Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015-2020"

Transcriptie

1 Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

2 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1. Waarom een IBOR plan? 1.2. Doel beleidsvisie IBOR Leeswijzer Hoofdstuk 2. Definities en beleidskaders 2.1. Inleiding 2.2. Definitiebepaling Wat is beheer van de openbare ruimte? Wat wordt bedoeld met kwaliteit van de openbare ruimte? Wat wordt bedoeld met achterstallig onderhoud van de openbare ruimte? Wat is een reconstructie? 2.3. Algemene beleidskaders Beleidsdocumenten Samenhang beleidsdocumenten met beheer Hoofdstuk 3. Huidige situatie en ontwikkelingen 3.1. Inleiding 3.2. Huidig areaal 3.3. Huidige kwaliteit 3.4. Huidige middelen 3.5. Huidig onderhoudsachterstand 3.6. Toekomstige ontwikkelingen Van groei naar beheergemeente Opgave groot onderhoud en vervanging Burgerparticipatie Hoofdstuk 4. Voorstellen 4.1. Inleiding 4.2. Uitgangspunten Beheervisie Kwaliteit Duurzaamheid en continuïteit Nieuwe ontwikkelingen 4.3. Voorstellen onderhoudsachterstand 4.4. Voorstellen IBOR Maatregelen wegen Maatregelen kunstwerken Maatregelen groen Overige maatregelen Financieel nog niet te kwantificeren maatregelen 2

3 Samenvatting Bij deze treft u het Uitvoeringsplan IBOR Dit uitvoeringsplan geeft gedegen inzicht in de richting die Papendrecht met het beheer van de openbare ruimte op wil. Het plan is mede gebaseerd op feitelijke informatie: inspecties en onderzoek. Dit is een stap vooruit ten opzichte van het vorige IBOR-plan (IBOR ) dat vooral steunde op algemene verwachtingen en landelijke normen. Er is nu meer inzicht in de werkelijke kwaliteit en kosten. Dit neemt met zich mee dat er inzicht is in het huidige stand van zaken onderhoud en de te nemen maatregelen voor IBOR Papendrecht is aan het veranderen van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Recente ontwikkelingen zijn de Tiendzone, de Noordrand en Park Nieuwland en Land van Matena. Hiermee zijn de belangrijkste ontwikkelgebieden genoemd en komt het accent de komende periode meer en meer op beheer en onderhoud te liggen. Daarnaast zijn steeds meer elementen in de openbare ruimte de komende periode aan het eind van hun levensduur. Dat betekent dat de komende periode in het teken staat van groot onderhoud en vervanging. Voorbeelden van bovengenoemde ontwikkeling is het volgende. Het grootste deel van Papendrecht West is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld en is in toenemende mate aan vervanging toe. In Molenvliet zijn deze planperiode de houten bruggen aan vervanging toe. Dit heeft gevolgen voor de kosten van het beheer van de openbare ruimte, met name voor wat betreft groot onderhoud en vervanging. Daarom worden in dit Uitvoeringsplan IBOR voorstellen gedaan die ervoor zorgen dat deze uitgavepieken de komende planperiode zoveel mogelijk worden gedempt. Met de maatregelen die in dit Uitvoeringsplan IBOR worden voorgesteld, wordt een toekomstbestendig en integraal uitvoeringsplan gepresenteerd. Het financiële resultaat in deze is een evenwichtige inzet van de diverse budgetten en een beperkte groei van de kosten de komende planperiode (tot 2020). In de afgelopen jaren is de kwaliteit van wegen en elementen geleidelijk in kwaliteit achteruitgegaan. Daarnaast is uit recent onderzoek naar de kwaliteit van asfaltwegen gebleken dat diverse wegen sneller versleten zijn dan vooraf was verwacht. Dit huidige onderhoudsachterstand is omkeerbaar, maar de uitvoering dient te gebeuren met hogere prioriteit. Dit om te voorkomen dat onderhoudsachterstand omslaat in achterstallig onderhoud waardoor er gevolgschade kan ontstaan bijvoorbeeld aan de fundering van wegen. Met de oplossingsrichtingen die in dit Uitvoeringsplan IBOR zijn geformuleerd, is hierin voorzien. 3

4 Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1. Waarom een IBOR-plan? Met IBOR is een kader en richting vastgesteld voor de (kwaliteit van de) integrale aanpak van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Papendrecht. Een ander doel van IBOR was de kosten voor het beheer van de openbare ruimte inzichtelijk te maken en structureel meer financiële ruimte, in de vorm van een financiële IBOR-voorziening te creëren voor reparaties die het dagelijks onderhoud overstijgen. Met de uitvoering van het beleid zijn onder andere het Groenplan , het Wegenplan en de bomenverordening Groene Kaart opgeleverd. Met deze producten is het nodige bereikt. Inmiddels loopt IBOR af. Dit is de aanleiding om het Uitvoeringsplan IBOR te formuleren. Dit biedt tevens de gelegenheid om de afspraken uit het collegeprogramma nader vorm te geven en het huidige beleid te herijken. Het formuleren van een Uitvoeringsplan IBOR is tevens noodzakelijk om nieuwe thema s en ontwikkelingen te integreren in beleid en maatregelen. Papendrecht is bezig met de transitie van groeigemeente naar beheergemeente. Tegelijkertijd heeft Papendrecht te maken met een economische crisis, veranderende verhoudingen tussen burgers en overheid, de roep om een duurzamer beheer van de aarde, nieuwe vormen van communicatie en nieuwe inzichten in beheer van de openbare ruimte. Al deze ontwikkelingen nopen tot bezinning: wat is de opgave vanuit de openbare ruimte in onze gemeente, welke richting willen we op. Met het voorliggende Uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (Uitvoeringsplan IBOR ) wordt u meegenomen in voorstellen voor de gewenste richting tot en met 2020 met een doorkijk naar Doel Uitvoeringsplan IBOR Het voorliggende Uitvoeringsplan IBOR brengt in beeld hoe de openbare ruimte in de komende jaren in stand gehouden zal worden. Het uitvoeringsplan biedt het kader voor integraal beheer en samenwerking en leidt tot samenhangende planvorming, logische en efficiënte uitvoering en een financieel beheersbaar geheel. Schematisch ziet IBOR er als volgt uit. IBOR Wegen Groen Bruggen Verlichting Overige IBOR biedt handvatten voor communicatie met burgers. Het Uitvoeringsplan IBOR wil het volgende bereiken. 1. Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte op een zodanige manier dat de inwonertevredenheid gehandhaafd blijft tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en dat de gemeente voldoet aan haar wettelijke zorgplicht. 2. Het doorontwikkelen van de betrokkenheid van de inwoners met als doel leefbaarheid te bevorderen. 3. Het verbeteren van de integrale afstemming bij de uitvoering van werkzaamheden. 4. Het realiseren van duurzaam beheer. 4

5 Sleutelwoorden hierbij zijn integraal, duurzaam en samen. Met 'integraal' wordt bedoeld dat de samenhang wordt onderkend van de objecten die de openbare ruimte vormen. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. De gemeente kan groen, straatmeubilair en lichtmasten nog zo goed onderhouden, maar als bewoners struikelen over scheefliggende trottoirtegels, dan deugt de openbare ruimte niet. Integraal betekent ook dat de gemeente, waar mogelijk, de uitvoering van onderhoud in samenhang oppakt. Zo ervaart de inwoner de minste overlast. Duurzaam beheer van de openbare ruimte houdt in dat de gemeente op een efficiënte wijze onderhoud en beheer uitvoert, waarbij gestreefd wordt naar een minimalisering van gebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen. Met een duurzaam beheer van de openbare ruimte kan de gemeente samen met haar inwoners bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van de woonomgeving. Inwoners vinden een veilige, schone en groene woonomgeving belangrijk en willen daarover meedenken. De gemeente kan individuele burgers bij elkaar brengen en zo samen met hen de wijk duurzaam beheren. Met 'samen' wordt bedoeld dat de gemeente verantwoordelijkheden wil delen. Burgers, bedrijven en gemeente hebben belang bij een goed functionerende en prettige woon- en werkomgeving. De gemeente is hierin niet meer alleen aan zet. Bewoners geven aan mee te willen denken en mee te willen werken. De gemeente stelt de kaders voor een optimale samenwerking Leeswijzer Onderhavige Uitvoeringsplan IBOR is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1. Inleiding. In hoofdstuk 1 is de aanleiding weergegeven tot het formuleren van een Uitvoeringsplan IBOR en is de doelstelling van de beleidsvisie weergegeven. Hoofdstuk 2. Kaders. In hoofdstuk 2 wordt een aantal kaders weergegeven waarbinnen dit Uitvoeringsplan IBOR tot stand is gekomen. In paragraaf 2.1. zijn een aantal begrippen gedefinieerd die veel zullen voorkomen in dit Uitvoeringsplan IBOR Tevens is in paragraaf 2.2. aangegeven hoe het Uitvoeringsplan IBOR moet worden gezien in het geheel van beleidsdocumenten van de gemeente. Hoofdstuk 3. Huidige situatie en ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 is allereerst de bestaande situatie uiteengezet met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte in Papendrecht. Dit betreft het huidige areaal, de huidige kwaliteit van de openbare ruimte, de middelen die Papendrecht tot haar beschikking heeft voor het beheer van de openbare ruimte en de huidige stand van het onderhoud. Tevens zijn de ontwikkelingen beschreven waar Papendrecht de komende planperiode mee te maken krijgt. Hoofdstuk 4. Voorstellen. In hoofdstuk 4 worden de voorstellen gedaan, gegeven de huidige ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3. Er zijn voorstellen gedaan voor zowel de stand van zaken onderhoud als voor IBOR Deze voorstellen zijn ingebed in de uitgangspunten zoals verwoord in paragraaf

6 Hoofdstuk 2. Definities en beleidskaders 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk zijn de kaders beschreven waarbinnen deze beleidsvisie is geformuleerd. Allereerst worden een aantal definities geformuleerd van begrippen en thema s die in dit document vaak voorkomen (paragraaf 2.2.). Daarnaast wordt in paragraaf 2.3. weergegeven hoe het Uitvoeringsplan IBOR is ingekaderd in het geheel van de beleidsvisies en beleidsplannen van de gemeente Papendrecht Definitiebepaling Wat is beheer van de openbare ruimte? In dit document staat het beheer van de openbare ruimte centraal. Beheer wordt gedefinieerd als alle maatregelen waarmee de openbare ruimte in stand wordt gehouden. Beheer betreft het streven naar eeuwigdurende instandhouding (CROW), waarbij de levensduur wordt gerealiseerd door gericht onderhoud. Naast het uitvoeren van fysieke onderhoudsmaatregelen betekent dit sturing geven, bijvoorbeeld door beleidsontwikkeling, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het optimaliseren van het samenspel met diverse actoren zoals bewoners en bedrijfsleven. Het betekent ook inspelen op maatschappelijke, technische en andere ontwikkelingen. Denk hierbij aan klimaatadaptatie en bewonersparticipatie. En het omvat de regulering van gebruik (handhaving, communicatie). Bij het fysieke onderhoud wordt de verzorging van de openbare ruimte en de technische staat van de objecten onderscheiden. Onder verzorging wordt grasmaaien, het verwijderen van zwerfvuil, graffiti en dergelijke verstaan. Onder technische staat wordt de duurzame instandhouding van de objecten verstaan. Belangrijk hierbij is dat zowel het klein onderhoud als het planmatig groot onderhoud en tijdige vervanging bijdragen aan een voldoende technische staat. Naast verzorging en technische staat wordt ook wel onderscheid gemaakt op basis van de organisatie van het onderhoud en de frequentie van uitvoering. Er is dan sprake van: - Dagelijks en klein onderhoud. Dit zijn maatregelen die meerdere malen per jaar worden uitgevoerd, zoals grasmaaien, e.d. alsmede technische onderhoudsmaatregelen die op kleine schaal worden uitgevoerd, inclusief reageren op meldingen (losliggende tegels, scheuren, e.d.) Dekking hiervan vindt plaats binnen de beschikbare budgetten in de lopende begroting. - Groot onderhoud. Dit zijn maatregelen die met een meerjaarlijkse frequentie planmatig worden uitgevoerd en tot doel hebben de kwaliteit op niveau te houden en de levensduur te realiseren. Dekking hiervan vindt plaats vanuit de voorzieningen. - Vervangingsonderhoud. Dit is vervanging van de voorziening aan het einde van de levensduur. Veelal in het kader van projecten. Dekking hiervan vindt plaats vanuit de voorzieningen. Deze maatregelen beïnvloeden elkaar onderling: als er te weinig klein onderhoud op een weg wordt uitgevoerd, is deze weg eerder aan groot onderhoud toe. Als er te lang gewacht wordt met groot onderhoud aan asfalt, raakt de constructie in gevaar en is de weg eerder aan vervanging toe. In onderstaande grafiek is de samenhang tussen de genoemde vormen van onderhoud schematisch weergegeven aan de hand van de levenscyclus van een weg. 6

7 Aanleg Klein onderhoud / IBOR Groot onderhoud Vervanging Onderhoudstoestand Onderhoudscyclus 0 Tijd (jaren) jaar Groot onderhoud van groen en wegen heeft financieel een speciale positie: bij rioolwerkzaamheden wordt dit onderhoud meegenomen en voor een groot deel gefinancierd vanuit de rioolheffing. Voor 'solo' grootonderhoud /vervanging van groen en elementen is de voorziening IBOR gecreëerd Wat wordt bedoeld met kwaliteit van de openbare ruimte? In dit uitvoeringsplan worden twee soorten kwaliteitsaspecten van de openbare ruimte onderscheiden en gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen technische kwaliteit van de openbare ruimte en beeldkwaliteit van de openbare ruimte. - Met technische kwaliteit wordt bedoeld dat de openbare ruimte technisch op orde dient te zijn. Kunstwerken, wegen en constructies dienen heel en veilig te zijn om hun functie voor de burger te kunnen garanderen. Hierin heeft de gemeente ook een wettelijke plicht. Dit wordt gedaan door de onderliggende technische inspecties, rapporten en plannen die er zijn (zoals het asfaltonderzoek en meerjarenplan kunstwerken) te volgen. - De beeldkwaliteit gaat over de beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte (zoals het begrip schoon ). Hieronder valt ook het versterken van de ecologische waarden en het vergroten van de bruikbaarheid van het groen en blauw in de openbare ruimte Wat wordt bedoeld met achterstallig onderhoud en onderhoudsachterstand? In dit uitvoeringsplan zal het begrip onderhoudsachterstand aan de orde komen. Hiervan is sprake als de kwaliteit van een inrichtingselement, zoals bijv. een weg of een beplantingsvak, lager is dan afgesproken, door het achterwege blijven van (voldoende) onderhoud. Onderhoudsachterstand is niet altijd zichtbaar (beeldkwaliteit), maar wordt voor bijvoorbeeld asfaltwegen en kunstwerken in beeld gebracht door inspecties (technische kwaliteit). Kortweg kan onderhoudsachterstand worden gedefinieerd als hetgeen niet aan het gestelde kwaliteitsniveau voldoet. Onderhoudsachterstand is omkeerbaar en is dus te plannen in de uit te voeren onderhoudsplannen, uitvoering dient in deze gevallen wel te gebeuren met hogere prioriteit. Dit in tegenstelling tot achterstallig onderhoud waarbij er sprake is van gevolgschade die voorkomen had kunnen worden. Bij achterstallig onderhoud is sprake van aanvullende schade die voorkomen had kunnen worden door voldoende onderhoud. Ter illustratie treft u in onderstaand figuur twee profielweergaven van een asfaltweg. Bij het eerste profiel is sprake van onderhoudsachterstand; er is alleen schade aan de toplaag. In het tweede geval is sprake van achterstalligonderhoud. Hier is ook schade aan de onderlaag, de steenslagfundering en de onderfundering. Hier is sprake van fundamentele schade. 7

8 Toplaag Onderlaag Steenslagfundering Onderfundering Scheurvorming Toplaag Onderlaag Steenslagfundering Onderfundering Wat is een reconstructie? Tenslotte wordt de term reconstructie gebruikt. Hiermee worden grotere werken bedoeld in de bestaande omgeving, waarbij functieaanpassing de aanleiding is. Voor deze aanpassing worden separate gelden beschikbaar gesteld. Voorbeelden van reconstructies zijn: een wegverbreding en invoering van 30 km-zones Algemene beleidskaders Beleidsdocumenten De instandhouding van de openbare ruimte van Papendrecht is gestoeld op diverse beleidsplannen. Op basis van deze plannen wordt onderhoud uitgevoerd, worden objecten gerenoveerd en worden burgers betrokken. De gemeentelijke visie op de openbare ruimte is onder andere beschreven in de volgende plannen (dit betreft een niet limitatieve opsomming): - Structuurvisie Papendrecht Visie op het groenblauwe netwerk - Dijkvisie - Stedelijk waterplan - Groenbeleidsplan Beleidsvisie IBOR ; de voorganger van voorliggende uitvoeringsplan IBOR Voorjaarsnota 2011, gevolg Heroverweging 1 - Programmabegrotingen - Groenplan Papendrecht Wegenplan Papendrecht Bomenverordening 2013 Groene Kaart - vgrp diverse beheerplannen 8

9 Samenhang beleidsdocumenten met beheer Bovenstaande plannen staan niet op zichzelf, maar hangen onderling (hiërarchisch) met elkaar samen. In onderstaand gedeelte wordt uiteengezet op welke manier het Uitvoeringsplan IBOR samenhangt met plannen zoals structuurvisie, dijkvisie en het Groenbeleidsplan Beleidsvisies en beleidsplannen Door de gemeente Papendrecht worden beleidsvisies en beleidsplannen geformuleerd voor de openbare ruimte. Dit zijn beleidsvisies als de structuurvisie Papendrecht 2020, de Dijkvisie en beleidsplannen als het Wegenplan Papendrecht en het Groenbeleidsplan In deze beleidsvisies en -plannen worden de inhoudelijke kaders weergegeven voor de inrichting van de openbare ruimte van Papendrecht. Veelal betreffen dit plannen die voor een lange termijn zijn opgesteld (zoals het Groenbeleidsplan dat een periode van 10 jaar bestrijkt). In deze plannen wordt aangegeven wat de visie is op de inrichting van de openbare ruimte van Papendrecht op de langere termijn. Een voorbeeld hiervan is de Dijkvisie waarin het specifieke karakter van het dijklint wordt aangegeven met bijbehorende ideale inrichting van de openbare ruimte. IBOR en beheerplannen Het Uitvoeringsplan IBOR (en haar voorganger, IBOR ) heeft als invalshoek niet zozeer het maken van inhoudelijke keuzes over de inrichting, maar het integrale beheer van de openbare ruimte en de financiering daarvan. Gegeven de ruimtelijke inrichtingsplannen van de gemeente, nu en in de toekomst, dient de openbare ruimte integraal beheerd te worden met de financiële en organisatorische middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld. Daarvoor is een Uitvoeringsplan IBOR geformuleerd. Het Uitvoeringsplan IBOR is dan ook kort gezegd een integraal plan waarin - gegeven de visie- en beleidsdocumenten - een integraal overzicht wordt gegeven van het beheer van de openbare ruimte en de financiering daarvan op de kortere termijn (vijf jaar). In IBOR zijn de financiële middelen voor vervanging en groot onderhoud van elementen in de openbare ruimte opgenomen op basis van onderliggende inspecties en gegevens als levensduur. Wanneer vervolgens een reconstructie aan de orde is, worden in het ontwerp de beleidsvisies en beleidsplannen als kader beschouwd. Dit betreffen de plannen rondom de inrichting van het groen hoe moet het groen eruit zien conform groenbeleidsplan?, maar ook bijvoorbeeld hoe is de doorstroming van het verkeer geregeld (wegenplan)?. Meer algemene kaders zijn beleidsvisies zoals de structuurvisie. Op deze manier ontstaat een integraal voorstel. Schematisch kan het bovenstaande als volgt worden weergegeven: Beleid Beheer Beleidsvisies zoals - Structuurvisie - Visie op het Groenblauw netwerk - Dijkvisie Uitvoeringsplan IBOR Beleidsplannen zoals - groenbeleidsplan - wegenplan - gemeentelijk Rioleringsplan 9

10 Hoofdstuk 3. Huidige situatie en ontwikkelingen 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie weergegeven van de openbare ruimte in Papendrecht en de huidige middelen die Papendrecht beschikbaar heeft voor het beheer van de openbare ruimte. Aan de orde komen het huidige areaal, het huidige kwaliteitsniveau en de bestaande middelen. Tevens worden als vertrekpunt voor beleid de ontwikkelingen weergegeven waar Papendrecht de komende periode mee te maken krijgt Huidig areaal Papendrecht bevindt zich in de transitie van ontwikkelgemeente naar beheergemeente. Recente ontwikkelingen zijn de Tiendzone, de Noordrand en Park Nieuwland, en het nog in ontwikkeling zijnde Land van Matena. Het accent komt daarmee meer en meer op beheer, onderhoud, vervanging en herinrichting te liggen en minder op nieuwe ontwikkelingen. Het beheerareaal van het bestaande openbare gebied in Papendrecht is vastgelegd in een beheersysteem. Het gaat om groen, verhardingen, water, rioleringen, kunstwerken, straatmeubilair, etc. De totale oppervlakte bedraagt m². Dit is exclusief Land van Matena, wat nog in ontwikkeling is. Openbare ruimte Papendrecht m2 overige 4% water 30% verharding 34% groen 32% De openbare ruimte is - met elk een aandeel van ongeveer één derde - redelijk evenwichtig verdeeld over groen, wegen en water. 10

11 Beheerareaal (m2) Gemeente Papendrecht Derden Een deel van de openbare ruimte is eigendom van derden, zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat en particuliere instanties. Deze instanties hebben over het algemeen ook de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. De gemeente beheert in totaal m² openbaar gebied. In deze oppervlakte zijn ook de sportvelden en de begraafplaats inbegrepen. Deze gebieden, in totaal m², maken geen deel uit van het IBOR-plan. De rest is als volgt verdeeld: Water: dit betreft een aanzienlijk deel ( m²) van het totale wateroppervlak in de gemeente (16% van het te beheren gebied); Verharding: de m² oppervlakte aan gemeentelijke wegen bestaan voor 79 % uit elementenverharding (betontegels, klinkers), 19% is asfalt, de overige 2% betreft beton en halfverhardingen. (Verharding vormt 46% van het te beheren gebied); Groen: Het openbaar groen beslaat m². De samenstelling van het groen wordt op dit moment geleidelijk aan veranderd. Een deel van het gazon en bosplantsoen is omgevormd naar ruw gras en extensief gras, met als doel de beheerkosten omlaag te brengen. Was het aandeel gazon in 2011 nog 49% van de totale grasoppervlakte, nu is dat gedaald tot 37%. Op dit moment is de groensamenstelling zoals in onderstaande grafiek is weergegeven. (Groen vormt 38% van het te beheren gebied). 11

12 Areaalverdeling groen (m2) Natuurlijke beplanting Cultuurlijke beplanting Gazon Ruw gras/extensief gras Speel-/trapveld Het beheerareaal omvat verder onder andere: bomen - 72 km oevers en beschoeiing lichtmasten speeltoestellen * bruggen m¹ walmuren en damwanden - 3 waterbuspontons m¹ geluidsscherm - 5 verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) - banken, afvalbakken, verkeersmeubilair, belijning en markering, etc. * Behalve deze gemeentelijke toestellen zijn er nog 152 stuks in beheer bij scholen en 38 bij speeltuinverenigingen waarvan de gemeente de veiligheidsinspectie uitvoert Huidige kwaliteit Het uitgangspunt IBOR is het kwaliteitsniveau basis te realiseren met in het centrum een hoge kwaliteit. Voor belangrijke onderdelen wordt dit niveau gehaald. Het gemiddelde beeld van elementenverharding bijvoorbeeld, is voldoende te noemen (gebaseerd op een spreiding van resultaten). Ook straatmeubilair en verkeersvoorzieningen halen het gewenste niveau. Op onderdelen wordt zelfs een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd, bijvoorbeeld voor het aspect zwerfafval. Dit mede dankzij de actieve inzet van bewoners (de 200 Zappers). Op sommige onderdelen worden voor de komende periode aandachtspunten gesignaleerd. Dit geldt met name voor onderdelen die langzaam in kwaliteit achteruitgaan, zoals de civiele kunstwerken (bruggen, kademuren, e.d.) en verhardingen (zie paragraaf ontwikkelingen). 12

13 De kwaliteit is niet voor de hele gemeente hetzelfde. Veel hangt af van de leeftijd van een element. Een indicatie geeft de leeftijd van de wijk. In oudere wijken zal met name de kwaliteit van wegen en riolering verminderd zijn, door het bereiken van het einde van de levensduur. De riolering is daarbij, in de meeste gevallen, leidend voor de te nemen maatregelen. Door middel van rioolinspecties wordt de kwaliteit gemonitord. De kwaliteit van wegen wordt tweejaarlijks beoordeeld door middel van weginspecties. Uit de weginspectie van 2013 blijkt dat de kwaliteit van de wegen in de periode geleidelijk afneemt. De kwaliteit van de elementenverharding is nog voldoende te noemen maar heeft een dalende tendens die de komende jaren doorzet bij onveranderd beleid. Uit recentelijk asfaltonderzoek met bijbehorende projectvoorstellen blijkt dat een aanzienlijk aantal wegen structureel is versleten, de verhardingsconstructie heeft het einde levensduur bereikt. De kwaliteit van het groen is in 2011 eenmalig gemeten. Uit deze inspectie bleek dat 88% van het groenareaal aan het gewenste kwaliteitsniveau Basis of hoger voldoet (Bij 9% werd zelfs het niveau hoog gehaald). Daartegenover had 12% een te lage kwaliteit. Met name bij heesters werd de kwaliteit niet gehaald, bij 40% van de heesters werd kwaliteitsniveau Laag of Zeer laag aangetroffen. Gazon en ruw gras voldeden voor het grootste deel wel aan de kwaliteitsambities. De huidige kwaliteit is niet noemenswaardig gewijzigd ten opzichte van Huidige middelen De waarde van de openbare ruimte is maatschappelijk gezien groot. Het belang van goed berijdbare ontsluitingswegen, goed functionerende groenvoorzieningen, veilige straatverlichting etc. is enorm. De openbare ruimte is belangrijk voor de bereikbaarheid, als ontmoetingsruimte en voor de identiteit van Papendrecht. Goede openbare ruimte heeft bijvoorbeeld invloed op bedrijvigheid, op woongenot en op de waarde van vastgoed. De waarde van de openbare ruimte kan ook (direct) in geld worden uitgedrukt. Alle objecten hebben een vervangingswaarde. De totale vervangingswaarde van de objecten in beheer bij de gemeente bij de huidige stand van de techniek bedraagt ca ,-. De dekking van de kosten voor onderhoud en vervanging komt uit verschillende bronnen. Het reguliere onderhoud wordt vrijwel geheel betaald vanuit het onderhoudsbudget. Vervanging vindt vaak plaats in de vorm van projecten, soms een specifiek object zoals het vervangen van een brug, maar vaak gaat het om integrale projecten, waarbij riolering, wegen, groen en straatmeubilair gezamenlijk worden aangepakt. Verder zijn - om de vervangingspieken op te vangen - voor diverse objecten voorzieningen in het leven geroepen. Onderstaande grafiek geeft hiervan het principe weer. Jaarlijkse kosten Groot onderhoud en vervanging vanuit voorzieningen Regulier onderhoud Tijd (jaren) In onderstaand overzicht is weergegeven welke middelen beschikbaar zijn voor beheer en onderhoud (uitgezonderd afval en begraafplaats). Het overzicht is gebaseerd op de programmabegroting voor In de begroting voor 2014 is voor de openbare ruimte zo n 10,5 miljoen beschikbaar, inclusief riolering. Het genoemde bedrag betreft de uitvoering van het beheer en onderhoud en is inclusief apparaatskosten, voorbereiding en toezicht, rentelasten, afschrijvingslasten, stortingen in voorzieningen, e.d. Een deel van het beschikbare budget wordt gebruikt voor storting in 13

14 voorzieningen, hiermee worden pieken en dalen in de benodigde middelen voor groot onderhoud volgens bovengenoemde methode afgevlakt. PRODUCT Wegen Verkeersvoorzieningen VRI's, Poller, verlichting BK-weg, DRIS Civiele kunstwerken Openbare verlichting waterbuspontons Groen Spelen Straatreiniging Vijvers/beschoeiingen Baggeren havens Kabels en leidingen Riolering TOTAAL Grafisch geeft dit het volgende beeld: Wegen Verkeersvoorzieningen VRI's etc Civiele kunstwerken Openbare verlichting Waterbuspontons Groen Spelen Straatreiniging Vijvers/beschoeiingen Baggeren havens Kabels en leidingen Riolering Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij riolering genoemde bedrag voor een deel gebruikt wordt voor vervanging van wegen en groen (conform het GRP wordt vervanging van de bovengrondse infrastructuur voor 80% gefinancierd vanuit de rioleringsgelden). De beschikbare budgetten zijn de laatste jaren niet aangepast met prijscompensatie of voor areaaluitbreiding. Dat houdt onder meer in dat binnen het beschikbare budget de parken Noordrand en Tiendzone worden onderhouden. Dat deze zogenoemde extra werkzaamheden binnen de bestaande budgetten worden uitgevoerd, heeft gevolgen voor de rest van de openbare ruimte: de extra benodigde inspanningen worden verdeeld over een groter gebied, waardoor het moeilijker wordt om overal het afgesproken kwaliteitsniveau te realiseren. 14

15 3.5. Huidig onderhoudsachterstand In de afgelopen jaren is de kwaliteit van wegen en elementen geleidelijk in kwaliteit achteruitgegaan. Daarnaast is uit recent onderzoek naar de kwaliteit van asfaltwegen gebleken dat diverse wegen sneller versleten zijn dan vooraf was verwacht (paragraaf 3.3). Een voorbeeld hiervan is de slijtage van asfaltlagen vanwege weersomstandigheden. Beide redenen hebben ervoor gezorgd dat er sprake is van onderhoudsachterstand op de producten elementverharding, kunstwerken en asfalt. Op basis van de verwachtingen uit het systeem en de nadere inspecties is de achterstand als volgt begroot: kunstwerken ( 0,6 miljoen), asfaltwegen ( 1,4 miljoen) en elementen verharding ( 0,6 miljoen). Het totale onderhoudsachterstand bedraagt dus 2,6 miljoen. Hierbij valt de kanttekening te maken dat de achterstand bij de brug in de Jan Steenlaan, na goedkeuring door de raad, is opgenomen in het werk van de Burgemeester Keijzerweg. Dit werk a 0,5 miljoen kan dus afgetrokken worden van het totaal zodat een onderhoudsachterstand resteert van 2,1 miljoen Toekomstige ontwikkelingen Van groei naar beheergemeente Papendrecht is aan het veranderen van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Zoals in bovenstaand gedeelte is weergegeven, zijn recente ontwikkelingen de Tiendzone, de Noordrand en Park Nieuwland en Land van Matena. Hiermee zijn de belangrijkste ontwikkelgebieden genoemd en komt het accent de komende periode meer en meer op beheer en onderhoud te liggen Opgave groot onderhoud en vervanging Naast het feit dat gemeente Papendrecht steeds meer ontwikkelt naar een beheergemeente, is in bovenstaand gedeelte geconstateerd dat steeds meer elementen in de openbare ruimte de komende periode aan het eind van hun levensduur raken. Dat betekent dat de komende periode in het teken staat van groot onderhoud en vervanging. Een indicatie voor de ontwikkeling is de leeftijd van de wijken. Voorbeelden van bovengenoemde ontwikkeling is het volgende. Het grootste deel van Papendrecht West is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld en is in toenemende mate aan vervanging toe. 15

16 In Molenvliet zijn deze planperiode de houten bruggen aan vervanging toe. En uit recentelijk asfaltonderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal wegen is versleten, de verhardingsconstructie heeft het einde van de levensduur bereikt (zie onderhoudsachterstand). Overigens zijn er per wijk en in de wijk verschillen. Een voorbeeld hiervan is onderstaande plattegrond. In deze plattegrond is een aantal kreekruggen te zien die door Papendrecht heenlopen (grijs gearceerd). De ondergrond op deze kreekruggen zal minder verzakken dan de overige ondergrond. Het bovenstaande heeft gevolgen voor de kosten van het beheer van de openbare ruimte, met name voor wat betreft groot onderhoud en vervanging. Voor groot onderhoud en vervanging hebben we - als gevolg van de leeftijdsopbouw van de wijken - vooral na 2020 te maken met pieken in de uitgaven. In hoofdstuk 4 worden voorstellen gedaan die ervoor zorgen dat deze pieken de komende planperiode zoveel mogelijk worden gedempt (zie bijvoorbeeld het uitstellen van vervanging groen). Risico hierbij is dat regulier onderhoud kan stijgen Burgerparticipatie Een andere - landelijke - ontwikkeling is de toenemende betrokkenheid van inwoners bij het beleid van de gemeente in de openbare ruimte. Ook in Papendrecht is deze ontwikkeling te signaleren. De gemeente vindt deze ontwikkeling positief. Papendrecht wil burgers actief betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Dit kan uiteenlopen van inlichten en voorlichten van burgers tot actieve inbreng bij het onderhoud door burgers. Papendrecht biedt de mogelijkheid om mee te denken over ontwikkelingen. Grote reconstructieprojecten worden conform het inspraakprocedurebesluit voorbereid. Tevens vindt een aanzienlijke informatievoorziening plaats via gemeentenieuws en internet (pagina; actueel/werkzaamheden). Een opvallende vorm van participatie, waar de Papendrechtse gemeenschap trots op kan zijn, zien we in de ongeveer 200 Zappers: burgers die het zwerfvuil in de woonomgeving verwijderen, daarin gefaciliteerd door de gemeente. De inzet van deze bewoners levert, naast een grote betrokkenheid, een aanzienlijke bijdrage in de netheid van de openbare ruimte. Als dit kwaliteitsniveau voor zwerfvuil door marktpartijen of eigen personeel had moeten worden bereikt, dan zouden de kosten enkele tonnen aan euro's bedragen! 16

17 Hoofdstuk 4. Voorstellen 4.1. Inleiding In hoofdstuk 3 is de huidige stand van zaken van de openbare ruimte weergegeven en zijn de belangrijkste ontwikkelingen geduid. Zoals in bovenstaand gedeelte is aangegeven, gaan deze ontwikkelingen gepaard met hogere kosten in de komende periode. Deze hogere kosten zijn vooral ingegeven doordat de uitgaven voor groot onderhoud en de kosten voor vervanging van wegen zullen toenemen als gevolg van de leeftijdsopbouw van de openbare ruimte. Het feit dat Papendrecht steeds meer ontwikkelt naar een beheergemeente speelt hierin ook een belangrijke rol. In de inleiding van dit Uitvoeringsplan IBOR is aangegeven dat gemeente Papendrecht te maken heeft met diverse omgevingsveranderingen. Genoemd zijn de economische crisis, veranderende verhoudingen tussen burgers en overheid, de roep om een duurzamer beheer van de aarde, nieuwe vormen van communicatie en nieuwe inzichten in beheer van de openbare ruimte. Mede gezien deze opgaven in verhouding tot de financiële middelen van Papendrecht (zie hoofdstuk 3) is grote budgetgroei niet wenselijk. Om op een verantwoorde manier de opgaven voor de komende periode aan te pakken, zijn maatregelen noodzakelijk die ervoor zorgen dat de uitgavenpieken de komende planperiode zoveel mogelijk worden gedempt. In dit hoofdstuk worden hiervoor voorstellen gedaan. Uiteraard zijn deze voorstellen geformuleerd vanuit een aantal (bestaande) uitgangspunten die door het bestuur zijn meegegeven. Deze uitgangspunten worden in paragraaf 4.2. weergegeven Uitgangspunten Beheervisie Een belangrijk uitgangspunt is de bestaande beheervisie van Papendrecht. De beheervisie van Papendrecht geeft aan welke richting de gemeente op wil met het beheer. 1 Deze visie is als volgt. Beheer is gericht op instandhouding van een goed functionerende openbare ruimte. De openbare ruimte heeft vele functies: het is dé ontmoetingsplek van de samenleving, het is de plek voor vele economische en maatschappelijke activiteiten, voor transport en vervoer en voor ontspanning, de plek waar kinderen spelen en opgroeien, bewoners en bezoekers genieten van groen, water en buitenlucht. Door middel van beheer en onderhoud streven we ernaar de functies van de openbare ruimte blijvend te garanderen. Hiertoe plegen we onderhoud aan wegen, groen, lichtmasten, enz. en vervangen we ze aan het einde van de levensduur. Als de functie van objecten in de openbare ruimte vervalt, of als maatschappelijke ontwikkelingen er aanleiding toe geven, wordt rekening gehouden met functieverandering. Zo vervult een speelplek in een woonwijk met jonge kinderen een belangrijke functie, met het ouder worden van de buurt kan de behoefte aan een andere invulling van deze locatie ontstaan. Papendrecht is en blijft een groene gemeente. Het groene karakter zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, dat bewegen, ontspannen en recreëren mogelijk maakt. Om hier uitvoering aan te geven is gelijktijdig met dit Uitvoeringsplan IBOR een groenbeleidsplan opgesteld. Dit plan heeft duurzaam groenbeleid als doel, dat behoud van bestaand groen, behoud en versterking van ecologische waarden, vergroting van de samenhang tussen groene en blauwe structuren en de vergroting van de bruikbaarheid van groen en blauw voor ogen heeft. 1 De beheervisie is uitgebreid beschreven in het Groenplan en het Wegenplan. Deze beheervisie op de openbare ruimte is op 7 november 2013, door de gemeenteraad, herbevestigd met de vaststelling van de begroting

18 Beheer is gericht op duurzaamheid en op participatie. In algemene zin speelt duurzaamheid een grote rol in de beheervisie voor Papendrecht. Duurzaam in de zin van goed voor mens, milieu en economie (de drie P's: People, Planet, Profit). Voor de openbare ruimte is niet alleen de gemeente verantwoordelijk. Bewoners, bedrijven en andere overheden hebben hun eigen rol, niet alleen als gebruikers, maar ook in beheer. Het motto van het collegeprogramma geeft dit weer: "Duurzaam samen - Samen doen". Hierbij kan men denken aan: - Samen optrekken met bedrijven en burgers; - Nauwere samenwerking met andere instanties zoals Waterschap en Rijkswaterstaat. (Samen met het Waterschap wordt al intensief samengewerkt bij het onderhoud van waterkeringen in Papendrecht, deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst); - Streven naar minimalisering van gebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen; - Versobering van het beheer waar mogelijk, maar met behoud van huidige kwaliteit Kwaliteit Een tweede uitgangspunt is dat de kwaliteit van de openbare ruimte de komende planperiode (IBOR ) dezelfde zal zijn als in IBOR is weergegeven. Tevens worden voorstellen gedaan om tekortkomingen op te lossen en in de toekomst te voorkomen (zie paragraaf voorstellen onderhoudsachterstand en paragraaf IBOR ). Dit kwaliteitsniveau is weergegeven in hoofdstuk 3. Dit wordt verwerkt door de twee kwaliteitsbegrippen die in hoofdstuk 2 zijn gedefinieerd als vertrekpunt te nemen, te weten technische kwaliteit en beeldkwaliteit. - Met de keuzes die in deze beleidsvisie worden gemaakt, blijft de technische kwaliteit de komende planperiode ( ) gelijk. Dit wordt gedaan door onderliggende technische inspecties, rapporten en plannen (zoals het asfaltonderzoek en meerjarenplan kunstwerken) te volgen. - In het groen is er voor gekozen meer differentiatie toe te passen. Te denken valt aan het omvormen van groen in minder onderhoudsintensief groen of het kiezen voor meer natuurlijk groen waar het kan en meer gecultiveerd groen waar de situatie erom vraagt. Hierbij is er ruimte voor burgers om conform het groenbeleidsplan in de niet-hoofdstructuren - te participeren. Voorbeelden hiervan zijn buurtmoestuintjes. Hierdoor blijft dit kwaliteitsaspect op niveau Duurzaamheid en continuïteit Duurzaamheid en continuïteit dient te worden gewaarborgd conform het in hoofdstuk 1 beschreven doel van dit uitvoeringsplan. Hierdoor wordt geen (financiële) claim gelegd op de jaren na de komende planperiode. Daarom wordt een financiële doorkijk gepresenteerd tot Hierbij wordt aangetekend dat de cijfers tot en met 2020 voornamelijk zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens (inspecties, beheerplannen etc.) en dat de cijfers vanaf 2021 theoretisch zijn gebaseerd op basis van levensduur. Dit betekent dat in de toekomst bij de formulering van een IBOR plan het beeld na 2021 op onderdelen kan afwijken. Een voorbeeld hiervan is het GRP. Deze wordt conform de cyclus in 2017 geformuleerd. Dit kan consequenties hebben. Een ander voorbeeld zijn de visuele inspecties kunstwerken die in 2020 plaatsvinden. Van belang is echter dat met deze exercitie inzichtelijk is gemaakt wat de financiële richting is voor de lange termijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de waarborging van de kwaliteit op de langere termijn (na 2020), gegeven de huidige financiële middelen versus de opgaven een belangrijk aandachtspunt is Nieuwe ontwikkelingen Onderhavige voorstellen zijn geformuleerd gegeven de huidige inzichten en de huidige stand van de openbare ruimte. Dat betekent dat toekomstige ontwikkelingen of incidenten (zoals incidenten naar aanleiding van een storm of ziektes van bomen) niet zijn meegenomen. Hiervoor dienen aparte voorstellen te worden voorgelegd waarin de (financiële) consequenties worden weergegeven. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingen als chemisch vrije onkruidbestrijding, areaaluitbreiding, nieuwe wet en regelgeving etc. 18

19 4.3. Voorstellen onderhoudsachterstand Uit de definitie van onderhoudsachterstand (paragraaf 3.3) is gebleken dat onderhoudsachterstand omkeerbaar is maar dat uitvoering dient te gebeuren met hogere prioriteit. Dit om te voorkomen dat onderhoudsachterstand omslaat in achterstallig onderhoud waardoor er gevolgschade kan ontstaan bijvoorbeeld aan de fundering van wegen. Om uitvoering te kunnen geven aan de werken worden de volgende oplossingen doorgevoerd: 1. Inzetten van de overcapaciteit werkvoorraad. Binnen de komende 10 jaar wordt er voor ca. 45 miljoen geïnvesteerd in groot onderhoud en vervanging. Door middel van een andere en meer actuele planning is de werkvoorraad (in feite het kasritme) beter in beeld gebracht. Het resultaat van deze planning is onderstaand grafisch weergegeven. Uit onderstaande grafiek blijkt dat met de huidige capaciteit de werkvoorraad af te bouwen is en dat er een financiële ruimte ontstaat van ca Aanbestedingsvoordeel. Doordat de afgelopen periode diverse grotere werken zijn aanbesteed zoals de Burgemeester Keijzerweg is er meer zicht gekomen op de werkelijk benodigde bedragen. Ondanks dat deze werken nog niet zijn afgerond kan een deel van het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel worden aangewend voor andere projecten. Het gaat hier om een bedrag van De resterende middelen voor het onderdeel onderhoudsachterstand moeten eenmalig worden toegevoegd aan de voorziening IBOR. Hiervoor zal een dekkingsvoorstel worden gedaan bij het raadsvoorstel. Onderhanden werk onderhoudsvoorzieningen Voorstellen IBOR Vanaf paragraaf worden de maatregelen weergegeven voor IBOR Dit zijn maatregelen die financiële impact hebben op de bestaande begroting van ongeveer 10,5 miljoen, zie hoofdstuk 3 (zowel negatief als positief). Dit kan zijn een verhoging of verlaging van de voorzieningen (zoals bij wegen en kunstwerken). Dit zijn ook maatregelen die een impact hebben op onderhoudsbudgetten (zoals onderhoud groen sportvelden). De onderstaande voorstellen worden als volgt weergegeven. Allereerst worden de maatregelen genoemd voor de drie belangrijkste onderdelen van de openbare ruimte: wegen, kunstwerken en groen. Vervolgens wordt een aantal andere maatregelen genoemd die niet in deze categorieën zijn te rubriceren. Daarnaast is er een aantal maatregelen die op dit moment nog geen financiële impact hebben, maar die kansrijk zijn. Deze maatregelen worden als laatste weergegeven. 19

20 De maatregelen genoemd vanaf paragraaf leveren het onderstaande financiële overzicht op tot en met Hieruit kan worden geconcludeerd dat de komende planperiode ( ) ten opzichte van het bestaande budget een lichte stijging van het IBOR budget kent (een stijging in 2016 tot Een stijging van in 2020). Planperiode Bestaand budget (uitgangspunt) Gewenste mutaties Extra storting voorziening wegen Extra storting voorziening asfalt Extra storting VRI Extra storting voorziening kunstwerken* Extra storting Openbare verlichting (OVL) Extra storting pontons Herverdeling groen; vermindering budget Groei land van Matena Vermindering baggeren havens Groen nabij sportcomplexen Onderhoudskosten nutsbedrijven Sanering niet functionele elementen Evenementen minder faciliteren Vermindering gebruik hondenpoepzuiger Participatie in de openbare ruimte Fietsenstalling Marktwerking bij aanbesteding Budgettotaal na mutaties * incl. benutting reserve geluidsschermen Een van de uitgangpunten van deze beleidsvisie IBOR is duurzaamheid en continuïteit (paragraaf 4.2.). Daarom is er voor gekozen ook de ontwikkelingen na 2020 weer te geven. Deze ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Te zien is dat de onderhoudsvraag naar verwachting zal stijgen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen zoals in hoofdstuk 3 zijn geschetst. Na 2020 zullen de opgaven voor groot onderhoud en de vervangingsopgave zich doorzetten. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze ontwikkelingen worden bijgesteld door de inspecties die plaatsvinden (zie uitgangspunten). De verwachting is echter dat de genoemde algemene trend zich zal doorzetten. Tijd volgordelijk worden beleidstukken bestuurlijk behandeld en vastgesteld. Deze behandeling vindt in verschillende jaren plaats en looptijden van de stukken zijn niet gelijk, dit terwijl de beleidstukken samenhang hebben. Als voorbeeld kan het GRP en IBOR gegeven worden. Het verdient de aanbeveling om de samenhang van de stukken te vergroten door een betere integrale afstemming voor wat betreft de bestuurlijke behandeling en looptijden gelijk te houden. Het aantal voorzieningen beperkt de schuifruimte bij het opstellen van de planning. Het verdient daarom de voorkeur het aantal voorzieningen drastisch te verminderen. Te denken valt aan 20

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur. De opzet is volgens de eisen uit het Besluit

Nadere informatie

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte. Inhoud 1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.... 3 De Openbare ruimte... 3 Kapitaalsgoederen... 3 De kapitaalgoederen openbare ruimte... 3 Het belang en de waarde van de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Groot onderhoud Gemeente Eindhoven Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Aanleiding Toezeggingen begrotingsbehandeling Brief Provincie Voorbereiding kadernota - 2 - Opbouw Werkwijze Doelstellingen

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z-14-08270/ INT-14-04419 Adviesnota *ZAAE2BF3F76* Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen 2015-2019. Inleiding Doelmatigheid. Uit oogpunt van doelmatigheid

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Inwoners, bedrijven en bezoekers

Inwoners, bedrijven en bezoekers Inwoners, bedrijven en bezoekers Openbare ruimte Plaats Datum Bodegraven 11 mei 2016 Presentatie Datum Pagina 1 Presentator diversen Wat willen we bereiken? Beelden uitwisselen/in gesprek, Gedachtenvorming

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit

Voorgesteld raadsbesluit Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Grave *Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Raadsvoorstel Onderwerp : Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen Datum college : 16 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Aanleiding Inhoud Relatie met Accommodatiebeleid en Harmonisatie Onderdelen Openbare Ruimte Uitgangssituatie 2010 Periode 2011-2014 Samenvatting Voorstellen Aanleiding Realisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen

Wegenbeheerplan en Voorziening Wegen Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 november 2013 Portefeuillehouder R. Vermeulen Begrotingsprogramma 6 Onderwerp Wegenbeheerplan 2014-2023 en Voorziening Wegen Besluit om: 1. In afwijking van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Financiële uiteenzetting beheerplannen nota Oor

Financiële uiteenzetting beheerplannen nota Oor Financiële uiteenzetting beheerplannen nota Oor Inleiding In de beheerplannen worden veel cijfers genoemd. Om hier een goed inzicht in te geven is het van belang deze helder uiteen te zetten. In deze notitie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte 2008 Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2008 projectnr. 187713 revisie 1.0 9 februari 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Versie: 8-2-2010 17:13 Documentnaam: probegr_pres_01.doc Inhoud Programma 1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2 Beleidskader 2 Veranderingen in doelen 2 Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Nadere informatie

Vervangen bruggen Elsenhove

Vervangen bruggen Elsenhove Adviescommissie 27 maart 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 5 april 2012 Algemeen bestuur 26 april 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Vervangen bruggen Elsenhove Het algemeen

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Openbare Werken : A.J. (Michel) Kraakman Voorstel aan de raad Onderwerp : Beheerplannen waterwerken

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen 11.3. Onderhoud kapitaalgoederen Introductie en doelstelling De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 2 van 6

Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 2 van 6 Reg.nr: FLO/2011/2725 Pagina 2 van 6 De huidige kwaliteit van het onderhoud De meerjaren onderhoudsplanning heeft in de afgelopen 8 jaar zijn nut absoluut bewezen. Op basis van de jaarlijkse inspecties

Nadere informatie

Advies: NEE. Van: M. Hoes Tel nr: 8338 Nummer: 17A.00760

Advies: NEE. Van: M. Hoes Tel nr: 8338 Nummer: 17A.00760 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Hoes Tel nr: 8338 Nummer: 17A.00760 Datum: 26 juni 2017 Team: R&B Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Goossens. M, Rateland. J, Groenendaal. A,

Nadere informatie

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan *ZEA43D618CA* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 19 april 2016 Agendanr. 08. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-589, afdeling Ruimte. Sellingen, 7 april 2016 Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Inleiding In 2005 is het beleidsplan Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2.

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Toelichting : Dit format wordt gebruikt voor die taken, die door de gemeenteraad zijn voorzien van een 2. Een 2

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld

Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld Rapport Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld Bestand: P:\prj100\GUW\112\rapp\ Project: GUW112 Gecontroleerd door:

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018. Ferwert, 22 mei 2014 AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : lll Nr. : 10/27.14 Onderwerp : Vaststellen wegenbeheerplan 2014-2018 Ferwert, 22 mei 2014 Op 6 juni 2013 heeft uw raad besloten om een krediet van 11.800,-

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: 15.21548

Registratienummer collegebesluit: 15.21548 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: G.A.H. Elkhuizen Opgesteld door: Claudia Baars-Roubos afdeling Beheer Openbare Ruimte Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Evaluatie speelplekkenbeleid en meerjarenplan Spelen

Evaluatie speelplekkenbeleid en meerjarenplan Spelen Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 14-1-2014 Nummer voorstel: 2014/3 Voor raadsvergadering d.d.: 28-01-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus Beelden van de openbare ruimte Pocketversie Beheercatalogus Inleiding De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies op peil? Dat is

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

B en W d.d Brief reactie advies LMR

B en W d.d Brief reactie advies LMR B en W. 12.0656 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Brief reactie advies LMR besluiten:behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de Leidse MilieuRaad vast te stellen waarin conform het reglement Leidse

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 26 september Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 26 september Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2011 Publicatiedatum 30 september 2011 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 23 augustus 2011 inzake bezuinigingen

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Assetmanagement Rotterdam

Assetmanagement Rotterdam Assetmanagement Rotterdam Zeker weten dat wij de juiste dingen doen in de stad? En dat iedere euro die wij investeren in de buitenruimte van de stad het maximale effect heeft? Daarvoor zorgen wij met assetmanagement.

Nadere informatie

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd.

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd. Datum 27-08-2015 Nummer 2015-08-07 Datum commissievergadering 08-09-2015 Datum raadvergadering 22-09-2015 OPLEGGER Registratienummer 2015-12585 / 15Z.002318 Onderwerp Beheerplan wegen 2015-2020 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden Beheerplan openbare ruimte Bijeenkomst Dorpsraden Inleiding Welkom Beheerplan openbare ruimte met nadruk op groen/wegen/speeltoestellen/bruggen Inleiding 21 februari vastgesteld door gemeenteraad Informeren

Nadere informatie

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013.

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025 Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. 1. Inleiding. Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn comfortabel te gebruiken

Nadere informatie

Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Gevraagde Beslissing:

Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Gevraagde Beslissing: Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. voor het gehele beheerareaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein.

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. Raad van 27 juni 2006 Agendanummer: 16 Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. AANLEIDING Zoals bekend is momenteel

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen Hoe groen kunt u het De laatste jaren heeft de gemeente Waalwijk regelmatig met inwoners en andere belanghebbenden gesproken over de uitstraling van de openbare ruimte.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden April Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden April Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 4 2016 Hoofddorp West en Boseilanden April 2016 Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 2016 in de fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie