en op de waarde van vastgoed. De waarde van de openbare ruimte kan ook (direct) in geld worden uitgedrukt. Alle objecten hebben een vervangingswaarde. De totale vervangingswaarde van de objecten in beheer bij de gemeente bij de huidige stand van de techniek bedraagt ca ,-. De dekking van de kosten voor onderhoud en vervanging komt uit verschillende bronnen. Het reguliere onderhoud wordt vrijwel geheel betaald vanuit het onderhoudsbudget. Vervanging vindt vaak plaats in de vorm van projecten, soms een specifiek object zoals het vervangen van een brug, maar vaak gaat het om integrale projecten, waarbij riolering, wegen, groen en straatmeubilair gezamenlijk worden aangepakt. Verder zijn - om de vervangingspieken op te vangen - voor diverse objecten voorzieningen in het leven geroepen. Onderstaande grafiek geeft hiervan het principe weer. Jaarlijkse kosten Groot onderhoud en vervanging vanuit voorzieningen Regulier onderhoud Tijd (jaren) In onderstaand overzicht is weergegeven welke middelen beschikbaar zijn voor beheer en onderhoud (uitgezonderd afval en begraafplaats). Het overzicht is gebaseerd op de programmabegroting voor In de begroting voor 2014 is voor de openbare ruimte zo n 10,5 miljoen beschikbaar, inclusief riolering. Het genoemde bedrag betreft de uitvoering van het beheer en onderhoud en is inclusief apparaatskosten, voorbereiding en toezicht, rentelasten, afschrijvingslasten, stortingen in voorzieningen, e.d. Een deel van het beschikbare budget wordt gebruikt voor storting in 13

14 voorzieningen, hiermee worden pieken en dalen in de benodigde middelen voor groot onderhoud volgens bovengenoemde methode afgevlakt. PRODUCT Wegen Verkeersvoorzieningen VRI's, Poller, verlichting BK-weg, DRIS Civiele kunstwerken Openbare verlichting waterbuspontons Groen Spelen Straatreiniging Vijvers/beschoeiingen Baggeren havens Kabels en leidingen Riolering TOTAAL Grafisch geeft dit het volgende beeld: Wegen Verkeersvoorzieningen VRI's etc Civiele kunstwerken Openbare verlichting Waterbuspontons Groen Spelen Straatreiniging Vijvers/beschoeiingen Baggeren havens Kabels en leidingen Riolering Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij riolering genoemde bedrag voor een deel gebruikt wordt voor vervanging van wegen en groen (conform het GRP wordt vervanging van de bovengrondse infrastructuur voor 80% gefinancierd vanuit de rioleringsgelden). De beschikbare budgetten zijn de laatste jaren niet aangepast met prijscompensatie of voor areaaluitbreiding. Dat houdt onder meer in dat binnen het beschikbare budget de parken Noordrand en Tiendzone worden onderhouden. Dat deze zogenoemde extra werkzaamheden binnen de bestaande budgetten worden uitgevoerd, heeft gevolgen voor de rest van de openbare ruimte: de extra benodigde inspanningen worden verdeeld over een groter gebied, waardoor het moeilijker wordt om overal het afgesproken kwaliteitsniveau te realiseren. 14

15 3.5. Huidig onderhoudsachterstand In de afgelopen jaren is de kwaliteit van wegen en elementen geleidelijk in kwaliteit achteruitgegaan. Daarnaast is uit recent onderzoek naar de kwaliteit van asfaltwegen gebleken dat diverse wegen sneller versleten zijn dan vooraf was verwacht (paragraaf 3.3). Een voorbeeld hiervan is de slijtage van asfaltlagen vanwege weersomstandigheden. Beide redenen hebben ervoor gezorgd dat er sprake is van onderhoudsachterstand op de producten elementverharding, kunstwerken en asfalt. Op basis van de verwachtingen uit het systeem en de nadere inspecties is de achterstand als volgt begroot: kunstwerken ( 0,6 miljoen), asfaltwegen ( 1,4 miljoen) en elementen verharding ( 0,6 miljoen). Het totale onderhoudsachterstand bedraagt dus 2,6 miljoen. Hierbij valt de kanttekening te maken dat de achterstand bij de brug in de Jan Steenlaan, na goedkeuring door de raad, is opgenomen in het werk van de Burgemeester Keijzerweg. Dit werk a 0,5 miljoen kan dus afgetrokken worden van het totaal zodat een onderhoudsachterstand resteert van 2,1 miljoen Toekomstige ontwikkelingen Van groei naar beheergemeente Papendrecht is aan het veranderen van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Zoals in bovenstaand gedeelte is weergegeven, zijn recente ontwikkelingen de Tiendzone, de Noordrand en Park Nieuwland en Land van Matena. Hiermee zijn de belangrijkste ontwikkelgebieden genoemd en komt het accent de komende periode meer en meer op beheer en onderhoud te liggen Opgave groot onderhoud en vervanging Naast het feit dat gemeente Papendrecht steeds meer ontwikkelt naar een beheergemeente, is in bovenstaand gedeelte geconstateerd dat steeds meer elementen in de openbare ruimte de komende periode aan het eind van hun levensduur raken. Dat betekent dat de komende periode in het teken staat van groot onderhoud en vervanging. Een indicatie voor de ontwikkeling is de leeftijd van de wijken. Voorbeelden van bovengenoemde ontwikkeling is het volgende. Het grootste deel van Papendrecht West is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld en is in toenemende mate aan vervanging toe. 15

16 In Molenvliet zijn deze planperiode de houten bruggen aan vervanging toe. En uit recentelijk asfaltonderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal wegen is versleten, de verhardingsconstructie heeft het einde van de levensduur bereikt (zie onderhoudsachterstand). Overigens zijn er per wijk en in de wijk verschillen. Een voorbeeld hiervan is onderstaande plattegrond. In deze plattegrond is een aantal kreekruggen te zien die door Papendrecht heenlopen (grijs gearceerd). De ondergrond op deze kreekruggen zal minder verzakken dan de overige ondergrond. Het bovenstaande heeft gevolgen voor de kosten van het beheer van de openbare ruimte, met name voor wat betreft groot onderhoud en vervanging. Voor groot onderhoud en vervanging hebben we - als gevolg van de leeftijdsopbouw van de wijken - vooral na 2020 te maken met pieken in de uitgaven. In hoofdstuk 4 worden voorstellen gedaan die ervoor zorgen dat deze pieken de komende planperiode zoveel mogelijk worden gedempt (zie bijvoorbeeld het uitstellen van vervanging groen). Risico hierbij is dat regulier onderhoud kan stijgen Burgerparticipatie Een andere - landelijke - ontwikkeling is de toenemende betrokkenheid van inwoners bij het beleid van de gemeente in de openbare ruimte. Ook in Papendrecht is deze ontwikkeling te signaleren. De gemeente vindt deze ontwikkeling positief. Papendrecht wil burgers actief betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Dit kan uiteenlopen van inlichten en voorlichten van burgers tot actieve inbreng bij het onderhoud door burgers. Papendrecht biedt de mogelijkheid om mee te denken over ontwikkelingen. Grote reconstructieprojecten worden conform het inspraakprocedurebesluit voorbereid. Tevens vindt een aanzienlijke informatievoorziening plaats via gemeentenieuws en internet (pagina; actueel/werkzaamheden). Een opvallende vorm van participatie, waar de Papendrechtse gemeenschap trots op kan zijn, zien we in de ongeveer 200 Zappers: burgers die het zwerfvuil in de woonomgeving verwijderen, daarin gefaciliteerd door de gemeente. De inzet van deze bewoners levert, naast een grote betrokkenheid, een aanzienlijke bijdrage in de netheid van de openbare ruimte. Als dit kwaliteitsniveau voor zwerfvuil door marktpartijen of eigen personeel had moeten worden bereikt, dan zouden de kosten enkele tonnen aan euro's bedragen! 16

17 Hoofdstuk 4. Voorstellen 4.1. Inleiding In hoofdstuk 3 is de huidige stand van zaken van de openbare ruimte weergegeven en zijn de belangrijkste ontwikkelingen geduid. Zoals in bovenstaand gedeelte is aangegeven, gaan deze ontwikkelingen gepaard met hogere kosten in de komende periode. Deze hogere kosten zijn vooral ingegeven doordat de uitgaven voor groot onderhoud en de kosten voor vervanging van wegen zullen toenemen als gevolg van de leeftijdsopbouw van de openbare ruimte. Het feit dat Papendrecht steeds meer ontwikkelt naar een beheergemeente speelt hierin ook een belangrijke rol. In de inleiding van dit Uitvoeringsplan IBOR is aangegeven dat gemeente Papendrecht te maken heeft met diverse omgevingsveranderingen. Genoemd zijn de economische crisis, veranderende verhoudingen tussen burgers en overheid, de roep om een duurzamer beheer van de aarde, nieuwe vormen van communicatie en nieuwe inzichten in beheer van de openbare ruimte. Mede gezien deze opgaven in verhouding tot de financiële middelen van Papendrecht (zie hoofdstuk 3) is grote budgetgroei niet wenselijk. Om op een verantwoorde manier de opgaven voor de komende periode aan te pakken, zijn maatregelen noodzakelijk die ervoor zorgen dat de uitgavenpieken de komende planperiode zoveel mogelijk worden gedempt. In dit hoofdstuk worden hiervoor voorstellen gedaan. Uiteraard zijn deze voorstellen geformuleerd vanuit een aantal (bestaande) uitgangspunten die door het bestuur zijn meegegeven. Deze uitgangspunten worden in paragraaf 4.2. weergegeven Uitgangspunten Beheervisie Een belangrijk uitgangspunt is de bestaande beheervisie van Papendrecht. De beheervisie van Papendrecht geeft aan welke richting de gemeente op wil met het beheer. 1 Deze visie is als volgt. Beheer is gericht op instandhouding van een goed functionerende openbare ruimte. De openbare ruimte heeft vele functies: het is dé ontmoetingsplek van de samenleving, het is de plek voor vele economische en maatschappelijke activiteiten, voor transport en vervoer en voor ontspanning, de plek waar kinderen spelen en opgroeien, bewoners en bezoekers genieten van groen, water en buitenlucht. Door middel van beheer en onderhoud streven we ernaar de functies van de openbare ruimte blijvend te garanderen. Hiertoe plegen we onderhoud aan wegen, groen, lichtmasten, enz. en vervangen we ze aan het einde van de levensduur. Als de functie van objecten in de openbare ruimte vervalt, of als maatschappelijke ontwikkelingen er aanleiding toe geven, wordt rekening gehouden met functieverandering. Zo vervult een speelplek in een woonwijk met jonge kinderen een belangrijke functie, met het ouder worden van de buurt kan de behoefte aan een andere invulling van deze locatie ontstaan. Papendrecht is en blijft een groene gemeente. Het groene karakter zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, dat bewegen, ontspannen en recreëren mogelijk maakt. Om hier uitvoering aan te geven is gelijktijdig met dit Uitvoeringsplan IBOR een groenbeleidsplan opgesteld. Dit plan heeft duurzaam groenbeleid als doel, dat behoud van bestaand groen, behoud en versterking van ecologische waarden, vergroting van de samenhang tussen groene en blauwe structuren en de vergroting van de bruikbaarheid van groen en blauw voor ogen heeft. 1 De beheervisie is uitgebreid beschreven in het Groenplan en het Wegenplan. Deze beheervisie op de openbare ruimte is op 7 november 2013, door de gemeenteraad, herbevestigd met de vaststelling van de begroting

18 Beheer is gericht op duurzaamheid en op participatie. In algemene zin speelt duurzaamheid een grote rol in de beheervisie voor Papendrecht. Duurzaam in de zin van goed voor mens, milieu en economie (de drie P's: People, Planet, Profit). Voor de openbare ruimte is niet alleen de gemeente verantwoordelijk. Bewoners, bedrijven en andere overheden hebben hun eigen rol, niet alleen als gebruikers, maar ook in beheer. Het motto van het collegeprogramma geeft dit weer: "Duurzaam samen - Samen doen". Hierbij kan men denken aan: - Samen optrekken met bedrijven en burgers; - Nauwere samenwerking met andere instanties zoals Waterschap en Rijkswaterstaat. (Samen met het Waterschap wordt al intensief samengewerkt bij het onderhoud van waterkeringen in Papendrecht, deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst); - Streven naar minimalisering van gebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen; - Versobering van het beheer waar mogelijk, maar met behoud van huidige kwaliteit Kwaliteit Een tweede uitgangspunt is dat de kwaliteit van de openbare ruimte de komende planperiode (IBOR ) dezelfde zal zijn als in IBOR is weergegeven. Tevens worden voorstellen gedaan om tekortkomingen op te lossen en in de toekomst te voorkomen (zie paragraaf voorstellen onderhoudsachterstand en paragraaf IBOR ). Dit kwaliteitsniveau is weergegeven in hoofdstuk 3. Dit wordt verwerkt door de twee kwaliteitsbegrippen die in hoofdstuk 2 zijn gedefinieerd als vertrekpunt te nemen, te weten technische kwaliteit en beeldkwaliteit. - Met de keuzes die in deze beleidsvisie worden gemaakt, blijft de technische kwaliteit de komende planperiode ( ) gelijk. Dit wordt gedaan door onderliggende technische inspecties, rapporten en plannen (zoals het asfaltonderzoek en meerjarenplan kunstwerken) te volgen. - In het groen is er voor gekozen meer differentiatie toe te passen. Te denken valt aan het omvormen van groen in minder onderhoudsintensief groen of het kiezen voor meer natuurlijk groen waar het kan en meer gecultiveerd groen waar de situatie erom vraagt. Hierbij is er ruimte voor burgers om conform het groenbeleidsplan in de niet-hoofdstructuren - te participeren. Voorbeelden hiervan zijn buurtmoestuintjes. Hierdoor blijft dit kwaliteitsaspect op niveau Duurzaamheid en continuïteit Duurzaamheid en continuïteit dient te worden gewaarborgd conform het in hoofdstuk 1 beschreven doel van dit uitvoeringsplan. Hierdoor wordt geen (financiële) claim gelegd op de jaren na de komende planperiode. Daarom wordt een financiële doorkijk gepresenteerd tot Hierbij wordt aangetekend dat de cijfers tot en met 2020 voornamelijk zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens (inspecties, beheerplannen etc.) en dat de cijfers vanaf 2021 theoretisch zijn gebaseerd op basis van levensduur. Dit betekent dat in de toekomst bij de formulering van een IBOR plan het beeld na 2021 op onderdelen kan afwijken. Een voorbeeld hiervan is het GRP. Deze wordt conform de cyclus in 2017 geformuleerd. Dit kan consequenties hebben. Een ander voorbeeld zijn de visuele inspecties kunstwerken die in 2020 plaatsvinden. Van belang is echter dat met deze exercitie inzichtelijk is gemaakt wat de financiële richting is voor de lange termijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de waarborging van de kwaliteit op de langere termijn (na 2020), gegeven de huidige financiële middelen versus de opgaven een belangrijk aandachtspunt is Nieuwe ontwikkelingen Onderhavige voorstellen zijn geformuleerd gegeven de huidige inzichten en de huidige stand van de openbare ruimte. Dat betekent dat toekomstige ontwikkelingen of incidenten (zoals incidenten naar aanleiding van een storm of ziektes van bomen) niet zijn meegenomen. Hiervoor dienen aparte voorstellen te worden voorgelegd waarin de (financiële) consequenties worden weergegeven. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingen als chemisch vrije onkruidbestrijding, areaaluitbreiding, nieuwe wet en regelgeving etc. 18

19 4.3. Voorstellen onderhoudsachterstand Uit de definitie van onderhoudsachterstand (paragraaf 3.3) is gebleken dat onderhoudsachterstand omkeerbaar is maar dat uitvoering dient te gebeuren met hogere prioriteit. Dit om te voorkomen dat onderhoudsachterstand omslaat in achterstallig onderhoud waardoor er gevolgschade kan ontstaan bijvoorbeeld aan de fundering van wegen. Om uitvoering te kunnen geven aan de werken worden de volgende oplossingen doorgevoerd: 1. Inzetten van de overcapaciteit werkvoorraad. Binnen de komende 10 jaar wordt er voor ca. 45 miljoen geïnvesteerd in groot onderhoud en vervanging. Door middel van een andere en meer actuele planning is de werkvoorraad (in feite het kasritme) beter in beeld gebracht. Het resultaat van deze planning is onderstaand grafisch weergegeven. Uit onderstaande grafiek blijkt dat met de huidige capaciteit de werkvoorraad af te bouwen is en dat er een financiële ruimte ontstaat van ca Aanbestedingsvoordeel. Doordat de afgelopen periode diverse grotere werken zijn aanbesteed zoals de Burgemeester Keijzerweg is er meer zicht gekomen op de werkelijk benodigde bedragen. Ondanks dat deze werken nog niet zijn afgerond kan een deel van het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel worden aangewend voor andere projecten. Het gaat hier om een bedrag van De resterende middelen voor het onderdeel onderhoudsachterstand moeten eenmalig worden toegevoegd aan de voorziening IBOR. Hiervoor zal een dekkingsvoorstel worden gedaan bij het raadsvoorstel. Onderhanden werk onderhoudsvoorzieningen Voorstellen IBOR Vanaf paragraaf worden de maatregelen weergegeven voor IBOR Dit zijn maatregelen die financiële impact hebben op de bestaande begroting van ongeveer 10,5 miljoen, zie hoofdstuk 3 (zowel negatief als positief). Dit kan zijn een verhoging of verlaging van de voorzieningen (zoals bij wegen en kunstwerken). Dit zijn ook maatregelen die een impact hebben op onderhoudsbudgetten (zoals onderhoud groen sportvelden). De onderstaande voorstellen worden als volgt weergegeven. Allereerst worden de maatregelen genoemd voor de drie belangrijkste onderdelen van de openbare ruimte: wegen, kunstwerken en groen. Vervolgens wordt een aantal andere maatregelen genoemd die niet in deze categorieën zijn te rubriceren. Daarnaast is er een aantal maatregelen die op dit moment nog geen financiële impact hebben, maar die kansrijk zijn. Deze maatregelen worden als laatste weergegeven. 19

20 De maatregelen genoemd vanaf paragraaf leveren het onderstaande financiële overzicht op tot en met Hieruit kan worden geconcludeerd dat de komende planperiode ( ) ten opzichte van het bestaande budget een lichte stijging van het IBOR budget kent (een stijging in 2016 tot Een stijging van in 2020). Planperiode Bestaand budget (uitgangspunt) Gewenste mutaties Extra storting voorziening wegen Extra storting voorziening asfalt Extra storting VRI Extra storting voorziening kunstwerken* Extra storting Openbare verlichting (OVL) Extra storting pontons Herverdeling groen; vermindering budget Groei land van Matena Vermindering baggeren havens Groen nabij sportcomplexen Onderhoudskosten nutsbedrijven Sanering niet functionele elementen Evenementen minder faciliteren Vermindering gebruik hondenpoepzuiger Participatie in de openbare ruimte Fietsenstalling Marktwerking bij aanbesteding Budgettotaal na mutaties * incl. benutting reserve geluidsschermen Een van de uitgangpunten van deze beleidsvisie IBOR is duurzaamheid en continuïteit (paragraaf 4.2.). Daarom is er voor gekozen ook de ontwikkelingen na 2020 weer te geven. Deze ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Te zien is dat de onderhoudsvraag naar verwachting zal stijgen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen zoals in hoofdstuk 3 zijn geschetst. Na 2020 zullen de opgaven voor groot onderhoud en de vervangingsopgave zich doorzetten. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze ontwikkelingen worden bijgesteld door de inspecties die plaatsvinden (zie uitgangspunten). De verwachting is echter dat de genoemde algemene trend zich zal doorzetten. Tijd volgordelijk worden beleidstukken bestuurlijk behandeld en vastgesteld. Deze behandeling vindt in verschillende jaren plaats en looptijden van de stukken zijn niet gelijk, dit terwijl de beleidstukken samenhang hebben. Als voorbeeld kan het GRP en IBOR gegeven worden. Het verdient de aanbeveling om de samenhang van de stukken te vergroten door een betere integrale afstemming voor wat betreft de bestuurlijke behandeling en looptijden gelijk te houden. Het aantal voorzieningen beperkt de schuifruimte bij het opstellen van de planning. Het verdient daarom de voorkeur het aantal voorzieningen drastisch te verminderen. Te denken valt aan 20

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit

Voorgesteld raadsbesluit Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Versie: 8-2-2010 17:13 Documentnaam: probegr_pres_01.doc Inhoud Programma 1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2 Beleidskader 2 Veranderingen in doelen 2 Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Inleiding In 2005 is het beleidsplan Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013.

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025 Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. 1. Inleiding. Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn comfortabel te gebruiken

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007

Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 Kadernota Gemeente Borger-Odoorn Afdeling BOWG Opgesteld door: M.J. Meijer Kadernota Vastgoedbeleid versie 1.0 8 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Situatieschets... 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Openbare ruimte, onderhoud & werken in regie. wijkraden Noord 30 juni 2015 Herman Wals

Openbare ruimte, onderhoud & werken in regie. wijkraden Noord 30 juni 2015 Herman Wals Openbare ruimte, onderhoud & werken in regie wijkraden Noord 30 juni 2015 Herman Wals Inhoud Onderhoud Uitgangspositie Veranderingen Werken in regie Contractstructuur Kenmerken Domeinen Paul Krugerkade

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

MKI score van wegen aanleg en onderhoud

MKI score van wegen aanleg en onderhoud MKI score van wegen aanleg en onderhoud Inleiding Duurzaam gebruik van materialen & grondstoffen is onder te verdelen in twee hoofdonderwerpen: Keuze voor materialen & grondstoffen. Hierbij spelen aspecten

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen 6.3 Onderhoud kapitaalgoederen Een groot deel van het gemeentelijk vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen zijn van groot belang voor het functioneren van onze gemeente, onder

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen Bijlage 3 Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 STATION 0...4 Komen tot een nulmeting... 4 STATION 1...5 Opstellen plancyclus groot onderhoud...

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hogere efficiency door schaalvergroting en

Hogere efficiency door schaalvergroting en De openbare ruimte beheerd: Hogere efficiency door schaalvergroting en integrale aanpak door Hans Groenhuis, ROVA NVRD themadag Verbinden in de openbare ruimte, 6 februari 2013 Over ROVA Overheids-NV Gericht

Nadere informatie

Duurzaamheid bij RWS. Van visie naar praktijk. Annette Augustijn. Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden

Duurzaamheid bij RWS. Van visie naar praktijk. Annette Augustijn. Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaamheid bij RWS Van visie naar praktijk Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden Annette Augustijn Programmadirecteur Duurzaam RWS 28 april

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Openbare ruimte in Zaanstad

Openbare ruimte in Zaanstad Openbare ruimte in Zaanstad Achterstallig onderhoud in beeld maart 2008 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Openbare ruimte in Zaanstad Achterstallig onderhoud in beeld Eindrapport Maart 2008 Inhoud

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Ruimtelijk Beheer 14 oktober 2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Planning 2013-2018... 4 3.1 Wegen... 4 3.2 Openbare verlichting... 4 3.3 Groen... 4

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Groenbeheer in de gemeente Oss

Groenbeheer in de gemeente Oss Jaargang 2 nummer 1 mei 2012 Nieuwsbrief extra Databank Gemeentelijk Groenbeheer Groenbeheer in de gemeente Oss Pagina 1 Nieuwsbrief De Nieuwsbrief Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft informatie over

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT * M ï. ft f N RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 11-08 Registratienummer raad 606186 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 606186 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte College Onderwerp: V200701018 Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte Samenvatting: Inleiding: In het programma 2007 voor collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid staat voor 2007 onder

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - F

Voorstel GEMEENTERAAD VII - F Voorstel GEMEENTERAAD VII - F Stuknummer Programma 16399 Programma Leefomgeving Programma Corsanummer Leefomgeving 1200142573 Onderwerp Enschede Actualisatie GRP 2012-2015 6 november 2012 Wij stellen u

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus Raadsvoorstel Onderwerp: Kunstgras R.K.V.V. Zwaluw V.F.C. Afdeling: Samenlevingszaken Datum behandeling in B&W: 2 juni 2009 Datum raadsvergadering: 9 juli 2009 Nummer: 2009-48 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

Duurzaam inkopen groenvoorziening

Duurzaam inkopen groenvoorziening Duurzaam inkopen groenvoorziening Joop Spijker Bijeenkomst Praktijknetwerken Onkruidbestrijding Utrecht Houten, 8 december 2008 Inhoud 1. Duurzaam inkopen (algemeen) 2. Productgroep Groenvoorziening 3.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg.

Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg. Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg. Inleiding In dit verslag willen wij u de hoogte brengen van de schouwuitkomsten van de schouw die op donderdag 21 februari 2008 heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Asset management en informatie Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Waarom veranderen 2 Beheer & Onderhoud moet professionaliseren Redenen & aanpak

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma wegen 2014

Onderhoudsprogramma wegen 2014 Toelichting voorstel Zaaknummer: 217995 Onderhoudsprogramma wegen 2014 Datum 27 maart 2014 Behandelaar Kees Wielink afdeling Openbare Werken (0593)539272 Portefeuillehouder Wethouder Pit Besluitvormend

Nadere informatie

1 mw. E.T.M. Müller Ontwikkeling

1 mw. E.T.M. Müller Ontwikkeling BESLUITVORMENDE NOTA AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS No. 269032 Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: Maatschappelijke 1 mw. E.T.M. Müller Ontwikkeling Onderwerp: Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Samenwerken. In de ondergrondse infra

Samenwerken. In de ondergrondse infra Samenwerken In de ondergrondse infra Mede mogelijk gemaakt door: Resultaat van het Cross-over project Kabels en Leidingen in samenwerking met de WENb Richard Advocaat - Oasen Mehmet Duran - Vitens Laura

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Strategische beheervisie openbare ruimte Uitwerkingsplan: keuze 2013-2017

Strategische beheervisie openbare ruimte Uitwerkingsplan: keuze 2013-2017 Strategische beheervisie openbare ruimte Uitwerkingsplan: keuze 2013-2017 Afdeling Openbare Werken Team beheer 16 apr 2013 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doel... 3

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie