ONDERZOEKSOPZET. Beheer en onderhoud openbare ruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSOPZET. Beheer en onderhoud openbare ruimte"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSOPZET Beheer en onderhoud openbare ruimte Rekenkamer Lelystad Datum: 2 juli 2013

2 1. Aanleiding en voorgeschiedenis in het kort Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente. De openbare ruimte is de buitenruimte, die voor iedereen toegankelijk is. Bijvoorbeeld straten en stoepen, wegen, bruggen, parkeerplaatsen, speelplekken, plantsoenen en parken. De gemeente is verplicht de meeste van deze eigendommen te onderhouden. Het maatschappelijke belang van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is groot. De manier waarop de gemeente deze basistaak uitvoert, is belangrijk voor alle inwoners van de stad. Een schone, veilige en goed onderhouden openbare ruimte is belangrijk voor een leefbare (woon)omgeving. Een goed onderhouden en goed ingerichte openbare ruimte draagt ook bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoners. Inwoners kunnen bovendien groot nadeel ondervinden van onvoldoende onderhoud van de openbare ruimte. Er kunnen zich bijvoorbeeld gevaarlijke situaties voordoen of de verkeersveiligheid kan in het geding zijn. In de Volkskrant van 12 maart 2013 stond het artikel Gemeenten besparen op onderhoud, burgers klagen niet: het is crisis. Dat zou blijken uit een recent rapport van het kennisinstituut CROW. Lelystad kent veel openbare ruimte. Veel meer dan menig andere gemeente in Nederland. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. De grondleggers van Lelystad hebben in het verleden bewust gekozen voor zoveel openbare ruimte in de stad 1. Uit LelystadsGetallen van 2012 bleek, dat Lelystadse inwoners minder tevreden zijn over het schoonhouden van wegen en groen. Ook zijn zij minder tevreden over het onderhoud wegen en fietspaden in de stad. De rekenkamer heeft zelf ook wel eens vragen en opmerkingen van inwoners gekregen, over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het ging daarbij om situaties, waarin de afstemming van werkzaamheden in de openbare ruimte volgens deze inwoners niet goed verliep. Tijdens de algemene beschouwingen van 2012 bleek, dat enkele raadsfracties zich zorgen maken over het onderhoud van de bestaande stad en mogelijke verloedering. In het Meerjarenontwikkelingsprogramma van de gemeente Lelystad wordt daarvoor gewaarschuwd. In de toekomst acht de gemeente in de bestaande stad o.a. tast- en zichtbare onderhoudsachterstanden van de openbare ruimte (zoals slijtage, verval en verwaarlozing) mogelijk. Ter voorkoming hiervan zet de gemeente extra in op de wijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. In 2011 is de meerjarenraming van het kwaliteitsstructuurplan tussentijds herijkt. Aanleidingen waren de doorgevoerde bezuinigingsslagen, het onthouden van een goedkeurende verklaring voor de deel van de rekening door de accountant en toegenomen aandacht voor goed onderbouwde onderhoudsplannen en de bijbehorende financiële vertaling in het kader van de ICL-gelden 2. Bij de herijking hoorde ook een rapport. Uit dit rapport bleek onder meer dat er te weinig middelen waren begroot, om het vastgestelde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op langere termijn te bekostigen. Op 18 maart 2013 heeft de rekenkamer Lelystad de onderzoeksopzet voor dit onderzoek besproken met de (raads)commissie van de Rekening. De commissie is van mening dat 1 De oppervlakten wegen en groen zijn in Lelystad ruim twee keer zo groot als in vergelijking met gemeenten van inwoners. De Lelystadse omvang past meer bij gemeenten die ongeveer twee keer zoveel inwoners hebben. 2 Lelystad krijgt een jaarlijks een aanvullende rijksbijdrage: de ICL-gelden. ICL staat voor: Interdepartementale Commissie Lelystad. De ICL-gelden zijn bedoeld als compensatie voor de destijds ruim opgezette openbare ruimte in Lelystad. Deze past eigenlijk bij een stad van veel grotere omvang. Het was indertijd ook de bedoeling dat Lelystad zou uitgroeien tot een stad van formaat. De ICL-gelden maken een belangrijk deel uit van het budget voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op 6 juli 2011 heeft het Rijk de gemeente Lelystad een brief gestuurd, waarin het Rijk aandringt op een betere verantwoording van geraamde bestedingen uit de ICL-gelden. Versie 5 2

3 dit een belangrijk onderwerp is vanwege het grote financiële en maatschappelijke belang. De leden hebben de indruk, dat de raad momenteel nog vrij weinig grip heeft op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De commissie vraagt zich af wat de consequenties zijn van de gehanteerde onderhoudsnormen en wat de Lelystadse inwoner hier nu in de praktijk van merkt. Dus: wat zegt het gehanteerde KSP-niveau over de tevredenheid van de inwoners? Zijn er andere (meetbare) factoren die misschien beter correleren met de tevredenheid van inwoners? Hoe creëer je meer invloed en tevredenheid onder de inwoners? Ook maakten de leden van de commissie opmerkingen over het verschil in onderhoudsniveau tussen wijken. De ene wijk is op een hoger niveau ingericht dan de andere wijk. Wat zijn de effecten van het huidige KSP-niveau voor de oudere wijken? Wat als in de wijken alleen het hoognodige onderhoud plaatsvindt? Wat zijn de oorzaken van eventuele verloedering? Maar ook: in het KSP is de staat van onderhoud uit 2003 als uitgangspunt genomen. De wereld is echter in de tussentijd behoorlijk veranderd. Zou het staande beleid automatisch periodiek herzien moeten worden? Ook over de inkoop van beheer en onderhoud openbare ruimte heeft de commissie gesproken. Worden er ook lifecycle-cost afwegingen gemaakt bij de inrichting? Is er winst te behalen met slimmer inkopen 3? De belangstelling van de commissie gaat minder uit naar de bovengenoemde incidenten uit het verleden. Tijdens de bespreking van de kadernota tijdens de raadsvergaderingen van 18 en 25 juni 2013 kwam het beheer en onderhoud van de openbare ruimte nadrukkelijk aan de orde. Kortom: onderhoud en beheer van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente. Er is sprake van een groot maatschappelijk en financieel belang. En er zijn aanwijzingen, dat de raad mogelijk onvoldoende grip heeft op de materie maar ook grote belangstelling heeft voor het onderwerp. Er zijn mogelijk ook belangrijke risico s met beheer en onderhoud van de openbare ruimte gemoeid. In 2012 heeft de gemeente Lelystad 25 miljoen (ex overhead en bedrijfsvoeringkosten) uitgegeven aan onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In 2013 is een bedrag van 26 miljoen geraamd (ex overhead en bedrijfsvoeringkosten). Dat is in 2013 omstreeks 12% van de totale begroting 4 van de gemeente Lelystad. Om die redenen heeft de rekenkamer Lelystad besloten te onderzoeken of de openbare ruimte in Lelystad doeltreffend en doelmatig wordt beheerd en onderhouden. De rekenkamer Lelystad richt dit onderzoek primair op de doeltreffendheid (effectiviteit) van het beleid. Daarnaast wil de rekenkamer expliciet aandacht besteden aan de verschillen op wijkniveau, de wijze waarop inwoners betrokken worden bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en de mate van tevredenheid van de Lelystadse inwoners. 3 Bijvoorbeeld kavels onderhoud en beheer (groepen stoepen bijvoorbeeld) in de markt zetten met een aanbesteding, niveaus / delen van het KSP vermarkten, onderhoud opsparen, effectievere inzet van personeel, bewoners meer betrekken bij onderhoud (uitvoering door bewoners laten doen). 4 De totale begroting van de gemeente Lelystad is in miljoen (bron: navraag via mail bij de directiesecretaris van de gemeente Lelystad d.d. 28 februari 2013). Versie 5 3

4 2. Doelstelling De doelstellingen van dit onderzoek worden als volgt geformuleerd: Inzicht verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad, gerelateerd aan de beleving van de inwoners van de gemeente Lelystad. 3. Vraagstelling Hoofdvraag: Hoe doeltreffend en doelmatig is de gemeente Lelystad in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte per wijk en hoe wordt dat door de inwoners van de gemeente Lelystad beleefd? Uit deze hoofdvraag leidt de rekenkamer de volgende subvragen af: Doeltreffendheid van beleid 1. Welke juridische, politieke, bestuurlijke, beleid- en organisatorische kaders 5 liggen ten grondslag aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 2. Wat zijn relevante ontwikkelingen (bijvoorbeeld technische, landelijk, regionale, lokale ontwikkelingen) op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 3. Welke perspectieven bieden de ontwikkelingen onder vraag 2 voor Lelystad? 4. Welke good practices zijn er op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Andre gemeenten? 5. In welke mate voldoet het beheer en onderhoud per wijk van de openbare ruimte in de praktijk aan: a) de geformuleerde doelstellingen, b) objectieve (technische) normen en c) subjectieve (belevings-)normen? 6. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor verschillen tussen doel- en kaderstelling en de behaalde resultaten? 7. Is de raad voldoende geïnformeerd over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 8. Op welke wijze kan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad worden verbeterd? Doelmatigheid van de uitvoering 9. Tegen welke kosten worden de resultaten behaald en hoe verhouden de kosten zich tot de baten? 10. Hoe verhouden de uitgavenpatronen en resultaten in Lelystad zich tot die in andere (vergelijkbare) gemeenten? Beleving van inwoners 11. Hoe worden de inwoners van de gemeente Lelystad betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 12. Hoe tevreden zijn de inwoners van Lelystad met de kwaliteit van de openbare ruimte (subjectief kwaliteitsniveau)? 5 Bijvoorbeeld wet- en regelgeving, beleid, vastgestelde doelstellingen, prestaties en kwaliteitsniveaus, etc. Versie 5 4

5 13. Hoe verhoudt zich het al dan niet voldoen aan de objectieve kwaliteitsnormen tot de mate van tevredenheid van de Lelystadse inwoner per wijk? 14. Hoe ervaren inwoners van de gemeente Lelystad het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in hun eigen wijk? 15. Welke problemen signaleren inwoners van de gemeente Lelystad in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en welke bijdrage willen zij zelf leveren aan de oplossing van deze problemen? 4. Verwachte opbrengsten uit het onderzoek Een handzaam rapport, waarin wordt beoordeeld in hoeverre het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad aan de geformuleerde normen voldoet en, waar van toepassing, heldere en bruikbare aanbevelingen voor verbetering worden gedaan. 5. Definities en afbakening Openbare ruimte is te omschrijven als de buitenruimte, die voor iedereen toegankelijk is. In de openbare ruimte bevinden zich gemeentelijke eigendommen zoals wegen, straatverlichting, verkeersregelinstallaties, bomen, struiken, gazons, papierbakken, speelvoorzieningen, bruggen, beschoeiingen, kunstwerken, water en sportfaciliteiten. Onder de grond bevindt zich onder meer het rioolstelsel. In dit onderzoek rekenen wij gebouwen, ook een kapitaalgoed van de gemeente, niet tot de openbare ruimte. Doeltreffendheid van beleid en doelmatigheid van uitvoering staan centraal bij dit onderzoek. Met doeltreffendheid bedoelen we het voldoen aan de geformuleerde objectieve (technische) normen en subjectieve (belevings-) normen. Deze normen staan onder meer in het Kwaliteitsstructuurplan. We kijken dan naar de resultaten van het beleid. Onder doelmatig beleid verstaan wij een goede verhouding tussen kosten en baten (effecten, resultaten, prestaties). De rekenkamer wil met name die onderdelen van de openbare ruimte onderzoeken, die de inwoner en bezoeker direct raken. Het onderzoek is daarom toegespitst op de woonbuurten en de winkelgebieden. Daarbij wordt gekeken naar het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Inrichting van de openbare ruimte is buiten beschouwing gelaten. Tevredenheid van de inwoners met de openbare ruimte maakt wel onderdeel uit van dit onderzoek. Het onderzoek is afgebakend op het de periode 2011-heden. Op deze manier wil de rekenkamer de meest recente, volledig afgesloten beleidsjaren (2011en 2012) in het onderzoek betrekken. Tegelijkertijd maakt deze afbakening het mogelijk om ook de huidige praktijk (dus de lopende dossiers van 2013) te onderzoeken. 6. Aanpak De rekenkamer Lelystad ontvangt graag creatieve suggesties van de onderzoekers voor een (mogelijk alternatieve) passende aanpak van dit onderzoek. De rekenkamer is bijzonder benieuwd naar mogelijkheden om de Lelystadse inwoners op creatieve wijze te betrekken bij dit onderzoek. Het is primair de bedoeling dat dit onderzoek de uitwerking van beleid in de praktijk als uitgangspunt neemt en die confronteert met de doelstellingen en resultaten van het beleid van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hoe verhouden zich de pres- Versie 5 5

6 taties en resultaten die de gemeente Lelystad behaalt op het vlak van onderhoud openbare ruimte, aan de mening van de inwoners van de stad? Wat is het perspectief van de inwoner en wat betekent het gevoerde beleid voor hun eigen situatie? Op die manier willen we meer inzicht geven in deze ingewikkelde materie, de achtergronden van het slagen en falen van beleid en de mate waarin de Lelystadse samenleving profijt heeft van het gevoerde beleid. Met het onderzoek wordt dus ook een indicatie gegeven van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de praktijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met eventuele verschillen in onderhoudsniveau per wijk. De aandacht gaat bij dit onderzoek uit naar succesverhalen en naar minder goede ervaringen uit de Lelystadse praktijk. Voor mogelijke leer- en verbetersuggesties wil de rekenkamer ook kijken naar best practices en goede ervaringen bij andere gemeenten / (overheids)organisaties. Zo wil de rekenkamer de leerpunten uit wat er goed en fout gaat met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad verbinden aan nieuwe perspectieven. Het onderzoeken van de doelmatigheid is het secundaire doel van dit onderzoek. De rekenkamer staat voor ogen hiervoor een eenvoudige kosten-baten analyse te doen. 7. Normenkader Het normenkader zal bij aanvang van het onderzoek ontwikkeld worden in samenwerking met de geselecteerde externe onderzoeker. Gedurende het onderzoek kunnen de normen bovendien worden geoperationaliseerd, gepreciseerd en / of uitgebreid. Van belang zijn de kaderstelling, doelstellingen en prestaties van de gemeente, maar ook de (inhoudelijke) kwaliteitsnormen. Bij dat laatste kan gedacht worden aan normen als: Het ambitieniveau voor de kwaliteit van de openbare ruimte zoals vastgesteld op basis van een algemeen geaccepteerde standaard (CROW-normen). De kwaliteit van de openbare ruimte die per wijk op een systematische, betrouwbare en valide wijze wordt gemeten. De kwaliteit van de openbare ruimte die (op wijkniveau) voldoet aan de gemeentelijk vastgelegde ambitieniveaus. Voor de subjectieve kwaliteit zijn concrete ambitieniveaus vastgesteld. Het oordeel van de inwoners van Lelystad over de kwaliteit van de openbare ruimte wordt op representatieve, betrouwbare en valide manier gemeten. De subjectieve kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde ambitieniveaus. Er is sprake van economisch rationeel beheer 6. Naast dergelijke kwaliteitsnormen, volgen ook normen uit de andere onderdelen van het theoretisch kader: wet- en regelgeving, landelijk kader, gemeentelijk kader en de sturing op processen en verantwoordelijkheden. 8. Coördinatie en uitvoering Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ronald Oude Ophuis, Ad Schreijenberg en Piet Renooy (projectleider) van onderzoeksbureau Regioplan en Rien Bruins van Cebeon, onder begeleiding van de rekenkamer. Ing Yoe Tan en Iris Koopmans coördineren dit 6 Van economisch rationeel beheer is sprake, wanneer het benodigde reguliere onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Hierdoor is de levensduur het van object optimaal en is de gemeente per saldo goedkoper uit. Bij minimaal beheer worden middelen ingezet wanneer objecten in de openbare ruimte onveilig dreigen te worden, in plaats van tijdig onderhoud. Versie 5 6

7 onderzoek namens de rekenkamer Lelystad. De secretaris van de rekenkamer - Patricia Nieuwenhuis biedt hen ondersteuning hierbij. Het onderzoeksbureau stelt het rapport van bevindingen op en maakt hierbij gebruik van de instructie voor externe onderzoekers en het format voor rekenkamerrapporten van de rekenkamer Lelystad 7. De rekenkamer zal op basis van dit rapport de conclusies en aanbevelingen formuleren, naar aanleiding van een voorstel voor conclusies en aanbevelingen, dat is voorbereid door de onderzoekers. 9. Planning De rekenkamer heeft bij dit onderzoek de volgende planning voor ogen: Omschrijving Periode Vaststellen onderzoeksopzet Juli 2013 Werven onderzoekers Juli 2013 Feitelijk onderzoek Juli september 2013 Opstellen nota van bevindingen September 2013 Technische reactie Oktober / november 2013 Bestuurlijke reactie November 2013 Aanbieden rapport / publicatie December Zie website Versie 5 7

8 10. Bijlage: achtergrondinformatie Wat staat er in grote lijnen in wet- en regelgeving? Gemeenten bepalen zelf wanneer onderhoud van de openbare ruimte noodzakelijk is. Hierbij is slechts in beperkte mate sprake van (landelijke) regelgeving. Zo is er landelijke regelgeving voor de veiligheid van speeltoestellen (het Attractiebesluit) en bepaalt de Gemeentewet, dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen 8. In de gemeentewet zijn echter geen nadere kwaliteitseisen of normen opgenomen voor beheer en onderhoud. Wel heeft het CROW (een landelijk kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) een landelijk meet- en waarderingssysteem ontwikkeld voor het beheer van de openbare ruimte. Hierin zijn kwaliteitsnormen en kwaliteitsniveaus opgenomen. De meeste gemeenten (zo ook Lelystad) werken met de CROW-normen en hebben deze normen opgenomen in kaderstellende beleidsnota s en handboeken voor het onderhoud van de openbare ruimte. De CROW-maatstaven zijn beschikbaar op de website van CROW. Wat zijn globaal de verantwoordelijkheden en bevoegdheden? De gemeente is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verantwoordelijk en heeft daarin beleidsvrijheid. Dit beheer is op verschillende niveaus georganiseerd: de raad formuleert (met programmabegroting en aparte raadsbesluiten) doelstellingen en specifieke prioriteiten (wat willen we bereiken?) en stelt daar geld voor beschikbaar; het college en ambtelijke organisatie vertaalt de doelstellingen naar de uitvoering door middel van beheerplannen (o.a. KSP) (wat gaan we daarvoor doen?); de ambtelijke organisatie en externen (aannemers, etc.) voeren de plannen uit (toetsing hoe is het uitgevoerd en met welk resultaat?); de ambtelijke organisatie legt verantwoording af over de prestaties en resultaten aan college en raad Welke aspecten zitten er aan de kwaliteit van de openbare ruimte? De kwaliteit van de openbare ruimte is af te meten aan drie factoren die gezamenlijk de kwaliteit van de openbare ruimte bepalen: de aanleg en inrichting van een gebied; het beheer en onderhoud van een eenmaal ingericht gebied; de manier waarop een gebied gebruikt wordt en de mate waarin gebruikers tevreden zijn. Inrichting en beheer van openbare ruimte hebben een onderlinge relatie. Keuzes bij de inrichting van de openbare ruimte, kunnen een belangrijke invloed op het beheer hebben. De openbare ruimte kan er mooi uitzien, maar moeilijk of alleen tegen heel hoge kosten te onderhouden zijn. Slecht onderhoud kan leiden tot een verwaarloosde aanblik, tot vermindering van gebruik of tot een ander gebruik van de openbare ruimte dan beoogd was. Dit kan negatieve effecten hebben op de (ervaren) kwaliteit van de openbare ruimte. Wat zijn de ambities van de gemeente Lelystad uit de programmabegroting 2013? Lelystad wil een vitale woonstad zijn met kwalitatief goede woningen en een veilige, goed onderhouden openbare ruimte. Onder de huidige financieel economische omstandigheden heeft de gemeente echter minder geld te besteden. Met de beperkte middelen zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Er zal gefocust moeten worden op die plekken in de stad waar de kwetsbaarheid het grootst is. Lelystad zal ook genoegen moeten nemen met een soms wat minder fraaie openbare ruimte. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat de basiskwaliteit (schoon, heel en veilig) gegarandeerd blijft. 8 Volgens artikel 6:174 lid 1 BW is de bezitter van een opstal risicoaansprakelijk. Volgens lid 2 van artikel 6:174 BW rust deze aansprakelijkheid bij openbare wegen op het overheidslichaam, dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Het in goede staat verkeren van openbare wegen is in artikel 16 en 17 Wegenwet neergelegd. Rijk, provincie, gemeente en waterschap moeten ervoor zorgen dat de wegen die onder hun beheer vallen, in goede staat verkeren. Versie 5 8

9 De gemeente Lelystad streeft naar een openbare ruimte met basiskwaliteit. Maar de gemeente heeft wel bezuinigen doorgevoerd op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit kan leiden tot ontevredenheid van burgers. De gemeente wil binnen het totale pakket van dagelijks- en groot onderhoud van het beheer openbare ruimte worden efficiencyvoordelen behalen door werk met werk te maken en te verdichten. In het dagelijks onderhoud wil de gemeente minder reageren op incidentele signalen. Het dagelijks onderhoud beperkt zich tot vooral de structurele aanpak. De gemeente wil haar voorbeeldfunctie in het omgaan met de openbare ruimte onderstrepen door de inzet van de wijkserviceteams. De wijkserviceteams zijn de oren en ogen in de wijk en de aanspreekpunten voor inwoners. Door het schoonhouden van en toezicht te houden in de wijk, hebben ze een voorbeeldfunctie. De teams kunnen laagdrempelig inwoners aanspreken op hun gedrag en hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast zorgen de wijkserviceteams voor de afhandeling van kleine problemen in de openbare ruimte. Ook communiceren ze naar de inwoners over de acties die op stapel staan om de problemen op te lossen. In de programmabegroting 2013 staan de volgende doelstellingen en indicatoren genoemd, die een relatie hebben met het onderhoud en het beheer van de stad: Doel / beleidsterrein Vasthouden leefbare / vitale wijken Beperking stijging verloedering in de woonwijken Beoogde effecten Vasthouden van de gemiddelde schaalscore algemene evaluatie van de buurt op de gemiddelde waarde van , naar 2014 op 7,8 voor heel Lelystad en 7,7 bestaande wijken (7,6 in 2011) en 8,3 voor nieuwe wijken (8,4 in 2011) Vasthouden gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid in de buurt op het niveau van op 7,2. Beperkte stijging van de gemiddelde score op de verloederingsschaal: van 4,2 in 2009 naar maximaal 4,5 in 2014 (3,9 in 2011) Bron Burgerpeiling Onderzoek en Statistiek gemeente Lelystad Burgerpeiling Onderzoek en Statistiek gemeente Lelystad Burgerpeiling Onderzoek en Statistiek gemeente Lelystad De beoogde prestaties voor het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte in 2013 zijn: Doel / beleidsterrein Beoogde prestaties in 2013 Het op basiskwaliteit houden van de openbare ruimte Tevredenheid van bewoners over beheer en onderhoud van de openbare ruimte Het van het voortschrijdend MJP-GO wordt de jaarschijf 2013 uitgevoerd. Bewonersparticipatie vindt plaats conform de participatieladder informeren (trede 1) en consulteren (trede 2). Klachten en meldingen over hinderlijke situaties worden, niet meer ad hoc maar in het reguliere werkproces opgelost. Te allen tijde worden de bewoners hierover geïnformeerd. Wat is het beleid van de gemeente Lelystad voor beheer en onderhoud openbare ruimte? Voor het beheer van de openbare ruimte heeft de raad onder andere het. Kwaliteitsstructuurplan (vastgesteld 2002) (KSP) vastgesteld. Andere relevante beleidsdocumenten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn: Gemeentelijk rioleringsplan Groenstructuurplan Lelystad 1997 Bermbeheerplan bijlagen Versie 5 9

10 Bomenbeleidsplan 2009 Speelruimtebeleidsplan 2000 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Kortheidshalve beperken we ons nu tot een beschrijving van het KSP. In dit plan wordt de openbare ruimte ingedeeld in verschillende delen, met elk een eigen beheersniveau. Een belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) Hierin staat de visie van de gemeente op de openbare ruimte. Hierin wordt de kwaliteit van de openbare ruimte in Lelystad, met eventuele knelpunten, beschreven. Op grond van het KSP worden budgetten verdeeld voor het beheer van de openbare ruimte. Lelystad is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Ieder deelgebied heeft zijn eigen kenmerken en ambities. Deze zijn in profielen vastgelegd. Met behulp van die 'kwaliteitsprofielen' kan worden aangegeven welke kwaliteitsaspecten in het plangebied hoger scoren (of moet scoren) en welke lager.het vastgestelde pakket van kwaliteitsprofielen (het basisscenario) vormt uitgangspunt voor de beoordeling van zowel de onderhoudsbehoefte van de openbare ruimte in de bestaande situatie als de beoordeling van projecten in bijvoorbeeld de uitleggebieden van de stad. De deelgebieden zijn: 1. Stadshart en kustzone 2. Subcentra 3. Bedrijventerreinen 4. Grote groengebieden buiten de stad 5. (Groen)gebieden in de stad + Campuszone 6. Wonen 7. Thematisch wonen 8. Hoofdwegennet 50/70 9. Hoofdfietsnet 10. Polderwegen Daarnaast is het containerbegrip kwaliteit uiteengerafeld in 14 deelkwaliteiten. Deze hebben invloed op de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte Op basis van de deelkwaliteiten is voor elk van de deelgebieden een kwaliteitsprofiel voor de openbare ruimte opgesteld, het zogenaamde basisscenario. Op basis van het basisscenario is het profiel van onderhoudsinspanningen voor de verschillende deelgebieden opgesteld. Dit maakt het mogelijk om, met behulp van kengetallen, financiële prognoses te maken en plannen in de openbare ruimte financieel te toetsen. Vertaald naar de gebruikelijke landelijke richtlijnen van de CROW (publicatie 288) is het basisscenario KSP voor onderhoud in Lelystad als volgt: Versie 5 10

11 Gebieden zoals woonwijken, hoofdinfrastructuur en bedrijventerreinen worden op het basisniveau onderhouden. Het centrum als visitekaartje krijgt een accent. In dergelijke kwaliteitskeuzen leggen gemeenten soms nog meer accenten, bijvoorbeeld ten behoeve van de economische ontwikkeling of op veelgeziene plekken als entrees. Ook in Lelystad is dit gebeurd bij de hoofdwegen (netheid) en subcentra (technische staat). Herijking meerjarenraming KSP Bij het KSP hoort een meerjarenraming, die door de raad wordt vastgesteld. De meerjarenraming openbare ruimte geeft een doorkijk van de te verwachten onderhouds- en vervangingskosten voor de komende 30 jaar. In 2011 heeft een herijking van de meerjarenraming plaatsgevonden. Deze is op 20 december 2011 door de raad vastgesteld. Een aantal ontwikkelingen heeft destijds geleid tot de (tussentijdse) herijking van de meerjarenraming: Door een aantal doorgevoerde bezuinigingen (perspectiefnota, ZBB, AKAK, Kadernota 2011) was een geactualiseerd beeld nodig. De accountant had diens goedkeuring onthouden aan een deel van de begroting. De accountant vond de onderbouwing van de voorzieningen niet afdoende. De ICL-beheerder wil begin 2012 uitdrukkelijk stilstaan bij goed onderbouwde onderhoudsplannen en de bijbehorende financiële vertaling. Daarbij gaat het met name over de onderbouwing van besteding, verantwoording en noodzaak van de ICL-middelen. In de herijking van 2011 is uitgegaan van de meest recente technische staat van de openbare ruimte. Deze wordt gerelateerd kwaliteit op basisniveau uit het KSP. Bij de herijking uit 2011 hoorde een rapport van externe adviseurs. Zij concludeerden toen, dat de gemeente Lelystad niet voldoende middelen reserveerde om de openbare ruimte op lange termijn op een basiskwaliteit in stand te houden. Door aanvullende nog te realiseren besparingen zou het tekort kleiner worden. Toch bleven dan ook nog onvoldoende middelen over voor de vervanging. Bij herijking werden maatregelen voorgesteld om de tekorten verder terug te dringen. Hierbij werd gedacht aan een geleidelijker aanpak van projecten, een betere samenloop van projecten (vooral door afstemming op de rioleringsprojecten) en het verder vergroten van de efficiëntie van het beheerproces en de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie. Dit moest nog nader worden uitgewerkt. De effecten daarvan op de vermindering van het tekort zouden bij de kadernota 2013 worden voorgelegd. In 2013 wordt het totale beheerproces, zoals is geadviseerd in de meerjarenraming, uitgelijnd. Het nieuwe voortschrijdende meerjaren programma groot onderhoud is de basis om het onderhoud van de openbare ruimte op orde te houden. Het biedt tevens, zij het beperkt, de mogelijkheid om waar het nodig is de openbare ruimte af te stemmen op de huidige functionele eisen en wensen van de gebruikers. Versie 5 11

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte College Onderwerp: V200701018 Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte Samenvatting: Inleiding: In het programma 2007 voor collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid staat voor 2007 onder

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET. Quick scan inkoop en aanbesteding in het sociaal domein in de gemeente Lelystad

ONDERZOEKSOPZET. Quick scan inkoop en aanbesteding in het sociaal domein in de gemeente Lelystad ONDERZOEKSOPZET Quick scan inkoop en aanbesteding in het sociaal domein in de gemeente Lelystad Rekenkamer Lelystad Datum: 18 december 2014 1. Aanleiding Efficiënt en effectief inkopen en aanbesteden was

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit

Voorgesteld raadsbesluit Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Datum: 29 mei 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming.

Datum: 29 mei 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 29 mei 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Afwegingskader herinrichtingmaatregelen Groot Onderhoud. Toelichting:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

Colofon Rekenkamer Lelystad

Colofon Rekenkamer Lelystad Colofon Rekenkamer Lelystad Leden Robert Douma, voorzitter Ing Yoe Tan, lid Iris Koopmans, lid Dit onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Ad Schreijenberg Roland Oude Ophuis Piet Renooy De hoofdnota is

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst Rekenkamercommissie onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst 1. Inleiding en achtergrond In het onderzoekprogramma van de Rekenkamercommissie is te lezen dat in 2013 een onderzoek

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid.

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. Onderwerp: Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken. Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. 2. De doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur IAK 3 fasen Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving in kaart en kleur wat is het IAK? Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) is zowel een werkwijze als een bron van

Nadere informatie

Planning & Control cyclus gemeente Beemster

Planning & Control cyclus gemeente Beemster Planning & Control cyclus gemeente Beemster Datum: 12 november 2013 1. Inleiding Voor u ligt de Planning en Control (P&C) cyclus van de gemeente Beemster. Het is een uitwerking op het gebied van P&C van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie