Beheerplan Openbare Verlichting. Gemeente Heerhugowaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerplan Openbare Verlichting. Gemeente Heerhugowaard 2014 2017"

Transcriptie

1 Beheerplan Openbare Verlichting Gemeente Heerhugowaard

2 Inhoud 1. Inleiding Doel beheerplan Beleidsmatig Beheer en kwaliteit Afbakening Financiºle Middelen Uitgangspunten beheer Procespiramide Kaders Beheerproces Huidige situatie Omvang areaal Gewenste Kwaliteit Huidige kwaliteit Lichtmasten Armaturen OVL-kasten Kabelnet Verlichtingsniveau Kengetallen vergelijk Klachtenafhandeling en aansprakelijkheid Klachtenafhandeling Aansprakelijkheid Maatregelplan Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Middelen Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Risicoparagraaf Beheerorganisatie Taken beheerder Installatie verantwoordelijke Beheerplan openbare verlichting

3 7.3. Samenwerking HAL Uitgangspunten samenwerking Mogelijkheden samenwerking Praktische invulling en uitwerking samenwerking Bijlage B CROW V Areaal lichtmasten en armaturen per wijk 2014 en Quick Scan verlichtingskwaliteit Begrotingen Begroting Meerjarenbegroting SLA 2013 product Beheerplan openbare verlichting

4 1. Inleiding Het product Openbare Verlichting (OVL) omvat alle zaken op verlichtingsgebied in de openbare ruimte. De OVL geeft invulling en duidelijkheid aan het gebruik de openbare ruimte. OVL heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis (circa uur per jaar = 47% van het jaar) zo goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel met de openbare verlichting het niveau van het daglicht niet bereikt kan worden, moet de openbare verlichting wel bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Een goede kwaliteit van de openbare verlichting is van groot belang. Waar het beleidsplan antwoord geeft op strategische en tactische vragen in relatie tot ambities, wettelijke kaders en bestaand beleid, richt het beheerplan zich op de tactische en operationele kant van het technisch beheer van de OVL. Het beheerplan geldt voor de periode Om de 4 jaar wordt het beheerplan geºvalueerd en herzien. Indien tussentijdse ontwikkelingen hier aanleiding toe geven wordt het plan eerder geactualiseerd Doel beheerplan Het beheerplan geeft inzicht in de manier waarop de OVL in Heerhugowaard duurzaam in stand wordt gehouden. Het beschrijft de omvang en kwaliteit van de te beheren arealen, de gewenste kwaliteit, de noodzakelijke maatregelen om de gewenste kwaliteit te realiseren en de (financiºle) middelen die daarvoor nodig zijn. Het gaat hierbij zowel om het dagelijks en regulier (klein) onderhoud als het geplande (groot) onderhoud. Goed beheer van de OVL is van belang om de gestelde technische levensduur op een verantwoorde manier en tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten te halen. Het beheer speelt ook een belangrijke rol in het realiseren van de doelen die in het beleidsplan zijn gesteld. 1. Handhaven van huidige kwaliteit openbare verlichting. Bij nieuwbouw conform de landelijke richtlijn ROVL 2011 (was NPR ) en in bestaande bouw ROVL-min (was NPRmin). 2. Duurzaam ontwerp verlichtingssysteem, minimaal energielabel C. 3. Dimmen langs hoofdwegen in nachtsituatie. 4. Nieuw schakelsysteem dat het huidige TF-signaal kan vervangen 1.2. Beleidsmatig De OVL geeft net als de producten wegen en openbaar groen invulling en sturing aan de openbare ruimte. Het beheerplan OVL valt onder het beleidsplan Openbare Verlichting en het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) waarin de visie op de openbare ruimte is weergegeven. In deze beleidsplannen zijn de kaders uitgewerkt en toegelicht. De kaders worden in het beheerplan daarom alleen opgesomd en niet nogmaals toegelicht. Waar de kaders van invloed zijn op het beheer van de OVL, is hier rekening mee gehouden. Beheerplan openbare verlichting

5 1.3. Beheer en kwaliteit Bij de meeste producten in de openbare ruimte is de beeldkwaliteit leidend. Deze kwaliteit kan in veel gevallen objectief worden bepaald door gebruik te maken van onze eigen zintuigen en een meetlint. Bij OVL is dit voor de meeste aspecten anders, hierbij vooral is de technische kwaliteit van belang. Deze kwaliteit is niet eenvoudig vast te stellen en vergt specialisme. Daarbij is de technische levensduur van bepaalde OVL onderdelen hoog (60 jaar). Goed beheer is daarbij van wezenlijk belang, zodat door de jaren heen een goede registratie van het areaal en het uitgevoerde onderhoud plaatsvindt Afbakening Dit beheerplan omvat alle onderdelen van de OVL die in beheer zijn bij de gemeente Heerhugowaard exclusief de verkeerregelinstallaties en evenementenkasten. OVL onderdelen die binnen de gemeentegrenzen vallen, maar in beheer zijn bij andere beheerders bijvoorbeeld Liander, het Hoogheemraadschap, de Provincie en het Recriatieschap (Park van Luna), vallen ook buiten het kader van dit beheerplan. De informatie in dit beheerplan is ook afgebakend waar het gaat om informatie die in andere documenten is te vinden. Binnen het beheerplan wordt deze informatie aangehaald, maar verder niet herhaald of gekopieerd. De reden hiervoor is om het beheerplan compact, leesbaar en actueel te houden. Binnen de gemeentelijke organisatie kent het beheerplan een duidelijke samenhang met een aantal andere documenten. - Beleidsplan OVL - Programma s van eisen - Service Level Agreement (SLA) 1.5. Financiºle middelen Het beheer van de OVL kent twee groepen, te weten Dagelijks (regulier) onderhoud en Groot onderhoud (o.a. heririchtingen). Regulier onderhoud wordt uit de lopende begroting bekostigd. Groot onderhoud en vervangingen worden betaald uit de voorziening OVL. Hierin wordt jaarlijks een storting gedaan via het product OVL (algemene middelen). Met de huidige financiºle middelen kan het niveau van sobere en doelmatige openbare verlichting in stand gehouden worden, met als voorwaarde dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Slechts in winkel- en uitgaansgebieden kan de kwaliteit van de openbare verlichting een hogere belevingswaarde krijgen om zo de aantrekkelijkheid van het gebied te bevorderen. Beheerplan openbare verlichting

6 2. Uitgangspunten beheer Dit beheerplan OVL gaat over de inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Heerhugowaard. In de volgende hoofdstukken worden de beheeraspecten weergegeven. Beheer en onderhoud worden vaak aan elkaar gekoppeld en door sommige ook door elkaar gebruikt. Beheer is echter meer dan alleen onderhoud. Beheer is gericht op het proces en onderhoud op de feitelijke maatregelen. Beheer: De permanente zorg voor het duurzaam in standhouden van de OVL en het op de voet volgen van relevante dynamische ontwikkelingen. Hierbij vormen wet- en regelgeving en beleidsdoelstellingen het kader waarbinnen het beheer wordt uitgevoerd. Onderhoud: De werkzaamheden die tot doel hebben het desbetreffende areaal in een aanvaardbare conditie te houden of te brengen. Hierbij spelen richtlijnen en kwaliteitseisen een belangrijke rol Procespiramide Beheerplan openbare verlichting

7 Strategisch niveau Het IBOR beleidsplan geeft een strategische visie op de openbare ruimte in Heerhugowaard. De visie wordt voor een groot deel ingegeven door bestuurlijke kaders, wettelijke regelgeving en bestaand beleid. Op Europees en landelijk niveau zijn kaders gesteld. De gemeentelijke visie sluit hierbij aan. Ook past de visie binnen het vastgestelde gemeentelijke beleid. In het IBOR beleidsplan wordt het verband gelegd tussen het strategische en tactische niveau. Tactisch niveau Meer dan op strategisch niveau, sluit het beheerplan OVL aan bij het tactisch niveau. Hiermee wordt de vertaling bedoeld van het strategisch niveau naar het daadwerkelijke proces van beheer en onderhoud. Het beheerplan heeft vooral betrekking op het (technisch) beheer van de OVL binnen de gemeente. De koppeling tussen het beleid en hebeer wordt op dit niveau gemaakt. Operationeel niveau Het basis niveau is het operationele, het uitvoerende niveau. Op dit niveau zijn de jaarplannen gepositioneerd. In de jaarplannen worden de onderhouds- en beheerwerkzaamheden beschreven. Om te zorgen dat op het operationele niveau de technische kwaliteit van het beheer wordt gewaarborgd, beschikt de gemeente over twee programma s van eisen. In de SLA worden de afspraken tussen WB en Sbdf beschreven. Per product is hierin op hoofdlijnen de taakverdeling te vinden en welk budget beschikbaar is voor de beschreven werkzaamheden Kaders In het beleidsplan openbare verlichting zijn de verschillende landelijke kaders opgenomen en waar nodig toegelicht. In dit beheerplan wordt daarom volstaan met het opsommen van deze kaders. Wettelijke kaders Burgerlijk Wetboek, Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION); de Grondroerdersregeling Nederlandse Richtlijn Openbare verlichting (ROVL-2011) Flora- en Faunawet Nederlands klimaat beleid o werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat van het project Schoon en Zuinig o richtlijnen voor ecodesign van verlichtingsmiddelen (richtlijn 2005/32/EG) Energielabeling en duurzaam inkopen Elektrische veiligheid o NEN-1010 o NEN-3140 o NEN Gemeentelijke kaders Politiekeurmerk Veilig Wonen Duurzaam inkopen Aanwezigheid en plaatsing lichtmasten Verlichten fietspaden Verlichten oversteekplaatsen Combikabel Beheer en onderhoud LED-verlichting Beheerplan openbare verlichting

8 Thema s Beleidsplan Openbare Verlichting Relatie openbaar groen openbare verlichting Openbare verlichting in relatie tot veiligheid Samenwerking met andere gemeenten Dimmen van openbare verlichting LED- verlichting Schakelen van de verlichting Aanvullend op deze kaders en thema s zijn nog andere gemeentelijke kaders van belang voor het beheer van de OVL. Dit zijn hoofdzakelijk technische en praktische kaders die daarom niet in het beleidsplan zijn opgenomen. Programma s van eisen Binnen het beheer van de openbare ruimte zijn in de gemeente twee programma s van eisen opgesteld. Het Standaard programma van eisen en het Technisch programma van eisen. In het Standaard programma van eisen (SPvE) staan alle algemene eisen over de inrichting van de gemeente Heerhugowaard opgenomen. In het Technisch programma van eisen (TPvE) staan de technische voorwaarden opgenomen waaraan deze moeten voldoen. Het bevat informatie over welke materialen worden toegepast bij verschillende situaties (locaties). Integraal werken De werkzaamheden in het kader van het grootonderhoud aan de OVL worden zoveel mogelijk afgestemd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Door het toepassen van een integrale werkwijze wordt een efficiºnter resultaat behaald met dezelfde (of minder) inzet van personeel en middelen. Doel is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft in de buitenruimte: netjes werken, geen rommel veroorzaken en/of achterlaten e.d. Inclusief beleid (toegankelijkheid) Senioren en mindervaliden zijn kwetsbare groepen in de samenleving. De gemeente heeft als ØØn van haar speerpunten in het welzijnsbeleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Deelnemen aan de maatschappij en de mogelijkheid zich in de openbare ruimte te bewegen is hier een onderdeel van. Dit sluit aan bij het Integraal veiligheidsplan dat de gemeente op basis van het kernbeleid veiligheid heeft. De gemeente geeft hierin aan te streven naar een veilige leef- en woonomgeving. OVL kan, door het op de juiste wijze verlichten van paden en wegen hieraan bijdragen. Dit draagt bij aan prestatieveld 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning leefbaarheid en sociale samenhang, het kan namelijk het isolement van ouderen en mindervaliden verminderen Beheerproces Binnen het beheerproces wordt onderscheid gemaakt tussen: dagelijks onderhoud groot onderhoud Voor beide soorten onderhoud wordt gebruik gemaakt van het zelfde beheersysteem van de firma Techtek (Techview). Beheerplan openbare verlichting

9 Voor het onderhoud zijn de afspraken tussen de afdelingen Wijkbeheer en Stadsbedrijf vastgelegd in de SLA. Naast product specifieke informatie zijn in de SLA ook een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor het beheerproces van alle producten. In de verhouding tussen Wijkbeheer (WB) en Stadsbedrijf (Sbdf) staat het dagelijks- en preventief onderhoud, gebaseerd op de te houden onderhoudsinspecties en het, conform vastgestelde normtijden, afhandelen van meldingen van het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) met betrekking tot incidenten, inwonersvragen en vragen van wijkpanels centraal. Dagelijks onderhoud Dit onderhoud wordt op basis van de SLA jaarlijks opgedragen aan de afdeling Stadsbedrijf. Uitgangspunten bij het onderhoud zijn schoon, heel en veilig en het betreft het verhelpen van storingen, schades en kleine gebreken en ook het periodiek vervangen van lampen, de zogenaamde groepsremplace (regulier cyclisch onderhoud). Een uitgebreide lijst met afspraken over ui te voeren controles, terugkoppeling aan WB en het bijhouden van het beheersysteem is terug te vinden in de SLA. Door deze afspraken is het kader waarbinnen Sbdf kan werken duidelijk en hebben zij de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om alle werkzaamheden te plannen, uit te (laten) voeren en te controleren. Groot onderhoud Het groot onderhoud betreft periodieke planmatige maatregelen, zoals schilderen van de lichtmasten en vervangingen van OVL onderdelen die aan het einde van de technische- of economische levensduur zijn. Binnen de SLA is over deze werkzaamheden opgenomen: Sbdf verzorgt de planning en de uitvoering van de, door WB in januari van het betreffende jaar, op aparte opdrachten beschreven werkzaamheden Groot Onderhoud te weten: o Het schilderen lichtmasten o Het vervangen van armaturen o Het vervangen van verdeelkasten Nog niet opgenomen in de huidige SLA, maar wel een activiteit waar Sbdf zich al jaren mee bezighoudt: o Het vervangen en saneren van kabelnet In de SLA 2014 wordt deze activiteit opgenomen. Grootonderhoudsplan: Vervanging van de technische installatie is vastgelegd in een meerjarenbegroting die een periode van zestig jaar bestrijkt. Dit plan wordt elke drie jaar geactualiseerd. Op dit moment is het groot onderhoudsplan van kracht. Het plan geeft een financieel en fysiek beeld van de jaarlijkse vervanging en geeft de reserveringen aan die jaarlijks aan de voorziening voor de OVL moeten worden toegevoegd. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of de verwachte vervangingsinvestering nodig is op grond van energetische en economische redenen. Synchronisatie met herinrichting of groot onderhoud van wijken of buurten, of herprofilering van wegen is ook van groot belang. Dit kan leiden tot een voorstel de investering te vervroegen of nog even uit te stellen. Beheerplan openbare verlichting

10 Beheersysteem (areaal beheer) De bestaande installatie is vastgelegd in Techview (van de firma Techtek). Dit is een web based en open source beheersysteem, dat in nauwe samenwerking tussen Techtek en de gemeente tot stand is gekomen. De mogelijkheid voor partijen om op elk moment en op elke plek actuele gegevens in te zien, maakt de organisatie efficiºnt en veilig, met lagere maatschappelijke kosten tot gevolg. Alle gegevens uit de Techview database hebben een positie in de openbare ruimte, via deze gegevens is het in Techview mogelijk deze te visualiseren op diverse soorten kaartmateriaal. Voorbeelden hiervan zijn de Grootschalige Basiskaart van Nederland en onze eigen luchtfoto s. Het beheersysteem sluit aan bij de eisen van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (grondroerdersregeling), waardoor de gegevens uitwisseling met onderhoudsaannemers mogelijk is. Hiermee wordt alle feitelijke kennis van de boven- en ondergrondse installaties vastgelegd en gedeeld met alle belanghebbenden in- en extern, waardoor het beheer meer proces- in plaats van mensafhankelijk is geworden en de continu teit in hoge mate is geborgd. Ook de Installatie Verantwoordelijkheid krijgt hiermee meer kwaliteit en inhoud, door naast het rapporteren van storingen en groepsremplace van lampen/armaturen ook de periodieke installatiekeuringen vast te leggen. Verantwoord beheer is hierdoor aantoonbaar. Techview biedt ook alle instrumenten met betrekking tot energieverbruik, waarmee scherp toezicht gehouden kan worden op energiefacturen. Kengetallen Sinds 2007 wordt door de beheerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) beheergegevens in te vullen en zo eigen gegevens te kunnen toetsen aan landelijke kengetallen. Helaas maken nog niet alle gemeente gebruik van deze mogelijkheid, omdat het kunnen aanleveren van de gevraagde detailinformatie, aanzienlijke eisen stelt aan de registratie en eigen inzicht in het beheer van de OVL. De gemeente Heerhugowaard ziet de meerwaarde van de kengetallen, omdat op overzichtelijke wijze een beeld wordt verkregen van de belangrijkste aspecten op het gebied van OVL. Deze aspecten zijn: Algemeen, verlichtingskwaliteit, installatiekwaliteit, energetische kwaliteit en proceskwaliteit. De kengetallen maakt het ook mogelijk om binnen de verschillende (landelijke) overlegvormen waar de beheerder aan deel neemt, eenvoudiger beheerprestaties te vergelijken en te analyseren. Door het werken met kengetallen en dit onderdeel van het beleid en beheer te maken, krijgt De gemeente na verloop van tijd een goed beeld van de effecten van beheer- en beleidsmaatregelen en externe invloeden op het beheer en beleid. Beheerplan openbare verlichting

11 3. Huidige situatie 3.1. Omvang areaal De OVL bevat verschillende onderdelen die allemaal en eigen vervangings- en onderhoudstermijn kennen. Het is daarom van belang de onderdelen afzonderlijk te registreren in het beheersysteem (Techview). Om inzichtelijk te maken wat de omvang is van het beheer van de OVL, is het areaal van 2014 samengevat weergegeven. Voor een detaillering per wijk wordt verwezen naar de bijlage 8.2 areaalbeschrijving. Detaillering op het laagste niveau, zoals type, jaar van plaatsing en locatie is te vinden in het beheersysteem. Heerhugowaard is een gemeente die nog steeds groeit. Meer inwoners betekend meer woning en meer OVL. Bij het bepalen van het toekomstige areaal is gekozen voor Hierbij is als uitgangspunt genomen dat dan alle nieuwbouwwijken gerealiseerd zijn en alle nog te renoveren bestaande wijken naar het verlichtingsniveau ROVL 2011 zijn gebracht. Areaal 2014 en 2035: Lichtmasten stuks Armaturen stuks OVL-kasten stuks Gemeentelijk kabelnet km Elektrisch aangesloten vermogen kw Jaarverbruik kwh De gemiddelde toename van het areaal is 20%. Door moderne technieken en daardoor energiezuinige lampen, neemt (desondanks) het jaarverbruik af met 14% Gewenste Kwaliteit Objecten in de openbare ruimte dienen te voldoen aan de wettelijke en functionele eisen die eraan gesteld worden. Door middel van klein onderhoud wordt de kwaliteit gewaarborgd tot het moment dat klein onderhoud niet meer volstaan om het object aan de minimale kwaliteitseisen te laten voldoen. Het object heeft dan het einde van zijn technische levensduur bereikt. Om het object weer aan de gestelde eisen te laten voldoen zal het gerenoveerd of vervangen moeten worden (groot onderhoud). Onderhoud voorkomt dat objecten sneller degenereren dan op basis van de gemiddelde levensduur mag worden verwacht, en dat investeringen vroegtijdig verloren gaan. Ten aanzien van de kwaliteit van objecten in de openbare ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen beeldkwaliteit kwaliteit en technische kwaliteit. De controle via beeldkwaliteit beperkt zich tot de scheefstand van masten, dekkingsgraad van de coating (verf) en natuurlijke aanslag. Deze onderwerpen worden via beeldmeetlatten uit de CROW Kwaliteitscatalogus beoordeeld van A+ t/m D, waarbij A+ het hoogste niveau is. Bij de gescoorde resultaten wordt bekeken of deze nog aansluiten bij het beeld dat gekoppeld is aan de huidige beleids- en beheersmaatregelen. Bij afwijkingen moet worden beoordeeld (onderzocht) of het noodzakelijk is om het beleid of de beheermaatregelen aan te passen of dat de afwijking andere oorzaken heeft. In bijlage 8.1 zijn de beeldmeetlatten weergegeven. Beheerplan openbare verlichting

12 Beeldkwaliteit: Beeldmeetlat Scheefstand Dekkingsgraad coating Natuurlijke aanslag Kwaliteit B A A De technische kwaliteit gaat verder dan je op het eerste gezicht kunt zien en is afhankelijk van meerdere factoren. Binnen de begrotingen wordt rekening gehouden met een economische levensduur. Deze is voor de diverse OVL onderdelen verschillend. Alle onderdelen moeten gedurende de levensduur veilig zijn. Aanrakingsveiligheid valt daar ook onder. Economische levensduur verwachting: OVL onderdeel Lichtmasten Armaturen Lampen LED-lampen OVL-kasten Gemeentelijk kabelnet Levensduur 60 jaar 20 jaar 2-5 jaar jaar 30 jaar 60 jaar Ten slotte is het van belang dat de OVL doet waar deze voor is bedoeld, zorgen voor voldoende verlichting op de plekken dat dit is gepland. Het verlichtingsniveau (kwaliteit) moet voldoen aan de gestelde eisen uit het beleid en de ROVL De lat ligt op sommige punten hoog. Het is de uitdaging voor de organisatie om via goed beheer en onderhoud te zorgen dat de technische levensduur worden gehaald. In de volgende paragraaf wordt de huidige kwaliteit per OVL onderdeel toegelicht Huidige kwaliteit De werkelijke beeldkwaliteit wordt per jaar een keer beoordeeld via een steekproef op ca. 200 locaties in de gemeente. Hierbij geldt de laagste kwaliteit die bij 90% van de steekproeven wordt gescoord. Dit levert voor de afgelopen vier jaar het volgende resultaat. Beeldmeetlat Ambitie Scheefstand B B B B B Dekkingsgraad coating A B A A B Natuurlijke aanslag A B A A B Uit deze resultaten blijkt dat de ambitie voor de maximale scheefstand wordt gehaald. Het huidige beeld buiten sluit daarmee aan bij het beeld dat op basis van de beleids- en beheermaatregelen kan worden verwacht. Voor de dekkingsgraad van de coating en de natuurlijke aanslag zijn in 2010 en 2013 de ambities niet gehaald. Het gaat nog niet om een structureel gebrek in de beleids- en beheermaatregelen aangezien in 2011 en 2012 de ambities wel zijn gehaald. Het is daarom niet direct noodzakelijk om de maatregelen aan te passen. Beheerplan openbare verlichting

13 Gedurende de looptijd van het beheerplan is het wel wenslelijk om de beheermaatregel, het schoonmaken en zonodig schilderen van de lichtmasten, te koppelen aan de jaarlijkse beeldmeetlatscores. Op deze wijze kan worden bepaald of de maatregel op de juiste locaties wordt uitgevoerd en of de maatregel afdoende is om achterstallig onderhoud te voorkomen Lichtmasten De lichtmasten in Heerhugowaard onderscheiden zich in twee hoofdgroepen: 1. stalen thermisch verzinkte lichtmasten (5.761 stuks, gemiddelde leeftijd 29 jaar) 2. stalen thermisch verzinkte lichtmasten, duo coating (5.495 stuks, gemiddelde leeftijd 9 jaar) Vanaf 1998 worden alleen nog masten geplaatst met een extra beschermlaag, de zogenaamde duo coating. Deze masten hebben ten opzichte van de masten zonder coating als voordeel, dat de zinklaag beter wordt beschermd en roestvorming niet meer voorkomt. Het grote voordeel van deze masten is dat ook het grondstuk geheel voorzien is van een deugdelijke coating waardoor een levensduurverwachting van 60 jaar dichterbij komt. De lichtmasten met duo coating zijn toegepast vanaf de renovatie van de Schilderswijk zuid en de nieuwbouwwijken Zuidwijk en Huygenhoek. Bij de masten zonder de duo coating zorgt roestvorming, die geleidelijk na 20 jaar ontstaat, voor problemen. Het voorkomen van roestvorming is van belang voor: - Goede beeldkwaliteit - Langere levensduur - Tegengaan versnelde veroudering op maaiveld niveau (druk van de verharding, maaischade en/of urinestoffen van huisdieren) In de loop van de jaren zijn verschillende maatregelen genomen om de technische levensduur van de masten zonder coating te verlengen en te laten voldoen aan de gestelde kwaliteit. De conclusie is dat voor ondanks deze inspanningen het voor bepaalde masten niet mogelijk is om de verwachte levensduur van 60 jaar te halen. De onderhoudskosten worden bij deze masten zo hoog, dat voortijdig vervangen minder maatschappelijke kosten met zich mee brengt. Bij wijkrenovaties blijkt het voordeliger te zijn om de masten met een lichtpunthoogte van 4 meter te vernieuwen. Datzelfde geldt voor de masten met een lichtpunthoogte vanaf 7,5 meter, omdat er vanaf het 30 ste jaar geen zekerheid meer bestaat over de constructiesterkte. Deze masten staan doorgaans langs verkeeraders, waarbij het omvallen grote risico s met zich meebrengt. Door controlemetingen aan de constructiesterkte te laten verrichten, verkrijgt de gemeente de garantie dat er de daaropvolgende 6 jaar geen gevaar is dat de mast spontaan omvalt. Coating lichtmasten In 1996 is overgegaan op het schilderen van de lichtmasten, inclusief het grondstuk tot ongeveer 40 cm diep. Deze maatregel wordt eens per 10 jaar uitgevoerd. Vanzelfsprekend worden de masten alleen dan geschilderd als dit nodig is. Tot op heden is het alleen nodig gebleken de oudste groep lichtmasten te schilderen, namelijk de stalen thermisch verzinkte lichtmasten zonder duo coating. Beheerplan openbare verlichting

14 Bij de groep stalen thermisch verzinkte lichtmasten met duo coating is de coating dusdanig van kwaliteit dat ze tot op heden niet geheel overgeschilderd behoeven te worden. Er kan volstaan worden met het bijwerken van beschadigde plekken. Inmiddels is het conserveren van grondstukken onder het maaiveld (aantasting door bodemzouten en/of zuren) uitgefaseerd. Deze conservering vond plaats tijdens wijkrenovatie op het moment dat de lichtmast vanwege verplaatsing uit de grond genomen werd. Bij de komende wijkrenovaties (o.a. Molenen Rivierenwijk) komt dit niet meer voor, omdat de lichtmasten in een dusdanig slechte staat verkeren dat vervanging nodig is. De lichtmasten worden sinds 2004 in iedere wijk de zelfde kleur geschilderd (zwart RAL 9005). Dit zorgt voor een rustig beeld in de gemeente en komt de uitwisselbaarheid van lichtmasten ten goede. In 2014 zullen alle lichtmasten in Heerhugowaard zwart RAL 9005 zijn met uitzondering van het Stadhart waar gekozen is voor straatmeubilair zeer donkerblauw RAL 5004 toe te passen. Graffiti en stickers Ten behoeve van de gewenste beeldkwaliteit worden gelijktijdig met het schilderen graffiti en reclamestickers verwijderd, waardoor de masten gedurende 10 jaar weer onderhoudsvrij zijn. Als graffiti aanstootgevend is, wordt deze direct (binnen 5 werkdagen) verwijderd. In alle andere gevallenen wordt de graffiti alleen verwijderd als de lichtmasten in de wijk of buurt worden geschilderd. Indien bedrijven aanzet geven reclamestickers op lichtmasten (en ander straatmeubilair) te plakken, wordt opgetreden door de BOA s Armaturen De gemiddelde leeftijd van de armaturen in Heerhugowaard is 12 jaar en de kwaliteit is goed. Heerhugowaard profiteert nog steeds van grootschalige vervangingen van armaturen in 2005 en 2006 waardoor de energie-efficiºnte en onderhoudbaarheid gunstig liggen. De armaturen zijn voorzien van moderne conventionele lichtbronnen zoals Compact Fuorescentie en Hogedruk Natrium, gecombineerd met elektronische voorschakelapparaten. De armaturen worden elke 4 5 jaar schoongemaakt gelijk met de wijksgewijze vervanging van de lamp, ook wel groepsremplace genoemd. Ondanks het schoonmaak onderhoud nemen de armaturen in de loop der jaren in kwaliteit af: - de reflectoren worden doffer (terugval lichteigenschappen) - de lichtdoorlaatbaarheid van de onderkap neemt af (terugval lichteigenschappen) - de pakkingen van de behuizing gaan lekken (interne vervuiling neemt toe) - de elektronische voorschakelapparatuur gaat vaker stuk (bedrijfszekerheid/kosten) - de interne bedrading droogt uit (bedrijfszekerheid/kosten) - de kunststof elementen worden bros door weersomstandigheden (bedrijfszekerheid/kosten) - fixatiebouten en -schroeven corroderen en gaan vast zitten (onderhoudbaarheid) - het lampsysteem veroudert en wordt ingehaald door energiezuinigere oplossingen. Beheerplan openbare verlichting

15 Om te zorgen dat de kwaliteit van de armaturen niet uit de pas gaat lopen met de gewenste kwaliteit en de kosten van onderhoud te hoog worden, is het in de meeste gevallen noodzakelijk de armaturen elke 20 jaar geheel te vernieuwen. Bij het vernieuwen van armaturen wordt altijd naar een logisch moment gekeken: - synchroon met wijkrenovatie - synchroon met wijziging van de wegtypering van verkeersaders - aan het einde van de lamplevensduur. Doordat led-verlichting prijstechnisch concurrerend is geworden met de conventionele verlichting en een aantal technische voordelen biedt, krijgt deze verlichting bij nieuwbouw en grootschalige vervangingen de voorkeur. Hiermee kan worden te gemoed gekomen aan beleidsdoelstellingen en politieke ambities. Het financieren van led verlichting bij grootschalige vervangingen kent nog wel wat kanttekeningen. Deze zijn verder toegelicht in paragraaf OVL-kasten De OVL-kasten in Heerhugowaard onderscheiden zich in 3 hoofdgroepen: 1. negen richtingen kasten, polyester met schuifdeksel (35 stuks, gem. leeftijd van 28 jaar) 2. stalen kasten met schuifdeksel (102 stuks, gemiddelde leeftijd van 10 jaar) 3. stalen kasten met deur (30 stuks, gemiddelde leeftijd van 4 jaar). Elk jaar vindt er minstens 1 keer visuele controle plaats en worden meterstanden opgenomen. Elke 3 jaar vinden inspecties plaats door specialistische keuringsbedrijven. De kasten zijn alle voorzien van een slot, waardoor het binnenwerk voor onbevoegde is afgeschermd. Hoewel technisch veilig wordt de kwaliteit van de kasten verder als matig beoordeeld. Een aantal van de kasten zijn niet meer in staat om mee te groeien met de huidige ontwikkelingen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de gemiddelde leeftijd van de negen richtingen kasten tegen de vervangingstermijn aan loopt. Deze termijn is vastgesteld op 30 jaar, om de volgende redenen: - terugval van de mechanische sterkte en beeldkwaliteit - toegankelijkheid van deuren en scharnieren - veroudering van het schakelmateriaal en verdeelkasten - ruimtegebrek bij plaatsing van nieuwe componenten - niet meer voldoen aan de veiligheidsinspecties In de OVL-kasten zitten zogenaamde toonfrequentrelais (TF) waarmee Liander de openbare verlichting schakelt. Dit systeem is gedateerd en de bedrijfszekerheid, en daarmee de kwaliteit, neemt af met een toenemend aantal schakelstoringen tot gevolg. Liander geeft aan dat ze dit TF-systeem willen uitfaseren. Heerhugowaard zoekt samen met Alkmaar naar vervangende systemen met grotere bedrijfszekerheid en meer schakelmogelijkheden. Om deze nieuwe systemen in de OVL-kasten te integreren is vaak een grotere kast nodig en aangepaste groepenkasten. Een nieuw schakelsysteem vraagt daarom in veel gevallen om een versnelde vervanging van de OVL-kast. Het is voor de bedrijfsvoering van de openbare verlichting in Heerhugowaard essentieel over te gaan tot een versnelde vervanging van de OVL-kasten. Binnen enkele jaren zal de overstap naar nieuwe schakelsystemen noodzakelijk zijn. In de doorrekening groot onderhoud OVL , zijn hiertoe vervangingskosten naar voren geschoven. In de kredietaanvraag 2014 wordt gevraagd voor deze versnelde vervanging van OVL-kasten middelen beschikbaar te stellen. Beheerplan openbare verlichting

16 Ad 1. De oudste variant, de negen richtingen kast, staat altijd gecombineerd met een Liander laagspanningsstation. Beperkingen zijn: - de energiemeter zit in de laagspanningsruimte, waardoor de gemeente niet zelfstandig de meter op kan nemen/aflezen - de besturingsrelais zitten in de laagspanningsruimte waardoor bij storingen Liander ingeschakeld moet worden (vertraging) - de negen richtingen kasten hebben geen ruimte voor het bijplaatsen van moderne besturingssystemen - de polyester schuifdeksel sluit lastig en is kwetsbaar. Ad 2. De tweede variant, de stalen kast met schuifdeksel, hoeft niet fysiek bij een Liander laagspanningsstation te staan. De energiemeter en besturingsrelais zitten ingebouwd. Dit geeft de mogelijkheid ze te plaatsen op de meest gunstige plek, met technische en economische voordelen. Beperkingen zijn: - er zit niet of nauwelijks ruimte in de kast voor het bijplaatsen van moderne besturingssystemen - het stalen schuifdeksel sluit lastig en is kwetsbaar - de constructie van de behuizing is matig van kwaliteit en daardoor kwetsbaar. Ad 3. De derde variant, de stalen kast met deur, heeft de beperkingen van variant 1 en 2 niet. De kans is daardoor groot dat in de zeer nabije toekomst, zodra overgestapt moet worden naar nieuwe besturingssystemen, de varianten 1 en 2 uitgefaseerd moeten worden Kabelnet Het kabelnet voor OVL in Heerhugowaard onderscheidt zich in twee hoofdgroepen: 1. het gemeentelijk OVL net, ook wel solonet genoemd, 2. de distributiekabel met OVL-aders van Liander, ook wel combinet genoemd. De kwaliteit van het kabelnet moet goed zijn omdat bij storingen meestal grote delen van een wijk of buurt in het donker komen te zitten, met sociale- en verkeersonveiligheid tot gevolg. Om die reden is gemeente Heerhugowaard rond 1975 bij nieuwbouwprojecten overgestapt op solonet. Dit is in de loop der jaren een zeer goede keuze gebleken. Bekend zijn de ontwikkelingen bij de netbeheerders, die ertoe hebben geleid dat het herstellen van storingen in de OVL aders van het distributinet een steeds lagere prioriteit heeft gekregen. Distributie van energie naar grote afnemers is voor de beheerders nog steeds de kerntaak. Daarbij komt dat door aanscherping van de BEI (bedrijfsvoering elektrische installaties van de netbeheerder), voor bijvoorbeeld het afkoppelen van een lichtmast op combinet, de kosten vele malen hoger zijn komen te liggen dan dezelfde ingreep in solonet. Onze conclusie is dat het combinet door deze ontwikkelingen ongeschikt is geworden voor OVL. Het solonet blijkt zeer doelmatig en doeltreffend te zijn ten opzichte van het combinet. Zowel bij nieuwaanleg, bij kabelsanering en gedurende 60 jaar exploitatie liggen de kosten van solonet beduidend lager. Beheerplan openbare verlichting

17 Ad 1. De kwaliteit van het solonet is goed. Ongeveer lichtmasten zijn hierop aangesloten. De levensduur van dit solonet wordt geschat op 60 jaar. De gemiddelde leeftijd van het solonet ligt rond de 14 jaar en is daarmee relatief jong. Storingen worden binnen 1 tot 5 werkdagen opgelost. Ad 2. De kwaliteit van het combinet is matig. Ongeveer lichtmasten zijn hierop aangesloten. Lichtmasten op combinet treft men nog aan in delen van Schilderswijk, Bomenwijk, Centrumwaard, De Noord en enkele buitenwegen. Lichtmasten op combinet komen niet meer voor langs de verkeersaders. Bij storingen in de OVL-aders legt netbeheerder Liander prioriteit bij de energiedistributie van woningen en bedrijven (kerntaak). Netstoringen OVL worden door Liander pas na 1 tot 9 weken opgelost. Te vaak leidt dit tot talloze burgerklachten naar het GCC en veel onbegrip, terwijl de gemeente vrijwel geen invloed heeft op de responstijd van Liander. Dit wordt erger naarmate het combinet verder verouderd. Tot 2010 was het duidelijk dat saneren van het combinet, en daarmee de overstap naar een gemeentelijk kabelnet (solonet) met alle voordelen van dien, synchroon met herinrichting van wijken tot de laagste maatschappelijke kosten leidde (opbreken en herstellen verharding). In dit tempo zouden de laatste lichtmasten dan rond 2030 aangesloten zijn op het solonet. Echter door het toenemend aantal storingen in combinet, de responstijd van Liander, de irritatie van bewoners en de inspanningen die het vraagt van de gemeentelijke organisatie (klachtafhandeling, overleg met Liander), onderzoekt SB of het rendabel is de netsaneringen vroegtijdig uit te voeren. Kansen om het kabelnet te saneren doen zich voor bij: wijk- en buurtrenovatie, onderhoudswerkzaamheden aan de open verharding, wijziging van het wegprofiel, rioolwerkzaamheden, werkzaamheden van nutsbedrijven. Saneren van het kabelnet vereenvoudigt ook aanzienlijk de overgang naar nieuwe schakelsystemen voor OVL doordat co rdinatie en overeenstemming met netbeheerder Liander niet meer nodig zijn. De bijbehorende vertragingen en kosten blijven daarmee ook achterwege. Om bovengenoemde redenen plus het feit dat ingrepen in het ondergrondse kabelnet tot complexe werkzaamheden behoren, stelt de sector Stadsbeheer voor deze werkzaamheden versneld uit te laten voeren door het huidige team deskundigen. Dit team is in voorgaande jaren succesvol gebleken en uitstekend in staat technische en financiële risico s te voorzien en te beperken. Voor zowel de beheerder als de opzichter OVL komt de pensioengerechtigde leeftijd in zicht. De sector Stadsbeheer zou graag nog gebruik willen maken van hun areaalkennis en ruime ervaring, voordat hier andere voor ingewerkt en/of ingehuurd moeten worden. In de doorrekening groot onderhoud OVL zijn hiertoe vervangingskosten naar voren geschoven. In de kredietaanvraag 2014 wordt gevraagd voor deze versnelde vervanging middelen beschikbaar te stellen. Beheerplan openbare verlichting

18 Verlichtingsniveau De uitgangspunten voor het verlichten van de openbare ruimte zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In het beleidsplan zijn de kaders toegelicht. Voor het beheerplan is van belang om te weten op welke locaties nog niet wordt voldaan aan de gestelde kaders en richtlijnen. Het Politiekeurmerk committeert zich aan de bepalingen in de ROVL 2011 aangaande de verlichting in de openbare buitenruimte. De gemeente hoeft daardoor niet meer uit te gaan van twee verschillende richtlijnen. Dit komt de eenduidigheid van de beleidskaders en het beheer ten goede. Gemeente Heerhugowaard past de ROVL 2011 (voorheen NPR ) in nieuwbouwwijken toe vanaf de realisatie Stad van de Zon. De ROVL 2011 is ook het uitgangspunt voor de verkeersaders, die daar over het algemeen alle aan voldoen. In bestaande wijken en te renoveren wijken past de gemeente Heerhugowaard de ROVL-min toe (Heerhugowaards jargon). Dit is vergelijkbaar met het oude NPR-min niveau, waarbij de lichtsterkte maximaal 30% onder de praktijkrichtlijn mag liggen. Bijlage 8.3 Quickscan verlichtingskwaliteit 2013, laat zien hoe het verlichtingniveau per wijk, aan de hand van de uitgangspunten, wordt beoordeeld. Ongeveer 80% van de gemeente voldoet op dit moment aan de gestelde uitgangspunten Kengetallen vergelijk 2012 Het kengetallen vergelijk 2012 betreft metingen over het dienstjaar Er namen slechts 10 gemeenten deel, waaronder de steden Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Dordrecht en nog 5-tal gemeenten met een kleiner areaal dan Heerhugowaard. De invloed van deze mix aan gemeenten op de mediaan in dit vergelijk is lastig in te schatten. Gemeente Heerhugowaard hoopt dat er binnenkort gemeenten deel gaan nemen aan de Kengetallensessie die qua omvang, boven- en ondergrondse installaties, stedenbouwkundige inrichting en professionaliteit van de gemeentelijke organisatie ongeveer overeenkomen met de onze. De verschillen in de meting zijn geen absolute score, maar eerder bedoeld als "verwonder getal" om met elkaar in discussie te gaan en te leren. Deze discussie is vooral zinvol als gemeenten zoveel mogelijk overeenkomen. Als Eenheid is gekozen voor "Mega-Lumen-uur". Dit is het product van de totale lichtstroom (Lumen, gegenereerd door de lampen) en het aantal branduren per jaar. Over het algemeen wordt dit als de meest zuivere eenheid gezien. Bij benchmarken met andere gemeenten valt op dat: - bij het (nog) geringe aantal deelnemers vaak geen gemeente zit die qua omvang en inrichting breed vergelijkbaar is met Heerhugowaard - er geen gemeenten gevonden zijn waar het groot onderhoud zo transparant (en degelijk) gestructureerd is als in HHW - de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie in HHW tot de hoogste van Nederland behoort. Beheerplan openbare verlichting

19 In het onderstaand spinnenweb zijn de prestatie indicatoren van het de OVL in Heerhugowaard (inclusief de beheerorganisatie) vergeleken met de mediaan van de deelnemende gemeente (2008). Vervangingswaarde/eenheid (masten en armaturen): Gemeente Heerhugowaard heeft een hoog ambitieniveau mbt duurzaamheid. Masten en armaturen worden duurzaam ingekocht, zodat ze met relatief weinig onderhoud respectievelijk 60 en 20 jaar mee kunnen. 60 jaar levensduur voor een lichtmast wordt door vrijwel geen andere gemeente gehanteerd, echter SB verwacht met de huidige kwaliteit van mastconstructie, coating en maaiveldbescherming dat 60 jaar haalbaar is. Deze kwaliteit in combinatie met kleinschalige inkoop drijft de vervangingswaarde per eenheid op. Totale kosten/eenheid: Deze kosten zijn een mix van de overige kosten/eenheid en worden daarin verklaard. Wat in algemene zin kostenverhogend werkt, is het feit gebleken dat Heerhugowaard een zeer groene gemeente is. Door de vele laanbomen moeten doorgaans lagere lichtmasten toegepast worden dan in andere gemeenten. Het licht moet immers onder de boomkronen doorschijnen (kastanjes Middenweg). Lagere lichtmasten betekent møør lichtmasten, dus meer kosten. Meer lagere lichtmasten impliceert op zijn beurt weer meer lampen met een lager vermogen en een lagere energie efficiºntie (gasontladingslampen). Lagere energie efficiºntie veroorzaakt meer energiekosten. Een effect dat echter door de komst van ledarmaturen weer zal verdwijnen. Beheerplan openbare verlichting

20 Onderhouds- en beheerkosten/eenheid (masten en armaturen): De gemeentelijke organisatie ten behoeve van OVL kenmerkt zich door klantgerichtheid (vooral naar bewoners), professionaliteit, veiligheid en continu teit (overdraagbaarheid en volledigheid van areaalgegevens). Hiermee steekt onze organisatie met kop en schouders uit boven de meeste andere deelnemers. Heerhugowaard is bovendien slechts ØØn van de weinige gemeentelijke organisaties in Nederland die de Installatie Verantwoordelijkheid doeltreffend heeft ge mplementeerd. Hierdoor vinden periodieke keuringen plaats van de elektrische installaties. Ook wordt deskundig toezicht gehouden op elektrotechnische werkzaamheden, conform de wetgeving op Installatie Verantwoordelijkheid. Al deze factoren hebben een positieve invloed op de veiligheid voor bewoners en onderhoudspersoneel. Gevolg hiervan is zijn relatief hoge onderhouds- en beheerkosten. Investeringskosten/eenheid: Heerhugowaard kent als een van de weinige gemeenten in Nederland een degelijke voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Zo werd in toegevoegd aan de voorziening OVL voor deze investeringen. Dit bedrag is bij de kengetallen de basis geweest voor de rubriek Investeringskosten. Naar onze mening de meest zuivere basis, omdat het getal de gemiddelde investeringskosten over de jaren laat zien. De overige deelnemende gemeenten hebben slechts de investeringen van het dienstjaar 2011 opgevoerd. Dit maakt een vergelijk met Heerhugowaard lastig, aangezien deze investeringskosten per jaar sterk kunnen fluctueren. Kwaliteitsniveau OVL-proces: De gemeentelijke organisatie scoort hoog bij haar Heerhugowaardse burgers, ook betreffende het product OVL. Klachten over defecten worden snel opgelost. Klachten over lichthinder worden deskundig opgepakt en vrijwel altijd naar tevredenheid opgelost. Klachten over ontbreken van licht (enge plekken) en verzoeken om meer licht worden serieus opgepakt en gehonoreerd indien het beleid dit toestaat. Als het nodig is, worden s avonds ontmoetingen met burgers gepland om het knelpunt in het duister duidelijk te kunnen waarnemen en communiceren. Al deze zaken dragen bij aan de hoge score in relatie tot de andere deelnemende gemeenten. Beheerplan openbare verlichting

21 4. Klachtenafhandeling en aansprakelijkheid 4.1. Klachtenafhandeling Doordat nagenoeg alle meldingen of klachten (90%) over de OVL binnenkomen via het gemeentelijk contact centrum (GCC), is het mogelijk om te zien hoeveel meldingen per jaar binnenkomen. De overige 10% van de meldingen komt binnen via post, telefoon, mail of social media. De meldingen zijn naar wens uit te splitsen naar categorie, straat of wijk. Op deze manier heeft de beheerder inzicht in het verloop van de meldingen en kan de meldingen koppelen aan bepaalde onderhouds- en beheermaatregelen om te zien of er een verband is. Een adequaat klachtensysteem is dus van groot belang voor de completering van het systematisch aanpakken van het beheer. Niet alleen de registratie van de klacht is van belang, ook de hierop volgende controle/afhandelings-procedure. Voor de daadwerkelijke afhandeling van meldingen en het oplossen van storingen zijn met Sbdf afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in de SLA, die jaarlijks wordt geactualiseerd. MOR meldingen Het aantal meldingen over wegen dat bij het GCC binnenkomt, is de afgelopen jaren redelijk constant. De meeste meldingen komen binnen over defecte lichtmasten. In onderstaande tabel zijn de meldingen van de afgelopen drie jaar en de eerste zeven maanden van Het gaat om het totaal aantal meldingen. Aangezien de storingen niet altijd direct kunnen worden opgelost hebben sommige meldingen betrekking op de zelfde storing. MOR meldingen voor de categorie Openbare Verlichting: Sub Categorie Bij- en verplaatsen lichtmast Enkele lichtmast defect lichthinder Meerdere lichtmasten gedoofd Schade - scheefstand lichtmast Meldingen 2013 t/m juli 4.2. Aansprakelijkheid Totaal In het Burgerlijk Wetboek is een speciaal wetsartikel (6:174) dat de aansprakelijkheid regelt van het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg, inclusief de OVL in goede staat verkeert. Wettelijk is niet vastgelegd aan welke kwaliteit de OVL moet voldoen. Wanneer echter de weg overdag geen gevaar oplevert, maar s nachts wel door ondeugdelijke verlichting, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat de schade het gevolg is van een gebrek aan de weg of de weguitrusting, loopt de wegbeheerder een hoog risico. Gesteld mag worden, dat wanneer de wegbeheerder kan aantonen dat de weg in goede staat van onderhoud verkeerd, het risico om aansprakelijk gesteld te worden minimaal is en de weg veilig gebruikt kan worden. Beheerplan openbare verlichting

22 5. Maatregelplan Binnen het beheer en onderhoud van de OVL wordt onderscheidt gemaakt tussen dagelijks en groot onderhoud Dagelijks onderhoud Conform schoon, heel en veilig. Het betreft het verhelpen van storingen, schades en kleine gebreken en ook het periodiek vervangen van lampen, de zogenaamde groepsremplace (regulier cyclisch onderhoud). Voor het dagelijks onderhoud worden als uitgangspunten toegepast: Omschrijving Vervanging defecte lampen Schade vandalisme bovengronds; Gevaarbeperkende maatregelen Storingen kabelnet (Liander en eigen) Controle schoon, heel en veilig Herstel gerapporteerde gebreken en schades Kleinschalige wijzigingen en verbeteringen onder- en bovengronds en meetverdeelkasten Controle (en reparatie) lichtmasten en uithouders op haarscheuren, roest en verzwakkingen Groepsremplace Frequentie / Responstijd 5 werkdagen 1 werkdag 1 uur (na constatering) Verkeersader 1 werkdag, andere 3 werkdagen elke maand 5 werkdagen 16 weken - PLL (compact fluorescentie) 4 jaar - SON-T (hogedruk natrium) 3 jaar - SOX (lagedruk natrium) 2 jaar - CDM-TT (metaalhalogeen) 3 jaar Lichtmasten ouder dan 30 jaar: elke 6 jaar Conform jaarplan - LED (light emitting diode) jaar 5.2. Groot onderhoud Periodieke planmatige maatregelen, zoals schilderen en vervangingen van OVL onderdelen die aan het einde van de economische of technische levensduur zijn. Voor de grootonderhoudswerkzaamheden gelden de volgende cycli: Omschrijving Frequentie Opmerkingen Schilderwerk van lichtmasten 10 jaar Zwart; RAL 9005 Armaturen 20 jaar LED bij nieuwe projecten Meetverdeelkasten (OVL kasten) Lichtmasten gemeentelijk kabelnet OVL (solonet) 30 jaar 60 jaar 60 jaar Beheerplan openbare verlichting

23 Programma Groot onderhoud De Raad heeft in haar vergadering van 25 juni 2009 een uitvoeringsplan groot onderhoud/ herinrichting wijken vastgesteld. Voor de komende jaren is onderstaande tabel leidend. Gebieden Opmerking Sportlaan Schrijverswijk vlek E U U Schrijverswijk de Horst V + U Centrum Middenweg V + U V U Bedrijventerrein de Frans V U Bomenwijk Esdoornlaan V U Uitvoering na openstelling Oosttangent Uitvoering na openstelling Oosttangent Stationsplein V U Uitvoering met SRO Rivierenwijk vlek F V V U Voorbereiding start 2 e halfjaar Molenwijk vlek J V V U Voorbereiding start 2 e halfjaar Bomen- en Recreatiewijk V V U Restant Middenwaard V V U Hoofdcentrum E De Noord V V 1 e gedeelte V= voorbereiding, U=uitvoering Beheerplan openbare verlichting

24 6. Middelen De financiºle middelen (budgetten) die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de OVL zijn, net als het onderhoud zelf, opgesplitst in dagelijks en groot onderhoud. De budgetten worden op basis van het te beheren areaal en de noodzakelijke werkzaamheden bepaald Dagelijks onderhoud Voor het dagelijks beheer en onderhoud is een jaarbudget beschikbaar. Het budget voor 2014 bedraagt ca Hiervan wordt bijna een kwart ( ) besteed aan energiekosten en verder wordt ongeveer de helft van het budget via de SLA door Sbdf uitgegeven. In bijlage is het budget voor 2014 te vinden. In dit budget zijn ook een aantal andere producten te vinden, zoals evenementkasten en buitenreclame. Deze producten zijn ondergebracht onder de noemer Openbare verlichting Groot onderhoud Voor het uitvoeren van grootonderhoud maakt de gemeente gebruik van een voorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks gevuld met een storting. De kosten voor het groot onderhoud worden vervolgens weer onttrokken aan de voorziening. Het is van belang dat de storting en de onttreking met elkaar in balans zijn om de huidige kwaliteit van de OVL in stand te houden en de geplande verbetering (o.a. van combinet naar solonet) te kunnen uitvoeren. De voorziening voor grootonderhoud wordt eens in de twee drie jaar doorgerekend en opnieuw vastgesteld. De berekening beslaat een een periode van 60 jaar en bevat daardoor ook de vervangingsinvesteringen van lichtmasten en het kabelnet, die beide een verwachte levensduur hebben van 60 jaar. De meest recente doorrekening is Deze berekening maakt inzichtelijk dat de huidige storting van ruim in de voorziening groot onderhoud en de ingeplande groei naar een storting van ruim in 2030, voldoende is om geplande onderhoudswerkzaamheden en vervaningen tot 2061 uit te voeren. Hierna is er sprake van een negatieve voorziening. Dit ligt echter nog zover weg in de tijd, dat het op dit moment niet noodzakelijk wordt geacht om hierop te reageren. In bijlage meerjaren begroting is de volledigde doorrekening opgenomen. Onttrekking uit voorziening : De onttrekkingen uit de voorziening, zoals deze zijn opgenomen in de meerjaren begroting , zijn hoger dan in de huidige reserve keeper is aangegeven. Dit heeft te maken met het naar voren schuiven van de vervangingskosten van OVL-kasten en het kabelnet. In de kredietaanvraag 2014 wordt gevraagd voor deze versnelde vervanging middelen beschikbaar te stellen Risicoparagraaf Led- armaturen: In het beleidsplan OVL is vastgelegd dat de sector Stadsbeheer, wanneer de conventionele armaturen aan vervanging toe zijn, de overstap naar led-armaturen maakt, mits de meerkosten van led-armaturen binnen 20 jaar exploitatie terugverdiend kunnen worden. Het is realistisch te denken dat led-armaturen maximaal ongeveer 20 jaar mee zullen gaan, door veroudering van de elektronica en de komst van lichtbronnen met hogere energie efficiºntie. Als na 20 Beheerplan openbare verlichting

25 jaar de armatuurbehuizing nog in goede staat blijkt te zijn, kan ook gedacht worden aan upgrading van het armatuur met die efficiºntere lichtbron. Toepassing van led-armaturen levert binnen de exploitatiebegroting een reductie van de energiekosten op, is naar verwachting lampvervanging niet meer nodig en zullen naar verwachting minder storingen optreden. Het onderhoud kan dan beperkt blijven tot slechts het schoonmaken van de armaturen na 5, 10 en 15 jaar (best case scenario). In de groot onderhoudsplanning zijn de vervangingskosten opgenomen van de bestaande conventionele armaturen en is bewust geen rekening gehouden met aanschaf van duurdere ledarmaturen. Bij aanschaf van led-armaturen is er daarom op termijn te weinig dekking binnen de Voorziening groot onderhoud OVL.Dekking voor aanschaf van (tot nu toe) duurdere led-armaturen kan gevonden worden door jaarlijks een relevant deel van de energie- en exploitatiekosten te storten in de voorziening OVL. Op deze manier is ook op termijn dekking voor de aanschaf van efficiºntere armaturen binnen de voorziening OVL aanwezig. Met dit beheerplan OVL wil de sector Stadsbeheer deze werkwijze (dit mechanisme) vastleggen en implementeren in de financiºle organisatie. Bij nieuwbouw wordt de eerste aanschaf van led-armaturen gedekt uit de grondexploitatie. De bijbehorende areaaluitbreiding heeft uiteraard wel tot gevolg dat jaarlijks meer in de voorziening gestort moet worden om op termijn middelen te hebben om dit areaal in stand te houden. Dit wordt jaarlijks bij de aanvraag van de groeigelden bepaald. Beheerplan openbare verlichting

26 7. Beheerorganisatie Door de plaats van de beheerder in de beheerorganisatie is deze de spil in het beheerproces. Van de beheerder wordt verwacht contact en feeling te hebben met beleid, uitvoering, het maatschappelijk middenveld (belangen organisaties), externe (gemeentelijke) deskundige en uiteraard ook inwoners en bedrijven uit Heerhugowaard. Voor het beheer van de OVL in Heerhugowaard is aan fte s beschikbaar: Functie Fte Afdeling Beheerder 0,8 Wijkbeheer Ondersteuning (areaalbeheer) 0,3 Wijkbeheer (extern) Installatie verantwoordelijke 0,03 Wijkbeheer (extern) 1 fte = productieve uren Totaal 1,13 Stadsbedrijf speelt een belangrijke rol bij het onderhoud van de OVL. De taken en afspraken zijn opgenomen in een SLA. In bijlage 8.5 is een afschrift van het product uit de SLA 2013 te vinden Taken beheerder De beheerder is verantwoordelijk voor: - Uitvoering van het gemeentelijk OVL beleid bij herinrichting en nieuwbouw; - Initiºren van dagelijks- en groot onderhoud en reserveren van middelen daartoe; - Formuleren van eisen voor het in stand houden van de bestaande installaties in de Service Level Agreement met het Stadsbedrijf en toezien op de naleving hiervan; - Initiºren van innovatie van de technische installatie en reserveren van middelen daartoe; - Alle wijzigingen van de technische installatie op verzoek van belanghebbenden of door technische/maatschappelijke ontwikkelingen; - Technische veiligheid van de installatie conform NEN-1010 en NEN-3140 in nauwe samenwerking met de Operationeel Installatie Verantwoordelijke; - Actualisatie van het Technisch Programma van Eisen OVL als basis voor ontwerp, realisatie en overdracht van OVL installaties; - Actualisatie van de beheersystemen met assistentie van derden (Techtek) en Stadsbedrijf; - Opstellen van kengetallen (op basis methodiek NSVV) voor het kunnen monitoren van de prestaties en mogelijkheid tot benchmarking; - Kennisuitwisseling met leden IBOV (overleggroep overheden Noord-Holland OVL) en participatie in werkgroepen; - Kennisuitwisseling met leden IGOV (overleggroep overheden Nederland) en participatie in werkgroepen; - Samenwerking binnen gemeente met eigen en andere diensten: SRO als opdrachtgever nieuwbouw, Wijkbeheer voor herinrichting, WOC. Beheerplan openbare verlichting

27 7.2. Installatie verantwoordelijke Bedrijfsvoering elektrische installaties (conform de NEN3140). In 2009 (B&W 17 februari 2009) heeft de gemeentesecretaris ten aanzien van de bedrijfsvoering elektrische installaties binnen WB een installatieverantwoordelijke aangewezen. Naast de installatieverantwoordelijke binnen WB heeft Sbdf twee werkverantwoordelijken aangewezen. De werkverantwoordelijke is een gedelegeerde verantwoordelijkheid. De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de organisatorische en directe uitvoering van de bedrijfsvoering elektrische installaties. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de schriftelijke aanwijzing vastgelegd. De werkzaamheden aan de verschillende genoemde elektrische installatiedelen dienen overeenkomstig het handboek bedrijfsvoering elektrische installaties en de daarbij behorende procedures te worden uitgevoerd, door mensen die de verplichte VOP (voldoend onderricht persoon) cursus hebben gevolgd Samenwerking HAL Medio 2012 zijn de beheerders van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL), op verzoek van het management, gestart met een project om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot samenwerking betreffende het functioneel beheer en beleid van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, evenementkasten, havenvoorzieningen en doceerpalen/afsluitpalen. Via het Intergemeentelijk Bijeenkomst Openbare Verlichting Noord-Holland (IBOV) hebben de beheerders regelmatig bijeenkomsten, waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Daarnaast lopen al gezamenlijke projecten, zoals inkoop energie en wegenonderhoud. Het is dus niet vreemd om diverse delen van de openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI) ook binnen een samenwerkingsverband te brengen. Het onderzoeken van de mogelijkheden heeft geleid tot een duidelijk beeld waar de samenwerking kan worden verstrekt door elkaars expertise te benutten en kennis te delen. Via twee memo s is dit beeld aan het management teruggekoppeld (mei en juli 2012) Uitgangspunten samenwerking Het resultaat en insteek van het samenwerkingsverband dient te zijn: 1. Deskundigheid borgen en kwaliteit verbeteren. - Door kennis en ervaring veilig te stellen binnen de gemeentelijke organisatie en overdraagbaar te maken om zo elkaar te versterken en te ontzorgen (specialismen delen, sparringpartner zijn). 2. Technisch beheer op elkaar afstemmen. - In de toekomst kunnen functies worden samengevoegd en ontstaat ruimte om de huidige generalisten te vervangen door specialisten. 3. Standaardisatie van materialen en het administratieve beheer. - Denkend aan centrale storingsmelding/afhandeling en onderhoudsbestekken, lerend netwerk en beheersystemen. 4. Sterke marktpositie verkrijgen door volume. - Het behalen van schaalvoordelen en kennis uitwisselen over aanbestedingen. Beheerplan openbare verlichting

28 5. Het afstemmen van werkzaamheden - Schakelen van b.v. verlichting in een grotere regio transparanter voor de burger maken, een portaal. 6. Erkenning van het bestaan specifieke verschillen tussen gemeenten/wijken - Behoefte om het aantal verschillen te reduceren en het aantal overeenkomsten te vergroten, besef dat nuances er bij horen Mogelijkheden samenwerking De praktische invulling van de uitgangspunten wordt tussen uitgewerkt. Mogelijkheden op korte termijn (1 tot 2 jaar): - Algemeen: uniform beheersysteem gebruiken. - OVL: gezamenlijk onderhoudsbestek OVL, ØØn aanbesteding op basis van een raamovereenkomst met een openposten bestek met drie kavels (HAL). - VRI: storingsco rdinatie, begeleiding, controle, toetsing, veiligheidsinspecties, uniforme rapportage door ØØn partij. - Evenementenkasten en havenvoorzieningen: controle, toetsing, veiligheidsinspecties, uniforme rapportage door ØØn partij. Onderhoud door ØØn partij. Mogelijkheden op middenlange termijn (binnen 2 tot 5 jaar): - Door afstemming op elkaar het realiseren van gezamenlijk materiaalinkoop en voorraadbeheersing (slagvaardig, korte wachttijden); - Beheersystemen koppelen (analyses maken, via mandaten opereren voor elkaar, continu teit gewaarborgd) - Beheerteam E HAL formaliseren Door samenwerking continu teit, kennis en beheerkwaliteit borgen; bij escalaties elkaar ondersteunen; bij uitval tijdelijk inspringen. - Complete storingsco rdinatie, begeleiding, controle, toetsing, veiligheidsinspecties, uniforme rapportage, onderhoud door ØØn partij - Uniform verwerken van revisie o.a. voor de wet informatie-uitwisseling ondergronds netwerk (WION) Praktische invulling en uitwerking samenwerking De beheerders zien voor 2015 een situatie waarbij de drie organisaties vergaand samenwerken op het gebied van aanbestedingen en beheer en onderhoud. Kennisuitwisseling vindt niet alleen plaats via overleg, maar ook door daadwerkelijk uitwisselen van de beheerders, wanneer dit voor de bedrijfsvoering van ØØn van de gemeenten wenselijk is (bijv. langdurige uitval door ziekte). De huidige ontwikkelingen in Alkmaar drukken een stempel op het samenwerkingsproces. Dat neemt niet weg dat de beheerders er alles aan zullen doen om tot in 2015 zoveel mogelijk samenwerkingsstappen gezet te hebben. Echter veel zal afhangen van de samenwerking met het management en het vertrouwen dat zij in de beheerders stelt. De beheerders komen in 2013 en 2014 maandelijks samen om de samenwerkingsstappen te implementeren, klokken gelijk te zetten en radertjes aan elkaar te koppelen. Mogelijk kan dit uitgebouwd worden naar een maandelijkse gezamenlijke flexwerkdag roulerend bij de HAL-gemeenten, zodat binding ontstaat met de HAL-organisaties en deling van gebiedskennis. Beheerplan openbare verlichting

29 8. Bijlage 8.1. Beeldmeetlatten CROW kwaliteitscatalogus Verlichting Scheefstand: Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand (RAW-hoofdcodes / ) A+ A B C D De openbare verlichting staat recht. scheefstand 0 graden per stuk De openbare verlichting staat licht scheef. scheefstand 1 graden per stuk De openbare verlichting staat duidelijk waarneembaar scheef. scheefstand 3 graden per stuk De openbare verlichting staat fors scheef. scheefstand 6 graden per stuk De openbare verlichting staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert. scheefstand > 6 graden per stuk Dekking van coating: Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes / ) A+ A B C D De openbare verlichting wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt. dekkingsgraad 100 % per stuk De openbare verlichting wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner. dekkingsgraad > 98 % per stuk Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De openbare verlichting is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor. dekkingsgraad > 95 % per stuk Op grotere delen van de openbare verlichting is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor. dekkingsgraad > 80 % per stuk Op de gehele openbare verlichting is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen. dekkingsgraad 80 % per stuk Natuurlijke aanslag: Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes / ) A+ A B C D De openbare verlichting is niet bevuild door aanslag. mate van aanslag 0 % per stuk De openbare verlichting is nauwelijks bevuild door aanslag. mate van aanslag 5 % per stuk De openbare verlichting is enigszins bevuild door aanslag. mate van aanslag 10 % per stuk De openbare verlichting is fors bevuild door aanslag. mate van aanslag 20 % per stuk De openbare verlichting is zeer sterk bevuild door aanslag. mate van aanslag > 20 % per stuk Beheerplan openbare verlichting

30 8.2. Areaal lichtmasten en armaturen per wijk 2014 en 2035 Lichtmasten Armaturen Stijging % 01 Schrijverswijk % 02 Schilderswijk % 04 Planetenwijk % 06 Bomenwijk % 07 Heemradenwijk % 08 Edelstenenwijk % 09 Stadshart % 10 Molenwijk % 11 Rivierenwijk % 12 Bedrijventerrein % 13 Butterhuizen % 14 Oostertocht % 15 Zuidwijk % 16 Huygenhoek % 17 Stad van de Zon % 18 De Draai % 19 Broekhornpolder % 20 De Noord % 30 Buitengebied Noord % 40 t Kruis % 50 Buitengebied Zuid % Totaal % Beheerplan openbare verlichting

31 8.3. Quick Scan verlichtingskwaliteit 2013 NB. Onderstaande kaart is ook als digitale bijlage aan het beheerplan gekoppeld in corsa. Op deze digitale kaart is in te zoomen, zodat de detailgegegevens per wijk zichtbaar zijn. Quickscan is uitgevoerd op basis van huidige weg- en verkeerscategorisering. Lichtberekeningen getoetst aan de ROVL In de berekeningen is geen rekening gehouden met 5 tot 50 % lichtreductie door belemmerend groen. Beheerplan openbare verlichting

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig

Nadere informatie

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015 Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN Hoevelaken, 29 januari 2015 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor van NSVV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor woningcorporaties

Duurzame verlichting voor woningcorporaties Duurzame verlichting voor woningcorporaties >> Als het gaat om energie en klimaat Bij de keuze van verlichting rondom woningen, in gemeenschappelijke ruimten en op paden en terreinen spelen veel factoren

Nadere informatie

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting?

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting? Sportveldverlichting Besparen met LED-verlichting? 1 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor lighting van NSvV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005 Lid

Nadere informatie

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Opdrachtgever : Gemeente Geldermalsen Datum : 3 november 2009 Versie : definitief 2.0 Opgesteld door : CityTec B.V. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 INVENTARISATIE...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Gedeputeerde Staten Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (Partij voor de Dieren) over energiezuinige

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Beheerplan Openbare Verlichting

Beheerplan Openbare Verlichting Beheerplan Openbare Verlichting 2013-2017 Opdrachtgever: D.C. Boonekamp Beheerder openbare verlichting Ingenieursbureau Gemeente Wassenaar Pag. 1 van 28 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 WETTELIJKE KADERS...

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34

Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34 Monitoring Energieakkoord Handleiding Invullen monitoringslijst 1 Pagina van 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Basis gebruik... 4 1.2 Leeswijzer... 4 2 Vragenlijst (Overzicht)... 5 3 Algemene gegevens...

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Beschrijving. Hoe weet u of u conventionele TL hebt?

Beschrijving. Hoe weet u of u conventionele TL hebt? Beschrijving Vaak is de basisverlichting in een bedrijf TL-verlichting. Daarbij wordt het energieverbruik veroorzaakt door de TL-buis én het voorschakelapparaat (ook wel starter genoemd). Er zijn zuinige

Nadere informatie

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013.

Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025. Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. Onderhoudsplan en begroting wegen 2014 2025 Gemeente Schiermonnikoog. 11 06 2013. 1. Inleiding. Adequaat onderhoud van de wegen is een taak van de gemeente. Goed onderhouden wegen zijn comfortabel te gebruiken

Nadere informatie

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering)

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering) Openbare Verlichting Gemeente Boxtel Beleidsperiode 2014-2018 Visie en Beleid (actualisering) Opdrachtgever: Gemeente Boxtel Afdeling Openbare Ruimte Bunderstraat 22A 5481 KD Schijndel telefoon: 073-5479351

Nadere informatie

Rapportage openbare verlichting 2007-2022

Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Technische en financiële achtergronden bij raadsinformatiebrief OVL 2014 1 februari 2014 Colofon Deze rapportage is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongeluk bij kanaal Utrecht

Ongeluk bij kanaal Utrecht Informatiebehoefte beheerorganisatie Aan de hand van een aantal actuele thema s Aansprakelijkheid Bezuinigingen Integraal aanbesteding Aangeven waar beheerinformatie kan ondersteunen Ongeluk bij kanaal

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

hijsen zonder hangen

hijsen zonder hangen Wagenweg 58 2012 NG Haarlem (023) 531 90 95 info@toornend.com www.toornend.com hijsen zonder hangen studiemiddag VSCD: instandhouding en garantie 26 april 2010 mevrouw ir. K. Lian The senior projectmanager

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan. Openbare Verlichting 2013-2017

Beleidsplan. Openbare Verlichting 2013-2017 Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLING... 4 3 SAMENVATTING TE VOEREN BELEID 2013-2017... 5 3.1 Beleid waarom, waar en hoe openbare verlichting wordt toegepast...

Nadere informatie

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. Conventioneel Winst NOW! vergoeding LED Armaturen kopen hoeft niet meer Met NOW! bieden we u licht aan in de vorm van een service. U krijgt het beste licht voor uw

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte College Onderwerp: V200701018 Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte Samenvatting: Inleiding: In het programma 2007 voor collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid staat voor 2007 onder

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting.

Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting. Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting. Definitief 9 December 2015 1 Inhoud Inhoud Inleiding HIOR Gebruikers en actualisatie. Energiegebruik Hoofdonderdelen van openbare verlichting.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren Proces Financieel Organisatie Dienstverlening Klanttevredenheid n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: p minder tijd besteden aan het invullen van vragenlijsten p geen vragenlijsten op afstand

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Gemeente Bloemendaal projectnr. 217643 26 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Bloemendaal Afdeling Gemeentewerken Team Civiele Techniek en Verkeer Postbus 201

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Evaluatie klachtenafhandeling ODA t.b.v. partners. Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014

Evaluatie klachtenafhandeling ODA t.b.v. partners. Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014 Evaluatie klachtenafhandeling ODA t.b.v. partners Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014 Evalutatie klachtenafhandeling ODA Tussentijdse rapportage Periode 1 januari 1 juni 2014 Datum: 17

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Format Beheerplan. Schoon

Format Beheerplan. Schoon Format Beheerplan In een beheerplan wordt opgeschreven wat de gemeente levert op gebied van heel, schoon en juist gebruik. Ook kan opgeschreven worden waarover afspraken gemaakt kunnen worden tussen gemeente

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 17 juni 2015 Colofon Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Deurne Toine Schoester en Willem Beckers Eric Vos e.vos@infra-lux.eu

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Groenbeheer in de gemeente Oss

Groenbeheer in de gemeente Oss Jaargang 2 nummer 1 mei 2012 Nieuwsbrief extra Databank Gemeentelijk Groenbeheer Groenbeheer in de gemeente Oss Pagina 1 Nieuwsbrief De Nieuwsbrief Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft informatie over

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2014-2018 GEMEENTE DEN HELDER

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2014-2018 GEMEENTE DEN HELDER BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2014-2018 GEMEENTE DEN HELDER Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Wettelijk Kader 6 2.1 Landelijke regelgeving 2.2 Gemeentelijk kader 3. Inventarisatie 8 3.1 Begroting 3.2

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Langs deze weg willen wij als fabrikant van schakelmateriaal en woningautomatiseringssystemen duidelijkheid scheppen over de gevolgen van het schakelen en

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit

Voorgesteld raadsbesluit Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Classic. Smart SKYLITE. Draadloos lichtregelsysteem

Classic. Smart SKYLITE. Draadloos lichtregelsysteem Classic + Smart SKYLITE Draadloos lichtregelsysteem Het al omschrijvende woord is gemak en daarbij de interactiviteit van Tvilight. De nieuwe functionaliteiten van Tvilight zijn erg vooruitstrevend en

Nadere informatie

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017. Gemeente Eijsden-Margraten. Juli 2012. 1 Pagina van 68

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017. Gemeente Eijsden-Margraten. Juli 2012. 1 Pagina van 68 Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017 Gemeente Eijsden-Margraten Juli 2012 1 Pagina van 68 Documentnummer: 1 Documentversie: Concept Datum: 31 juli 2012 Pagina 2 van 68 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

РЖЗФКСЧЖХТОГР ЗГЧЦСПГЦЛХЗЗФЖЗ НЧРХЦЩЗФНЗР ЗЗОТОГРШГРКЗЦ РЖЗФКСЧЖХТОГР ГЦЦЗРИФГХЦФЧЕЦЧЧФ X Storing 1 Inspectie 2 Telemetrie 3 Medewerker onderhoud Registreren storing 4 Medewerker onderhoud

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat Ledoplossingen voor Openbare Verlichting >> Als het gaat om energie en klimaat Ledverlichting is een techniek die veel potentie heeft en in de openbare verlichting (OVL) veel energie besparing kan opleveren.

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

Energie zuinigeverlichting voor de agrarische sector

Energie zuinigeverlichting voor de agrarische sector Energie zuinigeverlichting voor de agrarische sector waarom is energiezuinige verlichting interessant voor u? op dit moment heeft nog ongeveer 79% van de veehouders verouderde tl of gasontladingsverlichting

Nadere informatie

Dimmen/regelen van verlichting

Dimmen/regelen van verlichting Dimmen/regelen van verlichting ONTWIKKELING Het dimmen cq regelen van professionele verlichting is soms een lastige zaak. In het vroegere gloeilamptijdperk kon men relatief eenvoudig de lichtintensiteit

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Gemeente Venlo Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Definitief 07112011 Documentnummer: ADV07112011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Huidig beleid & huidige situatie 8 1.1 Huidig Beleid

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Quick Wins Openbare Verlichting

Quick Wins Openbare Verlichting INFRA-LUX BV Quick Wins Openbare Verlichting gemeente Vlagtwedde J. Ottens 4-3-2013 Projectnummer: P111190, Versie 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Analyse bestaande OVL installatie en proces... 3 2.1 Opbouw

Nadere informatie

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen

Bijlage 3. Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen Bijlage 3 Spoorboekje Planmatig Beheer en Onderhoud Verhardingen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 STATION 0...4 Komen tot een nulmeting... 4 STATION 1...5 Opstellen plancyclus groot onderhoud...

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G Bordenbeheer in de stad Houd grip op kosten en grip op kwaliteit Heeft u een overzicht

Nadere informatie

LED OP HET LICHT OP STRAAT. Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren

LED OP HET LICHT OP STRAAT. Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren LED OP HET LICHT OP STRAAT Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren Met de diverse belangengroeperingen uit de gemeente Hardenberg is uitgebreid gediscussieerd over

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED NIEUW Licht EENVOUDIG EFFICIËNT HOEHOOGISUW BESPARINGSPOTENTIEEL? PUREEFFICIENTIE VOORNIEUWBOUW ENRENOVATIE Efficiënt licht voor productiehallen. Om energie te kunnen besparen is veelal een renovatie van

Nadere informatie

Macro-energielabel Openbare Verlichting

Macro-energielabel Openbare Verlichting Macro-energielabel Openbare Verlichting Handleiding bij de rekentool Versie 0.31 Versie 0.31 Datum 11-03-2011 Aanpassing benaming label en verwijzing naar ROVL2011 (15-06-2011) Auteurs: Jan Ottens Rob

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0. Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012

Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0. Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012 Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0 Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting... - 2-2. Inleiding... - 4-3. Landelijke visie openbare verlichting... - 5-3.1 Functies

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier) Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 10 Status Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November

Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November Openbare Verlichting Notitie Energiebesparing DEFINITIEF November Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De doelstelling... 3 3. Opbouw kosten... 4 4. De besparingsvoorstellen... 5 4.1 Nieuw te plaatsen of te vervangen

Nadere informatie