ONDERZOEKSOPZET. Beheer en onderhoud openbare ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSOPZET. Beheer en onderhoud openbare ruimte"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSOPZET Beheer en onderhoud openbare ruimte Rekenkamer Lelystad Datum: 2 juli 2013

2 1. Aanleiding en voorgeschiedenis in het kort Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente. De openbare ruimte is de buitenruimte, die voor iedereen toegankelijk is. Bijvoorbeeld straten en stoepen, wegen, bruggen, parkeerplaatsen, speelplekken, plantsoenen en parken. De gemeente is verplicht de meeste van deze eigendommen te onderhouden. Het maatschappelijke belang van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is groot. De manier waarop de gemeente deze basistaak uitvoert, is belangrijk voor alle inwoners van de stad. Een schone, veilige en goed onderhouden openbare ruimte is belangrijk voor een leefbare (woon)omgeving. Een goed onderhouden en goed ingerichte openbare ruimte draagt ook bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoners. Inwoners kunnen bovendien groot nadeel ondervinden van onvoldoende onderhoud van de openbare ruimte. Er kunnen zich bijvoorbeeld gevaarlijke situaties voordoen of de verkeersveiligheid kan in het geding zijn. In de Volkskrant van 12 maart 2013 stond het artikel Gemeenten besparen op onderhoud, burgers klagen niet: het is crisis. Dat zou blijken uit een recent rapport van het kennisinstituut CROW. Lelystad kent veel openbare ruimte. Veel meer dan menig andere gemeente in Nederland. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. De grondleggers van Lelystad hebben in het verleden bewust gekozen voor zoveel openbare ruimte in de stad 1. Uit LelystadsGetallen van 2012 bleek, dat Lelystadse inwoners minder tevreden zijn over het schoonhouden van wegen en groen. Ook zijn zij minder tevreden over het onderhoud wegen en fietspaden in de stad. De rekenkamer heeft zelf ook wel eens vragen en opmerkingen van inwoners gekregen, over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het ging daarbij om situaties, waarin de afstemming van werkzaamheden in de openbare ruimte volgens deze inwoners niet goed verliep. Tijdens de algemene beschouwingen van 2012 bleek, dat enkele raadsfracties zich zorgen maken over het onderhoud van de bestaande stad en mogelijke verloedering. In het Meerjarenontwikkelingsprogramma van de gemeente Lelystad wordt daarvoor gewaarschuwd. In de toekomst acht de gemeente in de bestaande stad o.a. tast- en zichtbare onderhoudsachterstanden van de openbare ruimte (zoals slijtage, verval en verwaarlozing) mogelijk. Ter voorkoming hiervan zet de gemeente extra in op de wijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. In 2011 is de meerjarenraming van het kwaliteitsstructuurplan tussentijds herijkt. Aanleidingen waren de doorgevoerde bezuinigingsslagen, het onthouden van een goedkeurende verklaring voor de deel van de rekening door de accountant en toegenomen aandacht voor goed onderbouwde onderhoudsplannen en de bijbehorende financiële vertaling in het kader van de ICL-gelden 2. Bij de herijking hoorde ook een rapport. Uit dit rapport bleek onder meer dat er te weinig middelen waren begroot, om het vastgestelde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op langere termijn te bekostigen. Op 18 maart 2013 heeft de rekenkamer Lelystad de onderzoeksopzet voor dit onderzoek besproken met de (raads)commissie van de Rekening. De commissie is van mening dat 1 De oppervlakten wegen en groen zijn in Lelystad ruim twee keer zo groot als in vergelijking met gemeenten van inwoners. De Lelystadse omvang past meer bij gemeenten die ongeveer twee keer zoveel inwoners hebben. 2 Lelystad krijgt een jaarlijks een aanvullende rijksbijdrage: de ICL-gelden. ICL staat voor: Interdepartementale Commissie Lelystad. De ICL-gelden zijn bedoeld als compensatie voor de destijds ruim opgezette openbare ruimte in Lelystad. Deze past eigenlijk bij een stad van veel grotere omvang. Het was indertijd ook de bedoeling dat Lelystad zou uitgroeien tot een stad van formaat. De ICL-gelden maken een belangrijk deel uit van het budget voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op 6 juli 2011 heeft het Rijk de gemeente Lelystad een brief gestuurd, waarin het Rijk aandringt op een betere verantwoording van geraamde bestedingen uit de ICL-gelden. Versie 5 2

3 dit een belangrijk onderwerp is vanwege het grote financiële en maatschappelijke belang. De leden hebben de indruk, dat de raad momenteel nog vrij weinig grip heeft op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De commissie vraagt zich af wat de consequenties zijn van de gehanteerde onderhoudsnormen en wat de Lelystadse inwoner hier nu in de praktijk van merkt. Dus: wat zegt het gehanteerde KSP-niveau over de tevredenheid van de inwoners? Zijn er andere (meetbare) factoren die misschien beter correleren met de tevredenheid van inwoners? Hoe creëer je meer invloed en tevredenheid onder de inwoners? Ook maakten de leden van de commissie opmerkingen over het verschil in onderhoudsniveau tussen wijken. De ene wijk is op een hoger niveau ingericht dan de andere wijk. Wat zijn de effecten van het huidige KSP-niveau voor de oudere wijken? Wat als in de wijken alleen het hoognodige onderhoud plaatsvindt? Wat zijn de oorzaken van eventuele verloedering? Maar ook: in het KSP is de staat van onderhoud uit 2003 als uitgangspunt genomen. De wereld is echter in de tussentijd behoorlijk veranderd. Zou het staande beleid automatisch periodiek herzien moeten worden? Ook over de inkoop van beheer en onderhoud openbare ruimte heeft de commissie gesproken. Worden er ook lifecycle-cost afwegingen gemaakt bij de inrichting? Is er winst te behalen met slimmer inkopen 3? De belangstelling van de commissie gaat minder uit naar de bovengenoemde incidenten uit het verleden. Tijdens de bespreking van de kadernota tijdens de raadsvergaderingen van 18 en 25 juni 2013 kwam het beheer en onderhoud van de openbare ruimte nadrukkelijk aan de orde. Kortom: onderhoud en beheer van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente. Er is sprake van een groot maatschappelijk en financieel belang. En er zijn aanwijzingen, dat de raad mogelijk onvoldoende grip heeft op de materie maar ook grote belangstelling heeft voor het onderwerp. Er zijn mogelijk ook belangrijke risico s met beheer en onderhoud van de openbare ruimte gemoeid. In 2012 heeft de gemeente Lelystad 25 miljoen (ex overhead en bedrijfsvoeringkosten) uitgegeven aan onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In 2013 is een bedrag van 26 miljoen geraamd (ex overhead en bedrijfsvoeringkosten). Dat is in 2013 omstreeks 12% van de totale begroting 4 van de gemeente Lelystad. Om die redenen heeft de rekenkamer Lelystad besloten te onderzoeken of de openbare ruimte in Lelystad doeltreffend en doelmatig wordt beheerd en onderhouden. De rekenkamer Lelystad richt dit onderzoek primair op de doeltreffendheid (effectiviteit) van het beleid. Daarnaast wil de rekenkamer expliciet aandacht besteden aan de verschillen op wijkniveau, de wijze waarop inwoners betrokken worden bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en de mate van tevredenheid van de Lelystadse inwoners. 3 Bijvoorbeeld kavels onderhoud en beheer (groepen stoepen bijvoorbeeld) in de markt zetten met een aanbesteding, niveaus / delen van het KSP vermarkten, onderhoud opsparen, effectievere inzet van personeel, bewoners meer betrekken bij onderhoud (uitvoering door bewoners laten doen). 4 De totale begroting van de gemeente Lelystad is in miljoen (bron: navraag via mail bij de directiesecretaris van de gemeente Lelystad d.d. 28 februari 2013). Versie 5 3

4 2. Doelstelling De doelstellingen van dit onderzoek worden als volgt geformuleerd: Inzicht verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad, gerelateerd aan de beleving van de inwoners van de gemeente Lelystad. 3. Vraagstelling Hoofdvraag: Hoe doeltreffend en doelmatig is de gemeente Lelystad in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte per wijk en hoe wordt dat door de inwoners van de gemeente Lelystad beleefd? Uit deze hoofdvraag leidt de rekenkamer de volgende subvragen af: Doeltreffendheid van beleid 1. Welke juridische, politieke, bestuurlijke, beleid- en organisatorische kaders 5 liggen ten grondslag aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 2. Wat zijn relevante ontwikkelingen (bijvoorbeeld technische, landelijk, regionale, lokale ontwikkelingen) op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 3. Welke perspectieven bieden de ontwikkelingen onder vraag 2 voor Lelystad? 4. Welke good practices zijn er op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Andre gemeenten? 5. In welke mate voldoet het beheer en onderhoud per wijk van de openbare ruimte in de praktijk aan: a) de geformuleerde doelstellingen, b) objectieve (technische) normen en c) subjectieve (belevings-)normen? 6. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor verschillen tussen doel- en kaderstelling en de behaalde resultaten? 7. Is de raad voldoende geïnformeerd over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 8. Op welke wijze kan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad worden verbeterd? Doelmatigheid van de uitvoering 9. Tegen welke kosten worden de resultaten behaald en hoe verhouden de kosten zich tot de baten? 10. Hoe verhouden de uitgavenpatronen en resultaten in Lelystad zich tot die in andere (vergelijkbare) gemeenten? Beleving van inwoners 11. Hoe worden de inwoners van de gemeente Lelystad betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 12. Hoe tevreden zijn de inwoners van Lelystad met de kwaliteit van de openbare ruimte (subjectief kwaliteitsniveau)? 5 Bijvoorbeeld wet- en regelgeving, beleid, vastgestelde doelstellingen, prestaties en kwaliteitsniveaus, etc. Versie 5 4

5 13. Hoe verhoudt zich het al dan niet voldoen aan de objectieve kwaliteitsnormen tot de mate van tevredenheid van de Lelystadse inwoner per wijk? 14. Hoe ervaren inwoners van de gemeente Lelystad het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in hun eigen wijk? 15. Welke problemen signaleren inwoners van de gemeente Lelystad in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en welke bijdrage willen zij zelf leveren aan de oplossing van deze problemen? 4. Verwachte opbrengsten uit het onderzoek Een handzaam rapport, waarin wordt beoordeeld in hoeverre het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad aan de geformuleerde normen voldoet en, waar van toepassing, heldere en bruikbare aanbevelingen voor verbetering worden gedaan. 5. Definities en afbakening Openbare ruimte is te omschrijven als de buitenruimte, die voor iedereen toegankelijk is. In de openbare ruimte bevinden zich gemeentelijke eigendommen zoals wegen, straatverlichting, verkeersregelinstallaties, bomen, struiken, gazons, papierbakken, speelvoorzieningen, bruggen, beschoeiingen, kunstwerken, water en sportfaciliteiten. Onder de grond bevindt zich onder meer het rioolstelsel. In dit onderzoek rekenen wij gebouwen, ook een kapitaalgoed van de gemeente, niet tot de openbare ruimte. Doeltreffendheid van beleid en doelmatigheid van uitvoering staan centraal bij dit onderzoek. Met doeltreffendheid bedoelen we het voldoen aan de geformuleerde objectieve (technische) normen en subjectieve (belevings-) normen. Deze normen staan onder meer in het Kwaliteitsstructuurplan. We kijken dan naar de resultaten van het beleid. Onder doelmatig beleid verstaan wij een goede verhouding tussen kosten en baten (effecten, resultaten, prestaties). De rekenkamer wil met name die onderdelen van de openbare ruimte onderzoeken, die de inwoner en bezoeker direct raken. Het onderzoek is daarom toegespitst op de woonbuurten en de winkelgebieden. Daarbij wordt gekeken naar het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Inrichting van de openbare ruimte is buiten beschouwing gelaten. Tevredenheid van de inwoners met de openbare ruimte maakt wel onderdeel uit van dit onderzoek. Het onderzoek is afgebakend op het de periode 2011-heden. Op deze manier wil de rekenkamer de meest recente, volledig afgesloten beleidsjaren (2011en 2012) in het onderzoek betrekken. Tegelijkertijd maakt deze afbakening het mogelijk om ook de huidige praktijk (dus de lopende dossiers van 2013) te onderzoeken. 6. Aanpak De rekenkamer Lelystad ontvangt graag creatieve suggesties van de onderzoekers voor een (mogelijk alternatieve) passende aanpak van dit onderzoek. De rekenkamer is bijzonder benieuwd naar mogelijkheden om de Lelystadse inwoners op creatieve wijze te betrekken bij dit onderzoek. Het is primair de bedoeling dat dit onderzoek de uitwerking van beleid in de praktijk als uitgangspunt neemt en die confronteert met de doelstellingen en resultaten van het beleid van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hoe verhouden zich de pres- Versie 5 5

6 taties en resultaten die de gemeente Lelystad behaalt op het vlak van onderhoud openbare ruimte, aan de mening van de inwoners van de stad? Wat is het perspectief van de inwoner en wat betekent het gevoerde beleid voor hun eigen situatie? Op die manier willen we meer inzicht geven in deze ingewikkelde materie, de achtergronden van het slagen en falen van beleid en de mate waarin de Lelystadse samenleving profijt heeft van het gevoerde beleid. Met het onderzoek wordt dus ook een indicatie gegeven van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de praktijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met eventuele verschillen in onderhoudsniveau per wijk. De aandacht gaat bij dit onderzoek uit naar succesverhalen en naar minder goede ervaringen uit de Lelystadse praktijk. Voor mogelijke leer- en verbetersuggesties wil de rekenkamer ook kijken naar best practices en goede ervaringen bij andere gemeenten / (overheids)organisaties. Zo wil de rekenkamer de leerpunten uit wat er goed en fout gaat met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Lelystad verbinden aan nieuwe perspectieven. Het onderzoeken van de doelmatigheid is het secundaire doel van dit onderzoek. De rekenkamer staat voor ogen hiervoor een eenvoudige kosten-baten analyse te doen. 7. Normenkader Het normenkader zal bij aanvang van het onderzoek ontwikkeld worden in samenwerking met de geselecteerde externe onderzoeker. Gedurende het onderzoek kunnen de normen bovendien worden geoperationaliseerd, gepreciseerd en / of uitgebreid. Van belang zijn de kaderstelling, doelstellingen en prestaties van de gemeente, maar ook de (inhoudelijke) kwaliteitsnormen. Bij dat laatste kan gedacht worden aan normen als: Het ambitieniveau voor de kwaliteit van de openbare ruimte zoals vastgesteld op basis van een algemeen geaccepteerde standaard (CROW-normen). De kwaliteit van de openbare ruimte die per wijk op een systematische, betrouwbare en valide wijze wordt gemeten. De kwaliteit van de openbare ruimte die (op wijkniveau) voldoet aan de gemeentelijk vastgelegde ambitieniveaus. Voor de subjectieve kwaliteit zijn concrete ambitieniveaus vastgesteld. Het oordeel van de inwoners van Lelystad over de kwaliteit van de openbare ruimte wordt op representatieve, betrouwbare en valide manier gemeten. De subjectieve kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde ambitieniveaus. Er is sprake van economisch rationeel beheer 6. Naast dergelijke kwaliteitsnormen, volgen ook normen uit de andere onderdelen van het theoretisch kader: wet- en regelgeving, landelijk kader, gemeentelijk kader en de sturing op processen en verantwoordelijkheden. 8. Coördinatie en uitvoering Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ronald Oude Ophuis, Ad Schreijenberg en Piet Renooy (projectleider) van onderzoeksbureau Regioplan en Rien Bruins van Cebeon, onder begeleiding van de rekenkamer. Ing Yoe Tan en Iris Koopmans coördineren dit 6 Van economisch rationeel beheer is sprake, wanneer het benodigde reguliere onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Hierdoor is de levensduur het van object optimaal en is de gemeente per saldo goedkoper uit. Bij minimaal beheer worden middelen ingezet wanneer objecten in de openbare ruimte onveilig dreigen te worden, in plaats van tijdig onderhoud. Versie 5 6

7 onderzoek namens de rekenkamer Lelystad. De secretaris van de rekenkamer - Patricia Nieuwenhuis biedt hen ondersteuning hierbij. Het onderzoeksbureau stelt het rapport van bevindingen op en maakt hierbij gebruik van de instructie voor externe onderzoekers en het format voor rekenkamerrapporten van de rekenkamer Lelystad 7. De rekenkamer zal op basis van dit rapport de conclusies en aanbevelingen formuleren, naar aanleiding van een voorstel voor conclusies en aanbevelingen, dat is voorbereid door de onderzoekers. 9. Planning De rekenkamer heeft bij dit onderzoek de volgende planning voor ogen: Omschrijving Periode Vaststellen onderzoeksopzet Juli 2013 Werven onderzoekers Juli 2013 Feitelijk onderzoek Juli september 2013 Opstellen nota van bevindingen September 2013 Technische reactie Oktober / november 2013 Bestuurlijke reactie November 2013 Aanbieden rapport / publicatie December Zie website Versie 5 7

8 10. Bijlage: achtergrondinformatie Wat staat er in grote lijnen in wet- en regelgeving? Gemeenten bepalen zelf wanneer onderhoud van de openbare ruimte noodzakelijk is. Hierbij is slechts in beperkte mate sprake van (landelijke) regelgeving. Zo is er landelijke regelgeving voor de veiligheid van speeltoestellen (het Attractiebesluit) en bepaalt de Gemeentewet, dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen 8. In de gemeentewet zijn echter geen nadere kwaliteitseisen of normen opgenomen voor beheer en onderhoud. Wel heeft het CROW (een landelijk kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) een landelijk meet- en waarderingssysteem ontwikkeld voor het beheer van de openbare ruimte. Hierin zijn kwaliteitsnormen en kwaliteitsniveaus opgenomen. De meeste gemeenten (zo ook Lelystad) werken met de CROW-normen en hebben deze normen opgenomen in kaderstellende beleidsnota s en handboeken voor het onderhoud van de openbare ruimte. De CROW-maatstaven zijn beschikbaar op de website van CROW. Wat zijn globaal de verantwoordelijkheden en bevoegdheden? De gemeente is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verantwoordelijk en heeft daarin beleidsvrijheid. Dit beheer is op verschillende niveaus georganiseerd: de raad formuleert (met programmabegroting en aparte raadsbesluiten) doelstellingen en specifieke prioriteiten (wat willen we bereiken?) en stelt daar geld voor beschikbaar; het college en ambtelijke organisatie vertaalt de doelstellingen naar de uitvoering door middel van beheerplannen (o.a. KSP) (wat gaan we daarvoor doen?); de ambtelijke organisatie en externen (aannemers, etc.) voeren de plannen uit (toetsing hoe is het uitgevoerd en met welk resultaat?); de ambtelijke organisatie legt verantwoording af over de prestaties en resultaten aan college en raad Welke aspecten zitten er aan de kwaliteit van de openbare ruimte? De kwaliteit van de openbare ruimte is af te meten aan drie factoren die gezamenlijk de kwaliteit van de openbare ruimte bepalen: de aanleg en inrichting van een gebied; het beheer en onderhoud van een eenmaal ingericht gebied; de manier waarop een gebied gebruikt wordt en de mate waarin gebruikers tevreden zijn. Inrichting en beheer van openbare ruimte hebben een onderlinge relatie. Keuzes bij de inrichting van de openbare ruimte, kunnen een belangrijke invloed op het beheer hebben. De openbare ruimte kan er mooi uitzien, maar moeilijk of alleen tegen heel hoge kosten te onderhouden zijn. Slecht onderhoud kan leiden tot een verwaarloosde aanblik, tot vermindering van gebruik of tot een ander gebruik van de openbare ruimte dan beoogd was. Dit kan negatieve effecten hebben op de (ervaren) kwaliteit van de openbare ruimte. Wat zijn de ambities van de gemeente Lelystad uit de programmabegroting 2013? Lelystad wil een vitale woonstad zijn met kwalitatief goede woningen en een veilige, goed onderhouden openbare ruimte. Onder de huidige financieel economische omstandigheden heeft de gemeente echter minder geld te besteden. Met de beperkte middelen zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Er zal gefocust moeten worden op die plekken in de stad waar de kwetsbaarheid het grootst is. Lelystad zal ook genoegen moeten nemen met een soms wat minder fraaie openbare ruimte. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat de basiskwaliteit (schoon, heel en veilig) gegarandeerd blijft. 8 Volgens artikel 6:174 lid 1 BW is de bezitter van een opstal risicoaansprakelijk. Volgens lid 2 van artikel 6:174 BW rust deze aansprakelijkheid bij openbare wegen op het overheidslichaam, dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Het in goede staat verkeren van openbare wegen is in artikel 16 en 17 Wegenwet neergelegd. Rijk, provincie, gemeente en waterschap moeten ervoor zorgen dat de wegen die onder hun beheer vallen, in goede staat verkeren. Versie 5 8

9 De gemeente Lelystad streeft naar een openbare ruimte met basiskwaliteit. Maar de gemeente heeft wel bezuinigen doorgevoerd op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit kan leiden tot ontevredenheid van burgers. De gemeente wil binnen het totale pakket van dagelijks- en groot onderhoud van het beheer openbare ruimte worden efficiencyvoordelen behalen door werk met werk te maken en te verdichten. In het dagelijks onderhoud wil de gemeente minder reageren op incidentele signalen. Het dagelijks onderhoud beperkt zich tot vooral de structurele aanpak. De gemeente wil haar voorbeeldfunctie in het omgaan met de openbare ruimte onderstrepen door de inzet van de wijkserviceteams. De wijkserviceteams zijn de oren en ogen in de wijk en de aanspreekpunten voor inwoners. Door het schoonhouden van en toezicht te houden in de wijk, hebben ze een voorbeeldfunctie. De teams kunnen laagdrempelig inwoners aanspreken op hun gedrag en hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast zorgen de wijkserviceteams voor de afhandeling van kleine problemen in de openbare ruimte. Ook communiceren ze naar de inwoners over de acties die op stapel staan om de problemen op te lossen. In de programmabegroting 2013 staan de volgende doelstellingen en indicatoren genoemd, die een relatie hebben met het onderhoud en het beheer van de stad: Doel / beleidsterrein Vasthouden leefbare / vitale wijken Beperking stijging verloedering in de woonwijken Beoogde effecten Vasthouden van de gemiddelde schaalscore algemene evaluatie van de buurt op de gemiddelde waarde van , naar 2014 op 7,8 voor heel Lelystad en 7,7 bestaande wijken (7,6 in 2011) en 8,3 voor nieuwe wijken (8,4 in 2011) Vasthouden gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid in de buurt op het niveau van op 7,2. Beperkte stijging van de gemiddelde score op de verloederingsschaal: van 4,2 in 2009 naar maximaal 4,5 in 2014 (3,9 in 2011) Bron Burgerpeiling Onderzoek en Statistiek gemeente Lelystad Burgerpeiling Onderzoek en Statistiek gemeente Lelystad Burgerpeiling Onderzoek en Statistiek gemeente Lelystad De beoogde prestaties voor het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte in 2013 zijn: Doel / beleidsterrein Beoogde prestaties in 2013 Het op basiskwaliteit houden van de openbare ruimte Tevredenheid van bewoners over beheer en onderhoud van de openbare ruimte Het van het voortschrijdend MJP-GO wordt de jaarschijf 2013 uitgevoerd. Bewonersparticipatie vindt plaats conform de participatieladder informeren (trede 1) en consulteren (trede 2). Klachten en meldingen over hinderlijke situaties worden, niet meer ad hoc maar in het reguliere werkproces opgelost. Te allen tijde worden de bewoners hierover geïnformeerd. Wat is het beleid van de gemeente Lelystad voor beheer en onderhoud openbare ruimte? Voor het beheer van de openbare ruimte heeft de raad onder andere het. Kwaliteitsstructuurplan (vastgesteld 2002) (KSP) vastgesteld. Andere relevante beleidsdocumenten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn: Gemeentelijk rioleringsplan Groenstructuurplan Lelystad 1997 Bermbeheerplan bijlagen Versie 5 9

10 Bomenbeleidsplan 2009 Speelruimtebeleidsplan 2000 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Kortheidshalve beperken we ons nu tot een beschrijving van het KSP. In dit plan wordt de openbare ruimte ingedeeld in verschillende delen, met elk een eigen beheersniveau. Een belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) Hierin staat de visie van de gemeente op de openbare ruimte. Hierin wordt de kwaliteit van de openbare ruimte in Lelystad, met eventuele knelpunten, beschreven. Op grond van het KSP worden budgetten verdeeld voor het beheer van de openbare ruimte. Lelystad is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Ieder deelgebied heeft zijn eigen kenmerken en ambities. Deze zijn in profielen vastgelegd. Met behulp van die 'kwaliteitsprofielen' kan worden aangegeven welke kwaliteitsaspecten in het plangebied hoger scoren (of moet scoren) en welke lager.het vastgestelde pakket van kwaliteitsprofielen (het basisscenario) vormt uitgangspunt voor de beoordeling van zowel de onderhoudsbehoefte van de openbare ruimte in de bestaande situatie als de beoordeling van projecten in bijvoorbeeld de uitleggebieden van de stad. De deelgebieden zijn: 1. Stadshart en kustzone 2. Subcentra 3. Bedrijventerreinen 4. Grote groengebieden buiten de stad 5. (Groen)gebieden in de stad + Campuszone 6. Wonen 7. Thematisch wonen 8. Hoofdwegennet 50/70 9. Hoofdfietsnet 10. Polderwegen Daarnaast is het containerbegrip kwaliteit uiteengerafeld in 14 deelkwaliteiten. Deze hebben invloed op de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte Op basis van de deelkwaliteiten is voor elk van de deelgebieden een kwaliteitsprofiel voor de openbare ruimte opgesteld, het zogenaamde basisscenario. Op basis van het basisscenario is het profiel van onderhoudsinspanningen voor de verschillende deelgebieden opgesteld. Dit maakt het mogelijk om, met behulp van kengetallen, financiële prognoses te maken en plannen in de openbare ruimte financieel te toetsen. Vertaald naar de gebruikelijke landelijke richtlijnen van de CROW (publicatie 288) is het basisscenario KSP voor onderhoud in Lelystad als volgt: Versie 5 10

11 Gebieden zoals woonwijken, hoofdinfrastructuur en bedrijventerreinen worden op het basisniveau onderhouden. Het centrum als visitekaartje krijgt een accent. In dergelijke kwaliteitskeuzen leggen gemeenten soms nog meer accenten, bijvoorbeeld ten behoeve van de economische ontwikkeling of op veelgeziene plekken als entrees. Ook in Lelystad is dit gebeurd bij de hoofdwegen (netheid) en subcentra (technische staat). Herijking meerjarenraming KSP Bij het KSP hoort een meerjarenraming, die door de raad wordt vastgesteld. De meerjarenraming openbare ruimte geeft een doorkijk van de te verwachten onderhouds- en vervangingskosten voor de komende 30 jaar. In 2011 heeft een herijking van de meerjarenraming plaatsgevonden. Deze is op 20 december 2011 door de raad vastgesteld. Een aantal ontwikkelingen heeft destijds geleid tot de (tussentijdse) herijking van de meerjarenraming: Door een aantal doorgevoerde bezuinigingen (perspectiefnota, ZBB, AKAK, Kadernota 2011) was een geactualiseerd beeld nodig. De accountant had diens goedkeuring onthouden aan een deel van de begroting. De accountant vond de onderbouwing van de voorzieningen niet afdoende. De ICL-beheerder wil begin 2012 uitdrukkelijk stilstaan bij goed onderbouwde onderhoudsplannen en de bijbehorende financiële vertaling. Daarbij gaat het met name over de onderbouwing van besteding, verantwoording en noodzaak van de ICL-middelen. In de herijking van 2011 is uitgegaan van de meest recente technische staat van de openbare ruimte. Deze wordt gerelateerd kwaliteit op basisniveau uit het KSP. Bij de herijking uit 2011 hoorde een rapport van externe adviseurs. Zij concludeerden toen, dat de gemeente Lelystad niet voldoende middelen reserveerde om de openbare ruimte op lange termijn op een basiskwaliteit in stand te houden. Door aanvullende nog te realiseren besparingen zou het tekort kleiner worden. Toch bleven dan ook nog onvoldoende middelen over voor de vervanging. Bij herijking werden maatregelen voorgesteld om de tekorten verder terug te dringen. Hierbij werd gedacht aan een geleidelijker aanpak van projecten, een betere samenloop van projecten (vooral door afstemming op de rioleringsprojecten) en het verder vergroten van de efficiëntie van het beheerproces en de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de organisatie. Dit moest nog nader worden uitgewerkt. De effecten daarvan op de vermindering van het tekort zouden bij de kadernota 2013 worden voorgelegd. In 2013 wordt het totale beheerproces, zoals is geadviseerd in de meerjarenraming, uitgelijnd. Het nieuwe voortschrijdende meerjaren programma groot onderhoud is de basis om het onderhoud van de openbare ruimte op orde te houden. Het biedt tevens, zij het beperkt, de mogelijkheid om waar het nodig is de openbare ruimte af te stemmen op de huidige functionele eisen en wensen van de gebruikers. Versie 5 11

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte College Onderwerp: V200701018 Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte Samenvatting: Inleiding: In het programma 2007 voor collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid staat voor 2007 onder

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Grave *Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Raadsvoorstel Onderwerp : Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen Datum college : 16 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Groot onderhoud Gemeente Eindhoven Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Aanleiding Toezeggingen begrotingsbehandeling Brief Provincie Voorbereiding kadernota - 2 - Opbouw Werkwijze Doelstellingen

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit

Voorgesteld raadsbesluit Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET. Quick scan inkoop en aanbesteding in het sociaal domein in de gemeente Lelystad

ONDERZOEKSOPZET. Quick scan inkoop en aanbesteding in het sociaal domein in de gemeente Lelystad ONDERZOEKSOPZET Quick scan inkoop en aanbesteding in het sociaal domein in de gemeente Lelystad Rekenkamer Lelystad Datum: 18 december 2014 1. Aanleiding Efficiënt en effectief inkopen en aanbesteden was

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

1 Inleiding Leeswijzer Waarom is dit onderzoek belangrijk? Focus onderzoek Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?...

1 Inleiding Leeswijzer Waarom is dit onderzoek belangrijk? Focus onderzoek Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?... Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Waarom is dit onderzoek belangrijk?... 4 1.3 Focus onderzoek... 6 1.4 Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?... 6 2 Theoretisch kader... 10 2.1 Normen en criteria...

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: 15.21548

Registratienummer collegebesluit: 15.21548 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: G.A.H. Elkhuizen Opgesteld door: Claudia Baars-Roubos afdeling Beheer Openbare Ruimte Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling Resultaten vervolgonderzoek Veilig en vlot op weg, een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Rekenkamernotitie, april 2012 1. Inleiding In maart 2009 publiceerde de

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

Datum: 29 mei 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming.

Datum: 29 mei 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 29 mei 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Afwegingskader herinrichtingmaatregelen Groot Onderhoud. Toelichting:

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten

Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten Status: Documenttitel: definitief Programma van Eisen beheer en onderhoud De Krogten Plaats: Breda Datum: 20 oktober 2016 Programma van Eisen Beheer en

Nadere informatie

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Brief financieel toezicht 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd.

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd. Datum 27-08-2015 Nummer 2015-08-07 Datum commissievergadering 08-09-2015 Datum raadvergadering 22-09-2015 OPLEGGER Registratienummer 2015-12585 / 15Z.002318 Onderwerp Beheerplan wegen 2015-2020 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

23 augustus 2016 1 2016/AH/098. Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen en Kunstwerken

23 augustus 2016 1 2016/AH/098. Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen en Kunstwerken Provinciale Staten van de provincie Flevoland Mevrouw A. Kost, Statengriffier Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 23 augustus 2016 1 2016/AH/098 Onderwerp Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie