Respectprotocol SWPBS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Respectprotocol SWPBS"

Transcriptie

1 Respectprotocol SWPBS Concept respectprotocol SWPBS november

2 Wat is SWPBS School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. Met PBS maakt de school concreet wat we qua gedrag van kinderen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. De PBS-methodiek richt zich op drie niveaus: de school, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast is PBS een kapstok waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in de school opgehangen worden. Wat al aanwezig is en goed werkt in de school wordt geïntegreerd in PBS. Basiselementen van PBS Er zijn zes basiselementen van PBS: 1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht 2. Goed gedrag wordt aangeleerd 3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd 4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie 5. School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen 6. Beslissingen worden gemaakt op basis van geregistreerde gegevens Gedragsteam binnen de school Onder begeleiding van een PBS-coach is er een gedragsteam binnen de school samengesteld. Dit gedragsteam bestaat uit Leerkrachten uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, internbegeleiders, een ouder en de locatieleider. Het gedragsteam ontwikkelt, onder begeleiding van de PBS-coach, een preventief en schoolbreed beleid. Dit beleid richt zich op het concreet maken van verwachtingen, actief aanleren van die verwachtingen, systematische bekrachtigen, bewaken en borgen van processen. Het gedragsteam is het aanspreekpunt voor en geeft ondersteuning aan collega s. Tevens houden zij het databasesysteem bij. Interventies op het groene niveau Gedragsverwachtingen in algemene ruimtes Op school hanteren we gelijke gedragsverwachtingen in e algemene ruimtes. Deze verwachtingen staan beschreven in een schoolbrede matrix. We werken met drie basiswaarden namelijk: Concept respectprotocol SWPBS november

3 Bij elke ruimte staan gedragsverwachtingen genoemd die van toepassing zijn op de drie basiswaarden, zoals in onderstaand voorbeeld genoemd. Algemene ruimtes Veiligheid Respect Vertrouwen Schoolbreed We houden onze handen We zijn zuinig op alle spullen We zijn eerlijk en voeten bij onszelf We zijn netjes / beleefd en vriendelijk In bijlage 1 treft u de gehele Matrix voor de Hooiberg. Gedragsverwachtingen in de groep Elke groep heeft een groepsmatrix waarin de gedragsverwachtingen per basiswaarde worden beschreven. Hierdoor weten de leerlingen en eventuele invalleerkrachten wat er binnen de groep en in algemene ruimtes wordt verwacht van de leerlingen. Deze matrix hangt in de klas en is te vinden in het netwerk onder Documenten iedereen mapje PBS matrixen gedragsverwachtingen Naast de algemene verwachtingen die gelden binnen de groep kunnen er gedragsverwachtingen zijn die specifiek gelden voor de groep met specifieke behoeften. Hierdoor worden in het begin van het schooljaar de matrixen bekeken, aangepast en geborgd. Kenmerken van effectieve gedragsverwachtingen zijn: Concreet en waarneembaar Duidelijk en eenduidig (alle leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht) Positief, kort en bondig In de actieve vorm geformuleerd ( loop rustig ) Gewenst gedrag bekrachtigen Om gedrag structureel te stimuleren, hanteren alle medewerkers een beloningssysteem in alle ruimtes van de school en in de groep. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen is van belang. De aandacht van ongewenst gedrag wordt minimaal gehouden. Teamleden werken actief aan een verhouding 4:1. Dat betekent vier positieve bekrachtigers tegenover een correctie. Bekrachtigen Concept respectprotocol SWPBS november

4 gebeurt met name door het geven van complimenten gekoppeld aan waarneembaar, concreet en gewenst gedrag. Elke auditieve bekrachtiging wordt visueel ondersteunt door een gebaar, bijvoorbeeld opsteken van de duim. Leerkrachten zijn vrij in de visuele ondersteuning van deze bekrachtiging. Manieren van bekrachtigen zijn: Compliment geven Bevestigen ( ik zie dat jij ) Gebaar Belonen Leerkrachten belonen gewenst gedrag naast de bekrachtiging van dit gedrag. Op de Hooiberg hebben alle leerlingen een beloningskaart. Na het krijgen van vijf stickers kunnen leerlingen kiezen uit kosteloze beloningen. De lijst met 100 kosteloze beloningen zijn te vinden in bijlage 3. De leerkracht maakt van te voren een selectie uit deze 100 beloningen, op deze manier kiezen kinderen beloningen die daadwerkelijk kunnen. De leerkracht houdt bij welke kinderen een volle kaart hebben gehad en welke beloning ze hebben gekozen. Voorbeeld van een beloningskaart: Naast de individuele beloningen geven leerkrachten groepsbeloningen. De groepsbeloningen kaart is het zelfde dezelfde afbeelding als op de individuele beloningskaart maar dan afgedrukt op A4. Het hangt op een zichtbare plek in de klas. De groep kan vijf stickers verdienen om tot een groepsbeloning te komen. De groepsbeloning wordt van te voren afgesproken met de leerlingen. Ook nu kan worden gekozen uit de lijst met de 100 beloningen. Gedragslessen Om goed gedrag actief aan te leren, geven we lessen volgens een vaste opbouw. 1. Goed voorbeeld a. Groep voorbereiden b. Modelen, het laten zien van het gewenste gedrag c. Nabespreken 2. Fout voorbeeld door de leerkracht zelf a. Groep voorbereiden b. Fout voordoen c. Nabespreken 3. Goed voorbeeld a. Groep voorbereiden b. Modelen, het laten zien van het gewenste gedrag c. Nabespreken Concept respectprotocol SWPBS november

5 4. Leerlingen oefenen a. Groep voorbereiden b. Leerling laat het gewenste gedrag zien c. Nabespreken Jaarplanning gedragslessen en overlegmomenten Om er zeker van te zijn dat alle gedragslessen horende bij de algemene ruimtes en binnen de groep gegeven worden hanteren we een jaarplanning. Op deze manier wordt er in alle groepen tegelijk gewerkt aan dezelfde gedragsverwachtingen en kunnen alle personeelsleden hierop in spelen. Wanneer een nieuwe gedragsverwachtig centraal staat wordt er in elke groep op de maandag de gedragsles gegeven. Op deze manier zijn alle medewerkers op de hoogte wanneer de regels zijn aangeboden. Tevens wordt deze planning maandelijks weergegeven in de nieuwsbrief voor ouders. Ouders weten op deze manier waar er op school aan wordt gewerkt. Doordat we ons er bewust van zijn dat er binnen de groepen ook specifieke gedragsverwachtingen worden verwacht is er binnen de jaarplanning ruimte voor eigen invulling van de leerkracht. Tijdens een schooljaar zijn er vaste momenten dat het PBS-gedragsteam bij elkaar komt om de voortgang en nieuwe inzichten te bespreken. Het gedragsteam zorgt voor de terugkoppeling naar het team, bijvoorbeeld tijdens de teamvergaderingen en studiemomenten. Het schooljaar is verdeeld in drie periodes en we werken volgens het PDCA-cyclus. In bijlage 2 is een overzicht van de jaarplanning te zien. Interventie op ongewenst gedrag Negeren In de basis reageren we op gewenst gedrag en negeren we het ongewenste gedrag. De stappen van het negeren zijn: 1. Bedenk wat het gewenste gedrag is 2. Kijk welke leerlingen dit gedrag wel laten zien 3. Geef een compliment aan minstens 3 leerlingen die dit gedrag laten zien 4. Wacht en observeer minimaal 10 seconden 5. Houd de leerling met het ongewenste gedrag in de gaten: complimenteer iedere stap in de goede richting. De reactieprocedure Het reageren op gedrag van kinderen doen we op een gelijke manier. Een manier hiervoor is de reactieprocedure: Stap 1: Vraag de leerling naar de gedragsverwachting. Lisa, wat is ook alweer de afspraak over het spel op het plein? Stap 2a: Vertel de leerling wat de gedragsverwachting is en vertel de leerling wat hij nu moet doen. Lisa, wij spelen met iedereen. Dus deze kinderen mogen meespelen. De leerling geeft het juiste antwoord en stelt zijn gedrag bij: We geven een concreet compliment. Wanneer de leerling ongehoorzaam is dan verder met stap 2b Stap 2b: Loop weg en wacht 10 seconden. Stap 3 : Benoem het ongewenste gedrag, benoem de afspraak en geef een keuze. Concept respectprotocol SWPBS november

6 Lisa, ik zie dat die kinderen niet mee mogen doen. De afspraak is dat wij met iedereen spelen. Dus zij mogen nu ook meespelen. Laat hen nu ook meespelen of ga 2 minuten op het bankje zitten. Wat is je keuze? Stap 4a: Benoem de consequentie die volgt. Oke, dan ga jij 2 minuten op de bank zitten. (Plein; blauwe bank, veld: houten bank). Stap 4b: Loop weg. Stap 5 : Haal de leerling na 2 minuten op. Lisa, de andere kinderen mochten net niet meedoen. Laat nu zien dat zij ook mee mogen doen. Kun je je niet aan deze afspraak houden, dan ga je naar binnen. Stap 5b: De leerling houdt zich niet aan de afspraak. Lisa, ik zie dat je je niet aan onze afspraak houdt. Ik breng je nu naar binnen. Je gaat zitten in de hal totdat ik je kom vertellen dat je weer naar je groep mag gaan. ( ik is pleinwacht). Stap 6 : Na de pauze ga je naar de leerling in de hal. Lisa, je ziet hier omdat je je niet aan onze afspraak hebt gehouden. Je mag nu naar de klas en kunt morgen in de pauze laten zien dat je je aan de afspraak kunt houden; Wij spelen met iedereen. Bij stap 4a wordt er gesproken over een consequentie. Deze consequentie is effectief en heeft de volgende kenmerken: Zijn passend bij de leeftijd van het kind Zijn mild en volgen direct op het ongewenste gedrag Worden consequent toegepast door het hele team Mogen geen straf vormen voor de leerkracht of andere kinderen Worden zo geformuleerd dat het kind precies weet wat er wordt verwacht Bieden het kind oefenmogelijkheden in gewenst gedrag Als de consequentie is toegepast geldt de regel: over = over De twee minutenregel Wanneer een teamlid een probleem signaleert omschrijft deze het gedrag wat zichtbaar is. Het teamlid geef de leerling een aanwijzing of een correctie. Ook kan het teamlid de leerlingen wijzen op het gevolg van het gedrag. Wanneer de leerling gehoorzaamt: De medewerking van de leerling wordt erkent. De leerling wordt bedankt, krijgt een compliment of een beloning. Wanneer de leerling niet gehoorzaamt: De leerling krijgt de keuze om alsnog te gehoorzamen, er wordt aangegeven welk gedrag verwacht wordt. Wanneer de leerling nog niet gehoorzaamt dan wordt een ander teamlid geroepen voor hulp. Registratie door het team Wanneer een leerling zich niet houdt aan de juiste gedragsverwachting wordt dit geregistreerd. Elke leerkracht heeft een registratieformulier in de klassenmap. Aan het eind van de week worden deze formulieren door het gedragsteam opgehaald en verwerkt in een datasysteem. Hierdoor wordt inzichtelijke waar de meeste incidenten plaatsvinden, welke leerlingen er betrokken zijn en hoe we op schoolniveau hier op in kunnen gaan. Concept respectprotocol SWPBS november

7 Wanneer gaan we een gele interventie inzetten? Interventies op het gele niveau Een gele interventie betreft vaak een interventie in groepsverband maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Voordat er een gele interventie wordt ingezet moet er vanuit de groene interventies op school altijd worden nagaan: 1. Gedragsverwachting helder? Was het voor de leerlingen helder wat er van hen werd verwacht? Wat was al wel duidelijk? Wat kan nog verder worden verhelderd? 2. Dataregistratie In hoeverre lukte het de leerlingen om te voldoen aan de verwachting? 3. Gedragslessen. Welke kansen zijn er gecreëerd om leerlingen hierin actief te ondersteunen/ de verwachting actief aan te leren? Wat werkte daarin goed? Wat was lastig? Zijn er nog andere mogelijkheden? 4. Bekrachtiging/ beloningssysteem? Voelen leerlingen zich gewaardeerd voor hun inzet om (gedeeltelijk) aan de verwachting te voldoen? Hoe zijn de leerlingen bekrachtigd? Wat werkte daarin goed? Liggen er meer kansen? In hoeverre is het gelukt om aandacht te schenken aan degenen die aan de verwachting voldoen (ipv de leerlingen die dat niet doen)? Wat werkte daarin goed? Waar liggen nog meer kansen? 5. Is er iets extra s nodig om degenen die niet aan de verwachting voldoen te motiveren dat alsnog te doen? Wat zijn hierin mogelijkheden? Als men tot de conclusie komt dat alles op groen is ingezet, dan kan men een gele interventie overwegen. Kenmerken van gele interventies: Continue beschikbaar Snel een eenvoudig toegankelijk Minimale tijd en inzet van de leraar Vereiste vaardigheden kunnen gemakkelijk worden geleerd SWPBS-pijlers komen terug in de gele interventie: Schoolbreed en preventief, Interventie sluit aan bij de waarden en gedragsverwachtingen van de school. Concept respectprotocol SWPBS november

8 Deze worden actief aangeleerd en systematisch bekrachtigd. Er wordt data verzameld om effecten te meten. Ouders (en de zorg) worden betrokken. Wordt de interventie op eenduidige wijze ingezet voor alle leerlingen die ervoor in aanmerking komen? Checklist gele interventie Kan een leerling snel toetreden tot de interventie? Is de interventie het hele schooljaar door beschikbaar? Werkt (indien van toepassing) het hele schoolteam er mee? Zijn er criteria vastgesteld die de toegang bepalen? Werken met een Check in Check out Vooraf: De leerkracht bespreekt het gedragsprobleem met de intern begeleider. De leerkracht is verantwoordelik voor dit proces, de intern begeleider bewaakt het proces. In een leerlinggesprek bespreekt de leerkracht met de leerling het check-in / check-out systeem. De beloning wordt vastgesteld: Wat wordt verdiend bij welk aantal punten? Beloning op school Beloning thuis Het systeem wordt samen met ouders besproken, inclusief de thuisbeloning. Samenwerking met ouders ligt ten grondslag. Tijdens dit gesprek wordt een evaluatiemoment afgesproken. Check-In: de leerling meldt zich uit zichzelf bij een vaste persoon, voordat hij de klas in gaat. Dit is de begeleider. De leerling neemt de map met dagkaarten mee. de begeleider bespreekt: o de map met dagkaarten: Heb je hem weer meegenomen? / Handtekening ouders? o gesteldheid van de leerling: Hoe gaat het met je? o algemeenheden: Heb je nog iets leuks gedaan gisteren? etc. o kort de doelen van die dag: gedragsdoelen van het contract van de leerling o bijzonderheden van die dag o dingen die gisteren niet zo goed gingen : reminders geven zodat het vandaag wel lukt De leerling krijgt een nieuwe dagkaart van de begeleider. Deze gaat bovenop, in de map. De leerling gaat met zijn map naar de klas. De leerkracht kleurt op de dagkaart de hele dag, ieder uur, de smiles samen met de leerling a.d.h.v. de volgende vragen: o Wat denk je zelf? o Hoe is het gegaan dit uur? o Waarom denk je dat er XX smiles gekleurd worden? Aantal te behalen punten: o 0 smiles: heeft zich niet aan de gedragsverwachtingen gehouden o 2-3 smiles: heeft zich soms niet aan gehouden maar zich wel hersteld o 5 smiles: heeft zich gewenst gedragen Concept respectprotocol SWPBS november

9 Check-out: 1. de leerling meldt zich bij de begeleider. De begeleider kleurt de eerste en laatste balk en telt het totaal aantal gekleurde smiles op. o focus op wat goed ging o bespreekt kort waar moeilijkheden lagen o bespreekt doelen voor morgen o dagafsluiting: Wat ga je na school doen? / Veel plezier etc. 2. De begeleider geeft de map mee met getekend dagrapport van die dag. 3. Om de leerling ook de vorderingen te laten zien, kleurt de leerling op de dagkaart dagelijks het aantal vakjes van punten. Zo ziet hij / zij de vooruitgang. Deze lijst kan bij de begeleider hangen of in de leerlingenmap zitten. Achteraf: Om inzicht te krijgen in het gedrag van de leerling, vult de begeleider het data-formulier in. Hier wordt het aantal punten per uur over de week heen zichtbaar gemaakt. Er vindt een evaluatieplaats met ouders en de leerkrachten. De intern begeleider bewaakt het proces. Interventies op het rode niveau Aanhoudende gedragsproblemen kunnen zich voor doen op een basisschool. Bij deze problemen zal de leerkracht samen met de intern begeleider in kaart brengen of alle te nemen groene en gele interventies juist zijn uitgevoerd. Binnen het gedragsteam wordt de leerling besproken, bewaakt en geëvalueerd. Wanneer de groene en gele interventie goed zijn uitgevoerd zullen de leerkrachten samen met de internbegeleider in gesprek gaan met de ouders.. De leerkrachten en intern begeleider zorgen voor een terugkoppeling met de locatieleider. Contact met ouders Als school vinden we het belangrijk samen met ouders op te gaan wanneer er zich gedragsproblemen voor doen. De ouders worden door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek, hierbij zal de intern begeleider aanwezig zijn. Met de ouders worden de te nemen stappen doorgesproken. Tevens zal de school aangeven structureel gesprekken te willen. Om de drie weken vindt er een gesprek plaats op school. Bij incidenten worden de ouders van betrokken kinderen altijd gebeld. De stappen die worden ondernomen De intern begeleider bereidt samen met de leerkrachten een GIP (Een gedrags interventie plan) voor. De intern begeleider komt observeren in de groep. Er wordt een gedragsfunctieanalyse (zoals aangegeven door SWPB) gemaakt. De intern begeleider gaat met de leerling in gesprek waarbij de leerling zelf aangeeft te willen veranderen en welke wegen we gaan inslaan. Concept respectprotocol SWPBS november

10 Aan de hand van deze analyse wordt een gedrags interventie plan opgesteld en geïmplementeerd. Het GIP met daarin de verwachtingen worden met de leerling besproken door de intern begleider. Na zes weken wordt het plan geëvalueerd. Tussentijds worden er geen veranderingen aangebracht in het plan. Bij de evaluatie tussen leerkrachten, intern begeleider en ouders. De evaluatie wordt vastgelegd. Tijdens dit gesprek wordt het volgende besproken: o Frequentietelling o Gedragsbeoordelingsschaal o Observaties binnen de groep o Bevindingen van het kind o Bevindingen van de ouders o Kijken of het GIP op een juiste manier geïmplementeerd en uitgevoerd is o Bespreken van het onderhoudsplan Opstellen en werken met een onderhoudsplan. Dit plan is er om terugval tegen te gaan en nieuw gemaakte afspraken vast te leggen. Contacten met externen Zat-overleg De intern begeleider heeft drie keer per jaar een Zat-overleg. Dit is een zorg advies team van verschillende geledingen, zoals de schoolarts en een maatschappelijk werkster. Leerlingen met gedragsproblemen worden tijdens dit overleg besproken. Co-overleg Wanneer de gedragsproblemen aanhouden of verslechteren kiest de intern begeleider ervoor deze leerlingen te bespreken tijdens het consultatief overleg met het samenwerkingsverband van wsns. Er kunnen onderzoeken worden afgenomen en er kan advies worden gegeven hoe de school nu kan handelen of dat er een verwijzing wordt geadviseerd naar speciaal (basis) onderwijs. In beide gevallen zullen we goedkeuring vragen aan de ouders. Wanneer ouders niet akkoord gaan met het bespreken van hun kind, kan het kind anoniem worden ingebracht. Overige instanties Wanneer een kind is aangemeld door de ouders bij een bepaalde instantie zoals Bureau Jeugdzorg of een psycholoog dan willen we samen optrekken zodat de lijnen kort zijn. Overleg vindt dan plaats waarbij alle betrokken instanties aanwezig zijn. Schorsing Wanneer alle bovengenoemde stappen gezet zijn en er een situatie ontstaat waarbij de veiligheid van de groep en leerlingen in het geding komen kan het zijn dat de school overgaat tot een schorsing van de leerling. Deze schorsing mag maximaal vijf dagen duren en de school maakt hiervan melding bij de leerplichtambtenaar en de inspectie. De locatieleider zal de ouders uitnodigen voor een gesprek en vragen het kind op te halen. De locatieleider zal de ouders een brief overhandigen met daarin de reden en de duur van de schorsing. Tevens kunnen de ouders bezwaar maken bij het schoolbestuur of algemeen directeur. Concept respectprotocol SWPBS november

11 Verwijdering van de school De school kan besluiten een leerling te verwijderen. Bijvoorbeeld als: de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden waardoor handelingsverlegenheid ontstaat bij de leerkrachten en de school de leerling zich voortdurend fysiek of verbaal agressief gedraagt er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn). Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van ouders en de leerkrachten en locatieleider luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling. Bezwaar tegen verwijdering Het schoolbestuur moet de ouders laten weten dat zij bezwaar kunnen maken tegen de beslissing om het kind te verwijderen. Als de ouder bezwaar indient, moet de school binnen 4 weken schriftelijk reageren. Blijft de school bij het besluit het kind te verwijderen, dan kunnen de ouders de zaak voorleggen aan de rechter. Het vinden van een nieuwe school Wanneer de school aangeeft dat het beter is een nieuwe school te zoeken, is de school verplicht dit te doen binnen acht weken. Tot die tijd mag een kind niet definitief van school worden gestuurd omdat het kind leerplichtig is. Wanneer een kind thuis is verzorgd de school werk om mee te geven naar huis. Wanneer een school schriftelijk kan aangeven op zoek te zijn geweest binnen deze acht weken naar een andere school en niet het juste onderwijs heeft kunnen vinden dan mag de school het kind definitief verwijderen. De ouders moeten dan zelf naar een school zoeken. De leerplichtambtenaar kan hierbij de ouders helpen. De Stichting BSV heeft een uitgebreider document waarin de schorsings- of verwijderingsprocedure wordt beschreven. Bijlage 1. De Matrix Bijlage 2. Jaarplanning Gedragslessen Schooljaar Week Gedragverwachtingen aan de hand van de Gedragslessen 19 aug Schoolbrede gedragsverwachting Middagpauze 26 aug Speelplaats / sportveld en fietsenstalling 2 sept Toiletten en kopieerruimte 9 sept Herhaling bovenstaande verwachtingen 16 sept Hal & gangen 23 sept Fluisterzone en stilte ruimte 30 sept Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 7 okt Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober Concept respectprotocol SWPBS november

12 28 okt Herhaling bovenstaande verwachtingen Periode 1 4 nov Gymzaal (incl. Kleedkamers) en speellokaal (incl. Om- en aankleden) 11 nov Bibliotheek 18 nov Wasruimte 25 nov Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 2 dec herhaling verwachtingen okt en nov Kerstvakantie 23 dec t/m 3 jan jan Herhaling verwachtingen periode 1 13 jan Kantoorruimtes 20 jan Handvaardigheidslokaal / concergie 27 jan Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 3 febr Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 10 febr Herhaling verwachtingen jan en febr. Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 febr. 24 febr Herhaling verwachtingen periode 1 3 mrt Herhaling verwachtingen periode 2 10 mrt Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 17 mrt Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 24 mrt Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 31 mrt Herhaling Speelplaats / sportveld en fietsenstalling 7 apr Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 14 apr Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 21 apr Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen Meivakantie 28 apr t/m 5 mei 6 mei Herhaling verwachtingen periode 1 (schoolbreed, hal, gangen, fluister- en stilte ruimte) 12 mei Herhaling verwachtingen periode 1 (speelplaats, fietsenstalling, toiletten en kopieer) 19 mei Herhaling verwachtingen periode 2 (Gymzaal, bibliotheek en wasruimte) 26 mei Herhaling verwachtingen periode 2 ( Kantoorruimte en handvaardigheidslokaal) 2 juni Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 9 juni Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 16 juni Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen 23 juni Groepsafhankelijke gedragsverwachtingen Zomervakantie 7 juli t/m 15 aug 2014 Maanden Augustus Planning schooljaar adhv PDCA-cyclus Start Periode 1 Gouden weken: Gedragslessen alg.ruimten Reactieprocedure September Consequenties ongew.gedrag Cico Oktober Eind evaluatie Periode 1: Registratie en Gouden weken November Start periode 2 gedragslessen December Januari Februari Tussenevaluatie Periode 2: Concept respectprotocol SWPBS november

13 Beloningssysteem Maart April Eind evaluatie periode 2 gedragslessen beloningsstysteem Registratie Mei Periode 3 Juni Eind evaluatie Schooljaar: Beloningsyst Gedragslessen Juli Planning nieuw schooljaar: Gedragslessen Nieuwe afspraken Beleid evt. aanpassen Bijlage kosteloze beloningen Concept respectprotocol SWPBS november

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Taakspel binnen PBS Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Voor de volgorde van onze presentatie.. wie werkt er met PBS? wie werkt er met Taakspel? wie is met name geïnteresseerd in de inhoud van Taakspel?

Nadere informatie

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Sandra Koot en Monique Baard www.educote.nl 06-14980658 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht

Nadere informatie

Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support (PBS) Positive Behavior Support (PBS) Anita Snoek & Annette Giling 13 januari 2014 Wat is PBS? Schoolbrede preventieve aanpak van gedrag, gericht op ALLE leerlingen. Aanleren en bekrachtigen van positief gedrag

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Basisschool St. Jozef

Basisschool St. Jozef Basisschool St. Jozef School maken we samen BELEID PEDAGOGISCH KLIMAAT Doel : Veiligheid en geborgenheid van elk kind staat centraal Hoe gaan we positief met elkaar om? Onze school hanteert de PBS-aanpak

Nadere informatie

PBS op het schoolplein. Schooljaar 2013-2014

PBS op het schoolplein. Schooljaar 2013-2014 PLEINPLAN PBS op het schoolplein Schooljaar 2013-2014 Als een kind niet kan leren op de manier zoals wij het onderwijzen, moeten we ze misschien onderwijzen op de manier zoals zíj leren.. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Checklist SWPBS: certificeringverslag voor scholen

Checklist SWPBS: certificeringverslag voor scholen School: De Harl-ekijn, Cuijk Datum bezoek: 19-03-2015 Niveau: groen, geel, rood Beoordeling: Geslaagd - = niet voldoende = voldoende = goed Schoolbrede niveau van PBS -- opmerkingen Schoolwaarden De gezamenlijke

Nadere informatie

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel 1. Uitgangspunten gedrag Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel Schooljaar 2013 Inhoud 2. Preventief handelen om te komen tot gewenst gedrag 3. Interventies om te komen tot gewenst gedrag 4. Stappenplan

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Ouderavond de Triangel. Werken aan een positief pedagogisch klimaat voor leren met behulp van School Wide Positive Behavior Support

Ouderavond de Triangel. Werken aan een positief pedagogisch klimaat voor leren met behulp van School Wide Positive Behavior Support Ouderavond de Triangel Werken aan een positief pedagogisch klimaat voor leren met behulp van School Wide Positive Behavior Support Welkom Wat kunt u verwachten? Inleiding op School Wide Positive Behavior

Nadere informatie

School Wide Positive Behavior Support

School Wide Positive Behavior Support Amsterdam Zuidoost 31-10-2012 Workshopleider: Drs. B. (Berber) Klein Onderwijscentrum VU Faculteit Psychologie & Pedagogiek In samenwerking met Kenniscentrum SWPBS School Wide Positive Behavior Support

Nadere informatie

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur)

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur) PBS Door: René Krechting (adjunct-directeur) Het schooljaar 2012-2013 is begonnen en de eerste periode zit er inmiddels alweer bijna op. Elke klas is direct in het begin van het schooljaar op introductiekamp

Nadere informatie

PBS conferentie Eindhoven Inge Reijnders 14/11/2014 inge.reijnders@yorneo.nl

PBS conferentie Eindhoven Inge Reijnders 14/11/2014 inge.reijnders@yorneo.nl School Wide Positive Behavior Support Yorneo In de school samenwerken met de zorg als alleen groene interventies niet voldoen PBS conferentie Eindhoven Inge Reijnders 14/11/2014 inge.reijnders@yorneo.nl

Nadere informatie

STARTEN MET PBS, HOE DOE JE DAT ALS SCHOOL? PBS en de Timotheüsschool Oldebroek

STARTEN MET PBS, HOE DOE JE DAT ALS SCHOOL? PBS en de Timotheüsschool Oldebroek STARTEN MET PBS, HOE DOE JE DAT ALS SCHOOL? PBS en de Timotheüsschool Oldebroek Even voorstellen De Timotheüsschool Harm Jan Jaarsma, leerkracht groep 8, stuurgroep PBS Charissa Roozeboom, docent Windesheim,

Nadere informatie

PBS Positive Behavior Support

PBS Positive Behavior Support PBS Positive Behavior Support 4 juni 2010 Drs. Emilie van Leeuwen methodiekontwikkelaar/ trainer bij PI Research Drs. Inge Reijnders Onderwijskundige GZ psycholoog Opvoeden is van iedereen! Hoe ziet dat

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Protocol Gedrag SBO De Burcht Op de Burcht staat positief gedrag centraal

Protocol Gedrag SBO De Burcht Op de Burcht staat positief gedrag centraal Protocol Gedrag SBO De Burcht Op de Burcht staat positief gedrag centraal 1 1. Doel en Uitgangspunt 1.1. Doel Op De Burcht streven wij ernaar, dat alle kinderen en leerkrachten zich veilig voelen. Wij

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van taakspel binnen BAG.

De toegevoegde waarde van taakspel binnen BAG. De toegevoegde waarde van taakspel binnen BAG. Taakgericht met Taakspel Taakspel is een hulpmiddel (spel) bij het invoeren van klassenregels. Zomaar wat uitspraken Kinderen worden steeds moeilijker, psychosociale

Nadere informatie

Over gedragsverwachtingen en regels binnen SWPBS

Over gedragsverwachtingen en regels binnen SWPBS ARTIKEL School Wide Positive Behavior Support, deel 1 1 Over gedragsverwachtingen en regels binnen SWPBS Ella van Bergen, Anita Blonk, Monique Nelen Nagenoeg alle scholen hebben regels opgesteld die een

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Thecla Radersma,,PBS-coach. 14 november 2014 PBS-Coach SWPBS Conferentie 2014

Thecla Radersma,,PBS-coach. 14 november 2014 PBS-Coach SWPBS Conferentie 2014 Planmatig samenwerken met ouders Thecla Radersma,,PBS-coach 14 november 2014 PBS-Coach Welkom! Programma Workshop Samenwerken met ouders: Waarom belangrijk??? Basisniveau: voor alle leerlingen Als er meer

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag. Als je iets goeds ziet, Geef dan een compliment Als je iets fouts ziet, Bied dan je hulp aan.

Protocol gewenst gedrag. Als je iets goeds ziet, Geef dan een compliment Als je iets fouts ziet, Bied dan je hulp aan. Protocol gewenst gedrag Als je iets goeds ziet, Geef dan een compliment Als je iets fouts ziet, Bied dan je hulp aan. Nelson Mandela Versie schooljaar 2015-2016 Voorwoord Dit is het gewenst gedrag protocol

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

Protocol Omgaan met pesten

Protocol Omgaan met pesten Protocol Omgaan met pesten Willibrordusschool Alphen NB April 2013 Protocol omgaan met pesten, Willibrordusschool Alphen, april 2013 Pagina 1 Protocol omgaan met pesten Doel: Vanuit onze visie stellen

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

PROTOCOL GEWENST GEDRAG

PROTOCOL GEWENST GEDRAG PROTOCOL GEWENST GEDRAG 1. WAT DOEN WE OM GEWENST GEDRAG TE BEWERKSTELLIGEN? 1.1 OMGANGSREGELS Onze school heeft algemene omgangsregels geformuleerd, waaraan iedereen zich houdt. De regels benoemen het

Nadere informatie

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Opleidingen PBS PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Probleemgedrag in het onderwijs, het komt bijna overal voor. Veel personeelsleden op scholen voelen zich hierdoor machteloos. Ook kan

Nadere informatie

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling Delftse Daltonschool Bijlage 1: Delftse Daltonschool Bijlage 2: Delftse Daltonschool Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

PROTOCOL SAMEN TEGEN PESTEN

PROTOCOL SAMEN TEGEN PESTEN 0 PROTOCOL SAMEN TEGEN PESTEN Inhoud: 1.0. Samenvatting Samen tegen Pesten op CBS Groen van Prinsterer blz. 1 2.0. Doel van het protocol Samen tegen pesten blz. 2 3.0. Het verschil tussen pesten en plagen

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF INLEIDING Een belangrijk uitgangspunt van onze school is, dat ieder kind zich op school veilig en plezierig moet kunnen voelen. Dit betekent dat: op school niet gepest mag

Nadere informatie

Typisch PBS! W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Typisch PBS! W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Typisch PBS! Programma 1. Welkom en Voorstellen 2. Introductie 3. Delphi onderzoek 4. Data walk 5. Vragen en afronding Lectoraat onderwijsbehoeften in inclusieve omgevingen (dr. S. L. Goei) Hoe richt de

Nadere informatie

SPRINT NIEUWSBRIEF MAART 2015

SPRINT NIEUWSBRIEF MAART 2015 SPRINT NIEUWSBRIEF MAART 2015 SPRINT-nieuwsbrief In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: Uitkomsten evaluatie SPRINT SPRINT in 2015 Onderzoek naar de uitvoering van de SPRINT-screening

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

SWPBS: meer dan behaviorisme? W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

SWPBS: meer dan behaviorisme? W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g SWPBS: meer dan behaviorisme? Programma Welkom & intro: de kern Pedagogische kwaliteit: de opdracht & keuzes in de uitvoering Theoretische kaders De functie & kwaliteit van feedback Belonen/ erkennen/

Nadere informatie

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels.

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Omgangsprotocol We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Vanaf school 2008-2009 werken we met de uitgangspunten van het project de Vreedzame School. Dit project

Nadere informatie

Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013

Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013 Voorstellen Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

Omgaan met een moeilijke klas. Susan de Bruin

Omgaan met een moeilijke klas. Susan de Bruin Omgaan met een moeilijke klas Susan de Bruin SWV Amsterdam Zuid-Oost 31 oktober Welkom 39 jaar 10 jaar leerkracht SBAO te Alkmaar Susan de Bruin 6 jaar werkzaam bij Gedragpunt Ambulant begeleider & Trainer

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Inleiding 14. 3 De praktijk 26 Inleiding 26 Het werken met film/beeld in relatie tot PBS 28 Werkvormen aan de hand van de pijlers 29

Inleiding 14. 3 De praktijk 26 Inleiding 26 Het werken met film/beeld in relatie tot PBS 28 Werkvormen aan de hand van de pijlers 29 Inhoud Deel 1 De waarden als fundament; leerlingen betrekken bij de waarden en gedragsverwachtingen 13 Schoolwide Positive Behavior Support in een Nederlands Rebound jasje Een verkenning van de start van

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Goed gedrag kun je leren

Goed gedrag kun je leren Goede balans: vier complimenten tegenover één correctie Goed gedrag kun je leren Lessen in rekenen en taal zijn heel normaal op school, maar lessen in gedrag niet. Maar goed gedrag kun je ook leren! zegt

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Marjan van de Goor Havo Notre Dame des Anges Mariëtte Haasen Fontys OSO

Marjan van de Goor Havo Notre Dame des Anges Mariëtte Haasen Fontys OSO Marjan van de Goor Havo Notre Dame des Anges Mariëtte Haasen Fontys OSO 1. Heb duidelijke verwachtingen 1. Heb duidelijke verwachtingen 2. Leer verwachtingen aan Mentorlessen voor klas 1 t/m 5 o Algemeen

Nadere informatie

Pestprotocol It Twaspan

Pestprotocol It Twaspan Pestprotocol It Twaspan It Twaspan wil de kinderen een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het

Nadere informatie

Workshop SWPBS en Pestpreventie. Angeline van der Kamp MA

Workshop SWPBS en Pestpreventie. Angeline van der Kamp MA Workshop SWPBS en Pestpreventie Angeline van der Kamp MA SWPBS Conferentie Vrijdag 14 november 2014 De Staatsecretaris van OCW: Pestpreventie op school MOET!. en hoe gaan we dat doen met SWPBS? Workshopleider

Nadere informatie

! plaag/pest protocol voor het primair onderwijs

! plaag/pest protocol voor het primair onderwijs Bijlage 1: Dit protocol is van toepassing op een niet pesten school, dit houdt in dat de leerlingen ervan op de hoogte zijn dat pesten niet word getolereerd. Word pesten onverhoopt tocht geconstateerd,

Nadere informatie

SCHOOLREGELS & SCHOOLAFSPRAKEN

SCHOOLREGELS & SCHOOLAFSPRAKEN O.P.D.C Sportlaan Driene 6-1 7552 HA Hengelo Tel: 074-2457799 SCHOOLREGELS & SCHOOLAFSPRAKEN ZO IS HET DUIDELIJK VOOR IEDEREEN EEN VEILIGE OMGEVING. OPDC de Arcade probeert voor leerlingen en medewerkers

Nadere informatie

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave Geschreven in schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Gedrag heeft een achtergrond... 4 De Roos van Leary... 4 De horizontale en verticale as... 4 De octanten... 5 De

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Geschreven in schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Een schoolbrede aanpak... 4 Sociaal veilig klimaat als basis... 4 De drie componenten van sociale ondersteuning...

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Anti Pestprotocol + Anti Pestkaart (APK)

Anti Pestprotocol + Anti Pestkaart (APK) Anti Pestprotocol + Anti Pestkaart () Leerling Leerjaar :. :. :. Fases/ Datum 1 Wat Acties Verantwoordelijke meldt 1 e klacht bij de mentor. Adviseer de gepeste leerling om het probleem eerst zelf op te

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool De Wilge Corn. Drebbelstraat 64 1222 SC Hilversum

Pestprotocol. Basisschool De Wilge Corn. Drebbelstraat 64 1222 SC Hilversum Pestprotocol Basisschool De Wilge Corn. Drebbelstraat 64 1222 SC Hilversum Opgesteld in schooljaar 2012-2013 Waarom een pestprotocol? In de missie van de Wilge staat dat wij een veilige, sfeervolle leeromgeving

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en hierin duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en hierin duidelijk stelling nemen. PESTPROTOCOL Doel pestprotocol basisschool De Bron Dit pestprotocol heeft als doel om alle kinderen op b.s. de Bron een veilige omgeving te bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

EVEN BUURTEN. Nieuwsbrief van Prot. Chr. Basisschool de Rietlanden. 12 mei 2015

EVEN BUURTEN. Nieuwsbrief van Prot. Chr. Basisschool de Rietlanden. 12 mei 2015 EVEN BUURTEN Nieuwsbrief van Prot. Chr. Basisschool de Rietlanden 12 mei 2015 Beste ouders en verzorgers van leerlingen van de Rietlanden, Kunstenaars presenteren winnend werk Tekenkaarten actie wordt

Nadere informatie

Afsprakenlijst voor in de klassenmap

Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst OBS de Springplank september 2015 Buiten het gebouw - Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. - Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAGSREGELS & GEDRAGSPROBLEMEN

PROTOCOL GEDRAGSREGELS & GEDRAGSPROBLEMEN PROTOCOL GEDRAGSREGELS & GEDRAGSPROBLEMEN Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Moeilijk gedrag van leerlingen... 3 2.1 Preventief omgaan met ongewenst gedrag... 3 2.2. Gedragsproblemen... 3 2.3 Gedragsstoornissen...

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING en VERWIJDERING Van Asch van Wijck 2012 / 2013 [Geef tekst op] Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 1 2. Normen, waarden en gezag blz. 1 2a. Gedragscode voor leerkrachten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Jaarplannen 2015/2016 Praktijk College (intern) Zorgteam versie 1 d.d. 14 juli 2015

Jaarplannen 2015/2016 Praktijk College (intern) Zorgteam versie 1 d.d. 14 juli 2015 Zorgteam Taakstelling Eigenaar Gerealiseerd Coördinator: de Jong (orthoped/adj.dir.) Teamleden: van Stekelenburg (smw), Anke Meijer(TL), Harmke Drijver (TL), Jan Schoonen (TL), Moira Harrewijn (TL), Tessa

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Eben-Haëzer

Pestprotocol basisschool Eben-Haëzer Pestprotocol basisschool Eben-Haëzer 1.Plagen of pesten? Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Plagen af en toe wisselend slachtofferschap humoristisch gelijkwaardigheid

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Is meestal te verdragen, maar kan ook kwetsend zijn. Is negatief en altijd kwetsend bedoeld

PESTPROTOCOL. Is meestal te verdragen, maar kan ook kwetsend zijn. Is negatief en altijd kwetsend bedoeld Basisschool De Rijdtmeersen Kasteelstraat 32 9660 Brakel PESTPROTOCOL Dit pestprotocol heeft als doel, alle kinderen zich veilig te laten voelen op onze school zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

WAT IS MOEILIJK GEDRAG?

WAT IS MOEILIJK GEDRAG? OMGAAN MET MOEILIJK GEDRAG WAT IS MOEILIJK GEDRAG? Brainstorm An Coetsiers Kinderpsycholoog/gedragtherapeut www.depraatdoos.be IS HET GEDRAG MOEILIJK GEDRAG? Voorbeeld gedragsdagboek Individueel bepaald

Nadere informatie

Benadering 6: Positieve instelling, rekening houden met anderen

Benadering 6: Positieve instelling, rekening houden met anderen Benadering 6: Positieve instelling, rekening houden met anderen 6.7 Speel met de hele groep het Complimentenspel of Complimentenbingo. Om het opstandige, agressieve kind goed gedrag aan te leren, is het

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Inleiding Anit-pest protocol Wat is pesten? Op de site van het Nederlands Jeugd Instituut staat het volgende: Pesten is een stelselmatige vorm

Nadere informatie

Bij pesten is er duidelijk sprake van een dader en een slachtoffer en het gebeurt vaker (structureel).

Bij pesten is er duidelijk sprake van een dader en een slachtoffer en het gebeurt vaker (structureel). PESTPROTOCOL FRANCISCUSSCHOOL Het belang van een pestprotocol. Een pestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt op school. Met behulp

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie